9.6.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/64


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2022/902,

annettu 8 päivänä kesäkuuta 2022,

keskusvastapuolia koskevan Malesian sääntelykehyksen vastaavuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (1) ja erityisesti sen 25 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklassa säädetyn kolmansiin maihin sijoittautuneiden keskusvastapuolten tunnustamiseen sovellettavan menettelyn tarkoituksena on mahdollistaa se, että sellaisiin kolmansiin maihin sijoittautuneet ja sellaisissa kolmansissa maissa toimiluvan saaneet keskusvastapuolet, joiden sääntelyvaatimukset vastaavat mainitussa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, voivat tarjota määrityspalveluja unioniin sijoittautuneille määritysosapuolille tai markkinapaikoille. Kyseinen tunnustamismenettely ja siihen kuuluva vastaavuuspäätös auttavat osaltaan saavuttamaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 kokonaisvaltaisen tavoitteen eli vähentämään järjestelmäriskiä siten, että luotettavien ja vakaiden keskusvastapuolten käyttöä OTC-johdannaissopimusten määrityksessä laajennetaan myös silloin, kun kyseiset keskusvastapuolet ovat sijoittautuneet kolmanteen maahan ja saaneet siellä toimiluvan.

(2)

Jotta kolmannen maan oikeudellista järjestelmää voidaan keskusvastapuolten osalta pitää unionin oikeudellista järjestelmää vastaavana, sovellettavien oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen olennaisen vaikutuksen olisi vastattava unionin vaatimuksia niillä saavutettavien sääntelytavoitteiden osalta. Näin ollen tällaisen vastaavuusarvioinnin tarkoituksena on todentaa, että asianomaisen kolmannen maan oikeudellisilla ja valvontajärjestelyillä varmistetaan, että kyseiseen kolmanteen maahan sijoittautuneet ja siellä toimiluvan saaneet keskusvastapuolet eivät altista unioniin sijoittautuneita määritysosapuolia ja markkinapaikkoja suuremmille riskeille kuin unionissa toimiluvan saaneet keskusvastapuolet eivätkä tämän vuoksi aiheuta unionissa kohtuutonta järjestelmäriskiä. Tällöin olisi otettava huomioon se, että unionin finanssimarkkinoita pienemmillä finanssimarkkinoilla toteutettuihin määritystoimiin kytkeytyy huomattavasti pienempiä riskejä.

(3)

Sen vuoksi arviointi, jossa tarkastellaan, vastaavatko Malesian oikeudelliset ja valvontajärjestelyt unionin oikeudellisia ja valvontajärjestelyjä, ei saisi perustua pelkkään keskusvastapuoliin Malesiassa sovellettavien oikeudellisesti sitovien vaatimusten vertailevaan analyysiin, vaan siinä olisi lisäksi tarkasteltava kyseisten vaatimusten vaikutusta sekä sitä, riittävätkö kyseiset vaatimukset vähentämään riskejä, joita unioniin sijoittautuneisiin määritysosapuoliin ja markkinapaikkoihin mahdollisesti kohdistuu, ottaen huomioon, miten suurilla finanssimarkkinoilla keskusvastapuolet toimivat Malesiassa. Jotta päästäisiin samaan riskejä pienentävään vaikutukseen, sellaisille keskusvastapuolille, jotka harjoittavat toimintaansa suuremmilla finanssimarkkinoilla, joille on ominaista korkeampi riskitaso, on tarpeen asettaa tiukempia riskien pienentämistä koskevia vaatimuksia kuin keskusvastapuolille, jotka harjoittavat toimintaansa pienemmillä finanssimarkkinoilla, joille on ominaista alhaisempi riskitaso.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan 6 kohdan a, b ja c alakohdan mukaisesti on täytettävä kolme ehtoa, jotta voidaan katsoa, että kolmannen maan oikeudelliset ja valvontajärjestelyt, joita sovelletaan kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin, vastaavat mainitussa asetuksessa säädettyjä järjestelyjä.

(5)

Ehtona on 25 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaan, että kolmannessa maassa toimiluvan saaneiden keskusvastapuolten on noudatettava oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka vastaavat asetuksen (EU) N:o 648/2012 IV osastossa säädettyjä vaatimuksia.

(6)

Malesiassa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin sovellettavista oikeudellisesti sitovista vaatimuksista säädetään vuoden 2007 pääomamarkkina- ja rahoituspalvelulaissa (Capital Markets and Services Act 2007, Act 671) (Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007) (2), jäljempänä ’CMSA’, ja erityisesti sen 38 §:ssä. Näitä säännöksiä täydennetään Malesian arvopaperikomitean (Securities Commission), jäljempänä ’SC’, antamilla rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureja koskevilla suuntaviivoilla (3), jäljempänä ’suuntaviivat’. CMSA:lla ja suuntaviivoilla pannaan maksujärjestelmä- ja markkinainfrastruktuurikomitean (CPMI) ja kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön (IOSCO) huhtikuussa 2012 hyväksymissä finanssimarkkinoiden rakenteita koskevissa periaatteissa (PFMI-periaatteissa) vahvistetut kansainväliset vaatimukset kokonaan täytäntöön (4).

(7)

Malesiaan sijoittautuneiden keskusvastapuolten on saatava toimilupa SC:ltä. Saadakseen toimiluvan määrityspalvelujen tarjoamiseen keskusvastapuolten on täytettävä erityiset CMSA:ssa esitetyt ja suuntaviivoissa tarkemmin täsmennetyt vaatimukset ja niillä on oltava käytössään sisäiset säännöt ja menettelyt, joilla varmistetaan, että finanssimarkkinoiden rakenteita koskevissa periaatteissa vahvistettuja kaikkia asiaankuuluvia vaatimuksia noudatetaan. Vaatimuksena on erityisesti, että keskusvastapuolet harjoittavat toimintaansa turvallisesti ja tehokkaasti ja hallitsevat liiketoimintaansa ja operaatioihinsa liittyviä riskejä järkevästi. Kuten suuntaviivojen kohdassa 3.02 todetaan, keskusvastapuolilla on myös oltava käytössään riittävät taloudelliset ja henkilöresurssit, riskinhallinta, tietotekniikka, järjestelmät ja infrastruktuuriresurssit, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä keskusvastapuolena. CMSA:n 38 §:n 2 momentissa edellytetään, että keskusvastapuolet tarkastuttavat sisäiset sääntönsä ja menettelynsä SC:llä ennen niiden täytäntöönpanoa, jotta voidaan osoittaa, että CMSA:ta ja suuntaviivoja on noudatettu.

(8)

Malesiassa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin sovellettavat oikeudellisesti sitovat vaatimukset muodostavat näin ollen kaksitasoisen rakenteen. Ensimmäinen taso muodostuu CMSA:sta ja suuntaviivoista ja niissä vahvistetuista perusperiaatteista ja ylätason vaatimuksista, joita keskusvastapuolten on noudatettava saadakseen toimiluvan määrityspalvelujen tarjoamiseen Malesiassa, jäljempänä yhdessä ’ensisijaiset säännöt’. Toinen taso muodostuu keskusvastapuolen sisäisistä säännöistä ja menettelyistä.

(9)

Malesian finanssimarkkinat ovat huomattavasti niitä markkinoita pienemmät, joilla unioniin sijoittautuneet keskusvastapuolet toimivat. Vuodesta 2016 alkaen johdannaiskauppa ja johdannaisten määrittäminen on ollut minimaalista. Malesiassa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin osallistumisesta aiheutuu näin ollen unioniin sijoittautuneille määritysosapuolille ja markkinapaikoille huomattavasti pienempiä riskejä kuin niiden osallistumisesta unionissa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin. Malesiassa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin sovellettavilla ensisijaisilla säännöillä, joita täydennetään niiden sisäisillä säännöillä ja menettelyillä ja joissa edellytetään finanssimarkkinoiden rakenteita koskevien periaatteiden noudattamista, vähennetään asianmukaisesti sitä alhaisemman tason riskiä, joka unioniin sijoittautuneisiin määritysosapuoliin ja markkinapaikkoihin voi kohdistua. Näin ollen voidaan katsoa, että niillä saavutetaan riskin vähentämisessä vastaava tulos kuin asetuksella (EU) N:o 648/2012.

(10)

Komissio katsoo, että Malesian oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen avulla varmistetaan, että Malesiassa toimiluvan saaneet keskusvastapuolet noudattavat oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka vastaavat asetuksen (EU) N:o 648/2012 IV osastossa säädettyjä vaatimuksia.

(11)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan 6 kohdan b alakohdan mukaan kolmannessa maassa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin sovellettavien oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen on lisäksi oltava sellaisia, että keskusvastapuolet ovat jatkuvasti tehokkaan valvonnan ja täytäntöönpanon seurannan alaisia.

(12)

SC seuraa keskusvastapuolten valvojana keskusvastapuolten toimintaa Malesiassa varmistaakseen, että ensisijaisia sääntöjä ja keskusvastapuolten sisäisiä sääntöjä ja menettelyjä noudatetaan jatkuvasti. SC huolehtii jatkuvapohjaisesti päivittäisestä valvonnasta Malesian arvopaperikomiteasta vuonna 1993 annetun lain (Securities Commission Malaysia Act 1993, Act 498) (5) (Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993) 15 §:n f kohdan mukaisesti riskien kartoittamiseksi, arvioimiseksi, priorisoimiseksi ja vähentämiseksi. SC voi tutkia epäilyjä sääntöjen rikkomisesta sekä tehdä tarkastuksia, vaatia kirjanpidon ja asiakirjojen esittämistä tai vaatia henkilöitä osallistumaan haastatteluihin valan tai vakuutuksen nojalla. SC:llä on kattavat valtuudet varmistaa vaatimusten noudattaminen, ja se voi peruuttaa toimiluvan sekä sisäisten sääntöjen ja menettelyjen hyväksynnän CMSA:n 39 §:n mukaisesti, määrätä ehtoja, vaatimuksia tai ohjeita CMSA:n 26, 354 ja 355 §:n mukaisesti ja määrätä keskusvastapuolille seuraamuksia CMSA:n 354 §:n mukaisesti.

(13)

Komissio katsoo, että Malesiassa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin sovellettavat oikeudelliset ja valvontajärjestelyt ovat sellaisia, että niillä varmistetaan jatkuva tehokas valvonta ja täytäntöönpanon seuranta.

(14)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan 6 kohdan c alakohdan mukaan kolmannen maan oikeudellisiin ja valvontajärjestelyihin on sisällyttävä kolmansien maiden oikeusjärjestysten nojalla toimiluvan saaneiden keskusvastapuolten, jäljempänä ’kolmansien maiden keskusvastapuolet’, tunnustamista koskeva tehokas vastaava järjestelmä.

(15)

Malesian ulkopuolisten keskusvastapuolten, jotka haluavat määrittää johdannaiskauppoja Malesiassa, on haettava hyväksyntää SC:ltä. Tunnustamisperusteet ja -menettely vahvistetaan suuntaviivojen kohdassa 3.03. Jotta keskusvastapuoli voidaan hyväksyä, sen lainkäyttöalueella sovellettavien oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen on oltava rinnastettavissa oikeudellisiin ja valvontajärjestelyihin, joita sovelletaan Malesiassa toimiluvan saaneisiin ja sinne sijoittautuneisiin keskusvastapuoliin. Malesian ulkopuolisen keskusvastapuolen on aina tosiasiallisesti noudatettava oman lainkäyttöalueensa sääntelyä, mukaan lukien finanssimarkkinoiden rakenteita koskevien periaatteiden noudattaminen. Ennen tällaisen keskusvastapuolen hyväksymistä edellytetään myös, että SC ja kyseisen keskusvastapuolen valvonnasta vastaavat kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset sopivat yhteistyöjärjestelyistä ja että kyseisen keskusvastapuolen lainkäyttöalueella on käytettävissä oikeudellinen kehys, jossa säädetään mahdollisuudesta tunnustaa ulkomaiset keskusvastapuolet.

(16)

Komissio katsoo, että Malesian oikeudellisilla ja valvontajärjestelyillä luodaan tehokas vastaava järjestelmä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista varten.

(17)

Siksi voidaan katsoa, että keskusvastapuoliin sovellettavat Malesian oikeudelliset ja valvontajärjestelyt täyttävät asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan 6 kohdassa säädetyt ehdot ja että näitä oikeudellisia ja valvontajärjestelyjä olisi pidettävä asetuksessa (EU) N:o 648/2012 säädettyjä vaatimuksia vastaavina.

(18)

Tämä päätös perustuu oikeudellisesti sitoviin vaatimuksiin, joita keskusvastapuoliin sovelletaan Malesiassa tämän päätöksen hyväksymisajankohtana. Komission olisi yhteistyössä ESMAn kanssa edelleen seurattava säännöllisesti keskusvastapuoliin Malesiassa sovellettavan oikeudellisen ja valvontakehyksen kehitystä ja niiden ehtojen täyttymistä, joiden perusteella tämä päätös on annettu.

(19)

Malesiassa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin sovellettavia oikeudellisia ja valvontajärjestelyjä olisi tarkasteltava uudelleen säännöllisesti. Kyseinen säännöllinen tarkastelu ei rajoita komission toimivaltaa toteuttaa erityinen tarkastelu milloin tahansa, jos komission on tilanteen kehityksen perusteella tarpeen arvioida uudelleen tällä päätöksellä tehtyä vastaavuuden määrittelyä. Säännöllisen tai erityisen tarkastelun tulosten perusteella komissio voi päättää muuttaa tätä päätöstä tai kumota sen milloin tahansa, erityisesti jos tilanteen kehitys vaikuttaa edellytyksiin, joiden perusteella tämä päätös annetaan.

(20)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan arvopaperikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklaa katsotaan, että keskusvastapuoliin sovellettavat Malesian oikeudelliset ja valvontajärjestelyt, joista säädetään Malesian arvopaperikomiteasta vuonna 1993 annetussa laissa (Securities Commission Malaysia Act 1993) ja vuonna 2007 annetussa pääomamarkkina- ja rahoituspalvelulaissa (Capital Markets and Services Act 2007), sellaisina kuin ne ovat täydennettyinä Malesian arvopaperikomitean antamilla rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureja koskevilla suuntaviivoilla, vastaavat asetuksessa (EU) N:o 648/2012 säädettyjä vaatimuksia.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 8 päivänä kesäkuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Securities Commission Malaysia, Capital Markets and Services Act 2007 [A1499/2015 & P.U.(A) 289/2021] c.i.f. 1.7.2021.

(3)  Securities Commission Malaysia, Guidelines on Financial Market Infrastructures SC-GL/1–2017 (R1-2019).

(4)  Committee on Payment and Settlement Systems/Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, Principles for financial market infrastructures, huhtikuu 2012, CPMI Papers No. 101, Principles for Financial Market Infrastructures (bis.org).

(5)  Securities Commission Malaysia, Securities Commission Malaysia Act 1993 [- P.U.(B) 547 /2017] c.i.f. 24.11.2017.