EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_19_008_HR_TOC

Pristup zakonodavstvu Europske unije
19. Područje slobode, sigurnosti i pravde
Svezak 008

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.19.008.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

19.   Područje slobode, sigurnosti i pravde

Svezak 008

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1999

L 176

1

 

 

31999D0435

 

 

 

(1999/435/EZ)
Odluka Vijeća od 20. svibnja 1999. o definiranju schengenske pravne stečevine radi utvrđivanja, u skladu s odgovarajućim odredbama Ugovora o osnivanju Europske zajednice i Ugovora o Europskoj uniji, pravne osnove za svaku od odredaba ili odluka koje čine pravnu stečevinu

3

1999

L 176

17

 

 

31999D0436

 

 

 

(1999/436/EZ)
Odluka Vijeća od 20. svibnja 1999. o utvrđivanju, u skladu s odgovarajućim odredbama Ugovora o osnivanju Europske zajednice i Ugovora o Europskoj uniji, pravne osnove za svaku od odredaba ili odluka koje čine pravnu stečevinu

19

2000

L 316

1

 

 

32000R2725

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2725/2000 od 11. prosinca 2000. o osnivanju sustava Eurodac za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije

32

2001

L 174

25

 

 

32001D0470

 

 

 

(2001/470/EZ)
Odluka Vijeća od 28. svibnja 2001. o uspostavi Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima

42

2001

L 212

12

 

 

32001L0055

 

 

 

Direktiva Vijeća 2001/55/EZ od 20. srpnja 2001. o minimalnim standardima za dodjelu privremene zaštite u slučaju masovnog priljeva raseljenih osoba te o mjerama za promicanje uravnoteženih napora država članica pri prihvatu i snošenju posljedica prihvata tih osoba

49

2003

L 196

45

 

 

32003F0577

 

 

 

Okvirna odluka Vijeća 2003/577/PUP od 22. srpnja 2003. o izvršenju odluka o zamrzavanju imovine i osiguranju dokaza u Europskoj uniji

59

2003

L 251

12

 

 

32003L0086

 

 

 

Direktiva Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji

70

2004

L 261

24

 

 

32004L0082

 

 

 

Direktiva Vijeća 2004/82/EZ od 29. travnja 2004. o obvezi prijevoznika na dostavljanje podataka o putnicima

77

2004

L 395

70

 

 

32004D0926

 

 

 

(2004/926/EZ)
Odluka Vijeća od 22. prosinca 2004. o provedbi dijelova schengenske pravne stečevine od strane Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

81

2005

C 068

1

 

 

32005Q0319(01)

 

 

 

Poslovnik o obradi i zaštiti osobnih podataka u Eurojustu (Tekst koji je Kolegij Eurojusta jednoglasno usvojio tijekom sastanka 21. listopada 2004. i Vijeće odobrilo 24. veljače 2005.)

92

2005

L 127

32

 

 

32005D0387

 

 

 

Odluka Vijeća 2005/387/PUP od 10. svibnja 2005. o razmjeni informacija, procjeni rizika i kontroli novih psihoaktivnih tvari

102

2005

L 225

23

 

 

32005D0630

 

 

 

(2005/630/EZ)
Odluka Komisije od 26. kolovoza 2005. o uvođenju obrasca za upućivanje zahtjeva za pružanje pravne pomoći na temelju Direktive Vijeća 2003/8/EZ

108

2005

L 256

63

 

 

32005D0681

 

 

 

Odluka Vijeća 2005/681/PUP od 20. rujna 2005. o osnivanju Europske policijske akademije (CEPOL) i stavljanju izvan snage Odluke 2000/820/PUP

113

2006

L 297

1

 

 

32006D0719

 

 

 

(2006/719/EZ)
Odluka Vijeća od 5. listopada 2006. o pristupanju Zajednice Haškoj konferenciji o međunarodnom privatnom pravu

121

2006

L 345

1

 

 

32006R1781

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1781/2006 Europskog parlamenta i vijeća od 15. studenoga 2006. o podacima o uplatitelju koji su priloženi uz prijenose financijskih sredstava (1)

131

2006

L 386

89

 

 

32006F0960

 

 

 

Okvirna odluka Vijeća 2006/960/PUP od 18. prosinca 2006. o pojednostavljenju razmjene informacija i obavještajnih podataka između tijela zaduženih za izvršavanje zakona u državama članicama Europske unije

140

2007

L 188

17

 

 

32007D0512

 

 

 

(2007/512/EZ)
Odluka Vijeća od 15. veljače 2007. o sklapanju, u ime Zajednice, Dogovora između Europske zajednice i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o načinima sudjelovanja tih država u Europskoj agenciji za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije

152

2007

L 192

26

 

 

32007D0519

 

 

 

(2007/519/EZ)
Odluka Vijeća od 16. srpnja 2007. o izmjeni dijela 2. Schengenske savjetodavne mreže (tehničke specifikacije)

154

2007

L 199

30

 

 

32007R0863

 

 

 

Uredba (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uspostavi mehanizama za osnivanje jedinica granične policije za brzu intervenciju i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 u pogledu tog mehanizma i uređivanju zadataka i ovlasti gostujućih službenika

156

2008

L 151

36

 

 

32008D0431

 

 

 

(2008/431/EZ)
Odluka Vijeća od 5. lipnja 2008. o ovlašćivanju nekih država članica za ratifikaciju ili pristupanje, u interesu Europske zajednice, Haškoj konvenciji iz 1996. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u području roditeljske odgovornosti i mjerama za zaštitu djece te o ovlašćivanju određenih država članica da daju izjave o primjeni mjerodavnih unutarnjih pravila prava ZajedniceKonvencija o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece

166

2008

L 218

129

 

 

32008D0633

 

 

 

Odluka Vijeća 2008/633/PUP od 23. lipnja 2008. o pristupu određenih tijela država članica i Europola viznom informacijskom sustavu (VIS) za traženje podataka u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istraga terorističkih kaznenih djela i ostalih teških kaznenih djela

180

2008

L 348

98

 

 

32008L0115

 

 

 

Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom

188

2008

L 348

130

 

 

32008D0976

 

 

 

Odluka Vijeća 2008/976/PUP od 16. prosinca 2008. o Europskoj pravosudnoj mreži

198

2009

L 035

56

 

 

32009R0081

 

 

 

Uredba (EZ) br. 81/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 562/2006 u vezi s primjenom viznog informacijskog sustava (VIS) u skladu sa Zakonikom o schengenskim granicama

203

2009

L 117

3

 

 

32009D0377

 

 

 

(2009/377/EZ)
Odluka Komisije od 5. svibnja 2009. o donošenju provedbenih mjera za savjetodavni mehanizam i druge postupke iz članka 16. Uredbe (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o Viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2009) 2359)

206

2009

L 121

37

 

 

32009D0371

 

 

 

(2009/371/PUP)
Odluka Vijeća od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol)

211

2009

L 131

1

 

 

32009R0390

 

 

 

Uredba (EZ) br. 390/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o izmjeni Zajedničkih konzularnih uputa o vizama za diplomatske misije i konzularne urede u pogledu uvođenja biometrijskih podataka, uključujući odredbe o organizaciji primanja i obrade zahtjeva za izdavanje vize

241

2009

L 270

14

 

 

32009D0756

 

 

 

(2009/756/EZ)
Odluka Komisije od 9. listopada 2009. o utvrđivanju specifikacija za razlučivost i uporabu otisaka prstiju za biometrijsku identifikaciju i provjeru u okviru Viznog informacijskog sustava (priopćeno pod brojem dokumenta C(2009) 7435)

251

2009

L 325

6

 

 

32009D0934

 

 

 

Odluka Vijeća 2009/934/PUP od 30. studenoga 2009. o donošenju provedbenih pravila kojima se uređuju odnosi Europola s partnerima, uključujući razmjenu osobnih podataka i klasificiranih informacija

255

2009

L 325

14

 

 

32009D0936

 

 

 

Odluka Vijeća 2009/936/PUP od 30. studenoga 2009. o donošenju provedbenih pravila za analitičke radne datoteke Europola

261

2009

L 348

1

 

 

32009D1010

 

 

 

(2009/1010/PUP)
Odluka upravnog odbora Europola od 4. lipnja 2009. o uvjetima u vezi s obradom podataka na temelju članka 10. stavka 4. Odluke o Europolu

270

2009

L 348

3

 

 

32009D1011

 

 

 

(2009/1011/PUP)
Odluka upravnog odbora Europola od 4. lipnja 2009. o uspostavljanju pravila za izbor, produljivanje mandata i razrješenje ravnatelja i zamjenika ravnatelja Europola

272

2010

L 111

20

 

 

32010D0252

 

 

 

(2010/252/EU)
Odluka Vijeća od 26. travnja 2010. o dopuni Zakonika o schengenskim granicama u vezi s nadzorom nad vanjskim granicama na moru u okviru operativne suradnje koju koordinira Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije

278

2011

L 062

32

 

 

32011D0151

 

 

 

(2011/151/EU)
Odluka Komisije od 3. ožujka 2011. o izmjeni Odluke 2008/457/EZ o utvrđivanju pravila za provedbu Odluke Vijeća 2007/435/EZ o osnivanju Europskog fonda za integraciju državljana trećih zemalja za razdoblje 2007. – 2013. u okviru općeg programa Solidarnost i upravljanje migracijskim tokovima u pogledu upravljačkih i kontrolnih sustava država članica, pravila za upravno i financijsko upravljanje te prihvatljivosti izdataka za projekte koje sufinancira Fond (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 1289)

285

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top