EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_043_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 43

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 043

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2003

L 304

1

 

 

32003R2003

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година относно торовете (1)

3

2004

L 007

1

 

 

32004R0048

 

 

 

Регламент (ЕО) № 48/2004 на Европейския парламент и Съвета от 5 декември 2003 година относно изготвянето на годишните статистически данни на Общността за стоманодобивната промишленост за референтните години 2003—2009 г.

197

2004

L 007

45

 

 

32004L0001

 

 

 

Директива 2004/1/ЕО на Комисията от 6 януари 2004 година за изменение на Директива 2002/72/ЕО по отношение на спирането на употребата на азодикарбонамид като разпенващ агент (1)

203

2004

L 010

5

 

 

32004R0065

 

 

 

Регламент (ЕО) № 65/2004 на Комисията от 14 януари 2004 година за създаване на система за разработване и оценка на единните идентификатори за генетично модифицирани организми

205

2004

L 014

19

 

 

32004L0005

 

 

 

Директива 2004/5/EO на Комисията от 20 януари 2004 година за изменение на Директива 2001/15/ЕО за включване на някои вещества в приложението (1)

211

2004

L 015

25

 

 

32004L0004

 

 

 

Директива 2004/4/ЕО на Комисията от 15 януари 2004 година за изменение на Директива 96/3/ЕО за предоставяне на дерогация от някои разпоредби на Директива 93/43/ЕИО на Съвета за хигиената на храните, отнасящи се до превоза по море на насипни течни масла и мазнини (1)

213

2004

L 024

58

 

 

32003L0114

 

 

 

Директива 2003/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 декември 2003 година за изменение на Директива 95/2/ЕО относно добавките в храни, различни от оцветители и подсладители

219

2004

L 024

65

 

 

32003L0115

 

 

 

Директива 2003/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 декември 2003 година за изменение на Директива 94/35/ЕО относно подсладители за влагане в храни

226

2004

L 025

1

 

 

32003L0097

 

 

 

Директива 2003/97/EO на Европейския парламент и на Съвета от 10 ноември 2003 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение на устройства за непряко виждане и на пътните превозни средства, оборудвани с такива устройства, за изменение на Директива 70/156/ЕИО и за отмяна на Директива 71/127/ЕИО (1)

233

2004

L 027

48

 

 

32004L0014

 

 

 

Директива 2004/14/ЕО на Комисията от 29 януари 2004 година за изменение на Директива 93/10/ЕИО относно материалите и предметите, изработени от филм от регенерирана целулоза, предназначени за контакт с храни (1)

278

2004

L 031

21

 

 

32004D0090

 

 

 

Решение на Комисията от 23 декември 2003 година относно техническите предписания за въвеждане в действие на член 3 от Директива 2003/102/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за защитата на пешеходците и другите участници в движението в случай на сблъсък с моторно превозно средство и за изменение на Директива 70/156/ЕИО (нотифицирано под номер С(2003) 5041) (1)

282

2004

L 042

16

 

 

32004L0016

 

 

 

Директива 2004/16/ЕO на Комисията от 12 февруари 2004 година относно определяне на методи за вземане на проби и на методи за анализ за целите на официалния контрол на консервирани храни за съдържание на калай (1)

330

2004

L 047

26

 

 

32004L0012

 

 

 

Директива 2004/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки

337

2004

L 049

36

 

 

32004L0003

 

 

 

Директива 2004/3/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година за изменение на Директиви 70/156/ЕИО и 80/1268/ЕИО на Съвета относно измерването на емисиите от въглероден двуокис и на разхода на гориво на моторните превозни средства от категория N1 (1)

343

2004

L 057

4

 

 

32004L0021

 

 

 

Директива 2004/21/ЕО на Комисията от 24 февруари 2004 година относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на азобагрила (тринадесето адаптиране към техническия прогрес на Директива 76/769/ЕИО на Съвета) (1)

349

2004

L 071

8

 

 

32004L0019

 

 

 

Директива 2004/19/ЕО на Комисията от 1 март 2004 година за изменение на Директива 2002/72/ЕО относно материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни (1)

351

2004

L 089

35

 

 

32004L0034

 

 

 

Директива 2004/34/ЕО на Комисията от 23 март 2004 година за изменение за целите на адаптирането към техническия прогрес на приложения I и II към Директива 96/74/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно текстилните наименования (1)

365

2004

L 102

14

 

 

32004R0641

 

 

 

Регламент (ЕО) № 641/2004 на Комисията от 6 април 2004 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно заявлението за разрешение за нови генетично модифицирани храни и фуражи, нотификацията на съществуващи продукти, инцидентното или технически неизбежното наличие на генетично модифициран материал, който е бил предмет на оценяване на съществуващия риск и е получил благоприятно становище (1)

366

2004

L 104

1

 

 

32004R0648

 

 

 

Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно детергентите (1)

378

2004

L 111

3

 

 

32004R0707

 

 

 

Регламент (ЕО) № 707/2004 на Комисията от 6 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета

414

2004

L 113

17

 

 

32004L0044

 

 

 

Директива 2004/44/ЕО на Комисията от 13 април 2004 година за изменение на Директива 2002/69/ЕО относно установяване на методи за вземане на проби и методи за анализ за официалния контрол на диоксини и определяне на диоксиноподобни ПХБ в храни (1)

429

2004

L 113

19

 

 

32004L0045

 

 

 

Директива 2004/45/ЕО на Комисията от 16 април 2004 година за изменение на Директива 96/77/ЕО относно определяне на специфични критерии за чистота на хранителните добавки, различни от оцветителите и подсладителите (1)

432

2004

L 113

24

 

 

32004L0047

 

 

 

Директива 2004/47/ЕО на Комисията от 16 април 2004 година за изменение на Директива 95/45/ЕО по отношение на смесените каротини (E 160 a (i)) и бета-каротина (E 160 a (ii)) (1)

437

2004

L 113

28

 

 

32004D0357

 

 

 

Решение на Комисията от 7 април 2004 година за изменение на Решение 1999/217/ЕО относно регистъра на ароматичните вещества (нотифицирано под № C(2004) 1273) (1)

441

2004

L 114

15

 

 

32004L0046

 

 

 

Директива 2004/46/ЕО на Комисията от 16 април 2004 година за изменение на Директива 95/31/ЕО по отношение на E 955 сукралоза и E 962 сол от аспартам-ацесулфам (1)

450

2004

L 118

23

 

 

32004R0753

 

 

 

Регламент (ЕО) № 753/2004 на Комисията от 22 април 2004 година за изпълнение на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистически данни в научно-технологичната област (1)

453

2004

L 118

76

 

 

32004D0376

 

 

 

Решение на Комисията от 20 април 2004 година относно публикуването на справочни данни за стандарт EN 1970:2000 Регулируеми легла за хора с увреждания — Изисквания и методи на изпитване съгласно Директива 93/42/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2004) 1290) (1)

462

2004

L 120

43

 

 

32004D0388

 

 

 

Решение на Комисията от 15 април 2004 година относно документ за превоз на взривни вещества в рамките на Общността (нотифицирано под № С(2004) 1332)

465

2004

L 120

48

 

 

32004D0389

 

 

 

Решение на Комисията от 20 април 2004 година за публикуването на справочни данни за стандарт EN 12180:2000 Неактивни хирургически имплантанти — Морфологични имплантанти – Специфични изисквания за гръдни имплантанти в съответствие с Директива 93/42/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер С(2004) 1275) (1)

470

2004

L 127

73

 

 

32004L0057

 

 

 

Директива 2004/57/ЕО на Комисията от 23 април 2004 година относно идентификацията на пиротехнически изделия и някои боеприпаси по смисъла на Директива 93/15/ЕИО на Съвета относно хармонизиране на разпоредбите, свързани с пускането на пазара и надзора на взривни вещества с гражданско предназначение (1)

471

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top