32002R2150Official Journal L 332 , 09/12/2002 P. 0001 - 0036


Ir-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 2150/2002

tal-25 ta' Novembru 2002

dwar l-istatistika ta’ l-iskart

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 285 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposti mill-Kummissjoni [1],

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [2],

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat [3],

Billi:

(1) Hija meħtieġa mill-Komunità statistika regolari Komunitarja dwar il-produzzjoni u l-ġestjoni ta’ l-iskart min-negozji u d-djar privati sabiex timmonitorja l-implimentazzjoni tal-politika dwar l-iskart. Dan joħloq il-bażi għall-konformità tal-monitoraġġ mal-prinċipji tal-massimizzazzjoni ta’ l-irkupru u d-disponiment minnu fis-sigurtà. Madankollu, għadhom meħtieġa strumenti statistiċi sabiex jistmaw il-konformità mal-prinċipju tal-prevenzjoni ta’ l-iskart u li tiġi stabbilita rabta bejn l-informazzjoni dwar il-ġenerzzjoni ta’ l-iskart u l-inventarji globali, nazzjonali u reġjonali dwar l-użu tar-riżors.

(2) Jeħtieġu li jiġu ddefiniti t-termini għad-definizzjoni ta’ l-iskart u l-ġestjoni ta’ l-iskart sabiex tiġi żgurata l-paragunabbiltà tar-riżultati fl-istatistika ta’ l-iskart.

(3) Il-politika Komunitarja ta’ l-iskart wasslet li jiġi stabbilit sett ta’ prinċipji li jridu jiġu segwiti mill-unitajiet li jipproduċu l-iskart u mill-ġestjoni ta’ l-iskart. Dan jeħtieġ il-monitoraġġ tal-ġenerazzjoni, il-ġbir, l-irkupru u d-disponiment mill-fluss ta’ l-iskart.

(4) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 tas-17 ta’ Frar 1997 dwar l-istatistika Komunitarja [4].

(5) Sabiex jiġu ggarantiti riżultati li jistgħu jitqabblu, l-istatistika ta’ l-iskart għandha tiġi prodotta skond it-tqassim waħda waħda speċifikat, fil-għamla xierqa u fperjodu fiss taż-żmien mit-tmiem tas-sena tar-riferiment.

(6) Ġaladarba l-miri ta’ l-azzjoni proposta, jiġifieri li jiġi stabbilit qafas għall-produzzjoni ta’ l-istatistika dwar il-ġenerazzjoni, l-irkupru u d-disponiment mill-iskart, ma jistgħux jinkisbu biżżejjed mill-Istati Membri, għar-raġuni tal-ħtieġa li jiġu ddefiniti t-termini tad-deskrizzjoni ta’ l-iskart u tal-ġestjoni ta’ l-iskart sabiex tiġi żgurata l-paragunabbiltà ta’ l-istatistika fornita mill-Istati Membri, u għalhekk jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri, skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif iddikjarat fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif iddikjarat f’dan l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hemm minn dak li hu meħtieġ sabiex tinkiseb il-mira tal-miżura proposta.

(7) L-Istati Membri jistgħu jkunu jeħtieġu perjodu transitorju taż-żmien sabiex jistabbilixxu l-istatistika tagħhom dwar l-iskart għall-attivitajiet ekonomiċi kollha tagħhom jew għal uħud minnhom fil-A, il-B u mill-G sal-Q tan-NACE REV 1 kif stabbiliti bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 tad-9 ta’ Ottubru 1990 dwar il-klassifika statistika ta’ l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea [5] li għaliha s-sistema nazzjonali tagħhom teħtieġ addattazzjonijiet maġġuri.

(8) Il-miżuri meħtieġa sabiex jiġi implimentat dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri sabiex jiġu eżerċitati l-poteri ta’ implimentazzjoni kkonferiti fuq il-Kummissjoni [6].

(9) Il-Kumitat tal-Programm Statistiku ġie kkonsultat mill-Kummissjoni,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-mira

1. Il-mira ta’ dan ir-Regolament hija li tistabbilixxi qafas għall-produzzjoni ta’ l-istatistika Komunitarja dwar il-ġenerazzjoni, l-irkupru u d-disponiment mill-iskart.

2. L-Istati Membri u l-Kummissjoni, fl-oqsma ta’ kompetenza rispettivi tagħhom, għandhom jipproduċu l-istatistika Komunitarja dwar il-ġenerazzjoni, l-irkupru u d-disponiment mill-iskart, bl-esklużjoni ta’ l-iskart radjoattiv, li huwa diġà kopert b’leġislazzjoni oħra.

3. L-istatistika għandha tkopri l-firxiet li ġejjin:

(a) Il-Ġenerazzjoni ta’ l-iskart skond l-Anness I;

(b) L-irkupru u d-disponiment mill-iskart skond l-Anness II;

(ċ) Wara l-istudji pilota skond l-Arikolu 5: l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta’ l-iskart li dwarhom ma tinġabar l-ebda informazzjoni taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 259/93 ta’ l-1 ta’ Frar 1993 dwar is-superviżjoni u l-kontroll ta’ vjeġġi ta’ skart fi, għal u mill-Komunità Ewropea [7], skond l-Anness III.

4. Meta jkunu qegħdin jiġu kkumpilati l-istatistiċi, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom josservaw in-nomenklatura statistika orjentata prinċipalment lejn is-sustanzi, kif iddikjarat fl-Anness III.

5. Il-Kummissjoni għandha, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 7(2), tistabbilixxi tabella ta’ l-ekwivalenza bejn in-nomenklatura fl-Anness III u l-lista ta’ l-iskart stabbilita bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE [8].

Artikolu 2

Id-definizzjonijiet

Għall-għanijiet u ġewwa l-qafas ta’ dan ir-Regolment:

(a) "skart" għandu jfisser kull sustanza jew oġġett kif iddefiniti fl-Artikolu 1(a) tad-Direttiva 75/442/EEC tal-15 ta’ Lulju 1975 dwar l-iskart [9];

(b) "frazzjonijiet ta’ l-iskart miġbura separatament" għandha tfisser l-iskart tad-djar u skart simili, miġbur bil-għażla fi frazzjonijiet omoġenji mis-servizzi pubbliċi, l-organizzazzjonijiet ta’ bla qliegħ u l-intrapriżi privati li jaġixxu fil-kamp tal-ġbir organizzat ta’ l-iskart;

(ċ) "riċiklaġġ" għandu jkollu l-istess tifsira bħal fid-definizzjoni mogħtija fl-Artikolu 3(7) tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 94/62/KE tal-20 ta’ Diċembru 1994 dwar il-pakkeġġjar u l-pakkeġġjar ta’ l-iskart [10];

(d) "irkupru" għandu jfisser kull waħda mill-ħidmiet ipprovduti fl-Anness II.B mad-Direttiva 75/442/KEE;;

(e) "disponiment" għandu jfisser kull waħda mill-ħidmiet ipprovduti fl-Anness II.A mad-Direttiva 75/442/KEE;

(f) "faċilità ta’ l-irkupru jew tad-disponiment" għandha tfisser faċilità li teħtieġ permess jew reġistrazzjoni skond l-Artikoli 9, 10 jew 11 tad-Direttiva 75/442/KE;

(a) "skart perikoluż" għandu jfisser kull skart kif iddefinit fl-Artikolu 1(4) tad-Direttiva 91/689/KEE tat-12 ta’ Diċembru 1991 dwar l-iskart perikoluż [11];

(h) "skart mhux perikoluż" għandu jfisser l-iskart li mhux kopert bil-punt (g);

(i) "inċinerazzjoni" għandha tfisser it-trattament termali ta’ l-iskart f’impjant ta’ l-inċinerazzjoni kif iddefinit fl-Artikolu 3(4) jew impjant tal-ko-inċinerazzjoni kif iddefinit fl-Artikolu 3(5) tad-Direttiva 2000/76/KE tal-Parlament Ewropewu u tal-Kunsill ta’ l-4 ta’ Diċembru 2000 dwar l-inċinerazzjoni ta’ l-iskart [12];

(j) "terraferma" għandha tfisser sit tad-disponiment mill-iskart kif iddefinit fl-Artikolu 2(g) tad-Direttiva 1999/31/KE tas-26 ta’ April 1999 dwar ir-rimi ta’ skart f terraferma [13];

(k) "kapaċità tal-faċilitajiet ta’ l-inċinerazzjoni ta’ l-iskart" għandha tfisser il-kapaċità massima sabiex jinħaraq l-iskart, f’tunnellati metriċi fis-sena jew f’gigajoules;

(l) "kapaċità tal-faċilitajiet li jirriċiklaw l-iskart" għandha tfisser il-kapaċità massima sabiex jiġi rriċiklat l-iskart, f’tunnellati metriċi fis-sena;

(m) "il-kapaċità tat-terrafermi" għandha tfisser il-kapaċità li tifdal (fl-aħħar tas-sena tar-riferiment ta’ l-informazzjni) fil-faċilità tat-terraferma sabiex tiddisponi mill-iskart fil-futur, imkejla f’metri kubi;

(n) "kapaċità tal-faċilitajiet l-oħra li jirriċiklaw l-iskart" għandha tfisser il-kapaċità medja tad-disponiment mill-iskart, imkejla f’tunnellati metriċi kull sena.

Artikolu 3

Il-ġbir ta’ l-informazzjoni

1. Filwaqt li jħarsu l-kondizzjonijiet rigward il-kwalità u l-eżattezza li jridu jiġu ddefiniti skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 7(2), l-Istati Membri għandhom jiksbu l-informazzjoni meħtieġa sabiex jiġu speċifikati l-karatteisiċi elenkati fl-Annessi I u II permezz ta’ jew:

- stħarriġ,

- sorsi amministrattivi jew oħra, bħalma huma l-obbligi tar-rappurtaġġ taħt il-leġislazzjoni Komunitarja dwr il-ġestjoni ta’ l-iskart,

- proċeduri ta’ l-istima statistika dwar il-bażi tal-kampjuni jew l-istimaturi li għandhom x’jaqsmu ma’ l-iskart, jew

- kombinazzjoni ta’ dawn il-mezzi.

Sabiex jitnaqqsu l-piżijiet tat-tweġib, l-awtoritajiet nazzjonali u l-Kummissjoni għandu jkollhom aċċess għas-sorsi amministrattivi ta’ l-informazzjoni, bla ħsara għal-limiti u l-kondizzjonijiet iffissati minn kull wieħed mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni fil-kampijiet rispettivi tal-kompetenza tagħhom.

2. Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq l-intrapriżi ż-żgħar, l-intrapriżi ta’ inqas minn 10 impjegati għandhom jiġu esklużi mill-istħarriġ, għajr jekk jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-ġenerazzjoni ta’ l-iskart.

3. L-Istati Membru għandhom jipproduċu r-riżultati statistiċi wara t-tqassim wieħed wieħed iddikjarat fl-Annessi I u II.

4. L-esklużjoni msemmija fil-paragrafu 2 trid tkun konsistenti mal-kopertura u l-miri tal-kwalità kif imsemmija fit-Taqsima 7(1) ta’ l-Annessi I u II.

5. L-Istati Membri għandhom jittrasmetu r-riżultati, inkluża l-informazzjoni kunfidenzjali, lill-Eurostat fil-format xieraq u fil-perjodu ffissat taż-żmien mit-tmiem tal-perjodu rispettivi taż-żmien tar-riferiment, kif stabbilit fl-Annessi I u II.

6. It-trattament ta’ l-informazzjoni kunfidenzjali u tat-trasmissjoni ta’ din l-informazzjoni kif ipprovdut fil-paragrafu 5 għandhom jitwettqu skond id-dispożizzjonijiet eżistenti li jirregolaw il-kunfidenzjalità ta’ l-istatisika.

Artikolu 4

Il-perjodu transitorju

1. Matul perjodu transitorju il-Kummissjoni tista’, fuq it-talba ta’ Stat Membru u skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 7(2), tikkonċedi derogi mid-dispożizzjonijiet tat-Taqsima 5 ta’ l-Annesi I u II. Dan il-perjodu transitorju ma’ jistax jaqbeż:

(a) is-sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, għall-produzzjoni tar-riżultati li għandhom x’jaqsmu ma’ l-Intestatura 16 (L-attivitajiet tas-servizzi) tat-Taqsima 8(1)(1) fl-Anness I u mat-Taqsima 8(2) ta’ l-Anness II;

(b) it-tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, għall-produzzjoni tar-riżultati li għandhom x’jaqsmu ma’ l-Intestaturi 1 (Il-biedja, il-kaċċa u l-forestrija) u 2 (Is-sajd) tat-Taqsima 8(1)(1) fl-Anness I.

2. Id-derogi msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jiġu konċessi lill-Istati Membri individwali rigward l-informazzjoni ta’ l-ewwel sena tar-riferiment biss.

3. Il-Kummissjoni għandha tfassal programm għall-istudji pilota dwar l-iskart mill-attivitajiet ekonomiċi msemmija fil-paragrafu 1(b) sabiex jitwettqu mill-Istati Membri. L-istudji pilota għandhom jimmiraw li jiżviluppaw metodoloġija sabiex tinkiseb informazzjoni regolari li trid tiġi rregolata mill-prinċipji ta’ l-istatistika Komunitarja, kif stabbiliti fir-Regolament (KE)Nru 322/97.

Il-Kummissjoni għandha tiffinanzja sa 100 % l-ispejjeż tat-tmexxija ta’ l-istudji pilota. Fuq il-bażi tal-konklużjonijiet ta’ l-istudji pilota, il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri ta’ l-implimentazzjoni meħtieġa skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 7(2).

Artikolu 5

L-importazzjoni u l-esportazzjoni ta’ l-iskart

1. Il-Kummissjoni għandha tfassal programm għall-istudji pilota dwar l-importazzjoni u l-espostazzjoni ta’ l-iskart li jrid jitwettaq mill-Istati Membri. L-istudji pilota għandhom jimmiraw li jiżviluppaw metodoloġija sabiex tinkiseb informazzjoni regolari li trid tiġi rregolata mill-prinċipji ta’ l-istatistika Komunitarja, kif stabbilit fir-Regolament (KE)Nru 322/97.

2. Il-programm Komunitarju ta’ l-istudji pilota għandu jkun konsistenti mal-kontenut ta’ l-Annessi I u II, b’mod partikolari l-aspetti li għandhom x’jaqsmu ma’ l-iskop u l-kopertura ta’ l-iskart, il-kategoriji ta’ l-iskart għall-klassifika ta’ l-iskart, is-snin u l-perjodiċità tar-riferiment, filwaqt li jitqiesu l-obbligi tar-rappurtaġġ taħt ir-Regolament (KEE) Nru 259/93.

3. Il-Kummissjoni għandha tiffinanzja sa 100 % l-ispejjeż tat-tmexxija ta’ l-istudji pilota.

4. Fuq il-bażi tal-konklużjonijiet ta’ l-istudji pilota, il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-possibbiltajiet li jiġu kkumpilati statistiċi għall-attivitjiet u l-karatteristiċi koperti mill-istudji pilota dwar l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta’ l-iskart. Il-Kummissoni għandha tadotta proċeduri meħtieġa ta’ l-implimentazzjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 7(2).

5. L-istudji pilota għandhom jiġu konklużi l-iktar tard sa żmien tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan r-Regolament.

Artikolu 6

Il-miżuri ta’ implimentazzjoni

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 7(2). Dawn għandhom jinkludu miżuri:

(a) għall-aġġustament ta’ l-iżviluppi ekonomiċi u tekniċi fil-ġbir u l-proċessar ta’ l-informazzjoni statistika, kif ukoll għall-proċessar u t-trasmissjoni tar-riżultati;

(b) għall-addattament ta’ l-ispeċifikazzjonijiet elenkati fl-Anness I, II u III;

(ċ) għall-produzzjoni tar-riżultati skond l-Artikolu 3(2), (3) u (4), filwaqt li jitqiesu l-istrutturi ekonomiċi u l-kondizzjonijiet tekniċi fi Stat Membru; dawn il-miżuri jistgħu jippermettu Stat Membru individwali li ma jirrappurtax ċerti oġġetti fit-tqassim waħda waħda, sakemm jiġi ppruvat illi l-impatt fuq il-kwalità ta’ l-istatitika huwa limitat. Fil-każijiet kollha fejn jingħataw eżenzjonijiet, għandu jiġi kkumpilat l-ammont totali ta’ l-sikart għal kull oġġett elenkat fit-taqsimiet 2(1) u 8(1) ta’ l-Anness I;

(d) għad-definizzjoni tal-kriterji xierqa għall-valutazzjoni tal-kwalità u l-kontenut tar-rapporti tal-kwalità kif imsemmi fit-Taqsima 7 ta’ l-Annessi I u II;

(e) għall-istabbiliment tal-format xieraq għat-trassmissjoni tar-riżultati mill-Istati Membri fi żmien sentejn mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament;

(f) għall-kumpilazzjoni tal-lista għall-konċessjoni tal-perjodi transitorji taż-żmien u d-derogi lill-Istati Membri, kif speċifikat fl-Artikolu 4;

(g) għall-implimentazzjoni tar-riżultati ta’ l-istudji pilota, kif speċifikat fl-Artikolu 4(3) u l-Artikolu 5(1).

Artikolu 7

Il-proċedura tal-Kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita mill-Kumitat tal-Programm Statistiku stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom [14].

2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE wara li jkunu ġew ikkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 li jinsabu fiha.

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi stabbilit għal tliet xhur.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta’ proċedura.

4. Il-Kummissjoni għandha tittrasmetti lill-Kumitat sabbilit bid-Direttiva 75/442/KEE l-abbozzi tal-miżuri li tkun beħsiebha tissottometti lill-Kumitat tal-Programm Statistiku.

Artikolu 8

Ir-rapport

1. Il-Kummissjoni għandha, fi żmien ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament u kull tliet snin wara dan, tissottometti rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-istatistika kkumpilata skond dan ir-Regolament u b’mod partikolari dwar il-kwalità tagħha u l-piż fuq in-negozji.

2. Il-Kummissjoni għandha tissottometti, fi żmien sentejn mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill proposta li tabolixxi l-obbligi tar-rappurtaġġ li jirkbu lil xulxin.

3. Il-Kummissjoni għandha tissottometti, fi żmien sentejn mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar il-progress ta’ l-istudji pilota msemmija fl-Artikolu 4(3) u l-Artikolu 5(1). Jekk ikun meħtieġ, għandha tipproponi reviżjonijiet ta’ l-istudji pilota, li jridu jġu deċiżi skond il-poċedura msemmija fl-Artikolu 7(2).

Artikolu 9

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fil-25 ta’ Novembru 2002.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

P. Cox

Għall-Kunsill

Il-President

B. Bendtsen

[1] ĠU C 87, tat-28.3.1999, p. 22, ĠU C 180, tas-26.6.2001, p. 202 u l-proposta emendata ta’ l-10 ta’ Diċembru 2001 (għada mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

[2] ĠU C 329, tas-17.11.1999, p. 17.

[3] Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta’ l-4 ta’ Settembru 2001 (ĠU C 72 E, tal-21.3.2002, p. 32), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tal-15 ta’ April 2002 (ĠU C 145 E, tat-18.6.2002, p. 85) u d-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew ta’ l-4 ta’ Lulju 2002 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali), Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-14 ta’ Novembru, 2002.

[4] ĠU L 52, tat-22.2.1997, p. 1 jikkostitwixxi l-qafas tar-riferiment għal dan ir-Regolament.

[5] ĠU L 293, ta’ l-24.10.1990, p. 1. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 29/2002 (ĠU L 6, ta’ l-10.1.2002, p. 3).

[6] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[7] ĠU L 30, tas-6.2.1993, p. 1. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2557/2001 (ĠU L 349, tal-31.12.2002, p. 1).

[8] ĠU L 226, tas-6.9.2000, p. 3. Deċiżjoni kif l-aħħar emendata bid-Deċiżjoni 2001/573/KE (ĠU L 203, tat-28.7.2001, p. 18).

[9] ĠU L 194, tal-25.7.1975, p. 39. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 96/350/KE (ĠU L 135, tas-6.6.1996, p. 32).

[10] ĠU L 365, tal-31.12.1994, p. 10.

[11] ĠU L 377, tal-31.12.1991, p. 20. Direttiva kif emendata bid-Direttiva 94/31/KE (ĠU L 168, tat-2.7.1994, p. 28).

[12] ĠU L 332, tat-28.12.2000, p. 91.

[13] ĠU L 182, ta’ l-1.7.1999, p. 1.

[14] ĠU L 181, tat-28.6.1989, p. 47.

--------------------------------------------------

L-ANNESS I

IL-ĠENERAZZJONI TA’ L-ISKART

TAQSIMA 1

Il-kopertura

L-istatistika trid tiġi kkumpilata għall-attivitajiet kollha kklasifikati ġewwa l-kopertura tat-Taqsimiet minn A sal-Q, tan-NACE REV 1. Dawn it-Taqsimiet għandhom ikopru l-attivitajiet ekonomiċi kollha.

Dan l-Anness ikopri wkoll:

(a) l-iskart iġġenerat mid-djar;

(b) l-iskart li jinħoloq mill-ħidmiet ta’ l-irkupru u tad-disponiment.

TAQSIMA 2

Il-kategoriji ta’ l-iskart

1. Trid jiġi prodotta l-istatistka dwar il-kategoriji ta’ l-iskart li ġejjin:

Il-Lista ta’ l-Aggregati |

In-Nru ra’ l-Oġġett | EWC-StatL- /il-Verżjoni 2 | Id-Deskrizzjoni |

Skart perikoluż/ Mhux perikoluż | Il-Kodiċi |

1 | 01.1 | Is-solventi eżawriti | Mhux perikolużi |

2 | 01.1 | Is-solventi eżawriti | Perikolużi |

3 | 01.2 | L-iskart aċiduż, alkalin jew salin | Mhux perikoluż |

4 | 01.2 | L-iskart aċiduż, alkalin jew salin | Perikoluż |

5 | 01.3 | Iż-żjut użati | Mhux perikolużi |

6 | 01.3 | Iż-żjut użati | Perikolużi |

7 | 01.4 | Il-katalizzaturi kimiċi eżawriti | Mhux perikolużi |

8 | 01.4 | Il-katalizzaturi kimiċi eżawriti | Perikolużi |

9 | 02 | L-iskart tat-tħejjijiet kimiċi | Mhux perikoluż |

10 | 02 | L-iskart tat-tħejjijiet kimiċi | Perikoluż |

11 | 03.1 | Id-depożiti u l-fdalijiet kimiċi | Mhux perikolużi |

12 | 03.1 | Id-depożiti u l-fdalijiet kimiċi | Perikolużi |

13 | 03.2 | It-tjun ta’ l-effluwent industrijali | Mhux perikolużi |

14 | 03.2 | It-tjun ta’ l-effluwent industrijali | Perikolużi |

15 | 05 | L-iskart tal-kura tas-saħħa u bijoloġiku | Mhux perikoluż |

16 | 05 | L-iskart tal-kura tas-saħħa u bijoloġiku | Perikolużi |

17 | 06 | Il-wasters metalliċi | Mhux perikolużi |

18 | 06 | Metallic wastersIl-wasters metallicċi | Perikolużi |

19 | 07.1 | L-iskart tal-ħġieġ | Mhux perikoluż |

20 | 07.2 | L-iskart tal-karta u l-kartun | Non-HazardousMhux perikoluż |

21 | 07.3 | L-Iskart tal-lastiku | Mhux perikoluż |

22 | 07.4 | L-iskart tal-plastic | Mhux perikoluż |

23 | 07.5 | L-iskart ta’ l-injam | Mhux perikoluż |

24 | 07.6 | L-Iskart tat-tessili | Mhux perikoluż |

25 | 07.6 | L-Iskart tat-tessili | Perikoluż |

26 | 08 | It-tagħmir skartat | Mhux perikoluż |

27 | 08 | It-tagħmir skartat | Perikoluż |

28 | 08.1 | Il-vetturi skartati | Mhux perikolużi |

29 | 08.41 | L-iskart mill-batteriji u l-akkumulaturi | Mhux perikoluż |

30 | 08.41 | L-iskart mill-batteriji u l-akkumulaturi | HazardousPerikoluż |

31 | 09 | L-iskart mill-annimali u l-ħxejjex ta’ l-ikel (bl-esklużjoni ta’ l-iskart mill-annimali tat-tħejjijiet u l-prodotti ta’ l-ikel; u bl-esklużjoni tal-ħmieġ ta’ l-intestini, l-urina u d-demel ta’ l-annimali) | Mhux perikoluż |

32 | 09.11 | L-iskart mill-annimali tat-tħejjijiet u l-prodotti ta’ l-ikel | Mhux perikoluż |

33 | 09.3 | Il-ħmieġ intestinali, l-urina u d-demel ta’ l-annimali | Mhux perikoluż |

34 | 10.1 | L-iskart tad-djar u simili | Mux perikoluż |

35 | 10.2 | Materjali mħallta u mhux iddifferenzjati | Mhux perikolużi |

36 | 10.3 | Il-fdalijiet mill-għażil | Mhux perikolużi |

37 | 11 | It-tjun komuni (esklużi r-rimi tat-tħammil tal-ħama) | Mhux perikolużi |

38 | 11.3 | Ir-rimi mit-tħammil tal-ħama | Mhux perikoluż |

39 | 12.1 + 12.2 +12.3 + 12.5 | L-iskart minerali (bl-esklużjoni ta’ l-iskart tal-kombustjoni, il-ħamrija kkontaminata u r-rimi mniġġeż tat-tħammil tal-ħama) | Mhux perikoluż |

40 | 12.1 + 12.2 +12.3 + 12.5 | L-iskart minerali (bl-esklużjoni ta’ l-iskart tal-kombustjoni, il-ħamrija kkontaminata u r-rimi mniġġeż tat-tħammil tal-ħama) | Perikoluż |

41 | 12.4 | L-iskart mill-kombustjoni | Mhux perikoluż |

42 | 12.4 | L-iskart mill-kombustjoni | Perikoluż |

43 | 12.6 | Il-ħamrija kkontaminata u r-rimi mniġġeż mit-tħammil tal-ħama) | Perikoluż |

44 | 13 | L-iskart issolidifikat, stabbilizzat jew ivvitrifikat | Mhux perikoluż |

45 | 13 | L-iskart issolidifikat, stabbilizzat jew ivvitrifikat | Perikoluż |

2. Skond l-obbligu tar-rappurtaġġ taħt id-Direttiva 94/62/KE, il-Kummissjoni trid tfassal programm għal studji pilota sabiex jitwettqu fuq bażi volontarju mill-Istati Membri sabiex jistmaw ir-rilevanza li jiġi inkluż id-dħul ta’ l-iskart mill-pakkeġġjar (il-Verżjoni 2 ta’ l-EWC Stat) fil-lista tat-tqassim waħda waħda ddikjarat fil-punt 1. Il-Kummissjoni trid tiffinanzja sa 100 % l-ispejjeż tat-tmexxija ta’ dawn l-istudji pilota. Fuq il-bażi tal-konklużjonijiet ta’ dawn l-istudji pilota, il-Kummissjoni trid tadotta l-miżuri ta’ l-implimentazzjoni meħtieġa skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 7(2).

TAQSIMA 3

Il-Karatteristiċi

1. Il-karatteristiċi għall-kategoriji ta’ l-iskart;

Għal kull kategorija ta’ skart fit-Taqsima 2(1), trid tiġi kkumpilata l-kwantità ta’ skart iġġenerat.

2. Il-karatteristiċi reġjonali:

Il-popolazzjoni jew l-abitati servuti b’sistema tal-ġbir għall-iskart imħallat tad-djar u simili (il-livell 2 tan-NUTS)

TAQSIMA 4

L-unità tar-rappurtaġġ

1. L-unità tar-rappurtaġġ li trid tintuża għall-kategoriji kollha ta’ l-iskart hija ta’ 1000 tunnellata metrika ta’ skart (normali) mxarrab. Għall-kategoriji ta’ l-iskart "tajn" għandha tiġi pprovduta ċifra addizzjonali għall-materjal niexef.

2. L-unità tar-rappurtaġġ għall-karatteristiċi reġjonali għandha tkun il-perċentwal tal-popolazzjoni jew ta’ l-abitati.

TAQSIMA 5

L-ewwel sena tar-riferiment u l-perjodiċità

1. L-ewwel sena tar-riferiment hija t-tieni sena kalendarja li tiġi wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

2. L-Istati Membri għandhom ifornu l-informazzjni għal kull tieni sena wara l-ewwel sena tar-riferment.

TAQSIMA 6

It-trasmissjoni ta’ l-istatistika lill-Eurostat

Ir-riżultati jridu jiġu trasmessi fi żmien 18-il xahar mit-tmiem tas-sena tar-riferiment.

TAQSIMA 7

Ir-rapport dwar il-kopertura u l-kwalità ta’ l-istatistika

1. Għal kull oġġett elenkat fit-Taqsima 8 (attivitajiet u djar), l-Istati Membri jridu jindikaw il-perċentwal li għalih l-istatistiċi kkumpilati jirrappreżentaw l-univers ta’ l-iskart ta’ l-oġġett rispettiv. Il-ħtieġa minima għall-kopertura għandha tiġi ddefinita skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 7(2) ta’ dan ir-Regolament.

2. L-Istati Membri jridu jissottomettu rapport ta’ kwalità, li jindika l-grad ta’ preċiżjoni rigward l-informazzjoni miġbura. Trid tingħata deskrizzjoni dwar l-istimi, l-aggregazzjonijiet jew l-esklużjonijiet, u l-mod kif dawn il-proċeduri jaffettwaw id-distribuzzjoni tal-kategoriji ta’ l-iskart, elenkati fit-Taqsima 2(1) skond l-attivitajiet ekonomiċi u d-djar, kif imsemmi fit-Taqsima 8.

3. Il-Kummissjoni trid tinkludi l-kopertura u r-rapporti ta’ kwalità fir-rapport ipprovdut fl-Artikolu 8 ta’ dan ir-Regolament.

TAQSIMA 8

Il-produzzjoni tar-riżultati

1. Ir-riżultati għall-karatteristiċi elenkati fit-Taqsima 3(1), iridu jiġu kkumpilati għal:

1.1. it-Taqsimiet, id-Diviżjonijiet, il-Gruppi u l-Klassijiet tan-NACE REV 1 li ġejjin:

In-Nru ra’ l-Oġġett | Il-Kodiċi tan-NACE REV 1 | Id-Deskrizzjoni |

1 | A | L-agrikultura, il-kaċċa u l-forestrija |

2 | B | Is-sajd |

3 | ¬ | It-tħaffir tal-minjieri u tal-barrieri |

4 | DA | Il-fabbrikazzjoni tal-prodotti ta’ l-ikel, ix-xorb u t-tabakk |

5 | DB + DC | Il-fabbrikazzjoni tat-tessili u l-prodotti tessili + Il-fabbrikazzjoni tal-ġild u l-prodotti mill-ġild |

6 | DD | Il-fabbrikazzjoni ta’ l-injam u tal-prodotti mill-injam |

7 | DE | Il-fabbrikazzjoni tal-polpa, il-karta u l-prodotti mill-karta; il-pubblikazzjoni u l-istampar |

8 | DF | Il-fabbrikazzjoni tal-kokk, il-prodotti rraffinati mill-petroleum u l-karburant nukleari |

9 | DG + DH | Il-fabbrikazzjoni tal-kimiċi, il-prodotti kimiċi, il-fibri magħmula mill-bniedem + Il-fabbrikazzjoni tal-lastiku u l-prodotti mill-plastik |

10 | DI | Il-fabbrikazzjoni ta’ prodotti oħra minerali mhux metalliċi |

11 | DJ | Il-fabbrikazzjoni tal-metalli bażiċi u prodotti ffabbrikati mill-metall |

12 | DK + DL + DEM | Il-fabbrikazzjoni tal-makkinarju u t-tagħmir + Il-fabbrikazzjoni tat-tagħmir elettriku u ottiku + Il-fabbrikazzjoni tat-tagħmir tat-trasport |

13 | DN Eskluż is-37 | Il-fabbrikazzjoni n.e.c. |

14 | E | Il-provvista ta’ l-elettriku, il-gass, il-fwar u l-misħun u l-ilma |

15 | F | Il-kostruzzjoni |

16 | G Q Esklużi d-90 u 51.57 | L-attivitajiet tas-servizzi: Il-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut; it-tiswija tal-vetturi bil-magna, il-muturi u l-oġġetti personali u tad-dar + Il-lukandi u r-ristoranti + It-trasport, il-ħażna u l-komunikazzjonijiet + L-intermedjazzjoni finanzjarja + Il-bini, il-kiri u l-attivitajiet tal-kummerċ + L-amministrazzjoni pubblika, id-difiża u s-sigurta soċjali obbligatorja + L-edukazzjoni + Is-saħħa u x-xogħol soċjali + Attivitajiet oħra komunitarji, soċjali u personali + Attivitajiet tad-djar + Organizzazzjonijiet u korpi ekstra-territorjali |

17 | 37 | Ir-riċiklaġġ |

18 | 51.57 | Il-bejgħ bl-ingrossa ta’ l-iskart u r-ruttam |

19 | 90 | Id-disponiment mid-drenaġġ u ż-żibel, is-sanità u attivitajiet simili |

1.2. id-djar

20 | | L-iskart iġġenerat mid-djar; |

2. Rigward l-attivitajiet ekonomiċi, l-unitajiet statistiċi huma unitajiet lokali jew unitajiet ta’ għamla ta’ attività, kif iddefiniti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 696/93 tal-15 ta’ Marzu 1993 dwar l-unitajiet statistiċi għall-osservazzjoni u l-analiżi tas-sistema tal-produzzjoni fil-Komunità [1], skond is-sistema statistika ta’ kull wieħed mill-Istati Membri.

Fir-rapport tal-kwalità, li jrid jiġi prodott taħt it-Taqsima 7, għandha tiġi inkluża desrkrizzjoni dwar kif l-unità statistika magħżula taffettwa d-distribuzzjoni ta’ l-informazzjoni fil-gruppi tan-NACE REV 1.

[1] ĠU L 76, tat-30.3.1993, p. 1. Regolament kif emendat bl-Att ta’ l-Adeżjoni ta’ l-1994.

--------------------------------------------------

L-ANNESS II

L-IRKUPRU TA’ L-ISKART U D-DISPONIMENT MINNU

TAQSIMA 1

Il-kopertura

1. L-istatisika trid tiġi kkumpilata għall-irkupru kollu tal-faċilitajiet u d-disponiment kollu minnu li jagħmlu kull waħda mill-ħidmiet msemmija fit-Taqsima 8(2) u li jappartjenu għal jew huma parti mill-attivitajiet ekonomiċi skond l-aggruppamenti fin-NACE REV 1, imsemmija fit-Taqsima 8 (1.1) ta’ l-Anness I.

2. Il-faċilitajiet li l-attivitajiet tagħhom tat-trattament ta’ l-iskart huma limitati għar-riċiklaġġ ta’ l-iskart fuq il-post meta kien iġġenerat l-iskart, mhumiex koperti b’dan l-Anness

TAQSIMA 2

Il-kategoriji ta’ l-iskart

Il-lista tal-kategoriji ta’ l-iskart li għalih trid tiġi kkumpilata l-istatistika, skond kull ħidma ta’ rkupru jew disponiment minnu kif msemmija fit-taqsima 8(2), hija kif ġej:

L-Inċinerazzjoni |

In-Nru ra’ l-Oġġett | EWS-StatIl-Verżjoni 2 ta’ l- | L-iskart perikoluż/mhux perikoluż |

Il-Kodiċi | Id-Deskrizzjoni |

1 | 01 + 02 + 03 | L-Iskart kimiku minbarra ż-Żjut użati (L-iskart tal-komposti kimiċi + L-iskart tat-tħejjiiet kimiċi + Skart ieħor kimiku) | Mhux perikoluż |

2 | 01 + 02 + 03 | L-Iskart kimiku minbarra ż-Żjut użati (L-iskart tal-komposti kimiċi + L-iskart tat-tħejjijiet kimiċi + Skart kimiku ieħor | Perikoluż |

3 | 01.3 | Iż-Żjut użati | Mhux perikolużi |

4 | 01.3 | Iż-Żjut użati | Perikolużi |

5 | 05 | L-Iskart mill-kura tas-saħħa u bijoloġiku | Mhux perikoluż |

6 | 05 | L-Iskart mill-kura tas-saħħa u bijoloġiku | Perikoluż |

7 | 10.1 | L-Iskart tad-djar u simili | Mhux perikoluż |

8 | 10.2 | Materjali mħallta u mhux iddifferenzjati | Mhux perikolużi |

9 | 10.3 | Fdalijiet mill-għażil | Mhux perikolużi |

10 | 11 | Tjun komuni | Mhux perikolużi |

11 | 06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 | Skart ieħor (L-Iskart metalliku + L-iskart mhux metalliku + It-tagħmir skartat + l-Iskart mill-annimali u veġetali + L-iskart minerali + L-iskart issolidifikat, stabbilizzat jew ivvitrifikat) | Mhux perikoluż |

12 | 06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 | Skart ieħor (L-Iskart metalliku + L-iskart mhux metalliku + It-tagħmir skartat + L-iskart mill-annimali u veġetali + L-iskart minerali + L-iskart issolidifikat, stabbilizzat jew ivvitrifikat | Perikoluż |

Il-Ħidmiet li jistgħu jwasslu għall-irkupru (minbarra l-irkupru ta’ l-enerġija) |

Item NoIn-Numru ta’ l-Oġġett | EWS-StatIl-Verżjoni 2 ta’ l- | L-Iskart perikoluż/Mhux perikoluż |

Il-Kodiċi | Id-Deskrizzjoni |

1 | 01.3 | Iż-Żjut Użati | Mhux perikolużi |

2 | 01.3 | Iż-Żjut Użati | Perikolużi |

3 | 06 | L-Iskart metalliku | Mhux perikoluż |

4 | 06 | L-Iskart metalliku | Perikoluż |

5 | 07.1 | L-Iskart tal-ħġieġ | Mhux perikoluż |

6 | 07.2 | L-Iskart tal-karta u l-kartun | Mhux perikoluż |

7 | 07.3 | L-Iskart tal-lastiku | Mhux perikoluż |

8 | 07.4 | L-Iskart tal-plastik | Mhux perikoluż |

9 | 07.5 | L-Iskart ta’ l-injam | Mhus perikoluż |

10 | 07.6 | L-iskart tat-tessuti | Mhux perikoluż |

11 | 07.6 | L-iskart tat-tessuti | Perikoluż |

12 | 09 | L-Iskart mill-annimali u veġetali (minbarra l-iskart ta’ l-annimali mit-tħejjijiet u l-prodotti ta’ l-ikel; u minbarra l-ħmieġ intestinali, l-urina u d-demel ta’ l-annimali) | Mhux perikoluż |

13 | 09.11 | L-Iskart ta’ l-annimali mit-tħejjijiet u l-prodotti ta’ l-ikel | Mhux perikoluż |

14 | 09.3 | Il-Ħmieġ intestinali, l-urina u d-denel ta’ l-annimali | Mhux perikolużi |

15 | 12 | L-Iskart minerali | Mhux perikoluż |

16 | 12 | L-Iskart minerali | Perikoluż |

17 | 01 + 02 +03 + 05 +08 + 10 +11 + 13 | Skart ieħor, minbarra ż-Żjut użati (L-Iskart tal-komposti kimiċi + L-iskart mit-tħejjijiet kimiċi + Skart kimiku ieħor + L-iskart mill-kura tas-saħħa u bijoloġiku + It-tagħmir skartat + Skart imħallat ordinarju + It-tjun komuni + L-iskart issolidifikat, stabbilizzat jew ivvitrifikat) | Mhux perikoluż |

18 | 01 + 02 +03 + 05 +08 + 10 +11 + 13 | Skart ieħor, minbarra ż-Żjut użati (L-Iskart tal-komposti kimiċi + L-iskart tat-tħejjijiet kimiċi + Skart ieħor kimiku + L-iskart mill-kura tas-saħħa u bijoloġiku + It-tagħmir skartat + Skart imħallat ordinarju + It-tjun komuni + L-iskart issolidifikat, stabbilizzat jew ivvitrifikat) | Perikoluż |

Id-Disponiment mill-Iskart (minbarra l-inċinerazzjoni) |

In-Numru ta’ l-Oġġett | EWC-StatIl-Verżjoni 2 ta’ l- | L-iskart perikoluż/Mhux perikoluż |

Il-Kodiċi | Id-Deskrizzjoni |

1 | 01 + 02 + 03 | L-Iskart Kimiku, minbarra ż-Żjut użati L-Iskart tal-komposti kimiċi + L-iskart tat-tħejjijiet kimiċi + Skart ieħor kimiku) | Mhux perikoluż |

2 | 01 + 02 + 03 | L-Iskart kimiku, minbarra ż-Żjut użati (L-iskart tal-komposti kimiċi + L-iskart tat-tħejjijiet kimiċi + Skart kimiku ieħor) | Rikjuż |

3 | 01.3 | Iż-Żjut użati | Mhux perikolużi |

4 | 01.3 | Iż-Żjut użati | Perikolużi |

5 | 09 | L-iskart mill-annimali u veġetali (minbarra l-iskart ta’ l-annimali mit-tħejjijiet u l-prodotti ta’ l-ikel; u minbarra l-ħmieġ intestinali, l-urina u d-demel ta’ l-annimali) | Mhux perikoluż |

6 | 09.11 | L-iskart ta’ l-annimali mit-tħejjija u l-prodotti ta’ l-ikel | Mhux perikoluż |

7 | 09.3 | Il-Ħmieg intestinali, l-urina u d-demel ta’ l-annimali | Mhux perikolużi |

8 | 10.1 | L-Iskart tad-djar u simili | Mhux perikoluż |

9 | 10.2 | Il-Materjali mħallta u mhux iddifferenzjati | Mhux perikolużi |

10 | 10.3 | Il-Fdalijiet mill-għażil | Mhux perikolużi |

11 | 11 | Common sludgesIt-Tjun komuni | Mhux perikolużi |

12 | 12 | L-Iskart Minerali | Mhux perikoluż |

13 | 12 | L-Iskart minerali | Perikoluż |

14 | 05 + 06 +07 + 08 + 13 | Skart ieħor (L-iskart mill-kura tas-saħħa u bijoloġiku + L-iskart metalliku + L-iskart mhux metalliku + It-tagħmir skartat + L-iskart issolidifikat, stabbilizzat jew ivvitrifikat) | Mhux perikoluż |

15 | 05 + 06 +07 + 08 + 13 | Skart ieħor (L-iskart mill-kura tas-saħħa u bijoloġiku + L-iskart metalliku + l-iskart mhux metalliku + It-tagħmir skartat + L-iskart issolidifikat, stabbilizzat jew ivvitrifikat) | Perikoluż |

TAQSIMA 3

Il-karatteristiċi

Il-karateristiċi, li għalihom trid tiġi kkumpilata l-istatistika dwar il-ħidmiet ta’ rkupru u disponiment, kif msemmija fit-Taqsima 8(2), huma ddikjarati fit-tabella ta’ hawn taħt.

In-Numru u l-kapaċità tal-ħidmiet ta’ l-irkupru u tad-disponiment għal kull reġjun |

In-Nru ra’ l-Oġġett | Id-Deskrizzjoni |

1 | In-Numru tal-faċilitajiet tal-ħidma, il-livell 2 tan-NUTS |

2 | Il-Kapaċità f’unitajiet skond il-ħidmiet, il-livell 2 tan-NUTS |

L-Iskart ittrattat skond kull ħidma ta’ rkupru u disponiment, inkluża l-importazzjoni

3 | Il-Kwantitajiet totali ta’ skart ittrattat, skond il-ħidma tal-kategoriji speċifiċi ta’ l-iskart elenkati fit-Taqsima 2, minbarra r-riċiklaġġ ta’ l-iskart fuq il-post fejn l-iskart ġie ġġenerat, il-livell 1 tan-NUTS |

TAQSIMA 4

L-unità tar-rappurtaġġ

L-unità tar-rappurtaġġ li trid tintuża għall-kategoriji kollha ta’ l-iskart hija ta 1000 tunnellata metrika ta’ skart (normali) imxarrab. Għall-kategoriji ta’ l-iskat "tajn" għandha tiġi pprovduta ċifra addizzjonali għall-materjal niexef.

TAQSIMA 5

L-ewwel sena tar-riferiment u l-perjodiċità

1. L-ewwel sena tar-riferiment hija t-tieni sena kalendarja li tiġi wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

2. L-Istati Membri għandhom ifornu l-informazzjoni għal kull tieni sena, wara l-ewwel sena tar-riferiment, għall-faċilitajiet li huma msemmija fit-Taqsima 8(2).

TAQSIMA 6

It-trasmissjoni ta’ l-istatistika lill-Eurostat

Ir-riżultati jridu jiġu trasmessi fi żmien 18-il xahar mit-tmiem tas-sena tar-riferiment.

TAQSIMA 7

Ir-rapport dwar il-kopertura u l-kwalità ta’ l-istatistika

1. Rigward il-karatteristiċi elenkati fit-Taqsima 3, u għal kull oġġett fost it-tipi tal-ħidmiet elenkati fit-Taqsima 8(2), l-Istati Membri jridu jindikaw il-perċentwal li għalih l-istatistiċi kkumpilati jirrappreżentaw l-univers ta’ l-iskart ta’ l-oġġett rispettiv. Il-ħtieġa minima għall-kopertura għandha tiġi ddefinita skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 7(2) ta’ dan ir-Regolament.

2. Rigward il-karatteristiċi elenkati fit-Taqsima 3, l-Istati Membri jridu jissottomettu rapport ta’ kwalità, li jindika l-grad ta’ preċiżjoni għall-informazzjoni miġbura.

3. Il-Kummissjoni trid tinkludi l-kopertura u r-rapporti ta’ kwalità fir-rapport ipprovdut fl-Artikolu 8 ta’ dan ir-Regolament.

TAQSIMA 8

Il-produzzjoni tar-riżultati

1. Ir-riżultati jridu jiġu kkumpilati għal kull oġġett fost it-tipi tal-ħidmiet elenkati fit-Taqsima 8(2), skond il-karatteristiċi kif msemmija fit-Taqima 3.

2. Il-Lista tal-Ħidmiet ta’ l-Irkupru u d-Disponiment; il-kodiċijiet jirreferu għall-kodiċijiet fl-Annessi mad-Direttva 75/442/KEE:

In-Nru ra’ l-Oġġett | Il-Kodiċi | Il-tipi tal-Ħidmiet ta’ l-irkupru u d-disponiment |

L-inċinerazzjoni

1 | R1 | L-użu prinċipalment bħala karburant jew mezzi oħra sabiex jiġġeneraw l-enerġija |

2 | D10 | Incineration on landL-Inċinerazzjoni fuq l-art |

Ħidmiet li jistgħu jwasslu għall-irkupru (minbarra l-irkupru ta’ l-enerġija)

3 | R2 + | Ir-riklamazzjoni/riġenerazzjoni tas-solventi |

R3 + | Ir-riċiklaġġ/riklamazzjoni ta’ sustanzi organiċi li ma jintużawx bħalasolventi (inklużi l-għemil tal-kompost u proċessi ta’ trasformazzjoni oħrabijoloġiċi) |

R4 + | Ir-riċiklaġġ/riklamazzjoni tal-metalli u l-komposti tal-metalli |

R5 + | Ir-riċiklaġġ/riklamazzjoni ta’ materjali inorganiċi oħra |

R6 + | Ir-riġenerazzjoni ta’ l-aċidi jew il-bażijiet |

R7 + | L-irkupru tal-komponenti użati għat-taffija tal-pollinazzjoni |

R8 + | L-irkupru ta’ komponenti mill-katalizzaturi |

R9 + | Ir-raffinazzjoni taż-żjut jew użi oħra mill-ġdid taż-żjut |

R10 + | It-trattament ta’ l-art li jirriżulta f’benefiċċju għall-biedja jew għat-titjibekoloġiku |

R11 | L-użu ta’ l-iskart miksub minn kull wieħed mix-xogħlijiet mogħtija n-numri minn R1 saR10 |

Xogħijiet tad-disponiment

4 | D1 + | Id-Depożitu ġewwa l-art jew fuqha (p.e. terraferma, eċċ) |

D3 + | L-injezzjonijiet fil-fond (p.e. l-injezzjoni ta’ skart li jista’ jiġi ppumpjat fi bjar, f’koppli taħt l-art tal-melħ jew f’depożitorji li jiġu min-natura, eċċ.) |

D4 + | Il-konfiska tal-wiċċ ta’ l-art (p.e. it-tqegħid ta’ skartijiet likwidi jew tat-tajn f’ħofor, għadajjar jew laguni, eċċ.) |

D5 + | Terrafermi speċjali imħaddma bl-inġinerija (p.e. it-tqegħid fi ġwiebi miksija u separati li jkunu mgħottija u iżolati minn xulxin u mill-ambjent, eċċ.) |

D 12 | Il-ħażna permanenti (p.e. it-tqegħid tal-kontenituri ġewwa minjiera, eċċ) |

5 | D2 + | It-trattament ta’ l-art (p.e. il-bijo-degradazzjoni ta’ skart likwidu jew ta’ rimi ta’ tajn fil-ħamrija, eċċ.) |

D6 + | Ir-rilaxx f’korp ta’ ilma għajr l-ibħra/oċjani |

D7 | Ir-rilaxx fl-ibħra/oċjani inkluż it-tidħil taħt qiegħ il-baħar |

3. Il-Kummissjoni trid tfassal programm għall-istudji pilota, li jridu jitwettqu fuq bażi volontarju mill-Istati Membri. L-istudji pilota jridu jimmiraw li jistnaw ir-rilevanza u l-probabbiltà tas-suċċess tal-kisba ta’ l-informazzjoni dwar l-ammonti ta’ skart ikkondizzjonati mill-ħidmiet ta’ tħejjija, kif iddefiniti fl-Annessi II.A u II.B tad-Direttiva 75/44/KEE. Il-Kummissjoni trid tiffinanzja sa 100 % l-ispejjeż tat-tmexxija ta’ dawn l-istudji pilota. Fuq il-bażi tal-konklużjonijiet ta’ dawn l-istudji pilota, il-Kummissjoni trid tadotta l-miżuri ta’ l-implimentazzjoni meħtieġa skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 7(2).

4. L-unitajiet statisktiċi huma unitajiet lokali jew unitajiet skond l-għamla ta’ l-attività, kif iddefiniti fir-Regolament (KEE) Nru 696/93, skond is-sistema statistika ta’ kull wieħed mill-Istati Membri.

Fir-rapport tal-kwalità, li jrid jiġi prodott taħt it-Taqsima 7, għandha tiġi inkluża deskrizzjoni dwar kif l-unità statistika magħżula taffettwa d-distribuzzjoni ta’ l-informazzjoni fil-gruppi tan-NACE REV 1.

--------------------------------------------------

L-ANNESS III

IN-NOMENKLATURA STATISTIKA TA’ L-ISKART

kif imsemmi fit-Taqsima 2(1) ta’ l-Anness I u t-Taqsima 2 EWC-Stat REV 2 ta’ l-Anness II (fil-biċċa l-bira nomenklatura statistika ta’ l-iskart orjentata lejn is-sustanza)

01 Skart kompost

01.1 Is-Solventi eżawriti

01.11 Is-Solventi aloġenati eżawriti

1 Perikolużi

it-taħlitiet ilmin li jkun fihom l-aloġeni

Il-klorofluworokarboni

l-iskart mit-tneħħija tal-grassijiet li jkun fihom solventi mingħajr fażi likwida

is-solventi aloġenati u t-taħlitiet tas-solventi

is-solventi organiċi aloġenati, il-likwidi u s-sustanzi maħlula mamma tal-ħasil

solventi oħra aloġenati

is-solventi aloġenati u t-taħlitiet l-oħra tas-solventi

it-tjun li jkun fihom is-solventi aloġenati

it-tjun u l-iskart solidu li jkun fihom is-solventi aloġenati

01.12 Is-Solventi mhux aloġenati eżawriti

0 Mhux Perikolużi

l-iskart mill-estrazzjoni tas-solventi

1 Perikolużi

taħlitiet ilmin tas-solventi ħielsa mill-aloġeni

is-solventi organiċi l-oħra, il-likwidi u s-sustanzi maħlula tan-nisel tal-ħasil

is-solventi u t-taħlitiet tas-solventi l-oħra

it-tjun li jkun fihom is-solventi l-oħra

it-tjun jew l-iskart solidu li jkun fihom solventi oħra

it-tjun u l-iskart solidu ħielsa mis-solventi aloġenati

taħlitiet tas-solventi jew likwidi organiċi ħielsa mis-solventi aloġenati

is-solventi

is-solventi u t-taħlitiet tas-solventi ħielsa mis-solventi aloġenati

01.2 L-Iskart aċiduż, alkalin jew salin

01.21 L-Iskart aċiduż

0 Mhux Perikolużi

l-iskart ħieles miċ-ċjanid li ma jkunx fih kromju

l-aċidi

1 Perikolużi

l-aċidi mis-soluzzjonijiet tal-pickling

l-aċidi mhux speċifikati xorta oħra

is-soluzzjonijiet tal-bliċ u s-soluzzjonijiet tal-bliċ tal-fixer

l-iskart ħieles miċ-ċjanid li ma jkunx fih kromju

l-elettrolit mill-batteriji u l-akkumulaturi

is-soluzzjonijiet tal-fixer

l-aċifu idrokloriku

l-aċidu nitriku u l-aċidu nitruż

l-aċidu fosforiku u forforuż

l-aċidu sulfuriku

l-aċidu sulfuriku u l-aċidu sulfuruż

skart ieħor mhux speċifikat xorta oħra

01.22 L-Iskart alkalin

0 Mhux Perikolużi

l-alkalini

1 Perikolużi

l-alkalini mhux speċifikati xorta oħra

l-ammonja

l-idrossidu tal-kalċju

l-iskart ċjanid (alkalin) li jkun fih metalli tqal oħra għajr il-kromju

l-iskart ċjanid (alkalin) li ma jnkunx fih metalli tqal

it-tjun ta’ l-idrossidu tal-metall u tjun oħra mit-trattament tan-nuqqas ta’ insolubilizzazzjoni tal-metall

is-soda

is-soluzzjonijiet tad-developer imsejsa fuq l-ilma

l-iskart li jkun fih iċ-ċjanid

skart ieħor mhux speċifikat xorta oħra

is-soluzzjonijiet tad-developer imsejsa fuq l-ilma u s-soluzzjonijiet ta’ l-attivatur

is-soluzzjoniet imseja fuq l-ilma tad-developer tal-karta off-set tal-fotografija

01.23 Is-soluzzjonijiet salini

0 Mhux Perikolużi

is-soluzzjonijiet salini li jkun fihom is-sulfati, is-sulfiti jew is-sulfidi

is-soluzzjonijiet salini li jkun fihom il-kloruri, il-fluworidi u l-alidi

is-soluzzjonijiet salini li jkun fihom il-fosfati u l-imluħ solidi li għandhom x’jaqsmu magħhom

is-soluzzjonijiet salini li jkun fihom in-nitrati u komposti li għandhom x’jaqsmu magħhom

1 Perikolużi

l-iskart mir-raffinament bl-elektrolisi

01.24 Skart ieħor salin

0 Mhux Perikolużi

it-tjun u l-iskart li jkun fihom il-barit mit-tħaffir bil-berrini

il-karbonati

it-tjun u l-iskart li jkun fihom il-klorur mit-tħaffir bil-berrini

l-ossidi metalliċi

il-fosfati u l-imluh solidi li għandhom x’jaqsmu magħhom

l-imluħ u s-soluzzjonijiet li jkun fihom il-komposti organiċi

it-tjun mill-idrometallurġija tar-ram

l-imluħ solidi li jkun fihom l-ammonju

l-imluħ solidi li jkun fihom il-kloruri, il-fluworidi u mluħ oħra solidi aloġenati

l-imluħ solidi li jkun fihom in-nitridi (nitrometalliċi)

l-imluħ solidi li jkun fihom is-sulfati, is-sulfiti jew is-sulfidi

l-iskart li jkun fih il-kubrit

l-iskart mill-proċessar tal-putassa u l-melħ tal-blat

skart ieħor mhux speċifikat xorta oħra

1 Perikolużi

l-imluħ metalliċi

skart ieħor

it-tjun li jiffosfatizzaw

il-gagazza mill-imluħ mit-tidwib bis-sħana sekondarju

l-imluħ u s-soluzzjonijiet li jkun fihom iċ-ċjanidi

it-tjun mill-idrometallurġija taż-żingu (inklużi l-ġarożit, il-goetit)

l-iskart mit-trattament tal-gagazza tal-melħ u t-trattament tat-tintif iswed

l-iskart li jkun fih l-arseniku

l-iskart li jkun fih il-merkurju

l-iskart li jkun fih il-mettalli t-tqal

01.3 Iż-żjut użati

01.31 Iż-żjut użati tal-magni

1 Perikolużi

iż-żjut ikklorinati tal-magni, tal-gearijiet u lubrikanti

iż-żjut mhux ikklorinati tal-magni, tal-gearijiet u lubrikanti

iż-żjut l-oħra tal-magni, tal-gearijiet u lubrikanti

01.32 Żjut oħra użati

0 Mhux Perikolużi

it-tjun u l-iskart li jkun fihom iż-żjut mit-tħaffir bil-berrini

it-tjun bl-imluħ imneħħija

it-tjun mit-tħaddim ta’ l-impjanti, it-tagħmir u l-manutenzjoni

it-tjun mit-tħin, is-sann u l-imbornitura

it-tjun mil-lostru

skart ieħor mhux speċifikat xorta oħra

1 Perikolużi

it-tjun ta’ l-aċidu alkil

il-fluwidi tal-brejkijiet

l-emulsjonijiet ikklorinati

iż-żjut idrawliċi li jkun fihom żejt minerali biss

iż-żjut idrawliċi li jkun fihom il-PCBs jew il-PCTs

iż-żjut ta l-iżolazzjoni jew tat-trasmissjoni tas-sħana u likwidi oħra li jkun fihom il-PCBs u l-PCTs

it-tjun tal-maċinazzjoni

iż-żjut minerali li jiżolaw u jittrasmettu s-sħana

l-emulsjonijiet mhux ikklorinati

iż-żjut idrawliċi mhux ikklorinati (mhux emulsjonijiet)

iż-żjut mhux ikklorinati ta’ l-iżolazzjoni u tat-trasmissjoni tas-sħana u likwidi oħra

l-iskart miż-żjut mhux speċifikat xorta oħra

iż-żjut l-oħra idrawliċi mhux ikklorinati (mhux emulsjonijiet)

iż-żjut l-oħra mhux ikklorinati ta’ l-iżolazzjoni u tat-trasmissjoni tas-sħana u likwidi oħra

iż-żjut idrawliċi l-oħra

ix-xama’ u x-xaħmijiet eżawriti

iż-żjut sintetiċi ta’ l-iżolazzjoni u tat-trasmissjoni tas-sħana u likwidi oħra

iż-żjut sintetiċi tal-maċinazzjoni

it-tjun tal-qigħan tat-tankijiet

l-emulsjonijiet tal-maċinazzjoni għall-iskart li jkun fihom l-aloġeni

l-emulsjonijiet tal-maċinazzjoni għall-iskart li jkunu ħielsa mill-aloġeni

iż-żjut tal-maċinazzjoni għall-iskart li jkun fihom l-aloġeni (mhux emulsjonati)

iż-żjut tal-maċinazzjoni għall-iskart li jkunu ħielsa mill-aloġeni (mhux emulsjonati)

01.4 Il-Katalizzaturi kimiċi eżawriti

01.41 Il-Katalizzaturi kimiċi eżawriti

0 Mhux Perikolużi

katalizzaturi oħra eżawriti

katalizzaturi eżawriti li jkun fihom il-metalli prezjużi

il-katalizzaturi eżawriti p.e. mit-tneħħija bin-NOx

il-katalizzaturi eżawriti p.e. mit-tneħħija bin-NOx

02 L-Iskart tat-tħejjijiet kimiċi

02.1 L-Iskart tat-tħejjijiet kimiċi

02.11 L-Iskart tal-prodotti agrokimiċi

1 Perikolużi

l-iskart agrokimiku

il-pestiċidi, il-bijoċidi u l-aġenti tal-priservazzjoni ta’ l-injam inorganiċi

il-pestiċidi

02.12 Il-Mediċini mhux użati

0 Mhux Perikolużi

il-kimiċi u l-mediċini skartati

il-mediċini

02.13 Iż-Żebgħa, il-verniċ il-linka u l-adeżivi ta’ l-iskart

0 Mhux Perikolużi

l-iskart tal-likwidu ilmi li jkun fih il-linka

l-iskart tal-likwidu ilmi li jkun fih l-adeżivi u s-siġillanti

it-tjun ilmin li jkun fihom l-adeżivi u s-siġillanti

it-tjun ilmin li jkun fihom il-linka

it-tjun ilmin li jkun fihom iż-żebgħa jew il-verniċ

is-sospensjonijiet ilmin li jkun fihom iż-żebgħa jew il-verniċ

il-linka niexfa

l-oġġetti taż-żebgħa u l-pigmenti

l-adeżivi u s-siġillanti mwebbsa

żebgħa u verniċijiet imwebbsa

iż-żebgħa tat-trab

it-terer tal-kisi ta’ l-iskart

l-iskart mit-tneħħija taż-żebgħa jew il-verniċ

l-iskart mil-linka msejsa fuq l-ilma

l-iskart miż-żebgħa u l-verniċ msejsa fuq l-ilma

l-ikart tat-toner ta’ l-istampar (inklużi l-kontenituri)

l-iskart mill-adeżivi u s-siġillanti

skart ieħor mhux speċifikat xorta oħra

1 Perikolużi

it-tjun ta’ l-adeżivi u s-siġilanrti li jkun fihom is-solventi aloġenati

it-tjun ta’ l-adeżivi u s-siġilanti li jkunu ħielsa mis-solventi aloġenati

it-tjun tal-linka li jkun fihom is-solventi aloġenati

it-tjun tal-linka li jkunu ħielsa mis-solventi aloġenati

iż-żebgħa, l-linka, l-adeżivi u r-reżini

it-tjun mit-tneħħija taż-żebgħa jew tal-verniċ li jkun fihom is-solventi aloġenati

it-tjun mi-tneħħija taż-żebgħa jew tal-verniċ li jkunu ħielsa mis-solventi aloġenati

it-tjun ta’ l-adeżivi u s-siġilanrti li jkun fihom is-solventi aloġenati

it-tjun ta’ l-adeżivi u s-siġillanti li jkunu ħielsa mis-solventi aloġenati

il-linka ta’ l-iskart li jkun fiha s-solventi aloġenati

il-linka ta’ l-iskart li tkun ħielsa mis-solventi aloġenati

iż-żebgħa u l-verniċ ta’ l-iskart li jkun fihom is-solventi aloġenati

iż-żebgħa u l-verniċ ta’ l-iskart li jkunu ħielsa mis-solventi aloġenati

02.14 L-iskart l-ieħor mit-tħejjijiet kimiċi

0 Mhux perikolużi

l-ejrosolijiet:

it-tjun tal-bliċ mill-proċessi ipokloriti u klorini

it-tjun tal-bliċ minn proċessi oħra tal-bliċ

id-deterġenti

il-gassijiet industrijali f’ċilindri ta’ pressa għolja, il-kontenituri ta’ l-LPG u l-kontnituri ta’ l-ejrosol industrijali (inklużi l-aloni)

it-tertuqa u l-karta tal-fotografija li jkun fihom il-fidda u l-komposti tal-fidda

l-iskart mit-trattament kimiku

l-iskart mill-proċessi kimiċi tan-nitroġenu u l-fabbrikazzjoni tad-demel artifiċjali

l-iskart mill-aġenti tal-preservazzjoni

l-iskart mill-produzzjoni tas-siliku u d-derivati tas-siliku

skart ieħor mhux speċifikat xorta oħra

1 Perikolużi

il-priservattivi mhux aloġenati organiċi ta’ l-injam

il-preservattivi organoklorinati ta’ l-injam

il-preservattivi organometalliċi ta’ l-injam

il-preservattivi inorganiċi ta’ l-injam

it-tjun li jkun fihom il-merkurju

il-kimiċi skartati

il-kimiċi tal-fotografija

02.2 L-Isplussivi mhux użati

02.21 L-Isplussivi u l-prodotti pirotekniċi ta’ l-iskart

1 Perikolużi

l-iskart mill-logħob tan-nar

splussivi oħra skartati

02.22 Il-munizzjon ta’ l-iskart

1 Perikolużi

il-munizzjon skartat

02.3 L-iskart tal-kimiċiimħallta

02.31 L-iskart minuri tal-kimiċi mħallta

0 Mhux Perikolużi

skart ieħor li jkun fih il-kimiċi inorganiċi, p.e. il-kimiċi tal-laboratorju, it-trab fil-kontenituri tat-tifi tan-nar

skart ieħor li jkun fih il-kimiċi organiċi, p.e. il-kimiċi tal-laboratorju mhux speċifikati xorta oħra

02.32 L-Iskart tal-kimiċi mħallta għat-trattament

0 Mhux Perikoluż

l-iskart imħallat minn qabel għad-disponiment minnu

02.33 Il-pakkeġġjar imniġġeż b’sustanzi perikolużi

03 Skart kimiku ieħor

03.1 Id-Depożiti u fdalijiet kimiċi

03.11 Il-Qatran u l-iskart tal-karbonji

0 Mhux Perikolużi

l-asfalt

skart ieħor mhux speċifikat xorta oħra

l-iswed tal-karbonju

ir-ruttam ta’ l-anodi

l-iskart mill-produzzjoni ta’ l-anodi għall-proċessi ilmin ta’ l-elektrolisi

1 Perikolużi

tipi tal-qatran aċidużi

tipi oħra tal-qatran

il-qatran u skart ieħor li jkun fih il-karbonju mill-fabbrikazjoni ta’ l-anodi

03.12 It-Tjun ta’ l-emulsjonijiet ta’ l-ilma/żjut

1 Perikolużi

iż-żjut fil-qiegħ tal-bastimenti min-navigazzjoni fl-ibħra interni

iż-żjut tal-qiegħ tal-bastimenti mis-sentini ta’ fuq il-mollijiet

it-tjun jew l-emulsjonijiet mit-tneħħija ta’ l-imluħ

it-tjun interċettaturi

it-tjun tas-separaturi taż-żejt/ilma

is-solidi mis-separaturi taż-żejt/ilma

emulsjonijiet oħra

l-iskart mit-tindif tat-tankijiet tat-trasport bil-baħar, li jkun fih il-kimiċi

l-iskart mit-tindif tat-tankijiet tat-trasport bil-ferrovija u bit-triq, li jkun fihom il-kimiċi

l-iskart mit-tindif tat-tankijiet tal-ħażna, li jkun fihom il-kimiċi

03.13 Il-fdalijiet tar-reazzjonijiet kimiċi

0 Mhus perikolużi

it-tartru u t-tjun tas-sustanza ħadra tat-taħlitl (mit-trattament tas-susanza sewda tat-taħlit)

il-sustanza tat-taħlit mill-konzar li jkun fih il-kromju

il-sustanza tat-taħlit mill-konzar li tkun ħielsa mill-kromju

skart ieħor mhux speċifikat xorta oħra

1 Perikolużi

il-likwidi u s-sustanzi maħlula mamma tal-ħasil bl-ilma

il-qigħan qiegħda aloġenati u l-fdalijiet tar-reazzjonijiet

il-fażi mhix ivvitrifikata solida

qigħan qiegħda u l-fdalijiet ta’ reazzjonijiet oħra

03.14 Il-filtrazzjoni u l-materjali assorbenti eżawriti

0 Mhux perikolużi

it-tjun mid-dekarbonazzjoni

il-karbonju attivat eżawrit

ir-reżini ssaturati jew eżawriti ta’ l-iskambju tal-joni

is-soluzzjonijiet u t-tjun mir-riġenerazzjoni ta’ l-iskambjaturi tal-joni

1 Perikolużi

il-karbonju attivat mill-produzzjoni tal-klorin

it-tagħqid tal-filtru mit-trattament tal-gass

it-tagħqid aloġenat tal-filtri, l-assorbenti eżawriti

tagħqid ieħor tal-filtri, assorbenti eżawriti

ir-reżini ssaturati jew eżawriti ta’ l-iskambju tal-joni

is-soluzzjonijiet u t-tjun mir-riġenerazzjoni ta’ l-iskambjaturi tal-joni

il-karbonju attivat eżawrit

it-tafal eżawrit tal-filtri

03.2 It-Tjun ta’ l-effluwenti industrijali

03.21 It-Tjun mill-proċessi industrijali u t-trattament ta’ l-effluwenti

0 Mhux Perikolużi

it-tjun mit-trattament anerobiku ta’ l-iskart mill-annimali u veġetali

it-tjun mit-trattament anerobiku ta’ l-iskart muniċipali u skart simili

it-tjun li jneħħu l-linka mir-riċiklaġġ tal-karta

it-tisfija mit-terrafermi

it-tjun li jkun fihom il-kromju

it-tjun ħielsa mill-kromju

it-tjun mit-trattament fuq il-post ta’ l-effluwenti

tjun mhux speċifikati xorta oħra

skart ieħor mhux speċifikat xorta oħra

03.22 It-Tjun li jkun fihom l-idrokarboni

0 Mhux Perikolużi

skart mhux speċifikat xorta oħra

1 Perikolużi

L-iskart tal-likwidu ilmi mir-riġenarazzjoni taż-żjut

il-likwidi ilmija tal-ħasil

l-iskart mit-tneħħija tax-xaħmijiet bil-fwar

l-iskart mit-tindif tat-tankijiet tat-trasport bil-baħar, li jkun fih iż-żjut

l-iskart mit-tindif tat-tankijiet tat-trasport bil-ferrovija u bit-triq, li jkun fih iż-żjut

l-iskart mit-tindif tat-tankijiet tal-ħażna, li jkun fih iż-żjut

it-taħlita tax-xaħmijiet u ż-żejt mis-separazzjoni taż-żejt/ilma

04 L-Iskart radjoattiv

04.1 L-iskart nukleari

04.11 L-iskart nukleari

04.2 Is-sorsi eżawriti tal-jonizzazzjoni

04.21 Is-sorsi eżawriti tal-jonizzazzjoni

04.3 It-tagħmir u l-prodotti kkontaminati bir-radjoattività

04.31 It-tagħmir u l-prodotti kkontaminati bir-radjoattività

04.4 Il-ħamrija ikkontaminata bir-radjoattività

04.41 Il-ħamrija ikkontaminata bir-radjoattività

05 L-iskart mill-kura tas-saħħa u bijoloġiku

05.1 L-iskart infezzjuż mill-kura tas-saħħa

05.11 L-iskart uman infezzjuż mill-kura tas-saħħa

0 Mhux Perikolużi

il-partijiet u l-organi tal-ġisem inklużi l-boroż tad-demm u l-priservi tad-demm

1 Perikolużi

skart ieħor li l-ġbir tiegħu u d-disponiment minnu huma bla ħsara għall-ħtiġiet speċjali bil-ħsieb tal-prevezjoni ta’ l-infezzjonijiet

05.12 L-iskart tal-kura tas-saħħa infezzjuża ta’ l-annimali

0 Mhux Perikolużi

l-oġġetti bil-ponta

05.2 L-iskart mhux infezzjuż mill-kura tas-saħħa

05.21 L-iskart mhux infezzjuż mill-kura tas-saħħa tal-bniedem

05.22 L-iskart mhux infezzjuż mill-kura tas-saħħa ta’ l-annimali

05.3 L-iskart ta’ l-inġinerija ġenetika

05.31 L-iskart ta’ l-inġinerija ġenetika

1 Perikolużi

skart ieħor li l-ġbir tiegħu u d-disponiment minnu huma bla ħsara għall-ħtiġiet speċjali bil-ħsieb tal-prevezjoni ta’ l-infezzjonijiet

06 L-Iskart metalliku

06.1 L-Iskart u r-ruttam tal-metalli mhux tal-ħadid

06.11 L-Iskart u r-ruttam tal-metalli tal-ħadid

0 Mhux Perikolużi

il-forom skartati

il-limatura u l-iskart mit-tornijiet tal-metalli tal-ħadid

partikoli oħra metalliċi tal-ħadid

il-ħadid u l-azzar

materjali tal-ħadid imneħħija mill-irmied tal-qiegħ

06.2 L-Iskart u r-ruttam tal-metalli mhux tal-ħadid

06.21 Metalli prezzjużi ta’ l-iskart

1 Perikolużi

l-iskart li jkun fih il-fidda mit-trattament fuq il-post ta’ l-iskart tal-fotografija

06.22 Il-Pakkeġġjar ta’ l-aluminju għall-iskart

06.23 Aluminju ieħor ta’ l-iskart

0 Mhux Perikolużi

l-aluminju

06.24 L-Iskart tar-ram

0 Mhux perikolużi

ir-ram, il-bronż, ir-ram isfar

il-kejblijiet

06.25 L-iskart taċ-ċomb

0 Mhux perikolużi

iċ-ċomb

06.26 Skart ieħor tal-metalli

0 Mhux Perikolużi

il-limatura u l-iskart mit-tornijiet tal-metalli mhux tal-ħadid

partikoli oħra mettalliċi mhux tal-ħadid

iż-żingu

il-landa

06.3 Skart ieħor tal-metalli mħallta

06.31 il-Pakkeġġjar tal-metalli mħallta

0 Mhux Perikolużi

il-metalliċi

metalli żgħar (bottijiet eċċ.)

metalli oħra

06.32 Skart ieħor tal-metalli mħallta

0 Mhux Perikolużi

skart mhux speċifikat xorta oħra

il-metalli mħallta

07 Skart mhux metalliku

07.1 L-Iskart tal-ħġieġ

07.11 Il-Pakkeġġjar tal-ħġieġ

0 Mhux perikolużi

il-ħġieġ

07.12 Skart ieħor mill-ħġieġ

0 Mhux Perikolużi

l-iskart tal-ħġieġ

il-ħġieġ

07.2 L-iskart tal-karta u l-kartun

07.21 Il-pakkeġġjar tal-karti u l-kartun ta’ l-iskart

0 Mhux perikolużi

il-karti u l-kartun

07.22 L-Iskart tal-kartun kompost tal-pakkeġġjar

07.23 Skart ieħor tal-karta u l-kartun

0 Mhux Perikolużi

it-tajn mill-fibri u l-karta

skart mhux speċifikat xorta oħra

karti u l-kartun

07.3 L-Iskart tal-lastiku

07.31 It-Tyres użati

0 Mhux Perikolużi

it-tyres użati

07.32 Skart ieħor mil-lastiku

07.4 L-iskart tal-plastik

07.41 L-iskart tal-pakkeġġjar tal-plastik

0 Mhux Perikolużi

il-plastik

07.42 Skart ieħor tal-plastik

0 Mhux Perikolużi

Il-plastik ta’ l-iskart (minbarra l-pakkeġġjar)

il-partikoli tal-plastik

l-iskart mill-industrija li tikkonverti l-plastik

il-plastik

il-plastik f’għamla żgħira

plastik ieħor

07.5 L-iskart ta’ l-injam

07.51 Il-pakkeġġjar ta’ l-injam

0 Mhux Perikolużi

ta’ l-injam

07.52 Iċ-ċana u t-taqxir

0 Mhux Perikolużi,

Iċ-ċana, it-taqxir, il-biċċiet maqtugħa, il-verniċ/folji tal-partikoli/injam imħassra

07.53 Skart ieħor mill-injam

0 Mhux Perikolużi

il-qxur tas-siġar u s-sufra

il-qoxra tas-saiġar

l-injam

07.6 L-Iskart tessili

07.61 Il-lbies użat hafna

07.62 Skart mixxellanju tat-tessuti

0 Mhux Perikolużi

l-assorbenti, il-materjali tal-filtri, iċ-ċraret ta l-imsiħ u l-ilbies ta’ protezzjoni

il-ħwejjeġ tal-lbies

l-iskart mhux aloġenat tessili tat-illixxar

u l-irfinituri

l-iskart mill-materjali komposti (it-tessili, l-elastomeri u l-plastomeri mimlija)

l-iskart mill-fibri tessili mħallta pproċessati

l-iskart mill-fibri tessili pproċessati ta’ oriġini mill-annimali

l-iskart mill-fibri tessili pproċessati fil-biċċa l-kbira ta’ oriġini jew artifiċjali jew sintetiku

l-iskart mill-fibri tessili pproċessati fil-biċċa l-kbira ta’ oriġini veġetali

l-iskart mill-fibri tessili mhux ipproċessati mħallta qabel il-għażil u l-insiġ

l-iskart mill-fibri tessili mhux ipproċessati u sustanzi oħra naturali fibrużi l-biċċa l-kbira ta’ oriġini veġetali

l-iskart mill-fibri tessili mhux ipproċesati fil-biċċa l-kbira ta’ oriġini jew artifiċjali jew sintetiku

l-iskart mill-fibri tessili mhux ipproċessati fil-biċċa l-kbira ta’ oriġini mill-annimali

1 Perikolużi

l-iskart aloġent mill-illixxar u l-irfinituri

07.63 L-iskart mill-ġild

0 Mhux Perikolużi

l-iskart mill-ġild ikkunzat (il-kisi ikħa, it-taqxir, it-taqtigħ, it-trab tal-baff) li jkun fih il-kromju

l-iskart mill-illixxar u l-irfinituri

skart mhux speċifikat xorta oħra

08 It-tagħmir skartat

08.1 Il-vetturi skartati

08.11 Il-vetturi privati skartati

0 Mhux Perikolużi

il-vetturi fi tmiem ħajjithom

08.12 Vetturi oħra skartati

0 Mhux Perikolużi

il-vetturi skartati

08.2 L-Iskart mit-tagħmir elettriku u elettroniku

08.21 It-tagħmir maġġuri skartat tad-djar

08.22 It-tagħmir minuri skartat tad-djar

08.23 Tagħmir ieħor elettriku u elettroniku skartat

0 Mhux Perikolużi

il-magni tar-ritratti ta’ użu ta’ darba bil-batteriji

il-magni tar-ritratti ta’ użu ta’ darba mingħajr batteriji

tagħmir elettroniku ieħor skartat (p.e. il-bordijiet taċ-ċirkwiti stampati)

it-tagħmir elettroniku (p.e. il-bordijiet taċ-ċirkwiti stampati)

08.3 It-tagħmir goff tad-djar

08.31 It-tagħmir goff tad-djar

08.4 Il-magni u l-komponenti tat-tagħmir skartati

08.41 L-iskart tal-batteriji u l-akkumulaturi

0 Mhux Perikolużi

il-batteriji alkalini

batteriji u akkumulaturi oħra

Il-batteriji

1 Perikolużi

it-transformerijiet u l-kapaċitaturi li jkun fihom il-PCBs jew il-PCTs

il-batteriji taċ-ċomb

il-batteriji tan-Ni-Cd

iċ-ċelloli niexfa tal-merkurju

08.42 It-tagħmir katalittiku eżawrit

0 Mhux Perikolużi

il-katalizzaturi mneħħija mill-vetturi li jkun fihom il-metalli prezzjużi

katalizzaturi oħra mneħħija mill-vetturi

08.43 Magni oħra u komponenti oħra tat-tagħmir skartati

0 Mhux Perikolużi

skart mhux speċifikat xorta oħra

it-tagħmir li jkun fih il-fluworokarboni

tagħmir ieħor skartat

it-tagħmir li jkun fih il-klorofluworokarboni

1 Perikoluż

it-tubi fluworexxenti u merkurju ieħor li jkun fihom l-iskart

09 L-iskart mill-annimali u l-ħxejjex ta’ l-ikel

09.1 L-iskart mit-tħejjijiet u l-prodotti ta’ l-ikel

09.11 L-iskart ta’ l-annimali mit-tħejjijiet u l-prodotti ta’ l-ikel

0 Mhux Perikolużi

l-iskart mit-tessut ta’ l-annimali

it-tjun mill-ħasil u t-tindif

l-skart mit-tlaħħim u l-qsim tal-ġir

l-iskart mill-għoti tal-ġir

il-materjal organiku mill-prodotti naturali (p.e. ix-xaħam, ix-xama)

09.12 L-iskart veġetali mit-tħejjijiet u l-prodotti ta’ l-ikel

0 Mhux Perikolużi

it-tjun mill-ħasil u t-tindif

l-iskart mit-tessut tal-pjanti

it-tjun mill-ħasil, it-tindif, it-neħħija tal-qxur, iċ-ċentrifugazzjoni u s-separazzjoni

il-materjali li mhux tajba għall-konsum jew il-proċessar

skart mhux speċifikat xorta oħra

l-iskart mill-ħasil, it-tindif u t-tnaqqis mekkaniku tal-materji prima

it-tjun mit-trattament ta’ l-effluwent lil hemm mis-sit

09.13 L-iskart imħallat mit-tħejjijiet u l-prodotti ta’ l-ikel

0 Mhux Perikolużi

il-materjali li mhux tajba għall-konsum jew il-proċessar

iż-żjut u x-xaħmijiet

l-iskart organiku tal-kċina u li jista’ jintgħamel kompost (inkluż l-iskart tal-qali u tal-kċina mill-ħwienet privati ta’ l-ikel u mir-ristoranti)

skart mhux speċifikat xorta oħra

09.2 i L-Iskart aħdar

09.21 L-Iskart aħdar

0 Mhux Perikolużi

l-iskart mill-isfruttament tal-foresti

skart li minnu jista’ jintgħamel il-kompost

09.3 Il-ħmieġ intestinali, l-urina u d-demel ta’ l-annimali

09.31 Id-demel maħlul u d-demel

0 Mhux Perikolużi

il-ħmieġ ta’ l-intestini, l-urina u d-demel (inkluż it-tiben maħmuġ), l-effluwent, miġbura u ttrattati separatament ’il barra mill-post

10 L-Iskart imħallat ordinarju

10.1 L-iskart tad-djar u simili

10.11 L-iskart tad-djar

0 Mhux Perikolużi

l-iskart imħallat muniċipali

10.12 l-Iskart mit-tindif tat-toroq

0 Mhux Perikolużi

l-iskart mis-swieq

il-fdalijiet mit-tindif tat-toroq

10.2 Il-Materjali mħallta u mhux iddifferenzjati

10.21 Il-Pakkeġġjar imħallat

0 Mhux Perikolużi

mħallta

10.22 Materjali oħra mħallta u mhux iddifferenzjati

0 Mhux Perikolużi

l-iskart likwidu ilmi mill-għoti tat-tempra lill-ħġieġ

il-pakkeġġjar kompost

il-lottijiet inorganiċi ’l barra mill-ispeċifikazzjonijiet

il-lottijiet organiċi ’l barra mill-ispeċifikazzjonijiet

skart ieħor inorganiku bil-metalli mhux speċifikati xorta oħra

it-tertuqa u l-karta tal-fotografija li jkunu ħielsa mill-fidda jew mill-komposti tal-fidda

l-iskart solidu mit-tagħbijiet tal-bastimenti

ir-ramel oħxon eżawrit mill-blasting

skart ieħor mhux speċifikat xorta oħra

l-iskart li l-ġbir tiegħu u d-dispożizzjoni minnu huma bla ħsara għall-ħtiġiet speċjali bil-ħsieb tal-prevezjoni ta’ l-infezzjonijiet

l-iskart li l-ġbir tiegħu u d-dispożizzjoni minnu mhumiex bla ħsara għall-ħtiġiet speċjali bil-ħsieb tal-prevezjoni ta’ l-infezzjonijiet

l-iskart mill-weldjar

10.3 Il-fdalijiet mill-għażil

10.31 L-iskart mit-tqattigħ tal-vetturi

0 Mhux Perikolużi

il-frazzjoni tad-dawl mit-tqattigħ tal-karozzi

10.32 Fdalijiet oħra mill-għażil

0 Mhux Perikolużi

it-twarrib mir-riċiklaġġ tal-karta u l-kartun

il-fdalijiet mit-tqattigħ f’biċċiet irqaq

il-frazzjon mhux magħmul kompost ta’ l-iskart muniċipali u skart simili

il-frazzjon mhux magħmul kompost ta’ l-iskart mill-anninali u veġetali

il-kompost ’il barra mill-ispeċifikazzjoni

skart mhux speċifikat xorta oħra

it-tgħarbil

11 It-Tjun komuni

11.1 It-tjun mitt-trattament ta’ l-ilma ta’ l-iskart

11.11 it-tjun mit-trattament ta’ l-ilma tad-drenaġġ pubbliku

0 Mhux Perikolużi

it-tjun mit-trattament ta’ l-ilma ta’ l-iskart ta’ l-ibliet

11.12 It-Tjun bijodegradabbli mit-trattament ta’ l-ilma ieħor ta’ l-iskart

0 Mhux perikolużi

it-tjun mit-trattament ta’ l-effluwent ’il barra mill-post

l-iskart mill-kolonni li jkessħu

skart mhux speċifikat xorta oħra

it-tjun mit-trattament ta’ l-ilma industrijali ta’ l-iskart

skart mhux speċifikat xorta oħra

11.2 It-Tjun mill-purifikazjoni ta’ l-ilma tax-xorb u l-ilma tal-proċessi

11.21 It-Tjun mill-purifikazjoni ta’ l-ilma tax-xorb u l-ilma tal-proċessi

0 Mhux Perikolużi

it-tjun ta’ l-ilma li jimla l-bajli

it-tjun mill-kjarifikazzjoni ta’ l-ilma

skart mhux speċifikat xorta oħra

11.3 Il-fdalijiet mhux imniġġża mit-taħmil

11.31 Il-fdalijiet mhux imniġġża mit-taħmil

0 Mhux Perikolużi

il-fdalijiet mit-taħmil

11.4 Il-Kontenut tal-fosos tad-drenaġġ

11.41 Il-Kontenut tal-fosos tad-drenaġġ

0 Mhux Perikolużi

it-tajn mit-tankijiet tad-drenaġġ

12 L-Iskart minerali

12.1 l-iskart mill-bini u t-twaqqigħ

12.11 L-Iskart tal-konkrit, il-bricks, u l-ġibs

0 Mhux Perikolużi

skart mhux speċifikat xorta oħra

l-iskart mill-materjali l-oħra komposti msejsa fuq is-siment

Il-konkrit

Il-bricks

il-materjal tal-bini msejjes fuq il-ġibs

12.12 il-matejal idrokarbonizzat mill-iskart tal-kisi ta’ l-uċuħ tat-toroq

0 Mhux perikolużi

l-asfalt li jkun fih il-qatran

l-asfalt (li ma jkunx fih qatran)

il-qatran u l-prodotti mill-qatran

1 Perikolużi

il-materjali ta’ l-iżolazjoni li jkun fihom l-asbestos

12.13 L-Iskart imħallat tal-bini

0 Mhux Perikolużi

materjali oħra ta’ l-iżolazzjoni

skart ieħor mill-bini u t-twaqqigħ

12.2 L-Iskart ta’ l-asbestos

12.21 L-Iskart ta’ l-asbestos

0 Mhux Perikoluż

l-iskart mill-fabbrikazzjoni tas-siment ta’ l-asbestos

it-tagħmir skartat li jkun fih l-asbestos ħieles

l-iskart mill-industrija tal-proċessar ta’ l-asbestos

il-materjali tal-bini msejsa fuq l-asbestos

1 Perikolużi

l-iskart li jkun fih l-asbestos mill-elettrolisi

12.3 L-iskart li jinsab b’mod naturali fil-minerali

12.31 L-iskart li jinsab b’mod naturali fil-minerali

0 Mhux perikolużi

it-tjun ilmin li jkun fihom il-materjali taċ-ċeramika

l-iskart tat-trab u tat-terra

it-tjun u l-iskart tat-tħaffir bil-berrini fl-ilma ħelu

skart ieħor mhux kompostabbli

it-tajn aħmar mill-produzzjoni ta’ l-alumina

il-ħamrija u l-ġebel

il-ħamrija mit-tindif u l-ħasil tal-pitravi

l-iskart solidu mill-filtrazzjoni u t-tgħarbil primarji

id-dnub

l-iskart mill-eskavazzjoni tal-minerali metalliferi

l-iskart mill-eskavazzjoni tal-minerali mhux metalliferi

l-iskart mill-qtugħ u s-serrar tal-blat

l-iskart mill-illixxar tal-minerali metalliferi

l-iskart mill-illixxar tal-minerali mhux metalliferi

l-iskart mill-ħasil u t-tindif tal-minerali

ir-ramel oħxon u l-ġebel imfarrak ta’ l-iskart

it-taħlita għall-iskart tat-tħejjijiet qabel il-proċessar termali

l-iskart tar-ramel u t-tafal

l-iskart mit-tneħħija tar-ramel

skart mhux speċifikat xorta oħra

12.4 L-iskart mill-kombustjoni

12.41 L-Iskart mit-tisfija tal-gassijiet taċ-ċmieni

0 Mhux perikolużi

l-iskart mir-reazzjonijiet imsejsa fuq il-kalċju mid-desulfurizzazzjoni tal-ġass taċ-ċmieni fil-għamla ta’ tajn

l-iskart mir-reazzjonijiet imsejsa fuq il-kalċju mid-desulfurizzazzjoni tal-ġass taċ-ċmieni fil-għamla solida

it-trab tal-gassijiet taċ-ċmieni

tjun oħra mit-trattament tal-gassijiet

l-iskart solidu mit-trattament tal-gassijiet

it-tjun mit-trattament tal-gassijiet

l-iskart solidu mit-trattament tal-gassijiet

1 Perikolużi

l-iskart likwidu ilmi mit-trattamentr tal-gassijiet u skart ieħor likwidu ilmi

it-trab tal-gassijiet taċ-ċmieni

l-iskart mit-trattament tar-rmied li jtir u gassijiet oħra taċ-ċmieni

it-tjun mit-trattament tal-gassijiet

l-iskart solidu mit-trattament tal-gassijiet

12.42 Il-gagazza u l-irmied mit-trattament termali u l-kombustjoni

0 Mhus Perikolużi

it-tjun ilmin mit-tindif tal-bajli

l-irmied tal-qigħan

l-irmied u l-gagazza tal-qigħan

it-tintif u l-ixkumar (l-ewwel u t-tieni tidwib bis-sħana)

it-trab tal-forn

il-gagazza tal-forn

partikolati oħra u trab ieħor

partikolati oħra u trab ieħor (inkluż it-trab gerbub tal-mitħna)

tjun oħra

l-irmied li jtir mill-peat

il-gagazza tal-fosfru

l-iskart tal-pirolisi

il-gagazza (l-ewwel u t-tieni tidwib bis-sħana)

l-iskart solidu mit-trattament tal-gassijiet

il-gagazza mhux ipproċessata

l-iskart mill-proċessar tal-gagazza

skart mhux speċifikat xorta oħra

1 Perikolużi

it-tnietef suwed mit-tidwib sekondarju bis-sħana

it-trab tal-bajli

l-arsenat tal-kalċju

it-tintif u l-ixkumar (l-ewwel u t-tieni tidwib bis-sħana)

l-irmied li jtir

l-irmied li jtir miż-żjut

partikolati oħra u trab ieħor

il-gagazza/tnietef bojod mit-tidwib primarju bis-sħana

l-ixkumar

il-gagazza (l-ewwel u t-tieni idwib bis-sħana)

12.5 Skart varju mill-minerali

12.51 Skart mill-minerali artifiċjali

0 Mhux Perikolużi

it-trab ta’ l-alumina

is-sospensjonijiet ilmin li jkun fihom il-materjali taċ-ċeramika

il-ġibs mill-produzzjoni tad-dijossidu tat-titanju

il-karbonat tal-kalċju ’il barra mill-ispeċifikazzjoni

partikolati oħra u trab ieħor

il-fosfoġipsum

il-madum u ċ-ċeramika

l-iskart mill-kalċinazzjoni u l-idrazzjoni tal-ġir

l-iskart mill-materjali fibrużi msejsa fuq il-ħġieġ

l-iskart mid-distillazjoni ta’ l-ispirti

skart mhux speċifikat xorta oħra

12.52 Il-materjali refrattorji ta’ l-iskart

0 Mhux Perikolużi

it-tidwib fil-funderija u l-għoti tal-forma tal-qlub u l-forom li jkun fihom għaqqada organiċi li ma jkunux ġew imgħoddija mit-tferrigħ

it-tidwib fil-funderija u l-għoti tal-forma tal-qlub u l-forom li jkun fihom għaqqada organiċi li jkunu ġew imgħoddija mit-tferrigħ

it-trab tal-forn

il-kisi minn ġewwa u r-refrattorji eżawriti ta’ l-iskart

il-faxex użati tal-karbonju u l-materjali li ma jeħdux in-nar mill-elettrolisi

skart mhux speċifikat xorta oħra

1 Perikolużi

il-kisi minn ġewwa eżawrit tal-borom

il-karbonju attivat eżawrit mit-trattament tal-gassijiet taċ-ċmieni

12.6 Il-ħamrija kkontaminata u r-rimi mniġġeż mit-tħammil

12.61 Il-Ħamrija u l-mazkan imniġġżsa

1 Perikolużi

it-tixrid taż-żjut

12.62 Il-fdalijiet mhux imniġġża mit-taħmil

13 L-iskart issolidifikat, stabbilizzat jew ivvitrifikat

13.1 L-Iskart issolidifikat jew stabbilizzat

13.11 L-Iskart issolidifikat jew stabbilizzat

0 Mhux Perikolużi

L-iskart stabbilizzat/issolidifikat bil-għaqqada idrawliċi

L-iskart stabbilizzat/issolidifikat bil-għaqqada organiċi

l-iskart stabbilizzat bit-trattament bijiloġiku

13.2 L-Iskart ivvitrifikat

13.21 L-Iskart ivvitrifikat

0 Mhux Perikolużi

l-iskart ivvitrifikat

--------------------------------------------------