EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31973L0023

Directiva Consiliului din 19 februarie 1973 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune

JO L 77, 26.3.1973, p. 29–33 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; abrogat prin 32006L0095

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1973/23/oj

13/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

226


31973L0023


L 077/29

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA CONSILIULUI

din 19 februarie 1973

privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune

(73/23/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 100,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Adunării parlamentare,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

întrucât dispozițiile în vigoare în statele membre, destinate asigurării siguranței în utilizarea echipamentelor electrice în cadrul unor anumite limite de tensiune, pot fi diferite, împiedicând astfel comerțul;

întrucât, în unele state membre, în ceea ce privește anumite echipamente electrice, legiuitorul, pentru a atinge acest obiectiv de siguranță, a recurs la măsuri preventive și represive, prin intermediul unor dispoziții obligatorii;

întrucât, în alte state membre, legiuitorul, pentru a atinge același obiectiv de siguranță, face trimitere la standardele tehnice stabilite de organismele de standardizare; întrucât un astfel de sistem oferă avantajul unei adaptări rapide la progresul tehnic, fără a neglija cerințele de siguranță;

întrucât unele state membre aprobă standardele prin efectuarea unor operațiuni cu caracter administrativ; întrucât o astfel de aprobare nu aduce în nici un fel atingere conținutului tehnic al standardelor și nici nu le limitează condițiile de aplicare; întrucât, din punctul de vedere al Comisiei, o astfel de aprobare nu poate modifica efectele standardelor armonizate și publicate;

întrucât, în cadrul Comunității, libera circulație a echipamentelor electrice ar trebui să aibă loc numai în cazul în care acestea respectă anumite cerințe de siguranță recunoscute în toate statele membre; întrucât, fără a aduce atingere nici unei alte forme de atestare, atestarea respectării acestor condiții poate fi stabilită prin referință la standardele armonizate care încorporează aceste condiții; întrucât aceste standarde armonizate ar trebui stabilite prin acordul comun al organismelor de resort și comunicate de fiecare stat membru celorlalte state membre și Comisiei și ar trebui făcute publice pe o scară cât mai largă; întrucât, în scopuri comerciale, o astfel de armonizare ar trebui să elimine inconvenientele care rezultă ca urmare a diferențelor între standardele naționale;

întrucât, fără a aduce atingere oricărei alte forme de atestare, conformitatea echipamentului electric cu standardele armonizate se poate deduce din atașarea sau emiterea de către organizațiile competente a unor mărci sau certificate sau, în absența acestora, din declarația de conformitate a fabricantului; întrucât, pentru a facilita eliminarea barierelor din calea comerțului, statele membre ar trebui să recunoască aceste mărci sau certificate sau declarații de conformitate ca elemente de atestare; întrucât, în acest scop, mărcile sau certificatele menționate ar trebui făcute publice în spe cial prin publicarea lor în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene;

întrucât, ca măsură tranzitorie, libera circulație a echipamentelor electrice, pentru care nu există încă standarde armonizate, se poate realiza prin aplicarea prevederilor sau standardelor în materie de siguranță deja prevăzute de organismele internaționale sau de către unul dintre organismele care stabilesc standarde armonizate;

întrucât este posibil ca echipamentele electrice să fie introduse în liberă circulație, deși nu corespund cerințelor de siguranță și întrucât, pentru a reduce acest pericol, este, așadar, de dorit să se prevadă dispoziții corespunzătoare,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

În înțelesul prezentei directive, „echipament electric” înseamnă orice echipament destinat utilizării la o tensiune nominală între 50 și 1 000 V, curent alternativ, și între 75 și 1 500 V, curent continuu, care nu face parte din echipamentele și fenomenele prezentate în anexa II.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura că echipamentele electrice pot fi introduse pe piață numai dacă, fiind produse în conformitate cu bunele practici de producție în materie de siguranță, în vigoare în Comunitate, nu pun în pericol siguranța oamenilor, a animalelor domestice și a bunurilor, în cazul în care sunt instalate, întreținute și utilizate corespunzător în aplicațiile pentru care au fost fabricate.

(2)   Elementele principale ale obiectivelor de siguranță menționate la alineatul (1) sunt enumerate în anexa I.

Articolul 3

Statele membre adoptă toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura că libera circulație a echipamentelor în cadrul Comunității nu este împiedicată din motive de siguranță, dacă aceste echipamente respectă dispozițiile articolului 2, sub rezerva condițiilor stabilite la articolul 5, 6, 7 sau 8.

Articolul 4

În legătură cu echipamentul electric, statele membre asigură că întreprinderile furnizoare de energie electrică nu impun utilizatorilor de echipamente electrice cerințe de siguranță mai stricte decât cele prevăzute la articolul 2 pentru conectarea la rețea și alimentarea cu electricitate.

Articolul 5

Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru ca, în special, echipamentele electrice care respectă cerințele de siguranță ale standardelor armonizate să fie considerate de autoritățile administrative competente ca respectând dispozițiile articolului 2, în sensul introducerii pe piață și liberei circulații menționate la articolele 2 și 3.

Standardele sunt considerate armonizate din momentul în care au fost elaborate prin acordul comun al organismelor notificate de statele membre, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11, și publicate în conformitate cu procedurile naționale. Standardele trebuie actualizate în funcție de progresul tehnologic și de evoluțiile bunei practici de producție în materie de siguranță.

În scopul informării, lista standardelor armonizate și referințele acestora se publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 6

(1)   În cazul în care nu s-au elaborat și publicat încă standarde armonizate în înțelesul articolului 5, statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru ca, în scopul introducerii pe piață sau al liberei circulații menționate la articolele 2 și 3, autoritățile lor administrative competente să considere că echipamentul electric, care este în conformitate cu prevederile în materie de siguranță ale Comisiei Internaționale pentru normele de aprobare a echipamentului electric (CEE-el) sau ale „International Electrotechnical Commission” (IEC) (Comisia internațională pentru electrotehnică), în legătură cu care s-au aplicat procedurile de publicare prevăzute la alineatele (2) și (3), respectă dispozițiile articolului 2.

(2)   Prevederile în materie de siguranță menționate la alineatul (1) sunt notificate statelor membre de Comisie de la data intrării în vigoare a prezentei directive și, ulterior, la data publicării acestora. După consultarea cu statele membre, Comisia indică prevederile și mai ales variantele pe care le recomandă spre publicare.

(3)   În termen de trei luni, statele membre informează Comisia cu privire la eventualele obiecțiile pe care le-ar putea avea cu privire la acele prevederi care le-au fost comunicate, indicând motivele de siguranță pe baza cărora dispozițiile respective nu ar trebui recunoscute.

În scopuri de informare, acele prevederi în materie de siguranță împotriva cărora nu s-au ridicat obiecții sunt publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 7

În cazul în care nu s-au stabilit încă standarde armonizate în sensul articolului 5 și nu au fost publicate prevederi în materie de siguranță în conformitate cu articolul 6, statele membre adoptă toate măsurile adecvate pentru ca, în scopul introducerii pe piață și al liberei circulații menționate la articolele 2 și 3, autoritățile lor administrative competente să considere că echipamentul electric produs în conformitate cu prevederile în materie de siguranță din standardele care sunt în vigoare în statul membru de producție respectă prevederile articolului 2, cu condiția ca acesta să asigure un nivel de siguranță echivalent.

Articolul 8

(1)   Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura că autoritățile lor administrative competente permit, de asemenea, introducerea pe piață sau libera circulație, menționate la articolele 2 și 3, a echipamentelor electrice care, deși nu sunt conforme standardelor armonizate menționate la articolul 5 sau dispozițiilor articolelor 6 și 7, respectă dispozițiile articolului 2.

(2)   În cazul unei contestații, producătorul sau importatorul poate prezenta un raport elaborat de un organism care este notificat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 cu privire la conformitatea echipamentului electric cu dispozițiile articolului 2.

Articolul 9

(1)   În cazul în care, din motive de siguranță, un stat membru interzice introducerea pe piață a oricărui echipament electric sau îi împiedică libera circulație, acesta informează de îndată celelalte state membre în cauză și Comisia, indicând motivele deciziei sale, în special:

în cazul în care neconformarea la dispozițiile articolului 2 se datorează unei lacune a standardelor armonizate menționate la articolul 5, a dispozițiilor articolului 6 sau a standardelor menționate la articolul 7;

în cazul în care neconformarea se datorează aplicării defectuoase a unor astfel de standarde sau publicații sau neîndeplinirii bunelor practici de producție menționate la articolul 2.

(2)   În cazul în care alte state membre ridică obiecții cu privire la decizia menționată în alineatul (1), Comisia consultă de îndată statele membre în cauză.

(3)   În cazul în care nu s-a ajuns la un acord în termen de trei luni de la data notificării prevăzute la alineatul (1), Comisia solicită avizul unuia dintre organismele notificate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11, care își are sediul în afara teritoriului statelor membre în cauză și care nu a fost implicat în procedura prevăzută la articolul 8. Avizul precizează în ce măsură nu au fost respectate dispozițiile articolului 2.

(4)   Comisia comunică avizul acestui organism tuturor statelor membre, care pot transmite Comisiei observațiile lor în termen de o lună. Comisia ia act concomitent de observațiile părților în cauză cu privire la avizul menționat anterior.

(5)   După ce a luat act de aceste observații, Comisia formulează, dacă este necesar, recomandările sau avizele corespunzătoare.

Articolul 10

(1)   Fără a aduce atingere altor metode de atestare, statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura că autoritățile lor administrative competente acceptă ca prezumție de conformitate cu dispozițiile articolelor 5, 6 și 7 plasarea unei mărci care denotă conformitatea pe echipamentul electric sau prezentarea unui certificat de conformitate ori, în absența acestora, în special în cazul echipamentelor industriale, declarația de conformitate a producătorului.

(2)   Mărcile sau certificatele sunt stabilite, separat sau de comun acord, de organismele notificate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11. Specimenele acestor mărci sau certificate se publică de către aceste organisme, în scop informativ, și în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 11

Fiecare stat membru informează celelalte state membre și Comisia cu privire la următoarele:

organismele menționate la articolul 5;

organismele care pot stabili mărcile și certificatele în conformitate cu dispozițiile articolului 10;

organismele care pot raporta în conformitate cu dispozițiile articolului 8 sau care pot emite un aviz în conformitate cu dispozițiile articolului 9;

locul publicării menționate la articolul 5 alineatul (2).

Orice modificare a datelor de mai sus se notifică de către fiecare stat membru celorlalte state membre, precum și Comisiei.

Articolul 12

Prezenta directivă nu se aplică echipamentelor electrice destinate exportului în țări terțe.

Articolul 13

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de 18 luni de la notificare și informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

În cazul Danemarcei, termenul limită poate fi extins la 5 ani.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate, de către statele membre, textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 14

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 februarie l973.

Pentru Consiliu

Președintele

A. LAVENS


ANEXA I

ELEMENTE PRINCIPALE ALE OBIECTIVELOR DE SIGURANȚĂ PENTRU ECHIPAMENTELE ELECTRICE DESTINATE UTILIZĂRII ÎN CADRUL UNOR ANUMITE LIMITE DE TENSIUNE

1.   Condiții generale

(a)

Caracteristicile esențiale, a căror recunoaștere și respectare va asigura utilizarea echipamentelor electrice în condiții de siguranță și în aplicații pentru care au fost concepute, sunt marcate pe echipament sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe documentul însoțitor.

(b)

Marca producătorului sau marca comercială se aplică vizibil pe echipamentul electric sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj.

(c)

Echipamentele electrice, precum și componentele lor ar trebui concepute astfel încât să asigure asamblarea și conectarea corespunzătoare și în condiții de siguranță.

(d)

Echipamentele electrice ar trebui concepute și fabricate astfel încât să asigure protecția împotriva pericolelor prezentate la punctele 2 și 3 din prezenta anexă, cu condiția ca echipamentul să fie utilizat în aplicații pentru care a fost conceput și să fie întreținut corespunzător.

2.   Protecție împotriva pericolelor care pot proveni de la echipamentele electrice

Măsurile de natură tehnică ar trebui prevăzute în conformitate cu punctul 1 pentru a asigura că:

(a)

persoanele și animalele domestice sunt protejate în mod corespunzător împotriva pericolului de vătămare fizică sau împotriva altor pagube care ar putea fi cauzate prin contact electric direct sau indirect;

(b)

nu se produc temperaturi, arcuri electrice sau radiații care ar putea prezenta pericol;

(c)

persoanele, animalele domestice sau obiectele sunt protejate corespunzător împotriva pericolelor care nu sunt de natură electrică, cauzate de echipamente electrice și care sunt demonstrate de experiență.

(d)

izolarea trebuie să corespundă condițiilor previzibile.

3.   Protecție împotriva pericolelor care pot fi cauzate de influențe externe asupra echipamentelor electrice

Trebuie prevăzute măsuri tehnice în conformitate cu punctul 1 pentru a asigura că:

(a)

echipamentele electrice îndeplinesc cerințele mecanice prevăzute, astfel încât persoanele, animalele domestice și bunurile nu sunt puse în pericol;

(b)

echipamentele electrice sunt rezistente la influențele care nu sunt de natură mecanică, în condiții de mediu prevăzute, astfel încât persoanele, animalele domestice și bunurile nu sunt puse în pericol;

(c)

echipamentele electrice nu pun în pericol persoane, animale domestice și bunuri în condiții de suprasarcină previzibile.


ANEXA II

ECHIPAMENTE ȘI FENOMENE CARE NU FAC OBIECTUL PREZENTEI DIRECTIVE

Echipamente electrice pentru utilizarea în medii explozive

Echipamente electrice pentru radiologie și scopuri medicale

Componente electrice pentru ascensoare de mărfuri și persoane

Contoare electrice

Fișe și prize de curent pentru uz gospodăresc

Reostate de pornire pentru gardurile electrice

Interferențe radioelectrice

Echipamente electrice specializate destinate utilizării pe nave, aeronave sau linii ferate care respectă prevederile în materie de siguranță elaborate de organisme internaționale la care statele membre participă.


Top