EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31973L0023

Padomes Direktīva (1973. gada 19. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās

OV L 77, 26.3.1973, p. 29–33 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; Atcelts ar 32006L0095

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1973/23/oj

31973L0023Oficiālais Vēstnesis L 077 , 26/03/1973 Lpp. 0029 - 0033
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 2 Lpp. 0167
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 2 Lpp. 0058
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 2 Lpp. 0167
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 2 Lpp. 0182
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 2 Lpp. 0182


Padomes Direktīva

(1973. gada 19. februāris)

par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās

(73/23/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

tā kā dalībvalstīs spēkā esošie noteikumi, kas izstrādāti, lai nodrošinātu noteiktās sprieguma robežās lietojamu elektroiekārtu drošu lietošanu, var atšķirties, tādējādi kavējot tirdzniecību;

tā kā atsevišķās dalībvalstīs attiecībā uz konkrētām elektroiekārtām likumdošana drošības pasākumu jomā izpaužas kā saistoši noteikumi par preventīviem un represīviem pasākumiem,

tā kā pārējās dalībvalstīs tiesību aktos attiecībā uz drošības pasākumiem, lai sasniegtu to pašu mērķi, paredz norādes uz standartizācijas iestāžu izstrādātiem tehniskajiem standartiem; tā kā šādas sistēmas priekšrocība ir strauja pielāgošanās tehnikas attīstībai, ievērojot arī drošības prasības;

tā kā dažas dalībvalstis veic administratīvas darbības standartu apstiprināšanai; tā kā šāda apstiprināšana nekādā veidā neietekmē standartu tehnisko saturu, nedz arī ierobežo to lietošanas nosacījumus; tā kā no Kopienas viedokļa šāda apstiprināšana tādēļ nevar izmainīt saskaņotu un publicētu standartu ietekmi;

tā kā Kopienā būtu jāievieš elektroiekārtu brīva aprite, ja šīs iekārtas atbilst visās dalībvalstīs atzītām konkrētām drošības prasībām; tā kā, neierobežojot pārējos pierādījumu veidus, attiecībā uz šīm prasībām var noteikt atbilstības pierādījumu ar norādi uz saskaņotiem standartiem, kuros iekļauti šie nosacījumi, tā kā šie saskaņotie standarti būtu jānosaka kopīgi vienojoties iestādēm, kuras katra dalībvalsts paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai, un tie būtu pēc iespējas vairāk jāpopularizē; tā kā šādai saskaņošanai būtu jālikvidē neērtības tirdzniecībā, kas rodas valstu standartu atšķirību dēļ;

tā kā, neierobežojot pārējos pierādījuma veidus, par pierādījumu elektroiekārtu atbilstībai saskaņotajiem standartiem var izmantot kompetento iestāžu piestiprinātu marķējumu vai izdotus sertifikātus vai, ja tādu nav, ražotāja atbilstības deklarāciju; tā kā, lai veicinātu tirdzniecības šķēršļu likvidāciju, dalībvalstīm būtu jāatzīst šāds marķējums, sertifikāti vai deklarācijas par pierādījumu; tā kā tālab minētais marķējums vai sertifikāti būtu jāpopularizē, jo īpaši publicējot tos Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī;

tā kā, lai panāktu tādu elektroiekārtu brīvu apriti, attiecībā uz kurām vēl nav saskaņotu standartu, kā pārejas posma pasākumu var izmantot to drošības noteikumu vai standartu piemērošanu, kurus izstrādājušas citas starptautiskas organizācijas vai viena no iestādēm, kas nosaka saskaņotus standartus;

tā kā ir iespējams, ka elektroiekārtu laiž brīvā apgrozībā pat tad, ja tā neatbilst drošības prasībām, un tā kā tādēļ vēlams izstrādāt atbilstīgus noteikumus, lai mazinātu šādu risku,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šajā direktīvā "elektroiekārtas" ir visas iekārtas, kas paredzētas lietošanai ar nominālo spriegumu 50 līdz 1000 V maiņstrāvai un 75 līdz 1500 V līdzstrāvai, izņemot II pielikumā uzskaitītās iekārtas un elementus.

2. pants

1. Dalībvalstis veic visus attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka elektroiekārtas var laist tirgū tikai tad, ja tās, izgatavotas saskaņā ar Kopienā spēkā esošu labu inženiertehnisko praksi drošības jautājumos un atbilstīgi uzstādītas, apkalpotas un lietotas paredzētajiem mērķiem, neapdraud cilvēkus, mājdzīvniekus vai īpašumu.

2. Šīs direktīvas 1. punktā norādīto drošības mērķu galvenie elementi ir uzskaitīti I pielikumā.

3. pants

Dalībvalstis veic visus attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka gadījumā, ja elektroiekārtas atbilst 2. panta noteikumiem, saskaņā ar 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem nosacījumiem šo iekārtu brīva aprite Kopienā drošības apsvērumu dēļ netiek kavēta.

4. pants

Saistībā ar elektroiekārtām dalībvalstis nodrošina, ka elektropiegādes uzņēmumi nenosaka stingrākas drošības prasības nekā 2. pantā izklāstītās attiecībā uz pieslēgumu tīklam vai elektroenerģijas piegādi elektroiekārtu lietotājiem.

5. pants

Dalībvalstis veic visus attiecīgos pasākumus, lai jo īpaši nodrošinātu, ka to kompetentās administratīvās iestādes atzīst visas elektroiekārtas, kas atbilst saskaņoto standartu drošības prasībām, par atbilstīgām 2. panta noteikumiem, lai šīs iekārtas varētu laist tirgū un brīvā apritē, kā attiecīgi norādīts 2. un 3. pantā.

Standartus uzskata par saskaņotiem, ja tie ir izstrādāti, kopīgi vienojoties dalībvalstu paziņotajām iestādēm saskaņā ar 11. pantā izklāstīto procedūru, un publicēti saskaņā ar attiecīgajās valstīs spēkā esošo kārtību. Standartus atjaunina, ņemot vērā tehnoloģisko attīstību un labas inženiertehniskās prakses sasniegumus drošības jautājumos.

Informācijas nolūkā saskaņoto standartu sarakstu un norādes par tiem publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

1. Ja saskaņotie standarti, kā noteikts 5. pantā, vēl nav izstrādāti un publicēti, dalībvalstis veic visus attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka nolūkā laist tirgū vai brīvā apritē, kā attiecīgi norādīts 2. un 3. pantā, to kompetentās administratīvās iestādes uzskata par atbilstīgām 2. panta noteikumiem arī tādas elektroiekārtas, kas atbilst Starptautiskās komisijas par elektroiekārtu aprobācijas noteikumiem (CEE) vai Starptautiskās elektrotehniskās komisijas (IEC) drošības noteikumiem, kuriem piemērota 2. un 3. punktā izklāstītā publicēšanas procedūra.

2. Šā panta 1. punktā minētos drošības noteikumus Komisija paziņo dalībvalstīm tūlīt pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, bet pēc tam ikreiz, kad tos publicē. Komisija, apspriedusies ar dalībvalstīm, norāda noteikumus un jo īpaši to variantus, kurus tā iesaka publicēt.

3. Dalībvalstis trijos mēnešos dara Komisijai zināmus iebildumus, kas tām varētu rasties pret šādi paziņotiem noteikumiem, norādot drošības pamatojumu, kā dēļ noteikumi nebūtu atzīstami.

Informācijas nolūkā tos drošības noteikumus, pret kuriem nav nekādu iebildumu, publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Ja saskaņotu standartu 5. panta nozīmē vai saskaņā ar 6. pantu publicētu drošības noteikumu vēl nav, dalībvalstis veic visus attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka nolūkā laist tirgū vai brīvā apritē, kā attiecīgi norādīts 2. un 3. pantā, to kompetentās administratīvās iestādes uzskata par atbilstīgām 2. panta noteikumiem arī tādas elektroiekārtas, kas ražotas saskaņā ar ražošanas dalībvalstī spēkā esošo standartu drošības noteikumiem, ja šīs iekārtas nodrošina šo dalībvalstu teritorijā pieprasītajai drošības pakāpei līdzvērtīgu drošību.

8. pants

1. Dalībvalstis veic visus attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka to kompetentās administratīvās iestādes atļauj laist tirgū vai brīvā apritē, kā norādīts attiecīgi 2. un 3. pantā, arī tādas elektroiekārtas, kas, lai gan neatbilst 5. pantā norādītajiem saskaņotajiem standartiem vai 6. un 7. panta noteikumiem, tomēr atbilst 2. panta noteikumiem.

2. Domstarpību gadījumā ražotājs vai preču ievedējs var iesniegt ziņojumu, ko sastādījusi iestāde, kuru informē saskaņā ar 11. pantā izklāstīto procedūru, par elektroiekārtas atbilstību 2. panta noteikumiem.

9. pants

1. Ja drošības apsvērumu dēļ dalībvalsts aizliedz laist tirgū kādu elektroiekārtu vai kavē tās brīvu apriti, tā tūlīt informē pārējās attiecīgās dalībvalstis un Komisiju, pamatojot šādu lēmumu un jo īpaši norādot:

- vai iekārtas neatbilstība 2. pantam ir attiecināma uz 5. pantā norādīto saskaņoto standartu, 6. pantā minēto noteikumu vai 7. pantā norādīto standartu nepilnībām,

- vai iekārtas neatbilstība ir attiecināma uz šādu standartu vai publikāciju kļūdainu piemērošanu vai uz 2. pantā minētās labas inženiertehniskās prakses neievērošanu.

2. Ja pārējām dalībvalstīm ir iebildumi pret 1. punktā minēto lēmumu, Komisija tūlīt apspriežas ar attiecīgajām dalībvalstīm.

3. Ja vienošanās nav panākta trijos mēnešos no paziņošanas dienas, kā noteikts 1. punktā, Komisija pieprasa atzinumu vienai no iestādēm, kas informētas saskaņā ar 11. pantā izklāstīto procedūru, kuras juridiskā adrese nav attiecīgās dalībvalsts teritorijā un kura nav iesaistīta 8. pantā paredzētajā procedūrā. Atzinumā konstatē, kādā apmērā nav izpildīti 2. panta noteikumi.

4. Komisija paziņo šīs iestādes atzinumu visām dalībvalstīm, kuras trijos mēnešos var darīt Komisijai zināmus savus apsvērumus. Komisija iepriekš minētajā atzinumā vienlaicīgi atzīmē visus attiecīgo pušu apsvērumus.

5. Ņēmusi vērā šos apsvērumus, Komisija vajadzības gadījumā izstrādā attiecīgus ieteikumus vai atzinumus.

10. pants

1. Neskarot citus pierādījumu veidus, dalībvalstis veic visus attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka to kompetentās administratīvās iestādes akceptē atbilstības prezumpciju attiecībā uz 5., 6. un 7. panta noteikumiem, ja uz elektroiekārtas ir marķējums, kas apzīmē atbilstību, tiek uzrādīts atbilstības sertifikāts vai, ja tādu nav, un jo īpaši attiecībā uz rūpnieciskām iekārtām, ir uzrādīta ražotāja atbilstības deklarācija.

2. Marķējumu vai sertifikātus atsevišķi vai, kopīgi vienojoties, nosaka iestādes, kas paziņotas saskaņā ar 11. pantā izklāstīto procedūru. Šāda marķējuma vai sertifikātu paraugus minētās iestādes publicē, kā arī informācijas nolūkā tos publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

11. pants

Katra dalībvalsts dara pārējām dalībvalstīm un Komisijai zināmu šādu informāciju:

- iestādes, kas norādītas 5. pantā,

- iestādes, kas var noteikt marķējumu un sertifikātus saskaņā ar 10. panta noteikumiem,

- iestādes, kas var sagatavot ziņojumu saskaņā ar 8. panta noteikumiem vai dot atzinumu saskaņā ar 9. panta noteikumiem,

- publicēšanas vietu, kas norādīta 5. panta 2. punktā.

Katra dalībvalsts dara pārējām dalībvalstīm un Komisijai zināmus visas izmaiņas iepriekš minētajā informācijā.

12. pants

Šī direktīva neattiecas uz elektroiekārtām, kas paredzētas izvešanai uz trešām valstīm.

13. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, 18 mēnešos pēc tās izziņošanas, un tās par to tūlīt informē Komisiju.

Taču attiecībā uz Dāniju termiņu pagarina līdz pieciem gadiem.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

14. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1973. gada 19. februārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A.Lavens

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

DROŠĪBAS PRINCIPU GALVENIE ELEMENTI ELEKTROIEKĀRTĀM, KAS PAREDZĒTAS LIETOŠANAI NOTEIKTĀS SPRIEGUMA ROBEŽĀS

1. Vispārēji nosacījumi

a) Būtiskie parametri, kuru atzīšana un ievērošana nodrošinās elektroiekārtas drošu lietošanu tai paredzētajā nolūkā, ir jānorāda uz iekārtas vai, ja tas nav iespējams, tai pievienotā paziņojumā.

b) Ražotāja vārds vai nosaukums, tirdzniecības nosaukums, vai preču zīme būtu skaidri jāuzdrukā uz elektroiekārtas vai, ja tas nav iespējams, uz iepakojuma.

c) Elektroiekārtai kopā ar tās sastāvdaļām jābūt izgatavotai tā, lai to varētu droši un pienācīgi samontēt un pieslēgt.

d) Elektroiekārtai jābūt konstruētai un izgatavotai tā, lai nodrošinātu garantētu aizsardzību pret šā pielikuma 2. un 3. punktā minētajiem riskiem, ja iekārtu lieto tai paredzētajā nolūkā un veic atbilstīgu tehnisko apkopi.

2. Aizsardzība pret elektroiekārtas radītiem riskiem

Saskaņā ar 1. punktu būtu jānosaka tehniska rakstura pasākumi, lai nodrošinātu:

a) cilvēku un mājdzīvnieku pietiekamu aizsardzību pret fiziska kaitējuma risku vai citādu kaitējumu, ko varētu radīt tiešs vai netiešs elektriskais kontakts;

b) ka iekārta nerada temperatūru, elektrisko loku vai starojumu, kas izraisītu apdraudējumu;

c) cilvēku, mājdzīvnieku un īpašuma pienācīgu aizsardzību pret elektroiekārtas radītu neelektriska rakstura apdraudējumu, par ko liecina pieredze;

d) izolāciju, kurai ir jābūt atbilstīgai paredzamiem apstākļiem.

3. Aizsardzība pret riskiem, ko var radīt ārēja ietekme uz elektroiekārtu

Saskaņā ar 1. punktu jānosaka tehniski pasākumi, lai nodrošinātu:

a) ka elektroiekārta atbilst paredzētajām mehāniskajām prasībām, neapdraudot cilvēkus, mājdzīvniekus un īpašumu;

b) ka elektroiekārta ir izturīga pret nemehānisku ietekmi paredzētajos vides apstākļos, neapdraudot cilvēkus, mājdzīvniekus un īpašumu;

c) ka elektroiekārta neapdraud cilvēkus, mājdzīvniekus un īpašumu paredzamos pārslodzes apstākļos.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

IEKĀRTAS UN ELEMENTI, KAS NEIETILPST ŠĪS DIREKTĪVAS DARBĪBAS JOMĀ

Elektroiekārtas lietošanai sprādzienbīstamā vidē

Elektroiekārtas radioloģijas un medicīnas vajadzībām

Kravas un pasažieru liftu elektriskās daļas

Elektrības skaitītāji

Kontaktdakšas un kontaktligzdas mājsaimniecības vajadzībām

Elektriskie žogu aktivatori

Radiotraucējumi

Specializētas elektroiekārtas lietošanai uz kuģiem, aviācijā vai uz dzelzceļiem, kas atbilst to starptautisko organizāciju izstrādātiem drošības noteikumiem, kuros piedalās dalībvalstis.

--------------------------------------------------

Top