EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:313:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 313, 2009. gada 28. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.313.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 313

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 28. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1149/2009 (2009. gada 27. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1150/2009 (2009. gada 10. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1564/2005 attiecībā uz standarta veidlapām paziņojumu publicēšanai iepirkuma procedūru ietvaros saskaņā ar Padomes Direktīvām 89/665/EEK un 92/13/EEK (1)

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1151/2009 (2009. gada 27. novembris), ar ko iespējama piesārņojuma ar minerāleļļu dēļ paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Ukrainas izcelsmes saulespuķu eļļas importu un saulespuķu eļļas sūtījumus no Ukrainas un atceļ Lēmumu 2008/433/EK (1)

36

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1152/2009 (2009. gada 27. novembris), ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas piemērojami dažiem no konkrētām trešām valstīm importētiem pārtikas produktiem saistībā ar to piesārņojuma risku ar aflatoksīniem, un atceļ Lēmumu 2006/504/EK (1)

40

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1153/2009 (2009. gada 24. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1384/2007, ar ko nosaka kārtību, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2398/96 attiecībā uz noteiktu tarifa kvotu atvēršanu un pārvaldīšanu Izraēlas izcelsmes mājputnu gaļas nozares produktu ievedumiem Kopienā, un ar kuru atkāpjas no minētās regulas

50

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1154/2009 (2009. gada 27. novembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 747/2001 attiecībā uz Kopienas tarifa kvotām dažiem Izraēlas izcelsmes lauksaimniecības produktiem un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem

52

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1155/2009 (2009. gada 27. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Truskawka kaszubska / kaszëbskô malëna (AĢIN))

57

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1156/2009 (2009. gada 27. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1266/2007 attiecībā uz nosacījumiem, ar kādiem dažu uzņēmīgu sugu dzīvniekiem nosaka atbrīvojumu no Padomes Direktīvā 2000/75/EK paredzētā izvešanas aizlieguma (1)

59

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1157/2009 (2009. gada 27. novembris), ar ko atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 2402/96, (EK) Nr. 2058/96, (EK) Nr. 2305/2003, (EK) Nr. 955/2005, (EK) Nr. 969/2006, (EK) Nr. 1918/2006, (EK) Nr. 1964/2006, (EK) Nr. 1002/2007, (EK) Nr. 27/2008, (EK) Nr. 1067/2008 un (EK) Nr. 828/2009 attiecībā uz datumiem, kad jāiesniedz importa licenču pieprasījumi un jāizdod importa licences 2010. gadam saskaņā ar tarifa kvotām par batātēm, maniokas cieti, manioku, labību, rīsiem, cukuru un olīveļļu, un ar ko atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 382/2008, (EK) Nr. 1518/2003, (EK) Nr. 596/2004 un (EK) Nr. 633/2004 attiecībā uz datumiem, kad jāizdod eksporta licences 2010. gadam liellopu gaļas, cūkgaļas, olu un mājputnu gaļas nozarē

60

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2009/149/EK (2009. gada 27. novembris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/49/EK grozījumiem attiecībā uz kopīgiem drošības indikatoriem un vienotām metodēm nelaimes gadījumos radušos zaudējumu aprēķināšanai (1)

65

 

*

Komisijas Direktīva 2009/150/EK (2009. gada 27. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu flokumafēnu (1)

75

 

*

Komisijas Direktīva 2009/151/EK (2009. gada 27. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu tolilfluanīdu (1)

78

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/855/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 20. oktobris) par to, lai parakstītu un noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Izraēlas Valsti par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, zivīm un zivsaimniecības produktiem, 1. un 2. protokola un šo protokolu pielikumu aizstāšanu un grozījumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar kuru izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses

81

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Izraēlas Valsti par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, zivīm un zivsaimniecības produktiem, 1. un 2. protokola un šo protokolu pielikumu aizstāšanu un grozījumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar kuru izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses

83

 

 

Komisija

 

 

2009/856/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 27. novembris) par Kopienas 2010. gada finansiālo ieguldījumu komunikācijas pasākumos, pētījumos un vērtējumos un par tiešu dotāciju OIE saskaņā ar 168. panta 1. punkta c) apakšpunktu Regulā (EK, Euratom) Nr. 2342/2002

126

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top