Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D1010

Eiropola valdes Lēmums ( 2009. gada 4. jūnijs ) par nosacījumiem saistībā ar datu apstrādi, pamatojoties uz Eiropola lēmuma 10. panta 4. punktu

OJ L 348, 29.12.2009, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 270 - 271

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/1010/oj

29.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 348/1


EIROPOLA VALDES LĒMUMS

(2009. gada 4. jūnijs)

par nosacījumiem saistībā ar datu apstrādi, pamatojoties uz Eiropola lēmuma 10. panta 4. punktu

(2009/1010/TI)

EIROPOLA VALDE,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) (1) (turpmāk tekstā – “Eiropola lēmums”), un jo īpaši tā 10. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Valde pēc direktora ieteikuma un pēc tam, kad tā ir konsultējusies ar Apvienoto uzraudzības iestādi, paredz nosacījumus saistībā ar datu apstrādi nolūkā noteikt, vai šādi dati atbilst Eiropola uzdevumiem un vai tos var iekļaut kādā no Eiropola informācijas apstrādes sistēmām, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi šādiem datiem un to izmantošanu, kā arī datu uzglabāšanas un dzēšanas termiņiem.

(2)

Valdei, pieņemot šo lēmumu, ir jāņem vērā Eiropas Padomes 1981. gada 28. janvāra Konvencijas par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi un Eiropas Padomes Ministru komitejas 1987. gada 17. septembra Ieteikuma Nr. R(87)15, kas regulē personas datu izmantošanu policijas darbā, principi.

(3)

Valdes lēmums jāiesniedz apstiprināšanai Padomē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā:

a)

“personas dati” ir jebkāda informācija, kas saistīta ar identificētu vai identificējamu personu; identificējama persona ir tā, kuru var identificēt tieši vai netieši, norādot identifikācijas numuru vai vienu vai vairākus šai personai raksturīgus fiziskās, fizioloģiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktorus;

b)

“personu datu apstrāde” ir jebkāda darbība vai darbību kopums, ko veic ar personas datiem, arī izmantojot automatizētas apstrādes metodes, piemēram, datu vākšanu, reģistrēšanu, sakārtošanu, glabāšanu, pielāgošanu vai grozīšanu, izgūšanu, meklēšanu, izmantošanu, izpaušanu, pārraidot, izplatot vai citādi darot to pieejamu, salīdzināšanu vai apvienošanu, bloķēšanu, dzēšanu vai iznīcināšanu;

c)

“informācijas apstrādes sistēmas” ir Eiropola informācijas sistēma, analīzes darba datnes un citas personas datu apstrādes sistēmas, kā noteikts Eiropola lēmuma 10. panta 1. punktā;

d)

“Eiropola informācijas sistēma” ir Eiropola lēmuma 11. panta 1. punktā minētā sistēma;

e)

“analīzes darba datne” ir datne, ko atver analīzes nolūkos, kā noteikts Eiropola lēmuma 14. pantā;

f)

“ES struktūras” ir iestādes, struktūrvienības, biroji un aģentūras, kuras ir izveidotas ar Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienu dibināšanas līgumiem vai balstoties uz tiem, kā noteikts Eiropola lēmuma 22. panta 1. punktā;

g)

“trešās puses” ir trešās valstis un organizācijas, kā noteikts Eiropola lēmuma 23. panta 1. punktā;

h)

“attiecīgi pilnvarotas Eiropola amatpersonas” ir Eiropola amatpersonas, kuras saskaņā ar šo lēmumu ir iecēlis direktors datu apstrādes veikšanai.

2. pants

Darbības joma

Šis lēmums attiecas uz personas datiem, kas ir iesniegti Eiropolam, lai noteiktu, vai šie dati atbilst tā uzdevumiem un vai tos var iekļaut Eiropola informācijas apstrādes sistēmā, izņemot:

a)

personas datus, kas ievadīti Eiropola informācijas sistēmā saskaņā ar Eiropola lēmuma 13. panta 1. punktu;

b)

personas datus, kurus dalībvalsts, ES struktūra vai trešā puse piedāvā iekļaut konkrētā analīzes darba datnē, kā arī personas datus, kas iekļauti analīzes darba datnēs saskaņā ar Eiropola lēmuma 14. pantu;

c)

personas datus, kuri ir iesniegti Eiropolam, lai iekļautu tos citā konkrētā personas datu apstrādes sistēmā, kā noteikts Eiropola lēmuma 10. panta 1. punkta pēdējā teikumā.

3. pants

Piekļuve un izmantošana

1.   Piekļuve Eiropolā apstrādātiem personas datiem saskaņā ar šo lēmumu ir atļauta tikai attiecīgi pilnvarotām Eiropola amatpersonām.

2.   Personas datus, ko Eiropolā apstrādā saskaņā ar šo lēmumu, neierobežojot Eiropola lēmuma 17. pantu, izmanto tikai, lai noteiktu, vai attiecīgie dati ir piemēroti tā uzdevumu veikšanai un vai tos var iekļaut Eiropola informācijas apstrādes sistēmās.

3.   Ja Eiropols nosaka, ka dati atbilst tā uzdevumiem un tos var iekļaut Eiropola informācijas sistēmā, Eiropols ierosina sniedzējai dalībvalstij ievadīt datus Eiropola informācijas sistēmā saskaņā ar Eiropola lēmuma 13. panta 1. punktu. Ja dalībvalsts neievēro Eiropola ierosinājumu, piemēro šā lēmuma 5. pantu.

4. pants

Personas datu aizsardzības un datu drošības noteikumi

1.   Eiropols, veicot datu apstrādi saskaņā ar šo lēmumu, ievēro Eiropola lēmumā paredzētos noteikumus attiecībā uz personas datu aizsardzību un datu drošību, jo īpaši 18., 27. un 35. pantu un to ieviešanai pieņemtos noteikumus.

2.   Ja Eiropols nolemj šos datus iekļaut informācijas apstrādes sistēmās vai tos dzēst vai iznīcināt, tam par to jāziņo attiecīgajai sniedzējai dalībvalstij, ES struktūrai vai trešai pusei.

5. pants

Personas datu uzglabāšanas termiņi

1.   Lēmumu par personas datu izmantošanu saskaņā ar 3. panta 2. punktu pieņem cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šo datu saņemšanas Eiropolā.

2.   Ja šāds lēmums vēl nav pieņemts pēc sešiem mēnešiem, personas datus dzēš vai iznīcina un par to informē attiecīgo sniedzēju dalībvalsti, ES struktūru vai trešo pusi.

6. pants

Atbildība

Eiropols ir atbildīgs par šā lēmuma 3., 4. un 5. panta ievērošanu.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tajā pašā dienā, kurā sāk piemērot Eiropola Lēmumu.

Hāgā, 2009. gada 4. jūnijā

Apstiprināts Padomē 2009. gada 30. novembrī

Priekšsēdētājs

S. CLERTON


(1)  OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.


Top