ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.175.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 175

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
27. júna 2013


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa mení smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 615/2013 z 24. júna 2013 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 616/2013 z 24. júna 2013 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

11

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 617/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn počítačov a počítačových serverov ( 1 )

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 618/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu ( 1 )

34

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 619/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa zakazujú rybolovné činnosti plavidlám s vakovými sieťami plaviacim sa pod vlajkou Francúzska, Grécka, Malty, Talianska a Španielska alebo zaregistrovaným vo Francúzsku, Grécku, Taliansku, na Malte alebo v Španielsku, loviacim tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori

43

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 620/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

45

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/323/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 21. júna 2013, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2011/344/EÚ o poskytnutí finančnej pomoci Únie Portugalsku

47

 

 

2013/324/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. júna 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 98/481/ES, ktorým sa schvaľujú externí audítori Európskej centrálnej banky

54

 

 

2013/325/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. júna 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externého audítora Suomen Pankki

55

 

 

2013/326/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. júna 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externých audítorov Österreichische Nationalbank

56

 

 

2013/327/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 25. júna 2013, ktorým sa povoľuje uvedenie potravín, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejnú línie Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 alebo sú z nej zložené, alebo potravín a krmív vyrobených z uvedených geneticky modifikovaných organizmov na trh v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 [oznámené pod číslom C(2013) 3873]  ( 1 )

57

 

 

2013/328/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 25. júna 2013, ktorým sa zriaďuje špecifický kontrolný a inšpekčný program pre rybolov využívajúci populácie tresky, platesy a soley v Kattegate, Severnom mori, Skagerraku, na východe Lamanšského prielivu, vo vodách na západ od Škótska a v Írskom mori

61

 

 

2013/329/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá pre zriadenie, riadenie a transparentné fungovanie siete vnútroštátnych orgánov alebo subjektov zodpovedných za posudzovanie zdravotníckych technológií

71

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2013/330/EÚ

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – Švajčiarsko č. 1/2013 zo 6. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o zjednodušení kontrol a formalít pri preprave tovaru a o colných bezpečnostných opatreniach

73

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 131/13/COL z 18. marca 2013, ktorým sa mení zoznam uvedený v bode 39 časti 1.2 kapitoly I prílohy I k Dohode o Európskom hospodárskom priestore obsahujúci hraničné inšpekčné stanice na Islande a v Nórsku odsúhlasené na veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych produktov z tretích krajín a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 339/12/COL

76

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

SMERNICE

27.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/37/EÚ

z 26. júna 2013,

ktorou sa mení smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Dokumenty zhotovené subjektmi verejného sektora členských štátov predstavujú rozsiahly, rôznorodý a cenný súbor zdrojov, ktorý môže priniesť úžitok znalostnej ekonomike.

(2)

V smernici 2003/98/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (3) sa ustanovuje súbor minimálnych pravidiel, ktorými sa riadi opakované použitie, a praktické prostriedky na uľahčenie opakovaného použitia existujúcich dokumentov v držbe subjektov verejného sektora členských štátov.

(3)

Politika otvoreného prístupu k údajom, v rámci ktorej sa podporuje široká dostupnosť informácií verejného sektora a možnosť ich opakovaného použitia na súkromné či obchodné účely s minimálnymi alebo žiadnymi právnymi, technickými alebo finančnými obmedzeniami, a ktorá podporuje šírenie informácií nielen v záujme hospodárskych subjektov, ale aj verejnosti, môže zohrať významnú úlohu pri naštartovaní vývoja nových služieb založených na nových spôsoboch kombinovania a využívania takýchto informácií, stimulovať hospodársky rast a podporiť zapojenie spoločnosti. Predpokladom sú však rovnaké podmienky na úrovni Únie pokiaľ ide o to, či opakované použitie dokumentov je oprávnené alebo nie, ktoré sa nedajú dosiahnuť, ak sa spoľahneme na rozličné pravidlá a prax členských štátov alebo dotknutých subjektov verejného sektora.

(4)

Povolenie opakovane použiť dokumenty v držbe subjektu verejného sektora znamená pridanú hodnotu pre používateľov, konečných používateľov a spoločnosť vo všeobecnosti, a v mnohých prípadoch aj pre samotný verejný subjekt, pretože presadzuje transparentnosť a zodpovednosť a používatelia a koneční používatelia mu poskytujú spätnú väzbu, na základe ktorej môže dotknutý subjekt verejného sektora zlepšovať kvalitu zhromažďovaných informácií.

(5)

Od prijatia prvého súboru pravidiel opakovaného použitia informácií verejného sektora v roku 2003 množstvo údajov vo svete vrátane verejných údajov exponenciálne narastá a začali sa generovať a zhromažďovať nové typy údajov. Zároveň sme svedkami pokračujúcej evolúcie v technológiách na analýzu, využívanie a spracúvanie údajov. Tento rýchly technologický vývin umožňuje vytváranie nových služieb a nových aplikácií, ktoré sú založené na využívaní, zhromažďovaní a kombinácii údajov. Pravidlá prijaté v roku 2003 už nekorešpondujú s týmito rýchlymi zmenami v dôsledku čoho existuje riziko, že sa nepodarí využiť hospodárske a spoločenské príležitosti, ktoré ponúka opakované použitie verejných údajov.

(6)

Súčasne členské štáty už podľa smernice 2003/98/ES zaviedli politiky opakovaného použitia, pričom viaceré z nich postupujú podľa ambicióznych koncepcií otvoreného prístupu k údajom s cieľom uľahčiť opakované použitie dostupných verejných údajov pre občanov a podniky nad rámec minimálnej úrovne ustanovenej v smernici. Aby sa zabránilo tomu, aby rôzne pravidlá v jednotlivých členských štátoch predstavovali prekážku cezhraničného ponúkania produktov a služieb, a s cieľom umožniť opakované použitie porovnateľných verejných údajov prostredníctvom celoeurópskych aplikácií, ktoré by na nich boli založené, je potrebná minimálna harmonizácia v otázke určenia, ktoré verejné údaje sú dostupné na opakované použitie na vnútornom trhu s informáciami v súlade s príslušným režimom prístupu.

(7)

Smernica 2003/98/ES neukladá povinnosť týkajúcu sa prístupu k dokumentom alebo povinnosť umožniť opakované použitie dokumentov. Rozhodnutie o tom, či sa povolí alebo nepovolí opakované použitie zostáva na členských štátoch alebo príslušnom subjekte verejného sektora. Smernica zároveň vychádza z vnútroštátnych pravidiel regulujúcich prístup k dokumentom, a preto uvedená smernica neukladá povinnosť povoliť opakované použitie dokumentov v prípade, keď je prístup k nim obmedzený (napríklad vnútroštátne predpisy obmedzujú prístup na občanov alebo podniky, ktoré preukážu osobitný záujem na získaní prístupu k dokumentom) alebo je vylúčený (napríklad vnútroštátne predpisy vylučujú prístup z dôvodu citlivej povahy dokumentov, a to na základe dôvodov súvisiacich s národnou bezpečnosťou, obranou, verejnou bezpečnosťou). Niektoré členské štáty jednoznačne prepojili právo na opakované použitie s právom na prístup, takže všetky vo všeobecnosti dostupné dokumenty sa môžu opakovane použiť. V iných členských štátoch je prepojenie týchto dvoch súborov pravidiel menej jasné a to spôsobuje právnu neistotu.

(8)

Smernica 2003/98/ES by sa preto mala zmeniť tak, aby ukladala členským štátom jednoznačnú povinnosť sprístupniť všetky dokumenty na opakované použitie, pokiaľ nie je na základe vnútroštátnych predpisov prístup k nim obmedzený alebo vylúčený a nie je predmetom iných výnimiek, ktoré stanovuje táto smernica. Zámerom zmien vykonaných touto smernicou nie je vymedziť alebo zmeniť prístupové režimy v členských štátoch, čo naďalej zostáva ich zodpovednosťou.

(9)

Vzhľadom na právo Únie a medzinárodné záväzky členských štátov a Únie, predovšetkým podľa Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel a Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva, by dokumenty, vo vzťahu ku ktorým sú držiteľmi práv duševného vlastníctva tretie strany, mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti smernice 2003/98/ES. Ak je tretia strana pôvodným vlastníkom práv duševného vlastníctva k dokumentu v držbe knižníc, vrátane univerzitných knižníc, múzeí a archívov a lehota ochrany týchto práv ešte neuplynula, predmetný dokument by sa na účely tejto smernice mal považovať za dokument, na ktorý sa vzťahujú práva duševného vlastníctva v držbe tretích strán.

(10)

Smernica 2003/98/ES by sa mala vzťahovať na dokumenty, ktorých poskytovanie patrí do rozsahu úloh vo verejnom záujme, ktoré príslušným subjektom verejného sektora ukladá zákon alebo iné záväzné právne predpisy v členských štátoch. V prípade neexistencie takýto predpisov by verejná úloha mala byť vymedzená v súlade so všeobecnou administratívnou praxou v členskom štáte za predpokladu, že je rozsah týchto verejných úloh transparentný a podlieha preskúmaniu. Verejná úloha by mohla byť vymedzená všeobecne alebo prípad od prípadu pre jednotlivé subjekty verejného sektora.

(11)

Táto smernica by sa mala vykonávať a uplatňovať v úplnej zhode so zásadami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (4). Konkrétne je potrebné pripomenúť, že v súlade s danou smernicou by mali členské štáty určiť podmienky, za ktorých je spracúvanie osobných údajov právne prípustné. Jednou zo zásad danej smernice ďalej je, že osobné údaje sa nesmú ďalej spracovávať na zber spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s presne určenými, výslovnými a legitímnymi účelmi, na ktoré sa uvedené údaje zozbierali.

(12)

Smernicou 2003/98/ES by nemali byť dotknuté práva, ktoré zamestnancom verejného sektora môžu prináležať podľa vnútroštátnych pravidiel, a to vrátane hospodárskych a osobnostných práv.

(13)

Navyše, v prípade akéhokoľvek dokumentu poskytnutého na opakované použitie by si predmetný subjekt verejného sektora mal ponechať právo predmetný dokument využívať.

(14)

Rozsah smernice 2003/98/ES by sa mal rozšíriť na knižnice, vrátane univerzitných knižníc, múzeá a archívy.

(15)

Jedným z hlavných cieľov vytvorenia vnútorného trhu je vytvorenie podmienok napomáhajúcich rozvoju služieb v rámci celej Únie. Knižnice, múzeá a archívy uchovávajú významné množstvo cenných zdrojov informácií verejného sektora, najmä odkedy projekty digitalizácie znásobili množstvo verejne prístupného digitálneho materiálu. Tieto zbierky kultúrneho dedičstva a s nimi súvisiace metaúdaje sú potenciálnym základom pre produkty a služby s digitálnym obsahom a majú obrovský potenciál pre inovatívne opakované použitie v oblastiach ako vzdelávanie a cestovný ruch. Rozšírené možnosti opakovaného použitia verejných kultúrnych materiálov by okrem iného malo umožniť spoločnostiam Únie využiť ich potenciál a prispieť k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest.

(16)

Medzi členskými štátmi sú výrazné rozdiely, pokiaľ ide o predpisy a prax týkajúce sa využívania verejných kultúrnych zdrojov, čo vytvára prekážku vo využívaní hospodárskeho potenciálu týchto zdrojov. Keďže knižnice, múzeá a archívy naďalej investujú do digitalizácie, mnohé z nich svoj verejne prístupný obsah dávajú k dispozícii na opakované použitie a mnohé aktívne hľadajú príležitosti na opakované použitie svojho obsahu. Pretože však pôsobia vo veľmi rozdielnych regulačných a kultúrnych prostrediach, aj postupy, akými kultúrne zariadenia využívajú obsah, sa vyvíjali odlišne.

(17)

Keďže rozdiely vo vnútroštátnych pravidlách a postupoch alebo nedostatočná zrozumiteľnosť bránia hladkému fungovaniu vnútorného trhu a náležitému rozvoju informačnej spoločnosti v Únii, mala by sa uskutočniť minimálna harmonizácia vnútroštátnych pravidiel a postupov týkajúcich sa opakovaného použitia verejných kultúrnych materiálov v knižniciach, múzeách a archívoch.

(18)

Rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice 2003/98/ES by sa malo obmedziť na tri druhy kultúrnych zariadení – knižnice, vrátane univerzitných knižníc, múzeá a archívy, pretože ich zbierky sú a budú stále častejšie cenným materiálom pre opakované použitie v mnohých produktoch, napríklad v mobilných aplikáciách. Ostatné druhy kultúrnych zariadení (ako orchestre, opery, balety a divadlá) vrátane archívov, ktoré sú ich súčasťou, by mali zostať mimo jej rozsahu pôsobnosti z dôvodu ich osobitého charakteru „scénických umení“. Keďže takmer na všetok ich materiál sa vzťahujú práva duševného vlastníctva tretích strán, tento materiál by preto mal zostať mimo rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice, pretože ich zahrnutie do rozsahu pôsobnosti by nemalo veľký zmysel.

(19)

Digitalizácia je dôležitým prostriedkom, ako zabezpečiť rozsiahlejší opakovaný prístup ku kultúrnemu materiálu a jeho opakované použitie na vzdelávanie, prácu či voľný čas. Ponúka tiež významné hospodárske príležitosti, pretože umožňuje ľahšiu integráciu kultúrneho materiálu do digitálnych služieb a produktov, čím podporuje tvorbu pracovných miest a rast. Tieto aspekty boli zdôraznené okrem iného v uznesení Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s názvom Europeana – ďalšie kroky (5), v odporúčaní Komisie 2011/711/EÚ z 27. októbra 2011 o digitalizácii kultúrneho materiálu, jeho dostupnosti online a o uchovávaní digitálnych záznamov (6) a v záveroch Rady z 10. mája 2012 o digitalizácii kultúrneho materiálu, jeho sprístupňovaní online a o digitálnom uchovávaní (7). V týchto dokumentoch sa vymedzuje, ako postupovať v riešení právnych, finančných a organizačných aspektov digitalizácie kultúrneho dedičstva Európy a ako ich sprístupniť na internete.

(20)

Na uľahčenie opakovaného použitia by subjekty verejného sektora, ak je to možné a vhodné, mali sprístupňovať dokumenty v otvorenom a strojovo čitateľnom formáte a spolu s ich metaúdajmi s najvyššou možnou úrovňou presnosti a podrobnosti, vo formáte, ktorý podporuje interoperabilitu, teda napr. tak, že ich spracujú spôsobom v súlade so zásadami vyplývajúcimi z požiadaviek na kompatibilitu a použiteľnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (8).

(21)

Dokument by mal byť považovaný za dokument v strojovo čitateľnom formáte, ak je vo formáte súboru štruktúrovanom tak, že umožňuje softvérovým aplikáciám ľahko identifikovať, rozpoznať a extrahovať z neho špecifické údaje. Údaje zakódované v súboroch, ktoré sú štruktúrované v strojovo čitateľnom formáte, sú strojovo čitateľné údaje. Strojovo čitateľné formáty môžu byť otvorené alebo podliehať vlastníckemu právu; môžu byť tiež formálne štandardizované alebo nie. Dokumenty kódované vo formátoch súborov, ktoré obmedzujú automatické spracovanie, pretože údaje z nich nemožno vôbec alebo ľahko extrahovať, by sa nemali považovať za dokumenty v strojovo čitateľnom formáte. Členské štáty by v prípadoch, ak je to vhodné, mali nabádať k použitiu otvorených, strojovo čitateľných formátov.

(22)

Ak subjekty verejného sektora poskytnutie a povolenie opakovaného použitia dokumentov spoplatňujú, mali by sa tieto poplatky obmedziť na okrajové náklady. Mala by sa však zohľadniť nutnosť neprekážať bežnému fungovaniu subjektov verejného sektora, ktoré majú povinnosť vytvárať príjmy, ktoré pokryjú podstatnú časť ich prevádzkových nákladov súvisiacich s výkonom ich verejných úloh alebo nákladov súvisiacich so zberom, zhotovením, reprodukciou a šírením istých dokumentov sprístupnených na opakované použitie. V týchto prípadoch by subjekty verejného sektora mali mať možnosť účtovať si poplatky prevyšujúce okrajové náklady. Uvedené poplatky by mali byť stanovené v súlade s objektívnymi, transparentnými a overiteľnými kritériami a celkový príjem z poskytnutia a povolenia opakovaného použitia dokumentov by nemal prekračovať náklady na zber, zhotovenie, reprodukciu, sprístupnenie a šírenie, spolu s primeranou návratnosťou investícií. Požiadavka vytvoriť príjmy, ktoré pokryjú podstatnú časť prevádzkových nákladov subjektov verejného sektora súvisiacich s výkonom ich verejnej úlohy alebo nákladov súvisiacich so zberom, zhotovením, reprodukciou a šírením istých dokumentov, nemusí vyplývať zo zákona a môže pochádzať z administratívnej praxe v členských štátoch. Členské štáty by mali takúto požiadavku pravidelne preskúmavať.

(23)

Knižnice, múzeá a archívy by mali mať tiež možnosť účtovať poplatky nad rámec okrajových nákladov, aby nebola obmedzená ich bežná prevádzka. V prípade takýchto subjektov verejného sektora celková výška príjmu z poskytovania a povoľovania opakovaného použitia dokumentov za príslušné účtovné obdobie by nemala prekročiť náklady na ich zber, zhotovenie, reprodukciu, sprístupnenie, šírenie, uchovávanie a vysporiadanie práv, spolu s primeranou návratnosťou investícií. Na účely knižníc, múzeí a archívov a so zreteľom na ich osobitosti by sa pri výpočte primeranej návratnosti investícií mohli zohľadňovať ceny, ktoré sú za opakované použitie totožných alebo podobných dokumentov účtované súkromným sektorom.

(24)

Horné hranice poplatkov sú stanovené v tejto smernici bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov vyberať nižšie poplatky alebo nevyberať vôbec žiadne poplatky.

(25)

Členské štáty by mali stanoviť kritériá vyberania poplatkov prevyšujúcich okrajové náklady. V tejto súvislosti môžu členské štáty napríklad ustanoviť takéto kritériá vo vnútroštátnych predpisoch alebo môžu určiť vhodný subjekt alebo vhodné subjekty, ktoré nie sú príslušnými subjektmi verejného sektora, s právomocami ustanovovať takéto kritériá. Tento subjekt by mal mať štruktúru v súlade s ústavnými a právnymi systémami členských štátov. Mohlo by ísť o existujúci subjekt s výkonnými právomocami v oblasti rozpočtu a pod politickým vedením.

(26)

Subjekty verejného sektora môžu pri opakovanom použití dokumentu určiť používateľovi podmienky, ak je to vhodné, prostredníctvom licencie, ako napríklad uvedenie zdroja a uvedenie toho, či opakovaný používateľ tento dokument akýmkoľvek spôsobom upravil. V akýchkoľvek licenciách na opakované použitie informácií verejného sektora by sa v každom prípade malo ukladať čo najmenej obmedzení, napríklad by sa malo požadovať iba uvedenie zdroja. Významnú úlohu by mali v tomto ohľade zohrať otvorené licencie dostupné online, na základe ktorých sa udeľujú rozsiahlejšie práva bez technologických, finančných či zemepisných obmedzení a ktoré vychádzajú z otvorených dátových formátov. Preto by členské štáty mali podporovať používanie otvorených licencií, ktoré by sa prípadne mali v Únii časom štandardizovať.

(27)

Komisia podporila rozvoj online dostupnej hodnotiacej tabuľky v oblasti informácií verejného sektora s príslušnými ukazovateľmi výkonu pre opakované použitie informácií verejného sektora vo všetkých členských štátoch. Pravidelná aktualizácia tejto hodnotiacej tabuľky prispeje k výmene informácií medzi členskými štátmi a k dostupnosti informácií o politikách a praktických postupoch v celej Únii.

(28)

K opravným prostriedkom by mala patriť možnosť preskúmania nestranným subjektom zodpovedným za preskúmanie. Týmto subjektom by mohol byť už existujúci vnútroštátny orgán, napríklad vnútroštátny orgán pre hospodársku súťaž, vnútroštátny orgán zodpovedný za prístup k dokumentom alebo vnútroštátny súdny orgán. Tento subjekt by mal mať štruktúru a fungovať v súlade s ústavnými a právnymi systémami členských štátov a jeho činnosť by nemala vylučovať akékoľvek opravné prostriedky, ktoré sú inak žiadateľom o opakované použitie k dispozícii. Mal by však byť odlišný od mechanizmu členského štátu, ktorý stanovuje kritériá vyberania poplatkov prevyšujúcich okrajové náklady. K opravným prostriedkom by mala patriť možnosť preskúmania zamietavých rozhodnutí, ale aj rozhodnutí, ktoré síce opakované použitie povoľujú, ale aj tak by mohli žiadateľov postihnúť z iných dôvodov, predovšetkým stanovenými poplatkami. Postup preskúmania by mal byť rýchly, v súlade s potrebami rýchlo sa meniaceho trhu.

(29)

Pri stanovení princípov opakovaného použitia dokumentov by sa mali rešpektovať pravidlá hospodárskej súťaže, aby sa vyhlo podľa možností výhradným dohodám medzi subjektmi verejného sektora a partnermi zo súkromného sektoru. Avšak na účely poskytovania služieb vo verejnom záujme môže byť niekedy výhradné právo na opakované použitie špecifických dokumentov verejného sektora nevyhnutné. Môže sa to okrem iného stať v prípade, ak by žiadny komerčný vydavateľ bez tohto výhradného práva informácie nezverejňoval. V smernici 2003/98/ES sa v záujme toho, aby sa tento aspekt zohľadnil, povoľujú výhradné dohody v prípade, že je výhradné právo potrebné na účely poskytovania služby vo verejnom záujme, pričom je platnosť uzatvorenej výhradnej dohody pravidelne preskúmavaná.

(30)

V nadväznosti na rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice 2003/98/ES na knižnice, vrátane univerzitných knižníc, múzeá a archívy je vhodné zohľadniť súčasné rozdiely v členských štátoch, pokiaľ ide o digitalizáciu kultúrnych zdrojov, ktoré by nemohli byť účinne upravené súčasnými ustanoveniami smernice o výhradných dohodách. Medzi knižnicami, vrátane univerzitných knižníc, múzeami, archívmi a partnermi zo súkromného sektora je mnoho dohôd o spolupráci, ktoré zahŕňajú digitalizáciu kultúrnych zdrojov a partnerom zo súkromného sektora sa udeľujú výhradné práva. V praxi sa ukázalo, že tieto verejno-súkromné partnerstvá umožňujú prínosné využívanie kultúrnych zbierok a zároveň urýchľujú sprístupňovanie kultúrneho dedičstva verejnosti.

(31)

V prípade, že sa výhradné právo vzťahuje na digitalizáciu kultúrnych zdrojov, môže byť potrebné určité obdobie výhradnosti s cieľom poskytnúť partnerom zo súkromného sektora možnosť získať svoje investície späť. Uvedené obdobie by však malo byť časovo obmedzené a čo najkratšie, aby sa dodržala zásada, že verejne prístupný materiál by mal zostať verejný, len čo sa digitalizuje. Trvanie výhradného práva digitalizovať kultúrne zdroje by nemalo byť vo všeobecnosti dlhšie ako 10 rokov. Každé obdobie výhradnosti dlhšie než 10 rokov by malo podliehať preskúmaniu, pričom je potrebné zohľadniť technologické, finančné a administratívne zmeny, ktoré nastali odvtedy, ako bola daná dohoda uzavretá. Okrem toho každé verejno-súkromné partnerstvo na účely digitalizácie kultúrnych zdrojov by malo udeliť partnerskej kultúrnej inštitúcii plné práva na používanie digitalizovaných kultúrnych zdrojov po uplynutí platnosti dohody.

(32)

S cieľom náležite zohľadniť zmluvy a iné dohody, ktoré poskytujú výhradné práva a ktoré boli uzavreté pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice, by sa mali ustanoviť príslušné prechodné opatrenia na ochranu záujmov dotknutých zúčastnených strán v prípade, ak ich výhradné práva nespĺňajú podmienky na výnimky povolené v zmysle tejto smernice. Tieto prechodné opatrenia by mali umožniť ponechať výhradné práva zúčastneným stranám až do skončenia platnosti príslušnej zmluvy alebo v prípade zmlúv na dobu neurčitú alebo zmlúv s veľmi dlhou dobou trvania, ponechať dostatočne dlhé obdobie, ktoré zúčastneným stranám umožní prijať potrebné opatrenia. Tieto prechodné opatrenia by sa nemali vzťahovať na zmluvy alebo iné dohody uzavreté po nadobudnutí účinnosti tejto smernice, ale pred dátumom uplatňovania vnútroštátnych opatrení na transpozíciu tejto smernice, aby sa zabránilo situáciám, kedy by boli zmluvy alebo iné dlhodobé dohody, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou, uzatvárané so zámerom obísť budúce vnútroštátne transpozičné opatrenia, ktoré majú byť prijaté. Zmluvy a iné dohody uzavreté po nadobudnutí účinnosti tejto smernice, ale pred dátumom uplatňovania vnútroštátnych opatrení by preto mali byť v súlade s touto smernicou od dátumu uplatňovania vnútroštátnych opatrení transponujúcich túto smernicu.

(33)

Keďže ciele tejto smernice, predovšetkým uľahčiť tvorbu informačných produktov a služieb dostupných na celom území Únie a založených na dokumentoch verejného sektora, zabezpečiť účinné cezhraničné využívanie dokumentov verejného sektora na jednej strane súkromnými spoločnosťami, najmä malými a strednými podnikmi na účely produktov a služieb s pridanou hodnotou a na druhej strane občanmi na uľahčenie voľného pohybu informácií a komunikácie, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov celoeurópskeho rozsahu navrhovaného opatrenia ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(34)

Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie vrátane práva na ochranu osobných údajov (článok 8) a práva vlastniť majetok (článok 17). Nič v tejto smernici by sa nemalo vykladať ani vykonávať spôsobom, ktorý nie je v súlade s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

(35)

Je potrebné zaistiť, aby členské štáty informovali Komisiu o rozsahu opakovaného použitia informácií verejného sektora, podmienkach, za ktorých sa informácie poskytujú a opravných postupoch.

(36)

Komisia by mala pomáhať členským štátom pri vykonávaní tejto smernice jednotným spôsobom a na tento účel vydávať, po konzultáciách so zainteresovanými stranami, usmernenia, predovšetkým v otázke odporúčaných štandardných licencií, súborov údajov a vyberania poplatkov za opakované použitie dokumentov.

(37)

Smernica 2003/98/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2003/98/ES sa mení takto:

1.

Článok 1 sa mení takto:

a)

odsek 2 sa mení takto:

i)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

dokumenty, ktorých poskytovanie nepatrí do rozsahu verejných úloh príslušných subjektov verejného sektora vymedzených právnym predpisom alebo inými záväznými pravidlami v členskom štáte alebo v prípade neexistencie takýchto pravidiel, vymedzených v súlade so všeobecnou administratívnou praxou v príslušnom členskom štáte za predpokladu, že je rozsah verejných úloh transparentný a podlieha preskúmaniu;“

ii)

písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

dokumenty, ku ktorým nie je podľa prístupového režimu v členských štátoch prístup aj z týchto dôvodov:

ochrany národnej bezpečnosti (t. j. bezpečnosť štátu), obrany alebo verejnej bezpečnosti,

dôvernosti štatistických údajov,

dôvernosti obchodných údajov (napr. obchodné, profesionálne alebo podnikové tajomstvo);“

iii)

vkladajú sa tieto body:

„ca)

dokumenty, ku ktorým je obmedzený prístup na základe prístupového režimu v členských štátoch, a to vrátane prípadov, keď občania alebo podniky musia preukázať osobitný záujem o získanie prístupu k dokumentom;

cb)

časti dokumentov obsahujúcich iba logá, heraldické znaky a insígnie;

cc)

dokumenty, ku ktorým je prístup vylúčený alebo obmedzený na základe prístupových režimov z dôvodu ochrany osobných údajov, a časti dokumentov dostupných na základe tých režimov, ktoré obsahujú osobné údaje, ktorých opakované použitie bolo vymedzené právnymi predpismi ako nezlučiteľné s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov;“

iv)

písmeno e) sa nahrádza takto:

„e)

dokumenty, ktoré majú v držbe vzdelávacie a výskumné inštitúcie vrátane organizácií založených na účely prenosu výsledkov výskumu, školy a univerzity, okrem univerzitných knižníc a“;

v)

písmeno f) sa nahrádza takto:

„f)

dokumenty, ktoré majú v držbe kultúrne inštitúcie iné než knižnice, múzeá a archívy.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Táto smernica vychádza z prístupových režimov členských štátov, ktoré ňou nie sú dotknuté.“;

c)

v odseku 4 sa slovo „Spoločenstva“ nahrádza slovom „Únie“.

2.

V článku 2 sa dopĺňajú tieto body:

„6.

‚strojovo čitateľný formát‘ znamená súborový formát štruktúrovaný tak, že softvérové aplikácie môžu ľahko identifikovať, rozpoznať a vybrať špecifické údaje vrátane jednotlivých konštatovaní faktov a ich vnútornej štruktúry;

7.

‚otvorený formát‘ je formát súboru, ktorý je nezávislý od platformy a je verejne k dispozícii bez akéhokoľvek obmedzenia, ktoré by zamedzovalo opakovanému použitiu dokumentov;

8.

‚formálny otvorený štandard‘ je štandard, ktorý bol ustanovený písomne s podrobným uvedením špecifikácií požiadaviek na to, akým spôsobom zabezpečiť interoperabilitu softvéru;

9.

‚univerzita‘ je akýkoľvek subjekt verejného sektora, ktorý poskytuje pomaturitné vysokoškolské vzdelávanie vedúce k získaniu akademického titulu.“

3.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Všeobecná zásada

1.   Členské štáty podľa odseku 2 zabezpečujú možnosť opakovaného použitia dokumentov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica v súlade s článkom 1 na obchodné a neobchodné účely v súlade s podmienkami ustanovenými v kapitolách III a IV.

2.   Pri dokumentoch, na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva, ktoré prináležia knižniciam, vrátane univerzitných knižníc, múzeám a archívom, členské štáty zabezpečia, aby v prípadoch, keď je opakované použitie takýchto dokumentov povolené, boli tieto dokumenty opakovane použiteľné na obchodné alebo neobchodné účely v súlade s podmienkami ustanovenými v kapitole III a IV.“

4.

V článku 4 sa odseky 3 a 4 nahrádzajú takto:

„3.   V prípade zamietavého rozhodnutia subjekty verejného sektora oznámia dôvody zamietnutia žiadosti na základe príslušných ustanovení prístupového režimu členského štátu alebo vnútroštátnych ustanovení podľa tejto smernice, najmä článku 1 ods. 2 písm. a) až cc) alebo článku 3. Ak je negatívne rozhodnutie založené na článku 1 ods. 2 písm. b), subjekt verejného sektora uvedie odkaz na fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je držiteľom práva, pokiaľ je známa, prípadne na poskytovateľa licencie, od ktorého subjekt verejného sektora príslušný materiál získal. Knižnice, vrátane univerzitných knižníc, múzeá a archívy nie sú povinné uviesť takýto odkaz.

4.   Akékoľvek rozhodnutie o opakovanom použití obsahuje odkaz na opravné prostriedky v prípade, že sa žiadateľ chce proti rozhodnutiu odvolať. K opravným prostriedkom patrí preskúmanie nestranným orgánom zodpovedným za preskúmanie s príslušnými odbornými znalosťami, napríklad vnútroštátny orgán pre hospodársku súťaž, vnútroštátny orgán zodpovedný za prístup k dokumentom alebo vnútroštátny súdny orgán, ktorého rozhodnutia sú záväzné pre dotknutý subjekt verejného sektora.“

5.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Dostupné formáty

1.   Subjekty verejného sektora sprístupnia svoje dokumenty v dostupných formátoch alebo jazykoch a, pokiaľ je to možné a vhodné, v otvorenom, strojovo čitateľnom formáte spolu s ich metaúdajmi. Oboje, dokumenty i metaúdaje, by mali v čo možno najväčšom rozsahu spĺňať formálne otvorené štandardy.

2.   Z odseku 1 neplynie subjektom verejného sektora povinnosť vytvoriť alebo upraviť dokumenty alebo poskytnúť výpisy s cieľom zabezpečiť súlad s týmto odsekom, ak by to vyžadovalo neprimerané úsilie presahujúce rámec jednoduchej operácie.

3.   Na základe tejto smernice nie sú subjekty verejného sektora povinné pokračovať vo vyhotovovaní a uchovávaní určitého typu dokumentov so zreteľom na ich opakované použitie prostredníctvom organizácie súkromného alebo verejného sektora.“

6.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Zásady regulovania poplatkov

1.   V prípadoch, keď sa opakované použitie dokumentov spoplatňuje, sa tieto poplatky obmedzujú na okrajové náklady vzniknuté pri reprodukcii, poskytovaní a šírení dokumentov.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje na tieto inštitúcie:

a)

subjekty verejného sektora, od ktorých sa požaduje, aby vytvárali príjmy, ktorými pokryjú podstatnú časť nákladov súvisiacich s výkonom svojich verejných úloh;

b)

vo výnimočných prípadoch dokumenty, v súvislosti s ktorými má dotknutý subjekt verejného sektora povinnosť vytvoriť dostatočné príjmy na pokrytie podstatnej časti nákladov súvisiacich s ich zberom, zhotovením, reprodukciou a šírením. Tieto požiadavky sú vymedzené právnymi predpismi alebo inými záväznými pravidlami v členskom štáte. V prípade absencie takýchto predpisov sa požiadavky vymedzujú v súlade so všeobecnou administratívnou praxou v členskom štáte;

c)

knižnice, vrátane univerzitných knižníc, múzeá a archívy.

3.   V prípadoch uvedených v odseku 2 písm. a) a b) dotknuté subjekty verejného sektora vypočítajú celkovú sumu poplatkov v súlade s objektívnymi, transparentnými a overiteľnými kritériami, ktoré ustanovia členské štáty. Celkový príjem týchto subjektov za poskytovanie a povoľovanie opakovaného použitia dokumentov nepresahuje náklady na zber, tvorbu, reprodukciu a šírenie, spolu s primeranou návratnosťou investícií. Poplatky sa vypočítajú v súlade s účtovnými zásadami platnými pre príslušné subjekty verejného sektora.

4.   V prípade spoplatňovania subjektmi verejného sektora podľa odseku 2 písm. c) celkový príjem za poskytovanie a povoľovanie opakovaného použitia dokumentov počas zodpovedajúceho účtovného obdobia nepresiahne náklady na zber, vyhotovenie, reprodukciu, šírenie, uchovávanie a vysporiadanie práv spolu s primeranou návratnosťou investícií. Poplatky sa vypočítajú v súlade s účtovnými zásadami platnými pre príslušné subjekty verejného sektora.“

7.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Transparentnosť

1.   V prípade štandardných poplatkov za opakované použitie dokumentov v držbe subjektov verejného sektora sa v rámci možnosti a v prípade vhodnosti vopred ustanovia a uverejnia v elektronickej podobe všetky uplatniteľné podmienky a skutočná výška poplatkov, ako aj základ pre výpočet týchto poplatkov.

2.   V prípade iných poplatkov za opakované použitie, než sú tie, ktoré sú uvedené v odseku 1, príslušný subjekt verejného sektora určuje vopred, ktoré faktory sa pri výpočte týchto poplatkov zohľadňujú. Príslušný subjekt verejného sektora na požiadanie určí, akým spôsobom boli tieto poplatky vo vzťahu ku konkrétnej žiadosti o opakované použitie vypočítané.

3.   Požiadavky uvedené v článku 6 ods. 2 písm. b) sa stanovujú vopred. Uverejňujú sa v elektronickej podobe, ak je to možné a vhodné.

4.   Subjekty verejného sektora zabezpečia, aby žiadatelia o opakované použitie dokumentov boli informovaní o dostupných opravných prostriedkoch týkajúcich sa rozhodnutí alebo postupov, ktoré sa ich dotýkajú.“

8.

V článku 8 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Subjekty verejného sektora môžu povoliť opakované použitie dokumentov bez podmienok alebo môžu uložiť podmienky, ak je to vhodné, prostredníctvom licencie. Tieto podmienky nemusia nevyhnutne obmedzovať možnosti opakovaného použitia a nepoužívajú sa na obmedzenie hospodárskej súťaže.“

9.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Praktické úpravy

Členské štáty vytvoria praktické úpravy, ktoré uľahčia vyhľadávanie dokumentov dostupných na opakované použitie, ako sú zoznamy dostupných najdôležitejších dokumentov s príslušnými metaúdajmi, ak je to možné a vhodné, dostupné online a v strojovo čitateľnom formáte, a internetové portály, ktoré sú spojené so zoznamami položiek. Členské štáty v rámci možností vytvárajú podmienky pre viacjazyčné vyhľadávanie dokumentov.“

10.

Článok 11 sa mení takto:

a)

v odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Tento odsek sa nevzťahuje na digitalizáciu kultúrnych zdrojov.“;

b)

vkladá sa tento odsek:

„2a.   Bez ohľadu na odsek 1, ak sa výhradné právo vzťahuje na digitalizáciu kultúrnych zdrojov, obdobie trvania výlučnosti vo všeobecnosti nepresiahne 10 rokov. V prípade, že je toto obdobie dlhšie než 10 rokov, trvanie výhradného práva bude preskúmané v 11. roku a prípadne každých 7 nasledujúcich rokov.

Dohody udeľujúce výhradné práva uvedené v prvom pododseku musia byť transparentné a zverejnené.

V prípade, výhradného práva uvedeného v prvom pododseku, dotknutému subjektu verejného sektora sa bezplatne poskytne kópia digitalizovaných kultúrnych zdrojov ako súčasť takýchto dohôd. Uvedená kópia je dostupná na opakované použitie po uplynutí obdobia výhradnosti.“;

c)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Výhradné dohody platné k 1. júlu 2005, ktoré nespĺňajú podmienku na výnimku podľa odseku 2, sa ukončia pri uplynutí platnosti zmluvy alebo v každom prípade najneskôr 31. decembra 2008.“;

d)

dopĺňa sa tento odsek:

„4.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, výhradné dohody platné k 17. júlu 2013, ktoré nespĺňajú podmienky na výnimku v zmysle odsekov 2 a 2a, sa ukončia uplynutím platnosti zmluvy alebo v každom prípade najneskôr do 18. júla 2043.“

11.

Článok 13 sa nahrádza takto:

„Článok 13

Revízia

1.   Komisia do 18. júla 2018 vykoná revíziu uplatňovania tejto smernice a oznámi Európskemu parlamentu a Rade výsledky uvedenej revízie, spolu s prípadnými návrhmi na zmeny smernice.

2.   Členské štáty predložia Komisii každé 3 roky správu o dostupnosti informácií verejného sektora na opakované použitie a o podmienkach ich sprístupňovania a o opravných postupoch. Členské štáty na základe uvedenej správy, ktorá je zverejnená, vykonajú revíziu vykonávania článku 6, najmä pokiaľ ide o výber poplatkov nad rámec okrajových nákladov.

3.   Pri revízii uvedenej v odseku 1 sa preskúma najmä rozsah pôsobnosti a dosah tejto smernice vrátane rozsahu zvýšenia opakovaného použitia dokumentov verejného sektora, pôsobenie princípov uplatňovaných na spoplatňovanie a opakované použitie oficiálnych textov legislatívnej a administratívnej povahy, vzájomné pôsobenie medzi predpismi na ochranu údajov a možnosťami opakovaného použitia, ako aj ďalšie možnosti zdokonalenia riadneho fungovania vnútorného trhu a rozvoja európskeho odvetvia obsahu.“

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 18. júla 2015. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 18. júla 2015.

2.   Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 26. júna 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

A. SHATTER


(1)  Ú. v. EÚ C 191, 29.6.2012, s. 129.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. júna 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. júna 2013.

(3)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 90.

(4)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(5)  Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 16.

(6)  Ú. v. EÚ L 283, 29.10.2011, s. 39.

(7)  Ú. v. EÚ C 169, 15.6.2012, s. 5.

(8)  Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

27.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 615/2013

z 24. júna 2013

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom..

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení, ktorú vydali colné orgány členských štátov v súvislosti so zatriedením tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, ale ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto informáciu aj naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Výbor pre colný kódex nevydal stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júna 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Výrobok valcovitého tvaru vyrobený zo zliatiny hliníka, s otvormi a výklenkami, s dĺžkou približne 8 cm a priemerom približne 4 cm.

Výrobok sa používa ako časť a súčasť navíjacej jednotky bezpečnostného pásu používaného napríklad v motorových vozidlách, rýchlych motorových člnoch a sedačkových výťahoch na schodisku.

 (1) Pozri obrázok.

7616 99 90

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 7616, 7616 99 a 7616 99 90.

Zatriedenie do položky 8708 je vylúčené, keďže uvedená položka sa vzťahuje len na bezpečnostné pásy vozidiel položiek 8701 až 8705, ale nie na ich časti a súčasti.

Zatriedenie do položky 8302 ako príchytky, kovanie a podobné výrobky, zo základných kovov, vhodné na karosérie, je vylúčené, keďže výrobok nie je časťou ani súčasťou karosérie automobilu, ale časťou a súčasťou navíjacej jednotky bezpečnostného pásu.

Výrobok sa preto má zatriediť podľa základného materiálu, z ktorého je vyrobený, pod číselný znak KN 7616 99 90 ako ostatné predmety z hliníka.

Image


(1)  Obrázok slúži len na informačné účely.


27.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 616/2013

z 24. júna 2013

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení, ktorú vydali colné orgány členských štátov v súvislosti so zatriedením tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, ale ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto informáciu aj naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Výbor pre colný kódex nevydal stanovisko v lehote stanovenej svojím predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júna 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Výrobok vyrobený z tvrdého lisovaného plastu pozostávajúci z troch alebo štyroch ramien.

Výrobok nemá žiadne pohyblivé časti (napr. kolieska, guľôčky alebo valčeky), mäkké súčasti alebo iné ohybné nástavce.

Je určený na použitie ako ručne ovládaný výrobok na masírovanie ľudského tela trením jedného alebo viacerých ramien výrobku po príslušných častiach tela. Masážny účinok sa dosahuje pôsobením tlaku osoby vykonávajúcej masáž.

 (1) Pozri obrázky.

9019 10 90

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 9019, 9019 10 a 9019 10 90.

Vzhľadom na svoj osobitý tvar je výrobok určený na použitie ako ručne ovládaný prístroj na masírovanie ľudského tela.

Výrobok funguje na princípe trenia. Neprítomnosť pohyblivých častí nevylučuje zatriedenie ako masážny prístroj (pozri aj vysvetlivky k harmonizovanému systému k položke 9019, (II), druhý odsek, kde sa spomínajú jednoduché gumené valčeky a podobné masážne zariadenia).

Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 9019 10 90 ako masážny prístroj.


Image

Image

Image


(1)  Obrázky majú len informačný charakter.


27.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/13


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 617/2013

z 26. júna 2013,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn počítačov a počítačových serverov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (1), a najmä na jej článok 15 ods. 1,

po konzultácii s Konzultačným fórom pre ekodizajn uvedeným v článku 18 smernice 2009/125/ES,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2009/125/ES má Komisia stanoviť požiadavky na ekodizajn energeticky významných výrobkov, ktoré predstavujú významný objem odbytu, majú významný vplyv na životné prostredie a predstavujú významný potenciál zlepšenia vplyvu na životné prostredie bez neprimerane vysokých nákladov.

(2)

V článku 16 ods. 2 písm. a) smernice 2009/125/ES sa stanovuje, že v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 3 a kritériami vymedzenými v článku 15 a po porade s Konzultačným fórom pre ekodizajn Komisia vo vhodných prípadoch musí zaviesť vykonávacie opatrenie zamerané na kancelárske vybavenie.

(3)

Komisia uskutočnila prípravnú štúdiu, v ktorej sa analyzovali technické, environmentálne a ekonomické aspekty počítačov. Na štúdii sa zúčastnili všetky zúčastnené a zainteresované strany z Únie a tretích krajín a výsledky štúdie sa zverejnili.

(4)

Z prípravnej štúdie vyplýva, že potenciál zlepšenia nákladovej efektívnosti v spotrebe elektrickej energie počítačov sa v období od roku 2011 do roku 2020 odhaduje približne na 93 TWh (čo zodpovedá 43 Mt emisií CO2) a v roku 2020 na 12,5 TWh až 16,3 TWh (čo zodpovedá 5,0 až 6,5 Mt emisií CO2). Počítače preto predstavujú skupinu výrobkov, pre ktorú by sa mali ustanoviť požiadavky na ekodizajn.

(5)

Keďže stolové počítače typu tenký klient, pracovné stanice, servery malého rozsahu a počítačové servery majú veľký potenciál úspory energie prepojený s účinnosťou ich zabudovaných zdrojov napájania, a keďže technické špecifikácie zabudovaných zdrojov napájania týchto výrobkov sú podobné špecifikáciám pre stolové počítače a integrované stolové počítače, ustanovenia o účinnosti zabudovaných zdrojov napájania tohto nariadenia by sa mali vzťahovať aj na ne. Ostatné aspekty environmentálnych vlastností stolových počítačov typu tenký klient, pracovných staníc, mobilných pracovných staníc, serverov malého rozsahu a počítačových serverov by sa však mohli riešiť konkrétnejším vykonávacím opatrením smernice 2009/125/ES.

(6)

Obrazovky majú odlišné vlastnosti, a preto by sa mali vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Vzhľadom na svoj významný vplyv na životné prostredie a svoj významný potenciál zlepšenia by však mali byť predmetom iného vykonávacieho opatrenia smernice 2009/125/ES a/alebo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (2).

(7)

Požiadavky na ekodizajn by nemali mať výrazne negatívny vplyv na funkčnosť výrobkov ani na spotrebiteľov; platí to predovšetkým z hľadiska dostupnosti výrobku, nákladov na životný cyklus a konkurencieschopnosti odvetvia. Okrem toho by požiadavky nemali viesť k povinnosti výrobcov používať chránené technológie ani k ich nadmernému administratívnemu zaťaženiu, ani by nemali mať negatívny vplyv na zdravie, bezpečnosť a životné prostredie

(8)

Zlepšenie energetickej účinnosti počítačov by sa malo dosiahnuť používaním existujúcich nechránených a nákladovo efektívnych technológií, ktorými sa môžu znížiť celkové kombinované náklady na ich kúpu a prevádzku.

(9)

Požiadavky na ekodizajn by sa mali zavádzať postupne, s cieľom poskytnúť výrobcom dostatočný časový rámec na to, aby mohli zmeniť konštrukčné riešenie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Časový harmonogram by sa mal stanoviť tak, aby sa zabránilo negatívnym vplyvom na dodávky počítačov a zohľadnil sa vplyv na náklady výrobcov, najmä na malé a stredné podniky, a zároveň sa zabezpečilo včasné dosiahnutie cieľov tohto nariadenia.

(10)

Preskúmanie tohto nariadenia sa predpokladá najneskôr tri a pol roka po nadobudnutí účinnosti.

(11)

Energetická efektívnosť počítačov by sa mala určovať pomocou spoľahlivých, presných a reprodukovateľných metód merania, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané najnovšie metódy merania vrátane prípadných harmonizovaných noriem stanovených v súlade s príslušnými európskymi právnymi predpismi o normalizácii (3).

(12)

Keďže požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických domácich a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou elektrickej energie v pohotovostnom režime a vo vypnutom stave nie celkom zodpovedajú vlastnostiam počítačov, na počítače by sa nemali uplatňovať požiadavky nariadenia Komisie (ES) č. 1275/2008 zo 17. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou elektrickej energie v stave pohotovosti a vo vypnutom stave (4). V dôsledku toho by sa v tomto nariadení mali stanoviť osobitné podmienky správy napájania, ako aj spotreby elektrickej energie v režime spánku, vo vypnutom stave a v stave najnižšej spotreby energie počítačov a nariadenie (ES) č. 1275/2008 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(13)

Napriek vylúčeniu počítačov z rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1275/2008 sa na externé zdroje napájania, ktoré sa umiestňujú na trh s počítačmi, musia uplatňovať ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 278/2009 zo 6. apríla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn v prípade spotreby elektrickej energie externých zdrojov napájania v stave bez záťaže a ich priemernej účinnosti v aktívnom režime (5).

(14)

V súlade s článkom 8 smernice 2009/125/ES by sa v tomto nariadení mali určiť uplatniteľné postupy na posúdenie zhody.

(15)

S cieľom uľahčiť kontroly zhody by sa malo od výrobcov vyžadovať, aby v technickej dokumentácii poskytovali informácie uvedené v prílohách IV a V k smernici 2009/125/ES, pokiaľ sa tieto informácie týkajú požiadaviek stanovených v tomto nariadení.

(16)

V záujme zabezpečenia spravodlivej súťaže, dosiahnutia zamýšľanej potenciálnej úspory energie a poskytovania presných informácií o energetickej hospodárnosti výrobku spotrebiteľom, by z tohto nariadenia malo byť jasné, že hraničné hodnoty, ktoré majú jednotlivé vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom uplatňovať pri vykonávaní fyzických skúšok na overenie súladu konkrétneho modelu energeticky významného výrobku s týmto nariadením, by výrobcovia nemali používať na to, aby uvádzali lepšiu energetickú hospodárnosť modelu, ako je opodstatnené na základe meraní a výpočtov uvedených v technickej dokumentácii výrobku.

(17)

Mali by sa stanoviť referenčné hodnoty výrobkov s vysokou energetickou efektívnosťou, ktoré sú v súčasnosti dostupné. Pomôže to zabezpečiť všeobecnú dostupnosť informácií a ľahký prístup k nim, najmä pre malé a stredné podniky, čo ešte väčšmi zjednoduší integráciu technológií s najlepším konštrukčným riešením a vývoj účinnejších výrobkov s cieľom znížiť spotrebu energie.

(18)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 19 ods. 1 smernice 2009/125/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

1.   V tomto nariadení sú stanovené požiadavky na ekodizajn počítačov a počítačových serverov umiestňovaných na trh.

2.   Toto nariadenia sa uplatňuje na tieto výrobky, ktoré môžu byť priamo napájané zo siete striedavým prúdom, ako aj z externých a interných zdrojov napájania:

a)

stolové počítače;

b)

integrované stolové počítače;

c)

prenosné počítače – notebooky (vrátane tabletov, počítačov Slate a mobilných zariadení typu tenký klient);

d)

stolové počítače typu tenký klient;

e)

pracovné stanice;

f)

mobilné pracovné stanice;

g)

servery malého rozsahu;

h)

počítačové servery.

3.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na tieto skupiny výrobkov:

a)

systém a komponenty typu Blade;

b)

zariadenia serverov;

c)

viacuzlové servery;

d)

počítačové servery s viac ako štyrmi procesorovými soketmi;

e)

herné konzoly;

f)

doky.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Uplatňujú sa tieto vymedzenia pojmov:

1.

„Počítač“ je zariadenie, ktoré vykonáva logické operácie a spracúva údaje, dokáže využívať vstupné zariadenia, zobrazovať výstupné informácie a bežne obsahuje procesor (CPU), ktorý vykonáva operácie. Ak neobsahuje procesor, zariadenie musí fungovať ako brána klienta k počítačovému serveru, ktorý vykonáva činnosť počítačového procesora.

2.

„Počítačový server“ je výrobok výpočtovej techniky, ktorý poskytuje služby a spravuje sieťové prostriedky pre klientske zariadenia, ako sú napríklad stolové počítače, notebooky, stolové počítače typu tenký klient, telefóny s internetovým protokolom (IP) alebo iné počítačové servery. Počítačový server sa zvyčajne umiestňuje na trh na použitie vo výpočtových strediskách a prostrediach kancelárií a podnikov. K počítačovému serveru sa možno dostať predovšetkým cez sieťové pripojenia, a nie prostredníctvom vstupných periférnych zariadení, ako je napríklad klávesnica alebo myš.

Počítačový server má tieto vlastnosti:

a)

je určený na podporu operačných systémov (OS) počítačových serverov a/alebo hypervízorov a jeho úlohou je spúšťať podnikové aplikácie, ktoré inštaloval používateľ;

b)

podporuje funkciu samoopravného kódu (ECC) a/alebo medzipamäte (vrátane konfigurácií registrovaných duálnych vložených pamäťových modulov (DIMM) a systému pamäte Buffer-On-Board [BOB)];

c)

umiestňuje sa na trh s viac ako jedným zdrojom striedavého/jednosmerného prúdu;

d)

všetky procesory majú prístup k zdieľanej systémovej pamäti, ktoré sa každému OS alebo hypervízoru zobrazujú samostatne.

3.

„Externý zdroj napájania“ je zariadenie s týmito vlastnosťami:

a)

je technicky skonštruované na konvertovanie vstupného striedavého prúdu z elektrickej siete na výstupný jednosmerný prúd alebo striedavý prúd s nižším napätím;

b)

je schopné naraz skonvertovať len jedno výstupné jednosmerné alebo striedavé napätie;

c)

je určené na používanie so samostatným zariadením, ktoré predstavuje primárne zaťaženie;

d)

je uzavreté vo fyzickom obale oddelenom od zariadenia, ktoré predstavuje primárne zaťaženie;

e)

je pripojené k zariadeniu, ktoré predstavuje primárne zaťaženie, prostredníctvom odpojiteľnej alebo neodpojiteľnej zástrčky/zásuvky, kábla, šnúry alebo inej prípojky a

f)

jeho menovitý výstupný výkon nepresahuje 250 wattov.

4.

„Zabudovaný zdroj napájania“ je komponent určený na konverziu striedavého napätia zo siete na jednosmerné napätie na účely napájania počítača alebo počítačového servera a vyznačuje sa týmito vlastnosťami:

a)

nachádza sa v skrini počítača alebo počítačového servera, ale je oddelený od základnej dosky počítača alebo počítačového servera;

b)

zdroj napájania sa pripája do elektrickej siete jedným káblom bez akejkoľvek prechodnej sústavy obvodov medzi zdrojom napájania a elektrickou sieťou a

c)

všetky elektrické spojenia zdroja napájania s komponentmi počítača alebo počítačového servera, s výnimkou pripojenia jednosmerného prúdu k obrazovke v integrovanom stolovom počítači, sú uzavreté v skrini počítača.

Zabudované konvertory pre jednosmerné napätie používané na prevod jedného jednosmerného napätia z vonkajšieho zdroja napájania na viaceré napätia, ktoré používa počítač alebo počítačový server, sa nepovažujú za zabudované zdroje napájania.

5.

„Stolový počítač“ je počítač, ktorého hlavná jednotka má byť umiestnená na stálom mieste a nie je navrhnutá ako prenosná, a ktorý je určený na použitie s externou obrazovkou a externými periférnymi zariadeniami, ako sú klávesnica a myš.

Na účely tohto nariadenia sú vymedzené tieto kategórie stolových počítačov:

a)

stolový počítač „kategórie A“ je stolový počítač, ktorý nespĺňa vymedzenie pojmu stolový počítač kategórie B, kategórie C alebo kategórie D;

b)

stolový počítač „kategórie B“ je stolový počítač

(i)

s dvoma fyzickými jadrami v procesore a

(ii)

s minimálne dvojgigabajtovou (GB) systémovou pamäťou;

c)

stolový počítač „kategórie C“ je stolový počítač

(i)

s tromi alebo viacerými fyzickými jadrami v procesore a

(ii)

s konfiguráciou najmenej jednej z týchto vlastností:

najmenej dva gigabajty (GB) systémovej pamäte a/alebo

diskrétna grafická karta (dGfx);

d)

stolový počítač „kategórie D“ je stolový počítač

(i)

s najmenej štyrmi fyzickými jadrami v procesore a

(ii)

s konfiguráciou najmenej jednej z týchto vlastností:

najmenej štyri gigabajty (GB) systémovej pamäte a/alebo

diskrétna grafická karta (dGfx) spĺňajúca klasifikáciu G3 (so šírkou zbernice snímkovej medzipamäte > 128 bitov), G4, G5, G6 alebo G7.

6.

„Integrovaný stolový počítač“ je počítač, kde počítač a obrazovka fungujú ako jedna jednotka napájaná striedavým prúdom prostredníctvom jedného kábla. Integrované stolové počítače sa dodávajú v jednej z dvoch možných foriem: 1. výrobok, kde obrazovka a počítač sú fyzicky skombinované do jednej jednotky, alebo 2. výrobok, kde je obrazovka oddelená od počítača, ale je pripojená k hlavnému šasi napájacím káblom na jednosmerný prúd. Integrovaný stolový počítač má byť umiestnený na stálom mieste a nie je navrhnutý ako prenosný. Integrované stolové počítače nie sú primárne určené na zobrazovanie a prijímanie audiovizuálnych signálov.

Na účely tohto nariadenia sú vymedzené tieto kategórie integrovaných stolových počítačov:

a)

„integrovaný stolový počítač kategórie“ A je integrovaný stolový počítač, ktorý nespĺňa vymedzenie pojmu integrovaný stolový počítač kategórie B, kategórie C alebo kategórie D;

b)

integrovaný stolový počítač „kategórie B“ je integrovaný stolový počítač

(i)

s dvoma fyzickými jadrami v procesore a

(ii)

s minimálne dvojgigabajtovou (GB) systémovou pamäťou;

c)

integrovaný stolový počítač „kategórie C“ je integrovaný stolový počítač

(i)

s tromi alebo viacerými fyzickými jadrami v procesore a

(ii)

s konfiguráciou najmenej jednej z týchto vlastností:

najmenej dva gigabajty (GB) systémovej pamäte a/alebo

diskrétna grafická karta (dGfx);

d)

integrovaný stolový počítač kategórie D je integrovaný stolový počítač

(i)

s najmenej štyrmi fyzickými jadrami v procesore a

(ii)

s konfiguráciou najmenej jednej z týchto vlastností:

najmenej štyri gigabajty (GB) systémovej pamäte a/alebo

diskrétna grafická karta (dGfx) spĺňajúca klasifikáciu G3 (so šírkou zbernice snímkovej medzipamäte > 128 bitov), G4, G5, G6 alebo G7.

7.

„Notebook“ je počítač vytvorený špeciálne na účely prenosnosti a na dlhodobú prevádzku buď s priamym pripojením k zdroju striedavého prúdu, alebo bez neho. Notebooky používajú integrovanú obrazovku s uhlopriečkou zobrazenia najmenej 22,86 cm (9 palcov) a sú schopné fungovať na integrovanú batériu alebo na iný prenosný zdroj napájania.

Medzi notebooky patria aj tieto podtypy:

a)

„tablet“ je výrobok typu notebook s pripojeným dotykovým displejom aj pripojenou fyzickou klávesnicou;

b)

„počítač Slate“ je druh notebooku s integrovaným dotykovým displejom, nemá však pevne pripojenú fyzickú klávesnicu;

c)

„prenosný počítač typu tenký klient“ je druh notebooku, ktorého primárnu funkčnosť zabezpečuje pripojenie k vzdialeným prostriedkom výpočtovej techniky (napr. k počítačovému serveru, vzdialenej pracovnej stanici) a v ktorom nie sú zabudované žiadne rotačné pamäťové médiá.

Na účely tohto nariadenia sú vymedzené tieto kategórie notebookov:

a)

notebook „kategórie A“ je notebook, ktorý nespĺňa definíciu notebooku kategórie B alebo kategórie C;

b)

notebook „kategórie B“ je notebook s najmenej jednou diskrétnou grafickou kartou (dGfx);

c)

notebook „kategórie C“ je notebook, ktorý má minimálne tieto vlastnosti:

a)

najmenej dve fyzické jadrá v procesore;

b)

najmenej dva gigabajty (GB) systémovej pamäte a

c)

diskrétna grafická karta (dGfx) spĺňajúca klasifikáciu G3 (so šírkou zbernice snímkovej medzipamäte > 128 bitov), G4, G5, G6 alebo G7.

Výrobky, ktoré inak spĺňajú definíciu notebooku, ale ich spotreba energie v stave nečinnosti je nižšia ako 6 W, sa na účely tohto nariadenia nepovažujú za notebooky.

8.

„Stolový počítač typu tenký klient“ je počítač, ktorého primárnu funkčnosť zabezpečuje pripojenie k vzdialeným prostriedkom výpočtovej techniky (napr. k počítačovému serveru, vzdialenej pracovnej stanici) a v ktorom nie sú zabudované žiadne rotačné úložné médiá. Hlavná jednotka stolového počítača typu tenký klient musí byť určená na použitie na stálom mieste (napr. na stole) a nie je prenosná. Stolové počítače typu tenký klient môžu odosielať informácie buď na externú, alebo (ak je obrazovka súčasťou výrobku) internú obrazovku.

9.

„Pracovná stanica“ je vysoko výkonný počítač určený pre jedného používateľa, ktorý sa okrem iných úloh náročných na výpočtovú techniku používa predovšetkým na grafiku, počítačom podporované projektovanie, vývoj softvéru, finančné a vedecké aplikácie a má tieto vlastnosti:

a)

priemerný čas medzi zlyhaniami (MTBF) najmenej 15 000 hodín;

b)

funkciu samoopravného kódu (ECC) a/alebo vyrovnávaciu pamäť;

c)

vykazuje tri z týchto piatich vlastností:

1.

má dodatočnú podporu napájania pre náročnú grafiku (t. j. vzájomné prepojenie periférneho zariadenia (PCI)-E so 6 kolíkmi s dodatočným prísunom energie 12 V);

2.

jej systém je vybavený tak, že na základnej doske sú okrem slotu(-ov) na grafickú kartu a/alebo podpory PCI-X aj sloty vyššieho typu ako PCI-E x4;

3.

nepodporuje grafiku s rovnomerným prístupom do pamäte (UMA);

4.

obsahuje päť alebo viac PCI, PCI-E alebo PCI-X zásuviek;

5.

je schopný podporovať multiprocesor pre dva alebo viac procesorov (musí podporovať fyzicky oddelené procesorové balíky/sokety, t. j. nespojené s podporou pre jeden procesor s viacerými jadrami).

10.

„Mobilná pracovná stanica“ je vysoko výkonný počítač pre jedného používateľa, ktorý sa okrem iných úloh náročných na výpočtovú techniku používa predovšetkým na grafiku, počítačom podporované projektovanie, vývoj softvéru, finančné a vedecké aplikácie, ale nie na počítačové hry, a ktorý je vytvorený špeciálne na účely prenosnosti a na dlhodobú prevádzku buď s priamym pripojením k zdroju striedavého prúdu, alebo bez neho. Mobilné pracovné stanice využívajú zabudovanú obrazovku a sú schopné fungovať na zabudovanú batériu alebo iný prenosný zdroj energie. Väčšina mobilných pracovných staníc využíva externý zdroj energie a má zabudovanú klávesnicu a ukazovacie zariadenie.

Mobilná pracovná stanica má tieto vlastnosti:

a)

priemerný čas medzi zlyhaniami (MTBF) najmenej 13 000 hodín;

b)

najmenej jednu diskrétnu grafickú kartu (dGfx) spĺňajúcu klasifikáciu G3 (so šírkou zbernice snímkovej medzipamäte > 128 bitov), G4, G5, G6 alebo G7;

c)

podporuje zahrnutie troch alebo viacerých interných pamäťových médií;

d)

podporuje najmenej 32 GB systémovej pamäte.

11.

„Servery malého rozsahu“ sú takým druhom počítača, ktorý zvyčajne používa komponenty stolového počítača vo formáte stolového počítača, ale je navrhnutý predovšetkým ako hostiteľské pamäťové médium pre iné počítače a na vykonávanie funkcií, ako je napríklad poskytovanie služieb sieťovej infraštruktúry a hosťovanie údajov/médií, a vyznačuje sa týmito vlastnosťami:

a)

je navrhnutý vo forme stojana, veže alebo v inej forme podobnej formám stolových počítačov tak, aby sa spracovanie, ukladanie a komunikácia všetkých údajov cez sieťové rozhrania vykonávali v jednej skrinke;

b)

je určený na 24-hodinovú prevádzku 7 dní v týždni;

c)

je určený predovšetkým na simultánnu prevádzku v prostredí viacerých používateľov a obsluhuje niekoľkých používateľov prostredníctvom klientskych jednotiek usporiadaných v sieti;

d)

v prípade, že sa umiestňuje na trh s operačným systémom, operačný systém je navrhnutý pre domáci server alebo nenáročné serverové aplikácie;

e)

na trh sa neumiestňuje s diskrétnou grafickou kartou (dGfx), ktorá spĺňa inú klasifikáciu ako G1.

12.

„Systém a komponenty typu Blade“ predstavujú systém zložený z obalu (šasi typu Blade), do ktorého sú vložené rôzne druhy pamäťových médií a serverov. Obal poskytuje zdieľané prostriedky, od ktorých závisia úložné zariadenia a servery. Systémy typu Blade sú navrhnuté ako rozšíriteľné riešenie, ktoré kombinuje niekoľko počítačových serverov alebo pamäťových jednotiek v jednom obale a tieto systémy sú určené pre technikov, aby mohli v poli jednoducho pridávať alebo nahrádzať (rýchlo vymieňať) jednotlivé súčasti (napr. servery typu Blade).

13.

„Serverové zariadenie“ je počítačový server, ktorého súčasťou je predinštalovaný operačný systém a aplikačný softvér, ktorý sa používa na vykonávanie vyhradenej funkcie alebo súboru tesne spojených funkcií. Serverové zariadenie poskytuje služby prostredníctvom jednej siete alebo viacerých sietí a zvyčajne sa spravuje cez webové rozhranie alebo rozhranie príkazového riadku. Hardvérové a softvérové konfigurácie serverových zariadení sú dodávateľom prispôsobené na vykonávanie konkrétnej úlohy vrátane siete alebo ukladania a nie sú určené na spúšťanie softvéru dodaného používateľom.

14.

„Viacuzlový server“ je systém, ktorý sa skladá z puzdra, do ktorého sú vložené dva samostatné počítačové servery alebo viac samostatných počítačových serverov (alebo uzlov), ktoré zdieľajú jeden zdroj alebo viac zdrojov napájania. Kombinovaná energia pre všetky uzly sa rozvádza prostredníctvom zdieľaných zdrojov napájania. Viacuzlový server je navrhnutý a zhotovený ako jedna skriňa a nie je určený na rýchle vymieňanie.

15.

„Dvojuzlový server“ je spoločná viacuzlová konfigurácia servera pozostávajúca z dvoch serverových uzlov.

16.

„Počítačový server s viac ako štyrmi procesorovými soketmi“ je počítačový server s viac ako štyrmi rozhraniami určenými na inštaláciu procesora.

17.

„Herná konzola“ je samostatné zariadenie napájané zo siete, ktoré je určené predovšetkým na hranie videohier. Herná konzola je zvyčajne navrhnutá tak, aby poskytovala výstup na externú obrazovku ako hlavný herný displej. Herné konzoly zvyčajne obsahujú procesor, systémovú pamäť a jednotku(-y) na spracovanie grafiky (GPU) a môžu obsahovať pevné disky alebo iné zabudované pamäťové médiá a optické jednotky. Herné konzoly využívajú ako primárne vstupné zariadenie zvyčajne skôr ručné ovládače alebo iné interaktívne ovládače ako externú klávesnicu alebo myš. Herné konzoly zvyčajne neobsahujú konvenčné operačné systémy osobných počítačov, ale namiesto nich používajú špeciálne operačné systémy pre konzoly. Za druh hernej konzoly sa považujú ručné herné zariadenia s integrovanou obrazovkou ako primárnym herným displejom, ktoré fungujú predovšetkým na zabudovanú batériu alebo na iný prenosný zdroj napájania a nie na priame pripojenie k zdroju striedavého prúdu.

18.

„Dok“ je samostatný výrobok určený na pripojenie k počítaču s cieľom vykonávať funkcie, ako je napríklad rozšíriteľná pripojiteľnosť alebo konsolidované spojenia s periférnymi zariadeniami. Doky môžu uľahčiť nabíjanie zabudovaných batérií v pripojenom počítači.

19.

„Procesor (CPU)“ je komponent v počítači, ktorý riadi interpretáciu a vykonávanie pokynov. Procesory môžu obsahovať jeden fyzický procesor alebo viac fyzických procesorov, známych ako „výkonné jadrá“. Výkonné jadro je fyzicky prítomný procesor. Fyzické jadrá nie sú dodatočné „virtuálne“ alebo „logické“ procesory odvodené z jedného alebo viacerých fyzických jadier. Balík procesora zapojený v jednom fyzickom procesorovom sokete môže obsahovať viac ako jedno výkonné jadro. Celkový počet výkonných jadier v procesore je súčtom výkonných jadier poskytovaných zariadeniami pripojenými do všetkých fyzických procesorových soketov.

20.

„Diskrétna grafická karta“ (dGfx) je diskrétny zabudovaný komponent obsahujúci jeden grafický procesor alebo viac grafických procesorov (GPU) s lokálnym rozhraním radiča pamäte a lokálnou grafickou pamäťou, ktorý je zaradený do jednej z týchto kategórií:

a)

G1 (FB_BW ≤ 16);

b)

G2 (16< FB_BW ≤ 32);

c)

G3 (32 <FB_BW ≤ 64);

d)

G4 (64 <FB_BW ≤ 96);

e)

G5 (96 <FB_BW ≤ 128);

f)

G6 (FB_BW > 128 (so šírkou zbernice snímkovej medzipamäte < 192-bitov),

g)

G6 [FB_BW > 128 (so šírkou zbernice snímkovej medzipamäte ≥ 192-bitov)].

„Šírka pásma snímkovej medzipamäte“ (FB _BW) je množstvo údajov spracúvaných za sekundu všetkými procesormi na dGfx, ktoré sa vypočítava podľa tohto vzorca:

Formula

kde:

a)

snímková medzipamäť je vyjadrená v gigabajtoch za sekundu (GB/s);

b)

prenosová rýchlosť je účinná frekvencia údajov pamäte v MHz;

c)

šírka zbernice je šírka zbernice snímkovej medzipamäte (FB) vyjadrená v bitoch (b);

d)

číslo „8“ slúži na konverziu výsledku na bajty;

e)

vydelením 1 000 sa megabajty konvertujú na gigabajty.

21.

„Vnútorná pamäť“ je komponent zabudovaný v počítači, ktorý zabezpečuje trvalé uloženie údajov.

22.

„Druh výrobku“ je stolový počítač, integrovaný stolový počítač, notebook, stolový počítač typu tenký klient, pracovná stanica, mobilná pracovná stanica, server malého rozsahu, počítačový server, systém a komponenty typu Blade, viacuzlový server, serverové zariadenie, herná konzola, dok, zabudovaný zdroj napájania alebo externý zdroj napájania.

23.

„Režim spánku obrazovky“ je režim spotreby energie, do ktorého sa obrazovka prepne po prijatí signálu od prepojeného zariadenia alebo interný impulz (napríklad časovač alebo snímač prítomnosti). Obrazovka sa môže do tohto režimu prepnúť aj na základe signálu vyslaného užívateľom. Výrobok sa musí prebudiť po prijatí signálu od prepojeného zariadenia, siete, diaľkového ovládania a/alebo interného impulzu. Výrobok v tomto režime neprodukuje viditeľný obraz, s možnou výnimkou užívateľsky orientovaných či ochranných funkcií, ku ktorým patria informácie o výrobku alebo zobrazenie stavu, alebo funkcie súvisiace so snímačom.

Dodatočné vymedzenia pojmov na účely príloh sú uvedené v prílohe I.

Článok 3

Požiadavky na ekodizajn

Požiadavky na ekodizajn počítačov a počítačových serverov sú vymedzené v prílohe II.

Súlad počítačov a počítačových serverov s príslušnými požiadavkami na ekodizajn sa posudzuje podľa metód stanovených v prílohe III.

Článok 4

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1275/2008

Bod 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1275/2008 sa nahrádza takto:

„2.

Zariadenia informačných technológií určené predovšetkým na použitie v domácom prostredí, ale s výnimkou stolových počítačov, integrovaných stolových počítačov a notebookov v zmysle vymedzenia pojmov v nariadení Komisie (EÚ) 617/2013. (6)

Článok 5

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 278/2009

Článok 2 ods. 1 písm. g) nariadenia (ES) č. 278/2009 sa nahrádza takto:

„g)

je určené na použitie s elektrickými a elektronickými zariadeniami pre domácnosť a kanceláriu v zmysle článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1275/2008, alebo s počítačmi vymedzenými v nariadení Komisie (EÚ) 617/2013 (7).

Článok 6

Posudzovanie zhody

Postup posudzovania zhody uvedený v článku 8 smernice 2009/125/ES je systém vnútornej kontroly konštrukčného návrhu ustanovený v prílohe IV k uvedenej smernici alebo systém riadenia pre posudzovanie zhody ustanovený v prílohe V k uvedenej smernici.

Článok 7

Dohľad nad trhom a postup overovania

Dohľad nad trhom sa vykonáva v súlade s pravidlami vymedzenými v smernici 2009/125/ES.

Overovanie zhody počítačov a počítačových serverov s príslušnými požiadavkami na ekodizajn sa vykonáva v súlade s postupom overovania ustanoveným v bode 2 prílohy III k tomuto nariadeniu.

Článok 8

Orientačné referenčné hodnoty

Orientačné referenčné hodnoty pre výrobky a technológie s najlepším výkonom, ktoré sú dostupné na trhu v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sa uvádzajú v prílohe IV.

Článok 9

Preskúmanie

Komisia preskúma toto nariadenie na základe technického pokroku a výsledky tohto preskúmania predloží Konzultačnému fóru pre ekodizajn najneskôr tri a pol roka od nadobudnutia účinnosti nariadenia.

Vzhľadom na rýchly rozvoj technológií sa v tomto preskúmaní zohľadní vývoj programu Energy Star a príležitosti na sprísnenie požiadaviek na ekodizajn s cieľom výrazne znížiť alebo zrušiť energetické kvóty, najmä pri diskrétnych grafických kartách (dGfx), aktualizovať vymedzenie pojmov/rozsah pôsobnosti a potenciál riešenia spotreby energie zabudovaných obrazoviek.

Preskúmanie sa ďalej musí konkrétne zamerať na rôzne fázy životného cyklu, uskutočniteľnosť zavedenia a uplatňovania ekodizajnových požiadaviek aj v prípade ostatných významných environmentálnych aspektov, ku ktorým patrí hluk, efektívnosť využívania materiálov vrátane požiadaviek na trvácnosť, rozoberateľnosť, recyklovateľnosť, normalizované rozhrania pre nabíjačky, ako aj požiadaviek na informácie o obsahu určitých kritických surovín a o minimálnom počte cyklov načítavania a otázkami výmeny batérií.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Body 3 a 6.1 prílohy II sa uplatňujú od nadobudnutia účinnosti nariadenia.

Body 1.1, 1.3, 2, 4, 5.1, 5.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 7.1, 7.2 a 7.3 prílohy II sa uplatňujú od 1. júla 2014.

Body 1.2 a 1.4 prílohy II sa uplatňujú od 1. januára 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júna 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 1.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37).

(4)  Ú. v. EÚ L 339, 18.12.2008, s. 45.

(5)  Ú. v. EÚ L 93, 7.4.2009, s. 3.

(6)  Ú. v. EÚ L 175, 27.6.2013, s. 13.“

(7)  Ú. v. EÚ L 175, 27.6.2013, s. 13.“


PRÍLOHA I

Vymedzenie pojmov uplatniteľné na účely príloh

1.

Celková ročná spotreba energie (ETEC )“ je elektrická energia, ktorú výrobok spotrebuje za vymedzené časové obdobie vo všetkých vymedzených energetických režimoch a stavoch.

2.

Režim vypnutia“ je úroveň energetických požiadaviek v režime s nízkou spotrebou energie, ktorý používateľ nemôže vypnúť (ovplyvniť) inak ako pohybom mechanického prepínača a ktorý môže trvať neurčitý čas, keď je prístroj pripojený do elektrickej siete a používa sa v súlade s pokynmi výrobcu. V prípadoch, keď sa uplatňujú štandardy ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), koreluje režim vypnutia zvyčajne so stavom systému ACPI na úrovni G2/S5 (vypnutie softvéru).

„Poff“ je spotreba energie vo wattoch v režime vypnutia meraná v súlade s postupmi uvedenými v prílohe II.

3.

Stav najnižšej spotreby energie“ je stav alebo režim počítača, v ktorom má najnižšie energetické nároky. Tento stav alebo režim možno zapnúť alebo vypnúť buď mechanicky (napríklad vypnutím napájania počítača prostredníctvom mechanického prepínača), alebo automaticky.

4.

Režim spánku“ je stav nízkej spotreby energie, do ktorého je počítač schopný automaticky prejsť po období nečinnosti alebo voľbou používateľa. V tomto režime počítač reaguje na prebudenie. V prípadoch, keď sa uplatňujú štandardy ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), koreluje režim spánku zvyčajne so stavom systému ACPI na úrovni G1/S3 (odstavenie RAM).

„Psleep“ je spotreba energie vo wattoch v režime spánku meraná v súlade s postupmi uvedenými v prílohe II.

5.

Stav nečinnosti“ je stav počítača, v ktorom operačný systém a ďalší softvér dokončili načítavanie, vytvorili profil používateľa, počítač nie je v režime spánku a činnosť je obmedzená na základné aplikácie, ktoré operačný systém štartuje predvolene.

„Pidle“ je spotreba energie vo wattoch v stave nečinnosti meraná v súlade s postupmi uvedenými v prílohe II.

6.

Dodatočné zabudované pamäťové médium“ je každé zabudované pamäťové médium, vrátane pevných diskov (HDD), mechaník s nepohyblivým médiom (SSD) a hybridných pevných diskov v počítači nad rámec prvého pamäťového média.

7.

Televízny tuner“ je diskrétny zabudovaný komponent, ktorý umožňuje počítaču prijímať televízne signály.

8.

Zvuková karta“ je diskrétny zabudovaný komponent, ktorý spracúva vstupné a výstupné zvukové signály do počítača a z počítača.

9.

Prebudenie“ je udalosť alebo podnet používateľa, naplánovaný podnet alebo naplánovaná udalosť, alebo vonkajší podnet alebo vonkajšia udalosť, ktoré spôsobia prechod počítača z režimu spánku alebo vypnutia do aktívneho režimu prevádzky. Prebudenie zahŕňa, ale nie je obmedzené len na tieto udalosti:

i)

pohyb myši;

ii)

činnosť klávesnice;

iii)

zadanie údajov ovládačom;

iv)

akcia hodín v reálnom čase;

v)

stlačenie tlačidla na šasi a

vi)

v prípade externých udalostí, stimul prenesený cez diaľkový ovládač, sieť alebo modem.

10.

Aktívny stav“ je stav, v ktorom počítač vykonáva užitočnú prácu v reakcii na a) predchádzajúci alebo súčasný vstup od používateľa alebo b) predchádzajúci alebo súčasný pokyn cez sieť. Tento stav zahŕňa aktívne spracovanie, vyhľadávanie údajov z veľkokapacitnej, operačnej alebo rýchlej vyrovnávacej pamäte vrátane času v stave nečinnosti pred ďalším vstupom od používateľa a pred vstupom do nízkoenergetických režimov.

11.

Wake-On-LAN (WOL)“ je funkčnosť, ktorá počítaču umožňuje prechod z režimu spánku alebo vypnutia (alebo iného podobného nízkoenergetického režimu) pri nasmerovaní požiadavky siete cez sieť Ethernet (prebudenie na diaľku).

12.

UMA“ je rovnomerný prístup do pamäte.

13.

Zobrazovanie informácií alebo stavu“ znamená nepretržitú funkciu poskytovania informácií alebo uvádzania stavu zariadenia na obrazovke vrátane hodín.


PRÍLOHA II

Požiadavky na ekodizajn a časový harmonogram

1.   ETEC

Stolový počítač a integrovaný stolový počítač

1.1.   Od 1. júla 2014

1.1.1.

Celková ročná spotreba energie (ETEC v kWh/rok) nesmie prekročiť tieto hodnoty:

a)

počítač kategórie A: 133,00;

b)

počítač kategórie B: 158,00;

c)

počítač kategórie C: 188,00;

d)

počítač kategórie D: 211,00.

ETEC sa určuje pomocou tohto vzorca:

Formula.

V prípade počítačov, ktoré nemajú diskrétny režim spánku, ale ich požiadavka na energiu v stave nečinnosti nie je vyššia ako 10,00 W, možno v uvedenej rovnici namiesto energie spotrebúvanej v režime spánku (Psleep) použiť energiu spotrebúvanú v stave nečinnosti (Pidle). Uvedená rovnica sa teda nahradí takto:

Formula

Všetky hodnoty Px sú hodnoty energie v uvedenom režime/stave v zmysle vymedzenia pojmov, merané vo wattoch (W) v súlade s postupmi uvedenými v prílohe III.

1.1.2.

Uplatňujú sa tieto úpravy spôsobilostí:

a)

pamäť: 1 kWh/rok na GB nad rámec základnej pamäte, kde kapacita základnej pamäte je 2 GB (počítače kategórie A, B a C) a 4 GB (počítače kategórie D);,

b)

dodatočné zabudované pamäťové médium: 25 kWh/rok;

c)

diskrétny televízny tuner: 15 kWh/rok;

d)

diskrétna zvuková karta: 15 kWh/rok;

e)

diskrétna grafická karta (dGfx) pri prvej a každej dodatočnej diskrétnej grafickej karte (dGfx):

 

Kategória dGfx

Kvóta TEC

(kWh/rok)

Prvá diskrétna grafická karta (dGfx)

G1

34

G2

54

G3

69

G4

100

G5

133

G6

166

G7

225

Každá dodatočná diskrétna grafická karta (dGfx)

G1

20

G2

32

G3

41

G4

59

G5

78

G6

98

G7

133

1.1.3.

Úpravy spôsobilostí diskrétnych grafických kariet (dGfx), diskrétnych televíznych tunerov a diskrétnych zvukových kariet uvedených v bode 1.1.2 a v bode 1.2.2 sa uplatňujú iba na karty a tunery, ktoré sú zapnuté počas skúšania stolových počítačov alebo integrovaných stolových počítačov.

1.1.4.

Stolové počítače a integrované stolové počítače kategórie D sú vyňaté z ustanovení vymedzených v bodoch 1.1.1 a 1.1.2 a ich revízií uvedených v bode 1.2, ak spĺňajú všetky tieto technické parametre:

a)

najmenej šesť fyzických jadier v procesore (CPU) a

b)

diskrétne grafické karty (dGfx) poskytujúce celkovú šírku pásma snímkovej medzipamäte viac ako 320 GB/s a

c)

najmenej 16 GB systémovej pamäte a

d)

PSU s menovitým výstupným výkonom najmenej 1 000 W.

1.2.   Od 1. januára 2016

1.2.1.

Uplatňujú sa tieto revízie celkovej ročnej spotreby energie uvedenej v bode 1.1.1:

Celková ročná spotreba energie (ETEC v kWh/rok) nesmie prekročiť tieto hodnoty:

a)

počítač kategórie A: 94,00;

b)

počítač kategórie B: 112,00;

c)

počítač kategórie C: 134,00;

d)

počítač kategórie D: 150,00.

1.2.2.

Uplatňujú sa tieto revízie úprav spôsobilostí diskrétnych grafických kariet (dGfx) uvedených v bode 1.1.2 písm. e):

 

Kategória dGfx

Kvóta TEC

kWh/rok

Prvá diskrétna grafická karta (dGfx)

G1

18

G2

30

G3

38

G4

54

G5

72

G6

90

G7

122

Každá dodatočná diskrétna grafická karta (dGfx)

G1

11

G2

17

G3

22

G4

32

G5

42

G6

53

G7

72

Notebook

1.3.   Od 1. júla 2014

1.3.1.

Celková ročná spotreba energie (ETEC v kWh/rok) nesmie prekročiť tieto hodnoty:

a)

počítač kategórie A: 36,00;

b)

počítač kategórie B: 48,00;

c)

počítač kategórie C: 80,50;

ETEC sa určuje pomocou tohto vzorca:

Formula, kde všetky hodnoty Px sú hodnoty energie v uvedenom režime/stave v zmysle vymedzenia pojmov, merané vo wattoch (W) v súlade s postupmi uvedenými v prílohe III.

1.3.2.

Uplatňujú sa tieto úpravy spôsobilostí:

a)

pamäť: 0,4 kWh/rok na GB nad rámec základnej pamäte, kde kapacita základnej pamäte sú 4 GB;

b)

dodatočné zabudované pamäťové médium: 3 kWh/rok;

c)

diskrétna televízna karta: 2,1 kWh/rok;

d)

diskrétna grafická karta (dGfx) [pri prvej a každej dodatočnej diskrétnej grafickej karte (dGfx)].

 

Kategória dGfx

Kvóta TEC

kWh/rok

Prvá diskrétna grafická karta (dGfx)

G1

12

G2

20

G3

26

G4

37

G5

49

G6

61

G7

113

Každá dodatočná diskrétna grafická karta (dGfx)

G1

7

G2

12

G3

15

G4

22

G5

29

G6

36

G7

66

1.3.3.

Úpravy spôsobilostí diskrétnych grafických kariet (dGfx) a diskrétnych televíznych tunerov uvedených v bode 1.3.2 a bode 1.4.2 sa uplatňujú iba na karty a tunery, ktoré sú zapnuté počas skúšania notebookov.

1.3.4.

Notebooky kategórie C sú vyňaté z ustanovení uvedených v bodoch 1.3.1 a 1.3.2 a ich preskúmaní uvedených v bode 1.4, ak spĺňajú tieto technické parametre:

a)

najmenej štyri fyzické jadrá v procesore (CPU) a

b)

diskrétne grafické karty (dGfx) poskytujúce celkovú šírku pásma snímkovej medzipamäte viac ako 225 GB/s a

c)

najmenej 16 GB systémovej pamäte.

1.4.   Od 1. januára 2016

1.4.1.

Uplatňujú sa tieto revízie celkovej ročnej spotreby energie uvedenej v bode 1.3.1:

Celková ročná spotreba energie (ETEC v kWh/rok) nesmie prekročiť tieto hodnoty:

a)

počítač kategórie A: 27,00;

b)

počítač kategórie B: 36,00;

c)

počítač kategórie C: 60,50.

1.4.2.

Uplatňujú sa tieto revízie úprav spôsobilostí diskrétnych grafických kariet (dGfx) uvedených v bode 1.3.2 písm. d):

 

Kategória dGfx

Kvóta TEC

kWh/rok

Prvá diskrétna grafická karta (dGfx)

G1

7

G2

11

G3

13

G4

20

G5

27

G6

33

G7

61

Každá dodatočná diskrétna grafická karta (dGfx)

G1

4

G2

6

G3

8

G4

12

G5

16

G6

20

G7

36

2.   REŽIM SPÁNKU

Stolový počítač, integrovaný stolový počítač a notebook

2.   Od 1. júla 2014

2.1.

Výrobok musí mať možnosť režimu spánku a/alebo iného stavu, ktorý zabezpečuje funkčnosť režimu spánku a v ktorom sa neprekračujú požiadavky uplatniteľné na spotrebu energie v režime spánku.

2.2.

Spotreba energie v režime spánku nesmie prekročiť 5,00 W v prípade stolových počítačov a integrovaných stolových počítačov a 3,00 W v prípade notebookov.

2.3.

Stolové počítače a integrované stolové počítače, ktorých spotreba energie v stave nečinnosti sa rovná 10,00 W alebo je nižšia, nemusia mať diskrétny systém režimu spánku.

2.4.

Ak sa výrobok umiestňuje na trh so zapnutou funkčnosťou WOL v režime spánku:

a)

možno uplatniť dodatočnú kvótu 0,70 W;

b)

musí sa odskúšať so zapnutou aj vypnutou funkčnosťou WOL a musí spĺňať obidve požiadavky.

2.5.

Ak sa výrobok umiestňuje na trh bez spôsobilosti fungovať v sieti Ethernet, musí sa odskúšať bez povolenej funkčnosti WOL.

3.   STAV NAJNIŽŠEJ SPOTREBY ENERGIE

Stolový počítač, integrovaný stolový počítač a notebook

3.   K dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia

3.1.

Spotreba energie v stave najnižšej spotreby energie nesmie prekročiť 0,50 W.

3.2.

Výrobok musí poskytovať možnosť stavu alebo režimu spotreby energie, v ktorom sa neprekračujú požiadavky uplatniteľné na spotrebu energie v stave najnižšej spotreby energie, ak je pripojený k zdroju napájania elektrickej siete.

3.3.

Ak sa výrobok umiestňuje na trh so zobrazovaním informácií alebo stavu, možno uplatniť dodatočnú kvótu 0,50 W.

4.   REŽIM VYPNUTIA

Stolový počítač, integrovaný stolový počítač a notebook

4.   Od 1. júla 2014

4.1.

Spotreba energie v režime vypnutia nesmie prekročiť 1,00 W.

4.2.

Výrobok musí mať možnosť režimu vypnutia a/alebo iného stavu, v ktorom sa neprekračujú požiadavky uplatniteľné na spotrebu energie v režime vypnutia, ak je pripojený k zdroju napájania elektrickej siete.

4.3.

Ak sa výrobok umiestňuje na trh so zapnutou funkčnosťou WOL v režime vypnutia:

a)

možno uplatniť dodatočnú kvótu 0,70 W;

b)

musí sa odskúšať so zapnutou aj vypnutou funkčnosťou WOL a musí spĺňať obidve požiadavky.

4.4.

Ak sa výrobok umiestňuje na trh bez spôsobilosti fungovať v sieti Ethernet, musí sa odskúšať bez povolenej funkčnosti WOL.

5.   ÚČINNOSŤ ZABUDOVANÉHO ZDROJA NAPÁJANIA

Stolový počítač, integrovaný stolový počítač, stolový počítač typu tenký klient, pracovná stanica a server malého rozsahu

5.1.   Od 1. júla 2014

Všetky zabudované zdroje napájania počítačov musia fungovať minimálne:

a)

s účinnosťou 85 % pri 50 % menovitého výkonu;

b)

s účinnosťou 82 % pri 20 % a 100 % menovitého výkonu;

c)

s účinníkom = 0,9 pri 100 % menovitého výkonu.

Z požiadavky na účinník sú vyňaté zabudované zdroje napájania s maximálnym menovitým výkonom do 75 W.

Počítačové servery

5.2.   Od 1. júla 2014

5.2.1.

Všetky zdroje napájania s viacerými výstupmi (striedavého/jednosmerného prúdu) musia fungovať minimálne:

a)

s účinnosťou 85 % pri 50 % menovitého výkonu;

b)

s účinnosťou 82 % pri 20 % a 100 % menovitého výkonu.

5.2.2.

Všetky zdroje napájania s viacerými výstupmi (striedavého/jednosmerného prúdu) musia fungovať minimálne:

a)

s účinníkom 0,8 pri 20 % menovitého výkonu;

b)

s účinníkom 0,9 pri 50 % menovitého výkonu;

c)

s účinníkom 0,95 pri 100 % menovitého výkonu.

5.2.3.

Všetky zdroje napájania s jedným výstupom (striedavého/jednosmerného prúdu) s menovitým výkonom najviac 500 W musia fungovať minimálne:

a)

s účinnosťou 70 % pri 10 % menovitého výkonu;

b)

s účinnosťou 82 % pri 20 % menovitého výkonu;

c)

s účinnosťou 89 % pri 50 % menovitého výkonu;

d)

s účinnosťou 85 % pri 100 % menovitého výkonu.

5.2.4.

Všetky zdroje napájania s jedným výstupom (striedavého/jednosmerného prúdu) s menovitým výkonom najviac 500 W musia fungovať minimálne:

a)

s účinníkom 0,8 pri 20 % menovitého výkonu;

b)

s účinníkom 0,9 pri 50 % menovitého výkonu;

c)

s účinníkom 0,95 pri 100 % menovitého výkonu.

5.2.5.

Všetky zdroje napájania s jedným výstupom (striedavého/jednosmerného prúdu) s menovitým výkonom viac ako 500 W ale najviac 1 000 W musia fungovať minimálne:

a)

s účinnosťou 75 % pri 10 % menovitého výkonu;

b)

s účinnosťou 85 % pri 20 % a 100 % menovitého výkonu;

c)

s účinnosťou 89 % pri 50 % menovitého výkonu.

5.2.6.

Všetky zdroje napájania s jedným výstupom (striedavého/jednosmerného prúdu) s menovitým výkonom viac ako 500 W, ale najviac 1 000 W musia fungovať minimálne:

a)

s účinníkom 0,65 pri 10 % menovitého výkonu;

b)

s účinníkom 0,8 pri 20 % menovitého výkonu;

c)

s účinníkom 0,9 pri 50 % menovitého výkonu;

d)

s účinníkom 0,95 pri 100 % menovitého výkonu.

5.2.7.

Všetky zdroje napájania s jedným výstupom (striedavého/jednosmerného prúdu) s menovitým výkonom viac ako 1 000 W musia fungovať minimálne:

a)

s účinnosťou 80 % pri 10 % menovitého výkonu;

b)

s účinnosťou 88 % pri 20 % a 100 % menovitého výkonu;

c)

s účinnosťou 92 % pri 50 % menovitého výkonu.

5.2.8.

Všetky zdroje napájania s jedným výstupom (striedavého/jednosmerného prúdu) s menovitým výkonom viac ako 1 000 W musia fungovať minimálne:

a)

s účinníkom 0,8 pri 10 % menovitého výkonu;

b)

s účinníkom 0,9 pri 20 % menovitého výkonu;

c)

s účinníkom 0,9 pri 50 % menovitého výkonu;

d)

s účinníkom 0,95 pri 100 % menovitého výkonu.

6.   POVOLENIE SPRÁVY NAPÁJANIA

Stolový počítač, integrovaný stolový počítač a notebook

6.   K dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia

6.1. Počítač musí ponúkať funkciu správy napájania alebo podobnú funkciu, ktorá, keď počítač neposkytuje hlavnú funkciu alebo keď od tejto funkcie nezávisia iné výrobky využívajúce energiu, automaticky prepne počítač do režimu napájania, ktorý má nižšie požiadavky na energiu ako je uplatniteľná požiadavka na energiu v režime spánku.

6.2.   Od 1. júla 2014

6.2.1.

Počítač musí pri prechode do režimu spánku alebo vypnutia s funkciou WOL znížiť rýchlosť všetkých aktívnych spojení siete Ethernet s rýchlosťou 1 gigabit za sekundu (Gb/s).

6.2.2.

V režime spánku by sa reakcia na „prebudenie“, ako napríklad cez sieťové spojenia alebo rozhrania zariadení používateľa, mala uskutočniť s oneskorením ≤ 5 sekúnd od iniciovania prebudenia po čas, keď sa systém stane plne použiteľným vrátane vykreslenia zobrazenia.

6.2.3.

Počítač sa umiestňuje na trh s režimom spánku obrazovky nastaveným tak, aby sa aktivoval do 10 minút nečinnosti používateľa.

6.2.4.

Počítač so spôsobilosťou siete Ethernet je schopný zapnúť a vypnúť funkciu WOL pre režim spánku, ak je táto funkcia dostupná. Počítač so spôsobilosťou siete Ethernet je schopný vypnúť a zapnúť funkciu WOL pre režim vypnutia, ak sa funkcia WOL v tomto režime podporuje.

6.2.5.

V prípade existencie iného režimu spánku alebo iného stavu, ktorý poskytuje funkčnosť režimu spánku, sa režim spánku nastaví tak, aby sa aktivoval do 30 minút nečinnosti používateľa. Táto funkcia správy napájania musí byť aktivovaná pred umiestnením výrobku na trh.

6.2.6.

Používatelia musia byť schopní jednoducho aktivovať a deaktivovať každé bezdrôtové sieťové pripojenie a používatelia pri aktivácii alebo deaktivácii bezdrôtového sieťového pripojenia musia dostať jednoznačné znamenie so symbolom, svetelným alebo iným signálom.

7.   INFORMÁCIE, KTORÉ MAJÚ POSKYTOVAŤ VÝROBCOVIA

Stolový počítač, integrovaný stolový počítač a notebook

7.1.   Od 1. júla 2014

7.1.1.

Výrobcovia musia v technickej dokumentácii poskytnúť a uverejniť na webových stránkach s bezplatným prístupom tieto informácie:

a)

druh a kategóriu výrobku, ako sú vymedzené v článku 2 (uvádza sa len jedna kategória pre jeden druh);

b)

názov výrobcu, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku výrobcu a príslušnú kontaktnú adresu;

c)

číslo modelu výrobku;

d)

rok výroby;

e)

hodnotu ETEC (kWh) a spôsobilosť na úpravy uplatňované v čase vypnutia všetkých diskrétnych grafických kariet (dGfx) a keď sa v systéme skúša prepínanie grafického režimu s riadením zobrazovania pomocou UMA;

f)

hodnotu ETEC (kWh) a spôsobilosť na úpravy uplatňované v čase aktivácie všetkých diskrétnych grafických kariet (dGfx);

g)

spotrebu energie v stave nečinnosti (W);

h)

spotrebu energie v režime spánku (W);

i)

spotrebu energie so zapnutou funkciou WOL (W) v režime spánku (ak je zapnutá);

j)

spotrebu energie v stave vypnutia (W);

k)

spotrebu energie so zapnutou funkciou WOL (W) v stave vypnutia (ak je zapnutá);

l)

účinnosť zabudovaného zdroja napájania pri 10 %, 20 %, 50 % a 100 % menovitého výkonu;

m)

účinnosť vonkajšieho zdroja napájania;

n)

úroveň hluku (deklarovanú úroveň sily zvuku vyjadrenú v A-vážených decibeloch) počítača;

o)

minimálny počet cyklov načítavania, ktorý môžu batérie vydržať (vzťahuje sa len na notebooky);

p)

metodiku merania použitú na zisťovanie informácií uvedených v písmenách e) až o);

q)

postupnosť krokov na dosiahnutie stabilného stavu so zreteľom na spotrebu elektrickej energie;

r)

opis spôsobu výberu alebo programovania režimu spánku a/alebo vypnutia;

s)

pri automatickom prechode zariadenia do režimu spánku a/alebo vypnutia, postupnosť udalostí potrebných na dosiahnutie tohto režimu;

t)

trvanie stavu nečinnosti, kým sa počítač automaticky nedostane do režimu spánku alebo do iného stavu, v ktorom neprekračuje uplatniteľné požiadavky na spotrebu energie pre režim spánku;

u)

čas po období nečinnosti používateľa, za ktorý sa automaticky dostane do energetického režimu, ktorý má nižšiu požiadavku na spotrebu energie ako režim spánku;

v)

čas do aktivácie režimu spánku obrazovky pri nečinnosti používateľa;

w)

informácie pre používateľa o potenciáli úspory energie funkčnosti správy napájania;

x)

informáciu pre používateľa o zapnutí funkčnosti správy napájania;

y)

pri výrobkoch so zabudovanou obrazovkou obsahujúcou ortuť, celkový obsah ortuti vyjadrený ako X,X mg;

z)

skúšobné parametre merania:

skúšobné napätie vo V a frekvencia v Hz,

celkové harmonické skreslenie systému dodávky elektrickej energie,

informácie o prístrojovom vybavení, nastavení a obvodoch použitých na elektrické skúšanie a dokumentáciu.

7.1.2.

Ak sa model výrobku umiestňuje na trh vo viacerých konfiguráciách, táto informácia o výrobku požadovaná podľa bodu 7.1.1 môže byť poskytnutá len raz na kategóriu výrobku (v zmysle článku 2) pre najvyššiu dostupnú konfiguráciu z hľadiska spotreby energie v rámci každej kategórie výrobkov. V rámci poskytovaných informácií sa uvedie zoznam všetkých konfigurácií modelov, ktoré zastupuje model, pre ktorý sa informácie poskytujú.

Notebook

7.2.   Od 1. júla 2014

V prípade prevádzkovania notebooku na batérie, ku ktorým sa neprofesionálny používateľ nemôže dostať a vymeniť ich, výrobca okrem informácií uvedených v bode 7.1 v technickej dokumentácii, na webových stránkach s bezplatným prístupom a na vonkajšom obale notebooku uvedie túto informáciu: „Batériu(-ie) v tomto výrobku nemôže vymieňať používateľ“.

Informácie poskytované na vonkajšom obale notebooku musia byť dobre viditeľné a čitateľné vo všetkých úradných jazykoch krajiny, v ktorej sa výrobok predáva.

Pracovná stanica, mobilná pracovná stanica, stolový počítač typu tenký klient, server malého rozsahu a počítačový server

7.3.   Od 1. júla 2014

7.3.1.

Výrobcovia musia v technickej dokumentácii poskytnúť a na webových stránkach s bezplatným prístupom uverejniť tieto informácie:

a)

druh výrobku ako je vymedzený v článku 2 (uvádza sa len jedna kategória pre jeden druh);

b)

názov výrobcu, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku výrobcu a príslušnú kontaktnú adresu;

c)

číslo modelu výrobku;

d)

rok výroby;

e)

účinnosť vonkajšieho/zabudovaného zdroja napájania;

f)

skúšobné parametre merania:

skúšobné napätie vo V a frekvencia v Hz,

celkové harmonické skreslenie systému dodávky elektrickej energie,

informácie o prístrojovom vybavení, nastavení a obvodoch použitých na elektrické skúšanie a dokumentáciu;

g)

maximálny výkon (W);

h)

výkon v stave nečinnosti (W);

i)

výkon v režime spánku (W);

j)

výkon vo vypnutom stave (W);

k)

úrovne hluku (deklarovanú úroveň sily zvuku vyjadrenú v A-vážených decibeloch) počítača;

l)

metodiku merania použitú na zistenie informácií uvedených pod písmenami e) až k).

7.3.2.

Ak sa model výrobku umiestňuje na trh vo viacerých konfiguráciách, táto informácia o výrobku vyžadovaná podľa bodu 7.3.1 môže byť poskytnutá len raz na kategóriu výrobku (v zmysle článku 2) pre model s najvyššou dostupnou konfiguráciou z hľadiska spotreby energie v rámci danej kategórie výrobkov. V rámci poskytovaných informácií sa uvedie zoznam všetkých konfigurácií modelov, ktoré zastupuje model, pre ktorý sa informácie poskytujú.


PRÍLOHA III

Postup merania a overovania pre dohľad nad trhom

1.   MERANIA

Na účely súladu a overovania súladu s uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia sa vykonávajú merania a výpočty, pri ktorých sa uplatňujú harmonizované normy, ktorých referenčné čísla boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo iné spoľahlivé, presné a reprodukovateľné metódy, v ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie postupy a ktorých výsledky sa považujú za výsledky s nízkou mierou istoty.

Počítače umiestňované na trh bez operačného systému schopného podporovať systém ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) alebo podobný systém, sa musia otestovať s operačným systémom podporujúcim ACPI (alebo s podobným systémom).

2.   POSTUP OVEROVANIA

Pri vykonávaní kontrol dohľadu nad trhom, uvedených v článku 3 ods. 2 smernice 2009/125/ES, orgány členských štátov použijú tento postup overovania požiadaviek na ekodizajn stanovených v prílohe II k tomuto nariadeniu:

ETEC, režim spánku, režim vypnutia a stav najnižšej spotreby energie:

2.1.

V prípade vyšších požiadaviek na spotrebu energie ako 1,00 W alebo ak je výsledkom požiadaviek na spotrebu energie sformulovaných v TEC požiadavka na spotrebu energie vyššia ako 1,00 W najmenej v jednom režime napájania, orgány členských štátov vykonajú skúšku jednej jednotky takto:

Ak výsledky skúšok neprekračujú uplatniteľné hraničné hodnoty o viac ako 7 %, vychádza sa z toho, že konfigurácia modelu spĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené v bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, a 2.3 prílohy II.

Ak výsledky skúšok neprekračujú uplatniteľné hraničné hodnoty o viac ako 7 %, vychádza sa z toho, že konfigurácia modelu spĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené v bode 2.2 prílohy II. K výsledkom skúšok možno pripočítať dodatočnú kvótu, ako je vymedzená v bode 2.4 prílohy II, ak sa konfigurácia modelu umiestňuje na trh so zapnutou funkčnosťou WOL v režime spánku. Konfigurácia modelu by sa mala skúšať so zapnutou aj vypnutou funkčnosťou WOL a mala by spĺňať obidve požiadavky. Ak sa konfigurácia modelu umiestňuje na trh bez spôsobilosti fungovať v sieti Ethernet, musí sa odskúšať bez zapnutej funkcie WOL.

V prípade, že sa nedosiahnu uvedené výsledky skúšok, musia sa vykonať skúšky troch ďalších jednotiek rovnakej konfigurácie modelu.

Po vykonaní skúšok troch ďalších jednotiek rovnakého modelu a rovnakej konfigurácie sa vychádza z toho, že konfigurácia modelu spĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené v bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 a 2.3 prílohy II, ak priemer výsledkov skúšok troch ďalších jednotiek neprekračuje uplatniteľné hraničné hodnoty o viac ako 7 %.

V prípade, že sa nedosiahnu uvedené výsledky skúšok, vychádza sa z toho, že konfigurácia modelu a všetky modely, na ktoré sa vzťahujú informácie o rovnakom výrobku (uvedené v prílohe II, bodoch 7.1.2 a 7.3.2), nespĺňajú uplatniteľné požiadavky stanovené v bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, a 2.3 prílohy II.

2.2.

Pokiaľ ide o požiadavky na spotrebu elektrickej energie, ktorá nie je vyššia ako 1,00 W, orgány členských štátov odskúšajú jednu jednotku takto:

Ak výsledky skúšok neprekračujú uplatniteľné hraničné hodnoty o viac ako 0,10 W, vychádza sa z toho, že konfigurácia modelu spĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené v bode 3.1 prílohy II. K výsledkom skúšok možno pripočítať dodatočnú kvótu v zmysle bodu 3.3 prílohy II, ak je konfigurácia modelu umiestnená na trh so „zobrazením informácií alebo stavu“.

Ak výsledky skúšok neprekračujú uplatniteľné hraničné hodnoty o viac ako 0,10 W, vychádza sa z toho, že konfigurácia modelu spĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené v bode 4.1 prílohy II. K výsledkom skúšok možno pripočítať dodatočnú kvótu v zmysle bodu 4.3 prílohy II, ak je konfigurácia modelu umiestnená na trh so zapnutou funkčnosťou WOL v režime vypnutia. Konfigurácia modelu by sa mala skúšať so zapnutou aj vypnutou funkčnosťou WOL a mala by spĺňať obidve požiadavky. Ak sa konfigurácia modelu umiestňuje na trh bez spôsobilosti fungovať v sieti Ethernet, musí sa odskúšať bez zapnutej funkcie WOL.

V prípade, že sa nedosiahnu uvedené výsledky skúšok, musia sa vykonať skúšky troch ďalších jednotiek rovnakej konfigurácie modelu.

Po vykonaní skúšok troch ďalších jednotiek rovnakého modelu a rovnakej konfigurácie sa vychádza z toho, že konfigurácia modelu spĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené v bodoch 3.1 a 4.1 prílohy II, ak priemer výsledkov skúšok troch ďalších jednotiek neprekračuje uplatniteľné hraničné hodnoty o viac ako 0,10 W.

V prípade, že sa nedosiahnu uvedené výsledky skúšok, vychádza sa z toho, že konfigurácia modelu a všetky modely, na ktoré sa vzťahujú informácie o rovnakom výrobku (uvedené v prílohe I, bodoch 7.1.2 a 7.3.2), nespĺňajú uplatniteľné požiadavky stanovené v bodoch 3.1 a 4.1 prílohy II.

Účinnosť zabudovaného napájania

2.3.

Orgány členského štátu vykonajú skúšku jednej jednotky.

Model sa považuje za model, ktorý je v súlade s ustanoveniami bodu 5 prílohy II, ak:

a)

aritmetický priemer účinnosti v podmienkach záťaže vymedzený v prílohe II neklesne pod uplatniteľnú hraničnú hodnotu priemernej účinnosti v aktívnom režime o viac ako 2 % a

b)

aritmetický priemer účinníka vymedzený v prílohe II neklesne pod uplatniteľnú hraničnú hodnotu účinníka o viac ako 10 %.

V prípade, že sa nedosiahnu uvedené výsledky, musia sa otestovať tri ďalšie jednotky rovnakého modelu.

Po preskúšaní troch ďalších jednotiek toho istého modelu sa vychádza z toho, že model vyhovuje ustanoveniam bodu 5 prílohy II, ak:

a)

priemer aritmetických priemerov účinnosti v podmienkach záťaže vymedzený v prílohe II neklesne pod uplatniteľnú hraničnú hodnotu priemernej účinnosti v aktívnom režime o viac ako 2 % a

b)

aritmetický priemer účinníka vymedzený v prílohe II neklesne pod uplatniteľnú hraničnú hodnotu účinníka o viac ako 10 %.

V prípade, že sa nedosiahnu uvedené výsledky, vychádza sa z toho, že konfigurácia modelu a všetky modely, na ktoré sa vzťahujú informácie o rovnakom výrobku (uvedené v prílohe II, bodoch 7.1.2 a 7.3.2) nevyhovujú príslušným požiadavkám stanoveným v bode 5 prílohy II.

Povolenie správy napájania

2.4.

Pokiaľ ide o požiadavky stanovené v bode 6.1 prílohy II, orgány členských štátov použijú uplatniteľné postupy na meranie spotreby elektrickej energie po prepnutí zariadenia do príslušného režimu napájania funkciou správy napájania alebo podobnou funkciou.

2.5.

Pokiaľ ide o požiadavky stanovené v bodoch 6.2.1 až 6.2.6 prílohy II, orgány členských štátov vykonajú skúšku jednej jednotky takto:

Ak sa rýchlosť všetkých aktívnych prepojení siete Ethernet s rýchlosťou 1 gigabit za sekundu (Gb/s) zníži, keď stolový počítač, integrovaný stolový počítač alebo notebook prejde do režimu spánku alebo do vypnutého stavu so zapnutou funkciou WOL, vychádza sa z toho, že konfigurácia modelu vyhovuje uplatniteľným požiadavkám stanoveným v bode 6.2.1.

Ak sa stolový počítač, integrovaný stolový počítač alebo notebook stane plne použiteľným vrátane vykreslenia každej pripojenej obrazovky do 5 sekúnd od iniciovania prebudenia z režimu spánku, vychádza sa z toho, že konfigurácia modelu vyhovuje uplatniteľným požiadavkám stanoveným v bode 6.2.2.

Ak obrazovka pripojená k stolovému počítaču, integrovanému stolovému počítaču alebo notebooku prejde do režimu spánku do 10 minút nečinnosti používateľa, vychádza sa z toho, že konfigurácia modelu vyhovuje uplatniteľným požiadavkám stanoveným v bode 6.2.3.

Ak možno funkciu WOL pre režim spánku a vypnutia zapnúť a vypnúť, vychádza sa z toho, že konfigurácia modelu vyhovuje uplatniteľným požiadavkám stanoveným v bode 6.2.4.

Ak stolový počítač, integrovaný stolový počítač alebo notebook prejde do režimu spánku do 30 minút nečinnosti, vychádza sa z toho, že konfigurácia modelu vyhovuje uplatniteľným požiadavkám stanoveným v bode 6.2.5.

Ak používatelia môžu jednoducho aktivovať alebo deaktivovať akékoľvek pripojenie(-ia) k bezdrôtovej sieti a používatelia pri aktivácii alebo deaktivácii bezdrôtového sieťového spojenia dostanú jednoznačné znamenie so symbolom, svetelným alebo iným signálom, vychádza sa z toho, že konfigurácia modelu vyhovuje uplatniteľným požiadavkám stanoveným v bode 6.2.6.

V prípade, že sa nedosiahnu uvedené výsledky, mali by sa vykonať skúšky troch ďalších jednotiek rovnakej konfigurácie modelu.

Po vykonaní skúšok ďalších troch jednotiek rovnakého modelu a konfigurácie sa vychádza z toho, že konfigurácia modelu spĺňa vyhovuje uplatniteľným požiadavkám stanoveným v bodoch 6.2.1 až 6.2.6 prílohy II, ak všetky tri ďalšie jednotky vyhovujú týmto požiadavkám.

Ak sa nedosiahnu výsledky uvedené vyššie, vychádza sa z toho, že konfigurácia modelu a všetky modely, na ktoré sa vzťahujú informácie o rovnakom výrobku (uvedené v prílohe II, bodoch 7.1.2 a 7.3.2) nespĺňajú uplatniteľné požiadavky stanovené v bodoch 6.2.1 až 6.2.6 prílohy II.

Overovacie hraničné hodnoty, ktoré sú stanovené v tejto prílohe, sú použiteľné iba na overovanie meraných parametrov orgánmi členského štátu; výrobca ich nesmie používať ako prípustnú hraničnú hodnotu pre hodnoty v technickej dokumentácií na účely dosiahnutia súladu s požiadavkami. Uvedené hodnoty nesmú byť pre výrobcu výhodnejšie ako hodnoty uvedené v technickej dokumentácii.


PRÍLOHA IV

Orientačné referenčné hodnoty

Tieto orientačné referenčné hodnoty sa stanovujú na účely bodu 2 časti 3 prílohy I k smernici 2009/125/ES.

Vzťahujú sa na najlepšiu dostupnú technológiu v čase vypracovania tohto nariadenia:

Najlepšia súčasná výkonnosť počítačov na trhu je takáto:

ETEC sa odlišuje podľa jednotlivých kategórií – pozri uvedenú tabuľku,

režim spánku 0,4 W,

režim vypnutia 0,0 W.

Tabuľka

najlepšia súčasná výkonnosť ETEC

 

ETEC (kWh/rok) (1)

Stolový počítač a integrovaný stolový počítač

Kategória A

33,4

Kategória B

28,7

Kategória C

75,8

Kategória D

63,5

Notebook

Kategória A

10,9

Kategória B

18,1

Kategória C

26,3


(1)  Najnovšie údaje k 20. marcu 2012.


27.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/34


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 618/2013

z 26. júna 2013,

ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 5,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 669/2009 (2) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zvýšenej miery úradných kontrol, ktoré sa majú vykonať pri dovoze krmív a potravín neživočíšneho pôvodu uvedených v zozname v prílohe I k uvedenému nariadeniu (ďalej len „zoznam“), a to na miestach vstupu do oblastí uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 882/2004.

(2)

V článku 2 nariadenia (ES) č. 669/2009 sa stanovuje, že zoznam sa má pravidelne, najmenej však raz za štvrťrok, preskúmavať, pričom sa zohľadňujú aspoň zdroje informácií uvedené v danom článku.

(3)

Z výskytu a závažnosti potravinových incidentov nahlásených prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá, zo zistení misií do tretích krajín vykonaných Potravinovým a veterinárnym úradom, ako aj zo štvrťročných správ o zásielkach krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, ktoré Komisii predložili členské štáty v súlade s článkom 15 nariadenia (ES) č. 669/2009, vyplýva potreba zmeniť tento zoznam.

(4)

Najmä v prípade zásielok so sušenou fazuľou z Nigérie príslušné zdroje informácií naznačujú vznik nových rizík, ktoré oprávňujú zavedenie zvýšenej miery úradných kontrol. Preto by sa mala do zoznamu doplniť položka týkajúca sa uvedených zásielok.

(5)

Zoznam by sa takisto mal zmeniť tak, že sa zvýši frekvencia úradných kontrol tých komodít, v prípade ktorých je na základe tých istých informačných zdrojov preukázaný väčší nesúlad s príslušnými právnymi predpismi Únie, čím sa zabezpečí zvýšená miera úradných kontrol. Položka zoznamu týkajúca sa Brassica oleracea z Číny by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Podobne by sa mal zoznam zmeniť tak, že sa zníži frekvencia úradných kontrol, pokiaľ ide o komodity, v prípade ktorých dostupné informácie naznačujú celkové zlepšenie súladu s príslušnými právnymi predpismi Únie a pri ktorých už preto súčasná úroveň úradných kontrol nie je opodstatnená. Položka zoznamu týkajúca sa hlúbovej zeleniny z Thajska by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Zoznam by sa mal okrem toho zmeniť tak, že sa z neho vyjmú položky týkajúce sa tých komodít, v prípade ktorých je na základe dostupných informácií preukázaný celkovo uspokojivý stupeň súladu s príslušnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie a v prípade ktorých už preto nie je opodstatnená zvýšená miera úradných kontrol. Položky zoznamu týkajúce sa arašidov z Južnej Afriky a granátových jabĺk z Egypta by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

V záujme zrozumiteľnosti je potrebné zmeniť zoznam rezíduí pesticídov v poznámkach uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 669/2009, aby sa zabezpečilo, že sú v súlade s vymedzením stanoveným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v/alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (3).

(9)

V záujme zabezpečenia konzistentnosti a zrozumiteľnosti je vhodné nahradiť prílohu I k nariadeniu (ES) č. 669/2009 znením uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

(10)

Nariadenie (ES) č. 669/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009 sa nahrádza znením uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júna 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 11.

(3)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Krmivá a potraviny neživočíšneho pôvodu podliehajúce zvýšenej miere úradných kontrol na určených miestach vstupu

Krmivá a potraviny

(predpokladané použitie)

Kód KN (1)

Podpoložka TARIC

Krajina pôvodu

Riziko

Frekvencia fyzických kontrol a kontrol totožnosti

(%)

Sušené hrozno (plody viniča)

0806 20

 

Afganistan (AF)

ochratoxín A

50

(Potraviny)

 

 

 

 

 

Lieskovce

(nevylúpané alebo vylúpané)

0802 21 00;

0802 22 00

 

Azerbajdžan (AZ)

aflatoxíny

10

(Krmivá a potraviny)

 

 

 

 

 

Dyňa červená

0807 11 00

 

Brazília (BR)

salmonela

10

(Potraviny)

 

 

 

 

 

Arašidové oriešky

(arašidy), nevylúpané

1202 41 00

 

Brazília (BR)

aflatoxíny

10

Arašidové oriešky

(arašidy), vylúpané

1202 42 00

 

 

 

 

Arašidové maslo

2008 11 10

 

 

 

 

Arašidové oriešky

(arašidy), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

 

 

 

(Krmivá a potraviny)

 

 

 

 

 

Jahody (mrazené)

0811 10

 

Čína (KN)

norovírus a hepatitída A

5

(Potraviny)

 

 

 

 

 

Brassica oleracea

(iná jedlá zelenina rodu Brassica, „čínska brokolica“) (2)

ex 0704 90 90

40

Čína (KN)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (3)

20

(Potraviny – čerstvé alebo chladené)

 

 

 

 

 

Sušené rezance

ex 1902 11 00;

ex 1902 19 10;

ex 1902 19 90;

ex 1902 20 10;

ex 1902 20 30;

ex 1902 20 91;

ex 1902 20 99;

ex 1902 30 10;

ex 1902 30 10

10

10

10

10

10

10

10

10

91

Čína (KN)

hliník

10

(Potraviny)

 

 

 

 

 

Pomelá

ex 0805 40 00

31; 39

Čína (KN)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (4)

20

(Potraviny – čerstvé)

 

 

 

 

 

Čaj, aromatizovaný alebo nearomatizovaný

0902

 

Čína (KN)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (5)

10

(Potraviny)

 

 

 

 

 

Baklažán

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Dominikánska republika (DO)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí(6) (6)

10

Horká tekvička

(Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

 

 

 

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

 

 

 

 

Čínska fazuľa (s dlhými strukmi)

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Dominikánska republika (DO)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (6)

20

Paprika (sladká a iná ako sladká)

(Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99

20

 

 

 

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

 

 

 

Pomaranče (čerstvé alebo sušené)

0805 10 20;

0805 10 80

 

Egypt (EG)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (7)

10

Jahody

0810 10 00

 

 

 

 

(Potraviny – čerstvé ovocie)

 

 

 

 

 

Paprika (sladká a iná ako sladká)

(Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

20

Egypt (EG)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí(8) (8)

10

(Potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

 

 

 

Capsicum annuum, celé plody

0904 21 10

 

India (IN)

aflatoxíny

10

Capsicum annuum,

drvená alebo mletá

ex 0904 22 00

10

 

 

 

Sušené plody druhu Capsicum, celé plody, iné ako sladká paprika

(Capsicum annuum)

0904 21 90

 

 

 

 

Karí (výrobky z čili papriky)

0910 91 05

 

 

 

 

Muškátový oriešok

(Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

 

 

 

Muškátový kvet

(Myristica fragrans)

0908 21 00;

0908 22 00

 

 

 

 

Zázvor

(Zingiber officinale)

0910 11 00;

0910 12 00

 

 

 

 

Kurkuma

Curcuma longa

0910 30 00

 

 

 

 

(Potraviny – sušené koreniny)

 

 

 

 

 

Muškátový oriešok

(Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonézia (ID)

aflatoxíny

20

Muškátový kvet

(Myristica fragrans)

0908 21 00;

0908 22 00

 

 

 

 

(Potraviny – sušené koreniny)

 

 

 

 

 

Hrach so strukmi

(nevylúpaný)

ex 0708 10 00

40

Keňa (KE)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí(9) (9)

10

Fazuľa so strukmi

(nevylúpaná)

ex 0708 20 00

40

 

 

 

(Potraviny – čerstvé a chladené)

 

 

 

 

 

Mäta

ex 1211 90 86

30

Maroko (MA)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí(10) (10)

10

(Potraviny – čerstvé bylinky)

 

 

 

 

 

Sušená fazuľa

0713 39 00

 

Nigéria (NG)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (11)

50

(Potraviny)

 

 

 

 

 

Dyňa červená (Egusi, Citrullus lanatus) semená a odvodené produkty

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

aflatoxíny

50

(Potraviny)

 

 

 

 

 

Paprika (iná ako sladká)

(Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thajsko (TH)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí(12) (12)

10

(Potraviny – čerstvé)

 

 

 

 

 

Listy koriandra

ex 0709 99 90

72

Thajsko (TH)

salmonela (13)

10

Bazalka (posvätná, sladká)

ex 1211 90 86

20

 

 

 

Mäta

ex 1211 90 86

30

 

 

 

(Potraviny – čerstvé bylinky)

 

 

 

 

 

Listy koriandra

ex 0709 99 90

72

Thajsko (TH)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (14)

10

Bazalka (posvätná, sladká)

ex 1211 90 86

20

 

 

 

(Potraviny – čerstvé bylinky)

 

 

 

 

 

Hlúbová zelenina

0704;

 

Thajsko (TH)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí(14) (14)

10

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

ex 0710 80 95

76

 

 

 

Čínska fazuľa (s dlhými strukmi)

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Thajsko (TH)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí(14) (14)

20

Baklažán

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

 

 

 

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

 

 

 

 

Sladká paprika

(Capsicum annuum)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Turecko (TR)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí(15) (15)

10

Rajčiaky

0702 00 00;

0710 80 70

 

 

 

 

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

 

 

 

 

Sušené hrozno (plody viniča)

0806 20

 

Uzbekistan (UZ)

ochratoxín A

50

(Potraviny)

 

 

 

 

 

Listy koriandra

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí(16) (16)

20

Bazalka (posvätná, sladká)

ex 1211 90 86

20

 

 

 

Mäta

ex 1211 90 86

30

 

 

 

Petržlen

ex 0709 99 90

40

 

 

 

(Potraviny – čerstvé bylinky)

 

 

 

 

 

Ibištek jedlý

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (16)

20

Paprika (iná ako sladká)

(Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

 

 

 

(Potraviny – čerstvé)

 

 

 

 

 


(1)  V prípade, že sa majú skúmať len určité produkty patriace pod niektorý kód KN a v nomenklatúre tovaru nie je tento kód rozčlenený na ďalšie osobitné podpoložky, kód KN je označený výrazom ‚ex‘.

(2)  Druhy Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, kultivar alboglabra. Známe aj ako ‚Kai Lan‘, ‚Gai Lan‘, ‚Gailan‘, ‚Kailan‘, ‚Chinese bare Jielan‘.

(3)  Najmä rezíduá: chlórfenapyru, fipronilu [suma fipronilu a metabolitu sulfónu (MB46136) vyjadrená ako fipronil], karbendazímu a benomylu (suma benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím), acetamipridu, dimetomorfu a propikonazolu.

(4)  Najmä rezíduá: triazofosu, triadimefónu a triadimenolu (suma triadimefónu a triadimenolu), paratión-metylu (suma paratión-metylu a paraoxón-metylu vyjadrená ako paratión-metyl), fentoátu, metidatiónu.

(5)  Najmä rezíduá: buprofezínu, imidaklopridu, fenvalerátu a esfenvalerátu (suma izomérov RS a SR), profenofosu, trifluralínu, triazofosu, triadimefónu a triadimenolu (suma triadimefónu a triadimenolu), cypermetrínu [cypermetrín vrátane ostatných zmesí zložkových izomérov (suma izomérov)].

(6)  Najmä rezíduá: amitrazu (amitraz vrátane metabolitov s obsahom podielu 2,4-dimetylanilínu vyjadrený ako amitraz), acefátu, aldikarbu (suma aldikarbu, jeho sulfoxidu a jeho sulfónu vyjadrená ako aldikarb), karbendazímu a benomylu (suma benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím), chlórfenapyru, chlórpyrifosu, ditiokarbamátov (ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tirámu a zirámu), diafentiurónu, diazinónu, dichlórvosu, dikofolu (suma p, p’ a o,p’ izomérov), dimetoátu (suma dimetoátu a ometoátu vyjadrená ako dimetoát), endosulfánu (suma alfa- a beta-izomérov a endosulfán-sulfátu vyjadrená ako endosulfán), fenamidonu, imidaklopridu, malatiónu (suma malatiónu a malaoxónu vyjadrená ako malatión), metamidofosu, metiokarbu (suma metiokarbu a sulfoxidu a sulfónu metiokarbu vyjadrená ako metiokarb), metomylu a tiodikarbu (suma metomylu a tiodikarbu vyjadrená ako metomyl), monokrotofosu, oxamylu, profenofosu, propikonazolu, tiabendazolu, tiaklopridu.

(7)  Najmä rezíduá: karbendazímu a benomylu (suma benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím), cyflutrínu [cyflutrín vrátane ostatných zmesí zložkových izomérov (suma izomérov)], cyprodinilu, diazinónu, dimetoátu (suma dimetoátu a ometoátu vyjadrená ako dimetoát), etiónu, fenitrotiónu, fenpropatrínu, fludioxonilu, hexaflumurónu, lambda-cyhalotrínu, metiokarbu (suma metiokarbu a sulfoxidu a sulfónu metiokarbu vyjadrená ako metiokarb), metomylu a tiodikarbu (suma metomylu a tiodikarbu vyjadrená ako metomyl), oxamylu, fentoátu, tiofanát-metylu.

(8)  Najmä rezíduá: karbofuránu (suma karbofuránu a 3-hydroxy-karbofuránu vyjadrená ako karbofurán), chlórpyrifosu, cypermetrínu [cypermetrín vrátane ostatných zmesí zložkových izomérov (suma izomérov)], cyprokonazolu, dikofolu (suma p,p’a o,p’ izomérov), difenokonazolu, dinotefuránu, etiónu, flusilazolu, folpetu, prochlorazu (suma prochlorazu a jeho metabolitov s obsahom podielu 2,4,6-trichlórfenolu vyjadrená ako prochloraz), profenofosu, propikonazolu, tiofanát-metylu a triforínu.

(9)  Najmä rezíduá: dimetoátu (suma dimetoátu a ometoátu vyjadrená ako dimetoát), chlórpyrifosu, acefátu, metamidofosu, metomylu a tiodikarbu (suma metomylu a tiodikarbu vyjadrená ako metomyl), diafentiurónu, indoxakarbu ako sumy izomérov S a R.

(10)  Najmä rezíduá: chlórpyrifosu, cypermetrínu [cypermetrín vrátane ostatných zmesí zložkových izomérov (suma izomérov)], dimetoátu (suma dimetoátu a ometoátu vyjadrená ako dimetoát), endosulfánu (suma alfa- a beta-izomérov a endosulfán-sulfátu vyjadrená ako endosulfán), hexakonazolu, paratión-metylu (suma paratión-metylu a paraoxón-metylu vyjadrená ako paratión-metyl), metomylu a tiodikarbu (suma metomylu a tiodikarbu vyjadrená ako metomyl), flutriafolu, karbendazímu a benomylu (suma benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím), flubendiamidu, myklobutanylu, malatiónu (suma malatiónu a malaoxónu vyjadrená ako malatión).

(11)  Najmä rezíduá dichlórvosu.

(12)  Najmä rezíduá: karbofuránu (suma karbofuránu a 3-hydroxy-karbofuránu vyjadrená ako karbofurán), metomylu a tiodikarbu (suma metomylu a tiodikarbu vyjadrená ako metomyl), dimetoátu (suma dimetoátu a ometoátu vyjadrená ako dimetoát), triazofosu, malatiónu (suma malatiónu a malaoxónu vyjadrená ako malatión), profenofosu, protiofosu, etiónu, karbendazímu a benomylu (suma benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím), triforínu, procymidónu, formetanátu: suma formetanátu a jeho solí vyjadrená ako formetanát(hydrochlorid).

(13)  Referenčná metóda EN/ISO 6579 alebo metóda validovaná podľa nej, ako je uvedené v článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 2073/2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 1).

(14)  Najmä rezíduá: acefátu, karbarylu, karbendazímu a benomylu (suma benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím), karbofuránu (suma karbofuránu a 3-hydroxy-karbofuránu vyjadrená ako karbofurán), chlórpyrifosu, chlórpyrifos-metylu, dimetoátu (suma dimetoátu a ometoátu vyjadrená ako dimetoát), etiónu, malatiónu (suma malatiónu a malaoxónu vyjadrená ako malatión), metalaxylu a metalaxylu-M [metalaxyl vrátane ostatných zmesí zložkových izomérov vrátane metalaxylu-M (suma izomérov)], metamidofosu, metomylu a tiodikarbu (suma metomylu a tiodikarbu vyjadrená ako metomyl), monokrotofosu, profenofosu, protiofosu, chinalfosu, triadimefónu a triadimenolu (suma triadimefónu a triadimenolu), triazofosu, dikrotofosu, EPN, triforínu.

(15)  Najmä rezíduá: metomylu a tiodikarbu (suma metomylu a tiodikarbu vyjadrená ako metomyl), oxamylu, karbendazímu a benomylu (suma benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím), klofentezínu, diafentiurónu, dimetoátu (suma dimetoátu a ometoátu vyjadrená ako dimetoát), formetanátu: suma formetanátu a jeho solí vyjadrená ako formetanát(hydrochlorid), malatiónu (suma malatiónu a malaoxónu vyjadrená ako malatión), procymidónu, tetradifónu, tiofanát-metylu.

(16)  Najmä rezíduá: karbofuránu (suma karbofuránu a 3-hydroxy-karbofuránu vyjadrená ako karbofurán), karbendazímu a benomylu (suma benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím), chlórpyrifosu, profenofosu, permetrínu (suma izomérov), hexakonazolu, difenokonazolu, propikonazolu, fipronilu [suma fipronilu a metabolitu sulfónu (MB46136) vyjadrená ako fipronil], propargitu, flusilazolu, fentoátu, cypermetrínu [cypermetrín vrátane ostatných zmesí zložkových izomérov (suma izomérov)], metomylu a tiodikarbu (suma metomylu a tiodikarbu vyjadrená ako metomyl), chinalfosu, pencykurónu, metidatiónu, dimetoátu (suma dimetoátu a ometoátu vyjadrená ako dimetoát), fenbukonazolu.“


27.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/43


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 619/2013

z 26. júna 2013,

ktorým sa zakazujú rybolovné činnosti plavidlám s vakovými sieťami plaviacim sa pod vlajkou Francúzska, Grécka, Malty, Talianska a Španielska alebo zaregistrovaným vo Francúzsku, Grécku, Taliansku, na Malte alebo v Španielsku, loviacim tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 40/2013 z 21. januára 2013, ktorým sa na rok 2013 stanovujú vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd (2), sa na rok 2013 stanovuje množstvo tuniaka modroplutvého, ktoré môžu rybárske plavidlá a pasce Európskej únie uloviť v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori.

(2)

V nariadení Rady (ES) č. 302/2009 zo 6. apríla 2009 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 43/2009 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1559/2007 (3), sa od členských štátov vyžaduje, aby Komisiu informovali o individuálnych kvótach, ktoré pridelili svojim plavidlám s dĺžkou presahujúcou 24 metrov. V prípade loviacich plavidiel s dĺžkou nepresahujúcou 24 metrov, ako aj v prípade pascí, sú členské štáty povinné informovať Komisiu minimálne o kvótach pridelených organizáciám výrobcov alebo skupinám plavidiel loviacich s podobným výstrojom.

(3)

Cieľom spoločnej rybárskej politiky je zabezpečiť dlhodobú životaschopnosť rybárstva prostredníctvom udržateľného využívania živých vodných zdrojov na základe prístupu predbežnej opatrnosti.

(4)

V súlade s článkom 36 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ak Komisia na základe informácií, ktoré poskytli členské štáty, alebo na základe iných informácií, ktoré má k dispozícii, zistí, že rybolovné možnosti Európskej únie, členského štátu alebo skupiny členských štátov sa považujú za vyčerpané vzhľadom na jeden alebo viacero výstrojov alebo jednu alebo viaceré flotily, informuje o tom dotknuté členské štáty a zakáže rybolovné činnosti v príslušnej oblasti, s príslušným výstrojom, príslušnej flotile alebo v súvislosti s príslušnou populáciou alebo skupinou populácií, ktorých sa dotknuté rybolovné činnosti týkajú.

(5)

Podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, sa rybolovné možnosti týkajúce sa tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori udelené plavidlám s vakovými sieťami plaviacim sa pod vlajkou Francúzska, Grécka, Talianska, Malty a Španielska alebo zaregistrovanými vo Francúzsku, Grécku, Taliansku, na Malte alebo v Španielsku považujú za vyčerpané.

(6)

Francúzsko 3., 5., 8. a 17. júna informovalo Komisiu o skutočnosti, že svojim 17 plavidlám s vakovými sieťami aktívne loviacim v roku 2013 tuniaka modroplutvého zakázalo rybolovné činnosti, a to s účinnosťou od 3. júna pre 10 plavidiel, s účinnosťou od 5. júna pre štyri plavidlá, s účinnosťou od 8. júna pre dve plavidlá a s účinnosťou od 17. júna pre zostávajúce plavidlo, čo viedlo k zákazu všetkých týchto činností od 17. júna 2013 od 17.22 hod.

(7)

Grécko 3. júna informovalo Komisiu o skutočnosti, že svojim plavidlám s vakovými sieťami aktívne loviacim v roku 2013 tuniaka modroplutvého zakázalo rybolovné činnosti, s účinnosťou od 3. júna 2013 od 8.00 hod.

(8)

Taliansko 13. júna informovalo Komisiu o skutočnosti, že svojim 12 plavidlám s vakovými sieťami aktívne loviacim v roku 2013 tuniaka modroplutvého zakázalo rybolovné činnosti, a to s účinnosťou od 5. júna pre štyri plavidlá, s účinnosťou od 6. júna pre štyri plavidlá, s účinnosťou od 9. júna pre tri plavidlá a s účinnosťou od 13. júna pre zostávajúce plavidlo, čo viedlo k zákazu všetkých týchto činností od 13. júna 2013 od 15:27 hod.

(9)

Malta 8. júna informovala Komisiu o skutočnosti, že svojim plavidlám s vakovými sieťami aktívne loviacim v roku 2013 tuniaka modroplutvého zakázala rybolovné činnosti, s účinnosťou od 8. júna 2013 od 21:56 hod.

(10)

Španielsko 3. a 17. júna informovalo Komisiu o skutočnosti, že svojim 6 plavidlám s vakovými sieťami, ktoré v roku 2013 aktívne lovia tuniaka modroplutvého, uložilo zákaz rybolovu, a to s účinnosťou od 3. júna pre 5 plavidiel, a s účinnosťou od 17. júna pre zostávajúce plavidlo, čo viedlo k zákazu všetkých týchto činností od 17. júna 2013 od 00.00 hod.

(11)

Bez toho aby boli dotknuté uvedené opatrenia Francúzska, Grécka, Talianska, Malty a Španielska, je potrebné, aby Komisia potvrdila zákaz lovu tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori plavidlami s vakovými sieťami plaviacimi sa pod vlajkou dotknutých členských štátov EÚ s účinnosťou najneskôr od 17. júna od 17.22 hod v prípade Francúzska, s účinnosťou od 3. júna od 8.00 hod v prípade Grécka, s účinnosťou najneskôr od 13. júna od 15.27 hod v prípade Talianska, s účinnosťou od 8. júna od 21.56 hod v prípade Malty a s účinnosťou od 17. júna od 00.00 v prípade Španielska.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Lov tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori plavidlami s vakovými sieťami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska alebo zaregistrovanými vo Francúzsku sa zakazuje najneskôr od 17. júna 2013 od 17.22 hod.

Tuniak modroplutvý, ktorého dotknuté plavidlá ulovia po tomto čase sa nesmie držať na palube, umiestňovať do klietok na účely výkrmu alebo chovu, prekladať, prepravovať ani vykladať na pobrežie.

Článok 2

Lov tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori plavidlami s vakovými sieťami plaviacimi sa pod vlajkou Grécka alebo zaregistrovanými v Grécku sa zakazuje najneskôr od 3. júna 2013 od 08.00 hod.

Tuniak modroplutvý, ktorého dotknuté plavidlá ulovia po tomto čase sa nesmie držať na palube, umiestňovať do klietok na účely výkrmu alebo chovu, prekladať, prepravovať ani vykladať na pobrežie.

Článok 3

Lov tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori plavidlami s vakovými sieťami plaviacimi sa pod vlajkou Talianska alebo zaregistrovanými v Taliansku sa zakazuje najneskôr od 13. júna 2013 od 15:27 hod.

Tuniak modroplutvý, ktorého dotknuté plavidlá ulovia po tomto čase sa nesmie držať na palube, umiestňovať do klietok na účely výkrmu alebo chovu, prekladať, prepravovať ani vykladať na pobrežie.

Článok 4

Lov tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori plavidlami s vakovými sieťami plaviacimi sa pod vlajkou Malty alebo zaregistrovanými na Malte sa zakazuje najneskôr od 8. júna 2013 od 21:56 hod.

Tuniak modroplutvý, ktorého dotknuté plavidlá ulovia po tomto čase sa nesmie držať na palube, umiestňovať do klietok na účely výkrmu alebo chovu, prekladať, prepravovať ani vykladať na pobrežie.

Článok 5

Lov tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori plavidlami s vakovými sieťami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska alebo zaregistrovanými v Španielsku sa zakazuje najneskôr od 17. júna 2013 od 0:00 hod.

Tuniak modroplutvý, ktorého dotknuté plavidlá ulovia po tomto čase sa nesmie držať na palube, umiestňovať do klietok na účely výkrmu alebo chovu, prekladať, prepravovať ani vykladať na pobrežie.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júna 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Maria DAMANAKI

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 23, 25.1.2013, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 96, 15.4.2009, s. 1.


27.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/45


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 620/2013

z 26. júna 2013,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júna 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

49,2

TR

98,7

ZZ

74,0

0707 00 05

MK

29,3

TR

116,3

ZZ

72,8

0709 93 10

MA

102,6

TR

127,4

ZZ

115,0

0805 50 10

AR

86,5

BR

96,4

TR

78,7

ZA

99,9

ZZ

90,4

0808 10 80

AR

167,5

BR

116,6

CL

130,8

CN

105,7

NZ

144,4

US

156,1

ZA

128,3

ZZ

135,6

0809 10 00

IL

342,4

TR

218,5

ZZ

280,5

0809 29 00

TR

335,5

ZZ

335,5

0809 30

TR

179,1

ZZ

179,1

0809 40 05

CL

216,9

IL

308,9

ZA

377,9

ZZ

301,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

27.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/47


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY

z 21. júna 2013,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2011/344/EÚ o poskytnutí finančnej pomoci Únie Portugalsku

(2013/323/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 407/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa zriaďuje európsky finančný stabilizačný mechanizmus (1), a najmä na jeho článok 3 odsek 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada na žiadosť Portugalska poskytla Portugalsku 17. mája 2011 finančnú pomoc (vykonávacie rozhodnutie Rady 2011/344/EÚ (2)) na podporu dôsledného programu hospodárskych reforiem, ktorého cieľom je obnoviť dôveru, umožniť návrat hospodárstva k udržateľnému rastu a ochrániť finančnú stabilitu v Portugalsku, eurozóne a Únii.

(2)

V súlade s článkom 3 ods. 10 vykonávacieho rozhodnutia 2011/344/EÚ Komisia spolu s Medzinárodným menovým fondom (MMF) a v spolupráci s Európskou centrálnou bankou (ECB) uskutočnila siedme prehodnotenie pokroku, ktorý dosiahli portugalské orgány pri vykonávaní dohodnutých opatrení v rámci programu v období od 25. februára do 14. marca. Následne sa od 14. do 17. apríla 2013 a od 8. do 11. mája 2013 vykonalo ďalšie posúdenie niektorých fiškálnych opatrení.

(3)

Predĺženie maximálnej priemernej lehoty splatnosti pôžičiek Únie by bolo prínosné, keďže by podporilo úsilie Portugalska opätovne získať úplný prístup na trh a úspešne ukončiť tento program. S cieľom plne využiť výhody plynúce z predĺženia maximálnej priemernej lehoty splatnosti pôžičky Únie by Komisia mala byť oprávnená predĺžiť lehotu splatnosti splátok a tranží.

(4)

Reálny hrubý domáci produkt (HDP) klesol v roku 2012 o 3,2 % po neočakávane výraznom znížení hospodárskej činnosti a zamestnanosti v poslednom štvrťroku. Tento vývoj si vyžiadal revíziu hospodárskeho výhľadu smerom nadol: v súčasnosti sa predpokladá, že reálny HDP klesne v roku 2013 o 2,3 % z dôvodu pretrvávajúcich negatívnych účinkov z roku 2012, výraznejšieho poklesu domácej spotreby v dôsledku vyššej nezamestnanosti, než sa pôvodne predpokladalo, a slabšieho výhľadu, pokiaľ ide o vonkajší dopyt. Takisto sa predpokladá, že oživenie hospodárstva bude menej výrazné, ako sa pôvodne očakávalo, pričom podľa prognózy reálny HDP dosiahne svoje minimum v druhej polovici roka a v roku 2014 dosiahne jeho priemerná miera rastu 0,6 %; očakáva sa, že v roku 2015 dosiahne reálny rast HDP úroveň 1,5 %. Miera nezamestnanosti dosiahne podľa odhadov v roku 2014 vrchol na úrovni 18,5 % pracovnej sily.

(5)

Deficit verejnej správy dosiahol v roku 2012 6,4 % HDP, čo je nad hranicou programového cieľa 5 % HDP. Celkový deficit bol nepriaznivo ovplyvnený viacerými rozsiahlymi jednorazovými operáciami, ktorých rozpočtový vplyv nebol pri predchádzajúcom preskúmaní známy. Tieto operácie zahŕňajú kapitálovú injekciu do štátnej banky CGD (0,5 % HDP); vládou presmerovanú premenu pôžičiek akcionárov spoločnosti Parpública na vlastný kapitál spoločnosti SAGESTAMO, čo sú dve spoločnosti nepatriace do pôsobnosti verejnej správy (0,5 % HDP); znehodnotenie v súvislosti s prevodom aktív od Banco Português de Negócios (0,1 % HDP). Okrem toho boli na základe poradenstva Eurostatu príjmy z predaja prevádzkových koncesií na hlavné letiská v Portugalsku považované za čerpanie vlastného kapitálu, a nemali teda vplyv na saldo verejných financií, v rozpore s tým, čo vláda predpokladala v rozpočte (0,7 % HDP). Nezahrnutím vplyvu týchto jednorazových činiteľov do celkového salda by deficit verejnej správy dosiahol 4,7 % HDP, čo je pod cieľovou úrovňou. Obmedziť rozpočet na tuto úroveň bolo problematické, keďže makroekonomicky podmienené, nedostatočné príjmy sa museli kompenzovať vyššími, než v rozpočte stanovenými úsporami, najmä v prípade miezd vo verejnom sektore, medzispotreby a rozpočtových prostriedkov na nové investičné projekty.

(6)

Celkovo fiškálne úsilie merané zlepšením štrukturálneho salda dosiahlo v roku 2012 úroveň 2,4 % HDP a je v súlade s odporúčaním Rady z 9. októbra 2012 odstrániť nadmerný deficit verejných financií v Portugalsku. Zlepšenie štrukturálneho primárneho salda bolo ešte výraznejšie, a to na úrovni 2,7 % HDP.

(7)

Na základe vývoja v roku 2012 sa v novom východisku pre zostavovanie rozpočtu na rok 2013 predpokladá, že deficit na strane príjmov a vyššie vecné sociálne transfery sa prenesú, zatiaľ čo veľká časť úspor výdavkov v poslednom štvrťroku roka 2012 sa považuje za nestále, čo vedie k negatívnemu prenosu z predchádzajúceho roka približne v objeme 0,4 % HDP v roku 2013. Výrazné zhoršenie makroekonomického výhľadu v roku 2013 navyše viedlo k zníženiu východiskového stavu pre zostavovanie rozpočtu o ďalšieho 0,5 % HDP. Rozpočtové ciele, ako sa uvádzajú v piatom preskúmaní programu (4,5 % HDP v roku 2013 a 2,5 % HDP v roku 2014), už nie sú vzhľadom na uvedený vývoj dosiahnuteľné. Keďže sa usudzuje, že tento odchylný vývoj v zásade nie je pod kontrolou vlády, revízia úpravy rozpočtu sa zdá primeraná.

(8)

Cieľový deficit sa preto upravil na 5,5 % HDP v roku 2013, 4,0 % HDP v roku 2014 a 2,5 % HDP v roku 2015. Tento fiškálny postup sa prestavil tak, aby sa primárna štrukturálna úprava udržala v období rokov 2011 – 2015 na úrovni blízkej 9 %, pričom sa umožní pôsobenie automatických stabilizátorov a zohľadnia finančné a rozpočtové obmedzenia, ako aj sociálne náklady na danú úpravu. Aj pri upravených cieľových hodnotách budú potrebné značné konsolidačné opatrenia v objeme 3,5 % HDP v roku 2013 a 2 % HDP v roku 2014. Plánovanú úpravu podporí v rámci trvania programu celý rad opatrení v oblasti štrukturálnych výdavkov a príjmov. Očakáva sa, že postup konsolidácie bude pokračovať po uplynutí trvania programu, s cieľom dosiahnuť do roku 2015 deficit jednoznačne na úrovni pod 3 % hranicou.

(9)

Zákon o rozpočte na rok 2013 zahŕňa diskrečné opatrenia štrukturálneho charakteru v objeme o niečo viac ako 3 % HDP po zúčtovaní opätovného zavedenia jednej z dvoch prémií pre zamestnancov vo verejnom sektore a 1,1-násobku dvoch prémií pre poberateľov dôchodkov, ktoré sa zrušili v roku 2012. Ústavný súd však 5. apríla 2013 rozhodol proti niektorým ustanoveniam rozpočtu na rok 2013 vrátane zostávajúceho zrušenia jednej prémie pre zamestnancov vo verejnom sektore, 0,9-násobku prémie pre poberateľov dôchodkov a novej zrážky uvalenej na dávky v nezamestnanosti a nemocenské dávky, čím sa vytvoril rozpočtový schodok vo výške 0,8 % HDP. S cieľom vyrovnať tento schodok a podporiť požadovanú fiškálnu úpravu v rokoch 2014 a 2015, vláda prijala v priebehu apríla a mája balíček trvalých opatrení znižujúcich výdavky s kumulatívnymi výnosmi vo výške 4,7 miliardy EUR (alebo 2,8 % HDP) v období rokov 2013 – 2014, pričom opatrenia v hodnote 0,8 % HDP sa predsunú do roku 2013. V roku 2014 sa obnoví rovnováha medzi rozpočtovými príjmami a rozpočtovými výdavkami.

(10)

Zároveň v dôsledku úplného opätovného zavedenia oboch prémií pre zamestnancov vo verejnom sektore a poberateľov dôchodkov rast príjmov zodpovedá viac ako dvom tretinám celkového fiškálneho konsolidačného úsilia v roku 2013, zatiaľ čo krátenie výdavkov predstavuje menej ako tretinu, v rozpore s pôvodnými zámermi sústrediť sa na konsolidáciu výdavkov.

(11)

V roku 2013 zahŕňajú opatrenia na strane príjmov reštrukturalizáciu dane z príjmu fyzických osôb; vyššie daňové zaťaženie o 3,5 % na časť zdaniteľných príjmov presahujúcu minimálnu mzdu; solidárnu daň z príjmu v najvyššom daňovom pásme; rozšírenie základu dane a iné zmeny zamerané na zvyšovanie príjmov pri zdaňovaní právnických osôb; vyššie spotrebné dane z tabaku, alkoholu a zemného plynu; rozšírenie základu dane z nehnuteľností po opätovnom ocenení nehnuteľností a mimoriadny solidárny príspevok na dôchodky s cieľom vyrovnať sa s výzvami týkajúcimi sa udržateľnosti dôchodkového systému v súvislosti so starnutím obyvateľstva. Na strane výdavkov opatrenia predpokladajú značné zníženie mzdových nákladov vo verejnom sektore prostredníctvom optimálneho prideľovania zdrojov, zmeny počtu zamestnancov vo verejnom sektore a znížením príplatkov za prácu nadčas, zamestnaneckých výhod a náhrad v čase mimoriadneho voľna. K iným opatreniam na úsporu výdavkov patrí pokračujúce úsilie o racionalizáciu v zdravotníctve; racionalizácia sociálnych dávok a lepšie zacielenie sociálnej podpory; zníženie medzispotreby v rezortných ministerstvách a úspory získané z prerokovania zmlúv o verejno-súkromných partnerstvách a z pokračujúceho úsilia o reštrukturalizáciu štátnych podnikov. Niektoré z plánovaných úspor vyplynú z toho, že opatrenia, ktoré boli navrhnuté v rámci preskúmania verejných výdavkov, sa uskutočnia v predstihu.

(12)

Kým uvedené opatrenia sú trvalého charakteru, vláda prijme aj dočasné opatrenia vrátane, okrem iného prostredníctvom prevodu prostriedkov Kohézneho fondu z menej pokročilých projektov na pokročilejšie, a ďalšieho znižovania kapitálových výdavkov (program Polis).

(13)

Popri konsolidačných opatreniach zahrnutých do dodatkového rozpočtu vláda prijme všetky ostatné legislatívne zmeny a legislatívne návrhy požadované na účely vykonávania reforiem spojených s preskúmaním verejných výdavkov, alebo sa prípadne predložia parlamentu, do konca legislatívneho obdobia v polovici júla 2013.

(14)

V roku 2014 bude fiškálna úprava pokračovať na základe preskúmania verejných výdavkov, ktoré vláda vykonala za posledné mesiace, a zahrnie trvalé opatrenia na zníženie výdavkov v objeme 2 % HDP v roku 2014. Opatrenia prijaté na základe preskúmania verejných výdavkov budú mať hlavný vplyv v troch smeroch: 1) zníženie mzdových nákladov vo verejnom sektore; 2) zníženie dôchodkov a 3) krátenie sektorových výdavkov v rezortných ministerstvách a programoch. Opatrenia prijaté na základe preskúmania verejných výdavkov sú súčasťou širšieho úsilia o reformu štátneho systému s cieľom dosiahnuť väčšiu rovnosť a efektívnosť pri poskytovaní sociálnych transferov a verejných služieb. Cieľom zníženia mzdových nákladov v roku 2014 je zníženie počtu zamestnancov vo verejnom sektore a súčasne zmeniť ich zloženie v prospech zamestnancov s vyššou kvalifikáciou, zosúladiť pravidlá práce vo verejnom sektore s pravidlami práce v súkromnom sektore a dosiahnuť transparentnejšiu mzdovú politiku viac založenú na zásluhách. Ku konkrétnym reformám patrí transformácia osobitného programu mobility na rekvalifikačný program, zosúladenie dĺžky pracovnej doby vo verejnom a v súkromnom sektore (t. j. predĺžením pracovného času z 35 na 40 hodín týždenne), zavedenie pracovných kreditov, obmedzenie nárokov na dovolenku, zavedenie systému dobrovoľného ukončenia pracovného pomeru (ktorý by mal podľa odhadov viesť k jednorazovým počiatočným nákladom na úrovni 0,3 % HDP) a zavedenie jednotnej tabuľky miezd a príplatkov. K ďalšej dôležitej časti úspor povedie rozsiahla dôchodková reforma, ktorá bude založená na zásadách rovnosti a progresivity príjmov, čím sa ochránia najnižšie dôchodky. Cieľom týchto reforiem konkrétne je zmenšenie súčasných rozdielov medzi systémom sociálneho zabezpečenia štátnych zamestnancov (CGA) a všeobecným systémom sociálneho zabezpečenia, a to zvyšovaním stanoveného veku odchodu do dôchodku podľa vývoja demografického faktora udržateľnosti, a v prípade, že to bude absolútne nevyhnutné, zavedením progresívneho príspevku na udržateľnosť. Zvýšia sa aj úspory z medzispotreby a vo výdavkových programoch rezortných ministerstiev.

(15)

Vzhľadom na politické a právne riziká spojené s implementačným procesom môžu byť niektoré opatrenia prijaté na základe preskúmania verejných výdavkov nahradené v rámci prebiehajúcich konzultácií so sociálnymi a politickými partnermi inými opatreniami so zodpovedajúcim rozsahom a kvalitou.

(16)

Postup úpravy rozpočtu sprevádza celý rad fiškálnych štrukturálnych opatrení zameraných na posilnenie kontroly nad výdavkami verejných financií a na dosiahnutie zlepšenia na strane príjmov. Najmä komplexná reforma rozpočtového rámca aj na úrovni ústrednej, regionálnej a miestnej štátnej správy ho dáva do súladu s osvedčenými postupmi v rámci rozpočtových postupov a rozpočtového riadenia. Rámcový rozpočtový zákon sa zmenil s cieľom zahrnúť posilnený rámec fiškálneho dozoru Únie transponovaním požiadaviek ustanovených v Zmluve o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii a v balíku hospodárskeho dozoru známeho pod názvom balík šiestich legislatívnych aktov o správe ekonomických záležitostí („six-Pack“). Nový systém kontroly záväzkov prináša výsledky, ale jeho uplatňovanie je nutné pozorne monitorovať, aby sa zabezpečilo, že záväzky budú v súlade s finančnými prostriedkami. Bude sa pokračovať v reformách verejnej správy, pričom sa výrazne zracionalizuje zamestnanosť vo verejnom sektore a verejné subjekty. Napreduje pokrok v programe reforiem správy príjmov a orgány posilňujú kontrolu a dodržiavanie predpisov v oblasti príjmov. Začali sa opätovné rokovania o verejno-súkromných partnerstvách, pričom v roku 2013 a v nasledujúcom období sa plánujú významné úspory. Štátne podniky dosiahli prevádzkovú rovnováhu v priemere ku koncu roka 2012 a plánujú sa ďalšie reformy zamerané na efektívnosť, ktoré by mali viesť k ešte lepším výsledkom. Reformy v zdravotníctve prinášajú významné úspory a ich vykonávanie pokračuje zhruba v súlade so stanovenými cieľmi.

(17)

Podľa súčasných prognóz Komisie týkajúcich sa rastu nominálneho HDP (–1,0 %v roku 2013, 1,6 % v roku 2014 a 3,3 % v roku 2015) a deficitu verejných financií 5,5 % HDP v roku 2013, 4,0 % HDP v roku 2014 a 2,5 % HDP v roku 2015, sa očakáva, že pomer dlhu k HDP sa bude vyvíjať takto: 122,9 % HDP v roku 2013, 124,2 % HDP v roku 2014 a 123,1 % HDP v roku 2015. Pomer dlhu k HDP by teda po roku 2014 začal klesať za predpokladu ďalšieho znižovania deficitu. Na dynamiku dlhu vplýva niekoľko mimorozpočtových operácií vrátane rozsiahlych nákupov finančných aktív, najmä na účely prípadnej rekapitalizácie bánk a financovania štátnych podnikov, a rozdiely medzi akruálnymi a hotovostnými úrokovými platbami.

(18)

V roku 2012 sa ukončilo zvýšenie kapitálu bánk a zúčastneným bankám to umožní, aby dosiahli regulačné kapitálové rezervy stanovené Európskym orgánom pre bankovníctvo, ako aj koncoročný cieľ pre rok 2012 vlastného kapitálu Tier 1 vo výške 10 %, ktorý sa dosiahol v polovici roka 2012. Orientačný cieľ pomeru úverov ku vkladom vo výške 120 % do roku 2014 sa pravdepodobne splní, keďže niektoré banky sa už nachádzajú pod touto prahovou hodnotou do konca roka 2012. Úsilie o diverzifikáciu zdrojov financovania podnikového sektora sa zintenzívňuje. Posudzujú sa možnosti na zlepšenie výkonnosti a správy existujúcich vládou financovaných úverových liniek. Analyzujú sa plány na oživenie bánk a pripravujú sa plány na riešenie problémov.

(19)

Ďalší pokrok sa zaznamenal v zavádzaní štrukturálnych reforiem zameraných na podporu rastu a konkurencieschopnosti. Orgány okrem posilňovania aktívnych politík trhu práce prijali rozsiahlu reformu trhu práce. V snahe podporiť flexibilitu trhu práce a tvorbu pracovných miest sa v novom právnom rámci znižujú platby odstupného, zjednodušujú podmienky regulárneho rozviazania pracovného pomeru, zavádza väčšia pružnosť pracovného času, rozširujú možnosti vyjednávania na podnikovej úrovni a reviduje systém poistenia v nezamestnanosti, aby sa dosiahla silnejšia motivácia k rýchlemu návratu do zamestnania pri zaručení dostatočnej úrovne ochrany. Vykonávanie akčných plánov zameraných na stredoškolské vzdelávanie a odbornú prípravu celkovo napreduje podľa harmonogramu.

(20)

Vykonávanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (3) zamerané na odstraňovanie prekážok brániacich vstupu na trh a na stimulovanie hospodárskej súťaže a hospodárskej činnosti prostredníctvom uľahčenia prístupu novým účastníkom na trh v rôznych hospodárskych režimoch napreduje dobrým tempom. Parlamentu sa má predložiť rámcový zákon, ktorým sa majú stanoviť hlavné zásady fungovania najdôležitejších vnútroštátnych regulačných orgánov, pričom sa im má udeliť silná nezávislosť a samostatnosť. Dosiahol sa významný pokrok, pokiaľ ide o transpozíciu tretieho energetického balíka a pokračuje znižovanie dlhu spojeného s tarifnými sadzbami elektrickej energie, čo má zabezpečiť udržateľnosť systému. Zjednodušujú sa aj postupy udeľovania licencií a ďalšie administratívne záťaže v rôznych hospodárskych odvetviach, ako sú životné prostredie, územné plánovanie, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, priemysel, cestovný ruch a geológia.

(21)

V novembri 2012 nadobudla účinnosť rozsiahla reforma trhu s nájomným bývaním, ktorá by mala zdynamizovať trh s nehnuteľnosťami. Reformy súdneho systému napredujú podľa dohodnutého harmonogramu. Dosiahol sa pokrok v znižovaní počtu nevyriešených prípadov, ako aj v rozsiahlejších reformách, ako je napríklad zemepisná reorganizácia súdnych obvodov a reforma občianskeho súdneho poriadku.

(22)

Vzhľadom na tento vývoj by sa malo vykonávacie rozhodnutie 2011/344/EÚ zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vykonávacie rozhodnutie 2011/344/EÚ sa mení takto:

1.

článok 1 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Únia sprístupní Portugalsku úver vo výške maximálne 26 miliárd EUR pri maximálnej priemernej splatnosti 19,5 roka. Jednotlivé tranže tohto úverového nástroja môžu mať splatnosť do 30 rokov.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„9.   Komisia môže na žiadosť Portugalska predĺžiť splatnosť splátky alebo tranže za predpokladu, že sa dodrží maximálna priemerná lehota splatnosti uvedená v odseku 1. Komisia môže na tento účel refinancovať všetky svoje pôžičky alebo ich časť. Všetky sumy požičané vopred sú uložené na účte v ECB, ktorý Komisia otvorila na účely správy danej finančnej pomoci.“;

2.

článok 3 sa mení takto:

a)

odseky 3 a odsek 4 sa nahrádzajú takto:

„3.   Deficit verejných financií nepresiahne 5,9 % HDP v roku 2011, 5,0 % HDP v roku 2012, 5,5 % HDP v roku 2013 a 4 % HDP v roku 2014. Vo výpočte tohto deficitu sa nezohľadňujú možné rozpočtové náklady na bankové podporné opatrenia v kontexte stratégie vlády pre finančný sektor. Rozpočtová konsolidácia sa dosiahne prostredníctvom vysoko kvalitných trvalých opatrení a minimalizáciou vplyvu konsolidácie na zraniteľné skupiny.

4.   Portugalsko prijme opatrenia uvedené v odsekoch 5 až 8 do konca uvedeného roka, pričom presné termíny na roky 2011 – 2014 sa uvedú v memorande o porozumení. Portugalsko počas trvania programu pripravené prijme ďalšie konsolidačné opatrenia na dosiahnutie cieľových úrovní deficitu.“;

b)

odseky 7 až 9 sa nahrádzajú takto:

„7.   V priebehu roka 2013 Portugalsko prijme v súlade so špecifikáciami uvedenými v memorande o porozumení tieto opatrenia:

a)

Deficit verejných financií nepresiahne v roku 2013 úroveň 5,5 % HDP. V priebehu roka sa zavedú konsolidačné opatrenia zahrnuté v rozpočte na rok 2013 aj v dodatkovom rozpočte, ktorý sa má predložiť parlamentu koncom mája. Opatrenia zamerané na zvyšovanie príjmov obsahujú reformu dane z príjmov fyzických osôb, ktorou sa zjednoduší štruktúra dane, rozšíri základ dane odstránením niektorých daňových výhod a zvýši priemerná daňová sadzba za súčasného zachovania progresívnosti; rozšírenie základu dane z príjmu právnických osôb; zvýšenie spotrebných daní a pravidelného zdaňovania nehnuteľností a mimoriadny solidárny príspevok na dôchodky. Opatrenia na úsporu výdavkov zahŕňajú zefektívnenie verejnej správy, vzdelávania, zdravotníctva a sociálnych dávok; obmedzenie mzdových nákladov znížením stavu stálych a dočasných zamestnancov a znížením platieb za prácu nadčas; zníženie prevádzkových a kapitálových výdavkov štátnych podnikov; nové prerokovania zmlúv o verejno-súkromných partnerstvách a zníženie medzispotreby v rezortných ministerstvách.

b)

Niektoré opatrenia vyplývajúce z preskúmania verejných výdavkov sa budú v predstihu uskutočňovať v roku 2013. Týka sa to hlavne ďalšieho znižovania počtu pracovných miest vo verejnom sektore prostredníctvom transformácie osobitného programu mobility na rekvalifikačný program, zbližovania pravidiel práce vo verejnom a v súkromnom sektore, najmä predĺžením pracovného času vo verejnom sektore z 35 na 40 hodín týždenne; zvýšenia príspevkov zamestnancov vo verejnom sektore odvádzaných do osobitných systémov zdravotného poistenia a obmedzenia zamestnaneckých výhod. Úsilie o racionalizáciu sa v rezortných ministerstvách posilní nad rámec pôvodných rozpočtových plánov a sociálne výdavky sa ešte viac zefektívnia. Uvedené trvalé opatrenia sa navyše doplnia o dočasné opatrenia, ktoré sa v roku 2014 nahradia trvalými, spočívajúce v prevode zdrojov z kohézneho fondu z menej pripravených projektov do vypracovanejších projektov a ďalšom znižovaní kapitálových výdavkov (program Polis).

c)

Popri konsolidačných opatreniach zahrnutých do dodatkového rozpočtu vláda prijme všetky ostatné legislatívne zmeny a legislatívne návrhy požadované na účely vykonávania reforiem spojených s preskúmaním verejných výdavkov, alebo sa prípadne predložia parlamentu, do konca legislatívneho obdobia v polovici júla 2013.

d)

Portugalsko bude pokračovať vo vykonávaní svojho programu privatizácie.

e)

Portugalsko zabezpečí koordináciu výmeny informácií na všetkých úrovniach štátnej správy s cieľom uľahčiť odhad príjmov pri zostavovaní rozpočtu autonómnych oblastí a miestnych orgánov na rok 2014.

f)

Portugalsko zintenzívni používanie zdieľaných služieb vo verejnej správe.

g)

Portugalsko zníži počet miestnych pracovísk príslušných ministerstiev (napr. v oblasti daní, sociálneho zabezpečenia, súdnictva) tak, že ich zlúči do „Lojas do Cidadão“( kontaktné miesta pre správu a verejnoprospešné služby) a bude pokračovať v rozvíjaní elektronickej verejnej správy počas trvania programu.

h)

Portugalsko bude pokračovať v reorganizácii a racionalizácii nemocničnej siete prostredníctvom špecializácie, koncentrácie a znižovania počtu nemocničných služieb, ako aj spoločného riadenia a spoločnej prevádzky nemocníc a do konca roku 2013 dokončí zavádzanie akčného plánu.

i)

s podporou medzinárodne uznávaných odborníkov a po prijatí zmien nového zákona č. 6/2006 o mestských nájomných zmluvách a zákonnej vyhlášky, ktorou sa zjednodušuje správne konanie týkajúce sa renovácie, Portugalsko vykoná komplexné preskúmanie fungovania trhu s nehnuteľnosťami.

j)

Portugalsko vytvorí celoštátny registračný systém pozemkov, ktorý umožní rovnocennejšie rozdelenie výhod a nákladov pri vykonávaní územného plánovania.

k)

Portugalsko zavedie opatrenia stanovené v akčných plánoch na skvalitnenie sekundárneho a odborného vzdelávania a odbornej prípravy, predovšetkým zabezpečí, aby v plnej miere fungoval riadiaci nástroj na analýzu, monitorovanie a posudzovanie výsledkov a vplyvu politiky v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, a zriadi referenčné odborné školy.

l)

Portugalsko dokončí prijatie zostávajúcich sektorových zmien, ktoré sú potrebné na úplné zavedenie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (4).

m)

Portugalsko vykoná cielené opatrenia zamerané na dosiahnutie trvalého zníženia počtu nevyriešených prípadov presadzovania práva s cieľom vyriešiť problém prieťahov v súdnom konaní.

n)

Vláda predloží parlamentu rámcový zákon o hlavných vnútroštátnych regulačných orgánoch s cieľom zaručiť ich úplnú nezávislosť a finančnú, administratívnu a riadiacu samostatnosť.

o)

Portugalsko zlepší podnikateľské prostredie tak, že dokončí zostávajúce reformy zamerané na obmedzenie administratívnej záťaže (úplné sprevádzkovanie jednotného kontaktného miesta ustanoveného smernicou 2006/123/ES a projekty „nulového schvaľovania“) a vykoná ďalšie zjednodušenia existujúcich postupov udeľovania licencií, právnych predpisov a inej administratívnej záťaže v hospodárstve, ktoré sú hlavnou prekážkou rozvoja hospodárskej činnosti.

p)

Portugalsko dokončí reformu systémov riadenia prístavov vrátane revízie koncesií na prevádzkovanie prístavov.

q)

Portugalsko zavedie opatrenia na podporu fungovania systému dopravy.

r)

Portugalsko zavedie opatrenia na odstránenie dlhu spojeného s tarifnými sadzbami v oblasti energetiky a v plnej miere transponuje tretí energetický balík EÚ.

s)

S cieľom dosiahnuť významné fiškálne zisky, najmä v roku 2013, Portugalsko zabezpečí, aby sa uplatňoval nový právny a inštitucionálny rámec verejno-súkromného partnerstva a aby sa prerokovali nové podmienky zmlúv o cestnej doprave uzavretých v rámci verejno-súkromného partnerstva, a to v súlade so strategickým plánom predloženým vládou a revíziou regulačného rámca.

t)

Portugalsko sa aj naďalej sústredí na opatrenia na boj proti daňovým podvodom a únikom a na zvýšenie daňovej disciplíny daňovníkov;

u)

Portugalsko zavedie úpravy systému platieb odstupného v súlade s ustanoveniami memoranda o porozumení.

v)

Portugalsko podporí vývoj miezd v súlade s cieľmi, ktorými sú podpora vytvárania pracovných miest a zlepšovanie konkurencieschopnosti podnikov, aby sa tak odstránili makroekonomické nerovnováhy. Počas programového obdobia sa minimálne mzdy zvýšia iba vtedy, keď to bude opodstatňovať hospodársky vývoj a vývoj na trhu práce.

w)

Portugalsko bude pokračovať v zlepšovaní účinnosti svojich aktívnych politík trhu práce v súlade s výsledkami hodnotiacej správy a akčným plánom na zlepšenie fungovania verejných služieb zamestnanosti.

8.   Deficit verejných financií nepresiahne v roku 2014 úroveň 4,0 % HDP. Na dosiahnutie tohto cieľa Portugalsko zavedie opatrenia na zníženie výdavkov, ktoré boli pripravené v rámci preskúmania verejných výdavkov. Celkový objem týchto opatrení dosiahne v roku 2014 2 % HDP a bude zahŕňať znižovanie mzdových nákladov, ktorého cieľom je zníženie počtu zamestnancov vo verejnom sektore a súčasne zmeniť ich zloženie v prospech zamestnancov s vyššou kvalifikáciou; pokračujúce zbližovanie pravidiel práce vo verejnom a v súkromnom sektore, t. j. predĺženie pracovnej doby, zavedenie pracovných kreditov, obmedzenie nároku na dovolenku; zavedenie systému dobrovoľného ukončenia pracovného pomeru a zavedenie jednotnej stupnice pre mzdy a doplnkové odmeny; zmenšovanie súčasných rozdielov medzi systémom sociálneho zabezpečenia štátnych zamestnancov (CGA) a všeobecným systémom sociálneho zabezpečenia; zvyšovanie stanoveného veku odchodu do dôchodku; a v prípade, že to bude absolútne nevyhnutné, zavedenie progresívneho príspevku na udržateľnosť dôchodkového systému. Okrem toho sa zvýšia aj úspory z medzispotreby a vo výdavkových programoch rezortných ministerstiev. Niektoré opatrenia sa môžu čiastočne alebo úplne nahradiť inými opatreniami zodpovedajúceho rozsahu a veľkosti.

9.   S cieľom obnoviť dôveru vo finančný sektor sa Portugalsko zameria na udržanie primeranej úrovne kapitálu vo svojom bankovom sektore a zabezpečí náležité znižovanie zadlženia v súlade s lehotami stanovenými v memorande o porozumení. Portugalsko v tejto súvislosti vykoná stratégiu pre portugalský bankový sektor dohodnutú s Komisiou, ECB a MMF tak, aby bola zachovaná finančná stabilita. Portugalsko predovšetkým:

a)

vyzve banky, aby udržateľným spôsobom zvýšili svoj kolaterál;

b)

zaistí vyvážené a náležité znižovanie zadlženia bankového sektora, ktoré má rozhodujúci význam z hľadiska trvalého odstránenia nerovnováh vo financovaní a znížení závislosti na financovaní z Eurosystému v strednodobom horizonte. Plány bánk týkajúce sa financovania a kapitálu sa preskúmajú každý štvrťrok;

c)

podporí diverzifikáciu alternatívnych zdrojov financovania podnikového sektora, a najmä malých a stredných podnikov (MSP) prostredníctvom celého radu opatrení zameraných na zlepšenie ich prístupu na kapitálové trhy a k poisteniu vývozného úveru;

d)

bude pokračovať v racionalizácii štátom vlastnenej skupiny CGD;

e)

zoptimalizuje postup sanácie aktív prevedených z Banco Português de Negócios (BPN) na tri účelovo vytvorené štátne subjekty prostredníctvom externalizácie správy aktív na profesionálnu tretiu stranu s mandátom vykonávať sanáciu aktív postupom času; vyberie stranu spravujúcu úvery na základe prebiehajúceho súťažného konania a zahrnie do mandátu primerané stimulačné faktory na účely maximalizácie sanácií a minimalizácie prevádzkových nákladov a zaistí včasný predaj dcérskych spoločností a aktív v ďalších dvoch účelovo vytvorených štátnych subjektoch;

f)

na základe predloženého súboru predbežných návrhov na podporu diverzifikácie alternatívnych zdrojov financovania podnikového sektora vypracuje a zavedie riešenia poskytujúce pre podnikový sektor alternatívne zdroje financovania k tradičnému bankovému úveru; posúdi účinnosť vládou financovaných schém poistenia vývozných úverov s cieľom prijať primerané opatrenia na podporu vývozu zlučiteľné s právom Únie;

g)

na základe správ, ktoré jej banky predložia, vykoná analýzu plánov na oživenie bánk a vydá usmernenia k systému týkajúcemu sa plánov na oživenie a vypracuje plány na riešenie problémov; zabezpečí, aby sa stanovili opatrenia na počiatočné a každoročné financovanie fondu na riešenie krízovej situácie a uprednostní vykonávanie tých plánov na oživenie a riešenie problémov bánk, ktoré majú systémový význam;

h)

zavedie rámec, ktorý umožní finančným inštitúciám začať mimosúdnu reštrukturalizáciu dlhov domácností, uľahčiť vykonávanie reštrukturalizácie dlhu podnikov a vykonať akčný plán zameraný na zvýšenie povedomia verejnosti o reštrukturalizačných nástrojoch;

i)

vypracuje štvrťročné správy o zavádzaní nových reštrukturalizačných nástrojov a uskutoční prieskum zúčastnených strán, ktoré sa nachádzajú v situácii platobnej neschopnosti, s cieľom zistiť, či sú existujúce nástroje na reštrukturalizáciu dlhu vhodné a aké sú prípadné nedostatky či prekážky, preskúma alternatívne možnosti na dosiahnutie väčšej úspešnosti obnovy spoločností v rámci PER (osobitný revitalizačný postup pre spoločnosti vo vážnych finančných problémoch) a SIREVE (systém obnovy spoločností prostredníctvom mimosúdnych dohôd pre spoločnosti v zložitej hospodárskej situácii alebo v stave bezprostredne hroziacej platobnej neschopnosti či v stave platobnej neschopnosti);

j)

posúdi možnosti na zlepšenie výkonnosti a správy existujúcich vládou financovaných úverových liniek, zriadi mechanizmus štvrťročného monitorovania a vykazovania o prideľovaní vládou financovaných úverových liniek s cieľom zjednodušiť MSP prístup k financovaniu; vykoná externý audit štátneho systému záruk.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Portugalskej republike.

V Luxemburgu 21. júna 2013

Za Radu

predseda

M. NOONAN


(1)  Ú. v. EÚ L 118, 12.5.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 159, 17.6.2011, s. 88.

(3)  Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.

(4)  Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36. “.


27.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/54


ROZHODNUTIE RADY

z 21. júna 2013,

ktorým sa mení rozhodnutie 98/481/ES, ktorým sa schvaľujú externí audítori Európskej centrálnej banky

(2013/324/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, a najmä na jeho článok 27.1,

so zreteľom na odporúčanie Európskej centrálnej banky ECB/2013/9 z 19. apríla 2013 Rade Európskej únie o externom audítorovi Európskej centrálnej banky (1),

keďže:

(1)

Účty Európskej centrálnej banky (ECB) a národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro, majú overovať nezávislí externí audítori odporúčaní Radou guvernérov ECB a schválení Radou Európskej únie.

(2)

Mandát externého audítora ECB sa skončil po vykonaní auditu za finančný rok 2012. Preto je potrebné vymenovať externého audítora od finančného roku 2013.

(3)

ECB vybrala za svojho externého audítora na finančné roky 2013 až 2017 spoločnosť Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

(4)

Rada guvernérov ECB odporučila, aby bola spoločnosť Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vymenovaná za externého audítora ECB na finančné roky 2013 až 2017.

(5)

Je vhodné postupovať podľa odporúčania Rady guvernérov ECB a zodpovedajúcim spôsobom zmeniť rozhodnutie Rady 98/481/ES (2),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 1 rozhodnutia 98/481/ES sa nahrádza takto:

„Článok 1

Spoločnosť Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sa týmto schvaľuje ako externý audítor ECB na finančné roky 2013 až 2017.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené ECB.

V Luxemburgu 21. júna 2013

Za Radu

predseda

M. NOONAN


(1)  Ú. v. EÚ C 122, 27.4.2013, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 216, 4.8.1998, s. 7.


27.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/55


ROZHODNUTIE RADY

z 21. júna 2013,

ktorým sa mení rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externého audítora Suomen Pankki

(2013/325/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojenom k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, a najmä na jeho článok 27.1,

so zreteľom na odporúčanie Európskej centrálnej banky ECB/2013/12 z 26. apríla 2013 Rade Európskej únie o externom audítorovi Suomen Pankki (1),

keďže:

(1)

Účty Európskej centrálnej banky (ECB) a národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro, majú overovať nezávislí externí audítori odporúčaní Radou guvernérov ECB a schválení Radou Európskej únie.

(2)

Mandát externého audítora Suomen Pankki sa skončil po vykonaní auditu za finančný rok 2012. Preto je potrebné vymenovať externého audítora od finančného roku 2013.

(3)

Suomen Pankki si za svojho externého audítora na finančné roky 2013 až 2019 vybrala spoločnosť PricewaterhouseCoopers Oy.

(4)

Rada guvernérov ECB odporučila, aby bola spoločnosť PricewaterhouseCoopers Oy vymenovaná za externého audítora Suomen Pankki na finančné roky 2013 až 2019.

(5)

Je vhodné postupovať podľa odporúčania Rady guvernérov ECB a zodpovedajúcim spôsobom zmeniť rozhodnutie Rady 1999/70/ES (2),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 1 ods. 11 rozhodnutia 1999/70/ES sa nahrádza takto:

„11.   Spoločnosť PricewaterhouseCoopers Oy sa týmto schvaľuje ako externý audítor Suomen Pankki na finančné roky 2013 až 2019.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené ECB.

V Luxemburgu 21. júna 2013

Za Radu

predseda

M. NOONAN


(1)  Ú. v. EÚ C 126, 3.5.2013, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 22, 29.1.1999, s. 69.


27.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/56


ROZHODNUTIE RADY

z 21. júna 2013,

ktorým sa mení rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externých audítorov Österreichische Nationalbank

(2013/326/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, a najmä na jeho článok 27.1,

so zreteľom na odporúčanie Európskej centrálnej banky ECB/2013/8 zo 17. apríla 2013 Rade Európskej únie o externom audítorovi Österreichische Nationalbank (1),

keďže:

(1)

Účty Európskej centrálnej banky (ECB) a národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro, majú overovať nezávislí externí audítori odporúčaní Radou guvernérov ECB a schválení Radou Európskej únie.

(2)

V zákone o Österreichische Nationalbank, ktorý bol zmenený, sa v súčasnosti ustanovuje, že namiesto dvoch externých audítorov a dvoch náhradných externých audítorov volí Österreichische Nationalbank každý rok jedného externého audítora a jedného náhradného externého audítora. Náhradný externý audítor sa poverí výkonom auditu iba v prípade, keď ho nemôže vykonať externý audítor.

(3)

Mandáty externého audítora a náhradného externého audítora Österreichische Nationalbank sa skončili po vykonaní auditu za finančný rok 2012. Preto je potrebné vymenovať externých audítorov od finančného roku 2013.

(4)

Na finančný rok 2013 si Österreichische Nationalbank vybrala za svojho externého audítora spoločnosť KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs AG a za svojho nového náhradného externého audítora spoločnosť PwC Wirtschaftsprüfung GmbH.

(5)

Mandáty externého audítora a náhradného externého audítora možno obnoviť každý rok, pričom ich celková dĺžka nemôže presiahnuť päť rokov.

(6)

Rada guvernérov ECB odporučila, aby bola spoločnosť KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs AG vymenovaná za externého audítora a spoločnosť PwC Wirtschaftsprüfung GmbH za náhradného externého audítora Österreichische Nationalbank na finančné roky 2013 až 2017.

(7)

Je vhodné postupovať podľa odporúčania Rady guvernérov ECB a zodpovedajúcim spôsobom zmeniť rozhodnutie Rady 1999/70/ES (2),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 1 ods. 9 rozhodnutia 1999/70/ES sa nahrádza takto:

„9.   Spoločnosť KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs AG týmto schvaľuje ako externý audítor Österreichische Nationalbank a spoločnosť PwC Wirtschaftsprüfung GmbH ako náhradný externý audítor na finančné roky 2013 až 2017.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené ECB.

V Luxemburgu 21. júna 2013

Za Radu

predseda

M. NOONAN


(1)  Ú. v. EÚ C 15, 23.4.2013, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 22, 29.1.1999, s. 69.


27.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/57


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. júna 2013,

ktorým sa povoľuje uvedenie potravín, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejnú línie Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 alebo sú z nej zložené, alebo potravín a krmív vyrobených z uvedených geneticky modifikovaných organizmov na trh v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003

[oznámené pod číslom C(2013) 3873]

(Iba nemecké znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2013/327/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3, článok 11 ods. 3, článok 19 ods. 3 a článok 23 ods. 3,

keďže:

(1)

Dňa 17. apríla 2007 spoločnosť Bayer CropScience AG predložila Komisii v súlade s článkom 8 ods. 4 a článkom 20 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1829/2003 žiadosť o obnovu povolenia na existujúce potraviny (spracovaný olej) a krmivá vyrobené z repky olejnej línie Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3.

(2)

Dňa 22. septembra 2009 vydal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) priaznivé stanovisko v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003. Dospel k záveru, že je nepravdepodobné, že ďalšie uvádzanie potravín a krmív vyrobených z repky olejnej línie Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 na trh, ako sa opisuje v žiadosti, by malo nežiaduce účinky na zdravie ľudí, zvierat alebo na životné prostredie v súvislosti s ich predpokladanými použitiami (2).

(3)

Dňa 4. júna 2010 spoločnosť Bayer CropScience AG predložila príslušnému belgickému orgánu v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 žiadosť o uvedenie potravín a zložiek potravín, ktoré obsahujú repku olejnú línie Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3, sú z nej zložené alebo vyrobené, s výnimkou spracovaného oleja na trh.

(4)

V súlade s článkom 5 ods. 5 a článkom 17 ods. 5 nariadenia (ES) č.1829/2003 žiadosť zahŕňa údaje a informácie požadované v prílohách III a IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (3), ako aj informácie a závery o posúdení rizika vykonaného v súlade so zásadami stanovenými v prílohe II k smernici 2001/18/ES. Zahŕňa takisto plán monitorovania účinkov na životné prostredie podľa prílohy VII k smernici 2001/18/ES.

(5)

Dňa 26. septembra 2012 vydal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) priaznivé stanovisko v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003. Usúdil, že repka olejná línie Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3, ako je opísaná v žiadosti, je rovnako bezpečná ako repka olejná, ktorá nebola geneticky modifikovaná, pokiaľ ide o možné účinky na zdravie ľudí, zvierat alebo na životné prostredie. Preto dospel k záveru, že je nepravdepodobné, že ďalšie uvádzanie potravín a krmív vyrobených z repky olejnej línie Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 opísaných v žiadosti na trh by malo nežiaduce účinky na zdravie ľudí, zvierat alebo na životné prostredie v súvislosti s ich predpokladanými použitiami (4).

(6)

EFSA vo svojom stanovisku takisto dospel k záveru, že plán monitorovania životného prostredia pozostávajúci z plánu všeobecného dohľadu, ktorý predložil žiadateľ, je v súlade s predpokladanými použitiami uvedených výrobkov.

(7)

V oboch stanoviskách EFSA zvážil všetky špecifické otázky a obavy, ktoré nastolili členské štáty v rámci konzultácií s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi podľa článku 6 ods. 4 a článku 18 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1829/2003.

(8)

Používanie krmív, ktoré obsahujú repku olejnú línie Ms8, Rf3, Ms8 × Rf3 alebo sú z nej zložené, ako aj iných výrobkov ako potravín a krmív, ktoré ju obsahujú alebo sú z nej zložené, s výnimkou pestovania, už bolo povolené rozhodnutím Komisie 2007/232/ES (5).

(9)

Vzhľadom na tieto skutočnosti by sa malo udeliť povolenie na potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú repku olejnú línie Ms8, Rf3, Ms8 × Rf3 alebo sú z nej zložené, ako aj na potraviny a krmivá z nej vyrobené.

(10)

Podľa nariadenia Komisie (ES) č. 65/2004 zo 14. januára 2004, ktoré zavádza systém vypracovania a prideľovania jednoznačných identifikátorov pre geneticky modifikované organizmy (6), by sa mal každému geneticky modifikovanému organizmu (ďalej len „GMO“) prideliť jednoznačný identifikátor.

(11)

Na základe dvoch stanovísk EFSA nie sú na potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú repku olejnú línie Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 alebo sú z nej zložené, ani na potraviny a krmivá z nej vyrobené potrebné žiadne iné osobitné požiadavky na označovanie ako tie, ktoré sú stanovené v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003.

(12)

V článku 4 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (7), sa stanovujú požiadavky na označovanie výrobkov, ktoré obsahujú GMO alebo sú z nich zložené. Požiadavky na vysledovateľnosť výrobkov, ktoré obsahujú GMO alebo sú z nich zložené, sú stanovené v článku 4 ods. 1 až 5 a požiadavky na vysledovateľnoť potravín a krmív vyrobených z GMO sú stanovené v článku 5 uvedeného nariadenia.

(13)

Držiteľ povolenia by mal predkladať výročné správy o vykonávaní a výsledkoch činností stanovených v pláne monitorovania účinkov na životné prostredie. Uvedené výsledky by sa mali predkladať v súlade s rozhodnutím Komisie 2009/770/ES z 13. októbra 2009, ktorým sa zavádzajú štandardné formuláre na oznamovanie výsledkov monitorovania zámerného uvoľnenia geneticky modifikovaných organizmov ako výrobkov alebo zložiek výrobkov do životného prostredia na účel ich umiestňovania na trh podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (8). Stanoviská EFSA neoprávňujú na ukladanie osobitných podmienok alebo obmedzení vzťahujúcich sa na uvádzanie potravín a krmív na trh a/alebo osobitných podmienok alebo obmedzení vzťahujúcich sa na ich používanie a manipulovanie s nimi vrátane požiadaviek monitorovania ich používania po uvedení na trh alebo osobitných podmienok ochrany konkrétnych ekosystémov/životného prostredia a/alebo zemepisných oblastí podľa článku 6 ods. 5 písm. e) a článku 18 ods. 5 písm. e) nariadenia (ES) č. 1829/2003.

(14)

Všetky relevantné informácie o povolení týchto výrobkov by sa v súlade s nariadením (ES) č. 1829/2003 mali zapísať do registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivo.

(15)

Toto rozhodnutie sa oznámi prostredníctvom Strediska pre výmenu informácií o biologickej bezpečnosti (Biosafety Clearing House) stranám Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite podľa článku 9 ods. 1 a článku 15 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 z 15. júla 2003 o cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných organizmov (9).

(16)

So žiadateľom sa konzultovalo o opatreniach stanovených v tomto rozhodnutí.

(17)

Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat neposkytol stanovisko v lehote určenej jeho predsedom. Vykonávací akt sa považoval za potrebný a predseda predložil návrh vykonávacieho aktu odvolaciemu výboru na ďalšie prerokovanie. Odvolací výbor neposkytol stanovisko,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Geneticky modifikovaný organizmus a jednoznačné identifikátory

Geneticky modifikovanej repke olejnej (Brassica napus L.) línie Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3, vymedzenej v písmene b) prílohy k tomuto rozhodnutiu, sa pridelia jednoznačné identifikátory ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 a ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 v uvedenom poradí, ako je stanovené v nariadení (ES) č. 65/2004.

Článok 2

Povolenie

Na účely článku 4 ods. 2 a článku 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 sa v súlade s podmienkami stanovenými v tomto rozhodnutí povoľujú tieto výrobky:

a)

potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú repku olejnú ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 a ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6, sú z nej zložené alebo vyrobené;

b)

krmivá vyrobené z repky olejnej ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 a ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6.

Článok 3

Označovanie

Na účely požiadaviek na označovanie stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003 „názov organizmu“ je „repka olejná“.

Článok 4

Monitorovanie účinkov na životné prostredie

1.   Držiteľ povolenia zabezpečí zavedenie a vykonávanie plánu monitorovania účinkov na životné prostredie podľa písm. h) prílohy.

2.   Držiteľ povolenia predkladá Komisii výročné správy o vykonávaní a výsledkoch činností stanovených v pláne monitorovania v súlade s rozhodnutím 2009/770/ES.

Článok 5

Register Spoločenstva

Informácie uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa v súlade s článkom 28 nariadenia (ES) č. 1829/2003 zapíšu do registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá.

Článok 6

Držiteľ povolenia

Držiteľom povolenia je spoločnosť Bayer CropScience AG.

Článok 7

Platnosť

Toto rozhodnutie platí na obdobie 10 rokov od dátumu jeho oznámenia.

Článok 8

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, NEMECKO.

V Bruseli 25. júna 2013

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2009-00748.

(3)  Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.

(4)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00794.

(5)  Ú. v. EÚ L 100, 17.4.2007, s. 20.

(6)  Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004, s. 5.

(7)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24.

(8)  Ú. v. EÚ L 275, 21.10.2009, s. 9.

(9)  Ú. v. EÚ L 287, 5.11.2003, s. 1.


PRÍLOHA

a)   Žiadateľ a držiteľ povolenia

Názov

:

Bayer CropScience AG

Adresa

:

Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, NEMECKO

b)   Určenie a špecifikácia výrobkov

1.

potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú repku olejnú ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 a ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6, sú z nej zložené alebo vyrobené;

2.

krmivá vyrobené z repky olejnej ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 a ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6.

Geneticky modifikovaná repka olejná ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 a ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 tak, ako sa uvádza v žiadostiach, obsahuje proteín phosphinothricín acetyl transferáza (PAT), ktorý zabezpečuje toleranciu voči herbicidálnej účinnej zložke na báze glufosinátu amónneho, proteín barnáza (ACS-BNØØ5-8) na vyvolanie samčej sterility a proteín barstar (ACS-BNØØ3-6) na obnovenie fertility.

c)   Označovanie

Na účely osobitných požiadaviek na označovanie stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003 je „názov organizmu“„repka olejná“.

d)   Metóda detekcie

metóda na kvantitatívne stanovenie geneticky modifikovanej repky olejnej ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 a ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 založená na prípadovo špecifickej a v reálnom čase prebiehajúcej PCR,

schválená pre osivá referenčným laboratóriom EÚ zriadeným v zmysle nariadenia (ES) č. 1829/2003 a uverejnená na webovej stránke http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm,

referenčné materiály: AOCS 0306-B, AOCS 0306-f a AOCS 0306-g sú prístupné prostredníctvom spoločnosti American Oil Chemists Society na webovej stránke http://www.aocs.org/tech/crm.

e)   Jednoznačné identifikátory

ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 a ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6.

f)   Informácie požadované v zmysle prílohy II ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite

Stredisko pre výmenu informácií o biologickej bezpečnosti [po oznámení zapísať do registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá].

g)   Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa uvádzanie výrobkov na trh, ich používania alebo manipulácie s nimi

nevyžadujú sa.

h)   Plán monitorovania

Plán monitorovania účinkov na životné prostredie podľa prílohy VII k smernici 2001/18/ES [po oznámení zapísať do registra geneticky modifikovaných potravín a krmív].

i)   Požiadavky týkajúce sa monitorovania využívania potravín určených na ľudskú spotrebu po ich uvedení na trh

nevyžadujú sa.


27.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/61


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. júna 2013,

ktorým sa zriaďuje špecifický kontrolný a inšpekčný program pre rybolov využívajúci populácie tresky, platesy a soley v Kattegate, Severnom mori, Skagerraku, na východe Lamanšského prielivu, vo vodách na západ od Škótska a v Írskom mori

(2013/328/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a najmä na jeho článok 95,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1224/2009 sa uplatňuje na všetky činnosti, na ktoré sa vzťahuje spoločná politika v oblasti rybného hospodárstva a ktoré sa vykonávajú na území členských štátov alebo vo vodách Únie alebo rybárskymi plavidlami Únie, alebo bez toho, aby bola dotknutá primárna zodpovednosť vlajkového členského štátu, štátnymi príslušníkmi členských štátov, a najmä sa v ňom stanovuje, že členské štáty zabezpečia, aby sa kontrola, inšpekcia a presadzovanie pravidiel vykonávali na nediskriminačnom základe, pokiaľ ide o sektory, plavidlá alebo osoby, a na základe riadenia rizík.

(2)

Nariadením Rady (ES) č. 1342/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a rybolov využívajúci tieto populácie, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2004 (2), sa stanovujú podmienky na udržateľné využívanie populácií tresky v Kattegate, Severnom mori, Skagerraku, na východe Lamanšského prielivu, vo vodách na západ od Škótska a v Írskom mori. Nariadením Rady (ES) č. 676/2007 z 11. júna 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre rybolov využívajúci populácie platesy a soley v Severnom mori (3), sa stanovujú podmienky na udržateľné využívanie populácií platesy a soley.

(3)

Článkom 95 nariadenia (ES) č. 1224/2009 sa predpokladá možnosť, že Komisia v zhode s príslušnými členskými štátmi určí, na ktoré oblasti rybolovu sa má vzťahovať špecifický kontrolný a inšpekčný program. V takomto špecifickom kontrolnom a inšpekčnom programe sa musia uviesť ciele, priority a postupy, ako aj referenčné hodnoty pre inšpekčné činnosti, ktoré sa majú stanoviť na základe riadenia rizík a pravidelne sa majú revidovať po analýze dosiahnutých výsledkov. Povinnosťou príslušných členských štátov je prijať opatrenia potrebné na vykonávanie špecifických kontrolných a inšpekčných programov, predovšetkým pokiaľ ide o požadované ľudské a materiálne zdroje, ako aj obdobia a zóny, v ktorých sa majú použiť.

(4)

Článkom 95 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1224/2009 sa ustanovuje, že v špecifickom kontrolnom a inšpekčnom programe sa uvádzajú referenčné hodnoty pre inšpekčné činnosti, ktoré sa majú zaviesť na základe riadenia rizík. Na tento účel je vhodné stanoviť spoločné kritériá posúdenia a riadenia rizík pre kontrolné, inšpekčné a overovacie činnosti s cieľom umožniť včasnú analýzu rizika a celkové posúdenie príslušných informácií z kontroly a inšpekcie. Cieľom spoločných kritérií je zabezpečiť harmonizovaný prístup k inšpekcii a overovaniu vo všetkých členských štátoch a vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých prevádzkovateľov.

(5)

Špecifický kontrolný a inšpekčný program by sa mal zriadiť na obdobie do 31. decembra 2018 a malo by ho realizovať Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo a Švédsko.

(6)

Článkom 98 ods. 1 a 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 404/2011 (4) sa predpokladá, že bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia obsiahnuté vo viacročných plánoch, musia príslušné orgány členských štátov pri výbere cieľov inšpekcie prijať prístup založený na analýze rizika, pričom musia využiť všetky dostupné informácie, a s prihliadnutím na stratégiu kontroly a presadzovania založenú na analýze rizika, vykonávať nevyhnutné inšpekčné činnosti objektívnym spôsobom, aby sa v prípade produktov rybného hospodárstva pochádzajúcich z činností, ktoré nie sú v súlade s pravidlami spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva zabránilo ich ponechávaniu na palube, prekladaniu, vykladaniu, spracúvaniu, prepravovaniu, skladovaniu, uvádzaniu na trh a vytváraniu zásob.

(7)

Európska agentúra na kontrolu rybného hospodárstva zriadená nariadením Rady (ES) č. 768/2005 (5) (ďalej len „EFCA“) musí koordinovať vykonávanie špecifického kontrolného a inšpekčného programu prostredníctvom plánu spoločného nasadenia, vďaka ktorému nadobúdajú účinnosť ciele, priority, postupy a referenčné hodnoty pre inšpekčné činnosti určené v špecifickom kontrolnom a inšpekčnom programe, a stanovujú prostriedky kontroly a inšpekcie, ktoré by mohli využívať všetky príslušné členské štáty. Súvislosti medzi postupmi vymedzenými špecifickým kontrolným a inšpekčným programom inšpekcie a súvislosti vymedzené spoločným plánom nasadenia by sa preto mali vyjasniť.

(8)

Na účely harmonizácie postupov kontroly a inšpekcie pri rybolove tresky, platesy a soley a na zabezpečenie úspechu viacročných plánov pre tieto populácie a ich rybolov, je potrebné vypracovať spoločné pravidlá kontrolných a inšpekčných činností, ktoré majú príslušné orgány príslušných členských štátov vykonávať vrátane vzájomného prístupu k relevantným údajom. Na tieto účely by sa mali určiť cieľové referenčné hodnoty intenzity kontrolných a inšpekčných činností.

(9)

Spoločné inšpekčné a dozorné činnosti medzi príslušnými členskými štátmi by sa mali vykonávať, ak je to uplatniteľné, v súlade s plánmi spoločného nasadenia, ktoré stanovila EFCA tak, aby sa dosiahla jednotnosť postupov kontroly, inšpekcie a dozoru a aby sa napomohlo koordinácii kontrolných, inšpekčných a dozorných činností medzi príslušnými orgánmi týchto členských štátov.

(10)

Výsledky získané uplatňovaním špecifického kontrolného a inšpekčného programu by sa mali posudzovať prostredníctvom ročných hodnotiacich správ, ktoré by mal každý príslušný členský štát oznámiť Komisii a EFCA.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sa stanovili spoločne s príslušnými členskými štátmi.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybné hospodárstvo a akvakultúru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet

Týmto rozhodnutím sa zriaďuje špecifický kontrolný a inšpekčný program uplatniteľný na rybolov využívajúci populácie tresky v geografických oblastiach Kattegatu, Severného mora, Skagerraku, na východe Lamanšského prielivu, vôd na západ od Škótska a Írskeho mora a populácie platesy a soley v geografickej oblasti Severného mora. Tieto geografické oblasti sa ďalej označujú len ako „dotknuté oblasti“.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Špecifický kontrolný a inšpekčný program sa vzťahuje najmä na tieto činnosti:

a)

rybolovné činnosti v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009 v dotknutých oblastiach a

b)

činnosti spojené s rybolovom vrátane váženia, spracovania, uvádzania na trh, prepravy a skladovania produktov rybolovu.

2.   Špecifický kontrolný a inšpekčný program sa uplatňuje do 31. decembra 2018.

3.   Špecifický kontrolný a inšpekčný program vykonávajú Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo a Švédsko (ďalej len „príslušné členské štáty“).

KAPITOLA II

CIELE, PRIORITY, POSTUPY A REFERENČNÉ HODNOTY

Článok 3

Ciele

1.   Špecifický kontrolný a inšpekčný program zabezpečuje jednotné a účinné vykonávanie ochranných a kontrolných opatrení, ktoré sa uplatňujú na zásoby uvedené v článku 1.

2.   Kontrolné a inšpekčné činnosti vykonávané v rámci špecifického kontrolného a inšpekčného programu sú zamerané najmä na zabezpečenie súladu s týmito ustanoveniami:

a)

riadenie rybolovných možností a všetkých osobitných podmienok, ktoré s tým súvisia, vrátane monitorovania využívania kvót a režimu úsilia v dotknutých oblastiach;

b)

ohlasovacia povinnosť uplatniteľná na rybolovné činnosti, najmä pokiaľ ide o spoľahlivosť zaznamenaných a oznámených údajov;

c)

ustanovenia týkajúce sa zákazu triedenia a povinnosti vyložiť všetky úlovky, pre ktoré je stanovená kvóta.

Článok 4

Priority

1.   Príslušné členské štáty vykonávajú kontrolu a inšpekciu rybolovných činností uskutočňovaných rybárskymi plavidlami a činností spojených s rybolovom uskutočňovaných inými prevádzkovateľmi na základe stratégie riadenia rizík v súlade s článkom 4 ods. 18 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a článku 98 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 404/2011.

2.   Na každé rybárske plavidlo, skupinu rybárskych plavidiel, kategóriu rybárskeho výstroja, prevádzkovateľa a/alebo činnosť spojenú s rybolovom sa v prípade každej zásoby uvedenej v článku 1 vzťahuje kontrola a inšpekcie podľa stupňa priority prideleného podľa odseku 3.

3.   Každý príslušný členský štát určí stupeň priority na základe výsledkov posúdenia rizík vykonaného v súlade s postupmi ustanovenými v článku 5.

Článok 5

Postupy posúdenia rizika

1.   Tento článok sa uplatňuje na príslušné členské štáty a výlučne na účely uplatňovania odseku 4 aj na všetky ostatné členské štáty.

2.   Členské štáty posudzujú riziká s ohľadom na dotknuté zásoby a oblasti na základe tabuľky uvedenej v prílohe I.

3.   Pri posúdení rizika každý členský štát zisťuje na základe minulých skúseností a s využitím všetkých dostupných a relevantných informácií, aké pravdepodobné je nedodržanie pravidiel a možné dôsledky. Kombináciou týchto prvkov odhadne každý členský štát úroveň rizika („veľmi nízka“, „nízka“, „stredná“, „vysoká“ alebo „veľmi vysoká“) pre každú kategóriu inšpekcie uvedenú v článku 4 ods. 2.

4.   V prípade, že rybárske plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu, ktorý nie je príslušným členským štátom, alebo rybárske plavidlo tretej krajiny, pôsobí v oblasti(-iach) uvedenej(-ých) v článku 1, musí sa mu prideliť úroveň rizika v súlade s odsekom 3. V prípade chýbajúcich informácií a v prípade, že orgány vlajkového štátu plavidla neposkytnú v rámci článku 9 výsledky vlastného posúdenia rizika vykonaného v súlade s článkom 4 ods. 2 a predchádzajúcim odsekom 3, ktoré vedú k odlišnej úrovni rizika, toto plavidlo sa považuje za rybárske plavidlo s „veľmi vysokou“ úrovňou rizika.

Článok 6

Stratégia riadenia rizík

1.   Každý príslušný členský štát stanoví na základe svojho posúdenia rizika stratégiu riadenia rizík zameranú na zabezpečenie súladu s pravidlami. Táto stratégia zahŕňa identifikáciu, opis a pridelenie vhodných nákladovo efektívnych kontrolných a inšpekčných prostriedkov vo vzťahu k povahe a odhadovanej úrovni každého rizika, ako aj dosiahnutie cieľových referenčných hodnôt.

2.   Stratégia riadenia rizík uvedená v odseku 1 sa koordinuje na regionálnej úrovni prostredníctvom plánu spoločného nasadenia, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 768/2005.

Článok 7

Súvislosti s postupmi plánov spoločného nasadenia

1.   V rámci plánu spoločného nasadenia, ak je to uplatniteľné, každý príslušný členský štát oznámi EFCA výsledky posúdenia rizika vykonaného v súlade s článkom 5 ods. 3, a to najmä zoznam odhadovaných úrovní rizika so zodpovedajúcimi cieľmi inšpekcie.

2.   V prípade vhodnosti sa na základe informácií získaných počas spoločných inšpekčných a dozorných činností aktualizujú úrovne rizika a zoznamy cieľov uvedené v odseku 1. Po ukončení každej aktualizácie sa táto skutočnosť ihneď oznámi agentúre EFCA.

3.   EFCA využíva informácie, ktoré príslušné členské štáty zaslali, aby koordinovala stratégiu riadenia rizík na regionálnej úrovni v súlade s článkom 6 ods. 2.

Článok 8

Cieľové referenčné hodnoty

1.   Bez toho, aby boli dotknuté cieľové referenčné hodnoty vymedzené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1224/2009 a v článku 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 (6), sa cieľové referenčné hodnoty na úrovni Únie pre rybárske plavidlá a/alebo iných prevádzkovateľov s „vysokou“ a „veľmi vysokou“ úrovňou rizika stanovujú v prílohe II.

2.   Cieľové referenčné hodnoty pre rybárske plavidlá a/alebo iných prevádzkovateľov s „veľmi nízkou“, „nízkou“ a „strednou“ úrovňou rizika stanovujú príslušné členské štáty prostredníctvom akčných programov vnútroštátnej kontroly uvedených v článku 46 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a vnútroštátnych opatrení uvedených v článku 95 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

3.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môžu členské štáty alternatívne uplatňovať odlišné cieľové referenčné hodnoty vyjadrené ako vyššia úroveň dodržiavania pravidiel, za predpokladu, že:

a)

podrobná analýza rybolovných činností alebo činností spojených s rybolovom a otázky súvisiace s presadzovaním odôvodňuje potrebu určiť cieľové referenčné hodnoty v podobe vyššej úrovne dodržiavania pravidiel;

b)

referenčné hodnoty vyjadrené v podobe vyššej úrovne dodržiavania pravidiel sa oznamujú Komisii a ak Komisia voči nim nevznesie námietky v lehote 90 dní, tieto hodnoty nie sú diskriminačné a nenarušujú ciele, priority ani postupy založené na analýze rizika určené v špecifickom kontrolnom a inšpekčnom programe.

4.   Všetky cieľové referenčné hodnoty sa každoročne posudzujú na základe hodnotiacich správ uvedených v článku 13 ods. 1, a ak je to vhodné, zodpovedajúcim spôsobom sa revidujú v rámci hodnotenia uvedeného v článku 13 ods. 4.

5.   Ak je to uplatniteľné, plán spoločného nasadenia uvedie do platnosti cieľové referenčné hodnoty uvedené v tomto článku.

KAPITOLA III

VYKONÁVANIE

Článok 9

Spolupráca medzi členskými štátmi a spolupráca s tretími krajinami

1.   Príslušné členské štáty spolupracujú na vykonávaní špecifického kontrolného a inšpekčného programu.

2.   Ak je to vhodné, všetky ostatné členské štáty spolupracujú s príslušnými členskými štátmi.

3.   Členské štáty môžu spolupracovať s príslušnými orgánmi tretích krajín na vykonávaní špecifického kontrolného a inšpekčného programu.

Článok 10

Spoločné inšpekčné a dozorné činnosti

1.   Aby sa zvýšila účinnosť a efektívnosť vnútroštátnych systémov kontroly rybolovu, príslušné členské štáty vykonávajú, ak je to potrebné, spoločné inšpekčné a dozorné činnosti vo vodách pod ich jurisdikciou na ich území. Ak je to uplatniteľné, tieto činnosti sa vykonávajú v rámci plánov spoločného nasadenia uvedených v článku 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 768/2005.

2.   Na účely spoločných inšpekčných a dozorných činností každý príslušný členský štát:

a)

zabezpečí pozvanie úradníkov z ostatných príslušných členských štátov, aby sa zúčastnili na spoločných inšpekčných a dozorných činnostiach;

b)

ustanoví spoločné operačné postupy uplatniteľné na ich dozorné plavidlá;

c)

určí kontaktné miesta uvedené v článku 80 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1224/2009, ak je to vhodné.

3.   Na spoločných inšpekčných a dozorných činnostiach sa môžu zúčastňovať úradníci a inšpektori Únie.

Článok 11

Výmena údajov

1.   Každý príslušný členský štát zabezpečí na účely vykonávania špecifického kontrolného a inšpekčného programu priamu elektronickú výmenu údajov, ako sa uvádza v článku 111 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a v prílohe XII k nariadeniu (EÚ) č. 404/2011, s ostatnými príslušnými členskými štátmi a EFCA.

2.   Údaje uvedené v odseku 1 sa vzťahujú na rybolovné činnosti a na činnosti spojené s rybolovom vykonávané v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje špecifický kontrolný a inšpekčný program.

Článok 12

Informácie

1.   Kým sa dosiahne vykonávanie hlavy XII kapitoly III nariadenia (ES) č. 1224/2009 v plnej miere a v súlade s formátom uvedeným v prílohe III k tomuto rozhodnutiu, každý príslušný členský štát oznámi elektronicky Komisii a EFCA do 31. januára po každom kalendárnom roku tieto informácie týkajúce sa predchádzajúceho roka:

a)

identifikáciu, dátum a druh každej operácie kontroly a/alebo inšpekcie vykonanej počas predchádzajúceho roka;

b)

identifikáciu každého rybárskeho plavidla (číslo v registri flotily Únie), vozidla a/alebo prevádzkovateľa (názov podniku), na ktorých sa vzťahuje kontrola a/alebo inšpekcia;

c)

ak je to vhodné, druh rybárskeho výstroja, ktorý sa podrobil inšpekcii, a

d)

v prípade, keď sa zistilo závažné porušenie alebo viacero závažných porušení:

i)

typ(-y) závažného porušenia(-í);

ii)

aktuálny stav, pokiaľ ide o opatrenia v nadväznosti na závažné porušenie(-ia) (napr. vec vo fáze prešetrovania, vec v konaní, odvolacie konanie), a

iii)

sankcia(-ie) uložená(-é) v rámci opatrení v nadväznosti na závažné porušenie(-ia): výška pokút, hodnota zabavených rýb a/alebo výstroja, body pridelené v súlade s článkom 126 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 404/2011 a/alebo iný typ sankcií.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 sa odovzdávajú za každú kontrolu a/alebo inšpekciu a naďalej sa uvádzajú a aktualizujú v každej správe, pokým sa vec neuzavrie podľa zákonov príslušného členského štátu. Ak sa po zistení závažného porušenia nepodniknú žiadne kroky, musí sa uviesť vysvetlenie.

Článok 13

Hodnotenie

1.   Každý príslušný členský štát do 31. marca roka, ktorý nasleduje po príslušnom kalendárnom roku, predkladá Komisii a EFCA hodnotiacu správu o efektívnosti kontrolných a inšpekčných činností vykonávaných v rámci tohto špecifického kontrolného a inšpekčného programu.

2.   Hodnotiaca správa uvedená v odseku 1 obsahuje aspoň informácie uvedené v prílohe IV. Príslušné členské štáty môžu taktiež zahrnúť do svojej hodnotiacej správy ďalšie opatrenia, napr. odbornú prípravu alebo informačné stretnutia, ktorých úlohou je priaznivo ovplyvniť dodržiavanie predpisov zo strany rybárskych plavidiel a/alebo iných prevádzkovateľov.

3.   EFCA v rámci svojho každoročného posúdenia účinnosti plánov spoločného nasadenia uvedených v článku 14 nariadenia (ES) č. 768/2005 zohľadňuje hodnotiace správy uvedené v odseku 1.

4.   Komisia zvoláva raz do roka schôdzu Výboru pre rybolov a akvakultúru s cieľom vyhodnotiť vhodnosť, primeranosť a účinnosť špecifického kontrolného a inšpekčného programu a jeho celkový vplyv na dodržiavanie pravidiel rybárskymi plavidlami a inými prevádzkovateľmi na základe hodnotiacich správ uvedených v odseku 1. Cieľové referenčné hodnoty stanovené v prílohe II možno zodpovedajúcim spôsobom preskúmať.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. júna 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ L 157, 19.6.2007, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2011, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1.


PRÍLOHA I

POSTUPY POSÚDENIA RIZIKA

Pri rozličných zásobách a oblastiach uvedených v článku 1 sa na každé rybárske plavidlo, skupinu rybárskych plavidiel, kategóriu rybárskeho výstroja, prevádzkovateľa a/alebo činnosť spojenú s rybolovom vzťahujú kontroly a inšpekcie podľa stanoveného stupňa priority. Stupeň priority sa stanoví v závislosti od výsledkov posúdenia rizika, ktoré vykoná každý príslušný členský štát, alebo akýkoľvek iný členský štát výlučne na účely uplatňovania článku 5 ods. 4 na základe tohto postupu:

Opis rizika

[v závislosti od úrovne rizika/rybolovu/oblasti a dostupných údajov]

Ukazovateľ

[v závislosti od úrovne rizika/rybolovu/oblasti a dostupných údajov]

Fáza v rybolove/obchodnom reťazci

(kedy a kde vzniká riziko)

Body, ktoré treba posúdiť

[v závislosti od úrovne rizika/rybolovu/oblasti a dostupných údajov]

Častosť výskytu pri rybolove (1)

Možné dôsledky (1)

Úroveň rizika (1)

[Poznámka: Riziká zistené členskými štátmi by mali byť v súlade s cieľmi vymedzenými v článku 3.]

 

 

Úrovne výlovu/vykládok rozdelené podľa rybárskych plavidiel, zásob a výstroja,

dostupnosť kvót pre rybárske plavidlá, rozdelené podľa rybárskych plavidiel, zásob a výstroja,

používanie typizovaných debien,

úroveň a fluktuácia trhovej ceny vyložených produktov rybolovu (prvý predaj),

počet inšpekcií, ktoré už boli uskutočnené, a počet zistených porušení na príslušné rybárske plavidlo a/alebo iného príslušného prevádzkovateľa,

súvislosti a/alebo potenciálne nebezpečenstvo podvodu v súvislosti s prístavom/miestom/oblasťou a metierom (orientáciou rybolovu),

akékoľvek ďalšie relevantné informácie alebo spravodajské informácie.

častý/stredný/zriedkavý/alebo zanedbateľný

závažné/významné/prijateľné/alebo okrajové

veľmi nízka/nízka/stredná/vysoká/alebo veľmi vysoká


(1)  

Poznámka: Vyhodnotia členské štáty. Pri posúdení rizika sa na základe minulých skúseností a s využitím všetkých dostupných informácií zisťuje, aké pravdepodobné je nedodržanie pravidiel a možné dôsledky.


PRÍLOHA II

CIEĽOVÉ REFERENČNÉ HODNOTY

1.   Úroveň inšpekcie na mori (vrátane vzdušného dozoru, ak je to uplatniteľné)

Tieto cieľové referenčné hodnoty (1) sa dodržiavajú na ročnom základe, pokiaľ ide o inšpekcie na mori vykonávané na rybárskych plavidlách, ktoré sú zapojené do rybolovu tresky, platesy a soley v danej oblasti v prípade, že inšpekcie na mori sú relevantné v súvislosti s fázou v rybolovnom reťazci a sú súčasťou stratégie riadenia rizík:

Referenčné hodnoty za rok (2)

Úroveň odhadovaného rizika pre rybárske plavidlá v súlade s článkom 5 ods. 2

vysoká

veľmi vysoká

Rybolovná oblasť

Inšpekcie na mori aspoň 2,5 % rybárskych výjazdov rybárskych plavidiel s úrovňou rizika „vysoká“ zamerané na danú rybolovnú oblasť

Inšpekcie na mori aspoň 5 % rybárskych výjazdov rybárskych plavidiel s úrovňou rizika „veľmi vysoká“ zamerané na danú rybolovnú oblasť

2.   Úroveň inšpekcií na pobreží (vrátane kontrol dokladov a inšpekcií v prístavoch alebo pri prvom predaji)

Tieto cieľové referenčné hodnoty (3) sa dodržiavajú na ročnom základe, pokiaľ ide o inšpekcie na pobreží (vrátane kontrol dokladov a kontrol v prístavoch alebo pri prvom predaji) rybárskych plavidiel alebo iných prevádzkovateľov, ktorí sú zapojení do rybolovu tresky, platesy a soley v danej oblasti v prípade, inšpekcie na pobreží sú relevantné v súvislosti s fázou v rybolovnej oblasti/obchodnom reťazci a sú súčasťou stratégie riadenia rizík.

Referenčné hodnoty za rok (4)

Úroveň rizika v prípade rybárskych plavidiel a/alebo iných prevádzkovateľov (prvého odberateľa)

vysoká

veľmi vysoká

Rybolovná oblasť

Inšpekcia v prístave aspoň 10 % celkového množstva vyloženého rybárskymi plavidlami s úrovňou rizika „vysoká“

Inšpekcia v prístave aspoň 15 % celkového množstva vyloženého rybárskymi plavidlami s úrovňou rizika „veľmi vysoká“

Inšpekcie vykonané po vykládke alebo prekládke sa využívajú najmä ako doplnkový mechanizmus krížovej kontroly na overenie spoľahlivosti zaznamenaných a ohlásených údajov o výlovoch a vykládkach.


(1)  Pre plavidlá, ktoré v rámci jedného rybárskeho výjazdu strávia menej ako 24 hodín na mori, a so zreteľom na stratégiu riadenia rizík možno cieľové referenčné hodnoty znížiť na polovicu.

(2)  Vyjadrené v % rybárskych plavieb v oblasti vykonané rybárskymi plavidlami s vysokým/veľmi vysokým rizikom za rok.

(3)  Pre plavidlá, ktoré vykladajú menej než 10 ton pri jednej vykládke, a so zreteľom na stratégiu riadenia rizík možno cieľové referenčné hodnoty znížiť na polovicu.

(4)  Vyjadrené v % množstiev vyložených rybárskymi plavidlami s vysokým/veľmi vysokým rizikom za rok.


PRÍLOHA III

PRAVIDELNÉ INFORMÁCIE O VYKONÁVANÍ ŠPECIFICKÉHO KONTROLNÉHO A INŠPEKČNÉHO PROGRAMU

Formát podávania informácií, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s článkom 12 pre každú inšpekciu, ktorá sa má zahrnúť do správy:

Názov prvku

Kód

Opis a obsah

Názov inšpekcie

II

ISO alpha2 kód štátu + 9 číslic, napr. DK201200000

Dátum inšpekcie

DA

RRRR-MM-DD

Druh inšpekcie alebo kontroly

IT

Na mori, na pobreží, kontrola prepravy, kontrola dokladov (uvádza sa)

Identifikácia každého rybárskeho plavidla, vozidla alebo prevádzkovateľa

ID

Číslo v registri flotily Únie pridelené rybárskemu plavidlu, identifikácia vozidla a/alebo názov podniku prevádzkovateľa

Typ rybolovného výstroja

GE

Kód výstroja podľa medzinárodnej štandardnej štatistickej klasifikácie rybárskeho výstroja FAO

Závažné porušenie predpisov

SI

Y = áno, N = nie

Typ zisteného závažného porušenia

TS

Uveďte druh závažného priestupku zisteného vo veci číslo (ľavý stĺpec) v prílohe XXX k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 404/2011. Okrem toho závažné porušenia uvedené v článku 90 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia o kontrole sa príslušne označia číslami „13“, „14“ a „15“.

Súčasný stav následných opatrení

FU

Uveďte súčasný stav veci: KONANIE PREBIEHA, ODVOLACIE KONANIE alebo UZAVRETÉ

Pokuta

SF

Pokuty v EUR, napr. 500

Konfiškácia

SC

ÚLOVOK/VÝSTROJ na fyzické skonfiškovanie. Suma zodpovedajúca hodnote skonfiškovaných úlovkov/výstroja v EUR, napr. 10 000

Iné

SO

V prípade odňatia licencie/oprávnenia, uveďte LI alebo AU + počet dní, napr. AU30

Body

SP

Počet pridelených bodov, napr. 12

Poznámky

RM

Ak po zistení závažného porušenia neboli prijaté žiadne opatrenia, je potrebné priložiť voľne formulované vysvetlenie.


PRÍLOHA IV

OBSAH HODNOTIACICH SPRÁV

Hodnotiace správy obsahujú aspoň tieto informácie:

I.   Všeobecná analýza vykonaných činností kontroly, inšpekcie a presadzovania (pre každý príslušný členský štát)

Opis rizík identifikovaných príslušným členským štátom a podrobný obsah jeho stratégie riadenia rizík vrátane opisu preskúmania a revízneho postupu.

Porovnanie typu použitých prostriedkov kontroly a inšpekcie a počtu prostriedkov vyčlenených na inšpekciu/počtu prostriedkov poskytnutých pri vykonávaní špecifického kontrolného a inšpekčného programu vrátane trvania a oblastí nasadenia.

Porovnanie typu použitých prostriedkov kontroly a inšpekcie a počtu vykonaných kontrol a inšpekcií (na základe informácií zaslaných v súlade s prílohou III)/počtu zistených závažných priestupkov a, ak je to možné, analýzy dôvodov na spáchanie takýchto porušení.

Sankcie za závažné porušenia (na základe informácií zaslaných v súlade s prílohu III).

Analýza ďalších opatrení (odlišných od kontroly, inšpekcie a presadzovania, napr. odbornej prípravy alebo informačných stretnutí), ktorých úlohou je priaznivo ovplyvniť dodržiavanie predpisov zo strany rybárskych plavidiel a/alebo iných prevádzkovateľov [NAPRÍKLAD: počet do praxe uvedených zlepšení selektívneho výstroja, počty vzoriek tresky škvrnitej/mladých jedincov atď.].

II.   Podrobná analýza vykonaných činností kontroly, inšpekcie a presadzovania (pre každý príslušný členský štát)

1.

Analýza inšpekcie na mori (vrátane vzdušného dozoru, ak je to vhodné), najmä:

porovnanie poskytnutých/pridelených hliadkovacích plavidiel,

sadzba závažných porušení na mori,

podiel inšpekcií na mori na rybárskych plavidlách s úrovňou rizika „veľmi nízka“, „nízka“ alebo „stredná“, pri ktorých sa zistí jedno alebo viac závažných porušení,

podiel inšpekcií na mori na rybárskych plavidlách s úrovňou rizika „vysoká“ alebo „veľmi vysoká“, pri ktorých sa zistí jedno alebo viac závažných porušení,

druh a úroveň sankcií/hodnotenie odstrašujúceho účinku.

2.

Analýza inšpekcie na pobreží (vrátane kontrol dokladov a inšpekcií v prístavoch alebo pri prvom predaji alebo pri prekládkach), a najmä:

porovnanie poskytnutých/pridelených inšpekčných jednotiek na pobreží,

miera závažných porušení na pobreží,

podiel inšpekcií na pobreží na rybárskych plavidlách a/alebo prevádzkovateľov s úrovňou rizika „veľmi nízka“, „nízka“ alebo „stredná“, pri ktorých sa zistí jedno alebo viac závažných porušení,

podiel inšpekcií na pobreží na rybárskych plavidlách s úrovňou rizika „vysoká“ alebo „veľmi vysoká“, pri ktorých sa zistí jedno alebo viac závažných porušení,

druh a úroveň sankcií/hodnotenie odstrašujúceho účinku.

3.

Analýza cieľových referenčných hodnôt vyjadrených ako úroveň dodržiavania pravidiel (ak je to uplatniteľné), a najmä:

porovnanie poskytnutých/pridelených inšpekčných prostriedkov,

miera závažného porušenia a vývoj (v porovnaní s 2 predchádzajúcimi rokmi),

podiel inšpekcií na rybárskych plavidlách/prevádzkovateľov, pri ktorých sa zistí jedno alebo viac závažných porušení,

druh a úroveň sankcií/hodnotenie odstrašujúceho účinku.

4.

Analýza iných inšpekčných a kontrolných činnosti: prekládok, leteckého dozoru, dovozu/vývozu atď., ako aj ďalších aktivít, akými sú odborná príprava a informačné stretnutia, ktorých úlohou je priaznivo ovplyvniť dodržiavanie predpisov zo strany rybárskych plavidiel a/alebo iných prevádzkovateľov

III.   Návrh(-y) na zlepšenie účinnosti vykonávaných kontrol, inšpekcií a presadzovania (pre každý príslušný členský štát)


27.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/71


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. júna 2013,

ktorým sa stanovujú pravidlá pre zriadenie, riadenie a transparentné fungovanie siete vnútroštátnych orgánov alebo subjektov zodpovedných za posudzovanie zdravotníckych technológií

(2013/329/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (1), a najmä na jej článok 15 ods. 4,

keďže:

(1)

V článku 15 smernice 2011/24/EÚ bola Únia poverená tým, aby podporovala a uľahčovala spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi, ktoré spolupracujú v rámci dobrovoľnej siete spájajúcej členskými štátmi určené vnútroštátne orgány zodpovedné za posudzovanie zdravotníckych technológií (ďalej len „sieť na posudzovanie zdravotníckych technológií“).

(2)

V súlade s článkom 15 ods. 4 smernice 2011/24/EÚ má Komisia povinnosť prijať potrebné pravidlá pre zriadenie, riadenie a transparentné fungovanie siete na posudzovanie zdravotníckych technológií.

(3)

Keďže účasť v sieti na posudzovanie zdravotníckych technológií je dobrovoľná, členské štáty by mali mať možnosť sa do nej zapojiť kedykoľvek. Z organizačných dôvodov by členské štáty, ktoré majú záujem o účasť v sieti, mali informovať Komisiu o tomto úmysle vopred.

(4)

Osobné údaje by sa mali spracovávať v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (2), smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúcou sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (3), prípadne nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (4).

(5)

Únia spolufinancovala opatrenia v oblasti posudzovania zdravotníckych technológií prostredníctvom programu verejného zdravia ustanoveného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES (5) a programu v oblasti zdravia ustanoveného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES (6), a tak podporovala vedeckú a technickú spoluprácu medzi vnútroštátnymi a regionálnymi organizáciami zodpovednými za posudzovanie zdravotníckych technológií pod skratkou EUnetHTA (7). Takisto financovala metodologickú prácu v oblasti posudzovania zdravotníckych technológií prostredníctvom siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu ustanoveného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES (8) a programu pre konkurencieschopnosť a inovácie ustanoveného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES (9).

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 16 smernice 2011/24/EÚ,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa stanovujú potrebné pravidlá pre zriadenie, riadenie a transparentné fungovanie siete vnútroštátnych orgánov alebo subjektov zodpovedných za posudzovanie zdravotníckych technológií, ako sa stanovuje v článku 15 ods. 1 smernice 2011/24/EÚ.

Článok 2

Ciele

Sieť na posudzovanie zdravotníckych technológií musí pri plnení cieľov, ktoré jej boli pridelené v článku 15 ods. 2 smernice 2011/24/EÚ, vychádzať zo skúseností získaných pri realizácii predchádzajúcich opatrení v oblasti posudzovania zdravotníckych technológií podporovaných Úniou a zabezpečiť zodpovedajúce synergie s prebiehajúcimi opatreniami.

Článok 3

Členstvo – vymenovanie za člena

1.   Členmi siete na posudzovanie zdravotníckych technológií sú vnútroštátne orgány alebo subjekty zodpovedné za posudzovanie zdravotníckych technológií určené účastníckymi členskými štátmi.

2.   Členské štáty, ktoré majú záujem o účasť v sieti na posudzovanie zdravotníckych technológií, písomne oznámia Komisii tento úmysel, ako aj vnútroštátny orgán alebo subjekt zodpovedný za posudzovanie zdravotníckych technológií, ktorý určili v súlade s článkom 15 ods. 1 smernice 2011/24/EÚ. Členské štáty môžu určiť druhý vnútroštátny orgán alebo subjekt ako náhradníka.

3.   Ak to členský štát považuje za potrebné, môže tiež vymenovať odborníka, ktorý bude člena sprevádzať.

4.   Názvy určených orgánov alebo subjektov členských štátov môžu byť uverejnené na internetových stránkach Komisie.

5.   Osobné údaje sa zhromažďujú, spracovávajú a uverejňujú v súlade so smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES, prípadne s nariadením (ES) č. 45/2001.

Článok 4

Rokovací poriadok

1.   Sieť na posudzovanie zdravotníckych technológií jednoduchou väčšinou svojich členov prijme svoj rokovací poriadok na základe návrhu predloženého Komisiou.

2.   Rokovací poriadok bude uľahčovať potrebné konzultácie so zainteresovanými stranami a spoluprácu s orgánmi Únie, výskumníkmi a medzinárodnými organizáciami v súvislosti s prácou siete.

Článok 5

Činnosť

1.   Sieť na posudzovanie zdravotníckych technológií prijíma strategický viacročný program činnosti a nástroj na hodnotenie vykonávania tohto programu.

2.   Sieť na posudzovanie zdravotníckych technológií ťaží z vedeckej a technickej spolupráce a môže iniciovať činnosti za účasti všetkých alebo niektorých z jej členov, ak takáto účasť prispieva k dosahovaniu cieľov siete, alebo sa na týchto činnostiach podieľať.

3.   Sieť na posudzovanie zdravotníckych technológií môže zriaďovať pracovné skupiny na preskúmanie konkrétnych otázok na základe pôsobnosti vymedzenej sieťou. Tieto pracovné skupiny budú rozpustené hneď, ako splnia svoj mandát.

4.   Členovia siete na posudzovanie zdravotníckych technológií a ich zástupcovia, ako aj prizvaní experti a pozorovatelia, dodržiavajú povinnosť zachovávať služobné tajomstvo stanovenú v článku 339 zmluvy a v jej vykonávacích predpisoch, ako aj bezpečnostné pravidlá Komisie týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností EÚ stanovené v prílohe k rozhodnutiu Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom z 29. novembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok (10). Predseda siete na posudzovanie zdravotníckych technológií môže v prípade nedodržania týchto povinností prijať všetky primerané opatrenia.

Článok 6

Zasadnutia

1.   Sieti na posudzovanie zdravotníckych technológií predsedá zástupca Komisie. Predseda sa nezúčastňuje na hlasovaní.

2.   Na zasadnutiach siete na posudzovanie zdravotníckych technológií a jej pracovných skupín sa môžu zúčastniť úradníci Komisie, ktorí majú záujem o rokovania.

3.   Na žiadosť Komisie sa na zasadnutiach siete na posudzovanie zdravotníckych technológií a jej pracovných skupín môže zúčastniť Európska agentúra pre lieky.

4.   Sieť na posudzovanie zdravotníckych technológií môže prizvať európske a medzinárodné organizácie, aby sa zúčastnili na zasadnutiach ako pozorovatelia.

Článok 7

Sekretariát siete na posudzovanie zdravotníckych technológií

1.   Komisia zabezpečí sekretariát siete na posudzovanie zdravotníckych technológií, ktorý vypracúva zápisnice.

2.   Komisia na svojej internetovej stránke uverejní príslušné informácie o činnosti siete na posudzovanie zdravotníckych technológií.

Článok 8

Výdavky

1.   Účastníci zasadnutí siete na posudzovanie zdravotníckych technológií nedostávajú od Komisie odmenu za svoje služby.

2.   V súlade s ustanoveniami platnými v rámci Komisie uhrádza Komisia účastníkom cestovné výdavky a výdavky na pobyt, ktoré im vznikli v súvislosti s činnosťou siete na posudzovanie zdravotníckych technológií.

3.   Náhrady za uvedené výdavky sa poskytujú v medziach dostupných rozpočtových prostriedkov, ktoré sú pridelené v rámci ročného postupu prideľovania finančných prostriedkov.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 26. júna 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45.

(2)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.

(4)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 301, 20.11.2007, s. 3.

(7)  www.eunethta.eu; vykonávacie rozhodnutie Komisie K(2011) 7195 o udelení grantov na návrhy na rok 2011 v rámci druhého programu v oblasti zdravia (2008 – 2013).

(8)  Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 15.

(10)  Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1.


AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

27.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/73


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ – ŠVAJČIARSKO č. 1/2013

zo 6. júna 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o zjednodušení kontrol a formalít pri preprave tovaru a o colných bezpečnostných opatreniach

(2013/330/EÚ)

SPOLOČNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 25. júna 2009 o zjednodušení kontrol a formalít pri preprave tovaru a o colných bezpečnostných opatreniach (1) (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 21 ods. 2,

vzhľadom na to, že strany sa uzavretím dohody zaviazali garantovať každá na svojom území rovnakú úroveň bezpečnosti prostredníctvom colných opatrení vychádzajúcich z právnych predpisov platných v Európskej únii, predovšetkým relevantných ustanovení nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2) a nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (3), ktorým sa ustanovujú určité vykonávacie ustanovenia Colného kódexu Spoločenstva,

keďže od uzavretia dohody sa do uvedených právnych predpisov zaviedli zmeny a doplnenia týkajúce sa colných bezpečnostných opatrení, a to najmä nariadeniami Komisie (ES) č. 312/2009 (4), (EÚ) č. 169/2010 (5) a (EÚ) č. 430/2010 (6),

usudzujúc, že do dohody by sa mali prevziať zmeny a doplnenia právnych predpisov Európskej únie, ktoré sú relevantné na zachovanie rovnocennosti úrovne bezpečnosti jednotlivých strán,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo o výstupe obsahuje údaje ustanovené pre toto vyhlásenie v prílohe 30a k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva [ (7)] [ďalej len „nariadenie (EHS) č. 2454/93“], naposledy zmenenému a doplnenému nariadením Komisie (EÚ) č. 430/2010 [ (8)]. Vypĺňa sa v súlade s vysvetlivkami v uvedenej prílohe 30a. Overené je osobou, ktorá ho vyhotovila.

2.

Článok 2 sa mení takto:

a)

písmeno e) prvého odseku sa nahrádza takto:

„e)

tovar, v prípade ktorého je povolené slovné colné vyhlásenie alebo len prekročenie hranice v súlade s ustanoveniami predpísanými stranami dohody, s výnimkou vybavenia domácnosti a nábytku, ako aj paliet, kontajnerov a prostriedkov cestnej, železničnej, leteckej, námornej a riečnej dopravy, pokiaľ sú prepravované na základe dopravnej zmluvy“;

b)

písmeno j) prvého odseku sa nahrádza takto:

„j)

ďalej uvedený tovar vstupujúci na colné územie strany alebo vystupujúci z colného územia strany a prepravený priamo na vrtné plošiny alebo výrobné plošiny alebo veterné turbíny prevádzkované osobou usadenou na colnom území strán alebo prepravený priamo z nich:

tovar, ktorý bol súčasťou takýchto plošín alebo veterných turbín na účely ich výstavby, opravy, údržby alebo konverzie,

tovar, ktorý sa použil na vybavenie takýchto plošín alebo veterných turbín; zásobovacie produkty používané alebo spotrebúvané na takýchto plošinách alebo veterných turbínach a neškodlivý odpad pochádzajúci z takýchto plošín alebo veterných turbín“;

c)

do odseku 1 sa vkladá nové písmeno l):

„l)

tovar prepravovaný z ostrova Helgoland, Republiky San Maríno a Mestského štátu Vatikán na miesto určenia na území jednej zo strán alebo odosielaný z územia strany na uvedené územia“;

d)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo o výstupe sa v Spoločenstve nevyžaduje, pokiaľ ide o tovar uvedený v článku 181c písm. i) a j), článku 592a písm. i) a j), ako aj v prípadoch uvedených v článku 786 ods. 2 a článku 842a ods. 4 písm. b) a f) nariadenia (EHS) č. 2454/93“;

e)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Predbežné colné vyhlásenie o výstupe sa nevyžaduje:

a)

v prípade tohto tovaru:

montážne komponenty a náhradné diely určené na zabudovanie do lodí alebo lietadiel na účely ich opravy,

palivá, mazivá a plyn potrebné na prevádzku lodí alebo lietadiel a

potraviny a ostatné výrobky určené na spotrebu alebo predávané na palube;

b)

v prípade tovaru umiestneného do režimu tranzitu, keď sú údaje predbežného vyhlásenia o výstupe obsiahnuté v elektronickom tranzitnom vyhlásení, pod podmienkou, že úrad určenia tranzitu je zároveň colným úradom výstupu;

c)

ak sa v prístave alebo na letisku tovar nevyloží z dopravného prostriedku, ktorým bol na colné územie jednotlivých strán dohody prepravený a ktorým bude z tohto územia prepravený;

d)

ak sa tovar naložil v inom prístave alebo na inom letisku na colnom území jednotlivých strán dohody a zostáva v dopravnom prostriedku, ktorým bude vyvezený z uvedeného colného územia;

e)

ak sa dočasne uskladnený tovar alebo tovar umiestnený v slobodnom pásme kontrolného typu I prekladá z dopravného prostriedku, ktorým bol dovezený do zariadenia na dočasné uskladnenie alebo do slobodného pásma pod dohľadom toho istého colného úradu na plavidlo, lietadlo alebo do vlaku, ktorým bude prepravený z uvedeného zariadenia na dočasné uskladnenie alebo slobodného pásma mimo colného územia jednotlivých strán dohody pod podmienkou, že:

i)

prekládka sa vykoná do štrnástich pracovných dní odvtedy, ako sa tovar predložil na dočasné uskladnenie alebo do slobodného pásma podliehajúceho kontrole typu I; vo výnimočných situáciách môžu colné orgány predĺžiť túto lehotu tak, aby sa zohľadnili dané okolnosti;

ii)

colné orgány majú k dispozícii informácie o tovare a

iii)

miesto určenia tovaru a príjemca sa, podľa vedomosti prepravcu, nemenia.“

Článok 2

Článok 6 druhá zarážka prílohy II k dohode sa nahrádza takto:

„—

schválený hospodársky subjekt môže podať predbežné colné vyhlásenia o vstupe alebo výstupe so zníženými požiadavkami na údaje, ktoré sa majú uviesť, uvedené v prílohe 30a k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva [ (9)], naposledy zmenenému a doplnenému nariadením Komisie (EÚ) č. 430/2010 [ (10)]; keď je však schválený hospodársky subjekt prepravcom, zasielateľom alebo colným zástupcom, môže využívať tieto znížené požiadavky, len ak vykonáva dovoz alebo vývoz tovaru pre schválený hospodársky subjekt,

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho prijatí.

V Bruseli 6. júna 2013

Za Spoločný výbor

predseda

Antonis KASTRISSIANAKIS


(1)  Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2009, s. 24.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 98, 17.4.2009, s. 3.

(5)  Ú. v. EÚ L 51, 2.3.2010, s. 2.

(6)  Ú. v. EÚ L 125, 21.5.2010, s. 10.

(7)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 125, 21.5.2010, s. 10.“

(9)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 125, 21.5.2010, s. 10.“


Spoločné vyhlásenie

Ad článok 1 ods. 2 prílohy I k dohode

Pokiaľ ide o údaje ustanovené na uvedenie v predbežnom colnom vyhlásení o vstupe alebo o výstupe, strany dohody potvrdzujú, že

ustanovenia týkajúce sa čísla EORI a

požiadavky týkajúce sa žiadostí o odklon (bod 2.6 prílohy 30a – tabuľka 6)

zavedené nariadením Komisie (ES) č. 312/2009 zo 16. apríla 2009 sa neuplatňujú na vyhlásenia, ktoré sa podali švajčiarskym colným orgánom.


III Iné akty

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

27.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/76


ROZHODNUTIE DOZORNÉHO ÚRADU EZVO

č. 131/13/COL

z 18. marca 2013,

ktorým sa mení zoznam uvedený v bode 39 časti 1.2 kapitoly I prílohy I k Dohode o Európskom hospodárskom priestore obsahujúci hraničné inšpekčné stanice na Islande a v Nórsku odsúhlasené na veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych produktov z tretích krajín a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 339/12/COL (1)

DOZORNÝ ÚRAD EZVO,

so zreteľom na bod 4 písm. B) ods. 1 a ods. 3 a bod 5 písm. b) úvodnej časti kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP,

so zreteľom na akt uvedený v bode 4 časti 1.1 kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP [smernica Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín  (2)], zmenený a upravený na účely Dohody o EHP sektorovými úpravami uvedenými v prílohe I k uvedenej dohode, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie kolégia č. 89/13/COL o splnomocnení člena kolégia na prijatie tohto rozhodnutia,

keďže:

Sériou listov v období od 18. decembra 2012 do 15. januára 2013 Nórsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „NÚBP“) informoval dozorný úrad o nasledujúcich zmenách v zozname nórskych hraničných inšpekčných staníc.

Dňa 18. decembra 2012 NÚBP informoval dozorný úrad, že vyradil hraničnú inšpekčnú stanicu Florø EWOS Havn (kód TRACES NO FRO 1) z dovozu rybej múčky na inú než ľudskú spotrebu.

Dňa 18. decembra 2012 NÚBP informoval dozorný úrad, že stiahol hraničnej inšpekčnej stanici Vadsø Port (kód TRACES NO VOS 1) povolenie vykonávať úlohy hraničnej inšpekčnej stanice a požiadal dozorný úrad o jej vypustenie zo zoznamu hraničných inšpekčných staníc na Islande a v Nórsku odsúhlasených na veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych produktov z tretích krajín.

Dňa 3. januára 2013 NÚBP informoval dozorný úrad, že stiahol inšpekčnému stredisku Trollebø patriacemu pod hraničnú inšpekčnú stanicu Måløy (kód TRACES NO MAY 1) povolenie a požiadal dozorný úrad vypustiť ho zo zoznamu hraničných inšpekčných staníc.

Dňa 11. januára 2013 NÚBP informoval dozorný úrad, že stiahol inšpekčnému stredisku Melbu patriacemu pod hraničnú inšpekčnú stanicu Sortland Port (kód TRACES NO SLX 1) povolenie a požiadal dozorný úrad vypustiť ho zo zoznamu hraničných inšpekčných staníc.

Dňa 15. januára 2013 NÚBP informoval dozorný úrad, že stiahol hraničnej inšpekčnej stanici Florø EWOS Havn (kód TRACES NO FRO 1) povolenie a požiadal dozorný úrad vypustiť ju zo zoznamu hraničných inšpekčných staníc.

Dňa 15. januára 2013 NÚBP informoval dozorný úrad, že stiahol inšpekčnému stredisku Gjesvær patriacemu pod hraničnú inšpekčnú stanicu Honningsvåg Port (kód TRACES NO HVG 1) povolenie a požiadal dozorný úrad vypustiť ho zo zoznamu hraničných inšpekčných staníc.

Dozorný úrad je povinný upraviť zoznam hraničných inšpekčných staníc na Islande a v Nórsku a uverejniť nový zoznam, v ktorom bude uvedené vyradenie hraničných inšpekčných staníc Vadsø Port, Florø EWOS Havn a inšpekčných stredísk Trollebø, Melbu a Gjesvær z nórskeho zoznamu hraničných inšpekčných staníc (3).

Dozorný úrad svojím rozhodnutím č. 89/13/COL postúpil vec Veterinárnemu výboru EZVO, ktorý pomáha Dozornému úradu EZVO. Výbor navrhovanú zmenu zoznamu jednomyseľne schválil. V dôsledku toho sú opatrenia stanovené týmto rozhodnutím v súlade s jednomyseľným stanoviskom Veterinárneho výboru EZVO, ktorý pomáha Dozornému úradu EZVO, a konečné znenie textu opatrení zostáva nezmenené,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Hraničné inšpekčné stanice Vadsø Port, Florø EWOS Havn a inšpekčné strediská Trollebø, Melbu a Gjesvær sú vyradené zo zoznamu uvedeného v bode 39 časti 1.2 kapitoly I prílohy I k Dohode o Európskom hospodárskom priestore obsahujúceho hraničné inšpekčné stanice na Islande a v Nórsku odsúhlasené na veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych produktov z tretích krajín.

Článok 2

Veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych produktov dovážaných na Island a do Nórska z tretích krajín vykonávajú príslušné vnútroštátne úrady na odsúhlasených hraničných inšpekčných staniciach uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 339/12/COL z 20. septembra 2012 sa týmto zrušuje.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené Islandu a Nórsku.

Článok 6

Iba anglické znenie tohto rozhodnutia je autentické.

V Bruseli 18. marca 2013

Za Dozorný úrad EZVO

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

člen kolégia

Xavier LEWIS

riaditeľ


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 20.12.2012, s. 114, a dodatok EHP č. 71, 20.12.2012, s. 7.

(2)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

(3)  Z dôvodu vyradenia hraničnej inšpekčnej stanice Florø EWOS Havn zo zoznamu, nie je potrebné uviesť v zozname vyradenie dovozu rybej múčky na inú než ľudskú spotrebu na tejto stanici (žiadosť zaslaná 18. decembra 2012).


PRÍLOHA

ZOZNAM ODSÚHLASENÝCH HRANIČNÝCH INŠPEKČNÝCH STANÍC

1

=

Názov

2

=

Kód TRACES

3

=

Typ

A

=

Letisko

F

=

Železničná doprava

P

=

Prístav

R

=

Cestná doprava

4

=

Inšpekčné stredisko

5

=

Produkty

HC

=

Všetky produkty určené na ľudskú spotrebu

NHC

=

Ostatné produkty

NT

=

Bez požiadaviek na teplotu

T

=

Mrazené/chladené produkty

T(FR)

=

Mrazené produkty

T(CH)

=

Chladené produkty

6

=

Živé zvieratá

U

=

Kopytníky: hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, voľne žijúce a domáce nepárnokopytníky

E

=

Registrované zvieratá z čeľade koňovité, ako sú definované v smernici Rady 90/426/EHS

O

=

Ostatné zvieratá

5-6

=

Osobitné poznámky

(1)

=

Kontrola v súlade s požiadavkami rozhodnutia Komisie 93/352/EHS prijatého na vykonávanie článku 19 ods. 3 smernice Rady 97/78/ES

(2)

=

Iba balené produkty

(3)

=

Iba produkty rybolovu

(4)

=

Iba živočíšne bielkoviny

(5)

=

Iba vlna, kože a kožky

(6)

=

Iba tuky v tekutej forme, oleje a rybie oleje

(7)

=

Islandské poníky (iba od apríla do októbra)

(8)

=

Iba koňovité

(9)

=

Iba tropické ryby

(10)

=

Iba mačky, psy, hlodavce, zajacovité, živé ryby, plazy a iné vtáky okrem vtákov z nadradu bežce

(11)

=

Iba voľne ložené krmivá

(12)

=

Pri (U) v prípade nepárnokopytníkov iba tie, ktoré sú určené pre ZOO; a pri (O) iba jednodňové vtáky, ryby, psy, mačky, hmyz alebo iné zvieratá určené pre ZOO

(13)

=

Nagylak HU: hraničná inšpekčná stanica (pre produkty) a hraničný priechod (pre živé zvieratá) na maďarsko-rumunskej hranici, na ktorú sa vzťahujú prechodné opatrenia, ktoré boli prerokované a stanovené v zmluve o pristúpení tak pre produkty, ako aj pre živé zvieratá. Pozri rozhodnutie Komisie 2003/630/ES.

(14)

=

Určené na tranzit cez Európske spoločenstvo pre zásielky určitých produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu, ktoré prichádzajú do Ruska alebo z Ruska v rámci osobitných postupov uvedených v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva

(15)

=

Iba vodné živočíchy

(16)

=

Iba rybia múčka

Krajina: Island

1

2

3

4

5

6

Akureyri

IS AKU1

P

 

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Húsavík

IS HUS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

IS ISA1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík Airport

IS KEF 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O(15)

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Þorlákshöfn

IS THH1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 


Krajina: Nórsko

1

2

3

4

5

6

Borg

NO BRG 1

P

 

HC, NHC

E(7)

Båtsfjord

NO BJF 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Egersund

NO EGE 1

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kirkenes

NO KKN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Kristiansund

NO KSU 1

P

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Larvik

NO LAR 1

P

 

HC(2)

 

Måløy

NO MAY 1

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC, NHC

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC, NHC

U,E,O

Sortland

NO SLX 1

P

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

NO STS 3

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

NO TOS 1

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

NO AES 1

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) (2)(3), NHC-NT(6)