EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R0534-20200601

Consolidated text: Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2015/534 (2015. gada 17. marts) par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu (ECB/2015/13)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/534/2020-06-01

02015R0534 — LV — 01.06.2020 — 002.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (ES) 2015/534

(2015. gada 17. marts)

par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu (ECB/2015/13)

(OV L 086, 31.3.2015., 13. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (ES) 2017/1538 (2017. gada 25. augusts),

  L 240

1

19.9.2017

►M2

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (ES) 2020/605 (2020. gada 9. aprīlis),

  L 145

1

7.5.2020


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 065, 8.3.2018, lpp 48 (2017/1538)
▼B

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (ES) 2015/534

(2015. gada 17. marts)

par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu (ECB/2015/13)I SADAĻA

PRIEKŠMETS UN DEFINĪCIJAS

▼M1

1. pants

Priekšmets un vispārējie principi

1.  Šajā regulā noteiktas prasības attiecībā uz uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu, ko nacionālajām kompetentajām iestādēm (NKI) sniedz:

a) 

nozīmīgas kredītiestādes, kuras atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1606/2002 starptautiskos grāmatvedības standartus piemēro konsolidētu uzraudzības pārskatu sniegšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 24. panta 2. punktu;

b) 

nozīmīgas kredītiestādes, kuras nav a) apakšpunktā minētās iestādes un uz kurām attiecas valsts uzskaites sistēmas konsolidētu pārskatu sniegšanai, pamatojoties uz Direktīvu 86/635/EEK;

c) 

nozīmīgas kredītiestādes, kuras sniedz informāciju individuāli, un nozīmīgas filiāles;

d) 

nozīmīgas kredītiestādes attiecībā uz meitasuzņēmumiem, kas reģistrēti neiesaistītā dalībvalstī vai trešā valstī;

e) 

mazāk nozīmīgas kredītiestādes, kuras atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1606/2002 starptautiskos grāmatvedības standartus piemēro konsolidētu uzraudzības pārskatu sniegšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 24. panta 2. punktu;

f) 

mazāk nozīmīgas kredītiestādes, kuras nav e) apakšpunktā minētās iestādes un uz kurām attiecas valsts uzskaites sistēmas konsolidētu pārskatu sniegšanai, pamatojoties uz Direktīvu 86/635/EEK;

g) 

mazāk nozīmīgas kredītiestādes, kuras sniedz informāciju individuāli, un mazāk nozīmīgas filiāles.

2.  Atkāpjoties no 7. un 14. panta noteikumiem, kredītiestādēm, kurām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 7. vai 10. pantu nepiemēro prudenciālās prasības individuāli, netiek pieprasīts uzraudzības finanšu informāciju sniegt individuāli saskaņā ar šo regulu. Ja kredītiestādes saskaņā ar šo punktu uzraudzības finanšu informāciju nesniedz individuāli, NKI iesniedz ECB jebkuru Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 III vai IV pielikumā noteikto veidni, kuru tās vāc attiecībā uz šādām kredītiestādēm.

3.  Ja kompetentās iestādes, t.sk. ECB, prasa iestādēm ievērot Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrajā līdz ceturtajā daļā un sestajā līdz astotajā daļā un Direktīvas 2013/36/ES VII sadaļā noteiktos pienākumus subkonsolidēti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 11. panta 5. punktu, šādas iestādes subkonsolidēti ievēro arī šajā regulā noteiktās konsolidētu pārskatu prasības.

3.a  Ja mātesuzņēmumi piemēro individuālu konsolidācijas metodi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 9. panta 1. punktu, šādas iestādes šajā regulā noteiktās prasības ievēro individuāli, piemērojot tikai individuālo konsolidācijas metodi.

4.  NKI un/vai nacionālās centrālās bankas saskaņā ar šo regulu savāktos datus drīkst izmantot jebkādu citu uzdevumu izpildei.

5.  Šī regula neietekmē grāmatvedības standartus, ko uzraudzītās iestādes piemēro savos konsolidētajos pārskatos vai gada pārskatos, un negroza uzraudzības pārskatu sniegšanai piemērotos grāmatvedības standartus. Tā kā uzraudzītās iestādes piemēro dažādus grāmatvedības standartus, sniedz tikai informāciju, kas attiecas uz vērtēšanas noteikumiem, tostarp metodēm, ar ko aplēš kredītriska zaudējumus, kas pastāv saskaņā ar attiecīgiem grāmatvedības standartiem un ko attiecīgās uzraudzītās iestādes piemēro, sniedzot individuālu vai konsolidētu informāciju. Šim nolūkam uzraudzītās iestādes, kuras saskaņā ar Direktīvu 86/635/EEK piemēro valsts uzskaites sistēmas, nodrošina ar īpašām pārskatu veidnēm. Veidņu datu punkti, kuri neattiecas uz attiecīgām uzraudzītām iestādēm, nav jāsniedz.

6.  Nozīmīgas un mazāk nozīmīgas filiāles informāciju, kuru tām prasīts sniegt saskaņā ar šo regulu, var sniegt attiecīgajai NKI ar tās kredītiestādes palīdzību, kura tās reģistrējusi.

▼B

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā vienlaicīgi šādām definīcijām tiek izmantotas definīcijas, kas sniegtas Regulā (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17), ja vien nav noteikts citādi:

1) 

“starptautiskie grāmatvedības standarti” un “starptautiskie finanšu pārskatu standarti” ir starptautiskie grāmatvedības standarti (International Accounting Standards ( IAS)) un starptautiskie finanšu pārskatu standarti (International Financing Reporting Standards (IFRS)), kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1606/2002 2. pantā;

2) 

“meitasuzņēmums” ir meitasuzņēmums, kas definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 16. apakšpunktā, un tā ir kredītiestāde, kas definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā;

▼M1 —————

▼B

4) 

“konsolidēti” ir konsolidēti, kā tas noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 48) apakšpunktā;

5) 

“subkonsolidēti” ir subkonsolidēti, kā tas noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 49) apakšpunktā;

▼M1

6) 

“nozīmīga kredītiestāde” ir kredītiestāde, kurai ir nozīmīgas uzraudzītās iestādes statuss;

7) 

“mazāk nozīmīga kredītiestāde” ir kredītiestāde, kurai nav nozīmīgas uzraudzītās iestādes statusa;

8) 

“nozīmīga filiāle” ir filiāle, kurai ir nozīmīgas uzraudzītās iestādes statuss, kura nav daļa no uzraudzītās grupas un kuru iesaistītajā dalībvalstī reģistrējusi kredītiestāde, kura reģistrēta neiesaistītajā dalībvalstī;

9) 

“mazāk nozīmīga filiāle” ir filiāle, kurai nav nozīmīgas uzraudzītās iestādes statusa, kura nav daļa no uzraudzītās grupas un kuru iesaistītajā dalībvalstī reģistrējusi kredītiestāde, kura reģistrēta neiesaistītajā dalībvalstī.

▼M1

3. pants

Uzraudzītās iestādes statusa maiņa

1.  Šīs regulas vajadzībām uzraudzītā iestāde tiek klasificēta kā nozīmīga 12 mēnešus pēc tam, kad tai paziņots Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 45. panta 1. punktā minētais lēmums. Tā sniedz informāciju atbilstoši šīs regulas II sadaļai kā nozīmīga uzraudzītā iestāde pirmajā informācijas sniegšanas atsauces datumā pēc tam, kad tā klasificēta kā nozīmīga.

2.  Šīs regulas vajadzībām uzraudzītā iestāde tiek klasificēta kā mazāk nozīmīga pēc tam, kad tai paziņots Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 46. panta 1. punktā minētais lēmums. Pēc tam tā sāk sniegt informāciju saskaņā ar šīs regulas III sadaļu.II SADAĻA

NOZĪMĪGU KREDĪTIESTĀŽU KONSOLIDĒTU VAI INDIVIDUĀLU PĀRSKATU SNIEGŠANA UN NOZĪMĪGU FILIĀĻU INDIVIDUĀLU PĀRSKATU SNIEGŠANAI NODAĻA

Konsolidētu pārskatu sniegšana

4. pants

Konsolidētu pārskatu sniegšanas formāts un biežums, pārskatu sniegšanas atsauces datumi un nosūtīšanas datumi nozīmīgām kredītiestādēm, kuras piemēro SFPS konsolidētu uzraudzības pārskatu sniegšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 24. panta 2. punktu

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 3. punktu nozīmīgas kredītiestādes, kuras atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1606/2002 SFPS piemēro konsolidētu uzraudzības pārskatu sniegšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 24. panta 2. punktu, sniedz konsolidētu uzraudzības finanšu informāciju, kā noteikts Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 2., 3., un 10. pantā.

5. pants

Konsolidētu pārskatu sniegšanas formāts un biežums, pārskatu sniegšanas atsauces datumi un nosūtīšanas datumi nozīmīgām kredītiestādēm, kuras piemēro valsts uzskaites sistēmas konsolidētu pārskatu sniegšanai, pamatojoties uz Direktīvu 86/635/EEK

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 6. punktu nozīmīgās kredītiestādes, kuras nav minētas 4. pantā un uz kurām attiecas valsts uzskaites sistēmas konsolidētu pārskatu sniegšanai, pamatojoties uz Direktīvu 86/635/EEK, sniedz konsolidētu uzraudzības finanšu informāciju, kā noteikts Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 2., 3., un 11. pantā.II NODAĻA

Individuālu pārskatu sniegšana

6. pants

Individuālu pārskatu sniegšanas formāts un biežums kredītiestādēm, kas neietilpst nozīmīgā uzraudzītajā grupā, un nozīmīgām filiālēm

1.  Nozīmīgas kredītiestādes, kuras atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1606/2002 piemēro SFPS tāpēc, ka tās savus gada pārskatus sagatavo saskaņā ar tajos minētajiem grāmatvedības standartiem, vai tāpēc, ka tās tos piemēro uzraudzības pārskatu sniegšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 24. panta 2. punktu, un kuras neietilpst nozīmīgā uzraudzītajā grupā, sniedz individuālu uzraudzības finanšu informāciju attiecīgajai NKI. Tas attiecas arī uz nozīmīgām filiālēm.

2.  Uzraudzības finanšu informācija, kas minēta 1. punktā, ietver Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 9. pantā noteikto informāciju, t.sk. minētās regulas III pielikuma 40.1. veidnē noteikto informāciju, un to sniedz ar minētajā pantā noteikto biežumu.

3.  Nozīmīgas kredītiestādes, kuras nav minētas 1. punktā, kuras neietilpst nozīmīgā uzraudzītajā grupā un uz kurām, pamatojoties uz Direktīvu 86/635/EEK, attiecas valsts uzskaites sistēmas, sniedz uzraudzības finanšu informāciju attiecīgajai NKI. Tas attiecas arī uz nozīmīgām filiālēm.

4.  Uzraudzības finanšu pārskati, kas minēti 3. punktā, ietver Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 11. pantā noteikto informāciju, t.sk. minētās regulas IV pielikuma 40.1. veidnē noteikto informāciju, un to sniedz ar minētajā pantā noteikto biežumu.

5.  Šī panta 2. un 4. punktā minētā informācija ietver vienīgi informāciju, kas attiecas uz:

a) 

aktīviem, saistībām, pašu kapitālu, ienākumiem un izdevumiem, ko saskaņā ar piemērojamiem grāmatvedības standartiem atzīst uzraudzītā iestāde;

b) 

ārpusbilances riska darījumiem un darbībām, kurās iesaistīta uzraudzītā iestāde;

c) 

uzraudzītās iestādes veiktajiem darījumiem, kas nav minēti a) apakšpunktā un b) apakšpunktā;

d) 

vērtēšanas noteikumiem, tostarp metodēm, ar ko aplēš kredītriska zaudējumus, kas pastāv saskaņā ar piemērojamiem grāmatvedības standartiem un ko piemēro attiecīgā uzraudzītā iestāde.

6.  NKI var vākt 2. un 4. punktā noteikto informāciju, kas jāiesniedz ECB, kā daļu no plašākas valsts pārskatu sniegšanas sistēmas, kura saskaņā ar attiecīgiem Savienības vai valsts tiesību aktiem ietver papildu uzraudzības finanšu informāciju un arī kalpo mērķiem, kas nav uzraudzības mērķi, – tādiem kā statistikas mērķi.

7.  Atkāpjoties no 2. un 4. punkta noteikumiem, nozīmīgā uzraudzītajā grupā neietilpstošas nozīmīgas kredītiestādes tikai tad, ja tās sagatavo konsolidētus finanšu pārskatus, sniedz informāciju, kas noteikta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 III un IV pielikuma 17.1., 17.2. un 17.3. veidnē, un III un IV pielikuma 40.2. veidnē.

8.  Atkāpjoties no 2. un 4. punkta noteikumiem, nozīmīgām filiālēm netiek prasīts sniegt informāciju, kas noteikta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 III un IV pielikuma 17.1., 17.2. un 17.3. veidnē, un III un IV pielikuma 40.1. un 40.2. veidnē.

7. pants

Individuālu pārskatu sniegšanas formāts un biežums kredītiestādēm, kuras ietilpst nozīmīgā uzraudzītajā grupā

1.  Nozīmīgas kredītiestādes, kuras atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1606/2002 piemēro SFPS tāpēc, ka tās savus gada pārskatus sagatavo saskaņā ar tajos minētajiem grāmatvedības standartiem, vai tāpēc, ka tās tos piemēro uzraudzības pārskatu sniegšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 24. panta 2. punktu, un kuras ietilpst nozīmīgā uzraudzītajā grupā, sniedz individuālu uzraudzības finanšu informāciju attiecīgajai NKI. Šādas kredītiestādes sniedz uzraudzības finanšu pārskatus ar biežumu, kas noteikts Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 9. pantā, un šajā informācijā iekļauj I pielikumā noteikto parasto obligāto informāciju.

▼B

2.  NKI iesniedz ECB visas papildu veidnes, kas noteiktas Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 III pielikumā un ko vāc NKI. NKI iepriekš informē ECB par šādām papildu veidnēm, ko tās vēlas nosūtīt.

▼M1

3.  Nozīmīgās kredītiestādes, kuras nav minētas 1. punktā, uz kurām, pamatojoties uz Direktīvu 86/635/EEK, attiecas valsts uzskaites sistēmas, un kuras ietilpst nozīmīgajā uzraudzītajā grupā, sniedz uzraudzības finanšu informāciju attiecīgajai NKI.

▼B

4.  3. punktā minētā uzraudzības finanšu pārskatu sniegšana notiek ar biežumu, kas noteikts Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 11. pantā, un tajā iekļauj I pielikumā noteikto parasto obligāto informāciju.

5.  NKI iesniedz ECB visas papildu veidnes, kas noteiktas Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 IV pielikumā un ko vāc NKI. NKI iepriekš informē ECB par papildu veidnēm, ko tās vēlas nosūtīt.

6.  Šī panta 1., 2., 4. un 5. punktā minētā informācija jāsniedz saskaņā ar šīs Regulas 6. panta 5. punktu.

7.  NKI var vākt 1., 2., 4. un 5. punktā noteiktos datus, kas jāiesniedz ECB kā daļa no plašākas valsts uzskaites sistēmas, kura saskaņā ar attiecīgiem Savienības vai valsts tiesību aktiem ietver papildu uzraudzības finanšu informāciju un arī kalpo mērķiem, kas nav uzraudzības mērķi, – tādi kā statistikas mērķi.

▼M1

8. pants

Nozīmīgu kredītiestāžu un nozīmīgu filiāļu pārskatu sniegšanas atsauces datumi un nosūtīšanas datumi

1.  Informācijai par 6. un 7. pantā minētajām nozīmīgām kredītiestādēm un nozīmīgām filiālēm ir šādi pārskatu sniegšanas atsauces datumi:

a) 

ceturkšņa pārskatiem – 31. marts, 30. jūnijs, 30. septembris un 31. decembris;

b) 

pusgada pārskatiem – 30. jūnijs un 31. decembris;

c) 

gada pārskatiem – 31. decembris.

2.  Informāciju par periodu sniedz kumulatīvi no kalendārā gada pirmās dienas līdz pārskatu sniegšanas atsauces datumam.

3.  Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, ja nozīmīgām kredītiestādēm ir ļauts izstrādāt to gada pārskatus, piemērojot pārskata gadu, kas atšķiras no kalendārā gada, NKI var pielāgot pārskatu sniegšanas atsauces datumus pārskata gada beigām. Pielāgotie pārskatu sniegšanas atsauces datumi ir 3, 6, 9 un 12 mēneši pēc pārskata gada sākuma. Informāciju par periodu sniedz kumulatīvi no pārskata gada pirmās dienas līdz pārskatu sniegšanas atsauces datumam.

4.  NKI iesniedz ECB informāciju par 6. un 7. pantā minētajām nozīmīgām kredītiestādēm un nozīmīgām filiālēm līdz darbdienas beigām šādos nosūtīšanas datumos:

a) 

par nozīmīgām kredītiestādēm, kuras neietilpst nozīmīgā uzraudzītajā grupā, un nozīmīgām filiālēm – 10. darbdienā pēc attiecīgajiem nosūtīšanas datumiem, kas minēti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 3. pantā;

b) 

par nozīmīgām kredītiestādēm, kuras ietilpst nozīmīgā uzraudzītajā grupā – 25. darbdienā pēc attiecīgajiem nosūtīšanas datumiem, kas minēti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 3. pantā.

5.  NKI lemj par to, kad nozīmīgām kredītiestādēm un nozīmīgām filiālēm jāsniedz uzraudzības finanšu informācija, lai tās varētu ievērot šos termiņus.III NODAĻA

Nozīmīgu kredītiestāžu pārskatu sniegšana par neiesaistītā dalībvalstī vai trešā valstī reģistrētiem meitasuzņēmumiem

9. pants

Nozīmīgu kredītiestāžu pārskatu sniegšanas formāts un biežums par neiesaistītā dalībvalstī vai trešā valstī reģistrētiem meitasuzņēmumiem

1.  Uzraudzības finanšu informāciju par neiesaistītā dalībvalstī vai trešā valstī reģistrētiem meitasuzņēmumiem sniedz šādi:

a) 

nozīmīgas kredītiestādes, kuras atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1606/2002 piemēro SFPS konsolidētas informācijas sniegšanai, t.sk. tās, kuras SFPS piemēro uzraudzības pārskatu sniegšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 24. panta 2. punktu, nodrošina, ka II pielikuma 1. punktā noteiktā uzraudzības finanšu informācija tiek individuāli iesniegta attiecīgajai NKI attiecībā uz meitasuzņēmumiem, kas reģistrēti neiesaistītā dalībvalstī vai trešā valstī. Uzraudzības finanšu pārskatu sniegšana notiek ar biežumu, kas noteikts Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 9. pantā;

b) 

nozīmīgas kredītiestādes, kuras nav minētas a) apakšpunktā un uz kurām attiecas valsts uzskaites sistēmas konsolidētu pārskatu sniegšanai, pamatojoties uz Direktīvu 86/635/EEK, nodrošina, ka II pielikuma 2. punktā noteiktā uzraudzības finanšu informācija tiek individuāli iesniegta attiecīgajai NKI attiecībā uz meitasuzņēmumiem, kas reģistrēti neiesaistītā dalībvalstī vai trešā valstī. Uzraudzības finanšu informācijas sniegšana notiek ar biežumu, kas noteikts Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 11. pantā.

1.a  Ja vairāk nekā viena uzraudzītā grupā ietilpstoša kredītiestāde prudenciālās prasības piemēro konsolidēti, 1. punkts attiecas tikai uz kredītiestādēm, kas reģistrētas iesaistītajā dalībvalstī, augstākajā konsolidācijas līmenī.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, finanšu informācija par meitasuzņēmumiem, kuru aktīvu kopējā vērtība ir EUR 3. mljrd. vai mazāka, nav jāsniedz. Šajā nolūkā aktīvu kopējo vērtību nosaka, pamatojoties uz prudenciālo pārskatu sniegšanu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Ja aktīvu kopējo vērtību nevar noteikt, pamatojoties uz prudenciālo pārskatu sniegšanu, to nosaka, pamatojoties uz jaunāko auditēto gada pārskatu, bet, ja šis gada pārskats nav pieejams, pamatojoties uz gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar piemērojamiem nacionālajiem tiesību aktiem grāmatvedības jomā.

3.  Informāciju saskaņā ar 1. punktu sniedz, sākot no nākošā ceturkšņa pārskata sniegšanas atsauces datuma, ja meitasuzņēmuma aktīvu kopējā vērtība pārsniedz EUR 3 mljrd. četros ceturkšņa pārskatu sniegšanas atsauces datumos pēc kārtas. Pārskatu sniegšana saskaņā ar 1. punktu netiek prasīta, sākot no nākošā ceturkšņa pārskata sniegšanas atsauces datuma, ja meitasuzņēmuma aktīvu kopējā vērtība ir EUR 3 mljrd. vai mazāka trīs ceturkšņa pārskatu sniegšanas atsauces datumos pēc kārtas.

10. pants

Nozīmīgu kredītiestāžu pārskatu par neiesaistītā dalībvalstī vai trešā valstī reģistrētiem meitasuzņēmumiem sniegšanas atsauces datumi un nosūtīšanas datumi

1.  Informāciju, kas noteikta 9. pantā, vāc ar tiem pašiem pārskatu sniegšanas atsauces datumiem kā uzraudzības finanšu informāciju par attiecīgajām nozīmīgajām uzraudzītajām kredītiestādēm, kuras sniedz konsolidētus pārskatus. Informāciju par periodu sniedz kumulatīvi no tā pārskata gada pirmās dienas, par kuru tiek sniegta finanšu informācija, līdz pārskatu sniegšanas atsauces datumam.

2.  NKI sniedz ECB informāciju par neiesaistītā dalībvalstī vai trešā valstī reģistrētiem meitasuzņēmumiem saskaņā ar 9. pantu līdz darbdienas beigām 25. darbdienā pēc attiecīgajiem nosūtīšanas datumiem, kas minēti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 3. pantā.

3.  NKI lemj par to, kad kredītiestādēm jāsniedz uzraudzības finanšu informācija, lai tās varētu ievērot šo termiņu.III SADAĻA

MAZĀK NOZĪMĪGU KREDĪTIESTĀŽU KONSOLIDĒTU VAI INDIVIDUĀLU PĀRSKATU SNIEGŠANA UN MAZĀK NOZĪMĪGU FILIĀĻU INDIVIDUĀLU PĀRSKATU SNIEGŠANAI NODAĻA

Konsolidētu pārskatu sniegšana

11. pants

Mazāk nozīmīgu kredītiestāžu konsolidētu pārskatu sniegšanas formāts un biežums

1.  Mazāk nozīmīgas kredītiestādes, kuras atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1606/2002 piemēro SFPS konsolidētu uzraudzības pārskatu sniegšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 24. panta 2. punktu, sniedz konsolidētu uzraudzības finanšu informāciju attiecīgajai NKI.

2.  Uzraudzības finanšu pārskatu sniegšana, kas minēta 1. punktā, notiek ar biežumu, kas noteikts Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 9. pantā, un šādos pārskatos ietver I pielikuma 1. punktā noteikto parasto obligāto informāciju.

3.  NKI sniedz ECB visas papildu veidnes, kas noteiktas Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 III pielikumā un ko vāc NKI. NKI iepriekš informē ECB par papildu veidnēm, ko tās plāno nosūtīt.

4.  Mazāk nozīmīgas kredītiestādes, kuras nav minētas 1. punktā un uz kurām, pamatojoties uz Direktīvu 86/635/EEK, attiecas valsts uzskaites sistēmas konsolidēto pārskatu sniegšanai, sniedz konsolidētu uzraudzības finanšu informāciju attiecīgajai NKI. Šāda uzraudzības finanšu pārskatu sniegšana notiek ar biežumu, kas noteikts Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 11. pantā, un ietver I pielikuma 2. punktā noteikto parasto obligāto informāciju.

5.  NKI sniedz ECB visas papildu veidnes, kas noteiktas Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 IV pielikumā un ko vāc NKI. NKI iepriekš informē ECB par papildu veidnēm, ko tās plāno nosūtīt.

6.  Atkāpjoties no 4. un 5. punkta, uzraudzības finanšu pārskatos par mazāk nozīmīgām kredītiestādēm, kuru aktīvu kopējā konsolidētā vērtība ir EUR 3 mljrd. vai mazāka, šī panta 4. punktā noteiktās informācijas vietā iekļauj III pielikumā noteikto informāciju kā parasto obligāto informāciju. Šajā nolūkā kredītiestāžu aktīvu kopējo konsolidēto vērtību nosaka, pamatojoties uz prudenciālo konsolidēto pārskatu sniegšanu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Ja aktīvu kopējo vērtību nevar noteikt, pamatojoties uz prudenciālo konsolidēto pārskatu sniegšanu, to nosaka, pamatojoties uz jaunāko auditēto konsolidēto gada pārskatu, bet, ja šis gada pārskats nav pieejams, pamatojoties uz konsolidēto gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar piemērojamiem nacionālajiem tiesību aktiem grāmatvedības jomā.

7.  Mazāk nozīmīgas kredītiestādes informāciju saskaņā ar 4. un 5. punktu sāk sniegt, sākot no nākošā ceturkšņa pārskata sniegšanas atsauces datuma, ja mazāk nozīmīgas kredītiestādes aktīvu kopējā konsolidētā vērtība pārsniedz EUR 3 mljrd. četros ceturkšņa pārskatu sniegšanas atsauces datumos pēc kārtas. Mazāk nozīmīgas kredītiestādes informāciju saskaņā ar 6. punktu sāk sniegt, ja mazāk nozīmīgas kredītiestādes aktīvu kopējā konsolidētā vērtība ir EUR 3 mljrd. vai mazāka trīs ceturkšņa pārskatu sniegšanas atsauces datumos pēc kārtas.

8.  Šī panta 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minēto informāciju sniedz saskaņā ar šīs Regulas 6. panta 5. punktu.

9.  NKI var vākt 2., 3., 4., 5, un 6. punktā noteikto ECB iesniedzamo informāciju kā daļu no plašākas pārskatu sniegšanas sistēmas, kura saskaņā ar attiecīgajiem Savienības vai nacionālajiem tiesību aktiem ietver papildu uzraudzības finanšu informāciju un arī kalpo mērķiem, kas nav uzraudzības mērķi, piemēram, statistikas mērķiem.

12. pants

Mazāk nozīmīgu kredītiestāžu pārskatu sniegšanas atsauces datumi un nosūtīšanas datumi

1.  Informācijai, kuru saskaņā ar 11. pantu konsolidēti sniedz mazāk nozīmīgas kredītiestādes, ir šādi pārskatu sniegšanas atsauces datumi:

a) 

ceturkšņa pārskatiem – 31. marts, 30. jūnijs, 30. septembris un 31. decembris;

b) 

pusgada pārskatiem – 30. jūnijs un 31. decembris;

c) 

gada pārskatiem – 31. decembris.

2.  Informāciju par periodu sniedz kumulatīvi no kalendārā gada pirmās dienas līdz pārskata sniegšanas atsauces datumam.

3.  Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, ja mazāk nozīmīgām kredītiestādēm NKI ir ļāvušas sniegt konsolidētu uzraudzības finanšu informāciju par pārskata gadu, kas atšķiras no kalendārā gada, NKI var pielāgot pārskatu sniegšanas atsauces datumus pārskata gada beigām. Pielāgotie pārskatu sniegšanas atsauces datumi ir 3, 6, 9 un 12 mēneši pēc pārskata gada sākuma. Informāciju par periodu sniedz kumulatīvi par laiku no pārskata gada pirmās dienas līdz pārskata sniegšanas atsauces datumam.

4.  NKI iesniedz ECB 11. pantā minēto informāciju līdz darbdienas beigām šādos nosūtīšanas datumos:

a) 

par mazāk nozīmīgām kredītiestādēm, kuras reģistrētas iesaistītajā dalībvalstī un sniedz pārskatus augstākajā konsolidācijas līmenī – 25. darbdienā pēc attiecīgajiem nosūtīšanas datumiem, kas minēti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 3. pantā;

b) 

par mazāk nozīmīgām kredītiestādēm, kuras sniedz konsolidētus pārskatus un kuras nav a) apakšpunktā minētās iestādes – 35. darbdienā pēc attiecīgajiem nosūtīšanas datumiem, kas minēti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 3. pantā.

5.  NKI lemj par to, kad kredītiestādēm jāsniedz uzraudzības finanšu informācija, lai tās varētu ievērot šos termiņus.II NODAĻA

Individuālu pārskatu sniegšana

13. pants

Individuālu pārskatu sniegšanas formāts un biežums mazāk nozīmīgām kredītiestādēm, kuras neietilpst uzraudzītā grupā, un mazāk nozīmīgām filiālēm

1.  Mazāk nozīmīgas kredītiestādes, kuras atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1606/2002 piemēro SFPS tāpēc, ka tās savus gada pārskatus sagatavo saskaņā ar tajos minētajiem grāmatvedības standartiem, vai tāpēc, ka tās tos piemēro uzraudzības pārskatu sniegšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 24. panta 2. punktu, un kuras neietilpst uzraudzītajā grupā, sniedz individuālu uzraudzības finanšu informāciju attiecīgajai NKI. Tas attiecas arī uz mazāk nozīmīgām filiālēm.

2.  Uzraudzības finanšu pārskatu sniegšana, kas minēta 1. punktā, notiek ar biežumu, kas noteikts Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 9. pantā, un šādos pārskatos ietver I pielikuma 1. punktā noteikto parasto obligāto informāciju.

3.  NKI sniedz ECB visas papildu veidnes, kas noteiktas Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 III pielikumā un ko vāc NKI. NKI iepriekš informē ECB par papildu veidnēm, ko tās plāno nosūtīt.

4.  Mazāk nozīmīgās kredītiestādes, kuras nav minētas 1. punktā, uz kurām, pamatojoties uz Direktīvu 86/635/EEK, attiecas valsts uzskaites sistēmas, un kuras neietilpst uzraudzītajā grupā, sniedz uzraudzības finanšu informāciju attiecīgajai NKI. Tas attiecas arī uz mazāk nozīmīgām filiālēm.

5.  Uzraudzības finanšu pārskatu sniegšana, kas minēta 4. punktā, notiek ar biežumu, kas noteikts Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 11. pantā, un šādos pārskatos ietver I pielikuma 2. punktā noteikto parasto obligāto informāciju.

6.  NKI sniedz ECB visas papildu veidnes, kas noteiktas Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 IV pielikumā un ko vāc NKI. NKI iepriekš informē ECB par papildu veidnēm, ko tās plāno nosūtīt.

7.  Uz 2., 3., 5. un 6. punktu attiecas šādi izņēmumi:

a) 

uzraudzības finanšu pārskatos par mazāk nozīmīgām kredītiestādēm, kuru aktīvu kopējā vērtība ir EUR 3 mljrd. vai mazāka, 2., 3., 5. un 6. punktā noteiktās informācijas vietā iekļauj III pielikumā noteikto informāciju kā parasto obligāto informāciju;

b) 

mazāk nozīmīga filiāle uzraudzības finanšu informāciju nesniedz, ja tās aktīvu kopējā vērtība ir EUR 3 mljrd. vai mazāka.

8.  Šī panta 7. punkta nolūkiem mazāk nozīmīgas kredītiestādes un mazāk nozīmīgas filiāles aktīvu kopējo vērtību nosaka, pamatojoties uz prudenciālo pārskatu sniegšanu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Ja mazāk nozīmīgas kredītiestādes aktīvu kopējo vērtību nevar noteikt, pamatojoties uz prudenciālo pārskatu sniegšanu, to nosaka, pamatojoties uz jaunāko auditēto gada pārskatu, bet, ja šis gada pārskats nav pieejams, pamatojoties uz gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar piemērojamiem nacionālajiem tiesību aktiem grāmatvedības jomā. Ja mazāk nozīmīgas filiāles aktīvu kopējo vērtību nevar noteikt, pamatojoties uz prudenciālo pārskatu sniegšanu, to nosaka, pamatojoties uz statistikas datiem, kas sniegti saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 1071/2013 ( 1 ).

9.  Mazāk nozīmīgas kredītiestādes un mazāk nozīmīgas filiāles informāciju saskaņā ar 2., 3., 5. un 6. punktu sāk sniegt, sākot no nākošā ceturkšņa pārskata sniegšanas atsauces datuma, ja mazāk nozīmīgas kredītiestādes vai mazāk nozīmīgas filiāles aktīvu kopējā vērtība pārsniedz EUR 3 mljrd. četros ceturkšņa pārskatu sniegšanas atsauces datumos pēc kārtas. Mazāk nozīmīgas kredītiestādes un mazāk nozīmīgas filiāles informāciju saskaņā ar 7. punktu sāk sniegt, ja mazāk nozīmīgas kredītiestādes vai mazāk nozīmīgas filiāles aktīvu kopējā vērtība ir EUR 3 mljrd. vai mazāka trīs ceturkšņa pārskatu sniegšanas atsauces datumos pēc kārtas.

10.  Šī panta 2., 3., 5., 6. un 7. punktā minēto informāciju sniedz saskaņā ar šīs Regulas 6. panta 5. punktu.

11.  NKI var vākt 2., 3., 5., 6, un 7. punktā noteikto ECB iesniedzamo informāciju kā daļu no plašākas valsts pārskatu sniegšanas sistēmas, kura saskaņā ar attiecīgajiem Savienības vai nacionālajiem tiesību aktiem ietver papildu uzraudzības finanšu informāciju un arī kalpo mērķiem, kas nav uzraudzības mērķi, piemēram, statistikas mērķiem.

14. pants

Individuālu pārskatu sniegšanas formāts un biežums kredītiestādēm, kuras ietilpst mazāk nozīmīgā uzraudzītajā grupā

1.  Mazāk nozīmīgas kredītiestādes, kuras atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1606/2002 piemēro SFPS tāpēc, ka tās savus gada pārskatus sagatavo saskaņā ar tajos minētajiem grāmatvedības standartiem, vai tāpēc, ka tās tos piemēro uzraudzības pārskatu sniegšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 24. panta 2. punktu, un kuras ietilpst mazāk nozīmīgā uzraudzītajā grupā, sniedz individuālu uzraudzības finanšu informāciju attiecīgajai NKI.

2.  Uzraudzības finanšu pārskatu sniegšana, kas minēta 1. punktā, notiek ar biežumu, kas noteikts Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 9. pantā, un šādos pārskatos ietver II pielikumā noteikto parasto obligāto informāciju.

3.  NKI sniedz ECB visas papildu veidnes, kas noteiktas Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 III pielikumā un ko vāc NKI. NKI iepriekš informē ECB par papildu veidnēm, ko tās plāno nosūtīt.

4.  Mazāk nozīmīgās kredītiestādes, kuras nav minētas 1. punktā, uz kurām, pamatojoties uz Direktīvu 86/635/EEK, attiecas valsts uzskaites sistēmas, un kuras ietilpst mazāk nozīmīgajā uzraudzītajā grupā, sniedz uzraudzības finanšu informāciju attiecīgajai NKI.

5.  Uzraudzības finanšu pārskatu sniegšana, kas minēta 4. punktā, notiek ar biežumu, kas noteikts Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 11. pantā, un šādos pārskatos ietver II pielikumā noteikto parasto obligāto informāciju.

6.  NKI sniedz ECB visas papildu veidnes, kas noteiktas Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 IV pielikumā un ko vāc NKI. NKI iepriekš informē ECB par papildu veidnēm, ko tās plāno nosūtīt.

7.  Atkāpjoties no 2., 3., 5. un 6. punkta, to mazāk nozīmīgu kredītiestāžu uzraudzības finanšu pārskatos, kuru aktīvu kopējā vērtība ir EUR 3 mljrd. vai mazāka, ietver III pielikumā noteikto informāciju. Šajā nolūkā mazāk nozīmīgās kredītiestādes aktīvu kopējo vērtību nosaka, pamatojoties uz prudenciālo pārskatu sniegšanu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Ja mazāk nozīmīgas kredītiestādes aktīvu kopējo vērtību nevar noteikt, pamatojoties uz prudenciālo pārskatu sniegšanu, to nosaka, pamatojoties uz jaunāko auditēto gada pārskatu, bet, ja šis gada pārskats nav pieejams, pamatojoties uz gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar piemērojamiem nacionālajiem tiesību aktiem grāmatvedības jomā.

8.  Mazāk nozīmīgas kredītiestādes informāciju saskaņā ar 2., 3., 5. un 6. punktu sāk sniegt, sākot no nākošā ceturkšņa pārskata sniegšanas atsauces datuma, ja mazāk nozīmīgas kredītiestādes aktīvu kopējā vērtība pārsniedz EUR 3 mljrd. četros ceturkšņa pārskatu sniegšanas atsauces datumos pēc kārtas. Mazāk nozīmīgas kredītiestādes informāciju saskaņā ar 7. punktu sāk sniegt, ja mazāk nozīmīgas kredītiestādes aktīvu kopējā vērtība ir EUR 3 mljrd. vai mazāka trīs ceturkšņa pārskatu sniegšanas atsauces datumos pēc kārtas.

9.  Šī panta 2., 3., 5., 6. un 7. punktā minēto informāciju sniedz saskaņā ar šīs Regulas 6. panta 5. punktu.

10.  NKI var vākt 2., 3., 5., 6, un 7. punktā noteikto ECB iesniedzamo informāciju kā daļu no plašākas valsts pārskatu sniegšanas sistēmas, kura saskaņā ar attiecīgajiem Savienības vai nacionālajiem tiesību aktiem ietver papildu uzraudzības finanšu informāciju un arī kalpo mērķiem, kas nav uzraudzības mērķi, piemēram, statistikas mērķiem.

15. pants

Mazāk nozīmīgu kredītiestāžu un mazāk nozīmīgu filiāļu pārskatu sniegšanas atsauces datumi un nosūtīšanas datumi

1.  Informācijai par 13. un 14. pantā minētajām mazāk nozīmīgām kredītiestādēm un mazāk nozīmīgām filiālēm ir šādi pārskatu sniegšanas atsauces datumi:

a) 

ceturkšņa pārskatiem – 31. marts, 30. jūnijs, 30. septembris un 31. decembris;

b) 

pusgada pārskatiem – 30. jūnijs un 31. decembris;

c) 

gada pārskatiem – 31. decembris.

2.  Informāciju par periodu sniedz kumulatīvi no kalendārā gada pirmās dienas līdz pārskata sniegšanas atsauces datumam.

3.  Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, ja mazāk nozīmīgām kredītiestādēm NKI ir ļāvušas sniegt uzraudzības finanšu informāciju par pārskata gadu, kas atšķiras no kalendārā gada, NKI var pielāgot pārskatu sniegšanas atsauces datumus pārskata gada beigām. Pielāgotie pārskatu sniegšanas atsauces datumi ir 3, 6, 9 un 12 mēneši pēc pārskata gada sākuma. Datus par periodu sniedz kumulatīvi no pārskata gada pirmās dienas līdz pārskata sniegšanas atsauces datumam.

4.  NKI iesniedz ECB uzraudzības finanšu informāciju par 13. un 14. pantā minētajām mazāk nozīmīgām kredītiestādēm un mazāk nozīmīgām filiālēm līdz darbdienas beigām šādos nosūtīšanas datumos:

a) 

par mazāk nozīmīgām kredītiestādēm, kuras neietilpst uzraudzītajā grupā, un mazāk nozīmīgām filiālēm – 25. darbdienā pēc attiecīgajiem nosūtīšanas datumiem, kas minēti Īstenošanas regulā (ES) Nr. 680/2014;

b) 

par mazāk nozīmīgām kredītiestādēm, kuras ietilpst mazāk nozīmīgā uzraudzītajā grupā – 35. darbdienā pēc attiecīgajiem nosūtīšanas datumiem, kas minēti Īstenošanas regulā (ES) Nr. 680/2014.

5.  NKI lemj par to, kad mazāk nozīmīgām kredītiestādēm un nozīmīgām filiālēm jāsniedz uzraudzības finanšu informācija, lai tās varētu ievērot šos termiņus.

▼BIV SADAĻA

DATU KVALITĀTE UN IT VALODA

16. pants

Datu kvalitātes pārbaudes

NKI pārrauga un nodrošina ECB iesniegtās informācijas kvalitāti un ticamību. Šim nolūkam NKI ievēro Lēmuma ECB/2014/29 4. un 5. panta specifikācijas.

▼M1

17. pants

IT valoda nacionālo kompetento iestāžu veiktajai informācijas nosūtīšanai uz ECB

NKI nosūta šajā regulā noteikto informāciju, ievērojot attiecīgo eXtensible Business Reporting Language taksonomiju, lai nodrošinātu vienotu tehnisko formātu datu sniegšanai. Šim nolūkam NKI ievēro Lēmuma ECB/2014/29 6. pantā noteiktās specifikācijas.

▼BV SADAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

▼M1 —————

▼M1

19. pants

Pārejas noteikumi

1.  Ja mazāk nozīmīga uzraudzītā iestāde kļūst par nozīmīgu iestādi pirms 2018. gada 1. janvāra, tā tiek klasificēta kā nozīmīga uzraudzītā iestāde šīs regulas vajdzībām 18 mēnešus pēc tam, kad tai paziņots Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 45. panta 1. punktā minētais lēmums.

2.  Ja mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes aktīvu kopējā vērtība individuāli vai konsolidēti pārsniedz EUR 3 mljrd. pirms 2018. gada 1. janvāra, tā sāk sniegt pārskatus saskaņā ar attiecīgajiem šīs regulas noteikumiem pirmajā pārskatu sniegšanas atsauces datumā, kas iestājas vismaz 18 mēnešus pēc šīs robežvērtības pārsniegšanas.

3.  Ja neiesaistītā dalībvalstī vai trešā valstī reģistrēta meitasuzņēmuma aktīvu kopējā vērtība pārsniedz EUR 3 mljrd. pirms 2018. gada 1. janvāra, informāciju saskaņā ar 9. panta 1. punktu sniedz pirmajā atsauces datumā, kas iestājas vismaz 18 mēnešus pēc šīs robežvērtības pārsniegšanas.

▼B

20. pants

Nobeiguma noteikumi

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.
I PIELIKUMS

Vienkāršota uzraudzības finanšu pārskatu sniegšana

1. Uzraudzītām ►M1  ————— ◄ iestādēm, kuras saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002 piemēro starptautiskos finanšu pārskatu standartus, kā arī uzraudzītām iestādēm, kuras saskaņā ar Direktīvu 86/635/EEK piemēro valsts uzskaites sistēmas, kuras ir saderīgas ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, “vienkāršota uzraudzības finanšu pārskatu sniegšana” ietver 1. tabulā minētās veidnes no Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 III pielikuma.

2. Uzraudzītām ►M1  ————— ◄ iestādēm, kuras saskaņā ar Direktīvu 86/635/EEK piemēro tādas valsts uzskaites sistēmas, kas nav minētas 1. punktā, “vienkāršota uzraudzības finanšu pārskatu sniegšana” ietver 2. tabulā minētās veidnes no Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 IV pielikuma.

▼M1

2.a Atkāpjoties no 2. punkta, NKI var nolemt, ka 2. punktā minētās un tās dalībvalstī reģistrētās iestādes sniedz:

a) 

informāciju, kas noteikta 9.1. veidnē, vai informāciju, kas noteikta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 IV pielikuma 9.1.1. veidnē;

b) 

informāciju, kas noteikta 11.1. veidnē, vai informāciju, kas noteikta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 IV pielikuma 11.2. veidnē;

c) 

informāciju, kas noteikta 12.0. veidnē, vai informāciju, kas noteikta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 IV pielikuma 12.1. veidnē;

d) 

informāciju, kas noteikta 16.3. veidnē, vai informāciju, kas noteikta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 IV pielikuma 16.4. veidnē.

▼B

3. 1. un 2. punktā minēto informāciju sniedz saskaņā ar Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 V pielikumā sniegtajām norādēm.

▼M1

4. 1. un 2. tabulas 17.1., 17.2. un 17.3. veidnes ir paredzētas tikai kredītiestādēm, kuras sniedz konsolidētus pārskatus. 1. un 2. tabulas 40.1. veidne ir paredzēta kredītiestādēm, kuras sniedz konsolidētus pārskatus, un kredītiestādēm, kuras neietilpst grupā, kas sniedz individuālus pārskatus.

▼B

5. Lai aprēķinātu šī pielikuma 1. un 2. tabulas 2. daļā minēto robežvērtību, piemēro Īstenošanas Regulas (ES) 680/2014 5. panta a) punkta 4) apakšpunktu.

▼M21. tabula

Veidnes numurs

Veidnes vai veidņu grupas nosaukums

 

1. DAĻA [BIEŽUMS – IK CETURKSNI]

 

Bilance [Finanšu stāvokļa pārskats]

1.1.

Bilance – aktīvi

1.2.

Bilance – saistības

1.3.

Bilance – pašu kapitāls

2.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

 

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem

4.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

4.2.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – netirdzniecības finanšu aktīvi, obligāti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

4.2.2.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

4.3.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos visaptverošajos ienākumos

4.4.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – finanšu aktīvi amortizētajās izmaksās

4.5.

Subordinētie finanšu aktīvi

5.1.

Netirdzniecības aizdevumu un avansu iedalījums pa produktiem

6.1.

Nefinanšu sabiedrībām izsniegto aizdevumu un avansu, kas netiek turēti tirdzniecības nolūkā, sadalījums pa NACE kodiem

 

Finanšu saistību sadalījums

8.1.

Finanšu saistību sadalījums pa produktiem un darījuma partneru sektoriem

8.2.

Subordinētās finanšu saistības

 

Aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

9.1.1.

Ārpusbilances riska darījumi – sniegtās aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

9.2.

Saņemtās aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

10.

Atvasinātie instrumenti – tirdzniecība un ekonomikas riska ierobežošanas pozīcijas

 

Riska ierobežošanas uzskaite

11.1.

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite – sadalījums pa risku veidiem un riska ierobežošanas pozīciju veidiem

 

Izmaiņas atskaitījumos un uzkrājumos kredītzaudējumiem

12.1.

Izmaiņas atskaitījumos un uzkrājumos kredītzaudējumiem

 

Saņemtais nodrošinājums un garantijas

13.1.

Nodrošinājuma un garantiju sadalījums pa aizdevumiem un avansiem, kas netiek turēti tirdzniecības nolūkā

13.2.1.

Attiecīgajā periodā ar pārņemšanu iegūtais nodrošinājums [turējumā atsauces datumā]

13.3.1.

Uzkrātais ar pārņemšanu iegūtais nodrošinājums

14.

Patiesās vērtības hierarhija – patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti

 

Atsevišķu peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu sadalījums

16.1.

Procentu ienākumi un izdevumi dalījumā pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem

16.3.

Peļņa vai zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētiem finanšu aktīviem un saistībām un no tirdzniecības finanšu aktīviem un saistībām dalījumā pa instrumentiem

 

Saskaņošana starp grāmatvedības un KPR konsolidācijas tvērumu – bilance

17.1.

Saskaņošana starp grāmatvedības un KPR konsolidācijas tvērumu – aktīvi

17.2.

Saskaņošana starp grāmatvedības un KPR konsolidācijas tvērumu – ārpusbilances riska darījumi – sniegtās aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

17.3.

Saskaņošana starp grāmatvedības un KPR konsolidācijas tvērumu – saistības

 

Informācija par ieņēmumus nesošiem un ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem

18.0.

Informācija par ieņēmumus nesošiem un ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem

18.1.

Ieņēmumu nenesošo riska darījumu ienākošās un izejošās naudas plūsmas – aizdevumi un avansi pa darījuma partneru sektoriem

18.2.

Komerciālā nekustamā īpašuma aizdevumi un papildu informācija par aizdevumiem, kuri nodrošināti ar nekustamo īpašumu

19.

Pārskatītie riska darījumi

 

2. DAĻA [IK CETURKSNI AR ROBEŽVĒRTĪBU; BIEŽUMS – IK CETURKSNI VAI PĀRSKATU NESNIEDZ]

 

Ģeogrāfiskais sadalījums

20.4.

Aktīvu ģeogrāfiskais sadalījums pa darījuma partneru rezidences vietām

20.5.

Ārpusbilances riska darījumu ģeogrāfiskais sadalījums pa darījuma partneru rezidences vietām

20.6.

Saistību ģeogrāfiskais sadalījums pa darījuma partneru rezidences vietām

 

4. DAĻA [IK GADU]

 

Grupas struktūra

40.1.

Grupas struktūra – pa sabiedrībām2. tabula

Veidnes numurs

Veidnes vai veidņu grupas nosaukums

 

1. DAĻA [BIEŽUMS – IK CETURKSNI]

 

Bilance [Finanšu stāvokļa pārskats]

1.1.

Bilance – aktīvi

1.2.

Bilance – saistības

1.3.

Bilance – pašu kapitāls

2.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

 

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem

4.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

4.2.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – netirdzniecības finanšu aktīvi, obligāti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

4.2.2.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

4.3.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos visaptverošajos ienākumos

4.4.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – finanšu aktīvi amortizētajās izmaksās

4.5.

Subordinētie finanšu aktīvi

4.6.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – tirdzniecības finanšu aktīvi

4.7.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kas novērtēti pēc patiesās vērtības, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

4.8.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kas novērtēti pēc patiesās vērtības caur pašu kapitālu

4.9.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kas novērtēti pēc iegādes izmaksu metodes

4.10.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – citi netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi

5.1.

Netirdzniecības aizdevumu un avansu iedalījums pa produktiem

6.1.

Nefinanšu sabiedrībām izsniegto aizdevumu un avansu, kas netiek turēti tirdzniecības nolūkā, sadalījums pa NACE kodiem

 

Finanšu saistību sadalījums

8.1.

Finanšu saistību sadalījums pa produktiem un darījuma partneru sektoriem

8.2.

Subordinētās finanšu saistības

 

Aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

9.1.

Ārpusbilances riska darījumi saskaņā ar valsts vispārpieņemtajiem grāmatvedības standartiem (GAAP) – sniegtās aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

9.1.1.

Ārpusbilances riska darījumi – sniegtās aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

9.2.

Saņemtās aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

10.

Atvasinātie instrumenti – tirdzniecība un ekonomikas riska ierobežošanas pozīcijas

 

Riska ierobežošanas uzskaite

11.1.

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite – sadalījums pa risku veidiem un riska ierobežošanas pozīciju veidiem

11.2.

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite saskaņā ar valsts GAAP – sadalījums pa risku veidiem

 

Izmaiņas atskaitījumos un uzkrājumos kredītzaudējumiem

12.

Izmaiņas atskaitījumos kredītzaudējumiem un pašu kapitāla instrumentu vērtības samazinājumam saskaņā ar valsts GAAP

12.1.

Izmaiņas atskaitījumos un uzkrājumos kredītzaudējumiem

 

Saņemtais nodrošinājums un garantijas

13.1.

Nodrošinājuma un garantiju sadalījums pa aizdevumiem un avansiem, kas netiek turēti tirdzniecības nolūkā

13.2.1.

Attiecīgajā periodā ar pārņemšanu iegūtais nodrošinājums [turējumā atsauces datumā]

13.3.1.

Uzkrātais ar pārņemšanu iegūtais nodrošinājums

14.

Patiesās vērtības hierarhija – patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti

 

Atsevišķu peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu sadalījums

16.1.

Procentu ienākumi un izdevumi dalījumā pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem

16.3.

Peļņa vai zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētiem finanšu aktīviem un saistībām un no tirdzniecības finanšu aktīviem un saistībām dalījumā pa instrumentiem

16.4.

Peļņa vai zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētiem finanšu aktīviem un saistībām un no tirdzniecības finanšu aktīviem un tirdzniecības finanšu saistībām dalījumā pa risku veidiem

 

Saskaņošana starp grāmatvedības un KPR konsolidācijas tvērumu – bilance

17.1.

Saskaņošana starp grāmatvedības un KPR konsolidācijas tvērumu – aktīvi

17.2.

Saskaņošana starp grāmatvedības un KPR konsolidācijas tvērumu – ārpusbilances riska darījumi – sniegtās aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

17.3.

Saskaņošana starp grāmatvedības un KPR konsolidācijas tvērumu – saistības

 

Informācija par ieņēmumus nesošiem un ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem

18.0.

Informācija par ieņēmumus nesošiem un ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem

18.1.

Ieņēmumu nenesošo riska darījumu ienākošās un izejošās naudas plūsmas – aizdevumi un avansi pa darījuma partneru sektoriem

18.2.

Komerciālā nekustamā īpašuma aizdevumi un papildu informācija par aizdevumiem, kuri nodrošināti ar nekustamo īpašumu

19.

Pārskatītie riska darījumi

 

2. DAĻA [IK CETURKSNI AR ROBEŽVĒRTĪBU; BIEŽUMS – IK CETURKSNI VAI PĀRSKATU NESNIEDZ]

 

Ģeogrāfiskais sadalījums

20.4.

Aktīvu ģeogrāfiskais sadalījums pa darījuma partneru rezidences vietām

20.5.

Ārpusbilances riska darījumu ģeogrāfiskais sadalījums pa darījuma partneru rezidences vietām

20.6.

Saistību ģeogrāfiskais sadalījums pa darījuma partneru rezidences vietām

 

4. DAĻA [IK GADU]

 

Grupas struktūra

40.1.

Grupas struktūra – pa sabiedrībām

▼B
II PIELIKUMS

Ļoti vienkāršota uzraudzības finanšu pārskatu sniegšana

1. Uzraudzītām iestādēm, kuras saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002 piemēro starptautiskos finanšu pārskatu standartus, kā arī uzraudzītām iestādēm, kuras saskaņā ar Direktīvu 86/635/EEK piemēro valsts uzskaites sistēmas, kuras ir saderīgas ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, “ļoti vienkāršota uzraudzības finanšu pārskatu sniegšana” ietver 3. tabulā minētās veidnes no Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 III pielikuma.

▼M23. tabula

Veidnes numurs

Veidnes vai veidņu grupas nosaukums

 

1. DAĻA [BIEŽUMS – IK CETURKSNI]

 

Bilance [Finanšu stāvokļa pārskats]

1.1.

Bilance – aktīvi

1.2.

Bilance – saistības

1.3.

Bilance – pašu kapitāls

2.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

 

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem

4.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

4.2.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – netirdzniecības finanšu aktīvi, obligāti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

4.2.2.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

4.3.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos visaptverošajos ienākumos

4.4.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – finanšu aktīvi amortizētajās izmaksās

4.5.

Subordinētie finanšu aktīvi

5.1.

Netirdzniecības aizdevumu un avansu iedalījums pa produktiem

 

Finanšu saistību sadalījums

8.1.

Finanšu saistību sadalījums pa produktiem un darījuma partneru sektoriem

8.2.

Subordinētās finanšu saistības

 

Aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

9.1.1.

Ārpusbilances riska darījumi – sniegtās aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

10.

Atvasinātie instrumenti – tirdzniecība un ekonomikas riska ierobežošanas pozīcijas

 

Riska ierobežošanas uzskaite

11.1.

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite – sadalījums pa risku veidiem un riska ierobežošanas pozīciju veidiem

 

Izmaiņas atskaitījumos un uzkrājumos kredītzaudējumiem

12.1.

Izmaiņas atskaitījumos un uzkrājumos kredītzaudējumiem

14.

Patiesās vērtības hierarhija – patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti

 

Informācija par ieņēmumus nesošiem un ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem

18.0.

Informācija par ieņēmumus nesošiem un ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem

18.1.

Ieņēmumu nenesošo riska darījumu ienākošās un izejošās naudas plūsmas – aizdevumi un avansi pa darījuma partneru sektoriem

18.2.

Komerciālā nekustamā īpašuma aizdevumi un papildu informācija par aizdevumiem, kuri nodrošināti ar nekustamo īpašumu

19.

Pārskatītie riska darījumi

▼B

2. Uzraudzītām iestādēm, kuras saskaņā ar Direktīvu 86/635/EEK piemēro tādas valsts uzskaites sistēmas, kas nav minētas 1. punktā, “ļoti vienkāršota uzraudzības finanšu pārskatu sniegšana” ietver 4. tabulā minētās veidnes no Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 IV pielikuma.

▼M24. tabula

Veidnes numurs

Veidnes vai veidņu grupas nosaukums

 

1. DAĻA [BIEŽUMS – IK CETURKSNI]

 

Bilance [Finanšu stāvokļa pārskats]

1.1.

Bilance – aktīvi

1.2.

Bilance – saistības

1.3.

Bilance – pašu kapitāls

2.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

 

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem

4.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

4.2.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – netirdzniecības finanšu aktīvi, obligāti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

4.2.2.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

4.3.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos visaptverošajos ienākumos

4.4.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – finanšu aktīvi amortizētajās izmaksās

4.5.

Subordinētie finanšu aktīvi

4.6.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – tirdzniecības finanšu aktīvi

4.7.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kas novērtēti pēc patiesās vērtības, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

4.8.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kas novērtēti pēc patiesās vērtības caur pašu kapitālu

4.9.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kas novērtēti pēc iegādes izmaksu metodes

4.10.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – citi netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi

5.1.

Netirdzniecības aizdevumu un avansu iedalījums pa produktiem

 

Finanšu saistību sadalījums

8.1.

Finanšu saistību sadalījums pa produktiem un darījuma partneru sektoriem

8.2.

Subordinētās finanšu saistības

 

Aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

9.1.

Ārpusbilances riska darījumi saskaņā ar valsts vispārpieņemtajiem grāmatvedības standartiem (GAAP) – sniegtās aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

9.1.1.

Ārpusbilances riska darījumi – sniegtās aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

10.

Atvasinātie instrumenti – tirdzniecība un ekonomikas riska ierobežošanas pozīcijas

 

Riska ierobežošanas uzskaite

11.1.

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite – sadalījums pa risku veidiem un riska ierobežošanas pozīciju veidiem

11.2.

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite saskaņā ar valsts GAAP – sadalījums pa risku veidiem

 

Izmaiņas atskaitījumos un uzkrājumos kredītzaudējumiem

12.

Izmaiņas atskaitījumos kredītzaudējumiem un pašu kapitāla instrumentu vērtības samazinājumam saskaņā ar valsts GAAP

12.1.

Izmaiņas atskaitījumos un uzkrājumos kredītzaudējumiem

 

Informācija par ieņēmumus nesošiem un ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem

18.0.

Informācija par ieņēmumus nesošiem un ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem

18.1.

Ieņēmumu nenesošo riska darījumu ienākošās un izejošās naudas plūsmas – aizdevumi un avansi pa darījuma partneru sektoriem

18.2.

Komerciālā nekustamā īpašuma aizdevumi un papildu informācija par aizdevumiem, kuri nodrošināti ar nekustamo īpašumu

19.

Pārskatītie riska darījumi

▼B

3. 1. un 2. punktā minēto informāciju sniedz saskaņā ar Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 V pielikumā sniegtajām norādēm.

▼C1

4. Atkāpjoties no 2. punkta, NKI var nolemt, ka 2. punktā minētās un tās dalībvalstī reģistrētās iestādes sniedz:

a) 

informāciju, kas noteikta 9.1. veidnē, vai informāciju, kas noteikta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 IV pielikuma 9.1.1. veidnē;

b) 

informāciju, kas noteikta 11.1. veidnē, vai informāciju, kas noteikta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 IV pielikuma 11.2. veidnē;

c) 

informāciju, kas noteikta 12.0. veidnē, vai informāciju, kas noteikta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 IV pielikuma 12.1. veidnē.

▼B
III PIELIKUMS

Uzraudzības finanšu pārskatu datu punkti

1. Uzraudzītām iestādēm, kuras saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002 piemēro starptautiskos finanšu pārskatu standartus, kā arī uzraudzītām iestādēm, kuras saskaņā ar Direktīvu 86/635/EEK piemēro valsts uzskaites sistēmas, kuras ir saderīgas ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, “uzraudzības finanšu pārskatu datu punkti” ietver IV pielikumā noteiktos datu punktus no Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 III pielikuma.

2. Uzraudzītām iestādēm, kuras saskaņā ar Direktīvu 86/635/EEK piemēro tādas valsts uzskaites sistēmas, kas nav minētas 1. punktā, “uzraudzības finanšu pārskatu datu punkti” ietver V pielikumā noteiktos datu punktus no Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 IV pielikuma.

3. 1. un 2. punktā minēto informāciju sniedz saskaņā ar Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 V pielikumā sniegtajām norādēm.

▼M2
IV PIELIKUMSFINREP veidnes SFPS mērķiem

Veidnes numurs

Veidnes kods

Veidnes vai veidņu grupas nosaukums

 

 

1. DAĻA [BIEŽUMS – IK CETURKSNI]

 

 

Bilance [Finanšu stāvokļa pārskats]

1.1.

F 01.01

Bilance – aktīvi

1.2.

F 01.02

Bilance – saistības

1.3.

F 01.03

Bilance – pašu kapitāls

2

F 02.00

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

5.1

F 05.01

Netirdzniecības aizdevumu un avansu iedalījums pa produktiem

 

 

Finanšu saistību sadalījums

8.1

F 08.01

Finanšu saistību sadalījums pa produktiem un darījuma partneru sektoriem

8.2

F 08.02

Subordinētās finanšu saistības

10

F 10.00

Atvasinātie instrumenti – tirdzniecība un ekonomikas riska ierobežošanas pozīcijas

 

 

Riska ierobežošanas uzskaite

11.1

F 11.01

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite – sadalījums pa risku veidiem un riska ierobežošanas pozīciju veidiem

 

 

Informācija par ieņēmumus nesošiem un ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem

18

F 18.00

Informācija par ieņēmumus nesošiem un ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem

19

F 19.00

Pārskatītie riska darījumi

KRĀSU KODS VEIDNĒS 

Iesniedzamie datu punkti

1.    Bilance [Finanšu stāvokļa pārskats]

1.1.    Aktīvi 

Atsauces

Tabula, kurā sniegts sadalījums

Uzskaites vērtība

V pielikums, 1.27. daļa

010

010

Nauda, naudas līdzekļu atlikumi centrālajās bankās un citi pieprasījuma noguldījumi

1. SGS 54. i)

 

 

020

Skaidra nauda

V pielikums, 2.1. daļa

 

 

030

Naudas līdzekļu atlikumi centrālajās bankās

V pielikums, 2.2. daļa

 

 

040

Citi pieprasījuma noguldījumi

V pielikums, 2.3. daļa

5

 

050

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

9. SFPS, A papildinājums

 

 

060

Atvasinātie instrumenti

9. SFPS, A papildinājums

10

 

070

Pašu kapitāla instrumenti

32. SGS 11.

4

 

080

Parāda vērtspapīri

V pielikums, 1.31. daļa

4

 

090

Aizdevumi un avansi

V pielikums, 1.32. daļa

4

 

096

Netirdzniecības finanšu aktīvi, obligāti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

7. SFPS 8. a) ii); 9. SFPS 4.1.4.

4

 

097

Pašu kapitāla instrumenti

32. SGS 11.

4

 

098

Parāda vērtspapīri

V pielikums, 1.31. daļa

4

 

099

Aizdevumi un avansi

V pielikums, 1.32. daļa

4

 

100

Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

7. SFPS 8. a) i); 9. SFPS 4.1.5.

4

 

120

Parāda vērtspapīri

V pielikums, 1.31. daļa

4

 

130

Aizdevumi un avansi

V pielikums, 1.32. daļa

4

 

141

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu citos visaptverošajos ienākumos

7. SFPS 8. h); 9. SFPS 4.1.2.A

4

 

142

Pašu kapitāla instrumenti

32. SGS 11.

4

 

143

Parāda vērtspapīri

V pielikums, 1.31. daļa

4

 

144

Aizdevumi un avansi

V pielikums, 1.32. daļa

4

 

181

Finanšu aktīvi amortizētajās izmaksās

7. SFPS 8. f); 9. SFPS 4.1.2.

4

 

182

Parāda vērtspapīri

V pielikums, 1.31. daļa

4

 

183

Aizdevumi un avansi

V pielikums, 1.32. daļa

4

 

240

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite

9. SFPS 6.2.1.; V pielikums, 1.22. daļa

11

 

250

Procentu likmes risku ierobežošanas portfeļa pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas

39. SGS 89.A a); 9. SFPS 6.5.8.

 

 

260

Ieguldījumi meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajos uzņēmumos

1. SGS 54. e); V pielikums, 1.21. daļa, 2.4. daļa

40

 

270

Materiālie aktīvi

 

 

 

280

Pamatlīdzekļi

16. SGS 6.; 1. SGS 54. a); 16. SFPS 47. a)

21, 42

 

290

Ieguldījumu īpašums

40. SGS 5.; 1. SGS 54. b); 16. SFPS,48.

21, 42

 

300

Nemateriālie aktīvi

1. SGS 54. c); KPR 4. panta 1. punkta 115. apakšpunkts

 

 

310

Nemateriālā vērtība

3. SFPS B67. d); KPR 4. panta 1. punkta 113. apakšpunkts

 

 

320

Citi nemateriālie aktīvi

38. SGS 8., 118.; 16. SFPS 47. a)

21, 42

 

330

Nodokļu aktīvi

1. SGS 54. n)–o)

 

 

340

Pārskata perioda nodokļu aktīvi

1. SGS 54. n); 12. SGS 5.

 

 

350

Atliktā nodokļa aktīvi

1. SGS 54. o); 12. SGS 5.; KPR 4. panta 1. punkta 106. apakšpunkts

 

 

360

Citi aktīvi

V pielikums, 2.5. daļa

 

 

370

Ilgtermiņa aktīvi un atsavināmās grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas

1. SGS 54. j); 5. SFPS 38., V pielikums, 2.7. daļa

 

 

380

KOPĒJIE AKTĪVI

1. SGS 9. a), 6. ĪN

 

 

1.2.    Saistības 

Atsauces

Tabula, kurā sniegts sadalījums

Uzskaites vērtība

V pielikums, 1.27. daļa

010

010

Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības

7. SFPS 8. e) ii); 9. SFPS BA.6.

8

 

020

Atvasinātie instrumenti

9. SFPS, A papildinājums; 9. SFPS 4.2.1.a); 9. SFPS BA.7. a)

10

 

030

Īsās pozīcijas

9. SFPS BA7. b)

8

 

040

Noguldījumi

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9. daļa; V pielikums, 1.36. daļa

8

 

050

Emitētie parāda vērtspapīri

V pielikums, 1.37. daļa

8

 

060

Citas finanšu saistības

V pielikums, 1.38.–41. daļa

8

 

070

Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

7. SFPS 8. e) i); 9. SFPS 4.2.2.

8

 

080

Noguldījumi

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9. daļa; V pielikums, 1.36. daļa

8

 

090

Emitētie parāda vērtspapīri

V pielikums, 1.37. daļa

8

 

100

Citas finanšu saistības

V pielikums, 1.38.–41. daļa

8

 

110

Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajās izmaksās

7. SFPS 8. g); 9. SFPS 4.2.1.

8

 

120

Noguldījumi

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9. daļa; V pielikums, 1.36. daļa

8

 

130

Emitētie parāda vērtspapīri

V pielikums, 1.37. daļa

8

 

140

Citas finanšu saistības

V pielikums, 1.38.–41. daļa

8

 

150

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite

9. SFPS 6.2.1.; V pielikums, 1.26. daļa

11

 

160

Procentu likmes risku ierobežošanas portfeļa pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas

39. SGS 89.A b), 9. SFPS 6.5.8.

 

 

170

Uzkrājumi

37. SGS 10.; 1. SGS, 54. l)

43

 

180

Pensijas un citas pēcnodarbinātības definētu pabalstu saistības

19. SGS 63.; 1. SGS 78. d); V pielikums, 2.9. daļa

43

 

190

Citi darbinieku ilgtermiņa pabalsti

19. SGS 153.; 1. SGS 78. d); V pielikums, 2.10. daļa

43

 

200

Pārstrukturēšana

37. SGS 71., 84. a)

43

 

210

Nepabeigta tiesvedība un nodokļu strīdi

37. SGS, C papildinājums, 6. un 10. piemērs

43

 

220

Sniegtās saistības un garantijas

9. SFPS 4.2.1. c), d), 9.5.5., 9.B2.5.; 37. SGS, 4. SFPS, V pielikums, 2.11. daļa

9

12

43

 

230

Citi uzkrājumi

37. SGS 14.

43

 

240

Nodokļu saistības

1. SGS 54. n)–o)

 

 

250

Pārskata perioda nodokļu saistības

1. SGS 54. n); 12. SGS 5.

 

 

260

Atliktā nodokļa saistības

1. SGS 54. o); 12. SGS 5.; KPR 4. panta 1. punkta 108. apakšpunkts

 

 

270

Akciju kapitāls, kas atmaksājams pēc pieprasījuma

32. SGS IE 33.; 2. SFPIK; V pielikums, 2.12. daļa

 

 

280

Citas saistības

V pielikums, 2.13. daļa

 

 

290

Saistības, kuras iekļautas atsavināmās grupās, kas klasificētas kā pārdošanai turētas

1. SGS 54. p); 5. SFPS 38., V pielikums, 2.14. daļa

 

 

300

KOPĒJĀS SAISTĪBAS

1. SGS 9. b); 6. ĪN

 

 

1.3.    Pašu kapitāls 

Atsauces

Tabula, kurā sniegts sadalījums

Uzskaites vērtība

010

010

Kapitāls

1. SGS 54. r), BPD 22. pants

46

 

020

Samaksātais pamatkapitāls

1. SGS 78. e)

 

 

030

Pieprasītais nesamaksātais kapitāls

V pielikums, 2.14. daļa

 

 

040

Akciju emisijas uzcenojums

1. SGS 78. e); KPR 4. panta 1. punkta 124. apakšpunkts

46

 

050

Emitēti kapitāla vērtspapīru instrumenti, kas nav kapitāls

V pielikums, 2.18.-19. daļa

46

 

060

Salikto finanšu instrumentu pašu kapitāla komponents

32. SGS 28.-29.; V pielikums, 2.18. daļa

 

 

070

Citi emitētie kapitāla vērtspapīru instrumenti

V pielikums, 2.19. daļa

 

 

080

Cits pašu kapitāls

2. SFPS 10.; V pielikums, 2.20. daļa

 

 

090

Citi uzkrātie visaptverošie ienākumi

KPR 4. panta 1. punkta 100. apakšpunkts

46

 

095

Posteņi, kas netiks pārklasificēti uz peļņu vai zaudējumiem

1. SGS 82.A a)

 

 

100

Materiālie aktīvi

16. SGS. 39.-41.

 

 

110

Nemateriālie aktīvi

38. SGS. 85.-87.

 

 

120

Aktuārā peļņa vai (-) zaudējumi par definētu pabalstu pensiju plāniem

1. SGS 7., 6. ĪN; 19. SGS 120. c)

 

 

122

Ilgtermiņa aktīvi un atsavināmās grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas

5. SFPS 38., ĪN 12. piemērs

 

 

124

Daļa citu atzīto ienākumu un izdevumu no ieguldījumiem meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajos uzņēmumos

1. SGS, 6. ĪN; 28. SGS 10.

 

 

320

Kapitāla vērtspapīru instrumentu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu citos visaptverošajos ienākumos, patiesās vērtības izmaiņas

1. SGS 7. d); 9. SFPS 5.7.5., B5.7.1.; V pielikums, 2.21. daļa

 

 

330

Kapitāla vērtspapīru, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu citos visaptverošajos ienākumos, patiesās vērtības riska ierobežošanas pozīciju riska ierobežošanas neefektivitāte

1. SGS 7. e); 9. SFPS 5.7.5; 6.5.3.; 7. SFPS 24.C; V pielikums, 2.22. daļa

 

 

340

Kapitāla vērtspapīru instrumentu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu citos visaptverošajos ienākumos, patiesās vērtības izmaiņas [pret risku nodrošināts postenis]

9. SFPS 5.7.5., 6.5.8. b); V pielikums, 2.22. daļa

 

 

350

Kapitāla vērtspapīru instrumentu, kas nav novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu citos visaptverošajos ienākumos, patiesās vērtības izmaiņas [riska ierobežošanas instruments]

1. SGS 7. e); 9. SFPS 5.7.5; 6.5.8. a); V pielikums, 2.57. daļa

 

 

360

Finanšu saistību, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, patiesās vērtības izmaiņas, kuras attiecināmas uz izmaiņām to kredītriskā

1. SGS 7. f); 9. SFPS 5.7.7., V pielikums, 2.23. daļa

 

 

128

Posteņi, ko var pārklasificēt uz peļņu vai zaudējumiem

1. SGS 82.A a) ii)

 

 

130

Ārvalstu operācijās veikto neto ieguldījumu riska ierobežošanas pozīcija [efektīvā daļa]

9 SFPS 6.5.13. a); 7. SFPS 24.B b) ii) iii); 7. SFPS 24.C b) i) iv), 24.E a); V pielikums, 2.24. daļa

 

 

140

Pārrēķins ārvalstu valūtā

21. SGS 52. b); 21. SGS 32., 38.–49.

 

 

150

Riska ierobežošanas atvasinātie instrumenti. Naudas plūsmas riska ierobežošanas rezerve [efektīvā daļa]

1. SGS 7. e); 7. SFPS 24.B b) ii) iii); 7. SFPS 24.C b) i); 24.E; 9. SFPS 6.5.11. b); V pielikums, 2.25. daļa

 

 

155

Parāda instrumentu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu citos visaptverošajos ienākumos, patiesās vērtības izmaiņas

1. SGS 7. da); 9. SFPS 4.1.2.A; 5.7.10.; V pielikums, 2.26. daļa

 

 

165

Riska ierobežošanas instrumenti [elementi, kas nav novērtēti]

1. SGS 7. g) h); 9. SFPS 6.5.15., 6.5.16.; 7. SFPS 24.E b) c); V pielikums, 2.60. daļa

 

 

170

Ilgtermiņa aktīvi un atsavināmās grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas

5. SFPS 38., ĪN 12. piemērs

 

 

180

Citu atzīto ienākumu un izdevumu daļa no ieguldījumiem meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajos uzņēmumos

1. SGS, 6. ĪN; 28. SGS 10.

 

 

190

Nesadalītā peļņa

KPR 4. panta 1. punkta 123. apakšpunkts

 

 

200

Pārvērtēšanas rezerves

1. SFPS 30., D5.–D8.; V pielikums, 2.28. daļa

 

 

210

Citas rezerves

1. SGS 54.; 1. SGS 78. e)

 

 

220

Rezerves vai akumulētie zaudējumi no ieguldījumiem meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajos uzņēmumos, kas uzskaitīti pēc pašu kapitāla metodes

28. SGS 11.; V pielikums, 2.29. daļa

 

 

230

Citi

V pielikums, 2.29. daļa

 

 

240

(–) Pašu akcijas

1. SGS 79. a) vi); 32. SGS 33.–34., AG 14., AG 36.; V pielikums, 2.30. daļa

46

 

250

Peļņa vai zaudējumi, kas attiecināmi uz mātesuzņēmuma īpašniekiem

1. SGS 81.B b) ii)

2

 

260

(–) Starpperioda dividendes

32. SGS 35.

 

 

270

Mazākuma līdzdalība [nekontrolējoša līdzdalība]

1. SGS 54. q)

 

 

280

Citi uzkrātie visaptverošie ienākumi

KPR 4. panta 1. punkta 100. apakšpunkts

46

 

290

Citi posteņi

 

46

 

300

KOPĒJAIS PAŠU KAPITĀLS

1. SGS 9. c), 6. ĪN

46

 

310

KOPĒJAIS PAŠU KAPITĀLS UN KOPĒJĀS SAISTĪBAS

1. SGS, 6. ĪN

 

 

2.    Peļņas vai zaudējumu aprēķins 

Atsauces

Tabula, kurā sniegts sadalījums

Pārskata periods

010

010

Procentu ienākumi

1. SGS 97.; V pielikums, 2.31. daļa

16

 

020

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

7. SFPS 20. a) i), B5. e); V pielikums, 2.33., 34. daļa

 

 

025

Netirdzniecības finanšu aktīvi, obligāti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

7. SFPS 20. a) i), B5. e), 9. SFPS 5.7.1.

 

 

030

Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

7. SFPS 20. a) i), B5. e)

 

 

041

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu citos visaptverošajos ienākumos

7. SFPS 20. b); 9. SFPS 5.7.10.–11.; 9. SFPS 4.1.2.A

 

 

051

Finanšu aktīvi amortizētajās izmaksās

7. SFPS 20. b); 9. SFPS 4.1.2.; 9. SFPS 5.7.2.

 

 

070

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite, procentu likmju risks

9. SFPS, A papildinājums; B6.6.16.; V pielikums, 2.35. daļa

 

 

080

Citi aktīvi

V pielikums, 2.36. daļa

 

 

085

Procentu ienākumi no saistībām

5. SFPS 5.7.1., V pielikums, 2.37. daļa

 

 

090

(Procentu izdevumi)

1. SGS 97.; V pielikums, 2.31. daļa

16

 

100

(Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības)

7. SFPS 20. a) i), B5. e); V pielikums, 2.33., 34. daļa

 

 

110

(Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā)

7. SFPS 20. a) i), B5. e)

 

 

120

(Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajās izmaksās)

7. SFPS 20. b); 9. SFPS 5.7.2.

 

 

130

(Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite, procentu likmju risks)

39. SGS 9.; V pielikums, 2.35. daļa

 

 

140

(Citas saistības)

V pielikums, 2.38. daļa

 

 

145

(Procentu izdevumi par aktīviem)

9. SFPS 5.7.1., V pielikums, 2.39. daļa

 

 

150

(Izdevumi par akciju kapitālu, kas atmaksājams pēc pieprasījuma)

2. SFPIK 11.

 

 

160

Dividenžu ienākumi

V pielikums, 2.40. daļa

31

 

170

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

7. SFPS 20. a) i), B5. e); V pielikums, 2.40. daļa

 

 

175

Netirdzniecības finanšu aktīvi, obligāti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

7. SFPS 20. a) i), B5. e), 9. SFPS 5.7.1.A; V pielikums, 2.40. daļa

 

 

191

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu citos visaptverošajos ienākumos

7. SFPS 7.20. a) ii); 9. SFPS 4.1.2.A; 9. SFPS 5.7.1.A; V pielikums, 2.41. daļa

 

 

192

Ieguldījumi meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajos uzņēmumos, kas uzskaitīti pēc metodes, kura nav pašu kapitāla metode

V pielikums, 2.42. daļa

 

 

200

Maksu un komisijas naudas ienākumi

7. SFPS 20. c)

22

 

210

(Maksu un komisijas naudas izdevumi)

7. SFPS 20. c)

22

 

220

Neto peļņa vai (–) zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un saistības, kas nav novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

V pielikums, 2.45. daļa

16

 

231

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu citos visaptverošajos ienākumos

9. SFPS 9.4.12.A; 9. SFPS 5.7.10.–11.

 

 

241

Finanšu aktīvi amortizētajās izmaksās

7. SFPS 20. a) v); 9. SFPS 4.1.2.; 9. SFPS 5.7.2.

 

 

260

Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajās izmaksās

7. SFPS 20. a) v); 9. SFPS 5.7.2.

 

 

270

Citi

 

 

 

280

Neto peļņa vai (–) zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētiem finanšu aktīviem un saistībām

7. SFPS 20. a) i); 9. SFPS 5.7.1.; V pielikums, 2.43., 46. daļa

16

 

287

Peļņa vai (-) zaudējumi no netirdzniecības finanšu aktīviem, obligāti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, neto

7. SFPS 20. a) i); 9. SFPS 5.7.1.; V pielikums, 2.46. daļa

 

 

290

Neto peļņa vai (–) zaudējumi no finanšu aktīviem un saistībām, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

7. SFPS 20. a) i); 9. SFPS 5.7.1.; V pielikums, 2.44. daļa

16, 45

 

300

Neto peļņa vai (–) zaudējumi no riska ierobežošanas uzskaites

V pielikums, 2.47. daļa

16

 

310

Neto valūtas kursa starpības [peļņa vai (–) zaudējumi]

21. SGS 28., 52. a)

 

 

330

Peļņa vai (–) zaudējumi, pārtraucot atzīt nefinanšu aktīvus, neto

1. SGS 34.; V pielikums, 2.48. daļa

45

 

340

Citi darbības ienākumi

V pielikums, 2.314.-316. daļa

45

 

350

(Citi darbības izdevumi)

V pielikums, 2.314.-316. daļa

45

 

355

KOPĒJIE NETO DARBĪBAS IENĀKUMI

 

 

 

360

(Administratīvie izdevumi)

 

 

 

370

(Personāla izdevumi)

19. SGS 7.; 1 SGS 102., 6. ĪN

44

 

380

(Citi administratīvie izdevumi)

 

16

 

385

(Naudas iemaksas noregulējuma fondos un noguldījumu garantiju sistēmās)

V pielikums, 2.48i. daļa

 

 

390

(Amortizācija)

1. SGS 102., 104.

 

 

400

(Pamatlīdzekļi)

1. SGS 104.; 16. SGS 73. e) vii)

 

 

410

(Ieguldījumu īpašumi)

1. SGS 104.; 40. SGS 79. d) iv)

 

 

420

(Citi nemateriālie aktīvi)

1. SGS 104.; 38. SGS 118. e) vi)

 

 

425

Izmaiņu radītā peļņa vai (-) zaudējumi, neto

9. SFPS 5.4.3., 9. SFPS A papildinājums; V pielikums, 2.49. daļa

 

 

426

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu citos visaptverošajos ienākumos

7. SFPS 35.J

 

 

427

Finanšu aktīvi amortizētajās izmaksās

7. SFPS 35.J

 

 

430

(Uzkrājumi vai (–) uzkrājumu apvērse)

37. SGS 59., 84.; 1. SGS 98. b), f), g)

9

12

43

 

435

(maksājumu saistības pret noregulējuma fondiem un noguldījumu garantiju sistēmām)

V pielikums, 2.48i. daļa

 

 

440

(Sniegtās saistības un garantijas)

9. SFPS 4.2.1. c), d), 9.B2.5.; 37. SGS, 4. SFPS, V pielikums, 2.50. daļa

 

 

450

(Citi uzkrājumi)

 

 

 

460

(Vērtības samazinājums vai (–) vērtības samazinājuma apvērse finanšu aktīviem, kas nav novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā)

7. SFPS 20. a) voii); 9. SFPS 5.4.4.; V pielikums, 2.51., 53. daļa

12

 

481

(Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu visaptverošajos ienākumos)

9. SFPS 5.4.4., 9. SFPS 5.5.1., 9. SFPS 5.5.2., 9. SFPS 5.5.8.

12

 

491

(Finanšu aktīvi amortizētajās izmaksās)

9. SFPS 5.4.4., 9. SFPS 5.5.1., 9. SFPS 5.5.8.

12

 

510

(Vērtības samazinājums vai (–) vērtības samazinājuma apvērse ieguldījumiem meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajos uzņēmumos)

28. SGS. 40.–43.

16

 

520

(Vērtības samazinājums vai (–) vērtības samazinājuma apvērse nefinanšu aktīviem)

36. SGS 126. a), b)

16

 

530

(Pamatlīdzekļi)

16. SGS 73. e) v)–vi)

 

 

540

(Ieguldījumu īpašumi)

40. SGS 79. d) v)

 

 

550

(Nemateriālā vērtība)

3. SFPS B papildinājums 67. d) v); 36. SGS 124.

 

 

560

(Citi nemateriālie aktīvi)

38. SGS 118. e) iv), v)

 

 

570

(Citi)

36. SGS 126. a), b)

 

 

580

Negatīva nemateriālā vērtība, kas atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā

3. SFPS B papildinājums 64. n) i)

 

 

590

Peļņas vai (-) zaudējumu daļa no ieguldījumiem meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajos uzņēmumos, kas uzskaitīti pēc pašu kapitāla metodes

V pielikums, 2.54. daļa

 

 

600

Peļņa vai (–) zaudējumi no ilgtermiņa aktīviem un atsavināmām grupām, kas klasificētas kā pārdošanai turētas un nekvalificējas kā pārtrauktas darbības

5. SFPS 37.; V pielikums, 2.55. daļa

 

 

610

PEĻŅA VAI (–) ZAUDĒJUMI NO TURPINĀMĀM DARBĪBĀM, PIRMS NODOKĻIEM

1. SGS 102., 6. ĪN; 5. SFPS 33. A

 

 

620

(Nodokļu izdevumi vai (–) ienākumi saistībā ar peļņu vai zaudējumiem no turpināmām darbībām)

1. SGS 82. d); 12. SGS 77.

 

 

630

PEĻŅA VAI (–) ZAUDĒJUMI NO TURPINĀMĀM DARBĪBĀM PĒC NODOKĻIEM

1. SGS, 6. ĪN

 

 

640

Peļņa vai (–) zaudējumi no pārtrauktām darbībām pēc nodokļiem

1. SGS 82. ea); 5. SFPS 33. a), 5. SFPS 33. A; V pielikums, 2.56. daļa

 

 

650

Peļņa vai (-) zaudējumi no pārtrauktām darbībām, pirms nodokļiem

5. SFPS 33. b) i)

 

 

660

(Nodokļu izdevumi vai (–) ienākumi saistībā ar pārtrauktām darbībām)

5. SFPS 33. b) ii), iv)

 

 

670

GADA PEĻŅA VAI (–) ZAUDĒJUMI

1. SGS 81.A a)

 

 

680

Attiecināma/-i uz mazākuma līdzdalību [nekontrolējoša līdzdalība]

1. SGS 81.B b) i)

 

 

690

Attiecināma/-i uz mātesuzņēmuma īpašniekiem

1. SGS 81.B b) ii)

 

 

5.    Netirdzniecības aizdevumu un avansu iedalījums pa produktiem

5.1.    Aizdevumi un avansi, kas netiek turēti tirdzniecības nolūkā, un tirdzniecības aktīvi dalījumā pa produktiem 

 

Atsauces

Bruto uzskaites vērtība

Uzskaites vērtība V pielikums, 1.27. daļa

Centrālās bankas

Vispārējā valdība

Kredītiestādes

Citas finanšu sabiedrības

Nefinanšu sabiedrības

Mājsaimniecības

V pielikums, 1.34. daļa

V pielikums, 1.42.a) daļa

V pielikums, 1.42.b) daļa

V pielikums, 1.42.c) daļa

V pielikums, 1.42.d) daļa

V pielikums, 1.42.e) daļa

V pielikums, 1.42.f) daļa

005

010

020

030

040

050

060

Dalījumā pa produktiem

010

Pēc pieprasījuma [pirkšana] un ar īsu iepriekšēju brīdinājumu [norēķinu konts]

V pielikums, 2.85.a) daļa

 

 

 

 

 

 

 

020

Kredītkartes parāds

V pielikums, 2.85.b) daļa

 

 

 

 

 

 

 

030

Pircēju un pasūtītāju parādi

V pielikums, 2.85.c) daļa

 

 

 

 

 

 

 

040

Finanšu noma

V pielikums, 2.85.d) daļa

 

 

 

 

 

 

 

050

Pirkšanas ar atpārdošanu aizdevumi

V pielikums, 2.85.e) daļa

 

 

 

 

 

 

 

060

Citi termiņaizdevumi

V pielikums, 2.85.f) daļa

 

 

 

 

 

 

 

070

Avansi, kas nav aizdevumi

V pielikums, 2.85.g) daļa

 

 

 

 

 

 

 

080

AIZDEVUMI UN AVANSI

V pielikums, 1.32., 44. a) daļa

 

 

 

 

 

 

 

Pēc nodrošinājuma

090

Tostarp Aizdevumi, kas nodrošināti ar nekustamo īpašumu

V pielikums, 2.86.a), 87. daļa

 

 

 

 

 

 

 

100

Tostarp citi nodrošināti aizdevumi

V pielikums, 2.86.b), 87. daļa

 

 

 

 

 

 

 

Pēc nolūka

110

Tostarp patēriņa kredīts

V pielikums, 2.88.a) daļa

 

 

 

 

 

 

 

120

Tostarp aizdevumi mājokļa iegādei

V pielikums, 2.88.b) daļa

 

 

 

 

 

 

 

Pēc subordinācijas

130

Tostarp projektu finansēšanas kredīti

V pielikums, 2.89. daļa; KPR 147. panta 8. punkts

 

 

 

 

 

 

 

8.    Finanšu saistību sadalījums

8.1.    Finanšu saistību sadalījums pa produktiem un darījuma partneru sektoriem 

 

Uzskaites vērtība V pielikums, 1.27. daļa

Patiesās vērtības uzkrātās izmaiņas kredītriska rezultātā

Turēti tirdzniecības nolūkā

Novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Amortizētās izmaksas

Riska ierobežošanas uzskaite

Atsauces valsts GAAP, kas saderīgi ar SFPS

7. SFPS 8. e) ii); 9. SFPS A papildinājums, 9. SFPS BA.6-BA.7, 9. SFPS 6.7.

7. SFPS 8. e) i); 9. SFPS 4.2.2., 9. SFPS 4.3.5.

7. SFPS 8. g); 9. SFPS 4.2.1.

7. SFPS 24.A a); 9. SFPS 6.

KPR 33. panta 1. punkta b) apakšpunkts, 33. panta 1. punkta c) apakšpunkts; V pielikums, 2.101. daļa

010

020

030

037

040

010

Atvasinātie instrumenti

9. SFPS BA.7. a)

 

 

 

 

 

020

Īsās pozīcijas

9. SFPS BA7.b)

 

 

 

 

 

030

Pašu kapitāla instrumenti

32. SGS 11.

 

 

 

 

 

040

Parāda vērtspapīri

V pielikums, 1.31. daļa

 

 

 

 

 

050

Noguldījumi

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9. daļa; V pielikums, 1.36. daļa

 

 

 

 

 

060

Centrālās bankas

V pielikums, 1.42.a), 44.c) daļa

 

 

 

 

 

070

Norēķinu konti / noguldījumi uz nakti

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9.1. daļa

 

 

 

 

 

080

Termiņnoguldījumi

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9.2. daļa

 

 

 

 

 

090

Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9.3. daļa; V pielikums, 2.97. daļa

 

 

 

 

 

100

Līgumi par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9.4. daļa

 

 

 

 

 

110

Vispārējā valdība

V pielikums, 1.42.b), 44.c) daļa

 

 

 

 

 

120

Norēķinu konti / noguldījumi uz nakti

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9.1. daļa

 

 

 

 

 

130

Termiņnoguldījumi

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9.2. daļa

 

 

 

 

 

140

Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9.3. daļa; V pielikums, 2.97. daļa

 

 

 

 

 

150

Līgumi par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9.4. daļa

 

 

 

 

 

160

Kredītiestādes

V pielikums, 1.42.c), 44.c) daļa

 

 

 

 

 

170

Norēķinu konti / noguldījumi uz nakti

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9.1. daļa

 

 

 

 

 

180

Termiņnoguldījumi

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9.2. daļa

 

 

 

 

 

190

Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9.3. daļa; V pielikums, 2.97. daļa

 

 

 

 

 

200

Līgumi par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9.4. daļa

 

 

 

 

 

210

Citas finanšu sabiedrības

V pielikums, 1.42.d), 44.c) daļa

 

 

 

 

 

220

Norēķinu konti / noguldījumi uz nakti

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9.1. daļa

 

 

 

 

 

230

Termiņnoguldījumi

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9.2. daļa

 

 

 

 

 

240

Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9.3. daļa; V pielikums, 2.97. daļa

 

 

 

 

 

250

Līgumi par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9.4. daļa

 

 

 

 

 

260

Nefinanšu sabiedrības

V pielikums, 1.42.e), 44.c) daļa

 

 

 

 

 

270

Norēķinu konti / noguldījumi uz nakti

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9.1. daļa

 

 

 

 

 

280

Termiņnoguldījumi

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9.2. daļa

 

 

 

 

 

290

Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9.3. daļa; V pielikums, 2.97. daļa

 

 

 

 

 

300

Līgumi par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9.4. daļa

 

 

 

 

 

310

Mājsaimniecības

V pielikums, 1.42.f), 44.c) daļa

 

 

 

 

 

320

Norēķinu konti / noguldījumi uz nakti

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9.1. daļa

 

 

 

 

 

330

Termiņnoguldījumi

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9.2. daļa

 

 

 

 

 

340

Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9.3. daļa; V pielikums, 2.97. daļa

 

 

 

 

 

350

Līgumi par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9.4. daļa

 

 

 

 

 

360

Emitētie parāda vērtspapīri

V pielikums, 1.37. daļa, 2.98. daļa

 

 

 

 

 

370

Noguldījumu sertifikāti

V pielikums, 2.98.a) daļa

 

 

 

 

 

380

Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri

KPR 4. panta 1. punkta 61. apakšpunkts

 

 

 

 

 

390

Segtās obligācijas

KPR 129. pants

 

 

 

 

 

400

Hibrīdlīgumi

V pielikums, 2.98.d) daļa

 

 

 

 

 

410

Citi emitētie parāda vērtspapīri

V pielikums, 2.98.e) daļa

 

 

 

 

 

420

Konvertējami saliktie finanšu instrumenti

32. SGS, AG 31.

 

 

 

 

 

430

Nekonvertējami

 

 

 

 

 

 

440

Citas finanšu saistības

V pielikums, 1.38.–41. daļa

 

 

 

 

 

445

Tostarp nomas saistības

16. SFPS 22., 26.–28., 47. b)

 

 

 

 

 

450

FINANŠU SAISTĪBAS

 

 

 

 

 

 

8.2.    Subordinētās finanšu saistības 

Atsauces

Uzskaites vērtība

Novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Amortizētajās izmaksās

7. SFPS 8. e) i); 9. SFPS 4.2.2., 9. SFPS 4.3.5.

7. SFPS 8. g); 9. SFPS 4.2.1.

010

020

010

Noguldījumi

ECB/2013/33 2. pielikums, 2.9. daļa; V pielikums, 1.36. daļa

 

 

020

Emitētie parāda vērtspapīri

V pielikums, 1.37. daļa

 

 

030

SUBORDINĒTĀS FINANŠU SAISTĪBAS

V pielikums, 2.99.-100. daļa

 

 

10.    Atvasinātie instrumenti – tirdzniecība un ekonomikas riska ierobežošanas pozīcijasDalījumā pa riska veidiem / pa produktiem vai pa tirgus veidiem

Atsauces

Uzskaites vērtība

Nosacītā summa

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi un tirdzniecības finanšu aktīvi

Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības un tirdzniecības finanšu saistības

Tirdzniecība kopā

Tostarp pārdots

V pielikums, 2.120., 131. daļa

9. SFPS BA.7. a); V pielikums, 2.120., 131. daļa

V pielikums, 2. 133.-135. daļa

V pielikums, 2. 133.-135. daļa

010

020

030

040

010

Procentu likme

V pielikums, 2.129.a) daļa

 

 

 

 

020

Tostarp ekonomikas riska ierobežošanas pozīcijas

V pielikums, 2.137.-139. daļa

 

 

 

 

030

Ārpusbiržas iespējas līgumi

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

040

Ārpusbiržas cits

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

050

Organizēta tirgus iespējas līgumi

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

060

Organizēta tirgus cits

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

070

Pašu kapitāls

V pielikums, 2.129.b) daļa

 

 

 

 

080

Tostarp ekonomikas riska ierobežošanas pozīcijas

V pielikums, 2.137.-139. daļa

 

 

 

 

090

Ārpusbiržas iespējas līgumi

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

100

Ārpusbiržas cits

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

110

Organizēta tirgus iespējas līgumi

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

120

Organizēta tirgus cits

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

130

Ārvalstu valūtas un zelts

V pielikums, 2.129.c) daļa

 

 

 

 

140

Tostarp ekonomikas riska ierobežošanas pozīcijas

V pielikums, 2.137.-139. daļa

 

 

 

 

150

Ārpusbiržas iespējas līgumi

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

160

Ārpusbiržas cits

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

170

Organizēta tirgus iespējas līgumi

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

180

Organizēta tirgus cits

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

190

Kredīts

V pielikums, 2.129.d) daļa

 

 

 

 

195

Tostarp ekonomikas riska ierobežošanas pozīcijas ar iespējas novērtēt patiesajā vērtībā izmantojumu

9. SFPS 6.7.1.; V pielikums, 2.140. daļa

 

 

 

 

201

Tostarp citas ekonomikas riska ierobežošanas pozīcijas

V pielikums, 2.137.-140. daļa

 

 

 

 

210

Kredītriska mijmaiņas darījums

 

 

 

 

 

220

Kredītriska starpības iespējas līgums

 

 

 

 

 

230

Kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgums

 

 

 

 

 

240

Citi

 

 

 

 

 

250

Preces

V pielikums, 2.129.e) daļa

 

 

 

 

260

Tostarp ekonomikas riska ierobežošanas pozīcijas

V pielikums, 2.137.-139. daļa

 

 

 

 

270

Citi

V pielikums, 2.129.f) daļa

 

 

 

 

280

Tostarp ekonomikas riska ierobežošanas pozīcijas

V pielikums, 2.137.-139. daļa

 

 

 

 

290

ATVASINĀTIE INSTRUMENTI

9. SFPS, A papildinājums

 

 

 

 

300

Tostarp ārpusbiržas - kredītiestādes

V pielikums, 1.42.c), 44.e) daļa, 2.141. a), 142. daļa

 

 

 

 

310

Tostarp ārpusbiržas - citas finanšu sabiedrības

V pielikums, 1.42.d), 44.e) daļa, 2.141.b) daļa

 

 

 

 

320

Tostarp ārpusbiržas - pārējās

V pielikums, 1.44.e) daļa, 2.141 c). daļa

 

 

 

 

11.    Riska ierobežošanas uzskaite

11.1.    Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite – sadalījums pa risku veidiem un riska ierobežošanas pozīciju veidiemDalījumā pa produktiem vai pa tirgus veidiem

 

Uzskaites vērtība

Nosacītā summa

Aktīvi

Saistības

Kopā riska ierobežošana

Tostarp pārdots

Atsauces

7. SFPS 24.A; V pielikums, 2.120., 131. daļa

7. SFPS 24.A; V pielikums, 2.120., 131. daļa

V pielikums, 2.133.-135. daļa

V pielikums, 2.133.-135. daļa

010

020

030

040

010

Procentu likme

V pielikums, 2.129.a) daļa

 

 

 

 

020

Ārpusbiržas iespējas līgumi

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

030

Ārpusbiržas cits

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

040

Organizēta tirgus iespējas līgumi

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

050

Organizēta tirgus cits

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

060

Pašu kapitāls

V pielikums, 2.129.b) daļa

 

 

 

 

070

Ārpusbiržas iespējas līgumi

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

080

Ārpusbiržas cits

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

090

Organizēta tirgus iespējas līgumi

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

100

Organizēta tirgus cits

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

110

Ārvalstu valūtas un zelts

V pielikums, 2.129.c) daļa

 

 

 

 

120

Ārpusbiržas iespējas līgumi

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

130

Ārpusbiržas cits

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

140

Organizēta tirgus iespējas līgumi

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

150

Organizēta tirgus cits

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

160

Kredīts

V pielikums, 2.129.d) daļa

 

 

 

 

170

Kredītriska mijmaiņas darījums

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

180

Kredītriska starpības iespējas līgums

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

190

Kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgums

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

200

Citi

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

210

Preces

V pielikums, 2.129.e) daļa

 

 

 

 

220

Citi

V pielikums, 2.129.f) daļa

 

 

 

 

230

PATIESĀS VĒRTĪBAS RISKA IEROBEŽOŠANAS POZĪCIJAS

7. SFPS 24.A; 39. SGS 86. a); 9. SFPS 6.5.2. a)

 

 

 

 

240

Procentu likme

V pielikums, 2.129.a) daļa

 

 

 

 

250

Ārpusbiržas iespējas līgumi

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

260

Ārpusbiržas cits

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

270

Organizēta tirgus iespējas līgumi

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

280

Organizēta tirgus cits

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

290

Pašu kapitāls

V pielikums, 2.129.b) daļa

 

 

 

 

300

Ārpusbiržas iespējas līgumi

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

310

Ārpusbiržas cits

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

320

Organizēta tirgus iespējas līgumi

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

330

Organizēta tirgus cits

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

340

Ārvalstu valūtas un zelts

V pielikums, 2.129.c) daļa

 

 

 

 

350

Ārpusbiržas iespējas līgumi

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

360

Ārpusbiržas cits

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

370

Organizēta tirgus iespējas līgumi

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

380

Organizēta tirgus cits

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

390

Kredīts

V pielikums, 2.129.d) daļa

 

 

 

 

400

Kredītriska mijmaiņas darījums

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

410

Kredītriska starpības iespējas līgums

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

420

Kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgums

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

430

Citi

V pielikums, 2.136. daļa

 

 

 

 

440

Preces

V pielikums, 2.129.e) daļa

 

 

 

 

450

Citi

V pielikums, 2.129.f) daļa

 

 

 

 

460

NAUDAS PLŪSMAS RISKA IEROBEŽOŠANA

7. SFPS 24.A; 39. SGS 86. b); 9. SFPS 6.5.2. b)

 

 

 

 

470

ĀRVALSTU OPERĀCIJĀS VEIKTO NETO IEGULDĪJUMU RISKA IEROBEŽOŠANAS POZĪCIJA

7. SFPS 24.A; 39. SGS 86. c); 9. SFPS 6.5.2. c)

 

 

 

 

480

PORTFEĻA PRET RISKU NODROŠINĀTO POSTEŅU PATIESĀS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS

39. SGA 71., 81.A, 89.A, AG 114.-132.

 

 

 

 

490

PORTFEĻA PROCENTU LIKMJU RISKA NAUDAS PLŪSMAS RISKA IEROBEŽOŠANA

39. SGS 71.

 

 

 

 

500

ATVASINĀTIE INSTRUMENTI – RISKA IEROBEŽOŠANAS UZKAITE

7. SFPS 24.A; 39. SGS 9.; 9. SFPS 6.1.

 

 

 

 

510

Tostarp ārpusbiržas - kredītiestādes

V pielikums, 1.42.c), 44.e) daļa, 2.141. a), 142. daļa

 

 

 

 

520

Tostarp ārpusbiržas - citas finanšu sabiedrības

V pielikums, 1.42.d), 44.e) daļa, 2.141.b) daļa

 

 

 

 

530

Tostarp ārpusbiržas - pārējās

V pielikums, 1.44.e) daļa, 2.141 c). daļa

 

 

 

 

18.    Informācija par ieņēmumus nesošiem un ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem

18.0.    Informācija par ieņēmumus nesošiem un ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem 

Atsauces

Bruto uzskaites vērtība / nominālvērtība

Uzkrātais vērtības samazinājums, patiesās vērtības uzkrātās negatīvās izmaiņas kredītriska rezultātā un uzkrājumi

Nodrošinājuma vai garantijas maksimālā summa, ko var ņemt vērā V pielikums, 2.119. daļa

 

Ieņēmumus nesoši

Ieņēmumus nenesoši

 

Ieņēmumus nesoši riska darījumi – uzkrātais vērtības samazinājums un uzkrājumi

Ieņēmumus nenesoši riska darījumi – uzkrātais vērtības samazinājums, patiesās vērtības uzkrātās negatīvās izmaiņas kredītriska rezultātā un uzkrājumi

Saņemtais nodrošinājums un saņemtās finanšu garantijas

 

Termiņš nav kavēts vai kavēts <= 30 dienas

Kavēts > 30 dienas <= 90 dienas

Tostarp Instrumenti, kuru kredītrisks nav būtiski pieaudzis kopš sākotnējās atzīšanas (1. pakāpe)

Tostarp Instrumenti, kuru kredītrisks ir būtiski pieaudzis kopš sākotnējās atzīšanas, bet kuru kredītvērtība nav samazināta (2. pakāpe)

 

Maksājums maz ticams, bet termiņš nav kavēts vai kavēts <= 90 dienas

Kavēts > 90 dienas <= 180 dienas

Kavēts > 180 dienas <= 1 gadu

Kavēts > 1 gads <= 2 gadi

Kavēts > 2 gads <= 5 gadi

Kavēts > 5 gads <= 7 gadi

Kavēts > 7 gadi

Tostarp Instrumenti, kuru kredītrisks ir būtiski pieaudzis kopš sākotnējās atzīšanas, bet kuru kredītvērtība nav samazināta (2. pakāpe)

Tostarp ar saistību neizpildi

Tostarp Instrumenti ar samazinātu kredītvērtību (3. pakāpe)

 

Tostarp Instrumenti, kuru kredītrisks nav būtiski pieaudzis kopš sākotnējās atzīšanas (1. pakāpe)

Tostarp Instrumenti, kuru kredītrisks ir būtiski pieaudzis kopš sākotnējās atzīšanas, bet kuru kredītvērtība nav samazināta (2. pakāpe)

 

Maksājums maz ticams, bet termiņš nav kavēts vai kavēts <= 90 dienas

Kavēts > 90 dienas <= 180 dienas

Kavēts > 180 dienas <= 1 gadu

Kavēts > 1 gads <= 2 gadi

Kavēts > 2 gads <= 5 gadi

Kavēts > 5 gads <= 7 gadi

Kavēts > 7 gadi

Tostarp Instrumenti, kuru kredītrisks ir būtiski pieaudzis kopš sākotnējās atzīšanas, bet kuru kredītvērtība nav samazināta (2. pakāpe)

Tostarp Instrumenti ar samazinātu kredītvērtību (3. pakāpe)

Nodrošinājums, kas saņemts par ieņēmumus nesošiem riska darījumiem

Nodrošinājums, kas saņemts par ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem

Finanšu garantijas, kas saņemtas par ieņēmumus nesošiem riska darījumiem

Finanšu garantijas, kas saņemtas par ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem

010

020

030

055

056

057

060

070

080

090

101

102

106

107

109

110

121

130

140

141

142

150

160

170

180

191

192

196

197

950

951

201

200

205

210

V pielikums, 1.34. daļa, 2.118., 221. daļa

V pielikums, 2. daļa 213.-216., 223.-239.

V pielikums, 2. daļa 222, 235

V pielikums, 2. daļa 222, 235

9. SFPS 5.5.5.; 7. SFPS, 35.M a); V pielikums, 2. daļa 237.d)

9.SFPS 5.5.3.; 7. SFPS 35.M b) i) V pielikums, 2. daļa 237.c)

V pielikums, 2. daļa 213.-216., 223.-239.

V pielikums, 2. daļa 222., 235.-236.

V pielikums, 2. daļa 222., 235.-236.

V pielikums, 2. daļa 222., 235.-236.

V pielikums, 2. daļa 222., 235.-236.

V pielikums, 2. daļa 222., 235.-236.

V pielikums, 2. daļa 222., 235.-236.

V pielikums, 2. daļa 222., 235.-236.

9.SFPS 5.5.3.; 7. SFPS 35.M b) i) V pielikums, 2. daļa 237.c)

KPR 178. pants; V pielikums, 2.237.b) daļa

9. SFPS 5.5.1.; 9. SFPS, A papildinājums; V pielikums, 2.237.a) daļa

V pielikums, 2. daļa 238

V pielikums, 2. daļa 238

9. SFPS 5.5.5.; 7. SFPS, 35.M a); V pielikums, 2. daļa 237.d)

9.SFPS 5.5.3.; 7. SFPS 35.M b) i) V pielikums, 2. daļa 237.c)

V pielikums, 2. daļa 238

V pielikums, 2. daļa 236, 238

V pielikums, 2. daļa 236, 238

V pielikums, 2. daļa 236, 238

V pielikums, 2. daļa 236, 238

V pielikums, 2. daļa 236, 238

V pielikums, 2. daļa 236, 238

V pielikums, 2. daļa 236, 238

9.SFPS 5.5.3.; 7. SFPS 35.M b) i) V pielikums, 2. daļa 237.c)

9. SFPS 5.5.1.; 9. SFPS, A papildinājums; V pielikums, 2.237.a) daļa

V pielikums, 2. daļa 239

V pielikums, 2. daļa 239

V pielikums, 2. daļa 239

V pielikums, 2. daļa 239

005

Naudas līdzekļu atlikumi centrālajās bankās un citi pieprasījuma noguldījumi

V pielikums, 2.2., 3. daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Parāda vērtspapīri

V pielikums, 1.31., 44.b) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Centrālās bankas

V pielikums, 1.42.a) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Vispārējā valdība

V pielikums, 1.42.b) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Kredītiestādes

V pielikums, 1.42.c) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Citas finanšu sabiedrības

V pielikums, 1.42.d) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Nefinanšu sabiedrības

V pielikums, 1.42.e) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Aizdevumi un avansi

V pielikums, 1.32., 44. a) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Centrālās bankas

V pielikums, 1.42.a) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Vispārējā valdība

V pielikums, 1.42.b) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kredītiestādes

V pielikums, 1.42.c) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Citas finanšu sabiedrības

V pielikums, 1.42.d) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Nefinanšu sabiedrības

V pielikums, 1.42.e) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Tostarp mazie un vidējie uzņēmumi

MVU 1. panta 2. punkta a) apakšpunkts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Tostarp aizdevumi, kas nodrošināti ar komerciālu nekustamo īpašumu

V pielikums, 2.86.a), 87., 234i a) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Mājsaimniecības

V pielikums, 1.42.f) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Tostarp aizdevumi, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu

V pielikums, 2.86.a), 87., 234i., a) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Tostarp patēriņa kredīts

V pielikums, 2.88.a) daļa; 234.i b) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

IEGĀDES IZMAKSĀS VAI AMORTIZĒTAJĀS IZMAKSĀS NOVĒRTĒTIE PARĀDA INSTRUMENTI

V pielikums, 2.233.a) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Parāda vērtspapīri

V pielikums, 1.31., 44.b) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Centrālās bankas

V pielikums, 1.42.a) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Vispārējā valdība

V pielikums, 1.42.b) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Kredītiestādes

V pielikums, 1.42.c) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Citas finanšu sabiedrības

V pielikums, 1.42.d) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Nefinanšu sabiedrības

V pielikums, 1.42.e) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Aizdevumi un avansi

V pielikums, 1.32., 44. a) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Centrālās bankas

V pielikums, 1.42.a) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Vispārējā valdība

V pielikums, 1.42.b) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Kredītiestādes

V pielikums, 1.42.c) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Citas finanšu sabiedrības

V pielikums, 1.42.d) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Nefinanšu sabiedrības

V pielikums, 1.42.e) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

Tostarp mazie un vidējie uzņēmumi

MVU 1. panta 2. punkta a) apakšpunkts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

Tostarp aizdevumi, kas nodrošināti ar komerciālu nekustamo īpašumu

V pielikums, 2.86.a), 87., 234i., a) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Mājsaimniecības

V pielikums, 1.42.f) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

Tostarp aizdevumi, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu

V pielikums, 2.86.a), 87., 234i., a) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

Tostarp patēriņa kredīts

V pielikums, 2.88.a) daļa; 234.ii b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

VERTĪBAS SAMAZINĀJUMAM PAKĻAUTI PARĀDA INSTRUMENTI PĒC PATIESĀS VĒRTĪBAS AR ATSPOGUĻOJUMU CITOS VISAPTVEROŠAJOS IENĀKUMOS VAI AR ATSPOGUĻOJUMU PAŠU KAPITĀLĀ

V pielikums, 2.233.b) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Parāda vērtspapīri

V pielikums, 1.31., 44.b) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Centrālās bankas

V pielikums, 1.42.a) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Vispārējā valdība

V pielikums, 1.42.b) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Kredītiestādes

V pielikums, 1.42.c) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Citas finanšu sabiedrības

V pielikums, 1.42.d) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

Nefinanšu sabiedrības

V pielikums, 1.42.e) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Aizdevumi un avansi

V pielikums, 1.32., 44. a) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Centrālās bankas

V pielikums, 1.42.a) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Vispārējā valdība

V pielikums, 1.42.b) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

Kredītiestādes

V pielikums, 1.42.c) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

Citas finanšu sabiedrības

V pielikums, 1.42.d) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226

Nefinanšu sabiedrības

V pielikums, 1.42.e) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

Tostarp mazie un vidējie uzņēmumi

MVU 1. panta 2. punkta a) apakšpunkts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

Tostarp aizdevumi, kas nodrošināti ar komerciālu nekustamo īpašumu

V pielikums, 2.86.a), 87., 234i., a) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

Mājsaimniecības

V pielikums, 1.42.f) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

Tostarp aizdevumi, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu

V pielikums, 2.86.a), 87., 234i., a) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

933

Tostarp patēriņa kredīts

V pielikums, 2.88.a) daļa; 234.ii b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

VERTĪBAS SAMAZINĀJUMAM NEPAKĻAUTI PARĀDA INSTRUMENTI PĒC STINGRĀM ZEMĀKAJĀM IZMAKSĀM VAI TIRGUS VĒRTĪBAS VAI PĒC PATIESĀS VĒRTĪBAS AR ATSPOGUĻOJUMU PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINĀ VAI AR ATSPOGUĻOJUMU PAŠU KAPITĀLĀ

V pielikums, 2.233. c), 234. daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

PARĀDA INSTRUMENTI, KAS NETIEK TURĒTI TIRDZNIECĪBAS NOLŪKĀ VAI KAS NAV TIRDZNIECĪBAS INSTRUMENTI

V pielikums, 2.217. daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

PĀRDOŠANAI TURĒTI PARĀDA INSTRUMENTI

V pielikums, 2.220. daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Sniegtās aizdevumu saistības

KPR I pielikums; V pielikums, 1.44.g) daļa, 2.102.-105., 113., 116., 224. daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Centrālās bankas

V pielikums, 1.42.a) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Vispārējā valdība

V pielikums, 1.42.b) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Kredītiestādes

V pielikums, 1.42.c) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Citas finanšu sabiedrības

V pielikums, 1.42.d) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Nefinanšu sabiedrības

V pielikums, 1.42.e) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Mājsaimniecības

V pielikums, 1.42.f) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Sniegtās finanšu garantijas

4. SFPS A pielikums; KPR I pielikums; V pielikums, 1.44.f) daļa, 2.102.-105., 114., 116., 225. daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Centrālās bankas

V pielikums, 1.42.a) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Vispārējā valdība

V pielikums, 1.42.b) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Kredītiestādes

V pielikums, 1.42.c) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Citas finanšu sabiedrības

V pielikums, 1.42.d) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Nefinanšu sabiedrības

V pielikums, 1.42.e) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Mājsaimniecības

V pielikums, 1.42.f) daļa