5.12.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 315/285


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2023

z dne 1. oktobra 2019

o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1275/2008 in razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 1015/2010

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (1), ter zlasti člena 15(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 2009/125/ES bi morala Komisija določiti zahteve za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo, ki predstavljajo pomemben obseg prodaje in trgovanja v Uniji in imajo pomemben vpliv na okolje ter s svojo zasnovo pomenijo pomembno možnost za izboljšanje vpliva na okolje brez prekomernih stroškov.

(2)

Sporočilo Komisije COM(2016) 773 (2) (delovni načrt za okoljsko primerno zasnovo), ki ga je Komisija pripravila na podlagi člena 16(1) Direktive 2009/125/ES, določa prednostne delovne naloge v okviru okoljsko primerne zasnove in označevanja z energijskimi nalepkami za obdobje 2016–2019. V delovnem načrtu so opredeljene skupine izdelkov, povezanih z energijo, ki jih je treba obravnavati kot prednostne pri izvajanju pripravljalnih študij in končnem sprejetju izvedbenih ukrepov ter pregledu Uredbe Komisije (EU) št. 1015/2010 (3), Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1061/2010 (4) in Direktive Komisije 96/60/ES (5).

(3)

Za ukrepe iz delovnega načrta se ocenjuje, da bi do leta 2030 lahko prinesli skupno več kot 260 TWh letnih prihrankov končne energije, kar ustreza zmanjšanju emisij toplogrednih plinov leta 2030 za približno 100 milijonov ton na leto. Gospodinjski pralni in pralno-sušilni stroji spadajo v skupine, naštete v delovnem načrtu, po ocenah pa naj bi njihov letni prihranek električne energije znašal 2,5 TWh, kar pomeni zmanjšanje toplogrednih plinov za 0,8 Mt ekvivalenta CO2 na leto, prihranek vode pa 711 milijonov m3 leta 2030.

(4)

Komisija je z Uredbo (EU) št. 1015/2010 pripravila zahteve za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pralnih strojev in bi jo v skladu z navedeno uredbo morala redno pregledovati glede na tehnološki napredek.

(5)

Komisija je Uredbo (EU) št. 1015/2010 pregledala ter analizirala tehnične, okoljske in ekonomske vidike gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev kot tudi ravnanje uporabnikov v dejanskih situacijah. Pregled je bil opravljen v tesnem sodelovanju z deležniki in zainteresiranimi stranmi iz Unije in tretjih držav. Rezultati pregleda so bili objavljeni in predstavljeni posvetovalnemu forumu, ustanovljenemu na podlagi člena 18 Direktive 2009/125/ES.

(6)

Študija pregleda je pokazala, da je treba revidirati zahteve za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pralnih strojev in določiti zahteve za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pralno-sušilnih strojev. Zahteve se nanašajo na uporabo osnovnih virov, kot sta energija in voda. Prav tako je treba uvesti zahteve glede učinkovite rabe virov, kot sta popravljivost in možnost recikliranja.

(7)

Okoljski vidiki gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev, ki so bili za namene te uredbe opredeljeni za pomembne, so poraba energije in vode v fazi uporabe, nastajanje odpadkov ob koncu življenjske dobe ter emisije v zrak in vodo v fazi proizvodnje (zaradi ekstrakcije in predelave surovin) in v fazi uporabe (zaradi porabe elektrike in odpadne vode).

(8)

Ocenjeno je bilo, da je letna poraba energije in vode pri izdelkih, ki so predmet te uredbe, leta 2015 v Uniji znašala 35,3 TWh oziroma 2 496 milijonov m3. Po ocenah se bo pričakovana poraba električne energije gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev po scenariju brez sprememb leta 2030 zmanjšala na 33,5 TWh, poraba vode pa na 1 764 milijonov m3. Navedeno zmanjšanje porabe energije in vode se lahko pospeši, če se obstoječe zahteve za okoljsko primerno zasnovo posodobijo. Življenjska doba gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev se je po ocenah v zadnjih letih skrajšala na okoli 12,5 leta, ta trend pa se bo brez pobud najverjetneje nadaljeval.

(9)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij COM(2015) 614 final (6) (akcijski načrt za krožno gospodarstvo) ter Sporočilo o delovnem načrtu za okoljsko primerno zasnovo (7) poudarjata pomen uporabe okvira za okoljsko primerno zasnovo v podporo prehodu na krožno gospodarstvo, ki gospodarneje izkorišča vire. Direktiva 2012/19/EU (8) se sklicuje na Direktivo 2009/125/ES in določa, da bi morale zahteve za okoljsko primerno zasnovo olajšati ponovno uporabo, razstavljanje in predelavo odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) z reševanjem teh vprašanj višje v proizvodni verigi. Zato bi morala ta uredba določiti ustrezne zahteve, ki bi prispevale k doseganju ciljev krožnega gospodarstva.

(10)

Negospodinjski pralni in pralno-sušilni stroji imajo posebne značilnosti in uporabe. Zanje veljajo drugi predpisi, zlasti Direktiva 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9), zato ne bi smeli biti vključeni na področje uporabe te uredbe. Določbe za gospodinjske pralne in pralno-sušilne stroje bi se morale uporabljati za pralne in pralno-sušilne stroje z enakimi tehničnimi značilnostmi ne glede na okolje, v katerem se ti uporabljajo.

(11)

Za gospodinjske pralne in pralno-sušilne stroje, ki imajo več kakor en boben, bi morala veljati posebna pravila le, če vsi bobni opravljajo enako funkcijo. Sicer bi se moral vsak boben šteti za ločen gospodinjski pralni stroj ali ločen gospodinjski pralno-sušilni stroj.

(12)

Določiti bi bilo treba posebne zahteve za načine delovanja gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev z nizko porabo. Zahteve Uredbe Komisije (ES) št. 1275/2008 (10) se ne bi smele uporabljati za izdelke, ki spadajo na področje uporabe te uredbe. Zato bi bilo treba Uredbo (ES) št. 1275/2008 ustrezno spremeniti.

(13)

Ustrezni parametri za izdelke bi se morali meriti z uporabo zanesljivih, točnih in ponovljivih metod. Pri teh bi se morale upoštevati priznane najsodobnejše merilne metode, vključno s harmoniziranimi standardi, če so na voljo, ki jih sprejmejo evropske standardizacijske organizacije iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (11).

(14)

V skladu s členom 8 Direktive 2009/125/ES bi morala ta uredba določiti veljavne postopke za ocenjevanje skladnosti.

(15)

Za lažje preverjanje skladnosti bi morali proizvajalci, uvozniki in pooblaščeni zastopniki v tehnični dokumentaciji v skladu s prilogama IV in V k Direktivi 2009/125/ES navesti podatke, ki se nanašajo na zahteve iz te uredbe.

(16)

Če so parametri v tehnični dokumentaciji, kot je opredeljena v tej uredbi, enaki parametrom z informacijskega lista izdelka, kot je opredeljen v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2014 (12), bi morali proizvajalci, uvozniki in pooblaščeni zastopniki vnesti ustrezne podatke v zbirko podatkov o izdelku iz Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta (13), tako da jih ne bi bilo treba več navajati organom za nadzor trga v okviru tehnične dokumentacije.

(17)

Da se zagotovijo večja uspešnost in verodostojnost te uredbe ter varstvo potrošnikov, izdelkov, ki v preizkusnih pogojih samodejno spremenijo delovanje, da se izboljšajo deklarirani parametri, ne bi smelo biti dovoljeno dajati na trg.

(18)

Poleg zahtev iz te uredbe je treba v skladu s točko 2 dela 3 Priloge I k Direktivi 2009/125/ES opredeliti okvirna merila uspešnosti za najboljše razpoložljive tehnologije, da se zagotovi splošen in preprost dostop do informacij o okoljski učinkovitosti izdelkov, za katere se uporablja ta uredba, v njihovem življenjskem ciklu.

(19)

To uredbo bi bilo treba pregledati ter oceniti ustreznost in uspešnost njenih določb pri doseganju njenih ciljev. Časovni okvir pregleda bi moral zadoščati za izvedbo vseh določb in učinkovanje na trg.

(20)

Uredbo (EU) št. 1015/2010 bi bilo treba razveljaviti.

(21)

Za lažji prehod z Uredbe (EU) št. 1015/2010 na to uredbo bi bilo treba dovoliti uporabo novega poimenovanja „eco 40-60“ od začetka veljavnosti te uredbe.

(22)

Ukrepi iz te uredbe se skladajo z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 19 Direktive 2009/125/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   S to uredbo se določajo zahteve za okoljsko primerno zasnovo za dajanje gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev, napajanih iz električnega omrežja, vključno z vgradnimi gospodinjskimi pralnimi in pralno-sušilnimi stroji ter gospodinjskimi pralnimi in pralno-sušilnimi stroji, ki imajo poleg omrežnega napajanja tudi možnost akumulatorskega napajanja, na trg ali v uporabo.

2.   Ta uredba se ne uporablja za:

(a)

pralne in pralno-sušilne stroje, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2006/42/ES;

(b)

akumulatorsko napajane gospodinjske pralne in pralno-sušilne stroje, ki jih je mogoče priključiti na električno omrežje prek ločeno kupljenega pretvornika.

3.   Zahteve iz točk 1 do 6, točke 9(1)(a) in (c) ter točke 9(2)(i) in (vii) Priloge II se ne uporabljajo za:

(a)

gospodinjske pralne stroje z nazivno zmogljivostjo, manjšo od 2 kg;

(b)

gospodinjske pralno-sušilne stroje z nazivno zmogljivostjo, manjšo od 2 kg.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„električno omrežje“ pomeni električno energijo iz omrežja z napetostjo 230 voltov (±10 %) pri izmeničnem toku pri 50 Hz;

(2)

„avtomatski pralni stroj“ pomeni pralni stroj, ki perilo obdela v celoti, ne da bi moral uporabnik med programom kadar koli posredovati;

(3)

„gospodinjski pralni stroj“ pomeni avtomatski pralni stroj, ki gospodinjsko perilo pere in izpira z vodo, kemičnimi in mehanskimi sredstvi ter toploto, ima tudi funkcijo centrifugalnega ožemanja in ga je proizvajalec v izjavi o skladnosti deklariral za skladnega z Direktivo 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta (14) ali z Direktivo 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta (15);

(4)

„gospodinjski pralno-sušilni stroj“ pomeni gospodinjski pralni stroj, ki ima poleg funkcij avtomatskega pralnega stroja v istem bobnu tudi funkcijo sušenja tekstila z ogrevanjem in obračanjem ter ga je proizvajalec v izjavi o skladnosti deklariral za skladnega z Direktivo 2014/35/EU ali z Direktivo 2014/53/EU;

(5)

„vgradni gospodinjski pralni stroj“ pomeni gospodinjski pralni stroj, ki je zasnovan, preizkušen in se trži izključno:

(a)

za namestitev v ohišju ali ograditev (zgoraj in/ali spodaj in ob straneh) s ploščami;

(b)

za varno pritrditev na straneh, na zgornjem ali spodnjem delu ohišja ali plošč in

(c)

za opremo s celovito tovarniško zaključeno sprednjo stranjo ali sprednjo ploščo, izdelano po meri;

(6)

„vgradni gospodinjski pralno-sušilni stroj“ pomeni gospodinjski pralno-sušilni stroj, ki je zasnovan, preizkušen in se trži izključno:

(a)

za namestitev v ohišju ali ograditev (zgoraj in/ali spodaj in ob straneh) s ploščami;

(b)

za varno pritrditev na straneh, na zgornjem ali spodnjem delu ohišja ali plošč in

(c)

za opremo s celovito tovarniško zaključeno sprednjo stranjo ali sprednjo ploščo, izdelano po meri;

(7)

„gospodinjski pralni stroj z več bobni“ pomeni gospodinjski pralni stroj, ki ima več kakor en boben, bodisi v ločeni enoti bodisi v istem ohišju;

(8)

„gospodinjski pralno-sušilni stroj z več bobni“ pomeni gospodinjski pralno-sušilni stroj, ki ima več kakor en boben, bodisi v ločeni enoti bodisi v istem ohišju;

(9)

„enakovreden model“ pomeni model, ki ima enake tehnične lastnosti, relevantne za tehnične informacije, ki se zagotovijo, vendar ga je isti proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik dal na trg ali v uporabo kot drug model z drugačno identifikacijsko oznako modela;

(10)

„identifikacijska oznaka modela“ pomeni kodo, običajno alfanumerično, po kateri se določen model izdelka razlikuje od drugih modelov iste blagovne znamke, istega imena proizvajalca, uvoznika ali pooblaščenega zastopnika;

(11)

„zbirka podatkov o izdelkih“ pomeni sistematično urejeno zbirko podatkov o izdelkih, ki vključuje javni del, namenjen potrošnikom, z elektronskim dostopom do informacij v zvezi s posameznimi parametri izdelka, spletni portal za dostopnost in del, ki zadeva skladnost, pri čemer so jasno določene zahteve glede dostopnosti in varnosti, kot je določeno v Uredbi (EU) 2017/1369;

(12)

„eco 40-60“ pomeni ime programa, za katerega je proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik navedel, da lahko opere normalno umazano bombažno perilo, deklarirano za pranje pri 40 °C ali 60 °C, skupaj v istem ciklu pranja, in na katerega se nanašajo zahteve za okoljsko primerno zasnovo izdelkov glede energijske učinkovitosti, učinkovitosti pranja, učinkovitosti izpiranja, trajanja programa ter porabe vode;

(13)

„program“ pomeni vrsto operacij, ki so vnaprej določene in ki jih proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik deklarira za primerne za pranje, sušenje ali neprekinjeno pranje in sušenje določenih vrst tekstila;

(14)

„cikel pranja“ pomeni popoln postopek pranja, kot je določen za izbrani program, sestavljen iz več različnih operacij, vključno s pranjem, izpiranjem in ožemanjem.

Dodatne opredelitve pojmov za priloge so v Prilogi I.

Člen 3

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Priloge II in Priloge VI se uporabljajo od datumov, ki so navedeni v njima.

Člen 4

Ocena skladnosti

1.   Postopek ocenjevanja skladnosti iz člena 8 Direktive 2009/125/ES je notranji nadzor snovanja iz Priloge IV k navedeni direktivi ali sistem upravljanja iz Priloge V k navedeni direktivi.

2.   Za ocenjevanje skladnosti na podlagi člena 8 Direktive 2009/125/ES tehnična dokumentacija vsebuje deklarirane vrednosti parametrov, navedenih v točkah 3 do 7 Priloge II, ter podrobnosti in rezultate izračunov, opravljenih v skladu s Prilogo III.

3.   Kadar so informacije v tehnični dokumentaciji za neki model:

(a)

prevzete od modela drugega proizvajalca, ki ima enake tehnične značilnosti, relevantne za tehnične informacije, ki jih je treba zagotoviti, ali

(b)

pridobljene z izračunom na podlagi zasnove ali ekstrapolacijo iz drugega modela istega ali drugega proizvajalca, ali oboje;

tehnična dokumentacija vključuje podrobnosti o tem izračunu, ocenah, ki jih je opravil proizvajalec za preverjanje točnosti tega izračuna, in izjavo o enakovrednosti modelov različnih proizvajalcev, če je ustrezno.

Tehnična dokumentacija vključuje seznam vseh enakovrednih modelov, vključno z identifikacijskimi oznakami.

4.   Tehnična dokumentacija vključuje informacije v zaporedju in kot je določeno v Prilogi VI k Delegirani uredbi (EU) 2019/2014. Za namene tržnega nadzora se lahko proizvajalci, uvozniki ali pooblaščeni zastopniki brez poseganja v točko 2(g) Priloge IV k Direktivi 2009/125/ES sklicujejo na tehnično dokumentacijo, naloženo v zbirko podatkov o izdelkih, ki vsebuje iste informacije, kot so določene v Delegirani uredbi (EU) 2019/2014.

Člen 5

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Organi držav članic pri izvajanju tržnega nadzora iz točke 2 člena 3 Direktive 2009/125/ES uporabljajo postopek preverjanja, določen v Prilogi IV.

Člen 6

Izogibanje

Proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik na trg ne daje izdelkov, ki so bili zasnovani tako, da lahko zaznajo preizkušanje (npr. s prepoznavanjem preizkusnih pogojev ali preizkusnega cikla) in se posebej odzovejo s samodejnim spreminjanjem delovanja med preizkusom, in sicer s ciljem doseganja ugodnejše ravni za kateri koli parameter, ki ga proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik deklarira v tehnični dokumentaciji ali vključi v katero koli priloženo dokumentacijo.

Po posodobitvi programske opreme ali strojne programske opreme se ne poveča poraba energije in vode izdelka ali poslabša vrednost katerega koli drugega deklariranega parametra, merjena po enakem preizkusnem standardu, kot je bil prvotno uporabljen za izjavo o skladnosti, razen ob izrecnem soglasju končnega uporabnika pred posodobitvijo. Zaradi zavrnitve posodobitve ne sme priti do spremembe učinkovitosti.

Člen 7

Okvirna merila uspešnosti

Okvirna merila uspešnosti za najučinkovitejše izdelke in tehnologije, ki so na voljo na trgu ob sprejetju te uredbe, so določena v Prilogi V.

Člen 8

Pregled

Komisija pregleda to uredbo z vidika tehnološkega napredka in rezultate tega pregleda, če je ustrezno, vključno z osnutkom predloga revizije, predstavi posvetovalnemu forumu do 25. decembra 2025.

Pri tem pregledu se ocenijo zlasti:

(a)

možnosti za izboljšave z vidika energijske in okoljske učinkovitosti gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev;

(b)

razvoj vedenja potrošnikov ter izvedljivost mehanizma obveznih povratnih informacij o obremenitvi aparata in porabi energije izbranega programa;

(c)

učinkovitost obstoječih zahtev o učinkoviti rabi virov;

(d)

ustreznost določitve dodatnih zahtev glede gospodarnega ravnanja z viri za izdelke v skladu s cilji krožnega gospodarstva, vključno s tem, ali bi bilo treba vključiti več rezervnih delov;

(e)

izvedljivost in ustreznost novih zahtev glede avtomatskega doziranja detergentov in drugih dodatkov;

(f)

izvedljivost in ustreznost novih zahtev za zmanjševanje mikroplastike v odtoku, na primer pri filtrih.

Člen 9

Sprememba Uredbe (ES) št. 1275/2008

V točki 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1275/2008:

se izbriše besedilo „pralni stroji“;

se besedilo „drugi aparati za kuhanje in drugo predelavo hrane, čiščenje in vzdrževanje oblačil“ nadomesti z „drugi aparati za kuhanje in drugo predelavo hrane, čiščenje in vzdrževanje oblačil razen gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev“.

Člen 10

Razveljavitev

Uredba (EU) št. 1015/2010 se razveljavi s 1. marcem 2021.

Člen 11

Prehodni ukrepi

Od 25. decembra 2019 do 28. februarja 2021 z odstopanjem od zahteve iz točke 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 1015/2010 navedb „standardni program za bombaž 60 °C“ in „standardni program za bombaž 40 °C“ ni treba prikazovati na mehanizmu za izbiro programa ali zaslonu gospodinjskega pralnega stroja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

„standardni program za bombaž 60 °C“ in „standardni program za bombaž 40 °C“ sta jasno prepoznavna v navodilih za uporabo in v tehnični dokumentaciji v skladu s točko 2 člena 4 Uredbe (EU) št. 1015/2010 in

program „eco 40-60“ je jasno prikazan na mehanizmu za izbiro programa ali zaslonu gospodinjskega pralnega stroja v skladu s točko 1(3) Priloge II k tej uredbi.

Člen 12

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. marca 2021. Vendar se prvi odstavek člena 6 in člen 11 uporabljata od 25. decembra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 285, 31.10.2009, str. 10.

(2)  Sporočilo Komisije. Delovni načrt za okoljsko primerno zasnovo za obdobje 2016–2019, COM(2016) 773 final z dne 30. novembra 2016.

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 1015/2010 z dne 10. novembra 2010 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2009/125/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pralnih strojev (UL L 293, 11.11.2010, str. 21).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1061/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralnih strojev (UL L 314, 30.11.2010, str. 47).

(5)  Direktiva Komisije 96/60/ES z dne 19. septembra 1996 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralno-sušilnih strojev (UL L 266, 18.10.1996, str. 1).

(6)  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo, (COM(2015) 614 final z dne 2. decembra 2015).

(7)  COM(2016) 773 final z dne 30. novembra 2016.

(8)  Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (UL L 197, 24.7.2012, str. 38).

(9)  Direktiva 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES (UL L 157, 9.6.2006, str. 24).

(10)  Uredba Komisije (ES) št. 1275/2008 z dne 17. decembra 2008 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo za porabo energije pri električni in elektronski gospodinjski ter pisarniški opremi v stanju pripravljenosti in izključenosti (UL L 339, 18.12.2008, str. 45).

(11)  Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316, 14.11.2012, str. 12).

(12)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2014 z dne 11. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1061/2010 in Direktive Komisije 96/60/ES (glej stran 29 tega Uradnega lista).

(13)  Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (UL L 198, 28.7.2017, str. 1).

(14)  Direktiva 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (UL L 96, 29.3.2014, str. 357).

(15)  Direktiva 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES (UL L 153, 22.5.2014, str. 62).


PRILOGA I

Opredelitve pojmov, ki se uporabljajo v prilogah

Uporabljajo se naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„indeks energijske učinkovitosti“ (EEI) pomeni razmerje med ponderirano porabo energije in standardno porabo energije v ciklu;

(2)

„cikel sušenja“ pomeni popoln postopek sušenja, kot je določen za zahtevani program, sestavljen iz več različnih operacij, vključno z ogrevanjem in obračanjem;

(3)

„celotni cikel“ pomeni postopek pranja in sušenja, sestavljen iz cikla pranja in cikla sušenja;

(4)

„neprekinjeni cikel“ pomeni celotni cikel brez prekinitve postopka, pri katerem uporabniku med programom ni treba ničesar storiti;

(5)

„nazivna zmogljivost“ pomeni največjo maso v kilogramih suhega tekstila določene vrste, kot jo proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik navede v polkilogramskih intervalih, ki se lahko z izbranim programom obdela z enim ciklom pranja v gospodinjskem pralnem stroju ali z enim celotnim ciklom v gospodinjskem pralno-sušilnem stroju, kadar je napolnjen po navodilih proizvajalca, uvoznika ali pooblaščenega zastopnika;

(6)

„nazivna zmogljivost pranja“ pomeni največjo maso v kilogramih suhega tekstila določene vrste, kot jo proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik navede v polkilogramskih intervalih, ki se lahko z izbranim programom obdela z enim ciklom pranja v gospodinjskem pralnem stroju ali z enim ciklom pranja v gospodinjskem pralno-sušilnem stroju, kadar je napolnjen po navodilih proizvajalca, uvoznika ali pooblaščenega zastopnika;

(7)

„nazivna zmogljivost sušenja“ pomeni največjo maso v kilogramih suhega tekstila določene vrste, kot jo proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik navede v polkilogramskih intervalih, ki se lahko z izbranim programom obdela z enim ciklom sušenja v gospodinjskem pralno-sušilnem stroju, kadar je napolnjen po navodilih proizvajalca, uvoznika ali pooblaščenega zastopnika;

(8)

„ponderirana poraba energije (EW)“ pomeni ponderirano povprečje porabe energije v ciklu pranja gospodinjskega pralnega ali pralno-sušilnega stroja za program eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti pranja ter pri polovici in četrtini nazivne zmogljivosti pranja, izraženo v kilovatnih urah na cikel;

(9)

„ponderirana poraba energije (EWD)“ pomeni ponderirano povprečje porabe energije v ciklu pranja in sušenja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja pri nazivni zmogljivosti in pri polovici nazivne zmogljivosti, izraženo v kilovatnih urah na cikel;

(10)

„pranje in sušenje“ pomeni ime celotnega cikla gospodinjskega pralno-sušilnega stroja, ki je sestavljen iz cikla pranja s programom eco 40-60 in cikla sušenja, ki doseže stanje za zlaganje v omaro;

(11)

„standardna poraba energije v ciklu“ (SCE) pomeni referenčno porabo energije kot referenco glede na nazivno zmogljivost gospodinjskega pralnega ali pralno-sušilnega stroja, izraženo v kilovatnih urah na cikel;

(12)

„ponderirana poraba vode (WW)“ pomeni ponderirano povprečje porabe vode v ciklu pranja gospodinjskega pralnega ali pralno-sušilnega stroja za program eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti pranja ter pri polovici in četrtini nazivne zmogljivosti pranja, izraženo v litrih na cikel;

(13)

„ponderirana poraba vode (WWD)“ pomeni ponderirano povprečje porabe vode v ciklu pranja in sušenja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja pri nazivni zmogljivosti in pri polovici nazivne zmogljivosti, izraženo v litrih na cikel;

(14)

„indeks učinkovitosti pranja“ pomeni razmerje med učinkovitostjo pranja v ciklu pranja gospodinjskega pralnega ali pralno-sušilnega stroja (IW) ali celotnem ciklu gospodinjskega pralno-sušilnega stroja (JW) in učinkovitostjo pranja referenčnega gospodinjskega pralnega stroja;

(15)

„učinkovitost izpiranja“ pomeni koncentracijo preostanka linearnega alkilbenzensulfonata (LAS) v obdelanem tekstilu po ciklu pranja gospodinjskega pralnega ali pralno-sušilnega stroja (IR) ali po celotnem ciklu gospodinjskega pralno-sušilnega stroja (JR), izraženo v gramih na kilogram suhega tekstila;

(16)

„vsebnost preostale vlage“ za gospodinjske pralne stroje in za cikel pranja gospodinjskih pralno-sušilnih strojev pomeni količino vlage, ki jo vsebuje perilo v bobnu na koncu cikla pranja;

(17)

„končna vsebnost vlage“ pomeni količino vlage, ki jo vsebuje perilo v bobnu na koncu cikla sušenja gospodinjskih pralno-sušilnih strojev;

(18)

„za zlaganje v omaro“ pomeni stanje obdelanega tekstila, ki je bil v ciklu sušenja posušen do končne vsebnosti vlage 0 %;

(19)

„trajanje programa“ (tW) pomeni čas od začetka izbranega programa brez morebitnega zamika vklopa, ki ga nastavi uporabnik, do prikaza konca programa, ko ima uporabnik dostop do perila v bobnu;

(20)

„trajanje cikla“ (tWD) za celotni cikel gospodinjskega pralno-sušilnega stroja pomeni čas od začetka izbranega programa za cikel pranja brez morebitnega zamika vklopa, ki ga nastavi uporabnik, do prikaza konca cikla sušenja, ko ima uporabnik dostop do perila v bobnu;

(21)

„stanje izključenosti“ (Po) pomeni stanje, v katerem je gospodinjski pralni ali pralno-sušilni stroj povezan z električnim omrežjem in ne izvaja nobene funkcije; za stanje izključenosti se štejejo tudi:

(a)

stanja, ki zagotavljajo le prikazovanje stanja izključenosti;

(b)

stanja, ki omogočajo samo funkcije, namenjene zagotavljanju elektromagnetne združljivosti v skladu z Direktivo 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta (1);

(22)

„stanje pripravljenosti“ (Psm) pomeni stanje, v katerem je gospodinjski pralni ali pralno-sušilni stroj povezan z električnim omrežjem, zagotovljene pa so le naslednje funkcije, ki lahko trajajo nedoločen čas:

(a)

funkcija ponovnega vklopa ali funkcija ponovnega vklopa in samo prikaz omogočene funkcije ponovnega vklopa in/ali

(b)

funkcija ponovnega aktiviranja po mrežni povezavi in/ali

(c)

prikaz informacij ali stanja in/ali

(d)

funkcija zaznavanja za nujne ukrepe;

(23)

„omrežje“ pomeni komunikacijsko infrastrukturo s povezavami, arhitekturo, vključno s fizičnimi komponentami, organizacijskimi načeli, komunikacijskimi postopki in formati (protokoli);

(24)

„funkcija zaščite pred mečkanjem“ pomeni operacijo gospodinjskega pralnega ali pralno-sušilnega stroja po zaključku programa, ki prepreči čezmerno mečkanje perila;

(25)

„zamik vklopa“ (Pds) pomeni stanje, ko uporabnik izbere določen časovni zamik za zagon ali ustavitev cikla izbranega programa;

(26)

„rezervni del“ pomeni posamezen del, ki lahko nadomesti del z enako ali podobno funkcijo v izdelku;

(27)

„poklicni serviser“ pomeni izvajalca ali podjetje, ki opravlja storitve popravila in strokovnega vzdrževanja gospodinjskih pralnih ali pralno-sušilnih strojev;

(28)

„garancija“ pomeni vsako zavezo trgovca ali proizvajalca, da potrošniku:

(a)

povrne plačano ceno;

(b)

kakor koli nadomesti, popravi ali obravnava gospodinjski pralni ali pralno-sušilni stroj, če ne izpolnjuje specifikacij iz garancijske izjave ali ustreznega oglaševanja.


(1)  Direktiva 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (UL L 96, 29.3.2014, str. 79).


PRILOGA II

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo

1.   ZAHTEVE GLEDE PROGRAMA

Od 1. marca 2021 gospodinjski pralni in pralno-sušilni stroji izpolnjujejo naslednje zahteve:

(1)

gospodinjski pralni in pralno-sušilni stroji zagotavljajo:

(a)

cikel pranja, imenovan „eco 40-60“, ki lahko opere normalno umazano bombažno perilo, deklarirano za pranje pri 40 °C ali 60 °C, skupaj v istem ciklu;

(b)

cikel pranja, imenovan „20 °C“, ki lahko opere rahlo umazano bombažno perilo pri nominalni temperaturi 20 °C;

ta cikla sta jasno prepoznavna na mehanizmu za izbiro programa, na zaslonu ali po mrežni povezavi glede na funkcije, ki jih gospodinjski pralni ali pralno-sušilni stroj omogoča;

(2)

za zahteve iz točke 3(1) in (3), točke 4(1), (2) in (5) in točke 5 in točke 6(1) se uporablja program „eco 40-60“;

(3)

program eco 40-60 je na mehanizmu za izbiro programa, na zaslonu in po mrežni povezavi glede na funkcije, ki jih gospodinjski pralni ali pralno-sušilni stroj omogoča, imenovan „eco 40-60“;

ime „eco 40-60“ se uporablja izključno za ta program. Oblikovanje imena „eco 40-60“ ni omejeno glede pisave, velikosti pisave, velikih ali malih črk ali barve. Izraz „eco“ ne sme biti uporabljen v imenu nobenega drugega programa;

program eco 40-60 je nastavljen kot privzeti program za funkcijo samodejne izbire programa ali kakršno koli funkcijo ohranitve programskih nastavitev oziroma je na voljo za neposredno izbiro, ne da bi bilo za to treba izbrati kakršno koli drugo nastavitev, na primer določeno temperaturo ali obremenitev, kadar funkcija samodejne izbire programa ni na voljo;

navedbe „normalno“, „dnevno“, „običajno“ in „standardno“ ter njihovi prevodi v vse uradne jezike EU se v imenih programov za gospodinjske pralne ali pralno-sušilne stroje ne uporabljajo niti same niti v kombinaciji z drugimi informacijami.

2.   CIKEL PRANJE IN SUŠENJE

Od 1. marca 2021 gospodinjski pralno-sušilni stroji izpolnjujejo naslednje zahteve:

(1)

gospodinjski pralno-sušilni stroji omogočajo celotni cikel za bombažno perilo, imenovan „pranje in sušenje“:

ki je neprekinjen, če gospodinjski pralno-sušilni stroj omogoča neprekinjen cikel,

kjer je cikel pranja program eco 40-60, kot je opredeljen v točki 1, in

kjer cikel sušenja doseže stanje za zlaganje v omaro;

(2)

cikel pranje in sušenje je jasno prepoznaven v navodilih za uporabo iz točke 9 te priloge;

(3)

če gospodinjski pralno-sušilni stroj omogoča neprekinjen cikel, je nazivna zmogljivost cikla pranje in sušenje nazivna zmogljivost za ta cikel;

(4)

če gospodinjski pralno-sušilni stroj ne omogoča neprekinjenega cikla, je nazivna zmogljivost cikla pranje in sušenje nižja izmed vrednosti nazivne zmogljivosti pranja v programu eco 40-60 in nazivne zmogljivosti sušenja cikla sušenja, ki doseže stanje za zlaganje v omaro;

(5)

za zahteve iz točke 3(2) in (4), točke 4(3), (4) in (6) in točke 6(2) se uporablja cikel pranje in sušenje.

3.   ZAHTEVE GLEDE ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI

Od 1. marca 2021 gospodinjski pralni in pralno-sušilni stroji izpolnjujejo naslednje zahteve:

(1)

indeks energijske učinkovitosti (EEIW) za gospodinjske pralne stroje in cikel pranja gospodinjskih pralno-sušilnih strojev je nižji od 105;

(2)

indeks energijske učinkovitosti (EEIWD) za cikel pranje in sušenje gospodinjskih pralno-sušilnih strojev je nižji od 105.

Od 1. marca 2024 gospodinjski pralni stroji, katerih nazivna zmogljivost je večja od 3 kg, in gospodinjski pralno-sušilni stroji, katerih nazivna zmogljivost pranja je večja od 3 kg, izpolnjujejo naslednje zahteve:

(3)

EEIW za gospodinjske pralne stroje in cikel pranja gospodinjskih pralno-sušilnih strojev je nižji od 91;

(4)

EEIWD za cikel pranje in sušenje gospodinjskih pralno-sušilnih strojev je nižji od 88.

EEIW in EEIWD se izračunata v skladu s Prilogo III.

4.   ZAHTEVE GLEDE DELOVANJA

Od 1. marca 2021 gospodinjski pralni in pralno-sušilni stroji izpolnjujejo naslednje zahteve:

(1)

za gospodinjske pralne stroje, katerih nazivna zmogljivost je večja od 3 kg, in za cikel pranja gospodinjskih pralno-sušilnih strojev, katerih nazivna zmogljivost je večja od 3 kg, je indeks učinkovitosti pranja (Iw) programa eco 40-60 večji od 1,03 za vsako od naslednjih stopenj obremenitve: nazivna zmogljivost pranja, polovica nazivne zmogljivosti pranja in četrtina nazivne zmogljivosti pranja;

(2)

za gospodinjske pralne stroje, katerih nazivna zmogljivost je 3 kg ali manj, in za cikel pranja gospodinjskih pralno-sušilnih strojev, katerih nazivna zmogljivost je 3 kg ali manj, je indeks učinkovitosti pranja (Iw) programa eco 40-60 večji od 1,00 pri nazivni zmogljivosti pranja;

(3)

za gospodinjske pralno-sušilne stroje, katerih nazivna zmogljivost je večja od 3 kg, je indeks učinkovitosti pranja (Jw) v ciklu pranje in sušenje večji od 1,03 pri nazivni zmogljivosti in pri polovici nazivne zmogljivosti;

(4)

za gospodinjske pralno-sušilne stroje, katerih nazivna zmogljivost je 3 kg ali manj, je indeks učinkovitosti pranja (Jw) v ciklu pranje in sušenje večji od 1,00 pri nazivni zmogljivosti;

(5)

za gospodinjske pralne stroje, katerih nazivna zmogljivost je večja od 3 kg, in za cikel pranja gospodinjskih pralno-sušilnih strojev, katerih nazivna zmogljivost je večja od 3 kg, je učinkovitost izpiranja (IR) v programu eco 40-60 5,0 g/kg ali manj za vsako od naslednjih stopenj obremenitve: nazivna zmogljivost pranja, polovica nazivne zmogljivosti pranja in četrtina nazivne zmogljivosti pranja;

(6)

za gospodinjske pralno-sušilne stroje, katerih nazivna zmogljivost je večja od 3 kg, je učinkovitost izpiranja (JR) v ciklu pranje in sušenje 5,0 g/kg ali manj pri nazivni zmogljivosti in pri polovici nazivne zmogljivosti.

Iw, Jw, IR in JR se izračunajo v skladu s Prilogo III.

5.   ZAHTEVE GLEDE TRAJANJA

Od 1. marca 2021 gospodinjski pralni in pralno-sušilni stroji izpolnjujejo naslednje zahteve:

trajanje programa eco 40-60 (tW), izraženo v urah in minutah ter zaokroženo na najbližjo minuto, je krajše ali enako kot časovna omejitev tcap, ki je odvisna od nazivne zmogljivosti, kot sledi:

(1)

za nazivno zmogljivost pranja je časovna omejitev določena po naslednji enačbi:

tcap(in min) =137 + c × 10,2

in sicer največ 240 minut;

(2)

za polovico nazivne zmogljivosti pranja in četrtino nazivne zmogljivosti pranja je časovna omejitev določena po naslednji enačbi:

tcap(in min) =120 + c × 6

in sicer največ 180 minut;

pri čemer je c nazivna zmogljivost gospodinjskega pralnega stroja ali nazivna zmogljivost pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja v programu eco 40-60.

6.   ZAHTEVA GLEDE PONDERIRANE PORABE VODE

Od 1. marca 2021 gospodinjski pralni in pralno-sušilni stroji izpolnjujejo naslednje zahteve:

(1)

za gospodinjske pralne stroje in za cikel pranja gospodinjskih pralno-sušilnih strojev je ponderirana poraba vode (WW, v litrih na cikel) za program eco 40-60:

WW ≤ 2,25 × c + 30

pri čemer je c nazivna zmogljivost gospodinjskega pralnega stroja ali nazivna zmogljivost pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja v programu eco 40-60;

(2)

za gospodinjske pralno-sušilne stroje je ponderirana poraba vode (WWD, v litrih na cikel) v ciklu pranje in sušenje:

WWD ≤ 10 × d + 30

pri čemer je d nazivna zmogljivost gospodinjskega pralno-sušilnega stroja v ciklu pranje in sušenje.

WW in WWD se izračunata v skladu s Prilogo III.

7.   NAČINI Z NIZKO PORABO

Od 1. marca 2021 gospodinjski pralni in pralno-sušilni stroji izpolnjujejo naslednje zahteve:

(1)

gospodinjski pralni in pralno-sušilni stroji imajo stanje izključenosti ali stanje pripravljenosti ali oboje. Poraba energije v teh načinih ne presega 0,50 W;

(2)

če so v stanju pripravljenosti na zaslonu prikazane informacije ali stanje, poraba energije v tem načinu ne presega 1,00 W;

(3)

če je v stanju pripravljenosti omogočena mrežna povezava in ta omogoča omrežno stanje pripravljenosti, kot je opredeljeno v Uredbi Komisije (EU) št. 801/2013 (1), poraba energije v tem načinu ne presega 2,00 W;

(4)

če se najpozneje 15 minut po vklopu gospodinjskega pralnega ali pralno-sušilnega stroja ali po koncu katerega koli programa in z njim povezanih dejavnosti ali po prekinitvi funkcije zaščite pred mečkanjem ali po kakršni koli drugi interakciji z gospodinjskim pralnim in pralno-sušilnim strojem ne sproži drug način, vključno z nujnimi ukrepi, se stroj samodejno preklopi v stanje izključenosti ali stanje pripravljenosti;

(5)

če gospodinjski pralni in pralno-sušilni stroj omogočata zamik vklopa, poraba energije v tem stanju, vključno z morebitnim stanjem pripravljenosti, ne presega 4,00 W. Uporabnik vklopa ne more zamakniti za več kot 24 ur;

(6)

vsi gospodinjski pralni in pralno-sušilni stroji, ki se lahko priključijo na omrežje, imajo možnost aktiviranja in deaktiviranja mrežne povezave. Mrežna povezava je privzeto deaktivirana.

8.   ZAHTEVE GLEDE UČINKOVITE RABE VIROV

Od 1. marca 2021 gospodinjski pralni in pralno-sušilni stroji izpolnjujejo naslednje zahteve:

(1)

razpoložljivost rezervnih delov:

(a)

proizvajalci, uvozniki ali pooblaščeni zastopniki gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev poklicnim serviserjem najmanj deset let po tem, ko je bila na trg dana zadnja enota modela, zagotavljajo najmanj naslednje rezervne dele:

motor in ščetke;

prenos moči med motorjem in bobnom;

črpalke;

blažilnike in vzmeti;

pralni boben, nosilec bobna in ustrezne kroglične ležaje (posebej ali skupaj);

grelnike in grelne elemente, vključno s toplotnimi črpalkami (posebej ali skupaj);

cevje in povezano opremo, vključno s cevmi, ventili, filtri in zaščito pred izlivom vode (AquaStop), (posebej ali skupaj);

plošče tiskanega vezja;

elektronske prikazovalnike;

stikala na pritisk;

termostate in tipala ter

programsko opremo in strojno programsko opremo, vključno s ponastavitveno programsko opremo;

(b)

proizvajalci, uvozniki ali pooblaščeni zastopniki gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev poklicnim serviserjem in končnim uporabnikom zagotavljajo najmanj naslednje rezervne dele: vrata, tečaje in tesnila vrat, druga tesnila, ključavnico za vrata in plastično opremo, kot so dozirne posode, in sicer najmanj deset let po tem, ko je bila na trg dana zadnja enota modela;

(c)

proizvajalci, uvozniki ali pooblaščeni zastopniki gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev zagotovijo, da se rezervni deli iz točk (a) in (b) lahko zamenjajo s splošno dostopnim orodjem, ne da bi se gospodinjski pralni ali pralno-sušilni stroj pri tem trajno poškodoval;

(d)

seznam rezervnih delov iz točke (a) in postopek za njihovo naročanje sta javno dostopna na prosto dostopnem spletnem mestu proizvajalca, uvoznika ali pooblaščenega zastopnika, najpozneje dve leti po tem, ko je bila na trg dana prva enota modela dana, ter do konca obdobja razpoložljivosti teh rezervnih delov;

(e)

seznam rezervnih delov iz točke (b) in postopek za njihovo naročanje ter navodila za popravilo so javno dostopni, na primer na prosto dostopnem spletnem mestu proizvajalca, uvoznika ali pooblaščenega zastopnika, ko je na trg dana prva enota modela ter do konca obdobja razpoložljivosti teh rezervnih delov;

(2)

najdaljši dovoljeni čas dobave rezervnih delov:

proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik v obdobju iz točke 1 zagotovi dobavo rezervnih delov v 15 delovnih dneh od prejema naročila;

pri rezervnih delih iz točke 1(a) se lahko razpoložljivost omeji na poklicne serviserje, registrirane v skladu s točko 3(a) in (b);

(3)

dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju:

proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik po dveh letih, odkar je bila na trg dana prva enota modela, in do konca obdobja iz točke 1 poklicnim serviserjem zagotavlja dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju gospodinjskega pralnega ali pralno-sušilnega stroja pod naslednjimi pogoji:

(a)

na spletnem mestu proizvajalca, uvoznika ali pooblaščenega zastopnika se navede, kako se poklicni serviserji registrirajo za dostop do informacij; da se taki prošnji ugodi, lahko proizvajalci, uvozniki ali pooblaščeni zastopniki od poklicnega serviserja zahtevajo dokazila o tem, da:

(i)

je poklicni serviser tehnično usposobljen za popravilo gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev ter izpolnjuje predpise, ki se uporabljajo za serviserje električne opreme v državi članici, v kateri posluje. Kot dokazilo o skladnosti s to točko se prizna napotilo na uradni sistem registracije poklicnih serviserjev, če v zadevni državi članici tak sistem obstaja;

(ii)

ima poklicni serviser sklenjeno zavarovanje za kritje odgovornosti, ki izvira iz opravljanja dejavnosti, ne glede na to, ali to zahteva država članica;

(b)

proizvajalci, uvozniki ali pooblaščeni zastopniki sprejmejo ali zavrnejo registracijo v petih delovnih dneh od datuma zahtevka;

(c)

proizvajalci, uvozniki ali pooblaščeni zastopniki lahko zaračunajo razumna in sorazmerna nadomestila za dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju ali za prejemanje rednih posodobitev. Nadomestilo je razumno, če poklicnega serviserja ne odvrne od dostopa zaradi nesorazmernosti z obsegom, v katerem informacije uporablja;

(d)

po registraciji ima poklicni serviser v enem delovnem dnevu od zahtevka dostop do zahtevanih informacij o popravilu in vzdrževanju. Če je primerno, se informacije lahko zagotovijo za enakovreden model ali model iz iste družine;

(e)

informacije o popravilu in vzdrževanju gospodinjskega pralnega ali pralno-sušilnega stroja iz točke (a) zajemajo:

nedvoumno identifikacijo gospodinjskega pralnega ali pralno-sušilnega stroja;

shemo sestave ali eksplozijski pogled;

tehnični priročnik ali navodila za popravilo;

seznam potrebne opreme za popravila in preizkušanje;

informacije o sestavnih delih in diagnostiki (npr. najmanjše in največje teoretične vrednosti za meritve);

diagrame ožičenja in povezav;

diagnostične kode okvar in napak (če je primerno, vključno s kodami, ki jih uporablja samo proizvajalec);

navodila za namestitev zadevne programske opreme in strojne programske opreme, vključno s ponastavitveno programsko opremo, ter

informacije o dostopu do evidenc podatkov o prijavljenih okvarah gospodinjskega pralnega ali pralno-sušilnega stroja (če je primerno);

(4)

zahteve glede informacij za hladilne pline:

brez poseganja v Uredbo (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (2) imajo gospodinjski pralni in pralno-sušilni stroji s toplotno črpalko na zunanjem delu aparata, na primer na hrbtnem pokrovu, trajno ter vidno in berljivo navedeno kemijsko ime ali enakovredno oznako glavne sestavine uporabljenega hladilnega plina, kot je simbol, nalepka ali logotip, ki se pogosto uporablja in je razumljiv. Za isto ime kemikalije se lahko uporabi več kot ena oznaka;

(5)

zahteve za razstavljanje za predelavo materialov in recikliranje ob preprečevanju onesnaževanja:

proizvajalci, uvozniki ali pooblaščeni zastopniki zagotovijo tako zasnovo gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev, ki omogoča odstranitev materialov in sestavnih delov iz Priloge VII k Direktivi 2012/19/EU z uporabo splošno dostopnega orodja;

proizvajalci, uvozniki in pooblaščeni zastopniki izpolnjujejo obveznosti iz točke 1 člena 15 Direktive 2012/19/EU.

9.   ZAHTEVE GLEDE INFORMACIJ

Od 1. marca 2021 gospodinjski pralni in pralno-sušilni stroji izpolnjujejo naslednje zahteve:

navodila za uporabo in namestitev so v obliki uporabniškega priročnika na voljo na prosto dostopnem spletnem mestu proizvajalca, uvoznika ali pooblaščenega zastopnika ter vključujejo:

(1)

naslednje splošne informacije:

(a)

informacijo, da je s programom eco 40-60 mogoče oprati normalno umazano bombažno perilo, deklarirano za pranje pri 40 °C ali 60 °C, skupaj v istem ciklu ter da se ta program uporablja za ocenjevanje skladnosti z zakonodajo EU o okoljsko primerni zasnovi;

(b)

informacijo, da so z vidika porabe energije in vode na splošno najučinkovitejši tisti programi, ki delujejo pri nižjih temperaturah in trajajo dlje;

(c)

za gospodinjske pralno-sušilne stroje: informacijo, da je s programom pranje in sušenje mogoče oprati normalno umazano bombažno perilo, deklarirano za pranje pri 40 °C ali 60 °C, skupaj v istem ciklu in ga posušiti tako, da se lahko takoj pospravi v omaro, ter da se ta program uporablja za ocenjevanje skladnosti z zakonodajo EU o okoljsko primerni zasnovi;

(d)

informacijo, da bo polnjenje gospodinjskega pralnega ali pralno-sušilnega stroja do zmogljivosti, ki jo je navedel proizvajalec za posamezen program, prispevalo k varčevanju z energijo in vodo;

(e)

priporočila glede vrst čistilnih sredstev, primernih za različne temperature in programe pranja;

(f)

informacijo, da na hrup in vsebnost preostale vlage vpliva hitrost ožemanja: čim višja je hitrost ožemanja v fazi ožemanja, tem večji je hrup in tem nižja je vsebnost preostale vlage;

(g)

informacijo o tem, kako aktivirati in deaktivirati mrežno povezavo (če je primerno) ter kako to vpliva na porabo energije;

(h)

navodila o tem, kako najti informacije o modelu v zbirki podatkov o izdelkih, kot jo določa Uredba (EU) 2019/2014, s spletno povezavo na informacije o modelu, kot so shranjene v zbirki podatkov o izdelkih, ali povezavo na zbirko podatkov o izdelkih in informacijo, kako najti identifikacijsko oznako modela na izdelku;

(2)

vrednosti za naslednje parametre:

(a)

nazivna zmogljivost v kg;

(b)

trajanje programa v urah in minutah;

(c)

poraba energije v kWh/cikel;

(d)

poraba vode v litrih na cikel;

(e)

najvišja temperatura, dosežena v bobnu za najmanj pet minut med ciklom pranja, v stopinjah Celzija ter

(f)

vsebnost preostale vlage po ciklu pranja v odstotku vsebnosti vode in hitrost ožemanja, pri kateri je dosežena;

za vsakega od naslednjih programov (najmanj):

(i)

program eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti, polovici nazivne zmogljivosti in četrtini nazivne zmogljivosti;

(ii)

program pri 20 °C pri nazivni zmogljivosti za ta program;

(iii)

en program za pranje bombaža pri nominalni temperaturi 60 °C ali več (če obstaja) pri nazivni zmogljivosti za ta program;

(iv)

en program za tekstil razen bombaža ali mešani tekstil (če obstaja) pri nazivni zmogljivosti za ta program;

(v)

en program za hitro pranje rahlo umazanega perila (če obstaja) pri nazivni zmogljivosti za ta program;

(vi)

en program za močno umazan tekstil (če obstaja) pri nazivni zmogljivosti za ta program;

(vii)

za gospodinjske pralno-sušilne stroje: cikel pranje in sušenje pri nazivni zmogljivosti in pri polovici nazivne zmogljivosti ter

informacijo, da so vrednosti, navedene za programe, razen programa eco 40-60 in cikla pranje in sušenje, samo okvirne;

(3)

navodila za uporabo vsebujejo tudi navodila, kako uporabnik izvaja vzdrževalna dela. Taka navodila vsebujejo najmanj navodila za:

(a)

pravilno namestitev (vključno z izravnavo lege, priključitvijo na električno omrežje, priključitvijo na dovod vode, mrzle in/ali tople, če je primerno);

(b)

pravilno uporabo detergenta, mehčalca in drugih dodatkov ter glavne posledice nepravilnega doziranja;

(c)

odstranitev tujkov iz gospodinjskega pralnega ali pralno-sušilnega stroja;

(d)

redno čiščenje, vključno z ustrezno pogostostjo in preprečevanjem nastajanja vodnega kamna ter postopkom čiščenja;

(e)

odpiranje vrat med cikli, če je primerno;

(f)

redno pregledovanje filtrov, vključno z ustrezno pogostostjo, in postopek pregledovanja;

(g)

ugotavljanje napak, pomen napak in potrebne ukrepe, vključno z ugotavljanjem napak, ki zahtevajo pomoč poklicnega serviserja;

(h)

dostop do strokovnega servisa (spletna mesta, naslovi, kontaktni podatki);

takšna navodila vključujejo tudi informacije o:

(i)

morebitnih posledicah samostojnih in nestrokovnih popravil za varnost končnega uporabnika ter za garancijo;

(j)

minimalnem obdobju razpoložljivosti rezervnih delov za gospodinjski pralni ali pralno-sušilni stroj.


(1)  Uredba Komisije (EU) št. 801/2013 z dne 22. avgusta 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1275/2008 glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo za porabo energije pri električni in elektronski gospodinjski ter pisarniški opremi v stanju pripravljenosti in izključenosti ter o spremembi Uredbe (ES) št. 642/2009 glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo televizorjev (UL L 225, 23.8.2013).

(2)  Uredba (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006 (UL L 150, 20.5.2014, str. 195).


PRILOGA III

Merilne metode in izračuni

Za zagotavljanje in preverjanje skladnosti z zahtevami iz te uredbe se meritve in izračuni opravijo po harmoniziranih standardih, katerih sklicne številke so bile za to objavljene v Uradnem listu Evropske unije, ali drugih zanesljivih, točnih in ponovljivih metodah, pri katerih se upoštevajo najsodobnejše splošno priznane metode, ter v skladu z naslednjimi določbami.

Pri merjenju parametrov, opredeljenih v Prilogi II in tej prilogi, za program eco 40-60 ter za cikel pranje in sušenje se najhitrejša hitrost ožemanja v programu eco 40-60 uporablja pri nazivni zmogljivosti, pri polovici nazivne zmogljivosti in pri četrtini nazivne zmogljivosti.

Za gospodinjske pralne stroje, katerih nazivna zmogljivost je 3 kg ali manj, in za gospodinjska pralno-sušilne stroje, katerih nazivna zmogljivost pranja je 3 kg ali manj, se parametri za program eco 40-60 ter za cikel pranje in sušenje merijo samo pri nazivni zmogljivosti.

Trajanje programa eco 40-60 (tW) ter trajanje cikla pranje in sušenje (tWD) je izraženo v urah in minutah ter zaokroženo na najbližjo minuto.

1.   INDEKS ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI

1.1   Indeks energijske učinkovitosti (EEIW) za gospodinjske pralne stroje in cikel pranja gospodinjskih pralno-sušilnih strojev

Za izračun EEIW se ponderirana poraba energije v programu eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti pranja, pri polovici nazivne zmogljivosti pranja in pri četrtini nazivne zmogljivosti pranja primerja s standardno porabo energije v ciklu.

(a)

EEIW se izračuna, kot sledi, in zaokroži na eno decimalno mesto:

EEIW = (EW / SCEW) × 100

pri čemer je:

Et ponderirana poraba energije gospodinjskega pralnega stroja ali cikla pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja;

SCEW standardna poraba energije v ciklu gospodinjskega pralnega stroja ali ciklu pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja.

(b)

SCEW se izračuna v kWh na cikel, kot sledi, in zaokroži na tri decimalna mesta:

SCEW = –0,0025 × c2 + 0,0846 × c + 0,3920

pri čemer je c nazivna zmogljivost gospodinjskega pralnega stroja ali nazivna zmogljivost pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja v programu eco 40-60.

(c)

EW se izračuna v kWh na cikel, kot sledi, in zaokroži na tri decimalna mesta:

Formula

pri čemer je:

EW,full poraba energije gospodinjskega pralnega stroja ali cikla pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja v programu eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti pranja, zaokrožena na tri decimalna mesta;

EW,½ poraba energije gospodinjskega pralnega stroja ali cikla pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja v programu eco 40-60 pri polovici nazivne zmogljivosti pranja, zaokrožena na tri decimalna mesta;

EW,1/4 poraba energije gospodinjskega pralnega stroja ali cikla pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja v programu eco 40-60 pri četrtini nazivne zmogljivosti pranja in zaokrožena na tri decimalna mesta;

A ponder za nazivno zmogljivost pranja, zaokrožen na tri decimalna mesta;

B ponder za polovico nazivne zmogljivosti pranja, zaokrožen na tri decimalna mesta;

C ponder za četrtino nazivne zmogljivosti pranja, zaokrožen na tri decimalna mesta;

za gospodinjske pralne stroje, katerih nazivna zmogljivost je 3 kg ali manj, in za gospodinjska pralno-sušilne stroje, katerih nazivna zmogljivost pranja je 3 kg ali manj, je vrednost A enaka 1; vrednosti B in C sta enaki 0;

za druge gospodinjske pralne in pralno-sušilne stroje so vrednosti ponderjev odvisne od nazivne zmogljivosti po naslednji enačbi:

A = –0,0391 × c + 0,6918

B = –0,0109 × c + 0,3582

C = 1 – (A + B)

pri čemer je c nazivna zmogljivost gospodinjskega pralnega stroja ali nazivna zmogljivost pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja.

1.2   Indeks energijske učinkovitosti (EEIWD) v celotnem ciklu gospodinjskih pralno-sušilnih strojev

Za izračun EEIWD modela gospodinjskega pralno-sušilnega stroja se ponderirana poraba energije cikla pranje in sušenje pri nazivni zmogljivosti in pri polovici nazivne zmogljivosti primerja s standardno porabo energije v ciklu.

(a)

EEIWD se izračuna, kot sledi, in zaokroži na eno decimalno mesto:

EEIWD = (EWD / SCEWD) × 100

pri čemer je:

EWD ponderirana poraba energije v celotnem ciklu gospodinjskega pralno-sušilnega stroja;

SCEWD standardna poraba energije v celotnem ciklu gospodinjskega pralno-sušilnega stroja;

(b)

SCEWD se izračuna v kWh na cikel, kot sledi, in zaokroži na tri decimalna mesta:

SCEWD = –0,0502 × d2 + 1,1742 × d – 0,644

pri čemer je d nazivna zmogljivost gospodinjskega pralno-sušilnega stroja v ciklu pranje in sušenje.

(c)

Za gospodinjske pralno-sušilne stroje, katerih nazivna zmogljivost pranja je 3 kg ali manj, je ponderirana poraba energije poraba energije pri nazivni zmogljivosti in zaokrožena na tri decimalna mesta.

(d)

Za druge gospodinjske pralno-sušilne stroje se ponderirana poraba energije (EWD) izračuna v kWh na cikel, kot sledi, in zaokroži na tri decimalna mesta:

Formula

pri čemer je:

EWD,full poraba energije v ciklu pranje in sušenje gospodinjskega pralno-sušilnega stroja pri nazivni zmogljivosti, zaokrožena na tri decimalna mesta;

EWD,½ poraba energije v ciklu pranje in sušenje gospodinjskega pralno-sušilnega stroja pri polovici nazivne zmogljivosti, zaokrožena na tri decimalna mesta.

2.   INDEKS UČINKOVITOSTI PRANJA

Indeks učinkovitosti pranja gospodinjskih pralnih strojev in cikla pranja gospodinjskih pralno-sušilnih strojev (Iw) ter indeks učinkovitosti pranja celotnega cikla gospodinjskih pralno-sušilnih strojev (Jw) se izračuna po harmoniziranih standardih, katerih sklicne številke so bile za to objavljene v Uradnem listu Evropske unije, ali drugih zanesljivih, točnih in ponovljivih metodah, pri katerih se upoštevajo najsodobnejše splošno priznane metode, in zaokroži na dve decimalni mesti.

3.   UČINKOVITOST IZPIRANJA

Učinkovitost izpiranja gospodinjskih pralnih strojev in cikla pranja gospodinjskih pralno-sušilnih strojev (IR) ter učinkovitost izpiranja celotnega cikla gospodinjskih pralno-sušilnih strojev (JR) se izračuna po harmoniziranih standardih, katerih sklicne številke so bile za to objavljene v Uradnem listu Evropske unije, ali drugih zanesljivih, točnih in ponovljivih metodah na podlagi ugotavljanja linearnega alkilbenzensulfonata (LAS) ter zaokroži na eno decimalno mesto.

4.   NAJVIŠJA TEMPERATURA

Najvišja temperatura, dosežena v bobnu za pet minut med obdelavo perila v gospodinjskih pralnih strojih in med ciklom pranja v gospodinjskih pralno-sušilnih strojih, se določi po harmoniziranih standardih, katerih sklicne številke so bile za to objavljene v Uradnem listu Evropske unije, ali drugi zanesljivi, točni in ponovljivi metodi ter zaokroži na najbližje celo število.

5.   PONDERIRANA PORABA VODE

(1)

Ponderirana poraba vode (WW) gospodinjskega pralnega stroja ali cikla pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja se izračuna v litrih, kot sledi, in zaokroži na najbližje celo število:

Wt = (A × WW,full + B × WW,1/2 + C × WW,1/4)

pri čemer je:

WW,full poraba vode gospodinjskega pralnega stroja ali cikla pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja v programu eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti pranja, izražena v litrih in zaokrožena na eno decimalno mesto;

WW,½ poraba vode gospodinjskega pralnega stroja ali cikla pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja v programu eco 40-60 pri polovici nazivne zmogljivosti pranja, izražena v litrih in zaokrožena na eno decimalno mesto;

WW,1/4 poraba vode gospodinjskega pralnega stroja ali cikla pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja v programu eco 40-60 pri četrtini nazivne zmogljivosti pranja, izražena v litrih in zaokrožena na eno decimalno mesto;

A, B in C so ponderji, kot so opisani v točki 1.1(c).

(2)

Za gospodinjske pralno-sušilne stroje, katerih nazivna zmogljivost pranja je 3 kg ali manj, je ponderirana poraba vode poraba vode pri nazivni zmogljivosti in zaokrožena na najbližje celo število.

Za druge gospodinjskega pralno-sušilne stroje se ponderirana poraba vode (WWD) v ciklu pranje in sušenje gospodinjskega pralno-sušilnega stroja izračuna, kot sledi, in zaokroži na najbližje celo število:

Formula

pri čemer je:

WWD,full poraba vode v ciklu pranje in sušenje gospodinjskega pralno-sušilnega stroja pri nazivni zmogljivosti, izražena v litrih in zaokrožena na eno decimalno mesto;

WWD,½ poraba vode v ciklu pranje in sušenje gospodinjskega pralno-sušilnega stroja pri polovici nazivne zmogljivosti, izražena v litrih in zaokrožena na eno decimalno mesto.

6.   VSEBNOST PREOSTALE VLAGE

Ponderirana vsebnost preostale vlage po pranju (D) v gospodinjskem pralnem stroju in po ciklu pranja v gospodinjskem pralno-sušilnem stroju se izračuna v odstotkih, kot sledi, in zaokroži na najbližji celi odstotek:

Formula

pri čemer je:

Dfull vsebnost preostale vlage v programu eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti pranja, izražena v odstotkih in zaokrožena na eno decimalno mesto;

D1/2 vsebnost preostale vlage v programu eco 40-60 pri polovici nazivne zmogljivosti pranja, izražena v odstotkih in zaokrožena na eno decimalno mesto;

D1/4 vsebnost preostale vlage v programu eco 40-60 pri četrtini nazivne zmogljivosti pranja, izražena v odstotkih in zaokrožena na eno decimalno mesto;

A, B in C so ponderji, kot so opisani v točki 1.1(c).

7.   KONČNA VSEBNOST VLAGE

Končna vsebnost vlage v stanju za zlaganje v omaro pri ciklu sušenja v gospodinjskem pralno-sušilnem stroju je 0 %, kar je termodinamično ravnovesje obremenitve pri temperaturi (preskušeno pri 20 ± 2 °C) in relativni vlažnosti (preizkušeno pri 65 ± 5 %) zraka v okolju.

Končna vsebnost vlage se izračuna po harmoniziranih standardih, katerih sklicne številke so za to objavljene v Uradnem listu Evropske unije, in zaokroži na eno decimalno mesto.

8.   NAČINI Z NIZKO PORABO

Meri se poraba električne energije v stanju izključenosti (Po), v stanju pripravljenosti (Psm), in če je primerno, v stanju z zamikom vklopa (Pds). Izmerjene vrednosti so izražene v W in zaokrožene na dve decimalni mesti.

Med meritvami porabe energije v načinih z nizko porabo se preveri in zapiše naslednje:

ali so informacije prikazane ali ne,

ali je mrežna povezava aktivirana ali ne.

Če gospodinjski pralni in pralno-sušilni stroj omogočata funkcijo zaščite pred mečkanjem, se 15 minut pred meritvijo porabe energije ta operacija prekine z odprtjem vrat gospodinjskega pralnega ali pralno-sušilnega stroja ali s katerim koli drugim ustreznim posegom.


PRILOGA IV

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje deklariranih parametrov, ki ga opravijo organi držav članic, in jih proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja za določitev vrednosti v tehnični dokumentaciji ali razlago teh vrednosti za dosego skladnosti ali obveščanje o boljši učinkovitosti na kakršen koli način.

Če je model zasnovan tako, da lahko zazna preizkušanje (npr. s prepoznavanjem preizkusnih pogojev ali preizkusnega cikla) in se posebej odzove s samodejnim spreminjanjem zmogljivosti med preizkusom, da se za kateri koli parameter, določen v tej uredbi ali vključen v katero koli priloženo dokumentacijo, doseže ugodnejša raven, se model in vsi enakovredni modeli štejejo za neskladne.

Organi držav članic pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te uredbe v skladu s členom 3(2) Direktive 2009/125/ES za zahteve iz te priloge uporabljajo naslednji postopek:

(1)

organi držav članic preverijo samo eno enoto modela;

(2)

šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a)

vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s točko 2 Priloge IV k Direktivi 2009/125/ES (deklarirane vrednosti), če je primerno, pa tudi vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, za proizvajalca, uvoznika ali pooblaščenega zastopnika niso ugodnejše od rezultatov ustreznih meritev, opravljenih v skladu z odstavkom (g) navedene točke; ter

(b)

deklarirane vrednosti izpolnjujejo zahteve iz te uredbe in zahtevane informacije o izdelku, ki jih objavi proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik, ne vsebujejo vrednosti, ki so zanj ugodnejše od deklariranih vrednosti; ter

(c)

je proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik vzpostavil sistem, ki izpolnjuje zahteve iz drugega odstavka člena 6, kar organi držav članic ugotovijo, ko preverijo enoto modela; ter

(d)

enota modela izpolnjuje zahteve glede programa iz točk 1 in 2, zahteve glede učinkovite rabe virov iz točke 8 in zahteve glede informacij iz točke 9 Priloge II, ko jo organi držav članic preverijo; ter

(e)

so ugotovljene vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, kot se izmerijo pri preizkušanju, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), ko organi držav članic preskušajo enoto modela, skladne z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, kakor so opredeljena v tabeli 1;

(3)

če rezultati iz točke 2(a), (b), (c) ali (d) niso doseženi, se model in vsi enakovredni modeli štejejo za neskladne s to uredbo;

(4)

če rezultat iz točke 2(e) ni dosežen, organi držav članic za preizkus izberejo tri dodatne enote istega modela. Kot druga možnost se lahko izberejo tri dodatne enote, ki pripadajo enemu ali več enakovrednim modelom;

(5)

šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, opredeljenimi v tabeli 1;

(6)

če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se model in vsi enakovredni modeli štejejo za neskladne s to uredbo;

(7)

organi držav članic takoj po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točko 3 ali 6 predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz Priloge III.

Organi držav članic za zahteve iz te priloge uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tabeli 1, in samo postopek iz točk 1 do 7. Za parametre iz tabele 1 se ne uporabljajo druga dovoljena odstopanja, na primer tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode.

Tabela 1

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Parameter

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

Ugotovljena vrednost (*1) ne presega deklarirane vrednosti EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full in EWD,½ za več kot 10 %.

Ponderirana poraba energije (EW in EWD)

Ugotovljena vrednost (*1) ne presega deklarirane vrednosti EW oziroma EWD za več kot 10 %.

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

Ugotovljena vrednost (*1) ne presega deklarirane vrednosti WW,full, WW,½, WW,1/4, WWD,full oziroma WWD,½ za več kot 10 %.

Ponderirana poraba vode (WW in WWD)

Ugotovljena vrednost (*1) ne presega deklarirane vrednosti WW oziroma WWD za več kot 10 %.

Indeks učinkovitosti pranja (IW in JW)

Ugotovljena vrednost (*1) ni manjša od deklarirane vrednosti IW oziroma JW za več kot 8 %.

Učinkovitost izpiranja (IR in JR)

Ugotovljena vrednost (*1) ne presega deklarirane vrednosti IR oziroma JR za več kot 1,0 g/kg.

Trajanje programa eco 40-60 (tw)

Ugotovljena vrednost (*1) trajanja programa ne presega deklarirane vrednosti tW za več kot 5 % ali za več kot 10 minut, odvisno, kaj je krajše.

Trajanje cikla pranje in sušenje (tWD)

Ugotovljena vrednost trajanja cikla ne presega deklarirane vrednosti tWD za več kot 5 % ali za več kot 10 minut, odvisno, kaj je krajše.

Najvišja temperatura v bobnu (T)

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti T za več kot 5 K in ne presega deklarirane vrednosti T za več kot 5 K.

Dfull, D½ D1/4

Ugotovljena vrednost (*1) ne presega deklarirane vrednosti Dfull, D½ oziroma D1/4 za več kot 10 %.

Vsebnost preostale vlage po pranju (D)

Ugotovljena vrednost (*1) ne presega deklarirane vrednosti D za več kot 10 %.

Končna vsebnost vlage po sušenju

Ugotovljena vrednost (*1) ne presega 3,0 %.

Poraba energije v stanju izključenosti (Po)

Ugotovljena vrednost (*1) porabe energije Po ne presega deklarirane vrednosti za več kot 0,10 W.

Poraba energije v stanju pripravljenosti (Psm)

Ugotovljena vrednost (*1) porabe energije Psm ne presega deklarirane vrednosti za več kot 10 %, če je deklarirana vrednost višja od 1,00 W, ne za več kot 0,10 W, če je deklarirana vrednost nižja od 1,00 W ali enaka.

Poraba energije pri zamiku vklopa (Pds)

Ugotovljena vrednost (*1) porabe energije Pds ne presega deklarirane vrednosti za več kot 10 %, če je deklarirana vrednost višja od 1,00 W, ne za več kot 0,10 W, če je deklarirana vrednost nižja od 1,00 W ali enaka.


(*1)  Če so preizkušene tri dodatne enote, kakor je določeno v točki 4, ugotovljena vrednost pomeni aritmetično povprečje ugotovljenih vrednosti za te tri dodatne enote.


PRILOGA V

Merila uspešnosti

1.   OKVIRNA MERILA USPEŠNOSTI ZA GOSPODINJSKE PRALNE STROJE GLEDE PORABE VODE IN ENERGIJE, UČINKOVITOSTI PRANJA IN EMISIJ AKUSTIČNEGA HRUPA, KI SE PRENAŠA PO ZRAKU

Ob začetku veljavnosti te uredbe je najboljša razpoložljiva tehnologija na trgu za gospodinjske pralne stroje v smislu njihove porabe vode in energije ter emisij hrupa, ki se prenaša po zraku, med pranjem/ožemanjem za standardni program za bombaž pri 60 °C pri nazivni zmogljivosti in pri polovici nazivne zmogljivosti ter za standardni program za bombaž pri 40 °C pri polovici nazivne zmogljivosti opredeljena, kot sledi (1):

(1)

gospodinjski pralni stroji z nazivno zmogljivostjo 5 kg:

(a)

poraba energije: 0,56 kWh/cikel (ali 0,11 kWh/kg), kar ustreza skupni letni porabi energije 82 kWh/leto;

(b)

poraba vode: 40 l/cikel, kar ustreza 8 800 l/leto za 220 ciklov;

(c)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, med pranjem/ožemanjem: 58/82 dB(A);

(2)

gospodinjski pralni stroji z nazivno zmogljivostjo 6 kg:

(a)

poraba energije: 0,55 kWh/cikel (ali 0,092 kWh/kg), kar ustreza skupni letni porabi energije 122 kWh/leto;

(b)

poraba vode: 40,45 l/cikel, kar ustreza 8 900 l/leto za 220 ciklov;

(c)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, med pranjem/ožemanjem: 47/77 dB(A);

(3)

gospodinjski pralni stroji z nazivno zmogljivostjo 7 kg:

(a)

poraba energije: 0,6 kWh/cikel (ali 0,15 kWh/kg), kar ustreza skupni letni porabi energije 124 kWh/leto;

(b)

poraba vode: 39 l/cikel, kar ustreza 8 500 l/leto za 220 ciklov;

(c)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, med pranjem/ožemanjem: 52/73 dB(A);

(4)

gospodinjski pralni stroji z nazivno zmogljivostjo 8 kg (če so opremljeni s toplotno črpalko):

(a)

poraba energije: 0,52 kWh/cikel (ali 0,065 kWh/kg), kar ustreza skupni letni porabi energije 98 kWh/leto;

(b)

poraba vode: 44,55 l/cikel, kar ustreza 9 800 l/leto za 220 ciklov;

(5)

gospodinjski pralni stroji z nazivno zmogljivostjo 8 kg (če niso opremljeni s tehnologijo toplotne črpalke):

(a)

poraba energije: 0,54 kWh/cikel (ali 0,067 kWh/kg), kar ustreza skupni letni porabi energije 116 kWh/leto;

(b)

poraba vode: 36,82 l/cikel, kar ustreza 8 100 l/leto za 220 ciklov;

(6)

gospodinjski pralni stroji z nazivno zmogljivostjo 9 kg:

(a)

poraba energije: 0,35 kWh/cikel (ali 0,038 kWh/kg), kar ustreza skupni letni porabi energije 76 kWh/leto;

(b)

poraba vode: 47,72 l/cikel, kar ustreza 10 499 l/leto za 220 ciklov.

2.   OKVIRNA MERILA USPEŠNOSTI ZA GOSPODINJSKE PRALNO-SUŠILNE STROJE GLEDE PORABE VODE IN ENERGIJE, UČINKOVITOSTI PRANJA IN EMISIJ AKUSTIČNEGA HRUPA, KI SE PRENAŠA PO ZRAKU

Ob začetku veljavnosti te uredbe je najboljša tehnologija na trgu za gospodinjske pralno-sušilne stroje v smislu njihove porabe vode in energije ter emisij hrupa, ki se prenaša po zraku, med pranjem/ožemanjem/sušenjem za standardni cikel pranja bombaža pri 60 °C pri nazivni zmogljivosti in cikel sušenja „suh bombaž“ opredeljena, kot sledi (2):

(1)

gospodinjski pralno-sušilni stroji z nazivno zmogljivostjo pranja 6 kg:

(a)

poraba energije v celotnem ciklu (pranje, ožemanje in sušenje) pri nazivni zmogljivosti in standardnem programu za bombaž pri 60 °C: 3,64 kWh/cikel, kar ustreza skupni letni porabi energije 800,8 kWh/leto;

(b)

poraba energije v ciklu pranja (samo pranje in ožemanje) pri nazivni zmogljivosti in standardnem programu za bombaž pri 60 °C: 0,77 kWh/cikel, kar ustreza skupni letni porabi energije 169,4 kWh/leto;

(c)

poraba vode v celotnem ciklu (pranje, ožemanje in sušenje) pri nazivni zmogljivosti in standardnem programu za bombaž pri 60 °C: 78 l/cikel, kar ustreza 17 160 l/leto za 220 ciklov;

(d)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, med pranjem/ožemanjem/sušenjem: 51/77/66 dB(A);

(2)

gospodinjski pralno-sušilni stroji z nazivno zmogljivostjo pranja 7 kg:

(a)

poraba energije v celotnem ciklu (pranje, ožemanje in sušenje) pri nazivni zmogljivosti in standardnem programu za bombaž pri 60 °C: 4,76 kWh/cikel, kar ustreza skupni letni porabi energije 1 047 kWh/leto;

(b)

poraba energije v ciklu pranja (samo pranje in ožemanje) pri nazivni zmogljivosti in standardnem programu za bombaž pri 60 °C: 0,8 kWh/cikel, kar ustreza skupni letni porabi energije 176 kWh/leto;

(c)

poraba vode v celotnem ciklu (pranje, ožemanje in sušenje) pri nazivni zmogljivosti in standardnem programu za bombaž pri 60 °C: 72 l/cikel, kar ustreza 15 840 l/leto za 220 ciklov;

(d)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, med pranjem/ožemanjem/sušenjem: 47/73/58 dB(A);

(3)

gospodinjski pralno-sušilni stroji z nazivno zmogljivostjo pranja 8 kg:

(a)

poraba energije v celotnem ciklu (pranje, ožemanje in sušenje) pri nazivni zmogljivosti in standardnem programu za bombaž pri 60 °C: 3,8 kWh/cikel, kar ustreza skupni letni porabi energije 836 kWh/leto;

(b)

poraba energije v ciklu pranja (samo pranje in ožemanje) pri nazivni zmogljivosti in standardnem programu za bombaž pri 60 °C: 1,04 kWh/cikel, kar ustreza skupni letni porabi energije 229 kWh/leto;

(c)

poraba vode v celotnem ciklu (pranje, ožemanje in sušenje) pri nazivni zmogljivosti in standardnem programu za bombaž pri 60 °C: 70 l/cikel, kar ustreza 15 400 l/leto za 220 ciklov;

(d)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, med pranjem/ožemanjem/sušenjem: 49/73/66 dB(A);

(4)

gospodinjski pralno-sušilni stroji z nazivno zmogljivostjo pranja 9 kg:

(a)

poraba energije v celotnem ciklu (pranje, ožemanje in sušenje) pri nazivni zmogljivosti in standardnem programu za bombaž pri 60 °C: 3,67 kWh/cikel, kar ustreza skupni letni porabi energije 807 kWh/leto;

(b)

poraba energije v ciklu pranja (samo pranje in ožemanje) pri nazivni zmogljivosti in standardnem programu za bombaž pri 60 °C: 1,09 kWh/cikel, kar ustreza skupni letni porabi energije 240 kWh/leto;

(c)

poraba vode v celotnem ciklu (pranje, ožemanje in sušenje) pri nazivni zmogljivosti in standardnem programu za bombaž pri 60 °C: 69 l/cikel, kar ustreza 15 180 l/leto za 220 ciklov;

(d)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, med pranjem/ožemanjem/sušenjem: 49/75/66 dB(A).


(1)  Za ocenjevanje porabe vode in energije ter učinkovitosti pranja so bile uporabljene metode za izračun iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 1015/2010 v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pralnih strojev; za emisije hrupa, ki se prenaša po zraku, med pranjem/ožemanjem je bilo uporabljeno standardno merjenje v skladu z EN 60704.

(2)  Za ocenjevanje porabe vode in energije ter učinkovitosti pranja so bile uporabljene metode za izračun iz Direktive 96/60/ES v zvezi z označevanjem gospodinjskih pralno-sušilnih strojev z energijskimi nalepkami; za emisije hrupa, ki se prenaša po zraku, med pranjem/ožemanjem/sušenjem je bilo uporabljeno standardno merjenje v skladu z EN 60704.


PRILOGA VI

Gospodinjski pralni in pralno-sušilni stroji z več bobni

Za gospodinjske pralne in pralno-sušilne stroje z več bobni se določbe iz točk 1 do 6 in točke 9(2) Priloge II uporabljajo za vsak boben po merilnih in računskih metodah iz Priloge III. Določbe iz točk 7 in 8 ter točk 9(1) in 9(3) Priloge II se uporabljajo za vse gospodinjske pralne in pralno-sušilne stroje z več bobni.

Določbe iz točk 1 do 6 in točke 9(2) Priloge II se uporabljajo za vsak boben posebej, razen če so bobni vgrajeni v isto ohišje ter lahko v programu eco 40-60 ali ciklu pranje in sušenje delujejo le hkrati. V tem primeru se te določbe uporabljajo za gospodinjski pralni ali pralno-sušilni stroj z več bobni v celoti, kot sledi:

(a)

nazivna zmogljivost pranja je vsota nazivnih zmogljivosti pranja vsakega bobna; za gospodinjske pralno-sušilne stroje z več bobni je nazivna zmogljivost vsota nazivnih zmogljivosti vsakega bobna;

(b)

poraba energije in vode za gospodinjski pralni stroj z več bobni in cikel pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja z več bobni je vsota porabe energije oziroma vode vsakega bobna;

(c)

poraba energije in vode v celotnem ciklu gospodinjskega pralno-sušilnega stroja z več bobni je vsota porabe energije oziroma vode vsakega bobna;

(d)

indeks energijske učinkovitosti (EEIW) se izračuna na podlagi nazivne zmogljivosti pranja in porabe energije; za gospodinjske pralno-sušilne stroje z več bobni se indeks energijske učinkovitosti (EEIWD) izračuna na podlagi nazivne zmogljivosti in porabe energije;

(e)

vsak boben posamično izpolnjuje minimalne zahteve glede minimalne učinkovitosti pranja in minimalne učinkovitosti izpiranja;

(f)

vsak boben posamično izpolnjuje zahteve glede trajanja, ki veljajo za boben z največjo nazivno zmogljivostjo;

(g)

zahteve glede načinov z nizko porabo veljajo za celoten gospodinjski pralni ali pralno-sušilni stroj;

(h)

preostala vsebnost vlage po pranju se izračuna kot ponderirano povprečje glede na nazivno zmogljivost vsakega bobna;

(i)

za gospodinjske pralno-sušilne stroje z več bobni zahteva glede končne vsebnosti vlage po sušenju velja za vsak boben posamično.

Postopek preverjanja iz Priloge IV se uporablja za gospodinjski pralni in pralno-sušilni stroj z več bobni kot celoto, dovoljena odstopanja pri preverjanju pa se uporabljajo za vsak parameter, določen z uporabo te priloge.