EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0821

Verantwoorde handel in mineralen uit hoogrisico- of conflictgebieden

Verantwoorde handel in mineralen uit hoogrisico- of conflictgebieden

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2017/821 tot vaststelling van verplichtingen voor importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

Met de verordening van de Europese Unie (EU) wordt het volgende beoogd:

 • waarborgen dat EU-importeurs van tin, wolfraam, tantaal en goud (3TG) voldoen aan de internationale standaarden voor verantwoord betrekken die zijn ingesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO);
 • waarborgen dat smelterijen en raffinaderijen* in de EU 3TG verantwoord betrekken;
 • doorbreken van het verband tussen conflicten en de illegale exploitatie van mineralen;
 • beëindigen van de exploitatie en het misbruik van lokale gemeenschappen, waaronder mijnwerkers, en ondersteuning van lokale ontwikkelingen.

KERNPUNTEN

 • In politiek instabiele gebieden kan de handel in mineralen als 3TG worden gebruikt om gewapende groeperingen te financieren, leiden tot gedwongen arbeid en andere schendingen van mensenrechten, en corruptie en witwassen ondersteunen.
 • Deze conflictmineralen worden vervolgens gebruikt in alledaagse producten, zoals mobiele telefoons, auto’s of sieraden.

Passende zorgvuldigheid

 • De term passende zorgvuldigheid houdt in het handelen met redelijke zorgvuldigheid en het uitvoeren van gedegen onderzoek voordat een beslissing wordt genomen. Dit is een doorlopend, proactief en reactief proces waarvoor bedrijven systemen en processen opzetten voor het identificeren en beheren van en het rapporteren over risico’s in hun toeleveringsketens.
 • Voor de mineralen waarop deze verordening van toepassing is, moeten bedrijven controleren of hetgeen zij aankopen verantwoord is betrokken en geen bijdrage levert aan een conflict of andere hieraan verwante illegale activiteiten.
 • Bedrijven die handelen met passende zorgvuldigheid, controleren eerst hoe riskant het is om grondstoffen te betrekken uit een onstabiel of door conflicten getroffen gebied. Ze beoordelen de waarschijnlijkheid dat middels die grondstoffen conflicten, gedwongen arbeid of andere in de verordening uiteengezette risico’s worden gefinancierd. Door grondige controle van hun toeleveringsketens kunnen ze waarborgen dat zij die risico’s verantwoord beheren.
 • De verordening is gebaseerd op de richtsnoeren van de OESO inzake passende zorgvuldigheid voor verantwoorde toeleveringsketens voor mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden van 2011, waarin de internationale standaard voor passende zorgvuldigheid inzake de toeleveringsketen is vastgesteld, en de gezamenlijke mededeling van 2014 “Het verantwoord betrekken van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden: Naar een geïntegreerde EU-strategie”.

Krachtens de verordening moeten EU-importeurs van mineralen:

 • de risico’s vaststellen en beoordelen in hun toeleveringsketen van mineralen;
 • een strategie ten uitvoer leggen om in te spelen op deze risico’s;
 • een audit laten uitvoeren door een onafhankelijke derde ten aanzien van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen;
 • jaarlijks verslag uitbrengen over passende zorgvuldigheid en hun praktijk inzake het verantwoord betrekken van grondstoffen.

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten van de EU moeten controles uitvoeren om te waarborgen dat EU-importeurs van mineralen en metalen hun verplichtingen ten aanzien van passende zorgvuldigheid naleven.

Regelingen voor passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen

 • Regeringen, sectorale organisaties en groepen van belanghebbende organisaties die regelingen voor passende zorgvuldigheid kennen, kunnen de Europese Commissie verzoeken te erkennen dat de regelingen voldoen aan de verordening. In een gedelegeerde handeling, Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/429, worden de methode en criteria omschreven aan de hand waarvan de Commissie kan beoordelen of regelingen voor passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen met betrekking tot 3TG aan de voorschriften van Verordening (EU) 2017/821 voldoen, alsook dergelijke regelingen kan erkennen.
 • De Commissie stelt een register van erkende regelingen voor passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen op dat op internet openbaar wordt gemaakt, evenals een lijst van verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen wereldwijd.

Richtsnoeren

De Commissie heeft in samenwerking met de Europese Dienst voor extern optreden en de OESO niet-bindende richtsnoeren voor economische actoren opgesteld, waarin wordt uitgelegd hoe de criteria voor het identificeren van conflict- en hoogrisicogebieden het best kunnen worden toegepast. In de bijlage bij Aanbeveling (EU) 2018/1149 staan niet-bindende richtsnoeren voor het identificeren van conflict- en hoogrisicogebieden en andere risico’s in de toeleveringsketen overeenkomstig Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad.

Evaluatie

De Commissie evalueert voor 1 januari 2023 en vervolgens om de drie jaar de werking, doeltreffendheid en effecten van het nieuwe systeem, en stelt nieuwe maatregelen voor om een doorlopend verantwoorde wereldwijde toeleveringsketen voor mineralen te waarborgen.

Wijziging aan Verordening (EU) 2017/821

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1588 strekt tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) 2017/821 door de vaststelling van volumedrempels voor tantaal- of niobiumerts en de concentraten daarvan, gouderts en de concentraten daarvan, tinoxiden en -hydroxiden, tantalaat en tantaalcarbiden.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 1 januari 2021.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Smelterijen en raffinaderijen. Personen of bedrijven die vormen van winningsmetallurgie uitvoeren met verwerkingsfasen die gericht zijn op de productie van een metaal uit een mineraal.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (PB L 130 van 19.5.2017, blz. 1-20)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EU) 2017/821 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/429 van de Commissie van 11 januari 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de methode en criteria voor de beoordeling en erkenning van regelingen voor passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen met betrekking tot tin, tantaal, wolfraam en goud (PB L 75 van 19.3.2019, blz. 59-65)

Aanbeveling (EU) 2018/1149 van de Commissie van 10 augustus 2018 betreffende niet-bindende richtsnoeren voor het identificeren van conflict- en hoogrisicogebieden en andere risico’s in de toeleveringsketen overeenkomstig Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 208 van 17.8.2018, blz. 94-106)

Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad — Het verantwoord betrekken van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden: Naar een geïntegreerde EU-strategie (JOIN(2014) 8 final van 5 maart 2014)

Werkdocument van de diensten van de Commissie, beoordeling deel I (effectbeoordeling) bij het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Uniesysteem voor zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor verantwoordelijke importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (SWD(2014) 53 final van 5.3.2014)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Het grondstoffeninitiatief: voorzien in onze kritieke behoeften aan groei en werkgelegenheid in Europa (COM(2008) 699 def. van 4 november 2008)

Laatste bijwerking 19.10.2021

Naar boven