EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0902

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/902 (2022. gada 8. jūnijs) par Malaizijas normatīvā regulējuma attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem līdzvērtību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 prasībām (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/3633

OJ L 156, 9.6.2022, p. 64–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/902/oj

9.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/64


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2022/902

(2022. gada 8. jūnijs)

par Malaizijas normatīvā regulējuma attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem līdzvērtību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 prasībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (1) un jo īpaši tās 25. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. pantā izklāstītās procedūras par tādu centrālo darījumu partneru (turpmāk “CCP”) atzīšanu, kas uzņēmējdarbību veic trešās valstīs, nolūks ir dot CCP, kuri uzņēmējdarbību veic un atļauju ir saņēmuši trešās valstīs, kur regulatīvie standarti ir līdzvērtīgi minētajā regulā noteiktajiem standartiem, iespēju sniegt tīrvērtes pakalpojumus tīrvērtes dalībniekiem vai tirdzniecības vietām, kas uzņēmējdarbību veic Savienībā. Tādējādi tajā paredzētā atzīšanas procedūra un lēmums par līdzvērtību palīdz sasniegt Regulas (ES) Nr. 648/2012 galveno mērķi – samazināt sistēmisko risku, paplašinot tādu drošu un stabilu CCP izmantošanu, kas veic ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu tīrvērti, tai skaitā arī tad, ja šādi CCP uzņēmējdarbību veic un atļauju ir saņēmuši kādā trešā valstī.

(2)

Lai trešās valsts tiesisko regulējumu varētu uzskatīt par līdzvērtīgu Savienības tiesiskajam regulējumam attiecībā uz CCP, piemērojamā tiesiskā un uzraudzības regulējuma sasniegtajam rezultātam pēc būtības vajadzētu būt līdzvērtīgam Savienības prasībām attiecībā uz regulatīvajiem mērķiem, kurus ar to ir paredzēts sasniegt. Tādēļ šādas līdzvērtības novērtēšanas mērķis ir pārliecināties, vai attiecīgās trešās valsts tiesiskais un uzraudzības regulējums nodrošina, ka CCP, kas uzņēmējdarbību veic un atļauju ir saņēmuši šajā trešā valstī, tīrvērtes dalībniekiem un tirdzniecības vietām, kuras uzņēmējdarbību veic Savienībā, nerada lielāku risku, nekā tiem radītu CCP, kas atļauju saņēmuši Savienībā, un līdz ar to arī nerada Savienībā nepieļaujama līmeņa sistēmisko risku. Tāpēc būtu jāņem vērā tas, ka ievērojami mazākie objektīvie riski piemīt tīrvērtes darbībai, ko veic finanšu tirgos, kuri ir mazāki par Savienības finanšu tirgu.

(3)

Tāpēc novērtējums par to, vai Malaizijas tiesiskais un uzraudzības regulējums ir līdzvērtīgs Savienības tiesiskajam un uzraudzības regulējumam, būtu jābalsta ne tikai uz Malaizijas CCP piemērojamo juridiski saistošo prasību salīdzinošu analīzi, bet arī uz šo prasību iznākuma un to piemērotības novērtējumu, lai mazinātu riskus, kuriem var tikt pakļauti tīrvērtes dalībnieki un tirdzniecības vietas, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, ņemot vērā tā finanšu tirgus lielumu, kurā darbojas Malaizijas CCP. Lai panāktu līdzvērtīgu riska mazināšanas iznākumu, attiecībā uz CCP, kas darbojas lielākos finanšu tirgos, kuriem objektīvi piemītošais riska līmenis ir augstāks, ir nepieciešamas stingrākas riska mazināšanas prasības nekā attiecībā uz CCP, kas darbojas mazākos finanšu tirgos, kuriem objektīvi piemītošais riska līmenis ir zemāks.

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 6. punkta a), b) un c) apakšpunktu ir jāizpilda trīs nosacījumi, lai noteiktu, ka trešās valsts tiesiskais un uzraudzības regulējums attiecībā uz CCP, kas atļauju saņēmuši šajā trešā valstī, ir līdzvērtīgs minētajā regulā izklāstītajam regulējumam.

(5)

Saskaņā ar 25. panta 6. punkta a) apakšpunktu trešā valstī atļauju saņēmušajiem CCP ir jāizpilda juridiski saistošas prasības, kuras ir līdzvērtīgas Regulas (ES) Nr. 648/2012 IV sadaļā noteiktajām prasībām.

(6)

Juridiski saistošās prasības, kas piemērojamas Malaizijā atļauju saņēmušajiem CCP, ir noteiktas 2007. gada Kapitāla tirgu un pakalpojumu likumā (Likums 671) (Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007(2) (“CMSA”), jo īpaši 38. pantā, ko papildina Pamatnostādnes par finanšu tirgus infrastruktūru (3) (“Pamatnostādnes”), ko izdevusi Malaizijas Vērtspapīru komisija (“SC”). Ar CMSA un Pamatnostādnēm ir ieviesti starptautiskie standarti, kas izklāstīti dokumentā Principles for financial market infrastructures (Finanšu tirgus infrastruktūras principi) (“PFMI”), kuru 2012. gada aprīlī pieņēma Maksājumu un tirgus infrastruktūras komiteja (“CPMI”) un Starptautiskā Vērtspapīru komisiju organizācija (“IOSCO”) (4).

(7)

CCP, kas veic uzņēmējdarbību Malaizijā, ir jāsaņem atļauja no SC. Lai CCP saņemtu atļauju sniegt tīrvērtes pakalpojumus, tiem ir jāizpilda konkrētas prasības, kas izklāstītas CMSA un sīkāk precizētas Pamatnostādnēs, un tiem ir jābūt iekšējiem noteikumiem un procedūrām, kas nodrošina atbilstību visiem attiecīgajiem PFMI standartiem. CCP jo īpaši ir jādarbojas droši un efektīvi un ir piesardzīgi jāpārvalda riski, kas saistīti ar to komercdarbību un pamatdarbību. Kā noteikts Pamatnostādņu 3.02. iedaļā, CCP ir jābūt arī pietiekamiem finanšu, cilvēku, riska pārvaldības, informācijas tehnoloģiju, sistēmu un infrastruktūras resursiem, lai tie varētu pildīt CCP funkciju. Lai pierādītu atbilstību CMSA un Pamatnostādnēm, CMSA 38. panta 2. punktā noteikts, ka CCP ir jāiesniedz SC savi iekšējie noteikumi un procedūras pirms to īstenošanas.

(8)

Tādēļ juridiski saistošajām prasībām, kas piemērojamas CCP, kuri atļauju saņēmuši Malaizijā, ir divu līmeņu struktūra. Pirmo līmeni veido CMSA un Pamatnostādnes, kurās izklāstīti pamatprincipi un augsta līmeņa standarti, kas CCP jāievēro, lai saņemtu atļauju sniegt tīrvērtes pakalpojumus Malaizijā (turpmāk kopā – “primārie noteikumi”). Otro līmeni veido CCP iekšējie noteikumi un procedūras.

(9)

Malaizijas finanšu tirgus ir ievērojami mazāks nekā tas, kurā darbojas CCP, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā. Kopš 2016. gada atvasināto instrumentu tirdzniecība un tīrvērte ir notikusi tikai nelielā apjomā. Tāpēc dalība tādos CCP, kas atļauju saņēmuši Malaizijā, tīrvērtes dalībniekus un tirdzniecības vietas, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, pakļauj daudz mazākiem riskiem nekā to dalība tādos CCP, kuri atļauju saņēmuši Savienībā. Primārie noteikumi, kuri piemērojami Malaizijā atļauju saņēmušiem CCP un kurus papildina to iekšējie noteikumi un procedūras, kas paredz atbilstību PFMI, pienācīgi mazina zemāku riska līmeni, kuram var būt pakļauti tīrvērtes dalībnieki un tirdzniecības vietas, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, un tāpēc var uzskatīt, ka tie nodrošina riska mazināšanas rezultātu, kas ir līdzvērtīgs Regulā (ES) Nr. 648/2012 paredzētajam.

(10)

Komisija secina, ka Malaizijas tiesiskais un uzraudzības regulējums nodrošina to, ka Malaizijā atļauju saņēmušie CCP izpilda juridiski saistošās prasības, kas ir līdzvērtīgas Regulas (ES) Nr. 648/2012 IV sadaļā noteiktajām prasībām.

(11)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 6. punkta b) apakšpunktu tiesiskajam un uzraudzības regulējumam attiecībā uz CCP, kas atļauju saņēmuši trešā valstī, ir jānodrošina arī tas, ka CCP pastāvīgi tiek piemērota efektīva uzraudzība un izpilde.

(12)

SCCCP uzraudzības iestāde uzrauga CCP Malaizijā, lai pastāvīgi nodrošinātu atbilstību primārajiem noteikumiem un CCP iekšējiem noteikumiem un procedūrām. SC regulāri veic ikdienas uzraudzību saskaņā ar 15. panta f) punktu 1993. gada Malaizijas Vērtspapīru komisijas likumā (Likums 498) (5) (Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993), lai identificētu, novērtētu, mazinātu riskus un noteiktu prioritātes. SC var veikt izmeklēšanu un pārbaudes par iespējamiem pārkāpumiem, iegūt grāmatvedības dokumentus un reģistrus vai pieprasīt, lai personas piedalās intervijās ar zvērestu vai apstiprinājumu. SC ir visaptverošas pilnvaras nodrošināt atbilstību, un tā var atsaukt atļauju un iekšējo noteikumu un procedūru apstiprinājumu saskaņā ar CMSA 39. pantu, izdot nosacījumus, prasības vai norādījumus saskaņā ar CMSA 26., 354. un 355. pantu un piemērot sankcijas CCP saskaņā ar CMSA 354. pantu.

(13)

Komisija secina, ka tiesiskais un uzraudzības regulējums attiecībā uz CCP, kas saņēmuši atļauju Malaizijā, nodrošina pastāvīgu efektīvu uzraudzību un izpildi.

(14)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 6. punkta c) apakšpunktu trešās valsts tiesiskajā un uzraudzības regulējumā ir jābūt iekļautai iedarbīgai un līdzvērtīgai sistēmai tādu CCP atzīšanai, kas saņēmuši atļauju saskaņā ar trešo valstu tiesisko regulējumu (“trešo valstu CCP”).

(15)

CCP, kas nav Malaizijas CCP un vēlas veikt atvasināto instrumentu tīrvērti Malaizijā, ir jāiesniedz SC adresēts pieteikums apstiprinājuma saņemšanai. Pamatnostādņu 3.03. iedaļā ir izklāstīti atzīšanas kritēriji un process. Lai saņemtu apstiprinājumu, tiesiskajam un uzraudzības regulējumam jurisdikcijā, kurā CCP veic uzņēmējdarbību, jābūt salīdzināmam ar tiesisko un uzraudzības regulējumu, kas attiecas uz CCP, kuri saņēmuši atļauju un veic uzņēmējdarbību Malaizijā. CCP, kas nav Malaizijas CCP, vienmēr ir faktiski jāievēro savas piederības valsts jurisdikcijas regulējums, tajā skaitā jānodrošina atbilstība PFMI. Pirms tā CCP apstiprināšanas, kas nav Malaizijas CCP, ir nepieciešama arī sadarbības vienošanos noslēgšana starp SC un kompetentajām trešo valstu iestādēm, kas atbild par to CCP uzraudzību, kas nav Malaizijas CCP, un tiesiskā regulējuma pieejamība CCP jurisdikcijā, kas paredz ārvalstu CCP atzīšanas iespēju.

(16)

Komisija secina, ka Malaizijas tiesiskajā un uzraudzības regulējumā ir paredzēta iedarbīga un līdzvērtīga trešo valstu CCP atzīšanas sistēma.

(17)

Tādējādi var uzskatīt, ka Malaizijas tiesiskajā un uzraudzības regulējumā, kas piemērojams CCP, ir izpildīti Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 6. punktā paredzētie nosacījumi, un minētais tiesiskais un uzraudzības regulējums būtu jāuzskata par līdzvērtīgu Regulā (ES) Nr. 648/2012 noteiktajām prasībām.

(18)

Šis lēmums ir balstīts uz šā lēmuma pieņemšanas laikā Malaizijā juridiski saistošajām prasībām, kas piemērojamas CCP. Komisijai sadarbībā ar EVTI būtu jāturpina regulāri uzraudzīt, kā mainās tiesiskais un uzraudzības regulējums attiecībā uz CCP Malaizijā un kā tiek pildīti nosacījumi, uz kuru pamata ir pieņemts šis lēmums.

(19)

Tiesiskais un uzraudzības regulējums, kas piemērojams CCP, kuri saņēmuši atļauju Malaizijā, būtu regulāri jāpārskata. Regulārā pārskatīšana neskar Komisijas pilnvaras jebkurā brīdī veikt īpašu pārskatīšanu, ja attiecīgu norišu dēļ Komisijai nākas no jauna novērtēt ar šo lēmumu piešķirto līdzvērtību. Pamatojoties uz konstatējumiem, kas gūti regulārā vai īpašā pārskatīšanā, Komisija jebkurā brīdī var nolemt grozīt vai atcelt šo lēmumu, jo īpaši, ja norises ietekmē nosacījumus, uz kuru pamata ir pieņemts šis lēmums.

(20)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Vērtspapīru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Piemērojot Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. pantu, Malaizijas tiesisko un uzraudzības regulējumu, kas piemērojams centrālajiem darījumu partneriem un noteikts 1993. gada Malaizijas Vērtspapīru komisijas likumā un 2007. gada Kapitāla tirgu un pakalpojumu likumā, kuri papildināti ar Malaizijas Vērtspapīru komisijas Pamatnostādnēm par finanšu tirgus infrastruktūru, uzskata par līdzvērtīgu Regulā (ES) Nr. 648/2012 noteiktajām prasībām.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 8. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

(2)  Malaizijas Vērtspapīru komisija, 2007. gada Kapitāla tirgu un pakalpojumu likums (A1499/2015 & P.U.(A) 289/2021) stājies spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

(3)  Malaizijas Vērtspapīru komisija, Pamatnostādnes par finanšu tirgus infrastruktūru SC-GL/1-2017 (R1-2019).

(4)  Maksājumu un norēķinu sistēmu komiteja /vStarptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas Tehniskā komiteja, Finanšu tirgus infrastruktūras principi, 2012. gada aprīlis, CPMI dokumenti Nr. 101, Finanšu tirgus infrastruktūras principi (bis.org).

(5)  Malaizijas Vērtspapīru komisija, 1993. gada Malaizijas Vērtspapīru komisijas likums (- P.U.(B) 547/2017) stājies spēkā 2017. gada 24. novembrī.


Top