EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2023

2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/2023, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių ekologinio projektavimo reikalavimai, iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1015/2010 (Tekstas svarbus EEE.)

C/2019/2124

OL L 315, 2019 12 5, p. 285–312 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2023/oj

5.12.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 315/285


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/2023

2019 m. spalio 1 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių ekologinio projektavimo reikalavimai, iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1015/2010

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnį,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

vadovaudamasi Direktyva 2009/125/EB, Komisija turėtų nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus su energija susijusiems gaminiams, kurių pardavimo ir prekybos apimtis Sąjungoje yra didelė ir kurie aplinkai daro didelį poveikį, kurį galima gerokai sumažinti be pernelyg didelių išlaidų patobulinant konstrukciją;

(2)

taikant Direktyvos 2009/125/EB 16 straipsnio 1 dalį Komisijos sudarytame 2016–2019 m. ekologinio projektavimo darbo plane (Komisijos komunikate COM(2016) 773 (2)) nustatyti ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos 2016–2019 m. darbo prioritetai. Darbo plane nurodytos su energija susijusių gaminių grupės, laikytinos prioritetinėmis atliekant parengiamuosius tyrimus ir vėliau priimant įgyvendinimo priemones, taip pat peržiūrint Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1015/2010 (3), Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1061/2010 (4) ir Komisijos direktyvą 96/60/EB (5);

(3)

apskaičiuota, kad taikant Darbo plane numatytas priemones būtų galima iki 2030 m. sutaupyti daugiau kaip 260 TWh galutinės energijos per metus, o tai prilygsta metinio išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimui maždaug 100 mln. tonų 2030 m. Viena iš Darbo plane išvardytų produktų grupių, susijusi su galimybe 2030 m. sutaupyti maždaug 2,5 TWh elektros energijos per metus ir taip sumažinti išmetamųjų ŠESD kiekį 0,8 Mt CO2 ekvivalentu per metus, taip pat sutaupyti 711 mln. m3 vandens, yra buitinės skalbyklės ir buitinės skalbyklės-džiovyklės;

(4)

buitinių skalbyklių ekologinio projektavimo reikalavimus Komisija nustatė Reglamente (ES) Nr. 1015/2010 ir pagal tą reglamentą turėtų jį peržiūrėti atsižvelgdama į technologijų pažangą;

(5)

Komisija Reglamentą (ES) Nr. 1015/2010 peržiūrėjo ir išnagrinėjo techninius, aplinkosauginius ir ekonominius buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių aspektus, taip pat naudotojų elgesį realiomis sąlygomis. Peržiūra atlikta glaudžiai bendradarbiaujant su Sąjungos ir trečiųjų valstybių suinteresuotaisiais subjektais ir suinteresuotosiomis šalimis. Peržiūros rezultatai paskelbti viešai ir pristatyti Konsultacijų forumui, įsteigtam pagal Direktyvos 2009/125/EB 18 straipsnį;

(6)

Iš peržiūros tyrimo paaiškėjo, kad reikia persvarstyti buitinių skalbyklių ekologinio projektavimo reikalavimus ir nustatyti buitinių skalbyklių-džiovyklių ekologinio projektavimo reikalavimus. Tie reikalavimai susiję su pagrindinių išteklių, kaip antai energijos ir vandens, naudojimu. Taip pat reikia nustatyti reikalavimus, susijusius su efektyviu išteklių naudojimu, kaip antai galimybe remontuoti ir perdirbti;

(7)

reikšmingi buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių, kurioms taikomas šis reglamentas, aplinkosauginiai aspektai yra naudojimo etapu suvartojamos energijos ir vandens kiekis, gyvavimo ciklo pabaigoje susidarančios atliekos ir gamybos etapu (dėl žaliavų gavybos ir apdorojimo) bei naudojimo etapu (dėl elektros energijos suvartojimo ir nuotekų) į orą išmetamų ir į vandenį išleidžiamų teršalų kiekis;

(8)

apskaičiuota, kad 2015 m. Sąjungoje gaminiai, kuriems taikomas šis reglamentas, per metus suvartojo 35,3 TWh energijos ir 2 496 mln. m3 vandens. Numatoma, kad net jeigu nebus imtasi priemonių, 2030 m. buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių suvartojamos energijos kiekis sumažės iki 33,5 TWh, o vandens – iki 1 764 mln. m3. Tačiau, jei dabartiniai ekologinio projektavimo reikalavimai būtų atnaujinti, suvartojamos energijos ir vandens kiekio mažėjimą būtų galima paspartinti. Galiausiai nustatyta, kad pastaraisiais metais buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių eksploatavimo trukmė sutrumpėjo iki maždaug 12,5 metų ir tikėtina, jog ši tendencija nesikeis, jei nebus paskatų;

(9)

Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui COM(2015) 614 final (6) (Žiedinės ekonomikos veiksmų plane) ir Komunikate dėl Ekologinio projektavimo darbo plano (7) pabrėžiama ekologinio projektavimo sistemos svarba siekiant remti perėjimą prie efektyvesnio išteklių naudojimo ir žiedinės ekonomikos. Direktyvoje 2012/19/ES (8) daroma nuoroda į Direktyvą 2009/125/EB ir nurodoma, kad ekologinio projektavimo reikalavimais turėtų būti sudaromos palankesnės sąlygos pakartotinai naudoti, išmontuoti ir naudoti elektros ir elektroninės įrangos atliekas (EEĮA), sprendžiant šiuos klausimus pradinėse grandyse. Todėl šiame reglamente turėtų būti nustatyti atitinkami reikalavimai, kuriais būtų prisidedama prie žiedinės ekonomikos tikslų įgyvendinimo;

(10)

nebuitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių charakteristikos yra kitokios ir jos naudojamos kitoms reikmėms. Jos reglamentuojamos kitais teisės aktais, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB (9), todėl į šio reglamento taikymo sritį neturėtų būti įtrauktos; Buitinėms skalbyklėms ir buitinėms skalbyklėms-džiovyklėms skirtos nuostatos turėtų būti taikomos tų pačių techninių charakteristikų skalbyklėms ir skalbyklėms-džiovyklėms, nepriklausomai nuo jų naudojimo sąlygų;

(11)

daugiau nei vieną būgną turinčioms buitinėms skalbyklėms ir skalbyklėms-džiovyklėms specialios taisyklės turėtų būti taikomos tik jei visi jų būgnai atlieka tą pačią funkciją. Kitu atveju kiekvienas būgnas turėtų būti laikomas atskira buitine skalbykle arba atskira buitine skalbykle-džiovykle;

(12)

reikėtų nustatyti specialius reikalavimus, taikomus buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių mažos galios veiksenai. Gaminiams, kuriems taikomas šis reglamentas, neturėtų būti taikomi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1275/2008 (10) reikalavimai. Reglamentas (EB) Nr. 1275/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(13)

atitinkami gaminio parametrai turėtų būti matuojami patikimais, tiksliais ir atkuriamais metodais. Tuose metoduose turėtų būti atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo metodus, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1025/2012 (11) I priede išvardytų Europos standartizacijos organizacijų priimtus darniuosius standartus, jei jų yra;

(14)

pagal Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnį šiame reglamente turėtų būti nustatyta taikytina atitikties vertinimo tvarka;

(15)

kad būtų lengviau tikrinti atitiktį reikalavimams, gamintojai, importuotojai arba įgaliotieji atstovai turėtų Direktyvos 2009/125/EB IV ir V prieduose nurodytuose techniniuose dokumentuose pateikti informaciją, susijusią su šiame reglamente nustatytais reikalavimais;

(16)

Jei techniniuose dokumentuose pagal šį reglamentą reikalaujami pateikti parametrai sutampa su parametrais, kuriuos reikalaujama pateikti informacijos apie gaminį lape pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/2014 (12), gamintojai, importuotojai arba įgaliotieji atstovai atitinkamus duomenis turėtų įrašyti į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1369 (13) sukurtą gaminių duomenų bazę ir jiems nebereikėtų jų pateikti rinkos priežiūros institucijoms techniniuose dokumentuose;

(17)

siekiant užtikrinti šio reglamento veiksmingumą bei patikimumą ir apsaugoti vartotojus, turėtų būti neleidžiama rinkai pateikti gaminių, kurių veikimo savybės bandymo sąlygomis automatiškai pakinta, kad būtų deklaruoti geresni parametrai;

(18)

be šiame reglamente nustatytų reikalavimų, pagal Direktyvos 2009/125/EB I priedo 3 dalies 2 punktą turėtų būti nustatyti orientaciniai geriausių esamų technologijų etalonai, kad informacija apie gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, aplinkosauginį veiksmingumą per jų gyvavimo ciklą būtų plačiai ir lengvai prieinama;

(19)

šis reglamentas turėtų būti peržiūrimas, kad būtų įvertintas jo nuostatų tinkamumas ir veiksmingumas siekiant jame nustatytų tikslų. Peržiūros terminas turėtų būti pakankamas, kad būtų galima įgyvendinti visas nuostatas ir jos padarytų poveikį rinkai;

(20)

Reglamentas (ES) Nr. 1015/2010 turėtų būti panaikintas;

(21)

siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo Reglamento (ES) Nr. 1015/2010 prie šio reglamento, nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos turėtų būti galima vartoti naują formuluotę „eco 40–60“.

(22)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2009/125/EB 19 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomi ekologinio projektavimo reikalavimai, kuriuos turi atitikti į elektros tinklą jungiamos buitinės skalbyklės ir skalbyklės-džiovyklės, įskaitant įmontuojamas buitines skalbykles ir skalbykles-džiovykles, ir į elektros tinklą jungiamos buitinės skalbyklės ir skalbyklės-džiovyklės, kurios taip pat gali būti maitinamos iš baterijų, kad jas būtų galima pateikti rinkai ar pradėti naudoti.

2.   Šis reglamentas netaikomas:

a)

skalbyklėms ir skalbyklėms-džiovyklėms, kurioms taikoma Direktyva 2006/42/EB;

b)

iš baterijų maitinamoms buitinėms skalbyklėms ir skalbyklėms-džiovyklėms, kurias į elektros tinklą galima jungti per atskirai įsigyjamą kintamosios ir nuolatinės srovės keitiklį.

3.   II priedo 1–6 dalių ir 9 dalies 1 punkto a ir c papunkčių ir 2 punkto i ir vii papunkčių reikalavimai netaikomi:

a)

buitinėms skalbyklėms, kurių vardinis pajėgumas mažesnis nei 2 kg;

b)

buitinėms skalbyklėms-džiovyklėms, kurių vardinis skalbimo ciklo pajėgumas mažesnis nei 2 kg.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

(1)

maitinimas iš elektros tinklo – elektros energijos tiekimas iš 230 (± 10 %) voltų 50 Hz kintamosios srovės tinklo;

(2)

automatinė skalbyklė – skalbyklė, kuri į ją sudėtus skalbinius išskalbia pati naudotojui nesikišant jokiu programos etapu;

(3)

buitinė skalbyklė – automatinė skalbyklė namų ūkio skalbiniams skalbti ir skalauti naudojant vandenį, chemines bei mechanines priemones ir šilumos išteklius, turinti gręžimo funkciją ir, kaip gamintojas deklaruoja atitikties deklaracijoje, atitinkanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/35/ES (14) arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES (15);

(4)

buitinė skalbyklė-džiovyklė – buitinė skalbyklė, kuri, be automatinės skalbyklės funkcijų, tame pačiame būgne dar gali ir džiovinti tekstilės gaminius juos šildydama ir vartydama ir, kaip gamintojas deklaruoja atitikties deklaracijoje, atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/35/ES arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES;

(5)

įmontuojamoji buitinė skalbyklė – buitinė skalbyklė, suprojektuota, išbandyta ir parduodama tik tam, kad būtų:

a)

įmontuota į spintą arba apdengta (iš viršaus ir (arba) apačios, ir šonų) plokštėmis;

b)

tvirtai pritvirtinta prie spintos šonų, viršaus ar dugno arba prie dengiamųjų plokščių ir

c)

ant jos būtų uždėta gamyklinė integruota priekinė apdaila arba specialiai pagaminta priekinė plokštė;

(6)

įmontuojamoji buitinė skalbyklė-džiovyklė – buitinė skalbyklė-džiovyklė, suprojektuota, išbandyta ir parduodama tik tam, kad būtų:

a)

įmontuota į spintą arba apdengta (iš viršaus ir (arba) apačios, ir šonų) plokštėmis;

b)

tvirtai pritvirtinta prie spintos šonų, viršaus ar dugno arba prie dengiamųjų plokščių ir

c)

ant jos būtų uždėta gamyklinė integruota priekinė apdaila arba specialiai pagaminta priekinė plokštė;

(7)

keliabūgnė buitinė skalbyklė – buitinė skalbyklė, turinti daugiau kaip vieną būgną; būgnai gali būti įmontuoti atskirose sekcijose arba tame pačiame korpuse.

(8)

keliabūgnė buitinė skalbyklė-džiovyklė – buitinė skalbyklė-džiovyklė, turinti daugiau kaip vieną būgną; būgnai gali būti įmontuoti atskirose sekcijose arba tame pačiame korpuse;

(9)

lygiavertis modelis – modelis, kurio techninės informacijos lape nurodytos techninės charakteristikos yra tokios pačios, tačiau kurį tas pats gamintojas, importuotojas arba įgaliotasis atstovas rinkai pateikia arba pradeda naudoti kaip kitą modelį su skirtingu modelio žymeniu;

(10)

modelio žymuo – paprastai raidinis skaitmeninis kodas, pagal kurį tam tikras gaminio modelis atskiriamas nuo kitų to paties prekės ženklo arba to paties pavadinimo gamintojo, importuotojo ar įgaliotojo atstovo modelių;

(11)

gaminių duomenų bazė – Reglamentu (ES) 2017/1369 nustatytas susistemintas duomenų apie gaminius rinkinys, kurį sudaro vartotojams skirta viešoji dalis, kurioje informacija apie atskirus gaminių parametrus prieinama naudojantis elektroninėmis priemonėmis, interneto portalas, per kurį ta informacija prieinama, ir atitikties dalis su aiškiai nustatytomis prieigos teisėmis ir saugumo reikalavimais;

(12)

„eco 40–60“ – programa, kurią gamintojas, importuotojas arba įgaliotasis atstovas deklaravo kaip tinkamą per tą patį skalbimo ciklą kartu skalbti vidutiniškai nešvariems medvilniniams skalbiniams, kuriuos, kaip nurodyta, galima skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, ir su kuria siejami ekologinio projektavimo reikalavimai dėl energijos vartojimo efektyvumo, skalbimo efektyvumo, skalavimo efektyvumo, programos trukmės ir suvartojamo vandens kiekio;

(13)

programa – iš anksto nustatytų operacijų, kurias gamintojas, importuotojas arba įgaliotasis atstovas nurodė kaip tinkamas tam tikrų rūšių tekstilės gaminiams skalbti, džiovinti arba nepertraukiamai skalbti ir džiovinti, seka;

(14)

skalbimo ciklas – pagal pasirinktą programą nustatytas visas skalbimo procesas, kurį sudaro skirtingų operacijų, įskaitant skalbimą, skalavimą ir gręžimą, seka;

Kitų prieduose vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos I priede.

3 straipsnis

Ekologinio projektavimo reikalavimai

II ir VI prieduose nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi nuo jame nurodytų datų.

4 straipsnis

Atitikties vertinimas

1.   Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnyje nurodyta atitikties vertinimo procedūra – tos direktyvos IV priede nustatyta projektavimo vidaus kontrolės sistema arba tos direktyvos V priede nustatyta valdymo sistema.

2.   Kad būtų galima įvertinti atitiktį pagal Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnį, techniniuose dokumentuose pateikiamos deklaruotos II priedo 3–7 dalyse nurodytų parametrų vertės ir išsamūs pagal III priedą atliktų skaičiavimų duomenys ir rezultatai.

3.   Jei tam tikro modelio techniniuose dokumentuose pateikta informacija buvo gauta:

a)

remiantis kito gamintojo modeliu, turinčiu tokias pačias technines charakteristikas, susijusias su pateiktina technine informacija arba

b)

apskaičiuojant remiantis konstrukcija arba ekstrapoliuojant kito to paties ar kito gamintojo modelio duomenis, arba abiem šiais būdais,

techniniuose dokumentuose pateikiami išsamūs tokio skaičiavimo duomenys, gamintojo atliktas vertinimas skaičiavimo tikslumui patikrinti ir, kai tinkama, skirtingų gamintojų modelių tapatumo deklaracija.

Techniniuose dokumentuose pateikiamas visų lygiaverčių modelių sąrašas ir nurodomi modelių žymenys.

4.   Techniniuose dokumentuose Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2014 VI priede nurodyta tvarka pateikiama jame nustatyta informacija. Nedarant poveikio Direktyvos 2009/125/EB IV priedo 2 punkto g papunkčio taikymui, rinkos priežiūros tikslais gamintojai, importuotojai ir įgaliotieji atstovai gali remtis į gaminių duomenų bazę įkeltais techniniais dokumentais, kuriuose pateikiama ta pati informacija, nustatyta Deleguotajame reglamente (ES) 2019/2014.

5 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, valstybių narių institucijos taiko šio reglamento IV priede išdėstytą patikros procedūrą.

6 straipsnis

Reikalavimų apėjimas

Gamintojas, importuotojas arba įgaliotasis atstovas neteikia rinkai gaminių, suprojektuotų taip, kad gebėtų nustatyti, jog yra bandomi (pvz., atpažintų bandymo sąlygas arba bandymo ciklą), ir į tai sureaguotų bandymo metu automatiškai pakeisdami savo veikimo charakteristikas, kad būtų pasiektas palankesnis bet kurio iš parametrų, gamintojo, importuotojo ar įgaliotojo atstovo deklaruotų techniniuose dokumentuose arba nurodytų bet kuriame iš pateikiamų dokumentų, lygis.

Gaminio suvartojamas energijos ir vandens kiekis ir bet kurie kiti deklaruoti parametrai, matuojami pagal tą patį bandymų standartą, kuriuo remiantis parengta atitikties deklaracija, atnaujinus programinę įrangą arba programinę aparatinę įrangą neturi pablogėti, nebent prieš ją atnaujinant galutinis naudotojas su tuo aiškiai sutinka. Dėl atsisakymo atnaujinti veikimo charakteristikos neturi pasikeisti.

7 straipsnis

Orientaciniai etalonai

Priimant šį reglamentą rinkoje esančių efektyviausių gaminių ir technologijų orientaciniai etalonai pateikiami V priede.

8 straipsnis

Peržiūra

Komisija, atsižvelgdama į technologijų pažangą, iki 2025 m. gruodžio 25 d. peržiūri šį reglamentą ir peržiūros rezultatus, įskaitant, jei reikia, persvarstymo pasiūlymo projektą, pateikia Konsultacijų forumui.

Atliekant peržiūrą visų pirma vertinama:

a)

buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkosauginio veiksmingumo didinimo potencialas;

b)

vartotojų elgsenos pokyčiai ir galimybė įvesti privalomą atgalinio ryšio mechanizmą, susijusį su skalbyklės arba skalbyklės-džiovyklės skalbinių įkrova ir pasirinktos programos suvartojamos energijos kiekiu;

c)

galiojančių efektyvaus išteklių naudojimo reikalavimų veiksmingumas;

d)

ar tikslinga gaminiams nustatyti papildomus efektyvaus išteklių naudojimo reikalavimus, atitinkančius žiedinės ekonomikos tikslus, ir ar turėtų būti pateikiama daugiau atsarginių dalių;

e)

ar būtų galima ir tikslinga nustatyti naujus reikalavimus dėl automatinio ploviklių ir kitų priedų dozavimo;

f)

ar būtų galima ir tikslinga nustatyti naujus reikalavimus dėl priemonių mikroplastiko kiekiui vandens nuotekose mažinti, pvz., filtrų.

9 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1275/2008 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 1275/2008 I priedo 1 punktas:

įrašas „Skalbimo mašinos“ išbraukiamas;

įrašas „Kiti maisto gaminimo ir kitokio jo apdirbimo prietaisai, drabužių valymo ir priežiūros prietaisai“ pakeičiamas įrašu „Kiti maisto gaminimo ir kitokio jo apdirbimo prietaisai, drabužių valymo ir priežiūros prietaisai, išskyrus buitines skalbykles ir buitines skalbykles-džiovykles“.

10 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (ES) Nr. 1015/2010 panaikinamas 2021 m. kovo 1 d.

11 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Nuo 2019 m. gruodžio 25 d. iki 2021 m. vasario 28 d., nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1015/2010 I priedo 1 punkte nustatyto reikalavimo, prie buitinės skalbyklės programos parinkčių arba jos rodytuve nereikia pateikti formuluočių „Standartinė medvilnės 60 °C programa“ ir „Standartinė medvilnės 40 °C programa“, jei įvykdytos šios sąlygos:

formuluotės „Standartinė medvilnės 60 °C programa“ ir „Standartinė medvilnės 40 °C programa“ yra aiškiai pateiktos instrukcijų knygelėje ir techniniuose dokumentuose, nurodytuose Reglamento (ES) Nr. 1015/2010 4 straipsnio 2 dalyje, ir

programa „eco 40–60“ yra aiškiai nurodyta prie buitinės skalbyklės programų parinkčių ar jos rodytuve, kaip nustatyta šio reglamento II priedo 1 dalies 3 papunktyje.

12 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. kovo 1 d. Tačiau jo 6 straipsnio pirma pastraipa ir 11 straipsnis taikomi nuo 2019 m. gruodžio 25 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. spalio 1 d.

Komisijos vardu

Jean-Claude JUNCKER

Pirmininkas


(1)  OL L 285, 2009 10 31, p. 10.

(2)  Komisijos komunikatas „2016–2019 m. Ekologinio projektavimo darbo planas“, COM(2016) 773 final, 2016 11 30.

(3)  2010 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1015/2010, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių skalbyklių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 293, 2010 11 11, p. 21).

(4)  2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1061/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių skalbyklių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 47).

(5)  1996 m. rugsėjo 19 d. Komisijos direktyva 96/60/EB, įgyvendinanti Direktyvą 92/75/EEB, dėl energijos sunaudojimo parodymo, ženklinant buitines kombinuotas skalbimo ir džiovimo mašinas (OL L 266, 1996 10 18, p. 1).

(6)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Uždaro ciklo kūrimas. ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas“ (COM(2015) 0614 final, 2015 12 2).

(7)  COM(2016) 773 final, 2016 11 30.

(8)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL L 197, 2012 7 24, p. 38).

(9)  2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB (OL L 157, 2006 6 9, p. 24).

(10)  2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi budėjimo režimu, išjungties režimu ir tinkliniu budėjimo režimu veikiančios elektros ir elektroninės buitinės ir biuro įrangos ekologinio projektavimo reikalavimai dėl elektros energijos sunaudojimo (OL L 339, 2008 12 18, p. 45).

(11)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, p. 12).

(12)  2019 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1061/2010 ir Komisijos direktyva 96/60/EB (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 29).

(13)  2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369, kuriuo nustatoma energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES (OL L 198, 2017 7 28, p. 1).

(14)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/35/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 357).

(15)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (OL L 153, 2014 5 22, p. 62).


I PRIEDAS

Prieduose vartojamų terminų apibrėžtys

Vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) – svertinio suvartojamos energijos kiekio ir standartinio ciklo suvartojamos energijos kiekio santykis;

2)

džiovinimo ciklas – pagal reikiamą programą nustatytas visas džiovinimo procesas, kurį sudaro skirtingų operacijų, įskaitant šildymą ir cirkuliacinį džiovinimą, seka;

3)

visas ciklas – skalbimo ir džiovinimo procesas, kurį sudaro skalbimo ciklas ir džiovinimo ciklas;

4)

nepertraukiamas ciklas – visas ciklas nenutraukiant proceso, kai naudotojui nereikia įsikišti jokiu programos etapu;

5)

vardinis pajėgumas – 0,5 kg intervalais gamintojo, importuotojo arba įgaliotojo atstovo nurodyta didžiausia tam tikros rūšies sausų tekstilės gaminių, kuriuos galima apdoroti pagal pasirinktą programą per vieną buitinės skalbyklės skalbimo ciklą arba per vieną visą buitinės skalbyklės-džiovyklės ciklą, įkrovus pagal gamintojo, importuotojo arba įgaliotojo atstovo instrukcijas, masė kilogramais;

6)

vardinis skalbimo ciklo pajėgumas – gamintojo, importuotojo arba įgaliotojo atstovo 0,5 kg intervalais nurodyta didžiausia tam tikros rūšies sausų tekstilės gaminių, kuriuos galima apdoroti pagal pasirinktą programą per vieną buitinės skalbyklės skalbimo ciklą arba per vieną buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklą, įkrovus pagal gamintojo, importuotojo arba įgaliotojo atstovo instrukcijas, masė kilogramais;

7)

vardinis džiovinimo ciklo pajėgumas – gamintojo, importuotojo arba įgaliotojo atstovo 0,5 kg intervalais nurodyta didžiausia tam tikros rūšies sausų tekstilės gaminių, kuriuos galima apdoroti pagal pasirinktą programą per vieną buitinės skalbyklės-džiovyklės džiovinimo ciklą, įkrovus pagal gamintojo, importuotojo arba įgaliotojo atstovo instrukcijas, masė kilogramais;

8)

svertinis suvartojamos energijos kiekis (EW) – esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui, pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo ir ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo programa „eco 40–60“ veikiančios buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės per skalbimo ciklą suvartojamos energijos kiekio svertinis vidurkis, išreikštas kilovatvalandėmis per ciklą;

9)

svertinis suvartojamos energijos kiekis (EWD) – esant vardiniam pajėgumui ir pusei vardinio pajėgumo buitinės skalbyklės-džiovyklės per skalbimo ir džiovinimo ciklą suvartojamos energijos kiekio svertinis vidurkis, išreikštas kilovatvalandėmis per ciklą;

10)

skalbimo ir džiovinimo ciklas – buitinės skalbyklės-džiovyklės viso ciklo, kurį sudaro programos „eco 40–60“ skalbimo ciklas ir džiovinimo pasiekiant spintoje laikomų skalbinių sausumą ciklas, pavadinimas;

11)

standartinio ciklo suvartojamos energijos kiekis (SCE) – kaip atskaitos vertė naudojamas nuo vardinio pajėgumo priklausantis buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės suvartojamos energijos kiekis kilovatvalandėmis per ciklą;

12)

svertinis suvartojamo vandens kiekis (WW) – esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui, pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo ir ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo programa „eco 40–60“ veikiančios buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės per skalbimo ciklą suvartojamo vandens kiekio svertinis vidurkis, išreikštas litrais per ciklą;

13)

svertinis suvartojamo vandens kiekis (WWD) – esant vardiniam pajėgumui ir pusei vardinio pajėgumo buitinės skalbyklės-džiovyklės per skalbimo ir džiovinimo ciklą suvartojamo vandens kiekio svertinis vidurkis, išreikštas litrais per ciklą;

14)

skalbimo efektyvumo indeksas – buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo skalbimo efektyvumo (IW) ar buitinės skalbyklės-džiovyklės viso ciklo skalbimo efektyvumo (JW) santykis su standartinės skalbyklės skalbimo efektyvumu;

15)

skalavimo efektyvumas – linijinio alkilbenzensulfonato (LAS) liekamoji koncentracija apdorojamuose tekstilės gaminiuose pasibaigus buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklui (IR) arba buitinės skalbyklės-džiovyklės visam ciklui (JR), išreiškiama gramais vienam kilogramui sausų tekstilės gaminių;

16)

liekamasis drėgnis – drėgmės kiekis, likęs buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių skalbimo ciklo įkrovoje pasibaigus skalbimo ciklui;

17)

galutinis drėgnis – drėgmės kiekis, likęs buitinių skalbyklių-džiovyklių įkrovoje pasibaigus džiovinimo ciklui;

18)

spintoje laikomų skalbinių sausumas – per džiovinimo ciklą iki 0 % galutinio drėgnio išdžiovintų apdorotų tekstilės gaminių būsena;

19)

programos trukmė (tW) – laikas nuo pasirinktos programos įjungimo (neįskaitant naudotojo nustatytos įjungimo delsos) iki to momento, kai programos pabaigos indikatorius parodo, jog naudotojas gali išimti skalbinius;

20)

ciklo trukmė (tWD) – skalbyklės-džiovyklės viso ciklo laikas nuo pasirinktos skalbimo ciklo programos įjungimo (neįskaitant naudotojo nustatytos delsos) iki to momento, kai džiovinimo ciklo pabaigos indikatorius parodo, jog naudotojas gali išimti skalbinius;

21)

išjungties veiksena (Po) – būsena, kai buitinė skalbyklė arba buitinė skalbyklė-džiovyklė yra prijungta prie elektros tinklo, tačiau neatlieka jokios funkcijos; išjungties veiksena taip pat laikoma:

a)

būsena, kai išjungties veiksena tik parodoma;

b)

būsena, kai atliekamos tik tokios funkcijos, kurių paskirtis – užtikrinti elektromagnetinį suderinamumą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/30/ES (1);

22)

budėjimo veiksena (Psm) – neribotą laiką galinti trukti būsena, kai buitinė skalbyklė arba buitinė skalbyklė-džiovyklė yra prijungta prie elektros tinklo, tačiau užtikrina tik šias funkcijas:

a)

veikimo aktyvinimo funkciją arba veikimo aktyvinimo funkciją tik parodant, kad ji yra aktyvi, ir (arba)

b)

veikimo aktyvinimo funkciją, įjungiamą per ryšio tinklo jungtį, ir (arba)

c)

informacijos arba būsenos rodymą, ir (arba)

d)

gedimų aptikimo funkciją, rodančią, kad reikia imtis neatidėliotinų priemonių;

23)

ryšio tinklas – ryšių infrastruktūra, kuriai būdinga ryšio linijų topologija ir architektūra, įskaitant fizinius komponentus, organizacinius principus, ryšio procedūras ir formatus (protokolus);

24)

apsaugos nuo raukšlių funkcija – buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės operacija baigus programą, kad skalbiniai pernelyg nesusiglamžytų;

25)

uždelstoji veiksena (Pds) – būsena, kai naudotojas tam tikram laikui atideda pasirinktos programos ciklo pradžią arba pabaigą;

26)

atsarginė dalis – atskira dalis, kuria galima pakeisti tą pačią arba panašią funkciją atliekančią gaminio dalį;

27)

profesionalus remontininkas – veiklos vykdytojas arba įmonė, teikiantis (-i) buitinių skalbyklių arba buitinių skalbyklių-džiovyklių taisymo ir profesionalios techninės priežiūros paslaugas;

28)

garantija – mažmenininko arba gamintojo įsipareigojimas vartotojui:

a)

grąžinti sumokėtą kainą;

b)

pakeisti, suremontuoti arba tinkamai sutvarkyti buitinę skalbyklę ir buitinę skalbyklę-džiovyklę, jei jos neatitinka garantijos dokumente arba atitinkamoje reklamoje išdėstytų specifikacijų.


(1)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 79).


II PRIEDAS

Ekologinio projektavimo reikalavimai

1.   PROGRAMŲ REIKALAVIMAI

Nuo 2021 m. kovo 1 d. buitinės skalbyklės ir buitinės skalbyklės-džiovyklės turi atitikti toliau nurodytus reikalavimus.

1)

Buitinės skalbyklės ir buitinių skalbyklių-džiovyklių skalbimo procesas turi užtikrinti:

a)

skalbimo ciklą, vadinamą „eco 40–60“, kurį atliekant galima išskalbti įprasto nešvarumo medvilninius skalbinius, kuriuos, kaip nurodyta, galima skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, kartu per tą patį ciklą;

b)

skalbimo ciklą, vadinamą „20 °C“, kurį atliekant galima išskalbti nelabai nešvarius medvilninius skalbinius nominalioje 20 °C temperatūroje;

šie ciklai turi būti aiškiai nurodyti prie programos parinkčių, rodytuve ir per tinklo jungtį, priklausomai nuo buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės turimų funkcinių galimybių;

2)

reikalavimai, nustatyti 3 punkto 1 ir 3 papunkčiuose, 4 punkto 1, 2 ir 5 papunkčiuose, 5 punkte ir 6 punkto 1 papunktyje, skirti „eco 40–60“ programai;

3)

programos „eco 40–60“ pavadinimas turi būti nurodytas prie programos parinkčių, rodytuve ir per tinklo jungtį, priklausomai nuo buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės turimų funkcinių galimybių;

pavadinimu „eco 40–60“ gali būti vadinama tik ši programa. Pavadinimo „eco 40–60“ formai šrifto, šrifto dydžio, rašymo didžiosiomis ar mažosiomis raidėmis arba spalvos apribojimų netaikoma. Jokia kita programa negali turėti savo pavadinime termino „eco“;

programa „eco 40–60“ turi būti nustatyta kaip numatytoji programa, kai programa parenkama automatiškai arba yra pasirinktos programos išlaikymo funkcija, arba, jei nėra automatinio programos parinkimo galimybės, turi būti galima ją pasirinkti tiesiogiai neprivalant rinktis tam tikros temperatūros ar įkrovos;

ant buitinių skalbyklių arba buitinių skalbyklių-džiovyklių nei atskirai, nei kartu su kita informacija negalima nurodyti žodžių „įprasta“, „kasdienė“, „reguliari“ ir „standartinė“ ar jų atitikmenų kuria nors oficialiąja ES kalba.

2.   SKALBIMO IR DŽIOVINIMO CIKLAS

Nuo 2021 m. kovo 1 d. buitinės skalbyklės-džiovyklės turi atitikti šiuos reikalavimus:

1)

buitinės skalbyklės-džiovyklės turi užtikrinti medvilninių skalbinių visą ciklą, vadinamą „skalbimo ir džiovinimo“ ciklu:

kuris yra nepertraukiamas, jei buitinė skalbyklė-džiovyklė užtikrina nepertraukiamą ciklą;

jei skalbimo ciklas yra „eco 40–60“ programa, kaip nurodyta 1 punkte, ir

jei džiovinimo ciklu pasiekiamas spintoje laikomų sausų skalbinių sausumas;

2)

skalbimo ir džiovinimo ciklas turi būti aiškiai nustatomas naudotojo instrukcijose, nurodytose šio priedo 9 punkte;

3)

jei buitinė skalbyklė-džiovyklė užtikrina nepertraukiamą ciklą, skalbimo ir džiovinimo ciklo vardinis pajėgumas turi būti vardinis šio ciklo pajėgumas;

4)

jei buitinė skalbyklė-džiovyklė neturi nepertraukiamo ciklo, skalbimo ir džiovinimo ciklo vardinis pajėgumas turi būti „eco 40–60“ programos vardinio skalbimo ciklo pajėgumo ir džiovinimo ciklo, kuriuo pasiekiama spintoje laikomų skalbinių sausumas, vardinio džiovinimo ciklo pajėgumo mažesnė vertė;

5)

reikalavimai, nustatyti 3 punkto 2 ir 4 papunkčiuose, 4 punkto 3, 4 ir 6 papunkčiuose ir 6 punkto 2 papunktyje, yra skirti skalbimo ir džiovinimo ciklui.

3.   ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI

Nuo 2021 m. kovo 1 d. buitinės skalbyklės ir buitinės skalbyklės-džiovyklės turi atitikti šiuos reikalavimus:

1)

buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių skalbimo ciklo energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIW) turi būti mažesnis kaip 105;

2)

buitinių skalbyklių-džiovyklių skalbimo ir džiovinimo ciklo energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIWD) turi būti mažesnis kaip 105.

Nuo 2024 m. kovo 1 d. buitinės skalbyklės, kurių vardinis pajėgumas didesnis kaip 3 kg, ir buitinės skalbyklės-džiovyklės, kurių vardinis skalbimo ciklo pajėgumas didesnis kaip 3 kg, turi atitikti šiuos reikalavimus:

3)

buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių skalbimo ciklo EEIW turi būti mažesnis kaip 91;

4)

buitinių skalbyklių-džiovyklių skalbimo ir džiovinimo ciklo EEIWD turi būti mažesnis kaip 88.

EEIW ir EEIWD apskaičiuojami pagal III priedą.

4.   VEIKIMO REIKALAVIMAI

Nuo 2021 m. kovo 1 d. buitinės skalbyklės ir buitinės skalbyklės-džiovyklės turi atitikti šiuos reikalavimus:

1)

buitinių skalbyklių, kurių vardinis pajėgumas didesnis kaip 3 kg, ir buitinių skalbyklių-džiovyklių, kurių vardinis skalbimo ciklo pajėgumas didesnis kaip 3 kg, „eco 40–60“ programos skalbimo efektyvumo indeksas (Iw) turi būti didesnis kaip 1,03 kiekvienam iš šių įkrovos dydžių: vardinio skalbimo ciklo pajėgumo, pusės vardinio skalbimo ciklo pajėgumo ir ketvirčio vardinio skalbimo ciklo pajėgumo;

2)

buitinių skalbyklių, kurių vardinis pajėgumas mažesnis arba lygus 3 kg, ir buitinių skalbyklių-džiovyklių, kurių vardinis skalbimo ciklo pajėgumas mažesnis arba lygus 3 kg, „eco 40–60“ programos skalbimo efektyvumo indeksas (Iw) turi būti didesnis kaip 1,00, esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui;

3)

buitinių skalbyklių-džiovyklių, kurių vardinis pajėgumas didesnis kaip 3 kg, skalbimo ir džiovinimo ciklo skalbimo efektyvumo indeksas (Jw) turi būti didesnis kaip 1,03, esant vardiniam pajėgumui ir pusei vardinio pajėgumo;

4)

buitinių skalbyklių-džiovyklių, kurių vardinis pajėgumas mažesnis arba lygus 3 kg, skalbimo ir džiovinimo ciklo skalbimo efektyvumo indeksas (Jw) turi būti didesnis kaip 1,00, esant vardiniam pajėgumui;

5)

buitinių skalbyklių, kurių vardinis pajėgumas didesnis kaip 3 kg, ir buitinių skalbyklių-džiovyklių, kurių vardinis skalbimo ciklo pajėgumas didesnis kaip 3 kg, „eco 40–60“ programos skalavimo efektyvumas (IR) turi būti mažesnis arba lygus 5,0 g/kg kiekvienam iš šių įkrovos dydžių: vardinio skalbimo ciklo pajėgumo, pusės vardinio skalbimo ciklo pajėgumo ir ketvirčio vardinio skalbimo ciklo pajėgumo;

6)

buitinių skalbyklių-džiovyklių, kurių vardinis pajėgumas didesnis kaip 3 kg, skalbimo ir džiovinimo ciklo skalavimo efektyvumas (JR) turi būti mažesnis arba lygus 5,0 g/kg, esant vardiniam pajėgumui ir pusei vardinio pajėgumo.

Iw, Jw, IR ir JR apskaičiuojami pagal III priedą.

5.   REIKALAVIMAI TRUKMEI

Nuo 2021 m. kovo 1 d. buitinės skalbyklės ir buitinės skalbyklės-džiovyklės turi atitikti šiuos reikalavimus:

programos „eco 40–60“ trukmė (tw), išreikšta valandomis ir minutėmis bei suapvalinta minučių tikslumu, turėtų būti mažesnė arba lygi laiko ribai tcap, kuri priklauso nuo vardinio pajėgumo taip:

1)

vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui laiko riba gaunama pagal tokią lygtį:

tcap(in min) =137 + c × 10,2

ir ji yra ne didesnė kaip 240 minučių;

2)

pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo ir ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo laiko riba gaunama pagal tokią lygtį:

tcap(in min) =120 + c × 6

ir ji yra ne didesnė kaip 180 minučių;

čia c – buitinės skalbyklės vardinis pajėgumas arba buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo vardinis pajėgumas pagal „eco 40–60“ programą.

6.   SVERTINIO SUVARTOJAMO VANDENS KIEKIO REIKALAVIMAS

Nuo 2021 m. kovo 1 d. buitinės skalbyklės ir buitinės skalbyklės-džiovyklės turi atitikti šiuos reikalavimus:

1)

buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių skalbimo ciklo svertinis suvartojamo vandens kiekis pagal „eco 40–60“ programą (WW, litrais per ciklą) turi būti:

WW ≤ 2,25 × c + 30

čia c – buitinės skalbyklės vardinis pajėgumas arba buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo vardinis pajėgumas pagal „eco 40–60“ programą;

2)

buitinių skalbyklių-džiovyklių skalbimo ir džiovinimo ciklo svertinis suvartojamo vandens kiekis (WWD, litrais per ciklą) turi būti:

WWD ≤ 10 × d + 30

čia d – buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ir džiovinimo ciklo vardinis pajėgumas.

WW ir WWD apskaičiuojami pagal III priedą.

7.   MAŽOS GALIOS VEIKSENOS

Nuo 2021 m. kovo 1 d. buitinės skalbyklės ir buitinės skalbyklės-džiovyklės turi atitikti šiuos reikalavimus:

1)

buitinėse skalbyklėse ir buitinėse skalbyklėse-džiovyklėse turi būti numatyta išjungties veiksena ar budėjimo veiksena (arba abi galimybės). Šių veiksenų vartojamoji galia turi būti ne didesnė kaip 0,50 W;

2)

jei budėjimo veiksena rodoma informacija arba būsena, šios veiksenos vartojamoji galia turi būti ne didesnė kaip 1,00 W;

3)

jei budėjimo veiksena užtikrina galimybę jungtis prie tinklo ir tinklo jungtis veikia tinkline budėjimo veiksena, kaip nurodyta Komisijos reglamente (ES) Nr. 801/2013 (1), šios veiksenos vartojamoji galia turi būti ne didesnė kaip 2,00 W;

4)

jei įjungus buitinę skalbyklę ir buitinę skalbyklę-džiovyklę arba užbaigus bet kurią programą ir susijusius veiksmus, arba pasibaigus apsaugos nuo raukšlių funkcijai arba po kitokios sąveikos su buitine skalbykle ir buitine skalbykle-džiovykle, nėra aktyvinama kita veiksena, įskaitant avarines priemones, ne vėliau kaip po 15 minučių buitinė skalbyklė ir buitinė skalbyklė-džiovyklė turi automatiškai persijungti į išjungties arba budėjimo veikseną;

5)

jei numatyta buitinės skalbyklės ir buitinės skalbyklės-džiovyklės uždelstoji veiksena, šios veiksenos vartojamoji galia, įskaitant bet kurią budėjimo veikseną, neturi viršyti 4,00 W. Naudotojas neturi galėti atidėti programos pradžios daugiau kaip 24 h;

6)

jei buitinę skalbyklę ir buitinę skalbyklę-džiovyklę galima prijungti prie tinklo, turi būti galimybė įjungti ir išjungti tinklo jungtį (-is). Tinklo jungties (-ių) atjungimas turi būti numatytasis.

8.   EFEKTYVAUS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

Nuo 2021 m. kovo 1 d. buitinės skalbyklės ir buitinės skalbyklės-džiovyklės turi atitikti šiuos reikalavimus:

1)

galimybė įsigyti atsarginių dalių:

a)

ne mažiau kaip dešimt metų po tam tikro modelio paskutinio vieneto pateikimo rinkai buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių gamintojai, importuotojai arba įgaliotieji atstovai turi užtikrinti galimybę profesionaliems remontininkams įsigyti bent šias atsargines dalis:

variklį ir variklio šepetėlius;

pavarą tarp variklio ir būgno;

siurblius;

amortizatorius ir spyruokles;

skalbimo būgną, būgno laikiklį ir susijusius rutulinius guolius (atskirai arba sąrankoje);

kaitintuvus ir kaitinimo elementus, įskaitant šilumos siurblius (atskirai arba sąrankoje);

vamzdžius ir susijusią įrangą, įskaitant visas žarnas, vožtuvus, filtrus ir vandens nuotėkio jutiklius (atskirai arba sąrankoje);

spausdintines plokštes;

elektroninius ekranus;

slėgio jungiklius;

termostatus ir jutiklius;

programinę įrangą ir mikroprograminę įrangą, įskaitant perkrovimo programinę įrangą;

b)

ne mažiau kaip dešimt metų po tam tikro modelio paskutinio vieneto pateikimo rinkai buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių gamintojai, importuotojai arba įgaliotieji atstovai turi užtikrinti galimybę profesionaliems remontininkams ir galutiniams naudotojams įsigyti bent šias atsargines dalis: duris, durų lankstus ir sandariklius, kitus sandariklius, durų fiksavimo sąranką ir plastikinius pagalbinius reikmenis, pvz., ploviklio dozatorius;

c)

buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių gamintojai, importuotojai arba įgaliotieji atstovai turi užtikrinti, kad a ir b papunkčiuose nurodytas atsargines dalis būtų galima pakeisti naudojant įprastinius įrankius ir nepataisomai nepažeidžiant buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės;

d)

atsarginių dalių, nurodytų a papunktyje, sąrašas ir jų užsakymo procedūra turi būti paskelbti laisvai prieinamoje gamintojo, importuotojo arba įgaliotojo atstovo interneto svetainėje ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams po modelio pirmojo vieneto pateikimo rinkai iki laikotarpio, kurį turi būti užtikrinama galimybė įsigyti šių atsarginių dalių, pabaigos;

e)

atsarginių dalių, nurodytų b papunktyje, sąrašas, jų užsakymo procedūra ir remonto instrukcijos turi būti paskelbtos laisvai prieinamoje gamintojo, importuotojo arba įgaliotojo atstovo interneto svetainėje nuo modelio pirmojo vieneto pateikimo rinkai iki laikotarpio, kurį turi būti užtikrinama galimybė įsigyti šių atsarginių dalių, pabaigos;

2)

ilgiausias atsarginių dalių pristatymo laikas:

gamintojas, importuotojas arba įgaliotasis atstovas turi užtikrinti atsarginių dalių pristatymą 1 punkte nurodytu laikotarpiu per 15 darbo dienų nuo užsakymo;

galimybė įsigyti 1 punkto a papunktyje nurodytų tik profesionaliems remontininkams teikiamų atsarginių dalių gali būti užtikrinama tik pagal 3 punkto a ir b punktus užsiregistravusiems profesionaliems remontininkams;

3)

prieiga prie remonto ir techninės priežiūros informacijos:

praėjus dvejiems metams nuo modelio pirmojo vieneto pateikimo rinkai ir iki 1 punkte nurodyto laikotarpio pabaigos gamintojas, importuotojas arba įgaliotasis atstovas suteikia profesionaliems remontininkams prieigą prie buitinių skalbyklių ar buitinių skalbyklių-džiovyklių remonto ir techninės priežiūros informacijos tokiomis sąlygomis:

a)

gamintojo, importuotojo arba įgaliotojo atstovo interneto svetainėje nurodoma, kaip profesionaliems remontininkams užsiregistruoti, kad gautų prieigą prie informacijos; prieš patenkindami registracijos prašymą gamintojai arba importuotojai gali reikalauti, kad profesionalus remontininkas įrodytų, jog:

i)

jis turi techninių gebėjimų remontuoti buitines skalbykles ir buitines skalbykles-džiovykles ir atitinka valstybių narių, kuriose vykdo veiklą, elektros įrangos remontininkams taikomus reikalavimus. Nuoroda į oficialią profesionalių remontininkų registracijos sistemą, jei tokia sistema atitinkamose valstybėse narėse egzistuoja, laikoma šio punkto reikalavimo laikymosi įrodymu;

ii)

jis yra apdraustas atitinkamu su jo veikla susijusios atsakomybės draudimu, nepriklausomai nuo to, ar valstybėje narėje reikalaujama tokio draudimo;

b)

gamintojai, importuotojai arba įgaliotieji atstovai per 5 darbo dienas patvirtina registraciją arba atsisako registruoti;

c)

už prieigą prie remonto ir techninės priežiūros informacijos arba reguliarius jos naujinius gamintojai, importuotojai arba įgaliotieji atstovai gali imti pagrįstus ir proporcingus mokesčius. Mokestis yra pagrįstas, jei jis nevaržo prieigos dėl to, kad juo neatsižvelgiama į profesionalaus remontininko naudojimosi ta informacija mastą;

d)

užsiregistravęs profesionalus remontininkas per vieną darbo dieną turi gauti prieigą prie prašomos remonto ir techninės priežiūros informacijos. Kai tinkama, informacija gali būti pateikta apie bet kurį lygiavertį modelį ar tos pačios šeimos modelį;

e)

buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių remonto ir priežiūros informaciją, nurodytą a punkte, sudaro:

vienareikšmis buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės žymuo;

išmontavimo schema arba erdvinis vaizdas;

techninis remonto instrukcijų vadovas;

būtinos remonto ir bandymo įrangos sąrašas;

sudedamųjų dalių ir diagnostikos informacija (pvz., mažiausios ir didžiausios teorinės matavimo vertės);

elektrinė ir prijungimo schemos;

diagnostiniai trikčių ir klaidų kodai (įskaitant specialius gamintojo kodus, jei tokių yra);

reikiamos programinės įrangos ir mikroprograminės įrangos, įskaitant perkrovimo programinę įrangą, įdiegimo instrukcijos ir

informacija apie tai, kaip patekti prie duomenų apie praneštus gedimus, saugomų buitinėje skalbyklėje arba skalbyklėje-džiovyklėje (jei tinka);

4)

iformacijos apie dujinius aušalus reikalavimai:

npažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 517/2014 (2) nuostatų, buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių, kuriose įrengtas šilumos siurblys, išorinėje pusėje, pavyzdžiui, ant užpakalinio skydo, aiškiai ir nenutrinamai nurodomas dujinio aušalo pagrindinės sudedamosios dalies cheminis pavadinimas arba lygiavertė informacija, pvz., paprastai naudojamas ir suprantamas simbolis, etiketė arba logotipas. Tai pačiai cheminei medžiagai nurodyti gali būti naudojama daugiau kaip viena nuoroda;

5)

išmontavimo reikalavimai, susiję su medžiagų gavimu ir perdirbimu išvengiant taršos:

gamintojai, importuotojai arba įgaliotieji atstovai turi užtikrinti, kad buitinės skalbyklės ir buitinės skalbyklės-džiovyklės būtų suprojektuotos taip, kad Direktyvos 2012/19/ES VII priede nurodytas medžiagas ir komponentus būtų galima pašalinti visiems prieinamais įrankiais;

gamintojai, importuotojai arba įgaliotieji atstovai laikosi Direktyvos 2012/19/ES 15 straipsnio 1 dalyje nustatytų įpareigojimų.

9.   INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

Nuo 2021 m. kovo 1 d. buitinės skalbyklės ir buitinės skalbyklės-džiovyklės turi atitikti šiuos reikalavimus:

naudojimo ir įrengimo instrukcijos pateikiamos laisvai prieinamoje gamintojo, jo įgaliotojo atstovo ir importuotojų interneto svetainėje, kaip naudotojo vadovas, ir į jį turi būti įtraukta:

1)

ši bendroji informacija:

a)

informacija apie tai, kad naudojant „eco 40–60“ programą galima išskalbti įprasto nešvarumo medvilninius skalbinius, kuriuos, kaip nurodyta, galima skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, kartu per tą patį ciklą, ir kad ši programa naudojama siekiant įvertinti atitiktį ES ekologinio projektavimo teisės aktams;

b)

informacija, kad efektyviausios programos pagal suvartojamos energijos kiekį yra tos, kurios veikia žemesnėje temperatūroje ir ilgesnį laiką;

c)

buitinių skalbyklių-džiovyklių atveju – informacija apie tai, kad naudojant skalbimo ir džiovinimo ciklą galima išskalbti įprasto nešvarumo medvilninius skalbinius, kuriuos, kaip nurodyta, galima skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, kartu per tą patį ciklą, išdžiovinti taip, kad juos būtų galima iš karto dėti į spintą, ir kad ši programa naudojama siekiant įvertinti atitiktį ES ekologinio projektavimo teisės aktams;

d)

informacija, kad iki atitinkamoms programoms gamintojo nurodyto pajėgumo įkrauta buitinė arba buitinė skalbyklė-džiovyklė padės taupyti energiją ir vandenį;

e)

rekomendacijos dėl įvairioms skalbimo temperatūroms ir skalbimo programoms tinkamų ploviklių tipų;

f)

informacija, kad triukšmui ir liekamajam drėgniui įtakos turi sukimosi greitis: kuo didesnis sukimosi greitis gręžimo tarpsniu, tuo didesnis triukšmas ir mažesnis liekamasis drėgnis;

g)

informacija apie tai, kaip įjungti ir išjungti tinklo jungtį (jei taikoma), ir apie poveikį suvartojamos energijos kiekiui;

h)

nurodymai, kaip rasti modelio informaciją, laikomą gaminių duomenų bazėje, nustatytą Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2019/2014, pateikiant internetinę nuorodą į gaminių duomenų bazėje saugomą modelio informaciją arba nuorodą į gaminių duomenų bazę ir informaciją, kaip ant gaminio rasti modelio žymenį;

2)

šių parametrų vertės:

a)

vardinio pajėgumo, kg;

b)

programos trukmės, išreikštos valandomis ir minutėmis;

c)

suvartojamos energijos kiekio, išreikšto kWh per ciklą;

d)

suvartojamo vandens kiekio, išreikšto litrais per ciklą;

e)

didžiausiosios temperatūros, pasiekiamos ne trumpiau kaip 5 minutėms skalbimo ciklo metu apdorojamų skalbinių viduje, išreikštos Celsijaus laipsniais, ir

f)

liekamojo drėgnio po skalbimo ciklo, išreikšto vandens kiekio procentais, ir sukimosi greičio, kuriam esant šis drėgnis buvo gautas;

kiekvienai iš šių programų (mažiausiai):

i)

„eco 40–60“ programai, esant vardiniam pajėgumui, pusei vardinio pajėgumo ir ketvirčiui vardinio pajėgumo;

ii)

20 °C programai, esant šios programos vardiniam pajėgumui;

iii)

vienai 60 °C arba aukštesnės nominaliosios temperatūros medvilnės programai (jei yra), esant vardiniam pajėgumui pagal šią programą;

iv)

vienai kitų nei medvilninių gaminių arba įvairių audinių programai (jei yra), esant vardiniam pajėgumui pagal šią programą;

v)

vienai nelabai nešvarių skalbinių greitojo skalbimo programai (jei yra), esant vardiniam pajėgumui pagal šią programą;

vi)

vienai labai nešvarių tekstilės gaminių programai (jei yra), esant vardiniam pajėgumui pagal šią programą;

vii)

buitinių skalbyklių-džiovyklių skalbimo ir džiovinimo ciklui, esant vardiniam pajėgumui ir pusei vardinio pajėgumo, ir

informacija apie tai, kad pateiktos programų, išskyrus „eco 40–60“ programą bei skalbimo ir džiovinimo ciklą, vertės yra tik orientacinės;

3)

naudotojo instrukcijoje taip pat pateikiami techninės priežiūros nurodymai naudotojui. Į tokius nurodymus įtraukiami bent šie dalykai:

a)

tinkamas įrengimas (įskaitant padėties nustatymą, prijungimą prie elektros tinklo, prijungimą prie vandentiekio, šalto ir (arba) karšto vandens čiaupo, kai tinkama);

b)

tinkamas ploviklių, minkštiklių ir kitų priedų naudojimas ir pagrindinės netinkamo dozavimo pasekmės;

c)

pašalinių daiktų šalinimas iš buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės;

d)

reguliarus valymas, nurodant optimalų valymo dažnį, kaip išvengti kalkių nuovirų, ir kaip tai daroma;

e)

durų atidarymas tarp ciklų, jei reikia;

f)

reguliarus filtrų tikrinimas, nurodant optimalų tikrinimo dažnį, ir kaip tai daroma;

g)

rodomos klaidos, klaidų reikšmė ir reikiami atlikti veiksmai, įskaitant rodomas klaidas, kurioms pašalinti reikia profesionalios pagalbos;

h)

galimybės pasinaudoti profesionalaus remonto paslaugomis (interneto tinklalapiai, adresai, kontaktiniai duomenys);

tokiose instrukcijose taip pat turi būti informacija apie:

i)

bandymo patiems taisyti arba neprofesionalaus taisymo pasekmes galutinio naudotojo saugai ir galimybei pasinaudoti garantija;

j)

trumpiausias laikotarpis, kurį galima įsigyti atsarginių buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės dalių.


(1)  2013 m. rugpjūčio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 801/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1275/2008, kuriuo nustatomi išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios elektros ir elektroninės buitinės ir biuro įrangos elektros energijos suvartojimo ekologinio projektavimo reikalavimai, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 642/2009, kuriuo nustatomi televizijos aparatų ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 225, 2013 8 23).

(2)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 (OL L 150, 2014 5 20, p. 195).


III PRIEDAS

Matavimo metodai ir skaičiavimai

Šio reglamento reikalavimų laikymosi ir patikros, ar laikomasi tų reikalavimų, tikslais matavimai ir skaičiavimai atliekami pagal darniuosius standartus, kurių nuorodų numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus patikimus, tikslius ir atkuriamus metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus ir kurie atitinka toliau išdėstytas nuostatas.

Matuojant II priede ir šiame priede nustatytus „eco 40–60“ programos bei skalbimo ir džiovinimo ciklo parametrus, turi būti naudojamas „eco 40–60“ programai numatytas didžiausias sukimosi greitis, esant vardiniam pajėgumui, pusei vardinio pajėgumo ir ketvirčiui vardinio pajėgumo.

Buitinių skalbyklių, kurių vardinis pajėgumas yra mažesnis arba lygus 3 kg, ir buitinių skalbyklių-džiovyklių, kurių vardinis skalbimo ciklo pajėgumas yra mažesnis arba lygus 3 kg, „eco 40–60“ programos bei skalbimo ir džiovinimo ciklo parametrai matuojami esant tik vardiniam pajėgumui.

„Eco 40–60“ programos trukmė (tW) bei skalbimo ir džiovinimo ciklo trukmė (tWD) turi būti išreiškiama valandomis bei minutėmis ir suapvalinama minučių tikslumu.

1.   ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO INDEKSAS

1.1.   Buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių skalbimo ciklo energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIW)

EEIW apskaičiuojamas „eco 40–60“ programos svertinį suvartojamos energijos kiekį, esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui, pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo ir ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo, lyginant su jos standartinio ciklo suvartojamos energijos kiekiu.

a)

EEIW apskaičiuojamas, kaip nurodyta toliau, ir suapvalinamas iki dešimtųjų:

EEIW = (EW/SCEW) × 100

čia:

EW – buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo svertinis suvartojamos energijos kiekis;

SCEW – buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo suvartojamos energijos kiekis pagal standartinį ciklą.

b)

SCEw apskaičiuojamas kWh per ciklą, kaip nurodyta toliau, ir suapvalinamas iki tūkstantųjų:

SCEW = –0,0025 × c2 + 0,0846 × c + 0,3920

čia c – buitinės skalbyklės vardinis pajėgumas arba buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo vardinis pajėgumas pagal „eco 40–60“ programą.

c)

Ew apskaičiuojamas kWh per ciklą, kaip nurodyta toliau, ir suapvalinamas iki tūkstantųjų:

Formula

čia:

EW,full – buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo suvartojamos energijos kiekis pagal „eco 40–60“ programą, esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui, suapvalintas iki tūkstantųjų;

EW,½ – buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo suvartojamos energijos kiekis pagal „eco 40–60“ programą, esant pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo, suapvalintas iki tūkstantųjų;

EW,1/4 – buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo suvartojamos energijos kiekis pagal „eco 40–60“ programą, esant ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo, suapvalintas iki tūkstantųjų;

A – vardinio skalbimo ciklo pajėgumo svertinis koeficientas, suapvalintas iki tūkstantųjų;

B – pusės vardinio skalbimo ciklo pajėgumo svertinis koeficientas, suapvalintas iki tūkstantųjų;

C – ketvirčio vardinio skalbimo ciklo pajėgumo svertinis koeficientas, suapvalintas iki tūkstantųjų;

Buitinių skalbyklių, kurių vardinis pajėgumas yra mažesnis arba lygus 3 kg, ir buitinių skalbyklių-džiovyklių, kurių vardinis skalbimo ciklo pajėgumas yra mažesnis arba lygus 3 kg, A turi būti lygus 1; B ir C turi būti lygūs 0;

kitų buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių svertinių koeficientų vertės priklauso nuo vardinio pajėgumo pagal šias lygtis:

A = –0,0391 × c + 0,6918

B = –0,0109 × c + 0,3582

C = 1 – (A + B)

čia c – buitinės skalbyklės vardinis pajėgumas arba buitinės skalbyklės-džiovyklės vardinis skalbimo ciklo pajėgumas.

1.2.   Viso buitinių skalbyklių-džiovyklių ciklo energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIWD)

Buitinės skalbyklės-džiovyklės modelio EEIWD apskaičiuojamas skalbimo ir džiovinimo ciklo svertinį suvartojamos energijos kiekį, esant vardiniam pajėgumui ir pusei vardinio pajėgumo, lyginant su jo standartinio ciklo suvartojamos energijos kiekiu.

a)

EEIWD apskaičiuojamas, kaip nurodyta toliau, ir suapvalinamas iki dešimtųjų:

EEIWD = (EWD/SCEWD) × 100

čia:

EWD – buitinės skalbyklės-džiovyklės viso ciklo svertinis suvartojamos energijos kiekis;

SCEWD – buitinės skalbyklės-džiovyklės viso ciklo standartinio ciklo suvartojamos energijos kiekis.

b)

SCEWD apskaičiuojamas kWh per ciklą, kaip nurodyta toliau, ir suapvalinamas iki tūkstantųjų:

SCEWD = –0,0502 × d2 + 1,1742 × d – 0,644

čia d – buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ir džiovinimo ciklo vardinis pajėgumas.

c)

Jei buitinių skalbyklių-džiovyklių vardinis skalbimo ciklo pajėgumas yra mažesnis arba lygus 3 kg, svertinis suvartojamos energijos kiekis yra suvartojamos energijos kiekis, esant vardiniam pajėgumui, ir suapvalinamas iki tūkstantųjų.

d)

Kitų buitinių skalbyklių-džiovyklių svertinis suvartojamos energijos kiekis (EWD) apskaičiuojamas kWh per ciklą, kaip nurodyta toliau, ir suapvalinamas iki tūkstantųjų:

Formula

čia:

EWD,full – buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ir džiovinimo ciklo suvartojamos energijos kiekis, esant vardiniam pajėgumui, suapvalintas iki tūkstantųjų;

EWD,½ – buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ir džiovinimo ciklo suvartojamos energijos kiekis, esant pusei vardinio pajėgumo, suapvalintas iki tūkstantųjų.

2.   SKALBIMO EFEKTYVUMO INDEKSAS

Buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių skalbimo ciklo skalbimo efektyvumo indeksas (Iw) bei buitinių skalbyklių-džiovyklių viso ciklo skalbimo efektyvumo indeksas (Jw) apskaičiuojamas pagal darniuosius standartus, kurių nuorodų numeriai šiuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus patikimus, tikslius ir atkuriamus metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus, ir suapvalinamas iki dešimtųjų.

3.   SKALAVIMO EFEKTYVUMAS

Buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių skalbimo ciklo skalavimo efektyvumas (IR) ir buitinių skalbyklių-džiovyklių viso ciklo skalavimo efektyvumas (JR) apskaičiuojamas pagal darniuosius standartus, kurių nuorodų numeriai šiuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitą patikimą, tikslų ir atkuriamą metodą, pagrįstą linijinio alkilbenzensulfonato (LAS) žymeklio aptikimu, ir suapvalinamas iki dešimtųjų.

4.   DIDŽIAUSIOJI TEMPERATŪRA

Didžiausioji temperatūra, pasiekiama ne trumpiau kaip 5 minutėms buitinėse skalbyklėse ir buitinėse skalbyklėse-džiovyklėse skalbimo ciklo metu apdorojamų skalbinių viduje, nustatoma pagal darniuosius standartus, kurių nuorodų numeriai šiuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitą patikimą, tikslų ir atkuriamą metodą, ir suapvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

5.   SVERTINIS SUVARTOJAMO VANDENS KIEKIS

1)

Buitinių skalbyklių arba buitinių skalbyklių-džiovyklių skalbimo ciklo svertinis suvartojamo vandens kiekis (WW) apskaičiuojamas litrais, kaip nurodyta toliau, ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus:

Wt = (A × WW,full + B × WW,1/2 + C × WW,1/4)

čia:

WW,full – buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo suvartojamo vandens kiekis pagal „eco 40–60“ programą, esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui, litrais, suapvalintas iki dešimtųjų;

WW,½ – buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo suvartojamo vandens kiekis pagal „eco 40–60“ programą, esant pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo, litrais, suapvalintas iki dešimtųjų;

WW,1/4 – buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo suvartojamo vandens kiekis pagal „eco 40–60“ programą, esant ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo, litrais, suapvalintas iki dešimtųjų;

A, B ir C yra svertiniai koeficientai, aprašyti 1.1 punkto c papunktyje.

2)

Jei buitinių skalbyklių-džiovyklių vardinis skalbimo ciklo pajėgumas yra mažesnis arba lygus 3 kg, svertinis suvartojamo vandens kiekis yra suvartojamo vandens kiekis, esant vardiniam pajėgumui, ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

Kitų buitinių skalbyklių-džiovyklių skalbimo ir džiovinimo ciklo svertinis suvartojamo vandens kiekis (WWD) apskaičiuojamas, kaip nurodyta toliau, ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus:

Formula

čia:

WWD,full – buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ir džiovinimo ciklo suvartojamo vandens kiekis, litrais, esant vardiniam pajėgumui, suapvalintas iki dešimtųjų;

WWD,½ – buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ir džiovinimo ciklo suvartojamo vandens kiekis, litrais, esant pusei vardinio pajėgumo, suapvalintas iki dešimtųjų.

6.   LIEKAMASIS DRĖGNIS

Buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių svertinis liekamasis drėgnis po skalbimo (D) apskaičiuojamas procentais, kaip nurodyta toliau, ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo procentų skaičiaus:

Formula

čia:

Dfull – liekamasis drėgnis pagal „eco 40–60“ programą, esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui, procentais, ir suapvalintas iki dešimtųjų;

D1/2 – liekamasis drėgnis pagal „eco 40–60“ programą, esant pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo, procentais, ir suapvalintas iki dešimtųjų;

D1/4 – liekamasis drėgnis pagal „eco 40–60“ programą, esant ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo, procentais, ir suapvalintas iki dešimtųjų;

A, B ir C yra svertiniai koeficientai, aprašyti 1.1 punkto c papunktyje.

7.   GALUTINIS DRĖGNIS

Buitinės skalbyklės-džiovyklės džiovinimo ciklo spintoje laikomų skalbinių sausumas atitinka 0 % galutinio drėgnio, kuris rodo įkrovos termodinaminę pusiausvyrą su aplinkos oro temperatūros (bandoma esant 20 ± 2 °C) ir santykinės drėgmės (bandoma esant 65 ± 5 %) sąlygomis.

Galutinis drėgnis apskaičiuojamas pagal darniuosius standartus, kurių nuorodų numeriai šiuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, ir suapvalinamas iki dešimtųjų.

8.   MAŽOS GALIOS VEIKSENOS

Matuojama išjungties veiksenos (Po), budėjimo veiksenos (Psm) ir, jei taikoma, uždelstosios veiksenos (Pds) vartojamoji galia. Išmatuoto vertės išreiškiamos W ir suapvalinamos iki šimtųjų.

Matuojant mažos galios veiksenų vartojamąją galią turi būti tikrinama ir registruojama:

rodoma ar nerodoma informacija;

įjungta ar neįjungta tinklo jungtis.

Jei buitinė skalbyklė ir buitinė skalbyklė-džiovyklė turi apsaugos nuo raukšlių funkciją, šis veiksmas turi būti nutrauktas, atidarant buitinės skalbyklės ar buitinės skalbyklės-džiovyklės duris arba atliekant kitą tinkamą intervencinį veiksmą 15 minučių prieš suvartojamos energijos kiekio matavimą.


IV PRIEDAS

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama deklaruotų parametrų patikra; gamintojas, importuotojas arba įgaliotasis atstovas negali jų naudoti kaip leidžiamųjų nuokrypų nustatydamas techniniuose dokumentuose nurodomas vertes ir aiškindamas šias vertes, norėdamas įrodyti, kad gaminys atitinka reikalavimus, ar bet kokiomis priemonėmis nurodyti geresnius veikimo rodiklius.

Jei modelis suprojektuotas taip, kad gaminys aptiktų, jog yra bandomas (pvz., atpažintų bandymo sąlygas arba bandymo ciklą), ir konkrečiai reaguotų bandymo metu automatiškai pakeisdamas savo veikimo charakteristikas, kad būtų pasiektas palankesnis bet kurio iš šiame reglamente nustatytų, techniniuose dokumentuose arba bet kuriame iš pateikiamų dokumentų nurodytų parametrų lygis, laikoma, kad modelis ir visi lygiaverčiai modeliai neatitinka reikalavimų.

Pagal Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalį tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame reglamente nustatytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos šiame priede nurodytiems reikalavimams taiko šią procedūrą:

1)

valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą;

2)

laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a)

pagal Direktyvos 2009/125/EB IV priedo 2 punktą parengtuose techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, joms apskaičiuoti naudotos vertės nėra gamintojui, importuotojui arba įgaliotajam atstovui palankesnės už atitinkamų matavimų, atliktų pagal to punkto g papunktį, rezultatus, ir

b)

deklaruotos vertės atitinka visus šiame reglamente nustatytus reikalavimus, o gamintojo, importuotojo arba įgaliotojo atstovo paskelbtoje reikalaujamoje informacijoje apie gaminį nėra nurodyta jokių verčių, kurios gamintojui, importuotojui arba įgaliotajam atstovui būtų palankesnės už deklaruotas vertes, ir

c)

tikrindamos modelio vienetą valstybių narių institucijos nustato, kad gamintojas, importuotojas arba įgaliotasis atstovas taiko sistemą, atitinkančią 6 straipsnio antros pastraipos reikalavimus, ir

d)

tikrindamos modelio vienetą valstybių narių institucijos nustato, kad jis atitinka II priedo 1 ir 2 punkto programos reikalavimus, 8 punkto efektyvaus išteklių naudojimo reikalavimus ir 9 punkto informacijos reikalavimus, ir

e)

vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 1 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas;

3)

jei 2 punkto a, b, c arba d papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad tas modelis ir visi lygiaverčiai modeliai neatitinka šio reglamento reikalavimų;

4)

jei 2 punkto e papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus. Trys papildomi atrinkti vienetai gali būti ir vieno arba kelių skirtingų lygiaverčių modelių;

5)

laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 1 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas;

6)

jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad modelis ir visi lygiaverčiai modeliai neatitinka šio reglamento reikalavimų;

7)

pagal 3 arba 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko III priede nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 1 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. 1 lentelėje nurodytiems parametrams netaikoma jokių kitų patikros leidžiamųjų nuokrypų, pvz., leidžiamųjų nuokrypų, nustatytų darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.

1 lentelė.

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametras

Leidžiamosios patikros nuokrypos

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

Nustatyta vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full ir EWD,½ vertės daugiau kaip 10 %.

Svertinis suvartojamos energijos kiekis (EW ir EWD)

Nustatyta vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos EW ir atitinkamai EWD vertės daugiau kaip 10 %.

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

Nustatyta vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos WW,full, WW,½, WW,1/4, WWD,full ir WWD,½, vertės daugiau kaip 10 %.

Svertinis suvartojamo vandens kiekis (WW ir WWD)

Nustatyta vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos WW ir atitinkamai WWD vertės daugiau kaip 10 %.

Skalbimo efektyvumo indeksas (IW ir JW)

Nustatyta vertė (*1) neturi būti mažesnė nei deklaruota IW ir atitinkamai Jw vertė daugiau kaip 8 %.

Skalavimo efektyvumas (IR ir JR)

Nustatyta vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos IR ir atitinkamai JR vertės daugiau kaip 1,0 g/kg.

„Eco 40–60“ programos trukmė (tW)

Nustatyta programos trukmės vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos tW vertės daugiau kaip 5 % arba daugiau kaip 10 minučių, jei ši vertė yra mažesnė.

Skalbimo ir džiovinimo ciklo trukmė (tWD)

Nustatyta ciklo trukmės vertė neturi viršyti deklaruotos tWD vertės daugiau kaip 5 % arba daugiau kaip 10 minučių, jei ši vertė yra mažesnė.

Didžiausioji temperatūra skalbinių viduje (T)

Nustatyta vertė neturi būti mažesnė nei deklaruota vertė daugiau kaip 5 K ir neturi viršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 5 K.

Dfull, D½, D1/4

Nustatyta vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos Dfull, D½ ir D1/4 vertės daugiau kaip 10 %.

Liekamasis drėgnis po skalbimo (D)

Nustatyta vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos vertės D daugiau kaip 10 %.

Galutinis drėgnis po džiovinimo

Nustatyta vertė (*1) neturi viršyti 3,0 %.

Išjungties veiksenos vartojamoji galia (Po)

Nustatyta vartojamosios galios Po vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 0,10 W.

Budėjimo veiksenos vartojamoji galia (Psm)

Nustatyta vartojamosios galios Psm vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 10 %, jei deklaruota vertė yra didesnė kaip 1,00 W, ir daugiau kaip 0,10 W, jei deklaruota vertė yra lygi 1,00 W arba mažesnė.

Uždelstosios veiksenos vartojamoji galia (Pds)

Nustatyta vartojamosios galios Pds vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 10 %, jei deklaruota vertė yra didesnė kaip 1,00 W, arba daugiau kaip 0,10 W, jei deklaruota vertė yra lygi 1,00 W arba mažesnė.


(*1)  Jei bandomi trys papildomi vienetai, kaip nustatyta 4 punkte, nustatyta vertė yra šių trijų papildomų vienetų nustatytų verčių aritmetinis vidurkis.


V PRIEDAS

Orientaciniai etalonai

1.   ORIENTACINIAI BUITINIŲ SKALBYKLIŲ SUVARTOJAMO VANDENS IR ENERGIJOS KIEKIO, SKALBIMO EFEKTYVUMO IR SKLEIDŽIAMO AKUSTINIO TRIUKŠMO LYGIO ETALONAI

Nustatyta, kad įsigaliojant šiam reglamentui, geriausia rinkoje turima buitinių skalbyklių technologija, vertinama pagal vandens ir energijos suvartojimą ir skalbiant bei gręžiant sukeliamą akustinį triukšmą, kai atliekama standartinė medvilnės 60 °C programa, esant vardiniam pajėgumui ir pusei vardinio pajėgumo, ir standartinė medvilnės 40 °C programa, esant pusei vardinio pajėgumo, yra tokia (1):

1)

buitinė skalbyklė, kurios vardinis pajėgumas – 5 kg:

a)

suvartojamos energijos kiekis – 0,56 kWh per ciklą (arba 0,11 kWh/kg), atitinkamas bendras metinis suvartojimas – 82 kWh per metus;

b)

suvartojamo vandens kiekis – 40 litrų per ciklą, t. y. 8 800 litrų per metus (220 ciklų);

c)

akustinio triukšmo lygis skalbiant ir gręžiant: 58/82 dB(A);

2)

buitinė skalbyklė, kurios vardinis pajėgumas – 6 kg:

a)

suvartojamos energijos kiekis – 0,55 kWh per ciklą (arba 0,092 kWh/kg), atitinkamas bendras metinis suvartojimas – 122 kWh per metus;

b)

suvartojamo vandens kiekis – 40,45 litro per ciklą, t. y. 8 900 litrų per metus (220 ciklų);

c)

akustinio triukšmo lygis skalbiant ir gręžiant: 47/77 dB(A);

3)

buitinė skalbyklė, kurios vardinis pajėgumas – 7 kg:

a)

suvartojamos energijos kiekis – 0,6 kWh per ciklą (arba 0,15 kWh/kg), atitinkamas bendras metinis suvartojimas – 124 kWh per metus;

b)

suvartojamo vandens kiekis: 39 litro per ciklą, t. y. 8 500 litrų per metus (220 ciklų);

c)

akustinio triukšmo lygis skalbiant ir gręžiant: 52/73 dB(A);

4)

buitinė skalbyklė, kurios vardinis pajėgumas – 8 kg (kai įrengtas šilumos siurblys):

a)

suvartojamos energijos kiekis – 0,52 kWh per ciklą (arba 0,065 kWh/kg), atitinkamas bendras metinis suvartojimas – 98 kWh per metus;

b)

suvartojamo vandens kiekis: 44,55 litro per ciklą, t. y. 9 800 litrų per metus (220 ciklų);

5)

buitinė skalbyklė, kurios vardinis pajėgumas – 8 kg (kai neįrengta šilumos siurblio technologija):

a)

suvartojamos energijos kiekis – 0,54 kWh per ciklą (arba 0,067 kWh/kg), atitinkamas bendras metinis suvartojimas – 116 kWh per metus;

b)

suvartojamo vandens kiekis: 36,82 litro per ciklą, t. y. 8 100 litrų per metus (220 ciklų);

6)

buitinė skalbyklė, kurios vardinis pajėgumas – 9 kg:

a)

suvartojamos energijos kiekis – 0,35 kWh per ciklą (arba 0,038 kWh/kg), atitinkamas bendras metinis suvartojimas – 76 kWh per metus;

b)

suvartojamo vandens kiekis – 47,72 litro per ciklą, t. y. 10 499 litrai per metus (220 ciklų).

2.   ORIENTACINIAI BUITINIŲ SKALBYKLIŲ-DŽIOVYKLIŲ SUVARTOJAMO VANDENS IR ENERGIJOS KIEKIO, SKALBIMO EFEKTYVUMO IR SKLEIDŽIAMO AKUSTINIO TRIUKŠMO LYGIO ETALONAI

Nustatyta, kad įsigaliojant šiam reglamentui, geriausia rinkoje turima buitinių skalbyklių-džiovyklių technologija, vertinama pagal vandens ir energijos suvartojimą ir skalbiant, gręžiant bei džiovinant sukeliamą akustinį triukšmą, kai atliekamas standartinis medvilnės 60 °C skalbimo ciklas, esant vardiniam pajėgumui, ir „sausos medvilnės“ džiovinimo ciklas, yra tokia (2):

1)

buitinė skalbyklė-džiovyklė, kurios vardinis skalbimo ciklo pajėgumas – 6 kg:

a)

viso ciklo (skalbimo, gręžimo ir džiovinimo) suvartojamos energijos kiekis, esant vardiniam pajėgumui ir pagal standartinę 60 °C medvilnės programą – 3,64 kWh per ciklą, atitinkamas bendras metinis suvartojimas – 800,8 kWh per metus;

b)

skalbimo ciklo (tik skalbimo ir gręžimo) suvartojamos energijos kiekis, esant vardiniam pajėgumui ir pagal standartinę 60 °C medvilnės programą – 0,77 kWh per ciklą, atitinkamas bendras metinis suvartojimas – 169,4 kWh per metus;

c)

viso ciklo (skalbimo, gręžimo ir džiovinimo) suvartojamo vandens kiekis, esant vardiniam pajėgumui ir pagal standartinę 60 °C medvilnės programą – 78 litrai per ciklą, t. y. 17 160 litrų per metus (220 ciklų);

d)

akustinio triukšmo lygis skalbiant, gręžiant ir džiovinant: 51/77/66 dB(A);

2)

buitinė skalbyklė-džiovyklė, kurios vardinis skalbimo ciklo pajėgumas – 7 kg:

a)

viso ciklo (skalbimo, gręžimo ir džiovinimo) suvartojamos energijos kiekis, esant vardiniam pajėgumui ir pagal standartinę 60 °C medvilnės programą – 4,76 kWh per ciklą, atitinkamas bendras metinis suvartojimas – 1 047 kWh per metus;

b)

skalbimo ciklo (tik skalbimo ir gręžimo) suvartojamos energijos kiekis, esant vardiniam pajėgumui ir pagal standartinę 60 °C medvilnės programą – 0,8 kWh per ciklą, atitinkamas bendras metinis suvartojimas – 176 kWh per metus;

c)

viso ciklo (skalbimo, gręžimo ir džiovinimo) suvartojamo vandens kiekis, esant vardiniam pajėgumui ir pagal standartinę 60 °C medvilnės programą – 72 litrai per ciklą, t. y. 15 840 litrų per metus (220 ciklų);

d)

akustinio triukšmo lygis skalbiant, gręžiant ir džiovinant: 47/73/58 dB(A);

3)

buitinė skalbyklė-džiovyklė, kurios vardinis skalbimo ciklo pajėgumas – 8 kg:

a)

viso ciklo (skalbimo, gręžimo ir džiovinimo) suvartojamos energijos kiekis, esant vardiniam pajėgumui ir pagal standartinę 60 °C medvilnės programą – 3,8 kWh per ciklą, atitinkamas bendras metinis suvartojimas – 836 kWh per metus;

b)

skalbimo ciklo (tik skalbimo ir gręžimo) suvartojamos energijos kiekis, esant vardiniam pajėgumui ir pagal standartinę 60 °C medvilnės programą – 1,04 kWh per ciklą, atitinkamas bendras metinis suvartojimas – 229 kWh per metus;

c)

viso ciklo (skalbimo, gręžimo ir džiovinimo) suvartojamo vandens kiekis, esant vardiniam pajėgumui ir pagal standartinę 60 °C medvilnės programą – 70 litrų per ciklą, t. y. 15 400 litrų per metus (220 ciklų);

d)

akustinio triukšmo lygis skalbiant, gręžiant ir džiovinant: 49/73/66 dB(A);

4)

buitinė skalbyklė-džiovyklė, kurios vardinis skalbimo ciklo pajėgumas – 9 kg:

a)

viso ciklo (skalbimo, gręžimo ir džiovinimo) suvartojamos energijos kiekis, esant vardiniam pajėgumui ir pagal standartinę 60 °C medvilnės programą – 3,67 kWh per ciklą, atitinkamas bendras metinis suvartojimas – 807 kWh per metus;

b)

skalbimo ciklo (tik skalbimo ir gręžimo) suvartojamos energijos kiekis, esant vardiniam pajėgumui ir pagal standartinę 60 °C medvilnės programą – 1,09 kWh per ciklą, atitinkamas bendras metinis suvartojimas – 240 kWh per metus;

c)

viso ciklo (skalbimo, gręžimo ir džiovinimo) suvartojamo vandens kiekis, esant vardiniam pajėgumui ir pagal standartinę 60 °C medvilnės programą – 69 litrai per ciklą, t. y. 15 180 litrų per metus (220 ciklų);

d)

akustinio triukšmo lygis skalbiant, gręžiant ir džiovinant – 49/75/66 dB(A).


(1)  Suvartojamo vandens ir energijos kiekiui bei skalbimo efektyvumui įvertinti buvo taikomi skaičiavimo metodai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1015/2010 dėl buitinių skalbyklių ekologinio projektavimo reikalavimų II priede; akustinio triukšmo lygis skalbiant ir gręžiant buvo matuojamas standartiniu metodu pagal EN 60704.

(2)  Suvartojamo vandens ir energijos kiekiui bei skalbimo efektyvumui įvertinti buvo taikomi skaičiavimo metodai, nurodyti Direktyvoje 96/60/EB dėl skalbyklių-džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo; akustinio triukšmo lygis skalbiant, gręžiant ir džiovinant buvo matuojamas standartiniu metodu pagal EN 60704.


VI PRIEDAS

Keliabūgnės buitinės skalbyklės ir keliabūgnės buitinės skalbyklės-džiovyklės

Visiems keliabūgnių buitinių skalbyklių ir keliabūgnių buitinių skalbyklių-džiovyklių būgnams taikomos II priedo 1–6 punktų ir 9 punkto 2 papunkčio nuostatos ir III priedo matavimo bei skaičiavimo metodai. Visoms keliabūgnėms buitinėms skalbyklėms ir visoms keliabūgnėms buitinėms skalbyklėms-džiovyklėms taikomos II priedo 7, 8 punktų, 9 punkto 1 ir 3 papunkčių nuostatos.

II priedo 1–6 punktų ir 9 punkto 2 papunkčio nuostatos taikomos kiekvienam būgnui atskirai, išskyrus tuos atvejus, kai būgnai yra įrengti viename korpuse ir gali veikti tik vienu metu pagal „eco 40–60“ programą arba skalbimo ir džiovinimo ciklą. Pastaruoju atveju nuostatos turi būti taikomos visai keliabūgnei buitinei skalbyklei arba keliabūgnei buitinei skalbyklei-džiovyklei taip:

a)

vardinis pajėgumas yra kiekvieno būgno skalbimo ciklo vardinių pajėgumų suma; keliabūgnių skalbyklių-džiovyklių vardinis pajėgumas yra kiekvieno būgno vardinių pajėgumų suma;

b)

keliabūgnės buitinės skalbyklės ir keliabūgnės buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo suvartojamos energijos kiekis ir vandens kiekis yra kiekvieno būgno suvartojamo energijos kiekio ar vandens kiekio suma;

c)

keliabūgnės buitinės skalbyklės-džiovyklės viso ciklo suvartojamos energijos kiekis ir vandens kiekis yra kiekvieno būgno suvartojamo energijos kiekio ar vandens kiekio suma;

d)

energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIW) apskaičiuojamas naudojant vardinį skalbimo ciklo pajėgumą ir suvartojamą energijos kiekį; keliabūgnių buitinių skalbyklių-džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIWD) apskaičiuojamas naudojant vardinį pajėgumą ir suvartojamą energijos kiekį;

e)

kiekvienas būgnas atskirai turi atitikti būtinuosius skalbimo efektyvumo ir būtinuosius skalavimo efektyvumo reikalavimus;

f)

kiekvienas būgnas atskirai turi atitikti trukmės reikalavimus, keliamus didžiausio vardinio pajėgumo būgnui;

g)

mažos galios veiksenų reikalavimai taikomi visai buitinei skalbyklei arba visai buitinei skalbyklei-džiovyklei;

h)

liekamasis drėgnis po skalbimo apskaičiuojamas kaip svertinis vidurkis pagal kiekvieno būgno vardinį pajėgumą;

i)

reikalavimas dėl galutinio drėgnio po džiovinimo taikomas atskirai kiekvienam buitinių keliabūgnių skalbyklių-džiovyklių būgnui.

IV priede nurodyta patikros procedūra taikoma visai keliabūgnei buitinei skalbyklei ir visai keliabūgnei buitinei skalbyklei-džiovyklei, leidžiamąsias patikros nuokrypas taikant kiekvienam pagal šį priedą nustatytam parametrui.


Top