02015R0534 — SK — 01.06.2020 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/534

zo 17. marca 2015

o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2015/13)

(Ú. v. ES L 086 31.3.2015, s. 13)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/1538 z 25. augusta 2017,

  L 240

1

19.9.2017

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2020/605 z 9. apríla 2020,

  L 145

1

7.5.2020


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 065, 8.3.2018, s.  48 (2017/1538)
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/534

zo 17. marca 2015

o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2015/13)HLAVA I

PREDMET ÚPRAVY A VYMEDZENIA POJMOV

▼M1

Článok 1

Predmet úpravy a základné zásady

1.  V tomto nariadení sa stanovujú požiadavky týkajúce sa vykazovania finančných informácií na účely dohľadu, ktoré príslušným vnútroštátnym orgánom majú predložiť:

a) 

významné úverové inštitúcie uplatňujúce medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením (ES) č. 1606/2002 na vykazovanie na účely dohľadu na konsolidovanom základe podľa článku 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b) 

významné úverové inštitúcie okrem významných úverových inštitúcií podľa písm. a), ktoré podliehajú národným účtovným rámcom na konsolidovanom základe na základe smernice 86/635/EHS;

c) 

významné úverové inštitúcie na individuálnom základe a významné pobočky;

d) 

významné úverové inštitúcie, pokiaľ ide o informácie týkajúce sa dcérskych spoločností usadených v nezúčastnenom členskom štáte alebo v tretej krajine;

e) 

menej významné úverové inštitúcie uplatňujúce medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením (ES) č. 1606/2002 na vykazovanie na účely dohľadu na konsolidovanom základe podľa článku 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

f) 

menej významné úverové inštitúcie okrem menej významných úverových inštitúcií podľa písm. e), ktoré podliehajú národným účtovným rámcom na konsolidovanom základe na základe smernice 86/635/EHS;

g) 

menej významné úverové inštitúcie na individuálnom základe a menej významné pobočky.

2.  Odchylne od článkov 7 a 14 sa od úverových inštitúcií, ktorým bola udelená výnimka v súvislosti s uplatňovaním prudenciálnych požiadaviek na individuálnom základe v súlade s článkom 7 alebo 10 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, nevyžaduje, aby vykazovali finančné informácie na účely dohľadu na individuálnom základe v súlade s týmto nariadením. Ak úverové inštitúcie nevykazujú finančné informácie na účely dohľadu na individuálnom základe v súlade s týmto odsekom, predkladajú príslušné vnútroštátne orgány ECB akýkoľvek vzor uvedený v prílohe III alebo prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014, ktorý zbierajú v súvislosti s týmito úverovými inštitúciami.

3.  Ak príslušné orgány vrátane ECB požadujú, aby inštitúcie splnili povinnosti ustanovené v častiach dva až štyri a častiach šesť až osem nariadenia (EÚ) č.575/2013 a v hlave VII smernice 2013/36/EÚ na subkonsolidovanom základe v súlade s článkom 11 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, musia tieto inštitúcie splniť aj na subkonsolidovanom základe požiadavky ustanovené v tomto nariadení na konsolidovanom základe.

3a.  Ak materské inštitúcie uplatňujú metódu individuálnej konsolidácie v súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, musia tieto inštitúcie dodržiavať požiadavky ustanovené v tomto nariadení na individuálnom základe s výlučným použitím metódy individuálnej konsolidácie.

4.  Príslušné vnútroštátne orgány a/alebo národné centrálne banky môžu používať údaje zozbierané podľa tohto nariadenia na akékoľvek ďalšie úlohy.

5.  Toto nariadenie nemá vplyv na účtovné štandardy uplatňované dohliadanými subjektmi v ich konsolidovaných účtovných závierkach alebo ročných účtovných závierkach, ani nemení účtovné štandardy uplatňované na vykazovanie na účely dohľadu. Keďže dohliadané subjekty uplatňujú rôzne účtovné štandardy, mali by sa predkladať iba informácie týkajúce sa pravidiel oceňovania, vrátane metód na odhad strát spojených s kreditným rizikom, ktoré existujú podľa príslušných účtovných štandardov a uplatňujú ich zodpovedajúce dohliadané subjekty na individuálnom alebo konsolidovanom základe. Na tieto účely sa dohliadaným subjektom uplatňujúcim národné účtovné rámce na základe smernice 86/635/EHS poskytujú osobitné vzory na vykazovanie. Údajové body v rámci vzorov, ktoré sa neuplatňujú na príslušné dohliadané subjekty, sa nemusia vykazovať.

6.  Významné a menej významné pobočky môžu predložiť informácie, ktoré sú povinné poskytnúť podľa tohto nariadenia dotknutým príslušným vnútroštátnym orgánom, prostredníctvom úverovej inštitúcie, ktorou boli zriadené.

▼B

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatnia vymedzenia pojmov uvedené v nariadení (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17), ak nie je stanovené inak, spolu s týmito vymedzeniami pojmov:

1) 

„IAS“ a „IFRS“ sa rozumejú „medzinárodné účtovné normy“ a „medzinárodné normy pre finančné výkazníctvo“, ako sa uvádza v článku 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002;

2) 

„dcérskou spoločnosťou“ sa rozumie dcérska spoločnosť, ako je definované v článku 4 ods. 1 bode 16 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a ktorá je úverovou spoločnosťou v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

▼M1 —————

▼B

4) 

„konsolidovaným základom“ sa rozumie konsolidovaný základ v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 48 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

5) 

„subkonsolidovaným základom“ sa rozumie subkonsolidovaný základ v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 49 nariadenia (EÚ);

▼M1

6) 

„významnou úverovou inštitúciou“ sa rozumie úverová inštitúcia, ktorá má postavenie významného dohliadaného subjektu;

7) 

„menej významnou úverovou inštitúciou“ sa rozumie úverová inštitúcia, ktorá nemá postavenie významného dohliadaného subjektu;

8) 

„významnou pobočkou“ sa rozumie pobočka, ktorá má postavenie významného dohliadaného subjektu, ktorý nie je súčasťou dohliadanej skupiny a je zriadená v zúčastnenom členskom štáte úverovou inštitúciou usadenou v nezúčastnenom členskom štáte;

9) 

„menej významnou pobočkou“ sa rozumie pobočka, ktorá nemá postavenie významného dohliadaného subjektu, ktorý nie je súčasťou dohliadanej skupiny a je zriadená v zúčastnenom členskom štáte úverovou inštitúciou usadenou v nezúčastnenom členskom štáte.

▼M1

Článok 3

Zmena postavenia dohliadaného subjektu

1.  Na účely tohto nariadenia sa dohliadaný subjekt klasifikuje ako významný po uplynutí 12 mesiacov od momentu, kedy mu bolo oznámené rozhodnutie podľa článku 45 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17). Informácie v súlade s hlavou II tohto nariadenia je povinný vykazovať ako významný dohliadaný subjekt v prvý referenčný dátum vykazovania po tom, ako bol klasifikovaný ako významný.

2.  Na účely tohto nariadenia sa dohliadaný subjekt klasifikuje ako menej významný od oznámenia rozhodnutia podľa článku 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17). Potom je povinný začať vykazovať informácie v súlade s hlavou III tohto nariadenia.HLAVA II

VYKAZOVANIE VÝZNAMNÝMI ÚVEROVÝMI INŠTITÚCIAMI NA KONSOLIDOVANOM A NA INDIVIDUÁLNOM ZÁKLADE A VÝZNAMNÝMI POBOČKAMI NA INDIVIDUÁLNOM ZÁKLADEKAPITOLA I

Vykazovanie na konsolidovanom základe

Článok 4

Formát a periodicita vykazovania na konsolidovanom základe a referenčné dátumy vykazovania a dátumy zasielania pre významné úverové inštitúcie uplatňujúce IFRS na vykazovanie na účely dohľadu na konsolidovanom základe podľa článku 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

V súlade s článkom 99 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 významné úverové inštitúcie uplatňujúce IFRS podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002 na vykazovanie na účely dohľadu na konsolidovanom základe podľa článku 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vykazujú finančné informácie na účely dohľadu, ako sa stanovuje v článkoch 2, 3 a 10 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 na konsolidovanom základe.

Článok 5

Formát a periodicita vykazovania na konsolidovanom základe a referenčné dátumy vykazovania a dátumy zasielania pre významné úverové inštitúcie uplatňujúce národné účtovné rámce na konsolidovanom základe na základe smernice 86/635/EHS

V súlade s článkom 99 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 významné úverové inštitúcie, okrem významných úverových inštitúcií podľa článku 4, ktoré podliehajú národným účtovným rámcom na konsolidovanom základe na základe smernice 86/635/EHS, vykazujú finančné informácie na účely dohľadu na konsolidovanom základe, ako sa stanovuje v článkoch 2, 3 a 11 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014.KAPITOLA II

Vykazovanie na individuálnom základe

Článok 6

Formát a periodicita vykazovania na individuálnom základe pre úverové inštitúcie, ktoré nie sú súčasťou významnej dohliadanej skupiny, ako aj pre významné pobočky

1.  Významné úverové inštitúcie, ktoré uplatňujú IFRS podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002 či už preto, lebo svoje ročné účtovné závierky pripravujú v súlade s účtovnými štandardmi uvedenými v danom nariadení, alebo preto, lebo ich uplatňujú na vykazovanie na účely dohľadu podľa článku 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, a ktoré nie sú súčasťou významnej dohliadanej skupiny, vykazujú finančné informácie na účely dohľadu dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu na individuálnom základe. To sa vzťahuje aj na významné pobočky.

2.  Finančné vykazovanie na účely dohľadu uvedené v odseku 1 zahŕňa informácie uvedené v článku 9 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014, vrátane informácií uvedených vo vzore 40.1 v prílohe III k uvedenému nariadeniu, a uskutočňuje sa s periodicitou uvedenou v danom článku.

3.  Významné úverové inštitúcie okrem významných úverových inštitúcií podľa odseku 1, ktoré nie sú súčasťou významnej dohliadanej skupiny a podliehajú národným účtovným rámcom na základe smernice 86/635/EHS, vykazujú finančné informácie na účely dohľadu dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu. To sa vzťahuje aj na významné pobočky.

4.  Finančné vykazovanie na účely dohľadu uvedené v odseku 3 zahŕňa informácie uvedené v článku 11 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014, vrátane informácií uvedených vo vzore 40.1 v prílohe IV k uvedenému nariadeniu, a uskutočňuje sa s periodicitou uvedenou v danom článku.

5.  Informácie uvedené v odsekoch 2 a 4 zahŕňajú iba informácie, ktoré sa týkajú:

a) 

aktív, záväzkov, vlastného imania, príjmu a výdavkov, ktoré vykazuje dohliadaný subjekt v súlade s uplatniteľnými účtovnými štandardmi;

b) 

podsúvahových expozícií a činností, do ktorých je dohliadaný subjekt zapojený;

c) 

transakcií iných ako tie, ktoré sú uvedené v bodoch a) a b) vykonávaných dohliadaným subjektom;

d) 

pravidiel oceňovania vrátane metód na odhad strát spojených s kreditným rizikom, ktoré existujú v súlade s uplatniteľnými účtovnými štandardmi, a ktoré dohliadaný subjekt uplatňuje.

6.  Príslušné vnútroštátne orgány môžu zbierať informácie, ktoré sa majú predložiť ECB a sú uvedené v odsekoch 2 a 4 ako súčasť širšieho národného rámca na vykazovanie, ktorý v súlade s príslušným právom Únie alebo príslušným vnútroštátnym právom zahŕňa dodatočné finančné informácie na účely dohľadu a taktiež slúži na iné účely ako účely dohľadu, ako napr. štatistické účely.

7.  Odchylne od odsekov 2 a 4 významné úverové inštitúcie, ktoré nie sú súčasťou významnej dohliadanej skupiny, vykazujú informácie uvedené vo vzoroch 17.1, 17.2 a 17.3 v prílohách III a IV, ako aj vo vzore 40.2 v prílohách III a IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014, iba ak pripravujú konsolidované účtovné závierky.

8.  Odchylne od odsekov 2 a 4 významné pobočky nie sú povinné vykazovať informácie uvedené vo vzoroch 17.1, 17.2 a 17.3 v prílohách III a IV, ako aj vo vzoroch 40.1 a 40.2 v prílohách III a IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014.

Článok 7

Formát a periodicita vykazovania na individuálnom základe pre úverové inštitúcie, ktoré sú súčasťou významnej dohliadanej skupiny

1.  Významné úverové inštitúcie, ktoré uplatňujú IFRS podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002 či už preto, lebo svoje ročné účtovné závierky pripravujú v súlade s účtovnými štandardmi uvedenými v danom nariadení, alebo preto, lebo ich uplatňujú na vykazovanie na účely dohľadu podľa článku 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, a ktoré sú súčasťou významnej dohliadanej skupiny, vykazujú finančné informácie na účely dohľadu dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu na individuálnom základe. Finančné vykazovanie na účely dohľadu uskutočňujú tieto úverové inštitúcie s periodicitou uvedenou v článku 9 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 a toto vykazovanie zahŕňa spoločné minimálne informácie uvedené v prílohe I.

▼B

2.  Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB akýkoľvek dodatočný vzor uvedený v prílohe III vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014, ktorý zbiera príslušný vnútroštátny orgán. Príslušné vnútroštátne orgány oznámia ECB vopred akýkoľvek dodatočný vzor, ktorý majú v úmysle poskytnúť.

▼M1

3.  Významné úverové inštitúcie okrem významných úverových inštitúcií podľa odseku 1, ktoré podliehajú národným účtovným rámcom na základe smernice 86/635/EHS a sú súčasťou významnej dohliadanej skupiny, vykazujú finančné informácie na účely dohľadu dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu.

▼B

4.  Finančné vykazovanie na účely dohľadu uvedené v odseku 3 sa uskutočňuje s periodicitou uvedenou v článku 11 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 a zahŕňa spoločné minimálne informácie uvedené v prílohe I.

5.  Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB akýkoľvek dodatočný vzor uvedený v prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014, ktorý príslušný vnútroštátny orgán zbiera. Príslušné vnútroštátne orgány oznámia ECB vopred akýkoľvek dodatočný vzor, ktorý majú v úmysle poskytnúť.

6.  Informácie uvedené v odsekoch 1, 2, 4, a 5 sa vykazujú, ako je ustanovené v článku 6 ods. 5 tohto nariadenia.

7.  Príslušné vnútroštátne orgány môžu zbierať informácie, ktoré sa majú predložiť ECB a sú uvedené v odsekoch 1, 2, 4 a 5 ako súčasť širšieho národného rámca na vykazovanie, ktorý v súlade s príslušným právom Únie a príslušným vnútroštátnym právom zahŕňa dodatočné finančné informácie na účely dohľadu a taktiež slúži na iné účely ako účely dohľadu, ako sú štatistické účely.

▼M1

Článok 8

Referenčné dátumy vykazovania a dátumy zasielania pre významné úverové inštitúcie a významné pobočky

1.  Informácie týkajúce sa významných úverových inštitúcií a významných pobočiek uvedené v článkoch 6 a 7 sa poskytujú s týmito referenčnými dátumami vykazovania:

a) 

pre štvrťročné vykazovanie, 31. marec, 30. jún, 30. september a 31. december;

b) 

pre polročné vykazovanie, 30. jún a 31. december;

c) 

pre ročné vykazovanie, 31. december.

2.  Informácie, ktoré sa vzťahujú na dané obdobie, sa vykazujú kumulatívne od prvého dňa kalendárneho roka do referenčného dátumu vykazovania.

3.  Odchylne od odsekov 1 a 2, ak je významným úverovým inštitúciám povolené pripravovať ich ročné účtovné závierky na základe účtovného obdobia, ktoré sa líši od kalendárneho roka, príslušné vnútroštátne orgány môžu prispôsobiť referenčné dátumy vykazovania koncu účtovného obdobia. Prispôsobené referenčné dátumy vykazovania sú tri, šesť, deväť a 12 mesiacov po začiatku účtovného obdobia. Informácie, ktoré sa vzťahujú na dané obdobie, sa vykazujú kumulatívne od prvého dňa účtovného obdobia do referenčného dátumu vykazovania.

4.  Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB informácie týkajúce sa významných úverových inštitúcií a významných pobočiek uvedené v článkoch 6 a 7 do konca pracovnej doby k týmto dátumom zasielania:

a) 

pre významné úverové inštitúcie, ktoré nie sú súčasťou významnej dohliadanej skupiny, a pre významné pobočky, 10. pracovný deň nasledujúci po dátumoch zasielania uvedených v článku 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014;

b) 

pre významné úverové inštitúcie, ktoré sú súčasťou významnej dohliadanej skupiny, 25. pracovný deň nasledujúci po dátumoch zasielania uvedených v článku 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014.

5.  Príslušné vnútroštátne orgány rozhodnú, kedy sú významné úverové inštitúcie a významné pobočky povinné vykazovať finančné informácie na účely dohľadu, aby splnili tieto lehoty.KAPITOLA III

Vykazovanie významnými úverovými inštitúciami týkajúce sa dcérskych spoločností zriadených v nezúčastnenom členskom štáte alebo v tretej krajine

Článok 9

Formát a periodicita vykazovania významnými úverovými inštitúciami týkajúceho sa dcérskych spoločností zriadených v nezúčastnenom členskom štáte alebo v tretej krajine

1.  Finančné informácie na účely dohľadu, ktoré sa týkajú dcérskych spoločností zriadených v nezúčastnenom členskom štáte alebo v tretej krajine, sa vykazujú takto:

a) 

Významné úverové inštitúcie, ktoré uplatňujú IFRS na konsolidovanom základe v súlade s nariadením (ES) č. 1606/2002 vrátane tých významných úverových inštitúcií, ktoré ich uplatňujú na vykazovanie na účely dohľadu podľa článku 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, zabezpečia, aby sa finančné informácie na účely dohľadu uvedené v prílohe II odsek 1, ktoré sa týkajú dcérskych spoločností zriadených v nezúčastnenom členskom štáte alebo v tretej krajine, predkladali na individuálnom základe dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu. Finančné vykazovanie na účely dohľadu sa uskutočňuje s periodicitou uvedenou v článku 9 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014.

b) 

Významné úverové inštitúcie okrem významných úverových inštitúcií uvedených pod písm. a), ktoré podliehajú národným účtovným rámcom na konsolidovanom základe na základe smernice 86/635/EHS, zabezpečia, aby sa finančné informácie na účely ohľadu uvedené v prílohe II odsek 2, ktoré sa týkajú dcérskych spoločností zriadených v nezúčastnenom členskom štáte alebo v tretej krajine, predkladali na individuálnom základe dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu. Finančné vykazovanie na účely dohľadu sa uskutočňuje s periodicitou uvedenou v článku 11 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014.

1a.  Ak viac ako jedna úverová inštitúcia v rámci dohliadanej skupiny uplatňuje prudenciálne požiadavky na konsolidovanom základe, odsek 1 sa uplatňuje len na úverovú inštitúciu usadenú v zúčastnenom členskom štáte a na najvyššej úrovni konsolidácie.

2.  Odchylne od odseku 1 sa nevykazujú finančné informácie týkajúce sa dcérskych spoločností, ktorých aktíva nepresahujú celkovú hodnotu 3 miliardy EUR. Na tento účel sa celková hodnota aktív stanoví na základe prudenciálneho vykazovania v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ak celkovú hodnotu aktív nemožno stanoviť na základe prudenciálneho vykazovania, stanoví sa na základe najnovšej ročnej účtovnej závierky overenej audítorom, a ak takáto ročná účtovná závierka nie je k dispozícii, na základe ročnej účtovnej závierky pripravenej v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi o účtovníctve.

3.  Informácie sa vykazujú v súlade s odsekom 1 od najbližšieho referenčného dátumu vykazovania pre štvrťročné vykazovanie, keď celková hodnota aktív dcérskej spoločnosti presiahne 3 miliardy EUR k štyrom po sebe nasledujúcim referenčným dátumom vykazovania pre štvrťročné vykazovanie. Vykazovanie podľa odseku 1 sa nevyžaduje od najbližšieho referenčného dátumu vykazovania pre štvrťročné vykazovanie, keď celková hodnota aktív dcérskej spoločnosti nepresiahne 3 miliardy EUR k trom po sebe nasledujúcim referenčným dátumom vykazovania pre štvrťročné vykazovanie.

Článok 10

Referenčné dátumy vykazovania a dátumy zasielania pre vykazovanie významnými úverovými inštitúciami, ktoré sa týka dcérskych spoločností zriadených v nezúčastnenom členskom štáte alebo v tretej krajine

1.  Informácie uvedené v článku 9 sa zozbierajú s rovnakými referenčnými dátumami vykazovania ako finančné informácie na účely dohľadu týkajúce sa prepojených významných úverových inštitúcií vykazujúcich na konsolidovanom základe. Informácie, ktoré sa vzťahujú na dané obdobie, sa vykazujú kumulatívne od prvého dňa účtovného obdobia použitého na vykazovanie finančných informácií do referenčného dátumu vykazovania.

2.  Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB informácie týkajúce sa dcérskych spoločností zriadených v nezúčastnenom členskom štáte alebo v tretej krajine, ako sa uvádza v článku 9 do konca pracovnej doby 25. pracovného dňa nasledujúceho po referenčných dátumoch uvedených v článku 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014.

3.  Príslušné vnútroštátne orgány rozhodnú, kedy sú úverové inštitúcie povinné vykazovať finančné informácie na účely dohľadu, aby splnili túto lehotu.HLAVA III

VYKAZOVANIE MENEJ VÝZNAMNÝMI ÚVEROVÝMI INŠTITÚCIAMI NA KONSOLIDOVANOM A NA INDIVIDUÁLNOM ZÁKLADE A MENEJ VÝZNAMNÝMI POBOČKAMI NA INDIVIDUÁLNOM ZÁKLADEKAPITOLA I

Vykazovanie na konsolidovanom základe

Článok 11

Formát a periodicita vykazovania na konsolidovanom základe pre menej významné úverové inštitúcie

1.  Menej významné úverové inštitúcie uplatňujúce IFRS podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002 na vykazovanie na účely dohľadu na konsolidovanom základe podľa článku 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vykazujú finančné informácie na účely dohľadu dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu na konsolidovanom základe.

2.  Finančné vykazovanie na účely dohľadu uvedené v odseku 1 sa uskutočňuje s periodicitou uvedenou v článku 9 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 a zahŕňa spoločné minimálne informácie uvedené v prílohe I odsek 1.

3.  Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB akýkoľvek dodatočný vzor uvedený v prílohe III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014, ktorý príslušný vnútroštátny orgán zbiera. Príslušné vnútroštátne orgány oznámia ECB vopred akýkoľvek dodatočný vzor, ktorý majú v úmysle poskytnúť.

4.  Menej významné úverové inštitúcie okrem menej významných úverových inštitúcií podľa odseku 1, ktoré podliehajú národným účtovným rámcom na konsolidovanom základe na základe smernice 86/635/EHS, vykazujú finančné informácie na účely dohľadu dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu na konsolidovanom základe. Takéto finančné vykazovanie na účely dohľadu sa uskutočňuje s periodicitou uvedenou v článku 11 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 a zahŕňa spoločné minimálne informácie uvedené v prílohe I odsek 2.

5.  Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB akýkoľvek dodatočný vzor uvedený v prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014, ktorý príslušný vnútroštátny orgán zbiera. Príslušné vnútroštátne orgány oznámia ECB vopred akýkoľvek dodatočný vzor, ktorý majú v úmysle poskytnúť.

6.  Odchylne od odsekov 4 a 5 zahŕňa finančné vykazovanie na účely dohľadu týkajúce sa menej významných úverových inštitúcií, ktorých aktíva nepresahujú na konsolidovanom základe celkovú hodnotu 3 miliardy EUR, informácie uvedené v prílohe III ako spoločné minimálne informácie na rozdiel od informácií uvedených v odseku 4 tohto článku. Na tento účel sa celková hodnota aktív úverových inštitúcií na konsolidovanom základe stanoví na základe prudenciálneho konsolidovaného vykazovania v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ak celkovú hodnotu aktív nemožno stanoviť na základe prudenciálneho konsolidovaného vykazovania, stanoví sa na základe najnovších konsolidovaných ročných účtovných závierok overených audítorom, a ak takéto ročné účtovné závierky nie sú k dispozícii, na základe konsolidovaných ročných účtovných závierok pripravených v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi o účtovníctve.

7.  Menej významné úverové inštitúcie začnú vykazovať informácie v súlade s odsekmi 4 a 5 od najbližšieho referenčného dátumu vykazovania pre štvrťročné vykazovanie, keď celková hodnota aktív menej významnej úverovej inštitúcie presiahne na konsolidovanom základe 3 miliardy EUR k štyrom po sebe nasledujúcim referenčným dátumom vykazovania pre štvrťročné vykazovanie. Menej významné úverové inštitúcie začnú vykazovať informácie v súlade s odsekom 6, keď celková hodnota aktív menej významnej úverovej inštitúcie nepresiahne na konsolidovanom základe 3 miliardy EUR k trom po sebe nasledujúcim referenčným dátumom vykazovania pre štvrťročné vykazovanie.

8.  Informácie uvedené v odsekoch 2, 3, 4, 5 a 6 sa vykazujú, ako je ustanovené v článku 6 ods. 5 tohto nariadenia.

9.  Príslušné vnútroštátne orgány môžu zbierať informácie, ktoré sa majú predložiť ECB a sú uvedené v odsekoch 2, 3, 4, 5 a 6 ako súčasť širšieho národného rámca na vykazovanie, ktorý v súlade s príslušným právom Únie alebo príslušným vnútroštátnym právom zahŕňa dodatočné finančné informácie na účely dohľadu a taktiež slúži na iné účely ako účely dohľadu, ako napr. štatistické účely.

Článok 12

Referenčné dátumy vykazovania a dátumy zasielania pre menej významné úverové inštitúcie

1.  Informácie, ktoré vykazujú menej významné úverové inštitúcie na konsolidovanom základe a ktoré sú uvedené v článku 11, sa poskytujú s týmito referenčnými dátumami vykazovania:

a) 

pre štvrťročné vykazovanie, 31. marec, 30. jún, 30. september a 31. december;

b) 

pre polročné vykazovanie, 30. jún a 31. december;

c) 

pre ročné vykazovanie, 31. december.

2.  Informácie, ktoré sa vzťahujú na dané obdobie, sa vykazujú kumulatívne od prvého dňa kalendárneho roka do referenčného dátumu vykazovania.

3.  Odchylne od odsekov 1 a 2, ak príslušné vnútroštátne orgány povolia menej významným úverovým inštitúciám vykazovať finančné informácie na účely dohľadu na konsolidovanom základe na základe účtovného obdobia, ktoré sa líši od kalendárneho roka, príslušné vnútroštátne orgány môžu prispôsobiť referenčné dátumy vykazovania koncu účtovného obdobia. Prispôsobené referenčné dátumy vykazovania sú tri, šesť, deväť a 12 mesiacov po začiatku účtovného obdobia. Informácie, ktoré sa vzťahujú na dané obdobie, sa vykazujú kumulatívne od prvého dňa účtovného obdobia do referenčného dátumu vykazovania.

4.  Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB informácie uvedené v článku 11 do konca pracovnej doby k týmto dátumom zasielania:

a) 

pre menej významné úverové inštitúcie usadené v zúčastnenom členskom štáte a vykazujúce na najvyššej úrovni konsolidácie, 25. pracovný deň nasledujúci po dátumoch zasielania uvedených v článku 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014;

b) 

pre menej významné úverové inštitúcie vykazujúce na konsolidovanej úrovni, ktoré nie sú menej významnými úverovými inštitúciami uvedenými pod písm. a), 35. pracovný deň nasledujúci po dátumoch zasielania uvedených v článku 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014.

5.  Príslušné vnútroštátne orgány rozhodnú, kedy sú úverové inštitúcie povinné vykazovať finančné informácie na účely dohľadu, aby splnili tieto lehoty.KAPITOLA II

Vykazovanie na individuálnom základe

Článok 13

Formát a periodicita vykazovania na individuálnom základe pre menej významné úverové inštitúcie, ktoré nie sú súčasťou dohliadanej skupiny, ako aj pre menej významné pobočky

1.  Menej významné úverové inštitúcie, ktoré uplatňujú IFRS podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002 či už preto, lebo svoje ročné účtovné závierky pripravujú v súlade s účtovnými štandardmi uvedenými v danom nariadení, alebo preto, lebo ich uplatňujú na vykazovanie na účely dohľadu podľa článku 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, a ktoré nie sú súčasťou dohliadanej skupiny, vykazujú finančné informácie na účely dohľadu dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu na individuálnom základe. To sa vzťahuje aj na menej významné pobočky.

2.  Finančné vykazovanie na účely dohľadu uvedené v odseku 1 sa uskutočňuje s periodicitou uvedenou v článku 9 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 a zahŕňa spoločné minimálne informácie uvedené v prílohe I odsek 1.

3.  Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB akýkoľvek dodatočný vzor uvedený v prílohe III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014, ktorý príslušný vnútroštátny orgán zbiera. Príslušné vnútroštátne orgány oznámia ECB vopred akýkoľvek dodatočný vzor, ktorý majú v úmysle poskytnúť.

4.  Menej významné úverové inštitúcie okrem menej významných úverových inštitúcií podľa odseku 1, ktoré podliehajú národným účtovným rámcom na základe smernice 86/635/EHS, a ktoré nie sú súčasťou dohliadanej skupiny, vykazujú finančné informácie na účely dohľadu dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu. To sa vzťahuje aj na menej významné pobočky.

5.  Finančné vykazovanie na účely dohľadu uvedené v odseku 4 sa uskutočňuje s periodicitou uvedenou v článku 11 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 a zahŕňa spoločné minimálne informácie uvedené v prílohe I odsek 2.

6.  Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB akýkoľvek dodatočný vzor uvedený v prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014, ktorý príslušný vnútroštátny orgán zbiera. Príslušné vnútroštátne orgány oznámia ECB vopred akýkoľvek dodatočný vzor, ktorý majú v úmysle poskytnúť.

7.  Odseky 2, 3, 5 a 6 sa použijú s nasledujúcimi výnimkami:

a) 

finančné výkazníctvo na účely dohľadu týkajúce sa menej významných úverových inštitúcií, ktorých aktíva nepresahujú celkovú hodnotu 3 miliardy EUR, zahŕňa informácie uvedené v prílohe III ako spoločné minimálne informácie namiesto informácií uvedených v odsekoch 2, 3, 5 alebo 6;

b) 

menej významná pobočka nevykazuje finančné informácie na účely dohľadu, ak celková hodnota jej aktív nepresahuje 3 miliardy EUR.

8.  Na účely odseku 7 sa celková hodnota aktív menej významnej úverovej inštitúcie a menej významnej pobočky stanoví na základe prudenciálneho vykazovania v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ak celkovú hodnotu aktív menej významnej úverovej inštitúcie nemožno stanoviť na základe prudenciálneho vykazovania, stanoví sa na základe najnovších ročných účtovných závierok overených audítorom, a ak takéto ročné účtovné závierky nie sú k dispozícii, na základe ročných účtovných závierok pripravených v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi o účtovníctve. Ak celkovú hodnotu aktív menej významnej pobočky nemožno stanoviť na základe prudenciálneho vykazovania, stanoví sa na základe štatistických údajov vykazovaných podľa nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1071/2013 ( 1 ).

9.  Menej významné úverové inštitúcie a menej významné pobočky začnú vykazovať informácie v súlade s odsekmi 2, 3, 5 a 6 od najbližšieho referenčného dátumu vykazovania pre štvrťročné vykazovanie, keď celková hodnota aktív menej významnej úverovej inštitúcie alebo menej významnej pobočky presiahne 3 miliardy EUR k štyrom po sebe nasledujúcim referenčným dátumom vykazovania pre štvrťročné vykazovanie. Menej významné úverové inštitúcie a menej významné pobočky začnú vykazovať informácie v súlade s odsekom 7, keď celková hodnota aktív menej významnej úverovej inštitúcie alebo menej významnej pobočky nepresiahne 3 miliardy EUR k trom po sebe nasledujúcim referenčným dátumom vykazovania pre štvrťročné vykazovanie.

10.  Informácie uvedené v odsekoch 2, 3, 5, 6 a 7 sa vykazujú, ako je ustanovené v článku 6 ods. 5 tohto nariadenia.

11.  Príslušné vnútroštátne orgány môžu zbierať informácie, ktoré sa majú predložiť ECB a sú uvedené v odsekoch 2, 3, 5, 6 a 7 ako súčasť širšieho národného rámca na vykazovanie, ktorý v súlade s príslušným právom Únie alebo príslušným vnútroštátnym právom zahŕňa dodatočné finančné informácie na účely dohľadu a taktiež slúži na iné účely ako účely dohľadu, ako napr. štatistické účely.

Článok 14

Formát a periodicita vykazovania na individuálnom základe pre úverové inštitúcie, ktoré sú súčasťou menej významnej dohliadanej skupiny

1.  Menej významné úverové inštitúcie, ktoré uplatňujú IFRS podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002 či už preto, lebo svoje ročné účtovné závierky pripravujú v súlade s účtovnými štandardmi uvedenými v danom nariadení, alebo preto, lebo ich uplatňujú na vykazovanie na účely dohľadu podľa článku 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, a ktoré sú súčasťou menej významnej dohliadanej skupiny, vykazujú finančné informácie na účely dohľadu dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu na individuálnom základe.

2.  Finančné vykazovanie na účely dohľadu uvedené v odseku 1 sa uskutočňuje s periodicitou uvedenou v článku 9 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 a zahŕňa spoločné minimálne informácie uvedené v prílohe II.

3.  Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB akýkoľvek dodatočný vzor uvedený v prílohe III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014, ktorý príslušný vnútroštátny orgán zbiera. Príslušné vnútroštátne orgány oznámia ECB vopred akýkoľvek dodatočný vzor, ktorý majú v úmysle poskytnúť.

4.  Menej významné úverové inštitúcie okrem menej významných úverových inštitúcií podľa odseku 1, ktoré podliehajú národným účtovným rámcom na základe smernice 86/635/EHS, a ktoré sú súčasťou menej významnej dohliadanej skupiny, vykazujú finančné informácie na účely dohľadu dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu.

5.  Finančné vykazovanie na účely dohľadu uvedené v odseku 4 sa uskutočňuje s periodicitou uvedenou v článku 11 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 a zahŕňa spoločné minimálne informácie uvedené v prílohe II.

6.  Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB akýkoľvek dodatočný vzor uvedený v prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014, ktorý príslušný vnútroštátny orgán zbiera. Príslušné vnútroštátne orgány oznámia ECB vopred akýkoľvek dodatočný vzor, ktorý majú v úmysle poskytnúť.

7.  Odchylne od odsekov 2, 3, 5 a 6 finančné vykazovanie na účely dohľadu menej významnými úverovými inštitúciami, ktorých aktíva nepresahujú celkovú hodnotu 3 miliardy EUR, zahŕňa informácie uvedené v prílohe III. Na tento účel sa celková hodnota aktív menej významnej úverovej inštitúcie stanoví na základe prudenciálneho vykazovania v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ak celkovú hodnotu aktív menej významnej úverovej inštitúcie nemožno stanoviť na základe prudenciálneho vykazovania, stanoví sa na základe najnovších ročných účtovných závierok overených audítorom, a ak takéto ročné účtovné závierky nie sú k dispozícii, na základe ročných účtovných závierok pripravených v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi o účtovníctve.

8.  Menej významné úverové inštitúcie začnú vykazovať informácie v súlade s odsekmi 2, 3, 5 a 6 od najbližšieho referenčného dátumu vykazovania pre štvrťročné vykazovanie, keď celková hodnota aktív menej významnej úverovej inštitúcie presiahne 3 miliardy EUR k štyrom po sebe nasledujúcim referenčným dátumom vykazovania pre štvrťročné vykazovanie. Menej významné úverové inštitúcie začnú vykazovať informácie v súlade s odsekom 7, keď celková hodnota aktív menej významnej úverovej inštitúcie nepresiahne 3 miliardy EUR k trom po sebe nasledujúcim referenčným dátumom vykazovania pre štvrťročné vykazovanie.

9.  Informácie uvedené v odsekoch 2, 3, 5, 6 a 7 sa vykazujú, ako je ustanovené v článku 6 ods. 5 tohto nariadenia.

10.  Príslušné vnútroštátne orgány môžu zbierať informácie, ktoré sa majú predložiť ECB a sú uvedené v odsekoch 2, 3, 5, 6 a 7 ako súčasť širšieho národného rámca na vykazovanie, ktorý v súlade s príslušným právom Únie alebo príslušným vnútroštátnym právom zahŕňa dodatočné finančné informácie na účely dohľadu a taktiež slúži na iné účely ako účely dohľadu, ako napr. štatistické účely.

Článok 15

Referenčné dátumy vykazovania a dátumy zasielania pre menej významné úverové inštitúcie a menej významné pobočky

1.  Informácie týkajúce sa menej významných úverových inštitúcií a menej významných pobočiek uvedené v článkoch 13 a 14 sa poskytujú s týmito referenčnými dátumam vykazovaniai:

a) 

pre štvrťročné vykazovanie, 31. marec, 30. jún, 30. september a 31. december;

b) 

pre polročné vykazovanie, 30. jún a 31. december;

c) 

pre ročné vykazovanie, 31. december.

2.  Informácie, ktoré sa vzťahujú na dané obdobie, sa vykazujú kumulatívne od prvého dňa kalendárneho roka do referenčného dátumu vykazovania.

3.  Odchylne od odsekov 1 a 2, ak príslušné vnútroštátne orgány povolia menej významným úverovým inštitúciám vykazovať finančné informácie na účely dohľadu na základe účtovného obdobia, ktoré sa líši od kalendárneho roka, príslušné vnútroštátne orgány môžu prispôsobiť referenčné dátumy vykazovania koncu účtovného obdobia. Prispôsobené referenčné dátumy vykazovania sú tri, šesť, deväť a 12 mesiacov po začiatku účtovného obdobia. Údaje, ktoré sa vzťahujú na dané obdobie, sa vykazujú kumulatívne od prvého dňa účtovného obdobia do referenčného dátumu vykazovania.

4.  Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB finančné informácie na účely dohľadu týkajúce sa menej významných úverových inštitúcií a menej významných pobočiek uvedené v článkoch 13 a 14 do konca pracovnej doby k týmto dátumom zasielania:

a) 

pre menej významné úverové inštitúcie, ktoré nie sú súčasťou dohliadanej skupiny, a pre menej významné pobočky, 25. pracovný deň nasledujúci po dátumoch zasielania uvedených vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 680/2014;

b) 

pre menej významné úverové inštitúcie, ktoré sú súčasťou menej významnej dohliadanej skupiny, 35. pracovný deň nasledujúci po dátumoch zasielania uvedených vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 680/2014.

5.  Príslušné vnútroštátne orgány rozhodnú, kedy sú menej významné úverové inštitúcie a menej významné pobočky povinné vykazovať finančné informácie na účely dohľadu, aby splnili tieto lehoty.

▼BHLAVA IV

KVALITA ÚDAJOV A JAZYK INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Článok 16

Kontroly kvality údajov

Príslušné vnútroštátne orgány monitorujú a zabezpečujú kvalitu a spoľahlivosť informácií predkladaných ECB. Na tieto účely príslušné vnútroštátne orgány postupujú podľa špecifikácií v článkoch 4 a 5 rozhodnutia ECB/2014/29.

▼M1

Článok 17

Jazyk informačných technológií na zasielanie informácií z príslušných vnútroštátnych orgánov ECB

Príslušné vnútroštátne orgány zašlú informácie uvedené v tomto nariadení v súlade s príslušnou taxonómiou rozšíriteľného jazyka pre podnikové výkazníctvo (eXtensible Business Reporting Language taxonomy) s cieľom poskytnúť jednotný technický formát na výmenu údajov. Na tieto účely príslušné vnútroštátne orgány postupujú podľa špecifikácií uvedených v článku 6 rozhodnutia ECB/2014/29.

▼BHLAVA V

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

▼M1 —————

▼M1

Článok 19

Prechodné ustanovenia

1.  Ak sa menej významný dohliadaný subjekt stane významným pred 1. januárom 2018, klasifikuje sa ako významný dohliadaný subjekt na účely tohto nariadenia po uplynutí 18 mesiacov od momentu, kedy mu bolo oznámené rozhodnutie podľa článku 45 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

2.  Ak celková hodnota aktív menej významného dohliadaného subjektu na individuálnom alebo konsolidovanom základe presiahne 3 miliardy EUR pred 1. januárom 2018, začne dotknutý menej významný dohliadaný subjekt uskutočňovať vykazovanie podľa príslušných ustanovení tohto nariadenia k prvému referenčnému dátumu vykazovania, ktorý nastane po uplynutí minimálne 18 mesiacov od presiahnutia prahovej hodnoty.

3.  Ak celková hodnota aktív dcérskej spoločnosti zriadenej v nezúčastnenom členskom štáte alebo v tretej krajine presiahne 3 miliardy EUR pred 1. januárom 2018, vykazujú sa informácie v súlade s článkom 9 ods. 1 k prvému referenčnému dátumu, ktorý nastane po uplynutí minimálne 18 mesiacov od presiahnutia prahovej hodnoty.

▼B

Článok 20

Záverečné ustanovenie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.
PRÍLOHA I

Zjednodušené finančné vykazovanie na účely dohľadu

1. Pre ►M1  ————— ◄ dohliadané subjekty uplatňujúce IFRS podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002, ako aj pre dohliadané subjekty uplatňujúce národné účtovné rámce na základe smernice 86/635/EHS, ktoré sú zlučiteľné s IFRS, „zjednodušené finančné vykazovanie na účely dohľadu“ zahŕňa vzory z prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014 uvedené v tabuľke 1.

2. Pre ►M1  ————— ◄ dohliadané subjekty uplatňujúce národné účtovné rámce na základe smernice 86/635/EHS iné ako tie, ktoré sú zahrnuté v odseku 1, „zjednodušené finančné vykazovanie na účely dohľadu“ zahŕňa vzory z prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014 uvedené v tabuľke 2.

▼M1

2a. Odchylne od odseku 2 môže každý príslušný vnútroštátny orgán rozhodnúť, že subjekty uvedené v odseku 2 a usadené v jeho členskom štáte majú vykazovať:

a) 

informácie uvedené vo vzore 9.1 alebo informácie uvedené vo vzore 9.1.1 v prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014;

b) 

informácie uvedené vo vzore 11.1 alebo informácie uvedené vo vzore 11.2 v prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014;

c) 

informácie uvedené vo vzore 12.0 alebo informácie uvedené vo vzore 12.1 v prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014;

d) 

informácie uvedené vo vzore 16.3 alebo informácie uvedené vo vzore 16.4 v prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014.

▼B

3. Informácie v odsekoch 1 a 2 sa vykazujú v súlade s pokynmi v prílohe V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014.

▼M1

4. Vzory 17.1, 17.2 a 17.3 v tabuľkách 1 a 2 sa poskytujú len pre úverové inštitúcie, ktoré vykazujú na konsolidovanom základe. Vzor 40.1 v tabuľkách 1 a 2 sa poskytuje len pre úverové inštitúcie, ktoré vykazujú na konsolidovanom základe, a pre úverové inštitúcie, ktoré nie sú súčasťou skupiny a vykazujú na individuálnom základe.

▼B

5. Na účel výpočtu prahovej hodnoty uvedenej v časti 2 tabuľky 1 a 2 v tejto prílohe sa uplatňuje článok 5 písm. a) bod 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 680/2014.

▼M2Tabuľka 1

Číslo vzoru

Názov vzoru alebo skupiny vzorov

 

ČASŤ 1 [ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA]

 

Súvaha [Výkaz finančnej situácie]

1.1

Súvaha: aktíva

1.2

Súvaha: záväzky

1.3

Súvaha: vlastné imanie

2

Výkaz ziskov a strát

 

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany

4.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva držané na obchodovanie

4.2.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

4.2.2

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

4.3.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok

4.4.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote

4.5

Podriadené finančné aktíva

5.1

Rozčlenenie neobchodných úverov a preddavkov podľa produktu

6.1

Rozčlenenie úverov a preddavkov iných ako držaných na obchodovanie poskytnutých nefinančným korporáciám podľa kódov NACE

 

Rozčlenenie finančných záväzkov

8.1

Rozčlenenie finančných záväzkov podľa produktu a podľa sektora protistrany

8.2

Podriadené finančné záväzky

 

Úverové prísľuby, finančné záruky a iné prísľuby

9.1.1

Podsúvahové expozície: úverové prísľuby, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby

9.2

Úverové prísľuby, finančné záruky a iné prijaté prísľuby

10

Deriváty – obchodovanie a ekonomické hedžingy

 

Účtovanie hedžingu

11.1

Deriváty – účtovanie hedžingu: rozčlenenie podľa druhu rizika a druhu hedžingu

 

Pohyby v opravných položkách a rezervách na kreditné straty

12.1

Pohyby v opravných položkách a rezervách na kreditné straty

 

Prijatý kolaterál a prijaté záruky

13.1

Rozčlenenie kolaterálu a záruk podľa úverov a preddavkov iných ako držaných na obchodovanie

13.2.1

Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva počas obdobia [držaný k referenčnému dátumu]

13.3.1

Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva, akumulovaný

14

Poradie reálnej hodnoty: finančné nástroje v reálnej hodnote

 

Rozčlenenie vybraných položiek výkazu ziskov a strát

16.1

Úrokové výnosy a náklady podľa nástroja a sektora protistrany

16.3

Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie a z obchodných finančných aktív a obchodných finančných záväzkov, podľa nástroja

 

Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: súvaha

17.1

Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Aktíva

17.2

Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Podsúvahové expozície – úverové prísľuby, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby

17.3

Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Pasíva

 

Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách

18.0

Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách

18.1

Kladné a záporné peňažné toky problémových expozícií – úvery a preddavky podľa sektora protistrany

18.2

Úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie a dodatočné informácie o úveroch zaistených nehnuteľným majetkom

19

Expozície s odloženou splatnosťou

 

ČASŤ 2 [ŠTVRŤROČNE S PRAHOVOU HODNOTOU: ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA ALEBO NEVYKAZOVANIE]

 

Geografické rozčlenenie

20.4

Geografické rozčlenenie aktív podľa sídla protistrany

20.5

Geografické rozčlenenie podsúvahových expozícií podľa sídla protistrany

20.6

Geografické rozčlenenie záväzkov podľa sídla protistrany

 

ČASŤ 4 [ROČNE]

 

Štruktúra skupiny

40.1

Štruktúra skupiny: „podľa jednotlivých subjektov“Tabuľka 2

Číslo vzoru

Názov vzoru alebo skupiny vzorov

 

ČASŤ 1 [ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA]

 

Súvaha [Výkaz finančnej situácie]

1.1

Súvaha: aktíva

1.2

Súvaha: záväzky

1.3

Súvaha: vlastné imanie

2

Výkaz ziskov a strát

 

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany

4.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva držané na obchodovanie

4.2.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

4.2.2

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

4.3.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok

4.4.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote

4.5

Podriadené finančné aktíva

4.6

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: obchodné finančné aktíva

4.7

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

4.8

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou vo vlastnom imaní

4.9

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované nákladovou metódou

4.10

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: iné neobchodné nederivátové finančné aktíva

5.1

Rozčlenenie neobchodných úverov a preddavkov podľa produktu

6.1

Rozčlenenie úverov a preddavkov iných ako držaných na obchodovanie poskytnutých nefinančným korporáciám podľa kódov NACE

 

Rozčlenenie finančných záväzkov

8.1

Rozčlenenie finančných záväzkov podľa produktu a podľa sektora protistrany

8.2

Podriadené finančné záväzky

 

Úverové prísľuby, finančné záruky a iné prísľuby

9.1

Podsúvahové expozície podľa národných GAAP: úverové prísľuby, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby

9.1.1

Podsúvahové expozície: úverové prísľuby, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby

9.2

Úverové prísľuby, finančné záruky a iné prijaté prísľuby

10

Deriváty – obchodovanie a ekonomické hedžingy

 

Účtovanie hedžingu

11.1

Deriváty – účtovanie hedžingu: rozčlenenie podľa druhu rizika a druhu hedžingu

11.2

Deriváty – účtovanie hedžingu podľa národných GAAP: rozčlenenie podľa druhu rizika

 

Pohyby v opravných položkách a rezervách na kreditné straty

12

Pohyby v opravných položkách na kreditné straty a zhoršenie kvality nástrojov vlastného imania podľa národných GAAP

12.1

Pohyby v opravných položkách a rezervách na kreditné straty

 

Prijatý kolaterál a prijaté záruky

13.1

Rozčlenenie kolaterálu a záruk podľa úverov a preddavkov iných ako držaných na obchodovanie

13.2.1

Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva počas obdobia [držaný k referenčnému dátumu]

13.3.1

Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva, akumulovaný

14

Poradie reálnej hodnoty: finančné nástroje v reálnej hodnote

 

Rozčlenenie vybraných položiek výkazu ziskov a strát

16.1

Úrokové výnosy a náklady podľa nástroja a sektora protistrany

16.3

Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie a z obchodných finančných aktív a obchodných finančných záväzkov, podľa nástroja

16.4

Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie a z obchodných finančných aktív a obchodných finančných záväzkov, podľa rizika

 

Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: súvaha

17.1

Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Aktíva

17.2

Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Podsúvahové expozície – úverové prísľuby, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby

17.3

Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Pasíva

 

Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách

18.0

Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách

18.1

Kladné a záporné peňažné toky problémových expozícií – úvery a preddavky podľa sektora protistrany

18.2

Úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie a dodatočné informácie o úveroch zaistených nehnuteľným majetkom

19

Expozície s odloženou splatnosťou

 

ČASŤ 2 [ŠTVRŤROČNE S PRAHOVOU HODNOTOU: ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA ALEBO NEVYKAZOVANIE]

 

Geografické rozčlenenie

20.4

Geografické rozčlenenie aktív podľa sídla protistrany

20.5

Geografické rozčlenenie podsúvahových expozícií podľa sídla protistrany

20.6

Geografické rozčlenenie záväzkov podľa sídla protistrany

 

ČASŤ 4 [ROČNE]

 

Štruktúra skupiny

40.1

Štruktúra skupiny: „podľa jednotlivých subjektov“

▼B
PRÍLOHA II

Príliš zjednodušené finančné vykazovanie na účely dohľadu

1. Pre dohliadané subjekty uplatňujúce IFRS podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002, ako aj pre dohliadané subjekty uplatňujúce národné účtovné rámce na základe smernice 86/635/EHS, ktoré sú zlučiteľné s IFRS, „príliš zjednodušené finančné vykazovanie na účely dohľadu“ zahŕňa vzory z prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014 uvedené v tabuľke 3.

▼M2Tabuľka 3

Číslo vzoru

Názov vzoru alebo skupiny vzorov

 

ČASŤ 1 [ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA]

 

Súvaha [Výkaz finančnej pozície]

1.1

Súvaha: aktíva

1.2

Súvaha: záväzky

1.3

Súvaha: vlastné imanie

2

Výkaz ziskov a strát

 

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany

4.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva držané na obchodovanie

4.2.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

4.2.2

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

4.3.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok

4.4.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote

4.5

Podriadené finančné aktíva

5.1

Rozčlenenie neobchodných úverov a preddavkov podľa produktu

 

Rozčlenenie finančných záväzkov

8.1

Rozčlenenie finančných záväzkov podľa produktu a podľa sektora protistrany

8.2

Podriadené finančné záväzky

 

Úverové prísľuby, finančné záruky a iné prísľuby

9.1.1

Podsúvahové expozície: úverové prísľuby, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby

10

Deriváty – obchodovanie a ekonomické hedžingy

 

Účtovanie hedžingu

11.1

Deriváty – účtovanie hedžingu: rozčlenenie podľa druhu rizika a druhu hedžingu

 

Pohyby v opravných položkách a rezervách na kreditné straty

12.1

Pohyby v opravných položkách a rezervách na kreditné straty

14

Poradie reálnej hodnoty: finančné nástroje v reálnej hodnote

 

Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách

18.0

Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách

18.1

Kladné a záporné peňažné toky problémových expozícií – úvery a preddavky podľa sektora protistrany

18.2

Úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie a dodatočné informácie o úveroch zaistených nehnuteľným majetkom

19

Expozície s odloženou splatnosťou

▼B

2. Pre dohliadané subjekty uplatňujúce národné účtovné rámce na základe smernice 86/635/EHS iné ako tie, ktoré sú zahrnuté v odseku 1, „príliš zjednodušené finančné vykazovanie na účely dohľadu“ zahŕňa vzory z prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014 uvedené v tabuľke 4.

▼M2Tabuľka 4

Číslo vzoru

Názov vzoru alebo skupiny vzorov

 

ČASŤ 1 [ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA]

 

Súvaha [Výkaz finančnej situácie]

1.1

Súvaha: aktíva

1.2

Súvaha: záväzky

1.3

Súvaha: vlastné imanie

2

Výkaz ziskov a strát

 

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany

4.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva držané na obchodovanie

4.2.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

4.2.2

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

4.3.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok

4.4.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote

4.5

Podriadené finančné aktíva

4.6

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: obchodné finančné aktíva

4.7

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

4.8

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou vo vlastnom imaní

4.9

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované nákladovou metódou

4.10

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: iné neobchodné nederivátové finančné aktíva

5.1

Rozčlenenie neobchodných úverov a preddavkov podľa produktu

 

Rozčlenenie finančných záväzkov

8.1

Rozčlenenie finančných záväzkov podľa produktu a podľa sektora protistrany

8.2

Podriadené finančné záväzky

 

Úverové prísľuby, finančné záruky a iné prísľuby

9.1

Podsúvahové expozície podľa národných GAAP: úverové prísľuby, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby

9.1.1

Podsúvahové expozície: úverové prísľuby, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby

10

Deriváty – obchodovanie a ekonomické hedžingy

 

Účtovanie hedžingu

11.1

Deriváty – účtovanie hedžingu: Rozčlenenie podľa druhu rizika a druhu hedžingu

11.2

Deriváty – účtovanie hedžingu podľa národných GAAP: rozčlenenie podľa druhu rizika

 

Pohyby v opravných položkách a rezervách na kreditné straty

12

Pohyby v opravných položkách na kreditné straty a zhoršenie kvality nástrojov vlastného imania podľa národných GAAP

12.1

Pohyby v opravných položkách a rezervách na kreditné straty

 

Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách

18.0

Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách

18.1

Kladné a záporné peňažné toky problémových expozícií – úvery a preddavky podľa sektora protistrany

18.2

Úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie a dodatočné informácie o úveroch zaistených nehnuteľným majetkom

19

Expozície s odloženou splatnosťou

▼B

3. Informácie v odsekoch 1 a 2 sa vykazujú v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014.

▼C1

4. Odchylne od odseku 2 môže každý príslušný vnútroštátny orgán rozhodnúť, že subjekty uvedené v odseku 2 a usadené v jeho členskom štáte majú vykazovať:

a) 

informácie uvedené vo vzore 9.1 alebo informácie uvedené vo vzore 9.1.1 v prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014;

b) 

informácie uvedené vo vzore 11.1 alebo informácie uvedené vo vzore 11.2 v prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014;

c) 

informácie uvedené vo vzore 12.0 alebo informácie uvedené vo vzore 12.1 v prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014.

▼B
PRÍLOHA III

Finančné vykazovanie údajových bodov na účely dohľadu

1. Pre dohliadané subjekty uplatňujúce IFRS podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002, ako aj pre dohliadané subjekty uplatňujúce národné účtovné rámce na základe smernice 86/635/EHS, ktoré sú zlučiteľné s IFRS, „finančné vykazovanie údajových bodov na účely dohľadu“ zahŕňa údajové body z prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014 identifikované v prílohe IV.

2. Pre dohliadané subjekty uplatňujúce národné účtovné rámce na základe smernice 86/635/EHS iné ako tie, ktoré sú zahrnuté v odseku 1, „finančné vykazovanie údajových bodov na účely dohľadu“ zahŕňa údajové body z prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014 identifikované v prílohe V.

3. Informácie v odsekoch 1 a 2 sa vykazujú v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014.

▼M2
PRÍLOHA IVVzory FINREP pre IFRS

Číslo vzoru

Kód vzoru

Názov vzoru alebo skupiny vzorov

 

 

ČASŤ 1 [ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA]

 

 

Súvaha [Výkaz finančnej situácie]

1.1

F 01.01

Súvaha: aktíva

1.2

F 01.02

Súvaha: záväzky

1.3

F 01.03

Súvaha: vlastné imanie

2

F 02.00

Výkaz ziskov a strát

5.1

F 05.01

Rozčlenenie neobchodných úverov a preddavkov podľa produktu

 

 

Rozčlenenie finančných záväzkov

8.1

F 08.01

Rozčlenenie finančných záväzkov podľa produktu a podľa sektora protistrany

8.2

F 08.02

Podriadené finančné záväzky

10

F 10.00

Deriváty – obchodovanie a ekonomické hedžingy

 

 

Účtovanie hedžingu

11.1

F 11.01

Deriváty – účtovanie hedžingu: rozčlenenie podľa druhu rizika a druhu hedžingu

 

 

Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách

18

F 18.00

Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách

19

F 19.00

Expozície s úľavou

FAREBNÝ KÓD VO VZOROCH 

Údajový bod, ktorý sa má predložiť

1.    Súvaha [Výkaz finančnej situácie]

1.1    Aktíva 

Odkazy

Rozčlenenie v tabuľke

Účtovná hodnota

Príloha V, časť 1.27

010

010

Peňažné prostriedky, pokladničné zostatky v centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na požiadanie

IAS 1.54 bod i)

 

 

020

Hotovosť

Príloha V, časť 2.1

 

 

030

Pokladničné zostatky v centrálnych bankách

Príloha V, časť 2.2

 

 

040

Ostatné vklady splatné na požiadanie

Príloha V, časť 2.3

5

 

050

Finančné aktíva držané na obchodovanie

IFRS 9. dodatok A

 

 

060

Deriváty

IFRS 9. dodatok A

10

 

070

Nástroje vlastného imania

IAS 32.11

4

 

080

Dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.31

4

 

090

Úvery a preddavky

Príloha V, časť 1.32

4

 

096

Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

IFRS 7.8 písm. a) bod ii); IFRS 9.4.1.4

4

 

097

Nástroje vlastného imania

IAS 32.11

4

 

098

Dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.31

4

 

099

Úvery a preddavky

Príloha V, časť 1.32

4

 

100

Finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

IFRS 7.8 písm. a) bod i); IFRS 9.4.1.5

4

 

120

Dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.31

4

 

130

Úvery a preddavky

Príloha V, časť 1.32

4

 

141

Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok

IFRS 7.8 písm. h); IFRS 9.4.1.2A

4

 

142

Nástroje vlastného imania

IAS 32.11

4

 

143

Dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.31

4

 

144

Úvery a preddavky

Príloha V, časť 1.32

4

 

181

Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote

IFRS 7.8 písm. f); IFRS 9.4.1.2

4

 

182

Dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.31

4

 

183

Úvery a preddavky

Príloha V, časť 1.32

4

 

240

Deriváty – účtovanie hedžingu

IFRS 9.6.2.1; Príloha V, časť 1.22

11

 

250

Zmeny reálnej hodnoty hedžovaných položiek v hedžingu úrokového rizika portfólia

IAS 39.89A písm. a); IFRS 9.6.5.8

 

 

260

Investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov

IAS 1.54 písm. e); príloha V, časť 1.21, časť 2.4

40

 

270

Hmotné aktíva

 

 

 

280

Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

IAS 16.6; IAS 1.54 písm. a); IFRS 16.47 písm. a)

21, 42

 

290

Investičný majetok

IAS 40.5; IAS 1.54 písm. b); IFRS 16.48

21, 42

 

300

Nehmotné aktíva

IAS 1.54 písm. c); článok 4 ods. 1 bod 115 CRR

 

 

310

Goodwill

IFRS 3.B67 písm. d); článok 4 ods. 1 bod 113 CRR

 

 

320

Ostatné nehmotné aktíva

IAS 38.8, 118; IFRS 16.47 písm. a)

21, 42

 

330

Daňové pohľadávky

IAS 1.54 písm. n) – o)

 

 

340

Splatné daňové pohľadávky

IAS 1.54 písm. n); IAS 12.5

 

 

350

Odložené daňové pohľadávky

IAS 1.54 písm. o); IAS 12.5; článok 4 ods. 1 bod 106 CRR

 

 

360

Ostatné aktíva

Príloha V, časť 2.5

 

 

370

Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj

IAS 1.54 písm. j); IFRS 5.38, príloha V, časť 2.7

 

 

380

CELKOVÉ AKTÍVA

IAS 1.9 písm. a), IG 6

 

 

1.2.    Záväzky 

Odkazy

Rozčlenenie v tabuľke

Účtovná hodnota

Príloha V, časť 1.27

010

010

Finančné záväzky držané na obchodovanie

IFRS 7.8 písm. e) bod ii); IFRS 9.BA.6

8

 

020

Deriváty

IFRS 9. dodatok A; IFRS 9.4.2.1 písm. a); IFRS 9.BA.7 písm. a)

10

 

030

Krátke pozície

IFRS 9.BA7 písm. b)

8

 

040

Vklady

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9; príloha V, časť 1.36

8

 

050

Emitované dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.37

8

 

060

Ostatné finančné záväzky

Príloha V, časť 1.38 – 41

8

 

070

Finančné záväzky určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

IFRS 7.8 písm. e) bod i); IFRS 9.4.2.2

8

 

080

Vklady

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9; príloha V, časť 1.36

8

 

090

Emitované dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.37 – 41

8

 

100

Ostatné finančné záväzky

Príloha V, časť 1.38 – 41

8

 

110

Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote

IFRS 7.8 písm. g); IFRS 9.4.2.1

8

 

120

Vklady

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9; príloha V, časť 1.36

8

 

130

Emitované dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.37

8

 

140

Ostatné finančné záväzky

Príloha V, časť 1.38 – 41

8

 

150

Deriváty – účtovanie hedžingu

IFRS 9.6.2.1; príloha V, časť 1.26

11

 

160

Zmeny reálnej hodnoty hedžovaných položiek v hedžingu úrokového rizika portfólia

IAS 39.89A písm. b), IFRS 9.6.5.8

 

 

170

Rezervy

IAS 37.10; IAS 1.54 písm. l)

43

 

180

Dôchodky a iné záväzky zo stanovených požitkov po ukončení zamestnania

IAS 19.63; IAS 1.78 písm. d); príloha V, časť 2.9

43

 

190

Ostatné dlhodobé zamestnanecké požitky

IAS 19.153; IAS 1.78 písm. d); príloha V, časť 2.10

43

 

200

Reštrukturalizácia

IAS 37.71, 84 písm. a)

43

 

210

Otvorené právne otázky a spory daňového charakteru

IAS 37. dodatok C. príklady 6 a 10

43

 

220

Poskytnuté prísľuby a záruky

IFRS 9.4.2.1 písm. c), d), 9.5.5, 9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, príloha V, časť 2.11

9

12

43

 

230

Ostatné rezervy

IAS 37.14

43

 

240

Daňové záväzky

IAS 1.54 písm. n) – o)

 

 

250

Splatné daňové záväzky

IAS 1.54 písm. n); IAS 12.5

 

 

260

Odložené daňové záväzky

IAS 1.54 písm. o); IAS 12.5; článok 4 ods. 1 bod 108 CRR

 

 

270

Akciový kapitál splatný na požiadanie

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; príloha V, časť 2.12

 

 

280

Ostatné záväzky

Príloha V, časť 2.13

 

 

290

Záväzky zahrnuté v skupinách na vyradenie klasifikované ako držané na predaj

IAS 1.54 písm. p); IFRS 5.38, príloha V, časť 2.14

 

 

300

CELKOVÉ ZÁVÄZKY

IAS 1.9 písm. b); IG 6

 

 

1.3.    Vlastné imanie 

Odkazy

Rozčlenenie v tabuľke

Účtovná hodnota

010

010

Kapitál

IAS 1.54 písm. r), článok 22 BAD

46

 

020

Splatený kapitál

IAS 1.78 písm. e)

 

 

030

Nesplatený kapitál s výzvou na splatenie

Príloha V, časť 2.14

 

 

040

Emisné ážio

IAS 1.78 písm. e); článok 4 ods. 1 bod 124 CRR

46

 

050

Emitované nástroje vlastného imania iné než kapitál

Príloha V, časť 2.18 – 19

46

 

060

Zložka vlastného imania zložených finančných nástrojov

IAS 32.28 – 29; príloha V, časť 2.18

 

 

070

Ostatné emitované nástroje vlastného imania

Príloha V, časť 2.19

 

 

080

Ostatné vlastné imanie

IFRS 2.10; príloha V, časť 2.20

 

 

090

Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok

Článok 4 ods. 1 bod 100 CRR

46

 

095

Položky, ktoré sa nebudú reklasifikovať na zisk alebo stratu

IAS 1.82A písm. a)

 

 

100

Hmotné aktíva

IAS 16.39 – 41

 

 

110

Nehmotné aktíva

IAS 38.85 – 87

 

 

120

Poistno-matematické zisky alebo (-) straty z dôchodkového systému so stanovenými požitkami

IAS 1.7, IG6; IAS 19.120 písm. c)

 

 

122

Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj

IFRS 5.38, IG príklad 12

 

 

124

Podiel iných vykazovaných príjmov a výdavkov týkajúcich sa investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

 

320

Zmeny reálnej hodnoty nástrojov vlastného imania oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok

IAS 1.7 písm. d); IFRS 9.5.7.5, B5.7.1; príloha V, časť 2.21

 

 

330

Hedžová neefektívnosť hedžingov reálnej hodnoty pre nástroje vlastného imania oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok

IAS 1.7 písm. e); IFRS 9.5.7.5; .6.5.3; IFRS 7.24C; príloha V, časť 2.22

 

 

340

Zmeny reálnej hodnoty nástrojov vlastného imania oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok [hedžovaná položka]

IFRS 9.5.7.5; 9.6.5.8 písm. b); Príloha V, časť 2.22

 

 

350

Zmeny reálnej hodnoty nástrojov vlastného imania oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok [hedžingový nástroj]

IAS 1.7 písm. e); IFRS 9.5.7.5; 9.6.5.8 písm. a); príloha V, časť 2.57

 

 

360

Zmeny reálnej hodnoty finančných záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia priraditeľné k zmenám kreditného rizika

IAS 1.7 písm. f); IFRS 9 5.7.7; príloha V, časť 2.23

 

 

128

Položky, ktoré sa môžu reklasifikovať na zisk alebo stratu

IAS 1.82A písm. a) bod ii)

 

 

130

Hedžing čistých investícií do zahraničných prevádzok [efektívny podiel]

IFRS 9.6.5.13 písm. a); IFRS 7.24B písm. b) bod ii) a iii); IFRS 7.24C písm. b) body i) a iv), 7.24E písm. a); príloha V, časť 2.24

 

 

140

Prevod cudzej meny

IAS 21.52 písm. b); IAS 21.32, 38 – 49

 

 

150

Hedžingové deriváty. Rezerva na hedžingy peňažných tokov [efektívny podiel]

IAS 1.7 písm. e); IFRS 7.24B písm. b) bod ii) a iii); IFRS 7.24C písm. b) bod i); 7.24E; IFRS 9.6.5.11 písm. b); príloha V, časť 2.25

 

 

155

Zmeny reálnej hodnoty dlhových nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok

IAS 1.7 písm. da); IFRS 9.4.1.2A; 5.7.10; príloha V, časť 2.26

 

 

165

Hedžingové nástroje [neurčené prvky]

IAS 1.7 písm. g), h); IFRS 9.6.5.15, 9.6.5.16; IFRS 7.24E písm. b), c); príloha V, časť 2.60

 

 

170

Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj

IFRS 5.38, IG príklad 12

 

 

180

Podiel iných vykazovaných príjmov a výdavkov týkajúcich sa investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

 

190

Nerozdelené zisky

Článok 4 ods. 1 bod 123 CRR

 

 

200

Preceňovacie rezervy

IFRS 1.30, D5 – D8; príloha V, časť 2.28

 

 

210

Ostatné rezervy

IAS 1.54; IAS 1.78 písm. e)

 

 

220

Rezervy alebo akumulované straty z investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov účtované metódou vlastného imania

IAS 28.11; príloha V, časť 2.29

 

 

230

Ostatné

Príloha V, časť 2.29

 

 

240

(-) Vlastné akcie

IAS 1.79 písm. a) bod vi); IAS 32.33 – 34, AG 14, AG 36; príloha V, časť 2.30

46

 

250

Zisk alebo strata pripísateľná vlastníkom materskej spoločnosti

IAS 1.81B písm. b) bod ii)

2

 

260

(-) Predbežné dividendy

IAS 32.35

 

 

270

Menšinové podiely [nekontrolné podiely]

IAS 1.54 písm. q)

 

 

280

Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok

Článok 4 ods. 1 bod 100 CRR

46

 

290

Ostatné položky

 

46

 

300

CELKOVÉ VLASTNÉ IMANIE

IAS 1.9 písm. c), IG 6

46

 

310

CELKOVÉ VLASTNÉ IMANIE A CELKOVÉ ZÁVÄZKY

IAS 1.IG6

 

 

2.    Výkaz ziskov a strát 

Odkazy

Rozčlenenie v tabuľke

Bežné obdobie

010

010

Úrokové výnosy

IAS 1.97; príloha V, časť 2.31

16

 

020

Finančné aktíva držané na obchodovanie

IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e); príloha V, časť 2.33 a 34

 

 

025

Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e); IFRS 9.5.7.1

 

 

030

Finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e)

 

 

041

Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok

IFRS 7.20 písm. b); IFRS 9.5.7.10 – 11; IFRS 9.4.1.2A

 

 

051

Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote

IFRS 7.20 písm. b); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2

 

 

070

Deriváty – účtovanie hedžingu, úrokové riziko

IFRS 9. dodatok A; .B6.6.16; príloha V, časť 2.35

 

 

080

Ostatné aktíva

Príloha V, časť 2.36

 

 

085

Úrokové výnosy zo záväzkov

IFRS 9.5.7.1, príloha V, časť 2.37

 

 

090

(Úrokové náklady)

IAS 1.97; príloha V, časť 2.31

16

 

100

(Finančné záväzky držané na obchodovanie)

IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e); príloha V, časť 2.33 a 34

 

 

110

(Finančné záväzky určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia)

IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e)

 

 

120

(Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote)

IFRS 7.20 písm. b); IFRS 9.5.7.2

 

 

130

(Deriváty – účtovanie hedžingu, úrokové riziko)

IAS 39.9; príloha V, časť 2.35

 

 

140

(Ostatné záväzky)

Príloha V, časť 2.38

 

 

145

(Úrokové náklady z aktív)

IFRS 9.5.7.1, príloha V, časť 2.39

 

 

150

(Výdavky na akciový kapitál splatný na požiadanie)

IFRIC 2.11

 

 

160

Dividendové výnosy

Príloha V, časť 2.40

31

 

170

Finančné aktíva držané na obchodovanie

IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e); Príloha V, časť 2.40

 

 

175

Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e), IFRS 9.5.7.1A; príloha V, časť 2.40

 

 

191

Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok

IFRS 7.20 písm. a) bod ii); IFRS 9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.1A; príloha V, časť 2.41

 

 

192

Investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov účtované metódou inou než metódou vlastného imania

Príloha V, časť 2.42

 

 

200

Príjem z poplatkov a provízií

IFRS 7.20 písm. c)

22

 

210

(Výdavky na poplatky a provízie)

IFRS 7.20 písm. c)

22

 

220

Zisky alebo (-) straty z ukončenia vykazovania finančných aktív a záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom

Príloha V, časť 2.45

16

 

231

Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok

IFRS 9.4.12A; IFRS 9.5.7.10 – 11

 

 

241

Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote

IFRS 7.20 písm. a) bod v); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2

 

 

260

Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote

IFRS 7.20 písm. a) bod v); IFRS 9.5.7.2

 

 

270

Ostatné

 

 

 

280

Zisky alebo (-) straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie, v čistom

IFRS 7.20 písm. a) bod i); IFRS 9.5.7.1; príloha V, časť 2.43, 46

16

 

287

Zisky alebo (-) straty z neobchodných finančných aktív povinne oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom

IFRS 7.20 písm. a) bod i); IFRS 9.5.7.1; príloha V, časť 2.46

 

 

290

Zisky alebo (-) straty z finančných aktív a záväzkov určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom

IFRS 7.20 písm. a) bod i); IFRS 9.5.7.1; príloha V, časť 2.44

16, 45

 

300

Zisky alebo (-) straty z účtovania hedžingu, v čistom

Príloha V, časť 2.47

16

 

310

Kurzové rozdiely [zisk alebo (-) strata], v čistom

IAS 21.28, 52 písm. a)

 

 

330

Zisky alebo (-) straty z ukončenia vykazovania nefinančných aktív, v čistom

IAS 1.34; príloha V, časť 2.48

45

 

340

Ostatné prevádzkové výnosy

Príloha V, časť 2.314 – 316

45

 

350

(Ostatné prevádzkové náklady)

Príloha V, časť 2.314 – 316

45

 

355

CELKOVÉ PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY, V ČISTOM

 

 

 

360

(Administratívne výdavky)

 

 

 

370

(Výdavky na zamestnancov)

IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6

44

 

380

(Ostatné administratívne výdavky)

 

16

 

385

(Peňažné príspevky do fondov na riešenie krízových situácií a systémov ochrany vkladov)

Príloha V, časť 2.48i

 

 

390

(Odpisy)

IAS 1.102, 104

 

 

400

(Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia)

IAS 1.104; IAS 16.73 písm. e) bod vii)

 

 

410

(Investičný majetok)

IAS 1.104; IAS 40.79 písm. d) bod iv)

 

 

420

(Ostatné nehmotné aktíva)

IAS 1.104; IAS 38.118 písm. e) bod vi)

 

 

425

Úprava ziskov alebo (-) strát, v čistom

IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 dodatok A; príloha V, časť 2.49

 

 

426

Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok

IFRS 7.35J

 

 

427

Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote

IFRS 7.35J

 

 

430

[Rezervy alebo (-) zrušenie rezerv]

IAS 37.59, 84; IAS 1.98 písm. b), f) a g)

9

12

43

 

435

(Platobné prísľuby pre fondy riešenia krízových situácií a systémy ochrany vkladov)

Príloha V, časť 2.48i

 

 

440

(Poskytnuté prísľuby a záruky)

IFRS 9.4.2.1 písm. c), d), 9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, príloha V, časť 2.50

 

 

450

(Ostatné rezervy)

 

 

 

460

[Zníženie hodnoty alebo (-) zrušenie zníženia hodnoty finančných aktív neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia]

IFRS 7.20 písm. a) bod viii); IFRS 9.5.4.4; príloha V, časť 2.51, 53

12

 

481

(Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok)

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8

12

 

491

(Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote)

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8

12

 

510

[Zníženie hodnoty alebo (-) zrušenie zníženia hodnoty investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov]

IAS 28.40 – 43

16

 

520

[Zníženie hodnoty alebo (-) zrušenie zníženia hodnoty nefinančných aktív]

IAS 36.126 písm. a), b)

16

 

530

(Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia)

IAS 16.73 písm. e) body v) – vi)

 

 

540

(Investičný majetok)

IAS 40.79 písm. d) bod v)

 

 

550

(Goodwill)

IFRS 3. dodatok B67 písm. d) bod v); IAS 36.124

 

 

560

(Ostatné nehmotné aktíva)

IAS 38.118 písm. e) body iv), v)

 

 

570

(Ostatné)

IAS 36.126 písm. a), b)

 

 

580

Záporný goodwill vykázaný vo výsledku hospodárenia

IFRS 3. dodatok B64 písm. n) bod i)

 

 

590

Podiel zisku alebo (-) straty z investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov účtovaných metódou vlastného imania

Príloha V, časť 2.54

 

 

600

Zisk alebo (-) strata z neobežných aktív a skupín na vyradenie klasifikovaných ako držané na predaj, ktoré sa nekvalifikujú ako ukončené činnosti

IFRS 5.37; príloha V, časť 2.55

 

 

610

ZISK ALEBO (-) STRATA Z POKRAČOVANIA ČINNOSTÍ PRED ZDANENÍM

IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A

 

 

620

[Daňové náklady alebo (-) výnosy súvisiace so ziskom alebo stratou z pokračovania činností]

IAS 1.82 písm. d); IAS 12.77

 

 

630

ZISK ALEBO (-) STRATA Z POKRAČOVANIA ČINNOSTÍ PO ZDANENÍ

IAS 1, IG 6

 

 

640

Zisk alebo (-) strata z ukončených činností po zdanení

IAS 1.82 písm. ea); IFRS 5.33 písm. a), 5.33 A; príloha V, časť 2.56

 

 

650

Zisk alebo (-) strata z ukončených činností pred zdanením

IFRS 5.33 písm. b) bod i)

 

 

660

[Daňové náklady alebo (-) výnosy týkajúce sa ukončených činností]

IFRS 5.33 písm. b) bod ii), iv)

 

 

670

ZISK ALEBO (-) STRATA ZA ROK

IAS 1.81A písm. a)

 

 

680

Prisúditeľné menšinovému podielu [nekontrolným podielom]

IAS 1.81B písm. b) bod i)

 

 

690

Prisúditeľné vlastníkom materskej spoločnosti

IAS 1.81B písm. b) bod ii)

 

 

5.    Rozčlenenie neobchodných úverov a preddavkov podľa produktu

5.1    Úvery a preddavky iné ako držané na obchodovanie a aktíva na obchodovanie podľa produktu 

 

Odkazy

Hrubá účtovná hodnota

Účtovná hodnota Príloha V, časť 1.27

Centrálne banky

Orgány verejnej správy

Úverové inštitúcie

Ostatné finančné korporácie

Nefinančné korporácie

Domácnosti

Príloha V, časť 1.34

Príloha V, časť 1.42 písm. a)

Príloha V, časť 1.42 písm. b)

Príloha V, časť 1.42 písm. c)

Príloha V, časť 1.42 písm. d)

Príloha V, časť 1.42 písm. e)

Príloha V, časť 1.42 písm. f)

005

010

020

030

040

050

060

Podľa produktu

010

Na požiadanie [výzva na splatenie] a v krátkej lehote [bežný účet]

Príloha V, časť 2.85 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

020

Pohľadávka z kreditnej karty

Príloha V, časť 2.85 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

030

Obchodné pohľadávky

Príloha V, časť 2.85 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

040

Finančné lízingy

Príloha V, časť 2.85 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

050

Obrátené repo úvery

Príloha V, časť 2.85 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

060

Ostatné termínované úvery

Príloha V, časť 2.85 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

070

Preddavky, ktoré nepredstavujú úvery

Príloha V, časť 2.85 písm. g)

 

 

 

 

 

 

 

080

ÚVERY A PREDDAVKY

Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

Podľa kolaterálu

090

z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku

Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87

 

 

 

 

 

 

 

100

z čoho: ostatné úvery zabezpečené kolaterálom

Príloha V, časť 2.86 písm. b), 87

 

 

 

 

 

 

 

Podľa účelu

110

z čoho: úver na spotrebu

Príloha V, časť 2.88 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

120

z čoho: úvery na bývanie

Príloha V, časť 2.88 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

Podľa podriadenosti

130

z čoho: úvery na financovanie projektov

Príloha V, časť 2.89; článok 147 ods. 8 CRR

 

 

 

 

 

 

 

8.    Rozčlenenie finančných záväzkov

8.1    Rozčlenenie finančných záväzkov podľa produktu a podľa sektora protistrany 

 

Účtovná hodnota Príloha V, časť 1.27

Akumulované zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika

Držané na obchodovanie

Určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

Amortizovaná hodnota

Účtovanie hedžingu

Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP

IFRS 7.8 písm. e) bod ii); IFRS 9 dodatok A, IFRS 9.BA.6 – BA.7, IFRS 9.6.7

IFRS 7.8 písm. e) bod i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5

IFRS 7.8 písm. g); IFRS 9.4.2.1

IFRS 7.24A písm. a); IFRS 9.6

Článok 33 ods. 1 písm. b), článok 33 ods. 1 písm. c) CRR; príloha V, časť 2.101

010

020

030

037

040

010

Deriváty

IFRS 9.BA.7 písm. a)

 

 

 

 

 

020

Krátke pozície

IFRS 9.BA.7 písm. b)

 

 

 

 

 

030

Nástroje vlastného imania

IAS 32.11

 

 

 

 

 

040

Dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.31

 

 

 

 

 

050

Vklady

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9; príloha V, časť 1.36

 

 

 

 

 

060

Centrálne banky

Príloha V, časť 1.42 písm. a), 44 písm. c)

 

 

 

 

 

070

Bežné účty/jednodňové vklady

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.1

 

 

 

 

 

080

Vklady s dohodnutou splatnosťou

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.2

 

 

 

 

 

090

Vklady s výpovednou lehotou

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97

 

 

 

 

 

100

Zmluvy o repo transakciách

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.4

 

 

 

 

 

110

Orgány verejnej správy

Príloha V, časť 1.42 písm. b), 44 písm. c)

 

 

 

 

 

120

Bežné účty/jednodňové vklady

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.1

 

 

 

 

 

130

Vklady s dohodnutou splatnosťou

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.2

 

 

 

 

 

140

Vklady s výpovednou lehotou

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97

 

 

 

 

 

150

Zmluvy o repo transakciách

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.4

 

 

 

 

 

160

Úverové inštitúcie

Príloha V, časť 1.42 písm. c), 44 písm. c)

 

 

 

 

 

170

Bežné účty/jednodňové vklady

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.1

 

 

 

 

 

180

Vklady s dohodnutou splatnosťou

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.2

 

 

 

 

 

190

Vklady s výpovednou lehotou

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97

 

 

 

 

 

200

Zmluvy o repo transakciách

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.4

 

 

 

 

 

210

Ostatné finančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. d), 44 písm. c)

 

 

 

 

 

220

Bežné účty/jednodňové vklady

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.1

 

 

 

 

 

230

Vklady s dohodnutou splatnosťou

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.2

 

 

 

 

 

240

Vklady s výpovednou lehotou

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97

 

 

 

 

 

250

Zmluvy o repo transakciách

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.4

 

 

 

 

 

260

Nefinančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. e), 44 písm. c)

 

 

 

 

 

270

Bežné účty/jednodňové vklady

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.1

 

 

 

 

 

280

Vklady s dohodnutou splatnosťou

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.2

 

 

 

 

 

290

Vklady s výpovednou lehotou

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97

 

 

 

 

 

300

Zmluvy o repo transakciách

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.4

 

 

 

 

 

310

Domácnosti

Príloha V, časť 1.42 písm. f), 44 písm. c)

 

 

 

 

 

320

Bežné účty/jednodňové vklady

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.1

 

 

 

 

 

330

Vklady s dohodnutou splatnosťou

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.2

 

 

 

 

 

340

Vklady s výpovednou lehotou

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97

 

 

 

 

 

350

Zmluvy o repo transakciách

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.4

 

 

 

 

 

360

Emitované dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.37, časť 2.98

 

 

 

 

 

370

Vkladové listy

Príloha V, časť 2.98 písm. a)

 

 

 

 

 

380

Cenné papiere zabezpečené aktívami

Článok 4 ods. 1 bod 61 CRR

 

 

 

 

 

390

Kryté dlhopisy

Článok 129 CRR

 

 

 

 

 

400

Hybridné zmluvy

Príloha V, časť 2.98 písm. d)

 

 

 

 

 

410

Ostatné emitované dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 2.98 písm. e)

 

 

 

 

 

420

Konvertibilné zložené finančné nástroje

IAS 32, AG 31

 

 

 

 

 

430

Nekonvertibilné

 

 

 

 

 

 

440

Ostatné finančné záväzky

Príloha V, časť 1.38 – 41

 

 

 

 

 

445

z čoho: lízingové záväzky

IFRS 16.22, 26 – 28, 47 písm. b)

 

 

 

 

 

450

FINANČNÉ ZÁVÄZKY

 

 

 

 

 

 

8.2    Podriadené finančné záväzky 

Odkazy

Účtovná hodnota

Určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

V amortizovanej hodnote

IFRS 7.8 písm. e) bod i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5

IFRS 7.8 písm. g); IFRS 9.4.2.1

010

020

010

Vklady

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9; príloha V, časť 1.36

 

 

020

Emitované dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.37

 

 

030

PODRIADENÉ FINANČNÉ ZÁVÄZKY

Príloha V, časť 2.99 – 100

 

 

10.    Deriváty – obchodovanie a ekonomické hedžingyPodľa druhu rizika / podľa produktu alebo druhu trhu

Odkazy

Účtovná hodnota

Pomyselná hodnota

Finančné aktíva držané na obchodovanie a obchodné finančné aktíva

Finančné záväzky držané na obchodovanie a obchodné finančné záväzky

Celkové obchodovanie

z čoho: predané

Príloha V, časť 2.120, 131

IFRS 9.BA.7 písm. a); Príloha V, časť 2.120, 131

Príloha V, časť 2.133 – 135

Príloha V, časť 2.133 – 135

010

020

030

040

010

Úroková sadzba

Príloha V, časť 2.129 písm. a)

 

 

 

 

020

z čoho: ekonomické hedžingy

Príloha V, časť 2.137 – 139

 

 

 

 

030

OTC opcie

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

040

OTC iné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

050

Opcie organizovaného trhu

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

060

Organizovaný trh – ostatné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

070

Vlastné imanie

Príloha V, časť 2.129 písm. b)

 

 

 

 

080

z čoho: ekonomické hedžingy

Príloha V, časť 2.137 – 139

 

 

 

 

090

OTC opcie

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

100

OTC iné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

110

Opcie organizovaného trhu

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

120

Organizovaný trh – ostatné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

130

Devízy a zlato

Príloha V, časť 2.129 písm. c)

 

 

 

 

140

z čoho: ekonomické hedžingy

Príloha V, časť 2.137 – 139

 

 

 

 

150

OTC opcie

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

160

OTC iné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

170

Opcie organizovaného trhu

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

180

Organizovaný trh – ostatné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

190

Úver

Príloha V, časť 2.129 písm. d)

 

 

 

 

195

z čoho: ekonomické hedžingy s použitím opcie na reálnu hodnotu

IFRS 9.6.7.1; príloha V, časť 2.140

 

 

 

 

201

z čoho: ostatné ekonomické hedžingy

Príloha V, časť 2.137 – 140

 

 

 

 

210

Swap na kreditné zlyhanie

 

 

 

 

 

220

Opcia na kreditné rozpätie

 

 

 

 

 

230

Swap na celkový výnos

 

 

 

 

 

240

Ostatné

 

 

 

 

 

250

Komodity

Príloha V, časť 2.129 písm. e)

 

 

 

 

260

z čoho: ekonomické hedžingy

Príloha V, časť 2.137 – 139

 

 

 

 

270

Ostatné

Príloha V, časť 2.129 písm. f)

 

 

 

 

280

z čoho: ekonomické hedžingy

Príloha V, časť 2.137 – 139

 

 

 

 

290

DERIVÁTY

IFRS 9. dodatok A

 

 

 

 

300

z čoho: OTC – úverové inštitúcie

Príloha V, časť 1.42 písm. c), 44 písm. e), časť 2.141 písm. a), 142

 

 

 

 

310

z čoho: OTC – ostatné finančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. d), 44 písm. e), časť 2.141 písm. b)

 

 

 

 

320

z čoho: OTC – zvyšné

Príloha V, časť 1.44 písm. e), 2.141 písm. c)

 

 

 

 

11.    Účtovanie hedžingu

11.1    Deriváty – účtovanie hedžingu: rozčlenenie podľa druhu rizika a druhu hedžinguPodľa produktu alebo podľa druhu trhu

 

Účtovná hodnota

Pomyselná hodnota

Aktíva

Záväzky

Celkový hedžing

z čoho: predané

Odkazy

IFRS 7.24A; príloha V, časť 2.120, 131

IFRS 7.24A; príloha V, časť 2.120, 131

Príloha V, časť 2.133 – 135

Príloha V, časť 2.133 – 135

010

020

030

040

010

Úroková sadzba

Príloha V, časť 2.129 písm. a)

 

 

 

 

020

OTC opcie

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

030

OTC iné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

040

Opcie organizovaného trhu

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

050

Organizovaný trh – ostatné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

060

Vlastné imanie

Príloha V, časť 2.129 písm. b)

 

 

 

 

070

OTC opcie

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

080

OTC iné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

090

Opcie organizovaného trhu

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

100

Organizovaný trh – ostatné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

110

Devízy a zlato

Príloha V, časť 2.129 písm. c)

 

 

 

 

120

OTC opcie

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

130

OTC iné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

140

Opcie organizovaného trhu

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

150

Organizovaný trh – ostatné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

160

Úver

Príloha V, časť 2.129 písm. d)

 

 

 

 

170

Swap na kreditné zlyhanie

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

180

Opcia na kreditné rozpätie

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

190

Swap na celkový výnos

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

200

Ostatné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

210

Komodity

Príloha V, časť 2.129 písm. e)

 

 

 

 

220

Ostatné

Príloha V, časť 2.129 písm. f)

 

 

 

 

230

HEDŽING REÁLNEJ HODNOTY

IFRS 7.24A; IAS 39.86 písm. a); IFRS 9.6.5.2 písm. a)

 

 

 

 

240

Úroková sadzba

Príloha V, časť 2.129 písm. a)

 

 

 

 

250

OTC opcie

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

260

OTC iné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

270

Opcie organizovaného trhu

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

280

Organizovaný trh – ostatné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

290

Vlastné imanie

Príloha V, časť 2.129 písm. b)

 

 

 

 

300

OTC opcie

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

310

OTC iné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

320

Opcie organizovaného trhu

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

330

Organizovaný trh – ostatné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

340

Devízy a zlato

Príloha V, časť 2.129 písm. c)

 

 

 

 

350

OTC opcie

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

360

OTC iné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

370

Opcie organizovaného trhu

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

380

Organizovaný trh – ostatné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

390

Úver

Príloha V, časť 2.129 písm. d)

 

 

 

 

400

Swap na kreditné zlyhanie

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

410

Opcia na kreditné rozpätie

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

420

Swap na celkový výnos

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

430

Ostatné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

440

Komodity

Príloha V, časť 2.129 písm. e)

 

 

 

 

450

Ostatné

Príloha V, časť 2.129 písm. f)

 

 

 

 

460

HEDŽINGY PEŇAŽNÝCH TOKOV

IFRS 7.24A; IAS 39.86 písm. b); IFRS 9.6.5.2 písm. b)

 

 

 

 

470

HEDŽING ČISTÝCH INVESTÍCIÍ DO ZAHRANIČNEJ PREVÁDZKY

IFRS 7.24A; IAS 39.86 písm. c); IFRS 9.6.5.2 písm. c)

 

 

 

 

480

HEDŽINGY REÁLNEJ HODNOTY ÚROKOVÉHO RIZIKA PORTFÓLIA

IAS 39.71, 81A, 89A, AG 114 – 132

 

 

 

 

490

HEDŽINGY PEŇAŽNÝCH TOKOV ÚROKOVÉHO RIZIKA PORTFÓLIA

IAS 39.71

 

 

 

 

500

DERIVÁTY – ÚČTOVANIE HEDŽINGU

IFRS 7.24A; IAS 39.9; IFRS 9.6.1

 

 

 

 

510

z čoho: OTC – úverové inštitúcie

Príloha V, časť 1.42 písm. c), 44 písm. e), časť 2.141 písm. a), 142

 

 

 

 

520

z čoho: OTC – ostatné finančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. d), 44 písm. e), časť 2.141 písm. b)

 

 

 

 

530

z čoho: OTC – zvyšné

Príloha V, časť 1.44 písm. e), 2.141 písm. c)

 

 

 

 

18.    Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách

18.0    Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách 

Odkazy

Hrubá účtovná hodnota / Nominálna hodnota

Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika a rezervy

Maximálna výška kolaterálu alebo záruky, ktorú možno zohľadniť Príloha V, časť 2.119

 

Bezproblémové

Problémové

 

Bezproblémové expozície – Akumulovaná znížená hodnota a rezervy

Problémové expozície – Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika a rezervy

Prijatý kolaterál a prijaté finančné záruky

 

V rámci splatnosti alebo po splatnosti <= 30 dní

Po splatnosti > 30 dní <= 90 dní

Z čoho: nástroje bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (etapa 1)

Z čoho: nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)

 

Splatenie nepravdepodobné, ktoré nie sú po splatnosti alebo sú po splatnosti <= 90 dní

Po splatnosti > 90 dní <= 180 dní

Po splatnosti > 180 dní <= 1 rok

Po splatnosti > 1 rok <= 2 roky

Po splatnosti > 2 roky <= 5 rokov

Po splatnosti > 5 rokov <= 7 rokov

Po splatnosti > 7 rokov

Z čoho: nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)

Z čoho: v stave zlyhania

Z čoho: úverovo znehodnotené nástroje (etapa 3)

 

Z čoho: nástroje bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (etapa 1)

Z čoho: nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)

 

Splatenie nepravdepodobné, ktoré nie sú po splatnosti alebo sú po splatnosti <= 90 dní

Po splatnosti > 90 dní <= 180 dní

Po splatnosti > 180 dní <= 1 rok

Po splatnosti > 1 rok <= 2 roky

Po splatnosti > 2 roky <= 5 rokov

Po splatnosti > 5 rokov <= 7 rokov

Po splatnosti > 7 rokov

Z čoho: nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)

Z čoho: úverovo znehodnotené nástroje (etapa 3)

Kolaterál prijatý pri bezproblémových expozíciách

Kolaterál prijatý pri problémových expozíciách

Prijaté finančné záruky prijaté pri bezproblémových expozíciách

Prijaté finančné záruky prijaté pri problémových expozíciách

010

020

030

055

056

057

060

070

080

090

101

102

106

107

109

110

121

130

140

141

142

150

160

170

180

191

192

196

197

950

951

201

200

205

210

Príloha V, časť 1.34, časť 2.118, 221

Príloha V, časť 2. 213 – 216, 223 – 239

Príloha V, časť 2. 222, 235

Príloha V, časť 2. 222, 235

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M písm. a); príloha V, časť 2. 237 písm. d)

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M písm. b) bod i) Príloha V, časť 2. 237 písm. c)

Príloha V, časť 2. 213 – 216, 223 – 239

Príloha V, časť 2. 222, 235 – 236

Príloha V, časť 2. 222, 235 – 236

Príloha V, časť 2. 222, 235 – 236

Príloha V, časť 2. 222, 235 – 236

Príloha V, časť 2. 222, 235 – 236

Príloha V, časť 2. 222, 235 – 236

Príloha V, časť 2. 222, 235 – 236

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M písm. b) bod i) Príloha V, časť 2. 237 písm. c)

Článok 178 CRR; príloha V, časť 2.237 písm. b)

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9. dodatok A; príloha V, časť 2.237 písm. a)

Príloha V, časť 2. 238

Príloha V, časť 2. 238

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M písm. a); príloha V, časť 2. 237 písm. d)

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M písm. b) bod i) Príloha V, časť 2. 237 písm. c)

Príloha V, časť 2. 238

Príloha V, časť 2. 236, 238

Príloha V, časť 2. 236, 238

Príloha V, časť 2. 236, 238

Príloha V, časť 2. 236, 238

Príloha V, časť 2. 236, 238

Príloha V, časť 2. 236, 238

Príloha V, časť 2. 236, 238

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M písm. b) bod i) Príloha V, časť 2. 237 písm. c)

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9. dodatok A; príloha V, časť 2.237 písm. a)

Príloha V, časť 2. 239

Príloha V, časť 2. 239

Príloha V, časť 2. 239

Príloha V, časť 2. 239

005

Pokladničné zostatky v centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na požiadanie

Príloha V, časť 2.2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Centrálne banky

Príloha V, časť 1.42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Orgány verejnej správy

Príloha V, časť 1.42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Úverové inštitúcie

Príloha V, časť 1.42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Ostatné finančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Nefinančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Úvery a preddavky

Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Centrálne banky

Príloha V, časť 1.42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Orgány verejnej správy

Príloha V, časť 1.42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Úverové inštitúcie

Príloha V, časť 1.42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Ostatné finančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Nefinančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Z čoho: malé a stredné podniky

MSP článok 1 ods. 2 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na podnikanie

Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234i písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Domácnosti

Príloha V, časť 1.42 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie

Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234i písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Z čoho: úver na spotrebu

Príloha V, časť 2.88 písm. a), 234i písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

DLHOVÉ NÁSTROJE V OBSTARÁVACEJ CENE ALEBO V AMORTIZOVANEJ HODNOTE

Príloha V, časť 2.233 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Centrálne banky

Príloha V, časť 1.42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Orgány verejnej správy

Príloha V, časť 1.42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Úverové inštitúcie

Príloha V, časť 1.42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Ostatné finančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Nefinančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Úvery a preddavky

Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Centrálne banky

Príloha V, časť 1.42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Orgány verejnej správy

Príloha V, časť 1.42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Úverové inštitúcie

Príloha V, časť 1.42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Ostatné finančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Nefinančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

Z čoho: malé a stredné podniky

MSP článok 1 ods. 2 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

Z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na podnikanie

Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234i písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Domácnosti

Príloha V, časť 1.42 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

Z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie

Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234i písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

Z čoho: úver na spotrebu

Príloha V, časť 2.88 písm. a), 234i písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

DLHOVÉ NÁSTROJE OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ INÝ KOMPLEXNÝ ÚČTOVNÝ VÝSLEDOK ALEBO CEZ METÓDY VLASTNÉHO IMANIA PODLIEHAJÚCE ZNÍŽENIU HODNOTY

Príloha V, časť 2.233 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Centrálne banky

Príloha V, časť 1.42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Orgány verejnej správy

Príloha V, časť 1.42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Úverové inštitúcie

Príloha V, časť 1.42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Ostatné finančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

Nefinančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Úvery a preddavky

Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Centrálne banky

Príloha V, časť 1.42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Orgány verejnej správy

Príloha V, časť 1.42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

Úverové inštitúcie

Príloha V, časť 1.42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

Ostatné finančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226

Nefinančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

Z čoho: malé a stredné podniky

MSP článok 1 ods. 2 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

Z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na podnikanie

Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234i písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

Domácnosti

Príloha V, časť 1.42 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

Z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie

Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234i písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

933

Z čoho: úver na spotrebu

Príloha V, časť 2.88 písm. a), 234i písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

DLHOVÉ NÁSTROJE OCEŇOVANÉ PRÍSNOU LOCOM ALEBO REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ALEBO CEZ METÓDY VLASTNÉHO IMANIA NEPODLIEHAJÚCE ZNÍŽENIU HODNOTY

Príloha V, časť 2.233 písm. c), 234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

DLHOVÉ NÁSTROJE INÉ NEŽ DRŽANÉ NA OBCHODOVANIE ALEBO OBCHODNÉ DLHOVÉ NÁSTROJE

Príloha V, časť 2.217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

DLHOVÉ NÁSTROJE DRŽANÉ NA PREDAJ

Príloha V, časť 2.220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Poskytnuté úverové prísľuby

Príloha I k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.44 písm. g), časť 2.102 – 105, 113, 116, 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Centrálne banky

Príloha V, časť 1.42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Orgány verejnej správy

Príloha V, časť 1.42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Úverové inštitúcie

Príloha V, časť 1.42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Ostatné finančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Nefinančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Domácnosti

Príloha V, časť 1.42 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Poskytnuté finančné záruky

IFRS 4 príloha A; príloha I k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.44 písm. f), časť 2.102 – 105, 114, 116, 225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Centrálne banky

Príloha V, časť 1.42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Orgány verejnej správy

Príloha V, časť 1.42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Úverové inštitúcie

Príloha V, časť 1.42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Ostatné finančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Nefinančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Domácnosti

Príloha V, časť 1.42 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Ostatné poskytnuté prísľuby

Príloha I k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.44 písm. g), časť 2.102 – 105, 115, 116, 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Centrálne banky

Príloha V, časť 1.42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Orgány verejnej správy

Príloha V, časť 1.42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Úverové inštitúcie

Príloha V, časť 1.42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Ostatné finančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Nefinančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Domácnosti

Príloha V, časť 1.42 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

PODSÚVAHOVÉ EXPOZÍCIE

Príloha V, časť 2.217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.    Informácie o expozíciách s úľavou 

Odkazy

Hrubá účtovná hodnota / Nominálna hodnota expozícií s opatreniami týkajúcimi sa úľavy

Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika a rezervy

Maximálna výška kolaterálu alebo záruky, ktorú možno zohľadniť Príloha V, časť 2.119

 

Bezproblémové expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy

Problémové expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy

 

Bezproblémové expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy – Akumulovaná znížená hodnota a rezervy

Problémové expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy – Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika a rezervy

Prijatý kolaterál a prijaté finančné záruky

 

Nástroje s úpravou obchodných podmienok

Refinancovanie

z čoho: bezproblémové expozície s úľavou v skúšobnej lehote reklasifikované z problémových

 

Nástroje s úpravou obchodných podmienok

Refinancovanie

z čoho: v stave zlyhania

z čoho: zhoršenej kvality

z čoho: úľava problémových expozícií pred úľavou

 

Nástroje s úpravou obchodných podmienok

Refinancovanie

Kolaterál prijatý pri expozíciách s opatreniami týkajúcimi sa úľavy

Prijaté finančné záruky prijaté pri expozíciách s opatreniami týkajúcimi sa úľavy

 

Z čoho: kolaterál prijatý pri expozíciách s opatreniami týkajúcimi sa úľavy

 

Z čoho: Prijaté finančné záruky prijaté pri expozíciách s opatreniami týkajúcimi sa úľavy

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

175

180

185

Príloha V, časť 1.34, časť 2. 118, 240 – 245, 251 – 258

Príloha V, časť 2. 256, 259 – 262

Príloha V, časť 2.241 písm. a), 266

Príloha V, časť 2. 241 písm. b), 265 – 266

Príloha V, časť 2. 256 písm. b), 261

Príloha V, časť 2. 259 – 263

Príloha V, časť 2.241 písm. a), 266

Príloha V, časť 2. 241 písm. b), 265 – 266

Článok 178 CRR; príloha V, časť 2.264 písm. b)

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9. dodatok A; príloha V, časť 2.264 písm. a)

Príloha V, časť 2. 231, 252 písm. a), 263

Príloha V, časť 2. 267

Príloha V, časť 2. 207

Príloha V, časť 2. 207

Príloha V, časť 2. 241 písm. a), 267

Príloha V, časť 2. 241 písm. b), 267

Príloha V, časť 2. 268

Príloha V, časť 2. 268

Príloha V, časť 2. 268

Príloha V, časť 2. 268

005

Pokladničné zostatky v centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na požiadanie

Príloha V, časť 2.2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Centrálne banky

Príloha V, časť 1.42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Orgány verejnej správy

Príloha V, časť 1.42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Úverové inštitúcie

Príloha V, časť 1.42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Ostatné finančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Nefinančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Úvery a preddavky

Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Centrálne banky

Príloha V, časť 1.42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Orgány verejnej správy

Príloha V, časť 1.42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Úverové inštitúcie

Príloha V, časť 1.42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Ostatné finančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Nefinančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Z čoho: malé a stredné podniky

MSP článok 1 ods. 2 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na podnikanie

Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234i písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Domácnosti

Príloha V, časť 1.42 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie

Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234i písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Z čoho: úver na spotrebu

Príloha V, časť 2.88 písm. a), 234i písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

DLHOVÉ NÁSTROJE V OBSTARÁVACEJ CENE ALEBO V AMORTIZOVANEJ HODNOTE

Príloha V, časť 2.249 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Centrálne banky

Príloha V, časť 1.42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Orgány verejnej správy

Príloha V, časť 1.42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Úverové inštitúcie

Príloha V, časť 1.42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Ostatné finančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Nefinančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Úvery a preddavky

Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Centrálne banky

Príloha V, časť 1.42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Orgány verejnej správy

Príloha V, časť 1.42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Úverové inštitúcie

Príloha V, časť 1.42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Ostatné finančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Nefinančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

Z čoho: malé a stredné podniky

MSP článok 1 ods. 2 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

Z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na podnikanie

Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234i písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Domácnosti

Príloha V, časť 1.42 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

Z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie

Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234i písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

Z čoho: úver na spotrebu

Príloha V, časť 2.88 písm. a), 234i písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

DLHOVÉ NÁSTROJE OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ INÝ KOMPLEXNÝ ÚČTOVNÝ VÝSLEDOK ALEBO CEZ METÓDY VLASTNÉHO IMANIA PODLIEHAJÚCE ZNÍŽENIU HODNOTY

Príloha V, časť 2.249 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Centrálne banky

Príloha V, časť 1.42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Orgány verejnej správy

Príloha V, časť 1.42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Úverové inštitúcie

Príloha V, časť 1.42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Ostatné finančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

Nefinančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Úvery a preddavky

Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Centrálne banky

Príloha V, časť 1.42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Orgány verejnej správy

Príloha V, časť 1.42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

Úverové inštitúcie

Príloha V, časť 1.42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

Ostatné finančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226

Nefinančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

Z čoho: malé a stredné podniky

MSP článok 1 ods. 2 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

Z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na podnikanie

Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234i písm. a)