EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:175:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 175, 2013. gada 27. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.175.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 175

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 27. jūnijs


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/37/ES (2013. gada 26. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu (1)

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 615/2013 (2013. gada 24. jūnijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 616/2013 (2013. gada 24. jūnijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

11

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 617/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām datoriem un datoru serveriem (1)

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 618/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar kuru groza I pielikumu Regulai (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli (1)

34

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 619/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko aizliedz ar riņķvadu zvejojošiem kuģiem, kuri ir Francijas, Grieķijas, Itālijas, Maltas un Spānijas karoga kuģi vai Francijā, Grieķijā, Itālijā, Maltā un Spānijā reģistrēti kuģi, veikt zilo tunzivju zvejas darbības Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā

43

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 620/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

45

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/323/ES

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (2013. gada 21. jūnijs), ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2011/344/ES par Savienības finanšu palīdzības piešķiršanu Portugālei

47

 

 

2013/324/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 21. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu 98/481/EK, ar ko apstiprina Eiropas Centrālās bankas ārējos revidentus

54

 

 

2013/325/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 21. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 1999/70/EK par dalībvalstu centrālo banku ārējiem revidentiem attiecībā uz Suomen Pankki ārējo revidentu

55

 

 

2013/326/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 21. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 1999/70/EK par dalībvalstu centrālo banku ārējiem revidentiem attiecībā uz Österreichische Nationalbank ārējiem revidentiem

56

 

 

2013/327/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 25. jūnijs), ar kuru atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū pārtiku, kas satur ģenētiski modificēto eļļas rapsi Ms8, Rf3 un Ms8 × Rf3 vai sastāv no tā, vai pārtiku un barību, kas ražota no šiem ģenētiski modificētajiem organismiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 3873)  (1)

57

 

 

2013/328/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 25. jūnijs), ar ko izveido īpašu kontroles un inspekcijas programmu zvejniecībām, kuras izmanto mencas, jūras zeltplekstes un jūrasmēles krājumus Kategatā, Ziemeļjūrā, Skagerakā, Lamanša austrumdaļā, ūdeņos uz rietumiem no Skotijas un Īrijas jūrā

61

 

 

2013/329/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 26. jūnijs), ar ko paredz noteikumus attiecībā uz tādu valsts iestāžu vai struktūru tīkla izveidošanu, pārvaldību un darbības pārredzamību, kuras atbild par veselības aprūpes tehnoloģijas novērtēšanu

71

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2013/330/ES

 

*

ES un Šveices Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 1/2013 (2013. gada 6. jūnijs), ar ko groza I un II pielikumu Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par pārbaužu un formalitāšu vienkāršošanu attiecībā uz preču pārvadājumiem un muitas drošības pasākumiem

73

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 131/13/COL (2013. gada 18. marts), ar ko groza Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu I pielikuma I nodaļas 1.2. daļas 39. punktā iekļauto sarakstu, kurā norādīti Islandes un Norvēģijas robežkontroles punkti, kas ir apstiprināti veterinārajām pārbaudēm attiecībā uz dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem no trešām valstīm, un ar ko atceļ EBTA Uzraudzības iestādes Lēmumu Nr. 339/12/COL.

76

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top