EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0019

Komisijas Direktīva 2004/19/EK (2004. gada 1. marts), ar ko groza Direktīvu 2002/72/EK, kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiemDokuments attiecas uz EEZ.

OJ L 71, 10.3.2004, p. 8–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 19 - 32
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 19 - 32
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 19 - 32
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 19 - 32
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 19 - 32
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 19 - 32
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 19 - 32
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 19 - 32
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 19 - 32
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 351 - 364
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 351 - 364

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2011; Atcelts ar 32011R0010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/19/oj

32004L0019Oficiālais Vēstnesis L 071 , 10/03/2004 Lpp. 0008 - 0021


Komisijas Direktīva 2004/19/EK

(2004. gada 1. marts),

ar ko groza Direktīvu 2002/72/EK, kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 89/109/EEK (1988. gada 21. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem [1], jo īpaši tās 3. pantu,

apspriežoties ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi,

tā kā:

(1) Komisijas Direktīvā 2002/72/EEK [2] paredzēti noteikumi par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem.

(2) Direktīvas 2002/72/EK noteikts monomēru un citu izejvielu saraksts, ko var izmantot plastmasas materiālu un izstrādājumu ražošanai. Ņemot vērā jaunāko informāciju, daži valstu līmenī atļautie monomēri un vairāki jauni monomēri jāiekļauj minētās direktīvas atļauto vielu sarakstā.

(3) Direktīvā 2002/72/EK ir arī nepilnīgs to piedevu saraksts, ko var izmantot plastmasas materiālu un izstrādājumu ražošanai. Minētais saraksts jāgroza, tajā iekļaujot citas piedevas, ko izvērtējusi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde").

(4) Pamatojoties uz jaunāko informāciju, jāgroza ierobežojumi, kas attiecībā uz dažām vielām jau ir noteikti Kopienas līmenī.

(5) Pašreizējais piedevu saraksts ir nepilnīgs, jo tajā nav iekļautas visas vielas, kas pašreiz ir akceptētas vienā vai vairākās dalībvalstīs. Minētās vielas attiecīgi turpina reglamentēt ar dalībvalstu tiesību aktiem līdz lēmumam par to iekļaušanu Kopienas sarakstā.

(6) Lai Kopienas līmenī saskaņotu šo piedevu lietošanu, pašreizējam sarakstam jākļūst par atļauto sarakstu. Par piedevām, kuras vienā vai vairākās dalībvalstīs jau ir laistas tirgū, jādod laiks datu iesniegšanai, kas Iestādei vajadzīgi to nekaitīguma novērtēšanai. Tāpēc termiņš, līdz kuram dati jāiesniedz, ir jānosaka 2006. gada 31. decembris.

(7) Ja dati atbilst Iestādes noteiktajām prasībām, līdz laikam, kamēr tiek pabeigta šo piedevu novērtēšana, jābūt iespējām tās lietot saskaņā ar valstu noteikumiem. Ja dati neatbilst Iestādes noteiktajām prasībām vai tiek iesniegti pēc 2006. gada 31. decembra, pirmajā atļautajā sarakstā šādas piedevas nevar iekļaut.

(8) Diena, kad piedevu saraksts kļūst par atļauto sarakstu, jānosaka ne vēlāk par 2007. gada 31. decembri, jo nav zināms piedevu skaits, par kurām tiks iesniegti Iestādes pieprasītie dati. Šis datums jānosaka, ņemot vērā laiku, kāds Iestādei vajadzīgs visu savlaicīgi iesniegto pieteikumu izvērtēšanai.

(9) Dažas vielas, ko izmanto plastmasas materiālu un izstrādājumu ražošanai, kuri paredzēti saskarei ar pārtiku, arī tiek tieši pievienotas pārtikas produktiem. Šis vielas nedrīkst migrēt no plastmasas materiāliem vai izstrādājumiem pārtikas produktos daudzumos, kas varētu pārsniegt robežvērtības, kuras noteiktas tiesību aktos par pārtikas produktiem vai šajā direktīvā, atkarībā no tā, kur ierobežojumi ir zemākā līmenī. Jebkurā gadījumā šīs vielas nedrīkst migrēt no plastmasas materiāliem vai izstrādājumiem pārtikas produktos tādā daudzumā, kam ir tehnoloģiska funkcija gatavā pārtikas produktā. Par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, no kuriem pārtikas produktos var izdalīties šādas vielas, to lietotāji ir pienācīgi jāinformē, lai tie varētu ievērot citus tiesību aktus attiecībā uz pārtiku.

(10) Dalībvalstīm jāpatur tiesības izstrādāt normas vielām, kuras izmanto par aktīvajiem komponentiem ar pārtikas produktiem aktīvā kontaktā esošajiem materiāliem un izstrādājumiem līdz laikam, kamēr tiek pieņemti attiecīgi Kopienas noteikumi.

(11) Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 2002/72/EK.

(12) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 2002/72/EK groza šādi:

1. Direktīvas 3. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

"1. Plastmasas materiālus un izstrādājumus, uz ko attiecas II pielikuma A iedaļā noteiktie ierobežojumi, var izgatavot tikai no tiem monomēriem un citām izejvielām, kas iekļauti minētajā iedaļā.

2. Atkāpjoties no 1. punkta noteikumiem II pielikuma B iedaļā uzskaitītos monomērus un citas izejvielas var turpināt izmantot līdz to novērtēšanai Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādē (turpmāk "Iestāde") vēlākais līdz 2004. gada 31. decembrim."

2. Direktīvas 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"4. pants

1. Piedevu saraksts, kuras var izmantot plastmasas materiālu un izstrādājumu ražošanai, šo piedevu izmantošanas ierobežojumi un/vai specifikācijas noteikti III pielikumā.

Šis piedevu saraksts uzskatāms par nepilnīgu sarakstu līdz laikam, kamēr Komisija saskaņā ar 4.a pantu pieņem lēmumu, ka tas kļūst par atļauto piedevu Kopienas atļauto sarakstu, aizliedzot visas citas piedevas.

Komisija vēlākais līdz 2007. gada 31. decembrim nosaka datumu, pēc kura šīs saraksts kļūst par atļauto sarakstu.

2. Piedevām, kas minētas III pielikuma B iedaļā, no 2006. gada 1. jūlija piemēro īpatnējās migrācijas robežas atbilstības pārbaude pārtikas aizstājējā D vai aizstājējtestu testa materiālos saskaņā ar Direktīvas 82/711/EEK 3. panta 1. punkta otro daļu un Direktīvas 85/572/EEK 1. pantu.

3. Sarakstos III pielikuma A un B iedaļā vēl nav iekļautas šādas piedevas:

a) piedevas, kuras izmanto tikai šādu produktu ražošanai:

- virsmas pārklājumi no sveķiem vai polimerizācijas produktiem, kas ir šķidrā, pulvera vai dispersā formā, piemēram, lakas, emaljas, krāsas u.c.,

- epoksīdsveķi,

- līmvielas un lipšanas veicinātāji,

- tipogrāfijas krāsas;

b) krāsvielas;

c) šķīdinātāji."

3. Iekļauj šādu 4.a un 4.b pantu:

"4.a pants

1. Pēc jaunas piedevas nekaitīguma novērtēšanas Iestādē to vienmēr var pievienot 4. panta 1. punktā minētajam vielu sarakstam.

2. Dalībvalstis nosaka, ka personas, kas ir ieinteresētas iekļaut 4. panta 1. punktā minētajā sarakstā piedevu, kura jau ir laista tirgū vienā vai vairākās dalībvalstīs, vēlākais līdz 2006. gada 31. decembrim Iestādei iesniedz tās nekaitīguma novērtēšanai vajadzīgos datus.

Pieteikuma iesniedzējs datus sniedz saskaņā ar "Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes norādījumiem par pieteikumu iesniegšanu tādu vielu nekaitīguma novērtēšanai, kuras izmanto materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku, pirms to atļaušanas".

3. Ja 2. punktā minēto datu pārbaudes laikā Iestāde pieprasa papildus informāciju, piedevu līdz laikam, kamēr Iestāde sniedz atzinumu, var turpināt izmantot saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, ja informācija tiek sniegta Iestādes noteiktajā termiņā.

4. Komisija vēlākais līdz 2007. gada 31. decembrim izveido piedevu pagaidu sarakstu, ko līdz laikam, kamēr Iestāde tās novērtē, var turpināt izmantot saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

5. Piedevu pagaidu sarakstā iekļauj, ievērojot šādus nosacījumus:

a) piedevai jābūt atļautai vienā vai vairākās dalībvalstīs ne vēlāk par 2006. gada 31. decembri,

b) 2. punktā minētajiem datiem par piedevu jābūt iesniegtiem saskaņā ar Iestādes prasībām ne vēlāk par 2006. gada 31. decembri.

4.b pants

Neskarot Direktīvas 89/109/EEK 4. pantu, pēc 2006. gada 31. decembra dalībvalstis nedrīkst atļaut 4. panta 1. punktā minētās piedevas, kuras nav novērtējusi ne Pārtikas zinātniskā komiteja, ne Iestāde."

4. Iekļauj šādu 5.a pantu:

"5.a pants

5. Piedevas, kas minētas 4. pantā un kā pārtikas piedevas ir atļautas ar Padomes Direktīvu 89/107/EEK [3] vai kā aromatizētājas vielas atļautas ar Padomes Direktīvu 88/388/EEK [4], nedrīkst migrēt:

a) pārtikas produktos daudzumos, kuriem gatavā pārtikas produktā ir tehnoloģiska funkcija;

b) pārtikas produktos, kuros tos atļauts lietot kā pārtikas piedevas vai aromatizētājvielas, daudzumos, kas pārsniedz zemāko no Direktīvā 89/107/EEK, Direktīvā 88/388/EEK vai šīs direktīvas 4. pantā noteiktajiem ierobežojumiem;

c) pārtikas produktos, kuriem nav atļauta to lietošana par pārtikas piedevu vai aromatizētājvielu, daudzumā, kas ir lielāks par šīs direktīvas 4. pantā noteiktajiem ierobežojumiem.

2. Visos tirdzniecības posmos, izņemot mazumtirdzniecību, plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem un satur 1. punktā minētās piedevas, saskaņā ar Direktīvas 89/109/EEK 9. panta 1. punkta b) apakšpunktu pievieno rakstisku deklarāciju.

3. Atkāpjoties no 1. punkta noteikumiem, ja 1. punkta a) apakšpunktā minētās vielas tiek izmantotas par aktīvām sastāvdaļām plastmasas materiālos un izstrādājumos, kas nonāk saskarē ar pārtiku, līdz Kopienas noteikumu pieņemšanai tos var izmantot saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību aktiem."

5. Direktīvas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"7. pants

Īpatnējās migrācijas robežas, kas noteiktas II un III pielikumā iekļautajos sarakstos, ir izteiktas mg/kg. Tomēr šīs robežas ir izteiktas mg/dm2 šādos gadījumos:

a) izstrādājumiem, kas ir trauki vai tiem pielīdzināmi vai ko var piepildīt, ja to tilpums ir mazāks par 500 ml vai lielāks par 10 l;

b) loksnēm, plēvēm vai citiem materiāliem un izstrādājumiem, ko nevar piepildīt, vai kuriem nevar aprēķināt attiecību starp šo materiālu vai izstrādājumu virsmas laukumu un pārtikas produktu daudzumu, kas ar to saskaras.

Šādos gadījumos, lai II un III pielikumā mg/kg noteiktās robežas izteiktu mg/dm2, tās jādala ar pieņemto pārrēķina koeficientu 6."

6. Direktīvas 8. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"2. Īpatnējās migrācijas robežas atbilstības pārbaude, kas paredzēta 1. punktā, nav obligāta, ja noteiktā kopējā migrācija liecina, ka īpatnējās migrācijas robežas nav pārsniegtas."

7. Direktīvas 9. pantu groza šādi:

a) 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Visos tirdzniecības posmos, izņemot mazumtirdzniecību, plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, jāpievieno rakstiska deklarācija:

a) kas atbilst Direktīvas 89/109/EEK 6. panta 5. punktā noteiktajām prasībām;

b) kas par vielām, kurām noteikti ierobežojumi pārtikā, sniegta pietiekama informācija par to īpatnējās migrācijas robežu, kas noteikta eksperimentāli pētījumos vai ar teorētiskiem aprēķiniem, un attiecīgos gadījumos arī tīrības kritēriji saskaņā ar Komisijas Direktīvām 95/31/EK [5], 95/45/EK [6] un 2002/82/EK [7], lai šo materiālu un izstrādājumu lietotāji varētu ievērot attiecīgos Kopienas noteikumus vai, ja to nav, valstu noteikumus par pārtikas produktiem.";

b) panta 2. punktu svītro.

8. Direktīvas II līdz VI pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas I līdz V pielikumu.

2. pants

1. Dalībvalstis vēlākais līdz 2005. gada 1. septembrim pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo direktīvu. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto aktu tekstus un minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Minētos noteikumus tās piemēro tā, lai:

a) no 2005. gada 1. septembra atļautu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu tirdzniecību un lietošanu, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem un atbilst šai direktīvai;

b) no 2006. gada 1. marta aizliegtu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu ražošanu un importu Kopienā, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem un neatbilst šai direktīvai.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 1. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 40, 11.2.1989., 38. lpp. Direktīva grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

[2] OV L 220, 15.8.2002., 18. lpp. Direktīvā grozīta ar Direktīvu 2004/1/EK (OV L 7, 13.1.2004., 45. lpp.).

[3] OV L 40, 11.2.1989., 27. lpp.

[4] OV L 184, 15.7.1988., 61. lpp.

[5] OV L 178, 28.7.1995., 1. lpp.

[6] OV L 226, 22.9.1995., 1. lpp.

[7] OV L 292, 28.10.2002., 1. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Direktīvas 2002/72/EK II pielikumu groza šādi:

1. Pielikuma 8. punktā vielas atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma QM definīciju aizstāj ar šo:

"QM = maksimāli pieļaujamais vielas atlieku saturs materiālā vai izstrādājumā. Šajā direktīvā vielas daudzums materiālā vai izstrādājumā būtu jānosaka ar validētu analīzes metodi. Ja šādas metodes pašlaik nav, līdz validētas metodes izstrādei var izmantot analītisko metodi ar atbilstošiem efektivitātes rādītājiem pie norādītās robežas;"

;

2. Tabulu A iedaļā numuru palielināšanās secībā papildina ar šādiem monomēriem un izejvielām:

"Identifikācijas Nr. | CAS numurs | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |

(1) | (2) | (3) | (4) |

13323 | 000102–40–9 | 1,3–Bis(2–hidroksietoksi)benzols | SMR = 0,05 mg/kg |

16540 | 000102–09–0 | Difenilkarbonāts | SMR = 0,05 mg/kg |

18896 | 001679–51–2 | 4–(Hidroksimetil)1–cikloheksēns | SMR = 0,05 mg/kg |

20440 | 000097–90–5 | Metakrilskābes diesteris ar etilēnglikolu | SMR = 0,05 mg/kg |

22775 | 000144–62–7 | Skābeņskābe | SMR (T) = 6 mg/kg29 |

23070 | 000102–39–6 | (1,3–Fenilēndioksi)dietiķskābe | QMA = 0,05 mg/6 dm2" |

3. attiecībā uz šiem monomēriem un citām izejvielām, kas minēti tabulā A iedaļā, ierakstus ailēs

"Nosaukums"

,

"CAS numurs"

,

"Ierobežojumi un/vai specifikācijas"

aizstāj ar šādu tekstu:

"Identifikācijas Nr. | CAS numurs | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |

(1) | (2) | (3) | (4) |

11530 | 00999–61–1 | Akrilskābes 2–hidroksipropilesteris | QMA = 0,05 mg/6 dm2 akrilskābes 2–hidroksipropilestera un akrilskābes 2–hidroksiizopropilestera summai, ievērojot V pielikumā noteiktās specifikācijas |

13480 | 000080–05–7 | 2,2–Bis(4–hidroksifenil)propāns | SMR (T) = 0,6 mg/kg28 |

14950 | 003173–53–3 | Cikloheksilizocianāts | QM (T) = 1 mg/kg pārtikas produkta (izteikts NCO)26 |

18898 | 000103–90–2 | N–(4–hidroksifenil)acetamīds | SMR = 0,05 mg/kg |

22150 | 000691–37–2 | 4–Metil–1–pentēns | SMR = 0,05 mg/kg |

22331 | 025513–64–8 | 1,6–Diamino–2,4,4–trimetilheksāna (35–45 % m/m) un 1,6–diamino–2,4,4–trimetilheksāna (55–65 % m/m) maisījums | QMA = 5 mg/6 dm2 |

22332 | | 2,2,4–Trimetilheksān–1,6–diizocianāta (40 % m/m) un 2,4,4–trimetilheksān–1,6–diizocianāta (60 % m/m) maisījums | QM (T) = 1 mg/kg (izteikts NCO)26 |

24190 | 065997–05–9 | Sveķaina koksne" | |

4. Šādi monomēri un izejvielas tiek svītroti no tabulas B iedaļā un iestarpināti tabulā A iedaļā numuru secībā:

"Identifikācijas Nr. | CAS numurs | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |

(1) | (2) | (3) | (4) |

10599/90A | 061788–89–4 | Nepiesātināto taukskābju (C18), dimēri, destilēti | QMA(T) = 0,05 mg/6 dm227 |

10599/91 | 061788–89–4 | Nepiesātināto taukskābju (C18), dimēri, nedestilēti | QMA(T) = 0,05 mg/6 dm227 |

10599/92A | 068783–41–5 | Hidrogenētu nepiesātināto taukskābju (C18), dimēri, destilēti | QMA(T) = 0,05 mg/6 dm227 |

10599/93 | 068783–41–5 | Hidrogenētu nepiesātināto taukskābju (C18), dimēri, nedestilēti | QMA(T) = 0,05 mg/6 dm227 |

14800 | 003724–65–0 | Krotonskābe | QMA(T) = 0,05 mg/6 dm233 |

16210 | 006864–37–5 | 3,3'–Dimetil–4,4'–diaminodicikloheksilmetāns | SML = 0,05 mg/kg32. Drīkst izmantot tikai poliamīdos. |

17110 | 016219–75–3 | 5–Etilidēnbiciklo[2,2,1]hept–2–ēns | QMA = 0,05 mg/6 dm2. Virsmas laukuma un pārtikas produkta daudzuma attiecība nedrīkst pārsniegt 2 dm2/kg |

18700 | 000629–11–8 | 1,6–Heksāndiols | SMR = 0,05 mg/kg |

21400 | 054276–35–6 | Metakrilskābes sulfopropilesteris | QMA = 0,05 mg/6 dm2" |

5. Tabulā A iedaļā svītro šādus monomērus un citas izejvielas:

"Identifikācijas Nr. | CAS numurs | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |

(1) | (2) | (3) | (4) |

15370 | 003236–53–1 | 1,6–Diamino–2,2,4–trimetilheksāns | QMA = 5 mg/6 dm2 |

15400 | 003236–54–2 | 1,6–Diamino–2,4,4–trimetilheksāns | QMA = 5 mg/6 dm2" |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Direktīvas III pielikumu groza šādi:

1. Ar šādu punktu aizstāj 1. punktu:

"1. Šajā pielikumā ir šādu vielu saraksti:

a) vielas, ko iekļauj plastmasu sastāvā gatava produkta tehnisko īpašību nodrošināšanai, ieskaitot "polimēru piedevas";. Paredzēts, ka tās saglabājas gatavos izstrādājumos;

b) vielas, kas veido polimerizācijai piemērotu vidi.

Šajā pielikumā a) un b) apakšpunktos minētās vielas turpmāk apzīmē ar vārdu "piedevas";.

Šajā pielikumā ar terminu "polimēru piedevas"; apzīmē polimērus un/vai prepolimērus un/vai oligomērus, kuras var pievienot plastmasām to tehnisko īpašību nodrošināšanai, bet kurus vienus pašus bez citiem polimēriem nevar izmantot par gatavo materiālu vai izstrādājumu galveno sastāvdaļu. Pie tām pieder arī vielas, kuras var pievienot videi, kurā notiek polimerizācija.

Šajā sarakstā neiekļauj:

a) vielas, kuras tieši ietekmē polimēru veidošanos;

b) krāsvielas;

c) šķīdinātājus.";

2. Pielikuma A iedaļu groza šādi:

a) tabula A iedaļā numuru secībā papildināta ar šādām piedevām:

"Identifikācijas Nr. | CAS numurs | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |

(1) | (2) | (3) | (4) |

34850 | 143925–92–2 | Oksidēti bis(hidrogenētu alkiltaukskābju) amīni | QM = Izmantošanai tikai: a)poliolefīnos 0,1 % (m/m), izņemot zema blīvuma (augstspiediena) polietilēnu, ja tas ir saskarē ar pārtikas produktiem, kuriem Direktīvā 85/572/EEK noteiktais samazinājuma koeficients ir mazāks par 3b)PET 0,25 % (m/m) saskarē ar pārtikas produktiem, izņemt produktus, kuriem Direktīvā 85/572/EEK par imitatoru noteikts pārtikas aizstājējs D |

34895 | 000088–68–6 | 2–Aminobenzamīds | SML = 0,05 mg/kg. Drīkst izmantot tikai PET, kurā pilda ūdeni un dzērienus |

39680 | 000080–05–7 | 2,2–Bis(4–hidroksifenil)propāns | SMR (T) = 0,6 mg/kg28 |

42880 | 008001–79–4 | Rīcineļļa | |

45600 | 003724–65–0 | Krotonskābe | QMA(T) = 0,05 mg/6 dm233 |

45640 | 005232–99–5 | 2–Ciān–3,3–difenilakrilskābes etilesteris | SMR = 0,05 mg/kg |

46700 | | 5,7–di–terc–butil–3–(3,4– un 2,3–dimetilfenil)–3H–benzo furan–2–ons, kas satur: a) 5,7–di–terc–butil–3– (3,4–dimetilfenil)–3H– benzofuran–2–ons (80–100 % m/m), un b) 5,7–di–terc–butil–3– (2,3–dimetilfenil)–3H– benzofuran–2–ons (0–20 % m/m) | SMR = 5 mg/kg |

46720 | 004130–42–1 | 2,6–di–terc–butil–4–etilfenols | QMA = 4,8 mg/6 dm2 |

56535 | – | Nonānskābes glicerīna esteri | |

59280 | 000100–97–0 | Heksametilēntetramīns | SMR (T) = 15 mg/kg22 (izteikts formaldehīdā) |

68078 | 027253–31–2 | Neodekānskābes kobalta sāls | SMR (T) = 0,05 mg/kg7 (izteikts neodekānskābē), un SMR = 0,05 mg/kg14 (izteikts kobaltā) Nevar izmantot polimēros, kas saskaras ar pārtikas produktiem, kuriem Direktīvā 85/572/EEK par imitatoru noteikts pārtikas aizstājējs D |

69920 | 000144–62–7 | Skābeņskābe | SMR (T) = 6 mg/kg29 |

76866 | – | 1,2–Propāndiola un/vai 1,3– un/vai 1,4–butāndiola un/vai polipropilēnglikola poliesteri ar adipīnskābi, arī ar gala grupām, kas ir etiķskābes vai taukskābju C12–C18 vai n–oktanola un/vai n–dekanola atlikumi | SMR = 30 mg/kg |

85601 | – | Dabīgie silikāti (izņemot azbestu) | |

95000 | 028931–67–1 | Trimetilolpropāntrimetakrilāta–metilmetakrilāta kopolimērs" | |

b) A iedaļā par šādām piedevām tekstu ailē

"Ierobežojumi un/vai specifikācijas"

aizstāj ar šādu tekstu:

"Identifikācijas Nr. | CAS numurs | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |

(1) | (2) | (3) | (4) |

45450 | 068610–51–5 | p–Krezil–diciklopentadiēna un izobutilēna kopolimērs | SMR = 5 mg/kg |

77895 | 068439–49–6 | Polietilēnglikol(EO = 2–6) monoalkil(C16–C18)ēteri | SMR = 0,05 mg/kg un saskaņā ar V pielikumā noteiktajām specifikācijām" |

c) tabulā A iedaļā svītro šādas piedevas:

"Identifikācijas Nr. | CAS numurs | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |

(1) | (2) | (3) | (4) |

56565 | – | Nonānskābes glicerīna esteri | |

67170 | – | 5,7–Di–terc–butil–3– (3,4–dimetilfenil)– 2(3H)–benzfuranona (80 līdz 100 % m/m) un 5,7–di–terc– butil–3–(2,3–di–metilfenil)– 2(3H)–benzofuranona (0 līdz 20 % m/m) maisījums | SMR = 5 mg/kg |

76865 | – | 1,2–Propāndiola un/vai 1,3– un/vai 1,4–butāndiola un/vai polipropilēnglikola poliesteri ar adipīnskābi, arī ar gala grupām, kas ir etiķskābes vai taukskābju C10–C18 vai n–oktanola un/vai n–decanola atlikumi | SMR = 30 mg/kg |

85600 | – | Silikāti, dabīgie" | |

3. Pielikuma B iedaļu groza šādi:

a) tabula B iedaļā numuru secībā papildināta ar šādām piedevām:

"Identifikācijas Nr. | CAS numurs | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |

(1) | (2) | (3) | (4) |

34650 | 151841–65–5 | Alumīnija hidroksibis [2,2'–metilēn]bis(4,6–di–terc– butilfenil) fosfāts | SMR = 5 mg/kg |

38000 | 000553–54–8 | Litija benzoāts | SMR (T) = 0,6 mg/kg8 (izteikts litijā) |

40720 | 025013–16–5 | terc–Butil–4–hidroksianizols (= BHA) | SMR = 30 mg/kg |

46640 | 000128–37–0 | 2,6–Di–terc–butil–p–krezols (= BHT) | SMR = 3,0 mg/kg |

54880 | 000050–00–0 | Formaldehīds | SMR (T) = 15 mg/kg22 |

55200 | 001166–52–5 | Gallusskābes dodecilesteris | SMR (T) = 30 mg/kg34 |

55280 | 001034–01–1 | Gallusskābes oktilesteris | SMR (T) = 30 mg/kg34 |

55360 | 000121–79–9 | Gallusskābes propilesteris | SMR (T) = 30 mg/kg34 |

67896 | 020336–96–3 | Miristīnskābes litija sāls | SMR (T) = 0,6 mg/kg8 (izteikts litijā) |

71935 | 007601–89–0 | Nātrija perhlorāta monohidrāts | SMR = 0,05 mg/kg31 |

76680 | 068132–00–3 | Policiklopentadiēns, hidrogenēts | SML = 5 mg/kg1 |

86480 | 007631–90–5 | Nātrija bisulfīts | SMR (T) = 10 mg/kg30 (izteikts SO2) |

86920 | 007632–00–0 | Nātrija nitrīts | SMR = 0,6 mg/kg |

86960 | 007757–83–7 | Nātrija sulfīts | SMR (T) = 10 mg/kg30 (izteikts SO2) |

87120 | 007772–98–7 | Nātrija tiosulfāts | SMR (T) = 10 mg/kg30 (izteikts SO2) |

94400 | 036443–68–2 | Trietilēnglikol–bis[3–(3–terc– butil–4–hidroksi–5– metilfenil)propionāts] | SML = 9 mg/kg" |

b) tabulā B iedaļā svītro šādas piedevas:

"Identifikācijas Nr. | CAS numurs | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |

(1) | (2) | (3) | (4) |

46720 | 004130–42–1 | 2,6–Di–terc–butil–4–etilfenols | QMA = 4,8 mg/6 dm2 |

68078 | 027253–31–2 | Neodekānskābes kobalta sāls | SMR (T) = 0,05 mg/kg7 (izteikts neodekānskābē), un SMR = 0,05 mg/kg14 (izteikts kobaltā). Nav paredzēts izmantošanai polimēros, kas saskaras ar pārtikas produktiem, kuriem Direktīvā 85/572/EEK par imitatoru noteikts pārtikas aizstājējs D |

95000 | 028931–67–1 | Trimetilolpropāntrimetakrilāta–metilmetakrilāta kopolimērs" | |

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

Direktīvas IV pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

"

IV PIELIKUMS

BAKTERIĀLĀ FERMENTĀCIJĀ IEGŪTIE PRODUKTI

Identifikācijas Nr. | CAS numurs | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |

(1) | (2) | (3) | (4) |

18888 | 080181–31–3 | 3–Hidroksibutānskābes–3– hidroksipentānskābes kopolimērs | Atbilstīgi V pielikumā noteiktajām specifikācijām |

"

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

Līdzšinējās specifikācijas V pielikuma B daļā identifikācijas numuriem 16690 un 18888 aizstāj ar šādām specifikācijām, bet identifikācijas numuriem 11530 un 77895 pievieno šādas specifikācijas:

"Identifikācijas Nr. | CITAS SPECIFIKĀCIJAS |

| |

11530 | Akrilskābes 2–hidroksipropilesteris Var saturēt līdz 25 % (m/m) akrilskābes 2–hidroksiizopropilestera (CAS No 002918–23–2) |

16690 | Divinilbenzols Var saturēt līdz 45 % etilvinilbenzola |

18888 | 3–Hidroksibutānskābes–3–hidroksipentānskābes kopolimērs |

Definīcija | Kopolimērus iegūst vadāmā fermentācijā ar Alcaligenes eutrophus, par oglekļa avotiem izmantojot glikozes un propionskābes maisījumus. Izmantojamais organisms nav ģenētiski modificēts un ir iegūts no viena savvaļas organisma Alcaligenes eutrophus celma HI6 NCIMB 10442. Organisma pamatparaugus liofilizētā veidā glabā ampulās. No pamatparauga izgatavo paraugus, ko glabā šķidrā slāpeklī un izmanto potējamā materiāla sagatavošanai fermentatoram. Fermentatora paraugus katru dienu pārbauda gan mikroskopiski, gan uz vairākiem agariem dažādā temperatūrā, lai konstatētu koloniju morfoloģijas izmaiņas. Kopolimērus no termiski apstrādātām baktērijām izdala pārējo šūnu sastāvdaļu vadāmā fermentatīvā šķelšanā, mazgājot un žāvējot. Šos kopolimērus parasti piedāvā kausētu granulu veidā, kuru sastāvā ietilpst dažādas tādas piedevas, piemēram, kristālisko centru veidošanas aģenti, plastifikatori, pildvielas, stabilizatori un pigmenti, kas atbilst gan vispārējām, gan atsevišķām specifikācijām |

Ķīmiskais nosaukums | Poli(3–D–hidroksibutanoāts–ko–3–D–hidroksipentanoāts) |

CAS numurs | 080181–31–3 |

+++++ TIFF +++++

Struktūrformula | kur n/(m + n) ir lielāks par nulli un mazāks vai vienāds ar 0,25 |

Vidējā molekulmasa | Ne mazāka par 150000 daltonu (nosakot pēc gelfiltrācijas hromatogrāfijas metodes) |

Pamatvielas saturs | Ne mazāk par 98 % poli(3–D–hidroksibutanoāta–ko–3–D– hidroksipentanoāta), analizējot pēc hidrolīzes kā 3–D–hidroksibutānskābes un 3–D–hidroksipentānskābes maisījumu |

Apraksts | Pēc izdalīšanas balts, dzeltenbalts vai pelēkbalts pulveris |

Īpašības | |

Identifikācijas testi | |

Šķīdība | Šķīst hlorētos ogļūdeņražos, piemēram, hloroformā un dihlormetānā, gandrīz nešķīst etanolā, alifātiskajos alkānos un ūdenī |

Ierobežojumi | QMA krotonskābei ir 0,05 mg/6 dm2 |

Tīrības pakāpe | Pirms granulēšanas izejmateriālā – kopolimēra pulverī ir jābūt: |

—slāpeklis | Ne vairāk kā 2500 mg/kg plastmasas |

—cinks | Ne vairāk kā 100 mg/kg plastmasas |

—varš | Ne vairāk kā 5 mg/kg plastmasas |

—svins | Ne vairāk kā 2 mg/kg plastmasas |

—arsēns | Ne vairāk kā 1 mg/kg plastmasas |

—hroms | Ne vairāk kā 1 mg/kg plastmasas |

77895 | Polietilēnglikol (EO = 2–6) monoalkil(C16–C18) ēteri Šā maisījuma sastāvs ir šāds: polietilēnglikol (EO = 2–6)monoalkil(C16–C18)ēteri (apmēram 28 %)alifātiskie spirti (C16–C18) (apmēram 48 %)etilēnglikola monoalkil (C16–C18) ēteri (apmēram 24 %)" |

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

Regulas VI pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu.

"

VI PIELIKUMS

PIEZĪMES, KAS ATTIECAS UZ AILI "IEROBEŽOJUMI UN/VAI SPECIFIKĀCIJAS"

Uzmanību: iespējams, ka SMR varētu būt pārsniegta taukus saturošas pārtikas aizstājējos.

SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 10060 un 23920.

SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 15760, 16990, 47680, 53650 un 89440.

SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 19540, 19960 un 64800.

SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 14200, 14230 un 41840.

SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 66560 un 66580.

SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 un 92030.

SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 38000, 42400, 64320., 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 un 95725.

Brīdinājums: iespējams, ka vielas migrācija pasliktina tās pārtikas organoleptiskās īpašības, kura ar to saskaras, un ka gatavais produkts neatbilst Direktīvas 89/109/EEK 2. panta otrā ievilkuma noteikumiem.

SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 un 73120.

SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu (izteiktu jodā), kas minētas ar identifikācijas numuriem: 45200, 64320, 81680 un 86800.

SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 36720, 36800, 36840 un 92000.

SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 39090 un 39120.

SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 44960, 68078, 82020 un 89170.

SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 un 61600.

SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 49600, 67520 un 83599.

SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 un 51120.

SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 67600, 67680 un 67760.

SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 60400, 60480 un 61440.

SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 66400 un 66480.

SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 93120 un 93280.

SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 17260, 18670, 54880 un 59280.

SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 13620, 36840, 40320 un 87040.

SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 13720 un 40580.

SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 16650 un 51570.

QM(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu atlieku summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 un 25270.

QMA(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu atlieku summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 10599/90A, 10599/91, 10599/92A un 10599/93.

SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 13480 un 39680.

SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 22775 un 69920.

SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 86480, 86960 un 87120.

Atbilstības testēšana gadījumos, kad ir saskare ar taukiem, jāveic, izmantojot taukus saturošas pārtikas produktu imitatorus, piemēram, pārtikas aizstājēju D.

Atbilstības testēšana gadījumos, kad ir saskare ar taukiem, jāveic, pārtikas aizstājēja D vietā izmantojot izooktānu.

QMA(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu atlieku summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 14800 un 45600.

SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 55200, 55280 un 55360.

"

--------------------------------------------------

Top