EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2023

Nařízení Komise (EU) 2019/2023 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1015/2010 (Text s významem pro EHP.)

C/2019/2124

Úř. věst. L 315, 5.12.2019, p. 285–312 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2023/oj

5.12.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 315/285


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2023

ze dne 1. října 2019,

kterým se stanoví požadavky na ekodesign praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1015/2010

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2009/125/ES by Komise měla stanovit požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, které mají významný objem prodeje v Unii, významný dopad na životní prostředí a významný potenciál ke zlepšení dopadu na životní prostředí prostřednictvím lepšího konstrukčního návrhu bez nepřiměřeně vysokých nákladů.

(2)

Sdělení Komise COM(2016) 773 (2) (pracovní plán pro ekodesign) vypracované Komisí na základě čl. 16 odst. 1 směrnice 2009/125/ES stanoví pracovní priority v rámci pro ekodesign a označování energetickými štítky na období 2016–2019. Pracovní plán pro ekodesign vymezuje skupiny výrobků spojených se spotřebou energie, které mají být považovány za prioritní pro vypracování přípravných studií a následné přijetí prováděcích opatření, a stanoví přezkum nařízení Komise (EU) č. 1015/2010 (3), nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 (4) a směrnice Komise 96/60/ES (5).

(3)

Odhaduje se, že opatření uvedená v pracovním plánu pro ekodesign mohou v roce 2030 přinést celkové roční úspory v konečné spotřebě energie ve výši více než 260 TWh, což odpovídá snížení emisí skleníkových plynů v roce 2030 přibližně o 100 milionů tun ročně. Pračky pro domácnost a pračky se sušičkou pro domácnost patří mezi skupiny výrobků uvedených v pracovním plánu s odhadovanými ročními úsporami elektrické energie ve výši 2,5 TWh, což by vedlo ke snížení emisí skleníkových plynů o 0,8 Mt CO2 eq/rok, a odhadovanými úsporami vody ve výši 711 milionů m3 v roce 2030.

(4)

Požadavky na ekodesign praček pro domácnost stanovila Komise nařízením (EU) č. 1015/2010 a v souladu s jeho zněním by měla Komise uvedené nařízení přezkoumat s ohledem na technologický pokrok.

(5)

Komise nařízení (EU) č. 1015/2010 přezkoumala a analyzovala technické, environmentální a hospodářské aspekty praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost, jakož i skutečné chování uživatelů v praxi. Přezkum byl proveden v úzké spolupráci se zúčastněnými stranami a partnery z Unie a ze třetích zemí. Výsledky přezkumu byly zveřejněny a předloženy konzultačnímu fóru zřízenému článkem 18 směrnice 2009/125/ES.

(6)

Z přezkumu vyplývá, že je potřeba revidovat požadavky na ekodesign praček pro domácnost a stanovit požadavky na ekodesign praček se sušičkou pro domácnost. Tyto požadavky souvisejí s využíváním základních zdrojů, jako je energie a voda. Rovněž je třeba zavést požadavky týkající se účinného využívání zdrojů, jako je opravitelnost a recyklovatelnost.

(7)

Environmentálními aspekty praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost, které byly identifikovány jako významné pro účely tohoto nařízení, jsou spotřeba energie a vody ve fázi používání, vznik odpadu po skončení životnosti a emise do ovzduší a vody ve výrobní fázi (v důsledku těžby a zpracování surovin) a ve fázi používání (v důsledku spotřeby elektřiny a vypouštění vody).

(8)

Roční spotřeba energie a vody u výrobků, na něž se vztahuje toto nařízení, se v Unii v roce 2015 odhadovala na 35,3 TWh, respektive na 2,496 miliardy m3. Odhaduje se, že v případě scénáře bez opatření se předpokládaná spotřeba elektřiny praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost v roce 2030 sníží na 33,5 TWh a spotřeba vody na 1,764 miliardy m3. Toto snižování spotřeby energie a vody může být urychleno, budou-li stávající požadavky na ekodesign aktualizovány. Kromě toho se odhaduje, že životnost praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost se v posledních letech snížila přibližně na 12,5 roku s tím, že bez pobídek bude tento trend pravděpodobně pokračovat.

(9)

Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů COM(2015) 614 final (6) (akční plán EU pro oběhové hospodářství) a sdělení o pracovním plánu pro ekodesign (7) zdůrazňují význam využití rámce pro ekodesign na podporu přechodu k účinnějšímu využívání zdrojů a oběhovému hospodářství. Směrnice 2012/19/EU (8) odkazuje na směrnici 2009/125/ES a uvádí, že požadavky na ekodesign by měly podporovat opětovné použití, demontáž a využití odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) prostřednictvím řešení problémů v počátečních fázích. Toto nařízení by tedy mělo stanovit příslušné požadavky, jež přispívají k cílům oběhového hospodářství.

(10)

Pračky a pračky se sušičkou, které nejsou určeny pro domácnost, mají odlišné vlastnosti a použití. Vztahují se na ně jiné právní předpisy, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (9), a neměly by být zahrnuty do oblasti působnosti tohoto nařízení. Ustanovení týkající se praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost by se měla vztahovat na pračky a pračky se sušičkou se stejnými technickými vlastnostmi bez ohledu na to, v jakém prostředí se používají.

(11)

Pračky pro domácnost a pračky se sušičkou pro domácnost s více než jedním bubnem by měly podléhat zvláštním pravidlům pouze tehdy, pokud všechny jejich bubny vykonávají stejnou funkci. V opačném případě by se měl každý buben považovat za samostatnou pračku pro domácnost nebo samostatnou pračku se sušičkou pro domácnost.

(12)

Na režimy s nízkou spotřebou energie praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost by měly být stanoveny konkrétní požadavky. Požadavky nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 (10) by se neměly vztahovat na výrobky v působnosti tohoto nařízení. Nařízení (ES) č. 1275/2008 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Příslušné parametry výrobku by měly být měřeny pomocí spolehlivých, přesných a reprodukovatelných metod. Uvedené metody by měly zohledňovat uznávané nejmodernější metody měření, včetně harmonizovaných norem přijatých evropskými normalizačními organizacemi, uvedenými v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 (11), pokud jsou k dispozici.

(14)

V souladu s článkem 8 směrnice 2009/125/ES by toto nařízení mělo stanovit použitelné postupy posuzování shody.

(15)

Pro usnadnění kontrol souladu by výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci měli v technické dokumentaci poskytovat informace uvedené v přílohách IV a V směrnice 2009/125/ES, pokud se tyto informace vztahují k požadavkům stanoveným v tomto nařízení.

(16)

Jestliže jsou parametry technické dokumentace definované tímto nařízením totožné s parametry na informačním listu výrobku podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2014 (12), měli by výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci vložit příslušné údaje do databáze výrobků definované v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 (13) a neměli by již nadále mít povinnost předávat je orgánům dohledu nad trhem jako součást technické dokumentace.

(17)

Pro zajištění účinnosti a důvěryhodnosti tohoto nařízení a za účelem ochrany spotřebitelů by nemělo být povoleno uvádět na trh výrobky, které automaticky mění svoji výkonnost ve zkušebních podmínkách, aby zlepšily deklarované parametry.

(18)

Kromě požadavků stanovených v tomto nařízení by měly být v souladu s přílohou I částí 3 bodem 2 směrnice 2009/125/ES určeny orientační referenční hodnoty nejlepších dostupných technologií, aby informace o vlivu výrobků podléhajících tomuto nařízení na životní prostředí během jejich životního cyklu byly široce a snadno dostupné.

(19)

Toto nařízení by mělo být přezkoumáno za účelem posouzení vhodnosti a účinnosti jeho ustanovení z hlediska dosahování jeho cílů. Přezkum by měl být načasován tak, aby byla zajištěna dostatečná doba k provedení všech ustanovení a aby se projevil jejich účinek na trhu.

(20)

Nařízení (EU) č. 1015/2010 by mělo být zrušeno.

(21)

Aby se usnadnil přechod mezi nařízením (EU) č. 1015/2010 a tímto nařízením, mělo by být ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost povoleno používat nový název „eco 40-60“.

(22)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 19 směrnice 2009/125/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví požadavky na ekodesign pro uvádění na trh nebo do provozu praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost napájených z elektrické sítě, včetně vestavných praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost a včetně praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost napájených z elektrické sítě, které mohou být rovněž napájeny z baterií.

2.   Toto nařízení se nevztahuje na:

a)

pračky a pračky se sušičkou spadající do působnosti směrnice 2006/42/ES;

b)

pračky pro domácnost a pračky se sušičkou pro domácnost napájené z baterií, které mohou být připojeny k elektrické síti pomocí samostatně zakoupeného měniče střídavého proudu na stejnosměrný.

3.   Požadavky uvedené v příloze II částech 1 až 6, části 9 bodě 1 písm. a) a c) a části 9 bodě 2 podbodech i) a vii) se nevztahují na:

a)

pračky pro domácnost se jmenovitou kapacitou nižší než 2 kg;

b)

pračky se sušičkou pro domácnost se jmenovitou prací kapacitou nižší než 2 kg.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„elektrickou sítí“ napájení elektřinou z rozvodné sítě s napětím 230 voltů (±10 %) a střídavým proudem o frekvenci 50 Hz;

2)

„automatickou pračkou“ pračka, ve které je náplň prádla úplně zpracována pračkou bez nutnosti zásahu uživatele v kterékoli části programu;

3)

„pračkou pro domácnost“ automatická pračka, která pere a máchá prádlo v domácnosti s využitím vody a chemických, mechanických a tepelných prostředků, která je rovněž vybavena funkcí odstředivého ždímání a o které výrobce v prohlášení o shodě uvádí, že je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU (14) nebo se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU (15);

4)

„pračkou se sušičkou pro domácnost“ pračka pro domácnost, která je kromě funkcí automatické pračky ve stejném bubnu vybavena prostředky pro sušení textilních výrobků prostřednictvím ohřevu a převracení v bubnu a o které výrobce v prohlášení o shodě uvádí, že je v souladu se směrnicí 2014/35/EU nebo se směrnicí 2014/53/EU;

5)

„vestavnou pračkou pro domácnost“ pračka pro domácnost, která je navržena, vyzkoušena a uváděna na trh, výlučně aby byla:

a)

namontována do skříní nebo obložena deskami (shora a/nebo zdola a po stranách);

b)

bezpečně připevněna ke stranám, horní stěně nebo podlaze skříní nebo k deskám; a

c)

dodávána s hotovou čelní stěnou, která je její součástí, nebo aby k ní byla připevněna na zakázku vyrobená přední deska;

6)

„vestavnou pračkou se sušičkou pro domácnost“ pračka se sušičkou pro domácnost, která je navržena, vyzkoušena a uváděna na trh, výlučně aby byla:

a)

namontována do skříní nebo obložena deskami (shora a/nebo zdola a po stranách);

b)

bezpečně připevněna ke stranám, horní stěně nebo podlaze skříní nebo k deskám; a

c)

dodávána s hotovou čelní stěnou, která je její součástí, nebo aby k ní byla připevněna na zakázku vyrobená přední deska;

7)

„vícebubnovou pračkou pro domácnost“ pračka pro domácnost vybavená více než jedním bubnem ať již v samostatných jednotkách, nebo ve stejném plášti;

8)

„vícebubnovou pračkou se sušičkou pro domácnost“ pračka se sušičkou pro domácnost vybavená více než jedním bubnem ať již v samostatných jednotkách, nebo ve stejném plášti;

9)

„rovnocenným modelem“ model, jenž má stejné technické vlastnosti s významem pro technické informace, které je třeba poskytnout, ale tentýž výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce jej uvádí na trh nebo do provozu jako jiný model s odlišnou identifikační značkou modelu;

10)

„identifikační značkou modelu“ kód, obvykle alfanumerický, který odlišuje konkrétní model výrobku od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce;

11)

„databází výrobků“ soubor údajů týkajících se výrobků, který je systematicky uspořádán a je tvořen veřejnou částí zaměřenou na spotřebitele, ve které jsou v elektronické podobě zpřístupněny informace týkající se jednotlivých parametrů výrobku, internetovým portálem pro zpřístupnění a částí věnovanou souladu, s jasně stanovenými požadavky na přístupnost a bezpečnost, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2017/1369;

12)

výrazem „eco 40-60“ název programu, při němž lze podle údajů výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce vyprat společně ve stejném pracím cyklu běžně znečištěné bavlněné prádlo s uvedenou teplotou praní 40 °C nebo 60 °C a ke kterému se vztahují požadavky na ekodesign z hlediska energetické účinnosti, prací účinnosti, účinnosti máchání, doby trvání programu a spotřeby vody;

13)

„programem“ řada operací, které jsou předem definovány a jsou podle údajů výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce vhodné pro praní, sušení nebo praní s navazujícím sušením určitých druhů textilních výrobků;

14)

„pracím cyklem“ úplný proces praní definovaný zvoleným programem sestávající z řady různých operací včetně praní, máchání a odstřeďování.

Pro účely příloh jsou další definice uvedeny v příloze I.

Článek 3

Požadavky na ekodesign

Požadavky na ekodesign stanovené v přílohách II a VI se použijí od dat v nich uvedených.

Článek 4

Posuzování shody

1.   Postupem posuzování shody uvedeným v článku 8 směrnice 2009/125/ES je systém interní kontroly návrhu stanovený v příloze IV uvedené směrnice nebo systém řízení stanovený v její příloze V.

2.   Pro účely posuzování shody podle článku 8 směrnice 2009/125/ES obsahuje technická dokumentace deklarované hodnoty parametrů uvedených v částech 3 až 7 přílohy II a podrobné informace o provedených výpočtech a jejich výsledky v souladu s přílohou III.

3.   Jestliže byly informace uvedené v technické dokumentaci určitého modelu získány:

a)

z modelu, který má stejné technické vlastnosti relevantní pro technické informace, které mají být poskytnuty, ale který je vyráběn jiným výrobcem, nebo

b)

výpočtem na základě konstrukčního návrhu nebo extrapolací z údajů o jiném modelu téhož nebo jiného výrobce nebo oběma způsoby,

obsahuje technická dokumentace podrobnosti o takovém výpočtu, posouzení provedené výrobcem za účelem ověření přesnosti výpočtu a v příslušných případech prohlášení o totožnosti příslušných modelů různých výrobců.

Technická dokumentace obsahuje seznam všech rovnocenných modelů, včetně identifikačních značek modelu.

4.   Technická dokumentace obsahuje informace v pořadí a podobě stanovené v příloze VI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2014. Pro účely dohledu nad trhem mohou výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci – aniž je dotčena příloha IV bod 2 písm. g) směrnice 2009/125/ES – odkazovat na technickou dokumentaci nahranou do databáze výrobků, která obsahuje stejné informace, jež jsou stanoveny v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2014.

Článek 5

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Orgány členských států použijí při provádění kontrol v rámci dohledu nad trhem podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES postup ověřování stanovený v příloze IV.

Článek 6

Obcházení zkoušek

Výrobce, dovozce ani zplnomocněný zástupce nesmí uvádět na trh výrobky navržené tak, aby byly schopny zjistit, že jsou zkoušeny (např. rozpoznáním zkušebních podmínek nebo zkušebního cyklu), a specificky reagovat tak, že během zkoušky automaticky změní svou výkonnost s cílem dosáhnout příznivější úrovně u kteréhokoli z parametrů deklarovaných výrobcem, dovozcem nebo zplnomocněným zástupcem v technické dokumentaci nebo uvedených v jakékoli poskytnuté dokumentaci.

Spotřeba energie a vody daného výrobku ani žádné další deklarované parametry se po provedení aktualizace softwaru nebo firmwaru nesmí zhoršit, pokud je měření prováděno podle stejné zkušební normy, která byla původně použita pro prohlášení o shodě, kromě případu, kdy k tomu dá konečný uživatel před provedením aktualizace výslovný souhlas. V důsledku odmítnutí aktualizace nesmí dojít ke změně výkonnosti.

Článek 7

Orientační referenční hodnoty

Orientační referenční hodnoty nejvýkonnějších výrobků a technologií dostupných na trhu v době přijetí tohoto nařízení jsou uvedeny v příloze V.

Článek 8

Přezkum

Komise toto nařízení přezkoumá s ohledem na technologický pokrok a výsledky tohoto přezkumu, včetně případného návrhu na revizi, předloží do 25. prosince 2025 konzultačnímu fóru.

Přezkum se zaměří zejména na tyto oblasti:

a)

potenciál ke zlepšení, pokud jde o energetickou a environmentální výkonnost praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost;

b)

vývoj spotřebitelského chování a proveditelnost zavedení povinného mechanismu zpětné vazby ohledně náplně spotřebiče a spotřeby energie při zvoleném programu;

c)

účinnost stávajících požadavků na účinné využívání zdrojů;

d)

vhodnost stanovení dalších požadavků na účinné využívání zdrojů u výrobků v souladu s cíli oběhového hospodářství, včetně toho, zda by mělo být zahrnuto více náhradních dílů;

e)

proveditelnost a vhodnost nových požadavků na automatické dávkování detergentů a dalších přípravků;

f)

proveditelnost a vhodnost nových požadavků na snižování obsahu mikroplastů v odtoku vody, například použitím filtrů.

Článek 9

Změna nařízení (ES) č. 1275/2008

V bodě 1 přílohy I nařízení (ES) č. 1275/2008:

položka „Pračky“ se zrušuje,

položka „Ostatní zařízení používaná k vaření a jinému zpracování potravin, pro čištění a údržbu oděvů“ se nahrazuje položkou „Ostatní zařízení používaná k vaření a jinému zpracování potravin, pro čištění a údržbu oděvů s výjimkou praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost“.

Článek 10

Zrušení

Nařízení (EU) č. 1015/2010 se zrušuje s účinkem ode dne 1. března 2021.

Článek 11

Přechodná opatření

Odchylně od požadavku podle části 1 přílohy I nařízení (EU) č. 1015/2010 nemusí být od 25. prosince 2019 do 28. února 2021 na zařízení pro volbu programu praček pro domácnost ani na displeji praček pro domácnost uvedena označení „standardní program pro bavlnu pro praní při 60 °C“ a „standardní program pro bavlnu pro praní při 40 °C“, jsou-li splněny tyto podmínky:

„standardní program pro bavlnu pro praní při 60 °C“ a „standardní program pro bavlnu pro praní při 40 °C“ jsou jasně rozpoznatelné v návodu k použití a v technické dokumentaci ve smyslu čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1015/2010, a

na zařízení pro volbu programu praček pro domácnost nebo na displeji praček pro domácnost je jasně uveden program „eco 40-60“ v souladu s přílohou II částí 1 bodem 3 tohoto nařízení.

Článek 12

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. března 2021. Ustanovení čl. 6 prvního pododstavce a článku 11 se však použijí ode dne 25. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. října 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  Sdělení Komise. Pracovní plán pro ekodesign na období 2016–2019, COM(2016) 773 final, 30.11.2016.

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 1015/2010 ze dne 10. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign praček pro domácnost (Úř. věst. L 293, 11.11.2010, s. 21).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost (Úř. věst. L 314, 30.11.2010, s. 47).

(5)  Směrnice Komise 96/60/ES ze dne 19. září 1996, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kombinovaných praček se sušičkou pro domácnost (Úř. věst. L 266, 18.10.1996, s. 1).

(6)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství (COM(2015) 614 final, 2.12.2015).

(7)  COM(2016) 773 final, 30.11.2016.

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 38).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24).

(10)  Nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu (Úř. věst. L 339, 18.12.2008, s. 45).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).

(12)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2014 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 a směrnice Komise 96/60/ES (viz strana 29 v tomto čísle Úředního věstníku).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 1).

(14)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 357).

(15)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Úř. věst. L 153, 22.5.2014, s. 62).


PŘÍLOHA I

Definice použitelné pro účely příloh

Následujícími pojmy se rozumí:

1)

„indexem energetické účinnosti“ (EEI) poměr vážené spotřeby energie ke standardní spotřebě energie na cyklus;

2)

„sušicím cyklem“ úplný proces sušení definovaný požadovaným programem sestávající z řady různých operací včetně ohřevu a převracení v bubnu;

3)

„úplným cyklem“ proces praní a sušení sestávající z pracího cyklu a sušicího cyklu;

4)

„nepřerušovaným cyklem“ úplný cyklus bez přerušení procesu a bez nutnosti zásahu uživatele v kterékoli části programu;

5)

„jmenovitou kapacitou“ maximální hmotnost v kilogramech, uváděná výrobcem, dovozcem nebo zplnomocněným zástupcem v rozmezích po 0,5 kg suchých textilních výrobků určitého druhu, kterou lze se zvoleným programem zpracovat v jednom pracím cyklu pračky pro domácnost nebo v jednom úplném cyklu pračky se sušičkou pro domácnost naplněných v souladu s pokyny výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce;

6)

„jmenovitou prací kapacitou“ maximální hmotnost v kilogramech, uváděná výrobcem, dovozcem nebo zplnomocněným zástupcem v rozmezích po 0,5 kg suchých textilních výrobků určitého druhu, kterou lze se zvoleným programem zpracovat v jednom pracím cyklu pračky pro domácnost nebo v jednom pracím cyklu pračky se sušičkou pro domácnost naplněných v souladu s pokyny výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce;

7)

„jmenovitou sušicí kapacitou“ maximální hmotnost v kilogramech, uváděná výrobcem, dovozcem nebo zplnomocněným zástupcem v rozmezích po 0,5 kg suchých textilních výrobků určitého druhu, kterou lze se zvoleným programem zpracovat v jednom sušicím cyklu pračky se sušičkou pro domácnost naplněných v souladu s pokyny výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce;

8)

„váženou spotřebou energie (EW)“ vážený průměr spotřeby energie pracího cyklu pračky pro domácnost nebo pračky se sušičkou pro domácnost v programu eco 40-60 při jmenovité prací kapacitě, polovině jmenovité prací kapacity a čtvrtině jmenovité prací kapacity, vyjádřený v kilowatthodinách na cyklus;

9)

„váženou spotřebou energie (EWD)“ vážený průměr spotřeby energie pračky se sušičkou pro domácnost na cyklus praní a sušení při jmenovité kapacitě a polovině jmenovité kapacity, vyjádřený v kilowatthodinách na cyklus;

10)

výrazem „praní a sušení“ název úplného cyklu pračky se sušičkou pro domácnost, který sestává z programu eco 40-60 pro prací cyklus a ze sušicího cyklu dosahujícího stavu prádla suché k uložení;

11)

„standardní spotřebou energie na cyklus“ (SCE) spotřeba energie považovaná za referenční jako funkce jmenovité kapacity pračky pro domácnost nebo pračky se sušičkou pro domácnost, vyjádřená v kilowatthodinách na cyklus;

12)

„váženou spotřebou vody (WW)“ vážený průměr spotřeby vody pracího cyklu pračky pro domácnost nebo pračky se sušičkou pro domácnost v programu eco 40-60 při jmenovité prací kapacitě, polovině jmenovité prací kapacity a čtvrtině jmenovité prací kapacity, vyjádřený v litrech na cyklus;

13)

„váženou spotřebou vody (WWD)“ vážený průměr spotřeby vody pračky se sušičkou pro domácnost na cyklus praní a sušení při jmenovité kapacitě a polovině jmenovité kapacity, vyjádřený v litrech na cyklus;

14)

„indexem prací účinnosti“ poměr prací účinnosti pracího cyklu pračky pro domácnost nebo pračky se sušičkou pro domácnost (IW) nebo úplného cyklu pračky se sušičkou pro domácnost (JW) k prací účinnosti referenční pračky pro domácnost;

15)

„účinností máchání“ koncentrace zbytkového obsahu lineárních alkylbenzensulfonátů (LAS) ve zpracovaných textilních výrobcích po skončení pracího cyklu pračky pro domácnost nebo pračky se sušičkou pro domácnost (IR) nebo po skončení úplného cyklu pračky se sušičkou pro domácnost (JR), vyjádřená v gramech na kilogram suchých textilních výrobků;

16)

„zbytkovým obsahem vlhkosti“ u praček pro domácnost a u pracího cyklu praček se sušičkou pro domácnost množství vlhkosti v náplni po skončení pracího cyklu;

17)

„konečným obsahem vlhkosti“ u praček se sušičkou pro domácnost množství vlhkosti v náplni po skončení sušicího cyklu;

18)

stavem „suché k uložení“ stav zpracovaných textilních výrobků usušených v sušicím cyklu na konečný obsah vlhkosti 0 %;

19)

„trváním programu“ (tW) doba počínající spuštěním zvoleného programu až do okamžiku indikace ukončení programu, kdy má uživatel přístup k náplni, kromě případného odkladu naprogramovaného uživatelem;

20)

„trváním cyklu“ (tWD) v případě úplného cyklu pračky se sušičkou pro domácnost doba počínající spuštěním zvoleného programu pro prací cyklus až do okamžiku indikace ukončení sušicího cyklu, kdy má uživatel přístup k náplni, kromě případného odkladu naprogramovaného uživatelem;

21)

„vypnutým stavem“ (Po) stav, ve kterém je pračka pro domácnost nebo pračka se sušičkou pro domácnost připojena k elektrické síti a nezajišťuje žádnou funkci; vypnutým stavem se rozumí rovněž:

a)

stavy, kdy je pouze zobrazována indikace vypnutého stavu;

b)

stavy zajišťující pouze funkce, jež mají zabezpečit elektromagnetickou kompatibilitu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU (1);

22)

„pohotovostním režimem“ (Psm) stav, kdy je pračka pro domácnost nebo pračka se sušičkou pro domácnost připojena k elektrické síti a zajišťuje pouze následující funkce, jež mohou trvat neomezeně dlouho:

a)

funkci opětovné aktivace, nebo funkci opětovné aktivace a pouhou indikaci zapnuté funkce opětovné aktivace a/nebo

b)

funkci opětovné aktivace prostřednictvím připojení k síti a/nebo

c)

zobrazování informací nebo indikaci stavu a/nebo

d)

detekční funkci pro zajištění nouzových opatření;

23)

„sítí“ se rozumí komunikační infrastruktura s topologií propojení, architekturou včetně fyzických součástí, organizačními zásadami, komunikačními postupy a formáty (protokoly);

24)

„funkcí ochrany před zmačkáním“ operace, kterou pračka pro domácnost nebo pračka se sušičkou pro domácnost provádí po dokončení programu s cílem zamezit nadměrnému zmačkání prádla;

25)

„pozdějším spuštěním“ (Pds) stav, kdy uživatel zvolil specifikovaný odklad začátku nebo konce cyklu zvoleného programu;

26)

„náhradním dílem“ samostatný díl, který může ve výrobku nahradit díl se stejnou nebo podobnou funkcí;

27)

„odbornou opravnou“ provozovatel nebo podnik, který poskytuje služby v oblasti oprav a odborné údržby praček pro domácnost nebo praček se sušičkou pro domácnost;

28)

„zárukou“ závazek maloobchodníka nebo výrobce vůči spotřebiteli, že:

a)

vrátí zaplacenou cenu;

b)

pračku pro domácnost nebo pračku se sušičkou pro domácnost vymění, opraví či nějakým způsobem vypořádá, pokud neodpovídají údajům uvedeným v záručním listě nebo v příslušné reklamě.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 79).


PŘÍLOHA II

Požadavky na ekodesign

1.   POŽADAVKY NA PROGRAM

Od 1. března 2021 musí pračky pro domácnost a pračky se sušičkou pro domácnost splňovat tyto požadavky:

1)

pračky pro domácnost a pračky se sušičkou pro domácnost musí zajišťovat:

a)

prací cyklus nazvaný „eco 40-60“, který dokáže společně ve stejném cyklu vyčistit běžně znečištěné bavlněné prádlo s doporučenou teplotou praní 40 °C nebo 60 °C;

b)

prací cyklus nazvaný „20 °C“, který dokáže vyčistit mírně znečištěné bavlněné prádlo při nominální teplotě 20 °C;

tyto cykly musí být jasně rozpoznatelné na zařízení pro volbu programu, na displeji a v rámci síťového připojení, podle toho, jakými funkcemi je pračka pro domácnost nebo pračka se sušičkou pro domácnost vybavena;

2)

ve vztahu k požadavkům uvedeným v části 3 bodech 1 a 3, části 4 bodech 1, 2 a 5, části 5 a části 6 bodě 1 se použije program „eco 40-60“;

3)

program eco 40-60 musí být uveden pod názvem „eco 40-60“ na zařízení pro volbu programu, na displeji a v rámci síťového připojení, podle toho, jakými funkcemi je pračka pro domácnost nebo pračka se sušičkou pro domácnost vybavena;

název „eco 40-60“ se použije výlučně pro tento program. Formátování názvu „eco 40-60“ není omezeno z hlediska typu a velikosti písma, volby malých či velkých písmen ani barvy. Žádný jiný program nesmí mít ve svém názvu výraz „eco“;

program „eco 40–60“ musí být nastaven jako výchozí program u myček nádobí pro domácnost vybavených automatickou volbou programu nebo funkcí pro zachování volby programu nebo, pokud neexistuje automatická volba programu, musí být k dispozici pro přímou volbu bez nutnosti volby dalších parametrů, jako je například konkrétní teplota nebo typ nádobí;

označení „normal“ (běžný), „daily“ (denní), „regular“ (obvyklý) a „standard“ (standardní) ani jejich překlady do všech úředních jazyků EU se pro názvy programů praček pro domácnost nebo praček se sušičkou pro domácnost nesmějí používat ani samostatně, ani v kombinaci s jinými informacemi.

2.   CYKLUS PRANÍ A SUŠENÍ

Od 1. března 2021 musí pračky se sušičkou pro domácnost splňovat tyto požadavky:

1)

pračky se sušičkou pro domácnost musí zajišťovat úplný cyklus pro bavlněné prádlo nazvaný „praní a sušení“:

který je nepřerušovaný, pokud daná pračka se sušičkou pro domácnost nabízí nepřerušovaný cyklus,

u kterého je pracím cyklem program „eco 40-60“ definovaný v bodě 1 a

u kterého sušicí cyklus dosahuje stavu prádla suché k uložení;

2)

cyklus praní a sušení musí být jasně rozpoznatelný v návodu k použití podle části 9 této přílohy;

3)

pokud pračka se sušičkou pro domácnost nabízí nepřerušovaný cyklus, je jmenovitou kapacitou cyklu „praní a sušení“ jmenovitá kapacita tohoto cyklu;

4)

pokud pračka se sušičkou pro domácnost nenabízí nepřerušovaný cyklus, je jmenovitou kapacitou cyklu praní a sušení nižší z těchto hodnot: jmenovitá prací kapacita programu eco 40-60 nebo jmenovitá sušicí kapacita sušicího cyklu dosahujícího stavu prádla suché k uložení;

5)

ve vztahu k požadavkům uvedeným v části 3 bodech 2 a 4, části 4 bodech 3, 4 a 6 a části 6 bodě 2 se použije cyklus „praní a sušení“.

3.   POŽADAVKY NA ENERGETICKOU ÚČINNOST

Od 1. března 2021 musí pračky pro domácnost a pračky se sušičkou pro domácnost splňovat tyto požadavky:

1)

index energetické účinnosti (EEIW) praček pro domácnost a pracího cyklu praček se sušičkou pro domácnost musí být nižší než 105;

2)

index energetické účinnosti (EEIWD) cyklu praní a sušení praček se sušičkou pro domácnost musí být nižší než 105.

Od 1. března 2024 musí pračky pro domácnost se jmenovitou kapacitou vyšší než 3 kg a pračky se sušičkou pro domácnost se jmenovitou prací kapacitou vyšší než 3 kg splňovat tyto požadavky:

3)

hodnota EEIW praček pro domácnost a pracího cyklu praček se sušičkou pro domácnost musí být nižší než 91.

4)

hodnota EEIWD cyklu praní a sušení praček se sušičkou pro domácnost musí být nižší než 88.

Hodnoty EEIW a EEIWD se vypočtou v souladu s přílohou III.

4.   FUNKČNÍ POŽADAVKY

Od 1. března 2021 musí pračky pro domácnost a pračky se sušičkou pro domácnost splňovat tyto požadavky:

1)

u praček pro domácnost se jmenovitou kapacitou vyšší než 3 kg a u pracího cyklu praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou kapacitou vyšší než 3 kg musí být index prací účinnosti (Iw) programu eco 40-60 vyšší než 1,03 pro každou z těchto velikostí náplně: jmenovitou prací kapacitu, polovinu jmenovité prací kapacity a čtvrtinu jmenovité prací kapacity;

2)

u praček pro domácnost se jmenovitou kapacitou nejvýše 3 kg a u pracího cyklu praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou kapacitou nejvýše 3 kg musí být index prací účinnosti (Iw) programu eco 40-60 vyšší než 1,00 při jmenovité prací kapacitě;

3)

u praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou kapacitou vyšší než 3 kg musí být index prací účinnosti (Jw) cyklu praní a sušení vyšší než 1,03 při jmenovité kapacitě a polovině jmenovité kapacity;

4)

u praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou kapacitou nejvýše 3 kg musí být index prací účinnosti (Jw) cyklu praní a sušení vyšší než 1,00 při jmenovité kapacitě;

5)

u praček pro domácnost se jmenovitou kapacitou vyšší než 3 kg a u pracího cyklu praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou kapacitou vyšší než 3 kg musí být účinnost máchání (IR) programu eco 40-60 nejvýše 5,0 g/kg pro každou z těchto velikostí náplně: jmenovitou prací kapacitu, polovinu jmenovité prací kapacity a čtvrtinu jmenovité prací kapacity;

6)

u praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou kapacitou vyšší než 3 kg musí být účinnost máchání (JR) cyklu praní a sušení nejvýše 5,0 g/kg při jmenovité kapacitě a polovině jmenovité kapacity.

Hodnoty Iw, Jw, IR a JR se vypočtou v souladu s přílohou III.

5.   POŽADAVKY NA DOBU TRVÁNÍ

Od 1. března 2021 musí pračky pro domácnost a pračky se sušičkou pro domácnost splňovat tyto požadavky:

doba trvání programu „co 40-60 (tW), vyjádřená v hodinách a minutách a zaokrouhlená na nejbližší minutu, nesmí být delší než časový limit tcap, který závisí na jmenovité kapacitě takto:

1)

pro jmenovitou prací kapacitu je časový limit dán touto rovnicí:

tcap(in min) =137 + c × 10,2

nejvýše však 240 minut,

2)

pro polovinu jmenovité prací kapacity a čtvrtinu jmenovité prací kapacity je časový limit dán touto rovnicí:

tcap(in min) =120 + c × 6

nejvýše však 180 minut,

kde c je jmenovitá kapacita pračky pro domácnost nebo jmenovitá prací kapacita pračky se sušičkou pro domácnost v programu eco 40-60.

6.   POŽADAVEK NA VÁŽENOU SPOTŘEBU VODY

Od 1. března 2021 musí pračky pro domácnost a pračky se sušičkou pro domácnost splňovat tyto požadavky:

1)

vážená spotřeba vody (WW, v litrech na cyklus) u praček pro domácnost a pracího cyklu praček se sušičkou pro domácnost v programu eco 40-60 musí být:

WW ≤ 2,25 × c + 30

kde c je jmenovitá kapacita pračky pro domácnost nebo jmenovitá prací kapacita pračky se sušičkou pro domácnost v programu eco 40-60;

2)

vážená spotřeba vody (Wd, v litrech na cyklus) u praček se sušičkou pro domácnost při cyklu praní a sušení musí být:

WWD ≤ 10 × d + 30

kde d je jmenovitá kapacita pračky se sušičkou pro domácnost při cyklu praní a sušení.

Hodnoty WW a WWD se vypočtou v souladu s přílohou III.

7.   REŽIMY S NÍZKOU SPOTŘEBOU ENERGIE

Od 1. března 2021 musí pračky pro domácnost a pračky se sušičkou pro domácnost splňovat tyto požadavky:

1)

pračky pro domácnost a pračky se sušičkou pro domácnost musí umožňovat vypnutý stav nebo pohotovostní režim nebo obojí. Spotřeba energie v těchto režimech nesmí přesáhnout 0,50 W;

2)

jestliže pohotovostní režim zahrnuje zobrazení informací nebo stavu, pak spotřeba energie v tomto režimu nesmí přesáhnout 1,00 W;

3)

jestliže pohotovostní režim umožňuje připojení k síti a umožňuje pohotovostní režim při připojení na síť dle definice v nařízení Komise (EU) č. 801/2013 (1), nesmí spotřeba energie v tomto režimu překročit 2,00 W;

4)

pračka pro domácnost nebo pračka se sušičkou pro domácnost se musí automaticky přepnout do vypnutého stavu nebo pohotovostního režimu nejpozději 15 minut poté, co byla zapnuta, nebo po skončení jakéhokoli programu a souvisejících činností nebo po přerušení funkce ochrany před zmačkáním nebo po jakékoli jiné interakci, pokud není aktivován žádný jiný režim, včetně nouzových opatření;

5)

jestliže pračka pro domácnost a pračka se sušičkou pro domácnost umožňuje pozdější spuštění, nesmí spotřeba energie v tomto stavu, včetně případného pohotovostního režimu, překročit 4,00 W. Uživatel nesmí mít možnost naprogramovat spuštění opožděné o více než 24 hodin;

6)

každá pračka pro domácnost nebo pračka se sušičkou pro domácnost, kterou lze připojit k síti, musí mít možnost připojení k síti aktivovat a deaktivovat. Připojení k síti musí být ve výchozím nastavení deaktivováno.

8.   POŽADAVKY NA ÚČINNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ

Od 1. března 2021 musí pračky pro domácnost a pračky se sušičkou pro domácnost splňovat tyto požadavky:

1)

dostupnost náhradních dílů:

a)

výrobci a dovozci praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost a jejich zplnomocnění zástupci zpřístupní odborným opravnám alespoň tyto náhradní díly po dobu nejméně deseti let po uvedení posledního kusu daného modelu na trh:

motor a kartáče motoru,

převod mezi motorem a bubnem,

čerpadla,

tlumiče otřesů a pružiny,

prací buben, kříž bubnu a příslušná kuličková ložiska (samostatně nebo v kombinaci),

ohřívače a topné prvky, včetně tepelných čerpadel (samostatně nebo v kombinaci),

trubky a trubice a související zařízení včetně všech hadic, ventilů, filtrů a akvastopů (samostatně nebo v kombinaci),

desky plošných spojů,

elektronické displeje,

tlakové spínače,

termostaty a čidla,

software a firmware včetně softwaru pro obnovení nastavení;

b)

výrobci a dovozci praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost nebo jejich zplnomocnění zástupci zpřístupní odborným opravnám a konečným uživatelům alespoň tyto náhradní díly: dveře, závěs dveří a těsnění, jiná těsnění, sestava mechanismu uzavírání dveří a plastové příslušenství, jako jsou výdejníky detergentu, po dobu nejméně deseti let od uvedení posledního kusu daného modelu na trh;

c)

výrobci a dovozci praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost nebo jejich zplnomocnění zástupci musí zajistit, aby náhradní díly uvedené v písmenech a) a b) mohly být vyměněny za použití běžně dostupných nástrojů a bez trvalého poškození pračky pro domácnost nebo pračky se sušičkou pro domácnost;

d)

seznam náhradních dílů, jichž se týká písmeno a), a postup pro jejich objednání musí být veřejně dostupné na volně přístupných internetových stránkách výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce nejpozději dva roky poté, co byl na trh uveden první kus daného modelu, a do konce doby dostupnosti těchto náhradních dílů;

e)

seznam náhradních dílů, jichž se týká písmeno b), a postup pro jejich objednání a pokyny pro opravy musí být veřejně dostupné na volně přístupných internetových stránkách výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce při uvedení prvního kusu daného modelu na trh a do konce doby dostupnosti těchto náhradních dílů;

2)

maximální dodací lhůta náhradních dílů:

během období uvedeného v bodě 1 musí výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce zajistit dodání náhradních dílů do patnácti pracovních dní od obdržení objednávky;

v případě náhradních dílů podle bodu 1 písm. a) může být dostupnost náhradních dílů omezena na odborné opravny registrované v souladu s bodem 3 písm. a) a b);

3)

přístup k informacím o opravách a údržbě:

po uplynutí dvou let od uvedení prvního kusu daného modelu na trh až do konce období uvedeného v bodě 1 musí výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce odborným opravnám poskytovat přístup k informacím o opravách a údržbě pračky pro domácnost nebo pračky se sušičkou pro domácnost za těchto podmínek:

a)

na internetových stránkách výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce musí být uveden postup, jak se odborné opravny mohou zaregistrovat pro přístup k informacím. pro přijetí takové žádosti mohou výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci požadovat, aby odborná opravna prokázala, že:

i)

má technickou způsobilost k opravám praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost a splňuje platné předpisy týkající se opraven elektrických zařízení v členských státech, v nichž působí. Jako důkaz souladu s tímto bodem se přijme odkaz na úřední systém registrace odborných opraven, pokud takový systém v daných členských státech existuje;

ii)

odborná opravna má sjednáno pojištění odpovědnosti vyplývající z její činnosti, a to bez ohledu na to, zda to požaduje daný členský stát;

b)

výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci registraci přijmou nebo zamítnou do pěti pracovních dní od data žádosti;

c)

výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci si mohou za přístup k informacím o opravách a údržbě nebo za pravidelné zasílání aktualizovaných informací účtovat přiměřené a úměrné poplatky. Poplatek je přiměřený, jestliže neodrazuje od přístupu k informacím tím, že nezohledňuje rozsah, v němž odborná opravna tyto informace využívá;

d)

po zaregistrování se odborné opravně poskytne do jednoho pracovního dne od žádosti přístup k požadovaným informacím o opravách a údržbě. Informace lze ve vhodných případech poskytnout pro rovnocenný model nebo model ze stejné skupiny;

e)

informace o opravách a údržbě pračky pro domácnost nebo pračky se sušičkou pro domácnost uvedené v písmeni a) zahrnují:

jednoznačnou identifikaci pračky pro domácnost nebo pračky se sušičkou pro domácnost,

schéma pro rozložení nebo zobrazení výrobku v rozloženém stavu,

technickou příručku s instrukcemi k opravám,

seznam nezbytného opravárenského a zkušebního vybavení,

informace o součástech a diagnostické informace (například minimální a maximální teoretické hodnoty pro měření),

schémata vodičů a zapojení,

diagnostické kódy závad a chyb (v příslušných případech včetně specifických kódů výrobce),

pokyny pro instalaci příslušného softwaru a firmwaru včetně softwaru pro obnovení nastavení a

informace o tom, jak získat přístup k uloženým záznamům údajů o hlášených poruchách uložených v dané pračce pro domácnost nebo pračce se sušičkou pro domácnost (v příslušných případech);

4)

požadavky na informace o chladicích plynech:

aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 (2), musí být na vnější straně praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost vybavených tepelným čerpadlem trvale a viditelně uveden čitelný chemický název použitého chladicího plynu nebo rovnocenný odkaz, jako je běžně užívaný a srozumitelný symbol, štítek nebo logo, například na zadním panelu. Lze použít více než jedno pojmenování stejné chemické látky.

5)

požadavky na demontáž za účelem využití materiálů a recyklace tak, aby při ní nedošlo ke znečišťování:

výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci zajistí, aby pračky pro domácnost a pračky se sušičkou pro domácnost byly koncipovány tak, aby materiály a konstrukční části uvedené v příloze VII směrnice 2012/19/EU mohly být odstraněny za použití běžně dostupných nástrojů;

výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci plní povinnosti stanovené v čl. 15 odst. 1 směrnice 2012/19/EU.

9.   POŽADAVKY NA INFORMACE

Od 1. března 2021 musí pračky pro domácnost a pračky se sušičkou pro domácnost splňovat tyto požadavky:

návody k použití a instalaci musí být poskytovány ve formě uživatelské příručky na volně přístupných internetových stránkách výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce, přičemž musí obsahovat:

1)

tyto obecné informace:

a)

informaci, že program eco 40-60 dokáže společně ve stejném cyklu vyčistit běžně znečištěné bavlněné prádlo s uvedenou teplotou praní 40 °C nebo 60 °C a že se tento program používá pro posouzení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu;

b)

informaci, že nejúčinnější z hlediska spotřeby energie jsou zpravidla programy, které perou delší dobu při nižších teplotách;

c)

v případě praček se sušičkou pro domácnost: informaci, že cyklus praní a sušení dokáže společně ve stejném cyklu vyčistit běžně znečištěné bavlněné prádlo s doporučenou teplotou praní 40 °C nebo 60 °C a usušit je tak, že může být ihned uloženo do skříně, a že se tento program používá pro posouzení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu;

d)

informaci, že naplnění pračky pro domácnost nebo pračky se sušičkou pro domácnost na kapacitu uvedenou výrobcem pro příslušné programy přispěje k úspoře energie a vody;

e)

doporučení ohledně druhu detergentů vhodných pro různé teploty praní a prací programy;

f)

informace o tom, že rychlost odstřeďování má vliv na hluk a zbytkový obsah vlhkosti: čím vyšší rychlost odstřeďování ve fázi odstřeďování, tím vyšší hluk a tím nižší zbytkový obsah vlhkosti;

g)

(v příslušných případech) informace o tom, jak aktivovat a deaktivovat síťové připojení a o dopadu na spotřebu energie;

h)

pokyny, jak nalézt informace o modelu uložené v databázi výrobků stanovené v nařízení (EU) 2019/2014 prostřednictvím internetového odkazu na informace o modelu uložené v databázi výrobků nebo odkazu na databázi výrobků a informace, jak na výrobku nalézt identifikační značku modelu.

2)

hodnoty těchto parametrů:

a)

jmenovité kapacity v kg,

b)

doby trvání programu v hodinách a minutách,

c)

spotřeby energie v kWh na cyklus,

d)

spotřeby vody v litrech na cyklus,

e)

maximální teploty dosažené po dobu alespoň pěti minut uvnitř prádla zpracovávaného v pracím cyklu ve stupních Celsia a

f)

zbytkového obsahu vlhkosti po skončení pracího cyklu v procentech obsahu vody a rychlosti odstřeďování, při níž byl dosažen,

(alespoň) pro každý z těchto programů:

i)

program eco 40-60 při jmenovité kapacitě, polovině jmenovité kapacity a čtvrtině jmenovité kapacity;

ii)

program 20 °C při jmenovité kapacitě tohoto programu;

iii)

jeden program pro bavlnu pro praní při nominální teplotě nejméně 60 °C (pokud existuje) při jmenovité kapacitě tohoto programu;

iv)

jeden program pro textilní výrobky jiné než bavlna nebo pro kombinaci různých textilních výrobků (pokud existuje) při jmenovité kapacitě tohoto programu;

v)

jeden program pro rychlé vyprání mírně znečištěného prádla (pokud existuje) při jmenovité kapacitě tohoto programu;

vi)

jeden program pro silně znečištěné textilní výrobky (pokud existuje) při jmenovité kapacitě tohoto programu;

vii)

v případě praček se sušičkou pro domácnost: cyklus praní a sušení při jmenovité kapacitě a polovině jmenovité kapacity a

informaci, že hodnoty uváděné u programů jiných než program eco 40-60 a cyklus praní a sušení jsou pouze orientační;

3)

návody k použití musí rovněž obsahovat pokyny k provádění údržby pro uživatele. Jde přinejmenším o pokyny týkající se:

a)

správné instalace (včetně umístění ve vodorovné poloze, připojení k elektrické síti a připojení k přívodům studené a/nebo případně teplé vody);

b)

správného používání detergentu, změkčovadel a dalších přípravků a informace o hlavních důsledcích nesprávného dávkování;

c)

odstranění cizího tělesa z pračky pro domácnost nebo pračky se sušičkou pro domácnost;

d)

pravidelného čištění a prevence tvorby vodního kamene, včetně optimální frekvence a postupu;

e)

v příslušných případech otevírání dveří mezi cykly;

f)

pravidelných kontrol filtrů, včetně postupu a optimální frekvence;

g)

identifikace chyb, významu chyb a nutných opatření, včetně identifikace chyb vyžadujících odbornou pomoc;

h)

informace o tom, jak získat přístup k odborným opravnám (internetové stránky, adresy, kontaktní údaje);

uvedené pokyny musí rovněž obsahovat tyto informace:

i)

o veškerých důsledcích opravy provedené svépomocí nebo neodborné opravy na bezpečnost konečného uživatele a na záruku;

j)

informací o době, po kterou jsou danou pračku pro domácnost nebo pračku se sušičkou pro domácnost k dispozici náhradní díly.


(1)  Nařízení Komise (EU) č. 801/2013 ze dne 22. srpna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1275/2008, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, a kterým se mění nařízení (ES) č. 642/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign televizních přijímačů (Úř. věst. L 225, 23.8.2013).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 195).


PŘÍLOHA III

Metody měření a výpočty

Pro účely souladu a ověření souladu s požadavky tohoto nařízení se měření a výpočty provedou za použití harmonizovaných norem, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, nebo jiných spolehlivých, přesných a reprodukovatelných metod, které zohledňují obecně uznávané nejnovější poznatky, a v souladu s níže uvedenými ustanoveními.

Pro měření parametrů definovaných v příloze II a v této příloze pro program eco 40-60 a pro cyklus praní a sušení se použijí nejvyšší možné otáčky při odstřeďování programu eco 40-60 při jmenovité kapacitě, polovině jmenovité kapacity a čtvrtině jmenovité kapacity.

U praček pro domácnost se jmenovitou kapacitou nejvýše 3 kg a u praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou prací kapacitou nejvýše 3 kg se parametry programu eco 40-60 a cyklu praní a sušení měří pouze při jmenovité kapacitě.

Doba trvání programu eco 40-60 (tW) a cyklu praní a sušení (tWD) je vyjádřena v hodinách a minutách a zaokrouhlí se na nejbližší minutu.

1.   INDEX ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

1.1.   Index energetické účinnosti (EEIW) praček pro domácnost a pracího cyklu praček se sušičkou pro domácnost.

Při výpočtu EEIW se vážená spotřeba energie programu eco 40-60 při jmenovité prací kapacitě, polovině jmenovité prací kapacity a čtvrtině jmenovité prací kapacity porovná se standardní spotřebou energie na cyklus.

a)

EEIW se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí se na jedno desetinné místo:

EEIW = (EW/SCEW) × 100

kde:

EW je vážená spotřeba energie pračky pro domácnost nebo pracího cyklu pračky se sušičkou pro domácnost,

SCEW je standardní spotřeba energie na cyklus pračky pro domácnost nebo pracího cyklu pračky se sušičkou pro domácnost.

b)

SCEW se vypočte v kWh na cyklus a zaokrouhlí na tři desetinná místa takto:

SCEW = -0,0025 × c2 + 0,0846 × c + 0,3920

kde c je jmenovitá kapacita pračky pro domácnost nebo jmenovitá prací kapacita pračky se sušičkou pro domácnost při programu eco 40-60.

c)

EW se vypočte v kWh na cyklus a zaokrouhlí na tři desetinná místa takto:

Formula

kde:

EW,full je spotřeba energie pračky pro domácnost nebo pracího cyklu pračky se sušičkou pro domácnost v programu eco 40-60 a jmenovité prací kapacitě zaokrouhlená na tři desetinná místa,

EW,½ je spotřeba energie pračky pro domácnost nebo pracího cyklu pračky se sušičkou pro domácnost v programu eco 40-60 při polovině jmenovité prací kapacity zaokrouhlená na tři desetinná místa,

EW,1/4 je spotřeba energie pračky pro domácnost nebo pracího cyklu pračky se sušičkou pro domácnost v programu eco 40-60 při čtvrtině jmenovité prací kapacity zaokrouhlená na tři desetinná místa,

A je váhový faktor pro jmenovitou prací kapacitu zaokrouhlený na tři desetinná místa,

B je váhový faktor pro polovinu jmenovité prací kapacity zaokrouhlený na tři desetinná místa,

C je váhový faktor pro čtvrtinu jmenovité prací kapacity zaokrouhlený na tři desetinná místa.

u praček pro domácnost se jmenovitou kapacitou nejvýše 3 kg a u praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou prací kapacitou nejvýše 3 kg se A rovná 1; B a C se rovnají 0;

u ostatních praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost se hodnoty váhových faktorů vypočtou na základě jmenovité kapacity pomocí těchto rovnic:

A = –0,0391 × c + 0,6918

B = –0,0109 × c + 0,3582

C = 1 – (A + B)

kde c je jmenovitá kapacita pračky pro domácnost nebo jmenovitá prací kapacita pračky se sušičkou pro domácnost.

1.2.   Index energetické účinnosti (EEIWD) úplného cyklu praček se sušičkou pro domácnost

Při výpočtu EEIWD modelu pračky se sušičkou pro domácnost se vážená spotřeba energie cyklu praní a sušení při jmenovité kapacitě a polovině jmenovité kapacity porovná se standardní spotřebou energie na cyklus.

a)

EEIWD se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na jedno desetinné místo:

EEIWD = (EWD/SCEWD) × 100

kde:

EWD je vážená spotřeba energie úplného cyklu pračky se sušičkou pro domácnost,

SCEWD je standardní spotřeba energie na cyklus při úplném cyklu pračky se sušičkou pro domácnost.

b)

SCEWD se vypočte v kWh na cyklus a zaokrouhlí na tři desetinná místa takto:

SCEWD = –0,0502 × d2 + 1,1742 × d – 0,644

kde d je jmenovitá kapacita pračky se sušičkou pro domácnost při cyklu praní a sušení.

c)

U praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou prací kapacitou nejvýše 3 kg je váženou spotřebou energie spotřeba energie při jmenovité kapacitě zaokrouhlená na tři desetinná místa.

d)

U ostatních praček se sušičkou pro domácnost se vážená spotřeba energie (EWD) vypočte v kWh na cyklus a zaokrouhlí na tři desetinná místa takto:

Formula

kde:

EWD,full je spotřeba energie pračky se sušičkou pro domácnost při cyklu praní a sušení při jmenovité kapacitě zaokrouhlená na tři desetinná místa,

EWD,½ je spotřeba energie pračky se sušičkou pro domácnost při cyklu praní a sušení při polovině jmenovité kapacity zaokrouhlená na tři desetinná místa.

2.   INDEX PRACÍ ÚČINNOSTI

Index prací účinnosti praček pro domácnost a pracího cyklu praček se sušičkou pro domácnost (Iw) a index prací účinnosti úplného cyklu praček se sušičkou pro domácnost (Jw) se vypočítá za použití harmonizovaných norem, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, nebo jiných spolehlivých, přesných a reprodukovatelných metod, které zohledňují obecně uznávané nejnovější poznatky, a zaokrouhlí se na dvě desetinná místa.

3.   ÚČINNOST MÁCHÁNÍ

Účinnost máchání praček pro domácnost a pracího cyklu praček se sušičkou pro domácnost (IR) a účinnost máchání úplného cyklu praček se sušičkou pro domácnost (JR) se vypočítá za použití harmonizovaných norem, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, nebo jiné spolehlivé přesné a reprodukovatelné metody založené na detekci markeru lineárních alkylbenzensulfonátů (LAS) a zaokrouhlí se na jedno desetinné místo.

4.   MAXIMÁLNÍ TEPLOTA

Maximální teplota dosažená po dobu alespoň pěti minut uvnitř prádla zpracovávaného v pračce pro domácnost a v pracím cyklu pračky se sušičkou pro domácnost se stanoví za použití harmonizovaných norem, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, nebo jiné spolehlivé, přesné a reprodukovatelné metody a zaokrouhlí se na nejbližší celé číslo.

5.   VÁŽENÁ SPOTŘEBA VODY

1)

Vážená spotřeba vody (WW) pračky pro domácnost nebo pracího cyklu pračky se sušičkou pro domácnost se vypočte v litrech a zaokrouhlí se na nejbližší celé číslo takto:

Wt = (A × WW,full + B × WW,1/2 + C × WW,1/4)

kde:

EW,full je spotřeba vody pračky pro domácnost nebo pracího cyklu pračky se sušičkou pro domácnost v programu eco 40-60 a jmenovité prací kapacitě, vyjádřená v litrech a zaokrouhlená na jedno desetinné místo,

WW,½ je spotřeba vody pračky pro domácnost nebo pracího cyklu pračky se sušičkou pro domácnost v programu eco 40-60 a polovině jmenovité prací kapacity, vyjádřená v litrech a zaokrouhlená na jedno desetinné místo,

WW,1/4 je spotřeba vody pračky pro domácnost nebo pracího cyklu pračky se sušičkou pro domácnost v programu 40-60 a čtvrtině jmenovité prací kapacity, vyjádřená v litrech a zaokrouhlená na jedno desetinné místo,

A, B a C jsou váhové faktory podle popisu v bodě 1.1 písm. c).

2)

U praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou prací kapacitou nejvýše 3 kg je váženou spotřebou vody spotřeba vody při jmenovité kapacitě zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

U ostatních praček se sušičkou pro domácnost se vážená spotřeba vody (WWD) cyklu praní a sušení vypočte a zaokrouhlí se na nejbližší celé číslo takto:

Formula

kde:

WWD,full je spotřeba vody cyklu praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při jmenovité kapacitě v litrech, zaokrouhlená na jedno desetinné místo;

WWD,½ je spotřeba vody cyklu praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při polovině jmenovité kapacity, vyjádřená v litrech a zaokrouhlená na jedno desetinné místo.

6.   ZBYTKOVÝ OBSAH VLHKOSTI

Vážený zbytkový obsah vlhkosti po praní (D) u pračky pro domácnost a pracího cyklu pračky se sušičkou pro domácnost se vypočte v procentech a zaokrouhlí na nejbližší celé procento takto:

Formula

kde:

Dfull je zbytkový obsah vlhkosti u programu eco 40–60 při jmenovité prací kapacitě, vyjádřený v procentech a zaokrouhlený na jedno desetinné místo,

D1/2 je zbytkový obsah vlhkosti u programu eco 40-60 při polovině jmenovité prací kapacity, vyjádřený v procentech a zaokrouhlený na jedno desetinné místo,

D1/4 je zbytkový obsah vlhkosti u programu eco 40-60 při čtvrtině jmenovité prací kapacity, vyjádřený v procentech a zaokrouhlený na jedno desetinné místo,

A, B a C jsou váhové faktory podle popisu v bodě 1.1 písm. c).

7.   KONEČNÝ OBSAH VLHKOSTI

U sušicího cyklu pračky se sušičkou pro domácnost odpovídá stav suché k uložení konečnému obsahu vlhkosti 0 %, což je termodynamická rovnováha náplně s teplotními podmínkami (zkouší se při 20 ± 2 °C) a relativní vlhkostí (zkouší se při 65 ± 5 %) okolního vzduchu.

Konečný obsah vlhkosti se vypočítá v souladu s harmonizovanými normami, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, a zaokrouhlí se na jedno desetinné místo.

8.   REŽIMY S NÍZKOU SPOTŘEBOU ENERGIE

Měří se spotřeby energie ve vypnutém stavu (Po), pohotovostním režimu (Psm) a v příslušných případech v režimu pozdějšího spuštění (Pds). Naměřené hodnoty jsou vyjádřeny ve W a zaokrouhlí se na dvě desetinná místa.

Během měření spotřeby energie v režimech s nízkou spotřebou energie se ověřují a zaznamenávají:

zda se zobrazují informace, či nikoli,

zda došlo, či nedošlo k aktivaci síťového připojení.

Pokud má pračka pro domácnost nebo pračka se sušičkou pro domácnost funkci ochrany před zmačkáním, přeruší se tato činnost otevřením dveří pračky pro domácnost nebo pračky se sušičkou pro domácnost nebo jakýmkoli jiným vhodným zásahem 15 minut před měřením spotřeby energie.


PŘÍLOHA IV

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Tolerance pro ověřování vymezené v této příloze se vztahují pouze na ověřování deklarovaných parametrů ze strany orgánů členského státu a v žádném případě nesmí být použity výrobcem, dovozcem nebo zplnomocněným zástupcem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci ani při interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení souladu nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti.

Pokud byl model koncipován tak, aby byl schopen zjistit, že je zkoušen (např. rozpoznáním zkušebních podmínek nebo zkušebního cyklu), a specificky reagovat tak, že během zkoušky automaticky změní svou výkonnost s cílem dosáhnout příznivější hodnoty u kteréhokoli z parametrů uvedených v tomto nařízení nebo obsažených v technické dokumentaci či v jakékoli poskytnuté dokumentaci, daný model a všechny rovnocenné modely se pokládají za nevyhovující.

Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES, uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:

1)

orgány členského státu provedou ověření na jediném kusu daného modelu;

2)

model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:

a)

hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle přílohy IV bodu 2 směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmena g) uvedeného ustanovení a

b)

deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem, dovozcem nebo zplnomocněným zástupcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce příznivější než deklarované hodnoty, a

c)

při kontrole předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členských států je zjištěno, že výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce zavedl systém, který splňuje požadavky uvedené v čl. 6 druhém pododstavci, a

d)

při kontrole předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členských států tento kus splňuje požadavky na program uvedené v částech 1 a 2, požadavky na účinné využívání zdrojů uvedené v části 8 a požadavky na informace uvedené v části 9 přílohy II a

e)

při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování stanovenými v tabulce 1;

3)

nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a), b), c) nebo d), má se za to, že daný model ani žádné rovnocenné modely nejsou v souladu s tímto nařízením;

4)

nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. e), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více rovnocenných modelů;

5)

model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými odchylkami pro ověřování stanovenými v tabulce 1;

6)

nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model ani žádné rovnocenné modely nejsou v souladu s tímto nařízením;

7)

neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodu 3 nebo 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.

Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze III.

U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 1 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. U parametrů v tabulce 1 nelze použít žádné jiné tolerance pro ověřování, jako jsou tolerance pro ověřování stanovené v harmonizovaných normách nebo v jakýchkoli jiných metodách měření.

Tabulka 1

Tolerance pro ověřování

Parametr

Tolerance pro ověřování

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit deklarovanou hodnotu EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full a EWD,½ o více než 10 %.

Vážená spotřeba energie (EW a EWD)

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit deklarovanou hodnotu EW a EWD o více než 10 %.

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit deklarovanou hodnotu WW,full, WW,½, WW,1/4, WWD,full a WWD,½ o více než 10 %.

Vážená spotřeba vody (WW a WWD)

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit deklarovanou hodnotu WW a WWD o více než 10 %.

Index prací účinnosti (IW a JW)

Zjištěná hodnota (*1) nesmí být nižší než deklarovaná hodnota IW a Jw o více než 8 %.

Účinnost máchání (IR a JR)

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit deklarovanou hodnotu IR a JR, o více než 1,0 g/kg.

Doba trvání programu eco 40-60 (tW)

Zjištěná hodnota (*1) doby trvání programu nesmí překročit deklarovanou hodnotu tW o více než 5 % nebo o více než 10 minut podle toho, která hodnota je nižší.

Doba trvání cyklu praní a sušení (tWD)

Zjištěná hodnota doby trvání cyklu nesmí překročit deklarovanou hodnotu tWD o více než 5 % nebo o více než 10 minut podle toho, která hodnota je nižší.

Maximální teplota uvnitř prádla (T)

Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarované hodnoty T o více než 5 K a nesmí překročit deklarovanou hodnotu T o více než 5 K.

Dfull, D½ D1/4

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit deklarovanou hodnotu Dfull, D½ a D1/4 o více než 10 %.

Zbytkový obsah vlhkosti po praní (D)

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit deklarovanou hodnotu D o více než 10 %.

Konečný obsah vlhkosti po sušení

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit 3,0 %.

Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu (Po)

Zjištěná hodnota (*1) spotřeby energie Po nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 0,10 W.

Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (Psm)

Zjištěná hodnota (*1) spotřeby energie Psm nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 10 %, jestliže deklarovaná hodnota je vyšší než 1,00 W, nebo o více než 0,10 W, jestliže deklarovaná hodnota je nejvýše 1,00 W.

Spotřeba elektrické energie v režimu pozdějšího spuštění (Pds)

Zjištěná hodnota (*1) spotřeby energie Pds nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 10 %, jestliže deklarovaná hodnota je vyšší než 1,00 W, nebo o více než 0,10 W, jestliže deklarovaná hodnota je nejvýše 1,00 W.


(*1)  V případě zkoušení tří dalších kusů podle bodu 4 se zjištěnou hodnotou rozumí aritmetický průměr hodnot zjištěných u těchto tří dalších kusů.


PŘÍLOHA V

Referenční hodnoty

1.   ORIENTAČNÍ REFERENČNÍ HODNOTY SPOTŘEBY VODY A ENERGIE, PRACÍ ÚČINNOSTI A EMISÍ HLUKU ŠÍŘENÉHO VZDUCHEM PRO PRAČKY PRO DOMÁCNOST

V době vstupu tohoto nařízení v platnost byla nejlepší dostupná technologie na trhu s pračkami pro domácnost z hlediska spotřeby vody a energie a emisí hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C při jmenovité kapacitě a polovině jmenovité kapacity a u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C při polovině jmenovité kapacity určena takto (1):

1)

pračka pro domácnost o jmenovité kapacitě 5 kg:

a)

spotřeba energie: 0,56 kWh/cyklus (nebo 0,11 kWh/kg), což odpovídá celkové roční spotřebě ve výši 82 kWh/rok;

b)

spotřeba vody: 40 l/cyklus, což odpovídá 8 800 l/rok při 220 cyklech;

c)

emise hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování: 58/82 dB(A);

2)

pračka pro domácnost o jmenovité kapacitě 6 kg:

a)

spotřeba energie: 0,55 kWh/cyklus (nebo 0,092 kWh/kg), což odpovídá celkové roční spotřebě ve výši 122 kWh/rok;

b)

spotřeba vody: 40,45 l/cyklus, což odpovídá 8 900 l/rok při 220 cyklech;

c)

emise hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování: 47/77 dB(A);

3)

pračka pro domácnost o jmenovité kapacitě 7 kg:

a)

spotřeba energie: 0,6 kWh/cyklus (nebo 0,15 kWh/kg), což odpovídá celkové roční spotřebě ve výši 124 kWh/rok;

b)

spotřeba vody: 39 l/cyklus, což odpovídá 8 500 l/rok při 220 cyklech;

c)

emise hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování: 52/73 dB(A);

4)

pračka pro domácnost o jmenovité kapacitě 8 kg (vybavená tepelným čerpadlem):

a)

spotřeba energie: 0,52 kWh/cyklus (nebo 0,065 kWh/kg), což odpovídá celkové roční spotřebě ve výši 98 kWh/rok;

b)

spotřeba vody: 44,55 l/cyklus, což odpovídá 9 800 l/rok při 220 cyklech;

5)

pračka pro domácnost o jmenovité kapacitě 8 kg (bez technologie tepelného čerpadla):

a)

spotřeba energie: 0,54 kWh/cyklus (nebo 0,067 kWh/kg), což odpovídá celkové roční spotřebě ve výši 116 kWh/rok;

b)

spotřeba vody: 36,82 l/cyklus, což odpovídá 8 100 l/rok při 220 cyklech;

6)

pračka pro domácnost o jmenovité kapacitě 9 kg:

a)

spotřeba energie: 0,35 kWh/cyklus (nebo 0,038 kWh/kg), což odpovídá celkové roční spotřebě ve výši 76 kWh/rok;

b)

spotřeba vody: 47,72 l/cyklus, což odpovídá 10 499 l/rok při 220 cyklech.

2.   ORIENTAČNÍ REFERENČNÍ HODNOTY SPOTŘEBY VODY A ENERGIE, PRACÍ ÚČINNOSTI A EMISÍ HLUKU ŠÍŘENÉHO VZDUCHEM PRO PRAČKY SE SUŠIČKOU PRO DOMÁCNOST

V době vstupu tohoto nařízení v platnost byla nejlepší dostupná technologie na trhu s pračkami se sušičkou pro domácnost z hlediska spotřeby vody a energie a emisí hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování/sušení u standardního pracího cyklu pro bavlnu při 60 °C při jmenovité kapacitě a u sušicího cyklu „suchá bavlna“ určena takto (2):

1)

pračka se sušičkou pro domácnost se jmenovitou prací kapacitou 6 kg:

a)

spotřeba energie úplného cyklu (praní, odstřeďování a sušení) při jmenovité kapacitě u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C: 3,64 kWh/cyklus, což odpovídá celkové roční spotřebě ve výši 800,8 kWh/rok;

b)

spotřeba energie pracího cyklu (pouze praní a odstřeďování) při jmenovité kapacitě u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C: 0,77 kWh/cyklus, což odpovídá celkové roční spotřebě ve výši 169,4 kWh/rok;

c)

spotřeba vody úplného cyklu (praní, odstřeďování a sušení) při jmenovité kapacitě u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C: 78 l/cyklus, což odpovídá 17 160 l/rok při 220 cyklech;

d)

emise hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování/sušení: 51/77/66 dB(A);

2)

pračka se sušičkou pro domácnost se jmenovitou prací kapacitou 7 kg:

a)

spotřeba energie úplného cyklu (praní, odstřeďování a sušení) při jmenovité kapacitě u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C: 4,76 kWh/cyklus, což odpovídá celkové roční spotřebě ve výši 1 047 kWh/rok;

b)

spotřeba energie pracího cyklu (pouze praní a odstřeďování) při jmenovité kapacitě u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C: 0,8 kWh/cyklus, což odpovídá celkové roční spotřebě ve výši 176 kWh/rok;

c)

spotřeba vody úplného cyklu (praní, odstřeďování a sušení) při jmenovité kapacitě u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C: 72 l/cyklus, což odpovídá 15 840 l/rok při 220 cyklech;

d)

emise hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování/sušení: 47/73/58 dB(A);

3)

pračka se sušičkou pro domácnost se jmenovitou prací kapacitou 8 kg:

a)

spotřeba energie úplného cyklu (praní, odstřeďování a sušení) při jmenovité kapacitě u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C: 3,8 kWh/cyklus, což odpovídá celkové roční spotřebě ve výši 836 kWh/rok;

b)

spotřeba energie pracího cyklu (pouze praní a odstřeďování) při jmenovité kapacitě u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C: 1,04 kWh/cyklus, což odpovídá celkové roční spotřebě ve výši 229 kWh/rok;

c)

spotřeba vody úplného cyklu (praní, odstřeďování a sušení) při jmenovité kapacitě u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C: 70 l/cyklus, což odpovídá 15 400 l/rok při 220 cyklech;

d)

emise hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování/sušení: 49/73/66 dB(A);

4)

pračka se sušičkou pro domácnost se jmenovitou prací kapacitou 9 kg:

a)

spotřeba energie úplného cyklu (praní, odstřeďování a sušení) při jmenovité kapacitě u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C: 3,67 kWh/cyklus, což odpovídá celkové roční spotřebě ve výši 807 kWh/rok;

b)

spotřeba energie pracího cyklu (pouze praní a odstřeďování) při jmenovité kapacitě u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C: 1,09 kWh/cyklus, což odpovídá celkové roční spotřebě ve výši 240 kWh/rok;

c)

spotřeba vody úplného cyklu (praní, odstřeďování a sušení) při jmenovité kapacitě u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C: 69 l/cyklus, což odpovídá 15 180 l/rok při 220 cyklech;

d)

emise hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování/sušení: 49/75/66 dB(A).


(1)  Pro hodnocení spotřeby vody a energie a prací účinnosti byly použity metody výpočtů stanovené v příloze II nařízení (EU) č. 1015/2010 o požadavcích na ekodesign praček pro domácnost; v případě emisí hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování bylo použito standardní měření podle normy EN 60704.

(2)  Pro hodnocení spotřeby vody a energie a prací výkonnosti byly použity metody výpočtů stanovené ve směrnici 96/60/ES o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček se sušičkou; v případě emisí hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování/sušení bylo použito standardní měření podle normy EN 60704.


PŘÍLOHA VI

Vícebubnové pračky pro domácnost a vícebubnové pračky se sušičkou pro domácnost

U vícebubnových praček pro domácnost a vícebubnových praček se sušičkou pro domácnost se ustanovení přílohy II částí 1 až 6 a části 9 bodu 2 a přílohy III použijí na každý buben. Ustanovení přílohy II částí 7 a 8 a části 9 bodů 1 a 3 se použijí na všechny vícebubnové pračky pro domácnost a vícebubnové pračky se sušičkou pro domácnost.

Ustanovení přílohy II částí 1 až 6 a části 9 bodu 2 se použijí na každý z bubnů samostatně, ledaže jsou bubny zabudovány do téhož pláště a mohou v programu eco 40-60 nebo cyklu praní a sušení fungovat pouze současně. V posledně jmenovaném případě se tato ustanovení použijí na vícebubnovou pračku pro domácnost nebo vícebubnovou pračku se sušičkou pro domácnost jako celek takto:

a)

jmenovitou prací kapacitou je součet jmenovitých pracích kapacit každého bubnu; u vícebubnových praček se sušičkou pro domácnost je jmenovitou kapacitou součet jmenovitých kapacit všech bubnů;

b)

Spotřebou energie a vody vícebubnové pračky pro domácnost a pracího cyklu vícebubnové pračky se sušičkou pro domácnost je součet spotřeby energie nebo spotřeby vody každého bubnu;

c)

spotřebou energie a vody úplného cyklu vícebubnové pračky se sušičkou pro domácnost je součet spotřeby energie nebo spotřeby vody každého bubnu;

d)

index energetické účinnosti (EEIW) se vypočte s použitím jmenovité prací kapacity a spotřeby energie; u vícebubnových praček se sušičkou pro domácnost se index energetické účinnosti (EEIW) vypočte s použitím jmenovité kapacity a spotřeby energie;

e)

každý buben musí jednotlivě splňovat požadavky na minimální prací účinnost a na minimální účinnost máchání;

f)

každý buben musí jednotlivě splňovat požadavek na dobu trvání platný pro buben s největší jmenovitou kapacitou;

g)

požadavky na režimy s nízkou spotřebou se použijí na celou pračku pro domácnost nebo pračku se sušičkou pro domácnost;

h)

zbytkový obsah vlhkosti po praní se vypočítá jako vážený průměr podle jmenovité kapacity každého bubnu;

i)

u vícebubnových praček se sušičkou pro domácnost se požadavek na konečný obsah vlhkosti po usušení použije jednotlivě na každý buben.

Postup ověřování stanovený v příloze IV se vztahuje na vícebubnovou pračku pro domácnost a na vícebubnovou pračku se sušičkou pro domácnost jako celek, přičemž tolerance pro ověřování se vztahují na každý z parametrů stanovených při uplatňování této přílohy.


Top