EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1223

2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (nauja redakcija) (Tekstas svarbus EEE)

OL L 342, 2009 12 22, p. 59–209 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/04/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1223/oj

22.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 342/59


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1223/2009

2009 m. lapkričio 30 d.

dėl kosmetikos gaminių

(nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, derinimo (3) kelis kartus buvo reikšmingai pakeista. Rengiamasi padaryti papildomų pakeitimų, todėl, kad būtų aiškiau, šiuo konkrečiu atveju direktyvą reikia išdėstyti nauja redakcija.

(2)

Reglamentas yra tinkama teisinė priemonė, nes taip nustatomos aiškios ir išsamios taisyklės ir išvengiama nukrypimų valstybėms narėms perkeliant teisės aktus į nacionalinę teisę. Be to, reglamentu užtikrinama, kad teisiniai reikalavimai visoje Bendrijoje įgyvendinami tuo pačiu metu.

(3)

Šiuo reglamentu siekiama supaprastinti procedūras ir suderinti terminiją, taip sumažinant administracinę naštą bei išvengiant dviprasmybių. Be to, šiuo reglamentu tvirtinamos tam tikros kosmetikos reguliavimo sistemos dalys, pavyzdžiui, rinkai pateikiamų gaminių kontrolė, kad būtų užtikrinta labai gera žmonių sveikatos apsauga.

(4)

Šiuo reglamentu visapusiškai derinamos Bendrijos taisyklės, kad būtų sukurta kosmetikos gaminių vidaus rinka ir užtikrinta labai gera žmonių sveikatos apsauga.

(5)

Aplinkosaugos problemos, kurių gali kelti kosmetikos gaminiuose naudojamos medžiagos, sprendžiamos taikant 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą (4), kuris sudaro sąlygas vertinti saugą aplinkai įvairiuose sektoriuose.

(6)

Šis reglamentas taikomas tik kosmetikos gaminiams ir netaikomas vaistams, medicinos priemonėms arba biocidiniams produktams; šį atskyrimą pirmiausia nulemia išsamus kosmetikos gaminių apibrėžimas, apimantis tiek jų naudojimo sritis, tiek jų naudojimo paskirtį.

(7)

Nustatant, ar gaminys priklauso kosmetikos gaminiams, reikėtų atsižvelgti į konkretų atvejį, įvertinant visas gaminio savybes. Kosmetikos gaminiais gali būti: kremai, emulsijos, losjonai, geliai ir aliejai odai, kaukės veidui, spalvinamieji, gaminiai makiažo pagrindui (skysčiai, pastos, pudros), makiažo pudros, pudros po prausimosi, higieninės pudros, tualetinis muilas, dezodoruojamasis muilas, kvepalai, tualetinis vanduo ir odekolonas, vonios ir dušo priemonės (druskos, putos, aliejai, geliai), depiliantai, dezodorantai ir antiperspirantai, plaukų dažikliai, plaukų garbanojimo, tiesinimo ir fiksavimo gaminiai, šukuosenos sutvirtinimo gaminiai, plaukų plovimo priemonės (losjonai, pudros, šampūnai), plaukų kondicionavimo gaminiai (losjonai, kremai, aliejai), šukuosenos formavimo gaminiai (losjonai, lakai, briliantinai), skutimosi gaminiai (kremai, putos, losjonai), makiažo gaminiai bei jo valikliai, lūpų priežiūros gaminiai, dantų ir burnos priežiūros gaminiai, nagų priežiūros ir lakavimo gaminiai, intymios higienos gaminiai, įdegio gaminiai, savaiminio įdegio gaminiai, odos balikliai, gaminiai nuo raukšlių.

(8)

Komisija turėtų nustatyti kosmetikos gaminių kategorijas, kurioms taikomas šis reglamentas.

(9)

laikantis įprastų ar pagrįstai numanomų naudojimo sąlygų, kosmetikos gaminiai turėtų būti saugūs. Ypač pavojaus žmonių sveikatai negalima pateisinti potencialios rizikos ir naudos vertinimu

(10)

Pagal 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyvą 87/357/EEB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų produktams, kurie, atrodydami kitokie, nei yra iš tikrųjų, kelia pavojų vartotojų sveikatai ar saugai, suderinimo (5), kosmetikos gaminio pateikimas, visų pirma jo forma, kvapas, spalva, išvaizda, pakuotė, ženklinimas, tūris ar dydis, neturėtų kelti pavojaus vartotojų sveikatai ar saugai dėl panašumo į maisto produktus.

(11)

Siekiant nustatyti aiškią atsakomybę, kiekvienas kosmetikos gaminys turėtų būti priskirtas Bendrijoje įsisteigusiam atsakingam asmeniui.

(12)

Užtikrinus kosmetikos gaminio atsekamumą visoje tiekimo grandinėje, padedama supaprastinti rinkos priežiūrą ir padidinti jos veiksmingumą. Taikant veiksmingą atsekamumo sistemą, rinkos priežiūros institucijoms lengviau atsekti ekonominės veiklos vykdytojus.

(13)

Būtina nustatyti, kokiomis sąlygomis platintojas laikomas atsakingu asmeniu.

(14)

Nuoroda į platintojus apima visus didmenine prekyba užsiimančius juridinius ir fizinius asmenis, taip pat mažmenininkus, kurie tiesiogiai parduoda gaminius vartotojams. Taigi platintojų pareigos turėtų būti pritaikytos atsižvelgiant į kiekvieno iš šios veiklos vykdytojų atitinkamą vaidmenį ir veiklos dalį.

(15)

Europos kosmetikos gaminių sektorius yra viena iš pramonės šakų, kenčiančių dėl klastojimo, dėl kurio gali didėti rizika žmonių sveikatai. Valstybės narės turėtų skirti ypatingą dėmesį pastangoms įgyvendinti horizontalaus pobūdžio Bendrijos teisės aktus ir priemones, susijusius su kosmetikos gaminių klastojimu, pvz., 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentą (EB) 2003/1383 dėl muitinės veiksmų, atliekamų su prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias teises (6), ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (7). Rinkai pateikiamų gaminių kontrolė – veiksminga gaminių, kurie neatitinka šio reglamento reikalavimų, nustatymo priemonė.

(16)

Siekiant užtikrinti jų saugumą, rinkai pateikti kosmetikos gaminiai turėtų būti gaminami laikantis geros gamybos praktikos.

(17)

Kad rinka būtų prižiūrima veiksmingai, gaminio informacijos byla turėtų būti saugoma nustatytoje vietoje Bendrijoje ir lengvai prieinama atitinkamos valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms.

(18)

Kad neklinikinių saugos tyrimų, kuriais siekiama įvertinti kosmetikos gaminių saugą, rezultatai būtų kokybiški ir juos būtų galima lyginti, jie turi atitikti tam tikrus Bendrijos teisės aktus.

(19)

Reikėtų išsiaiškinti, kokią informaciją reikės pateikti kompetentingoms institucijoms. Pateikiant tokią informaciją, turėtų būti nurodyti visi reikiami duomenys, susiję su tapatumu, kokybe, žmonių sveikata ir poveikiu, kurį turėtų daryti kosmetikos gaminys. Šioje gaminio informacijoje visų pirma turi būti pateikti gaminio saugos duomenys, kuriais patvirtinama, jog buvo atliktas saugos vertinimas.

(20)

Siekiant užtikrinti, kad medžiagų apribojimai būtų taikomi ir prižiūrimi vienodai, mėginiai turėtų būti imami ir analizuojami taikant atkartojamus ir standartizuotus metodus.

(21)

Šiame reglamente apibrėžta sąvoka „mišinys“ turėtų būti vartojama ta pačia reikšme, kaip ankstesniuose Bendrijos teisės aktuose vartojama sąvoka „preparatas“.

(22)

Kad kompetentingos institucijos galėtų veiksmingai prižiūrėti rinką, joms reikėtų pateikti tam tikrą informaciją apie rinkai pateikiamus kosmetikos gaminius.

(23)

Kad kilus problemoms būtų galima suteikti greitą ir tinkamą medicininę pagalbą, reikalinga gaminio sudėties informacija turėtų būti pateikiama apsinuodijimų kontrolės ir panašiems centrams, jei tokie centrai yra įsteigti valstybėse narėse.

(24)

Siekiant kuo labiau sumažinti administracinę naštą, kompetentingoms institucijoms, apsinuodijimų kontrolės ir panašiems centrams pateikta informacija turėtų būti pateikiama Bendrijai centralizuotai elektroniniu būdu.

(25)

Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą prie naujos elektroninės sąsajos, ekonominės veiklos vykdytojams turėtų būti leidžiama pranešti informaciją, kurią reikia pateikti pagal šį reglamentą, dar prieš jo taikymo datą.

(26)

Bendrasis gamintojo arba importuotojo atsakomybės už gaminio saugą principas turėtų būti paremtas kai kurių II ir III priedų medžiagų apribojimais. Be to, medžiagos, kurios skirtos naudoti kaip dažikliai, konservantai ir UV filtrai, turėtų būti atitinkamai išvardytos IV, V ir VI prieduose, kad jas būtų galima naudoti pagal numatytą paskirtį.

(27)

Siekiant išvengti dviprasmybių, reikėtų atkreipti dėmesį, kad IV priede nurodytų leidžiamų dažiklių sąraše yra tik tos medžiagos, kurios spalvą suteikia absorbcija ir atspindžiu, o ne tos, kurios dažo fotoliuminescencija, interferencija arba cheminėmis reakcijomis.

(28)

Siekiant atsižvelgti į iškilusius saugos klausimus, IV priede, kuriame šiuo metu pateikiami tik odos dažikliai, taip pat turėtų būti įtraukti plaukų dažikliai, kai tik Vartotojų saugos mokslinis komitetas (VSMK), įsteigtas 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimu 2008/721/EB, kuriuo įsteigiamas mokslinių komitetų ir vartotojų saugos, visuomenės sveikatos ir aplinkos ekspertų konsultacinis padalinys (8), atliks šių medžiagų rizikos vertinimą. Todėl Komisijai turėtų būti suteikta galimybė taikant komitologijos procedūrą įtraukti plaukų dažiklius į šį priedą.

(29)

Vykstant tolesnei technologijų pažangai, kosmetikos gaminiuose gali būti naudojama daugiau nanomedžiagų. Norint užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą, laisvą prekių judėjimą ir gamintojų teisinį tikrumą, būtina tarptautiniu lygmeniu nustatyti bendrą nanomedžiagų apibrėžtį. Bendrija turėtų siekti susitarti dėl apibrėžties tinkamuose tarptautiniuose forumuose. Jei būtų pasiektas toks susitarimas, reikėtų tinkamai pakoreguoti šiame reglamente pateikiamą nanomedžiagų apibrėžtį.

(30)

Šiuo metu nepakanka informacijos apie su nanomedžiagomis susijusią riziką. Norint geriau įvertinti nanomedžiagų saugą, VSMK, bendradarbiaudamas su susijusiomis institucijomis, turėtų pateikti bandymų metodikos, pagal kurią būtų atsižvelgiama į nanomedžiagų ypatumus, gaires.

(31)

Komisija turėtų nuolat peržiūrėti nanomedžiagas reglamentuojančias nuostatas, atsižvelgdama į mokslo pažangą.

(32)

Dėl pavojingų cheminių medžiagų, kurios pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (9) klasifikuojamos kaip 1A, 1B ir 2 kategorijos kancerogeninės, mutageninės arba toksiškai veikiančios reprodukciją cheminės medžiagos (CMR), savybių jas reikėtų uždrausti naudoti kosmetikos gaminiuose. Tačiau kadangi pavojinga medžiagos savybė nebūtinai visada kelia pavojų, turėtų būti numatyta galimybė leisti naudoti CMR 2 kategorijai priskiriamas medžiagas, jei VSMK, atsižvelgdamas į jų poveikį ir koncentraciją, nustatė, jog jas saugu naudoti kosmetikos gaminiuose ir jos yra Komisijos reglamentuojamos šio reglamento prieduose. CMR 1A arba 1B kategorijoms priskiriamas medžiagas kosmetikos gaminiuose išskirtiniais atvejais, kai tokios medžiagos atitinka maisto saugos reikalavimus, turėtų būti leidžiama naudoti inter alia todėl, kad jų natūraliai yra maiste ir nėra tinkamų alternatyvių medžiagų, VSMK nustačius, kad toks naudojimas nekelia pavojaus. Jei tokios sąlygos tenkinamos, Komisija turėtų iš dalies pakeisti atitinkamus šio reglamento priedus per 15 mėnesių po to, kai medžiagos priskiriamos 1A arba 1B kategorijos CMR medžiagoms pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. Tokias medžiagas VSMK turėtų nuolat peržiūrėti.

(33)

Vertinant medžiagų, visų pirma tų, kurios priskiriamos 1A arba 1B kategorijos CMR medžiagoms, saugą, turėtų būti atsižvelgiama į bendrą tokių medžiagų poveikį iš visų šaltinių. Tuo tarpu dalyvaujantiems vertinant saugą itin svarbu, kad būtų sukurta tokio bendro poveikio rodiklių nustatymo ir taikymo suderinta sistema. Taigi Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su VSMK, Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA), Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) ir kitomis susijusiomis suinteresuotomis šalimis, turėtų skubiai atlikti peržiūrą ir parengti bendro minėtųjų medžiagų poveikio rodiklių nustatymo ir taikymo gaires.

(34)

VSMK vertinant CMR 1A arba 1B kategorijoms priskiriamų medžiagų naudojimą kosmetikos gaminiuose, taip pat turėtų būti atsižvelgiama į tų medžiagų poveikį pažeidžiamų grupių gyventojams, pvz., vaikams iki trejų metų, pagyvenusiems žmonėms, nėščioms ir krūtimi maitinančioms moterims, taip pat asmenims, kurių imuninė sistema nusilpusi.

(35)

Tam tikrais atvejais VSMK turėtų teikti nuomones dėl nanomedžiagų naudojimo kosmetikos gaminiuose saugos. Šios nuomonės turėtų būti grindžiamos visa atsakingų asmenų suteikta informacija.

(36)

Su žmonių sveikatos apsauga susiję Komisijos ir valstybių narių veiksmai turėtų būti grindžiami atsargumo principu.

(37)

Siekiant užtikrinti gaminio saugą, gali būti leidžiama naudoti nedidelį uždraustų medžiagų kiekį tik jei tai technologiškai neišvengiama vykdant tinkamus gamybos procesus ir jei gaminys yra saugus.

(38)

Protokole dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės, pridedamame prie Sutarties, numatoma, kad įgyvendinant Bendrijos politiką, ypač vidaus rinkoje, visas Bendrijos ir valstybių narių dėmesys turi būti nukreiptas į gyvūnų gerovės reikalavimus.

(39)

1986 m. lapkričio 24 d. Tarybos direktyvoje 86/609/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su eksperimentiniais ir kitais mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsauga, suderinimo (10) sukurtos bendros gyvūnų naudojimo Bendrijoje vykdant eksperimentus taisyklės ir nustatytos sąlygos, kuriomis šie eksperimentai turi būti daromi valstybių narių teritorijoje. Pirmiausia šios direktyvos 7 straipsnyje reikalaujama, kad bandymai su gyvūnais turi būti pakeisti alternatyviais metodais, jei tokie metodai yra sukurti ir moksliniu požiūriu nepriekaištingi.

(40)

Kosmetikos gaminių ir jų ingredientų sauga gali būti užtikrinta taikant kitus metodus, kurie nebūtinai turėtų tikti visais cheminių ingredientų naudojimo atvejais. Taigi parengus metodus, užtikrinančius tokią pačią vartotojų apsaugą, reikėtų skatinti jų taikymą visoje kosmetikos pramonėje ir užtikrinti priėmimą Bendrijos lygiu.

(41)

Gatavų kosmetikos gaminių saugą jau galima užtikrinti remiantis žiniomis apie juose esančių ingredientų saugą. Todėl turėtų būti numatytos nuostatos, draudžiančios gatavus kosmetikos gaminius tirti darant bandymus su gyvūnais. Komisijos rekomendacijomis reikėtų skatinti taikyti (ypač mažosiose ir vidutinėse įmonėse) ir bandymų metodus, ir turimų susijusių duomenų vertinimo procedūras, įskaitant kryžminės patikros ir įrodymų visumos metodų taikymą, pagal kuriuos vertinant gatavų kosmetikos gaminių saugą nenaudojami gyvūnai.

(42)

Kosmetikos gaminiuose naudojamų ingredientų saugą palaipsniui bus galima užtikrinti taikant metodus nenaudojant gyvūnų, patvirtintus Bendrijos lygiu arba Europos alternatyvių tyrimo metodų patvirtinimo centro (ECVAM) patvirtintus kaip moksliškai pagrįstus, ir atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) vykdomo patvirtinimo eigą. Po konsultacijų su VSMK dėl patvirtintų alternatyvių metodų tinkamumo kosmetikos gaminiams, Komisija iš karto turėtų paskelbti įteisintus arba patvirtintus metodus, pripažintus tinkamais tokiems ingredientams. Norint užtikrinti didžiausią įmanomą gyvūnų apsaugą, turėtų būti nustatytas visiško uždraudimo įvedimo galutinis terminas.

(43)

Komisija sudarė prekybos kosmetikos gaminiais, kurių galutinė sudėtis, ingredientai arba ingredientų deriniai buvo bandomi su gyvūnais, uždraudimo, ir šiuo metu leidžiamų vykdyti bandymų su gyvūnais uždraudimo grafiką iki 2009 m. kovo 11 d. Tačiau atsižvelgiant į kartotinių dozių toksiškumo, toksiškumo reprodukcijai ir toksikokinetinius tyrimus, draudimo pateikti rinkai kosmetikos gaminius, kuriems taikomi šie bandymai, galutinis terminas turėtų būti ne vėliau kaip 2013 m. kovo 11 d. Atsižvelgiant į metines ataskaitas, Komisijai turėtų būti leista adaptuoti grafikus pirmiau minėto termino ribose.

(44)

Geresnis lėšų naudojimo koordinavimas Bendrijos lygiu prisidės prie mokslinių žinių gilinimo, būtino rengiant alternatyvius metodus. Svarbu, kad šiuo tikslu Bendrija ir toliau didintų pastangas bei įgyvendintų priemones, kurios yra būtinos tyrimams skatinti ir naujiems alternatyviems metodams, nenaudojant gyvūnų, kurti, pirmiausia pagal jos bendrąją mokslinių tyrimų programą.

(45)

Reikėtų skatinti trečiąsias šalis pripažinti Bendrijoje sukurtus alternatyvius metodus. Norint pasiekti šį tikslą, Komisija ir valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų žingsnių, kurie palengvintų šių metodų EBPO pripažinimą. Be to, Komisija, atsižvelgdama į Europos bendrijos bendradarbiavimo susitarimus, turėtų dėti pastangas, kad būtų pripažinti rezultatai, gauti Bendrijoje darant saugos bandymus, taikant alternatyvius metodus, kad neatsirastų kliūčių eksportuoti kosmetikos gaminius, kuriems buvo taikomi tokie metodai, ir būtų išvengta trečiųjų šalių reikalavimų kartoti gyvūnus naudojančius bandymus.

(46)

Reikia skaidrumo nurodant kosmetikos gaminiuose naudojamus ingredientus. Tokio skaidrumo būtų galima pasiekti ant pakuotės nurodant kosmetikos gaminyje naudotus ingredientus. Jei dėl praktinių priežasčių ingredientų neįmanoma nurodyti ant pakuotės, tokia informacija turėtų būti pridedama, kad vartotojas galėtų gauti šią informaciją.

(47)

Kad būtų užtikrintas vienodas ženklinimas ir būtų galima lengviau nustatyti kosmetikos ingredientus, Komisija turėtų sudaryti bendrųjų ingredientų pavadinimų glosarijų. Šis glosarijus neturėtų būti baigtinis kosmetikos gaminiuose naudojamų medžiagų sąrašas.

(48)

Siekiant informuoti vartotojus, turėtų būti pateiktos tikslios ir lengvai suprantamos nuorodos, susijusios su kosmetikos gaminių naudojimo trukme. Turint mintyje tai, kad vartotojai turėtų būti informuojami apie datą, iki kurios kosmetikos gaminys išlaikys savo pirminę funkciją ir lieka saugus, svarbu žinoti minimalaus tinkamumo termino datą, t. y. datą, iki kurios geriausia naudoti gaminį. Jei minimalaus tinkamumo terminas ilgesnis nei 30 mėnesių, vartotojai turėtų būti informuojami apie laikotarpį, kurį, atidarius kosmetikos gaminį, jis gali būti naudojamas visiškai nekenkiant vartotojui. Tačiau šis reikalavimas neturėtų būti taikomas tais atvejais, kai tinkamumo atidarius gaminį samprata neaktuali, t. y. reikalavimas neturėtų būti taikomas vienkartinio naudojimo gaminiams, gaminiams, kurių būklė neblogėja, ir neatidaromiems gaminiams.

(49)

VSMK nustatė, kad tam tikros cheminės medžiagos gali sukelti alerginę reakciją, todėl būtina apriboti jų naudojimą ir (arba) joms taikyti tam tikras sąlygas. Siekiant užtikrinti, kad vartotojai būtų tinkamai informuojami, tokios medžiagos turėtų būti paminėtos ingredientų sąraše ir reikėtų atkreipti vartotojų dėmesį į tai, kad gaminyje yra tokių medžiagų. Tokia informacija turėtų palengvinti sąlyčio alergijos diagnozavimą vartotojams ir jiems turėtų būti paprasčiau išvengti rizikos naudoti tokius kosmetikos gaminius, kurių jie negali toleruoti. Medžiagų, kurios tikriausiai sukeltų alergiją didelei daliai gyventojų, atveju turėtų būti svarstomi kiti apribojimai, pvz., draudimas ir koncentracijos apribojimas.

(50)

Vertinant kosmetikos gaminio saugą turėtų būti įmanoma atsižvelgti į kitose susijusiose srityse atlikto rizikos vertinimo rezultatus. Tokių duomenų naudojimas turėtų būti tinkamai pagrįstas ir pateisintas.

(51)

Vartotojai turėtų būti apsaugoti nuo klaidinančių teiginių apie kosmetikos gaminių veiksmingumą ir kitas jų savybes. Visų pirma taikytina 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje (11). Be to, Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, turėtų nustatyti bendrus kriterijus, susijusius su konkrečiais teiginiais apie kosmetikos gaminius.

(52)

Reikėtų suteikti galimybę nurodyti, kad kuriant kosmetikos gaminį nebuvo atliekami bandymai su gyvūnais. Komisija, tardamasi su valstybėmis narėmis, parengė gaires, kuriomis užtikrinama, kad skelbiant tokius teiginius būtų taikomi bendrieji kriterijai ir kad tokie teiginiai būtų vienodai interpretuojami, visų pirma, kad tokie tvirtinimai neklaidintų vartotojo. Rengdama tokias instrukcijas Komisija taip pat atsižvelgė į daug mažųjų ir vidutinių įmonių, sudarančių didžiąją dalį gamintojų, atliekančių „bandymus nenaudojant gyvūnų“, nuomonę ir į atitinkamų nevyriausybinių organizacijų nuomonę bei į vartotojų poreikį turėti galimybę praktiškai atskirti produktus pagal bandymų su gyvūnais kriterijus.

(53)

Be etiketėje pateiktos informacijos, vartotojams taip pat turėtų būti sudaryta galimybė atsakingo asmens prašyti tam tikros su gaminiu susijusios informacijos, kad rinkdamiesi gaminius jie būtų visapusiškai informuoti.

(54)

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento nuostatų, būtina veiksminga rinkos priežiūra. Todėl apie rimtą nepageidaujamą poveikį turėtų būti pranešama, o kompetentingos valdžios institucijos turėtų galimybę iš atsakingo asmens paprašyti kosmetikos gaminių, kuriuose yra medžiagų, keliančių rimtų abejonių dėl saugumo, sąrašo.

(55)

Šis reglamentas nepažeidžia valstybių narių galimybės laikantis Bendrijos teisės reglamentuoti, kaip sveikatos apsaugos specialistai ar vartotojai praneša kompetentingoms valstybių narių institucijoms apie rimtą nepageidaujamą poveikį.

(56)

Šis reglamentas nepažeidžia valstybių narių galimybės laikantis Bendrijos teisės reglamentuoti ekonominės veiklos vykdytojų, užsiimančių veikla kosmetikos gaminių srityje, įsisteigimą.

(57)

Jei nesilaikoma šio reglamento nuostatų, gali prireikti aiškios ir veiksmingos gaminių pašalinimo arba išėmimo iš rinkos procedūros. Jei įmanoma, tokia procedūra turėtų būti grindžiama galiojančiomis Bendrijos nesaugių prekių taisyklėmis.

(58)

Siekiant atsižvelgti į kosmetikos gaminius, kurie, nors ir atitikdami šio reglamento nuostatas, galėtų kelti pavojų žmonių sveikatai turėtų būti įvesta apsaugos procedūra.

(59)

Siekiant, kad būtų lengviau darniai įgyvendinti šį reglamentą, Komisija turėtų pateikti nuorodas, kurios sudarytų sąlygas vienodai aiškinti ir taikyti rimto pavojaus sampratą.

(60)

Siekiant nenukrypti nuo gerosios administravimo praktikos principų, visi kompetentingos valdžios institucijos sprendimai, susiję su rinkos priežiūra, turėtų būti tinkamai pagrįsti.

(61)

Kad būtų užtikrinta veiksminga rinkai pateikiamų gaminių kontrolė, būtinas labai glaudus kompetentingų institucijų administracinis bendradarbiavimas. Tai visų pirma susiję su abipuse pagalba tikrinant kitoje valstybėje narėje laikomas gaminių informacijos bylas.

(62)

Komisijai turėtų padėti VSMK – nepriklausoma rizikos vertinimo įstaiga.

(63)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (12).

(64)

Visų pirma, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai derinti šio reglamento priedus atsižvelgiant į technikos pažangą. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminiams šio reglamento elementams pataisyti, jos turėtų būti priimamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

(65)

Kai dėl neišvengiamų skubos priežasčių neįmanoma laikytis įprastų reguliavimo procedūros su tikrinimu terminų, Komisija, priimdama tam tikras priemones, susijusias su CMR medžiagomis, nanomedžiagomis ir galimu pavojumi žmonių sveikatai, turėtų turėti galimybę taikyti skubos procedūrą, numatytą Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje.

(66)

Valstybės narės turėtų nustatyti sankcijų, taikomų pažeidus šio reglamento nuostatas, taikymo taisykles ir užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(67)

Ekonominės veiklos vykdytojams, valstybėms narėms ir Komisijai reikia skirti pakankamai laiko prisitaikyti prie šiame reglamente numatytų pokyčių. Taigi tikslinga numatyti šiam prisitaikymui skirtą pakankamą pereinamąjį laikotarpį. Vis dėlto, siekiant užtikrinti sklandų perėjimą, ekonominių operacijų vykdytojams turėtų būti leidžiama dar prieš pasibaigiant pereinamajam laikotarpiui pateikti rinkai šio reglamento nuostatas atitinkančius kosmetikos gaminius.

(68)

Siekiant sustiprinti kosmetikos gaminių saugą ir stiprinti rinkos priežiūrą, nuo šio reglamento taikymo dienos rinkai pateikiami kosmetikos gaminiai turėtų atitikti reglamente numatytas pareigas, susijusias su saugos vertinimu, gaminio informacijos byla ir pranešimu, net jei panašios pareigos jau yra įvykdytos pagal Direktyvą 76/768/EEB.

(69)

Direktyvą 76/768/EEB reikėtų panaikinti. Vis dėlto, siekiant užtikrinti, kad sudėtingais atvejais būtų teikiama medicinos pagalba ir būtų vykdoma rinkos priežiūra, kompetentingos institucijos turėtų tam tikrą laikotarpį saugoti pagal Direktyvos 76/768/EEB 7 straipsnio 3 dalį ir 7a straipsnio 4 dalį gautą informaciją apie kosmetikos gaminius, ir tokį patį laikotarpį taip pat turėtų būti prieinama atsakingų asmenų saugoma informacija.

(70)

Šiuo reglamentu neturėtų būti apribotos valstybių narių prievolės, susijusios su direktyvų, nurodytų IX priedo B dalyje, perkėlimo į nacionalinę teisę galutiniais terminais.

(71)

Kadangi šio reglamento tikslo, t.y. sukurti kosmetikos gaminių vidaus rinką ir užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos apsaugą, susijusią su kosmetikos gaminių atitiktimi šiame Reglamente numatytiems reikalavimams, valstybės narės negali deramai pasiekti ir dėl veiksmų masto arba poveikio to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje numatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS, APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Taikymo sritis ir tikslas

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, kurias turi atitikti visi rinkai pateikiami kosmetikos gaminiai, kad būtų užtikrintas vidaus rinkos veikimas ir labai gera žmonių sveikatos apsauga.

2 straipsnis

Apibrėžtys

1.   Šiame reglamente naudojamų sąvokų apibrėžtys:

a)

„kosmetikos gaminys“– tai medžiaga arba mišinys, skirtas išorinėms žmogaus kūno dalims (epidermiui, plaukams, nagams, lūpoms ir išoriniams lyties organams) arba dantims ar burnos ertmės gleivinei, norint tik arba daugiausia valyti, kvėpinti, pakeisti išvaizdą, apsaugoti išlaikyti jų gerą būklę arba pašalinti kūno kvapus;

b)

„cheminė medžiaga“– natūralus arba gamybos proceso metu gautas cheminis elementas ir cheminių elementų junginys, įskaitant priedus, reikalingus jo stabilumui išlaikyti, ir priemaišas, atsirandančias gaminant, išskyrus tirpiklius, kurie gali būti atskirti nedarant poveikio cheminės medžiagos stabilumui ar nepakeičiant jos sudėties;

c)

„mišinys“– dviejų ar daugiau cheminių medžiagų mišinys ar tirpalas;

d)

„gamintojas“ – tai fizinis arba juridinis asmuo, kuris pagamina kosmetikos gaminį arba užsako suprojektuoti ar pagaminti tokį gaminį, taip pat pateikia tokį kosmetikos gaminį rinkai savo vardu arba su savo prekės ženklu;

e)

„platintojas“– tiekimo grandinėje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, išskyrus gamintoją arba importuotoją, kuris tiekia kosmetikos gaminį Bendrijos rinkai;

f)

„galutinis naudotojas“– kosmetikos gaminį naudojantis vartotojas arba profesionalus naudotojas;

g)

„tiekimas rinkai“ – tai kosmetikos gaminio, skirto platinti, vartoti ar naudoti Bendrijos rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba be jo;

h)

„pateikimas rinkai“– tai kosmetikos gaminio pateikimas Bendrijos rinkai pirmą kartą;

i)

„importuotojas“– tai Bendrijoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris tiekia kosmetikos gaminį Bendrijos rinkai iš trečiosios šalies;

j)

„darnusis standartas“– tai standartas, kurį viena iš Europos standartizacijos įstaigų, išvardytų 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką (13), I priede priėmė, remdamasi prašymu, Komisijos pateiktu pagal tos direktyvos 6 straipsnio nuostatas;

k)

„nanomedžiaga“– netirpi arba biologiškai atspari ir sąmoningai gaminama medžiaga, kurios vienas ar daugiau išorinių ar vidaus struktūros matmenų lygus 1–100 nm;

l)

„konservantai“– tai medžiagos, kuriomis išimtinai arba daugiausia siekiama sustabdyti mikroorganizmų dauginimąsi kosmetikos gaminiuose;

m)

„dažikliai“– tai medžiagos, kuriomis išimtinai arba daugiausia siekiama absorbcija arba matomos šviesos atspindžiu suteikti spalvą kosmetikos gaminiui, visam kūnui arba tam tikroms jo dalims; be to, dažikliais laikomi oksidiniai plaukų dažiklių prototipai;

n)

„UV filtrai“ – tai medžiagos kuriomis išimtinai arba daugiausia siekiama apsaugoti odą nuo tam tikros UV spinduliuotės ją absorbuojant, atspindint arba išsklaidant;

o)

„nepageidaujamas poveikis“– tai žmonių sveikatai kenksminga reakcija dėl įprasto arba pagrįstai numanomo kosmetikos gaminio naudojimo;

p)

„rimtas nepageidaujamas poveikis“– tai nepageidaujamas poveikis, dėl kurio atsiranda laikinų arba nuolatinių funkcinių sutrikimų, neįgalumas, guldoma į ligoninę, pasireiškia įgimtos anomalijos, iškyla staigi gyvybei pavojinga rizika arba mirštama;

q)

„pašalinimas“– tai bet kokia priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią kosmetikos gaminio tiekimui rinkai tiekimo grandinėje;

r)

„išėmimas“– tai bet kokia priemonė, kuria siekiama, kad būtų grąžintas galutiniam naudotojui jau pateiktas kosmetikos gaminys;

s)

„pagrindinė kosmetikos gaminio formulė“– tai formulė, kurioje nurodoma ingredientų kategorija arba veikimas ir jų maksimali koncentracija kosmetikos gaminyje, arba nurodoma kiekybinė ir kokybinė informacija, jei kosmetikos gaminiui netaikoma arba tik iš dalies taikoma ši formulė. Komisija pateikia nuorodas, kurios leistų nustatyti pagrindinę kosmetikos gaminio formulę ir nuolat ją koreguoti atsižvelgiant į techninę ir mokslinę pažangą.

2.   Taikant 1 dalies a punktą, medžiaga arba mišinys, skirtas ryti, įkvėpti, švirkšti ar implantuoti į žmogaus kūną, nelaikomi kosmetikos gaminiais.

3.   Komisija, atsižvelgdama į įvairias nanomedžiagų apibrėžtis, kurias skelbia įvairios institucijos, ir į nuolatinę technikos ir mokslo pažangą nanotechnologijų srityje, pritaiko 1 dalies k punkto nuostatas prie techninės ir mokslinės pažangos ir prie tarptautiniu lygmeniu sutartų apibrėžčių. Ši priemonė, kuria siekiama iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, tvirtinama pagal 32 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

II SKYRIUS

SAUGA, ATSAKOMYBĖ, LAISVAS JUDĖJIMAS

3 straipsnis

Sauga

Rinkai tiekiami kosmetikos gaminiai turi būti saugūs žmonių sveikatai, jei naudojami laikantis įprastų ar numanomų naudojimo reikalavimų, ypač atsižvelgiant į:

a)

pateikimą, įskaitant atitiktį Direktyvai 87/357/EEB;

b)

ženklinimą;

c)

su naudojimu ir išmetimu susijusius nurodymus;

d)

visas kitas nuorodas ar informaciją, kurias pateikia 4 straipsnyje numatytas atsakingas asmuo.

Įspėjimus pateikę 2 ir 4 straipsniuose nurodyti asmenys turi laikytis ir kitų minėtame reglamente nustatytų reikalavimų.

4 straipsnis

Atsakingas asmuo

1.   Rinkai pateikiami tik tie kosmetikos gaminiai, kuriems Bendrijoje skiriamas atsakingas juridinis ar fizinis asmuo.

2.   Atsakingas fizinis arba juridinis asmuo (toliau – „atsakingas asmuo“) užtikrina, kad kiekvienas kosmetikos gaminys rinkai būtų pateiktas laikantis tam tikrų šiame reglamente išvardytų prievolių.

3.   Už Bendrijoje pagamintą gaminį, kuris po to nebuvo eksportuotas ir vėl importuotas į Bendriją, atsako Bendrijoje įsisteigęs gamintojas.

Gamintojas raštišku pavedimu gali įgalioti Bendrijoje įsisteigusį asmenį būti atsakingu asmeniu, kuris raštu praneša apie savo sutikimą.

4.   Jei Bendrijoje pagaminto gaminio, kuris po to nebuvo eksportuotas ir vėl importuotas į Bendriją, gamintojas įsisteigęs ne Bendrijoje, jis raštišku pavedimu įgalioja Bendrijoje įsisteigusį asmenį būti atsakingu asmeniu, kuris raštu praneša apie savo sutikimą.

5.   Už kiekvieną importuotą rinkai pateiktą kosmetikos gaminį atsako jį importavęs asmuo.

Importuotojas raštišku pavedimu gali įgalioti Bendrijoje įsisteigusį asmenį būti atsakingu asmeniu, kuris raštu praneša apie savo sutikimą.

6.   Platintojas tampa atsakingu asmeniu, kai jis kosmetikos gaminį pateikia rinkai savo vardu ar su prekiniu ženklu arba taip pakeičia rinkai jau pateiktą gaminį, kad gali būti paveikta taikomų reikalavimų atitiktis.

Su kosmetikos gaminiu, kuris jau pateiktas rinkai, susijusios informacijos vertimas nėra laikomas šio produkto pakeitimu, kuris gali paveikti atitiktį šio reglamento taikomiems reikalavimas.

5 straipsnis

Atsakingo asmens prievolės

1.   Atsakingas asmuo užtikrina, kad laikomasi 3, 8, 10, 11 straipsnio, 12, 13, 14, 15, 16, 17 straipsnio, 18 straipsnių, 19 straipsnio 1, 2 ir 5 dalių, o taip pat 20, 21, 23 ir 24 straipsnio nuostatų.

2.   Atsakingi asmenys, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad rinkai jų pateiktas kosmetikos gaminys neatitinka taikomų reguliavimo nuostatų, nedelsiant taiko korekcines priemones, būtinas siekiant užtikrinti gaminio atitiktį arba pašalina jį iš rinkos, arba jį susigrąžina, jeigu būtina.

Be to, jei kosmetikos gaminys kelia pavojų žmonių sveikatai, atsakingi asmenys nedelsdami praneša valstybių narių, kurių rinkai jie tiekė tokius gaminius, ir valstybių narių, kuriose galima susipažinti su gaminio informacijos byla, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie bet kokias taikomas korekcines priemones.

3.   Šioms institucijoms pageidaujant, atsakingi asmenys bendradarbiauja su šiomis įstaigomis dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant išvengti kosmetikos gaminių, kuriuos jie pateikė rinkai, keliamos rizikos. Ypač to pagrįstai pageidaujančiai kompetentingai nacionalinei institucijai atsakingi asmenys suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai įrodyti kalba, kurią ta institucija gali lengvai suprasti.

6 straipsnis

Platintojų prievolės

1.   Pateikdami rinkai kosmetikos gaminius, platintojai rūpestingai laikosi taikomų reikalavimų.

2.   Prieš pateikdami kosmetikos gaminį rinkai platintojai patikrina, ar:

pateikta 19 straipsnio 1 punkto a, e ir g papunkčiuose ir 19 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodyta ženklinimo informacija;

išpildyti 19 straipsnio 5 dalyje numatyti kalbos reikalavimai;

nepasibaigė minimalaus tinkamumo terminas, kai yra taikoma 19 straipsnio 1 dalis.

3.   Jei platintojai mano ar turi pagrindo manyti, kad:

kosmetikos gaminys neatitinka šio reglamento reikalavimų, jie neteikia rinkai gaminio tol, kol jis neatitiks taikomų reikalavimų;

jų pateiktas rinkai kosmetikos gaminys neatitinka reglamento reikalavimų, jie taiko reikiamas korekcines priemones siekdami užtikrinti gaminio atitiktį arba pašalina jį iš rinkos, arba jį susigrąžina.

Be to, jei gaminys kelia pavojų, jie nedelsdami praneša valstybių narių, kurių rinkai jie tiekė tokius gaminius, atsakingam asmeniui ir kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie bet kokias taikomas korekcines priemones.

4.   Tuo metu, kai atsakomybė už gaminį tenka platintojams, jie užtikrina, kad sandėliavimo ir transportavimo sąlygos nepakenktų atitikčiai šiame reglamente nustatytiems reikalavimams.

5.   Kompetentingoms institucijoms pageidaujant, platintojai bendradarbiauja su jomis dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant išvengti gaminių, kuriuos jie pateikė rinkai, keliamos rizikos. Pagrįstai to pageidaujančiai kompetentingai nacionalinei institucijai platintojai visų pirma suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai 2 dalyje nustatytiems reikalavimams įrodyti kalba, kurią ta institucija gali lengvai suprasti.

7 straipsnis

Tiekimo grandinėje atliekamas nustatymas

Kompetentingų institucijų reikalavimu:

atsakingi asmenys identifikuoja platintoją, kuriam jie teikia kosmetikos gaminį;

platintojas nustato platintoją ar atsakingą asmenį, iš kurio gautas kosmetikos gaminys, ir platintoją, kuriam jis pateiktas.

Ši prievolė taikoma trejus metus nuo tos dienos, kai platintojas gavo kosmetikos gaminio siuntą.

8 straipsnis

Gera gamybos praktika

1.   Siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendinti 1 straipsnio tikslai, reikėtų, kad kosmetikos gaminių gamyba atitiktų geros gamybos praktikos principus.

2.   Preziumuojama, kad yra laikomasi geros gamybos praktikos tada, kai gamyba atitinka tam tikrus darniuosius standartus, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

9 straipsnis

Laisvas judėjimas

Valstybės narės negali dėl priežasčių, susijusių su šiame reglamente nustatytais reikalavimais, neleisti, uždrausti ar riboti šio reglamento reikalavimus atitinkančių kosmetikos gaminių pateikimą rinkai.

III SKYRIUS

SAUGOS ĮVERTINIMAS, GAMINIO INFORMACIJOS BYLA, PRANEŠIMAS

10 straipsnis

Saugos įvertinimas

1.   Siekdamas įrodyti, kad kosmetikos gaminys atitinka 3 straipsnio reikalavimus, atsakingas asmuo, prieš pateikdamas kosmetikos gaminį rinkai, užtikrina, kad, remiantis susijusia informacija, būtų atliktas kosmetikos gaminio saugos įvertinimas ir kad vadovaujantis I priedu būtų parengta kosmetikos gaminio saugos ataskaita.

Atsakingas asmuo užtikrina, kad:

a)

atliekant saugos vertinimą būtų atsižvelgiama į kosmetikos gaminio paskirtį ir numanomą atskirų galutinės sudėties ingredientų sisteminį poveikį;

b)

atliekant saugos vertinimą naudojamas tinkamas įrodymų visumos metodas siekiant peržiūrėti susijusius visų šaltinių duomenis;

c)

kosmetikos gaminio saugos ataskaita būtų atnaujinama atsižvelgiant į naują informaciją, gautą po gaminio pateikimo rinkai.

Pirmo papunkčio nuostatos taip pat taikomos kosmetikos gaminiams, apie kuriuos buvo pranešta pagal Direktyvą 76/768/EEB.

Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su visomis suinteresuotomis šalimis, priima tinkamas gaires, kurios sudarytų sąlygas įmonėms, visų pirma mažoms ir vidutinėms įmonėms, laikytis I priede nustatytų reikalavimų. Tos gairės priimamos laikantis 32 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

2.   Kaip nurodyta I priedo B dalyje, kosmetikos gaminio saugos įvertinimą atlieka asmuo, turintis farmacijos, toksikologijos, medicinos arba panašių disciplinų srityje aukštojo mokslo arba atitinkamos valstybės narės pripažįstamų lygiaverčių studijų diplomą arba kitus oficialius kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

3.   Siekiant įvertinti kosmetikos gaminio saugą, 1 dalyje minėtame saugos įvertinime nurodomi po 1988 m. birželio 30 d. atlikti neklinikiniai saugos tyrimai, kurie turi atitikti Bendrijos teisės aktus, susijusius su geros laboratorinės praktikos principais, jei jie taikomi atliekant tyrimus, arba kitus Komisijos arba Europos cheminių medžiagų agentūros lygiaverčiais pripažįstamus tarptautinius standartus.

11 straipsnis

Gaminio informacijos byla

1.   Kai kosmetikos gaminys pateikiamas rinkai, atsakingas asmuo administruoja kosmetikos gaminio informacijos bylą. Gaminio informacijos byla saugoma dešimt metų nuo tos dienos, kai paskutinė kosmetikos gaminio siunta buvo pateikta rinkai.

2.   Gaminio informacijos byloje nurodoma tokia informacija ir duomenys, kurie prireikus atnaujinami:

a)

kosmetikos gaminio aprašymas, pagal kurį gaminio informacijos bylą galima lengvai priskirti tam kosmetikos gaminiui;

b)

10 straipsnio 1 dalyje nurodyta kosmetikos gaminio saugos ataskaita;

c)

gamybos metodo aprašymas ir patvirtinimas, jog laikomasi 8 straipsnyje nurodytos geros gamybos praktikos;

d)

kosmetikos gaminio deklaruojamo efektyvumo įrodymas remiantis gaminio poveikio ar pobūdžio patvirtinimu;

e)

duomenis apie visus gamintojo, jo atstovų arba tiekėjų darytus bandymus su gyvūnais, kuriant kosmetikos gaminį arba įvertinant jo ir jo ingredientų saugumą, įskaitant visus bandymus su gyvūnais, padarytus vykdant trečiųjų šalių teisės aktų reikalavimus.

3.   Atsakingas asmuo saugo gaminio informacijos bylą elektronine arba kita forma savo adresu, nurodytu etiketėje, ir leidžia su ja susipažinti tos šalies, kurioje laikoma byla, kompetentingoms valdžios institucijoms.

Gaminio informacijos byloje pateikta informacija pateikiama tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms lengvai suprantama kalba.

4.   Šio straipsnio 1–3 dalyse numatyti reikalavimai taip pat taikomi kosmetikos gaminiams, apie kuriuos buvo pranešta pagal Direktyvą 76/768/EEB.

12 straipsnis

Mėginių ėmimas ir analizė

1.   Kosmetikos gaminių mėginiai imami ir analizuojami taikant patikimus ir atkartojamus metodus.

2.   Jei nėra taikytinų Bendrijos teisės aktų, taikomi patikimi ir atkartojami metodai, jei naudojamas metodas atitinka susijusius darniuosius standartus, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

13 straipsnis

Pranešimas

1.   Prieš pateikdamas kosmetikos gaminį rinkai, atsakingas asmuo el. priemonėmis Komisijai nurodo:

a)

kosmetikos gaminio kategoriją ir jo pavadinimą ar pavadinimus, padedančius nustatyti gaminį;

b)

atsakingo asmens vardą, pavardę ar pavadinimą ir adresą, kur galima susipažinti su gaminio informacijos byla;

c)

kilmės šalį importo atveju;

d)

valstybę narę, į kurios rinką pateiktas kosmetikos gaminys;

e)

fizinio asmens, į kurį prireikus galima kreiptis, kontaktinius duomenis;

f)

ar yra medžiagų nanomedžiagų pavidalu;

i)

jų identiškumą, įskaitant jo cheminį pavadinimą (Tarptautinės teorinės ir taikomosios chemijos sąjungos (angl. IUPAC) pavadinimas) ir kitus deskriptorius, kaip nurodyta šio reglamento II–VI priedų preambulės 2 punkte;

ii)

numatyti galimas poveikio sąlygas;

g)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalį klasifikuojamų kaip 1A arba 1B kategorijos kancerogeninių, mutageninių arba toksiškai veikiančių reprodukciją medžiagų (CMR) pavadinimą ir Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (CAS) arba EB numerį;

h)

pagrindinę formulę, pagal kurią kilus problemoms, būtų galima suteikti skubią ir tinkamą medicininę pagalbą.

Pirmo papunkčio nuostatos taip pat taikomos kosmetikos gaminiams, apie kuriuos buvo pranešta pagal Direktyvą 76/768/EEB.

2.   Kai kosmetikos gaminys pateikiamas rinkai, atsakingas asmuo praneša Komisijai apie jo autentišką etiketę ir, jei įskaitoma, atitinkamos pakuotės fotografiją.

3.   Nuo 2013 m. liepos 11 d. platintojas, kuris valstybėje narėje platina gaminį, jau pateiktą rinkai kitoje valstybėje narėje, ir kuris savo iniciatyva išverčia bet kurią to gaminio etiketės dalį tam, kad atitiktų nacionalinės teisės aktus, Komisijai elektroninėmis priemonėmis pateikia šią informaciją:

a)

kosmetikos gaminio kategoriją, jo pavadinimą valstybėje narėje, iš kurios jis išsiųstas ir jo pavadinimą valstybėje narėje, kurioje jis tiekiamas, leidžiantį nustatyti jo identiškumą;

b)

valstybę narę, į kurią tiekiamas šis kosmetikos gaminys;

c)

savo pavadinimą (pavardę) ir adresą;

d)

atsakingo asmens vardą, pavardę ir adresą, kur galima susipažinti su gaminio informacijos byla.

4.   Kai kosmetikos gaminys buvo pateiktas rinkai iki 2013 m. liepos 11 d., tačiau nuo tos datos nebetiekiamas rinkai, platintojas, kuris teikia šį gaminį į valstybę narę po šios dienos atsakingam asmeniui teikia šią informaciją:

a)

kosmetikos gaminio kategoriją, jo pavadinimą valstybėje narėje, iš kurios jis išsiųstas ir jo pavadinimą valstybėje narėje, kurioje jis tiekiamas, leidžiantį nustatyti jo identiškumą;

b)

valstybę narę, į kurią tiekiamas šis kosmetikos gaminys;

c)

savo pavadinimą (pavardę) ir adresą.

Remdamasis šia informacija atsakingas asmuo elektroniniu būdu pateikia Komisijai šio straipsnio 1 dalyje nustatytą informaciją, jei valstybėje narėje, į kurią teikiamas kosmetikos gaminys, nebuvo pateikti pranešimai vadovaujantis Direktyvos 76/768/EEB 7 straipsnio 3dalies, 7a straipsnio 4 dalies nuostatomis.

5.   Komisija nedelsdama elektroniniu būdu visoms kompetentingoms institucijoms perduoda 1 dalies a–g punktuose ir 2 bei 3 dalyse nurodytą informaciją.

Šią informaciją kompetentingos institucijos gali naudoti tik rinkos priežiūros, rinkos analizės, vertinimo ir informacijos apie vartotojus rinkimo tikslais vadovaujantis 25, 26 ir 27 straipsniais.

6.   Komisija nedelsdama elektroniniu būdu 1, 2 ir 3 dalyse nurodytą informaciją perduoda apsinuodijimų kontrolės ir panašiems centrams, jei tokie centrai yra įsteigti valstybėse narėse.

Šią informaciją tokie centrai gali naudoti tik gydymo tikslais.

7.   Jei 1, 3 ir 4 dalyse nurodyta informacija keičiasi, atsakingas asmuo ar platintojas nedelsdamas ją atnaujina.

8.   Komisija, atsižvelgdama į techninę ir mokslinę pažangą bei specifinius su rinkos priežiūra susijusius poreikius, gali keisti 1-7 dalis įtraukdama daugiau reikalavimų.

Tos priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento dalis, priimamos laikantis reguliavimo procedūros su tikrinimu, nustatytos 32 straipsnio 3 dalyje.

IV SKYRIUS

TAM TIKRŲ MEDŽIAGŲ APRIBOJIMAI

14 straipsnis

Prieduose išvardytų medžiagų apribojimai

1.   Nedarant poveikio 3 straipsnio taikymui, kosmetikos gaminių sudėtyje negali būti:

a)

draudžiamų medžiagų

II priede išvardytų draudžiamų medžiagų;

b)

ribojamų medžiagų

ribojamų medžiagų, kurios panaudotos nesilaikant III priede nustatytų apribojimų;

c)

dažiklių

i)

IV priede neišvardintų dažiklių ir dažiklių, kurie išvardyti, bet naudojami nesilaikant to priedo reikalavimų, išskyrus 2 dalyje nurodytus plaukų dažymo gaminius;

ii)

nepažeidžiant b, d, i punktų ir punkto i papunkčio, medžiagų, kurios išvardytos IV priede, tačiau neskirtos naudoti kaip dažikliai ir kurios naudojamos nesilaikant to priedo reikalavimų;

d)

konservantų

i)

konservantų, išskyrus išvardytus V priede, ir konservantų, kurie išvardyti, bet naudojami nesilaikant to priedo reikalavimų;

ii)

nepažeidžiant b punkto, c punkto i papunkčio bei e punkto i papunkčio, V priede išvardytų medžiagų, kurios neskirtos naudoti kaip konservantai ir kurios naudojamos nesilaikant to priedo reikalavimų;

e)

UV filtrų

i)

kitų UV filtrų nei išvardyti VI priede ir UV filtrų, kurie jame išvardyti, bet naudojami nesilaikant to priedo reikalavimų;

ii)

nepažeidžiant b punkto, c punkto i papunkčio bei d punkto i papunkčio, VI priede išvardytų medžiagų, kurios neskirtos naudoti kaip UV filtrai ir kurios naudojamos nesilaikant to priedo reikalavimų.

2.   Atsižvelgiant į Komisijos sprendimą praplėsti IV priedo taikymo sritį plaukų dažymo gaminiams, tokių gaminių sudėtyje negali būti plaukų, išskyrus blakstienas, dažiklių, kurie nėra nurodyti IV priede, ir plaukų, išskyrus blakstienas, dažiklių, kurie yra tame priede nurodyti, tačiau naudojami nesilaikant to priedo reikalavimų.

Pirmoje pastraipoje nurodytas Komisijos sprendimas, kuriuo siekiama iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, priimamas laikantis reguliavimo procedūros su tikrinimu, nurodytos 32 straipsnio 3 dalyje.

15 straipsnis

Medžiagos, klasifikuojamos kaip CMR medžiagos

1.   Kosmetikos gaminiuose draudžiama naudoti chemines medžiagas, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalį klasifikuojamos kaip 2 kategorijos CMR medžiagos. Tačiau cheminė medžiaga, priskirta 2 kategorijai, gali būti naudojama kosmetikos gaminiuose, jei VSMK ją įvertina ir nustato, kad ją saugu naudoti kosmetikos gaminiuose. Šiam tikslui pasiekti Komisija priima visas būtinas priemones šio reglamento 32 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

2.   Kosmetikos gaminiuose draudžiama naudoti chemines medžiagas, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalį klasifikuojamos kaip 1A ar 1B kategorijų CMR medžiagos.

Vis dėlto šias medžiagas, pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalį priskirtos 1A ar 1B kategorijų CMR medžiagoms, galima išimties tvarka naudoti kosmetikos gaminiuose, jei laikomasi visų šių reikalavimų:

a)

jos atitinka maisto saugos reikalavimus, nustatytus 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 178/2002, nustatančiu maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiu Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiu su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (14);

b)

alternatyvų analize patvirtinama, kad neturima tinkamų pakaitinių medžiagų;

c)

jei jos naudojamos ypatingai gaminio kategorijai, kurio poveikis yra žinomas; ir

d)

VSMK jas įvertino ir nustatė, kad jas saugu naudoti, ypač atsižvelgiant į tokių gaminių poveikį ir bendrą jų poveikį iš kitų svarbių šaltinių, taip pat ypač atsižvelgiant į pažeidžiamus gyventojus.

Kad kosmetikos gaminiai nebūtų naudojami netinkamai, jie aiškiai ženklinami, vadovaujantis šio reglamento 3 straipsnio nuostatomis ir atsižvelgiant į galimą pavojų, kurį gali sukelti juose esančios pavojingos medžiagos ir jų poveikis.

Siekdama įgyvendinti šios pastraipos nuostatas, Komisija, laikydamasi šio reglamento 32 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu, ne vėliau kaip per 15 mėnesių po konkrečių medžiagų įtraukimo į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalį, iš dalies keičia šio reglamento priedus.

Ypatingos skubos atvejais Komisija gali taikyti šio reglamento 32 straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos procedūrą.

Komisija įpareigoja VSMK šias medžiagas įvertinti iš naujo, kai tik kyla saugos problemų, ir ne rečiau nei kas penkerius metus, jas įtraukus į III–VI priedus.

3.   Iki 2012 m. sausio 11 d. Komisija užtikrina, kad bus parengtos atitinkamos gairės, kurių tikslas – visų poveikio vertinimų parengimo ir naudojimo suderintas metodas vertinant saugų CMR medžiagų naudojimą. Šios gairės rengiamos konsultuojantis su VSMK, ECHA, EFSA ir kitomis susijusiomis suinteresuotomis šalimis, jei reikia, remiantis susijusia pažangiąja patirtimi.

4.   Bendrijoje ar tarptautiniu lygmeniu sutarus dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatomos medžiagos, trikdančios endokrininės sistemos veiklą, arba 2015 m. sausio 11 d., Komisija peržiūri šį reglamentą, atsižvelgdama į endokrininės sistemos veiklą trikdančias medžiagas.

16 straipsnis

Nanomedžiagos

1.   Visų kosmetikos gaminių, kuriuose yra nanomedžiagų, atveju užtikrinama aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga.

2.   Šio straipsnio nuostatos netaikomos nanomedžiagoms, naudojamoms kaip dažikliai, UV filtrai arba konservantai, kurios įtrauktos į 14 straipsnį, jei nenurodyta kitaip.

3.   Be pranešimo pagal 13 straipsnio nuostatas, atsakingas asmuo prieš 6 mėnesius iki pateikimo rinkai elektroniniu būdu taip pat praneša Komisijai apie kosmetikos gaminius, kuriuose yra nanomedžiagų, išskyrus tuos gaminius, kuriuos anksčiau tas pats atsakingas asmuo jau pateikė rinkai 2013 m. sausio 11 d..

Pastaruoju atveju atsakingas asmuo elektroniniu būdu praneša Komisijai apie kosmetikos gaminius, kuriuose yra nanomedžiagų nuo 2013 m. sausio 11 d. iki 2013 m. liepos 11 d., taip pat pranešdamas pagal 13 straipsnio nuostatas.

Pirma ir antra pastraipos netaikomos kosmetikos gaminiams, kuriuose yra nanomedžiagų, jei jie atitinka šio reglamento III priede išdėstytus reikalavimus.

Komisijai pateikiama ši informacija:

a)

nanomedžiagos tapatybė, įskaitant jos cheminį pavadinimą (IUPAC) pavadinimas) ir kitus aprašymus, išvardytus II-IV priedų preambulės 2 punkte;

b)

nanomedžiagos savybės, įskaitant dalelyčių dydį, fizines ir chemines savybes;

c)

apskaičiuotas kosmetikos gaminiuose, kurie bus pateikiami rinkai per metus, esantis nanomedžiagos kiekis;

d)

nanomedžiagų toksikologiniai duomenys;

e)

duomenys apie medžiagos saugą, susiję su kosmetikos gaminio kategorija, kurioje jis panaudojamas;

f)

pagrįstai numatomos poveikio sąlygos.

Atsakingas asmuo gali raštu suteikti kitam juridiniam arba fiziniam asmeniui įgaliojimus pranešti Komisijai apie nanomedžiagas ir turi apie tai informuoti Komisiją.

Pateiktiems toksikologiniams duomenims Komisija suteikia identifikavimo numerį, kuris gali pakeisti pirmiau minėtą d punktą.

4.   Jei Komisijai kyla abejonių dėl naudojamos nanomedžiagos saugos, Komisija nedelsdama prašo VSMK pateikti nuomonę dėl šių nanomedžiagų saugos, kai jos naudojamos šių kategorijų produktuose pagrįstai numatomomis poveikio sąlygomis. Komisija šią informaciją skelbia viešai. VSMK pateikia savo nuomonę per šešis mėnesius nuo Komisijos užklausos. Jei VSMK nustato, kad trūksta kokių nors būtinų duomenų, Komisija iš atsakingo asmens reikalauja juos pateikti per nustatytą pagrįstą laikotarpį, kurio pratęsti negalima. VSMK pateikia savo nuomonę per šešis mėnesius po papildomų duomenų pateikimo. Visuomenei suteikiama galimybė susipažinti su komiteto išvada.

5.   Komisija gali bet kuriuo metu pradėti procedūra, nustatytą 4 dalyje, jei kyla abejonių dėl naudojamos nanomedžiagos saugos, pvz., trečiai šaliai pateikus naują informaciją.

6.   Atsižvelgdama į VSMK nuomonę, jei yra potenciali rizika žmonių sveikatai, taip pat jei trūksta informacijos, Komisija gali iš dalies pakeisti II ir III priedus.

7.   Komisija, atsižvelgdama į techninę ir mokslinę pažangą, gali pakeisti 3 dalį įtraukdama naujus reikalavimus.

8.   Šio straipsnio 6 ir 7 dalyje minimos priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, priimamos laikantis 32 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

9.   Ypatingos skubos atvejais Komisija gali taikyti 32 straipsnio 4 dalyje nurodytą procedūrą.

10.   Komisija pateikia šią informaciją:

a)

Iki 2014 m. sausio 11 d. Komisija pateikia visų rinkai pateiktų kosmetikos gaminiuose naudojamų nanomedžiagų katalogą, įskaitant medžiagas atskirame skirsnyje, naudojamas kaip dažikliai, UV filtrai ir konservantai, nurodant kosmetikos gaminių kategorijas ir pagrįstai numatomas poveikio sąlygas. Šis katalogas turi būti reguliariai atnaujinamas ir viešai skelbiamas.

b)

Komisija teikia Europos Parlamentui ir Tarybai metinę būklės ataskaitą, kurioje teikia informaciją apie nanomedžiagų naudojimo pokyčius kosmetikos gaminiuose Bendrijoje, įskaitant naudojimą kaip dažikliai, UV filtrai ir konservantai, atskirame skirsnyje. Pirmą kartą ataskaita pateikiama ne vėliau 2014 m. liepos 11 d.. Atnaujinant ataskaitoje apibendrinamos visų pirma naujos nanomedžiagos naujose gaminių kategorijose, apie kurias pranešta, pranešimų skaičius, pažanga, pasiekta rengiant nanomedžiagų vertinimo metodus ir saugos vertinimo gaires, taip pat pateikiama informacija apie tarptautinio bendradarbiavimo programas.

11.   Komisija reguliariai persvarsto šio reglamento nuostatas dėl nanomedžiagų, atsižvelgdama į mokslo pažangą, o prireikus, siūlo atitinkamus šių nuostatų pakeitimus.

Pirma peržiūra turi įvykti iki 2018 m. liepos 11 d..

17 straipsnis

Uždraustų medžiagų likučiai

Draudžiamos medžiagos likučiai, atsitiktinai atsiradę dėl sintetinių arba natūralių ingredientų priemaišų, gamybos proceso, sandėliavimo bei išsiskyrimo iš pakuočių, leidžiami, jei jie techniškai neišvengiami, laikantis geros gamybos praktikos, ir atitinka 3 straipsnį.

V SKYRIUS

BANDYMAI SU GYVŪNAIS

18 straipsnis

Bandymai su gyvūnais

1.   Nedarant poveikio bendriems įsipareigojimams pagal 3 straipsnį, draudžiama:

a)

pateikti rinkai kosmetikos gaminius, kurių galutinė sudėtis, norint kad ji atitiktų šio reglamento reikalavimus, buvo bandoma su gyvūnais taikant kitus metodus, jei alternatyvus metodas buvo įteisintas ir priimtas Bendrijos lygiu, atsižvelgiant į EBPO vykdomo įteisinimo eigą;

b)

pateikti rinkai kosmetikos gaminius, turinčius ingredientų arba jų derinių, kurie, siekiant laikytis šio reglamento reikalavimų, buvo bandomi su gyvūnais taikant kitus metodus, jei alternatyvus metodas buvo įteisintas ir priimtas Bendrijos lygiu, deramai atsižvelgiant į EBPO vykdomo įteisinimo eigą;

c)

Bendrijoje bandyti su gyvūnais gatavus kosmetikos gaminius siekiant, kad jie atitiktų šio reglamento reikalavimus;

d)

Bendrijoje bandyti su gyvūnais ingredientus arba ingredientų derinius siekiant, kad jie atitiktų šio reglamento reikalavimus, vėliausiai nuo tos dienos, nuo kurios reikalaujama šiuos bandymus pakeisti vienu arba keliais įteisintais alternatyviais metodais, išvardytais 2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 440/2008, kuriuo nustatomi bandymų metodai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (15), arba šio reglamento VIII priede.

2.   Komisija po konsultacijų su VSMK bei su Europos alternatyvių metodų įteisinimo centru (ECVAM) ir atsižvelgdama į EBPO vykdomo įteisinimo eigą, parengė 1 dalies a, b ir d punktų nuostatų įgyvendinimo kalendorinius planus, įskaitant galutinius įvairių bandymų laipsniško nutraukimo terminus. Grafikai pateikti visuomenei 2004 m. spalio 1 d. ir nusiųsti Europos Parlamentui bei Tarybai. 1 dalies a, b ir d punktų įgyvendinimo laikotarpis buvo iki 2009 m. kovo 11 d.

Kalbant apie kartotinių dozių toksiškumo, toksiškumo reprodukcijai ir toksikokinetinius bandymus, kurių alternatyvūs metodai vis dar nėra pradėti nagrinėti, 1 dalies a ir b punktų įgyvendinimo laikotarpis neturi tęstis ilgiau nei iki 2013 m. kovo 11 d.

Komisija tiria galimus techninius sunkumus, kylančius dėl bandymų draudimo laikymosi, ypač toksiškumo, toksiškumo reprodukcijai ir toksikokinetinių bandymų, kurių alternatyvūs metodai vis dar nėra nagrinėjami. Informacija apie šių tyrimų pradinius ir galutinius rezultatus įtraukiama į pagal 35 straipsnį teikiamas metines ataskaitas.

Remiantis šiomis metinėmis ataskaitomis ir po konsultacijų su pirmoje pastraipoje minėtomis organizacijomis, iki 2009 m. kovo 11 d. galėtų būti adaptuoti grafikai, susiję su pirma pastraipa, o iki 2013 m. kovo 11 d. gali būti adaptuoti grafikai, susiję su antra pastraipa.

Komisija tiria pažangą bei galutinių terminų atitikimą ir galimus techninius sunkumus, susijusius su draudimu atlikti bandymus. Komisijos tyrimų informacija apie pradinius ir galutinius rezultatus įtraukiama į metines ataskaitas, pateikiamas pagal 35 straipsnį. Jei po šių tyrimų Komisija ne vėliau kaip likus dviems metams iki galutinio termino, nurodyto straipsnio antrojoje pastraipoje, padaro išvadą, kad dėl techninių priežasčių vienas arba daugiau bandymų, nurodytų toje straipsnio pastraipoje, nebus sukurti ir įteisinti iki šioje dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos, ji apie tai praneša Europos Parlamentui ir Tarybai ir pagal Sutarties 251 straipsnį pateikia teisės akto pasiūlymą.

Išskirtinėmis aplinkybėmis, jei kyla didelis susirūpinimas dėl konkretaus kosmetikos gaminio ingrediento saugos, valstybė narė gali prašyti Komisijos leisti taikyti nuo straipsnio 1 dalies nukrypti leidžiančią nuostatą. Prašyme aptariama situacija ir nurodomos būtinos priemonės. Remdamasi šiuo prašymu, Komisija po konsultacijų su VSMK priimdama motyvuotą sprendimą, gali leisti taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą. Šiame leidime turi būti išdėstytos leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo sąlygos, susijusios su konkrečiais tikslais, trukme ir rezultatų ataskaita.

Leidžiančios nukrypti nuostatos taikomos tik tuo atveju, jei:

a)

ingredientas plačiai naudojamas ir negali būti pakeistas kitu ingredientu, galinčiu atlikti panašią funkciją;

b)

pateikiami neginčijami konkrečios žmonių sveikatos problemos įrodymai, o būtinumas daryti bandymus su gyvūnais patvirtinamas ir įrodomas pateikiant išsamų tyrimų protokolą, pateiktą įvertinimui pagrįsti.

Sprendimas dėl leidimo, jo taikymo sąlygos ir gautas galutinis rezultatas yra metinės ataskaitos, kurią pagal 35 straipsnį reikia pateikti Komisijai, dalis.

Šeštoje pastraipoje nurodytos priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, priimamos laikantis 32 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

3.   Šiame ir 20 straipsnyje:

a)

„gatavas kosmetikos gaminys“- rinkai pateiktas galutinės sudėties kosmetikos gaminys, kurį gali įsigyti galutinis naudotojas, arba gaminio prototipas;

b)

„prototipas“- pirmasis modelis arba projektas, kuris dar negaminamas partijomis, bet pagal kurį gaminamas arba galutinai sukuriamas galutinis kosmetikos gaminys.

VI SKYRIUS

VARTOTOJŲ INFORMAVIMAS

19 straipsnis

Ženklinimas

1.   Nepažeidžiant kitų šio straipsnio nuostatų kosmetikos gaminiai gali būti pateikiami rinkai tik tuomet, kai ant pakuotės neištrinamomis, lengvai įskaitomomis ir gerai matomomis raidėmis pateikiama tokia informacija:

a)

atsakingo asmens pavadinimas arba registruotas pavadinimas bei adresas. Ši informacija gali būti pateikta sutrumpintai, jei iš to sutrumpinimo galima atpažinti tą asmenį ir jo adresą. Jei nurodomi keli adresai, išskiriamas tas adresas, kuriuo atsakingas asmuo laiko gaminio informacijos bylą. Importuojamų kosmetikos gaminių atveju turi būti nurodyta kilmės šalis;

b)

nominalus turinys, nurodytas masės arba tūrio vienetais pakavimo metu; šis reikalavimas netaikomas pakuotėms, kuriose yra mažiau kaip penki gramai arba penki mililitrai gaminio, nemokamiems gaminių pavyzdžiams bei pakuotėms, kuriose gaminio yra tik vienam kartui; jeigu pakuotėje yra keli gaminio vienetai, kurių svoris arba tūris pavieniui nėra svarbus, ant kiekvieno vieneto informacijos apie masę arba tūrį pateikti nereikia, jeigu ant bendros pakuotės nurodyta, kiek vienetų joje yra. Jeigu vienetų kiekis pakuotėje aiškiai matyti iš išorės arba jeigu pakuotės turinys dažniausiai parduodamas vienetais, šios informacijos ant pakuotės pateikti nereikia;

c)

data, iki kurios tinkamomis sąlygomis laikomas kosmetikos gaminys išlaiko savo pirminę funkciją, o svarbiausia – atitinka 3 straipsnio reikalavimus (toliau – „minimalaus tinkamumo termino data“).

Prieš pačią datą arba vietą ant pakuotės, kurioje ši data yra užrašyta, nurodomas VII priedo 3 punkte pateiktas simbolis arba žodžiai: „Geriausias naudoti iki“.

Minimalaus tinkamumo termino data pažymima aiškiai, ją sudaro mėnuo ir metai arba diena, mėnuo ir metai, užrašyti pateikta tvarka. Jei būtina, šią informaciją galima papildyti nurodant sąlygas, kurias reikia įvykdyti nurodytai naudojimo trukmei užtikrinti.

Kosmetikos gaminių, kurių minimalus tinkamumo terminas yra ilgesnis kaip 30 mėnesių, minimalaus tinkamumo termino datos nurodyti nebūtina. Tokiems gaminiams nurodomas laikas atidarius, per kurį gaminys yra saugus ir gali būti naudojamas visiškai nepakenkiant vartotojui. Ši informacija pažymima VII priedo 2 punkte pateiktu simboliu, nurodant trukmę (mėnesiais ir (arba) metais), išskyrus tuos atvejus, kai tinkamumo terminas po atidarymo nesvarbus;

d)

konkretūs nurodymai dėl atsargumo priemonių, kurių reikės laikytis naudojant, bent jau išvardytųjų III–VI prieduose ir kita įspėjančioji informacija ant profesionaliam naudojimui skirtų kosmetikos gaminių;

e)

gamybos partijos numeris arba kosmetikos gaminių identifikavimo nuoroda. Jeigu to padaryti neįmanoma dėl praktinių priežasčių (pvz., kosmetikos gaminiai yra per maži) ši informacija turi būti pateikta tik ant pakuotės;

f)

kosmetikos gaminio funkcija, nebent tai aišku pagal jo pateikimą;

g)

ingredientų sąrašas. Ši informacija gali būti pateikiama tik ant antrinės pakuotės. Sąrašas turi prasidėti terminu „Ingredients“.

Šioje dalyje „ingredientas“ – tai bet kokia medžiaga arba medžiagų mišinys, tikslingai naudojamas kosmetikos gaminiams gaminti gamybos proceso metu. Tačiau toliau nurodomi elementai nelaikomi ingredientais:

i)

naudotų žaliavų priemaišos;

ii)

pagalbinės techninės medžiagos, kurios naudotos ruošiant, bet kurių nėra galutiniame produkte.

Kvapų bei aromatinėms kompozicijoms ir jų žaliavoms apibūdinti vartojami terminai „parfum“ arba „aroma“. Be to, ingredientų sąraše be „parfum“ arba „aroma“ terminų nurodomos cheminės medžiagos, apie kurių buvimą būtina paminėti pagal III priedo lentelės skiltyje „kita“ pateiktas nuorodas.

Ingredientų sąrašas sudaromas masės, kokios jie buvo gaminant kosmetikos gaminį, mažėjimo tvarka. Mažesnės nei 1 % koncentracijos ingredientai gali būti išvardyti bet kokia tvarka po ingredientų, kurių koncentracija didesnė kaip 1 %.

Visos gaminiuose esančios nanomedžiagos aiškiai nurodomos ingredientų sąraše. Tokių medžiagų pavadinimai baigiasi žodeliu „nano“ skliausteliuose.

Dažikliai, išskyrus plaukų (neskaitant blakstienų) dažiklius, gali būti išvardyti bet kokia tvarka po kitų kosmetikos ingredientų. Jei rinkai pateikiami dekoratyviniai kelių atspalvių kosmetikos gaminiai, sąraše galima išvardyti visus spalvų gamai gauti naudotus dažiklius, išskyrus plaukų (neskaitant blakstienų) dažiklius, su sąlyga, kad pridedami žodžiai „sudėtyje gali būti“ arba simbolis „+/-“. Prireikus taikoma Spalvos indekso (CI) nomenklatūra.

2.   Jei dėl praktinių priežasčių neįmanoma pateikti 1 dalies d ir g punktuose nurodytos informacijos, taikomos šios nuostatos:

informacija turi būti pateikta pridėtame arba pritvirtintame lapelyje, etiketėje, juostelėje arba kortelėje;

ši informacija nurodoma sutrumpintai arba išspausdinant VII priedo 1 punkte pateiktą ženklą ant pirminės ir antrinės pakuotės (taikoma 1 dalies d punkte nurodytai informacijai) arba ant antrinės pakuotės (taikoma 1 dalies g punkte nurodytai informacijai), išskyrus jei tai praktiškai nereikalinga.

3.   Jei dėl praktinių priežasčių ant muilo, vonios burbulų ar kitų smulkių kosmetikos gaminių 1 dalies g punkte nurodytos informacijos neįmanoma pateikti etiketėje, žymelėje, juostoje, kortelėje ar pridėtame lapelyje, tie duomenys pateikiami tiesiog ant pačios taros, kurioje kosmetikos gaminys pateikiamas parduoti.

4.   Jeigu kosmetikos gaminiai yra nefasuoti, pakuojami tik prekybos vietoje pirkėjo pageidavimu arba fasuojami tiesioginiam pardavimui, valstybės narės patvirtina išsamias taisykles, nustatančias, kaip ant jų turi būti pateikta 1 dalyje nurodyta informacija.

5.   Kokia kalba pateikiama 1 dalies b, c, d ir f punktuose ir 2, 3 ir 4 dalyse minėta informacija, nustatoma valstybių narių, kurioje gaminį gali įsigyti galutinis naudotojas, teisės aktais.

6.   Pateikiant 1 dalies g punkte minėtą informaciją, naudojamas 33 straipsnio glosarijuje nurodytas bendrasis ingrediento pavadinimas. Jei bendrojo ingrediento pavadinimo nėra, naudojamas bendrai priimtos ingredientų nomenklatūros terminas.

20 straipsnis

Teiginiai apie gaminį

1.   Ženklinant, pateikiant rinkai ir reklamuojant kosmetikos gaminius, draudžiama naudoti formuluotes, pavadinimus, prekės ženklus, vaizdinius ar kitus ženklus, kurie perkeltine ar kita prasme įteigtų, kad gaminiai turi savybių arba funkcijų, kurių iš tiesų neturi.

2.   Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, parengia veiksmų planą, susijusį su teiginiais apie gaminį, ir nustato bendrų kriterijų, kuriais grindžiami teiginiai apie gaminį, prioritetus.

Pasikonsultavusi su VSMK ar kitomis susijusiomis institucijomis Komisija patvirtina bendrų kriterijų, kaip pateikti leistinų teiginių apie kosmetikos gaminius, sąrašą, taikydama šio reglamento 32 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu ir atsižvelgdama į Direktyvos 2005/29/EB nuostatas.

Iki 2016 m. liepos 11 d. Komisija teikia Europos Parlamentui ir Tarybai informacijos pateikimo remiantis pagal pirmesnę pastraipą patvirtintais kriterijais ataskaitą. Jei ataskaitoje padaroma išvada, kad apie kosmetikos gaminius pateikiami teiginiai neatitinka bendrų kriterijų, Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, imasi tinkamų priemonių, siekdama užtikrinti atitiktį.

3.   Jei gamintojas ir jo tiekėjai nedarė arba neužsakė padaryti kokių nors gatavo kosmetikos gaminio, jo prototipo arba kurio nors gaminyje esančio ingrediento bandymų su gyvūnais, arba nenaudojo kokio nors ingrediento, kuris kitų buvo bandomas su gyvūnais, norint sukurti naują kosmetikos gaminį, atsakingas asmuo ant produkto pakuotės arba bet kokiame kitame dokumente, pranešime, etiketėje, žiede arba juostelėje, pridedamoje arba skirtoje kosmetikos gaminiui apibūdinti, gali nurodyti, kad bandymai su gyvūnais nebuvo daromi.

21 straipsnis

Galimybė visuomenei susipažinti su informacija

Nepažeidžiant komercinių paslapčių ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugos, atsakingas asmuo užtikrina, kad kokybinė ir kiekybinė kosmetikos gaminio sudėtis ir, jei tai kvepalų ir aromatinės kompozicijos – informacija apie kompozicijos pavadinimą bei kodą, tiekėją bei turimus duomenis apie kosmetikos gaminio sukeltą nepageidaujamą ir rimtą nepageidaujamą poveikį žmonių sveikatai būtų lengvai prieinama visuomenei visomis tinkamomis priemonėmis.

Viešai prieinama kosmetikos gaminių sudėties kiekybinė informacija, kurią reikia pateikti, turi apsiriboti pavojingomis cheminėmis medžiagomis pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 3 straipsnį.

VII SKYRIUS

RINKOS PRIEŽIŪRA

22 straipsnis

Rinkai pateikiamų gaminių kontrolė

Valstybės narės prižiūri, ar laikomasi šio reglamento nuostatų, atlikdamos rinkai pateikiamų kosmetikos gaminių kontrolę. Jos atitinkamai tikrina gaminius ir ekonominės veiklos vykdytojus tam tikru mastu naudodamosi kosmetikos gaminio informacijos bylomis ir, prireikus, fiziškai laboratorijose tikrinami atitinkamų gaminių mėginiai.

Valstybės narės taip pat tikrina, ar laikomasi geros gamybos praktikos principų.

Valstybės narės suteikia rinkos priežiūros institucijoms įgaliojimų, išteklių ir žinių, kurių reikia, kad šios institucijos tinkamai atliktų savo užduotis.

Valstybės narės periodiškai persvarsto ir vertina, kaip veikia jų vykdoma priežiūra. Šis persvarstymas ir vertinimas vykdomas ne rečiau kaip kas ketverius metus, o persvarstymo ir vertinimo rezultatai pateikiami kitoms valstybėms narėms ir Komisijai bei sudaroma galimybė visuomenei su jomis susipažinti naudojantis elektroninėmis ryšių priemonėmis ir, kai taikoma, kitomis priemonėmis.

23 straipsnis

Informacija apie rimtą nepageidaujamą poveikį

1.   Atsakingas asmuo ir platintojai nedelsiant praneša valstybės narės, kurioje buvo užfiksuotas rimtas nepageidaujamas poveikis, kompetentingai institucijai apie:

a)

bet kokį jam žinomą arba pagrįstai tikėtiną jam žinomą rimtą nepageidaujamą poveikį;

b)

konkretaus kosmetikos gaminio pavadinimą, pagal kurį jį galima identifikuoti;

c)

taisomąsias priemones, jei tokių imtasi.

2.   Kai atsakingas asmuo praneša valstybės narės, kurioje buvo užfiksuotas rimtas nepageidaujamas poveikis, kompetentingai institucijai apie tai, ši kompetentinga institucija 1 dalyje nurodytą informaciją perduoda kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

3.   Kai platintojai praneša valstybės narės, kurioje buvo užfiksuotas rimtas nepageidaujamas poveikis, kompetentingai institucijai apie tai, ši kompetentinga institucija 1 dalyje nurodytą informaciją perduoda kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir atsakingam asmeniui.

4.   Kai galutiniai vartotojai arba sveikatos apsaugos darbuotojai praneša valstybės narės, kurioje buvo užfiksuotas rimtas nepageidaujamas poveikis, kompetentingai institucijai apie tai, ši kompetentinga institucija 1 dalyje nurodytą informaciją perduoda kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir atsakingam asmeniui.

5.   Kompetentingos institucijos šiame straipsnyje nurodytą informaciją gali naudoti rinkos priežiūros, analizės ir vartotojų informavimo tikslais pagal 25, 26 ir 27 straipsnius.

24 straipsnis

Informacija apie medžiagų koncentraciją

Rimtai suabejojusi dėl kosmetikos gaminių sudėtyje esančių medžiagų, kompetentinga valstybės narės, kurios rinkoje pateiktas šios medžiagos turintis gaminys, institucija gali pagrįstu prašymu reikalauti atsakingo asmens patiekti visų kosmetikos gaminių, už kuriuos jis yra atsakingas ir kuriuose yra šios medžiagos, sąrašą. Sąraše turi būti nurodoma šios kosmetikos gaminio medžiagos koncentracija.

Kompetentingos institucijos šiame straipsnyje nurodytą informaciją gali naudoti rinkos priežiūros, analizės ir vartotojų informavimo tikslais pagal 25, 26 ir 27 straipsnius.

VIII SKYRIUS

REIKALAVIMŲ NESILAIKYMAS, APSAUGOS SĄLYGA

25 straipsnis

Jei atsakingi asmenys nesilaiko reikalavimų

1.   Nepažeidžiamos 4 dalies nuostatų, kompetentingos institucijos iš atsakingo asmens reikalauja imtis visų reikiamų priemonių, įskaitant taisomuosius veiksmus, kad kosmetikos gaminys atitiktų reikalavimus, būtų pašalintas arba išimtas iš rinkos per aiškiai nurodytą laikotarpį, atsižvelgiant į pavojaus pobūdį, jei nesilaikoma nors vieno iš toliau išvardytų reikalavimų:

a)

8 straipsnyje nustatytų gerosios gamybos praktikos nuostatų;

b)

10 straipsnyje nurodytas saugos įvertinimas;

c)

11 straipsnyje nurodytų gaminio informacijos bylai taikomų reikalavimų;

d)

12 straipsnio nuostatų dėl mėginių ėmimo ir analizės;

e)

13 ir 16 straipsnyje nustatytų pranešimo reikalavimų;

f)

14, 15 ir 17 straipsniuose išvardytų medžiagų apribojimų;

g)

18 straipsnyje nustatytų bandymų su gyvūnais reikalavimų;

h)

19 straipsnio 1, 2, 5 ir 6 dalyse nurodytų ženklinimo reikalavimų;

i)

20 straipsnyje išvardytų reikalavimų, susijusių su gaminių informacija;

j)

21 straipsnio nuostatų dėl galimybės visuomenei susipažinti su informacija;

k)

23 straipsnio nuostatų dėl informavimo apie rimtą nepageidaujamą poveikį;

l)

reikalavimų nurodyti informaciją apie 24 straipsnyje išvardytas medžiagas.

2.   Prireikus kompetentinga institucija praneša valstybės narės, kurioje įsisteigęs atsakingas asmuo, kompetentingai institucijai apie priemones, kurių imtis buvo paprašytas atsakingas asmuo.

3.   Atsakingas asmuo užtikrina, kad 1 dalyje nustatytos priemonės taikomos visiems gaminiams, kuriuos galima įsigyti Bendrijos rinkoje.

4.   Iškilus rimtam pavojui žmonių sveikatai, jei kompetentinga institucija mano, kad reikalavimų nesilaikoma ne vien tik toje valstybėje narėje, kurios rinkoje galima įsigyti kosmetikos gaminį, ji praneša Komisijai ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms apie priemones, kurių imtis buvo paprašytas atsakingas asmuo.

5.   Kompetentinga institucija imasi visų tinkamų priemonių, kad kosmetikos gaminiai būtų uždrausti arba būtų apribotas jų pateikimas rinkai, arba jie būtų pašalinti ar atšaukti iš rinkos, jei:

a)

iškilus rimtam pavojui žmonių sveikatai būtina imtis skubių veiksmų; arba

b)

atsakingas asmuo per 1 dalyje nurodytą laikotarpį nesiima visų reikiamų priemonių.

Iškilus rimtam pavojui žmonių sveikatai, kompetentinga institucija Komisijai ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms nedelsdama praneša, kokių priemonių buvo imtasi.

6.   Jei, atsakingam asmeniui nesiėmus visų tinkamų priemonių, rimto pavojaus žmonių sveikatai nekyla, kompetentinga institucija nedelsdama praneša valstybės narės, kurioje atsakingas asmuo įsisteigęs, kompetentingai institucijai apie priemones, kurių buvo imtasi.

7.   Šio straipsnio 4 ir 5 dalių tikslais naudojamasi 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (16) 12 straipsnio 1 dalyje numatyta informacijos mainų sistema.

Taip pat taikomos Direktyvos 4/95/EEB 12 straipsnio 2 ir 3 dalys ir 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008, nustatančio su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus (17), 23 straipsnis.

26 straipsnis

Jei platintojai nesilaiko reikalavimų

Kompetentingos institucijos iš platintojų reikalauja imtis visų tinkamų priemonių, įskaitant taisomuosius veiksmus, kad kosmetikos gaminys atitiktų reikalavimus, būtų pašalintas arba išimtas iš rinkos per nustatytą pagrįstą laikotarpį, atsižvelgiant į pavojaus pobūdį, jei nesilaikoma 6 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

27 straipsnis

Apsaugos sąlyga

1.   Gaminiams atitinkant 25 straipsnio 1 dalyje išvardytus reikalavimus, jei kompetentinga institucija nustato, ar turi rimtų priežasčių susirūpinti, kad rinkai pateikiamas kosmetikos gaminys ar gaminiai kelia ar gali kelti rimtą pavojų žmonių sveikatai, ji imasi visų tinkamų laikinųjų priemonių, siekdama užtikrinti, kad atitinkamas kosmetikos gaminys ar gaminiai būtų pašalinti arba išimti iš rinkos arba kitais būdais ribojamos galimybės juos įsigyti.

2.   Kompetentinga institucija iš karto praneša Komisijai ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms apie priemones, kurių buvo imtasi, ir pateikia patvirtinamuosius duomenis.

Pirmosios pastraipos tikslais naudojamasi Direktyvos 2001/95/EB 12 straipsnio 1 dalyje numatyta informacijos mainų sistema.

Taikomos Direktyvos 2001/95/EB 12 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys.

3.   Komisija kuo greičiau nustato, ar 1 dalyje nustatytos laikinosios priemonės yra pagrįstos. Todėl, jei įmanoma, ji konsultuojasi su suinteresuotosiomis šalimis, valstybėmis narėmis ir VSMK.

4.   Jei laikinosios priemonės pagrindžiamos, taikoma 31 straipsnio 1 dalis.

5.   Jei laikinosios priemonės nepagrindžiamos, Komisija apie tai praneša valstybėms narėms ir susijusi kompetentinga institucija panaikina šias laikinąsias priemones.

28 straipsnis

Gera administravimo praktika

1.   Visuose sprendimuose, priimtuose laikantis 25 ir 27 straipsnių nuostatų, nurodomos tikslios priežastys, dėl kurių jie buvo priimti. Kompetentinga institucija apie tai nedelsdama praneša atsakingam asmeniui, kuriam taip pat nurodoma, iki kada ir kokiomis teisės gynimo priemonėmis jis gali naudotis pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus.

2.   Išskyrus tuos atvejus, kai dėl iškilusio rimto pavojaus žmonių sveikatai reikia imtis skubių veiksmų prieš priimant bet kokį sprendimą, atsakingam asmeniui turi būti suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę.

3.   Priimant visus sprendimus pagal 26 ir 27 straipsnio nuostatas, atitinkamais atvejais platintojams taikomos 1 ir 2 dalyje minimos nuostatos.

IX SKYRIUS

ADMINISTRACIJŲ BENDRADARBIAVIMAS

29 straipsnis

Kompetentingų institucijų bendradarbiavimas

1.   Siekdamos užtikrinti tinkamą šio reglamento taikymą ir įgyvendinimą ir norėdamos, kad šis reglamentas būtų taikomas vienodai, kompetentingos valstybių narių institucijos bendradarbiauja tarpusavyje bei su Komisija ir perduoda viena kitai visą būtiną informaciją.

2.   Siekdama koordinuoti vienodą šio reglamento taikymą, Komisija organizuoja kompetentingų institucijų keitimąsi patirtimi.

3.   Bendradarbiavimas gali būti tarptautiniu mastu vykdomų iniciatyvų dalis.

30 straipsnis

Bendradarbiavimas tikrinant gaminio informacijos bylą

Valstybės narės, kurioje galima įsigyti kosmetikos gaminį, kompetentinga institucija gali paprašyti valstybės narės, kurioje saugoma gaminio informacijos byla, kompetentingos institucijos patikrinti, ar gaminio informacijos byla atitinka 11 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus ir ar joje pateiktos informacijos pakanka įrodyti, kad kosmetikos gaminys yra saugus.

Prašančioji kompetentinga institucija savo prašymą tinkamai pagrindžia.

Gavusi prašymą, atitinkama institucija nedelsdama ir atsižvelgdama į skubumą patikrina bylą ir informuoja prašančiąją instituciją apie patikrinimo išvadas.

X SKYRIUS

ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS, BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31 straipsnis

Priedų pakeitimai

1.   Jei kosmetikos gaminių sudėtyje esančių medžiagų naudojimas gali kelti pavojų žmonių sveikatai, kurį būtina sumažinti Bendrijos mastu, Komisija, pasikonsultavusi su VSMK, gali iš dalies atitinkamai keisti II–VI priedus.

Priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento dalis, priimamos laikantis reguliavimo procedūros su tikrinimu, nustatytos 32 straipsnio 3 dalyje.

Ypatingos skubos atvejais Komisija gali taikyti 32 straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos procedūrą.

2.   Komisija, pasikonsultavusi su VSMK, gali iš dalies keisti III–VI ir VIII priedus, siekdama suderinti juos su technikos ir mokslo pažanga.

Priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento dalis, priimamos laikantis reguliavimo procedūros su tikrinimu, nustatytos 32 straipsnio 3 dalyje.

3.   Jei būtina, siekdama užtikrinti rinkai pateikiamų kosmetikos gaminių saugumą, Komisija, pasikonsultavusi su VSMK, gali iš dalies keisti I priedą.

Tos priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, priimamos laikantis 32 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

32 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Kosmetikos gaminių nuolatinis komitetas.

2.   Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Laikotarpis, nustatytas Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje, yra trys mėnesiai.

3.   Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

4.   Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

33 straipsnis

Bendrųjų ingredientų pavadinimų glosarijus

Komisija sudaro ir atnaujina bendrųjų ingredientų pavadinimų glosarijų. Šiuo tikslu Komisija atsižvelgia į tarptautiniu mastu pripažintas nomenklatūras, įskaitant Tarptautinę kosmetikos ingredientų nomenklatūrą (INCI). Glosarijus nėra medžiagų, kurias leidžiama naudoti kosmetikos gaminiuose, sąrašas.

Bendrasis ingrediento pavadinimas naudojamas ženklinant kosmetikos gaminius, pateikiamus rinkai praėjus dvylikai mėnesių nuo glosarijaus paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

34 straipsnis

Kompetentingos institucijos, apsinuodijimų kontrolės centrai arba panašūs subjektai

1.   Valstybės narės paskiria savo šalies kompetentingas institucijas.

2.   Valstybės narės Komisijai perduoda išsamią informaciją apie 1 dalyje nurodytas institucijas ir 13 straipsnio 6 dalyje minimus juridinius asmenis. Prireikus jos perduoda atnaujintą informaciją.

3.   Komisija parengia ir atnaujina 2 dalyje minėtų institucijų ir juridinių asmenų sąrašą ir suteikia visuomenei galimybę su juo susipažinti.

35 straipsnis

Metinė bandymų su gyvūnais ataskaita

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai kasmet teikia ataskaitą apie:

1)

pažangą, pasiektą kuriant, įteisinant ir teisiškai pripažįstant alternatyvius metodus. Ataskaitoje turi būti tikslūs duomenys apie kosmetikos gaminių bandymų, atliktų naudojant gyvūnus, skaičių ir tipą. Valstybės narės įpareigojamos rinkti šią informaciją kartu su statistiniais duomenimis, kaip nustatyta Direktyvoje 86/609/EEB. Pirmiausia Komisija turi užtikrinti alternatyvių (nenaudojant gyvūnų) bandymų metodų kūrimą, įteisinimą ir teisinį pripažinimą;

2)

pažangą, kurią Komisija pasiekė stengdamasi, kad EBPO priimtų alternatyvius metodus, įvertintus Bendrijos lygiu, ir kad trečiosios šalys pripažintų rezultatus, gautus Bendrijoje darant saugos bandymus, kuriuose taikomi alternatyvūs metodai, ypač įgyvendinant Bendrijos ir šių šalių bendradarbiavimo susitarimus;

3)

tai, kaip buvo atsižvelgta į mažųjų ir vidutinių įmonių poreikius.

36 straipsnis

Oficialus prieštaravimas dėl darniųjų standartų

1.   Jei valstybė narė arba Komisija mano, kad darnusis standartas nevisiškai atitinka šio reglamento reikalavimus, Komisija arba susijusi valstybė narė paprašo Direktyvos 98/34/EB 5 straipsniu įsteigto komiteto išnagrinėti šį klausimą ir pateikia savo argumentus. Komitetas nedelsdamas pareiškia savo nuomonę.

2.   Atsižvelgusi į komiteto nuomonę Komisija nusprendžia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbti, neskelbti, paskelbti su apribojimais, palikti, palikti su apribojimais arba panaikinti nuorodas į atitinkamą darnųjį standartą.

3.   Komisija praneša apie savo sprendimą valstybėms narėms ir atitinkamai Europos standartizacijos institucijai. Prireikus ji prašo iš naujo peržiūrėti konkrečius darniuosius standartus.

37 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato sankcijų skyrimo nuostatas, taikomas pažeidus šio reglamento nuostatas, ir visomis būtinomis priemonėmis užtikrina, kad jos būtų įgyvendinamos. Tos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės praneša Komisijai apie šias nuostatas iki 2013 m. liepos 11 d. ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius jų pakeitimus.

38 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 76/768/EEB panaikinama nuo 2013 m. liepos 11 d., išskyrus 4b straipsnį, kuris panaikinamas nuo 2010 m. gruodžio 1 d.

Nuorodos į panaikintą direktyvą aiškinamos kaip nuorodos į šį reglamentą.

Šis reglamentas nedaro įtakos valstybių narių prievolėms, susijusioms su direktyvų, nurodytų IX priedo B dalyje, perkėlimo į nacionalinę teisę terminais.

Tačiau kompetentingos institucijos iki 2020 m. liepos 11 d. ir toliau sudaro galimybę naudotis informacija, gauta pagal Direktyvos 76/768/EEB 7 straipsnio 3 dalį ir 7a straipsnio 4 dalį, o atsakingi asmenys ir toliau laiko parengtą naudojimui informaciją, surinktą pagal tos direktyvos 7a straipsnį.

39 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Nukrypstant nuo Direktyvos 76/768/EEB, kosmetikos gaminiai, kurie atitinka šį reglamentą, gali būti pateikiami rinkai iki 2013 m. liepos 11 d..

Nuo 2012 m. sausio 11 d., nukrypstant nuo Direktyvos 76/768/EEB, pagal šio reglamento 13 straipsnį pateiktas pranešimas laikomas atitinkančiu tos direktyvos 7 straipsnio 3 dalį ir 7a straipsnio 4 dalį.

40 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo data

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo 2013 m. liepos 11 d., išskyrus:

15 straipsnio 1 ir 2 dalis, kurios taikomos nuo 2010 m. gruodžio 1 d., ir 14, 31 bei 32 straipsnius tokia apimtimi, kiek būtina 15 straipsnio 1 ir 2 dalių taikymui; ir

16 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, kuri taikoma nuo 2013 m. sausio 11 d..

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. lapkričio 30 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkė

B. ASK


(1)  OL C 27, 2009 2 3, p. 34.

(2)  2009 m. kovo 24 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 262, 1976 9 27, p. 169.

(4)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(5)  OL L 192, 1987 7 11, p. 49.

(6)  OL L 196, 2003 8 2, p. 7.

(7)  OL L 157, 2004 4 30, p. 45.

(8)  OL L 241, 2008 9 10, p. 21.

(9)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(10)  OL L 358, 1986 12 18, p. 1.

(11)  OL L 149, 2005 6 11, p. 22.

(12)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(13)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(14)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(15)  OL L 142, 2008 5 31, p. 1.

(16)  OL L 11, 2002 1 15, p. 4.

(17)  OL L 218, 2008 8 13, p. 30.


I PRIEDAS

KOSMETIKOS GAMINIO SAUGOS ATASKAITA

Kosmetikos gaminio saugos ataskaitoje būtinai nurodoma:

A DALIS –   kosmetikos gaminio saugos informacija

1.   Kiekybinė ir kokybinė kosmetikos gaminio sudėtis

Kokybinė ir kiekybinė kosmetikos gaminio sudėtis, įskaitant cheminių medžiagų tapatybę (cheminis pavadinimas, INCI, CAS, EINECS/ELINCS), ir jų paskirtis. Kvėpiklių ir aromatinių kompozicijų pavadinimas bei kompozicijų kodas, tiekėjo duomenys.

2.   Fizinės ir cheminės kosmetikos gaminio savybės bei jo stabilumas

Fizinės ir cheminės medžiagų ar mišinių savybės, taip pat ir kosmetikos gaminio savybės.

Kosmetikos gaminio stabilumas pagrįstai numatomomis laikymo sąlygomis.

3.   Mikrobiologinė kokybė

Medžiagos ar mišinio ir kosmetikos gaminio mikrobiologinės savybės. Ypatingas dėmesys skiriamas aplink akis, ant gleivinės, pažeistos odos naudojamiems kosmetikos gaminiams taip pat kosmetikos gaminiams, skirtiems vaikams iki trejų metų, pagyvenusiems žmonėms ir nusilpusios imuninės sistemos žmonėms.

Gaminio išlaikymo bandymo rezultatai.

4.   Priemaišos, likučiai ir informacija apie pakuotės medžiagą

Medžiagų ir mišinių grynumas.

Įrodymas, jog draudžiamų medžiagų likučiai buvo techniškai neišvengiami.

Pakuotės medžiagų susijusios savybės, ypač grynumas ir stabilumas.

5.   Įprastas arba pagrįstai numatomas naudojimas

Įprastas arba pagrįstai numatomas gaminio naudojimas. Aiškinimas turi būti grindžiamas įspėjimais ir kitais gaminio ženklinimo paaiškinimais.

6.   Kosmetikos gaminio poveikis

Duomenys apie kosmetikos gaminio poveikį atsižvelgiant į 5 skirsnio išvadas, susiję su

1)

gaminio naudojimo vieta;

2)

gaminio naudojimo paviršiaus plotu;

3)

naudojamu gaminio kiekiu;

4)

naudojimo trukme ir dažnumu;

5)

įprastu (-ais) arba pagrįstai numanomu (-ais) poveikio būdu (-ais);

6)

tiksline (-ėmis) (arba paveiktų) žmonių grupe (-ėmis). Taip pat reikėtų atsižvelgti į galimą poveikį tam tikrai gyventojų grupei.

Vertinant poveikį taip pat reikia atsižvelgti į toksikologinį poveikį (t. y. poveikį gali prireikti vertinti pagal odos ploto arba kūno svorio vienetą). Taip pat reikėtų atsižvelgti į antrinio poveikio, nesusijusio su tiesioginiu gaminio naudojimu, galimybę (pvz., dėl netyčia įkvėptų purškalų, netyčia nurytų lūpų priežiūros gaminių ir pan.).

Ypatingas dėmesys skiriamas bet kokiam galimam poveikiui, susijusiam su dalelių dydžiu.

7.   Medžiagų poveikis

Duomenys apie kosmetikos gaminio sudėtinių medžiagų poveikį, susijusį su atitinkamais toksikologinio poveikio rodikliais, atsižvelgiant į 6 skirsnio informaciją.

8.   Medžiagų toksikologiniai duomenys

Nedarant poveikio 18 straipsnio taikymui, bet kokie su kosmetikos gaminio sudėtyje esančiomis medžiagomis susiję toksikologinio poveikio rodikliai. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas vietos toksiškumui (odos ir akių sudirginimui), odos sujautrinimui ir UV spinduliuotės sugerties fototoksiškumui.

Turi būti atsižvelgiama į bet kokius svarbius toksikologinius absorbcijos būdus ir sisteminį poveikį bei apskaičiuojama saugos riba remiantis Nepastebėto žalingo poveikio lygiu (NOAEL). Jei į tai neatsižvelgiama, nurodomos objektyvios priežastys.

Ypatingas dėmesys skiriamas bet kokioms medžiagų toksinėms savybėms, susijusioms su:

dalelių dydžiu, įskaitant nanomedžiagas;

naudojamų medžiagų ir žaliavų priemaišomis; ir

medžiagų sąveika.

Bet koks perteikimas kita forma turi būti pagrįstas ir pateisintas.

Aiškiai nurodomas informacijos šaltinis.

9.   Nepageidaujamas ir rimtas nepageidaujamas poveikis

Visi turimi duomenys apie nepageidaujamą ir rimtą nepageidaujamą kosmetikos gaminio (arba kitų kosmetikos gaminių) poveikį. Pateikiami ir statistiniai duomenys.

10.   Informacija apie kosmetikos gaminį

Kita susijusi informacija, pvz., su savanoriais atliekami tyrimai arba kitose susijusiose srityse atlikto rizikos įvertinimo tinkamai patvirtinti ir pagrįsti duomenys.

B DALIS –   kosmetikos gaminio saugos įvertinimas

1.   Įvertinimo išvada

Patvirtinama, kad kosmetikos gaminys yra saugus atsižvelgiant į 3 straipsnio reikalavimus.

2.   Etiketėje nurodyti įspėjimai ir naudojimo instrukcijos

Patvirtinama, kad etiketėje būtina nurodyti konkrečius įspėjimus ir naudojimo instrukcijas, vadovaujantis 19 straipsnio 1 dalies d punkto nuostatomis.

3.   Pagrindimas

Mokslinio pagrindimo, kuriuo remiantis daroma 1 skirsnyje išdėstyta įvertinimo išvada ir 2 skirsnyje pateiktas tvirtinimas, paaiškinimas. Aiškinimas grindžiamas A dalyje išdėstytais aprašymais. Kai kuriais atvejais įvertinami ir aptariami saugos koeficientai.

Vaikams iki trejų metų skirti kosmetikos gaminiai ir išorės intymiosios higienos kosmetikos gaminiai turi būti, inter alia, vertinami atskirai.

Įvertinama galima sudedamųjų kosmetikos gaminio medžiagų sąveika.

Pateikiamos objektyvios priežastys, kodėl atsižvelgiama arba neatsižvelgiama į medžiagų toksines savybes.

Deramai atsižvelgiama į stabilumo poveikį kosmetikos gaminio saugai.

4.   Vertintojo kvalifikacija ir B dalies patvirtinimas

Saugos vertintojo pavadinimas ar vardas, pavardė ir adresas.

Saugos vertintojo kvalifikaciją įrodantys dokumentai.

Data ir saugos vertintojo parašas.


II–VI Priedų Preambulė

1)

II–VI prieduose:

a)

„nuplaunami gaminiai“ – kosmetikos gaminiai, kurie panaudoti turėtų būti pašalinami nuo odos, plaukų arba gleivinės;

b)

„nenuplaunami gaminiai“ – kosmetikos gaminiai, skirti ilgą laiką liestis su oda, plaukais arba gleivine;

c)

„plaukų priežiūros gaminiai“ – kosmetikos gaminiai, skirti galvos arba veido, išskyrus blakstienas, plaukams;

d)

„odos priežiūros gaminiai“ – ant odos tepami kosmetikos gaminiai;

e)

„lūpų priežiūros gaminiai“ – ant lūpų tepami kosmetikos gaminiai;

f)

„veido priežiūros gaminiai“ – ant veido odos tepami kosmetikos gaminiai;

g)

„nagų priežiūros gaminiai“ – ant nagų tepami kosmetikos gaminiai;

h)

„burnos priežiūros gaminiai“ – dantims ar burnos ertmės gleivinei skirti kosmetikos gaminiai;

i)

„gleivinės priežiūros gaminiai“ – kosmetikos gaminiai, skirti:

burnos ertmės gleivinei,

gleivinei aplink akis,

išorinių lyties organų gleivinei;

j)

„akių priežiūros gaminiai“ – aplink akis tepami kosmetikos gaminiai;

k)

„profesionalams“ – kosmetikos gaminiai, skirti profesionaliam naudojimui.

2)

Kad būtų lengviau nustatomos medžiagos, naudojami šie deskriptoriai:

„The Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products“ PSO, Ženeva, 1975 m. rugpjūčio mėn.

cheminių medžiagų santrumpų tarnybos numeriai (CAS);

EB numeriai, atitinkantys Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašo (EINECS) numerius arba Europos naujų cheminių medžiagų sąrašo (ELINCS) numerius arba pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 suteiktus registracijos numerius;

XAN – konkrečios šalies (X) patvirtintas pavadinimas, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos Valstijų patvirtintą pavadinimą atitiktų USAN;

šio reglamento 33 straipsnyje minimame bendrųjų ingredientų pavadinimų glosarijuje nurodytas pavadinimas.

3)

III–VI prieduose išvardytos medžiagos neapima nanomedžiagų, nebent konkrečiai nurodoma.


II PRIEDAS

KOSMETIKOS GAMINIUOSE DRAUDŽIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Nuorodos numeris

Medžiagos identifikacija

Cheminis pavadinimas ir (arba) INN

CAS numeris

EB numeris

a

b

c

d

1

N-5-chlorbenzoksazol-2-ilacetamidas

35783-57-4

 

2

(2-acetoksietil)trimetilamonio hidroksidas (acetilcholinas) ir jo druskos

51-84-3

200-128-9

3

Deanolacegliumatas (INN)

3342-61-8

222-085-5

4

Spironolaktonas (INN)

52-01-7

200-133-6

5

[4-(4-hidroksi-3-jodofenoksi)-3,5-dijodofenil] acto rūgštis (tiratrikolis (INN)) ir jos druskos

51-24-1

200-086-1

6

Metotreksatas (INN)

59-05-2

200-413-8

7

Aminoheksano rūgštis (INN) ir jos druskos

60-32-2

200-469-3

8

Cinchofenas (INN), jo druskos, dariniai ir jų druskos

132-60-5

205-067-1

9

Tiropropiono rūgštis (INN) ir jos druskos

51-26-3

 

10

Trichloracto rūgštis

76-03-9

200-927-2

11

Aconitum napellus L. (Mėlynosios kurpelės lapai, šaknys ir galeniniai preparatai)

84603-50-9

283-252-6

12

Akonitinas (Aconitum napellus L. Mėlynosios kurpelės alkaloidas) ir jo druskos

302-27-2

206-121-7

13

Pavasarinis adonis (Adonis vernalis L.) ir jo preparatai

84649-73-0

283-458-6

14

Epinefrinas (INN)

51-43-4

200-098-7

15

Indinė rauvofija (Rauwolfia serpentina L.), alkaloidai ir jų druskos

90106-13-1

290-234-1

16

Alkinų alkoholiai, jų esteriai, eteriai ir druskos

 

 

17

Izoprenalinas (INN)

7683-59-2

231-687-7

18

Alilizotiocianatas

57-06-7

200-309-2

19

Aloklamidas (INN) ir jo druskos

5486-77-1

 

20

Nalorfinas (INN), jo druskos ir eteriai

62-67-9

200-546-1

21

Simpatikomimetiniai aminai, veikiantys centrinę nervų sistemą: visos pirmojo sąrašo vaistų, kuriems reikalingas receptas ir kurie nurodyti Europos Tarybos rezoliucijoje AP (69) 2, medžiagos

300-62-9

206-096-2

22

Anilinas, jo druskos ir jo halogeninti bei sulfoninti dariniai

62-53-3

200-539-3

23

Betoksikainas (INN) ir jo druskos

3818-62-0

 

24

Zoksazolaminas (INN)

61-80-3

200-519-4

25

Prokainamidas(INN), jo druskos ir dariniai

51-06-9

200-078-8

26

Benzidinas

92-87-5

202-199-1

27

Tuaminoheptanas (2-aminoheptanas) (INN), jo izomerai ir druskos

123-82-0

204-655-5

28

Oktodrinas (INN) ir jo druskos

543-82-8

208-851-1

29

2-Amino-1, 2-bis(4-metoksifenil)etanolis ir jo druskos

530-34-7

 

30

1,3-dimetilpentilaminas ir jo druskos

105-41-9

203-296-1

31

4-aminosalicilo rūgštis ir jos druskos

65-49-6

200-613-5

32

Toluidinai, jų izomerai, druskos ir halogeninti bei sulfoninti dariniai

26915-12-8

248-105-2

33

Ksilidinai, jų izomerai, druskos ir halogeninti bei sulfoninti dariniai

1300-73-8

215-091-4

34

Imperatorinas (9-(3-metilbut-2-eniloksi)-furo [3, 2-g]chromen-7-onas)

482-44-0

207-581-1

35

Didysis amis (Ammi majus L.) ir jo galeniniai preparatai

90320-46-0

291-072-4

36

2, 3-dichlor-2-metilbutanas

507-45-9

 

37

Androgeninės medžiagos

 

 

38

Antraceno alyva

120-12-7

204-371-1

39

Antibiotikai

 

 

40

Stibis ir jo junginiai

7440-36-0

231-146-5

41

Kanapinis stepukas (Apocynum cannabinum L.) ir jo preparatai

84603-51-0

283-253-1

42

Apomorfinas ((R) -5,6,6a,7-tetrahidro-6-metil-4H-dibenzo[de,g]chinolin-10,11-diolis) ir jo druskos

58-00-4

200-360-0

43

Arsenas ir jo junginiai

7440-38-2

231-148-6

44

Vaistinė šunvyšnė (Atropa belladonna L.) ir jos preparatai

8007-93-0

232-365-9

45

Atropinas, jo druskos ir dariniai

51-55-8

200-104-8

46

Bario druskos, išskyrus bario sulfidą III priedo nustatytomis sąlygomis ir bario sulfatą, lakus, druskas bei pigmentus, pagamintus iš dažiklių, išvardytų IV priede

 

 

47

Benzenas

71-43-2

200-753-7

48

Benzimidazol-2(3H)-onas

615-16-7

210-412-4

49

Benzazepinai ir benzodiazepinai

12794-10-4

 

50

1-dimetilaminometil-1-metilpro- pilbenzoatas (amilokainas) ir jo druskos

644-26-8

211-411-1

51

2,2,6-trimetil-4-piperidilbenzoatas (eukainas) ir jo druskos

500-34-5

 

52

Izokarboksazidas (INN)

59-63-2

200-438-4

53

Bendroflumetiazidas (INN) ir jo dariniai

73-48-3

200-800-1

54

Berilis ir jo junginiai

7440-41-7

231-150-7

55

Bromas

7726-95-6

231-778-1

56

Bretilio tozilatas (4-metilbenzensulfonatas) (INN)

61-75-6

200-516-8

57

Karbromalis (INN)

77-65-6

201-046-6

58

Bromizovalis (INN)

496-67-3

207-825-7

59

Bromfeniraminas (INN) ir jo druskos

86-22-6

201-657-8

60

Benzilonio bromidas (INN)

1050-48-2

213-885-5

61

Tetrilamonio bromidas (tetraetilamonio bromidas) (INN)

71-91-0

200-769-4

62

Brucinas

357-57-3

206-614-7

63

Tetrakainas (INN) ir jo druskos

94-24-6

202-316-6

64

Mofebutazonas (INN)

2210-63-1

218-641-1

65

Tolbutamidas (INN)

64-77-7

200-594-3

66

Karbutamidas (INN)

339-43-5

206-424-4

67

Fenilbutazonas (INN)

50-33-9

200-029-0

68

Kadmis ir jo junginiai

7440-43-9

231-152-8

69

Kantaridai, minkštvabalis (Cantharis vesicatoria)

92457-17-5

296-298-7

70

Kantaridinas

56-25-7

200-263-3

71

Fenprobamatas (INN)

673-31-4

211-606-1

72

Karbazolo nitrodariniai

 

 

73

Anglies disulfidas

75-15-0

200-843-6

74

Katalazė

9001-05-2

232-577-1

75

Kefalinai ir jų druskos

483-17-0

207-591-6

76

Vaistinė balanda (Chenopodium ambrosioides L.) (eterinis aliejus)

8006-99-3

 

77

2,2,2-trichloretano-1,1-diolis

302-17-0

206-117-5

78

Chloras

7782-50-5

231-959-5

79

Chlorpropamidas (INN)

94-20-2

202-314-5

80

Perkelta arba ištrinta

 

 

81

4-Fenilazofenilen-1, 3-diaminocitrato hidrochloridas (chrizoidino citrato hidrochloridas)

5909-04-6

 

82

Chlorozaksonas (INN)

95-25-0

202-403-9

83

2-chlor-6-metilpirimidin-4-ildimetilaminas, (krimidinas ISO)

535-89-7

208-622-6

84

Chlorprotiksenas (INN) ir jo druskos

113-59-7

204-032-8

85

Klofenamidas (INN)

671-95-4

211-588-5

86

N,N-bi(2-chloretil)metilamino N- oksidas ir jo druskos

126-85-2

 

87

Chlormetinas (INN) ir jo druskos

51-75-2

200-120-5

88

Ciklofosfamidas (INN) ir jo druskos

50-18-0

200-015-4

89

Manomustinas (INN) ir jo druskos

576-68-1

209-404-3

90

Butanilikainas (INN) ir jo druskos

3785-21-5

 

91

Chlormezanonas (INN)

80-77-3

201-307-4

92

Triparanolis (INN)

78-41-1

201-115-0

93

2-[2-(4-chlorfenil)-2-fenilacetil]indan-1, 3-dionas, (chlorofacinonas – ISO)

3691-35-8

223-003-0

94

Chlorfenoksaminas (INN)

77-38-3

 

95

Fenaglikodolis (INN)

79-93-6

201-235-3

96

Chloretanas

75-00-3

200-830-5

97

Chromas; chromo rūgštis ir jos druskos

7440-47-3

231-157-5

98

Skalsiagrybis (Claviceps purpurea Tul.), jo alkaloidai ir galeniniai preparatai

84775-56-4

283-885-8

99

Dėmėtoji mauda (Conium maculatum L.) (vaisiai, milteliai, galeniniai preparatai)

85116-75-2

285-527-6

100

Gliciklamidas (INN)

664-95-9

211-557-6

101

Kobalto benzensulfonatas

23384-69-2

 

102

Kolchicinas, jo druskos ir dariniai

64-86-8

200-598-5

103

Kolchikozidas ir jo dariniai

477-29-2

207-513-0

104

Rudeninis vėlyvis (Colchicum autumnale L.) ir jo galeniniai preparatai

84696-03-7

283-623-2

105

Konvalatoksinas

508-75-8

208-086-3

106

Riešutelinė anamirta (Anamirta cocculus L.) (vaisiai)

 

 

107

Vaistinis krotonmedis (Croton tiglium L.) (aliejus)

8001-28-3

 

108

1-butil-3-(N-krotonoilsulfanilil)karbamidas

52964-42-8

 

109

Kurarė ir kurarinas

8063-06-7 /22260-42-0

232-511-1 / 244-880-6

110

Sintetiniai kurarizantai

 

 

111

Vandenilio cianidas ir jo druskos

74-90-8

200-821-6

112

Fekleminas (INN); 2-(alfa-cikloheksilbenzil) N,N,N',N', -tetraetil-1,3-propandiaminas

3590-16-7

 

113

Ciklomenolis (INN) ir jo druskos

5591-47-9

227-002-6

114

Natrio heksaciklonatas (INN)

7009-49-6

 

115

Heksapropimatas (INN)

358-52-1

206-618-9

116

Perkelta arba ištrinta

 

 

117

O,O’-diacetil-N-alil-N-normorfinas

2748-74-5

 

118

Pipazetatas (INN) ir jo druskos

2167-85-3

218-508-8

119

5-(α,β-dibromfenetil)-5-metilhidantoinas

511-75-1

208-133-8

120

N,N’-pentametilen-bis (trimetilamonio) druskos, pvz., pentametonio bromidas (INN)

541-20-8

208-771-7

121

N,N’-[(metilimino) dietileno] bi (etildimetilamonio) druskos, pvz., azametonio bromidas (INN)

306-53-6

206-186-1

122

Ciklarbamatas (INN)

5779-54-4

227-302-7

123

Klofenotanas (INN), DDT (ISO)

50-29-3

200-024-3

124

N,N’-heksametileno bi(trimetilamonio) druskos, pvz., heksametonio bromidas (INN)

55-97-0

200-249-7

125

Dichloretanai (etileno chloridai), pvz., 1,2-dichloretanas

107-06-2

203-458-1

126

Dichloretilenai (acetileno chloridai), pvz., vinilidenchloridas (1,1-dichloretilenas)

75-35-4

200-864-0

127

Lizergidas (lizergo rūgšties dietilamidas (LSD)) (INN) ir jo druskos

50-37-3

200-033-2

128

Ksenisalatas (INN); (2-Dietilaminoetilo 3-hidroksi-4-fenilbenzoatas) ir jo druskos

3572-52-9

222-686-2

129

Cinchokainas (INN) ir jo druskos

85-79-0

201-632-1

130

3-dietilaminopropil cinamatas

538-66-9

 

131

O,O’-dietilo-O–4-nitrofenilo fosforotioatas (parationas (ISO))

56-38-2

200-271-7

132

Oksalilbi(iminoetilen)bi[(o-chlor-benzil)dietilamonio] druskos, pvz., ambenonio chloridas (INN)

115-79-7

204-107-5

133

Metiprilonas (INN) ir jo druskos

125-64-4

204-745-4

134

Digitalinas ir visi paprastosios rusmenės (Digitalis purpurea L.) heterozidai

752-61-4

212-036-6

135

7-[2-hidroksi-3-(2-hidroksietil-N-metilamino)propil]-teofilinas (ksantinolis)

2530-97-4

 

136

Dioksetedrinas (INN) ir jo druskos

497-75-6

207-849-8

137

Piprokurario jodidas (INN)

3562-55-8

222-627-0

138

Propifenazonas (INN)

479-92-5

207-539-2

139

Tetrabenazinas (INN) ir jo druskos

58-46-8

200-383-6

140

Kaptodiamas (INN)

486-17-9

207-629-1

141

Mefeklorazinas (INN) ir jo druskos

1243-33-0

 

142

Dimetilaminas

124-40-3

204-697-4

143

1,1-bi(dimetilaminmetil)propilbenzoatas (amidrikainas, alipinas) ir jo druskos

963-07-5

213-512-6

144

Metapirilenas (INN) ir jo druskos

91-80-5

202-099-8

145

Metamfepramonas (INN) ir jo druskos

15351-09-4

239-384-1

146

Amitriptilinas (INN) ir jo druskos

50-48-6

200-041-6

147

Metforminas (1, 1-dimetilbiguanidas) (INN) ir jo druskos

657-24-9

211-517-8

148

Izosorbido dinitratas (INN)

87-33-2

201-740-9

149

Malononitrilas

109-77-3

203-703-2

150

Sukcinonitrilas

110-61-2

203-783-9

151

Dinitrofenolio izomerai

51-28-5 / 329-71-5 / 573-56-8 / 25550-58-7

200-087-7 / 206-348-1 / 209-357-9 / 247-096-2

152

Inprokvonas (INN)

436-40-8

 

153

Dimevamidas (INN) ir jo druskos

60-46-8

200-479-8

154

Difenilpiralinas (INN) ir jo druskos

147-20-6

205-686-7

155

Sulfinpirazonas (INN)

57-96-5

200-357-4

156

N-(3-karbamoil-3,3-difenilpropil)-N,N-diizopropilmetilamonio druskos, pvz., izopropamido jodidas(INN) *

71-81-8

200-766-8

157

Benaktizinas (INN)

302-40-9

206-123-8

158

Benzatropinas (INN) ir jo druskos

86-13-5

 

159

Ciklizinas (INN) ir jo druskos

82-92-8

201-445-5

160

5, 5-difenil-4 imidazolidonas (doksenitoinas (INN))

3254-93-1

221-851-6

161

Probenecidas (INN)

57-66-9

200-344-3

162

Disulfiramas (INN); tiramas (INN)

97-77-8 / 137-26-8

202-607-8 / 205-286-2

163

Emetinas, jo druskos ir dariniai

483-18-1

207-592-1

164

Efedrinas ir jo druskos

299-42-3

206-080-5

165

Oksanamidas (INN) ir jo dariniai

126-93-2

 

166

Ezerinas ar fizostigminas ir jo druskos

57-47-6

200-332-8

167

4-aminobenzoinės rūgšties esteriai, su laisva aminogrupe, išskyrus nurodytus VI priede

 

 

168

Cholino druskos ir jų esteriai, pvz., cholino chloridas (INN)

67-48-1

200-655-4

169

Karamifenas (INN) ir jo druskos

77-22-5

201-013-6

170

Dietil-4-nitrofenilfosfatas (paraoksonas - ISO)

311-45-5

206-221-0

171

Metetoheptazinas (INN) ir jo druskos

509-84-2

 

172

Oksfeneridinas (INN) ir jo druskos

546-32-7

 

173

Etoheptazinas (INN) ir jo druskos

77-15-6

201-007-3

174

Meteptazinas (INN) ir jo druskos

469-78-3

 

175

Metilfenidatas (INN) ir jo druskos

113-45-1

204-028-6

176

Doksilaminas (INN) ir jo druskos

469-21-6

207-414-2

177

Tolboksanas (INN)

2430-46-8

 

178

4-benzoiloksifenolis ir 4-etoksifenolis

103-16-2/622-62-8

203-083-3/210-748-1

179

Paretoksikainas (INN) ir jo druskos

94-23-5

205-246-4

180

Fenozolonas (INN)

15302-16-6

239-339-6

181

Glutetimidas (INN) ir jo druskos

77-21-4

201-012-0

182

Etileno oksidas

75-21-8

200-849-9

183

Bemegridas (INN) ir jo druskos

64-65-3

200-588-0

184

Valnoktamidas (2-etil-3-metilvaleramidas) (INN)

4171-13-5

224-033-7

185

Haloperidolis (INN)

52-86-8

200-155-6

186

Parametazonas (INN)

53-33-8

200-169-2

187

Fluanizonas (INN)

1480-19-9

216-038-8

188

Trifluperidolis (INN)

749-13-3

 

189

Fluorezonas (INN)

2924-67-6

220-889-0

190

Fluoruracilas (INN)

51-21-8

200-085-6

191

Vandenilio fluoridas, jo druskos, kompleksai ir hidrofluoridai, išskyrus išvardytus III priede

7664-39-3

231-634-8

192

Furfuriltrimetilamonio druskos, pvz., furtretonio jodidas (INN)

541-64-0

208-789-5

193

Galantaminas (INN)

357-70-0

 

194

Progestogenai

 

 

195

1, 2, 3, 4, 5, 6-heksachlorcikloheksanas, (BHC-ISO)

58-89-9

200-401-2

196

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-heksa- chlor-6,7-epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-okta- hidro-1,4;5,8-dimetanonaftalenas (endrinas (ISO))

72-20-8

200-775-7

197

Heksachloretanas

67-72-1

200-666-4

198

(1R, 4S, 5R, 8S)-1, 2, 3, 4, 10, 10-heksachlor-1, 4, 4a, 5, 8, 8a-heksahidro-1, 4, 5, 8-dimetanonaftalenas, (izodrinas (ISO))

465-73-6

207-366-2

199

Hidrastinas, hidrastininas ir jų druskos

118-08-1/6592-85-4

204-233-0/229-533-9

200

Hidrazidai ir jų druskos, pvz., izoniazidas (INN)

54-85-3

200-214-6

201

Hidrazinas, jo dariniai ir druskos

302-01-2

206-114-9

202

Oktamoksinas (INN) ir jo druskos

4684-87-1

 

203

Varfarinas (INN) ir jo druskos

81-81-2

201-377-6

204

Etilbi(4-hidroksi-2-okso-1-benzopiran-3-il)acetatas ir rūgšties druskos

548-00-5

208-940-5

205

Metokarbamolis (INN)

532-03-6

208-524-3

206

Propatilnitratas (INN)

2921-92-8

220-866-5

207

4,4’-dihidroksi-3,3’-(3-metiltiopropili-den)dikumarinas

 

 

208

Fenadiazolas (INN)

1008-65-7

 

209

Nitroksolinas (INN) ir jo druskos

4008-48-4

223-662-4

210

Hiosciaminas, jo druskos ir dariniai

101-31-5

202-933-0

211

Juodoji drignė (Hyoscyamus niger L.) (lapai, sėklos, milteliai ir galeniniai preparatai)

84603-65-6

283-265-7

212

Pemolinas (INN) ir jo druskos

2152-34-3

218-438-8

213

Jodas

7553-56-2

231-442-4

214

Dekametilenbi(trimetilamonio) druskos, pvz., dekametonio bromidas (INN)

541-22-0

208-772-2

215

Ipekakuana (Cephaelis ipecacuanha Brot. ir giminingos rūšys) (šaknys, milteliai ir galeniniai preparatai)

8012-96-2

232-385-8

216

(2-izopropilpent-4-enoil)karbamidas (apronalidas)

528-92-7

208-443-3

217

α-santonino [(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-heksahidro-3,5a,9-tri-metilnafto [1,2-b]furan-2,8-dionas]

481-06-1

207-560-7

218

Pūstažiedė lobelija (Lobelia inflata L.) ir jos galeniniai preparatai

84696-23-1

283-642-6

219

Lobelinas (INN) ir jo druskos

90-69-7

202-012-3

220

Barbituratai

 

 

221

Gyvsidabris ir jo junginiai, išskyrus specialiuosius atvejus, įtrauktus į V priedą

7439-97-6

231-106-7

222

3, 4, 5-trimetoksifenetilaminas (meskalinas) ir jo druskos

54-04-6

200-190-7

223

Metaldehidas

9002-91-9

 

224

2-(4-alil-2-metoksifenoksi)-N, N-dietilacetamidas ir jo druskos

305-13-5

 

225

Kumetarolis (INN)

4366-18-1

224-455-1

226

Dekstrometorfanas (INN) ir jo druskos

125-71-3

204-752-2

227

2-metilheptilaminas ir jo druskos

540-43-2

 

228

Izometheptenas (INN) ir jo druskos

503-01-5

207-959-6

229

Mekamilaminas (INN)

60-40-2

200-476-1

230

Gvaifenezinas (INN)

93-14-1

202-222-5

231

Dikumarolas (INN)

66-76-2

200-632-9

232

Fenmetrazinas (INN), jo dariniai ir druskos

134-49-6

205-143-4

233

Tiamazolas (INN)

60-56-0

200-482-4

234

3,4-dihidro-2-metoksi-2-metil-4-fenil-(2H,5H)pirano[3,2-c]-[1]benzpiran-5-onas (ciklokumarolis)

518-20-7

208-248-3

235

Karizoprodolas (INN)

78-44-4

201-118-7

236

Meprobamatas (INN)

57-53-4

200-337-5

237

Tefazolinas (INN) ir jo druskos

1082-56-0

 

238

Arekolinas

63-75-2

200-565-5

239

Poldino metilsulfatas (INN)

545-80-2

208-894-6

240

Hidroksizinas (INN)

68-88-2

200-693-1

241

2-naftolis

135-19-3

205-182-7

242

1- ir 2-naftilaminai ir jų druskos

134-32-7/91-59-8

205-138-7/202-080-4

243

3-(1-nafthil)-4-hidroksikumarinas

39923-41-6

 

244

Nafazolinas (INN) ir jo druskos

835-31-4

212-641-5

245

Neostigminas ir jo druskos, pvz., neostigmino bromidas (INN)

114-80-7

204-054-8

246

Nikotinas ir jo druskos

54-11-5

200-193-3

247

Amilonitritai

110-46-3

203-770-8

248

Neorganiniai nitritai, išskyrus natrio nitritą

14797-65-0

 

249

Nitrobenzenas

98-95-3

202-716-0

250

Nitrokrezoliai ir jų šarminių metalų druskos

12167-20-3

 

251

Nitrofurantoinas (INN)

67-20-9

200-646-5

252

Furazolidonas (INN)

67-45-8

200-653-3

253

Nitroglicerinas; propan-1,2,3-triiltrinitratas

55-63-0

200-240-8

254

Acenokumarolis (INN)

152-72-7

205-807-3

255

Šarminių metalų pentacianonitrozilferatas (2-)

14402-89-2/13755-38-9

238-373-9/-

256

Nitrostilbenai, jų homologai ir dariniai

 

 

257

Noradrenalinas ir jo druskos

51-41-2

200-096-6

258

Noskapinas (INN) ir jo druskos

128-62-1

204-899-2

259

Guanetidinas (INN) ir jo druskos

55-65-2

200-241-3

260

Estrogenai

 

 

261

Oleandrinas

465-16-7

207-361-5

262

Chlortalidonas (INN)

77-36-1

201-022-5

263

Peltjerinas ir jo druskos

2858-66-4/4396-01-4

220-673-6/224-523-0

264

Pentachloretanas

76-01-7

200-925-1

265

Pentaeritritilo tetranitratas (INN)

78-11-5

201-084-3

266

Petrichloralis (INN)

78-12-6

 

267

Oktamilaminas (INN) ir jo druskos

502-59-0

207-947-0

268

Pikro rūgštis

88-89-1

201-865-9

269

Fenacemidas (INN)

63-98-9

200-570-2

270

Difenkloksazinas (INN)

5617-26-5

 

271

2-fenilindan-1,3-dionas (fenindionas) (INN)

83-12-5

201-454-4

272

Etilfenacemidas (feneturidas) (INN)

90-49-3

201-998-2

273

Fenprokumonas (INN)

435-97-2

207-108-9

274

Feniramidolas (INN)

553-69-5

209-044-7

275

Triamterenas (INN) ir jo druskos

396-01-0

206-904-3

276

Tetraetilpirofosfatas (TEPP – ISO)

107-49-3

203-495-3

277

Tritolilo fosfatas

1330-78-5

215-548-8

278

Psilocibinas (INN)

520-52-5

208-294-4

279

Fosforas ir metalų fosfidai

7723-14-0

231-768-7

280

Talidomidas (INN) ir jo druskos

50-35-1

200-031-1

281

Nuodingoji kalabarpupė (Physostigma venenosum Balf.)

89958-15-6

289-638-0

282

Pikrotoksinas

124-87-8

204-716-6

283

Pilokarpinas ir jo druskos

92-13-7

202-128-4

284

α-piperidin-2-ilbenzilacetato treoformos kairysis izomeras (levofacetoperanas) (INN)) ir jo druskos

24558-01-8

 

285

Pipradrolas (INN) ir jo druskos

467-60-7

207-394-5

286

Azaciklonolis (INN) ir jo druskos

115-46-8

204-092-5

287

Bietamiverinas (INN)

479-81-2

207-538-7

288

Butopiprinas (INN) ir jo druskos

55837-15-5

259-848-7

289

Švinas ir jo junginiai

7439-92-1

231-100-4

290

Koniinas

458-88-8

207-282-6

291

Vaistinė lauravyšnė (Prunus laurocerasus L.) („lauravyšnių vanduo“)

89997-54-6

289-689-9

292

Metiraponas (INN)

54-36-4

200-206-2

293

Radioaktyviosios medžiagos, apibrėžtos Direktyvoje 96/29/Euratomas (1), nustatančioje pagrindinius darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugos nuo jonizuojančios spinduliuotės pavojų saugos standartus

 

 

294

Kazokinis kadagys (Juniperus sabina L.) (lapai, eterinis aliejus ir galeniniai preparatai)

90046-04-1

289-971-1

295

Hioscinas, jo druskos ir dariniai

51-34-3

200-090-3

296

Aukso druskos

 

 

297

Selenas ir jo junginiai, išskyrus seleno disulfidą, III priedo nuorodoje Nr. 49 nustatytomis sąlygomis

7782-49-2

231-957-4

298

Juodoji kiauliauogė (Solanum nigrum L.) ir jos galeniniai preparatai

84929-77-1

284-555-6

299

Sparteinas (INN) ir jo druskos

90-39-1

201-988-8

300

Gliukokortikoidai (kortikosteroidai)

 

 

301

Paprastoji durnaropė (Datura stramonium L.) ir jos galeniniai preparatai

84696-08-2

283-627-4

302

Strofantinai, jų agliukonai ir atitinkami dariniai

11005-63-3

234-239-9

303

Strofantų (Strophantus) rūšys ir jų galeniniai preparatai

 

 

304

Strichninas ir jo druskos

57-24-9

200-319-7

305

Činčiberų (Strychnos) rūšys ir jų galeniniai preparatai

 

 

306

Narkotikai, natūralūs ir sintetiniai: visos medžiagos, išvardytos atskiros Konvencijos dėl narkotinių preparatų, pasirašytos Niujorke 1961 m. kovo 30 d., I ir II lentelėse

 

 

307

Sulfonamidai (sulfanilamidai ir jų dariniai, gauti pakeičiant -NH2 grupių vieną ar daugiau H atomų) ir jų druskos

 

 

308

Sultiamas (INN)

61-56-3

200-511-0

309

Neodimis ir jo druskos

7440-00-8

231-109-3

310

Tiotepa (INN)

52-24-4

200-135-7

311

Jaborandinis pilokarpis (Pilocarpus jaborandi Holmes) ir jo galeniniai preparatai

84696-42-4

283-649-4

312

Telūras ir jo junginiai

13494-80-9

236-813-4

313

Ksilometazolinas (INN) ir jo druskos

526-36-3

208-390-6

314

Tetrachloretilenas

127-18-4

204-825-9

315

Anglies tetrachloridas

56-23-5

200-262-8

316

Heksaetiltetrafosfatas

757-58-4

212-057-0

317

Talis ir jo junginiai

7440-28-0

231-138-1

318

Kuliagrybio (Thevetia neriifolia Juss.) glikozidų ekstraktas

90147-54-9

290-446-4

319

Etionamidas (2-etil-4-piridinkarbotioamidas) (INN)

536-33-4

208-628-9

320

Fenotiazinas (INN) ir jo junginiai

92-84-2

202-196-5

321

Tiokarbamidas ir jo dariniai, išskyrus išvardytus III priede

62-56-6

200-543-5

322

Mefenezinas (INN) ir jo esteriai

59-47-2

200-427-4

323

Vakcinos, toksinai ar serumai, p. 13)

 

 

324

Tranilciprominas (INN) ir jo druskos

155-09-9

205-841-9

325

Trichlornitrometanas (chlorpikrinas)

76-06-2

200-930-9

326

2, 2, 2-tribrometanolis (tribrometilo alkoholis)

75-80-9

200-903-1

327

Trichlormetinas (INN) ir jo druskos

817-09-4

212-442-3

328

Tretaminas (INN)

51-18-3

200-083-5

329

Galamino trietjodidas (INN)

65-29-2

200-605-1

330

Jūrsvogūnis (Urginea scilla Stein.) ir jo galeniniai preparatai

84650-62-4

283-520-2

331

Veratrinas, jo druskos ir galeniniai preparatai

8051-02-3

613-062-00-4

332

Vaistinė sabadilė (Schoenocaulon officinale Lind.) (sėklos ir galeniniai preparatai)

84604-18-2

283-296-6

333

Veratrum spp. ir jo preparatai

90131-91-2

290-407-1

334

Vinilchlorido monomeras

75-01-4

200-831-0

335

Ergokalciferolis (INN) ir cholekalciferolis (vitaminai D2 ir D3)

50-14-6/67-97-0

200-014-9/200-673-2

336

O-alkilditiokarboksirūgščių druskos (ksantatai)

 

 

337

Johimbinas ir jo druskos

146-48-5

205-672-0

338

Dimetilsulfoksidas (INN)

67-68-5

200-664-3

339

Difenhidraminas (INN) ir jo druskos

58-73-1

200-396-7

340

4-tret-butilfenolis

98-54-4

202-679-0

341

4-tret-butilpirokatecholis

98-29-3

202-653-9

342

Dihidrotachisterolis (INN)

67-96-9

200-672-7

343

Dioksanas

123-91-1

204-661-8

344

Morfolinas ir jo druskos

110-91-8

203-815-1

345

Dyglainė (Pyrethrum album L.) ir jos galeniniai preparatai

 

 

346

2-[4-metoksibenzil-N-(2-piridil)amino]etildimetilamino maleatas (mepiramino maleatas; pirilamino maleatas)

59-33-6

200-422-7

347

Tripelenaminas (INN)

91-81-6

202-100-1

348

Tetrachlorsalicilanilidai

7426-07-5

 

349

Dichlorsalicilanilidai

1147-98-4

 

350

Tetrabromsalicilanilidai

 

 

351

Dibromosalicilanilidai

 

 

352

Bitionolis (INN)

97-18-7

202-565-0

353

Tiurammonosulfidai

97-74-5

202-605-7

354

Perkelta arba ištrinta

 

 

355

Dimetilformamidas (N,N-dimetilformamidas)

68-12-2

200-679-5

356

4-fenilbut-3-en-2-onas (benzilidenacetonas)

122-57-6

204-555-1

357

4-hidroksi-3-metoksicinamil alkoholio (koniferilo alkoholio) benzoatai, išskyrus normaliais kiekiais esančius gamtiniuose aliejuose

 

 

358

Furokumarinai (pvz., trioksisalenas (INN), 8-metoksipsoralenas, 5-metoksipsoralenas), išskyrus natūralius ekstraktus.

Nuo saulės apsaugančiuose ir įdegio gaminiuose furokumarinų naudojama mažiau nei 1 mg/kg

3902-71-4/298-81-7/484-20-8

223-459-0/206-066-9/207-604-5

359

Kilniojo lauramedžio (Laurus nobilis L.) sėklų aliejus

84603-73-6

283-272-5

360

Safrolis, išskyrus natūralius produktus, naudojamus šių koncentracijų:

100 ppm gatavame produkte, 50 ppm dantų ir burnos higienos priemonėse, tačiau safrolio negalima naudoti vaikų dantų pastų gamybai

94-59-7

202-345-4

361

5, 5’-diizopropil-2, 2’-dimetilbifenil-4, 4’-diildihipojoditas (timolio jodidas)

552-22-7

209-007-5

362

3'- etil-5', 6', 7', 8'- tetrahidro-5', 5', 8', 8'- tetrametil-2' - acetonaftonas arba 7-acetil-6-etil-1,1,4,4-tetrametil-1,2,3,4-tetrahidro-naftalenas (AETT; versalidas)

88-29-9

201-817-7

363

o-fenilendiaminas ir jo druskos

95-54-5

202-430-6

364

4-metil-m- fenilendiaminas (toluen-2,4-diaminas) ir jo druskos

95-80-7

202-453-1

365

Aristolocho rūgštis ir jos druskos; Aristolochia spp. ir jos preparatai

475-80-9/313-67-7/15918-62-4

202-499-6/206-238-3/-

366

Chloroformas

67-66-3

200-663-8

367

2,3,7,8-tetrachlordibenz-p- dioksinas (TCDD)

1746-01-6

217-122-7

368

2,6-dimetil-1,3-dioksan-4-ilo acetatas (dimetoksanas)

828-00-2

212-579-9

369

Natrio piritionas (INNM) (2)

3811-73-2

223-296-5

370

N-(trichlorometiltio)-4-cikloheksen-1,2-dikarboksimidas (kaštanas - ISO)

133-06-2

205-087-0

371

2,2'-dihidroksi-3,3',5,5',6,6'-heksachlordifenilmetanas (heksachlorofenas (INN))

70-30-4

200-733-8

372

6-(piperidinil)- 2,4-pirimidindiamin-3-oksidas (minoksidilas (INN)) ir jo druskos

38304-91-5

253-874-2

373

3,4', 5-tribromsalicilanilidas (tribromsalanas (INN))

87-10-5

201-723-6

374

Fitolaka spp. ir jos preparatai

65497-07-6/60820-94-2

 

375

Tretinoinas (INN) (retino rūgštis ir jos druskos)

302-79-4

206-129-0

376

1-metoksi-2,4-diaminobenzenas (2,4-diaminoanizolis - CI 76050) ir jo druskos

615-05-4

210-406-1

377

1-metoksi-2,5-diaminobenzenas (2,5-diaminoanizolas) ir jo druskos

5307-02-8

226-161-9

378

Dažiklis CI 12140

3118-97-6

221-490-4

379

Dažiklis CI 26105 (Solvent Red 24)

85-83-6

201-635-8

380

Dažiklis CI 42555 (Basic Violet 3)

Dažiklis CI 42555:1

Dažiklis CI 42555:2

548-62-9

467-63-0

208-953-6

207-396-6

381

Amilo-4-dimetilaminobenzoatas, izomerų mišinys (padimatas A (INN))

14779-78-3

238-849-6

383

2-amino-4-nitrofenolis

99-57-0

202-767-9

384

2-amino-5-nitrofenolis

121-88-0

204-503-8

385

11-α-hidroksipregn-4-en-3,20-dionas ir jo esteriai

80-75-1

201-306-9

386

Dažiklis CI 42640 ([4-[[4-(dimetilamino)fenil][4-[etil(3-sulfonatobenzil)amino]fenil]metilen]cykloheksa-2,5-dien-1-iliden](etil)(3-sulfonatobenzil)amonis, natrio druska)

1694-09-3

216-901-9

387

Dažiklis CI 13065

587-98-4

209-608-2

388

Dažiklis CI 42535 (Basic Violet 1)

8004-87-3

 

389

Dažiklis CI 61554 (Solvent Blue 35)

17354-14-2

241-379-4

390

Steroidinės struktūros antiandrogenai

 

 

391

Cirkonis ir jo junginiai, išskyrus medžiagas, įtrauktas į III priedo sąrašą prie nuorodos numerio 50, ir dažiklių, įtrauktų į IV priedo sąrašą, cirkonio lakus, pigmentus arba druskas

7440-67-7

231-176-9

392

Perkelta arba ištrinta

 

 

393

Acetonitrilas

75-05-8

200-835-2

394

Tetrahidrozolinas (Tetrizolinas (INN)) ir jo druskos

84-22-0

201-522-3

395

Hidroksi-8-chinolinas ir jo sulfatai, išskyrus naudojimo atvejus, numatytus III priedo Nr. 51

148-24-3/134-31-6

205-711-1/205-137-1

396

Ditio-2,2'-bipiridin-dioksidas 1,1' (su magnio sulfato trihidrato aduktu) – (piritiono disulfidas + magnio sulfatas)

43143-11-9

256-115-3

397

Dažiklis CI 12075 (Pigment Orange 5) ir jo lakai, pigmentai ir druskos

3468-63-1

222-429-4

398

Dažikliai CI 45170 ir CI 45170:1 (Basic Violet 10)

81-88-9/509-34-2

201-383-9/208-096-8

399

Lidokainas (INN)

137-58-6

205-302-8

400

1,2-epoksibutanas

106-88-7

203-438-2

401

Dažiklis CI 15585

5160-02-1/2092-56-0

225-935-3/218-248-5

402

Stroncio laktatas

29870-99-3

249-915-9

403

Stroncio nitratas

10042-76-9

233-131-9

404

Stroncio polikarboksilatas

 

 

405

Pramokainas (INN)

140-65-8

205-425-7

406

4-etoksi-m-fenilendiaminas ir jo druskos

5862-77-1

 

407

2,4-diaminofeniletanolis ir jo druskos

14572-93-1

 

408

Pirokatecholis (katecholis)

120-80-9

204-427-5

409

Pirogalolis

87-66-1

201-762-9

410

Nitrozaminai, pvz., dimetilnitrozoaminas; nitrozodipropilaminas; 2,2'-nitrozoimino)bietanolis

62-75-9/621-64-7/1116-54-7

200-549-8/210-698-0/214-237-4

411

Antriniai alkil- ir alkanolaminai ir jų druskos

 

 

412

4-amino-2-nitrofenolis

119-34-6

204-316-1

413

2-metil-m-fenilendiaminas (toluen-2,6-diaminas)

823-40-5

212-513-9

414

4-tert.-butil-3-metoksi-2,6-dinitrotoluenas (ambreto muskusas)

83-66-9

201-493-7

415

Perkelta arba ištrinta

 

 

416

Žmogaus ląstelių ir audinių produktai

 

 

417

3,3-bi(4-hidroksifenil)ftalidas (fenolftaleinas (INN))

77-09-8

201-004-7

418

3-imidazol-4-ilakrilo rūgštis (urokano rūgštis) ir jos etilo esteris

104-98-3/27538-35-8

203-258-4/248-515-1

419

1 kategorijos medžiagos ir 2 kategorijos medžiagos, atitinkamai apibrėžtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002 (3) 4 ir 5 straipsniuose, bei jų ingredientai

 

 

420

Nevalytas ir išvalytas akmens anglių degutas

8007-45-2

232-361-7

421

1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindanas (moskenas)

116-66-5

204-149-4

422

5-tert.-butil-1,2,3-trimetil-4,6-dinitrobenzenas (tibetietiškas muskusas)

145-39-1

205-651-6

423

Didžiųjų debesylų (Inula helenium L.) aliejus, kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

97676-35-2

 

424

Benzilcianidas, kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

140-29-4

205-410-5

425

Cyclamen alkoholis, kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

4756-19-8

225-289-2

426

Dietilmaleatas, kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

141-05-9

205-451-9

427

3,4-dihidrokumarinas, kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

119-84-6

204-354-9

428

2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehidas, kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

6248-20-0

228-369-5

429

3,7-dimetil-2-okten-1-olis (6,7-dihidrogeraniolis), kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

40607-48-5

254-999-5

430

4,6-dimetil-8-tret–butilkumarinas, kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

17874-34-9

241-827-9

431

Dimetilcitrakonatas, kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

617-54-9

 

432

7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-onas (pseudometiliononas), kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

26651-96-7

247-878-3

433

6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-onas (pseudojononas), kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

141-10-6

205-457-1

434

Difenilaminas, kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

122-39-4

204-539-4

435

Etilakrilatas, kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

140-88-5

205-438-8

436

Figos (Ficus carica L.) lapų absoliutusis aliejus, kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

68916-52-9

 

437

trans- 2-heptenalis, kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

18829-55-5

242-608-0

438

trans- 2-heksenalio dietilacetalis, kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

67746-30-9

266-989-8

439

trans-2-heksenalio dimetilacetalis, kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

18318-83-7

242-204-4

440

Hidroabietilo alkoholis, kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

13393-93-6

236-476-3

441

6-izopropil-2-dekahidronaftalenolis, kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

34131-99-2

251-841-7

442

7-metoksikumarinas, kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

531-59-9

208-513-3

443

4-(4-metoksifenil)-3-buten-2-onas (anizilidenacetonas), kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

943-88-4

213-404-9

444

1-(4-metoksifenil)-1-penten-3-onas (alfa-metilanizilidenacetonas), kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

104-27-8

203-190-5

445

Metil-trans-2-butenoatas, kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

623-43-8

210-793-7

446

7-metilkumarinas, kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

2445-83-2

219-499-3

447

5-metil-2,3-heksandionas (acetil izovalerilas), kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

13706-86-0

237-241-8

448

2-pentilidencikloheksanonas, kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

25677-40-1

247-178-8

449

3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-onas (pseudoizometil jononas), kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

1117-41-5

214-245-8

450

Verbenos (Lippia citriodora Kunth.) aliejus, kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

8024-12-2

 

451

Perkelta arba ištrinta

 

 

452

6-(2-chloretil)-6-(2-metoksietoksi)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaundekanas

37894-46-5

253-704-7

453

Kobalto dichloridas

7646-79-9

231-589-4

454

Kobalto sulfatas

10124-43-3

233-334-2

455

Nikelio monoksidas

1313-99-1

215-215-7

456

Nikelio trioksidas

1314-06-3

215-217-8

457

Nikelio dioksidas

12035-36-8

234-823-3

458

Nikelio (III) disulfidas

12035-72-2

234-829-6

459

Tetrakarbonilnikelis

13463-39-3

236-669-2

460

Nikelio sulfidas

16812-54-7

240-841-2

461

Kalio bromatas

7758-01-2

231-829-8

462

Anglies monoksidas

630-08-0

211-128-3

463

Buta-1,3-dienas, t. p. žr. įrašus Nr. 646–611

106-99-0

203-450-8

464

Izobutanas, jei jis turi ≥ 0,1 % m/m butadieno

75-28-5

200-857-2

465

Butanas, jei jis turi ≥ 0,1 % m/m butadieno

106-97-8

203-448-7

466

Dujos (nafta), C3-4, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68131-75-9

268-629-5

467

Liekamosios dujos (nafta), katalizinio krekingo distiliatų ir katalizinio krekingo pirminio benzino frakcionavimo kolonos absorberis, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68307-98-2

269-617-2

468

Liekamosios dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis polimerizavimas, frakcionavimo kolonos stabilizavimo įrenginys, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68307-99-3

269-618-8

469

Liekamosios dujos (nafta), neturinčios vandenilio sulfido, pirminio benzino katalizinis riformingas, frakcionavimo kolonos stabilizavimo įrenginys, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68308-00-9

269-619-3

470

Liekamosios dujos (nafta), krekingo distiliatai, valymo hidrokrekingo būdu desorberis, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68308-01-0

269-620-9

471

Liekamosios dujos (nafta), gazolio katalizinio krekingo absorberis, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68308-03-2

269-623-5

472

Liekamosios dujos (nafta), dujų regeneravimo įrenginys, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68308-04-3

269-624-0

473

Liekamosios dujos (nafta), dujų regeneravimo įrenginio deetanavimo įrenginys, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68308-05-4

269-625-6

474

Liekamosios dujos (nafta), neturinčios rūgščių, hidrodesulfuruotas distiliatas ir hidrodesulfuruotas pirminis benzinas, frakcionavimo kolona, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68308-06-5

269-626-1

475

Liekamosios dujos (nafta), neturi vandenilio sulfido, hidrodesulfuruoto vakuuminio gazolio desorberis, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68308-07-6

269-627-7

476

Liekamosios dujos (nafta), izomerizuoto pirminio benzino frakcionavimo kolonos stabilizavimo įrenginys, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68308-08-7

269-628-2

477

Liekamosios dujos (nafta), neturi vandenilio sulfido, tiesioginio distiliavimo lengvojo pirminio benzino stabilizavimo įrenginys, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68308-09-8

269-629-8

478

Liekamosios dujos (nafta), tiesiogiai distiliuotos ir hidrodesulfuruotos, neturinčios vandenilio sulfido, jei turi > 0,1 % m/m butadieno

68308-10-1

269-630-3

479

Liekamosios dujos (nafta), alkilinimo propanu ir propenu įkrovos ruošimas, deetanavimo įrenginys, jei turi > 0,1 % m/m butadieno

68308-11-2

269-631-9

480

Liekamosios dujos (nafta), vakuuminio gazolio hidrodesulfuravimo įrenginys, neturinčios vandenilio sulfido, jei turi > 0,1 % m/m butadieno

68308-12-3

269-632-4

481

Dujos (nafta), katalizinio krekingo lengvosios distiliato frakcijos, jei turi > 0,1 % m/m butadieno

68409-99-4

270-071-2

482

Alkanai, C1-2, jei jie turi > 0,1 % m/m butadieno

68475-57-0

270-651-5

483

Alkanai, C2-3, jei jie turi > 0,1 % m/m butadieno

68475-58-1

270-652-0

484

Alkanai, C3-4, jei jie turi > 0,1 % m/m butadieno

68475-59-2

270-653-6

485

Alkanai, C4-5, jei jie turi > 0,1 % m/m butadieno

68475-60-5

270-654-1

486

Dujinis kuras, jei jis turi > 0,1 % m/m butadieno

68476-26-6

270-667-2

487

Dujinis kuras, žalios naftos distiliatai, jei jis turi > 0,1 % m/m butadieno

68476-29-9

270-670-9

488

Angliavandeniliai, C3-4, jei jie turi > 0,1 % m/m butadieno

68476-40-4

270-681-9

489

Angliavandeniliai, C4-5, jei jie turi > 0,1 % m/m butadieno

68476-42-6

270-682-4

490

Angliavandeniliai, C2-4, turi daug C3, jei jie turi > 0,1 % m/m butadieno

68476-49-3

270-689-2

491

Naftos dujos, suskystintosios, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68476-85-7

270-704-2

492

Naftos dujos, suskystintosios, desulfuruotos, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68476-86-8

270-705-8

493

Dujos (nafta), C3-4, turi daug izobutano, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-33-8

270-724-1

494

Distiliatai (nafta), C3-6, turi daug piperileno, jei jie turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-35-0

270-726-2

495

Dujos (nafta), valymo aminais sistemos įkrova, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-65-6

270-746-1

496

Dujos (nafta), benzeno hidrodesulfuravimo įrenginys, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-66-7

270-747-7

497

Dujos (nafta), benzeno gamybos įrenginio recirkuliavimo dujos, turi daug vandenilio, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-67-8

270-748-2

498

Dujos (nafta), alyvos mišinys, turi daug vandenilio ir azoto, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-68-9

270-749-8

499

Dujos (nafta), butanų frakcionavimo lengvosios frakcijos, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-69-0

270-750-3

500

Dujos (nafta), C2-3, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-70-3

270-751-9

501

Dujos (nafta), gazolio katalizinis krekingas, depropanavimo virintuvo likučiai, turi daug C4, neturi rūgščių, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-71-4

270-752-4

502

Dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis krekingas, debutanavimo virintuvo likučiai, turi daug C3-5, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-72-5

270-754-5

503

Dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis krekingas, depropanavimo lengvosios frakcijos, turi daug C3, neturi rūgščių, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-73-6

270-755-0

504

Dujos (nafta), katalizinio krekingo, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-74-7

270-756-6

505

Dujos (nafta), katalizinio krekingo, turi daug C1-5, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-75-8

270-757-1

506

Dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis polimerizavimas, stabilizatoriaus lengvosios frakcijos, turi daug C2-4, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-76-9

270-758-7

507

Dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis riformingas, distiliavimo lengvosios frakcijos, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-77-0

270-759-2

508

Dujos (nafta), katalizinis riformingas, turi daug C1-4, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-79-2

270-760-8

509

Dujos (nafta), C6-8 katalizinio riformingo recirkuliavimo, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-80-5

270-761-3

510

Dujos (nafta), C6-8 katalizinio riformingo, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-81-6

270-762-9

511

Dujos (nafta), C6-8 katalizinio riformingo recirkuliavimo, turi daug vandenilio, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-82-7

270-763-4

512

Dujos (nafta), C3-5 alkilinimo alkenais ir alkanais įkrova, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-83-8

270-765-5

513

Dujos (nafta), C2 grįžtamasis srautas, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-84-9

270-766-0

514

Dujos (nafta), turinčios daug C4, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-85-0

270-767-6

515

Dujos (nafta), deetanavimo lengvosios frakcijos, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-86-1

270-768-1

516

Dujos (nafta), deizobutanavimo lengvosios frakcijos, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-87-2

270-769-7

517

Dujos (nafta), sausosios depropanavimo, turi daug propeno, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-90-7

270-772-3

518

Dujos (nafta), depropanavimo lengvosios frakcijos, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-91-8

270-773-9

519

Dujos (nafta), sausosios rūgščiosios, dujų koncentravimo įrenginys, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-92-9

270-774-4

520

Dujos (nafta), reabsorbavimo dujų koncentravimas distiliavimu, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-93-0

270-776-5

521

Dujos (nafta), dujų regeneravimo įrenginys, depropanavimo įrenginio lengvosios frakcijos, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-94-1

270-777-0

522

Dujos (nafta), Girbatol įrenginio įkrova, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-95-2

270-778-6

523

Dujos (nafta), vandenilio absorberis, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-96-3

270-779-1

524

Dujos (nafta), turi daug vandenilio, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-97-4

270-780-7

525

Dujos (nafta), alyvos mišinio hidrinimo recirkuliavimo, turi daug vandenilio ir azoto, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-98-5

270-781-2

526

Dujos (nafta), izomerizuoto pirminio benzino frakcionavimo įrenginys, turi daug C4, neturi vandenilio sulfido, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68477-99-6

270-782-8

527

Dujos (nafta), recirkuliavimo, turi daug vandenilio, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68478-00-2

270-783-3

528

Dujos (nafta), riformingo įrenginiui papildyti, turi daug vandenilio, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68478-01-3

270-784-9

529

Dujos (nafta), hidroriformingo įrenginys, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68478-02-4

270-785-4

530

Dujos (nafta), hidroriformingo įrenginys, turi daug vandenilio ir metano, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68478-03-5

270-787-5

531

Dujos (nafta), hidroriformingo įrenginiui papildyti, turi daug vandenilio, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68478-04-6

270-788-0

532

Dujos (nafta), terminio krekingo distiliavimo kolona, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68478-05-7

270-789-6

533

Liekamosios dujos (nafta), katalizinio krekingo skaidrintos alyvos ir terminio krekingo vakuume likutis, flegmos rinktuvo, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68478-21-7

270-802-5

534

Liekamosios dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis krekingas, stabilizatoriaus absorberis, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68478-22-8

270-803-0

535

Liekamosios dujos (nafta), katalizinio krekingo, katalizinio riformingo ir hidrodesulfuravimo kombinuoto frakcionavimo kolona, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68478-24-0

270-804-6

536

Liekamosios dujos (nafta), katalizinio krekingo frakcionavimo kolonos absorberis, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68478-25-1

270-805-1

537

Liekamosios dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis riformingas, stabilizavimo įrenginys, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68478-26-2

270-806-7

538

Liekamosios dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis riformingas, separatorius, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68478-27-3

270-807-2

539

Liekamosios dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis riformingas, stabilizavimo įrenginys, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68478-28-4

270-808-8

540

Liekamosios dujos (nafta), distiliato po krekingo valymas hidrinimu, separatorius, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68478-29-5

270-809-3

541

Liekamosios dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo pirminio benzino hidrodesulfuravimo separatorius, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68478-30-8

270-810-9

542

Liekamosios dujos (nafta), sočiųjų dujų mišinys iš įvairių įrenginių, turi daug C4, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68478-32-0

270-813-5

543

Liekamosios dujos (nafta), sočiųjų dujų regeneravimo įrenginys, turi daug C1-2, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68478-33-1

270-814-0

544

Liekamosios dujos (nafta), vakuuminio distiliavimo likučių terminis krekingas, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68478-34-2

270-815-6

545

Angliavandeniliai, turi daug C3-4, naftos distiliatai, jei jie turi > 0,1 % m/m butadieno

68512-91-4

270-990-9

546

Dujos (nafta), tiesiogiai distiliuoto pirminio benzino katalizinio riformingo stabilizavimo įrenginys, lengvosios frakcijos, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68513-14-4

270-999-8

547

Dujos (nafta), visos tiesiogiai distiliuoto pirminio benzino frakcijos heksano distiliavimas, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68513-15-5

271-000-8

548

Dujos (nafta), hidrokrekingas, depropanavimo įrenginys, turi daug angliavandenilių, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68513-16-6

271-001-3

549

Dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo pirminio benzino lengvosios frakcijos, stabilizavimo įrenginys, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68513-17-7

271-002-9

550

Dujos (nafta), riformingo reaktoriaus ištakio apdorojimo esant dideliam slėgiui, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68513-18-8

271-003-4

551

Dujos (nafta), riformingo reaktoriaus ištakio apdorojimo esant mažam slėgiui, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68513-19-9

271-005-5

552

Likučiai (nafta), alkilinimo dujų atskyrimo kolona, turi daug C4, jei jie turi > 0,1 % m/m butadieno

68513-66-6

271-010-2

553

Angliavandeniliai, C1-4, jei jie turi > 0,1 % m/m butadieno

68514-31-8

271-032-2

554

Angliavandeniliai, C1-4, besieriai, jei jie turi > 0,1 % m/m butadieno

68514-36-3

271-038-5

555

Dujos (nafta), naftos perdirbimo gamyklos dujų distiliavimo, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68527-15-1

271-258-1

556

Angliavandeniliai, C1-3, jei jie turi > 0,1 % m/m butadieno

68527-16-2

271-259-7

557

Angliavandeniliai, C1-4, debutanavimo įrenginio frakcija, jei jie turi > 0,1 % m/m butadieno

68527-19-5

271-261-8

558

Dujos (nafta), benzeno hidrinimo įrenginys, depentanavimo įrenginio lengvosios frakcijos, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68602-82-4

271-623-5

559

Dujos (nafta), C1-5, drėgnosios, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68602-83-5

271-624-0

560

Dujos (nafta), antrinės absorbcijos įrenginio, pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo stabilizavimo kolona, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68602-84-6

271-625-6

561

Angliavandeniliai, C2-4, jei jie turi > 0,1 % m/m butadieno

68606-25-7

271-734-9

562

Angliavandeniliai, C3, jei jie turi > 0,1 % m/m butadieno

68606-26-8

271-735-4

563

Dujos (nafta), alkilinimo įkrovos, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68606-27-9

271-737-5

564

Dujos (nafta), depropanavimo įrenginio virintuvo likučiai, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68606-34-8

271-742-2

565

Naftos produktai, naftos perdirbimo gamyklos dujos, jei jie turi > 0,1 % m/m butadieno

68607-11-4

271-750-6

566

Dujos (nafta), mažo slegio hidrokrekingas, separatorius, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68783-06-2

272-182-1

567

Dujos (nafta), naftos perdirbimo gamyklos mišinys, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68783-07-3

272-183-7

568

Dujos (nafta), katalizinio krekingo, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68783-64-2

272-203-4

569

Dujos (nafta), C2-4, besierės, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68783-65-3

272-205-5

570

Dujos (nafta), naftos perdirbimo gamyklos, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68814-67-5

272-338-9

571

Dujos (nafta), platformingo produktų separatorius, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68814-90-4

272-343-6

572

Dujos (nafta), hidrinimu valyto sieringojo žibalo depentanavimo įrenginio stabilizavimo įrenginys, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68911-58-0

272-775-5

573

Dujos (nafta), hidrinimu valyto sieringojo žibalo distiliavimo įrenginys, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68911-59-1

272-776-0

574

Dujos (nafta), žalios naftos frakcionavimo, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68918-99-0

272-871-7

575

Dujos (nafta), deheksanavimo, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68919-00-6

272-872-2

576

Dujos (nafta), „unifiner“ desulfuravimo proceso, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68919-01-7

272-873-8

577

Dujos (nafta), pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo frakcionavimo, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68919-02-8

272-874-3

578

Dujos (nafta), pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo dujų plovimas, antrinio absorberio, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68919-03-9

272-875-9

579

Dujos (nafta), sunkiųjų distiliatų desulfuravimo hidrinimo būdu, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68919-04-0

272-876-4

580

Dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo benzino lengvųjų frakcijų stabilizavimo įrenginys, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68919-05-1

272-878-5

581

Dujos (nafta), pirminio benzino desorberio frakcijos „unifiner“ desulfuravimo proceso, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68919-06-2

272-879-0

582

Dujos (nafta), platformingo stabilizavimo įrenginys, lengvosios frakcijos, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68919-07-3

272-880-6

583

Dujos (nafta), žaliosios naftos distiliavimo pirminė kolona, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68919-08-4

272-881-1

584

Dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo pirminio benzino katalizinio riformingo, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68919-09-5

272-882-7

585

Dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo stabilizavimo įrenginys jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68919-10-8

272-883-2

586

Dujos (nafta), gudrono atskyrimo įrenginio, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68919-11-9

272-884-8

587

Dujos (nafta), „unifiner“ įrenginio, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68919-12-0

272-885-3

588

Dujos (nafta), pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinis krekingas, distiliavimo lengvosios frakcijos, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68919-20-0

272-893-7

589

Dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis krekingas, debutanavimo įrenginio, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68952-76-1

273-169-3

590

Liekamosios dujos (nafta), katalizinio krekingo distiliato ir pirminio benzino stabilizavimo įrenginio, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68952-77-2

273-170-9

591

Liekamosios dujos (nafta), pirminio benzino katalizinio hidrodesulfuravimo proceso separatoriaus, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68952-79-4

273-173-5

592

Liekamosios dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo pirminio benzino hidrodesulfuravimo įrenginio, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68952-80-7

273-174-0

593

Liekamosios dujos (nafta), terminio krekingo distiliato, gazolio ir pirminio benzino absorberis, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68952-81-8

273-175-6

594

Liekamosios dujos (nafta), terminio krekingo angliavandenilių frakcionavimas ir naftos koksavimas, stabilizavimo įrenginio, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68952-82-9

273-176-1

595

Dujos (nafta), krekingo lengvoji frakcija, butadieno konc., jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68955-28-2

273-265-5

596

Dujos (nafta), akytojo absorberio, pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo ir gazolio desulfuravimo produktų frakcionavimas, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68955-33-9

273-269-7

597

Dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo pirminio benzino katalizinis riformingas, stabilizavimo įrenginio lengvosios frakcijos, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68955-34-0

273-270-2

598

Dujos (nafta), žaliosios naftos distiliavimo ir katalizinio krekingo, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

68989-88-8

273-563-5

599

Angliavandeniliai, C4, jei jie turi > 0,1 % m/m butadieno

87741-01-3

289-339-5

600

Alkanai, C1-4, turi daug C3, jei jie turi > 0,1 % m/m butadieno

90622-55-2

292-456-4

601

Dujos (nafta), gazolio valymo dietanolaminu įrenginio, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

92045-15-3

295-397-2

602

Dujos (nafta), gazolio hidrodesulfuravimo ištakio, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

92045-16-4

295-398-8

603

Dujos (nafta), gazolio hidrodesulfuravimas, prapūtimo, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

92045-17-5

295-399-3

604

Dujos (nafta), hidrinimo įrenginio ištakio plovimo, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

92045-18-6

295-400-7

605

Dujos (nafta), pirminio benzino krekingo vandens garais, esant dideliam slėgiui, likučiai, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

92045-19-7

295-401-2

606

Dujos (nafta), lengvojo krekingo likučiai, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

92045-20-0

295-402-8

607

Dujos (nafta), krekingo vandens garais, turi daug C3, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

92045-22-2

295-404-9

608

Angliavandeniliai, C4, krekingo vandens garais distiliatai, jei jie turi > 0,1 % m/m butadieno

92045-23-3

295-405-4

609

Naftos dujos, suskystintosios, besierės, C4 frakcija, jei jos turi > 0,1 % m/m butadieno

92045-80-2

295-463-0

610

Angliavandeniliai, C4, neturintys 1,3-butadieno ir izobuteno, jei jie turi > 0,1 % m/m butadieno

95465-89-7

306-004-1

611

Rafinatai (nafta), krekingo vandens garais C4 frakcija, ekstrahuota vario (I) amonio acetatu, C3-5, ir C3-5 nesotieji, neturi butadieno, jei jie turi > 0,1 % m/m butadieno

97722-19-5

307-769-4

612

Benz[def]chrizenas (arba benz[a]pirenas)

50-32-8

200-028-5

613

Pikis, akmens anglių dervos ir naftos, jei jis turi > 0,005 % m/m benz[a]pireno

68187-57-5

269-109-0

614

Distiliatai (akmens anglys ir nafta), kondensuotųjų aromatinių junginių, jei jie turi > 0,005 % m/m benz[a]pireno

68188-48-7

269-159-3

615

Perkelta arba ištrinta

 

 

616

Perkelta arba ištrinta

 

 

617

Kreozoto alyva, acenafteno frakcija, neturi acenafteno, jei ji turi > 0,005 % m/m benz[a]pireno

90640-85-0

292-606-9

618

Pikis, akmens anglių deguto, žematemperatūris, jei jis turi > 0,005 % m/m benz[a]pireno

90669-57-1

292-651-4

619

Pikis, akmens anglių deguto, žematemperatūris, termiškai apdorotas, jei jis turi > 0,005 % m/m benz[a]pireno

90669-58-2

292-653-5

620

Pikis, akmens anglių deguto, žematemperatūris, oksiduotas, jei jis turi > 0,005 % m/m benz[a]pireno

90669-59-3

292-654-0

621

Ekstrahavimo likučiai (akmens anglys), rusvosios, jei jie turi > 0,005 % m/m benz[a]pireno

91697-23-3

294-285-0

622

Parafinas (akmens anglys), rusvųjų anglių aukštatemperatūris degutas, jei jis turi > 0,005 % m/m benz[a]pireno

92045-71-1

295-454-1

623

Parafinas (akmens anglys), rusvųjų anglių aukštatemperatūris degutas, valytas hidrinimu, jei jis turi > 0,005 % m/m benz[a]pireno

92045-72-2

295-455-7

624

Kietosios atliekos, akmens anglių pikio koksavimo, jei jos turi > 0,005 % m/m benz[a]pireno

92062-34-5

295-549-8

625

Pikis, akmens anglių deguto, aukštatemperatūris, antrinis, jei jis turi > 0,005 % m/m benz[a]pireno

94114-13-3

302-650-3

626

Likučiai (akmens anglys), ekstrahavimo skystaisiais tirpikliais, jei jie turi > 0,005 % m/m benz[a]pireno

94114-46-2

302-681-2

627

Akmens anglių skysčiai, ekstrahavimo skystaisiais tirpikliais tirpalai, jei jie turi > 0,005 % m/m benz[a]pireno

94114-47-3

302-682-8

628

Akmens anglių skysčiai, ekstrahavimo skystaisiais tirpikliais, jei jie turi > 0,005 % m/m benz[a]pireno

94114-48-4

302-683-3

629

Parafinas (akmens anglys), rusvųjų anglių aukštatemperatūris degutas, valyti aktyvintosiomis anglimis, jei jis turi > 0,005 % m/m benz[a]pireno

97926-76-6

308-296-6

630

Parafinas (akmens anglys), rusvųjų anglių aukštatemperatūris degutas, valyti moliu, jei jie turi > 0,005 % m/m benz[a]pireno

97926-77-7

308-297-1

631

Parafinas (akmens anglys), rusvųjų anglių aukštatemperatūris degutas, valyti silicio rūgštimi, jei jis turi > 0,005 % m/m benz[a]pireno

97926-78-8

308-298-7

632

Absorbcinės alyvos, biciklinių aromatinių ir heterociklinių angliavandenilių frakcija, jei jos turi > 0,005 % m/m benz[a]pireno

101316-45-4

309-851-5

633

Aromatiniai angliavandeniliai, C20-28, policikliniai, gauti pirolizuojant akmens anglių deguto pikio ir polietileno bei polipropileno mišinį, jei jie turi > 0,005 % m/m benz[a]pireno

101794-74-5

309-956-6

634

Aromatiniai angliavandeniliai, C20-28, policikliniai, gauti pirolizuojant akmens anglių deguto pikio ir polietileno mišinį, jei jie turi > 0,005 % m/m benz[a]pireno

101794-75-6

309-957-1

635

Aromatiniai angliavandeniliai, C20-28, policikliniai, gauti pirolizuojant akmens anglių deguto pikio ir polistireno mišinį, jei jie turi > 0,005 % m/m benz[a]pireno

101794-76-7

309-958-7

636

Pikis, akmens anglių deguto, aukštatemperatūris, termiškai apdorotas, jei jis turi > 0,005 % m/m benz[a]pireno

121575-60-8

310-162-7

637

Dibenz[a,h]antracenas

53-70-3

200-181-8

638

Benz[a]antracenas

56-55-3

200-280-6

639

Benz[e]pirenas

192-97-2

205-892-7

640

Benz[j]fluorantenas

205-82-3

205-910-3

641

Benz(e)acefenantrilenas

205-99-2

205-911-9

642

Benz(k)fluorantenas

207-08-9

205-916-6

643

Chrizenas

218-01-9

205-923-4

644

2-brompropanas

75-26-3

200-855-1

645

Trichloretilenas

79-01-6

201-167-4

646

1,2-dibrom-3-chlorpropanas

96-12-8

202-479-3

647

2,3-dibrompropan-1-olis

96-13-9

202-480-9

648

1,3-dichlorpropan-2-olis

96-23-1

202-491-9

649

α,α,α-trichlortoluenas

98-07-7

202-634-5

650

α-chlortoluenas (benzilchloridas)

100-44-7

202-853-6

651

1,2-dibrometanas

106-93-4

203-444-5

652

Heksachlorbenzenas

118-74-1

204-273-9

653

Brometilenas (vinilbromidas)

593-60-2

209-800-6

654

1,4-dichlorbut-2-enas

764-41-0

212-121-8

655

Metiloksiranas (propilenoksidas)

75-56-9

200-879-2

656

(Epoksietil)benzenas (stirenoksidas)

96-09-3

202-476-7

657

1-chlor-2,3-epoksipropanas (epichlorohidrinas)

106-89-8

203-439-8

658

R-1-chlor-2,3-epoksipropanas

51594-55-9

424-280-2

659

1,2-epoksi-3-fenoksipropanas (fenilglicidileteris)

122-60-1

204-557-2

660

2,3-epoksipropan-1-olis (glicidolis)

556-52-5

209-128-3

661

R-2,3-epoksi-1-propanolis

57044-25-4

404-660-4

662

2,2′-bioksiranas (1,2:3,4-diepoksibutanas)

1464-53-5

215-979-1

663

(2 RS, 3 RS)-3-(2-chlorfenil)-2-(4-fluorfenil)-[1H-1,2,4-triazol-1-il) metil]oksiranas; Epoksikonazolis

133855-98-8

406-850-2

664

Chlormetilmetileteris

107-30-2

203-480-1

665

2-metoksietanolis ir jo acetatas (2-metoksietilacetatas)

109-86-4/110-49-6

203-713-7/203-772-9

666

2-etoksietanolis ir jo acetatas (2-etoksietilacetatas)

110-80-5/111-15-9

203-804-1/203-839-2

667

Oksibis[chlormetan]bis(chlormetil)eteris

542-88-1

208-832-8

668

2-metoksipropanolis

1589-47-5

216-455-5

669

Propiolaktonas

57-57-8

200-340-1

670

Dimetilkarbamoilchloridas

79-44-7

201-208-6

671

Uretanas (etilkarbamatas)

51-79-6

200-123-1

672

Perkelta arba ištrinta

 

 

673

Perkelta arba ištrinta

 

 

674

Metoksiacto rūgštis

625-45-6

210-894-6

675

Dibutilftalatas

84-74-2

201-557-4

676

bis(2-metoksietil)eteris (dimetoksidiglikolis)

111-96-6

203-924-4

677

bis(2-etilheksil)ftalatas (dietilheksilftalatas)

117-81-7

204-211-0

678

bis(2-metoksietil)ftalatas

117-82-8

204-212-6

679

2-metoksipropilacetatas

70657-70-4

274-724-2

680

2-etilheksil[[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-metil]tio]acetatas

80387-97-9

279-452-8

681

Akrilamidas, jei nereglamentuotas kitoje šio reglamento vietoje

79-06-1

201-173-7

682

Akrilnitrilas

107-13-1

203-466-5

683

2-nitropropanas

79-46-9

201-209-1

684

Dinosebas, jo druskos ir esteriai, išskyrus nurodytus kitose šio sąrašo vietose

88-85-7

201-861-7

685

2-nitroanizolas

91-23-6

202-052-1

686

4-nitrobifenilas

92-93-3

202-204-7

687

2,4-Dinitrotoluenas;

Dinitrotoluenas, techninis

121-14-2/25321-14-6

204-450-0/246-836-1

688

Binapakrilas

485-31-4

207-612-9

689

2-nitronaftalenas

581-89-5

209-474-5

690

2,3-dinitrotoluenas

602-01-7

210-013-5

691

5-nitroacenaftenas

602-87-9

210-025-0

692

2,6-dinitrotoluenas

606-20-2

210-106-0

693

3,4-dinitrotoluenas

610-39-9

210-222-1

694

3,5-dinitrotoluenas

618-85-9

210-566-2

695

2,5-dinitrotoluenas

619-15-8

210-581-4

696

Dinoterbas, jo druskos ir esteriai

1420-07-1

215-813-8

697

Nitrofenas

1836-75-5

217-406-0

698

Perkelta arba ištrinta

 

 

699

Diazometanas

334-88-3

206-382-7

700

1,4,5,8-tetraaminoantrachinonas (dispersinis mėlynasis 1)

2475-45-8

219-603-7

701

Perkelta arba ištrinta

 

 

702

1-metil-3-nitro-1-nitrozoguanidinas

70-25-7

200-730-1

703

Perkelta arba ištrinta

 

 

704

Perkelta arba ištrinta

 

 

705

4,4′-metilendianilinas

101-77-9

202-974-4

706

4,4′-(4-iminocikloheksa-2,5-dienilidenmetilen)dianilino hidrochloridas

569-61-9

209-321-2

707

4,4′-metilendi-o-toluidinas

838-88-0

212-658-8

708

o-anizidinas

90-04-0

201-963-1

709

3,3′-dimetoksibenzidinas (ortodianizidinas) ir jo druskos

119-90-4

204-355-4

710

Perkelta arba ištrinta

 

 

711

o-dianizidino azodažikliai

 

 

712

3,3′-dichlorbenzidinas

91-94-1

202-109-0

713

Benzidino dihidrochloridas

531-85-1

208-519-6

714

[[1,1′-bifenil]-4,4′-diil]diamoniosulfatas

531-86-2

208-520-1

715

3,3′-dichlorbenzidino dihidrochloridas

612-83-9

210-323-0

716

Benzidino sulfatas

21136-70-9

244-236-4

717

Benzidino acetatas

36341-27-2

252-984-8

718

3,3′-dichlorbenzidino bis(hidrosulfatas)

64969-34-2

265-293-1

719

3,3′-dichlorbenzidino sulfatas

74332-73-3

277-822-3

720

Benzidino azodažikliai

 

 

721

4,4′-bi-o-toluidinas (ortotoluidinas)

119-93-7

204-358-0

722

4,4′-bi-o-toluidino dihidrochloridas

612-82-8

210-322-5

723

[3,3′-dimetil[1,1′-bifenil]-4,4′-diil]diamonio bis(hidrosulfatas)

64969-36-4

265-294-7

724

4,4′-bi-o-toluidino sulfatas

74753-18-7

277-985-0

725

o-tolidino dažikliai

 

611-030-00-4

726

Bifenil-4-ilaminas (4-aminobifenilas) ir jo druskos

92-67-1

202-177-1

727

Azobenzenas

103-33-3

203-102-5

728

(Metil-O,N,N-azoksi)metilacetatas

592-62-1

209-765-7

729

Cikloheksimidas

66-81-9

200-636-0

730

2-metilaziridinas

75-55-8

200-878-7

731

Imidazolidin-2-tionas (etilentiokarbamidas)

96-45-7

202-506-9

732

Furanas

110-00-9

203-727-3

733

Aziridinas

151-56-4

205-793-9

734

Kaptafolas

2425-06-1

219-363-3

735

Karbadoksas

6804-07-5

229-879-0

736

Flumioksazinas

103361-09-7

613-166-00-X

737

Tridemorfas

24602-86-6

246-347-3

738

Vinklozolinas

50471-44-8

256-599-6

739

Butilfluazifopas

69806-50-4

274-125-6

740

Flusilazolas

85509-19-9

014-017-00-6

741

1,3,5-tris(oksiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trionas (TGIC)

2451-62-9

219-514-3

742

Tioacetamidas

62-55-5

200-541-4

743

Perkelta arba ištrinta

 

 

744

Formamidas

75-12-7

200-842-0

745

N-metilacetamidas

79-16-3

201-182-6

746

N-metilformamidas

123-39-7

204-624-6

747

N,N-dimetilacetamidas

127-19-5

204-826-4

748

Heksametilfosforo rūgšties triamidas

680-31-9

211-653-8

749

Dietilsulfatas

64-67-5

200-589-6

750

Dimetilsulfatas

77-78-1

201-058-1

751

1,3-propansultonas

1120-71-4

214-317-9

752

Dimetilsulfamoilchloridas

13360-57-1

236-412-4

753

Sulfalatas

95-06-7

202-388-9

754

Mišinys: 4-[[bis-(4-fluorfenil)metilsilil]metil]-4H-1,2,4-triazolo ir 1-[[bis-(4-fluorfenil)metilsilil]metil]-1H-1,2,4-triazolo

 

403-250-2

755

(+/–)-tetrahidrofurfuril-(R)-2-[4-(6-chlorchinoksalin-2-iloksi)feniloksi]propionatas

119738-06-6

607-373-00-4

756

6-hidroksi-1-(3-izopropoksipropil)-4-metil-2-okso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-dihidro-3-piridinkarbonitrilas

85136-74-9

400-340-3

757

(6-(4-hidroksi-3-(2-metoksifenilazo)-2-sulfonato-7-naftilamino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis[(amino-1-metiletil) amonio] formiatas

108225-03-2

402-060-7

758

Trinatrio [4′-(8-acetilamino-3,6-disulfonato-2-naftilazo)-4″-(6-benzoilamino-3-sulfonato-2-naftilazo)-bifenil-1,3′,3″,1″′-tetraolato-O,O′,O″,O″′]varis(II)

 

413-590-3

759

Mišinys: N-[3-hidroksi-2-(2-metilakriloilaminometoksi)propoksimetil]-2-metilakrilamido, N-[2,3-bis-(2-metilakriloilaminometoksi)propoksimetil]-2-metilakrilamido, metakrilamido, 2-metil-N-(2-metilakriloilaminometoksimetil)- akrilamido ir N-(2,3-dihidroksipropoksimetil)-2-metilakrilamido

 

412-790-8

760

1,3,5-tris-[(2S ir 2R)-2,3-epoksipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trionas (teroksironas)

59653-74-6

616-091-00-0

761

Erionitas

12510-42-8

650-012-00-0

762

Asbestas

12001-28-4

650-013-00-6

763

Nafta

8002-05-9

232-298-5

764

Distiliatai (nafta), sunkieji, hidrokrekingo, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64741-76-0

265-077-7

765

Distiliatai (nafta), valyti tirpikliais, sunkieji parafininiai, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64741-88-4

265-090-8

766

Likutinės alyvos (nafta), deasfaltuotos tirpikliais, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64741-89-5

265-091-3

767

Likutinės alyvos (nafta), deasfaltuotos tirpikliais, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64741-95-3

265-096-0

768

Distiliatai (nafta), valyti tirpikliais, sunkieji nafteniniai, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64741-96-4

265-097-6

769

Distiliatai (nafta), valyti tirpikliais, sunkieji nafteniniai, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64741-97-5

265-098-1

770

Likutinės alyvos (nafta), valytos tirpikliais, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64742-01-4

265-101-6

771

Distiliatai (nafta), valyti moliu, sunkieji parafininiai, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64742-36-5

265-137-2

772

Distiliatai (nafta), valyti moliu, lengvieji parafininiai, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64742-37-6

265-138-8

773

Likutinės alyvos (nafta), valytos moliu, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64742-41-2

265-143-5

774

Distiliatai (nafta), valyti moliu, sunkieji nafteniniai, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64742-44-5

265-146-1

775

Distiliatai (nafta), valyti moliu, lengvieji nafteniniai, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64742-45-6

265-147-7

776

Distiliatai (nafta), valyti hidrinimu, sunkieji nafteniniai, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64742-52-5

265-155-0

777

Distiliatai (nafta), valyti hidrinimu, lengvieji nafteniniai, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64742-53-6

265-156-6

778

Distiliatai (nafta), valyti hidrinimu, sunkieji parafininiai, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64742-54-7

265-157-1

779

Distiliatai (nafta), valyti hidrinimu, lengvieji parafininiai, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64742-55-8

265-158-7

780

Distiliatai (nafta), deparafinuoti tirpikliais, lengvieji parafininiai, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64742-56-9

265-159-2

781

Likutinės alyvos (nafta), valytos hidrinimu, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64742-57-0

265-160-8

782

Likutinės alyvos (nafta), deparafinuotos tirpikliais, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64742-62-7

265-166-0

783

Distiliatai (nafta), deparafinuoti tirpikliais, sunkieji nafteniniai, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64742-63-8

265-167-6

784

Distiliatai (nafta), deparafinuoti tirpikliais, lengvieji nafteniniai, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64742-64-9

265-168-1

785

Distiliatai (nafta), deparafinuoti tirpikliais, sunkieji parafininiai, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64742-65-0

265-169-7

786

Parafino rasojimo alyva (nafta), jei ji turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64742-67-2

265-171-8

787

Nafteninės alyvos (nafta), katalizinio deparafinavimo, sunkiosios, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64742-68-3

265-172-3

788

Nafteninės alyvos (nafta), katalizinio deparafinavimo, lengvosios, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64742-69-4

265-173-9

789

Parafininės alyvos (nafta), katalizinio deparafinavimo, sunkiosios, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64742-70-7

265-174-4

790

Parafininės alyvos (nafta), katalizinio deparafinavimo, lengvosios, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64742-71-8

265-176-5

791

Nafteninės alyvos (nafta), kompleksinio deparafinavimo, sunkiosios, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64742-75-2

265-179-1

792

Nafteninės alyvos (nafta), kompleksinio deparafinavimo, lengvosios, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

64742-76-3

265-180-7

793

Ekstraktai tirpikliais (nafta), sunkiųjų nafteninių distiliatų, koncentruoti aromatiniai, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

68783-00-6

272-175-3

794

Ekstraktai tirpikliais (nafta), sunkiųjų parafininių distiliatų, valytų tirpikliais, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

68783-04-0

272-180-0

795

Ekstraktai (nafta), sunkiųjų parafininių distiliatų, deasfaltuotų tirpikliais, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

68814-89-1

272-342-0

796

Tepamosios alyvos (nafta), C20-50, valytos hidrinimu, iš neutraliųjų alyvų, didelės klampos, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

72623-85-9

276-736-3

797

Tepamosios alyvos (nafta), C15-30, valytos hidrinimu, iš neutraliųjų alyvų, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

72623- 86-0

276-737-9

798

Tepamosios alyvos (nafta), C20-50, valytos hidrinimu, iš neutraliųjų alyvų, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

72623- 87-1

276-738-4

799

Tepamosios alyvos, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

74869-22-0

278-012-2

800

Distiliatai (nafta), kompleksinio deparafinavimo, sunkieji parafininiai, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

90640-91-8

292-613-7

801

Distiliatai (nafta), kompleksinio deparafinavimo, lengvieji parafininiai, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

90640-92-9

292-614-2

802

Distiliatai (nafta), deparafinuoti tirpikliais, sunkieji parafininiai, valyti moliu, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

90640-94-1

292-616-3

803

Angliavandeniliai, C20-50, deparafinuoti tirpikliais, sunkieji parafininiai, valyti hidrinimu, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

90640-95-2

292-617-9

804

Distiliatai (nafta), deparafinuoti tirpikliais, lengvieji parafininiai, valyti moliu, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

90640-96-3

292-618-4

805

Distiliatai (nafta), deparafinuoti tirpikliais, lengvieji parafininiai, valyti hidrinimu, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

90640-97-4

292-620-5

806

Ekstraktai tirpikliais (nafta), sunkiųjų nafteninių distiliatų, valytų hidrinimu, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

90641-07-9

292-631-5

807

Ekstraktai tirpikliais (nafta), sunkiųjų parafininių distiliatų, valytų hidrinimu, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

90641-08-0

292-632-0

808

Ekstraktai tirpikliais (nafta), lengvųjų parafininių distiliatų, valytų hidrinimu, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

90641-09-1

292-633-6

809

Likutinės alyvos (nafta), valytos hidrinimu, deparafinuotos tirpikliais, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

90669-74-2

292-656-1

810

Likutinės alyvos (nafta), katalizinio deparafinavimo, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

91770-57-9

294-843-3

811

Distiliatai (nafta), deparafinuoti, sunkieji parafininiai, valyti hidrinimu, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

91995-39-0

295-300-3

812

Distiliatai (nafta), deparafinuoti, lengvieji parafininiai, valyti hidrinimu, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

91995-40-3

295-301-9

813

Distiliatai (nafta), hidrokrekingo, valyti tirpikliais, deparafinuoti, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

91995-45-8

295-306-6

814

Distiliatai (nafta), valyti tirpikliais, lengvieji nafteniniai, valyti hidrinimu, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

91995-54-9

295-316-0

815

Ekstraktai tirpikliais (nafta), lengvųjų parafininių distiliatų, valytų hidrinimu, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

91995- 73-2

295-335-4

816

Ekstraktai tirpikliais (nafta), lengvųjų nafteninių distiliatų, hidrodesulfuruotų, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

91995-75-4

295-338-0

817

Ekstraktai tirpikliais (nafta), lengvųjų parafininių distiliatų, valytų rūgštimis, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

91995-76-5

295-339-6

818

Ekstraktai tirpikliais (nafta), lengvųjų parafininių distiliatų, hidrodesulfuruotų, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

91995-77-6

295-340-1

819

Ekstraktai tirpikliais (nafta), lengvojo vakuuminio gazolio, valyto hidrinimu, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

91995-79-8

295-342-2

820

Parafino rasojimo alyva (nafta), valyta hidrinimu, jei ji turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

92045-12-0

295-394-6

821

Tepamosios alyvos (nafta), C17-35, ekstr. tirpikliais, deparafinuotos, valytos hidrinimu, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

92045-42-6

295-423-2

822

Tepamosios alyvos (nafta), hidrokrekingo, deparafinuotos nearomatiniais tirpikliais, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

92045-43-7

295-424-8

823

Likutinės alyvos (nafta), valytos hidrinimu, valytos rūgštimis, deparafinuotos tirpikliais, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

92061-86-4

295-499-7

824

Parafininės alyvos (nafta), valytos tirpikliais, deparafinuotos, sunkiosios, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

92129-09-4

295-810-6

825

Ekstraktai tirpikliais (nafta), sunkiųjų parafininių distiliatų, valytų moliu, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

92704- 08-0

296-437-1

826

Tepamosios alyvos (nafta), bazinės alyvos, parafininės, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

93572-43-1

297-474-6

827

Ekstraktai tirpikliais (nafta), sunkiųjų nafteninių distiliatų, hidrodesulfuruotų, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

93763-10-1

297-827-4

828

Ekstraktai tirpikliais (nafta), sunkiųjų parafininių distiliatų, tirpikliais deparafinuotų, hidrodesulfuruotų, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

93763-11-2

297-829-5

829

Angliavandeniliai, distiliavimo likučių hidrokrekingo, parafininiai, deparafinuoti tirpikliais, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

93763-38-3

297-857-8

830

Parafino rasojimo alyva (nafta), valyta rūgštimis, jei ji turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

93924-31-3

300-225-7

831

Parafino rasojimo alyva (nafta), valyta moliu, jei ji turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

93924-32-4

300-226-2

832

Angliavandeniliai, C20-50, hidrintos likutinės alyvos vakuuminio distiliato, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

93924-61-9

300-257-1

833

Distiliatai (nafta), valyti tirpikliais, valyti hidrinimu, sunkieji, hidrinti, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

94733-08-1

305-588-5

834

Distiliatai (nafta), valyti tirpikliais, valyti hidrinimu, lengvieji, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

94733-09-2

305-589-0

835

Tepamosios alyvos (nafta), C18-40, deparafinuotos tirpikliais, iš hidrokrekingo distiliato, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

94733-15-0

305-594-8

836

Tepamosios alyvos (nafta), C18-40, deparafinuotos tirpikliais, hidrintos, iš rafinato, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

94733-16-1

305-595-3

837

Angliavandeniliai, C13-30, turi daug aromatinių angliavandenilių, tirpikliais ekstrahuoti nafteniniai distiliatai, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

95371-04-3

305-971-7

838

Angliavandeniliai, C16-32, turi daug aromatinių angliavandenilių, tirpikliais ekstrahuoti nafteniniai distiliatai, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

95371-05-4

305-972-2

839

Angliavandeniliai, C37-68, deparafinuotų, deasfaltuotų, hidrinimu valytų vakuuminio distiliavimo likučių, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

95371-07-6

305-974-3

840

Angliavandeniliai, C37-65, deasfaltuotų, hidrinimu valytų vakuuminio distiliavimo likučių, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

95371-08-7

305-975-9

841

Distiliatai (nafta), hidrokrekingo, valyti tirpikliais, lengvieji, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

97488-73-8

307-010-7

842

Distiliatai (nafta), valyti tirpikliais, hidrinti, sunkieji, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

97488-74-9

307-011-2

843

Tepamosios alyvos (nafta), C18-27, hidrokrekingo, deparafinuotos tirpikliais, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

97488-95-4

307-034-8

844

Angliavandeniliai, C17-30, valyti hidrinimu, tirpikliais deasfaltuotų atmosferinio distiliavimo likučių, lengvieji, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

97675-87-1

307-661-7

845

Angliavandeniliai, C17-40, valyti hidrinimu, tirpikliais deasfaltuotų vakuuminio distiliavimo likučių, lengvieji, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

97722-06-0

307-755-8

846

Angliavandeniliai, C13-27, ftirpikliais ekstrahuoti, lengvieji nafteniniai, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

97722-09-3

307-758-4

847

Angliavandeniliai, C14-29, tirpikliais ekstrahuoti, lengvieji nafteniniai, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

97722-10-6

307-760-5

848

Parafino rasojimo alyva (nafta), valyta aktyvintosiomis anglimis, jei ji turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

97862-76-5

308-126-0

849

Parafino rasojimo alyva (nafta), valyta silicio rūgštimi, jei ji turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

97862-77-6

308-127-6

850

Angliavandeniliai, C27-42, dearomatizuoti, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

97862-81-2

308-131-8

851

Angliavandeniliai, C17-30, hidrinimu valyti distiliatai, distiliatų lengvosios frakcijos, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

97862-82-3

308-132-3

852

Angliavandeniliai, C27-45, nafteniniai, distiliuoti vakuume, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

97862-83-4

308-133-9

853

Angliavandeniliai, C27-45, dearomatizuoti, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

97926-68-6

308-287-7

854

Angliavandeniliai, C20-58, valyti hidrinimu, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

97926-70-0

308-289-8

855

Angliavandeniliai, C27-42, nafteniniai, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

97926-71-1

308-290-3

856

Ekstraktai tirpikliais (nafta), lengvųjų parafininių distiliatų, valytų aktyvintosiomis anglimis, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

100684-02-4

309-672-2

857

Ekstraktai tirpikliais (nafta), lengvųjų parafininių distiliatų, valytų moliu, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

100684- 03-5

309-673-8

858

Ekstraktai tirpikliais (nafta), lengvojo vakuuminio gazolio, valyto anglimis, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

100684-04-6

309-674-3

859

Ekstraktai tirpikliais (nafta), lengvojo vakuuminio gazolio, valyto moliu, jei jie turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

100684-05-7

309-675-9

860

Likutinės alyvos (nafta), valytos anglimis, deparafinuotos tirpikliais, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

100684-37-5

309-710-8

861

Likutinės alyvos (nafta), valytos moliu, deparafinuotos tirpikliais, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

100684-38-6

309-711-3

862

Tepamosios alyvos (nafta), C>25, ekstr. tirpikliais, deasfaltuotos, deparafinuotos, hidrintos, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

101316-69-2

309-874-0

863

Tepamosios alyvos (nafta), C17-32, ekstr. tirpikliais, deparafinuotos, hidrintos, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

101316-70-5

309-875-6

864

Tepamosios alyvos (nafta), C20-35, ekstr. tirpikliais, deparafinuotos, hidrintos, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

101316-71-6

309-876-1

865

Tepamosios alyvos (nafta), C24-50, ekstr. tirpikliais, deparafinuotos, hidrintos, jei jos turi > 3 % m/m DMSO ekstrakto

101316-72-7

309-877-7

866

Distiliatai (nafta), besieriai, viduriniosios frakcijos, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jie yra gauti, nėra kancerogenas

64741-86-2

265-088-7

867

Gazoliai (nafta), valyti tirpikliais, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jie yra gauti, nėra kancerogenas

64741-90-8

265-092-9

868

Distiliatai (nafta), valyti tirpikliais, viduriniosios frakcijos, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jie yra gauti, nėra kancerogenas

64741-91-9

265-093-4

869

Gazoliai (nafta), valyti rūgštimis, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jie yra gauti, nėra kancerogenas

64742-12-7

265-112-6

870

Distiliatai (nafta), valyti rūgštimis, viduriniosios frakcijos, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jie yra gauti, nėra kancerogenas

64742-13-8

265-113-1

871

Distiliatai (nafta), valyti rūgštimis, lengvieji, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jie yra gauti, nėra kancerogenas

64742-14-9

265-114-7

872

Gazoliai (nafta), neutralizuoti cheminiu būdu, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jie yra gauti, nėra kancerogenas

64742-29-6

265-129-9

873

Distiliatai (nafta), neutralizuoti cheminiu būdu, viduriniosios frakcijos, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jie yra gauti, nėra kancerogenas

64742-30-9

265-130-4

874

Distiliatai (nafta), valyti moliu, viduriniosios frakcijos, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jie yra gauti, nėra kancerogenas

64742-38-7

265-139-3

875

Distiliatai (nafta), valyti hidrinimu, viduriniosios frakcijos, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jie yra gauti, nėra kancerogenas

64742-46-7

265-148-2

876

Gazoliai (nafta), hidrodesulfuruoti, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jie yra gauti, nėra kancerogenas

64742-79-6

265-182-8

877

Distiliatai (nafta), hidrodesulfuruoti, viduriniosios frakcijos, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jie yra gauti, nėra kancerogenas

64742-80-9

265-183-3

878

Distiliatai (nafta), katalizinio riformingo frakcionavimo kolonos likučio, aukštos virimo temperatūros, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jie yra gauti, nėra kancerogenas

68477-29-2

270-719-4

879

Distiliatai (nafta), katalizinio riformingo frakcionavimo kolonos likučio, vidutinės virimo temperatūros, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jie yra gauti, nėra kancerogenas

68477-30-5

270-721-5

880

Distiliatai (nafta), katalizinio riformingo frakcionavimo kolonos likučio, žemos virimo temperatūros, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jie yra gauti, nėra kancerogenas

68477-31-6

270-722-0

881

Alkanai, C12-26 šakotieji ir linijiniai, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jie yra gauti, nėra kancerogenas

90622-53-0

292-454-3

882

Distiliatai (nafta), labai gerai išvalyti, viduriniosios frakcijos, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jie yra gauti, nėra kancerogenas

90640-93-0

292-615-8

883

Distiliatai (nafta), katalizinio riformingo, sunkieji, koncentruoti aromatiniai, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jie yra gauti, nėra kancerogenas

91995-34-5

295-294-2

884

Gazoliai, parafininiai, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jie yra gauti, nėra kancerogenas

93924-33-5

300-227-8

885

Ligroinas (nafta), valytas tirpikliais, hidrodesulfuruotas, sunkusis, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jis yra gautas, nėra kancerogenas

97488-96-5

307-035-3

886

Angliavandeniliai, C16-20, valyto hidrinimu viduriniojo distiliato, distiliavimo lengvosios frakcijos, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jie yra gauti, nėra kancerogenas

97675- 85-9

307-659-6

887

Angliavandeniliai, C12-20, valyti hidrinimu, parafininiai, distiliavimo lengvosios frakcijos, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jie yra gauti, nėra kancerogenas

97675-86-0

307-660-1

888

Angliavandeniliai, C11-17, tirpikliais ekstrahuoti lengvieji nafteniniai, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jie yra gauti, nėra kancerogenas

97722-08-2

307-757-9

889

Gazoliai, valyti hidrinimu, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jie yra gauti, nėra kancerogenas

97862-78-7

308-128-1

890

Distiliatai (nafta), valyti aktyvintosiomis anglimis, lengvieji parafininiai, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jie yra gauti, nėra kancerogenas

100683-97-4

309-667-5

891

Distiliatai (nafta), viduriniosios frakcijos, parafininiai, valyti aktyvintosiomis anglimis, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jie yra gauti, nėra kancerogenas

100683-98-5

309-668-0

892

Distiliatai (nafta), viduriniosios frakcijos, parafininiai, valyti moliu išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jie yra gauti, nėra kancerogenas

100683-99-6

309-669-6

893

Tirštinti tepalai, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jie yra gauti, nėra kancerogenas

74869-21-9

278-011-7

894

Parafino tyrė (nafta), išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios ji yra gauta, nėra kancerogenas

64742-61-6

265-165-5

895

Parafino tyrė (nafta), valyta rūgštimis, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios ji yra gauta, nėra kancerogenas

90669-77-5

292-659-8

896

Parafino tyrė (nafta), valyta moliu, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios ji yra gauta, nėra kancerogenas

90669-78-6

292-660-3

897

Parafino tyrė (nafta), valyta hidrinimu, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios ji yra gauta, nėra kancerogenas

92062-09-4

295-523-6

898

Parafino tyrė (nafta), žemos lydymosi temperatūros, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios ji yra gauta, nėra kancerogenas

92062-10-7

295-524-1

899

Parafino tyrė (nafta), žemos lydymosi temperatūros, valyta hidrinimu, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios ji yra gauta, nėra kancerogenas

92062-11-8

295-525-7

900

Parafino tyrė (nafta), žemos lydymosi temperatūros, valyta aktyvintosiomis anglimis, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios ji yra gauta, nėra kancerogenas

97863-04-2

308-155-9

901

Parafino tyrė (nafta), žemos lydymosi temperatūros, valyta moliu, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios ji yra gauta, nėra kancerogenas

97863-05-3

308-156-4

902

Parafino tyrė (nafta), žemos lydymosi temperatūros, valyta silicio rūgštimi, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios ji yra gauta, nėra kancerogenas

97863-06-4

308-158-5

903

Parafino tyrė (nafta), valyta aktyvintosiomis anglimis, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios ji yra gauta, nėra kancerogenas

100684-49-9

309-723-9

904

Petrolatumas, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jis yra gautas, nėra kancerogenas

8009-03-8

232-373-2

905

Petrolatumas (nafta), oksiduotasis, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jis yra gautas, nėra kancerogenas

64743-01-7

265-206-7

906

Petrolatumas (nafta), valytas aliuminio oksidu, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jis yra gautas, nėra kancerogenas

85029-74-9

285-098-5

907

Petrolatumas (nafta), valytas hidrinimu, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jis yra gautas, nėra kancerogenas

92045-77-7

295-459-9

908

Petrolatumas (nafta), valytas aktyvintosiomis anglimis, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jis yra gautas, nėra kancerogenas

97862-97-0

308-149-6

909

Petrolatumas (nafta), valytas silicio rūgštimi, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jis yra gautas, nėra kancerogenas

97862-98-1

308-150-1

910

Petrolatumas (nafta), valytas moliu, išskyrus, jei žinomas visas valymo procesas ir gali būti įrodyta, kad medžiaga, iš kurios jis yra gautas, nėra kancerogenas

100684-33-1

309-706-6

911

Distiliatai (nafta), lengvieji, katalizinio krekingo

64741-59-9

265-060-4

912

Distiliatai (nafta), viduriniosios frakcijos, katalizinio krekingo

64741-60-2

265-062-5

913

Distiliatai (nafta), lengvieji, terminio krekingo

64741-82-8

265-084-5

914

Distiliatai (nafta), hidrodesulfuruoti, lengvieji, katalizinio krekingo

68333-25-5

269-781-5

915

Distiliatai (nafta), lengvieji, pirminio benzino krekingo vandens garais

68475-80-9

270-662-5

916

Distiliatai (nafta), distiliatų, gautų po naftos krekingo vandens garais, krekingo

68477-38-3

270-727-8

917

Gazoliai (nafta), krekingo vandens garais

68527-18-4

271-260-2

918

Distiliatai (nafta), hidrodesulfuruoti, terminio krekingo, viduriniosios frakcijos

85116-53-6

285-505-6

919

Gazoliai (nafta), terminio krekingo, hidrodesulfuruoti

92045-29-9

295-411-7

920

Likučiai (nafta), hidrinto pirminio benzino krekingo vandens garais

92062-00-5

295-514-7

921

Likučiai (nafta), pirminio benzino krekingo vandens garais, distiliavimo

92062-04-9

295-517-3

922

Distiliatai (nafta), lengvieji, katalizinio krekingo, termiškai suskilę

92201-60-0

295-991-1

923

Likučiai (nafta), krekingo kameroje pašildyto pirminio benzino krekingo vandens garais

93763-85-0

297-905-8

924

Gazoliai (nafta), lengvieji vakuuminio distiliavimo, terminio krekingo, hidrodesulfuruoti

97926-59-5

308-278-8

925

Distiliatai (nafta), hidrodesulfuruoti, koksavimo įrenginio, vidurinioji frakcija

101316-59-0

309-865-1

926

Distiliatai (nafta), sunkieji, krekingo vandens garais

101631-14-5

309-939-3

927

Likučiai (nafta), atmosferinio slėgio kolona

64741-45-3

265-045-2

928

Gazoliai (nafta), sunkieji, vakuuminio distiliavimo

64741-57-7

265-058-3

929

Distiliatai (nafta), sunkieji, katalizinio krekingo

64741-61-3

265-063-0

930

Skaidrintosios alyvos (nafta), katalizinio krekingo

64741-62-4

265-064-6

931

Likučiai (nafta), katalizinio riformingo, frakcionavimo kolona

64741-67-9

265-069-3

932

Likučiai (nafta), hidrokrekingo

64741-75-9

265-076-1

933

Likučiai (nafta), terminio krekingo

64741-80-6

265-081-9

934

Distiliatai (nafta), sunkieji, terminio krekingo

64741-81-7

265-082-4

935

Gazoliai (nafta), valyti hidrinimu, vakuuminio distiliavimo

64742-59-2

265-162-9

936

Likučiai (nafta), hidrodesulfuruoti, distiliavimo atmosferos slėgyje

64742-78-5

265-181-2

937

Gazoliai (nafta), hidrodesulfuruoti, sunkieji, vakuuminio distiliavimo

64742-86-5

265-189-6

938

Likučiai (nafta), krekingo vandens garais

64742-90-1

265-193-8

939

Likučiai (nafta), distiliavimo atmosferos slėgyje

68333-22-2

269-777-3

940

Skaidrintosios alyvos (nafta), hidrodesulfuruotos, katalizinio krekingo

68333-26-6

269-782-0

941

Distiliatai (nafta), hidrodesulfuruoti, katalizinio krekingo, viduriniosios frakcijos

68333-27-7

269-783-6

942

Distiliatai (nafta), hidrodesulfuruoti, katalizinio krekingo, sunkieji

68333-28-8

269-784-1

943

Mazutas, tiesioginio gazolių distiliavimo, turintis daug sieros

68476-32-4

270-674-0

944

Mazutas, likutinis

68476-33-5

270-675-6

945

Likučiai (nafta), katalizinio riformingo frakcionavimo kolona, distiliavimo

68478-13-7

270-792-2

946

Likučiai (nafta), koksavimo įrenginio sunkiojo gazolio ir vakuuminio gazolio

68478-17-1

270-796-4

947

Likučiai (nafta), sunkieji, koksavimo įrenginio, ir lengvieji, vakuuminio distiliavimo

68512-61-8

270-983-0

948

Likučiai (nafta), lengvieji, vakuuminio distiliavimo

68512-62-9

270-984-6

949

Likučiai (nafta), krekingo vandens garais, lengvieji

68513-69-9

271-013-9

950

Mazutas, Nr. 6

68553-00-4

271-384-7

951

Likučiai (nafta), lengvųjų frakcijų atskyrimo įrenginio, turintys mažai sieros

68607-30-7

271-763-7

952

Gazoliai (nafta), sunkieji, distiliavimo atmosferos slėgyje

68783-08-4

272-184-2

953

Likučiai (nafta), koksavimo įrenginio skruberio, turintys kondensuotųjų aromatinių junginių

68783-13-1

272-187-9

954

Distiliatai (nafta), naftos likučių vakuuminio distiliavimo

68955-27-1

273-263-4

955

Likučiai (nafta), krekingo vandens garais, turintys dervų

68955-36-2

273-272-3

956

Distiliatai (nafta), viduriniosios frakcijos, vakuuminio distiliavimo

70592-76-6

274-683-0

957

Distiliatai (nafta), lengvieji, vakuuminio distiliavimo

70592-77-7

274-684-6

958

Distiliatai (nafta), vakuuminio distiliavimo

70592-78-8

274-685-1

959

Gazoliai (nafta), hidrodesulfuruoti, koksavimo įrenginio, sunkieji, vakuuminio distiliavimo

85117-03-9

285-555-9

960

Likučiai (nafta), krekingo vandens garais, distiliatų

90669-75-3

292-657-7

961

Likučiai (nafta), vakuuminio distiliavimo, lengvieji

90669-76-4

292-658-2

962

Mazutas, sunkusis, turintis daug sieros

92045-14-2

295-396-7

963

Likučiai (nafta), katalizinio krekingo

92061-97-7

295-511-0

964

Distiliatai (nafta), katalizinio krekingo, viduriniosios frakcijos, termiškai suskilę

92201-59-7

295-990-6

965

Likutinės alyvos (nafta)

93821-66-0

298-754-0

966

Likučiai, krekingo vandens garai, termiškai apdoroti

98219-64-8

308-733-0

967

Distiliatai (nafta), hidrodesulfuruoti, viso intervalo viduriniosios frakcijos

101316-57-8

309-863-0

968

Distiliatai (nafta), lengvieji, parafininiai

64741-50-0

265-051-5

969

Distiliatai (nafta), sunkieji, parafininiai

64741-51-1

265-052-0

970

Distiliatai (nafta), lengvieji, nafteniniai

64741-52-2

265-053-6

971

Distiliatai (nafta), sunkieji, nafteniniai

64741-53-3

265-054-1

972

Distiliatai (nafta), valyti rūgštimis, sunkieji, nafteniniai

64742-18-3

265-117-3

973

Distiliatai (nafta), valyti rūgštimis, lengvieji, nafteniniai

64742-19-4

265-118-9

974

Distiliatai (nafta), valyti rūgštimis, sunkieji, parafininiai

64742-20-7

265-119-4

975

Distiliatai (nafta), valyti rūgštimis, lengvieji, parafininiai

64742-21-8

265-121-5

976

Distiliatai (nafta), neutralizuoti cheminiu būdu, sunkieji, parafininiai

64742-27-4

265-127-8

977

Distiliatai (nafta), neutralizuoti cheminiu būdu, lengvieji, parafininiai

64742-28-5

265-128-3

978

Distiliatai (nafta), neutralizuoti cheminiu būdu, sunkieji, nafteniniai

64742-34-3

265-135-1

979

Distiliatai (nafta), neutralizuoti cheminiu būdu, lengvieji, nafteniniai

64742-35-4

265-136-7

980

Ekstraktai tirpikliais (nafta), lengvųjų nafteninių distiliatų

64742-03-6

265-102-1

981

Ekstraktai tirpikliais (nafta), sunkiųjų parafininių distiliatų

64742-04-7

265-103-7

982

Ekstraktai tirpikliais (nafta), lengvųjų parafininių distiliatų

64742-05-8

265-104-2

983

Ekstraktai tirpikliais (nafta), sunkiųjų nafteninių distiliatų

64742-11-6

265-111-0

984

Ekstraktai tirpikliais (nafta), lengvojo vakuuminio gazolio

91995-78-7

295-341-7

985

Angliavandeniliai, C26-55, daug aromatinių angliavandenilių

97722-04-8

307-753-7

986

Dinatrio 3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-diilbis(azo)] bis(4-aminonaftalen-1-sulfonatas)

573-58-0

209-358-4

987

Dinatrio 4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminofenil)azo] [1,1′-bifenil]-4-il]azo]-5-hidroksi-6-(fenilazo)naftalen-2,7-disulfonatas

1937-37-7

217-710-3

988

Tetranatrio 3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-diilbis(azo)]bis[5-amino-4-hidroksinaftalen-2,7-disulfonatas]

2602-46-2

220-012-1

989

4-o-tolilazo-o-toluidinas

97-56-3

202-591-2

990

4-aminoazobenzenas

60-09-3

200-453-6

991

Dinatrio[5-[[4′-[[2,6-dihidroksi-3-[(2-hidroksi-5-sulfofenil)azo]fenil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]salicilato(4-)]kupratas(2-)

16071-86-6

240-221-1

992

Rezorcinoldiglicidileteris

101-90-6

202-987-5

993

1,3-difenilguanidinas

102-06-7

203-002-1

994

Heptachlorepoksidas

1024-57-3

213-831-0

995

4-nitrozofenolis

104-91-6

203-251-6

996

Karbendazimas

10605-21-7

234-232-0

997

Alilglicidileteris

106-92-3

203-442-4

998

Chloracetaldehidas

107-20-0