02015R0534 — FI — 01.06.2020 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2015/534,

annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015,

valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista (EKP/2015/13)

(EUVL L 086 31.3.2015, s. 13)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2017/1538, annettu 25 päivänä elokuuta 2017,

  L 240

1

19.9.2017

►M2

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2020/605, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2020,

  L 145

1

7.5.2020


Oikaistu:

 C1

Oikaisu, EUVL L 132, 29.5.2015, s.  91 (2015/534,)

►C2

Oikaisu, EUVL L 065, 8.3.2018, s.  48 (2017/1538,)
▼B

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2015/534,

annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015,

valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista (EKP/2015/13)I OSASTO

KOHDE JA MÄÄRITELMÄT

▼M1

1 artikla

Kohde ja yleiset periaatteet

1.  Tässä asetuksessa säädetään valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, kun ilmoittajina ovat

a) 

merkittävät luottolaitokset, jotka soveltavat asetuksen (EU) N:o 575/2013 24 artiklan 2 kohdan nojalla valvontaan liittyvään konsolidointipohjaiseen raportointiin kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti;

b) 

muut kuin a alakohdassa tarkoitetut merkittävät luottolaitokset, joihin sovelletaan direktiiviin 86/635/ETY perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä konsolidoinnin perusteella;

c) 

merkittävät luottolaitokset yksittäisen laitoksen tasolla ja merkittävät sivuliikkeet;

d) 

merkittävät luottolaitokset osallistumattomaan jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan perustettujen tytäryritysten osalta;

e) 

vähemmän merkittävät luottolaitokset, jotka soveltavat asetuksen (EU) N:o 575/2013 24 artiklan 2 kohdan nojalla valvontaan liittyvään konsolidointipohjaiseen raportointiin kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti;

f) 

muut kuin e alakohdassa tarkoitetut vähemmän merkittävät luottolaitokset, joihin sovelletaan direktiiviin 86/635/ETY perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä konsolidoinnin perusteella.

g) 

vähemmän merkittävät luottolaitokset yksittäisen laitoksen tasolla ja vähemmän merkittävät sivuliikkeet.

2.  Tämän asetuksen mukaista valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointia yksittäisen laitoksen tasolla ei 7 ja 14 artiklasta poiketen vaadita luottolaitoksilta, joille on myönnetty poikkeus vakavaraisuusvaatimusten soveltamisesta yksittäisen laitoksen tasolla asetuksen (EU) N:o 575/2013 7 tai 10 artiklan mukaisesti. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toimittavat luottolaitoksista, jotka eivät tämän kohdan mukaisesti raportoi rahoitustietoja yksittäisen laitoksen tasolla, EKP:lle täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä III tai IV vahvistetut lomakkeet, jotka se kerää tällaisten luottolaitosten osalta.

3.  Jos toimivaltaiset viranomaiset, EKP mukaan luettuna, vaativat laitoksia noudattamaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 toisessa, kolmannessa ja neljännessä osassa sekä kuudennessa, seitsemännessä ja kahdeksannessa osassa sekä direktiivin 2013/36/EU VII osastossa säädettyjä velvoitteita alakonsolidointiryhmän tasolla asetuksen (EU) N:o 575/2013 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti, tällaisten laitosten on myös alakonsolidointiryhmän tasolla noudatettava tässä asetuksessa konsolidoinnin perusteella vahvistettuja vaatimuksia.

3 a.  Jos emoyritys soveltaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 9 artiklan 1 kohdan mukaista yksilöllistä konsolidointimenetelmää, sen on noudatettava tässä asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia yksittäisen laitoksen tasolla soveltaen ainoastaan yksilöllistä konsolidointimenetelmää.

4.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja/tai kansalliset keskuspankit voivat käyttää tämän asetuksen nojalla kerättyjä tietoja muihinkin tarkoituksiin.

5.  Tämä asetus ei vaikuta tilinpäätösstandardeihin, joita valvottavat yhteisöt soveltavat konsolidoidussa tilinpäätöksessään tai vuosittaisessa tilinpäätöksessään, eikä sillä muuteta valvontaan liittyvään raportointiin sovellettavia tilinpäätösstandardeja. Valvottavat yhteisöt voivat soveltaa erilaisia tilinpäätösstandardeja, minkä vuoksi on toimitettava ainoastaan sellaisiin arvostussääntöihin liittyviä tietoja, jotka ovat voimassa kyseessä olevien tilinpäätösstandardien mukaan ja joita asianomainen valvottava yhteisö soveltaa yksittäisen laitoksen tasolla tai konsolidoidusti, mukaan lukien luottoriskitappioiden arvioinnissa käytetyt menetelmät. Tätä varten direktiiviin 86/635/ETY perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä soveltavien valvottavien yhteisöjen käyttöön annetaan erityiset raportointilomakkeet. Lomakkeisiin sisältyviä tietoelementtejä, jotka eivät ole asianomaisten valvottavien yhteisöjen kannalta merkityksellisiä, ei tarvitse raportoida.

6.  Merkittävät ja vähemmän merkittävät sivuliikkeet voivat ilmoittaa tiedot, joita niiltä tämän asetuksen mukaan edellytetään, asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisen sivuliikkeen perustaneen luottolaitoksen välityksellä.

▼B

2 artikla

Määritelmät

Ellei toisin säädetä, tätä asetusta sovellettaessa sovelletaan asetukseen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) sisältyviä määritelmiä yhdessä seuraavien määritelmien kanssa:

1. 

’IAS’ ja ’IFRS’ tarkoittavat kansainvälisiä IAS- (International Accounting Standards) ja IFRS-tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards), jotka on mainittu asetuksen (EY) N:o 1606/2002 2 artiklassa;

2. 

’tytäryritys’ tarkoittaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 16 alakohdassa määriteltyä tytäryritystä, joka on asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettu luottolaitos;

▼M1 —————

▼B

4. 

’konsolidoinnin perusteella’ tarkoittaa samaa kuin asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 48 alakohdan määritelmässä;

5. 

’alakonsolidointiryhmän tasolla’ tarkoittaa samaa kuin asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 49 alakohdan määritelmässä;

▼M1

6. 

’merkittävä luottolaitos’ tarkoittaa luottolaitosta, jolla on merkittävän valvottavan yhteisön asema;

7. 

’vähemmän merkittävä luottolaitos’ tarkoittaa luottolaitosta, jolla ei ole merkittävän valvottavan yhteisön asemaa;

8. 

’merkittävä sivuliike’ tarkoittaa osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautuneen luottolaitoksen osallistuvaan jäsenvaltioon perustamaa sivuliikettä, jolla on merkittävän valvottavan yhteisön asema ja joka ei kuulu valvottavaan ryhmittymään;

9. 

’vähemmän merkittävä sivuliike’ tarkoittaa osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautuneen luottolaitoksen osallistuvaan jäsenvaltioon perustamaa sivuliikettä, jolla ei ole merkittävän valvottavan yhteisön asemaa ja joka ei kuulu valvottavaan ryhmittymään.

▼M1

3 artikla

Valvottavan yhteisön aseman muutos

1.  Tätä asetusta sovellettaessa valvottava yhteisö luokitellaan merkittäväksi 12 kuukautta sen jälkeen, kun asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 45 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätös on annettu sille tiedoksi. Sen tulee raportoida tiedot tämän asetuksen II osaston mukaisesti merkittävänä valvottavana yhteisönä siitä raportoinnin ensimmäisestä viitepäivämäärästä lähtien, joka seuraa sen luokittelua merkittäväksi.

2.  Tätä asetusta sovellettaessa valvottava yhteisö luokitellaan vähemmän merkittäväksi, kun asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 46 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätös on annettu sille tiedoksi. Tämän jälkeen sen tulee raportoida tämän asetuksen III osaston mukaisesti.II OSASTO

MERKITTÄVIEN LUOTTOLAITOSTEN RAPORTOINTI KONSOLIDOINNIN PERUSTEELLA JA YKSITTÄISEN LAITOKSEN TASOLLA JA MERKITTÄVIEN SIVULIIKKEIDEN RAPORTOINTI YKSITTÄISEN LAITOKSEN TASOLLAI LUKU

Konsolidointipohjainen raportointi

4 artikla

Konsolidointipohjaisen raportoinnin muoto ja tiheys sekä raportoinnin viite- ja ilmoituspäivämäärät merkittävillä luottolaitoksilla, jotka soveltavat valvontaan liittyvään konsolidointipohjaiseen raportointiin IFRS-standardeja asetuksen (EU) N:o 575/2013 24 artiklan 2 kohdan nojalla

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 3 kohdan mukaan sellaisten merkittävien luottolaitosten, jotka asetuksen (EU) N:o 575/2013 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti soveltavat valvontaan liittyvässä konsolidointipohjaisessa raportoinnissa IFRS-standardeja asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla, on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 2, 3 ja 10 artiklassa säädetyllä tavalla konsolidoinnin perusteella.

5 artikla

Konsolidointipohjaisen raportoinnin muoto ja tiheys sekä raportoinnin viite- ja ilmoituspäivämäärät merkittävillä luottolaitoksilla, jotka soveltavat direktiiviin 86/635/ETY perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä konsolidoinnin perusteella

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 6 kohdan nojalla muiden kuin edellä 4 artiklassa tarkoitettujen merkittävien luottolaitosten, joihin sovelletaan direktiiviin 86/635/ETY perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä konsolidoinnin perusteella, on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 2, 3 ja 11 artiklassa säädetyllä tavalla konsolidoinnin perusteella.II LUKU

Raportointi yksittäisen laitoksen tasolla

6 artikla

Raportoinnin muoto ja tiheys yksittäisen laitoksen tasolla luottolaitoksilla, jotka eivät kuulu merkittävään valvottavaan ryhmittymään, ja merkittävillä sivuliikkeillä

1.  Merkittävien luottolaitosten, jotka soveltavat IFRS-standardeja asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla joko siksi, että ne laativat vuosittaisen tilinpäätöksensä siinä tarkoitettujen tilinpäätösstandardien mukaisesti, tai siksi, että ne soveltavat näitä standardeja valvontaan liittyvään raportointiin asetuksen (EU) N:o 575/2013 24 artiklan 2 kohdan nojalla, ja jotka eivät kuulu merkittävään valvottavaan ryhmittymään, on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle yksittäisen laitoksen tasolla. Tätä sovelletaan myös merkittäviin sivuliikkeisiin.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnin tulee sisältää täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 9 artiklassa täsmennetyt tiedot, mukaan lukien mainitun asetuksen liitteessä III olevassa lomakkeessa 40.1 täsmennetyt tiedot, ja raportoinnissa on noudatettava samassa artiklassa täsmennettyä raportointitiheyttä.

3.  Muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen merkittävien luottolaitosten, jotka eivät kuulu merkittävään valvottavaan ryhmittymään ja joihin sovelletaan direktiiviin 86/635/ETY perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä, on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Tätä sovelletaan myös merkittäviin sivuliikkeisiin.

4.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetun valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnin tulee sisältää täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 11 artiklassa täsmennetyt tiedot, mukaan lukien mainitun asetuksen liitteessä IV olevassa lomakkeessa 40.1 täsmennetyt tiedot, ja raportoinnissa on noudatettava samassa artiklassa täsmennettyä raportointitiheyttä.

5.  Edellä 2 ja 4 kohdassa täsmennettyjen tietojen tulee sisältää ainoastaan tiedot, jotka liittyvät

a) 

varoihin, velkoihin, pääomaan, tuottoihin ja kuluihin, jotka valvottava yhteisö on kirjannut sovellettavien tilinpäätösstandardien nojalla;

b) 

taseen ulkopuolisiin vastuisiin ja toimintoihin, joissa valvottava yhteisö on osallisena;

c) 

muihin kuin a ja b kohdassa täsmennettyihin, valvottavan yhteisön toteuttamiin taloustoimiin;

d) 

arvostussääntöihin, jotka ovat voimassa sovellettavien tilinpäätösstandardien mukaan ja joita valvottava yhteisö soveltaa, mukaan lukien menetelmät luottoriskitappioiden arvioimiseksi.

6.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat kerätä 2 ja 4 kohdassa täsmennettyjä, EKP:lle toimitettavia tietoja osana laajempaa kansallista raportointikehikkoa, joka sisältää – sovellettavan unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti – täydentäviä valvontaan liittyviä rahoitustietoja ja palvelee myös muita tarkoituksia kuin valvontaa, esimerkiksi tilastointia.

7.  Edellä 2 ja 4 kohdasta poiketen merkittävään valvottavaan ryhmittymään kuulumattomat merkittävät luottolaitokset raportoivat täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteissä III ja IV olevissa lomakkeissa 17.1, 17.2 ja 17.3 sekä liitteissä III ja IV olevassa lomakkeessa 40.2 täsmennetyt tiedot vain, jos ne laativat konsolidoidun tilinpäätöksen.

8.  Edellä 2 ja 4 kohdasta poiketen merkittävien sivuliikkeiden ei tarvitse raportoida täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteissä III ja IV olevissa lomakkeissa 17.1, 17.2 ja 17.3 eikä liitteissä III ja lV olevissa lomakkeissa 40.1 ja 40.2 täsmennettyjä tietoja.

7 artikla

Raportoinnin muoto ja tiheys yksittäisen laitoksen tasolla luottolaitoksilla, jotka kuuluvat merkittävään valvottavaan ryhmittymään

1.  Merkittävien luottolaitosten, jotka soveltavat IFRS-standardeja asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla joko siksi, että ne laativat vuosittaisen tilinpäätöksensä siinä tarkoitettujen tilinpäätösstandardien mukaisesti, tai siksi, että ne soveltavat näitä standardeja valvontaan liittyvään raportointiin asetuksen (EU) N:o 575/2013 24 artiklan 2 kohdan nojalla, ja jotka kuuluvat merkittävään valvottavaan ryhmittymään, on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle yksittäisen laitoksen tasolla. Näiden luottolaitosten on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 9 artiklassa täsmennetyin aikavälein, ja raportoinnin on katettava liitteessä I täsmennettyjä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia vastaavat tiedot.

▼B

2.  Kunkin kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava EKP:lle täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä III tarkoitetut muut mallit, jotka se on kerännyt. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EKP:lle etukäteen tällaisista muista malleista, joita ne aikovat toimittaa.

▼M1

3.  Muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen merkittävien luottolaitosten, joihin sovelletaan direktiiviin 86/635/ETY perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä ja jotka kuuluvat merkittävään valvottavaan ryhmittymään, on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

▼B

4.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetut valvontaan liittyvät rahoitustiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 11 artiklassa täsmennetyin aikavälein ja raportoinnin on katettava liitteessä I täsmennettyjä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia vastaavat tiedot.

5.  Kunkin kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava EKP:lle täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä IV tarkoitetut muut mallit, jotka se on kerännyt. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EKP:lle etukäteen tällaisista muista malleista, joita ne aikovat toimittaa.

6.  Edellä 1, 2, 4 ja 5 kohdassa täsmennetyt tiedot on raportoitava tämän asetuksen 6 artiklan 5 kohdassa säädetyllä tavalla.

7.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat kerätä 1, 2 4 ja 5 kohdassa täsmennettyjä EKP:lle toimitettavia tietoja osana laajempaa kansallista raportointikehikkoa, joka sisältää – sovellettavan unionin tai kansallisen lain mukaisesti – täydentäviä valvontaan liittyviä rahoitustietoja ja palvelee myös muita tarkoituksia kuin valvontaa, esimerkiksi tilastointia.

▼M1

8 artikla

Raportoinnin viite- ja ilmoituspäivämäärät merkittävillä luottolaitoksilla ja merkittävillä sivuliikkeillä

1.  Edellä 6 ja 7 artiklassa yksilöityjä merkittäviä luottolaitoksia ja merkittäviä sivuliikkeitä koskevien tietojen raportoinnin viitepäivämäärät ovat seuraavat:

a) 

neljännesvuosittainen raportointi: 31. maaliskuuta, 30. kesäkuuta, 30. syyskuuta ja 31. joulukuuta;

b) 

puolivuosittainen raportointi: 30. kesäkuuta ja 31. joulukuuta;

c) 

vuosittainen raportointi: 31. joulukuuta.

2.  Jaksoa koskevat tiedot on raportoitava kumulatiivisesti kalenterivuoden ensimmäisestä päivästä raportoinnin viitepäivämäärään.

3.  Jos merkittävillä luottolaitoksilla on lupa laatia tilinpäätöksensä kalenterivuodesta poikkeavalta tilikaudelta, kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 ja 2 kohdasta poiketen muuttaa raportoinnin viitepäivämääriä tilikauden loppua vastaavasti. Muutettujen raportoinnin viitepäivämäärien on oltava kolme, kuusi, yhdeksän ja kaksitoista kuukautta tilikauden alkamisesta lukien. Jaksoa koskevat tiedot on raportoitava kumulatiivisesti tilikauden ensimmäisestä päivästä raportoinnin viitepäivämäärään.

4.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toimittavat EKP:lle tiedot 6 ja 7 artiklassa yksilöidyistä merkittävistä luottolaitoksista ja merkittävistä sivuliikkeistä viimeistään seuraavina ilmoituspäivämäärinä virka-ajan päättyessä:

a) 

merkittävään valvottavaan ryhmittymään kuulumattomien merkittävien luottolaitosten ja merkittävien sivuliikkeiden osalta täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 3 artiklassa tarkoitettuja ilmoituspäivämääriä seuraavana 10. työpäivänä;

b) 

merkittävään valvottavaan ryhmittymään kuuluvien merkittävien luottolaitosten osalta täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 3 artiklassa tarkoitettuja ilmoituspäivämääriä seuraavana 25. työpäivänä.

5.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset päättävät, milloin merkittävien luottolaitosten ja merkittävien sivuliikkeiden on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot, jotta ne pystyvät noudattamaan mainittuja määräaikoja.III LUKU

Merkittävien luottolaitosten raportointi sellaisten tytäryritysten osalta, jotka on perustettu osallistumattomaan jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan

9 artikla

Merkittävien luottolaitosten raportoinnin muoto ja tiheys sellaisten tytäryritysten osalta, jotka on perustettu osallistumattomaan jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan

1.  Osallistumattomaan jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan perustettuja tytäryrityksiä koskevat valvontaan liittyvät rahoitustiedot raportoidaan seuraavalla tavalla:

a) 

Sellaisten merkittävien luottolaitosten, jotka soveltavat IFRS-standardeja konsolidoinnin perusteella asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti – mukaan lukien luottolaitokset, jotka soveltavat näitä standardeja valvontaan liittyvään raportointiin asetuksen (EU) N:o 575/2013 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti – on varmistettava, että liitteessä II olevassa 1 kohdassa täsmennetyt valvontaan liittyvät rahoitustiedot raportoidaan osallistumattomaan jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan perustettujen tytäryritysten osalta asianomaisille kansallisille toimivaltaisille viranomaisille yksittäisen laitoksen tasolla. Valvontaan liittyvät rahoitustiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 9 artiklassa täsmennetyin aikavälein.

b) 

Muiden kuin a alakohdassa tarkoitettujen merkittävien luottolaitosten, joihin sovelletaan direktiiviin 86/635/ETY perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä konsolidoinnin perusteella, on varmistettava, että liitteessä II olevassa 2 kohdassa täsmennetyt valvontaan liittyvät rahoitustiedot raportoidaan osallistumattomaan jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan perustettujen tytäryritysten osalta asianomaisille kansallisille toimivaltaisille viranomaisille yksittäisen laitoksen tasolla. Valvontaan liittyvät rahoitustiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 11 artiklassa täsmennetyin aikavälein.

1 a.  Jos samassa valvottavassa ryhmittymässä useampi kuin yksi luottolaitos soveltaa vakavaraisuusvaatimuksia konsolidoinnin perusteella, 1 kohtaa sovelletaan ainoastaan osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneeseen luottolaitokseen ja korkeimmalla konsolidointitasolla.

2.  Tytäryrityksistä, joiden kokonaisvarojen arvo on enintään kolme miljardia euroa, ei 1 kohdasta poiketen raportoida rahoitustietoja. Varojen kokonaisarvo on tätä tarkoitusta varten määritettävä vakavaraisuusraportoinnin perusteella sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Jos varojen kokonaisarvo ei ole määritettävissä vakavaraisuusraportoinnin perusteella, varojen kokonaisarvo on määritettävä viimeisimmän tarkastetun vuositilinpäätöksen perusteella, ja jos tällainen vuositilinpäätös ei ole saatavilla, sovellettavan kansallisen kirjanpitolainsäädännön perusteella laaditun vuositilinpäätöksen perusteella.

3.  Kun tytäryrityksen varojen kokonaisarvo ylittää kolme miljardia euroa neljänä peräkkäisenä neljännesvuosiraportoinnin viitepäivämääränä, tiedot on raportoitava 1 kohdan mukaisesti seuraavasta neljännesvuosiraportoinnin viitepäivämäärästä lukien. Kun tytäryrityksen varojen kokonaisarvo on kolmena peräkkäisenä neljännesvuosiraportoinnin viitepäivämääränä enintään kolme miljardia euroa, 1 kohdan mukaista tietojen raportointia ei vaadita seuraavasta neljännesvuosiraportoinnin viitepäivämäärästä lukien.

10 artikla

Merkittävien luottolaitosten raportoinnin viite- ja ilmoituspäivämäärät sellaisten tytäryritysten osalta, jotka on perustettu osallistumattomaan jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan

1.  Edellä 9 artiklassa täsmennetyt tiedot on kerättävä samojen raportoinnin viitepäivämäärien mukaisesti kuin etuyhteydessä olevaa konsolidoinnin perusteella raportoivaa merkittävää luottolaitosta koskevat, valvontaan liittyvät rahoitustiedot. Jaksoa koskevat tiedot on raportoitava kumulatiivisesti rahoitustietojen raportoinnissa sovellettavan tilikauden ensimmäisestä päivästä raportoinnin viitepäivämäärään.

2.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toimittavat EKP:lle tiedot 9 artiklassa täsmennettyjen osallistumattomaan jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan perustettujen tytäryritysten osalta viimeistään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 3 artiklassa tarkoitettua ilmoituspäivää seuraavana 25. työpäivänä virka-ajan päättyessä.

3.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset päättävät, milloin luottolaitosten on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot, jotta ne pystyvät noudattamaan mainittua määräaikaa.III OSASTO

VÄHEMMÄN MERKITTÄVIEN LUOTTOLAITOSTEN RAPORTOINTI KONSOLIDOINNIN PERUSTEELLA JA YKSITTÄISEN LAITOKSEN TASOLLA SEKÄ VÄHEMMÄN MERKITTÄVIEN SIVULIIKKEIDEN RAPORTOINTI YKSITTÄISEN LAITOKSEN TASOLLAI LUKU

Konsolidointipohjainen raportointi

11 artikla

Konsolidointipohjaisen raportoinnin muoto ja tiheys vähemmän merkittävillä luottolaitoksilla

1.  Vähemmän merkittävien luottolaitosten, jotka soveltavat IFRS-standardeja asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti valvontaan liittyvään konsolidointipohjaiseen raportointiin asetuksen (EU) N:o 575/2013 24 artiklan 2 kohdan nojalla, on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle konsolidoinnin perusteella.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut valvontaan liittyvät rahoitustiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 9 artiklassa täsmennetyin aikavälein ja niin, että ne kattavat liitteessä I olevassa 1 kohdassa täsmennettyjä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia vastaavat tiedot.

3.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toimittavat EKP:lle täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä III täsmennetyt muut lomakkeet, jotka ne ovat keränneet. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat EKP:lle etukäteen tällaisista muista lomakkeista, joita ne aikovat toimittaa.

4.  Muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen vähemmän merkittävien luottolaitosten, joihin sovelletaan direktiiviin 86/635/ETY perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä konsolidoinnin perusteella, on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle konsolidoinnin perusteella. Nämä valvontaan liittyvät rahoitustiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 11 artiklassa täsmennetyin aikavälein ja niin, että ne kattavat liitteessä I olevassa 2 kohdassa täsmennettyjä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia vastaavat tiedot.

5.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toimittavat EKP:lle täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä IV täsmennetyt muut lomakkeet, jotka ne ovat keränneet. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat EKP:lle etukäteen tällaisista muista lomakkeista, joita ne aikovat toimittaa.

6.  Edellä 4 ja 5 kohdasta poiketen valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnin tulee tämän artiklan 4 kohdassa täsmennettyjen tietojen sijasta sisältää yleisinä vähimmäisvaatimuksina liitteessä III täsmennetyt tiedot, jos vähemmän merkittävän luottolaitoksen varojen kokonaisarvo on konsolidoinnin perusteella enintään kolme miljardia euroa. Luottolaitoksen varojen kokonaisarvo konsolidoinnin perusteella on tätä tarkoitusta varten määritettävä vakavaraisuutta koskevan konsolidoidun raportoinnin perusteella sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Jos varojen kokonaisarvo ei ole määritettävissä vakavaraisuutta koskevan konsolidoidun raportoinnin perusteella, varojen kokonaisarvo on määritettävä viimeisimmän tarkastetun konsolidoidun vuositilinpäätöksen perusteella, ja jos tällainen vuositilinpäätös ei ole saatavilla, sovellettavan kansallisen kirjanpitolainsäädännön perusteella laaditun vuositilinpäätöksen perusteella.

7.  Kun vähemmän merkittävän luottolaitoksen varojen kokonaisarvo ylittää konsolidoinnin perusteella kolme miljardia euroa neljänä peräkkäisenä neljännesvuosiraportoinnin viitepäivämääränä, sen on alettava raportoida tietoja 4 ja 5 kohdan mukaisesti seuraavasta neljännesvuosiraportoinnin viitepäivämäärästä lukien. Kun vähemmän merkittävän luottolaitoksen varojen kokonaisarvo on kolmena peräkkäisenä neljännesvuosiraportoinnin viitepäivämääränä konsolidoinnin perusteella enintään kolme miljardia euroa, sen on alettava raportoida tietoja 6 kohdan mukaisesti seuraavasta neljännesvuosiraportoinnin viitepäivämäärästä lukien.

8.  Edellä 2, 3, 4, 5 ja 6 kohdassa täsmennetyt tiedot on raportoitava tämän asetuksen 6 artiklan 5 kohdassa säädetyllä tavalla.

9.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat kerätä 2, 3, 4, 5 ja 6 kohdassa täsmennettyjä, EKP:lle toimitettavia tietoja osana laajempaa raportointikehikkoa, joka sisältää – asiaa koskevan unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti – täydentäviä valvontaan liittyviä rahoitustietoja ja palvelee myös muita tarkoituksia kuin valvontaa, esimerkiksi tilastointia.

12 artikla

Raportoinnin viite- ja ilmoituspäivämäärät vähemmän merkittävillä luottolaitoksilla

1.  Edellä 11 artiklassa täsmennettyjen vähemmän merkittävien luottolaitosten konsolidoinnin perusteella raportoimien tietojen raportoinnin viitepäivämäärät ovat seuraavat:

a) 

neljännesvuosittainen raportointi: 31. maaliskuuta, 30. kesäkuuta, 30. syyskuuta ja 31. joulukuuta;

b) 

puolivuosittainen raportointi: 30. kesäkuuta ja 31. joulukuuta;

c) 

vuosittainen raportointi: 31. joulukuuta.

2.  Jaksoa koskevat tiedot on raportoitava kumulatiivisesti kalenterivuoden ensimmäisestä päivästä raportoinnin viitepäivämäärään.

3.  Jos vähemmän merkittävillä luottolaitoksilla on kansallisen toimivaltaisen viranomaisen lupa raportoida valvontaan liittyvät rahoitustiedot konsolidoinnin perusteella kalenterivuodesta poikkeavalta tilikaudelta, kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 ja 2 kohdasta poiketen muuttaa raportoinnin viitepäivämääriä tilikauden loppua vastaavasti. Muutettujen raportoinnin viitepäivämäärien tulee olla kolme, kuusi, yhdeksän ja kaksitoista kuukautta tilikauden alkamisesta lukien. Jaksoa koskevat tiedot on raportoitava kumulatiivisesti niin, että ne kattavat jakson tilikauden ensimmäisestä päivästä raportoinnin viitepäivämäärään.

4.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toimittavat EKP:lle 11 artiklassa täsmennetyt tiedot viimeistään seuraavina ilmoituspäivämäärinä virka-ajan päättyessä:

a) 

osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneiden ja korkeimmalla konsolidointitasolla raportoivien vähemmän merkittävien luottolaitosten osalta täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 3 artiklassa tarkoitettuja ilmoituspäivämääriä seuraavana 25. työpäivänä;

b) 

muiden kuin a alakohdassa tarkoitettujen konsolidoidusti raportoivien vähemmän merkittävien luottolaitosten osalta täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 3 artiklassa tarkoitettuja ilmoituspäivämääriä seuraavana 35. työpäivänä.

5.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset päättävät, milloin luottolaitosten on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot, jotta ne pystyvät noudattamaan mainittuja määräaikoja.II LUKU

Raportointi yksittäisen laitoksen tasolla

13 artikla

Raportoinnin muoto ja tiheys yksittäisen laitoksen tasolla vähemmän merkittävillä luottolaitoksilla jotka eivät kuulu valvottavaan ryhmittymään, sekä vähemmän merkittävillä sivuliikkeillä

1.  Vähemmän merkittävien luottolaitosten, jotka soveltavat IFRS-standardeja asetuksen (EY) No 1606/2002 nojalla joko siksi, että ne laativat vuosittaisen tilinpäätöksensä siinä tarkoitettujen tilinpäätösstandardien mukaisesti, tai siksi, että ne soveltavat näitä standardeja valvontaan liittyvään raportointiin asetuksen (EU) N:o 575/2013 24 artiklan 2 kohdan nojalla, ja jotka eivät kuulu valvottavaan ryhmittymään, on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle yksittäisen laitoksen tasolla. Tätä sovelletaan myös vähemmän merkittäviin sivuliikkeisiin.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut valvontaan liittyvät rahoitustiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 9 artiklassa täsmennetyin aikavälein ja niin, että ne kattavat liitteessä I olevassa 1 kohdassa täsmennettyjä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia vastaavat tiedot.

3.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toimittavat EKP:lle täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä III täsmennetyt muut lomakkeet, jotka ne ovat keränneet. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat EKP:lle etukäteen tällaisista muista lomakkeista, joita ne aikovat toimittaa.

4.  Muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen vähemmän merkittävien luottolaitosten, joihin sovelletaan direktiiviin 86/635/ETY perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä ja jotka eivät kuulu valvottavaan ryhmittymään, on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Tätä sovelletaan myös vähemmän merkittäviin sivuliikkeisiin.

5.  Edellä 4 kohdassa tarkoitetut valvontaan liittyvät rahoitustiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 11 artiklassa täsmennetyin aikavälein ja niin, että ne kattavat liitteessä I olevassa 2 kohdassa täsmennettyjä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia vastaavat tiedot.

6.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toimittavat EKP:lle täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä IV täsmennetyt muut lomakkeet, jotka ne ovat keränneet. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat EKP:lle etukäteen tällaisista muista lomakkeista, joita ne aikovat toimittaa.

7.  Edellä 2, 3, 5 ja 6 kohtaan sovelletaan seuraavia poikkeuksia:

a) 

valvontaan liittyviä rahoitustietoja koskevan raportoinnin tulee tämän artiklan 2, 3, 5 ja 6 kohdassa täsmennettyjen tietojen sijasta sisältää yleisinä vähimmäisvaatimuksina liitteessä III täsmennetyt tiedot, jos vähemmän merkittävän luottolaitoksen varojen kokonaisarvo on enintään kolme miljardia euroa;

b) 

vähemmän merkittävältä sivuliikkeeltä ei vaadita valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointia, jos sen varojen kokonaisarvo on enintään kolme miljardia euroa.

8.  Vähemmän merkittävän luottolaitoksen ja vähemmän merkittävän sivuliikkeen varojen kokonaisarvo on 7 kohdan soveltamista varten määritettävä vakavaraisuusraportoinnin perusteella sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Jos vähemmän merkittävän luottolaitoksen varojen kokonaisarvo ei ole määritettävissä vakavaraisuusraportoinnin perusteella, varojen kokonaisarvo on määritettävä viimeisimmän tarkastetun vuositilinpäätöksen perusteella, ja jos tällainen vuositilinpäätös ei ole saatavilla, sovellettavan kansallisen kirjanpitolainsäädännön perusteella laaditun vuositilinpäätöksen perusteella. Jos vähemmän merkittävän sivuliikkeen varojen kokonaisarvo ei ole määritettävissä vakavaraisuusraportoinnin perusteella, varojen kokonaisarvo on määritettävä Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1071/2013 ( 1 ) nojalla raportoitavien tilastotietojen perusteella.

9.  Kun vähemmän merkittävän luottolaitoksen tai vähemmän merkittävän sivuliikkeen varojen kokonaisarvo ylittää konsolidoinnin perusteella kolme miljardia euroa neljänä peräkkäisenä neljännesvuosiraportoinnin viitepäivämääränä, sen on alettava raportoida tietoja 2, 3, 5 ja 6 kohdan mukaisesti seuraavasta neljännesvuosiraportoinnin viitepäivämäärästä lukien. Kun vähemmän merkittävän luottolaitoksen tai vähemmän merkittävän sivuliikkeen varojen kokonaisarvo on kolmena peräkkäisenä neljännesvuosiraportoinnin viitepäivämääränä enintään kolme miljardia euroa, sen on alettava raportoida tietoja 7 kohdan mukaisesti seuraavasta neljännesvuosiraportoinnin viitepäivämäärästä lukien.

10.  Edellä 2, 3, 5, 6 ja 7 kohdassa täsmennetyt tiedot on raportoitava tämän asetuksen 6 artiklan 5 kohdassa säädetyllä tavalla.

11.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat kerätä 2, 3, 5, 6 ja 7 kohdassa täsmennettyjä, EKP:lle toimitettavia tietoja osana laajempaa kansallista raportointikehikkoa, joka sisältää, sovellettavan unionin tai kansallisen lain mukaisesti, täydentäviä valvontaan liittyviä rahoitustietoja ja palvelee myös muita tarkoituksia kuin valvontaa, esimerkiksi tilastointia.

14 artikla

Raportoinnin muoto ja tiheys yksittäisen laitoksen tasolla luottolaitoksilla, jotka kuuluvat vähemmän merkittävään valvottavaan ryhmittymään

1.  Vähemmän merkittävien luottolaitosten, jotka soveltavat IFRS-standardeja asetuksen (EY) No 1606/2002 nojalla joko siksi, että ne laativat vuosittaisen tilinpäätöksensä siinä tarkoitettujen tilinpäätösstandardien mukaisesti, tai siksi, että ne soveltavat näitä standardeja valvontaan liittyvään raportointiin asetuksen (EU) N:o 575/2013 24 artiklan 2 kohdan nojalla, ja jotka kuuluvat vähemmän merkittävään valvottavaan ryhmittymään, on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle yksittäisen laitoksen tasolla.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut valvontaan liittyvät rahoitustiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 9 artiklassa täsmennetyin aikavälein ja niin, että ne kattavat liitteessä II täsmennettyjä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia vastaavat tiedot.

3.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toimittavat EKP:lle täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä III täsmennetyt muut lomakkeet, jotka ne ovat keränneet. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat EKP:lle etukäteen tällaisista muista lomakkeista, joita ne aikovat toimittaa.

4.  Muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen vähemmän merkittävien luottolaitosten, joihin sovelletaan direktiiviin 86/635/ETY perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä ja jotka kuuluvat vähemmän merkittävään valvottavaan ryhmittymään, on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

5.  Edellä 4 kohdassa tarkoitetut valvontaan liittyvät rahoitustiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 11 artiklassa täsmennetyin aikavälein ja niin, että ne kattavat liitteessä II täsmennettyjä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia vastaavat tiedot.

6.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toimittavat EKP:lle täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä IV täsmennetyt muut lomakkeet, jotka ne ovat keränneet. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat EKP:lle etukäteen tällaisista muista lomakkeista, joita ne aikovat toimittaa.

7.  Vähemmän merkittävien luottolaitosten, joiden varojen kokonaisarvo on enintään kolme miljardia euroa, on sisällytettävä valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointiin 2, 3, 5 ja 6 kohdasta poiketen liitteessä III täsmennetyt tiedot. Vähemmän merkittävän luottolaitoksen varojen kokonaisarvo on tätä tarkoitusta varten määritettävä vakavaraisuusraportoinnin perusteella sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Jos vähemmän merkittävän luottolaitoksen varojen kokonaisarvo ei ole määritettävissä vakavaraisuusraportoinnin perusteella, varojen kokonaisarvo on määritettävä viimeisimmän tarkastetun vuositilinpäätöksen perusteella, ja jos tällainen vuositilinpäätös ei ole saatavilla, sovellettavan kansallisen kirjanpitolainsäädännön perusteella laaditun vuositilinpäätöksen perusteella.

8.  Kun vähemmän merkittävän luottolaitoksen varojen kokonaisarvo ylittää kolme miljardia euroa neljänä peräkkäisenä neljännesvuosiraportoinnin viitepäivämääränä, sen on alettava raportoida tietoja 2, 3, 5 ja 6 kohdan mukaisesti seuraavasta neljännesvuosiraportoinnin viitepäivämäärästä lukien. Kun vähemmän merkittävän luottolaitoksen varojen kokonaisarvo on kolmena peräkkäisenä neljännesvuosiraportoinnin viitepäivämääränä enintään kolme miljardia euroa, sen on alettava raportoida tietoja 7 kohdan mukaisesti seuraavasta neljännesvuosiraportoinnin viitepäivämäärästä lukien.

9.  Edellä 2, 3, 5, 6 ja 7 kohdassa täsmennetyt tiedot on raportoitava tämän asetuksen 6 artiklan 5 kohdassa säädetyllä tavalla.

10.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat kerätä 2, 3, 5, 6 ja 7 kohdassa täsmennettyjä, EKP:lle toimitettavia tietoja osana laajempaa kansallista raportointikehikkoa, joka sisältää, sovellettavan unionin tai kansallisen lain mukaisesti, täydentäviä valvontaan liittyviä rahoitustietoja ja palvelee myös muita tarkoituksia kuin valvontaa, esimerkiksi tilastointia.

15 artikla

Vähemmän merkittäviä luottolaitoksia ja vähemmän merkittäviä sivuliikkeitä koskevat raportoinnin viite- ja ilmoituspäivämäärät

1.  Edellä 13 ja 14 artiklassa täsmennettyjä vähemmän merkittäviä luottolaitoksia ja vähemmän merkittäviä sivuliikkeitä koskevien tietojen raportoinnin viitepäivämäärät ovat seuraavat:

a) 

neljännesvuosittainen raportointi: 31. maaliskuuta, 30. kesäkuuta, 30. syyskuuta ja 31. joulukuuta;

b) 

puolivuosittainen raportointi: 30. kesäkuuta ja 31. joulukuuta;

c) 

vuosittainen raportointi: 31. joulukuuta.

2.  Jaksoa koskevat tiedot on raportoitava kumulatiivisesti kalenterivuoden ensimmäisestä päivästä raportoinnin viitepäivämäärään.

3.  Jos vähemmän merkittävillä luottolaitoksilla on kansallisen toimivaltaisen viranomaisen lupa raportoida valvontaan liittyvät rahoitustiedot kalenterivuodesta poikkeavalta tilikaudelta, kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 ja 2 kohdasta poiketen muuttaa raportoinnin viitepäivämääriä tilikauden loppua vastaavasti. Muutettujen raportoinnin viitepäivämäärien tulee olla kolme, kuusi, yhdeksän ja kaksitoista kuukautta tilikauden alkamisesta lukien. Jaksoa koskevat tiedot on raportoitava kumulatiivisesti tilikauden ensimmäisestä päivästä raportoinnin viitepäivämäärään.

4.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toimittavat EKP:lle valvontaan liittyvät rahoitustiedot 13 ja 14 artiklassa täsmennetyistä vähemmän merkittävistä luottolaitoksista ja vähemmän merkittävistä sivuliikkeistä viimeistään seuraavina ilmoituspäivämäärinä virka-ajan päättyessä:

a) 

valvottavaan ryhmittymään kuulumattomien vähemmän merkittävien luottolaitosten osalta sekä vähemmän merkittävien sivuliikkeiden osalta täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 680/2014 tarkoitettuja ilmoituspäivämääriä seuraavana 25. työpäivänä;

b) 

vähemmän merkittävään valvottavaan ryhmittymään kuuluvien vähemmän merkittävien luottolaitosten osalta täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 680/2014 tarkoitettuja ilmoituspäivämääriä seuraavana 35. työpäivänä.

5.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset päättävät, milloin vähemmän merkittävien luottolaitosten ja vähemmän merkittävien sivuliikkeiden on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot, jotta ne pystyvät noudattamaan mainittuja määräaikoja.

▼BIV OSASTO

TIETOJEN LAATU JA SÄHKÖINEN RAPORTOINTIKIELI

16 artikla

Tiedon laatua koskevat tarkistukset

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on seurattava ja varmistettava, että EKP:lle toimitetut tiedot ovat laadukkaita ja luotettavia. Tällöin kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava päätöksen EKP/2014/29 4 ja 5 artiklassa olevia määrittelyjä.

▼M1

17 artikla

Tietotekniikan kieli toimitettaessa tietoja kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta EKP:lle

Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toimittavat tässä asetuksessa täsmennetyt tiedot ”eXtensible Business Reporting Language” -taksonomiaa noudattaen, jotta tietojen vaihdossa käytettäisiin yhdenmukaisia teknisiä muotoja. Tällöin kansalliset toimivaltaiset viranomaiset noudattavat päätöksen EKP/2014/29 6 artiklassa esitettyjä määrittelyjä.

▼BV OSASTO

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

▼M1 —————

▼M1

19 artikla

Siirtymäsäännökset

1.  Jos vähemmän merkittävä valvottava yhteisö muuttuu merkittäväksi ennen 1 päivää tammikuuta 2018, se luokitellaan tässä asetuksessa tarkoitetuksi merkittäväksi valvottavaksi yhteisöksi 18 kuukautta sen jälkeen, kun asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 45 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätös on annettu sille tiedoksi.

2.  Jos vähemmän merkittävän valvottavan yhteisön varojen kokonaisarvo ylittää konsolidoinnin perusteella tai yksittäisen laitoksen tasolla kolme miljardia euroa ennen 1 päivää tammikuuta 2018, sen on aloitettava tämän asetuksen säännösten mukainen raportointi ensimmäisenä raportoinnin viitepäivämääränä sen jälkeen, kun vähintään 18 kuukautta on kulunut kynnysarvon ylittämisestä.

3.  Jos osallistumattomaan jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan sijoittautuneen tytäryrityksen varojen kokonaisarvo ylittää kolme miljardia euroa ennen 1 päivää tammikuuta 2018, tiedot on raportoitava 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti ensimmäisenä raportoinnin viitepäivämääränä sen jälkeen, kun vähintään 18 kuukautta on kulunut kynnysarvon ylittämisestä.

▼B

20 artikla

Loppusäännös

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.
LIITE I

Yksinkertaistettu valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointi

1. Asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti IFRS-standardeja soveltaville ►M1  ————— ◄ valvottaville yhteisöille, samoin kuin direktiiviin 86/635/ETY perustuvia, IFRS-standardien kanssa yhteensopivia kansallisia tilinpitosäännöstöjä soveltaville valvottaville yhteisöille ”yksinkertaistettu valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointi” käsittää taulukossa 1 luetellut, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä III olevat mallit.

2.  ►M1  ————— ◄ valvottaville yhteisöille, jotka soveltavat direktiiviin 86/635/ETY perustuvia, muita kuin 1 kohdassa mainittuja kansallisia tilinpitosäännöstöjä, ”yksinkertaistettu valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointi” käsittää taulukossa 2 luetellut, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä IV olevat mallit.

▼M1

2a. Edellä 2 kohdasta poiketen kukin kansallinen toimivaltainen viranomainen voi päättää, että 2 kohdassa tarkoitetut yhteisöt, jotka ovat sijoittautuneet sen jäsenvaltioon, raportoivat

a) 

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä IV olevassa lomakkeessa 9.1 tai lomakkeessa 9.1.1 tarkoitetut tiedot;

b) 

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä IV olevassa lomakkeessa 11.1 tai lomakkeessa 11.2 tarkoitetut tiedot;

c) 

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä IV olevassa lomakkeessa 12.0 tai lomakkeessa 12.1 tarkoitetut tiedot; ja

d) 

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä IV olevassa lomakkeessa 16.3 tai lomakkeessa16.4 tarkoitetut tiedot.

▼B

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevien ohjeiden mukaisesti.

▼M1

4. Taulukoissa 1 ja 2 olevat lomakkeet 17.1, 17.2 ja 17.3 on tarkoitettu ainoastaan konsolidoidusti raportoiville luottolaitoksille. Taulukoissa 1 ja 2 oleva lomake 40.1 on tarkoitettu konsolidoidusti raportoiville luottolaitoksille ja luottolaitoksille, jotka eivät kuulu yksittäisen laitoksen tasolla raportoivaan ryhmittymään.

▼B

5. Tämän liitteen taulukoissa 1 ja 2 olevassa 2 osassa mainittuja rajoituksia laskettaessa sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 5 artiklan a kohdan 4 alakohtaa.

▼M2Taulukko 1

Lomakkeen numero

Lomakkeen tai lomakeryhmän nimi

 

OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI]

 

Taselaskelma [tase]

1.1

Taselaskelma: varat

1.2

Taselaskelma: velat

1.3

Taselaskelma: oma pääoma

2

Tuloslaskelma

 

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain

4.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat

4.2.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti

4.2.2

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: rahoitusvarat, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi

4.3.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat

4.4.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat

4.5

Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvarat

5.1

Kaupankäyntivaraston ulkopuolisten luottojen erittely tuotteittain

6.1

Erittely rahoitusalan ulkopuolisille yrityksille myönnetyistä muista kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä luotoista NACE-koodeittain

 

Rahoitusvelkojen erittely

8.1

Rahoitusvelkojen erittely tuotteittain ja vastapuolialoittain

8.2

Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvelat

 

Luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

9.1.1

Taseen ulkopuoliset vastuut: Annetut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

9.2

Saadut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

10

Johdannaiset – Kaupankäynti ja taloudelliset suojaukset

 

Suojauslaskenta

11.1

Johdannaiset – Suojauslaskenta: Erittely riskityypeittäin ja suojaustyypeittäin

 

Luottotappioita koskevien vähennyserien ja varausten muutokset

12.1

Luottotappioita koskevien vähennyserien ja varausten muutokset

 

Saadut vakuudet ja takaukset

13.1

Vakuuksien ja takausten erittely muiden kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien luottojen mukaan

13.2.1

Kauden aikana haltuun otetut vakuudet [viitepäivämääränä hallussa olevat]

13.3.1

Kertyneet haltuun otetut vakuudet

14

Käypien arvojen hierarkia: käypään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit

 

Tuloslaskelman tiettyjen erien erittely

16.1

Korkotuotot ja -kulut instrumenteittain ja vastapuolialoittain

16.3

Instrumenteittain voitot tai tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista

 

Kirjanpidollisen konsolidoinnin laajuuden ja vakavaraisuusasetuksen mukaisen konsolidoinnin laajuuden täsmäytys: Tase

17.1

Kirjanpidollisen konsolidoinnin laajuuden ja vakavaraisuusasetuksen mukaisen konsolidoinnin laajuuden täsmäytys: Varat

17.2

Kirjanpidollisen konsolidoinnin laajuuden ja vakavaraisuusasetuksen mukaisen konsolidoinnin laajuuden täsmäytys: Taseen ulkopuoliset vastuut – annetut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

17.3

Kirjanpidollisen konsolidoinnin laajuuden ja vakavaraisuusasetuksen mukaisen konsolidoinnin laajuuden täsmäytys: Velat

 

Terveitä ja erääntyneitä sekä järjestämättömiä saamisia koskevat tiedot

18.0

Terveitä ja erääntyneitä sekä järjestämättömiä saamisia koskevat tiedot

18.1

Järjestämättömien saamisten sisään- ja ulosvirtaukset – luotot vastapuolisektoreittain

18.2

Liikekiinteistölainat ja lisätiedot kiinteistövakuudellisista lainoista

19

Lainanhoitojoustosaamiset

 

OSA 2 [NELJÄNNESVUOSITTAIN KYNNYSARVON TOTEUTUESSA: NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI TAI EI RAPORTOINTIA]

 

Maantieteelliset erittelyt

20.4

Varojen maantieteellinen erittely vastapuolen kotipaikan mukaan

20.5

Taseen ulkopuolisten vastuiden maantieteellinen erittely vastapuolen kotipaikan mukaan

20.6

Velkojen maantieteellinen erittely vastapuolen kotipaikan mukaan

 

OSA 4 [VUOSITTAIN]

 

Ryhmän rakenne

40.1

Ryhmän rakenne: yhteisöittäinTaulukko 2

Lomakkeen numero

Lomakkeen tai lomakeryhmän nimi

 

OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI]

 

Taselaskelma [tase]

1.1

Taselaskelma: varat

1.2

Taselaskelma: velat

1.3

Taselaskelma: oma pääoma

2

Tuloslaskelma

 

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain

4.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat

4.2.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti

4.2.2

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: rahoitusvarat, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi

4.3.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat

4.4.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat

4.5

Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvarat

4.6

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat

4.7

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat

4.8

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon omana pääomana arvostettavat johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat

4.9

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: hankintamenoon perustuvalla menetelmällä arvostettavat johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat

4.10

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: muut johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat

5.1

Kaupankäyntivaraston ulkopuolisten luottojen erittely tuotteittain

6.1

Erittely rahoitusalan ulkopuolisille yrityksille myönnetyistä muista kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä luotoista NACE-koodeittain

 

Rahoitusvelkojen erittely

8.1

Rahoitusvelkojen erittely tuotteittain ja vastapuolialoittain

8.2

Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvelat

 

Luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

9.1

Taseen ulkopuoliset vastuut kansallisen tilinpäätösnormiston mukaisesti: annetut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

9.1.1

Taseen ulkopuoliset vastuut: annetut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

9.2

Saadut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

10

Johdannaiset – Kaupankäynti ja taloudelliset suojaukset

 

Suojauslaskenta

11.1

Johdannaiset – Suojauslaskenta: Erittely riskityypeittäin ja suojaustyypeittäin

11.2

Johdannaiset – Suojauslaskenta kansallisen tilinpäätösnormiston mukaisesti: Erittely riskityypeittäin

 

Luottotappioita koskevien vähennyserien ja varausten muutokset

12

Oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin liittyvien luottotappioita koskevien vähennyserien ja arvonalentumisten muutokset kansallisen tilinpäätösnormiston mukaisesti

12.1

Luottotappioita koskevien vähennyserien ja varausten muutokset

 

Saadut vakuudet ja takaukset

13.1

Vakuuksien ja takausten erittely muiden kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien luottojen mukaan

13.2.1

Kauden aikana haltuun otetut vakuudet [viitepäivämääränä hallussa olevat]

13.3.1

Kertyneet haltuun otetut vakuudet

14

Käypien arvojen hierarkia: käypään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit

 

Tuloslaskelman tiettyjen erien erittely

16.1

Korkotuotot ja -kulut instrumenteittain ja vastapuolialoittain

16.3

Instrumenteittain voitot tai tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista

16.4

Riskeittäin voitot tai tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista

 

Kirjanpidollisen konsolidoinnin laajuuden ja vakavaraisuusasetuksen mukaisen konsolidoinnin laajuuden täsmäytys: Tase

17.1

Kirjanpidollisen konsolidoinnin laajuuden ja vakavaraisuusasetuksen mukaisen konsolidoinnin laajuuden täsmäytys: Varat

17.2

Kirjanpidollisen konsolidoinnin laajuuden ja vakavaraisuusasetuksen mukaisen konsolidoinnin laajuuden täsmäytys: Taseen ulkopuoliset vastuut – annetut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

17.3

Kirjanpidollisen konsolidoinnin laajuuden ja vakavaraisuusasetuksen mukaisen konsolidoinnin laajuuden täsmäytys: Velat

 

Terveitä ja erääntyneitä sekä järjestämättömiä saamisia koskevat tiedot

18.0

Terveitä ja erääntyneitä sekä järjestämättömiä saamisia koskevat tiedot

18.1

Järjestämättömien saamisten sisään- ja ulosvirtaukset – luotot vastapuolisektoreittain

18.2

Liikekiinteistölainat ja lisätiedot kiinteistövakuudellisista lainoista

19

Lainanhoitojoustosaamiset

 

OSA 2 [NELJÄNNESVUOSITTAIN KYNNYSARVON TOTEUTUESSA: NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI TAI EI RAPORTOINTIA]

 

Maantieteelliset erittelyt

20.4

Varojen maantieteellinen erittely vastapuolen kotipaikan mukaan

20.5

Taseen ulkopuolisten vastuiden maantieteellinen erittely vastapuolen kotipaikan mukaan

20.6

Velkojen maantieteellinen erittely vastapuolen kotipaikan mukaan

 

OSA 4 [VUOSITTAIN]

 

Ryhmän rakenne

40.1

Ryhmän rakenne: yhteisöittäin

▼B
LIITE II

Pitkälti yksinkertaistettu valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointi

1. Asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti IFRS-standardeja soveltaville valvottaville yhteisöille, samoin kuin direktiiviin 86/635/ETY perustuvia, IFRS-standardien kanssa yhteensopivia kansallisia tilinpitosäännöstöjä soveltaville valvottaville yhteisöille ”pitkälti yksinkertaistettu valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointi” käsittää taulukossa 3 luetellut, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä III olevat mallit.

▼M2Taulukko 3

Lomakkeen numero

Lomakkeen tai lomakeryhmän nimi

 

OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI]

 

Taselaskelma [tase]

1.1

Taselaskelma: varat

1.2

Taselaskelma: velat

1.3

Taselaskelma: oma pääoma

2

Tuloslaskelma

 

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain

4.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat

4.2.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti

4.2.2

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: rahoitusvarat, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi

4.3.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat

4.4.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat

4.5

Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvarat

5.1

Kaupankäyntivaraston ulkopuolisten luottojen erittely tuotteittain

 

Rahoitusvelkojen erittely

8.1

Rahoitusvelkojen erittely tuotteittain ja vastapuolialoittain

8.2

Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvelat

 

Luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

9.1.1

Taseen ulkopuoliset vastuut: Annetut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

10

Johdannaiset – Kaupankäynti ja taloudelliset suojaukset

 

Suojauslaskenta

11.1

Johdannaiset – Suojauslaskenta: Erittely riskityypeittäin ja suojaustyypeittäin

 

Luottotappioita koskevien vähennyserien ja varausten muutokset

12.1

Luottotappioita koskevien vähennyserien ja varausten muutokset

14

Käypien arvojen hierarkia: käypään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit

 

Terveitä ja erääntyneitä sekä järjestämättömiä saamisia koskevat tiedot

18.0

Terveitä ja erääntyneitä sekä järjestämättömiä saamisia koskevat tiedot

18.1

Järjestämättömien saamisten sisään- ja ulosvirtaukset – luotot vastapuolisektoreittain

18.2

Liikekiinteistölainat ja lisätiedot kiinteistövakuudellisista lainoista

19

Lainanhoitojoustosaamiset

▼B

2. Valvottaville yhteisöille, jotka soveltavat direktiiviin 86/635/ETY perustuvia, muita kuin 1 kohdassa mainittuja kansallisia tilinpitosäännöstöjä, ”pitkälti yksinkertaistettu valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointi” käsittää taulukossa 4 luetellut, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä IV olevat mallit.

▼M2Taulukko 4

Lomakkeen numero

Lomakkeen tai lomakeryhmän nimi

 

OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI]

 

Taselaskelma [tase]

1.1

Taselaskelma: varat

1.2

Taselaskelma: velat

1.3

Taselaskelma: oma pääoma

2

Tuloslaskelma

 

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain

4.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat

4.2.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti

4.2.2

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: rahoitusvarat, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi

4.3.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat

4.4.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat

4.5

Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvarat

4.6

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat

4.7

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat

4.8

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon omana pääomana arvostettavat johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat

4.9

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: hankintamenoon perustuvalla menetelmällä arvostettavat johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat

4.10

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: muut johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat

5.1

Kaupankäyntivaraston ulkopuolisten luottojen erittely tuotteittain

 

Rahoitusvelkojen erittely

8.1

Rahoitusvelkojen erittely tuotteittain ja vastapuolialoittain

8.2

Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvelat

 

Luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

9.1

Taseen ulkopuoliset vastuut kansallisen tilinpäätösnormiston mukaisesti: Annetut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

9.1.1

Taseen ulkopuoliset vastuut: Annetut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

10

Johdannaiset – Kaupankäynti ja taloudelliset suojaukset

 

Suojauslaskenta

11.1

Johdannaiset – Suojauslaskenta: Erittely riskityypeittäin ja suojaustyypeittäin

11.2

Johdannaiset – Suojauslaskenta kansallisen tilinpäätösnormiston mukaisesti: Erittely riskityypeittäin

 

Luottotappioita koskevien vähennyserien ja varausten muutokset

12

Oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin liittyvien luottotappioita koskevien vähennyserien ja arvonalentumisten muutokset kansallisen tilinpäätösnormiston mukaisesti

12.1

Luottotappioita koskevien vähennyserien ja varausten muutokset

 

Terveitä ja erääntyneitä sekä järjestämättömiä saamisia koskevat tiedot

18.0

Terveitä ja erääntyneitä sekä järjestämättömiä saamisia koskevat tiedot

18.1

Järjestämättömien saamisten sisään- ja ulosvirtaukset – luotot vastapuolisektoreittain

18.2

Liikekiinteistölainat ja lisätiedot kiinteistövakuudellisista lainoista

19

Lainanhoitojoustosaamiset

▼B

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevien ohjeiden mukaisesti.

▼C2

4. Edellä 2 kohdasta poiketen kukin kansallinen toimivaltainen viranomainen voi päättää, että 2 kohdassa tarkoitetut yhteisöt, jotka ovat sijoittautuneet sen jäsenvaltioon, raportoivat

a) 

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä IV olevassa lomakkeessa 9.1 tai lomakkeessa 9.1.1 tarkoitetut tiedot;

b) 

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä IV olevassa lomakkeessa 11.1 tai lomakkeessa 11.2 tarkoitetut tiedot;

c) 

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä IV olevassa lomakkeessa 12.0 tai lomakkeessa12.1 tarkoitetut tiedot.

▼B
LIITE III

Valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnin tietopisteet

1. Asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti IFRS-standardeja soveltaville valvottaville yhteisöille, samoin kuin direktiiviin 86/635/ETY perustuvia, IFRS-standardien kanssa yhteensopivia kansallisia tilinpitosäännöstöjä soveltaville valvottaville yhteisöille ”valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnin tietopisteet” käsittävät liitteessä IV olevat, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä III mainitut tietopisteet.

2. Valvottaville yhteisöille, jotka soveltavat direktiiviin 86/635/ETY perustuvia, muita kuin 1 kohdassa mainittuja kansallisia tilinpitosäännöstöjä, ”valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnin tietopisteet” käsittävät liitteessä V olevat, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä IV mainitut mallit.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevien ohjeiden mukaisesti.

▼M2
LIITE IVIFRS-standardien mukaiset FINREP-lomakkeet

Lomakkeen numero

Lomakkeen koodi

Lomakkeen/lomakeryhmän nimi

 

 

OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI]

 

 

Taselaskelma [tase]

1.1

F 01.01

Taselaskelma: varat

1.2

F 01.02

Taselaskelma: velat

1.3

F 01.03

Taselaskelma: oma pääoma

2

F 02.00

Tuloslaskelma

5.1

F 05.01

Kaupankäyntivaraston ulkopuolisten luottojen erittely tuotteittain

 

 

Rahoitusvelkojen erittely

8.1

F 08.01

Rahoitusvelkojen erittely tuotteittain ja vastapuolialoittain

8.2

F 08.02

Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvelat

10

F 10.00

Johdannaiset – Kaupankäynti ja taloudelliset suojaukset

 

 

Suojauslaskenta

11.1

F 11.01

Johdannaiset – Suojauslaskenta: Erittely riskityypeittäin ja suojaustyypeittäin

 

 

Tiedot terveistä ja erääntyneistä sekä järjestämättömistä saamisista

18

F 18.00

Tiedot terveistä ja erääntyneistä sekä järjestämättömistä saamisista

19

F 19.00

Lainanhoitojoustosaamiset

LOMAKKEIDEN VÄRIKOODI 

Raportoitava tietoelementti

1.    Taselaskelma [tase]

1.1    Varat 

Viittaukset

Erittely taulukossa

Kirjanpitoarvo

Liite V, 1 osa, 27 kohta

010

010

Käteisvarat, keskuspankkitalletukset ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset

IAS 1.54 (i)

 

 

020

Käteinen raha

Liite V, 2 osa, 1 kohta

 

 

030

Keskuspankkitalletukset

Liite V, 2 osa, 2 kohta

 

 

040

Muut vaadittaessa maksettavat talletukset

Liite V, 2 osa, 3 kohta

5

 

050

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat

IFRS 9, lisäys A

 

 

060

Johdannaiset

IFRS 9, lisäys A

10

 

070

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

IAS 32.11

4

 

080

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 31 kohta

4

 

090

Luotot

Liite V, 1 osa, 32 kohta

4

 

096

Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4

4

 

097

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

IAS 32.11

4

 

098

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 31 kohta

4

 

099

Luotot

Liite V, 1 osa, 32 kohta

4

 

100

Rahoitusvarat, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

4

 

120

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 31 kohta

4

 

130

Luotot

Liite V, 1 osa, 32 kohta

4

 

141

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

4

 

142

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

IAS 32.11

4

 

143

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 31 kohta

4

 

144

Luotot

Liite V, 1 osa, 32 kohta

4

 

181

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

4

 

182

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 31 kohta

4

 

183

Luotot

Liite V, 1 osa, 32 kohta

4

 

240

Johdannaiset – Suojauslaskenta

IFRS 9.6.2.1; liite V, 1 osa, 22 kohta

11

 

250

Suojauskohteiden käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa

IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8

 

 

260

Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin

IAS 1.54(e); liite V, 1 osa, 21 kohta, 2 osa, 4 kohta

40

 

270

Aineelliset hyödykkeet

 

 

 

280

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

IAS 16.6; IAS 1.54(a); IFRS 16.47(a)

21, 42

 

290

Sijoituskiinteistöt

IAS 40.5; IAS 1.54(b); IFRS 16.48

21, 42

 

300

Aineettomat hyödykkeet

IAS 1.54(c); vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 115 alakohta

 

 

310

Liikearvo

IFRS 3.B67(d); vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 113 alakohta

 

 

320

Muut aineettomat hyödykkeet

IAS 38.8,118 IFRS 16.47 (a)

21, 42

 

330

Verosaamiset

IAS 1.54(n–o)

 

 

340

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

 

350

Laskennalliset verosaamiset

IAS 1.54(o); IAS 12.5; vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 106 alakohta

 

 

360

Muut varat

Liite V, 2 osa, 5 kohta

 

 

370

Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät

IAS 1.54(j); IFRS 5.38; liite V, 2 osa, 7 kohta

 

 

380

VARAT YHTEENSÄ

IAS 1.9(a), IG 6

 

 

1.2    Velat 

Viittaukset

Erittely taulukossa

Kirjanpitoarvo

Liite V, 1 osa, 27 kohta

010

010

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6

8

 

020

Johdannaiset

IFRS 9, lisäys A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)

10

 

030

Lyhyeksimyynnit

IFRS 9.BA7(b)

8

 

040

Talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9 jakso; liite V, 1 osa, 36 kohta

8

 

050

Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 37 kohta

8

 

060

Muut rahoitusvelat

Liite V, 1 osa, 38–41 kohta

8

 

070

Rahoitusvelat, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

8

 

080

Talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9 jakso; liite V, 1 osa, 36 kohta

8

 

090

Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 37 kohta

8

 

100

Muut rahoitusvelat

Liite V, 1 osa, 38–41 kohta

8

 

110

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

8

 

120

Talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9 jakso; liite V, 1 osa, 36 kohta

8

 

130

Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 37 kohta

8

 

140

Muut rahoitusvelat

Liite V, 1 osa, 38–41 kohta

8

 

150

Johdannaiset – Suojauslaskenta

IFRS 9.6.2.1; liite V, 1 osa, 26 kohta

11

 

160

Suojauskohteiden käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa

IAS 39.89A(b); IFRS 9.6.5.8

 

 

170

Varaukset

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

43

 

180

Eläkkeet ja muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuuspohjaiset velvoitteet

IAS 19.63; IAS 1.78(d); liite V, 2 osa, 9 kohta

43

 

190

Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet

IAS 19.153; IAS 1.78(d); liite V, 2 osa, 10 kohta

43

 

200

Uudelleenjärjestelyt

IAS 37.71, 84(a)

43

 

210

Vireillä olevat oikeudenkäynnit ja verokanteet

IAS 37, lisäys C, esimerkit 6 ja 10

43

 

220

Annetut sitoumukset ja takaukset

IFRS 9.4.2.1(c),(d), 9.5.5, 9.B2.5; IAS 37; IFRS 4; liite V, 2 osa, 11 kohta

9

12

43

 

230

Muut varaukset

IAS 37.14

43

 

240

Verovelat

IAS 1.54(n–o)

 

 

250

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

 

260

Laskennalliset verovelat

IAS 1.54(o); IAS 12.5; vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 108 alakohta

 

 

270

Vaadittaessa takaisin maksettava osakepääoma

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; liite V, 2 osa, 12 kohta

 

 

280

Muut velat

Liite V, 2 osa, 13 kohta

 

 

290

Velat, jotka sisältyvät myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38; liite V, 2 osa, 14 kohta

 

 

300

VELAT YHTEENSÄ

IAS 1.9(b); IG 6

 

 

1.3    Oma pääoma 

Viittaukset

Erittely taulukossa

Kirjanpitoarvo

010

010

Pääoma

IAS 1.54(r); BAD 22 artikla

46

 

020

Maksettu pääoma

IAS 1.78(e)

 

 

030

Maksamaton pääoma, joka on vaadittu maksettavaksi

Liite V, 2 osa, 14 kohta

 

 

040

Ylikurssirahasto

IAS 1.78(e); vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 124 alakohta

46

 

050

Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin osakepääoma)

Liite V, 2 osa, 18-19 kohta

46

 

060

Yhdistelmäinstrumenttien oman pääoman komponentti

IAS 32.28–29; liite V, 2 osa, 18 kohta

 

 

070

Muut liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit

Liite V, 2 osa, 19 kohta

 

 

080

Muu oma pääoma

IFRS 2.10; liite V, 2 osa, 20 kohta

 

 

090

Kertyneet muut laajan tuloksen erät

Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 100 alakohta

46

 

095

Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi

IAS 1.82A(a)

 

 

100

Aineelliset hyödykkeet

IAS 16.39–41

 

 

110

Aineettomat hyödykkeet

IAS 38.85–87

 

 

120

Vakuutusmatemaattiset voitot tai (-) tappiot etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä

IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)

 

 

122

Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät

IFRS 5.38, IG, esimerkki 12

 

 

124

Osuus muista taseeseen merkityistä tuotoista ja kuluista, jotka ovat syntyneet tytäryritys-, yhteisyritys- ja osakkuusyrityssijoituksista

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

 

320

Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisissa instrumenteissa, jotka arvostetaan käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta

IAS 1.7(d); IFRS 9.5.7.5, B5.7.1; liite V, 2 osa, 21 kohta

 

 

330

Suojauksen tehottomuus muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien oman pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän arvon suojauksissa

IAS 1.7(e); IFRS 9.5.7.5; .6.5.3; IFRS 7.24C; liite V, 2 osa, 22 kohta

 

 

340

Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisissa instrumenteissa, jotka arvostetaan käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta [suojauskohde]

IFRS 9.5.7.5; .6.5.8(b); liite V, 2 osa, 22 kohta

 

 

350

Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisissa instrumenteissa, jotka arvostetaan käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta [suojausinstrumentti]

IAS 1.7(e); IFRS 9.5.7.5; .6.5.8(a); liite V, 2 osa, 57 kohta

 

 

360

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvelkojen käyvän arvon muutokset, jotka johtuvat kyseisten velkojen luottoriskin muutoksista

IAS 1.7(f); IFRS 9.5.7.7; liite V, 2 osa, 23 kohta

 

 

128

Erät, jotka voidaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi

IAS 1.82A(a) (ii)

 

 

130

Ulkomaisiin yksikköihin tehtyjen nettosijoitusten suojaus [tehokas osuus]

IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i)(iv), .24E(a); liite V, 2 osa, 24 kohta

 

 

140

Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen

IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38–49

 

 

150

Suojausjohdannaiset. Rahavirran suojausrahasto [tehokas osuus]

IAS 1.7 (e); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i); .24E; IFRS 9.6.5.11(b); liite V, 2 osa, 25 kohta

 

 

155

Käyvän arvon muutokset vieraan pääoman ehtoisissa instrumenteissa, jotka arvostetaan käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta

IAS 1.7(da); IFRS 9.4.1.2A; 5.7.10; liite V, 2 osa, 26 kohta

 

 

165

Suojausinstrumentit [osuudet, joita ei ole määritetty suojauskomponenteiksi]

IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15, .6.5.16; IFRS 7.24 E (b)(c); liite V, 2 osa, 60 kohta

 

 

170

Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät

IFRS 5.38, IG, esimerkki 12

 

 

180

Osuus muista taseeseen merkityistä tuotoista ja kuluista, jotka ovat syntyneet tytäryritys-, yhteisyritys- ja osakkuusyrityssijoituksista

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

 

190

Kertyneet voittovarat

Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 123 alakohta

 

 

200

Uudelleenarvostusrahastot

IFRS 1.30, D5–D8; liite V, 2 osa, 28 kohta

 

 

210

Muut rahastot

IAS 1.54; IAS 1.78(e)

 

 

220

Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävistä tytäryritys-, yhteisyritys- ja osakkuusyrityssijoituksista syntyneet rahastot tai kertyneet tappiot

IAS 28.11; liite V, 2 osa, 29 kohta

 

 

230

Muut

Liite V, 2 osa, 29 kohta

 

 

240

(-) Omat osakkeet

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33–34, AG 14, AG 36; liite V, 2 osa, 30 kohta

46

 

250

Emoyrityksen omistajille kuuluva voitto tai tappio

IAS 1.81B (b)(ii)

2

 

260

(-) Ennakko-osingot

IAS 32.35

 

 

270

Vähemmistöosuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet]

IAS 1.54(q)

 

 

280

Kertyneet muut laajan tuloksen erät

Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 100 alakohta

46

 

290

Muut erät

 

46

 

300

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

IAS 1.9(c), IG 6

46

 

310

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

IAS 1.IG6

 

 

2.    Tuloslaskelma 

Viittaukset

Erittely taulukossa

Kuluva kausi

010

010

Korkotuotot

IAS 1.97; liite V, 2 osa, 31 kohta

16

 

020

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); liite V, 2 osa, 33, 34 kohta

 

 

025

Kaupankäyntivaraston ulkopuolisista rahoitusvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); IFRS 9.5.7.1

 

 

030

Rahoitusvaroista, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

 

041

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavista rahoitusvaroista

IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.10–11; IFRS 9.4.1.2A

 

 

051

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitusvaroista

IFRS 7.20(b); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2

 

 

070

Johdannaisista — Suojauslaskenta, korkoriski

IFRS 9, lisäys A; B6.6.16; liite V, 2 osa, 35 kohta

 

 

080

Muista varoista

Liite V, 2 osa, 36 kohta

 

 

085

Velkojen korkotuotoista

IFRS 9.5.7.1; liite V, 2 osa, 37 kohta

 

 

090

(Korkokulut)

IAS 1.97; liite V, 2 osa, 31 kohta

16

 

100

(Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusveloista)

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); liite V, 2 osa, 33, 34 kohta

 

 

110

(Rahoitusveloista, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi)

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

 

120

(Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitusveloista)

IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.2

 

 

130

(Johdannaisista — Suojauslaskenta, korkoriski)

IAS 39.9; liite V, 2 osa, 35 kohta

 

 

140

(Muista veloista)

Liite V, 2 osa, 38 kohta

 

 

145

(Varojen korkokuluista)

IFRS 9.5.7.1; liite V, 2 osa, 39 kohta

 

 

150

(Kulut vaadittaessa takaisin maksettavasta osakepääomasta)

IFRIC 2.11

 

 

160

Osinkotuotot

Liite V, 2 osa, 40 kohta

31

 

170

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); liite V, 2 osa, 40 kohta

 

 

175

Kaupankäyntivaraston ulkopuolisista rahoitusvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); IFRS 9.5.7.1A; liite V, 2 osa, 40 kohta

 

 

191

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavista rahoitusvaroista

IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.1A; liite V, 2 osa, 41 kohta

 

 

192

Muulla kuin pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävistä tytäryritys-, yhteisyritys- ja osakkuusyrityssijoituksista

Liite V, 2 osa, 42 kohta

 

 

200

Palkkiotuotot

IFRS 7.20(c)

22

 

210

(Palkkiokulut)

IFRS 7.20(c)

22

 

220

Voitot tai (-) tappiot taseesta pois kirjatuista rahoitusvaroista ja -veloista, joita ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti, netto

Liite V, 2 osa, 45 kohta

16

 

231

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavista rahoitusvaroista

IFRS 9.4.12A; IFRS 9.5.7.10–11

 

 

241

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitusvaroista

IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2

 

 

260

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitusveloista

IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.5.7.2

 

 

270

Muut

 

 

 

280

Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; liite V, 2 osa, 43, 46 kohta

16

 

287

Voitot tai tappiot kaupankäyntivaraston ulkopuolisista rahoitusvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti, netto

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; liite V, 2 osa, 46 kohta

 

 

290

Voitot tai (-) tappiot rahoitusvaroista ja -veloista, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi, netto

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; liite V, 2 osa, 44 kohta

16, 45

 

300

Voitot tai (-) tappiot suojauslaskennasta, netto

Liite V, 2 osa, 47 kohta

16

 

310

Kurssierot [voitto tai (-) tappio], netto

IAS 21.28, 52 (a)

 

 

330

Voitot tai (-) tappiot rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien taseesta pois kirjaamisesta, netto

IAS 1.34; liite V, 2 osa, 48 kohta

45

 

340

Muut liiketoiminnan tuotot

Liite V, 2 osa, 314–316 kohta

45

 

350

(Muut liiketoiminnan kulut)

Liite V, 2 osa, 314–316 kohta

45

 

355

LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO

 

 

 

360

(Hallintokulut)

 

 

 

370

(Henkilöstökulut)

IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6

44

 

380

(Muut hallintokulut)

 

16

 

385

(Käteissuoritukset kriisinratkaisurahastoihin ja talletussuojajärjestelmiin)

Liite V, 2 osa, 48i kohta

 

 

390

(Poistot)

IAS 1.102, 104

 

 

400

(Aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä)

IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)

 

 

410

(Sijoituskiinteistöistä)

IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)

 

 

420

(Muista aineettomista hyödykkeistä)

IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)

 

 

425

Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto

IFRS 9.5.4.3, IFRS 9, lisäys A; liite V, 2 osa, 49 kohta

 

 

426

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavista rahoitusvaroista

IFRS 7.35J

 

 

427

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitusvaroista

IFRS 7.35J

 

 

430

(Varaukset tai (-) varausten peruutukset)

IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)

9

12

43

 

435

(Maksusitoumukset kriisinratkaisurahastoihin ja talletussuojajärjestelmiin)

Liite V, 2 osa, 48i kohta

 

 

440

(Annetut sitoumukset ja takaukset)

IFRS 9.4.2.1(c),(d), 9.B2.5; IAS 37; IFRS 4; liite V, 2 osa, 50 kohta

 

 

450

(Muut varaukset)

 

 

 

460

(Arvonalentumiset tai (-) niiden peruutukset muista kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavista rahoitusvaroista)

IFRS 7.20(a)(viii); IFRS 9.5.4.4; liite V, 2 osa, 51, 53 kohta

12

 

481

(Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavista rahoitusvaroista)

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8

12

 

491

(Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitusvaroista)

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8

12

 

510

(Arvonalentumiset tai (-) niiden peruutukset tytäryritys-, yhteisyritys- ja osakkuusyrityssijoituksista)

IAS 28.40–43

16

 

520

(Arvonalentumiset tai (-) niiden peruutukset rahoitusvaroihin kuulumattomista omaisuuseristä)

IAS 36.126(a)(b)

16

 

530

(Aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä)

IAS 16.73(e)(v-vi)

 

 

540

(Sijoituskiinteistöistä)

IAS 40.79(d)(v)

 

 

550

(Liikearvosta)

IFRS 3, lisäys B67(d)(v); IAS 36.124

 

 

560

(Muista aineettomista hyödykkeistä)

IAS 38.118 (e)(iv)(v)

 

 

570

(Muut)

IAS 36.126 (a)(b)

 

 

580

Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo

IFRS 3, lisäys B64(n)(i)

 

 

590

Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävistä tytäryritys-, yhteisyritys- ja osakkuusyrityssijoituksista syntyneestä voitosta tai (-) tappiosta

Liite V, 2 osa, 54 kohta

 

 

600

Voitto tai (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina

IFRS 5.37; liite V, 2 osa, 55 kohta

 

 

610

VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA

IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A

 

 

620

(Jatkuvien toimintojen voittoon tai tappioon liittyvät verokulut tai (-) verotuotot)

IAS 1.82(d); IAS 12.77

 

 

630

VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN

IAS 1, IG 6

 

 

640

Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen

IAS 1.82(ea); IFRS 5.33(a), 5.33 A; liite V, 2 osa, 56 kohta

 

 

650

Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista ennen veroja

IFRS 5.33(b)(i)

 

 

660

(Lopetettuihin toimintoihin liittyvät verokulut tai (-) verotuotot)

IFRS 5.33 (b)(ii),(iv)

 

 

670

KAUDEN VOITTO TAI (-) TAPPIO

IAS 1.81A(a)

 

 

680

Vähemmistön osuus [määräysvallattomien omistajien osuudet]

IAS 1.81B (b)(i)

 

 

690

Emoyrityksen omistajille kuuluva

IAS 1.81B (b)(ii)

 

 

5.    Kaupankäyntivaraston ulkopuolisten luottojen erittely tuotteittain

5.1    Muut kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät luotot ja kaupankäyntivarat tuotteittain 

 

Viittaukset

Kirjanpitoarvo, brutto

Kirjanpitoarvo Liite V, 1 osa, 27 kohta

Keskuspankit

Julkisyhteisöt

Luottolaitokset

Muut rahoituslaitokset

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset

Kotitaloudet

Liite V, 1 osa, 34 kohta

Liite V, 1 osa, 42 kohdan a alakohta

Liite V, 1 osa, 42 kohdan b alakohta

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta

Liite V, 1 osa, 42 kohdan e alakohta

Liite V, 1 osa, 42 kohdan f alakohta

005

010

020

030

040

050

060

Tuotteittain

010

Vaadittaessa maksettavat ja lyhytaikaiset luotot [käyttötili]

Liite V, 2 osa, 85 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

020

Luottokorttiluotot

Liite V, 2 osa, 85 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

030

Myyntisaamiset

Liite V, 2 osa, 85 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

040

Rahoitusleasingsopimukset

Liite V, 2 osa, 85 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

050

Takaisinmyyntisopimukset

Liite V, 2 osa, 85 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

060

Muut määräaikaiset luotot

Liite V, 2 osa, 85 kohdan f alakohta

 

 

 

 

 

 

 

070

Ennakkomaksut, jotka eivät ole lainoja

Liite V, 2 osa, 85 kohdan g alakohta

 

 

 

 

 

 

 

080

LUOTOT

Liite V, 1 osa, 32 kohta, 44 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

Vakuuksittain

090

Joista: kiinteistövakuudelliset luotot

Liite V, 2 osa, 86 kohdan a alakohta, 87 kohta

 

 

 

 

 

 

 

100

Joista: muut vakuudelliset luotot

Liite V, 2 osa, 86 kohdan b alakohta, 87 kohta

 

 

 

 

 

 

 

Käyttötarkoituksittain

110

Joista: kulutusluotot

Liite V, 2 osa, 88 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

120

Joista: asuntoluotot

Liite V, 2 osa, 88 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

Etuoikeuksittain

130

Joista: projektirahoitusluotot

Liite V, 2 osa, 89 kohta; vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 8 kohta

 

 

 

 

 

 

 

8.    Rahoitusvelkojen erittely

8.1    Rahoitusvelkojen erittely tuotteittain ja vastapuolialoittain 

 

Kirjanpitoarvo Liite V, 1 osa, 27 kohta

Luottoriskistä johtuvat kertyneet käyvän arvon muutokset

Kaupankäynti - tarkoituksessa pidettävät

Nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokitellut

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat

Suojauslaskenta

Viittaukset, jos kansallinen tilinpäätösnormisto on IFRS:n mukainen

IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9, liite A, IFRS 9.BA.6-BA.7, IFRS 9.6.7

IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6

Vakavaraisuusasetuksen 33 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta; liite V, 2 osa, 101 kohta

010

020

030

037

040

010

Johdannaiset

IFRS 9.BA.7(a)

 

 

 

 

 

020

Lyhyeksimyynnit

IFRS 9.BA.7(b)

 

 

 

 

 

030

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

IAS 32.11

 

 

 

 

 

040

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 31 kohta

 

 

 

 

 

050

Talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9 jakso; liite V, 1 osa, 36 kohta

 

 

 

 

 

060

Keskuspankit

Liite V, 1 osa, 42 kohdan a alakohta, 44 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

070

Käyttötilit / yön yli -talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.1 jakso

 

 

 

 

 

080

Määräaikaistalletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.2 jakso

 

 

 

 

 

090

Irtisanomisehtoiset talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.3 jakso; liite V, 2 osa, 97 kohta

 

 

 

 

 

100

Takaisinostosopimukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.4 jakso

 

 

 

 

 

110

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osa, 42 kohdan b alakohta, 44 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

120

Käyttötilit / yön yli -talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.1 jakso

 

 

 

 

 

130

Määräaikaistalletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.2 jakso

 

 

 

 

 

140

Irtisanomisehtoiset talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.3 jakso; liite V, 2 osa, 97 kohta

 

 

 

 

 

150

Takaisinostosopimukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.4 jakso

 

 

 

 

 

160

Luottolaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta, 44 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

170

Käyttötilit / yön yli -talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.1 jakso

 

 

 

 

 

180

Määräaikaistalletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.2 jakso

 

 

 

 

 

190

Irtisanomisehtoiset talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.3 jakso; liite V, 2 osa, 97 kohta

 

 

 

 

 

200

Takaisinostosopimukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.4 jakso

 

 

 

 

 

210

Muut rahoituslaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta, 44 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

220

Käyttötilit / yön yli -talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.1 jakso

 

 

 

 

 

230

Määräaikaistalletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.2 jakso

 

 

 

 

 

240

Irtisanomisehtoiset talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.3 jakso; liite V, 2 osa, 97 kohta

 

 

 

 

 

250

Takaisinostosopimukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.4 jakso

 

 

 

 

 

260

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan e alakohta, 44 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

270

Käyttötilit / yön yli -talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.1 jakso

 

 

 

 

 

280

Määräaikaistalletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.2 jakso

 

 

 

 

 

290

Irtisanomisehtoiset talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.3 jakso; liite V, 2 osa, 97 kohta

 

 

 

 

 

300

Takaisinostosopimukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.4 jakso

 

 

 

 

 

310

Kotitaloudet

Liite V, 1 osa, 42 kohdan f alakohta, 44 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

320

Käyttötilit / yön yli -talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.1 jakso

 

 

 

 

 

330

Määräaikaistalletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.2 jakso

 

 

 

 

 

340

Irtisanomisehtoiset talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.3 jakso; liite V, 2 osa, 97 kohta

 

 

 

 

 

350

Takaisinostosopimukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.4 jakso

 

 

 

 

 

360

Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 37 kohta, 2 osa, 98 kohta

 

 

 

 

 

370

Sijoitustodistukset

Liite V, 2 osa, 98 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

380

Omaisuusvakuudelliset arvopaperit

Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohta

 

 

 

 

 

390

Katetut joukkolainat

Vakavaraisuusasetuksen 129 artikla

 

 

 

 

 

400

Hybridisopimukset

Liite V, 2 osa, 98 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

410

Muut liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 2 osa, 98 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

420

Vaihdettavissa olevat yhdistelmäinstrumentit

IAS 32.AG 31

 

 

 

 

 

430

Ei vaihdettavissa olevat

 

 

 

 

 

 

440

Muut rahoitusvelat

Liite V, 1 osa, 38–41 kohta

 

 

 

 

 

445

Joista: vuokrasopimusvelat

IFRS 16.22, 26-28, 47(b)

 

 

 

 

 

450

RAHOITUSVELAT

 

 

 

 

 

 

8.2    Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvelat 

Viittaukset

Kirjanpitoarvo

Nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokitellut

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat

IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

010

020

010

Talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9 jakso; liite V, 1 osa, 36 kohta

 

 

020

Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 37 kohta

 

 

030

ETUOIKEUDELTAAN HUONOMMAT RAHOITUSVELAT

Liite V, 2 osa, 99–100 kohta

 

 

10.    Johdannaiset – Kaupankäynti ja taloudelliset suojauksetRiskityypeittäin / Tuotteittain tai markkinatyypeittäin

Viittaukset

Kirjanpitoarvo

Nimellisarvo

Kaupankäynti-tarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat

Kaupankäynti-tarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat

Kaupankäynti yhteensä

Josta: myyty

Liite V, 2 osa, 120, 131 kohta

IFRS 9.BA.7 (a); liite V, 2 osa, 120, 131 kohta

Liite V, 2 osa, 133–135 kohta

Liite V, 2 osa, 133–135 kohta

010

020

030

040

010

Korko

Liite V, 2 osa, 129 kohdan a alakohta

 

 

 

 

020

josta: taloudelliset suojaukset

Liite V, 2 osa, 137–139 kohta

 

 

 

 

030

OTC-optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

040

Muut OTC-tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

050

Vakioidut optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

060

Muut vakioidut tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

070

Oma pääoma

Liite V, 2 osa, 129 kohdan b alakohta

 

 

 

 

080

josta: taloudelliset suojaukset

Liite V, 2 osa, 137–139 kohta

 

 

 

 

090

OTC-optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

100

Muut OTC-tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

110

Vakioidut optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

120

Muut vakioidut tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

130

Valuutta ja kulta

Liite V, 2 osa, 129 kohdan c alakohta

 

 

 

 

140

joista: taloudelliset suojaukset

Liite V, 2 osa, 137–139 kohta

 

 

 

 

150

OTC-optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

160

Muut OTC-tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

170

Vakioidut optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

180

Muut vakioidut tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

190

Luotto

Liite V, 2 osa, 129 kohdan d alakohta

 

 

 

 

195

josta: taloudelliset suojaukset, joissa käytetään käypään arvoon arvostamismahdollisuutta

IFRS 9.6.7.1; liite V, 2 osa, 140 kohta

 

 

 

 

201

josta: muut taloudelliset suojaukset

Liite V, 2 osa, 137–140 kohta

 

 

 

 

210

Luottoriskinvaihtosopimus

 

 

 

 

 

220

Luottomarginaalioptio

 

 

 

 

 

230

Tuottojenvaihtosopimus

 

 

 

 

 

240

Muut

 

 

 

 

 

250

Hyödyke

Liite V, 2 osa, 129 kohdan e alakohta

 

 

 

 

260

josta: taloudelliset suojaukset

Liite V, 2 osa, 137–139 kohta

 

 

 

 

270

Muu

Liite V, 2 osa, 129 kohdan f alakohta

 

 

 

 

280

josta: taloudelliset suojaukset

Liite V, 2 osa, 137–139 kohta

 

 

 

 

290

JOHDANNAISET

IFRS 9, lisäys A

 

 

 

 

300

joista: OTC – luottolaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta, 44 kohdan e alakohta, 2 osa, 141 kohdan a alakohta, 142 kohta

 

 

 

 

310

joista: OTC – muut rahoituslaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta, 44 kohdan e alakohta, 2 osa, 141 kohdan b alakohta

 

 

 

 

320

joista: OTC – loput

Liite V, 1 osa, 44 kohdan e alakohta, 2 osa, 141 kohdan c alakohta

 

 

 

 

11.    Suojauslaskenta

11.1    Johdannaiset – Suojauslaskenta: Erittely riskityypeittäin ja suojaustyypeittäinTuotteittain tai markkinatyypeittäin

 

Kirjanpitoarvo

Nimellisarvo

Varat

Velat

Suojaus yhteensä

Josta: myyty

Viittaukset

IFRS 7.24A; liite V, 2 osa, 120, 131 kohta

IFRS 7.24A; liite V, 2 osa, 120, 131 kohta

Liite V, 2 osa, 133–135 kohta

Liite V, 2 osa, 133–135 kohta

010

020

030

040

010

Korko

Liite V, 2 osa, 129 kohdan a alakohta

 

 

 

 

020

OTC-optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

030

Muut OTC-tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

040

Vakioidut optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

050

Muut vakioidut tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

060

Osake

Liite V, 2 osa, 129 kohdan b alakohta

 

 

 

 

070

OTC-optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

080

Muut OTC-tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

090

Vakioidut optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

100

Muut vakioidut tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

110

Valuutta ja kulta

Liite V, 2 osa, 129 kohdan c alakohta

 

 

 

 

120

OTC-optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

130

Muut OTC-tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

140

Vakioidut optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

150

Muut vakioidut tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

160

Luotto

Liite V, 2 osa, 129 kohdan d alakohta

 

 

 

 

170

Luottoriskinvaihtosopimus

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

180

Luottomarginaalioptio

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

190

Tuottojenvaihtosopimus

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

200

Muu

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

210

Hyödyke

Liite V, 2 osa, 129 kohdan e alakohta

 

 

 

 

220

Muu

Liite V, 2 osa, 129 kohdan f alakohta

 

 

 

 

230

KÄYVÄN ARVON SUOJAUKSET

IFRS 7.24A; IAS 39.86(a); IFRS 9.6.5.2(a)

 

 

 

 

240

Korko

Liite V, 2 osa, 129 kohdan a alakohta

 

 

 

 

250

OTC-optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

260

Muut OTC-tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

270

Vakioidut optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

280

Muut vakioidut tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

290

Osake

Liite V, 2 osa, 129 kohdan b alakohta

 

 

 

 

300

OTC-optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

310

Muut OTC-tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

320

Vakioidut optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

330

Muut vakioidut tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

340

Valuutta ja kulta

Liite V, 2 osa, 129 kohdan c alakohta

 

 

 

 

350

OTC-optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

360

Muut OTC-tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

370

Vakioidut optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

380

Muut vakioidut tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

390

Luotto

Liite V, 2 osa, 129 kohdan d alakohta

 

 

 

 

400

Luottoriskinvaihtosopimus

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

410

Luottomarginaalioptio

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

420

Tuottojenvaihtosopimus

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

430

Muut

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

440

Hyödyke

Liite V, 2 osa, 129 kohdan e alakohta

 

 

 

 

450

Muu

Liite V, 2 osa, 129 kohdan f alakohta

 

 

 

 

460

RAHAVIRRAN SUOJAUKSET

IFRS 7.24A; IAS 39.86(b); IFRS 9.6.5.2(b)

 

 

 

 

470

ULKOMAISEEN YKSIKKÖÖN TEHTYJEN NETTOSIJOITUSTEN SUOJAUS

IFRS 7.24A; IAS 39.86(c); IFRS 9.6.5.2(c)

 

 

 

 

480

KORKORISKIN KÄYVÄN ARVON PORTFOLIOSUOJAUKSET

IAS 39.71, 81A, 89A, AG 114–132

 

 

 

 

490

KORKORISKIN RAHAVIRRAN PORTFOLIOSUOJAUKSET

IAS 39.71

 

 

 

 

500

JOHDANNAISET – SUOJAUSLASKENTA

IFRS 7.24A; IAS 39.9; IFRS 9.6.1

 

 

 

 

510

Joista: OTC – luottolaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta, 44 kohdan e alakohta, 2 osa, 141 kohdan a alakohta, 142 kohta

 

 

 

 

520

Joista: OTC – muut rahoituslaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta, 44 kohdan e alakohta, 2 osa, 141 kohdan b alakohta

 

 

 

 

530

Joista: OTC – loput

Liite V, 1 osa, 44 kohdan e alakohta, 2 osa, 141 kohdan c alakohta

 

 

 

 

18    Tiedot terveistä ja erääntyneistä sekä järjestämättömistä saamisista

18.0    Tiedot terveistä ja erääntyneistä sekä järjestämättömistä saamisista 

Viittaukset

Kirjanpitoarvo, brutto / nimellisarvo

Kertyneet arvonalentumiset, kertyneet käyvän arvon negatiiviset muutokset, jotka johtuvat luottoriskistä ja varauksista

Vakuuksien tai takausten enimmäismäärä, joka voidaan huomioida Liite V, 2 osa, 119 kohta

 

Terveet ja erääntyneet

Järjestämättömät

 

Terveet ja erääntyneet saamiset – Kertyneet arvonalentumiset ja luottotappioita varten tehdyt varaukset

Järjestämättömät saamiset – Kertyneet arvonalentumiset, kertyneet käyvän arvon negatiiviset muutokset, jotka johtuvat luottoriskistä ja varauksista

Saadut vakuudet ja saadut takaukset

 

Erääntymättömät tai erääntyneet <= 30 päivää

Erääntyneet > 30 päivää <= 90 päivää

Joista: instrumentit, joihin liittyvä luottoriski ei ole lisääntynyt merkittävästi alkuperäisen kirjaamisen jälkeen (vaihe 1)

Joista: instrumentit, joihin liittyvä luottoriski on lisääntynyt merkittävästi alkuperäisen kirjaamisen jälkeen mutta joiden arvo ei ole alentunut luottoriskin johdosta (vaihe 2)

 

Todennäköisesti maksamatta jäävät, jotka ovat erääntymättömiä tai erääntyneet <= 90 päivää

Erääntyneet > 90 päivää <= 180 päivää

Erääntyneet > 180 päivää <= 1 vuosi

Erääntyneet > 1 vuosi <= 2 vuotta

Erääntyneet > 2 vuosi <= 5 vuotta

Erääntyneet > 5 vuosi <= 7 vuotta

Erääntyneet > 7 vuotta

Joista: instrumentit, joihin liittyvä luottoriski on lisääntynyt merkittävästi alkuperäisen kirjaamisen jälkeen mutta joiden arvo ei ole alentunut luottoriskin johdosta (vaihe 2)

Joista: laiminlyönnin kohteena olevat

Joista: luottoriskin johdosta arvoltaan alentuneet instrumentit (vaihe 3)

 

Joista: instrumentit, joihin liittyvä luottoriski ei ole lisääntynyt merkittävästi alkuperäisen kirjaamisen jälkeen (vaihe 1)

Joista: instrumentit, joihin liittyvä luottoriski on lisääntynyt merkittävästi alkuperäisen kirjaamisen jälkeen mutta joiden arvo ei ole alentunut luottoriskin johdosta (vaihe 2)

 

Todennäköisesti maksamatta jäävät, jotka ovat erääntymättömiä tai erääntyneet <= 90 päivää

Erääntyneet > 90 päivää <= 180 päivää

Erääntyneet > 180 päivää <= 1 vuosi

Erääntyneet > 1 vuosi <= 2 vuotta

Erääntyneet > 2 vuosi <= 5 vuotta

Erääntyneet > 5 vuosi <= 7 vuotta

Erääntyneet > 7 vuotta

Joista: instrumentit, joihin liittyvä luottoriski on lisääntynyt merkittävästi alkuperäisen kirjaamisen jälkeen mutta joiden arvo ei ole alentunut luottoriskin johdosta (vaihe 2)

Joista: luottoriskin johdosta arvoltaan alentuneet instrumentit (vaihe 3)

Terveille ja erääntyneille saamisille saadut vakuudet

Järjestämättömille saamisille saadut vakuudet

Terveille ja erääntyneille saamisille saadut takaukset

Järjestämättömille saamisille saadut takaukset

010

020

030

055

056

057

060

070

080

090

101

102

106

107

109

110

121

130

140

141

142

150

160

170

180

191

192

196

197

950

951

201

200

205

210

Liite V, 1 osa, 34 kohta, 2 osa, 118, 221 kohta

Liite V, 2 osa, 213–216, 223–239 kohta

Liite V, 2 osa, 222, 235 kohta

Liite V, 2 osa, 222, 235 kohta

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a); Liite V, 2 osa, 237 kohdan d alakohta

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Liite V, 2 osa, 237 kohdan c alakohta

Liite V, 2 osa, 213–216, 223–239 kohta

Liite V, 2 osa, 222, 235–236 kohta

Liite V, 2 osa, 222, 235–236 kohta

Liite V, 2 osa, 222, 235–236 kohta

Liite V, 2 osa, 222, 235–236 kohta

Liite V, 2 osa, 222, 235–236 kohta

Liite V, 2 osa, 222, 235–236 kohta

Liite V, 2 osa, 222, 235–236 kohta

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Liite V, 2 osa, 237 kohdan c alakohta

Vakavaraisuusasetuksen 178 artikla; liite V, 2 osa, 237 kohdan b alakohta

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9, lisäys A; Liite V, 2 osa, 237 kohdan a alakohta

Liite V, 2 osa, 238 kohta

Liite V, 2 osa, 238 kohta

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a); Liite V, 2 osa, 237 kohdan d alakohta

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Liite V, 2 osa, 237 kohdan c alakohta

Liite V, 2 osa, 238 kohta

Liite V, 2 osa, 236, 238 kohta

Liite V, 2 osa, 236, 238 kohta

Liite V, 2 osa, 236, 238 kohta

Liite V, 2 osa, 236, 238 kohta

Liite V, 2 osa, 236, 238 kohta

Liite V, 2 osa, 236, 238 kohta

Liite V, 2 osa, 236, 238 kohta

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Liite V, 2 osa, 237 kohdan c alakohta

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9, lisäys A; Liite V, 2 osa, 237 kohdan a alakohta

Liite V, 2 osa, 239 kohta

Liite V, 2 osa, 239 kohta

Liite V, 2 osa, 239 kohta

Liite V, 2 osa, 239 kohta

005

Keskuspankkitalletukset ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset

Liite V, 2 osa, 2, 3 kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 31 kohta, 44 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Keskuspankit

Liite V, 1 osa, 42 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osa, 42 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Luottolaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Muut rahoituslaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Luotot

Liite V, 1 osa, 32 kohta, 44 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Keskuspankit

Liite V, 1 osa, 42 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osa, 42 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Luottolaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Muut rahoituslaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Joista: pienet ja keskisuuret yritykset

Pk-yrityksiä koskevan suosituksen 1 artiklan 2 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Joista: liikekiinteistövakuudelliset luotot

Liite V, 2 osa, 86 kohdan a alakohta, 87 kohta, 234i kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Kotitaloudet

Liite V, 1 osa, 42 kohdan f alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Joista: asuinkiinteistövakuudelliset luotot

Liite V, 2 osa, 86 kohdan a alakohta, 87 kohta, 234i kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Joista: kulutusluotot

Liite V, 2 osa, 88 kohdan a alakohta, 234i kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

HANKINTAMENOON TAI JAKSOTETTUUN HANKINTAMENOON ARVOSTETTAVAT VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET INSTRUMENTIT

Liite V, 2 osa, 233 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 31 kohta, 44 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Keskuspankit

Liite V, 1 osa, 42 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osa, 42 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Luottolaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Muut rahoituslaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Luotot

Liite V, 1 osa, 32 kohta, 44 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Keskuspankit

Liite V, 1 osa, 42 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osa, 42 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Luottolaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Muut rahoituslaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

Joista: pienet ja keskisuuret yritykset

Pk-yrityksiä koskevan suosituksen 1 artiklan 2 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

Joista: liikekiinteistövakuudelliset luotot

Liite V, 2 osa, 86 kohdan a alakohta, 87 kohta, 234i kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Kotitaloudet

Liite V, 1 osa, 42 kohdan f alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

Joista: asuinkiinteistövakuudelliset luotot

Liite V, 2 osa, 86 kohdan a alakohta, 87 kohta, 234i kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

Joista: kulutusluotot

Liite V, 2 osa, 88 kohdan a alakohta, 234i kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

KÄYPÄÄN ARVOON MUIDEN LAAJAN TULOKSEN ERIEN TAI OMAN PÄÄOMAN KAUTTA ARVOSTETTAVAT VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET INSTRUMENTIT, JOIHIN SOVELLETAAN ARVON ALENTUMISTA

Liite V, 2 osa, 233 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 31 kohta, 44 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Keskuspankit

Liite V, 1 osa, 42 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osa, 42 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Luottolaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Muut rahoituslaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Luotot

Liite V, 1 osa, 32 kohta, 44 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Keskuspankit

Liite V, 1 osa, 42 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osa, 42 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

Luottolaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

Muut rahoituslaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

Joista: pienet ja keskisuuret yritykset

Pk-yrityksiä koskevan suosituksen 1 artiklan 2 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

Joista: liikekiinteistövakuudelliset luotot

Liite V, 2 osa, 86 kohdan a alakohta, 87 kohta, 234i kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

Kotitaloudet

Liite V, 1 osa, 42 kohdan f alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

Joista: asuinkiinteistövakuudelliset luotot

Liite V, 2 osa, 86 kohdan a alakohta, 87 kohta, 234i kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

933

Joista: kulutusluotot

Liite V, 2 osa, 88 kohdan a alakohta, 234i kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

TIUKALLA LOCOM-MENTELMÄLLÄ TAI KÄYPÄÄN ARVOON TULOSVAIKUTTEISESTI TAI OMAN PÄÄOMAN KAUTTA ARVOSTETTAVAT VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET INSTRUMENTIT, JOIHIN EI SOVELLETA ARVON ALENTUMISTA

Liite V, 2 osa, 233 kohdan c alakohta, 234 kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

MUUT KUIN KAUPANKÄYNTITARKOITUKSESSA PIDETTÄVÄT VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET INSTRUMENTIT

Liite V, 2 osa, 217 kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET INSTRUMENTIT

Liite V, 2 osa, 220 kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Annetut luottositoumukset

Vakavaraisuusasetuksen liite I; liite V, 1 osa, 44 kohdan g alakohta, 2 osa, 102–105, 113, 116, 224 kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Keskuspankit

Liite V, 1 osa, 42 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osa, 42 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Luottolaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Muut rahoituslaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Kotitaloudet

Liite V, 1 osa, 42 kohdan f alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Annetut takaukset

IFRS 4, liite A; vakavaraisuusasetuksen liite I; liite V, 1 osa, 44 kohdan f alakohta, 2 osa, 102–105, 114, 116, 225 kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Keskuspankit

Liite V, 1 osa, 42 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osa, 42 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Luottolaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Muut rahoituslaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Kotitaloudet

Liite V, 1 osa, 42 kohdan f alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Muut annetut sitoumukset

Vakavaraisuusasetuksen liite I; liite V, 1 osa, 44 kohdan g alakohta, 2 osa, 102–105, 115, 116, 224 kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Keskuspankit

Liite V, 1 osa, 42 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osa, 42 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Luottolaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Muut rahoituslaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Kotitaloudet

Liite V, 1 osa, 42 kohdan f alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

TASEEN ULKOPUOLISET VASTUUT

Liite V, 2 osa, 217 kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.    Tiedot lainanhoitojoustosaamisista 

Viittaukset

Lainanhoitojoustosaamisten kirjanpitoarvo, brutto / nimellisarvo

Kertyneet arvonalentumiset, kertyneet käyvän arvon negatiiviset muutokset, jotka johtuvat luottoriskistä ja varauksista

Vakuuksien tai takausten enimmäismäärä, joka voidaan huomioida Liite V, 2 osa, 119 kohta

 

Terveet ja erääntyneet saamiset, joissa lainanhoitojoustoja

Järjestämättömät saamiset, joissa lainanhoitojoustoja

 

Terveet ja erääntyneet saamiset, joissa lainanhoito-joustoja – Kertyneet arvonalentumiset ja luottotappioita varten tehdyt varaukset

Järjestämättömät saamiset, joissa lainanhoitojoustoja – Kertyneet arvonalentumiset, kertyneet käyvän arvon negatiiviset muutokset, jotka johtuvat luottoriskistä ja varauksista

Saadut vakuudet ja saadut takaukset

 

Instrumentit, joiden ehdoissa muutoksia

Uudelleenrahoitus

Joista: koeajalla olevat terveet ja erääntyneet lainanhoitojoustosaamiset, jotka on luokiteltu uudelleen järjestämättömistä saamisista

 

Instrumentit, joiden ehdoissa muutoksia

Uudelleenrahoitus

Joista: laiminlyönnin kohteena olevat

Joista: arvoltaan alentuneet

Joista: ennen lainanhoitojoustoja järjestämättömien saamisten lainanhoitojoustot

 

Instrumentit, joiden ehdoissa muutoksia

Uudelleenrahoitus

Lainanhoitojoustosaamisille saadut vakuudet

Lainanhoitojoustosaamisille saadut takaukset

 

Joista: järjestämättömille lainanhoitojousto-saamisille saadut vakuudet

 

Joista: järjestämättömille lainanhoitojousto-saamisille saadut takaukset

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

175

180

185

Liite V, 1 osa, 34 kohta, osa 2, 118, 240–245, 251–258 kohta

Liite V, 2 osa, 256, 259–262 kohta

Liite V, 2 osa, 241 kohdan a alakohta, 266 kohta

Liite V, 2 osa, 241 kohdan b alakohta, 265–266 kohta

Liite V, 2 osa, 256 kohdan b alakohta, 261 kohta

Liite V, 2 osa, 259–263 kohta

Liite V, 2 osa, 241 kohdan a alakohta, 266 kohta

Liite V, 2 osa, 241 kohdan b alakohta, 265–266 kohta

Vakavaraisuusasetuksen 178 artikla; liite V, 2 osa, 264 kohdan b alakohta

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9, liite A; liite V, 2 osa, 264 kohdan a alakohta

Liite V, 2 osa, 231, 252 kohdan a alakohta, 263 kohta

Liite V, 2 osa, 267 kohta

Liite V, 2 osa, 207 kohta

Liite V, 2 osa, 207 kohta

Liite V, 2 osa, 241 kohdan a alakohta, 267 kohta

Liite V, 2 osa, 241 kohdan b alakohta, 267 kohta

Liite V, 2 osa, 268 kohta

Liite V, 2 osa, 268 kohta

Liite V, 2 osa, 268 kohta

Liite V, 2 osa, 268 kohta

005

Keskuspankkitalletukset ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset

Liite V, 2 osa, 2, 3 kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 31 kohta, 44 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Keskuspankit

Liite V, 1 osa, 42 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osa, 42 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Luottolaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Muut rahoituslaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Luotot

Liite V, 1 osa, 32 kohta, 44 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Keskuspankit

Liite V, 1 osa, 42 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osa, 42 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Luottolaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Muut rahoituslaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Joista: pienet ja keskisuuret yritykset

Pk-yrityksiä koskevan suosituksen 1 artiklan 2 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Joista: liikekiinteistövakuudelliset luotot

Liite V, 2 osa, 86 kohdan a alakohta, 87 kohta, 234i kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Kotitaloudet

Liite V, 1 osa, 42 kohdan f alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Joista: asuinkiinteistövakuudelliset luotot

Liite V, 2 osa, 86 kohdan a alakohta, 87 kohta, 234i kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Joista: kulutusluotot

Liite V, 2 osa, 88 kohdan a alakohta, 234i kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

HANKINTAMENOON TAI JAKSOTETTUUN HANKINTAMENOON ARVOSTETTAVAT VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET INSTRUMENTIT

Liite V, 2 osa, 249 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 31 kohta, 44 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Keskuspankit

Liite V, 1 osa, 42 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osa, 42 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Luottolaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Muut rahoituslaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Luotot

Liite V, 1 osa, 32 kohta, 44 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Keskuspankit

Liite V, 1 osa, 42 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osa, 42 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Luottolaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Muut rahoituslaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

Joista: pienet ja keskisuuret yritykset

Pk-yrityksiä koskevan suosituksen 1 artiklan 2 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

Joista: liikekiinteistövakuudelliset luotot

Liite V, 2 osa, 86 kohdan a alakohta, 87 kohta, 234i kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Kotitaloudet

Liite V, 1 osa, 42 kohdan f alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

Joista: asuinkiinteistövakuudelliset luotot

Liite V, 2 osa, 86 kohdan a alakohta, 87 kohta, 234i kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

Joista: kulutusluotot

Liite V, 2 osa, 88 kohdan a alakohta, 234i kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

KÄYPÄÄN ARVOON MUIDEN LAAJAN TULOKSEN ERIEN TAI OMAN PÄÄOMAN KAUTTA ARVOSTETTAVAT VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET INSTRUMENTIT, JOIHIN SOVELLETAAN ARVON ALENTUMISTA

Liite V, 2 osa, 249 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 31 kohta, 44 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Keskuspankit

Liite V, 1 osa, 42 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osa, 42 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Luottolaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Muut rahoituslaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Luotot

Liite V, 1 osa, 32 kohta, 44 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Keskuspankit

Liite V, 1 osa, 42 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osa, 42 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

Luottolaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

Muut rahoituslaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

Joista: pienet ja keskisuuret yritykset

Pk-yrityksiä koskevan suosituksen 1 artiklan 2 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

Joista: liikekiinteistövakuudelliset luotot

Liite V, 2 osa, 86 kohdan a alakohta, 87 kohta, 234i kohdan a alakohta