02015R0534 — MT — 01.06.2020 — 002.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT (UE) 2015/534 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tas-17 ta' Marzu 2015

dwar ir-rapportar ta' informazzjoni finanzjarja superviżorja (BĊE/2015/13)

(ĠU L 086 31.3.2015, p. 13)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT (UE) 2017/1538 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW tal-25 ta’ Awwissu 2017

  L 240

1

19.9.2017

►M2

IR-REGOLAMENT (UE) 2020/605 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW tad-9 ta’ April 2020

  L 145

1

7.5.2020


Ikkoreġut bi:

►C1

Rettifika, ĠU L 065, 8.3.2018, p.  48 (2017/1538)
▼B

REGOLAMENT (UE) 2015/534 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tas-17 ta' Marzu 2015

dwar ir-rapportar ta' informazzjoni finanzjarja superviżorja (BĊE/2015/13)TITOLU I

SUĠĠETT U DEFINIZZJONIJIET

▼M1

Artikolu 1

Suġġett u prinċipji ġenerali

1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi rekwiżiti dwar ir-rapportar ta’ informazzjoni finanzjarja superviżorja li għandha tintbagħat lill-ANK minn:

(a) 

istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti li japplikaw standard tal-kontabilità internazzjonali skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 għal rapportar superviżorju fuq bażi kkonsolidata skont l-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

(b) 

istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti, minbarra dawk imsemmija fil-punt (a), li huma soġġetti għal oqfsa tal-kontabilità nazzjonali fuq il-bażi tad-Direttiva 86/635/KEE;

(c) 

istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti fuq bażi individwali u friegħi sinifikanti;

(d) 

istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti fir-rigward ta’ sussidjarji stabbiliti fi Stat Membru mhux parteċipanti jew pajjiż terz;

(e) 

istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti li japplikaw standards tal-Kontabilità internazzjonali skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 għal rapportar superviżorju fuq bażi kkonsolidata skont l-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

(f) 

istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti, minbarra dawk imsemmija fil-punt (e), li huma soġġetti għal oqfsa tal-kontabilità nazzjonali fuq bażi kkonsolidata bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE;

(g) 

istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti fuq bażi individwali u friegħi inqas sinifikanti.

2.  Bħala eċċezzjoni għall-Artikoli 7 u 14, istituzzjonijiet ta’ kreditu li jkunu ngħataw eżenzjoni rigward l-applikazzjoni ta’ rekwiżiti prudenzjali fuq bażi individwali, skont l-Artikolu 7 jew 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, m’għandhomx ikunu meħtieġa jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja skont dan ir-Regolament. Meta istituzzjonijiet ta’ kreditu ma jirrapportawx informazzjoni finanzjarja superviżorja fuq bażi individwali skont dan il-paragrafu, l-ANK għandhom jissottomettu lill-BĊE kwalunkwe formola speċifikat fl-Anness III jew IV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 li huma jiġbru b’rabta ma’ dawn l-istituzzjonijiet ta’ kreditu.

3.  Meta l-awtoritajiet kompetenti, inkluż il-BĊE, jeħtieġu li l-istituzzjonijiet jikkonformaw mal-obbligi stipulati fil-Partijiet Tnejn sa Erbgħa u l-Partijiet Sitta sa Tmienja tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u fit-Titolu VII tad-Direttiva 2013/36/UE dwar bażi subkonsolidata skont l-Artikolu 11(5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, dawk l-istituzzjonijiet għandhom jikkonformaw ukoll fuq bażi subkonsolidata mar-rekwiżiti stipulati f’dan ir-Regolament fuq bażi konsolidata.

3a.  Meta istituzzjonijiet prinċipali japplikaw metodu ta’ konsolidazzjoni individwali skont l-Artikolu 9(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, dawk l-istituzzjonijiet għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti stipulati f’dan ir-Regolament fuq bażi individwali billi japplikaw biss il-metodu ta’ konsolidazzjoni individwali.

4.  L-ANK u/jew il-banek ċentrali nazzjonali jistgħu jużaw id-data miġbura skont dan ir-Regolament għal kwalunkwe kompitu ieħor.

5.  Dan ir-Regolament m’għandux jaffettwa l-istandards tal-kontabilità applikati minn entitajiet taħt superviżjoni fil-kontijiet konsolidati jew fil-kontijiet annwali tagħhom, u lanqas ma jibdel l-istandards tal-kontabilità applikati għar-rapportar superviżorju. Billi entitajiet taħt superviżjoni japplikaw standards tal-kontabilità differenti, għandha tintbagħat biss informazzjoni relatata ma’ regoli ta’ valutazzjoni, inklużi metodi għall-istima ta’ telf mir-riskju ta’ kreditu, li jeżistu taħt l-istandards tal-kontabilità rilevanti u li huma applikati mill-entitajiet taħt superviżjoni korrispondenti fuq bażi individwali jew ikkonsolidata. Għal dawn l-iskopijiet, formoli ta’ rapportar speċifiċi huma pprovduti għal entitajiet taħt superviżjoni li japplikaw oqfsa tal-kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE. Punti ta’ data fil-formoli li ma japplikawx għall-entitajiet taħt superviżjoni rispettivi ma għandhomx għalfejn jiġu rrapportati.

6.  Friegħi sinifikanti u inqas sinifikanti jistgħu jissottomettu l-informazzjoni li huma meħtieġa jipprovdu taħt dan ir-Regolament lill-ANK relevanti permezz tal-istituzzjoni ta’ kreditu li permezz tagħha huma ġew stabbiliti.

▼B

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li jinsabu fir-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17), ħlief jekk ikun previst mod ieħor, flimkien mad-definizzjonijiet li ġejjin:

(1) 

“IAS” u “IFRS” ifissru “International Accounting Standards” [Standards ta' Kontabilità Internazzjonali] u “International Financial Reporting Standards” [Standards ta' Rapportar Finanzjarju Internazzjonali], kif imsemmi fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002.

(2) 

“sussidjarja” tfisser sussidjarja kif iddefinita fl-Artikolu 4(1)(16) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u li hija istituzzjoni ta' kreditu fit-tifsira tal-Artikolu 4(1)(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

▼M1 —————

▼B

(4) 

“bażi kkonsolidata” tfisser bażi kkonsolidata kif iddefinita fl-Artikolu 4(1)(48) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

(5) 

“bażi subkonsolidata” tfisser bażi subkonsolidata kif iddefinita fl-Artikolu 4(1)(49) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

▼M1

(6) 

“istituzzjoni ta’ kreditu sinifikanti” tfisser istituzzjoni ta’ kreditu li għandha l-istatus ta’ entità sinifikanti taħt superviżjoni;

(7) 

“istituzzjoni ta’ kreditu inqas sinifikanti” tfisser istituzzjoni ta’ kreditu li ma jkollhiex l-istatus ta’ entità sinifikanti taħt superviżjoni;

(8) 

“fergħa sinifikanti” tfisser fergħa li jkollha l-istatus ta’ entità sinifikanti taħt superviżjoni li ma tkunx parti minn grupp taħt superviżjoni u tkun stabbilita fi Stat Membru parteċipanti minn istituzzjoni ta’ kreditu stabbilita fi Stat Membru mhux parteċipanti;

(9) 

“fergħa inqas sinifikanti” tfisser fergħa li ma jkollhiex l-istatus ta’ entità sinifikanti taħt superviżjoni li ma tkunx parti minn grupp taħt superviżjoni u tkun stabiblita fi Stat Membru parteċipanti minn istituzzjoni ta’ kreditu stabbilita fi Stat Membru mhux parteċipanti.

▼M1

Artikolu 3

Bidla tal-istatus ta’ entità taħt superviżjoni

1.  Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, entità taħt superviżjoni għandha tiġi kklassifikata bħala sinifikanti 12-il xahar wara li tkunu ġiet innotifikata b’deċiżjoni kif imsemmi fl-Artikolu 45(1) tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17). Hija għandha tirrapporta informazzjoni skont it-Titolu II ta’ dan ir-Regolament bħala entità sinifikanti taħt superviżjoni fl-ewwel data ta’ referenza tar-rapportar li sseħħ wara li tkun ġiet ikklassifikata bħala sinifikanti.

2.  Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, entità taħt superviżjoni għandha tiġi kklassifikata bħala inqas sinifikanti meta tiġi nnotifikata b’deċiżjoni kif imsemmi fl-Artikolu 46(1) tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17). Sussegwentement, hija għandha tirrapporta informazzjoni skont it-Titolu III ta’ dan ir-Regolament.TITOLU II

RAPPORTAR MINN ISTITUZZJONIJIET TA’ KREDITU SINIFIKANTI FUQ BAŻI KKONSOLIDATA U INDIVIDWALI U MINN FRIEGĦI SINIFIKANTI FUQ BAŻI INDIVIDWALIKAPITOLU I

Rapportar fuq bażi kkonsolidata

Artikolu 4

Format u frekwenza ta’ rapportar fuq bażi kkonsolidata u dati ta’ referenza tar-rapportar u dati ta’ rimessa għal istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti li japplikaw IFRS għal rapportar superviżorju fuq bażi konsolidata skont l-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Skont l-Artikolu 99(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti li japplikaw IFRS skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 għal rapportar superviżorju fuq bażi kkonsolidata skont l-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, għandhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja kif ipprovdut fl-Artikoli 2, 3 u 10 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 fuq bażi kkonsolidata.

Artikolu 5

Format u frekwenza tar-rapportar fuq bażi kkonsolidata u dati ta’ referenza tar-rapportart u dati ta’ rimessa għal istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti li japplikaw oqfsa tal-kontabilità nazzjonali fuq bażi kkonsolidata bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE

Skont l-Artikolu 99(6) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti minbarra dawk imsemmija fl-Artikolu 4, li huma soġġetti għal oqfsa tal-kontabilità nazzjonali fuq bażi kkonsolidata bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE, għandhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja fuq bażi kkonsolidata kif stipulat fl-Artikoli 2, 3 u 11 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014.KAPITOLU II

Rapportar fuq bażi individwali

Artikolu 6

Format u frekwenza ta’ rapportar fuq bażi individwali għal istituzzjonijiet ta’ kreditu li mhumiex parti minn grupp sinifikanti taħt superviżjoni u għal friegħi sinifikanti

1.  Istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti li japplikaw IFRS skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 jew għaliex iħejju l-kontijiet annwali tagħhom b’mod konformi mal-istandards tal-kontabilità msemmija fih, jew inkella għaliex japplikawhom għal rapportar superviżorju skont l-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, u li mhumiex parti minn grupp sinifikanti taħt superviżjoni għandhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja lill-ANK rilevanti fuq bażi individwali. Dan għandu japplika wkoll għal friegħi sinifikanti.

2.  Ir-rapportar superviżorju finanzjarju msemmi fil-paragrafu 1 għandu jinkludi l-informazzjoni speċifikata fl-Artikolu 9 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014, inkluża l-informazzjoni speċifikata fil-formola 40.1 tal-Anness III ta’ dak ir-Regolament, u għandha sseħħ bil-frekwenza speċifikata f’dak l-Artikolu.

3.  Istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti, minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 1, li mhumiex parti minn grupp sinifikanti taħt superviżjoni u huma soġġetti għal oqfsa tal-kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE għandhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja lill-ANK relevanti. Dan għandu japplika wkoll għal friegħi sinifikanti.

4.  Ir-rapportar finanzjarju superviżorju msemmi fil-paragrafu 3 għandu jinkludi l-informazzjoni speċifikata fl-Artikolu 11 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014, inkluża informazzjoni speċifikata fil-formola 40.1 tal-Anness IV ta’ dak ir-Regolament, u għandu jsir bil-frekwenza speċifikata f’dak l-Artikolu.

5.  L-informazzjoni speċifikata fil-paragrafi 2 u 4 iktar ’il fuq għandha tinkludi biss informazzjoni relatata ma’:

(a) 

assi, obbligazzjonijiet, ekwità, dħul u spejjeż li huma rikonoxxuti mill-entità taħt superviżjoni skont l-istandards tal-kontabilità applikabbli;

(b) 

skoperturi li ma jidhrux fil-karti tal-bilanċ u attivitajiet fejn l-entità taħt superviżjoni hija involuta;

(c) 

tranżazzjonijiet għajr għal dawk speċifikati fil-punti (a) u (b) mwettqin mill-entità taħt superviżjoni;

(d) 

regoli ta’ valutazzjoni, inklużi metodi għall-istima ta’ telf tar-riskju ta’ kreditu, li jeżistu skont l-istandards tal-kontabilità applikabbli u li huma applikati mill-entità taħt superviżjoni.

6.  L-ANK jistgħu jiġbru l-informazzjoni li għandha tintbagħat lill-BĊE speċifikata fil-paragrafi 2 u 4 bħala parti minn qafas ta’ rapportar nazzjonali usa’ li, f’konformità mal-liġi tal-Unjoni jew dik nazzjonali rilevanti, tinkludi informazzjoni finanzjarja superviżorja addizzjonali u taqdi wkoll skopijiet li ma jkunux biss superviżorji, bħal skopijiet statistiċi.

7.  Bħala eċċezzjoni għall-paragrafi 2 u 4, istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti li mhumiex parti minn grupp sinifikanti taħt superviżjoni għandhom jirrapportaw l-informazzjoni speċifikata fil-formoli 17.1, 17.2 u 17.3 fl-Annessi III u IV, u fil-formola 40.2 fl-Annessi III u IV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 biss jekk iħejju rapporti finanzjarji kkonsolidati.

8.  Bħala eċċezzjoni għall-paragrafi 2 u 4, friegħi sinifikanti m’għandhomx ikunu meħtieġa jirrapportaw l-informazzjoni speċifikata fil-formoli 17.1, 17.2 u 17.3 fl-Annessi III u IV u fil-mudelli 40.1 u 40.2 fl-Annessi III u IV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014.

Artikolu 7

Format u frekwenza ta’ rapportar fuq bażi individwali għal istituzzjonijiet ta’ kreditu li huma parti minn grupp sinifikanti taħt superviżjoni

1.  Istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti li japplikaw IFRS skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 jew għaliex iħejju l-kontijiet annwali tagħhom b’mod konformi mal-istandards tal-kontabilità msemmija fih, jew inkella għaliex japplikawhom għal rapportar superviżorju skont l-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, u li huma parti minn grupp sinifikanti taħt superviżjoni għandhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja lill-ANK rilevanti fuq bażi individwali. Rapportar finanzjarju superviżorju minn dawn l-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandu jsir bil-frekwenza speċifikata fl-Artikolu 9 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 u għandu jinkludi l-informazzjoni minima komuni speċifikata fl-Anness I.

▼B

2.  L-NCAs għandhom jissottomettu lill-BĊE kwalunkwe mudell addizzjonali speċifikat fl-Anness III tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 miġbur mill-NCA. L-NCAs għandhom jinnotifikaw lill-BĊE bil-quddiem dwar kwalunkwe mudell addizzjonali li jkun biħsiebhom jibagħtu.

▼M1

3.  Istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti, minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 1, li huma soġġetti għal oqfsa tal-kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE u li jkunu parti minn grupp sinifikanti taħt superviżjoni għandhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja lill-ANK rilevanti.

▼B

4.  Ir-rapportar finanzjarju superviżorju msemmi fil-paragrafu 3 għandu jsir bil-frekwenza speċifikata fl-Artikolu 11 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 u għandu jinkludi l-informazzjoni minima komuni speċifikata fl-Anness I.

5.  L-NCAs għandhom jissottomettu lill-BĊE kwalunkwe mudell addizzjonali speċifikat fl-Anness IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 miġbur mill-NCA. L-NCAs għandhom jinnotifikaw lill-BĊE bil-quddiem dwar kwalunkwe mudell addizzjonali li jkun biħsiebhom jibagħtu.

6.  L-informazzjoni speċifikata fil-paragrafi 1, 2, 4, u 5 għandha tiġi rrapportata kif stipulat fl-Artikolu 6(5) ta' dan ir-Regolament.

7.  NCAs jistgħu jiġbru d-dejta li għandha tintbagħat lill-BĊE kif speċifikat fil-paragrafi 1, 2, 4 u 5 bħala parti minn qafas ta' rapportar nazzjonali usa' li, f'konformità mal-liġi tal-Unjoni jew nazzjonali rilevanti, tinkludi informazzjoni finanzjarja superviżorja addizzjonali u jservi wkoll għanijiet li ma jkunux biss ta' superviżjoni, bħal għanijiet statistiċi.

▼M1

Artikolu 8

Dati ta’ referenza tar-rapportar u dati ta’ rimessa għal istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti u friegħi sinifikanti

1.  L-informazzjoni li tikkonċerna istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti u friegħi sinifikanti speċifikata fl-Artikoli 6 u 7 għandu jkollha d-dati ta’ referenza tar-rapportar li ġejjin:

(a) 

għar-rapportar trimestrali, il-31 ta’ Marzu, it-30 ta’ Ġunju, it-30 ta’ Settembru u l-31 ta’ Diċembru;

(b) 

għar-rapportar semi-annwali, it-30 ta’ Ġunju u l-31 ta’ Diċembru;

(c) 

għar-rapportar annwali, il-31 ta’ Diċembru.

2.  Informazzjoni li tirreferi għal perijodu għandha tiġi rrapportata b’mod kumulattiv mill-ewwel jum tas-sena kalendarja sad-data ta’ referenza tar-rapportar.

3.  Bħala eċċezzjoni għall-paragrafi 1 u 2, meta istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti jitħallew jelaboraw il-kontijiet annwali tagħhom fuq il-bażi ta’ sena tal-kontabilità li tiddevja mis-sena kalendarja, l-ANK jistgħu jaġġustaw id-dati ta’ referenza tar-rapportar sal-aħħar tas-sena tal-kontabilità. Id-dati ta’ referenza tar-rapportar aġġustati għandhom ikunu tliet xhur, sitt xhur, disa’ xhur u 12-il xahar wara l-bidu tas-sena tal-kontabilità. Informazzjoni li tirreferi għal perijodu għandha tiġi rrapportata b’mod kumulattiv mill-ewwel jum tas-sena tal-kontabilità sad-data ta’ referenza tar-rapportar.

4.  L-ANK għandhom jissottomettu lill-BĊE l-informazzjoni dwar istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti taħt superviżjoni speċifikati fl-Artikoli 6 u 7 sal-għeluq tal-ħin tax-xogħol fid-dati ta’ rimessa li ġejjin:

(a) 

għal istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti li mhumiex parti minn grupp sinifikanti taħt superviżjoni u friegħi sinifikanti, l-10 jum ta’ ħidma wara d-dati tar-rimessa msemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014;

(b) 

għal istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti li huma parti minn grupp sinifikanti taħt superviżjoni, il-25 jum wara d-dati ta’ rimessa msemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014.

5.  L-ANK għandhom jiddeċiedu meta istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti u friegħi sinifikanti jkollhom jirrapportaw informazzjoni superviżorja finanzjarja sabiex jilħqu dawn l-iskadenzi.KAPITOLU III

Rapportar minn istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti fir-reigward ta’ sussidjarji stabbiliti fi Stat Membru mhux parteċipanti jew pajjiż terz

Artikolu 9

Format u frekwenza ta’ rapportar minn istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti fir-rigward ta’ sussidjarji stabbiliti fi Stat Membru mhux parteċipanti jew pajjiż terz

1.  Informazzjoni finanzjarja superviżorja fir-rigward ta’ sussidjarji stabbiliti fi Stat Membru mhux parteċipanti jew pajjiż terz għandhom ikunu rrapportati skont kif ġej:

(a) 

Istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti li japplikaw IFRS fuq bażi kkonsolidata skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002, inklużi dawk li japplikawhom għal rapportar superviżorju skont l-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, għandhom jiżguraw li l-informazzjoni finanzjarja speċifikata fil-paragrafu 1 tal-Anness II tkun sottomessa fuq bażi individwali lill-ANK relevanti fir-rigward ta’ sussidjarji stabbiliti fi Stat Membru mhux parteċipanti jew pajji terz. Ir-rapportar superviżorju finanzjarju għandu jseħħ bil-frekwenza speċifikata fl-Artikolu 9 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014.

(b) 

Istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti, minbarra dawk imsemmija fil-punt a, li huma soġġetti għal oqfsa tal-kontabilità nazzjonali fuq bażi kkonsolidata abbażi tad-Direttiva 86/635/KEE, għandhom jiżguraw li l-informazzjoni finanzjarja superviżorja speċifikata fil-paragrafu 2 tal-Anness II hija sottomessa fuq bażi individwali lill-ANK relevanti fir-rigward ta’ sussidjarji stabbiliti fi Stat Membru mhux parteċipanti jew f’pajji terz. Ir-rapportar superviżorju finanzjarju għandu jseħħ bil-frekwenza speċifikata fl-Artikolu 11 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014.

1a.  Meta aktar minn istituzzjoni ta’ kreditu waħda fi ħdan grupp taħt superviżjoni tapplika rekwiżiti prudenzjali fuq bażi kkonsolidata, il-paragrafu 1 għandu japplika biss għall-istituzzjoni ta’ kreditu stabbilita fi Stat Membru parteċipanti u fl-ogħla livell ta’ konsolidazzjoni.

2.  Bħala eċċezzjoni mill-paragrafu 1, informazzjoni finanzjarja li tikkonċerna sussidjarji li għandhom valur ta’ assi totali ta’ EUR 3 biljun jew inqas m’għandhomx jiġu rrapportati. Għal dan l-iskop, il-valur totali tal-assi għandu jkun iddeterminat fuq il-bażi tar-rapportar prudenzjali skont il-liġi applikabbli. Jekk il-valur totali tal-assi ma jistax jiġi ddeterminat fuq il-bażi tar-rapportar prudenzjali, dan għandu jiġi ddeterminat fuq il-bażi tal-kontijiet annwali awditjati l-aktar reċenti, u jekk dawk il-kontijiet annwali ma jkunux disponibbli, fuq il-bażi tal-kontijiet annwali mħejjija skont il-liġijiet tal-kontabilità nazzjonali applikabbli.

3.  L-informazzjoni għandha tiġi rrapportata skont il-paragrafu 1 mid-data ta’ referenza tar-rapportar li jmiss għal rapportar trimestrali fejn il-valur totali tal-assi ta’ sussidjarja jkun jaqbeż EUR 3 biljun f’erba’ dati ta’ referenza tar-rapportar konsekuttivi għal rapportar trimestrali. Rapportar skont il-paragrafu 1 mhuwiex meħtieġ mid-data ta’ referenza tar-rapportar li jmiss għal rapportar trimestrali fejn il-valur totali tal-assi ta’ sussidjarja jkun inqas minn jew daqs EUR 3 biljun fi tliet dati ta’ referenza tar-rapportar konsekuttivi għal rapportar trimestrali.

Artikolu 10

Dati ta’ referenza tar-rapportar u dati ta’ rimessa għal rapportar minn istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti fir-rigward ta’ sussidjarji stabbiliti fi Stat Membru mhux parteċipanti jew pajjiż terz

1.  L-informazzjoni speċifikata fl-Artikolu 9 għandha tinġabar bl-istess dati ta’ referenza tar-rapportar bħall-informazzjoni finanzjarja superviżorja dwar l-istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti li jirrapportaw fuq bażi kkonsolidata. Informazzjoni li tirreferi għal perijodu għandha tiġi rrapportata b’mod kumulattiv mill-ewwel jum tas-sena tal-kontabilità użata għar-rapportar tal-informazzjoni finanzjarja sad-data ta’ referenza tar-rapportar.

2.  L-ANK għandhom jissottomettu lill-BĊE informazzjoni dwar sussidjarji stabbiliti fi Stat Membru mhux parteċipanti jew pajjiż terz kif speċifikat fl-Artikolu 9 sal-ħin tal-għeluq tal-25 jum tax-xogħol wara d-dati ta’ rimessa msemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014.

3.  L-ANK għandhom jiddeċiedu meta istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja sabiex dawn ikunu jistgħu jilħqu din l-iskadenza.TITOLU III

RAPPORTAR MINN ISTITUZZJONIJIET TA’ KREDITU INQAS SINIFIKANTI FUQ BAŻI KKONSOLIDATA U INDIVIDWALI U MINN FRIEGĦI INQAS SINIFIKANTI FUQ BAŻI INDIVIDWALIKAPITOLU I

Rapportar fuq bażi kkonsolidata

Artikolu 11

Ifformattjar u frekwenza tar-rapportar fuq bażi kkonsolidata għal istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti

1.  Istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti li japplikaw IFRS taħt ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 għar-rapportar superviżorju fuq bażi kkonsolidata skont l-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għandhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja lill-ANK rilevanti fuq bażi kkonsolidata.

2.  Ir-rapportar finanzjarju superviżorju msemmi fil-paragrafu 1 għandu jsir bil-frekwenza speċifikata fl-Artikolu 9 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 u għandu jinkludi l-informazzjoni minima komuni speċifikata fil-paragrafu 1 tal-Anness I.

3.  L-ANK għandhom jissottomettu lill-BĊE kwalunkwe formola addizzjonali speċifikata fl-Anness III tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 miġbur mill-ANK. L-ANK għandhom jinnotifikaw lill-BĊE bil-quddiem dwar kwalunkwe formola addizzjonali li jkun biħsiebhom jibagħtu.

4.  Istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti, minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 1, li huma soġġetti għal oqfsa tal-kontabilità nazzjonali fuq bażi kkonsolidata bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE, għandhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja lill-ANK rilevanti fuq bażi kkonsolidata. Dak ir-rapportar finanzjarju superviżorju għandu jsir bil-frekwenza speċifikata fl-Artikolu 11 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 u għandu jinkludi l-informazzjoni minima komuni speċifikata fil-paragrafu 2 tal-Anness I.

5.  L-ANK għandhom jibagħtu lill-BĊE kwalunkwe formola addizzjonali speċifikata fl-Anness IV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 miġbur mill-ANK. L-ANK għandhom jinnotifikaw lill-BĊE bil-quddiem dwar kwalunkwe formola addizzjonali li jkun biħsiebhom jibagħtu.

6.  Bħala eċċezzjoni għall-paragrafi 4 u 5 ir-rapportar finanzjarju superviżorju dwar istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti li l-assi tagħhom għandhom valur totali ta’ EUR 3 biljun jew inqas għandu jinkludi informazzjoni speċifikata fl-Anness III, bħala minimu komuni, minflok l-informazzjoni speċifikata fil-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu. Għal dan l-iskop, il-valur totali tal-assi tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu, fuq bażi kkonsolidata, għandu jkun iddeterminat fuq il-bażi tar-rapportar prudenzjali kkonsolidat skont il-liġi applikabbli. Jekk il-valur totali tal-assi ma jistax jiġi ddeterminat fuq il-bażi tar-rapportar prudenzjali kkonsolidat, dan għandu jiġi ddeterminat fuq il-bażi tal-kontijiet ikkonsolidati annwali awditjati l-aktar reċenti, u jekk dawk il-kontijiet annwali ma jkunux disponibbli, fuq il-bażi tal-kontijiet ikkonsolidati annwali mħejjija skont il-liġijiet tal-kontabilità nazzjonali applikabbli.

7.  Istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti għandhom jibdew jirrapportaw informazzjoni skont il-paragrafi 4 u 5 mid-data ta’ referenza tar-rapportar li jmiss għal rapportar trimestrali meta l-valur totali tal-assi ta’ istituzzjoni ta’ kreditu inqas sinifikanti jkun jaqbeż, fuq bażi kkonsolidata, EUR 3 biljun f’erba’ dati ta’ referenza tar-rapportar konsekuttivi għal rapportar trimestrali. Istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti għandhom jibdew jirrapportaw informazzjoni skont il-paragrafu 6 meta l-valur totali tal-assi ta’ istituzzjoni ta’ kreditu inqas sinifikanti jkun inqas minn jew daqs, fuq bażi kkonsolidata, EUR 3 biljun fi tlett dati ta’ referenza tar-rapportar konsekuttivi għal rapportar trimestrali.

8.  L-informazzjoni speċifikata fil-paragrafi 2, 3, 4, 5, u 6 għandha tiġi rrapportata kif stabbilit fl-Artikolu 6(5) ta’ dan ir-Regolament.

9.  L-ANK jistgħu jiġbru l-informazzjoni li għandha tintbagħat lill-BĊE li hija speċifikata fil-paragrafi 2, 3, 4, 5 u 6 bħala parti minn qafas ta’ rapportar usa’ li, f’konformità mal-liġi relevanti tal-Unjoni jew dik nazzjonali, tinkludi informazzjoni finanzjarja superviżorja addizzjonali u sservi wkoll skopijiet li ma jkunux biss ta’ superviżjoni, bħal skopijiet statistiċi.

Artikolu 12

Dati ta’ referenza tar-rapportar u dati ta’ rimessa għal istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti

1.  L-informazzjoni rrapportata minn istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti fuq bażi kkonsolidata kif speċifikat fl-Artikolu 11 għandu jkollha dawn id-dati ta’ referenza tar-rapportar:

(a) 

għar-rapportar trimestrali, il-31 ta’ Marzu, it-30 ta’ Ġunju, it-30 ta’ Settembru u l-31 ta’ Diċembru;

(b) 

għar-rapportar semi-annwali, it-30 ta’ Ġunju u l-31 ta’ Diċembru;

(c) 

għar-rapportar annwali, il-31 ta’ Diċembru.

2.  Informazzjoni li tirreferi għal perijodu għandha tiġi rrapportata b’mod kumulattiv mill-ewwel jum tas-sena kalendarja sad-data ta’ referenza tar-rapportar.

3.  Bħala eċċezzjoni għall-paragrafi 1 u 2, meta istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti taħt superviżjoni jitħallew mill-ANK jirrapportaw l-informazzjoni finanzjarja superviżorja tagħhom fuq bażi kkonsolidata bbażata fuq sena tal-kontabilità li tiddevja mis-sena kalendarja, l-ANK jistgħu jaġġustaw id-dati ta’ referenza tar-rapportar sal-aħħar tas-sena tal-kontabilità. Id-dati ta’ referenza tar-rapportar aġġustati għandhom ikunu tliet xhur, sitt xhur, disa’ xhur u 12-il xahar wara l-bidu tas-sena tal-kontabilità. Informazzjoni li tirreferi għal perijodu għandha tiġi rrapportata b’mod kumulattiv li jkopri l-perijodu mill-ewwel jum tas-sena tal-kontabilità sad-data ta’ referenza tar-rapportar.

4.  L-ANK għandhom jissottomettu lill-BĊE l-informazzjoni speċifikata fl-Artikolu 11 sal-ħin tal-għeluq tax-xogħol fid-dati ta’ rimessa li ġejjin:

(a) 

għal istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti stabbiliti fi Stat Membru parteċipanti u li jirrapportaw fl-ogħla livell ta’ konsolidazzjoni, il-25 jum ta’ ħidma wara d-dati ta’ rimessa msemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014;

(b) 

għal istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti li jirrapportaw fuq bażi kkonsolidata, minbarra dawk imsemmija fil-punt (a), il-35 jum ta’ ħidma wara d-dati ta’ rimessa imsemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014.

5.  L-ANK għandhom jiddeċiedu meta istituzzjonijiet ta’ kreditu jkollhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja sabiex dawn ikunu jistgħu jilħqu dawn l-iskadenzi.KAPITOLU II

Rapportar fuq bażi individwali

Artikolu 13

Format u frekwenzi ta’ rapportar fuq bażi individwali għal istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti li mhumiex parti minn grupp taħt superviżjoni u għal friegħi inqas sinifikanti

1.  Istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti taħt superviżjoni li japplikaw IFRS skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 jew għaliex iħejju l-kontijiet annwali tagħhom b’mod konformi mal-istandards tal-kontabilità msemmija fih, jew inkella għaliex japplikawhom għal rapportar superviżorju skont l-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, u li mhumiex parti minn grupp taħt superviżjoni għandhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja lill-ANK rilevanti fuq bażi individwali. Dan għandu japplika wkoll għal friegħi inqas sinifikanti.

2.  Ir-rapportar finanzjarju superviżorju msemmi fil-paragrafu 1 għandu jsir bil-frekwenza speċifikata fl-Artikolu 9 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 u għandu jinkludi l-informazzjoni minima komuni speċifikata fil-paragrafu 1 tal-Anness I.

3.  L-ANK għandhom jissottomettu lill-BĊE kwalunkwe formola addizzjonali speċifikata fl-Anness III tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 miġbur mill-ANK. L-ANK għandhom jinnotifikaw lill-BĊE bil-quddiem dwar kwalunkwe formola addizzjonali li jkun biħsiebhom jibagħtu.

4.  Istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti, minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 1, li huma soġġetti għal oqfsa tal-kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE u li mhumiex parti minn grupp taħt superviżjoni għandhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja lill-ANK rilevanti. Dan għandu japplika wkoll għal friegħi inqas sinifikanti.

5.  Ir-rapportar finanzjarju superviżorju msemmi fil-paragrafu 4 għandu jsir bil-frekwenza speċifikata fl-Artikolu 11 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 u għandu jinkludi l-informazzjoni minima komuni speċifikata fil-paragrafu 2 tal-Anness I.

6.  L-ANK għandhom jibagħtu lill-BĊE kwalunkwe formola addizzjonali speċifikata fl-Anness IV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 miġbur mill-ANK. L-ANK għandhom jinnotifikaw lill-BĊE bil-quddiem dwar kwalunkwe formola addizzjonali li jkun biħsiebhom jibagħtu.

7.  Il-paragrafi 2, 3, 5 u 6 għandhom ikunu soġġetti għall-eċċezzjonijiet li ġejjin:

(a) 

rapportar finanzjarju superviżorju dwar istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti li l-assi tagħhom għandhom valur totali ta’ inqas minn jew daqs EUR 3 biljun għandu jinkludi l-informazzjoni speċifikata fl-Anness III, bħala minimu komuni, minflok l-informazzjoni speċifikata fil-paragrafi 2, 3, 5 jew 6;

(b) 

fergħa inqas sinifikanti m’għandhiex tirrapporta informazzjoni finanzjarja superviżorja jekk il-valur totali tal-assi tagħha jkun inqas minn jew daqs EUR 3 biljun.

8.  Għall-finijiet tal-paragrafu 7, il-valur totali tal-assi tal-istituzzjoni ta’ kreditu inqas sinifikanti u tal-fergħa inqas sinifikanti għandu jiġi ddeterminat fuq il-bażi tar-rapportar prudenzjali skont il-liġi applikabbli. Jekk il-valur totali tal-assi ta’ istituzzjoni ta’ kreditu inqas sinifikanti ma jistax jiġi ddeterminat fuq il-bażi tar-rapportar prudenzjali, dan għandu jiġi ddeterminat fuq il-bażi tal-kontijiet annwali awditjati l-aktar reċenti, u jekk dawk il-kontijiet annwali ma jkunux disponibbli, fuq il-bażi tal-kontijiet annwali mħejjija skont il-liġijiet tal-kontabilità nazzjonali applikabbli. Jekk il-valur totali tal-assi ta’ fergħa inqas sinifikanti ma jistax jiġi ddeterminat fuq il-bażi tar-rapportar prudenzjali, dan għandu jiġi ddeterminat fuq il-bażi ta’ data statistika rrapportata skont ir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew ( 1 ).

9.  Istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti u friegħi inqas sinifikanti għandhom jibdew jirrapportaw informazzjoni skont il-paragrafi 2, 3, 5 u 6 mid-data ta’ referenza tar-rapportar li jmiss għal rapportar trimestrali meta l-valur totali tal-assi ta’ istituzzjoni ta’ kreditu inqas sinifikanti jew fergħa inqas sinifikanti jaqbeż EUR 3 biljun f’erba’ dati ta’ referenza tar-rapportar konsekuttivi għal rapportar trimestrali. L-istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti u l-friegħi inqas sinifikanti għandhom jibdew jirrapportaw informazzjoni skont il-paragrafu 7 meta l-valur totali tal-assi ta’ istituzzjoni ta’ kreditu inqas sinifikanti jew fergħa inqas sinifikanti jkun inqas minn jew daqs EUR 3 biljun fi tlett dati ta’ referenza tar-rapportar konsekuttivi għal rapportar trimestrali.

10.  L-informazzjoni speċifikata fil-paragrafi 2, 3, 5, 6, u 7 għandha tiġi rrapportata kif stabbilit fl-Artikolu 6(5) ta’ dan ir-Regolament.

11.  L-ANK jistgħu jiġbru l-informazzjoni li għandha tintbagħat lill-BĊE kif speċifikat fil-paragrafi 2, 3, 5, 6 u 7 bħala parti minn qafas ta’ rapportar nazzjonali usa’ li, f’konformità mal-liġi tal-Unjoni jew nazzjonali rilevanti, tinkludi informazzjoni finanzjarja superviżorja addizzjonali u sservi wkoll skopijiet li ma jkunux biss ta’ superviżjoni, bħal skopijiet statistiċi.

Artikolu 14

Format u frekwenza ta’ rapportar fuq bażi individwali għal istituzzjonijiet ta’ kreditu li huma parti minn grupp inqas sinifikanti taħt superviżjoni

1.  Istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti taħt superviżjoni li japplikaw IFRS skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 jew għaliex iħejju l-kontijiet annwali tagħhom b’mod konformi mal-istandards tal-kontabilità msemmija fih, jew inkella għaliex japplikawhom għal rapportar superviżorju skont l-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, u li huma parti minn grupp inqas sinifikanti taħt superviżjoni għandhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja lill-ANK rilevanti fuq bażi individwali.

2.  Ir-rapportar finanzjarju superviżorju msemmi fil-paragrafu 1 għandu jsir bil-frekwenza speċifikata fl-Artikolu 9 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 u għandu jinkludi l-informazzjoni minima komuni speċifikata fl-Anness II.

3.  L-ANK għandhom jissottomettu lill-BĊE kwalunkwe formola addizzjonali speċifikata fl-Anness III tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 miġbur mill-ANK. L-ANK għandhom jinnotifikaw lill-BĊE bil-quddiem dwar kwalunkwe formola addizzjonali li jkun biħsiebhom jibagħtu.

4.  Istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti, minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 1, li huma soġġetti għal oqfsa tal-kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE u huma parti minn grupp inqas sinifikanti taħt superviżjoni għandhom jirrapportaw informazzjoni finanzjarja superviżorja lill-ANK rilevanti.

5.  Ir-rapportar finanzjarju superviżorju msemmi fil-paragrafu 4 għandu jsir bil-frekwenza speċifikata fl-Artikolu 11 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 u għandu jinkludi l-informazzjoni minima komuni speċifikata fl-Anness II.

6.  L-ANK għandhom jibagħtu lill-BĊE kwalunkwe formola addizzjonali speċifikata fl-Anness IV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 miġbur mill-ANK. L-ANK għandhom jinnotifikaw lill-BĊE bil-quddiem dwar kwalunkwe formola addizzjonali li jkun biħsiebhom jibagħtu.

7.  Bħala eċċezzjoni għall-paragrafi 2, 3, 5 u 6, ir-rapportar finanzjarju superviżorju ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti taħt superviżjoni li l-assi tagħhom ikollhom valur totali ta’ inqas minn EUR 3 biljun għandu jinkludi l-informazzjoni speċifikata fl-Anness III. Għal dan l-iskop, il-valur totali tal-assi tal-istituzzjoni ta’ kreditu inqas sinifikanti għandu jkun iddeterminat fuq il-bażi tar-rapportar prudenzjali skont il-liġi applikabbli. Jekk il-valur totali tal-assi ta’ istituzzjoni ta’ kreditu inqas sinifikanti ma jistax jiġi ddeterminat fuq il-bażi tar-rapportar prudenzjali, dan għandu jiġi ddeterminat fuq il-bażi tal-kontijiet annwali awditjati l-aktar reċenti, u jekk dawk il-kontijiet annwali ma jkunux disponibbli, fuq il-bażi tal-kontijiet annwali mħejjija skont il-liġijiet tal-kontabilità nazzjonali applikabbli.

8.  Istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti għandhom jibdew jirrapportaw informazzjoni skont il-paragrafi 2, 3, 5 u 6 mid-data ta’ referenza tar-rapportar li jmiss għal rapportar trimestrali meta l-valur totali tal-assi ta’ istituzzjoni ta’ kreditu inqas sinifikanti jkun jaqbeż EUR 3 biljun f’erba’ dati ta’ referenza tar-rapport konsekuttivi għal rapportar trimestrali. L-istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti għandhom jibdew jirrapportaw informazzjoni skont il-paragrafu 7 meta l-valur totali tal-assi ta’ istituzzjoni ta’ kreditu inqas sinifikanti jkun inqas minn jew daqs EUR 3 biljun fi tlett dati ta’ referenza tar-rapportar konsekuttivi għal rapportar trimestrali.

9.  L-informazzjoni speċifikata fil-paragrafi 2, 3, 5, 6, u 7 għandha tiġi rrapportata kif hemm stabbilit fl-Artikolu 6(5) ta’ dan ir-Regolament.

10.  L-ANK jistgħu jiġbru l-informazzjoni li għandha tintbagħat lill-BĊE kif speċifikat fil-paragrafi 2, 3, 5, 6 u 7 bħala parti minn qafas ta’ rapportar nazzjonali usa’ li, f’konformità mal-liġi tal-Unjoni jew nazzjonali rilevanti, jinkludi informazzjoni finanzjarja superviżorja addizzjonali u taqdi wkoll skopijiet li ma jkunux biss ta’ superviżjoni, bħal skopijiet statistiċi.

Artikolu 15

Dati ta’ referenza tar-rapportar u dati ta’ rimessa għal istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti u friegħi inqas sinifikanti

1.  L-informazzjoni li tikkonċerna istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti u friegħi inqas sinifikanti speċifikata fl-Artikoli 13 u 14 għandu jkollha d-dati ta’ referenza tar-rapportar li ġejjin:

(a) 

għar-rapportar trimestrali, il-31 ta’ Marzu, it-30 ta’ Ġunju, it-30 ta’ Settembru u l-31 ta’ Diċembru;

(b) 

għar-rapportar semi-annwali, it-30 ta’ Ġunju u l-31 ta’ Diċembru;

(c) 

għar-rapportar annwali, il-31 ta’ Diċembru.

2.  Informazzjoni li tirreferi għal perijodu għandha tiġi rrapportata b’mod kumulattiv mill-ewwel jum tas-sena kalendarja sad-data ta’ referenza tar-rapportar.

3.  Bħala eċċezzjoni għall-paragrafi 1 u 2, meta istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti taħt superviżjoni jitħallew mill-ANK jirrapportaw l-informazzjoni finanzjarja superviżorja tagħhom fuq il-bażi ta’ sena tal-kontabilità li tiddevja mis-sena kalendarja, l-ANK jistgħu jaġġustaw id-dati ta’ referenza tar-rapportar sal-aħħar tas-sena tal-kontabilità. Id-dati ta’ referenza tar-rapportar aġġustati għandhom ikunu tliet xhur, sitt xhur, disa’ xhur u 12-il xahar wara l-bidu tas-sena tal-kontabilità. Data li tirreferi għal perijodu għandha tiġi rrapportata b’mod kumulattiv mill-ewwel jum tas-sena tal-kontabilità sad-data ta’ referenza tar-rapportar.

4.  L-ANK għandhom jissottomettu lill-BĊE l-informazzjoni finanzjarja superviżorja dwar istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti u friegħi inqas sinifikanti speċifikati fl-Artikoli 13 u 14 sal-għeluq tal-ħin tax-xogħol fid-dati ta’ referenza li ġejjin:

(a) 

għal istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti li mhumiex parti minn grupp taħt superviżjoni u għal friegħi inqas sinifikanti, il-25 jum ta’ ħidma wara d-dati ta’ rimessa imsemmija fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014;

(b) 

għal istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti li huma parti minn grupp inqas sinifikanti taħt superviżjoni, il-35 jum ta’ ħidma wara d-dati ta’ rimessa imsemmija fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014.

5.  L-ANK għandhom jiddeċiedu meta istituzzjonijiet ta’ kreditu inqas sinifikanti u friegħi inqas sinifikanti għandhom jirrapportaw informazzjoni superviżorja finanzjarja sabiex jilħqu dawn l-iskadenzi.

▼BTITOLU IV

KWALITÀ TAD-DEJTA U LINGWA IT

Artikolu 16

Verifiki tal-kwalità tad-dejta

L-NCAs għandhom jimmonitorjaw u jiżguraw il-kwalità u l-affidabbiltà tal-informazzjoni mibgħuta lill-BĊE. Għal dawn il-finijiet, l-NCAs għandhom isegwu l-ispeċifikazzjonijiet fl-Artikoli 4 and 5 tad-Deċiżjoni BĊE/2014/29.

▼M1

Artikolu 17

Lingwa tal-IT għat-trażmissjoni ta’ informazzjoni mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti lill-BĊE

L-ANK għandhom jibagħtu l-informazzjoni speċifikata f’dan ir-Regolament skont it-tassonomija relevanti tal-eXtensible Business Reporting Language sabiex jiġi pprovdut format tekniku uniformi għall-iskambju ta’ data. Għal dawn il-finijiet, l-ANK għandhom isegwu l-ispeċifikazzjonijiet stipulati fl-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni BĊE/2014/29.

▼BTITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI U FINALI

▼M1 —————

▼M1

Artikolu 19

Dispożizzjonijiet tranżitorji

1.  Jekk entità inqas sinifikanti taħt superviżjoni ssir sinifikanti qabel l-1 ta’ Jannar 2018 hija għandha tiġi kklassifikata bħala entità sinifikanti taħt superviżjoni għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament 18-il xahar wara li tkun ġiet innotifikata b’deċiżjoni kif imsemmi fl-Artikolu 45(1) tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17).

2.  Jekk il-valur totali tal-assi ta’ entità inqas sinifikanti taħt superviżjoni fuq bażi individwali jew ikkonsolidata jaqbeż EUR 3 biljun qabel l-1 ta’ Jannar 2018 hija għandha tibda tirrapporta skont id-dispożizzjonijiet relevanti ta’ dan ir-Regolament fl-ewwel data ta’ referenza tar-rapportar li sseħħ mill-inqas 18-il xahar wara li jkun inqabeż il-livell minimu.

3.  Jekk il-valur totali tal-assi ta’ sussidjarja stabbilita fi Stat Membru mhux parteċipanti jew pajjiż terz jaqbeż EUR 3 biljun qabel l-1 ta’ Jannar 2018 l-informazzjoni għandha tiġi rrapportata skont l-Artikolu 9(1) fl-ewwel data ta’ referenza tar-rapportar li sseħħ ta’ mill-inqas 18-il xahar wara li jkun inqabeż il-livell minimu.

▼B

Artikolu 20

Dispożizzjoni finali

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u għandu japplika direttament fl-Istati Membri skont it-Trattati.
ANNESS I

Rapportar finanzjarju superviżorju simplifikat

1. Għal ►M1  ————— ◄ entitajiet taħt superviżjoni li japplikaw IFRS skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002, kif ukoll għall-entitajiet taħt superviżjoni li japplikaw oqfsa ta' kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE li huma kompatibbli ma' IFRS, “Simplified supervisory financial reporting” [Rapportar finanzjarju superviżorju simplifikat] jinkludi l-mudelli mill-Anness III tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 elenkati fit-Tabella 1.

2. Għal ►M1  ————— ◄ entitajiet taħt superviżjoni li japplikaw oqfsa ta' kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE għajr dawk inklużi fil-paragrafu 1, “Rapportar finanzjarju superviżorju simplifikat” jinkludi l-mudelli mill-Anness IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 elenkati fit-Tabella 2.

▼M1

2a. Bħala eċċezzjoni mill-paragrafu 2, kull ANK tista’ tiddeċiedi li l-entitajiet imsemmija fil-paragrafu 2 u stabbiliti fl-Istat Membru tagħha għandhom jirrapportaw:

(a) 

l-informazzjoni speċifikata fil-formola 9.1 jew l-informazzjoni speċifikata fil-formola 9.1.1 mill-Anness IV għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014;

(b) 

l-informazzjoni speċifikata fil-formola 11.2 jew l-informazzjoni speċifikata fil-formola 11.2 mill-Anness IV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014;

(c) 

l-informazzjoni speċifikata fil-formola 12.0 jew l-informazzjoni speċifikata fil-formola 12.1 mill-Anness IV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014; u

(d) 

l-informazzjoni speċifikata fil-formola 16.3 jew l-informazzjoni speċifikata fil-formola 16.4 mill-Anness IV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014.

▼B

3. L-informazzjoni fil-paragrafi 1 u 2 hija rrapportata skont l-istruzzjonijiet fl-Anness V tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014.

▼M1

4. 

Il-formoli 17.1, 17.2 u 17.3 fit-Tabelli 1 u 2 huma pprovduti biss għal istituzzjonijiet ta’ kreditu li jirrapportaw fuq bażi kkonsolidata. Il-Mudell 40.1 fit-Tabelli 1 u 2 huwa pprovdut għal istituzzjonijiet ta’ kreditu li jirrapportaw fuq bażi kkonsolidata u istituzzjonijiet ta’ kreditu li mhumiex parti minn grupp li jirrapporta fuq bażi individwali.

▼B

5. Għall-finijiet tal-kalkolu tal-limitu minimu msemmi fil-Parti 2 tat-Tabelli 1 u 2 f'dan l-Anness, għandu japplika l-Artikolu 5(a)(4) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014.

▼M2Tabella 1

Numru tal-mudell

Isem il-mudell jew tal-grupp ta’ mudelli

 

PARTI 1 [FREKWENZA TRIMESTRALI]

 

Rapport tal-Karta Bilanċjali [Rapport tal-Pożizzjoni Finanzjarja]

1.1

Rapport tal-Karta Bilanċjali: assi

1.2

Rapport tal-Karta Bilanċjali: obbligazzjonijiet

1.3

Rapport tal-Karta Bilanċjali: ekwità

2

Rapport ta’ profitt jew telf

 

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti:

4.1

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji miżmumin għan-negozjar

4.2.1

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji mhux tan-negozjar b’mod obbligatorju bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf

4.2.2

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji indikati bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf

4.3.1

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji bil-valur ġust permezz ta’ introjtu ieħor komprensiv

4.4.1

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji bil-kost amortizzat

4.5

Assi finanzjarji subordinati

5.1

Diżaggregazzjoni tas-self u avvanzi mhux tan-negozjar skont il-prodott

6.1

Diżaggregazzjoni ta’ self u avvanzi minbarra dawk miżmumin għan-negozjar lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji skont il-kodiċijiet tan-NACE

 

Diżaggregazzjoni tal-obbligazzjonijiet finanzjarji

8.1

Diżaggregazzjoni tal-obbligazzjonijiet finanzjarji skont il-prodott u skont is-settur tal-kontroparti

8.2

Obbligazzjonijiet finanzjarji subordinati

 

Impenji ta’ self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn

9.1.1

Skoperturi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali: impenji ta’ self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn mogħtija

9.2

Impenji ta’ self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn riċevuti

10

Derivattivi - Negozjar u ħeġġijiet ekonomiċi

 

Kontabilità għall-iħħeġġjar

11.1

Derivattivi – Kontabilità tal-ħeġġ: Diżaggregazzjoni skont it-tip ta’ riskju u tip ta’ ħeġġ

 

Movimenti fil-provvedimenti u dispożizzjonijiet għat-telf ta’ kreditu

12.1

Movimenti fil-provvedimenti u dispożizzjonijiet għat-telf ta’ kreditu

 

Kollateral u garanziji riċevuti

13.1

Diżaggregazzjoni tal-kollateral u garanziji skont self u avvanzi għajr miżmumin għan-negozjar

13.2.1

Kollateral miksub bit-teħid f’pussess matul il-perjodu [miżmum fid-data ta’ rapportar]

13.3.1

Kollateral miksub bit-teħid ta’ pussess akkumulat

14

Ġerarkija tal-valur ġust: strumenti finanzjarji bil-valur ġust

 

Diżaggregazzjoni ta’ rapport magħżul ta’ entrati ta’ profitt jew telf

16.1

Introjtu mill-imgħax u spejjeż skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti

16.3

Qligħ jew telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji miżmumin għan-negozjar u negozjar ta’ assi finanzjarji u negozjar ta’ obbligazzjonijiet finanzjarji skont l-istrument

 

Rikonċiljazzjoni bejn il-kontabilità u l-ambitu tas-CRR ta’ konsolidazzjoni: Karta tal-Bilanċ

17.1

Rikonċiljazzjoni bejn il-kontabilità u l-ambitu tas-CRR ta’ konsolidazzjoni: Assi

17.2

Rikonċiljazzjoni bejn il-kontabilità u l-ambitu tas-CRR ta’ konsolidazzjoni: Skoperturi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali - impenji ta’ self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn mogħtija

17.3

Rikonċiljazzjoni bejn il-kontabilità u l-ambitu tas-CRR ta’ konsolidazzjoni: Obbligazzjonijiet

 

Informazzjoni dwar skoperturi produttivi u mhux produttivi

18.0

Informazzjoni dwar skoperturi produttivi u mhux produttivi

18.1

Dħul u ħruġ ta’ skoperturi mhux produttivi - self u avvanzi skont is-settur kontroparti

18.2

Self fuq Proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE, Commercial Real Estate) u informazzjoni addizzjonali dwar self garantit bi proprjetà immobbli

19

Skoperturi mrażżna

 

PARTI 2 [TRIMESTRALI B’LIVELL LIMITU: FREKWENZA TA’ RAPPURTAR TRIMESTRALI JEW LE]

 

Diżaggregazzjoni ġeografika

20.4

Diżaggregazzjoni ġeografika ta’ assi skont ir-residenza tal-kontroparti

20.5

Diżaggregazzjoni ġeografika ta’ skoperturi barra mill-karta bilanċjali skont ir-residenza tal-kontroparti

20.6

Diżaggregazzjoni ġeografika ta’ obbligazzjonijiet skont ir-residenza tal-kontroparti

 

PARTI 4 [ANNWALI]

 

Struttura tal-grupp

40.1

Struttura tal-grupp: “entità, entità”Tabella 2

Numru tal-formola

Isem il-mudell jew tal-grupp ta’ mudelli

 

PARTI 1 [FREKWENZA TRIMESTRALI]

 

Rapport tal-Karta Bilanċjali [Rapport tal-Pożizzjoni Finanzjarja]

1.1

Rapport tal-Karta Bilanċjali: assi

1.2

Rapport tal-Karta Bilanċjali: obbligazzjonijiet

1.3

Rapport tal-Karta Bilanċjali: ekwità

2

Rapport ta’ profitt jew telf

 

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti:

4.1

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji miżmumin għan-negozjar

4.2.1

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji mhux tan-negozjar b’mod obbligatorju bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf

4.2.2

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji indikati bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf

4.3.1

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji bil-valur ġust permezz ta’ introjtu ieħor komprensiv

4.4.1

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji bil-kost amortizzat

4.5

Assi finanzjarji subordinati

4.6

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji tan-negozjar

4.7

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf

4.8

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin bil-valur ġust għall-ekwità

4.9

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin b’metodu bbażat fuq il-kost

4.10

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi oħrajn

5.1

Diżaggregazzjoni tas-self u avvanzi mhux tan-negozjar skont il-prodott

6.1

Diżaggregazzjoni ta’ self u avvanzi minbarra dawk miżmumin għan-negozjar lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji skont il-kodiċijiet tan-NACE

 

Diżaggregazzjoni tal-obbligazzjonijiet finanzjarji

8.1

Diżaggregazzjoni tal-obbligazzjonijiet finanzjarji skont il-prodott u skont is-settur tal-kontroparti

8.2

Obbligazzjonijiet finanzjarji subordinati

 

Impenji ta’ self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn

9.1

Skoperturi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali taħt il-GAAP nazzjonali: impenji ta’ self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn mogħtija

9.1.1

Skoperturi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali: impenji ta’ self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn mogħtija

9.2

Impenji ta’ self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn riċevuti

10

Derivattivi - Negozjar u ħeġġijiet ekonomiċi

 

Kontabilità għall-iħħeġġjar

11.1

Derivattivi – Kontabilità għall-iħħeġġjar: Diżaggregazzjoni skont it-tip ta’ riskju u tip ta’ ħeġġ

11.2

Derivattivi – Kontabilità għall-iħħeġġjar skont il-GAAP nazzjonali: Diżaggregazzjoni skont it-tip ta’ riskju

 

Movimenti fil-provvedimenti u dispożizzjonijiet għat-telf ta’ kreditu

12

Movimenti fil-provvedimenti għat-telf ta’ kreditu u indeboliment ta’ strumenti tal-ekwità skont il-GAAP nazzjonali

12.1

Movimenti fil-provvedimenti u dispożizzjonijiet għat-telf ta’ kreditu

 

Kollateral u garanziji riċevuti

13.1

Diżaggregazzjoni tal-kollateral u garanziji skont self u avvanzi għajr miżmumin għan-negozjar

13.2.1

Kollateral miksub bit-teħid f’pussess matul il-perjodu [miżmum fid-data ta’ rapportar]

13.3.1

Kollateral miksub bit-teħid ta’ pussess akkumulat

14

Ġerarkija tal-valur ġust: strumenti finanzjarji bil-valur ġust

 

Diżaggregazzjoni ta’ rapport magħżul ta’ entrati ta’ profitt jew telf

16.1

Introjtu mill-imgħax u spejjeż skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti

16.3

Qligħ jew telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji miżmumin għan-negozjar u negozjar ta’ assi finanzjarji u negozjar ta’ obbligazzjonijiet finanzjarji skont l-istrument

16.4

Qligħ jew telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji miżmumin għan-negozjar u negozjar ta’ assi finanzjarji u negozjar ta’ obbligazzjonijiet finanzjarji skont ir-riskju

 

Rikonċiljazzjoni bejn il-kontabilità u l-ambitu tas-CRR ta’ konsolidazzjoni: Karta tal-Bilanċ

17.1

Rikonċiljazzjoni bejn il-kontabilità u l-ambitu tas-CRR ta’ konsolidazzjoni: Assi

17.2

Rikonċiljazzjoni bejn il-kontabilità u l-ambitu tas-CRR ta’ konsolidazzjoni: Skoperturi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali - impenji ta’ self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn mogħtija

17.3

Rikonċiljazzjoni bejn il-kontabilità u l-ambitu tas-CRR ta’ konsolidazzjoni: Obbligazzjonijiet

 

Informazzjoni dwar skoperturi produttivi u mhux produttivi

18.0

Informazzjoni dwar skoperturi produttivi u mhux produttivi

18.1

Dħul u ħruġ ta’ skoperturi mhux produttivi - self u avvanzi skont is-settur kontroparti

18.2

Self fuq Proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE, Commercial Real Estate) u informazzjoni addizzjonali dwar self garantit bi proprjetà immobbli

19

Skoperturi mrażżna

 

PARTI 2 [TRIMESTRALI B’LIVELL LIMITU: FREKWENZA TA’ RAPPURTAR TRIMESTRALI JEW LE]

 

Diżaggregazzjoni ġeografika

20.4

Diżaggregazzjoni ġeografika ta’ assi skont ir-residenza tal-kontroparti

20.5

Diżaggregazzjoni ġeografika ta’ skoperturi barra mill-karta bilanċjali skont ir-residenza tal-kontroparti

20.6

Diżaggregazzjoni ġeografika ta’ obbligazzjonijiet skont ir-residenza tal-kontroparti

 

PARTI 4 [ANNWALI]

 

Struttura tal-grupp

40.1

Struttura tal-grupp: “entità, entità”

▼B
ANNESS II

Rapportar finanzjarju superviżorju simplifikat iżżejjed

1. Għal gruppi taħt superviżjoni li japplikaw IFRS skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002, kif ukoll għall-entitajiet taħt superviżjoni li japplikaw oqfsa ta' kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE li huma kompatibbli ma' IFRS, “Over-simplified supervisory financial reporting” [Rapportar finanzjarju superviżorju simplifikat ħafna] jinkludi l-mudelli mill-Anness III tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 elenkati fit-Tabella 3.

▼M2Tabella 3

Numru tal-mudell

Isem il-mudell jew tal-grupp ta’ mudelli

 

PARTI 1 [FREKWENZA TRIMESTRALI]

 

Rapport tal-Karta Bilanċjali [Rapport tal-Pożizzjoni Finanzjarja]

1.1

Rapport tal-Karta Bilanċjali: assi

1.2

Rapport tal-Karta Bilanċjali: obbligazzjonijiet

1.3

Rapport tal-Karta Bilanċjali: ekwità

2

Rapport ta’ profitt jew telf

 

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti:

4.1

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji miżmumin għan-negozjar

4.2.1

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji mhux tan-negozjar b’mod obbligatorju bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf

4.2.2

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji indikati bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf

4.3.1

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji bil-valur ġust permezz ta’ introjtu ieħor komprensiv

4.4.1

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji bil-kost amortizzat

4.5

Assi finanzjarji subordinati

5.1

Diżaggregazzjoni tas-self u avvanzi mhux tan-negozjar skont il-prodott

 

Diżaggregazzjoni tal-obbligazzjonijiet finanzjarji

8.1

Diżaggregazzjoni tal-obbligazzjonijiet finanzjarji skont il-prodott u skont is-settur tal-kontroparti

8.2

Obbligazzjonijiet finanzjarji subordinati

 

Impenji ta’ self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn

9.1.1

Skoperturi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali: impenji ta’ self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn mogħtija

10

Derivattivi - Negozjar u ħeġġijiet ekonomiċi

 

Kontabilità għall-iħħeġġjar

11.1

Derivattivi – Kontabilità tal-iħħeġġjar: Diżaggregazzjoni skont it-tip ta’ riskju u tip ta’ ħeġġ

 

Movimenti fil-provvedimenti u dispożizzjonijiet għat-telf ta’ kreditu

12.1

Movimenti fil-provvedimenti u dispożizzjonijiet għat-telf ta’ kreditu

14

Ġerarkija tal-valur ġust: strumenti finanzjarji bil-valur ġust

 

Informazzjoni dwar skoperturi produttivi u mhux produttivi

18.0

Informazzjoni dwar skoperturi produttivi u mhux produttivi

18.1

Dħul u ħruġ ta’ skoperturi mhux produttivi - self u avvanzi skont is-settur kontroparti

18.2

Self fuq Proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE, Commercial Real Estate) u informazzjoni addizzjonali dwar self garantit bi proprjetà immobbli

19

Skoperturi mrażżna

▼B

2. Għal entitajiet taħt superviżjoni li japplikaw oqfsa ta' kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE għajr għal dawk inklużi fil-paragrafu 1, “Rapportar finanzjarju superviżorju simplifikat ħafna” jinkludi l-mudelli mill-Anness IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 elenkati fit-Tabella 4.

▼M2Tabella 4

Numru tal-mudell

Isem il-mudell jew tal-grupp ta’ mudelli

 

PARTI 1 [FREKWENZA TRIMESTRALI]

 

Rapport tal-Karta Bilanċjali [Rapport tal-Pożizzjoni Finanzjarja]

1.1

Rapport tal-Karta Bilanċjali: assi

1.2

Rapport tal-Karta Bilanċjali: obbligazzjonijiet

1.3

Rapport tal-Karta Bilanċjali: ekwità

2

Rapport ta’ profitt jew telf

 

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti:

4.1

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji miżmumin għan-negozjar

4.2.1

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji mhux tan-negozjar b’mod obbligatorju bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf

4.2.2

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji indikati bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf

4.3.1

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji bil-valur ġust permezz ta’ introjtu ieħor komprensiv

4.4.1

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji bil-kost amortizzat

4.5

Assi finanzjarji subordinati

4.6

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji tan-negozjar

4.7

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf

4.8

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin bil-valur ġust għall-ekwità

4.9

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin b’metodu bbażat fuq il-kost

4.10

Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi oħrajn

5.1

Diżaggregazzjoni tas-self u avvanzi mhux tan-negozjar skont il-prodott

 

Diżaggregazzjoni tal-obbligazzjonijiet finanzjarji

8.1

Diżaggregazzjoni tal-obbligazzjonijiet finanzjarji skont il-prodott u skont is-settur tal-kontroparti

8.2

Obbligazzjonijiet finanzjarji subordinati

 

Impenji ta’ self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn

9.1

Skoperturi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali taħt il-GAAP nazzjonali: impenji ta’ self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn mogħtija

9.1.1

Skoperturi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali: impenji ta’ self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn mogħtija

10

Derivattivi - Negozjar u ħeġġijiet ekonomiċi

 

Kontabilità għall-iħħeġġjar

11.1

Derivattivi - Kontabilità għall-iħħeġġjar: Diżaggregazzjoni skont it-tip ta’ riskju u tip ta’ ħeġġ

11.2

Derivattivi - Kontabilità għall-iħħeġġjar skont il-GAAP nazzjonali: Diżaggregazzjoni skont it-tip ta’ riskju

 

Movimenti fil-provvedimenti u dispożizzjonijiet għat-telf ta’ kreditu

12

Movimenti fil-provvedimenti għat-telf ta’ kreditu u indeboliment ta’ strumenti tal-ekwità skont il-GAAP nazzjonali

12.1

Movimenti fil-provvedimenti u dispożizzjonijiet għat-telf ta’ kreditu

 

Informazzjoni dwar skoperturi produttivi u mhux produttivi

18.0

Informazzjoni dwar skoperturi produttivi u mhux produttivi

18.1

Dħul u ħruġ ta’ skoperturi mhux produttivi - self u avvanzi skont is-settur tal-kontroparti

18.2

Self fuq Proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE, Commercial Real Estate) u informazzjoni addizzjonali dwar self garantit bi proprjetà immobbli

19

Skoperturi mrażżna

▼B

3. L-informazzjoni fil-paragrafi 1 u 2 hija rrapportata skont l-istruzzjonijiet fl-Anness V tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014.

▼C1

4. Bħala eċċezzjoni mill-paragrafu 2, kull ANK tista' tiddeċiedi li l-entitajiet imsemmija fil-paragrafu 2 u stabbiliti fl-Istat Membru tagħha għandhom jirrapportaw:

(a) 

l-informazzjoni speċifikata fil-formola 9.1 jew l-informazzjoni speċifikata fil-formola 9.1.1 mill-Anness IV għar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014;

(b) 

l-informazzjoni speċifikata fil-formola 11.1 jew l-informazzjoni speċifikata fil-formola 11.2 mill-Anness IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014;

(c) 

l-informazzjoni speċifikata fil-formola 12.0 jew l-informazzjoni speċifikata fil-formola 12.1 mill-Anness IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014.

▼B
ANNESS III

Punti tad-dejta ta' rapportar finanzjarju superviżorju

1. Għal gruppi taħt superviżjoni li japplikaw IFRS skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002, kif ukoll għall-entitajiet taħt superviżjoni li japplikaw oqfsa ta' kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE li huma kompatibbli ma' IFRS, “Supervisory financial reporting data points” [Punti tad-dejta ta' rapportar finanzjarju superviżorju] jinkludi l-punti tad-dejta mill-Anness III tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 identifikati fl-Anness IV.

2. Għal entitajiet taħt superviżjoni li japplikaw oqfsa ta' kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE għajr għal dawk inklużi fil-paragrafu 1, “Punti tad-dejta ta' rapportar finanzjarju superviżorju” jinkludi l-punti tad-dejta mill-Anness IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 identifikati fl-Anness V.

3. L-informazzjoni fil-paragrafi 1 u 2 hija rrapportata skont l-istruzzjonijiet fl-Anness V tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014.

▼M2
ANNESS IVFormoli finrep ghall-IFRS

Numru tal-formola

Kodiċi tal-formola

Isem tal-formola jew tal-grupp ta’ formoli

 

 

Parti 1 [Frekwenza Trimestrali]

 

 

Rapport tal-Karta Bilanċjali [Rapport tal-Pożizzjoni Finanzjarja]

1.1

F 01.01

Rapport tal-Karta Bilanċjali: assi

1.2

F 01.02

Rapport tal-Karta Bilanċjali: obbligazzjonijiet

1.3

F 01.03

Rapport tal-Karta Bilanċjali: ekwità

2

F 02.00

Dikjarazzjoni ta’ profitt jew telf

5.1

F 05.01

Diżaggregazzjoni tas-self u tal-avvanzi mhux tan-negozjar skont il-prodott

 

 

Diżaggregazzjoni tal-obbligazzjonijiet finanzjarji

8.1

F 08.01

Diżaggregazzjoni ta’ obbligazzjonijiet finanzjarji skont il-prodott u skont is-settur tal-kontroparti

8.2

F 08.02

Obbligazzjonijiet finanzjarji subordinati

10

F 10.00

Derivattivi - Ħeġġijiet għan-negozju jew ekonomiċi

 

 

Kontabilità għall-iħħeġġjar

11.1

F 11.01

Derivattivi - Kontabilità għall-iħħeġġjar: Diżaggregazzjoni skont it-tip ta’ riskju u t-tip ta’ ħeġġjar

 

 

Informazzjoni fuq skoperturi produttivi u mhux produttivi

18

F 18.00

Informazzjoni fuq skoperturi produttivi u mhux produttivi

19

F 19.00

Skoperturi mrażżna

KODIĊI TAL-KULUR FIL-FORMULI 

Punt ta' data li trid tiġi sottomessa

1.    Rapport tal-Karta Bilanċjali [Rapport tal-Pożizzjoni Finanzjarja]

1.1    Assi 

Referenzi

Diżaggregazzjoni fit-tabella

Ammont riportat

Anness V. Parti 1.27

010

010

Kontanti, bilanċ ta’ kontanti f’banek ċentrali u depożiti li jintalbu oħrajn

IAS 1.54 (i)

 

 

020

Kontanti fl-idejn

Anness V.Parti 2.1

 

 

030

Bilanċi tal-flus fil-banek ċentrali

Anness V.Parti 2.2

 

 

040

Depożiti fuq talba oħrajn

Anness V.Parti 2.3

5

 

050

Assi finanzjarji miżmuma għan-negozju

IFRS 9.Appendiċi A

 

 

060

Derivattivi

IFRS 9.Appendiċi A

10

 

070

Strumenti azzjonarji

IAS 32.11

4

 

080

Titoli ta’ dejn

Anness V.Parti 1.31

4

 

090

Self u avvanzi

Anness V.Parti 1.32

4

 

096

Assi finanzjarji mhux tan-negozjar b’mod obbligatorju fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4

4

 

097

Strumenti azzjonarji

IAS 32.11

4

 

098

Titoli ta’ dejn

Anness V.Parti 1.31

4

 

099

Self u avvanzi

Anness V.Parti 1.32

4

 

100

Assi finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

4

 

120

Titoli ta’ dejn

Anness V.Parti 1.31

4

 

130

Self u avvanzi

Anness V.Parti 1.32

4

 

141

Assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta’ introjtu ieħor komprensiv

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

4

 

142

Strumenti azzjonarji

IAS 32.11

4

 

143

Titoli ta’ dejn

Anness V.Parti 1.31

4

 

144

Self u avvanzi

Anness V.Parti 1.32

4

 

181

Assi finanzjarji b’kost amortizzat

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

4

 

182

Titoli ta’ dejn

Anness V.Parti 1.31

4

 

183

Self u avvanzi

Anness V.Parti 1.32

4

 

240

Derivattivi - Kontabilità għall-iħħeġġjar

IFRS 9.6.2.1; Anness V.Parti 1.22

11

 

250

Bidliet fil-valur ġust tal-entrati ħħeġġati fil-ħeġġ tal-portafoll tar-riskju tar-rata tal-imgħax

IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8

 

 

260

Investimenti f’sussidjarji, impriżi konġunti u kumpaniji assoċjati

IAS 1.54(e); Anness V. Parti 1.21, Parti 2.4

40

 

270

Assi tanġibbli

 

 

 

280

Proprjetà, Impjant u Tagħmir

IAS 16.6; IAS 1.54(a); IFRS 16.47(a)

21, 42

 

290

Proprjetà għall-investiment

IAS 40.5; IAS 1.54(b); IFRS 16.48

21, 42

 

300

Assi intanġibbli

IAS 1.54(c); CRR, l-Art 4(1)(115)

 

 

310

Avvjament

IFRS 3.B67(d); CRR, l-Art 4(1)(113)

 

 

320

Assi intanġibbli oħrajn

IAS 38.8,118; IFRS 16.47 (a)

21, 42

 

330

Assi ta’ taxxa

IAS 1.54(n-o)

 

 

340

Assi ta’ taxxa kurrenti

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

 

350

Assi ta’ taxxa differita

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR, l-Art 4(1)(106)

 

 

360

Assi oħrajn

Anness V.Parti 2.5

 

 

370

Assi mhux kurrenti u gruppi ta’ disponiment klassifikati bħala miżmumin għall-bejgħ

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Anness V. Parti 2.7

 

 

380

ASSI TOTALI

IAS 1.9(a), IG 6

 

 

1.2    Obbligazzjonijiet 

Referenzi

Diżaggregazzjoni fit-tabella

Ammont riportat

Anness V. Parti 1.27

010

010

Obbligazzjonijiet finanzjarji miżmumin għan-negozjar

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6

8

 

020

Derivattivi

IFRS 9.Appendiċi A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)

10

 

030

Pożizzjonijiet qosra

IFRS 9.BA7(b)

8

 

040

Depożiti

BĊE/2013/33 Anness 2. Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36

8

 

050

Titolu ta’ dejn maħruġ

Anness V.Parti 1.37

8

 

060

Obbligazzjonijiet finanzjarji oħrajn

Anness V. Parti 1.38-41

8

 

070

Obbligazzjonijiet finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

8

 

080

Depożiti

BĊE/2013/33 Anness 2. Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36

8

 

090

Titolu ta’ dejn maħruġ

Anness V.Parti 1.37

8

 

100

Obbligazzjonijiet finanzjarji oħrajn

Anness V. Parti 1.38-41

8

 

110

Obbligazzjonijiet finanzjarji mkejlin bil-kost amortizzat

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

8

 

120

Depożiti

BĊE/2013/33 Anness 2. Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36

8

 

130

Titolu ta’ dejn maħruġ

Anness V.Parti 1.37

8

 

140

Obbligazzjonijiet finanzjarji oħrajn

Anness V. Parti 1.38-41

8

 

150

Derivattivi - Kontabilità għall-iħħeġġjar

IFRS 9.6.2.1; Anness V.Parti 1.26

11

 

160

Bidliet fil-valur ġust tal-entrati ħħeġġati fil-ħeġġ tal-portafoll tar-riskju tar-rata tal-imgħax

IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8

 

 

170

Provvedimenti

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

43

 

180

Pensjonijiet u obbligi ta’ benefiċċji definiti oħrajn ta’ wara l-impjieg

IAS 19.63; IAS 1.78(d); Anness V.Parti 2.9

43

 

190

Benefiċċji fit-tul oħrajn għall-impjegati

IAS 19.153; IAS 1.78(d); Anness V.Parti 2.10

43

 

200

Ristrutturar

IAS 37.71, 84(a)

43

 

210

Kwistjonijiet legali u litigazzjoni dwar it-taxxa pendenti

IAS 37. Appendiċi C. Eżempji 6 u 10

43

 

220

Impenji u garanziji mogħtija

IFRS 9.4.2.1(c),(d), 9.5.5, 9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Anness V. Parti 2.11

9

12

43

 

230

Provvedimenti oħra

IAS 37.14

43

 

240

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa

IAS 1.54(n-o)

 

 

250

Obbligazzjonijiet tat-taxxa kurrenti

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

 

260

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR, l-Art 4(1)(108)

 

 

270

Kapital azzjonarju ripagabbli fuq talba

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Anness V.Parti 2.12

 

 

280

Obbligazzjonijiet oħrajn

Anness V.Parti 2.13

 

 

290

Obbligazzjonijiet kienu jinkludu gruppi ta’ disponiment ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Anness V. Parti 2.14

 

 

300

OBBLIGAZZJONIJIET TOTALI

IAS 1.9(b);IG 6

 

 

1.3    Ekwità 

Referenzi

Diżaggregazzjoni fit-tabella

Ammont riportat

010

010

Kapital

IAS 1.54(r), BAD art 22

46

 

020

Kapital imħallas

IAS 1.78(e)

 

 

030

Kapital mhux imħallas eżerċitat

Anness V.Parti 2.14

 

 

040

Premium azzjonarju

IAS 1.78(e); CRR, l-Art 4(1)(124)

46

 

050

Strumenti ta’ ekwità maħruġa għajr kapital

Anness V.Parti 2.18-19

46

 

060

Komponent ta’ ekwità tal-istrumenti finanzjarji komposti

IAS 32.28-29; Anness V.Parti 2.18

 

 

070

Strumenti ta’ ekwità oħrajn maħruġin

Anness V.Parti 2.19

 

 

080

Ekwità oħra

IFRS 2.10; Anness V.Parti 2.20

 

 

090

Introjtu ieħor komprensiv akkumulat

CRR, l-Art 4(1)(100)

46

 

095

Entrati li mhumiex se jiġu riklassifikati għal profitt jew telf

IAS 1.82 A(a)

 

 

100

Assi tanġibbli

IAS 16.39-41

 

 

110

Assi intanġibbli

IAS 38.85-87

 

 

120

Qligħ jew (-) telf attwarju fuq pjanijiet tal-pensjoni ta’ benefiċċju definiti

IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)

 

 

122

Assi mhux kurrenti u gruppi ta’ disponiment klassifikati bħala miżmumin għall-bejgħ

IFRS 5.38, IG Eżempju 12

 

 

124

Sehem ta’ introjtu u spejjeż rikonoxxuti oħrajn ta’ investimenti f’sussidjarji, impriżi konġunti u kumpaniji assoċjati

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

 

320

Bidliet bil-valur ġust ta’ strumenti azzjonarji mkejlin bil-valur ġust permezz ta’ introjtu komprensiv ieħor

IAS 1.7(d); IAS 9 5.7.5, B5.7.1; Anness V.Parti 2.21

 

 

330

Ineffettività tal-ħeġġ fuq il-ħeġġ fuq il-valur ġust għal strumenti ta’ ekwità mkejlin fil-valur ġust permezz ta’ introjtu ieħor komprensiv

IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;.6.5.3; IFRS 7.24Ċ; Anness V.Parti 2.22

 

 

340

Bidliet fil-valur ġust ta’ strumenti ta’ ekwità mkejlin fil-valur ġust permezz ta’ introjtu ieħor komprensiv [entrata iħħeġġata]

IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(b); Anness V.Parti 2.22

 

 

350

Bidliet fil-valur ġust ta’ strumenti ta’ ekwità mkejlin fil-valur ġust permezz ta’ introjtu ieħor komprensiv [entrata iħħeġġata]

IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(a);Anness V.Parti 2.57

 

 

360

Bidliet fil-valur ġust ta’ obbligazzjonijiet finanzjarji fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf attribwibbli għal Bidliet fir-riskju ta’ kreditu tagħhom

IAS 1.7(f); IFRS 9 5.7.7;Anness V.Parti 2.23

 

 

128

Entrati li jistgħu jiġu riklassifikati għal profitt jew telf

IAS 1.82A(a) (ii)

 

 

130

Iħħeġġjar ta’ investimenti netti f’operazzjonijiet barranin [porzjon effettiv]

IFRS9.6.5.13(a); IFRS7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i)(iv),.24E(a); Anness V.Parti 2.24

 

 

140

Qlib għal munita barranija

IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49

 

 

150

Derivattivi għall-iħħeġġjar. Riżerva ta’ ħeġġijiet tal-fluss tal-kontanti [parti effettiva]

IAS 1.7(e); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); FRS 7.24Ċ(b)(i);.24E; IFRS 9.6.5.11(b); Anness V.Parti 2.25

 

 

155

Bidliet fil-valur ġust ta’ strumenti ta’ dejn imkejlin fil-valur ġust permezz ta’ introjtu ieħor komprensiv

IAS 1.7(da); IFRS 9.4.1.2A; 5.7.10; Anness V.Parti 2.26

 

 

165

Strument għall-iħħeġġjar [mhux elementi indikati]

IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24 E (b)(c); Anness V.Parti 2.60

 

 

170

Assi mhux kurrenti u gruppi ta’ disponiment klassifikati bħala miżmumin għall-bejgħ

IFRS 5.38, IG Eżempju 12

 

 

180

Sehem ta’ introjtu u spejjeż rikonoxxuti oħrajn ta’ investimenti f’sussidjarji, impriżi konġunti u kumpaniji assoċjati

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

 

190

Qligħ miżmum

CRR, l-Art 4(1)(123)

 

 

200

Riżervi ta’ rivalwazzjoni

IFRS 1.30, D5-D8; Anness V.Parti 2.28

 

 

210

Riżervi oħrajn

IAS 1.54; IAS 1.78(e)

 

 

220

Riżervi jew telf akkumulat ta’ investimenti f’sussidjarji, impriżi konġunti u assoċjati li jitqiesu bil-metodu tal-ekwità

IAS 28.11; Anness V.Parti 2.29

 

 

230

Oħrajn

Anness V.Parti 2.29

 

 

240

(-) Ishma tat-teżor

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Anness V.Parti 2.30

46

 

250

Profitt jew telf attribwibbli lil sidien tal-kumpanija prinċipali

IAS 1.81B (b)(ii)

2

 

260

(-) Dividendi interim

IAS 32.35

 

 

270

Interessi minoritarji [Interessi nonkontrollanti]

IAS 1.54(q)

 

 

280

Introjtu Komprensiv Ieħor Akkumulat

CRR, l-Art 4(1)(100)

46

 

290

Entrati oħrajn

 

46

 

300

EKWITÀ TOTALI

IAS 1.9(c), IG 6

46

 

310

EKWITÀ TOTALI U OBBLIGAZZJONIJIET TOTALI

IAS 1.IG6

 

 

2.    Dikjarazzjoni ta’ profitt jew telf 

Referenzi

Diżaggregazzjoni fit-tabella

Perjodu kurrenti

010

010

Introjtu mill-imgħax

IAS 1.97; Anness V.Parti 2.31

16

 

020

Assi finanzjarji miżmuma għan-negozju

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Anness V.Parti 2.33, 34

 

 

025

Assi finanzjarji mhux tan-negozjar b’mod obbligatorju fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf

IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1

 

 

030

Assi finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

 

041

Assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta’ introjtu ieħor komprensiv

IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.10-11; IFRS 9.4.1.2A

 

 

051

Assi finanzjarji b’kost amortizzat

IFRS 7.20(b);IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2

 

 

070

Derivattivi - Kontabilità għall-iħħeġġjar, riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax

IFRS 9.Appendiċi A; .B6.6.16; Anness V.Parti 2.35

 

 

080

Assi oħrajn

Anness V.Parti 2.36

 

 

085

Dħul mill-imgħax fuq l-obbligazzjonijiet

IFRS 9.5.7.1, Anness V.Parti 2.37

 

 

090

(Spejjeż ta’ imgħax)

IAS 1.97; Anness V.Parti 2.31

16

 

100

(Obbligazzjonijiet finanzjarji miżmumin għan-negozjar)

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Anness V.Parti 2.33, 34

 

 

110

(Obbligazzjonijiet finanzjarji indikati bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf)

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

 

120

(Obbligazzjonijiet finanzjarji mkejlin fil-kost amortizzat)

IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.2

 

 

130

(Derivattivi - Kontabilità għall-iħħeġġjar, riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax)

IAS 39.9; Anness V.Parti 2.35

 

 

140

(Obbligazzjonijiet oħrajn)

Anness V.Parti 2.38

 

 

145

(Spiża tal-imgħax fuq l-assi)

IFRS 9.5.7.1, Anness V. Parti 2.39

 

 

150

(Spejjeż fuq kapital azzjonarju ripagabbli meta mitlub)

IFRIC 2.11

 

 

160

Introjtu mid-dividendi

Anness V.Parti 2.40

31

 

170

Assi finanzjarji miżmuma għan-negozjar

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Anness V.Parti 2.40

 

 

175

Assi finanzjarji mhux tan-negozjar b’mod obbligatorju fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf

IFRS 7.20(a)(i), B5(e),IFRS 9.5.7.1A; Anness V.Parti 2.40

 

 

191

Assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta’ introjtu ieħor komprensiv

IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.1A; Anness V.Parti 2.41

 

 

192

Investimenti f’sussidjarji, impriżi konġunti u kumpaniji assoċjati li ma jitqisux bil-metodu tal-ekwità

Anness V Parti 2 .42

 

 

200

Introjtu minn tariffi u kummissjonijiet

IFRS 7.20(c)

22

 

210

(Spejjeż ta’ tariffi u kummissjonijiet)

IFRS 7.20(c)

22

 

220

Qligħ jew (-) telf fuq l-irtirar tar-rikonoxximent tal-assi finanzjarji u obbligazzjonijiet mhux imkejlin bil-valur ġust permezz tal-profitt jew it-telf, nett

Anness V.Parti 2.45

16

 

231

Assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta’ introjtu ieħor komprensiv

IFRS 9.4.12A; IFRS 9.5.7.10-11

 

 

241

Assi finanzjarji b’kost amortizzat

IFRS 7.20(a)(v);IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2

 

 

260

Obbligazzjonijiet finanzjarji mkejlin bil-kost amortizzat

IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.5.7.2

 

 

270

Oħrajn

 

 

 

280

Qligħ jew (-) telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji miżmumin għan-negozjar, nett

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Anness V.Parti 2.43, 46

16

 

287

Qligħ jew (-) telf fuq assi finanzjarji mhux tan-negozjar b’mod obbligatorju bil-valur ġust għall-profitt jew telf, nett

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Anness V.Parti 2.46

 

 

290

Qligħ jew (-) telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji speċifikati bil-valur ġust permezz ta’ qligħ jew telf, nett

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Anness V.Parti 2.44

16, 45

 

300

Qligħ jew (-) telf mill-kontabilità għall-iħħeġġjar, nett

Anness V.Parti 2.47

16

 

310

Differenzi fil-kambju [qligħ jew (-) telf ], nett

IAS 21.28, 52 (a)

 

 

330

Qligħ jew (-) telf fuq l-irtirar tar-rikonoxximent ta’ assi mhux finanzjarji, nett

IAS 1.34; Anness V. Parti 2.48

45

 

340

Introjtu operatorju ieħor

Anness V.Parti 2.314-316

45

 

350

(Spejjeż operatorji oħrajn)

Anness V.Parti 2.314-316

45

 

355

INTROJTU OPERATORJU TOTALI, NETT

 

 

 

360

(Spejjeż amministrattivi)

 

 

 

370

(Spejjeż tal-persunal)

IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6

44

 

380

(Spejjeż amministrattivi oħrajn)

 

16

 

385

(Kontribuzzjonijiet fi flus kontanti għal fondi ta’ riżoluzzjoni u skemi ta’ garanzija tad-depożiti)

Anness V.Parti 2.48i

 

 

390

(Deprezzament)

IAS 1.102, 104

 

 

400

(Proprjetà, Impjant u Tagħmir)

IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)

 

 

410

(Proprjetajiet ta’ Investiment)

IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)

 

 

420

(Assi intanġibbli oħrajn)

IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)

 

 

425

Qligħ jew (-) telf minn modifikazzjoni, nett

IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 Appendiċi A; Anness V Parti 2.49

 

 

426

Assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta’ introjtu ieħor komprensiv

IFRS 7.35J

 

 

427

Assi finanzjarji b’kost amortizzat

IFRS 7.35J

 

 

430

(Provvedimenti jew (-) qlib tal-provvedimenti)

IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)

9

12

43

 

435

(impenji ta’ pagament għal fondi ta’ riżoluzzjoni u skemi ta’ garanzija tad-depożiti)

Anness V.Parti 2.48i

 

 

440

(Impenji u garanziji mogħtija)

IFRS 9.4.2.1(c),(d),9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Anness V.Parti 2.50

 

 

450

(Dispożizzjonijiet oħrajn)

 

 

 

460

(Indeboliment jew (-) treġġigħ lura tal-indeboliment fuq assi finanzjarji mhux imkejla b’valur ġust permezz ta’ profitt jew telf)

IFRS 7.20(a)(viii); IFRS 9.5.4.4; Anness V Parti 2.51, 53

12

 

481

(Assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta’ introjtu ieħor komprensiv)

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8

12

 

491

(Assi finanzjarji b’kost amortizzat)

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8

12

 

510

(Indeboliment jew (-) treġġigħ lura tal-indeboliment ta’ investiment f’sussidjarji, impriżi konġunti u kumpaniji assoċjati)

IAS 28.40-43

16

 

520

(Indeboliment jew (-) treġġigħ lura tal-indeboliment fuq assi mhux finanzjarji)

IAS 36.126(a)(b)

16

 

530

(Proprjetà, impjant u tagħmir)

IAS 16.73(e)(v-vi)

 

 

540

(Proprjetajiet ta’ investiment)

IAS 40.79(d)(v)

 

 

550

(Avvjament)

IFRS 3.Appendiċi B67(d)(v); IAS 36.124

 

 

560

(Assi intanġibbli oħrajn)

IAS 38.118 (e)(iv)(v)

 

 

570

(Oħrajn)

IAS 36.126 (a)(b)

 

 

580

Avvjament negattiv rikonoxxut fil-profitt jew telf

IFRS 3.Appendiċi B64(n)(i)

 

 

590

Sehem tal-profitt jew (-) telf ta’ investimenti f’sussidjarji, impriżi konġunti u kumpaniji assoċjati kontabilizzati billi jintuża l-metodu tal-ekwità

Anness V.Parti 2.54

 

 

600

Qligħ jew (-) telf minn assi mhux kurrenti u gruppi ta’ dispożizzjoni kklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ li ma jikkwalifikawx bħala operazzjonijiet li ma tkomplewx

IFRS 5.37; Anness V.Parti 2.55

 

 

610

PROFITT JEW (-) TELF QABEL IT-TAXXA MINN OPERAZZJONIJIET KONTINWI

IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A

 

 

620

(Spiża tat-taxxa jew (-) introjtu relatat mal-profitt jew telf minn operazzjonijiet kontinwi)

IAS 1.82(d); IAS 12.77

 

 

630

PROFITT JEW (-) TELF WARA T-TAXXA MINN OPERAZZJONIJIET KONTINWI

IAS 1, IG 6

 

 

640

Profitt jew (-) telf wara t-taxxa minn operazzjonijiet li ma tkomplewx

IAS 1.82(ea); IFRS 5.33(a), 5.33 A; Anness V Parti 2.56

 

 

650

Profitt jew (-) telf qabel it-taxxa minn operazzjonijiet li ma tkomplewx

IFRS 5.33(b)(i)

 

 

660

(Spiża tat-taxxa jew (-) introjtu relatat ma’ operazzjonijiet li ma tkomplewx)

IFRS 5.33 (b)(ii),(iv)

 

 

670

PROFITT JEW (-) TELF GĦAS-SENA

IAS 1.81A(a)

 

 

680

Attribwibbli għal interess minoritarju [interess nonkontrollanti]

IAS 1.81B (b)(i)

 

 

690

Attribwibbli lil sidien tal-kumpanija prinċipali

IAS 1.81B (b)(ii)

 

 

5.    Diżaggregazzjoni tas-self u tal-avvanzi mhux tan-negozjar skont il-prodott

5.1    Self u avvanzi minbarra dawk miżmuma għan-negozju u assi kurrenti skont il-prodott 

 

Referenzi

Ammont riportat gross

Ammont riportat Anness V.Parti 1.27

Banek ċentrali

Gvernijiet ġenerali

Istituzzjonijiet ta’ kreditu

Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn

Korporazzjonijiet nonfinanzjarji

Unitajiet domestiċi

Anness V.Parti 1.34

Anness V. Parti 1.42(a)

Anness V. Parti 1.42(b)

Anness V. Parti 1.42(c)

Anness V.Parti 1.42(d)

Anness V. Parti 1.42(e)

Anness V. Parti 1.42(f)

005

010

020

030

040

050

060

Skont il-prodott

010

Fuq talba [sejħa] u notifika qasira [kont kurrenti]

Anness V.Parti 2.85(a)

 

 

 

 

 

 

 

020

Dejn fuq il-karta ta’ kreditu

Anness V.Parti 2.85(b)

 

 

 

 

 

 

 

030

Riċevibbli tan-negozju

Anness V.Parti 2.85(c)

 

 

 

 

 

 

 

040

Lokazzjonijiet finanzjarji

Anness V.Parti 2.85(d)

 

 

 

 

 

 

 

050

Self ta’ retroakkwist

Anness V.Parti 2.85(e)

 

 

 

 

 

 

 

060

Self għal perjodu ta’ żmien fiss ieħor

Anness V.Parti 2.85(f)

 

 

 

 

 

 

 

070

Avvanzi li mhumiex self

Anness V. Parti 2.85(g)

 

 

 

 

 

 

 

080

SELF U AVVANZI

Anness V. Parti 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

Skont il-kollateral

090

li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli

Anness V.Parti 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

100

li minnhom: self kollateralizzat ieħor

Anness V.Parti 2.86(b), 87

 

 

 

 

 

 

 

Skont l-għan

110

li minnhom: kreditu fuq il-konsum

Anness V.Parti 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

120

li minnhom: self għax-xiri ta’ djar

Anness V.Parti 2.88(b)

 

 

 

 

 

 

 

Skont is - subordinazzjoni

130

li minnhom: self għall-finanzjament ta’ proġetti

Anness V. Parti 2.89; CRR, l-Art 147(8)

 

 

 

 

 

 

 

8.    Diżaggregazzjoni tal-obbligazzjonijiet finanzjarji

8.1    Diżaggregazzjoni ta’ obbligazzjonijiet finanzjarji skont il-prodott u skont is-settur tal-kontroparti 

 

Ammont riportat Anness V.Parti 1.27

Tibdil akkumulat fil-valur ġust minħabba r-riskju ta’ kreditu

Miżmumin għan-negozju

Indikati bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf

Kost amortizzat

Kontabilità għall-iħħeġġjar

Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS

IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9 Appendiċi A, IFRS 9.BA.6-BA.7, IFRS 9.6.7

IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6

CRR, l-Art 33(1)(b), Art 33(1)(c); Anness V.Parti 2.101

010

020

030

037

040

010

Derivattivi

IFRS 9.BA.7(a)

 

 

 

 

 

020

Pożizzjonijiet qosra

IFRS 9.BA.7(b)

 

 

 

 

 

030

Strumenti azzjonarji

IAS 32.11

 

 

 

 

 

040

Titoli ta’ dejn

Anness V.Parti 1.31

 

 

 

 

 

050

Depożiti

BĊE/2013/33 Anness 2. Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36

 

 

 

 

 

060

Banek ċentrali

Anness V. Parti 1.42(a), 44(c)

 

 

 

 

 

070

Kontijiet kurrenti / depożiti ta’ matul il-lejl

BĊE/2013/33 Anness 2. Parti 2.9.1

 

 

 

 

 

080

Depożiti ta’ żmien fiss

BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.2

 

 

 

 

 

090

Depożiti mifdija b’notifika

BĊE/2013/33 Anness 2. Parti 2.9.3; Anness V.Parti 2.97

 

 

 

 

 

100

Ftehimiet ta’ riakkwist

BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.4

 

 

 

 

 

110

Gvernijiet ġenerali

Anness V. Parti 1.42(b), 44(c)

 

 

 

 

 

120

Kontijiet kurrenti / depożiti ta’ matul il-lejl

BĊE/2013/33 Anness 2. Parti 2.9.1

 

 

 

 

 

130

Depożiti ta’ żmien fiss

BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.2

 

 

 

 

 

140

Depożiti mifdija b’notifika

BĊE/2013/33 Anness 2. Parti 2.9.3; Anness V.Parti 2.97

 

 

 

 

 

150

Ftehimiet ta’ riakkwist

BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.4

 

 

 

 

 

160

Istituzzjonijiet ta’ kreditu

Anness V. Parti 1.42(c),44(c)

 

 

 

 

 

170

Kontijiet kurrenti / depożiti ta’ matul il-lejl

BĊE/2013/33 Anness 2. Parti 2.9.1

 

 

 

 

 

180

Depożiti ta’ żmien fiss

BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.2

 

 

 

 

 

190

Depożiti mifdija b’notifika

BĊE/2013/33 Anness 2. Parti 2.9.3; Anness V.Parti 2.97

 

 

 

 

 

200

Ftehimiet ta’ riakkwist

BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.4

 

 

 

 

 

210

Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn

Anness V. Parti 1.42(d),44(c)

 

 

 

 

 

220

Kontijiet kurrenti / depożiti ta’ matul il-lejl

BĊE/2013/33 Anness 2. Parti 2.9.1

 

 

 

 

 

230

Depożiti ta’ żmien fiss

BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.2

 

 

 

 

 

240

Depożiti mifdija b’notifika

BĊE/2013/33 Anness 2. Parti 2.9.3; Anness V.Parti 2.97

 

 

 

 

 

250

Ftehimiet ta’ riakkwist

BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.4

 

 

 

 

 

260

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Anness V. Parti 1.42(e), 44(c)

 

 

 

 

 

270

Kontijiet kurrenti / depożiti ta’ matul il-lejl

BĊE/2013/33 Anness 2. Parti 2.9.1

 

 

 

 

 

280

Depożiti ta’ żmien fiss

BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.2

 

 

 

 

 

290

Depożiti mifdija b’notifika

BĊE/2013/33 Anness 2. Parti 2.9.3; Anness V.Parti 2.97

 

 

 

 

 

300

Ftehimiet ta’ riakkwist

BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.4

 

 

 

 

 

310

Unitajiet domestiċi

Anness V. Parti 1.42(f), 44(c)

 

 

 

 

 

320

Kontijiet kurrenti / depożiti ta’ matul il-lejl

BĊE/2013/33 Anness 2. Parti 2.9.1

 

 

 

 

 

330

Depożiti ta’ żmien fiss

BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.2

 

 

 

 

 

340

Depożiti mifdija b’notifika

BĊE/2013/33 Anness 2. Parti 2.9.3; Anness V.Parti 2.97

 

 

 

 

 

350

Ftehimiet ta’ riakkwist

BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.4

 

 

 

 

 

360

Titolu ta’ dejn maħruġ

Anness V.Parti 1.37, Parti 2.98

 

 

 

 

 

370

Ċertifikati ta’ depożiti

Anness V.Parti 2.98(a)

 

 

 

 

 

380

Titoli garantiti b’assi

CRR, l-Art 4(1)(61)

 

 

 

 

 

390

Bonds koperti

CRR, l-Art 129

 

 

 

 

 

400

Kuntratti ibridi

Anness V.Parti 2.98(d)

 

 

 

 

 

410

Titoli ta’ dejn oħrajn maħruġin

Anness V.Parti 2.98(e)

 

 

 

 

 

420

Strumenti finanzjarji komposti konvertibbli

IAS 32. AG 31

 

 

 

 

 

430

Mhux konvertibbli

 

 

 

 

 

 

440

Obbligazzjonijiet finanzjarji oħrajn

Anness V. Parti 1.38-41

 

 

 

 

 

445

li minnhom: obbligazzjonijiet ta’ lokazzjoni

IFRS 16.22, 26-28, 47(b)

 

 

 

 

 

450

OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI

 

 

 

 

 

 

8.2    Obbligazzjonijiet finanzjarji subordinati 

Referenzi

Ammont riportat

Indikati bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf

Bil-kost amortizzat

IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

010

020

010

Depożiti

BĊE/2013/33 Anness 2. Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36

 

 

020

Titolu ta’ dejn maħruġ

Anness V.Parti 1.37

 

 

030

OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI SUBORDINATI

Anness V.Parti 2.99-100

 

 

10.    Derivattivi - Ħeġġijiet għan-negozjar jew ekonomiċiSkont it-tip ta’ riskju / Skont il-prodott jew skont it-tip ta’ suq

Referenzi

Ammont riportat

Ammont nozzjonali

Assi finanzjarji Miżmuma għan-negozjar u n-negozjar

Obbligazzjonijiet finanzjarji Miżmuma għan-negozjar u n-negozjar

Negozjar Totali

li minnhom: mibjugħa

Anness V.Parti 2.120, 131

IFRS 9.BA.7 (a); Anness V.Parti 2.120, 131

Anness V.Parti 2.133-135

Anness V.Parti 2.133-135

010

020

030

040

010

Rata tal-imgħax

Anness V.Parti 2.129(a)

 

 

 

 

020

li minnhom: ħeġġijiet ekonomiċi

Anness V.Parti 2.137-139

 

 

 

 

030

Opzjonijiet OTC

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

040

OTC oħrajn

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

050

Opzjonijiet tas-suq organizzat

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

060

Suq organizzat ieħor

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

070

Ekwità

Anness V.Parti 2.129(b)

 

 

 

 

080

li minnhom: ħeġġijiet ekonomiċi

Anness V.Parti 2.137-139

 

 

 

 

090

Opzjonijiet OTC

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

100

OTC oħrajn

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

110

Opzjonijiet tas-suq organizzat

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

120

Suq organizzat ieħor

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

130

Munita barranija u deheb

Anness V.Parti 2.129(c)

 

 

 

 

140

li minnhom: ħeġġijiet ekonomiċi

Anness V.Parti 2.137-139

 

 

 

 

150

Opzjonijiet OTC

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

160

OTC oħrajn

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

170

Opzjonijiet tas-suq organizzat

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

180

Suq organizzat ieħor

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

190

Kreditu

Anness V.Parti 2.129(d)

 

 

 

 

195

li minnhom: ħeġġijiet ekonomiċi bl-użu tal-opzjoni tal-valur ġust

IFRS 9.6.7.1; Anness V.Parti 2.140

 

 

 

 

201

li minnhom: ħeġġijiet ekonomiċi oħrajn

Anness V.Parti 2.137-140

 

 

 

 

210

Swap ta’ inadempjenza tal-kreditu

 

 

 

 

 

220

Opzjoni tal-firxa tal-kreditu

 

 

 

 

 

230

Swap tar-redditu totali

 

 

 

 

 

240

Oħrajn

 

 

 

 

 

250

Komodità

Anness V.Parti 2.129(e)

 

 

 

 

260

li minnhom: ħeġġijiet ekonomiċi

Anness V.Parti 2.137-139

 

 

 

 

270

Oħrajn

Anness V.Parti 2.129(f)

 

 

 

 

280

li minnhom: ħeġġijiet ekonomiċi

Anness V.Parti 2.137-139

 

 

 

 

290

DERIVATTIVI

IFRS 9.Appendiċi A

 

 

 

 

300

li minnhom: OTC - istituzzjonijiet ta’ kreditu

Anness V.Parti 1.42(c), 44(e), Parti 2.141(a), 142

 

 

 

 

310

li minnhom: OTC - korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn

Anness V.Parti 1.42(d), 44(e), Parti 2.141(b)

 

 

 

 

320

li minnhom: OTC - il-bqija

Anness V.Parti 1.44(e), Parti 2.141(c)

 

 

 

 

11.    Kontabilità għall-iħħeġġjar

11.1    Derivattivi - Kontabilità għall-iħħeġġjar: Diżaggregazzjoni skont it-tip ta’ riskju u t-tip ta’ ħeġġjarSkont il-prodott jew skont it-tip ta’ suq

 

Ammont riportat

Ammont nozzjonali

Assi

Obbligazzjonijiet

Ħeġġjar Totali

li minnhom: mibjugħa

Referenzi

IFRS 7.24A; Anness V. Parti 2.120, 131

IFRS 7.24A; Anness V. Parti 2.120, 131

Anness V. Parti 2.133-135

Anness V. Parti 2.133-135

010

020

030

040

010

Rata tal-imgħax

Anness V.Parti 2.129(a)

 

 

 

 

020

Opzjonijiet OTC

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

030

OTC oħrajn

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

040

Opzjonijiet tas-suq organizzat

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

050

Suq organizzat ieħor

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

060

Ekwità

Anness V.Parti 2.129(b)

 

 

 

 

070

Opzjonijiet OTC

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

080

OTC oħrajn

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

090

Opzjonijiet tas-suq organizzat

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

100

Suq organizzat ieħor

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

110

Munita barranija u deheb

Anness V.Parti 2.129(c)

 

 

 

 

120

Opzjonijiet OTC

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

130

OTC oħrajn

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

140

Opzjonijiet tas-suq organizzat

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

150

Suq organizzat ieħor

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

160

Kreditu

Anness V.Parti 2.129(d)

 

 

 

 

170

Swap ta’ inadempjenza tal-kreditu

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

180

Opzjoni tal-firxa tal-kreditu

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

190

Swap tar-redditu totali

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

200

Oħrajn

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

210

Komodità

Anness V.Parti 2.129(e)

 

 

 

 

220

Oħrajn

Anness V.Parti 2.129(f)

 

 

 

 

230

ĦEĠĠIJIET FUQ IL-VALUR ĠUST

IFRS 7.24A; IAS 39.86(a); IFRS 9.6.5.2(a)

 

 

 

 

240

Rata tal-imgħax

Anness V.Parti 2.129(a)

 

 

 

 

250

Opzjonijiet OTC

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

260

OTC oħrajn

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

270

Opzjonijiet tas-suq organizzat

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

280

Suq organizzat ieħor

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

290

Ekwità

Anness V.Parti 2.129(b)

 

 

 

 

300

Opzjonijiet OTC

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

310

OTC oħrajn

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

320

Opzjonijiet tas-suq organizzat

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

330

Suq organizzat ieħor

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

340

Munita barranija u deheb

Anness V.Parti 2.129(c)

 

 

 

 

350

Opzjonijiet OTC

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

360

OTC oħrajn

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

370

Opzjonijiet tas-suq organizzat

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

380

Suq organizzat ieħor

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

390

Kreditu

Anness V.Parti 2.129(d)

 

 

 

 

400

Swap ta’ inadempjenza tal-kreditu

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

410

Opzjoni tal-firxa tal-kreditu

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

420

Swap tar-redditu totali

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

430

Oħrajn

Anness V.Parti 2.136

 

 

 

 

440

Komodità

Anness V.Parti 2.129(e)

 

 

 

 

450

Oħrajn

Anness V.Parti 2.129(f)

 

 

 

 

460

ĦEĠĠIJIET TAL-FLUSS TAL-FLUS

IFRS 7.24A; IAS 39.86(b); IFRS 9.6.5.2(b)

 

 

 

 

470

ĦEĠĠ TA’ INVESTIMENTI NETTI F’OPERAZZJONI BARRANIJA

IFRS 7.24A; IAS 39.86(c); IFRS 9.6.5.2(c)

 

 

 

 

480

PORTAFOLL TAL-ĦEĠĠIJIET FUQ IL-VALUR ĠUST TAR-RISKJU TAĊ-ĊAQLIQ FIR-RATA TAL-IMGĦAX

IAS 39.71, 81A, 89A, AG 114-132

 

 

 

 

490

PORTAFOLL TAL-ĦEĠĠIJIET TAL-FLUSS TA’ FLUS TAR-RISKJU TAĊ-ĊAQLIQ FIR-RATA TAL-IMGĦAX

IAS 39.71

 

 

 

 

500

DERIVATTIVI-KONTABILITÀ GĦALL-IĦĦEĠĠJAR

IFRS 7.24A; IAS 39.9; IFRS 9.6.1

 

 

 

 

510

li minnhom: OTC - istituzzjonijiet ta’ kreditu

Anness V.Parti 1.42(c), 44(e), Parti 2.141(a), 142

 

 

 

 

520

li minnhom: OTC - korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn

Anness V.Parti 1.42(d), 44(e), Parti 2.141(b)

 

 

 

 

530

li minnhom: OTC - il-bqija

Anness V.Parti 1.44(e), Parti 2.141(c)

 

 

 

 

18    Informazzjoni fuq skoperturi produttivi u mhux produttivi

18.0    Informazzjoni fuq skoperturi produttivi u mhux produttivi 

Referenzi

Ammont riportat gross / Ammont nominali

Indeboliment akkumulat, Bidliet negattivi akkumulati fil-valur ġust minħabba r-riskju ta’ kreditu u provvedimenti

Ammont massimu tal-kollateral jew garanzija li jista’ jiġi kkunsidrat Anness V. Parti 2.119

 

Produttivi

Mhux produttivi

 

Skoperturi produttivi - Indeboliment u provvedimenti akkumulati

Skoperturi improduttivi - Indeboliment akkumulat, Bidliet negattivi akkumulati fil-valur ġust minħabba r-riskju ta’ kreditu u provvedimenti

Kollateral riċevut u garanziji finanzjarji riċevuti

 

Ma skadewx jew Skaduti <= 30 jum

Skaduti > 30 jum <= 90 jum

Li minnhom: Strumenti mingħajr żieda sinifikanti fir-riskju ta’ kreditu mir-rikonoxximent inizjali (Stadju 1)

Li minnhom: Strument b’żieda sinifikanti fir-riskju tal-kreditu mir-rikonoxximent inizjali imma mhux bi kreditu indebolit (Stadju 2)

 

Ħlas improbabbli li mhux skadut jew skadut < = 90 jum

Skaduti > 90 jum <= 180 jum

Skaduti > 180 jum <= sena

Skaduti > sena <= sentejn

Skaduti > sentejn <= 5 snin

Skaduti > 5 snin <= 7 snin

Skaduti > 7 snin

Li minnhom: Strument b’żieda sinifikanti fir-riskju tal-kreditu mir-rikonoxximent inizjali imma mhux bi kreditu indebolit (Stadju 2)

Li minnhom: inadempjenti

li minnhom: Strumenti bi kreditu indebolit (Stadju 3)

 

li minnhom: Strumenti mingħajr żieda sinifikanti fir-riskju ta’ kreditu mir-rikonoxximent inizjali (Stadju 1)

li minnhom: Strument b’żieda sinifikanti fir-riskju tal-kreditu mir-rikonoxximent inizjali imma mhux bi kreditu indebolit (Stadju 2)

 

Ħlas improbabbli li mhux skadut jew skadut < = 90 jum

Skaduti > 90 jum <= 180 jum

Skaduti > 180 jum <= sena

Skaduti > sena < = sentejn

Skaduti > 2 sena <= 5 snin

Skaduti > 5 snin <= 7 snin

Skaduti > 7 snin

Li minnhom: Strument b’żieda sinifikanti fir-riskju tal-kreditu mir-rikonoxximent inizjali imma mhux bi kreditu indebolit (Stadju 2)

Li minnhom: Strumenti bi kreditu indebolit (Stadju 3)

Kollateral riċevut fuq skoperturi produttivi

Kollateral riċevut fuq skoperturi improduttivi

Garanziji finanzjarji riċevuti fuq skoperturi produttivi

Garanziji finanzjarji riċevuti fuq skoperturi improduttivi

010

020

030

055

056

057

060

070

080

090

101

102

106

107

109

110

121

130

140

141

142

150

160

170

180

191

192

196

197

950

951

201

200

205

210

Anness V. Parti 1.34, Parti 2.118, 221

Anness V. Parti 2. 213-216, 223-239

Anness V. Parti 2. 222, 235

Anness V. Parti 2. 222, 235

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a); Anness V. Parti 2. 237 (d)

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Anness V. Parti 2. 237(c)

Anness V. Parti 2. 213-216, 223-239

Anness V. Parti 2. 222, 235-236

Anness V. Parti 2. 222, 235-236

Anness V. Parti 2. 222, 235-236

Anness V. Parti 2. 222, 235-236

Anness V. Parti 2. 222, 235-236

Anness V. Parti 2. 222, 235-236

Anness V. Parti 2. 222, 235-236

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Anness V. Parti 2. 237(c)

CRR, l-Art 178; Anness V.Parti 2.237(b)

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Appendiċi A; Anness V.Parti 2.237(a)

Anness V. Parti 2. 238

Anness V. Parti 2. 238

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a); Anness V. Parti 2. 237 (d)

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Anness V. Parti 2. 237(c)

Anness V. Parti 2. 238

Anness V. Parti 2. 236, 238

Anness V. Parti 2. 236, 238

Anness V. Parti 2. 236, 238

Anness V. Parti 2. 236, 238

Anness V. Parti 2. 236, 238

Anness V. Parti 2. 236, 238

Anness V. Parti 2. 236, 238

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Anness V. Parti 2. 237(c)

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Appendiċi A; Anness V.Parti 2.237(a)

Anness V. Parti 2. 239

Anness V. Parti 2. 239

Anness V. Parti 2. 239

Anness V. Parti 2. 239

005

Bilanċ ta’ kontanti f’banek ċentrali u depożiti ta’ domanda oħrajn

Anness V.Parti 2.2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Titoli ta’ dejn

Anness V. Parti 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banek ċentrali

Anness V. Parti 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Gvernijiet ġenerali

Anness V. Parti 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Istituzzjonijiet ta’ kreditu

Anness V. Parti 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn

Anness V. Parti 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Korporazzjonijiet nonfinanzjarji

Anness V. Parti 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Self u avvanzi

Anness V. Parti 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banek ċentrali

Anness V. Parti 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Gvernijiet ġenerali

Anness V. Parti 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Istituzzjonijiet ta’ kreditu

Anness V. Parti 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn

Anness V. Parti 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Korporazzjonijiet nonfinanzjarji

Anness V. Parti 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Li minnhom: Intrapriżi Żgħar u Medji

SME, l-Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli kummerċjali

Anness V.Parti 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Unitajiet domestiċi

Anness V. Parti 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali

Anness V.Parti 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Li minnhom: Kreditu għall-konsum

Anness V.Parti 2.88(a), 234i (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

STRUMENTI TA’ DEJN F’KOST JEW F’KOST AMMORTIZZAT

Anness V.Parti 2.233(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Titoli ta’ dejn

Anness V. Parti 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Banek ċentrali

Anness V. Parti 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Gvernijiet ġenerali

Anness V. Parti 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Istituzzjonijiet ta’ kreditu

Anness V. Parti 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn

Anness V. Parti 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Korporazzjonijiet nonfinanzjarji

Anness V. Parti 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Self u avvanzi

Anness V. Parti 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Banek ċentrali

Anness V. Parti 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Gvernijiet ġenerali

Anness V. Parti 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Istituzzjonijiet ta’ kreditu

Anness V. Parti 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn

Anness V. Parti 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Korporazzjonijiet nonfinanzjarji

Anness V. Parti 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

Li minnhom: Intrapriżi Żgħar u Medji

SME, l-Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

Li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli kummerċjali

Anness V.Parti 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Unitajiet domestiċi

Anness V. Parti 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

Li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali

Anness V.Parti 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

Li minnhom: Kreditu għall-konsum

Anness V.Parti 2.88(a), 234i (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

STRUMENTI TA’ DEJN BIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TA’ INTROJTU IEĦOR KOMPRENSIV JEW PERMEZZ TA’ EKWITÀ SOĠĠETTA GĦAL INDEBOLIMENT

Anness V.Parti 2.233(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Titoli ta’ dejn

Anness V. Parti 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Banek ċentrali

Anness V. Parti 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Gvernijiet ġenerali

Anness V. Parti 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Istituzzjonijiet ta’ kreditu

Anness V. Parti 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn

Anness V. Parti 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

Korporazzjonijiet nonfinanzjarji

Anness V. Parti 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Self u avvanzi

Anness V. Parti 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Banek ċentrali

Anness V. Parti 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Gvernijiet ġenerali

Anness V. Parti 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

Istituzzjonijiet ta’ kreditu

Anness V. Parti 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn

Anness V. Parti 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226

Korporazzjonijiet nonfinanzjarji

Anness V. Parti 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

Li minnhom: Intrapriżi Żgħar u Medji

SME, l-Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

Li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli kummerċjali

Anness V.Parti 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

Unitajiet domestiċi

Anness V. Parti 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

Li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali

Anness V.Parti 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

933

Li minnhom: Kreditu għall-konsum

Anness V.Parti 2.88(a), 234i (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

STRUMENTI TAD-DEJN B’LOCOM STRETT, JEW VALUR ĠUST PERMEZZ TAL-PROFITT JEW TELF JEW PERMEZZ TA’ EKWITÀ MHUX SOĠĠETTA GĦAL INDEBOLIMENT

Anness V.Parti 2.233(c), 234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

STRUMENTI TA’ DEJN MINBARRA DAWK MIŻMUMIN GĦAN-NEGOZJAR JEW GĦAN-NEGOZJAR

Anness V.Parti 2.217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

STRUMENTI TA’ DEJN MIŻMUMA GĦAL BEJGĦ

Anness V.Parti 2.220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Impenji ta’ self mogħtija

Anness I tas-CRR; Anness V.Parti 1.44(g), Parti 2.102-105, 113, 116, 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Banek ċentrali

Anness V. Parti 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Gvernijiet ġenerali

Anness V. Parti 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Istituzzjonijiet ta’ kreditu

Anness V. Parti 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn

Anness V. Parti 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Korporazzjonijiet nonfinanzjarji

Anness V. Parti 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Unitajiet domestiċi

Anness V. Parti 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Garanziji finanzjarji mogħtija

Anness A tal-IFRS 4; Anness I tas-CRR; Anness V.Parti 1.44(f), Parti 2.102-105, 114, 116, 225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Banek ċentrali

Anness V. Parti 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Gvernijiet ġenerali

Anness V. Parti 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Istituzzjonijiet ta’ kreditu

Anness V. Parti 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn

Anness V. Parti 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Korporazzjonijiet nonfinanzjarji

Anness V. Parti 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Unitajiet domestiċi

Anness V. Parti 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Impenji oħrajn mogħtija

Anness tas-CRR I; Anness V.Parti 1.44(g), Parti 2.102-105, 115, 116, 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Banek ċentrali

Anness V. Parti 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Gvernijiet ġenerali

Anness V. Parti 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Istituzzjonijiet ta’ kreditu

Anness V. Parti 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn

Anness V. Parti 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Korporazzjonijiet nonfinanzjarji

Anness V. Parti 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Unitajiet domestiċi

Anness V. Parti 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

SKOPERTURI LI MA JIDHRUX FIL-KARTA BILANĊJALI

Anness V.Parti 2.217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.    Informazzjoni dwar skoperturi mrażżna 

Referenzi

Ammont riportat gross / ammont nominali ta’ skoperturi b’miżuri ta’ tolleranza

Indeboliment akkumulat, Bidliet negattivi akkumulati fil-valur ġust minħabba r-riskju ta’ kreditu u provvedimenti

Ammont massimu tal-kollateral jew garanzija li jista’ jiġi kkunsidrat Anness V. Parti 2.119

 

Skoperturi produttivi b’miżuri ta’ trażżin

Skoperturi improduttivi b’miżuri ta’ trażżin

 

Skoperturi produttivi b’miżuri ta’ tolleranza - Indeboliment u provvedimenti akkumulati

Skoperturi improduttivi b’miżuri ta’ tolleranza - Indeboliment akkumulat, Bidliet negattivi akkumulati f’valur ġust minħabba riskju ta’ kreditu u provvedimenti

Kollateral riċevut u garanziji finanzjarji riċevuti

 

Strumenti b’modifiki fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom

Rifinanzjament

li minnhom: Skoperturi produttivi b’tolleranza taħt prova riklassifikati minn improduttivi

 

Strumenti b’modifiki fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom

Rifinanzjament

li minnhom: Inadempjenti

li minnhom: Indeboliti

li minnhom: Trażżin ta’ skoperturi improduttivi qabel it-trażżin

 

Strumenti b’modifiki fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom

Rifinanzjament

Kollateral riċevut fuq skoperturi b’miżuri ta’ trażżin

Garanziji finanzjarji riċevuti fuq skoperturi b’miżuri ta’ tolleranza

 

Li minnhom: Kollateral riċevut fuq skoperturi improduttivi b’miżuri ta’ tolleranza

 

Li minnhom: Garanziji finanzjarji riċevuti fuq skoperturi improduttivi b’miżuri ta’ tolleranza

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

175

180

185

Anness V. Parti 1.34, Parti 2. 118, 240-245, 251-258

Anness V. Parti 2. 256, 259-262

Anness V. Parti 2.241(a), 266

Anness V. Parti 2. 241 (b), 265-266

Anness V. Parti 2. 256(b), 261

Anness V. Parti 2. 259-263

Anness V. Parti 2.241(a), 266

Anness V. Parti 2. 241 (b), 265-266

CRR, l-Art 178; Anness V. Parti 2.264(b)

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Appendiċi A; Anness V.Parti 2.264(a)

Anness V. Parti 2. 231, 252(a), 263

Anness V. Parti 2. 267

Anness V. Parti 2. 207

Anness V. Parti 2. 207

Anness V. Parti 2. 241(a), 267

Anness V. Parti 2. 241(b), 267

Anness V. Parti 2. 268

Anness V. Parti 2. 268

Anness V. Parti 2. 268

Anness V. Parti 2. 268

005

Bilanċ ta’ kontanti f’banek ċentrali u depożiti ta’ domanda oħrajn

Anness V.Parti 2.2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Titoli ta’ dejn

Anness V. Parti 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banek ċentrali

Anness V. Parti 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Gvernijiet ġenerali

Anness V. Parti 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Istituzzjonijiet ta’ kreditu

Anness V. Parti 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn

Anness V. Parti 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Korporazzjonijiet nonfinanzjarji

Anness V. Parti 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Self u avvanzi

Anness V. Parti 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banek ċentrali

Anness V. Parti 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Gvernijiet ġenerali

Anness V. Parti 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Istituzzjonijiet ta’ kreditu

Anness V. Parti 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn

Anness V. Parti 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Korporazzjonijiet nonfinanzjarji

Anness V. Parti 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Li minnhom: Intrapriżi Żgħar u Medji

SME, l-Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli kummerċjali

Anness V.Parti 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Unitajiet domestiċi

Anness V. Parti 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali

Anness V.Parti 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Li minnhom: Kreditu għall-konsum

Anness V.Parti 2.88(a), 234i (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

STRUMENTI TA’ DEJN F’KOST JEW F’KOST AMMORTIZZAT

Anness V.Parti 2.249(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Titoli ta’ dejn

Anness V. Parti 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Banek ċentrali

Anness V. Parti 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Gvernijiet ġenerali

Anness V. Parti 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Istituzzjonijiet ta’ kreditu

Anness V. Parti 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn

Anness V. Parti 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Korporazzjonijiet nonfinanzjarji

Anness V. Parti 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Self u avvanzi

Anness V. Parti 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Banek ċentrali

Anness V. Parti 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Gvernijiet ġenerali

Anness V. Parti 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Istituzzjonijiet ta’ kreditu

Anness V. Parti 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn

Anness V. Parti 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Korporazzjonijiet nonfinanzjarji

Anness V. Parti 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

Li minnhom: Intrapriżi Żgħar u Medji

SME, l-Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

Li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli kummerċjali

Anness V.Parti 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Unitajiet domestiċi

Anness V. Parti 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

Li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali

Anness V.Parti 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

Li minnhom: Kreditu għall-konsum

Anness V.Parti 2.88(a), 234i (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

STRUMENTI TA’ DEJN BIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TA’ INTROJTU IEĦOR KOMPRENSIV JEW PERMEZZ TA’ EKWITÀ SOĠĠETTA GĦAL INDEBOLIMENT

Anness V.Parti 2.249(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Titoli ta’ dejn

Anness V. Parti 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Banek ċentrali

Anness V. Parti 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Gvernijiet ġenerali

Anness V. Parti 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Istituzzjonijiet ta’ kreditu

Anness V. Parti 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn

Anness V. Parti 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

Korporazzjonijiet nonfinanzjarji

Anness V. Parti 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Self u avvanzi

Anness V. Parti 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Banek ċentrali

Anness V. Parti 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Gvernijiet ġenerali

Anness V. Parti 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

Istituzzjonijiet ta’ kreditu

Anness V. Parti 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn

Anness V. Parti 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226

Korporazzjonijiet nonfinanzjarji

Anness V. Parti 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

Li minnhom: Intrapriżi Żgħar u Medji

SME, l-Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

Li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli kummerċjali

Anness V.Parti 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

Unitajiet domestiċi

Anness V. Parti 1.42(f)