EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2023

Komisijas Regula (ES) 2019/2023 (2019. gada 1. oktobris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1275/2008 un ar ko atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 1015/2010 (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/2124

OJ L 315, 5.12.2019, p. 285–312 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2023/oj

5.12.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 315/285


KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/2023

(2019. gada 1. oktobris),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1275/2008 un ar ko atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 1015/2010

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pantu,

ņemot vērā 2009. gada 21. oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (1), un jo īpaši tās 15. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK Komisijai būtu jānosaka ekodizaina prasības tādiem energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem, kuriem ir būtisks pārdošanas un tirdzniecības apjoms Savienībā, kuriem ir ievērojama ietekme uz vidi un kuru ietekmi uz vidi ir iespējams būtiski samazināt bez pārlieku augstām izmaksām, veicot konstruktīvus uzlabojumus.

(2)

Komisijas paziņojumā COM(2016) 773 (2) (ekodizaina darba plāns), ko Komisija izstrādājusi, piemērojot Direktīvas 2009/125/EK 16. panta 1. punktu, ir noteiktas darba prioritātes saskaņā ar ekodizaina un energomarķējuma regulējumu laikposmā no 2016. līdz 2019. gadam. Ekodizaina darba plānā ir apzinātas energopatēriņu ietekmējošu ražojumu grupas, kuras uzskatāmas par prioritārām nolūkā veikt priekšizpēti un, iespējams, pieņemt īstenošanas pasākumus, kā arī pārskatīt Komisijas Regulu (ES) Nr. 1015/2010 (3), Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1061/2010 (4) un Komisijas Direktīvu 96/60/EK (5).

(3)

Aplēsts, ka darba plānā paredzētie pasākumi 2030. gadā varētu sniegt kopējo enerģijas ietaupījumu, kas pārsniedz 260 TWh gadā un kas ir līdzvērtīgs siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 2030. gadā par aptuveni 100 miljoniem tonnu gadā. Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas ir viena no darba plānā minētajām ražojumu grupām, kuras aplēstais ikgadējais elektroenerģijas aiztaupījums ir 2,5 TWh, kā rezultātā siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinātos par 0,8 Mt CO2 ekvivalenta gadā, savukārt ūdens ietaupījums 2030. gadā būtu 711 miljoni m3.

(4)

Komisija ir noteikusi ekodizaina prasības sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām Regulā (ES) Nr. 1015/2010, un saskaņā ar minēto regulu Komisijai tā būtu jāpārskata, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību.

(5)

Komisija ir pārskatījusi Regulu (ES) Nr. 1015/2010 un izanalizējusi sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu tehniskos, vidiskos un ekonomiskos aspektus, kā arī lietotāju faktisko rīcību. Pārskatīšana tika veikta ciešā sadarbībā ar ieinteresētajām personām un interesentiem no Savienības un trešām valstīm. Pārskatīšanas rezultāti tika publiskoti un paziņoti saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 18. pantu izveidotajā Apspriežu forumā.

(6)

No pārskatīšanas pētījuma izriet, ka ir jāpārskata ekodizaina prasības sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un jānosaka ekodizaina prasības sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām. Prasības attiecas uz tādu būtisku resursu izmantošanu kā elektroenerģija un ūdens. Nepieciešams ieviest arī ar resursefektivitāti, piemēram, remontējamību un reciklējamību, saistītas prasības.

(7)

Ar sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām saistītie vidiskie aspekti, kas šīs regulas vajadzībām atzīti par nozīmīgiem, ir enerģijas un ūdens patēriņš izmantošanas posmā, atkritumu rašanās ekspluatācijas laika beigās un emisijas gaisā un ūdenī ražošanas posmā (sakarā ar izejmateriālu ieguvi un apstrādi) un izmantošanas posmā (elektroenerģijas patēriņa un ūdens novadīšanas dēļ).

(8)

Aplēsts, ka šīs regulas aptverto ražojumu enerģijas un ūdens gada patēriņš Savienībā 2015. gadā bija attiecīgi 35,3 TWh un 2 496 miljoni m3. Tiek lēsts, ka ierastās darbības scenārijā prognozētais sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu elektroenerģijas patēriņš 2030. gadā samazināsies līdz 33,5 TWh, savukārt ūdens patēriņš 2030. gadā saruks līdz 1 764 miljoniem m3. Minēto enerģijas un ūdens patēriņa samazinājumu varētu paātrināt, ja tiktu atjauninātas esošās ekodizaina prasības. Visbeidzot, tiek lēsts, ka sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu ekspluatācijas laiks pēdējos gados ir samazinājies līdz aptuveni 12,5 gadiem, un, visticamāk, ja netiks ieviesti kādi stimuli, šāda tendence turpināsies.

(9)

Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai COM(2015) 614 final (6) (rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku) un paziņojumā par ekodizaina darba plānu (7) uzsvērts, cik svarīgi ir izmantot ekodizaina regulējumu, lai atbalstītu virzību uz resursu ziņā efektīvāku un aprites ekonomiku. Direktīvā 2012/19/ES (8) ir atsauce uz Direktīvu 2009/125/EK un norādīts, ka ekodizaina prasībām būtu jāveicina elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) atkārtota izmantošana, demontēšana un reģenerācija, risinot problēmas augšupējā posmā. Tāpēc šajā regulā būtu jānosaka atbilstīgas prasības, kas veicina aprites ekonomikas mērķu sasniegšanu.

(10)

Sadzīvē neizmantojamām veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīvē neizmantojamām veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām ir atšķirīgas īpašības un pielietojums. Uz tām attiecas cits tiesiskais regulējums, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/42/EK (9), un tās nebūtu jāiekļauj šīs regulas darbības jomā. Prasības sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām būtu jāpiemēro veļas mazgāšanas mašīnām un veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām ar tādiem pašiem tehniskajiem raksturlielumiem, neatkarīgi no to izmantošanas apstākļiem.

(11)

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām ar vairāk nekā vienu cilindru būtu jāpiemēro īpaši noteikumi tikai tad, ja visi to cilindri veic vienu un to pašu funkciju. Pretējā gadījumā katrs cilindrs būtu jāuzskata par atsevišķu sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu vai atsevišķu sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu.

(12)

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām būtu jānosaka īpašas prasības attiecībā uz mazjaudas režīmiem. Komisijas Regulas (EK) Nr. 1275/2008 (10) prasības nebūtu jāpiemēro tiem ražojumiem, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā. Regula (EK) Nr. 1275/2008 būtu attiecīgi jāgroza.

(13)

Relevantie ražojumu parametri būtu jāmēra, izmantojot ticamas, precīzas un reproducējamas metodes. Šajās metodēs būtu jāņem vērā atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, tostarp Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1025/2012 (11) I pielikumā uzskaitītie Eiropas standartizācijas organizāciju pieņemtie saskaņotie standarti (ja tādi ir).

(14)

Saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 8. pantu šajā regulā būtu jānosaka piemērojamās atbilstības novērtēšanas procedūras.

(15)

Lai atvieglotu atbilstības pārbaužu veikšanu, ražotājiem, importētājiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem tehniskajā dokumentācijā būtu jāsniedz Direktīvas 2009/125/EK IV un V pielikumā minētā informācija, ciktāl tā ir saistīta ar šajā regulā noteiktajām prasībām.

(16)

Ja tehniskās dokumentācijas parametri, kas definēti šajā regulā, ir identiski ar ražojuma informācijas lapas parametriem, kuri definēti ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/2014 (12), ražotājiem, importētājiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem attiecīgie dati būtu jāievada ražojumu datubāzē, kas definēta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 (13), un tad tie vairs nebūtu jāiesniedz tirgus uzraudzības iestādēm kā daļa no tehniskās dokumentācijas.

(17)

Lai nodrošinātu regulas iedarbīgumu un uzticamību un lai aizsargātu patērētājus, nebūtu jāatļauj laist tirgū ražojumus, kas testa apstākļos automātiski maina savu sniegumu nolūkā uzlabot deklarētos parametrus.

(18)

Papildus šajā regulā noteiktajām prasībām, lai informāciju par šīs regulas aptverto ražojumu aprites cikla vidisko sniegumu padarītu plaši un viegli pieejamu, saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK I pielikuma 3. daļas 2. punktu būtu jāapzina indikatīvas labāko pieejamo tehnoloģiju etalonatzīmes.

(19)

Šī regula būtu jāpārskata, lai novērtētu tās normu piemērotību un iedarbīgumu regulas mērķu sasniegšanā. Pārskatīšana būtu jāveic tad, kad visas normas ir ieviestas un ir redzams, kā tās ietekmē tirgu.

(20)

Regula (ES) Nr. 1015/2010 būtu jāatceļ.

(21)

Lai atvieglotu pāreju no Regulas (ES) Nr. 1015/2010 uz šo regulu, būtu jāatļauj no šīs regulas spēkā stāšanās dienas izmantot jauno nosaukumu “eco 40-60”.

(22)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 19. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Ar šo regulu nosaka ekodizaina prasības tādu sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu laišanai tirgū vai nodošanai ekspluatācijā, kuras darbina no elektrotīkla, ietverot iebūvētas sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas un no elektrotīkla darbināmas sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas, kuras var darbināt arī ar akumulatoriem.

2.   Šo regulu nepiemēro:

a)

veļas mazgāšanas mašīnām un veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, kas ietilpst Direktīvas 2006/42/EK darbības jomā;

b)

ar akumulatoru darbināmām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, kuras var pieslēgt elektrotīklam, izmantojot maiņstrāvas-līdzstrāvas pārveidotāju, kas iegādāts atsevišķi.

3.   Prasības, kas noteiktas II pielikuma 1.–6. punktā, 9. punkta 1) apakšpunkta a) un c) punktā un 9. punkta 2) apakšpunkta i) un vii) punktā, nepiemēro:

a)

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām ar nominālo ietilpību mazāku par 2 kg;

b)

sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām ar nominālo mazgāšanas ietilpību mazāku par 2 kg;

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“elektrotīkls” ir elektroapgāde no maiņstrāvas tīkla ar 230 (± 10 %) voltu sprieguma un 50 Hz maiņstrāvas frekvenci;

2)

“automātiskā veļas mazgāšanas mašīna” ir veļas mazgāšanas mašīna, kura veļu pilnībā apstrādā pati, lietotājam neiesaistoties nevienā programmas izpildes brīdī;

3)

“sadzīves veļas mazgāšanas mašīna” ir automātiska veļas mazgāšanas mašīna, kura mazgā un skalo mājsaimniecības veļu, izmantojot ūdeni, ķīmiskus, mehāniskus un termiskus līdzekļus, kura ir aprīkota arī ar centrifugēšanas funkciju un kuru tās ražotājs atbilstības deklarācijā ir deklarējis kā atbilstīgu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2014/35/ES (14) vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2014/53/ES (15);

4)

“sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna” ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīna, kurā papildus automātiskās veļas mazgāšanas mašīnas funkcijām tajā pašā cilindrā ir iekļauta arī tekstilizstrādājumu žāvēšana ar karsēšanu un izgriešanu un kuru tās ražotājs atbilstības deklarācijā ir deklarējis kā atbilstīgu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2014/35/ES vai Direktīvai 2014/53/ES;

5)

“iebūvējama sadzīves veļas mazgāšanas mašīna” ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīna, kas projektēta, testēta un tiek tirgota tikai un vienīgi:

a)

uzstādīšanai skapītī vai apdarināšanai (no augšas, apakšas un sāniem) ar paneļiem;

b)

ciešai piestiprināšanai pie skapīša sāniem, augšējās virsmas vai grīdas vai pie paneļiem; un

c)

aprīkošanai ar integrētu rūpnieciska ražojuma priekšējo virsmu vai individuāla projekta priekšējā paneļa piemontēšanai;

6)

“iebūvējama sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna” ir sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna, kas projektēta, testēta un tiek tirgota tikai un vienīgi:

a)

uzstādīšanai skapītī vai apdarināšanai (no augšas, apakšas un sāniem) ar paneļiem;

b)

ciešai piestiprināšanai pie skapīša sāniem, augšējās virsmas vai grīdas vai pie paneļiem; un

c)

aprīkošanai ar integrētu rūpnieciska ražojuma priekšējo virsmu vai individuāla projekta priekšējā paneļa piemontēšanai;

7)

“vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas mašīna” ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīna, kas aprīkota ar vairāk nekā vienu cilindru, kuri atrodas atsevišķos blokos vai vienā korpusā;

8)

“vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna” ir sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna, kas aprīkota ar vairāk nekā vienu cilindru, kuri atrodas atsevišķos blokos vai vienā korpusā;

9)

“ekvivalents modelis” ir modelis, kuram saistībā ar attiecīgo sniedzamo tehnisko informāciju ir tādi paši tehniskie raksturlielumi, bet kuru tas pats ražotājs, importētājs vai pilnvarotais pārstāvis laiž tirgū vai nodod ekspluatācijā kā citu modeli ar atšķirīgu modeļa identifikatoru;

10)

“modeļa identifikators” ir kods, parasti burtciparu kods, ar kuru konkrētu ražojuma modeli atšķir no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai tādu pašu ražotāja, importētāja vai pilnvarotā pārstāvja nosaukumu;

11)

“ražojumu datubāze” ir datu kopums par ražojumiem, kas ir sistemātiski sakārtots un kam ir uz patērētājiem orientēta publiskā daļa, kurā ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību ir pieejama informācija par ražojuma individuālajiem raksturlielumiem, tiešsaistes portāls pieejamībai un atbilstības daļa ar skaidri noteiktām pieejamības un drošības prasībām, kā noteikts Regulā (ES) 2017/1369;

12)

“eco 40-60” ir ražotāja, importētāja vai pilnvarotā pārstāvja deklarēts tādas programmas apzīmējums, kas spēj izmazgāt vidēji netīru kokvilnas veļu, kura saskaņā ar kopšanas norādēm mazgājama 40 °C vai 60 °C temperatūrā, kopā tajā pašā mazgāšanas ciklā, un uz kuru attiecas ekodizaina prasības par energoefektivitāti, mazgāšanas efektivitāti, skalošanas efektivitāti, programmas ilgumu un ūdens patēriņu;

13)

“programma” ir iepriekš noteiktu darbību virkne, ko ražotājs, importētājs vai pilnvarotais pārstāvis deklarējis kā piemērotu konkrēta veida tekstilizstrādājumu mazgāšanai, žāvēšanai vai nepārtrauktai mazgāšanai un žāvēšanai;

14)

“mazgāšanas cikls” ir pilns mazgāšanas process, kas noteikts izraudzītajā programmā un ietver virkni dažādu darbību, tostarp mazgāšanu, skalošanu un centrifugēšanu.

Pielikumu vajadzībām I pielikumā ir dotas papildu definīcijas.

3. pants

Ekodizaina prasības

II pielikumā un VI pielikumā noteiktās ekodizaina prasības piemēro no tajos norādītajiem datumiem.

4. pants

Atbilstības novērtēšana

1.   Direktīvas 2009/125/EK 8. pantā minētā atbilstības novērtēšanas procedūra, ir iekšējā dizaina kontroles sistēma, kas izklāstīta minētās direktīvas IV pielikumā, vai vadības sistēma, kura izklāstīta minētās direktīvas V pielikumā.

2.   Atbilstības novērtēšanas vajadzībām saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 8. pantu tehniskajā dokumentācijā iekļauj II pielikuma 3.–7. punktā uzskaitīto raksturlielumu deklarētās vērtības un saskaņā ar III pielikumu veikto aprēķinu detalizētu informāciju un rezultātus.

3.   Ja konkrēta modeļa tehniskajā dokumentācijā iekļautā informācija ir iegūta:

a)

no modeļa, kam attiecībā uz sniedzamo tehnisko informāciju ir tādi paši tehniskie raksturlielumi, bet ko ražojis cits ražotājs, vai

b)

ar aprēķinu palīdzību, pamatojoties uz konstrukciju vai ekstrapolāciju no tā paša vai cita ražotāja cita modeļa, vai abējādi,

tehniskajā dokumentācijā ietver detalizētu informāciju par šādiem aprēķiniem, ražotāja veikto novērtēšanu nolūkā pārliecināties par aprēķinu precizitāti un attiecīgā gadījumā deklarāciju par identiskumu starp dažādu ražotāju modeļiem.

Tehniskajā dokumentācijā ietver visu ekvivalento modeļu sarakstu, t. sk. modeļu identifikatorus.

4.   Tehniskajā dokumentācijā ietver informāciju tādā secībā un veidā, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2019/2014 VI pielikumā. Tirgus uzraudzības nolūkā ražotāji, importētāji vai pilnvarotie pārstāvji, neskarot Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punkta g) apakšpunktu, drīkst atsaukties uz ražojumu datubāzē augšupielādēto tehnisko dokumentāciju, kas satur to pašu informāciju, kas noteikta Deleģētās regulā (ES) 2019/2014.

5. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Veicot Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktā minētās tirgus uzraudzības pārbaudes, dalībvalstu iestādes piemēro IV pielikumā noteikto verifikācijas procedūru.

6. pants

Apiešana

Ražotājs, importētājs vai pilnvarotais pārstāvis nedrīkst laist tirgū ražojumus, kas konstruēti tā, ka spēj konstatēt, ka tie tiek testēti (piemēram, atpazīstot testa apstākļus vai testa ciklu), un īpaši reaģēt, proti, testa laikā automātiski mainīt savus raksturlielumus nolūkā sasniegt vēlamāku jebkādu to parametru līmeni, ko ražotājs, importētājs vai pilnvarotais pārstāvis deklarējis tehniskajā dokumentācijā vai iekļāvis jebkuros pievienotajos dokumentos.

Ražojuma elektroenerģijas un ūdens patēriņš un jebkādi citi deklarētie parametri nedrīkst pasliktināties pēc programmatūras vai aparātprogrammatūras atjauninājuma, ja tie tiek mērīti, izmantojot to pašu testēšanas standartu, kas sākotnēji izmantots atbilstības deklarācijas vajadzībām, izņemot gadījumus, kad galalietotājs pirms attiecīgā atjauninājuma ir paudis nepārprotamu piekrišanu. Veiktspēja nekādā ziņā neizmainās, ja atjauninājums tiek noraidīts.

7. pants

Indikatīvās etalonatzīmes

Indikatīvās etalonatzīmes šīs regulas pieņemšanas laikā tirgū pieejamajiem ražojumiem un tehnoloģijām ar labāko sniegumu ir norādītas V pielikumā.

8. pants

Pārskatīšana

Komisija šo regulu pārskata, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, un 2025. gada 25. decembrī Apspriežu forumam iesniedz šāda novērtējuma rezultātus, kā arī attiecīgā gadījumā pārskatīšanas priekšlikuma projektu.

Veicot pārskatīšanu, īpašu uzmanību pievērš šādiem jautājumiem:

a)

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu energoefektivitātes un vidiskā snieguma uzlabošanas iespējas;

b)

izmaiņas patērētāju rīcībā un vai būtu lietderīgs obligāts atgriezeniskās saites mehānisms par ierīces slogošanu un elektroenerģijas patēriņu izraudzītajā programmā;

c)

esošo prasību iedarbīgums attiecībā uz resursefektivitāti;

d)

cik piemēroti būtu saskaņā ar aprites ekonomikas mērķiem noteikt resursefektivitātes papildu prasības ražojumiem, tostarp, vai vajadzētu ietvert vairāk rezerves daļu;

e)

cik lietderīgas un piemērotas būtu jaunas prasības par mazgāšanas līdzekļu un citu piedevu automātisku dozēšanu;

f)

cik lietderīgas un piemērotas būtu jaunas prasības par plastmasas mikrodaļiņu daudzuma samazināšanu izvadītajā ūdenī, piemēram, izmantojot filtrus.

9. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1275/2008

Regulas (EK) Nr. 1275/2008 I pielikuma 1. punktā:

svītro ierakstu “Veļas mazgāšanas mašīnas”,

ierakstu “Pārējie aparāti ēdiena gatavošanai un citai pārtikas apstrādei, tīrīšanai un apģērba kopšanai” aizstāj ar “Pārējie aparāti ēdiena gatavošanai un citai pārtikas apstrādei, tīrīšanai un apģērba kopšanai, izņemot sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas”.

10. pants

Atcelšana

Regulu (ES) Nr. 1015/2010 atceļ no 2021. gada 1. marta.

11. pants

Pārejas pasākumi

No 2019. gada 25. decembra līdz 2021. gada 28. februārim, atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1015/2010 I pielikuma 1. punktā noteiktās prasības, sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu programmu izvēles ierīcē vai sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu displejā nav nepieciešams attēlot nosaukumus “standarta 60 °C kokvilnas programma” un “standarta 40 °C kokvilnas programma”, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

“standarta 60 °C kokvilnas programma” un “standarta 40 °C kokvilnas programma” ir skaidri identificējamas lietošanas instrukcijā un tehniskajā dokumentācijā Regulas (ES) Nr. 1015/2010 4. panta 2. punkta nozīmē; un

programma “eco 40-60” ir skaidri attēlota sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas programmu izvēles ierīcē vai sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu displejā saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 1. punkta 3. apakšpunktu.

12. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. marta. Tomēr 6. panta pirmo daļu un 11. pantu piemēro no 2019. gada 25. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 1. oktobrī

Komisijas vārdā –

Priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.

(2)  Komisijas paziņojums “Ekodizaina darba plāns 2016.–2019. gadam”, COM(2016) 773 final, 30.11.2016.

(3)  Komisijas 2010. gada 10. novembra Regula (ES) Nr. 1015/2010, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām (OV L 293, 11.11.2010., 21. lpp.).

(4)  Komisijas 2010. gada 28. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1061/2010, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu energomarķējumu (OV L 314, 30.11.2010., 47. lpp.).

(5)  Komisijas 1996. gada 19. septembra Direktīva 96/60/EK, ar kuru Padomes Direktīvu 92/75/EEK īsteno attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības kombinētajām veļas mazgājamām un žāvējamām mašīnām (OV L 266, 18.10.1996., 1. lpp.).

(6)  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Noslēgt aprites loku – ES rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku, COM(2015) 614 final, 2.12.2015.

(7)  COM(2016) 773 final, 30.11.2016.

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Direktīva 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (OV L 197, 24.7.2012., 38. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK (OV L 157, 9.6.2006., 24. lpp.).

(10)  Komisijas 2008. gada 17. decembra Regula (EK) Nr. 1275/2008, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/32/EK iestrādātās ekodizaina prasības attiecībā uz elektrisko, elektronisko mājsaimniecības un biroja iekārtu elektroenerģijas patēriņu gatavības un izslēgtā režīmā (OV L 339, 18.12.2008., 45. lpp.).

(11)  Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.).

(12)  Komisijas 2019. gada 11. marta Deleģētā regula (ES) 2019/2014, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1061/2010 un Komisijas Direktīvu 96/60/EK (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 29. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 4. jūlija Regula (ES) 2017/1369, ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES (OV L 198, 28.7.2017., 1. lpp.).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/35/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz tādu elektroiekārtu pieejamību tirgū, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (OV L 96, 29.3.2014., 357. lpp.).

(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīlis Direktīva 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK (OV L 153, 22.5.2014., 62. lpp.).


I PIELIKUMS

Pielikumos piemērojamās definīcijas

Piemēro šādas definīcijas:

1)

“energoefektivitātes indekss” (EEI) ir svērtā enerģijas patēriņa un standarta cikla enerģijas patēriņa attiecība;

2)

“žāvēšanas cikls” ir pilns žāvēšanas process, kas noteikts attiecīgajā programmā un ietver virkni dažādu darbību, to vidū sildīšanu un izgriešanu;

3)

“pilns cikls” ir mazgāšanas un žāvēšanas process, kas sastāv no mazgāšanas cikla un žāvēšanas cikla;

4)

“nepārtraukts cikls” ir pilns cikls, kurā process norit bez pārtraukuma un bez nepieciešamības lietotājam iejaukties nevienā programmas posmā;

5)

“nominālā ietilpība” ir sausu konkrēta veida tekstilizstrādājumu maksimālā masa kilogramos, ko ražotājs, importētājs vai pilnvarotais pārstāvis norādījis ar 0,5 kg intervālu un ko izvēlētajā programmā var apstrādāt, attiecīgi, vienā sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas mazgāšanas ciklā vai vienā pilnā sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas ciklā, ja veļa ievietota atbilstoši ražotāja, importētāja vai pilnvarotā pārstāvja norādījumiem;

6)

“nominālā mazgāšanas ietilpība” ir sausu konkrēta veida tekstilizstrādājumu maksimālā masa kilogramos, ko ražotājs, importētājs vai pilnvarotais pārstāvis norādījis ar 0,5 kg intervālu un ko izvēlētajā programmā var apstrādāt, attiecīgi, vienā sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas mazgāšanas ciklā vai vienā sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas ciklā, ja veļa ievietota atbilstoši ražotāja, importētāja vai pilnvarotā pārstāvja norādījumiem;

7)

“nominālā žāvēšanas ietilpība” ir sausu konkrēta veida tekstilizstrādājumu maksimālā masa kilogramos, ko ražotājs, importētājs vai pilnvarotais pārstāvis norādījis ar 0,5 kg intervālu un ko izvēlētajā programmā var apstrādāt vienā sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas žāvēšanas ciklā, ja veļa ievietota atbilstoši ražotāja, importētāja vai pilnvarotā pārstāvja norādījumiem;

8)

“svērtais enerģijas patēriņš (EW)” ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla vidējais svērtais enerģijas patēriņš kilovatstundās uz ciklu programmā “eco 40-60” pie nominālās mazgāšanas ietilpības un pie puses un ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības;

9)

“svērtais enerģijas patēriņš (EWD)” ir sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas un žāvēšanas cikla vidējais svērtais enerģijas patēriņš kilovatstundās uz ciklu pie nominālās ietilpības un pie puses no nominālās ietilpības;

10)

cikls “mazgāšana un žāvēšana” apzīmē sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas pilnu ciklu, kas sastāv no programmas “eco 40-60” mazgāšanas cikla un žāvēšanas cikla, kurā sasniedz stāvokli “gatavs ievietošanai skapī”;

11)

“standarta cikla enerģijas patēriņš” (SCE) ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas enerģijas patēriņš kilovatstundās uz ciklu, ko izmanto par referenci un kas atkarīgs no nominālās ietilpības;

12)

“svērtais ūdens patēriņš (WW)” ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla vidējais svērtais ūdens patēriņš litros uz ciklu programmā “eco 40-60” pie nominālās mazgāšanas ietilpības un pie puses un ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības;

13)

“svērtais ūdens patēriņš (WWD)” ir sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas cikla “mazgāšana un žāvēšana” vidējais svērtais ūdens patēriņš litros uz ciklu pie nominālās ietilpības un pie puses no nominālās ietilpības;

14)

“mazgāšanas efektivitātes indekss” ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla (IW) vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas pilna cikla (JW) mazgāšanas efektivitātes un references sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas mazgāšanas efektivitātes attiecība;

15)

“skalošanas efektivitāte” ir lineārā alkilbenzola sulfonāta (LAS) atlieku satura koncentrācija apstrādātajos tekstilmateriālos pēc sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla (IR) vai pēc sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas pilnā cikla (JR), kas izteikta gramos uz kilogramu sausu tekstilizstrādājumu;

16)

“atlikušais mitruma saturs” attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas ciklu ir mitruma daudzums, ko mašīnā ievietotā veļa satur mazgāšanas cikla beigās;

17)

“galīgais mitruma saturs” attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām ir mitruma daudzums, ko mašīnā ievietotā veļa satur žāvēšanas cikla beigās;

18)

“gatavs ievietošanai skapī” ir stāvoklis, kādu sasniedz apstrādātie tekstilmateriāli, kuri žāvēšanas ciklā izžāvēti, līdz sasniegts galīgā mitruma saturs 0 %;

19)

“programmas ilgums” (tW) ir laiks no izvēlētās programmas darbības sākšanas, izņemot lietotāja iestatītu palaides atlikšanu, līdz brīdim, kad indikators ziņo, ka programma ir beigusies, un lietotājs var piekļūt ievietotajiem priekšmetiem;

20)

“cikla ilgums” (tWD) attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas pilnu ciklu ir laiks no mazgāšanas ciklam izvēlētās programmas darbības sākuma, izņemot lietotāja iestatītu palaides atlikšanu, līdz brīdim, kad indikators ziņo, ka žāvēšanas cikls ir beidzies, un lietotājs var piekļūt ievietotajai veļai;

21)

“izslēgts režīms” (Po) ir stāvoklis, kad sadzīves veļas mazgāšanas mašīna vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna ir pieslēgta elektrotīklam un nenodrošina nekādas funkcijas; par izslēgto režīmu uzskata arī šādus režīmus:

a)

stāvoklis, kas tikai norāda uz izslēgta režīma stāvokli;

b)

stāvoklis, kurā tiek nodrošinātas tikai tās funkcijas, ar ko paredzēts nodrošināt elektromagnētisko savietojamību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/30/ES (1);

22)

“gaidstāves režīms” (Psm) ir stāvoklis, kad sadzīves veļas mazgāšanas mašīna vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna ir pieslēgta elektrotīklam un nodrošina tikai šādas funkcijas, kas var ilgt nenoteiktu laiku:

a)

reaktivācijas funkciju vai reaktivācijas funkciju un tikai iespējotas reaktivācijas funkcijas indikāciju; un/vai

b)

reaktivācijas funkciju caur savienojumu ar tīklu; un/vai

c)

informācijas vai statusa rādījumus un/vai

d)

detektēšanas funkciju avārijas pasākumu ierosināšanai;

23)

“tīkls” ir komunikācijas infrastruktūra, kam piemīt saišu topoloģija, arhitektūra, ieskaitot fiziskos komponentus, organizatoriski principi, komunikācijas procedūras un formāti (protokoli);

24)

“pretburzīšanās funkcija” ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas darbība, ko izpilda pēc programmas beigām, lai novērstu pārmērīgu veļas saburzīšanos;

25)

“palaides atlikšanas režīms” (Pds) ir stāvoklis, kad lietotājs ir atlasījis izvēlētās programmas cikla sākuma vai beigu atlikšanu uz konkrētu laiku;

26)

“rezerves daļa” ir atsevišķa daļa, ar ko var nomainīt daļu, kurai ražojumā ir tāda pati vai līdzīga funkcija;

27)

“profesionāls remontētājs” ir operators vai uzņēmums, kas nodrošina sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu remonta un profesionālas apkopes pakalpojumus;

28)

“garantija” ir jebkādas mazumtirgotāja vai ražotāja saistības pret patērētāju:

a)

atlīdzināt samaksāto cenu;

b)

jebkādā veidā nomainīt vai saremontēt sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu vai rīkoties ar tām, ja tās neatbilst garantijas paziņojumā vai attiecīgajā reklāmā norādītajām specifikācijām.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/30/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (OV L 96, 29.3.2014., 79. lpp.).


II PIELIKUMS

Ekodizaina prasības

1.   PROGRAMMAS PRASĪBAS

No 2021. gada 1. marta sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas atbilst šādām prasībām:

1)

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas nodrošina:

a)

mazgāšanas ciklu ar nosaukumu “eco 40-60”, kas spēj izmazgāt vidēji netīru kokvilnas veļu, kas saskaņā ar kopšanas norādēm mazgājama 40 °C vai 60 °C temperatūrā, kopā tajā pašā ciklā;

b)

mazgāšanas ciklu ar nosaukumu “20 °C”, kas spēj izmazgāt viegli netīru kokvilnas veļu nominālā temperatūrā 20 °C;

atkarībā no sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas nodrošinātajām funkcijām šie cikli ir skaidri identificējami programmu izvēlnē, displejā un pa tīkla savienojumu;

2)

programmu “eco 40-60” izmanto, lai izpildītu 3. punkta 1. un 3. apakšpunkta, 4. punkta 1., 2. un 5. apakšpunkta, 5. punkta un 6. punkta 1. apakšpunkta prasības;

3)

atkarībā no sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas nodrošinātajām funkcijām programma “eco 40-60” programmu izvēlnē, displejā un pa tīkla savienojumu tiek saukta par “eco 40-60”;

nosaukumu “eco 40-60” izmanto vienīgi šīs programmas apzīmēšanai. “eco 40-60” formatējumam nav ierobežojumu attiecībā uz fontu, fonta lielumu, lielo un mazo burtu rakstību vai krāsām. Apzīmējums “eco” nedrīkst parādīties nevienas citas programmas nosaukumā;

programma “eco 40-60” ir iestatīta kā noklusējuma programma gan automātiskai programmas izvēlei, gan jebkādai funkcijai, kura ietver programmas izvēli; vai, ja automātiskas programmas izvēles nav, tā ir tieši atlasāma bez vajadzības izraudzīties vēl kādu citu parametru, piemēram, konkrētu temperatūru vai noslogojumu;

uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām ne atsevišķi, ne kopā ar citu informāciju nedrīkst izmantot norādes “normāls”, “ikdienas”, “parasts” un “standarta” un to tulkojumus visās ES oficiālajās valodās.

2.   CIKLS “MAZGĀŠANA UN ŽĀVĒŠANA”

No 2021. gada 1. marta sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas atbilst šādām prasībām:

1)

sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas nodrošina pilnu kokvilnas veļas apstrādes ciklu, sauktu “mazgāšana un žāvēšana”:

kurš ir nepārtraukts, ja sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna nodrošina nepārtrauktu ciklu,

kurā mazgāšanas cikls ir 1. punktā definētā programma “eco 40-60” un

kurā žāvēšanas ciklā tiek sasniegts stāvoklis “gatavs ievietošanai skapī”;

2)

cikls “mazgāšana un žāvēšana” ir skaidri identificējams šā pielikuma 9. punktā minētajā lietošanas instrukcijā;

3)

ja sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna nodrošina nepārtrauktu ciklu, šā cikla nominālā ietilpība ir cikla “mazgāšana un žāvēšana” nominālā ietilpība;

4)

ja sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna nepārtrauktu ciklu nenodrošina, cikla “mazgāšana un žāvēšana” nominālā ietilpība ir zemākā no šādām divām vērtībām: programmas “eco 40-60” nominālā mazgāšanas ietilpība un tāda žāvēšanas cikla nominālā žāvēšanas ietilpība, kurā tiek sasniegts stāvoklis “gatavs ievietošanai skapī”;

5)

ciklu “mazgāšana un žāvēšana” izmanto, lai izpildītu 3. punkta 2. un 4. apakšpunkta, 4. punkta 3., 4. un 6. apakšpunkta un 6. punkta 2. apakšpunkta prasības.

3.   ENERGOEFEKTIVITĀTES PRASĪBAS

No 2021. gada 1. marta sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas atbilst šādām prasībām:

1)

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas cikla energoefektivitātes indekss (EEIW) ir mazāks par 105;

2)

sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu cikla “mazgāšana un žāvēšana” energoefektivitātes indekss (EEIWD) ir mazāks par 105.

No 2024. gada 1. marta sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas, kuru nominālā ietilpība ir lielāka par 3 kg, un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas, kuru nominālā mazgāšanas ietilpība ir lielāka par 3 kg, atbilst šādām prasībām:

3)

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas cikla EEIW ir mazāks par 91;

4)

sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu cikla “mazgāšana un žāvēšana” EEIWD ir mazāks par 88.

EEIW un EEIWD aprēķina saskaņā ar III pielikumu.

4.   FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS

No 2021. gada 1. marta sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas atbilst šādām prasībām:

1)

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām, kuru nominālā ietilpība ir lielāka par 3 kg, un tādu sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas ciklam, kuru nominālā ietilpība ir lielāka par 3 kg, programmas “eco 40-60” mazgāšanas efektivitātes indekss (Iw) pie nominālās mazgāšanas ietilpības, pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības un pie ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības ir lielāks par 1,03;

2)

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām, kuru nominālā ietilpība ir mazāka par vai vienāda ar 3 kg, un tādu sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas ciklam, kuru nominālā ietilpība ir mazāka par vai vienāda ar 3 kg, programmas “eco 40-60” mazgāšanas efektivitātes indekss (Iw) pie nominālās mazgāšanas ietilpības ir lielāks par 1,00;

3)

sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, kuru nominālā ietilpība ir lielāka par 3 kg, mazgāšanas efektivitātes indekss (Jw) ciklā “mazgāšana un žāvēšana” pie nominālās ietilpības un pie puses no nominālās ietilpības ir lielāks par 1,03;

4)

sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, kuru nominālā ietilpība ir mazāka par vai vienāda ar 3 kg, mazgāšanas efektivitātes indekss (Jw) ciklā “mazgāšana un žāvēšana” pie nominālās ietilpības ir lielāks par 1,00;

5)

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām, kuru nominālā ietilpība ir lielāka par 3 kg, un tādu sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas ciklam, kuru nominālā ietilpība ir lielāka par 3 kg, programmas “eco 40-60” skalošanas efektivitātes indekss (IR) pie nominālās mazgāšanas ietilpības, pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības un pie ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības ir mazāks par vai vienāds ar 5,0 g/kg;

6)

sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, kuru nominālā ietilpība ir lielāka par 3 kg, skalošanas efektivitātes indekss (JR) ciklā “mazgāšana un žāvēšana” pie nominālās ietilpības un pie puses no nominālās ietilpības ir mazāks vai vienāds ar 5,0 g/kg.

Iw, Jw, IR un JR aprēķina saskaņā ar III pielikumu.

5.   PROGRAMMAS ILGUMA PRASĪBAS

No 2021. gada 1. marta sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas atbilst šādām prasībām:

programmas “eco 40-60” ilgums (tW), ko izsaka stundās un minūtēs un noapaļo līdz tuvākajai veselajai minūtei, ir mazāks par vai vienāds ar laika ierobežojumu tcap, kas ir atkarīgs no nominālās ietilpības:

1)

laika ierobežojumu nominālajai mazgāšanas ietilpībai izsaka ar šādu vienādojumu:

tcap(in min) =137 + c × 10,2

ilgumam nepārsniedzot 240 minūtes;

2)

laika ierobežojumu pusei no nominālās mazgāšanas ietilpības un ceturtdaļai no nominālās mazgāšanas ietilpības izsaka ar šādu vienādojumu:

tcap(in min) =120 + c × 6

ilgumam nepārsniedzot 180 minūtes;

kur c ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas nominālā ietilpība vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas nominālā mazgāšanas ietilpība programmā “eco 40-60”.

6.   SVĒRTĀ ŪDENS PATĒRIŅA PRASĪBAS

No 2021. gada 1. marta sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas atbilst šādām prasībām:

1)

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas ciklam svērtais ūdens patēriņš (WW, litri uz ciklu) programmā “eco 40-60” ir:

WW ≤ 2,25 × c + 30,

kur c ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas nominālā ietilpība vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas nominālā mazgāšanas ietilpība programmā “eco 40-60”;

2)

sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām svērtais ūdens patēriņš (WWD, litri uz ciklu) ciklā “mazgāšana un žāvēšana” ir:

WWD ≤ 10 × d + 30,

kur d ir sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas nominālā ietilpība ciklā “mazgāšana un žāvēšana”.

WW un WWD aprēķina saskaņā ar III pielikumu.

7.   MAZJAUDAS REŽĪMI

No 2021. gada 1. marta sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas atbilst šādām prasībām:

1)

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām jābūt izslēgtajam režīmam un/vai gaidstāves režīmam. Jaudas izmantojums šajos režīmos nedrīkst pārsniegt 0,50 W;

2)

ja gaidstāves režīmā ietilpst informācijas vai statusa rādīšana, jaudas izmantojums šādā režīmā nepārsniedz 1,00 W;

3)

ja gaidstāves režīms nodrošina savienojumu ar tīklu un nodrošina tīklierosas gaidstāves režīmu, kas definēts Komisijas Regulā (ES) Nr. 801/2013 (1), jaudas izmantojums šajā režīmā nepārsniedz 2,00 W;

4)

sadzīves veļas mazgāšanas mašīna vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna automātiski pārslēdzas uz izslēgtu režīmu vai gaidstāves režīmu ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc tam, kad sadzīves veļas mazgāšanas mašīna vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna ir ieslēgta, vai pēc jebkuras programmas un saistīto darbību beigām, vai pēc pretburzīšanās funkcijas pārtraukšanas vai pēc jebkādas citas mijiedarbības ar sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu, ja nav ierosināts neviens cits režīms, t. sk. avārijas pasākumi;

5)

ja sadzīves veļas mazgāšanas mašīnai un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnai ir palaides atlikšanas režīms, tad jaudas izmantojums šādā režīmā, t. sk. jebkurā gaidstāves režīmā, nepārsniedz 4,00 W. Lietotājam nav iespējas ieprogrammēt palaides atlikšanu uz laiku, kas pārsniedz 24 stundas;

6)

visas sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas, ko var pieslēgt tīklam, nodrošina iespēju aktivēt un deaktivēt tīkla pieslēgumu(-us). Tīkla pieslēgums(-i) pēc noklusējuma ir deaktivēts(-i).

8.   RESURSEFEKTIVITĀTES PRASĪBAS

No 2021. gada 1. marta sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas atbilst šādām prasībām:

1)

rezerves daļu pieejamība:

a)

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu ražotāji, importētāji vai pilnvarotie pārstāvji vismaz desmit gadus pēc pēdējās modeļa vienības laišanas tirgū profesionāliem remontētājiem dara pieejamas vismaz šādas rezerves daļas:

motors un motora sukas,

transmisija starp motoru un cilindru,

sūkņi,

amortizatori un atsperes,

mazgāšanas cilindrs, cilindra krusts un attiecīgie lodīšu gultņi (atsevišķi vai komplektā),

sildītāji un sildelementi, t. sk. siltumsūkņi (atsevišķi vai komplektā),

cauruļvadi un ar tiem saistītais aprīkojums, t. sk. visas šļūtenes, vārsti, filtri un ūdens noslēgi (atsevišķi vai komplektā),

iespiedshēmas plates,

elektroniskie displeji,

spiediena slēdži,

termostati un sensori,

programmatūra un aparātprogrammatūra, tostarp atiestatīšanas programmatūra;

b)

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu ražotāji, importētāji vai pilnvarotie pārstāvji vismaz desmit gadus pēc modeļa pēdējās vienības laišanas tirgū profesionāliem remontētājiem un galalietotājiem dara pieejamas vismaz šādas rezerves daļas: durvis, durvju viras un blīvējums, cits blīvējums, durvju slēdzenes komplekts, noņemamas plastmasas daļas, piemēram, mazgāšanas līdzekļa dozatori;

c)

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu ražotāji, importētāji vai pilnvarotie pārstāvji nodrošina, ka a) un b) apakšpunktā minētās rezerves daļas var nomainīt ar plaši pieejamiem darbarīkiem, sadzīves veļas mazgāšanas mašīnai un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnai nenodarot paliekošus bojājumus;

d)

to rezerves daļu saraksts, uz kurām attiecas a) apakšpunkts, un to pasūtīšanas procedūra ir publiski pieejami ražotāja, importētāja vai pilnvarotā pārstāvja brīvpiekļuves tīmekļvietnē ne vēlāk kā divus gadus pēc modeļa pirmās vienības laišanas tirgū un līdz minēto rezerves daļu pieejamības perioda beigām;

e)

to rezerves daļu saraksts, uz kurām attiecas b) apakšpunkts, to pasūtīšanas procedūra un remonta instrukcijas ir publiski pieejami ražotāja, importētāja vai pilnvarotā pārstāvja brīvpiekļuves tīmekļvietnē no brīža, kad modeļa pirmā vienība laista tirgū, līdz minēto rezerves daļu pieejamības perioda beigām;

2)

rezerves daļu maksimālais piegādes laiks:

šā pielikuma 1. punktā minētajā periodā ražotājs, importētājs vai pilnvarotais pārstāvis rezerves daļu piegādi nodrošina 15 darbdienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas;

rezerves daļām, uz kurām attiecas 1. punkta a) apakšpunkts, rezerves daļu pieejamību drīkst ierobežot, nodrošinot to tikai profesionāliem remontētājiem, kas reģistrēti saskaņā ar 3. punkta a) un b) apakšpunktu;

3)

piekļuve remonta un tehniskās apkopes informācijai:

pēc tam, kad pagājuši divi gadi pēc modeļa pirmās vienības laišanas tirgū, un līdz 1. punktā minētā perioda beigām ražotājs, importētājs vai pilnvarotais pārstāvis profesionāliem remontētājiem nodrošina piekļuvi sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas remonta un tehniskās apkopes informācijai, ievērojot šādus nosacījumus:

a)

ražotāja, importētāja vai pilnvarotā pārstāvja tīmekļvietnē norāda profesionālo remontētāju reģistrēšanās procesu informācijas saņemšanai; lai apstiprinātu šādu pieprasījumu, ražotāji, importētāji vai pilnvarotie pārstāvji drīkst pieprasīt, lai profesionāls remontētājs pierāda, ka:

i)

profesionālajam remontētājam ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu remontam vajadzīgā tehniskā kompetence un tas atbilst elektroiekārtu remontētājiem piemērojamajiem noteikumiem dalībvalstīs, kurās tas darbojas. Kā pierādījumu par atbilstību šim punktam pieņem atsauci uz profesionālu remontētāju oficiālu reģistrācijas sistēmu, ja šāda sistēma attiecīgajā dalībvalstī ir ieviesta;

ii)

profesionālajam remontētājam ir apdrošināšana, kas sedz no tā darbības izrietošās saistības neatkarīgi no tā, vai dalībvalsts to pieprasa;

b)

ražotāji, importētāji vai pilnvarotie pārstāvji piecās darbdienās no dienas, kad izdarīts pieprasījums, apstiprina vai atsaka reģistrāciju;

c)

ražotāji, importētāji vai pilnvarotie pārstāvji par piekļuvi remonta un tehniskās apkopes informācijai vai par atjauninājumu regulāru saņemšanu drīkst iekasēt saprātīgu un proporcionālu maksu. Maksa ir saprātīga, ja tā neliek atteikties no piekļuves tāpēc, ka nav ņemts vērā tas, kādā apjomā profesionālais remontētājs informāciju izmanto;

d)

pēc reģistrācijas profesionālajam remontētājam vienas darbdienas laikā no pieprasījuma veikšanas brīža ir jābūt pieejamai pieprasītajai remonta un tehniskās apkopes informācijai. Vajadzības gadījumā var sniegt informāciju par ekvivalentu modeli vai tās pašas saimes modeli;

e)

šā punkta a) apakšpunktā minētā sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas remonta un tehniskās apkopes informācija ietver:

nepārprotamu sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas identifikāciju,

demontāžas karti vai klaidskatu,

remonta instrukciju tehnisko rokasgrāmatu,

nepieciešamo remonta un testēšanas iekārtu sarakstu,

informāciju par sastāvdaļām un diagnostiku (piemēram, mērījumu teorētiskās minimālās un maksimālās vērtības),

vadojuma un savienojumu diagrammas,

bojājumu un kļūdu diagnostikas kodus (attiecīgā gadījumā arī ražotāja īpašos kodus),

instrukcijas attiecīgās programmatūras un aparātprogrammatūras, t. sk. atiestatīšanas programmatūras, uzstādīšanai, un

informāciju par to, kā piekļūt reģistrētajiem datiem par paziņotajiem atteices gadījumiem, kuri saglabāti sadzīves veļas mazgāšanas mašīnā vai mazgāšanas un žāvēšanas mašīnā (attiecīgā gadījumā);

4)

informācijas prasības par gāzēm, ko izmanto par aukstumaģentu:

neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 517/2014 (2), sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, kas aprīkotas ar siltumsūkni, uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas ārpuses, piemēram, uz aizmugurējā paneļa, redzamā un salasāmā veidā neizdzēšami norāda par aukstumaģentu izmantotās gāzes ķīmisko nosaukumu vai līdzvērtīgu atsauci, piemēram, plaši izmantotu un atpazīstamu simbolu, marķējumu vai logo. Vienam ķīmiskajam nosaukumam var izmantot vairāk nekā vienu atsauci;

5)

prasības attiecībā uz demontāžu materiālu atgūšanas un reciklēšanas nolūkā, vienlaikus izvairoties no piesārņojuma:

ražotāji, importētāji vai pilnvarotie pārstāvji nodrošina, ka sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas ir konstruētas tā, lai Direktīvas 2012/19/ES VII pielikumā minētos materiālus un sastāvdaļas varētu noņemt, izmantojot plaši pieejamus darbarīkus,

ražotāji, importētāji vai pilnvarotie pārstāvji izpilda Direktīvas 2012/19/ES 15. panta 1. punktā noteiktos pienākumus.

9.   INFORMĀCIJAS PRASĪBAS

No 2021. gada 1. marta sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas atbilst šādām prasībām:

lietotājiem un uzstādītājiem paredzētās instrukcijas dara pieejamas bez maksas ražotāja, importētāja vai pilnvarotā pārstāvja brīvpiekļuves tīmekļvietnē lietotāja rokasgrāmatas formā, un šajā rokasgrāmatā ir atrodama:

1)

šāda vispārīga informācija:

a)

informācija par to, ka programma “eco 40-60” spēj izmazgāt vidēji netīru kokvilnas veļu, kas saskaņā ar kopšanas norādēm mazgājama 40 °C vai 60 °C temperatūrā, kopā tajā pašā ciklā un ka šī programma ir izmantota, lai novērtētu atbilstību ES ekodizaina tiesību aktiem;

b)

informācija par to, ka visefektīvākās programmas enerģijas patēriņa ziņā parasti ir tās programmas, kas darbojas zemākā temperatūrā un ilgāku laiku;

c)

sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām: informācija par to, ka cikls “mazgāšana un žāvēšana” spēj izmazgāt vidēji netīru kokvilnas veļu, kas saskaņā ar kopšanas norādēm mazgājama 40 °C vai 60 °C temperatūrā, kopā tajā pašā ciklā un izžāvēt veļu līdz stāvoklim, ka tā ir uzreiz liekama skapī, un ka šī programma ir izmantota, lai novērtētu atbilstību ES ekodizaina tiesību aktiem;

d)

informācija par to, ka sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas noslogošana līdz ietilpībai, ko ražotājs norādījis attiecīgajām programmām, palīdzēs taupīt enerģiju un ūdeni;

e)

ieteikumi par mazgāšanas līdzekļu veidu, kas piemērots dažādām mazgāšanas temperatūrām un mazgāšanas programmām;

f)

informācija par to, ka centrifugēšanas ātrums ietekmē troksni un atlikušo mitruma saturu: jo lielāks centrifugēšanas ātrums centrifugēšanas posmā, jo augstāks troksnis un mazāks atlikušais mitruma saturs;

g)

informācija par to, kā aktivēt un deaktivēt tīkla pieslēgumu (attiecīgā gadījumā) un kā tas ietekmē enerģijas patēriņu;

h)

norādījumi par to, kā atrast informāciju, kas par modeli saglabāta ražojumu datubāzē, kura definēta Regulā (ES) 2019/2014, šādam nolūkam izmantojot tīmekļa saiti uz informāciju par modeli, kas saglabāta ražojumu datubāzē, vai saite uz ražojumu datubāzi un informācija par to, kā uz ražojuma atrast modeļa identifikatoru;

2)

šādu parametru vērtības:

a)

nominālā ietilpība kg;

b)

programmas ilgums stundās un minūtēs;

c)

enerģijas patēriņš kWh uz ciklu;

d)

ūdens patēriņš litros uz ciklu;

e)

Celsija grādos izteikta maksimālā temperatūra, ko mazgāšanas ciklā apstrādātajā veļā sasniedz vismaz 5 minūtes; un

f)

atlikušais mitruma saturs pēc mazgāšanas cikla, izteikts ūdens satura procentos, un centrifugēšanas ātrums, pie kāda šis saturs tiek sasniegts;

(vismaz) katrai no šādām programmām:

i)

programmai “eco 40-60” pie nominālās ietilpības, pie puses no nominālās ietilpības un pie ceturtdaļas no nominālās ietilpības;

ii)

20 °C programmai pie šīs programmas nominālās ietilpības;

iii)

vienai kokvilnas programmai pie nominālās temperatūras, kas ir augstāka par vai vienāda ar 60 °C (ja tāda ir), pie šīs programmas nominālās ietilpības;

iv)

vienai programmai, kura paredzēta tekstilmateriāliem, kas nav kokvilna, vai jauktiem tekstilmateriāliem, (ja tāda ir) pie šīs programmas nominālās ietilpības;

v)

vienai programmai, kura paredzēta viegli netīras veļas ātrai izmazgāšanai, (ja tāda ir) pie šīs programmas nominālās ietilpības;

vi)

vienai programmai, kura paredzēta ļoti netīras veļas mazgāšanai, (ja tāda ir) pie šīs programmas nominālās ietilpības;

vii)

sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām: ciklam “mazgāšana un žāvēšana” pie nominālās ietilpības un pie puses no nominālās ietilpības; un

informācija, ka vērtības, kas norādītas programmām, kuras nav programma “eco 40-60” un cikls “mazgāšana un žāvēšana”, ir tikai indikatīvas;

3)

lietotājiem paredzētajās instrukcijās ietver arī norādījumus lietotājam par tehniskās apkopes veikšanu. Šādos norādījumos ietver vismaz norādījumus par:

a)

pareizu uzstādīšanu (arī līmeņošanu, pieslēgumu elektrotīklam, pieslēgumu aukstā un/vai karstā ūdens padevei (attiecīgā gadījumā));

b)

mazgāšanas līdzekļu, mīkstinātāju un citu piedevu pareizu lietošanu un galvenajām sekām nepareizas dozēšanas gadījumā;

c)

svešķermeņu izņemšanu no sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas;

d)

periodisku tīrīšanu, t. sk. optimālo biežumu un atkaļķošanu un procedūru;

e)

durvju atvēršanu starp cikliem (attiecīgā gadījumā);

f)

filtru periodisku pārbaudi, t. sk. optimālo biežumu un procedūru;

g)

kļūdu identifikāciju, kļūdu nozīmi un vajadzīgo rīcību, t. sk. tādu kļūdu identificēšanu, kuru novēršanai nepieciešama profesionāla palīdzība;

h)

piekļuvi profesionālam remontam (tīmekļvietnes, adreses, kontaktinformācija);

šādās instrukcijās iekļauj arī informāciju par:

i)

jebkādām sekām, ko pašrocīgs remonts vai neprofesionāls remonts rada galalietotāja drošībai, kā arī garantijai;

j)

minimālo periodu, kurā ir pieejamas sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas rezerves daļas.


(1)  Komisijas 2013. gada 22. augusta Regula (ES) Nr. 801/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1275/2008 par ekodizaina prasībām attiecībā uz elektrisko, elektronisko mājsaimniecības un biroja iekārtu elektroenerģijas patēriņu gatavības un izslēgtā režīmā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 642/2009 attiecībā uz ekodizaina prasībām televizoriem (OV L 225, 23.8.2013.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006 (OV L 150, 20.5.2014., 195. lpp.).


III PIELIKUMS

Mērīšanas metodes un aprēķini

Nolūkā nodrošināt un verificēt atbilstību šīs regulas prasībām mērījumus un aprēķinus veic, izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri šajā nolūkā ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai citas ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kuras ir vispāratzītas, mūsdienīgas un atbilstīgas šādiem noteikumiem.

Mērot II pielikumā un šajā pielikumā definētos parametrus, programmā “eco 40-60” un ciklā “mazgāšana un žāvēšana” pie nominālās ietilpības, pie puses no nominālās ietilpības un pie ceturtdaļas no nominālās ietilpības izmanto lielāko centrifugēšanas ātrumu, ko piedāvā programma “eco 40-60”.

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām ar nominālo ietilpību, kas ir mazāka par vai vienāda ar 3 kg, un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām ar nominālo mazgāšanas ietilpību, kas ir mazāka par vai vienāda ar 3 kg, programmas “eco 40-60” un cikla “mazgāšana un žāvēšana” parametrus mēra tikai pie nominālās ietilpības.

Programmas “eco 40-60” ilgumu (tW) un cikla “mazgāšana un žāvēšana” ilgumu (tWD) izsaka stundās un minūtēs un noapaļo līdz tuvākajai pilnajai minūtei.

1.   ENERGOEFEKTIVITĀTES INDEKSS

1.1.   Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas cikla energoefektivitātes indekss (EEIW)

Lai aprēķinātu EEIW, programmas “eco 40-60” svērto enerģijas patēriņu pie nominālās mazgāšanas ietilpības, puses no nominālās mazgāšanas ietilpības un ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības salīdzina ar standarta cikla enerģijas patēriņu.

a)

EEIW aprēķina (noapaļojot līdz vienai zīmei aiz komata) šādi:

EEIW = (EW/SCEW) × 100,

kur:

EW ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla svērtais enerģijas patēriņš;

SCEW ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla standarta cikla enerģijas patēriņš.

b)

SCEW aprēķina kWh uz ciklu (noapaļojot līdz trim zīmēm aiz komata) šādi:

SCEW = –0,0025 × c2 + 0,0846 × c + 0,3920,

kur c ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas nominālā ietilpība vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas nominālā mazgāšanas ietilpība programmā “eco 40-60”.

c)

EW aprēķina kWh uz ciklu (noapaļojot līdz trim zīmēm aiz komata) šādi:

Formula

kur:

EW,full ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla enerģijas patēriņš programmā “eco 40-60” pie nominālās mazgāšanas ietilpības, noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata;

EW,½ ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla enerģijas patēriņš programmā “eco 40-60” pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības, noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata;

EW,1/4 ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla enerģijas patēriņš programmā “eco 40-60” pie ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības, noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata;

A ir nominālās mazgāšanas ietilpības svēruma koeficients, noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata;

B ir puses no nominālās mazgāšanas ietilpības svēruma koeficients, noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata;

C ir ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības svēruma koeficients, noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata;

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām ar nominālo ietilpību, kas ir mazāka par vai vienāda ar 3 kg, un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām ar nominālo mazgāšanas ietilpību, kas ir mazāka par vai vienāda ar 3 kg, A ir 1, B un C ir 0;

citām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām svēruma koeficientu vērtības ir atkarīgas no nominālās ietilpības saskaņā ar šādiem vienādojumiem:

A = –0,0391 × c + 0,6918

B = –0,0109 × c + 0,3582

C = 1 – (A + B)

kur c ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas nominālā ietilpība vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas nominālā mazgāšanas ietilpība.

1.2.   Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu pilna cikla energoefektivitātes indekss (EEIWD)

Lai aprēķinātu sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas modeļa EEIWD, cikla “mazgāšana un žāvēšana” svērto enerģijas patēriņu pie nominālās ietilpības un pie puses no nominālās ietilpības salīdzina ar standarta cikla enerģijas patēriņu.

a)

EEIWD aprēķina (noapaļojot līdz vienai zīmei aiz komata) šādi:

EEIWD = (EWD/SCEWD) × 100,

kur:

EWD ir sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas pilna cikla svērtais enerģijas patēriņš;

SCEWD ir sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas pilna cikla standarta cikla enerģijas patēriņš.

b)

SCEWD aprēķina kWh uz ciklu (noapaļojot līdz trim zīmēm aiz komata) šādi:

SCEWD = –0,0502 × d2 + 1,1742 × d – 0,644,

kur d ir sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas nominālā ietilpība ciklā “mazgāšana un žāvēšana”.

c)

Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām ar nominālo mazgāšanas ietilpību, kas ir mazāka par vai vienāda ar 3 kg, svērtais enerģijas patēriņš ir enerģijas patēriņš pie nominālās ietilpības, noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata.

d)

Citām sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām svērto enerģijas patēriņu (EWD) aprēķina kWh uz ciklu (noapaļojot līdz trim zīmēm aiz komata) šādi:

Formula

kur:

EWD,full ir sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas enerģijas patēriņš ciklā “mazgāšana un žāvēšana” pie nominālās ietilpības, noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata;

EWD,½ ir sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas enerģijas patēriņš ciklā “mazgāšana un žāvēšana” pie puses no nominālās ietilpības, noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata.

2.   MAZGĀŠANAS EFEKTIVITĀTES INDEKSS

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas cikla mazgāšanas efektivitātes indeksu (Iw) un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu pilna cikla mazgāšanas efektivitātes indeksu (Jw) aprēķina, izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai citas ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kurās ņemta vērā vispāratzīta mūsdienīga prakse, un rezultātu noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata.

3.   SKALOŠANAS EFEKTIVITĀTE

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas cikla skalošanas efektivitāti (IR) un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu pilna cikla skalošanas efektivitāti (JR) aprēķina, izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai citu ticamu, precīzu un reproducējamu metodi, kuras pamatā ir lineārā alkilbenzola sulfonāta (LAS) marķiera detektēšana, un rezultātu noapaļo līdz vienai zīmei aiz komata.

4.   MAKSIMĀLĀ TEMPERATŪRA

Maksimālo temperatūru, ko sadzīves veļas mazgāšanas mašīnās un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas ciklā apstrādātajā veļā sasniedz vismaz 5 minūtes, nosaka, izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai citu ticamu, precīzu un reproducējamu metodi, un rezultātu noapaļo līdz tuvākajam veselajam skaitlim.

5.   SVĒRTAIS ŪDENS PATĒRIŅŠ

1.

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla svērto ūdens patēriņu (WW) aprēķina litros un noapaļo līdz tuvākajam veselajam skaitlim:

Wt = (A × WW,full + B × WW,1/2 + C × WW,1/4),

kur:

WW,full ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla ūdens patēriņš litros programmā “eco 40-60” pie nominālās mazgāšanas ietilpības, noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata;

WW,½ ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla ūdens patēriņš litros programmā “eco 40-60” pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības, noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata;

WW,1/4 ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla ūdens patēriņš litros programmā “eco 40-60” pie ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības, noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata;

A, B un C ir svēruma koeficienti, kas aprakstīti 1.1. punkta c) apakšpunktā.

2.

Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām ar nominālo mazgāšanas ietilpību, kas ir mazāka par vai vienāda ar 3 kg, svērtais ūdens patēriņš ir ūdens patēriņš pie nominālās ietilpības, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim.

Citām sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas svērto ūdens patēriņu (WWD) ciklā “mazgāšana un žāvēšana” aprēķina šādi (noapaļojot līdz tuvākajam veselajam skaitlim):

Formula

kur:

WWD,full ir sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas ūdens patēriņš litros ciklā “mazgāšana un žāvēšana” pie nominālās ietilpības, noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata;

WWD,½ ir sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas ūdens patēriņš litros ciklā “mazgāšana un žāvēšana” pie puses no nominālās ietilpības, noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata.

6.   ATLIKUŠAIS MITRUMA SATURS

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla svērto atlikušo mitruma saturu pēc mazgāšanas (D) aprēķina procentos (noapaļojot līdz tuvākajam veselajam procentam) šādi:

Formula

kur:

Dfull ir programmas “eco 40-60” atlikušais mitruma saturs procentos pie nominālās mazgāšanas ietilpības, noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata;

D1/2 ir programmas “eco 40-60” atlikušais mitruma saturs procentos pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības, noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata;

D1/4 ir programmas “eco 40-60” atlikušais mitruma saturs procentos pie ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības, noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata;

A, B un C ir svēruma koeficienti, kas aprakstīti 1.1. punkta c) apakšpunktā.

7.   GALĪGAIS MITRUMA SATURS

Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas žāvēšanas ciklam stāvoklis “gatavs ievietošanai skapī” atbilst galīgā mitruma saturam 0 %, kas ir ievietotās veļas termodinamiskais līdzsvars ar apkārtējo gaisa temperatūru (testē 20 ± 2 °C temperatūrā) un relatīvo mitrumu (testē pie 65 ± 5 %).

Galīgo mitruma saturu aprēķina saskaņā ar harmonizētajiem standartiem, kuru atsauces numuri šajā nolūkā ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un noapaļo līdz vienai zīmei aiz komata.

8.   MAZJAUDAS REŽĪMI

Jaudas izmantojumu mēra izslēgtā režīmā (Po), gaidstāves režīmā (Psm) un attiecīgā gadījumā palaides atlikšanas režīmā (Pds). Izmērītās vērtības izsaka vatos un noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata.

Mērot jaudas izmantojumu mazjaudas režīmos, pārbauda un reģistrē:

vai tiek attēlota informācija,

vai tiek aktivēts tīkla pieslēgums.

Ja sadzīves veļas mazgāšanas mašīna un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna nodrošina pretburzīšanās funkciju, 15 minūtes pirms enerģijas patēriņa mērīšanas šo darbību pārtrauc, atverot sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas durvis vai izpildot kādu citu darbību.


IV PIELIKUMS

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Šajā pielikumā definētās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz deklarēto parametru verifikāciju, ko veic dalībvalstu iestādes, un ražotājs, importētājs vai pilnvarotais pārstāvis tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Ja modeļa konstrukcija ir tāda, ka modelis spēj detektēt, ka tiek testēts (piemēram, atpazīt testēšanas apstākļus vai testēšanas ciklu), un attiecīgi reaģēt, proti, testa laikā automātiski mainīt savu veiktspēju nolūkā sasniegt vēlamāku to parametru līmeni, kas norādīti šajā regulā vai iekļauti ražojumam pievienotajā tehniskajā dokumentācijā vai jebkādā citā dokumentācijā, modeli un visus ekvivalentos modeļus uzskata par neatbilstošiem.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru:

1)

dalībvalsts iestādes verificē konkrēta modeļa vienu vienību;

2)

modeli uzskata par atbilstīgu piemērojamajām prasībām, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un attiecīgā gadījumā vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam, importētājam vai pilnvarotajam pārstāvim nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b)

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs, importētājs vai pilnvarotais pārstāvis, nekur nenorāda vērtības, kas ražotājam, importētājam vai pilnvarotajam pārstāvim ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c)

tad, kad dalībvalstu iestādes pārbauda konkrēta modeļa vienību, tās konstatē, ka ražotājs, importētājs vai pilnvarotais pārstāvis ir ieviesis sistēmu, kas atbilst 6. panta otrās daļas prasībām; un

d)

tad, kad dalībvalstu iestādes pārbauda konkrēta modeļa vienību, tā atbilst programmas prasībām, kas noteiktas II pielikuma 1. un 2. punktā, resursefektivitātes prasībām, kas noteiktas 8. punktā, un informācijas prasībām, kas noteiktas 9. punktā; un

e)

tad, kad dalībvalsts iestādes testē šo modeļa vienību, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā;

3)

ja netiek iegūti 2. punkta a), b), c) vai d) apakšpunktā minētie rezultāti, modeli un visus ekvivalentos modeļus uzskata par šīs regulas prasībām neatbilstošiem;

4)

ja netiek iegūts 2. punkta e) apakšpunktā minētais rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa vienības. Tomēr šīs trīs papildu vienības drīkst izvēlēties arī no viena vai vairākiem ekvivalentiem modeļiem;

5)

uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim vienībām noteikto vērtību vidējais aritmētiskais atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā;

6)

ja netiek iegūti 5. punktā minētie rezultāti, modeli un visus ekvivalentos modeļus uzskata par šīs regulas prasībām neatbilstošiem;

7)

ja saskaņā ar 3. vai 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalstu iestādes visu attiecīgo informāciju bez kavēšanās sniedz pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto III pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 1. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1.–7. punktā aprakstīto procedūru. Attiecībā uz 1. tabulā noteiktajiem parametriem nepiemēro nekādas citas verifikācijas pielaides, piemēram, pielaides, kas noteiktas harmonizētajos standartos vai jebkādās citās mērīšanas metodēs.

1. tabula.

Verifikācijas pielaides

Parametrs

Verifikācijas pielaides

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto attiecīgi EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full un EWD,½ vērtību par vairāk kā 10 %.

Svērtais enerģijas patēriņš (EW un EWD)

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto EW un attiecīgi EWD vērtību par vairāk kā 10 %.

WW,full, WW,½, WW,1/4, WWD,full, WWD,½

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto attiecīgi WW,full, WW,½, WW,1/4, WWD,full un WWD,½ vērtību par vairāk kā 10 %.

Svērtais ūdens patēriņš (WW un WWD)

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto WW un attiecīgi WWD vērtību par vairāk kā 10 %.

Mazgāšanas efektivitātes indekss (IW un JW)

Noteiktā vērtība (*1) ir ne vairāk kā par 8 % mazāka nekā deklarētā IW un attiecīgi JW vērtība.

Skalošanas efektivitāte (IR un JR)

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto IR un attiecīgi JR vērtību par vairāk kā 1,0 g/kg.

Programmas “eco 40-60” ilgums (tW)

Programmas darbības ilguma noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto tW vērtību par vairāk kā 5 % vai par vairāk kā 10 minūtēm, atkarībā no tā, kura vērtība ir mazāka.

Cikla “mazgāšana un žāvēšana” ilgums (tWD)

Cikla darbības ilguma noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto tWD vērtību par vairāk kā 5 % vai par vairāk kā 10 minūtēm, atkarībā no tā, kura vērtība ir mazāka.

Maksimālā temperatūra veļā (T)

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 5 K mazāka nekā deklarētās T vērtības, un tā nepārsniedz deklarēto T vērtību par vairāk kā 5 K.

Dfull, D½, D1/4

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto attiecīgi Dfull, D½ un D1/4 vērtību par vairāk kā 10 %.

Atlikušais mitruma saturs pēc mazgāšanas (D)

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto D vērtību par vairāk kā 10 %.

Galīgais mitruma saturs pēc žāvēšanas

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz 3,0 %.

Jaudas izmantojums izslēgtajā režīmā (Po)

Jaudas izmantojuma Po noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk kā 0,10 W.

Jaudas izmantojums gaidstāves režīmā (Psm)

Jaudas izmantojuma Psm noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk kā 10 %, ja deklarētā vērtība ir lielāka nekā 1,00 W, vai par vairāk kā 0,10 W, ja deklarētā vērtība ir 1,00 W vai mazāka.

Jaudas izmantojums palaides atlikšanas režīmā (Pds)

Jaudas izmantojuma Pds noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk kā 10 %, ja deklarētā vērtība ir lielāka nekā 1,00 W, vai par vairāk kā 0,10 W, ja deklarētā vērtība ir 1,00 W vai mazāka.


(*1)  Ja testē trīs papildu vienības, kā aprakstīts 4. punktā, noteiktā vērtība ir šo trīs papildu vienību vidējā aritmētiskā vērtība.


V PIELIKUMS

Etalonatzīmes

1.   SADZĪVES VEĻAS MAZGĀŠANAS MAŠĪNU INDIKATĪVĀS ETALONATZĪMES ŪDENS UN ENERĢIJAS PATĒRIŅAM, MAZGĀŠANAS EFEKTIVITĀTEI UN GAISVADĪTĀ TROKŠŅA EMISIJĀM

Šīs regulas spēkā stāšanās brīdī labākā tirgū pieejamā sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu tehnoloģija enerģijas un ūdens patēriņa un gaisvadītā trokšņa emisiju ziņā standarta 60 °C kokvilnas programmā mazgāšanas/centrifugēšanas posmā pie nominālās ietilpības un pie puses no nominālās ietilpības un standarta 40 °C kokvilnas programmā pie puses no nominālās ietilpības atbilst šādām vērtībām (1):

1)

sadzīves veļas mazgāšanas mašīna ar nominālo ietilpību 5 kg:

a)

enerģijas patēriņš: 0,56 kWh ciklā (vai 0,11 kWh/kg), kas atbilst kopējam patēriņam 82 kWh gadā;

b)

ūdens patēriņš: 40 litri ciklā, kas atbilst 8 800 litriem gadā uz 220 cikliem;

c)

gaisvadīta trokšņa emisijas mazgāšanas/centrifugēšanas laikā: 58/82 dB(A);

2)

sadzīves veļas mazgāšanas mašīna ar nominālo ietilpību 6 kg:

a)

enerģijas patēriņš: 0,55 kWh ciklā (vai 0,092 kWh/kg), kas atbilst kopējam patēriņam 122 kWh gadā;

b)

ūdens patēriņš: 40,45 litri ciklā, kas atbilst 8 900 litriem gadā uz 220 cikliem;

c)

gaisvadīta trokšņa emisijas mazgāšanas/centrifugēšanas laikā: 47/77 dB(A);

3)

sadzīves veļas mazgāšanas mašīna ar nominālo ietilpību 7 kg:

a)

enerģijas patēriņš: 0,6 kWh ciklā (vai 0,15 kWh/kg), kas atbilst kopējam patēriņam 124 kWh gadā;

b)

ūdens patēriņš: 39 litri ciklā, kas atbilst 8 500 litriem gadā uz 220 cikliem;

c)

gaisvadīta trokšņa emisijas mazgāšanas/centrifugēšanas laikā: 52/73 dB(A);

4)

sadzīves veļas mazgāšanas mašīna ar nominālo ietilpību 8 kg (ja aprīkota ar siltumsūkni):

a)

enerģijas patēriņš: 0,52 kWh ciklā (vai 0,065 kWh/kg), kas atbilst kopējam patēriņam 98 kWh gadā;

b)

ūdens patēriņš: 44,55 litri ciklā, kas atbilst 9 800 litriem gadā uz 220 cikliem;

5)

sadzīves veļas mazgāšanas mašīna ar nominālo ietilpību 8 kg (ja nav aprīkota ar siltumsūkņa tehnoloģiju):

a)

enerģijas patēriņš: 0,54 kWh ciklā (vai 0,067 kWh/kg), kas atbilst kopējam patēriņam 116 kWh gadā;

b)

ūdens patēriņš: 36,82 litri ciklā, kas atbilst 8 100 litriem gadā uz 220 cikliem;

6)

sadzīves veļas mazgāšanas mašīna ar nominālo ietilpību 9 kg:

a)

enerģijas patēriņš: 0,35 kWh ciklā (vai 0,038 kWh/kg), kas atbilst kopējam patēriņam 76 kWh gadā;

b)

ūdens patēriņš: 47,72 litri ciklā, kas atbilst 10 499 litriem gadā uz 220 cikliem.

2.   SADZĪVES VEĻAS MAZGĀŠANAS UN ŽĀVĒŠANAS MAŠĪNU INDIKATĪVĀS ETALONATZĪMES ŪDENS UN ENERĢIJAS PATĒRIŅAM, MAZGĀŠANAS EFEKTIVITĀTEI UN GAISVADĪTĀ TROKŠŅA EMISIJĀM

Šīs regulas spēkā stāšanās brīdī labākā tirgū pieejamā sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu tehnoloģija enerģijas un ūdens patēriņa un gaisvadītā trokšņa emisiju ziņā standarta 60 °C kokvilnas mazgāšanas ciklā mazgāšanas/centrifugēšanas/žāvēšanas posmā pie nominālās ietilpības un žāvēšanas ciklā “sausa kokvilna” atbilst šādām vērtībām (2):

1)

sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna ar nominālo mazgāšanas ietilpību 6 kg:

a)

enerģijas patēriņš pilnā ciklā (mazgāšana, centrifugēšana un žāvēšana) pie nominālās ietilpības standarta 60 °C kokvilnas programmā: 3,64 kWh ciklā, kas atbilst kopējam patēriņam 800,8 kWh gadā;

b)

enerģijas patēriņš mazgāšanas ciklā (tikai mazgāšana un centrifugēšana) pie nominālās ietilpības standarta 60 °C kokvilnas programmā: 0,77 kWh ciklā, kas atbilst kopējam patēriņam 169,4 kWh gadā;

c)

ūdens patēriņš pilnā ciklā (mazgāšana, centrifugēšana un žāvēšana) pie nominālās ietilpības standarta 60 °C kokvilnas programmā: 78 litri ciklā, kas atbilst 17 160 litriem gadā uz 220 cikliem;

d)

gaisvadīta trokšņa emisijas mazgāšanas/centrifugēšanas/žāvēšanas laikā: 51/77/66 dB(A);

2)

sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna ar nominālo mazgāšanas ietilpību 7 kg:

a)

enerģijas patēriņš pilnā ciklā (mazgāšana, centrifugēšana un žāvēšana) pie nominālās ietilpības standarta 60 °C kokvilnas programmā: 4,76 kWh ciklā, kas atbilst kopējam patēriņam 1 047 kWh gadā;

b)

enerģijas patēriņš mazgāšanas ciklā (tikai mazgāšana un centrifugēšana) pie nominālās ietilpības standarta 60 °C kokvilnas programmā: 0,8 kWh ciklā, kas atbilst kopējam patēriņam 176 kWh gadā;

c)

ūdens patēriņš pilnā ciklā (mazgāšana, centrifugēšana un žāvēšana) pie nominālās ietilpības standarta 60 °C kokvilnas programmā: 72 litri ciklā, kas atbilst 15 840 litriem gadā uz 220 cikliem;

d)

gaisvadīta trokšņa emisijas mazgāšanas/centrifugēšanas/žāvēšanas laikā: 47/73/58 dB(A);

3)

sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna ar nominālo mazgāšanas ietilpību 8 kg:

a)

enerģijas patēriņš pilnā ciklā (mazgāšana, centrifugēšana un žāvēšana) pie nominālās ietilpības standarta 60 °C kokvilnas programmā: 3,8 kWh ciklā, kas atbilst kopējam patēriņam 836 kWh gadā;

b)

enerģijas patēriņš mazgāšanas ciklā (tikai mazgāšana un centrifugēšana) pie nominālās ietilpības standarta 60 °C kokvilnas programmā: 1,04 kWh ciklā, kas atbilst kopējam patēriņam 229 kWh gadā;

c)

ūdens patēriņš pilnā ciklā (mazgāšana, centrifugēšana un žāvēšana) pie nominālās ietilpības standarta 60 °C kokvilnas programmā: 70 litri ciklā, kas atbilst 15 400 litriem gadā uz 220 cikliem;

d)

gaisvadīta trokšņa emisijas mazgāšanas/centrifugēšanas/žāvēšanas laikā: 49/73/66 dB(A);

4)

sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna ar nominālo mazgāšanas ietilpību 9 kg:

a)

enerģijas patēriņš pilnā ciklā (mazgāšana, centrifugēšana un žāvēšana) pie nominālās ietilpības standarta 60 °C kokvilnas programmā: 3,67 kWh ciklā, kas atbilst kopējam patēriņam 807 kWh gadā;

b)

enerģijas patēriņš mazgāšanas ciklā (tikai mazgāšana un centrifugēšana) pie nominālās ietilpības standarta 60 °C kokvilnas programmā: 1,09 kWh ciklā, kas atbilst kopējam patēriņam 240 kWh gadā;

c)

ūdens patēriņš pilnā ciklā (mazgāšana, centrifugēšana un žāvēšana) pie nominālās ietilpības standarta 60 °C kokvilnas programmā: 69 litri ciklā, kas atbilst 15 180 litriem gadā uz 220 cikliem;

d)

gaisvadīta trokšņa emisijas mazgāšanas/centrifugēšanas/žāvēšanas laikā: 49/75/66 dB(A).


(1)  Lai novērtētu ūdens un enerģijas patēriņu un mazgāšanas efektivitāti, tika izmantotas aprēķina metodes, kas attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām noteiktas Regulas (ES) Nr. 1015/2010 II pielikumā; gaisvadītā trokšņa emisijām mazgāšanas/centrifugēšanas laikā tiek izmantoti standarta mērījumi saskaņā ar EN 60704.

(2)  Lai novērtētu ūdens un enerģijas patēriņu un mazgāšanas veiktspēju, tika izmantotas aprēķina metodes, kas attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu energomarķējumu noteiktas Direktīvā 96/60/EK; gaisvadītā trokšņa emisijām mazgāšanas/centrifugēšanas/žāvēšanas laikā tiek izmantoti standarta mērījumi saskaņā ar EN 60704.


VI PIELIKUMS

Vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas

Kas attiecas uz vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, jebkuram cilindram ir piemērojami II pielikuma 1.–6. punkta un 9. punkta 2. apakšpunkta noteikumi, ievērojot III pielikumā izklāstītās mērīšanas un aprēķina metodes. Visām vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un visām vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām ir piemērojami II pielikuma 7. un 8. punkta un 9. punkta 1. un 3. apakšpunkta noteikumi.

II pielikuma 1.–6. punkta un 9. punkta 2. apakšpunkta noteikumi ir piemērojami katram cilindram atsevišķi, izņemot, ja cilindri ir iebūvēti vienā un tajā pašā korpusā un programmā “eco 40-60” vai ciklā “mazgāšana un žāvēšana” var darboties tikai vienlaikus. Šādā gadījumā minētos noteikumus vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas mašīnai vai vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnai piemēro kā vienam veselumam, proti:

a)

nominālā mazgāšanas ietilpība ir katra cilindra nominālās mazgāšanas ietilpības summa; vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām nominālā ietilpība ir katra cilindra nominālās ietilpības summa;

b)

vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla enerģijas un ūdens patēriņš ir katra cilindra enerģijas patēriņa vai ūdens patēriņa summa;

c)

vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas pilna cikla enerģijas un ūdens patēriņš ir katra cilindra enerģijas patēriņa vai ūdens patēriņa summa;

d)

energoefektivitātes indeksu (EEIW) aprēķina, izmantojot nominālo mazgāšanas ietilpību un enerģijas patēriņu; vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām energoefektivitātes indeksu (EEIWD) aprēķina, izmantojot nominālo ietilpību un enerģijas patēriņu;

e)

minimālās mazgāšanas efektivitātes un minimālās skalošanas efektivitātes prasības katram cilindram jāizpilda atsevišķi;

f)

ilguma prasību, kas piemērojama cilindram ar lielāko nominālo ietilpību, katram cilindram jāizpilda atsevišķi;

g)

mazjaudas režīmu prasības piemēro visai sadzīves veļas mazgāšanas mašīnai vai visai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnai;

h)

atlikušo mitruma saturu pēc mazgāšanas aprēķina kā vidējo svērto lielumu atbilstoši katra cilindra nominālajai ietilpībai;

i)

prasību par galīgo mitruma saturu pēc žāvēšanas vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām piemēro katram cilindram atsevišķi.

Verifikācijas procedūra, kas noteikta IV pielikumā, attiecas uz vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu kā vienu veselumu, un verifikācijas pielaides attiecas uz katru parametru, kas noteikts, piemērojot šo pielikumu.


Top