EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2150

Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadówTekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 332, 9.12.2002, p. 1–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 85 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 85 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 6 - 41

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/10/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2150/oj

32002R2150Dziennik Urzędowy L 332 , 09/12/2002 P. 0001 - 0036


Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 25 listopada 2002 r.

w sprawie statystyk odpadów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285,

uwzględniając wnioski Komisji [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu monitorowania stosowania polityki w zakresie odpadów Wspólnota zobowiązuje do regularnego prowadzenia statystyk produkcji odpadów i zarządzania odpadami z przedsiębiorstw i prywatnych gospodarstw domowych. Daje to podstawę do monitorowania zgodności z zasadami maksymalizacji odzysku i bezpiecznego unieszkodliwiania. Ocena zgodności z zasadą zapobiegania powstawaniu odpadów i określenie związku między danymi dotyczącymi wytwarzania odpadów a globalnymi, krajowymi i regionalnymi inwentaryzacjami wykorzystania zasobów wymaga jednak posiadania instrumentów statystycznych.

(2) Zapewnienie porównywalności wyników statystyk dotyczących odpadów wymaga zdefiniowania określeń używanych przy opisie odpadów i zarządzania nimi.

(3) Polityka Wspólnoty w zakresie odpadów doprowadziła do ustanowienia zespołu zasad, do których przestrzegania zobowiązane są jednostki wytwarzające odpady i zarządzające odpadami. Wymaga to monitorowania odpadów w różnych punktach ciągu ich wytwarzania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania.

(4) Rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty [4].

(5) Zagwarantowanie porównywalności wyników wymaga prowadzenia statystyki odpadów zgodnie z określonym podziałem, we właściwej formie oraz w ramach ustalonych okresów od końca odpowiedniego roku referencyjnego.

(6) Ponieważ cel zaproponowanych działań, mianowicie ustanowienie ram dla tworzenia statystyki Wspólnoty w zakresie wytwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, nie może być w wystarczającym zakresie osiągnięty przez Państwa Członkowskie z powodu konieczności zdefiniowania określeń opisujących odpady i zarządzanie odpadami, tak aby zapewnić porównywalność statystyk dostarczanych przez Państwa Członkowskie, i ponieważ cel ten można lepiej osiągnąć na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może tu podejmować środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z wymienioną w tym artykule zasadą proporcjonalności rozporządzenie niniejsze nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.

(7) Stworzenie przez Państwa Członkowskie statystyk odpadów powstających przy wszystkich lub niektórych rodzajach działałności gospodarczej spośród działalności A, B i G–Q wg NACE REV 1 przewidzianych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej [5] może wymagać okresu przejściowego, niezbędnego dla dużych dostosowań ich krajowych systemów statystycznych.

(8) Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia należy przyjąć zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [6].

(9) Komisja skonsultowała się z Komitetem Programów Statystycznych,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cel

1. Celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie ram dla tworzenia statystyki Wspólnoty w zakresie wytwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

2. Państwa Członkowskie i Komisja, działając w ramach swych kompetencji, tworzą statystyki Wspólnoty w zakresie wytwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem odpadów radioaktywnych, które już są objęte innymi przepisami prawnymi.

3. Statystyka obejmuje następujące dziedziny:

a) wytwarzanie odpadów zgodnie z załącznikiem I;

b) odzysk i unieszkodliwianie odpadów zgodnie z załącznikiem II;

c) po przeprowadzeniu badań pilotażowych zgodnie z art. 5: przywóz i wywóz odpadów, dla których nie gromadzi się danych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar [7], zgodnie z załącznikiem III.

4. Opracowując statystyki, Państwa Członkowskie i Komisja stosują nomenklaturę statystyczną zorientowaną głównie na substancje wymienione w załączniku III.

5. Zgodnie z procedurą określoną w art. 7 ust. 2 Komisja ustanawia tabelę równoważności między nomenklaturą statystyczną z załącznika III a wykazem odpadów ustanowionym decyzją Komisji 2000/532/WE [8].

Artykuł 2

Definicje

Do celów i w ramach niniejszego rozporządzenia:

a) "odpady" oznaczają jakąkolwiek substancję lub przedmiot określony w art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów [9];

b) "oddzielnie zbierane frakcje odpadów" oznaczają odpady z gospodarstw domowych i podobne, selektywnie zbierane w jednorodnych frakcjach przez przedsiębiorstwa usług publicznych, organizacje nienastawione na zysk oraz przedsiębiorstwa prywatne działające w obszarze zorganizowanej zbiórki odpadów;

c) "recykling" ma takie samo znaczenie jak w definicji podanej w art. 3 ust. 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych [10];

d) "odzysk" oznacza jakiekolwiek działania przewidziane w załączniku II.B do dyrektywy 75/442/EWG;

e) "unieszkodliwianie" oznacza jakiekolwiek działania przewidziane w załączniku II.A do dyrektywy 75/442/EWG;

f) "instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania" oznacza zakład wymagający zezwolenia lub rejestracji na podstawie art. 9, 10 lub 11 dyrektywy 75/442/WE;

g) "odpady niebezpieczne" oznaczają wszelkie odpady zdefiniowane w art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych [11];

h) "odpady bezpieczne" oznaczają odpady nieobjęte lit. g);

i) "spalanie" oznacza termiczne przetwarzanie odpadów w spalarni zdefiniowanej w art. 3 pkt 4 lub we współspalarni zdefiniowanej w art. 3 pkt 5 dyrektywy 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów [12];

j) "składowisko" oznacza miejsce unieszkodliwiania odpadów zdefiniowane w art. 2 lit. g) dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów [13];

k) "zdolność przerobowa spalarni odpadów" oznacza maksymalną zdolność do spalania odpadów, mierzoną w tonach/rok lub w gigadżulach;

l) "zdolność przerobowa instalacji do recyklingu odpadów" oznacza maksymalną zdolność do recyklingu odpadów, mierzoną w tonach/rok;

m) "pojemność składowiska" oznacza mierzoną w metrach sześciennych wolną pojemność (przy końcu roku zbiórki danych) instalacji składowiskowej, umożliwiającą w przyszłości przyjęcie odpadów;

n) "pojemność innych instalacji do unieszkodliwiania odpadów" oznacza zdolność tych instalacji do unieszkodliwiania odpadów, mierzoną w tonach/rok.

Artykuł 3

Zbieranie danych

1. Spełniając warunki określające jakość i dokładność zdefiniowane zgodnie z procedurą określoną w art. 7 ust. 2, Państwa Członkowskie gromadzą dane niezbędne do specyfikacji charakterystyk podanych w załącznikach I i II, korzystając z:

- badań statystycznych,

- źródeł administracyjnych lub innych, np. wynikających ze zobowiązań sprawozdawczych w ramach prawodawstwa wspólnotowego w sprawie zarządzania odpadami,

- procedur ocen statystycznych na podstawie próbek lub estymatorów związanych z odpadami, lub

- połączenie powyższych metod.

Dla zmniejszenia obciążeń związanych z udzielaniem odpowiedzi władze krajowe i Komisja otrzymują dostęp do źródeł danych administracyjnych, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych przez każde z Państw Członkowskich i Komisję w zakresie ich właściwości.

2. Dla zmniejszenia administracyjnych obciążeń małych przedsiębiorstw z badań statystycznych wyłącza się małe przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników, chyba że w znacznym stopniu przyczyniają się do produkcji odpadów.

3. Państwa Członkowskie przedstawiają wyniki statystyczne zgodnie z podziałem wymienionym w załącznikach I i II.

4. Wyłączenie określone w ust. 2 musi być zgodne z celami obejmującymi zakres i jakość określonymi w załącznikach I i II sekcja 7 ust. 1.

5. Państwa Członkowskie przekazują do Eurostatu wyniki, zawierające również dane poufne, we właściwym formacie i w ustalonym terminie od zakończenia odpowiednich okresów referencyjnych, jak ustanowiono w załącznikach I i II.

6. Przewidziane w ust. 5 postępowanie z danymi poufnymi oraz przekazywanie takich danych przeprowadza się zgodnie z istniejącymi przepisami wspólnotowymi, regulującymi poufności informacji statystycznych.

Artykuł 4

Okres przejściowy

1. W okresie przejściowym Komisja może, na życzenie Państwa Członkowskiego i zgodnie z procedurą określoną w art. 7 ust. 2, przyznać odstępstwa od przepisów sekcji 5 załączników I i II. Taki okres przejściowy nie może przekraczać:

a) dwóch lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia – dla przedłożenia wyników odnoszących się do sekcja 8 załącznika I ppkt 1.1 pozycja 16 (Działalność usługowa) oraz sekcja 8 pkt 2 załącznika II

b) trzech lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia – dla przedłożenia wyników odnoszących się do załącznika I sekcja 8 ppkt 1.1 pozycja 1 (Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo) i 2 (Rybołówstwo).

2. Odstępstwa określone w ust. 1 mogą zostać przyznane poszczególnym Państwom Członkowskim tylko dla danych z pierwszego roku referencyjnego.

3. Komisja opracowuje program przeprowadzanych przez Państwa Członkowskie badań pilotażowych odpadów powstających z działalności gospodarczych określonych w ust. 1 lit. b). Celem badań pilotażowych jest rozwinięcie metodologii w celu uzyskiwania regularnych danych przy zastosowaniu zasad statystyki Wspólnoty przewidzianych w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 322/97.

Komisja finansuje do 100 % koszty prowadzenia badań pilotażowych. Na podstawie wniosków z badań pilotażowych Komisja wprowadza niezbędne środki wykonawcze zgodnie z procedurą określoną w art. 7 ust. 2.

Artykuł 5

Przywóz i wywóz odpadów

1. Komisja opracowuje program prowadzonych przez Państwa Członkowskie badań pilotażowych przywozu i wywozu odpadów. Celem badań pilotażowych jest opracowanie metodologii uzyskiwania regularnych danych przy zastosowaniu zasad statystyki Wspólnoty, ustanowionych w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 322/97.

2. Opracowany przez Komisję program badań pilotażowych jest zgodny z treścią załączników I i II w szczególności w aspekcie zakresu i rodzaju odpadów, kategorii odpadów dla ich klasyfikacji, lat referencyjnych i okresowości, biorąc pod uwagę zobowiązania sprawozdawcze wynikające z rozporządzenia (EWG) nr 259/93.

3. Komisja finansuje do 100 % koszty przeprowadzenia badań pilotażowych.

4. Na podstawie wniosków z badań pilotażowych Komisja informuje Parlament Europejski i Radę o możliwości stworzenia statystyki działalności oraz o charakterystykach przywozu i wywozu odpadów objętych badaniami pilotażowymi. Komisja przyjmuje niezbędne środki wykonawcze zgodnie z procedurą określoną w art. 7 ust. 2.

5. Badania pilotażowe są prowadzone w czasie najpóźniej trzech lat od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie.

Artykuł 6

Środki wykonawcze

Środki niezbędne do wprowadzenia niniejszego rozporządzenia w życie przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 7 ust. 2. Obejmują one środki:

a) dostosowujące do ekonomicznego i technicznego postępu w dziedzinie gromadzenia i statystycznego przetwarzania danych oraz przetwarzania i przesyłania wyników;

b) dostosowujące specyfikacje podane w załącznikach I, II i III;

c) służące przedstawieniu wyników zgodnie z art. 3 ust. 2–4 przy uwzględnieniu struktur gospodarczych i warunków technicznych w Państwie Członkowskim; środki takie mogą umożliwiać poszczególnym Państwom Członkowskim niesporządzanie sprawozdania dla niektórych pozycji podziału, pod warunkiem udowodnionego ograniczonego wpływu tego faktu na jakość statystyki. We wszystkich przypadkach udzielenia wyłączeń należy podsumować całkowitą ilość odpadów dla każdej pozycji podanej w załącznika I sekcja 2 pkt 1 i sekcja 8 pkt 1;

d) umożliwiające zdefiniowanie właściwych kryteriów oceny jakości oraz treści sprawozdań jakościowych określonych w załącznikach I i II sekcja 7;

e) do ustanowienia właściwego formatu przekazywania wyników przez Państwa Członkowskie w ciągu dwóch lat od daty wejścia niniejszego rozporządzenia w życie;

f) służące stworzeniu wykazu udzielanych Państwom Członkowskim okresów przejściowych i odstępstw, jak podano w art. 4;

g) służące wdrożeniu wyników badań pilotażowych, jak podano w art. 4 ust. 3 i art. 5 ust. 1.

Artykuł 7

Procedura Komitetu

1. Komisja jest wspomagana przez Komitet Programu Statystycznego, powołany decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom [14].

2. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej art. 8.

Okres określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

4. Komisja przekazuje ustanowionemu dyrektywą 75/442/EWG Komitetowi projekt środków, które zamierza przedłożyć Komitetowi Programu Statystycznego.

Artykuł 8

Sprawozdanie

1. W przeciągu pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz ponownie co trzy lata w okresie późniejszym Komisja składa przed Parlamentem Europejskim oraz Radą sprawozdania w sprawie statystyk zestawionych w zastosowaniu niniejszego rozporządzenia, w szczególności ich jakości, jak również związanego z nimi obciążenia przedsiębiorstw.

2. W ciągu dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie propozycję uchylenia nakładających się na siebie zobowiązań sprawozdawczych.

3. W ciągu dwóch lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z postępu badań pilotażowych, określonych w art. 4 ust. 3 i art. 5 ust. 1. W razie potrzeby Komisja proponuje zmiany w badaniach pilotażowych, co do których zapadają decyzje zgodnie z procedurą określoną w art. 7 ust. 2.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 listopada 2002 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

P. Cox

Przewodniczący

W imieniu Rady

B. Bendtsen

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 87 z 29.3.1999, str. 22, Dz.U. C 180 E z 26.6.2001, str. 202 oraz zmieniony projekt z dnia 10 grudnia 2001 r. (dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym).

[2] Dz.U. C 329 z 17.11.1999, str. 17.

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2001 r. (Dz.U. C 72 E z 21.3.2002, str. 32), wspólne stanowisko Rady z dnia 15 kwietnia 2002 r. (Dz.U. C 145 E z 18.6.2002, str. 85) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), decyzja Rady z dnia 14 listopada 2002 r.

[4] Struktura wyjściowa dla przepisów zawartych w niniejszym rozporządzeniu znajduje się w Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1.

[5] Dz.U. L 293 z 24.10.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 29/2002 (Dz.U. L 6 z 10.1.2002, str. 3).

[6] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

[7] Dz.U. L 30 z 6.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2557/2001 (Dz.U. L 349 z 31.12.2001, str. 1).

[8] Dz.U. L 226 z 6.9.2000, str. 3. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Rady 2001/573/WE (Dz.U. L 203 z 28.7.2001, str. 18).

[9] Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 96/350/WE (Dz.U. L 135 z 6.6.1996, str. 32).

[10] Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 10.

[11] Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 20. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 94/31/WE (Dz.U. L 168 z 2.7.1994, str. 28).

[12] Dz.U. L 332 z 28.12.2000, str. 91.

[13] Dz.U. L 182 z 16.7.1999, str. 1.

[14] Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

WYTWARZANIE ODPADÓW

SEKCJA 1

Zakres

Statystyki sporządzane są dla wszystkich działalności sklasyfikowanych w ramach sekcji A–Q w NACE REV 1. Sekcje te obejmują wszystkie rodzaje działalności gospodarczej.

Załącznik niniejszy obejmuje ponadto:

a) odpady wytwarzane przez gospodarstwa domowe;

b) odpady powstające przy odzysku i/lub operacjach związanych z unieszkodliwianiem.

SEKCJA 2

Kategorie odpadów

1. Opracowywane są statystyki dotyczące następujących kategorii odpadów:

Wykaz zbiorczy |

Pozycja nr | EWC-Stat/Wersja 2 | Odpady niebezpieczne i bezpieczne |

Kod | Wyszczególnienie |

1 | 01.1 | Zużyte rozpuszczalniki | Bezpieczne |

2 | 01.1 | Zużyte rozpuszczalniki | Niebezpieczne |

3 | 01.2 | Odpady kwasowe, zasadowe lub solne | Bezpieczne |

4 | 01.2 | Odpady kwasowe, zasadowe lub solne | Niebezpieczne |

5 | 01.3 | Oleje zużyte | Bezpieczne |

6 | 01.3 | Oleje zużyte | Niebezpieczne |

7 | 01.4 | Zużyte katalizatory chemiczne | Bezpieczne |

8 | 01.4 | Zużyte katalizatory chemiczne | Niebezpieczne |

9 | 02 | Odpady preparatów chemicznych | Bezpieczne |

10 | 02 | Odpady preparatów chemicznych | Niebezpieczne |

11 | 03.1 | Osady i pozostałości chemiczne | Bezpieczne |

12 | 03.1 | Osady i pozostałości chemiczne | Niebezpieczne |

13 | 03.2 | Osady ściekowe przemysłowe | Bezpieczne |

14 | 03.2 | Osady ściekowe przemysłowe | Niebezpieczne |

15 | 05 | Odpady medyczne i biologiczne | Bezpieczne |

16 | 05 | Odpady medyczne i biologiczne | Niebezpieczne |

17 | 06 | Odpady metalowe | Bezpieczne |

18 | 06 | Odpady metalowe | Niebezpieczne |

19 | 07.1 | Odpady szklane | Bezpieczne |

20 | 07.2 | Odpady papierowe i tekturowe | Bezpieczne |

21 | 07.3 | Odpady gumowe | Bezpieczne |

22 | 07.4 | Odpady plastykowe | Bezpieczne |

23 | 07.5 | Odpady drewniane | Bezpieczne |

24 | 07.6 | Odpady tekstylne | Bezpieczne |

25 | 07.6 | Odpady tekstylne | Niebezpieczne |

26 | 08 | Złomowane urządzenia | Bezpieczne |

27 | 08 | Złomowane urządzenia | Niebezpieczne |

28 | 08.1 | Złomowane pojazdy | Bezpieczne |

29 | 08.41 | Odpady baterii i akumulatorów | Bezpieczne |

30 | 08.41 | Odpady baterii i akumulatorów | Niebezpieczne |

31 | 09 | Odpady zwierzęce i roślinne (z wyłączeniem odpadów zwierzęcych z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych; oraz z wyłączeniem odchodów zwierzęcych, uryny i obornika) | Bezpieczne |

32 | 09.11 | Odpady zwierzęce z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych | Bezpieczne |

33 | 09.3 | Odchody zwierzęce, uryna i obornik | Bezpieczne |

34 | 10.1 | Odpady domowe i podobne | Bezpieczne |

35 | 10.2 | Materiały zmieszane i niesortowalne | Bezpieczne |

36 | 10.3 | Pozostałości po sortowaniu | Bezpieczne |

37 | 11 | Osady ściekowe ogólne (z wyłączeniem urobku pogłębiarek) | Bezpieczne |

38 | 11.3 | Urobek pogłębiarek | Bezpieczne |

39 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Odpady mineralne (z wyłączeniem odpadów po spalaniu, zanieczyszczonych gleb i zanieczyszczonego urobku pogłębiarek) | Bezpieczne |

40 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Odpady mineralne (z wyłączeniem odpadów po spalaniu, zanieczyszczonych gleb i zanieczyszczonego urobku pogłębiarek) | Niebezpieczne |

41 | 12.4 | Odpady po spalaniu | Bezpieczne |

42 | 12.4 | Odpady po spalaniu | Niebezpieczne |

43 | 12.6 | Zanieczyszczone gleby i zanieczyszczony urobek pogłębiarek | Niebezpieczne |

44 | 13 | Odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone | Bezpieczne |

45 | 13 | Odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone | Niebezpieczne |

2. Zgodnie ze zobowiązaniem sprawozdawczym wynikającym z dyrektywy 94/62/WE Komisja opracowuje program wykonywanych dobrowolnie przez Państwa Członkowskie badań pilotażowych, ukierunkowanych na ocenę przydatności materiałów z podzielonego na grupy wykazu zbiorczego (EWC-Stat Wersja 2) z pkt 1, włączając w to zużyte opakowania. Komisja finansuje do 100 % koszty tych badań pilotażowych. Na podstawie wniosków z powyższych badań pilotażowych Komisja przyjmie niezbędne środki wykonawcze zgodnie z procedurą określoną w art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

SEKCJA 3

Charakterystyki

1. Charakterystyki kategorii odpadów:

Ilość wytwarzanych odpadów będzie podawana dla każdej z kategorii odpadów podanych w sekcji 2 pkt 1.

2. Charakterystyki regionalne:

Zaludnienie lub liczba mieszkań obsługiwanych przez system zbiórki mieszanych odpadów z gospodarstw domowych i podobnych (NUTS poziom 2).

SEKCJA 4

Jednostka sprawozdawcza

1. Dla wszystkich kategorii odpadów jednostką sprawozdawczą jest 1000 ton normalnych odpadów mokrych. Dla kategorii odpadów "osady ściekowe" podaje się dodatkowo ilość materiału suchego.

2. Jednostką sprawozdawczą dla charakterystyk regionalnych jest procent zaludnienia lub mieszkań.

SEKCJA 5

Pierwszy rok referencyjny i okresowość

1. Pierwszym rokiem referencyjnym jest drugi rok kalendarzowy następujący po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie.

2. Państwa Członkowskie dostarczają danych za każdy drugi rok po pierwszym roku referencyjnym.

SEKCJA 6

Przesyłanie wyników do Eurostatu

Wyniki należy przesłać w ciągu 18 miesięcy od końca roku referencyjnego.

SEKCJA 7

Sprawozdanie z zakresu i jakości statystyki

1. Dla każdej pozycji podanej w sekcji 8 (działalności gospodarcze i gospodarstwa domowe) Państwa Członkowskie podają procent, w jakim zebrane dane statystyczne reprezentują całość odpadów z odpowiedniej pozycji. Minimalny wymóg dla zakresu zostanie zdefiniowany zgodnie z procedurą określoną w art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

2. Państwa Członkowskie przedłożą sprawozdanie jakościowe, wskazujące stopień dokładności zebranych danych. Podane będą opisy ocen, podsumowań i wyłączeń oraz sposobu, w jakim procedury te wpływają na rozkład kategorii odpadów wyszczególnionych w sekcji 2 pkt 1 w podziale na działalności gospodarcze i gospodarstwa domowe, określone w sekcji 8.

3. Sprawozdania z zakresu i jakości Komisja włączy do sprawozdania przewidzianego w art. 8 niniejszego rozporządzenia.

SEKCJA 8

Opracowanie wyników

1. Wyniki dla charakterystyk podanych w sekcji 3 pkt 1 należy zebrać dla:

1.1. następujących sekcji, działów, grup i klas NACE REV 1:

Pozycja nr | Kod NACE REV1.1 | Wyszczególnienie |

1 | A | Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo |

2 | B | Rybołówstwo |

3 | C | Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów |

4 | DA | Wytwarzanie produktów żywnościowych, napojów i tytoniu |

5 | DB + DC | Wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych + wytwarzanie skóry i wyrobów skórzanych |

6 | DD | Wytwarzanie drewna i wyrobów drewnianych |

7 | DE | Wytwarzanie masy celulozowej, papieru i wyrobów papierowych; działalność wydawnicza i poligraficzna |

8 | DF | Wytwarzanie koksu, rafinowanych produktów naftowych oraz paliwa nuklearnego |

9 | DG + DH | Wytwarzanie chemikaliów, produktów chemicznych, włókien sztucznych + wytwarzanie wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych |

10 | DI | Wytwarzanie innych niemetalowych produktów mineralnych |

11 | DJ | Wytwarzanie metali nieszlachetnych i fabrykowanych wyrobów metalowych |

12 | DK + DL + DEM | Wytwarzanie maszyn i urządzeń + wytwarzanie urządzeń elektrycznych i optycznych + wytwarzanie urządzeń transportowych |

13 | DN Wyłączając 37 | Inna wytwórczość |

14 | E | Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, parę, wodę gorącą i wodę |

15 | F | Budownictwo |

16 | G–Q Wyłączając 90 i 51.57 | Usługi: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów silnikowych, motocykli oraz towarów do użytku osobistego i domowego + hotele i restauracje + transport, magazynowanie i łączność + pośrednictwo finansowe + nieruchomości, dzierżawa i działalność gospodarcza + administracja publiczna, obrona i obowiązkowe ubezpieczenia społeczne + edukacja + zdrowie i służba socjalna + inne rodzaje działalności na rzecz wspólnot, działalność społeczna i na rzecz osób + działalność gospodarstw domowych + eksterytorialne organizacje i ciała |

17 | 37 | Recykling |

18 | 51.57 | Handel hurtowy odpadami i złomem |

19 | 90 | Unieszkodliwianie ścieków i odpadków, prace sanitarne i podobna działalność |

1.2. gospodarstwa domowe

20 | | Odpady powstające w gospodarstwach domowych |

2. W odniesieniu do działalności gospodarczej jednostkami statystycznymi są jednostki lokalne lub jednostki według rodzaju działalności, zgodnie z definicją podaną w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 696/93 z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek statystycznych przy obserwacji i analizie systemu produkcji we Wspólnocie [1], zgodnie z systemem statystycznym poszczególnych Państw Członkowskich.

W przedstawianym zgodnie z sekcją 7 sprawozdaniu jakościowym umieszcza się informację opisującą, jak wybrana jednostka statystyczna wpływa na podział danych między grupy NACE REV 1.

[1] Dz.U. L 76 z 30.3.1993, str. 2. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 1994 r.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW

SEKCJA 1

1. Statystyki należy sporządzać dla wszystkich instalacji do odzysku i unieszkodliwiania prowadzących jakąkolwiek działalność określoną w sekcji 8 pkt 2 i należących do lub stanowiących część działalności gospodarczej w ramach grup NACE REV 1, wymienionych w załączniku I sekcja 8 ppkt 1.1.

2. Niniejszym załącznikiem nie są objęte instalacje, w których przetwarzanie odpadów jest ograniczone do ich recyklingu na terenie, gdzie powstały.

SEKCJA 2

Kategorie odpadów

Wykaz kategorii odpadów wymagających sporządzenia statystyk dla określonych w sekcji 8 pkt 2 operacji odzysku lub unieszkodliwiania jest podana niżej:

Spalanie |

Pozycja nr | EWC-Stat Wersja 2 | Odpady niebezpieczne lub bezpieczne |

Kod | Wyszczególnienie |

1 | 01 + 02 + 03 | Odpady chemiczne z wyłączeniem olejów zużytych (Odpady związków chemicznych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne) | Bezpieczne |

2 | 01 + 02 + 03 | Odpady chemiczne z wyłączeniem olejów zużytych (Odpady związków chemicznych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne) | Niebezpieczne |

3 | 01.3 | Oleje zużyte | Bezpieczne |

4 | 01.3 | Oleje zużyte | Niebezpieczne |

5 | 05 | Odpady medyczne i biologiczne | Bezpieczne |

6 | 05 | Odpady medyczne i biologiczne | Niebezpieczne |

7 | 10.1 | Odpady domowe i podobne | Bezpieczne |

8 | 10.2 | Materiały zmieszane i niesortowalne | Bezpieczne |

9 | 10.3 | Pozostałości po sortowaniu | Bezpieczne |

10 | 11 | Osady ściekowe ogólne | Bezpieczne |

11 | 06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 | Odpady inne (Odpady metalowe + odpady niemetalowe + złomowane urządzenia + odpady zwierzęce i roślinne + odpady mineralne + odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone) | Bezpieczne |

12 | 06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 | Odpady inne (Odpady metalowe + odpady niemetalowe + złomowane urządzenia + odpady zwierzęce I roślinne + odpady mineralne + odpady zestalone, ustabilizowane i/lub zeszklone) | Niebezpieczne |

Operacje, które mogą prowadzić do odzysku (z wyłączeniem odzysku energii) |

Pozycja nr | EWC-Stat Wersja 2 | Odpady niebezpieczne lub bezpieczne |

Kod | Wyszczególnienie |

1 | 01.3 | Oleje zużyte | Bezpieczne |

2 | 01.3 | Oleje zużyte | Niebezpieczne |

3 | 06 | Odpady metalowe | Bezpieczne |

4 | 06 | Odpady metalowe | Niebezpieczne |

5 | 07.1 | Odpady szklane | Bezpieczne |

6 | 07.2 | Odpady papierowe i tekturowe | Bezpieczne |

7 | 07.3 | Odpady gumowe | Bezpieczne |

8 | 07.4 | Odpady plastykowe | Bezpieczne |

9 | 07.5 | Odpady drewniane | Bezpieczne |

10 | 07.6 | Odpady tekstylne | Bezpieczne |

11 | 07.6 | Odpady tekstylne | Niebezpieczne |

12 | 09 | Odpady zwierzęce i roślinne (z wyłączeniem odpadów zwierzęcych z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych; oraz z wyłączeniem odchodów zwierzęcych, uryny i obornika) | Bezpieczne |

13 | 09.11 | Odpady zwierzęce z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych | Bezpieczne |

14 | 09.3 | Odchody zwierzęce, uryna i obornik | Bezpieczne |

15 | 12 | Odpady mineralne | Bezpieczne |

16 | 12 | Odpady mineralne | Niebezpieczne |

17 | 01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13 | Odpady inne, z wyłączeniem olejów zużytych (odpady związków chemicznych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne + odpady medyczne i biologiczne + złomowane urządzenia + mieszane odpady zwykłe + ogólne osady ściekowe + osady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone) | Bezpieczne |

18 | 01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13 | Odpady inne, z wyłączeniem olejów zużytych (odpady związków chemicznych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne + odpady medyczne i biologiczne + złomowane urządzenia + mieszane odpady zwykłe + ogólne osady ściekowe + osady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone) | Niebezpieczne |

Unieszkodliwianie (inne niż spalanie): |

Pozycja nr | EWC-Stat Wersja 2 | Odpady niebezpieczne lub bezpieczne |

Kod | Wyszczególnienie |

1 | 01 + 02 + 03 | Odpady chemiczne, z wyłączeniem olejów zużytych (odpady związków chemicznych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne) | Bezpieczne |

2 | 01 + 02 + 03 | Odpady chemiczne, z wyłączeniem olejów zużytych (odpady związków chemicznych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne) | Niebezpieczne |

3 | 01.3 | Oleje zużyte | Bezpieczne |

4 | 01.3 | Oleje przepracowane | Niebezpieczne |

5 | 09 | Odpady zwierzęce i roślinne (z wyłączeniem odpadów zwierzęcych z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych; oraz wyłączając odchody zwierzęce, urynę i obornik) | Bezpieczne |

6 | 09.11 | Odpady zwierzęce z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych | Bezpieczne |

7 | 09.3 | Odchody zwierzęce, uryna i obornik | Bezpieczne |

8 | 10.1 | Odpady domowe i podobne | Bezpieczne |

9 | 10.2 | Materiały zmieszane i niesortowane | Bezpieczne |

10 | 10.3 | Pozostałości po sortowaniu | Bezpieczne |

11 | 11 | Osady ściekowe ogólne | Bezpieczne |

12 | 12 | Odpady mineralne | Bezpieczne |

13 | 12 | Odpady mineralne | Niebezpieczne |

14 | 05 + 06 + 07 + 08 + 13 | Odpady inne (odpady medyczne i biologiczne + odpady metalowe + odpady niemetalowe + złomowane urządzenia + odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone) | Bezpieczne |

15 | 05 + 06 + 07 + 08 + 13 | Odpady inne (odpady medyczne i biologiczne + odpady metalowe + odpady niemetalowe + złomowane urządzenia + odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone) | Niebezpieczne |

SEKCJA 3

Charakterystyki

W tablicy poniżej wymieniono charakterystyki, dla których należy sporządzić określone w sekcji 8 pkt 2 statystyki operacji odzysku i unieszkodliwiania.

Liczba oraz zdolności przerobowe operacji odzysku i unieszkodliwiania w regionie |

Pozycja nr | Wyszczególnienie |

1 | Liczba instalacji, NUTS poziom 2 |

2 | Zdolności przerobowe w jednostkach, według operacji, NUTS poziom 2 |

Odpady przetwarzane na operację odzysku i unieszkodliwiania, włącznie z przywozem

3 | Ogólne ilości przetwarzanych odpadów, w podziale na poszczególne operacje dla kategorii odpadów wyszczególnionych w sekcji 2, z wyłączeniem recyklingu odpadów na miejscu ich powstawania, NUTS poziom 1 |

SEKCJA 4

Jednostka sprawozdawcza

Jednostką sprawozdawczą dla wszystkich kategorii odpadów jest 1000 ton (normalnych) odpadów mokrych. Dla odpadów z kategorii "osady ściekowe" należy podać dodatkowo dane dla masy suchej.

SEKCJA 5

Pierwszy rok referencyjny i okresowość

1. Pierwszym rokiem referencyjnym jest drugi rok kalendarzowy następujący po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie.

2. Dla instalacji określonych w sekcji 8 pkt 2 Państwa Członkowskie dostarczają danych za każdy drugi rok po pierwszym roku referencyjnym.

SEKCJA 6

Przekazywanie wyników do Eurostatu

Wyniki należy przekazywać w ciągu 18 miesięcy od końca roku referencyjnego.

SEKCJA 7

Sprawozdanie z zakresu i jakości statystyki

1. Dla charakterystyk podanych w sekcji 3 oraz dla każdej pozycji spośród rodzajów operacji podanych w sekcji 8 pkt 2 Państwa Członkowskie podają procent, w jakim zebrane dane statystyczne reprezentują całość odpadów z odpowiedniej pozycji. Minimalne wymagania dla zakresu zostaną zdefiniowane zgodnie z procedurą określoną w art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

2. Dla charakterystyk podanych w sekcji 3 Państwa Członkowskie przedstawią sprawozdanie jakościowe podające stopień dokładności zebranych danych.

3. Komisja włączy sprawozdania z zakresu i sprawozdania jakościowe do sprawozdania przewidzianego w art. 8 niniejszego rozporządzenia.

SEKCJA 8

Opracowanie wyników

1. Wyniki należy gromadzić dla każdego typu operacji wyszczególnionych w sekcji 8 pkt 2 i zgodnie z charakterystykami określonymi w sekcji 3.

2. Wykaz operacji odzysku i unieszkodliwiania: kody odnoszą się do kodów w załącznikach do dyrektywy 75/442/EWG:

Pozycja nr | Kod | Rodzaje operacji odzysku i unieszkodliwiania |

Spalanie

1 | R1 | Stosowane zasadniczo jak paliwo lub inny materiał do wytwarzania energii |

2 | D10 | Spalanie na ziemi |

Operacje, które mogą prowadzić do odzysku (wyłączając odzysk energii)

3 | R2 + | Odzysk lub regeneracja rozpuszczalników |

R3 + | Recykling lub regeneracja substancji organicznych niestosowanych jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne procesy przeróbki biologicznej) |

R4 + | Recykling lub regeneracja metali i związków metali |

R5 + | Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych |

R6 + | Regeneracja kwasów lub zasad |

R7 + | Odzysk części używanych do zwalczania zanieczyszczeń |

R8 + | Odzysk części z katalizatorów |

R9 + | Rafinowanie lub inne wykorzystanie olejów |

R10 + | Zabiegi wykonywane na gruntach prowadzące do zysków dla rolnictwa lub poprawiające warunki ekologiczne |

R11 | Wykorzystywanie odpadów otrzymanych w wyniku jakichkolwiek operacji od Rl do R10 |

Rodzaje operacji odzysku i unieszkodliwiania

4 | D1 + | Składanie w ziemi lub na ziemi (np. składowiska) |

D3 + | Wprowadzanie głęboko pod powierzchnię (np. umieszczanie pompowalnych odrzutów w szybach, wyrobiskach po soli, naturalnych miejscach umożliwiających składowanie) |

D4 + | Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów płynnych lub szlamu w dołach, basenach lub lagunach) |

D5 + | Składowiska specjalnie przygotowane (np. umieszczanie w wyłożonych i oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie oraz od naturalnego środowiska) |

D12 | Magazynowanie trwałe (np. umieszczanie pojemników w kopalni) |

5 | D2 + | Obróbka w ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie) |

D6 + | Spuszczanie do wód (oprócz mórz lub oceanów) |

D7 | Spuszczanie do mórz lub oceanów, również na dno |

3. Komisja opracuje program badań pilotażowych, które Państwa Członkowskie przeprowadzą dobrowolnie. Celem badań pilotażowych będzie ocena przydatności i wykonalności uzyskiwania danych o ilościach odpadów oczyszczanych w drodze operacji przygotowawczych określonych w załącznikach II.A i II.B do dyrektywy 75/442/EWG. Komisja sfinansuje do 100 % koszty tych badań pilotażowych. Na podstawie wniosków wynikających z tych badań Komisja przyjmie niezbędne środki wykonawcze zgodnie z procedurą określoną w art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

4. Jednostkami statystycznymi są jednostki lokalne lub jednostki wg rodzaju działalności, określone w rozporządzeniu (EWG) nr 696/93, odpowiednio do systemu statystycznego poszczególnych Państw Członkowskich.

W przedkładanym na podstawie sekcji 7 sprawozdaniu jakościowym umieszcza się opis skutkowania wybranej jednostki statystycznej na rozkład pogrupowania danych NACE REV 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

NOMENKLATURA STATYSTYCZNA ODPADÓW

określona w załączniku I sekcja 2 pkt 1 i załączniku II sekcja 2 EWC-Stat REV 2 (nomenklatura statystyczna odpadów zorientowana głównie na substancje)

01 Odpady związków chemicznych

01.1 Zużyte rozpuszczalniki

01.11 Zużyte rozpuszczalniki chlorowcowane

1 Niebezpieczne

wodne mieszaniny rozpuszczalników zawierających chlorowce

chlorofluorowęgle

odpady po odtłuszczaniu zawierające rozpuszczalniki bez fazy ciekłej

rozpuszczalniki chlorowcowane i mieszaniny rozpuszczalników

organiczne rozpuszczalniki chlorowcowane, roztwory z przemywania i ługi macierzyste

inne rozpuszczalniki chlorowcowane

inne rozpuszczalniki chlorowcowane i mieszaniny rozpuszczalników

szlamy zawierające rozpuszczalniki chlorowcowane

szlamy lub odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcowane

01.12 Zużyte rozpuszczalniki niechlorowcowane

0 Bezpieczne

odpady po ekstrakcji rozpuszczalnika

1 Niebezpieczne

wodne mieszaniny rozpuszczalników niezawierających chlorowców

inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ługi macierzyste

inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

szlamy zawierające inne rozpuszczalniki

szlamy lub odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki

szlamy lub odpady stałe niezawierające rozpuszczalników chlorowcowanych

mieszaniny rozpuszczalników lub cieczy organicznych niezawierające rozpuszczalników chlorowcowanych

rozpuszczalniki

rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników niezawierające rozpuszczalników chlorowcowanych

01.2 Odpady kwaśne, zasadowe lub solne

01.21 Odpady kwaśne

0 Bezpieczne

odpady bezcyjanowe niezawierające chromu

kwasy

1 Niebezpieczne

kwasowe roztwory trawiące

kwasy niewymienione gdzie indziej

roztwory bielące i roztwory utrwalające bielenie

bezcyjankowe odpady zawierające chrom

elektrolity z baterii i akumulatorów

roztwory utrwalające

kwas solny

kwas azotowy i azotawy

kwas fosforowy i fosforawy

kwas siarkowy

kwas siarkowy i siarkawy

inne, niewymienione odpady

01.22 Odpady alkaliczne

0 Bezpieczne

zasady

1 Niebezpieczne

alkalia niewymienione gdzie indziej

amoniak

wodorotlenek wapnia

odpady cyjankaliczne zawierające metale ciężkie inne niż chrom

odpady cyjankaliczne niezawierające metali ciężkich

szlamy wodorotlenków metali oraz inne szlamy powstające przy nierozpuszczającej obróbce metali

soda

roztwory wywoływacze na bazie rozpuszczalnika

odpady zawierające cyjanek

inne, niewymienione odpady

wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych

01.23 Roztwory soli

0 Bezpieczne

roztwory soli zawierające siarczany, siarczyny lub siarczki

roztwory soli zawierające chlorki, fluorki i halogenki

roztwory soli zawierające fosforany i pokrewne sole stałe

roztwory soli zawierające azotany i związki pokrewne

1 Niebezpieczne

odpady z rafinacji elektrolitycznej

01.24 Inne odpady solne

0 Bezpieczne

muły i odpady wiertnicze zawierające baryt

węglany

muły i odpady wiertnicze zawierające chlorki

tlenki metali

fosforany i pokrewne sole stałe

sole i roztwory zawierające związki organiczne

szlamy po hydrometalurgii miedzi

sole stałe z zawartością amonu

sole stałe zawierające chlorki, fluorki i inne chlorowcowane sole stałe

sole stałe zawierające azotki (nitrometaliczne)

sole stałe zawierające siarczany, siarczyny lub siarczki

odpady zawierające siarkę

odpady powstające przy przetwarzaniu soli kamiennej i potasowej

inne, niewymienione odpady

1 Niebezpieczne

sole metali

odpady inne

szlamy po fosforanowaniu

żużle solne z drugiego wytopu

sole i roztwory zawierające cyjanki

szlamy po hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)

odpady po przetwarzaniu żużli solnych i czarnych kożuchów żużlowych

odpady zawierające arsen

odpady zawierające rtęć

odpady zawierające inne metale ciężkie

01.3 Oleje zużyte

01.31 Zużyte oleje silnikowe

1 Niebezpieczne

chlorowane oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

niechlorowane oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

01.32 Inne oleje zużyte

0 Bezpieczne

szlamy wiertnicze i odpady z zawartością ropy naftowej

szlamy z odsalania

szlamy po eksploatacji i konserwacji zakładów i urządzeń

szlamy po ścieraniu, gładzeniu i pokrywaniu

szlamy po polerowaniu

inne, niewymienione odpady

1 Niebezpieczne

kwaśne szlamy alkilowe

płyny hamulcowe

emulsje chlorowane

oleje hydrauliczne zawierające tylko olej mineralny

oleje hydrauliczne zawierające PCB lub PCT

oleje i inne ciecze izolujące lub odprowadzające ciepło, zawierające PCB lub PCT

szlamy po obróbce maszynowej

mineralne oleje izolujące i stosowane jako nośniki ciepła

emulsje niechlorowane

niechlorowane oleje hydrauliczne (nie emulsje)

niechlorowane oleje oraz inne płyny izolujące i stosowane jako nośniki ciepła

odpady olejowe niewymienione gdzie indziej

inne chlorowane oleje hydrauliczne (nie emulsje)

inne oleje chlorowane oraz inne płyny izolacyjne i odprowadzające ciepło

inne oleje hydrauliczne

zużyte woski i tłuszcze

syntetyczne oleje oraz inne ciecze izolujące i stosowane jako nośniki ciepła

syntetyczne oleje do obróbki maszynowej

szlamy denne ze zbiorników

zawierające halogeny odpady emulsji do obróbki maszynowej

niezawierające halogenów odpady emulsji do obróbki maszynowej

zawierające halogeny (niezemulgowane) odpady olejów do obróbki maszynowej

niezawierające halogenów (niezemulgowane) odpady olejów do obróbki maszynowej

01.4 Zużyte katalizatory chemiczne

01.41 Zużyte katalizatory chemiczne

0 Bezpieczne

inne zużyte katalizatory

zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne

zużyte katalizatory np. po unieszkodliwianiu NOx

zużyte katalizatory np. po unieszkodliwianiu NOx

02 Odpady preparatów chemicznych

02.1 Odpady chemiczne niewymienione

02.11 Odpady produktów chemii rolniczej

1 Niebezpieczne

odpady agrochemiczne

pestycydy nieorganiczne, biocydy i środki do konserwacji drewna

pestycydy

02.12 Niezużyte lekarstwa

0 Bezpieczne

skasowane chemikalia i leki

leki

02.13 Odpady farb, lakierów, farb drukarskich i spoiw

0 Bezpieczne

wodne odpady płynne zawierające farby drukarskie

wodne odpady płynne zawierające spoiwa i szczeliwa

szlamy wodne zawierające spoiwa i szczeliwa

szlamy wodne zawierające farby drukarskie

szlamy wodne zawierające farby lub lakiery

zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery

wyschnięte farby drukarskie

barwniki i pigmenty

utwardzone spoiwa i szczeliwa

utwardzone farby i lakiery

farby proszkowe

odpady proszków do powlekania

odpady po unieszkodliwianiu farb lub lakierów

odpady farby drukarskiej wodnej

odpady farb i lakierów wodnych

odpady toneru do drukarek (włączając kasety)

odpady spoiw i szczeliw wodnych

inne, niewymienione odpady

1 Niebezpieczne

szlamy spoiw i szczeliw zawierające rozpuszczalniki chlorowcowane

szlamy spoiw i szczeliw niezawierające rozpuszczalników chlorowcowanych

szlamy farb drukarskich zawierające rozpuszczalniki chlorowcowane

szlamy farb drukarskich niezawierające rozpuszczalników chlorowcowanych

farby, farby drukarskie, spoiwa i żywice

szlamy po unieszkodliwianiu farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki chlorowcowane

szlamy po unieszkodliwianiu farb i lakierów niezawierające rozpuszczalników chlorowcowanych

odpady spoiw i szczeliw zawierające rozpuszczalniki chlorowcowane

odpady spoiw i szczeliw niezawierające rozpuszczalników chlorowcowanych

odpady farby drukarskiej zawierające rozpuszczalniki chlorowcowane

odpady farby drukarskiej niezawierające rozpuszczalników chlorowcowanych

odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki chlorowcowane

odpady farb i lakierów niezawierające rozpuszczalników chlorowcowanych

02.14 Odpady innych preparatów chemicznych

0 Bezpieczne

aerozole

szlamy po bieleniu w procesach podchlorynowym i chlorowym

szlamy po bieleniu w innych procesach

detergenty

gazy przemysłowe, gazy techniczne w butlach wysokociśnieniowych, pojemniki na LPG oraz przemysłowe pojemniki na aerozole (również halony)

filmy i papiery fotograficzne zawierające srebro lub związki srebra

odpady po obróbce chemicznej

odpady po chemicznych procesach azotowych i wytwarzaniu nawozów sztucznych

odpady po konserwantach

odpady po produkcji krzemu i pochodnych krzemu

inne, niewymienione odpady

1 Niebezpieczne

niechlorowcowane organiczne środki do konserwacji drewna

organochlorowcowane środki do konserwacji drewna

metaloorganiczne środki do konserwacji drewna

nieorganiczne środki do konserwacji drewna

szlamy zawierające rtęć

odrzuty chemikaliów

fotochemikalia

02.2 Nieużywane materiały wybuchowe

02.21 Odpady materiałów wybuchowych i pirotechnicznych

1 Niebezpieczne

odpady z fajerwerków

inne odpady wybuchowe

02.22 Odpady amunicji

1 Niebezpieczne

odpady amunicji

02.3 Mieszane odpady chemiczne

02.31 Mieszane odpady chemiczne o mniejszym znaczeniu

0 Bezpieczne

inne odpady zawierające nieorganiczne substancje chemiczne, np. niewymienione gdzie indziej chemikalia laboratoryjne, proszki gaśnicze

inne odpady zawierające organiczne substancje chemiczne, np. chemikalia laboratoryjne niewymienione gdzie indziej

02.32 Odpady chemiczne zmieszane do przeróbki

0 Bezpieczne

wstępnie zmieszane odpady przeznaczone do ostatecznego usunięcia

02.33 Opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

03 Inne odpady chemiczne

03.1 Osady i pozostałości chemiczne

03.11 Smoły i odpady zawierające węgiel

0 Bezpieczne

asfalt

inne, niewymienione odpady

sadza czysta

złom anodowy

odpady z produkcji anod do wodnych procesów elektrolizy

1 Niebezpieczne

smoły kwaśne

smoły inne

smoły i inne odpady z wyrobu anod zawierające węgiel

03.12 Szlamy z emulsją olejowo-wodną

1 Niebezpieczne

oleje zęzowe z żeglugi śródlądowej

oleje zęzowe z portowych kanałów ściekowych

szlamy lub emulsje z odsalania

szlamy z kolektorów kanalizacyjnych

szlamy z rozdzielaczy olejowo-wodnych

materiały stałe z rozdzielaczy olejowo-wodnych

inne emulsje

odpady po czyszczeniu transportowych zbiorników okrętowych zawierające chemikalia

odpady po czyszczeniu zbiorników do transportu kolejowego i drogowego zawierające chemikalia

odpady po czyszczeniu zbiorników składowych zawierające chemikalia

03.13 Pozostałości po reakcjach chemicznych

0 Bezpieczne

osady i szlam ługu zielonego (po obróbce ługu posiarczynowego)

ług garbarski z zawartością chromu

ług garbarski bezchromowy

inne, niewymienione odpady

1 Niebezpieczne

wody popłuczne i ługi macierzyste

pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

niezeszklona faza stała

inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

03.14 Zużyte materiały filtracyjne i absorpcyjne

0 Bezpieczne

osady z dekarbonizacji

zużyty węgiel aktywny

nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

roztwory i szlamy po regeneracji wymieniaczy jonowych

1 Niebezpieczne

węgiel aktywny z produkcji chloru

osady z oczyszczania gazu

zużyte absorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

inne zużyte absorbenty i osady pofiltracyjne

nasycone lub zużyte żywice jonowowymienne

roztwory i szlamy po regeneracji wymieniaczy jonowych

zużyty węgiel aktywny

zużyte iły filtracyjne

03.2 Szlamy ścieków przemysłowych

03.21 Szlamy z procesów przemysłowych i oczyszczania ścieków

0 Bezpieczne

szlamy z beztlenowej przeróbki odpadów zwierzęcych i roślinnych

szlamy z beztlenowej przeróbki odpadów komunalnych i podobnych

szlamy z odbarwiania odzysków papieru

odcieki po ługowaniu składowisk ziemnych

szlamy zawierające chrom

szlamy niezawierające chromu

szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków

szlamy niewymienione gdzie indziej

inne, niewymienione odpady

03.22 Szlamy zawierające węglowodory

0 Bezpieczne

inne, niewymienione odpady

1 Niebezpieczne

uwodnione odpady płynne z regeneracji olejów

wodne płyny do mycia

odpady po odtłuszczaniu parowym

odpady po czyszczeniu transportowych zbiorników okrętowych zawierające olej

odpady po czyszczeniu zbiorników do transportu kolejowego i drogowego zawierające olej

odpady z czyszczenia zbiorników składowych zawierające olej

tłuszcze i mieszaniny olejowe z olejów/odpadów unieszkodliwianych ze ścieków

04 Odpady radioaktywne

04.1 Odpady nuklearne

04.11 Odpady nuklearne

04.2 Zużyte źródła promieniowania jonizującego

04.21 Zużyte źródła promieniowania jonizującego

04.3 Urządzenia i produkty zanieczyszczone radioaktywnością

04.31 Urządzenia i produkty zanieczyszczone radioaktywnością

04.4 Gleby zanieczyszczone radioaktywnością

04.41 Gleby zanieczyszczone radioaktywnością

05 Odpady medyczne i biologiczne

05.1 Odpady medyczne wywołujące choroby

05.11 Odpady medyczne wywołujące choroby u ludzi

0 Bezpieczne

Części i organy ciała, w tym pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania

1 Niebezpieczne

odpady, których zbieranie i unieszkodliwianie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie chorobom u ludzi

05.12 Odpady medyczne wywołujące choroby u zwierząt

0 Bezpieczne

śruta

05.2 Odpady medyczne niewywołujące chorób

05.21 Odpady medyczne niewywołujące chorób u ludzi

05.22 Odpady medyczne niewywołujące chorób u zwierząt

05.3 Odpady z inżynierii genetycznej

05.31 Odpady z inżynierii genetycznej

1 Niebezpieczne

Odpady, których zbieranie i unieszkodliwianie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie chorobom

06 Odpady metalowe

06.1 Odpady i złom żelaza

06.11 Odpady i złom żelaza

0 Bezpieczne

odrzucone formy

opiłki i wióry metali zawierających żelazo

inne cząstki metali zawierających żelazo

żelazo i stal

materiały zawierające żelazo usunięte z popiołów paleniskowych

06.2 Odpady i złom metali nieżelaznych

06.21 Odpady metali szlachetnych

1 Niebezpieczne

odpady z zakładowych oczyszczalni odpadów fotograficznych zawierające srebro

06.22 Odpady opakowań aluminiowych

06.23 Inne odpady aluminiowe

0 Bezpieczne

aluminium

06.24 Odpady miedziane

0 Bezpieczne

miedź, brąz, mosiądz

kable

06.25 Odpady ołowiane

0 Bezpieczne

ołów

06.26 Inne odpady metalowe

0 Bezpieczne

opiłki i wióry z metali nieżelaznych

inne cząstki z metali nieżelaznych

cynk

cyna

06.3 Mieszane odpady metalowe

06.31 Opakowania z metali mieszanych

0 Bezpieczne

metalowe

małe wyroby metalowe (puszki itp.)

inne metale

06.32 Inne mieszane odpady metalowe

0 Bezpieczne

inne, niewymienione odpady

mieszaniny metali

07 Odpady niemetalowe

07.1 Odpady szklane

07.11 Opakowania szklane

0 Bezpieczne

szkło

07.12 Inne odpady szklane

0 Bezpieczne

szkło odpadowe

szkło

07.2 Odpady papieru i tektury

07.21 Odpady z opakowań papierowych i tekturowych

0 Bezpieczne

papier i tektura

07.22 Odpady tektury opakowaniowego o budowie złożonej

07.23 Inne odpady papieru i tektury

0 Bezpieczne

włókna i osady z papieru

inne, niewymienione odpady

papier i tektura

07.3 Odpady gumowe

07.31 Zużyte opony

0 Bezpieczne

zużyte opony

07.32 Inne odpady gumowe

07.4 Odpady plastykowe

07.41 Odpadowe opakowania plastykowe

0 Bezpieczne

tworzywo sztuczne

07.42 Inne odpady z tworzyw sztucznych

0 Bezpieczne

odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

cząstki tworzyw sztucznych

odpady z przemysłu przetwarzania tworzyw sztucznych

tworzywa sztuczne

drobne tworzywa sztuczne

inne tworzywa sztuczne

07.5 Odpady drewna

07.51 Opakowania drewniane

0 Bezpieczne

drewniane

07.52 Trociny i wióry

0 Bezpieczne

trociny

wióry, ścinki, kawałki drewna/płyt wiórowych, fornir

07.53 Inne odpady drewniane

0 Bezpieczne

odpady z kory i korka

kora

drewno

07.6 Odpady tekstylne

07.61 Znoszona odzież

07.62 Różne odpady tekstylne

0 Bezpieczne

absorbenty, materiały filtracyjne, szmatki do wycierania, odzież ochronna

odzież

niechlorowcowane odpady z drapania i wykańczania

wyroby włókiennicze

odpady materiałów o budowie złożonej (tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

odpady z przetworzonych materiałów włókienniczych mieszanych

odpady z przetworzonych materiałów włókienniczych głównie pochodzenia zwierzęcego

odpady z przetworzonych materiałów włókienniczych, głównie pochodzenia sztucznego lub syntetycznego

odpady z przetworzonych materiałów włókienniczych głównie pochodzenia roślinnego

odpady z nieprzetworzonych mieszanych wyrobów włókienniczych przed przędzeniem i tkaniem

odpady z nieprzetworzonych materiałów włókienniczych i innych włókien naturalnych, głównie pochodzenia roślinnego

odpady z nieprzetworzonych materiałów włókienniczych, głównie pochodzenia sztucznego lub syntetycznego

odpady z nieprzetworzonych materiałów włókienniczych, głównie pochodzenia zwierzęcego

1 Niebezpieczne

chlorowcowane odpady po drapaniu i wykańczaniu

07.63 Odpady skórzane

0 Bezpieczne

odpady skóry garbowanej (niebieskie wióry, ścinki, pył ze szlifowania skór) zawierające chrom

odpady po drapaniu i wykańczaniu

inne, niewymienione odpady

08 Złomowane urządzenia

08.1 Złomowane pojazdy

08.11 Złomowane pojazdy prywatne

0 Bezpieczne

pojazdy po okresie żywotności

08.12 Inne pojazdy złomowane

0 Bezpieczne

pojazdy złomowane

08.2 Złomowane urządzenia elektryczne i elektroniczne

08.21 Złomowane wielkogabarytowe urządzenia domowe

08.22 Złomowane drobne urządzenia domowe

08.23 Inne złomowane urządzenia elektryczne i elektroniczne

0 Bezpieczne

aparaty fotograficzne jednorazowego użytku z bateriami

aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

inne złomowane urządzenia elektroniczne (np. płytki drukowane)

urządzenia elektroniczne (np. płytki drukowane)

08.3 Ciężki sprzęt gospodarstwa domowego

08.31 Ciężki sprzęt gospodarstwa domowego

08.4 Części składowe złomowanych maszyn i urządzeń

08.41 Odpady baterii i akumulatorów

0 Bezpieczne

baterie alkaliczne

inne baterie i akumulatory

baterie

1 Niebezpieczne

transformatory i kondensatory zawierające PCB lub PCT

baterie ołowiowe

akumulatory Ni-Cd

baterie rtęciowe

08.42 Zużyte urządzenia katalityczne

0 Bezpieczne

wyjęte z pojazdów katalizatory zawierające metale szlachetne

inne katalizatory wyjęte z pojazdów

08.43 Inne części składowe złomowanych maszyn i urządzeń

0 Bezpieczne

inne, niewymienione odpady

urządzenia zawierające chlorofluorowęgle

inne złomowane urządzenia

urządzenia zawierające chlorofluorowęgle

1 Niebezpieczne

jarzeniówki i inne odpady zawierające rtęć

09 Odpady zwierzęce i roślinne

09.1 Odpady preparatów i produktów żywnościowych

09.11 Odpady zwierzęce z preparatów i produktów żywnościowych

0 Bezpieczne

odpady tkanki zwierzęcej

szlamy po myciu i czyszczeniu

odpady z mizdrowania i dwoin wapniowych

odpady z wapnowania

substancja organiczna z produktów naturalnych (tłuszcze, woski)

09.12 Odpady roślinne z preparatów i produktów żywnościowych

0 Bezpieczne

szlamy po myciu i czyszczeniu

odpady tkanki roślinnej

szlamy po myciu, czyszczeniu, obieraniu, odwirowywaniu i oddzielaniu

materiały nienadające się do spożycia i przetwórstwa

inne, niewymienione odpady

odpady po myciu, czyszczeniu i mechanicznej redukcji surowca

szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków

09.13 Mieszane odpady preparatów i produktów żywnościowych

0 Bezpieczne

materiały nienadające się do spożycia i przetwórstwa

oleje i tłuszcze

organiczne kompostowane odpady kuchenne (w tym olej do smażenia oraz odpady kuchenne ze stołówek i restauracji)

inne, niewymienione odpady

09.2 Odpady zielone

09.21 Odpady zielone

0 Bezpieczne

odpady z gospodarki leśnej

odpady kompostowane

09.3 Odchody zwierzęce, uryna i obornik

09.31 Gnojowica i obornik

0 Bezpieczne

odchody zwierzęce, gnojówka i obornik (łącznie z odpadami słomy), ścieki, gromadzone osobno i oczyszczane poza terenem zakładu

10 Mieszane odpady zwykłe

10.1 Odpady domowe i podobne

10.11 Odpady domowe

0 Bezpieczne

mieszane odpady komunalne

10.12 Odpady po czyszczeniu ulic

0 Bezpieczne

odpady z targowisk

pozostałości po czyszczeniu ulic

10.2 Materiały mieszane i niesortowalne

10.21 Opakowania mieszane

0 Bezpieczne

mieszane

10.22 Inne materiały mieszane i niesortowalne

0 Bezpieczne

wodne odpady płynne z hartowania odpadów zeszklonych

opakowania o złożonej budowie

zestawy składników nieorganicznych, niewymienione

zestawy składników organicznych, niewymienione

inne, niewymienione gdzie indziej, odpady nieorganiczne zawierające metale

filmy i papier fotograficzny niezawierające srebra lub związków srebra

odpady stałe z ładunków okrętowych

zużyte ścierniwo z oczyszczania pneumatycznego

inne, niewymienione odpady

odpady, których zbieranie i unieszkodliwianie nie podlega specjalnym wymogom ze względu na zapobieganie infekcjom

odpady, których zbieranie i unieszkodliwianie nie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcjom (np. opatrunki, w tym gipsowe, bielizna, odzież jednorazowego użytku, artykuły higieniczne)

odpady po spawaniu

10.3 Pozostałości po sortowaniu

10.31 Odpady ze strzępiarki pojazdów

0 Bezpieczne

lekkie frakcje po rozdrobnieniu samochodu

10.32 Inne pozostałości po sortowaniu

0 Bezpieczne

odrzuty z recyklingu papieru i tektury

pozostałości ze strzępiarki

nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

kompost nienadający się do wykorzystania

inne, niewymienione odpady

odpadki przy przesiewaniu

11 Osady ogólne

11.1 Osady po oczyszczaniu ścieków

11.11 Osady po oczyszczaniu wody z kanalizacji publicznej

0 Bezpieczne

osady z oczyszczania ścieków komunalnych

11.12 Osady ściekowe po oczyszczaniu innych ścieków ulegające biodegradacji

0 Bezpieczne

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

odpady z kolumn chłodniczych

inne, niewymienione odpady

osady z oczyszczania ścieków przemysłowych

inne, niewymienione odpady

11.2 Szlamy po oczyszczaniu wody pitnej i przetworzonej

11.21 Szlamy po oczyszczaniu wody pitnej i przetworzonej

0 Bezpieczne

osady z wody zasilającej kotły

osady po klarowaniu wody

inne, niewymienione odpady

11.3 Niezanieczyszczone urobki pogłębiarek

11.31 Niezanieczyszczone urobki pogłębiarek

0 Bezpieczne

urobek pogłębiarek

11.4 Zawartość zbiorników na gnojówkę

11.41 Zawartość zbiorników na gnojówkę

0 Bezpieczne

szlam z komory fermentacyjnej

12 Odpady mineralne

12.1 Odpady budowlane i rozbiórkowe

12.11 Odpady betonu, cegły i gipsu

0 Bezpieczne

inne, niewymienione odpady

odpady z produkcji innych cementowych materiałów kompozytowych

beton

cegły

materiały budowlane na bazie gipsu

12.12 Odpady węglowodorowanych drogowych materiałów powierzchniowych

0 Bezpieczne

asfalt zawierający smołę

asfalt (niezawierający smoły)

smoła i produkty smołowe

1 Niebezpieczne

materiały izolacyjne zawierające azbest

12.13 Mieszane odpady budowlane

0 Bezpieczne

inne materiały izolacyjne

mieszane odpady z budowy i rozbiórki

12.2 Odpady azbestowe

12.21 Odpady azbestowe

0 Bezpieczne

odpady z produkcji wyrobów azbestowo-cementowych

złomowane urządzenia zawierające wolny azbest

odpady z przemysłu przetwarzającego azbest

materiały budowlane na bazie azbestu

1 Niebezpieczne

odpady zawierające azbest z elektrolizy

12.3 Odpady minerałów występujących w naturze

12.31 Odpady minerałów występujących w naturze

0 Bezpieczne

szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne

odpady w postaci pyłów i proszków

płuczki i inne odpady wiertnicze z odwiertów świeżej wody

inne odpady nienadające się do kompostowania

czerwony muł z produkcji tlenku glinu

gleba i kamienie

odpady z oczyszczania i mycia buraków

odpady stałe po pierwszej filtracji i odsiewie

odpadki z sita

odpady z wydobywania rud metali

odpady z wydobywania minerałów niezawierających metali

odpady powstające przy cięciu i piłowaniu skał

odpady po ciosaniu minerałów zawierających metale

odpady po ciosaniu minerałów niezawierających metali

odpady po płukaniu i czyszczeniu surowców mineralnych

odpady żwiru i skruszonej skały

odpady mieszaniny przygotowanej do przetwarzania termicznego

odpady piasku i iłów

odpady z usuwania piasku

inne, niewymienione odpady

12.4 Odpady po spalaniu

12.41 Odpady po oczyszczaniu gazów kominowych

0 Bezpieczne

osady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

pyły kominowe

inne szlamy po oczyszczaniu gazu

inne odpady stałe po oczyszczaniu gazu

szlamy po oczyszczaniu gazu

odpady stałe po oczyszczaniu gazu

1 Niebezpieczne

wodne odpady płynne po oczyszczaniu gazu oraz inne wodne odpady płynne

pyły kominowe

popioły lotne i inne odpady po oczyszczaniu gazów kominowych

szlamy po oczyszczaniu gazu

odpady stałe po oczyszczaniu gazu

12.42 Żużle i popioły po obróbce termicznej i spalaniu

0 Bezpieczne

szlamy wodne po czyszczeniu kotłów

popioły denne

popioły denne i żużel

kożuch żużlowy i pozostałości po odżużlowaniu (z pierwszego i drugiego wytopu)

pył piecowy

żużel piecowy

inne cząstki i pyły

inne cząstki i pyły (w tym pył z młynów kulowych)

inne szlamy

lotne popioły torfowe

żużel fosforowy

odpady po pirolizie

żużle (z pierwszego i drugiego wytopu)

odpady stałe po oczyszczaniu gazu

żużel nieprzetwarzany

odpady po przetwarzaniu żużla

inne, niewymienione odpady

1 Niebezpieczne

czarny kożuch żużlowy z drugiego wytopu

pył kotłowy

arsenian wapnia

kożuch żużlowy i pozostałości po odżużlowaniu (z pierwszego i drugiego wytopu)

popioły lotne

popioły lotne olejowe

inne cząstki i pył

pierwotne żużle z wytopu lub białe kożuchy żużlowe

pozostałości po odżużlowaniu

żużle (z pierwszego i drugiego wytopu)

12.5 Różne odpady mineralne

12.51 Sztuczne odpady mineralne

0 Bezpieczne

pył tlenku glinu

zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne

gips z produkcji ditlenku tytanu

niewymieniony węglan wapnia

inne cząstki i pyły

fosforogips

kafelki i ceramika

odpady po prażeniu kalcynującym i hydratacji wapna

odpady z materiałów z włókna szklanego

odpady z destylacji spirytualiów

inne, niewymienione odpady

12.52 Odpady z materiałów ogniotrwałych

0 Bezpieczne

rdzenie odlewnicze i formy zawierające spoiwa organiczne, które nie przeszły procesu odlewania

rdzenie odlewnicze i formy zawierające spoiwa organiczne użyte przy procesie odlewania

pył piecowy

zużyte wykładziny i materiały ogniotrwałe

zużyte taśmy węglowe oraz materiały ognioodporne z elektrolizy

inne, niewymienione odpady

1 Niebezpieczne

zużyte wykładziny kotła

zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów kominowych

12.6 Zanieczyszczone gleby i urobek pogłębiarek

12.61 Zanieczyszczone gleby i gruz

1 Niebezpieczne

wycieki oleju

12.62 Zanieczyszczony urobek pogłębiarek

13 Odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone

13.1 Odpady zestalone lub ustabilizowane

13.11 Odpady zestalone lub ustabilizowane

0 Bezpieczne

odpady ustabilizowane/zestalone lepiszczami wodnymi

odpady ustabilizowane/zestalone lepiszczami organicznymi

odpady ustabilizowane drogą obróbki biologicznej

13.2 Odpady zeszklone

13.21 Odpady zeszklone

0 Bezpieczne

odpady zeszklone

--------------------------------------------------

Top