EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1180

Besluit (EU) 2021/1180 van de Raad van 13 juli 2021 betreffende het namens de Europese Unie in de schriftelijke procedure door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten in te nemen standpunt over de vaststelling van een besluit tot wijziging van de bepalingen inzake commerciële referentierentetarieven in die regeling

ST/9841/2021/INIT

OJ L 256, 19.7.2021, p. 97–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1180/oj

19.7.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 256/97


BESLUIT (EU) 2021/1180 VAN DE RAAD

van 13 juli 2021

betreffende het namens de Europese Unie in de schriftelijke procedure door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten in te nemen standpunt over de vaststelling van een besluit tot wijziging van de bepalingen inzake commerciële referentierentetarieven in die regeling

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De richtsnoeren van de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten (de “regeling”), die in het kader van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling is opgesteld, zijn in de Unie van toepassing krachtens Verordening (EU) nr. 1233/2011 van het Europees Parlement en de Raad (1).

(2)

Op grond van artikel 63 van de regeling moeten de deelnemers aan de regeling op gezette tijden het systeem voor de vaststelling van de commerciële referentierentetarieven (Commercial Interest Reference Rates — CIRR’s) evalueren om ervoor te zorgen dat de medegedeelde tarieven de marktvoorwaarden weerspiegelen en aan de doelstellingen beantwoorden waarvoor ze zijn vastgesteld. Die evaluaties moeten ook de marge omvatten die moet worden toegevoegd wanneer die rentetarieven worden toegepast.

(3)

De deelnemers moeten via een schriftelijke procedure een besluit nemen over een beoogd besluit tot wijziging van de in de bijlage XVI bij de regeling opgenomen bepalingen inzake CIRR’s.

(4)

Het beoogde besluit tot wijziging van de bepalingen inzake CIRR’s moet zorgen voor meer beleidscoherentie en harmonisatie van de kredietverleningspraktijken, waardoor het gelijke speelveld voor de deelnemers wordt verbeterd. Voorts moet dat besluit de vaste rentetarieven die worden aangeboden bij door de overheid gesteunde exportkrediettransacties dichter bij de marktrente brengen en ervoor zorgen dat die vaste rentetarieven beter worden aangepast aan de voorwaarden die op de particuliere financiële markt worden geboden. Een overgangsperiode van twee jaar moet de exportkredietinstellingen de tijd geven om de nieuwe richtsnoeren vast te stellen en mee te delen.

(5)

Aangezien het beoogde besluit tot wijziging van de bepalingen inzake CIRR’s krachtens artikel 2 van Verordening (EU) nr. 1233/2011 bindend zal zijn voor de Unie en een beslissende invloed zal kunnen hebben op de inhoud van het recht van de Unie, is het passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen over het door de deelnemers in de schriftelijke procedure vast te stellen besluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in de schriftelijke procedure door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten over de vaststelling van een besluit tot wijziging van de bepalingen inzake commerciële referentierentetarieven, wordt gebaseerd op het ontwerpbesluit van de deerlnemers aan de regeling (2).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 13 juli 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

A. ŠIRCELJ


(1)  Verordening (EU) nr. 1233/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 betreffende de toepassing van bepaalde richtsnoeren op het gebied van door de overheid gesteunde exportkredieten en tot intrekking van de Beschikkingen 2001/76/EG en 2001/77/EG van de Raad (PB L 326 van 8.12.2011, blz. 45).

(2)  Zie document ST 10046/21 op http://register.consilium.europa.eu


Top