22.12.2009   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/59


RIALACHÁN (CE) Uimh. 1223/2009 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 30 Samhain 2009

maidir le táirgí cosmaideacha

(athmhúnlú)

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 95 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialach na hEorpa (1),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh (2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Rinneadh Treoir 76/768/CEE ón gComhairle an 27 Iúil 1976 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le táirgí cosmaideacha (3) a leasú go suntasach roinnt uaireanta. Ós rud é go bhfuil tuilleadh leasuithe le déanamh, ba cheart, sa chás áirithe seo, í a athmhúnlú mar théacs amháin ar mhaithe le soiléireacht.

(2)

Rialachán an ionstraim dlí iomchuí mar go bhforchuireann sé rialacha soiléire, mionsonraithe nach bhfágann aon deis ag na Ballstáit trasuí dibhéirseach a dhéanamh. Thairis sin, áirithítear le Rialachán go gcuirfear na ceanglais dhlíthiúla chun feidhme ag an tráth céanna ar fud an Chomhphobail.

(3)

Is é is aidhm don Rialachán seo ná na nósanna imeachta a shimpliú agus an téarmaíocht a shruthlíniú agus, sa tslí sin, an t-ualach riaracháin agus débhríochtaí a laghdú. Thairis sin, neartaíonn sé eilimintí áirithe den chreat rialála do chosmaidí, amhail rialú laistigh den mhargadh, d'fhonn leibhéal ard cosanta do shláinte an duine a áirithiú.

(4)

Leis an Rialachán seo, déantar comhchuibhiú cuimsitheach ar na rialacha sa Chomhphobal chun margadh inmheánach a bhaint amach do tháirgí cosmaideacha agus, ag an am céanna, leibhéal ard cosanta do shláinte an duine a áirithiú.

(5)

Déantar na hábhair imní comhshaoil a d'fhéadfadh a bheith ann mar gheall ar shubstaintí a úsáidtear i dtáirgí cosmaideacha a bhreithniú trí Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH) agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (4), trína gcumasaítear measúnú ar shábháilteacht chomhshaoil ar shlí thras-earnála, a chur i bhfeidhm.

(6)

Ní bhaineann an Rialachán seo ach le táirgí cosmaideacha amháin agus ní bhaineann sé le táirgí íocshláinte, feistí leighis ná táirgí bithicíde. Tagann an teorannú seo, go háirithe, as an sainmhíniú mionsonraithe ar tháirgí cosmaideacha, a bhaineann leis na réimsí ina n-úsáidtear iad agus leis na cuspóirí a ghabhann lena n-úsáid.

(7)

Is gá an measúnú i dtaobh an táirge cosmaideach é táirge a dhéanamh bunaithe ar bhonn gach measúnaithe ar leith ó chás go cás, agus saintréithe go léir an táirge á gcur san áireamh. D'fhéadfaí na nithe seo a leanas a áireamh mar shamplaí tipiciúla de tháirgí cosmaideacha, eadhon, uachtair, eibleachtaí, lóiseanna, glóthacha agus olaí don chraiceann, aghaidhmhascanna, bunanna dathacha (leachtanna, taois, púdair), púdair smididh, púdair iar-fholctha, púdair shláinteacha, gallúnacha leithris, gallúnacha díbholaíocha, cumhráin, uiscí maisiúcháin agus eau de Cologne, ullmhóidí folctha agus cithfholctha (salainn, sobail, olaí, glóthacha), loimicí, díbholaígh agus frithallasáin, datháin ghruaige, táirgí chun gruaig a thonnadh, a dhíriú agus a réiteach, táirgí feistithe gruaige, táirgí glantacha gruaige (lóiseanna, púdair, seampúnna), feabhsaitheoirí gruaige (lóiseanna, uachtair, olaí), táirgí gruagaireachta (lóiseanna, laicir, lonracháin), táirgí bearrtha (uachtair, sobail, lóiseanna), smideadh agus táirgí dísmidte, táirgí atá beartaithe lena gcur ar na liopaí, táirgí cúraim fiacla agus béil, táirgí cúraim ingne agus táirgí smididh, táirgí do shláinteachas pearsanta seachtrach, táirgí grianghortha, táirgí donnúcháin gan ghrian, táirgí cneasghealaithe agus táirgí frithroctha.

(8)

Ba cheart don Choimisiún na catagóirí táirgí cosmaideacha atá ábhartha maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a shainmhíniú.

(9)

Ba cheart go mbeadh táirgí cosmaideacha sábháilte faoi ghnáthdhálaí úsáide nó faoi dhálaí úsáide atá measartha intuartha. Níor cheart, go háirithe, go mbeadh réasúnú riosca-tairbhe ina údar le riosca do shláinte an duine

(10)

I gcomhréir le Treoir 87/357/CEE ón gComhairle an 25 Meitheamh 1987 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le táirgí a bhfuil cuma mhíthreorach orthu agus ar baol do shláinte nó do shábháilteachta tomhaltóirí iad dá bharr sin (5), níor cheart go mbeadh cur i láthair táirge chosmaidigh agus go háirithe a chruth, a bholadh, a dhath, a chuma, a phacáistiú, a lipéadú, a mhéid nó a thoirt ina bhaol do shláinte agus do shábháilteacht an tomhaltóra é de dhroim mearbhaill idir é agus earraí bia.

(11)

Chun freagrachtaí soiléire a bhunú, ba cheart gach táirge cosmaideach a nascadh le duine freagrach atá bunaithe laistigh den Chomhphobal.

(12)

Má áirithítear inrianaitheacht táirge chosmaidigh trí shlabhra an tsoláthair ar fad, is cabhair é chun faireachas an mhargaidh a dhéanamh níos simplí agus níos éifeachtúla. Éascaíonn córas éifeachtúil inrianaitheachta cúram na n-údarás faireachais margaidh maidir le hoibreoirí eacnamaíocha a rianú.

(13)

Is gá na coinníollacha a chinneadh faoina measfar, maidir le dáileoir, gurb é an duine freagrach é.

(14)

Tá gach duine dlítheanach nó nádúrtha sa trádáil mhórdhíola, mar aon le miondíoltóirí a dhíolann go díreach leis an tomhaltóir, cumhdaithe faoi threoir an dáileora. Dá bhrí sin, ba cheart oibleagáidí an dáileora a oiriúnú don ról agus don chuid den ghníomhaíocht faoi seach atá ag gach duine de na hoibreoirí sin.

(15)

Tá earnáil chosmaidí na hEorpa ar cheann de na gníomhaíochtaí tionsclaíocha a bhfearann góchumadh orthu, rud a d'fhéadfadh na rioscaí do shláinte an duine a mhéadú. Ba cheart do na Ballstáit aird ar leith a thabhairt ar chur chun feidhme reachtaíochta cothrománaí Comhphobail agus beart maidir le táirgí góchumtha i réimse na dtáirgí cosmaideacha, mar shampla Rialachán (CE) 1383/2003 ón gComhairle an 22 Iúil 2003 maidir le gníomhaíocht chustaim in aghaidh earraí a bhfuil drochamhras ann fúthu go sáraíonn siad cearta maoine intleachtúla áirithe agus maidir leis na bearta atá le déanamh in aghaidh earraí a bhfaightear ina leith go sáraíonn siad na cearta sin (6) agus Treoir 2004/48/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le cearta maoine intleachtúla a fhorfheidhmiú (7). Modh éifeachtach chun táirgí nach gcomhlíonann ceanglais an Rialacháin seo a shainaithint is ea rialuithe laistigh den mhargadh.

(16)

Chun sábháilteacht táirgí cosmaideacha a áirithiú, ba cheart táirgí cosmaideacha a chuirtear ar an margadh a tháirgeadh de réir dea-chleachtais monaraíochta.

(17)

Chun críche faireachais éifeachtaí ar an margadh, ba cheart comhad faisnéise táirge a chur ar fáil ag aon seoladh amháin laistigh den Chomhphobal agus a dhéanamh sorochtana d'údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an comhad suite.

(18)

Chun go mbeidh na torthaí ar na staidéir shábháilteachta neamhchliniciúla a dhéantar chun sábháilteacht táirge chosmaidigh a mheasúnú inchomparáide agus ar ardcháilíocht, ba cheart go gcloífidís leis an reachtaíocht ábhartha Comhphobail.

(19)

Ba cheart go mbeadh sé soiléir cén fhaisnéis a chuirfear ar fáil do na húdaráis inniúla. Ba cheart go n-áireofaí san fhaisnéis sin na mionsonraí go léir is gá a bhaineann le céannacht, cáilíocht, sábháilteacht do shláinte an duine agus na héifeachtaí a mhaítear maidir leis an táirge cosmaideach. Go háirithe, ba cheart go n-áireofaí san fhaisnéis sin ar tháirge tuarascáil ar shábháilteacht an táirge chosmaidigh ina dtugtar tuairisc á rá go ndearnadh measúnú sábháilteachta.

(20)

Chun a áirithiú go ndéanfar na srianta ar shubstaintí a chur i bhfeidhm agus a rialú go haonfhoirmeach, ba cheart sampláil agus anailísiú a dhéanamh i slí atá inatáirgthe agus caighdeánaithe.

(21)

Ba cheart go mbeadh leis an téarma ‘meascán’, mar a shainmhínítear é sa Rialachán seo, an bhrí chéanna a bhí leis an téarma ‘ullmhóid’ a úsáideadh roimhe seo i reachtaíocht Chomhphobail.

(22)

Ar chúiseanna a bhaineann le faireachas éifeachtach ar an margadh, ba cheart fógra a thabhairt do na húdaráis inniúla maidir le faisnéis áirithe faoin táirge cosmaideach a chuirtear ar an margadh.

(23)

Chun gur féidir cóireáil leighis atá mear agus iomchuí a bheith ann i gcás deacrachtaí, ba cheart an fhaisnéis is gá faoi fhoirmliú an táirge a chur faoi bhráid na lárionad rialaithe nimhe agus na n-eintiteas asamhlaithe má tá lárionaid den sórt sin bunaithe ag na Ballstáit chuige sin.

(24)

Chun na hualaí riaracháin a choimeád chomh híseal agus is féidir, ba cheart an fhaisnéis a chuirtear in iúl d'údaráis inniúla, do lárionaid rialaithe nimhe agus d'eintitis asamhlaithe a thíolacadh go lárnach don Chomhphobal trí chomhéadan leictreonach.

(25)

Chun aistriú réidh go dtí an comhéadan leictreonach nua a áirithiú, ba cheart ligean d'oibreoirí eacnamaíocha an fhaisnéis a éilítear i gcomhréir leis an Rialachán seo a chur in iúl roimh dháta a churtha i bhfeidhm.

(26)

Ba cheart tacú leis an bprionsabal ginearálta a bhaineann leis an bhfreagracht atá ar an monaróir nó ar an allmhaireoir as sábháilteacht an táirge, trí bhíthin srianta ar shubstaintí áirithe in Iarscríbhinn II agus in Iarscríbhinn III. Thairis sin, ba cheart substaintí atá beartaithe lena n-úsáid mar dhatháin, leasaithigh agus scagairí ultraivialaite a liostú in Iarscríbhinn IV, in Iarscríbhinn V agus in Iarscríbhinn VI faoi seach ionas go gceadófar iad a úsáid chun na gcríoch sin.

(27)

Chun débhríochtaí a sheachaint, ba cheart a shoiléiriú nach n-áireofar ar an liosta dathán ceadaithe atá in Iarscríbhinn IV ach substaintí a dhathaíonn trí ionsú agus frithchaitheamh agus nach n-áireofar ann substaintí a dhathaíonn trí fhótalonracht, trasnaíocht ná imoibriú ceimiceach.

(28)

Chun déileáil le hábhair imní atá ann maidir le sábháilteacht, ba cheart, maidir le hIarscríbhinn IV atá srianta faoi láthair do dhatháin chraicinn, go n-áireofaí datháin ghruaige inti freisin nuair a bheidh an measúnú riosca ar na substaintí seo críochnaithe ag an gCoiste Eolaíoch um Shábháilteacht Tomhaltóirí (CEST) arna chur ar bun le Cinneadh 2008/721/CE ón gCoimisiún an 5 Meán Fómhair 2008 lena ndéantar struchtúr comhairleach do Choistí Eolaíochta agus do shaineolaithe i réimse na sábháilteachta tomhaltóra, na sláinte poiblí agus an chomhshaoil a chur ar bun (8). Chun na críche seo, ba cheart an deis a thabhairt don Choimisiún datháin ghruaige a áireamh i raon feidhme na hIarscríbhinne sin tríd an nós imeachta coisteolaíochta.

(29)

Féadfaidh méadú teacht ar úsáid nanábhar i dtáirgí cosmaideacha de bharr tuilleadh forbartha ar an teicneolaíocht. Chun leibhéal ard cosanta don tomhaltóir a áirithiú, agus saorghluaiseacht earraí agus cinnteacht dlí do mhonaróirí a áirithiú, is gá sainmhíniú aonfhoirmeach a fhorbairt ar leibhéal idirnáisiúnta i gcomhair nanábhar. Ba cheart don Chomhphobal iarracht a dhéanamh teacht ar chomhaontú ar shainmhíniú sna fóraim idirnáisiúnta iomchuí. I gcás ina dtiocfaí ar chomhaontú den sórt sin, ba cheart an sainmhíniú ar nanábhair sa Rialachán seo a oiriúnú dá réir.

(30)

Faoi láthair, níl dóthain faisnéise ann maidir leis na rioscaí a bhaineann le nanábhair. Chun measúnú níos fearr a dhéanamh ar a sábháilteacht, ba cheart do CEST treoir a thabhairt i gcomhar le comhlachtaí ábhartha faoi mhodheolaíochtaí tástála a chuireann saintréithe sonracha nanábhar san áireamh.

(31)

Ba cheart don Choimisiún athbhreithniú a dhéanamh go tráthrialta ar na forálacha maidir le nanábhair i bhfianaise dhul chun cinn na heolaíochta.

(32)

I ngeall ar na hairíonna guaiseacha a bhíonn i substaintí a aicmítear mar shubstaintí carcanaigineacha, mar shubstaintí só-ghineacha nó mar shubstaintí atá tocsaineach don atáirgeadh (CMR), catagóir 1A, catagóir 1B agus catagóir 2, de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán (9), ba cheart toirmeasc a chur ar úsáid na substaintí sin i dtáirgí cosmaideacha. Ó tharla nach ngabhann riosca, de riachtanas, le hairí guaiseach substainte, ba cheart go mbeadh an fhéidearthacht ann úsáid substaintí atá aicmithe mar shubstaintí CMR 2 a cheadú más amhlaidh, i bhfianaise nochtadh agus thiúchan na substainte, go bhfuil sé cruthaithe ag CEST go bhfuil sé sábháilte iad a úsáid i dtáirgí cosmaideacha agus go bhfuil siad á rialú ag an gCoimisiún sna hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo. Maidir le substaintí atá aicmithe mar shubstaintí CMR 1A nó 1B, ba cheart go mbeadh an fhéidearthacht ann, sa chás eisceachtúil go gcomhlíonann na substaintí sin na ceanglais maidir le sábháilteacht bia, inter alia mar thoradh ar iad a bheith i mbia go nádúrtha, agus nach bhfuil aon substaintí malartacha ann, substaintí den sórt sin a úsáid i dtáirgí cosmaideacha ar choinníoll go bhfuil sé cruthaithe ag CEST go bhfuil sé sábháilte iad a úsáid. I gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha sin, ba cheart don Choimisiún na hIarscríbhinní ábhartha den Rialachán seo a leasú laistigh de 15 mhí tar éis substaintí a aicmiú mar shubstaintí CMR 1A nó 1B faoi Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008. Ba cheart do CEST athbhreithniú a dhéanamh ar shubstaintí den sórt sin ar bhonn leanúnach.

(33)

Ba cheart, mar chuid den mheasúnú sábháilteachta ar shubstaintí, go háirithe na substaintí sin atá aicmithe mar shubstaintí CMR 1A nó 1B, breithniú a dhéanamh i dtaobh an méid iomláin atáthar faoi lé na substaintí sin ó gach foinse. Ag an am céanna, dóibh siúd a ghabhann do mheasúnuithe sábháilteachta a ullmhú, tá sé riachtanach go mbeadh cur chuige comhchuibhithe ann maidir le forbairt agus úsáid meastachán den sórt sin ar an méid iomlán atáthar faoi lé na substaintí sin. Dá dhroim sin, ba cheart don Choimisiún, mar ábhar práinne, i ndlúthchomhar le CEST, leis an nGníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA), leis an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA) agus le geallsealbhóirí ábhartha eile, athbhreithniú a dhéanamh agus treoir a fhorbairt maidir le hullmhú agus úsáid meastachán ar an méid iomlán atáthar faoi lé na substaintí sin.

(34)

Ba cheart freisin, maidir leis an measúnú a dhéanann CEST ar úsáid substaintí atá aicmithe mar shubstaintí CMR 1A agus 1B i dtáirgí cosmaideacha, an méid atá grúpaí soghonta daonra, amhail leanaí faoi bhun trí bliana d'aois, daoine scothaosta, mná atá torrach nó ag cothú leis an gcíoch agus daoine ag a bhfuil freagairtí imdhíonachta nach bhfuil ag feidhmiú mar is cóir, a chur san áireamh freisin.

(35)

Ba cheart do CEST tuairimí a thabhairt, más iomchuí, maidir le sábháilteacht nanábhar a úsáid i dtáirgí cosmaideacha. Ba cheart go mbeadh na tuairimí sin bunaithe ar fhaisnéis iomlán arna cur ar fáil ag an duine freagrach.

(36)

Ba cheart go mbeadh gníomhaíocht an Choimisiúin agus na mBallstát i ndáil le sláinte an duine a chosaint bunaithe ar phrionsabal an réamhchúraim.

(37)

Chun sábháilteacht táirge a áirithiú, níor cheart go mbeadh substaintí toirmiscthe inghlactha ag rianleibhéil ach amháin más rud é nach féidir na leibhéil sin a sheachaint ar bhonn teicneolaíoch tar éis próisis chearta mhonaraíochta a úsáid agus ar choinníoll go bhfuil an táirge sábháilte.

(38)

Leis an bPrótacal maidir le cosaint agus leas ainmhithe atá i gceangal leis an gConradh, foráiltear go dtabharfaidh an Comhphobal agus na Ballstáit lánaird ar riachtanais leasa ainmhithe agus beartais Chomhphobail a gcur chun feidhme, go háirithe maidir leis an margadh inmheánach.

(39)

Le Treoir 86/609/CEE ón gComhairle an 24 Samhain 1986 maidir le comhfhogasú dhlíthe, rialacháin agus fhorálacha riaracháin na mBallstát a bhaineann le cosaint ainmhithe a úsáidtear chun críocha turgnaimh agus chun críocha eolaíochta eile (10), bunaíodh rialacha comhchoiteanna maidir le hainmhithe a úsáid chun críocha turgnaimh laistigh den Chomhphobal agus leagadh síos na coinníollacha ar fúthu nach mór na turgnaimh sin a dhéanamh ar chríoch na mBallstát. Go háirithe, ceanglaítear le hAirteagal 7 den Treoir sin modhanna malartacha a chur in ionad na dturgnamh ar ainmhithe i gcás ina bhfuil modhanna den sórt sin ann agus i gcás ina bhfuil siad sásúil ó thaobh na heolaíochta de.

(40)

Féadfar sábháilteacht táirgí cosmaideacha agus a gcomhábhar a áirithiú trí mhodhanna malartacha a úsáid nach bhfuil infheidhme, de riachtanas, maidir leis na húsáidí go léir a bhaintear as comhábhair cheimiceacha. Ba cheart, dá bhrí sin, úsáid modhanna den sórt sin a chur chun cinn ar fud an tionscail chosmaidigh agus ba cheart a áirithiú go nglacfar iad ar leibhéal an Chomhphobail, i gcás ina dtugann na modhanna sin leibhéal coibhéiseach cosanta do thomhaltóirí.

(41)

Féadfar sábháilteacht táirgí cosmaideacha críochnaithe a áirithiú cheana féin ar bhonn eolais ar shábháilteacht na gcomhábhar atá iontu. Ba cheart, dá bhrí sin, forálacha a leagan síos maidir le toirmeasc ar thástáil na dtáirgí cosmaideacha críochnaithe ar ainmhithe. D'fhéadfaí, trí threoirlínte ón gCoimisiún, éascú a dhéanamh maidir leis an tslí ina ndéanann fiontair bheaga agus mheánmhéide go háirithe modhanna tástála agus nósanna imeachta measúnaithe a úsáid le haghaidh sonraí ábhartha atá ar fáil, lena n-áirítear úsáid a bhaint as cur chuige na gcrostagairtí agus as cur chuige thromachar na fianaise, ar modhanna agus nósanna imeachta iad nach n-úsáidtear ainmhithe ina leith chun sábháilteacht táirgí cosmaideacha críochnaithe a mheasúnú.

(42)

Éireoidh sé indéanta de réir a chéile sábháilteacht na gcomhábhar a úsáidtear i dtáirgí cosmaideacha a áirithiú trí mhodhanna malartacha nach n-úsáidtear ainmhithe ina leith agus ar modhanna iad arna mbailíochtú ar leibhéal an Chomhphobail, nó arna bhformheas mar chomhábhair arna mbailíochtú go heolaíoch ag an Lárionad Eorpach um Bailíochtú Modhanna Malartacha (ECVAM – European Centre for the Validation of Alternative Methods) agus ag féachaint go cuí don fhorbairt ar bhailíochtú laistigh den Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE). Tar éis dul i gcomhairle le CEST faoi infheidhmeacht agus atá na modhanna malartacha bailíochtaithe maidir le réimse na dtáirgí cosmaideacha, ba cheart don Choimisiún na modhanna bailíochtaithe nó formheasta a aithnítear mar mhodhanna is infheidhme maidir le comhábhair den sórt sin a fhoilsiú. Chun an leibhéal is airde is féidir a bhaint amach i dtaca le cosaint ainmhithe a bhaint amach, ba cheart spriocdháta a shocrú chun toirmeasc críochnaitheach a thabhairt isteach.

(43)

Bhunaigh an Coimisiún tráthchláir spriocdhátaí suas go dtí an 11 Márta 2009 maidir le toirmeasc a dhéanamh ar mhargú táirgí cosmaideacha a ndearnadh a bhfoirmiú críochnaitheach, a gcomhábhair nó teaglamaí dá gcomhábhair a thástáil ar ainmhithe agus maidir le toirmeasc a dhéanamh ar gach tástáil a dhéantar faoi láthair agus ina n-úsáidtear ainmhithe. Ach, i bhfianaise na dtástálacha a bhaineann le tocsaineacht ildáileoige, tocsaineacht atáirgthe agus tocsainichinéitic, is iomchuí gurb é a bheidh sa spriocdháta críochnaitheach i gcomhair toirmisc ar mhargú táirgí cosmaideacha a bhfuil na tástálacha sin le húsáid ina leith ná an 11 Márta 2013. Ar bhonn tuarascálacha bliantúla, ba cheart údarás a thabhairt don Choimisiún chun na tráthchláir a oiriúnú laistigh den teorainn uasta ama thuasluaite.

(44)

Trí chomhordú níos fearr a dhéanamh ar acmhainní ar leibhéal an Chomhphobail rannchuideofar le méadú an eolais eolaíoch nach féidir a dhéanamh dá éagmais chun modhanna malartacha a fhorbairt. Tá sé ríthábhachtach, chun na críche sin, go leanfaidh an Comhphobal dá iarrachtaí, agus go méadóidh sé a iarrachtaí, agus go nglacfaidh sé na bearta is gá chun taighde agus forbairt modhanna nua malartacha nach n-úsáidtear ainmhithe iontu a chur chun cinn, go háirithe laistigh dá Chreat-Chláir maidir le taighde.

(45)

Ba cheart spreagadh a dhéanamh maidir le tríú tíortha do thabhairt aitheantais do mhodhanna malartacha a fhorbraítear sa Chomhphobal. Chun an cuspóir seo a bhaint amach, ba cheart go nglacfadh an Coimisiún agus na Ballstáit gach beart iomchuí chun a éascú don ECFE glacadh leis na modhanna sin. Ba cheart don Choimisiún iarracht a dhéanamh freisin, faoi chuimsiú comhaontuithe comhair an Chomhphobail Eorpaigh, aitheantas a fháil do thorthaí na dtástálacha sábháilteachta a dhéantar sa Chomhphobal agus úsáid á baint as modhanna malartacha ionas go n-áiritheofar nach gcuirfear bac ar onnmhairiú táirgí cosmaideacha ar úsáideadh modhanna den sórt sin ina leith agus ionas go gcoiscfear nó go seachnófar aon cheanglas, ar thaobh tríú tíortha, go ndéanfar na tástálacha sin ina n-úsáidtear ainmhithe a chur i gcrích arís.

(46)

Is gá trédhearcacht maidir leis na comhábhair a úsáidtear i dtáirgí cosmaideacha. Ba cheart an trédhearcacht sin a bhaint amach trí na comhábhair arna n-úsáid i dtáirge cosmaideach a chur in iúl ar an bpacáistíocht. Más rud é, ar chúiseanna praiticiúla, go bhfuil sé dodhéanta na comhábhair a chur in iúl ar an bpacáistíocht, ba cheart an fhaisnéis sin a iniamh leis an táirge ionas go mbeidh fáil ag an tomhaltóir ar an bhfaisnéis sin.

(47)

Ba cheart don Choimisiún gluais ina dtabharfar ainmneacha coitianta na gcomhábhar a thiomsú ionas go n-áiritheofar lipéadú aonfhoirmeach agus go n-éascófar sainaithint comhábhar cosmaideach. Níor cheart go mbeadh sé beartaithe leis an ngluais seo go mbeadh sí ina liosta teorannaitheach de shubstaintí a úsáidtear i dtáirgí cosmaideacha.

(48)

Chun tomhaltóirí a chur ar an eolas, ba cheart tásca beachta agus sothuigthe maidir le marthanacht úsáide na dtáirgí cosmaideacha a thabhairt le fios ar na táirgí sin. Ós rud é gur cheart tomhaltóirí a chur ar an eolas maidir leis an dáta ar go dtí é a leanfaidh an táirge cosmaideach dá fheidhm tosaigh a chomhlíonadh agus a bheidh sé fós sábháilte, tá sé tábhachtach a bheith ar an eolas faoin dáta íosmharthanachta, i.e. an dáta ar fearr an táirge a úsáid roimhe. I gcás inar mó ná 30 mí an íosmharthanacht, ba cheart an tomhaltóir a chur ar an eolas faoin tréimhse ama tar éis an táirge cosmaideach a oscailt ar féidir leanúint den táirge sin a úsáid lena linn gan díobháil don tomhaltóir. Mar sin féin, níor cheart an cheanglas sin a chur i bhfeidhm i gcás nach ábhartha coincheap na marthanachta tar éis oscailte, is é sin le rá, le haghaidh táirgí a úsáidtear uair amháin, táirgí nach bhfuil baol a meatha i gceist leo nó táirgí nach n-osclaítear.

(49)

Tá roinnt substaintí sainaitheanta ag CEST mar shubstaintí ar dóigh dóibh a bheith ina gcúis le frithghníomhartha ailléirgeacha agus beidh gá le srian a chur lena n-úsáid agus/nó coinníollacha áirithe a fhorchur maidir leo. Chun a áirithiú go gcuirfear tomhaltóirí ar an eolas go leormhaith, ba cheart a lua ar liosta na gcomhábhar go bhfuil na substaintí sin sa táirge agus ba cheart aird tomhaltóirí a tharraingt ar na comhábhair seo a bheith sa táirge. Ba cheart go bhfeabhsódh an fhaisnéis seo fáthmheas ailléirgí teagmhála a fháthmheas i measc tomhaltóirí agus go gcumasódh sí do thomhaltóirí úsáid táirgí cosmaideacha nach bhfuil fulaingt acu orthu a sheachaint. I gcás substaintí ar dóigh dóibh a bheith ina gcúis le hailléirge i measc cuid shuntasach den phobal, ba cheart breithniú a dhéanamh i dtaobh beart sriantach eile amhail cosc a chur orthu nó tiúchan a shrianadh.

(50)

Sa mheasúnú sábháilteachta ar tháirge cosmaideach, ba cheart go bhféadfaí torthaí ar mheasúnuithe riosca a rinneadh i réimsí ábhartha eile a chur san áireamh. Má úsáidtear sonraí den sórt sin, ba cheart go mbeadh cuí-réasúnú ann i leith na húsáide sin agus go mbeadh údar cuí léi.

(51)

Ba cheart an tomhaltóir a chosaint ó mhaíteachtaí míthreoracha a bhaineann le héifeachtacht agus le saintréithe eile de chuid táirgí cosmaideacha. Go háirithe, is infheidhme Treoir 2005/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2005 maidir le cleachtais tráchtála éagóracha gnó i dtaca le tomhaltóirí sa mhargadh inmheánach (11). Thairis sin, ba cheart don Choimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit, critéir choiteanna a shainiú i ndáil le maíteachtaí sonracha a dhéantar i leith táirgí cosmaideacha.

(52)

Ba cheart go mbeadh sé indéanta a mhaíomh ar tháirge cosmaideach nach ndearnadh aon tástáil ar ainmhithe i ndáil le forbairt an táirge. Tá treoirlínte forbartha ag an gCoimisiún, i gcomhairle leis na Ballstáit, lena áirithiú go gcuirtear critéir choiteanna i bhfeidhm agus maíteachtaí á n-úsáid agus go dtagtar ar thuiscint ailínithe faoi na maíteachtaí sin, agus go háirithe nach gcuireann siad an tomhaltóir ar míthreoir. Le linn na treoirlínte sin a fhorbairt, thug an Coimisiún aird freisin ar thuairimí an iliomad fiontar beag agus meánmhéide arb iad formhór na dtáirgeoirí ‘nach ndéanann tástáil ar ainmhithe’ iad, ar thuairimí eagraíochtaí ábhartha neamhrialtasacha, agus ar an ngá atá ag tomhaltóirí le cumas chun idirdhealú praiticiúil a dhéanamh idir táirgí ar bhonn critéar a bhaineann le tástáil ar ainmhithe.

(53)

De bhreis ar an bhfaisnéis ar na lipéid, ba cheart an deis a thabhairt do na tomhaltóirí faisnéis áirithe a bhaineann leis an táirge a iarraidh ar an duine freagrach ionas go bhféadfaidh siad roghanna eolasacha a dhéanamh maidir le táirgí.

(54)

Tá gá le faireachas éifeachtach ar an margadh lena áirithiú go gcomhlíonfar forálacha an Rialacháin seo. Chun na críche seo, ba cheart iarmhairtí tromchúiseacha neamh-inmhianaithe a chur in iúl agus ba cheart go mbeadh an deis ag na húdaráis inniúla liosta de na táirgí cosmaideacha ina bhfuil substaintí a bhfuil amhras mór fúthu i dtéarmaí sábháilteachta a iarraidh ar an duine freagrach.

(55)

Tá an Rialachán seo gan dochar don fhéidearthacht atá ag na Ballstáit rialáil a dhéanamh, agus dlí an Chomhphobail á chomhlíonadh acu, ar fhógraí a thugann gairmithe sláinte nó tomhaltóirí d'údaráis inniúla na mBallstát maidir le hiarmhairtí tromchúiseacha neamh-inmhianaithe.

(56)

Tá an Rialachán seo gan dochar don fhéidearthacht atá ag na Ballstáit rialáil a dhéanamh, agus dlí an Chomhphobail á chomhlíonadh acu, ar bhunú oibreoirí eacnamaíocha i réimse na dtáirgí cosmaideacha.

(57)

I gcás nach gcomhlíontar an Rialachán seo, d'fhéadfadh go mbeadh gá le nós imeachta soiléir agus éifeachtúil chun táirgí a tharraingt siar agus a aisghlaoch. Ba cheart go mbeadh an nós imeachta seo mar fhorbairt, nuair is féidir, ar na rialacha Comhphobail atá ann cheana maidir le hearraí nach bhfuil sábháilte.

(58)

Ba cheart nós imeachta coimirce a thabhairt isteach chun déileáil le táirgí cosmaideacha a d'fhéadfadh sláinte an duine a chur i mbaol, d'ainneoin go gcomhlíonann siad forálacha an Rialacháin seo.

(59)

Ba cheart don Choimisiún tásca a sholáthar le go ndéanfar coincheap an riosca thromchúisigh a léirmhíniú agus a chur i bhfeidhm ar bhonn aonfhoirmeach chun cur chun feidhme comhsheasmhach an Rialacháin seo a éascú.

(60)

Chun prionsabail an dea-chleachtais riaracháin a chomhlíonadh, ba cheart cuí-réasúnú a bheith ann i ndáil le haon chinneadh a dhéanfaidh údarás inniúil faoi chuimsiú faireachais ar an margadh.

(61)

Chun rialú éifeachtach laistigh den mhargadh a áirithiú, tá gá le méid suntasach comhair riaracháin i measc na n-údarás inniúil. Baineann sé seo, go háirithe, le cúnamh frithpháirteach maidir le fíorú comhad faisnéise táirge atá suite i mBallstát eile.

(62)

Ba cheart go dtabharfadh CEST, ar comhlacht neamhspleách measúnaithe riosca é, cúnamh don Choimisiún.

(63)

Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart iad a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún (12).

(64)

Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo a oiriúnú do dhul chun cinn teicniúil. Ós rud é go bhfuil raon feidhme ginearálta ag na bearta sin agus go bhfuil siad ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, ní mór iad a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá bhforáiltear in Airteagal 5a de Chinneadh 1999/468/CE.

(65)

Nuair nach féidir, ar mhórchúiseanna práinne, na gnáth-theorainneacha ama maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a chomhlíonadh, ba cheart go mbeadh an Coimisiún ábalta an nós imeachta práinne dá bhforáiltear in Airteagal 5a(6) de Chinneadh 1999/468/CE a chur i bhfeidhm, d'fhonn bearta áirithe a ghlacadh maidir le CMRanna, nanábhair agus rioscaí féideartha do shláinte an duine.

(66)

Ba cheart do na Ballstáit rialacha a leagan síos i ndáil le pionóis is infheidhme maidir le sáruithe ar fhorálacha an Rialacháin seo agus a áirithiú go gcuirtear chun feidhme iad. Ba cheart go mbeadh na pionóis sin éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

(67)

Beidh gá ag oibreoirí eacnamaíocha agus ag na Ballstáit agus ag an gCoimisiún freisin, le dóthain ama chun oiriúnú a dhéanamh do na hathruithe a thugtar isteach leis an Rialachán seo. Dá bhrí sin, is iomchuí foráil a dhéanamh maidir le hidirthréimhse leordhóthanach le haghaidh an oiriúnaithe sin. Mar sin féin, chun aistriú rianúil a áirithiú, ba cheart go ligfí d'oibreoirí eacnamaíocha táirgí cosmaideacha a chomhlíonann an Rialachán seo roimh dheireadh na hidirthréimhse sin a chur ar an margadh.

(68)

Chun sábháilteacht táirgí cosmaideacha a fheabhsú agus faireachas ar an margadh a neartú, ba cheart, maidir le táirgí cosmaideacha a chuirtear ar an margadh tar éis an dáta a chuirtear an Rialachán seo i bhfeidhm, go gcomhlíonfaidís na hoibleagáidí sa Rialachán seo maidir le measúnú sábháilteachta, maidir leis an gcomhad faisnéise táirge agus maidir le fógra a thabhairt, fiú má comhlíonadh oibleagáidí dá samhail i gcríoch cheana faoi Threoir 76/768/CEE.

(69)

Ba cheart Treoir 76/768/CEE a aisghairm. Mar sin féin, chun cóireáil iomchuí leighis a áirithiú i gcás deacrachtaí agus chun faireachas ar an margadh a áirithiú, ba cheart do na húdaráis inniúla an fhaisnéis a fhaightear de bhun Airteagal 7(3) agus Airteagal 7a(4) de Threoir 76/768/CEE maidir le táirgí cosmaideacha a choinneáil ar feadh tréimhse áirithe ama agus ba cheart go mbeadh an fhaisnéis arna coinneáil ag an duine freagrach ar fáil ar feadh na tréimhse céanna ama.

(70)

Níor cheart go ndéanfadh an Rialachán seo dochar d'oibleagáidí na mBallstát a bhaineann leis na teorainneacha ama chun na Treoracha atá leagtha amach i gCuid B d'Iarscríbhinn IX a thrasuí sa dlí náisiúnta.

(71)

Ós rud é nach féidir cuspóir an Rialacháin seo, eadhon an margadh inmheánach agus ardleibhéal cosanta do shláinte an duine a bhaint amach trína chur faoi deara go gcomhlíonann táirgí cosmaideacha na ceanglais a leagtar síos sa Rialachán seo, a bhaint amach go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr dá bhrí sin, de bharr fhairsinge na gníomhaíochta, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

RAON FEIDHME, SAINMHÍNITHE

Airteagal 1

Raon feidhme agus cuspóir

Leis an Rialachán seo, bunaítear rialacha atá le comhlíonadh maidir le gach aon táirge cosmaideach a chuirtear ar fáil ar an margadh, chun feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh agus leibhéal ard cosanta do shláinte an duine a áirithiú.

Airteagal 2

Sainmhínithe

1.   Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)

ciallaíonn ‘táirge cosmaideach’ aon substaint nó aon mheascán atá beartaithe lena chur i dteagmháil le codanna seachtracha de chorp an duine (eipideirm, córas gruaige, ingne, liopaí agus baill sheachtracha giniúna) nó leis na fiacla agus le seicní múcasacha an bhéalchuais, agus é mar aidhm leis sin, go heisiach nó go formhór, iad a ghlanadh, iad a chumhrú, a gcuma a athrú, iad a choimeád faoi dhea-bhail nó bolaithe coirp a cheartú:

(b)

ciallaíonn ‘substaint’ dúil cheimiceach agus a comhdhúile atá ina staid nádúrtha nó a fhaightear mar thoradh ar aon phróiseas monaraíochta, lena n-áirítear aon bhreiseán is gá chun a cobhsaíocht a chaomhnú nó aon eisíontas a dhíorthaíonn ón bpróiseas a úsáidtear, ach gan aon tuaslagóir a áireamh a fhéadfar a scaradh amach gan difear a dhéanamh do chobhsaíocht na substainte nó gan athrú a dhéanamh ar a comhdhéanamh;

(c)

ciallaíonn ‘meascán’ meascán nó tuaslagán atá comhdhéanta de dhá shubstaint nó níos mó;

(d)

ciallaíonn ‘monaróir’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach a mhonaraíonn táirge cosmaideach nó a chuireann táirge cosmaideach á dhearadh nó á mhonarú, agus a mhargaíonn an táirge cosmaideach sin faoina ainm nó faoina thrádmharc;

(e)

ciallaíonn ‘dáileoir’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach sa slabhra soláthair, seachas an monaróir nó an t-allmhaireoir, a chuireann táirge cosmaideach ar fáil ar mhargadh an Chomhphobail;

(f)

ciallaíonn ‘úsáideoir deiridh’ tomhaltóir nó gairmí a úsáideann an táirge cosmaideach;

(g)

ciallaíonn ‘cur ar fáil ar an margadh’ aon soláthar táirge chosmaidigh lena dháileadh, lena thomhailt nó lena úsáid ar mhargadh an Chomhphobail le linn gníomhaíochta tráchtála, ar íocaíocht nó saor in aisce;

(h)

ciallaíonn ‘cur ar an margadh’ táirge cosmaideach a chur ar fáil ar mhargadh an Chomhphobail den chéad uair;

(i)

ciallaíonn ‘allmhaireoir’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach atá bunaithe sa Chomhphobal agus a chuireann táirge cosmaideach ó thríú tír ar mhargadh an Chomhphobail;

(j)

ciallaíonn ‘caighdeán comhchuibhithe’ caighdeán arna ghlacadh ag ceann de na comhlachtaí caighdeánaithe Eorpacha atá liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 98/34/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meitheamh 1998 lena leagtar síos nós imeachta maidir le soláthar faisnéise i réimse na gcaighdeán agus na rialachán teicniúil agus rialacha maidir le seirbhísí na sochaí faisnéise (13) ar bhonn iarrata arna déanamh ag an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 6 den Treoir sin;

(k)

ciallaíonn ‘nanábhar’ ábhar atá dothuaslagtha nó bith-dhianseasmhach agus a mhonaraítear d'aon ghnó, ar ábhar é ag a bhfuil toise seachtrach amháin nó níos mó, nó struchtúr inmheánach, ar scála ó 1nm go 100 nm;

(l)

ciallaíonn ‘leasaithigh’ substaintí atá beartaithe go heisiach nó go formhór chun bac a chur ar fhorbairt miocrorgánach sa táirge cosmaideach;

(m)

ciallaíonn ‘datháin’ substaintí atá beartaithe go heisiach nó go formhór chun an táirge cosmaideach, an corp ina iomláine nó codanna áirithe den chorp a dhathú trí sholas infheicthe a ionsú nó a fhrithchaitheamh; de bhreis air sin, measfar gur datháin iad réamhtheachtaithe na ndathán gruaige ocsaídiúcháin;

(n)

ciallaíonn ‘scagairí ultraivialaite’ substaintí atá beartaithe go heisiach nó go formhór chun an craiceann a chosaint ar radaíocht ultraivialait áirithe trí radaíocht ultraivialait a ionsú, a fhrithchaitheamh nó a scaipeadh;

(o)

ciallaíonn ‘iarmhairt neamh-inmhianaithe’ frithghníomh díobhálach do shláinte an duine atá inchurtha i leith gnáthúsáide nó úsáide measartha intuartha táirge chosmaidigh;

(p)

ciallaíonn ‘iarmhairt thromchúiseach neamh-inmhianaithe’ iarmhairt neamh-inmhianaithe as a leanann éagumas feidhme sealadach nó buan, míchumas, ospidéalú, éanormalachtaí ó bhroinn nó baol láithreach báis nó bás;

(q)

ciallaíonn ‘tarraingt siar’ aon bheart a bhfuil sé d'aidhm aige cosc a chur le táirge cosmaideach sa slabhra soláthair a chur ar fáil ar an margadh;

(r)

ciallaíonn ‘aisghlaoch’ aon bheart a bhfuil sé d'aidhm aige táirge cosmaideach a cuireadh ar fáil cheana féin don úsáideoir deiridh a fháil ar ais.

(s)

ciallaíonn ‘creat-fhoirmiú’ foirmiú trína liostaítear catagóir nó feidhm comhábhar agus a dtiúchan uasta sa táirge cosmaideach nó trína dtugtar faisnéis ábhartha chainníochtúil agus cháilíochtúil aon uair nach gcumhdaítear táirge cosmaideach, nó nach gcumhdaítear ach go páirteach é, le foirmiú den sórt sin. Soláthróidh an Coimisiún tásca i ndáil le bunú an chreat-fhoirmithe agus oiriúnóidh sé iad go tráthrialta do dhul chun cinn teicniúil agus eolaíoch.

2.   Chun críocha phointe (a) de mhír 1, ní mheasfar gur táirge cosmaideach é substaint nó meascán a bheartaítear a ionghabháil, a ionanálú, a instealladh nó a ionchlannú i gcorp an duine.

3.   I bhfianaise na sainmhínithe éagsúla ar nanábhair atá foilsithe ag comhlachtaí éagsúla agus na bhforbairtí teicniúla agus eolaíocha a dhéantar go síoraí i réimse na nanaiteicneolaíochtaí, déanfaidh an Coimisiún pointe (k) de mhír 1 a choigeartú agus a oiriúnú do dhul chun cinn teicniúil agus eolaíoch, agus do shainmhínithe a chomhaontófar ar leibhéal idirnáisiúnta ina dhiaidh seo. Maidir leis an mbeart sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, glacfar é i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 32(3).

CAIBIDIL II

SÁBHÁILTEACHT, FREAGRACHT, SAORGHLUAISEACHT

Airteagal 3

Sábháilteacht

Beidh táirge cosmaideach a chuirtear ar fáil ar an margadh sábháilte do shláinte an duine nuair a bhaintear úsáid as faoi ghnáthdhálaí úsáide nó faoi dhálaí úsáide atá measartha intuartha, agus aird á tabhairt, go háirithe, ar na nithe seo a leanas:

(a)

cur i láthair lena n-áirítear comhlíonadh Threoir 87/357/CEE;

(b)

lipéadú;

(c)

treoracha úsáide agus diúscartha;

(d)

aon tásc eile nó aon fhaisnéis eile arna sholáthar nó arna soláthar ag an duine freagrach a shainmhínítear in Airteagal 4.

Ní hionann rabhaidh a thabhairt agus a rá go mbeidh daoine a shainmhínítear in Airteagal 2 agus in Airteagal 4 díolmhaithe ó chomhlíonadh na gceanglas eile atá leagtha síos sa Rialachán seo.

Airteagal 4

Duine freagrach

1.   Ní chuirfear ar an margadh ach táirgí cosmaideacha a bhfuil duine dlítheanach nó nádúrtha ainmnithe laistigh den Chomhphobal mar ‘duine freagrach’ ina leith.

2.   Maidir le gach táirge cosmaideach a chuirtear ar an margadh, áiritheoidh an duine freagrach go gcomhlíontar na hoibleagáidí ábhartha atá leagtha amach sa Rialachán seo.

3.   Maidir le táirge cosmaideach a mhonaraítear laistigh den Chomhphobal, agus nach ndéantar é a onnmhairiú agus a allmhairiú ar ais isteach sa Chomhphobal ina dhiaidh sin, is é an monaróir atá bunaithe laistigh den Chomhphobal an duine freagrach.

Féadfaidh an monaróir, trí shainordú i scríbhinn, duine atá bunaithe laistigh den Chomhphobal a ainmniú mar an duine freagrach agus glacfaidh an duine sin i scríbhinn leis an ainmniúchán.

4.   Más rud é, i gcás táirge chosmaidigh a mhonaraítear laistigh den Chomhphobal, agus nach ndéantar é a onnmhairiú agus a allmhairiú ar ais isteach sa Chomhphobal ina dhiaidh sin, go bhfuil an monaróir bunaithe lasmuigh den Chomhphobal, ainmneoidh sé, trí shainordú i scríbhinn, duine atá bunaithe laistigh den Chomhphobal mar an duine freagrach agus glacfaidh an duine sin i scríbhinn leis an ainmniúchán.

5.   I gcás gach táirge chosmaidigh a allmhairítear, is é gach allmhaireoir faoi leith an duine freagrach i leith an táirge chosmaidigh shonraigh a chuireann sé ar an margadh.

Féadfaidh an t-allmhaireoir, trí shainordú i scríbhinn, duine atá bunaithe laistigh den Chomhphobal a ainmniú mar an duine freagrach agus glacfaidh an duine sin i scríbhinn leis an ainmniúchán.

6.   Is é an dáileoir an duine freagrach i gcás ina gcuireann sé táirge cosmaideach ar an margadh faoina ainm nó faoina thrádmharc nó i gcás ina ndéanann sé táirge a cuireadh ar an margadh cheana féin a mhodhnú i slí ina bhféadfaí difear a dhéanamh do na ceanglais is infheidhme.

Maidir le haistriú faisnéise a bhaineann le táirge cosmaideach a cuireadh ar an margadh cheana féin, ní mheasfar gurb ionann an t-aistriúchán agus modhnú ar an táirge sin de chineál a dhéanfadh difear do chomhlíonadh na gceanglas infheidhme den Rialachán seo.

Airteagal 5

Oibleagáidí an duine fhreagraigh

1.   Áiritheoidh daoine freagracha go ndéanfar Airteagail 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Airteagal 19(1), (2) agus (5), chomh maith le hAirteagail 20, 21, 23 agus 24, a chomhlíonadh.

2.   Déanfaidh daoine freagracha a mheasann, nó ag a bhfuil cúis chun a chreidiúint, nach gcomhlíonann táirge cosmaideach atá curtha ar an margadh acu an Rialachán seo, na bearta ceartaitheacha riachtanacha a ghlacadh láithreach chun a chur faoi deara go gcomhlíonann an táirge sin an Rialachán seo, chun é a tharraingt siar nó chun é a aisghlaoch, de réir mar is iomchuí.

Ina theannta sin, i gcás ina bhfuil riosca do shláinte an duine i gceist leis an táirge cosmaideach, cuirfidh daoine freagracha an méid sin in iúl láithreach d'údaráis inniúla náisiúnta na mBallstát inar chuir siad an táirge ar fáil agus d'údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an comhad faisnéise táirge sorochtana agus, go háirithe, tabharfaidh siad mionsonraí faoin neamhchomhlíonadh agus faoi na bearta ceartaitheacha a glacadh.

3.   Comhoibreoidh daoine freagracha leis na húdaráis sin, arna iarraidh sin ag na húdaráis sin, i ndáil le haon ghníomh chun deireadh a chur leis na rioscaí a bhaineann le táirgí cosmaideacha atá curtha ar fáil ar an margadh acu a dhíchur. Go háirithe, déanfaidh daoine freagracha, de thoradh iarrata réasúnaithe ó údarás inniúil náisiúnta, an fhaisnéis agus an doiciméadacht ar fad is gá chun comhlíonadh a léiriú maidir le gnéithe sonracha den táirge a sholáthar don údarás sin i dteanga atá sothuigthe dó.

Airteagal 6

Oibleagáidí dáileoirí

1.   I gcomhthéacs a ngníomhaíochtaí, agus táirge cosmaideach á chur ar fáil ar an margadh, gníomhóidh dáileoirí le cúram cuí i ndáil leis na ceanglais is infheidhme.

2.   Sula gcuirfidh dáileoirí táirge cosmaideach ar fáil ar an margadh, fíoróidh siad na nithe seo a leanas:

gurb ann don fhaisnéis lipéadaithe dá bhforáiltear in Airteagal 19(1)(a), (e) agus (g) agus in Airteagal 19(3) agus (4),

go bhfuil na ceanglais teanga dá bhforáiltear in Airteagal 19(5) arna gcomhlíonadh,

maidir leis an dáta íosmharthanachta a shonraítear, i gcás é a bheith infheidhme faoi Airteagal 19(1), nach bhfuil an dáta sin caite.

3.   I gcás ina measann dáileoirí nó go bhfuil cúis acu chun a chreidiúint:

nach gcomhlíonann táirge cosmaideach na ceanglais a leagtar síos sa Rialachán seo, ní chuirfidh siad an táirge ar fáil ar an margadh go dtí go gcuirtear faoi deara go gcomhlíonann sé na ceanglais infheidhme,

nach gcomhlíonann táirge cosmaideach atá curtha ar fáil ar an margadh acu an Rialachán seo, áiritheoidh siad go ndéanfar na bearta ceartaitheacha riachtanacha a ghlacadh chun a chur faoi deara go gcomhlíonann an táirge sin an Rialachán seo, chun é a tharraingt siar nó chun é a aisghlaoch, de réir mar is iomchuí.

Ina theannta sin, i gcás ina bhfuil riosca do shláinte an duine i gceist leis an táirge cosmaideach, cuirfidh na dáileoirí an méid sin in iúl láithreach don duine freagrach agus d'údaráis inniúla náisiúnta na mBallstát inar chuir siad an táirge ar fáil agus, go háirithe, tabharfaidh siad mionsonraí faoin neamhchomhlíonadh agus faoi na bearta ceartaitheacha a glacadh.

4.   Áiritheoidh dáileoirí, fad atá táirge faoina bhfreagracht, nach gcuirfidh dálaí stórála ná iompair an táirge comhlíonadh na gceanglas atá leagtha amach sa Rialachán seo i gcontúirt.

5.   Comhoibreoidh dáileoirí leis na húdaráis inniúla, arna iarraidh sin ag na húdaráis sin, i ndáil le haon ghníomh chun deireadh a chur leis na rioscaí a bhaineann le táirgí atá curtha ar fáil ar an margadh acu. Go háirithe, déanfaidh dáileoirí, de thoradh iarrata réasúnaithe ó údarás inniúil náisiúnta, an fhaisnéis agus an doiciméadacht ar fad is gá chun comhlíonadh a léiriú maidir leis na ceanglais atá liostaithe faoi mhír 2 a sholáthar don údarás sin i dteanga atá sothuigthe dó.

Airteagal 7

Sainaithint laistigh den slabhra soláthair

Tar éis iarraidh a fháil ó údarás inniúil:

sainaithneoidh daoine freagracha na dáileoirí dá soláthraíonn siad an táirge cosmaideach

sainaithneoidh an dáileoir an dáileoir nó an duine freagrach ónar soláthraíodh an táirge cosmaideach agus na dáileoirí dár soláthraíodh an táirge cosmaideach.

Beidh feidhm ag an oibleagáid seo ar feadh tréimhse trí bliana tar éis an dáta a cuireadh an bhaisc den táirge cosmaideach ar fáil don dáileoir.

Airteagal 8

Dea-chleachtas monaraíochta

1.   Comhlíonfaidh monarú táirgí cosmaideacha dea-chleachtas monaraíochta d'fhonn cuspóirí Airteagal 1 a áirithiú.

2.   Glacfar leis go bhfuiltear ag comhlíonadh an dea-chleachtais monaraíochta i gcás ina bhfuil an monarú i gcomhréir leis na caighdeáin chomhchuibhithe ábhartha, a bhfuil a gcuid tagairtí foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 9

Saorghluaiseacht

Maidir le táirgí cosmaideacha a chomhlíonann ceanglais an Rialacháin seo a chur ar fáil ar an margadh, ní dhéanfaidh na Ballstáit an cur ar fáil sin a dhiúltú, a thoirmeasc nó a shrianadh ar chúiseanna a bhaineann leis na ceanglais atá leagtha síos sa Rialachán seo.

CAIBIDIL III

MEASÚNÚ SÁBHÁILTEACHTA, COMHAD FAISNÉISE TÁIRGE, FÓGRA

Airteagal 10

Measúnú sábháilteachta

1.   Chun a thaispeáint go gcomhlíonann táirge cosmaideach Airteagal 3, áiritheoidh an duine freagrach, sula gcuirtear táirge cosmaideach ar an margadh, go ndearnadh measúnú sábháilteachta ar an táirge cosmaideach ar bhonn na faisnéise ábhartha agus go ndéanfar tuarascáil ar shábháilteacht an táirge chosmaidigh a chur ar bun i gcomhréir le hIarscríbhinn I.

Áiritheoidh an duine freagrach na nithe seo a leanas:

(a)

go ndéantar úsáid bheartaithe an táirge chosmaidigh agus an méid a mheastar a bheifear faoi lé shistéimeach na gcomhábhar ar leithligh i bhfoirmiú deiridh a chur san áireamh sa mheasúnú sábháilteachta;

(b)

go n-úsáidtear cur chuige atá bunaithe ar thromachar na fianaise sa mheasúnú sábháilteachta chun athbhreithniú a dhéanamh ar shonraí ó na foinsí ar fad atá ann;

(c)

go gcoimeádtar an tuarascáil ar shábháilteacht an táirge chosmaidigh cothrom le dáta i bhfianaise faisnéise ábhartha breise a chruthófar tar éis an táirge a chur ar an margadh.

Beidh feidhm ag an gcéad fhomhír freisin maidir le táirgí cosmaideacha a mbeidh fógra tugtha ina leith faoi Threoir 76/768/CEE.

Déanfaidh an Coimisiún, i ndlúthchomhar leis na geallsealbhóirí go léir, treoirlínte cuí a ghlacadh chun a chumasú do ghnóthais, go háirithe fiontair bheaga agus mheánmhéide, na ceanglais atá leagtha síos in Iarscríbhinn I a chomhlíonadh. Glacfar na treoirlínte sin i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 32(2).

2.   Is é an duine a dhéanfaidh an measúnú ar shábháilteacht an táirge chosmaidigh, mar atá leagtha amach i gCuid B d'Iarscríbhinn I, ná duine ag a bhfuil dioplóma nó fianaise eile ar cháilíochtaí foirmiúla arna mbronnadh tar éis cúrsa staidéir ollscoile, idir staidéar teoiriciúil agus staidéar praiticiúil, i gcógaisíocht, i dtocsaineolaíocht, i leigheas nó i ndisciplín chomhchosúil, nó cúrsa atá aitheanta mar chúrsa coibhéiseach ag Ballstát, a chríochnú.

3.   Maidir le staidéir shábháilteachta neamhchliniciúla dá dtagraítear sa mheasúnú sábháilteachta i gcomhréir le mír 1 agus a rinneadh tar éis an 30 Meitheamh 1988 chun sábháilteacht táirge chosmaidigh a mheasúnú, comhlíonfaidh siad reachtaíocht Chomhphobail maidir le prionsabail dea-chleachtais saotharlainne, mar ab infheidhme tráth déanta an staidéir, nó comhlíonfaidh siad caighdeáin idirnáisiúnta eile atá aitheanta ag an gCoimisiún nó ag an ECHA mar chaighdeáin choibhéiseacha.

Airteagal 11

Comhad faisnéise táirge

1.   Nuair a chuirtear táirge cosmaideach ar an margadh, coinneoidh an duine freagrach comhad faisnéise táirge dó. Coinneofar an comhad faisnéise táirge ar feadh tréimhse deich mbliana tar éis an dáta a cuireadh an bhaisc dheireanach den táirge cosmaideach ar an margadh.

2.   Beidh an fhaisnéis agus na sonraí seo a leanas sa chomhad faisnéise táirge agus tabharfar cothrom le dáta iad de réir mar is gá:

(a)

tuairisc ar an táirge cosmaideach lena gcumasaítear an comhad faisnéise táirge a chur go soiléir i mbaint leis an táirge cosmaideach;

(b)

an tuarascáil ar shábháilteacht an táirge chosmaidigh dá dtagraítear in Airteagal 10(1);

(c)

tuairisc ar an modh monaraíochta agus ráiteas maidir le comhlíonadh an dea-chleachtais monaraíochta dá dtagraítear in Airteagal 8;

(d)

i gcás údar maith a bheith ann, de bharr chineál nó éifeacht an táirge chosmaidigh, cruthúnas ar an éifeacht a mhaítear maidir leis an táirge cosmaideach;

(e)

sonraí maidir le haon tástáil ar ainmhithe a rinne an monaróir, a ghníomhairí nó a sholáthróirí agus a bhaineann le forbairt an táirge chosmaidigh nó a chomhábhar, nó le measúnú ar shábháilteacht an táirge chosmaidigh nó a chomhábhar, lena n-áirítear aon tástáil a rinneadh ar ainmhithe chun ceanglais reachtacha nó ceanglais rialála tríú tíortha a chomhlíonadh.

3.   Cuirfidh an duine freagrach an comhad faisnéise táirge ar fáil d'údarás inniúil an Bhallstáit ina gcoinnítear an comhad agus beidh an comhad sin ar fáil go héasca i bhformáid leictreonach nó i bhformáid eile ag a sheoladh de réir mar a thaispeántar ar an lipéad.

Beidh an fhaisnéis atá sa chomhad faisnéise táirge ar fáil i dteanga atá sothuigthe ag údaráis inniúla an Bhallstáit.

4.   Beidh feidhm ag na ceanglais a leagtar amach i bhfomhír 1 go fomhír 3 den Airteagal seo maidir le táirgí cosmaideacha a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi Threoir 76/768/CEE freisin.

Airteagal 12

Sampláil agus anailísiú

1.   Déanfar sampláil agus anailísiú ar tháirgí cosmaideacha i slí iontaofa agus in-atáirgthe.

2.   Cheal aon reachtaíochta Comhphobail infheidhme, glacfar leis go bhfuil iontaofacht agus in-atáirgtheacht ann más rud é, maidir leis an modh a úsáidtear, go bhfuil sé i gcomhréir leis na caighdeáin chomhchuibhithe ábhartha, a bhfuil a gcuid tagairtí foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 13

Fógra a thabhairt

1.   Sula gcuirfear an táirge cosmaideach ar an margadh, cuirfidh an duine freagrach an fhaisnéis seo a leanas faoi bhráid an Choimisiúin trí mheán leictreonach:

(a)

catagóir an táirge chosmaidigh agus a ainm nó a ainmneacha, rud a chumasófar é a shainaithint go sonrach;

(b)

ainm agus seoladh an duine fhreagraigh ag a gcuirtear an comhad faisnéise táirge ar fáil go héasca;

(c)

an tír thionscnaimh i gcás allmhaire;

(d)

an Ballstát ina gcuirfear an táirge cosmaideach ar an margadh;

(e)

na mionsonraí teagmhála do phearsa chorpartha lena ndéanfar teagmháil i gcás inar gá déanamh amhlaidh;

(f)

substaintí atá sa táirge i bhfoirm nanábhar agus:

(i)

céannacht na substaintí sin lena n-áirítear an t-ainm ceimiceach (IUPAC) agus tuairisceoirí eile mar atá sonraithe i bpointe 2 den Bhrollach a ghabhann le hIarscríbhinn II go hIarscríbhinn VI a ghabhann leis an Rialachán seo;

(ii)

na dálaí atá measartha intuartha maidir le teacht faoi lé na substaintí sin;

(g)

ainm agus uimhir an Chemicals Abstracts Service (CAS) nó an uimhir CE le haghaidh substaintí a aicmítear mar shubstaintí carcanaigineacha, mar shubstaintí só-ghineacha nó mar shubstaintí atá tocsaineach don atáirgeadh (CMR), ar substaintí iad de chuid chatagóir 1A nó chatagóir 1B, faoi Chuid 3 d'Iarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008;

(h)

an creat-fhoirmiú lena gceadaítear cóireáil phras agus iomchuí leighis i gcás deacrachtaí.

Beidh feidhm ag an gcéad fhomhír freisin maidir le táirgí cosmaideacha a dtugtar fógra ina leith faoi Threoir 76/768/CEE freisin.

2.   Nuair a chuirtear an táirge cosmaideach ar an margadh, déanfaidh an duine freagrach fógra a thabhairt don Choimisiún maidir leis an lipéadú bunaidh agus, i gcás ina bhfuil sé measartha inléite, tabharfar grianghraf den phacáistíocht chomhfhreagrach.

3.   Amhail ón 11 Iúil 2013, aon dáileoir a chuirfidh táirge cosmaideach ar fáil i mBallstát, ar táirge é atá curtha ar an margadh cheana i mBallstát eile, agus a dhéanfaidh, ar a thionscnamh féin, aon eilimint de lipéadú an táirge sin a aistriú chun an dlí náisiúnta a chomhlíonadh, déanfaidh an dáileoir sin an fhaisnéis seo a leanas a chur faoi bhráid an Choimisiúin trí mheán leictreonach:

(a)

catagóir an táirge chosmaidigh, ainm an táirge sin sa Bhallstát seolta agus ainm an táirge sin sa Bhallstát ina gcuirtear ar fáil é, rud a chumasóidh é a shainaithint go sonrach;

(b)

an Ballstát ina gcuirtear an táirge cosmaideach ar fáil;

(c)

a ainm agus a sheoladh féin;

(d)

ainm agus seoladh an duine fhreagraigh ag a gcuirfear an comhad faisnéise táirge ar fáil go héasca.

4.   I gcás ina mbeifear tar éis táirge cosmaideach a chur ar an margadh roimh 11 Iúil 2013 ach nach gcuirtear é ar an margadh a thuilleadh amhail ón dáta sin, agus i gcás ina dtabharfaidh dáileoir an táirge sin isteach i mBallstát tar éis an dáta sin, déanfaidh an dáileoir sin na nithe seo a leanas a chur in iúl don duine freagrach:

(a)

catagóir an táirge chosmaidigh, ainm an táirge sin sa Bhallstát seolta agus ainm an táirge sin sa Bhallstát ina gcuirtear ar fáil é, le go bhféadfar é a shainaithint go sonrach;

(b)

an Ballstát ina gcuirtear an táirge cosmaideach ar fáil;

(c)

a ainm agus a sheoladh féin.

Ar bhonn an méid sin a chur in iúl, déanfaidh an duine freagrach an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a chur faoi bhráid an Choimisiúin trí mheán leictreonach, i gcás nár tugadh fógraí de réir Airteagal 7(3) agus Airteagal 7a(4) de Threoir 76/768/CEE sa Bhallstát ina gcuirtear an táirge cosmaideach ar fáil.

5.   Déanfaidh an Coimisiún, gan mhoill, an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointe (a) go pointe (g) de mhír 1, agus i mír 2 agus mír 3 a chur ar fáil go leictreonach do gach údarás inniúil.

Ní fhéadfaidh údaráis inniúla an fhaisnéis sin a úsáid ach amháin ar mhaithe le faireachas ar an margadh, anailísiú margaidh, meastóireacht agus faisnéis tomhaltóra i gcomhthéacs Airteagal 25, Airteagal 26 agus Airteagal 27.

6.   Déanfaidh an Coimisiún, gan mhoill, an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1, i mír 2 agus i mír 3 a chur ar fáil go leictreonach do lárionaid nimhe nó do chomhlachtaí comhchosúla, má tá lárionaid nó comhlachtaí den sórt sin bunaithe ag na Ballstáit

Ní fhéadfaidh na comhlachtaí sin an fhaisnéis sin a úsáid ach amháin chun críocha cóireála leighis.

7.   I gcás ina dtagann athrú ar aon chuid den fhaisnéis atá leagtha amach i mír 1, i mír 3 agus i mír 4, déanfaidh an duine freagrach nó an dáileoir faisnéis nuashonraithe a sholáthar gan mhoill.

8.   Féadfaidh an Coimisiún, agus dul chun cinn teicniúil agus eolaíoch agus riachtanais shonracha a bhaineann le faireachas ar an margadh á gcur san áireamh, mír 1 go mír 7 a leasú trí cheanglais a chur leo.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 32(3).

CAIBIDIL IV

SRIANTA MAIDIR LE SUBSTAINTÍ ÁIRITHE

Airteagal 14

Srianta maidir le substaintí áirithe atá liostaithe sna hIarscríbhinní

1.   Gan dochar d'Airteagal 3, ní bheidh aon cheann de na nithe seo a leanas i dtáirgí cosmaideacha:

(a)

substaintí toirmiscthe

substaintí toirmiscthe atá liostaithe in Iarscríbhinn II;

(b)

substaintí srianta

substaintí srianta nach n-úsáidtear i gcomhréir leis na srianta atá leagtha síos in Iarscríbhinn III;

(c)

datháin

(i)

datháin seachas na cinn sin atá liostaithe in Iarscríbhinn IV agus datháin atá liostaithe ansin ach nach n-úsáidtear i gcomhréir leis na coinníollacha atá leagtha síos san Iarscríbhinn sin, cé is moite de na táirgí dathúcháin gruaige dá dtagraítear i mír 2;

(ii)

gan dochar do phointe (b), do phointe (d)(i) agus do phointe (e)(i), substaintí atá liostaithe in Iarscríbhinn IV ach nach bhfuil beartaithe lena n-úsáid mar dhatháin, agus nach n-úsáidtear i gcomhréir leis na coinníollacha atá leagtha síos san Iarscríbhinn sin.

(d)

leasaithigh

(i)

leasaithigh seachas na cinn sin atá liostaithe in Iarscríbhinn V agus leasaithigh atá liostaithe ansin ach nach n-úsáidtear i gcomhréir leis na coinníollacha atá leagtha síos san Iarscríbhinn sin;

(ii)

gan dochar do phointe (b), do phointe (c)(i) agus do phointe (e)(i), substaintí atá liostaithe in Iarscríbhinn V ach nach bhfuil beartaithe lena n-úsáid mar leasaithigh, agus nach n-úsáidtear i gcomhréir leis na coinníollacha atá leagtha síos san Iarscríbhinn sin;

(e)

Scagairí ultraivialaite

(i)

scagairí ultraivialaite seachas na cinn sin atá liostaithe in Iarscríbhinn VI agus scagairí ultraivialaite atá liostaithe ansin ach nach n-úsáidtear i gcomhréir leis na coinníollacha atá leagtha síos san Iarscríbhinn sin;

(ii)

gan dochar do phointe (b), do phointe (c)(i) agus do phointe (d)(i), substaintí atá liostaithe in Iarscríbhinn VI ach nach bhfuil beartaithe lena n-úsáid mar scagairí ultraivialaite, agus nach n-úsáidtear i gcomhréir leis na coinníollacha atá leagtha síos san Iarscríbhinn sin.

2.   Faoi réir cinnidh ón gCoimisiún chun raon feidhme Iarscríbhinn IV a leathnú chuig táirgí dathúcháin gruaige, ní bheidh datháin atá beartaithe chun an ghruaig a dhathú sna táirgí sin, seachas na datháin sin atá liostaithe in Iarscríbhinn IV agus datháin atá beartaithe chun an ghruaig a dhathú agus atá liostáilte san Iarscríbhinn ach nach n-úsáidtear i gcomhréir leis na coinníollacha atá leagtha síos san Iarscríbhinn sin.

Maidir leis an gcinneadh ón gCoimisiún dá dtagraítear sa chéad fhomhír, ar cinneadh é atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, glacfar é i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 32(3).

Airteagal 15

Substaintí a aicmítear mar shubstaintí CMR

1.   Toirmiscfear substaintí atá aicmithe mar shubstaintí CMR, ar substaintí iad de chuid chatagóir 2, faoi Chuid 3 d'Iarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008, a úsáid i dtáirgí cosmaideacha. Mar sin féin, féadfar substaint atá aicmithe i gcatagóir 2 a úsáid i dtáirgí cosmaideacha i gcás ina ndearna CEST meastóireacht ar an tsubstaint agus gur cinneadh go bhfuil sé sábháilte lena úsáid i dtáirgí cosmaideacha. Chun na gcríoch sin, glacfaidh an Coimisiún na bearta is gá i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 32(3) den Rialachán seo.

2.   Toirmiscfear substaintí atá aicmithe mar shubstaintí CMR, ar substaintí iad de chuid chatagóir 1A nó chatagóir 1B, faoi Chuid 3 d'Iarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008, a úsáid i dtáirgí cosmaideacha.

Mar sin féin, féadfar substaintí den sórt sin a úsáid i dtáirgí cosmaideacha ar mhodh eisceachta más rud é, i ndiaidh iad a aicmiú mar shubstaintí CMR de chuid chatagóir 1A agus chatagóir 1B faoi Chuid 3 d'Iarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008, go bhfuil na coinníollacha seo a leanas go léir arna gcomhlíonadh:

(a)

go gcomhlíonann siad na ceanglais maidir le sábháilteacht bia mar a shainmhínítear iad i Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2002 lena leagtar síos prionsabail agus ceanglais ghinearálta dhlí an bhia, lena mbunaítear an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia agus lena leagtar síos nósanna imeachta maidir le nithe a bhaineann le sábhailteachta bia (14);

(b)

nach bhfuil aon substaintí malartacha oiriúnacha ar fáil, de réir anailíse ar na substaintí malartacha;

(c)

go ndéantar an t-iarratas ar úsáid ar leith le haghaidh na catagóire táirgí, ar úsáid í arb eol ina leith an méid a bheifear faoi lé an táirge; agus

(d)

go bhfuil meastóireacht déanta orthu ag an CEST agus gur chinn an CEST go bhfuil siad sábháilte lena n-úsáid i dtáirgí cosmaideacha, go háirithe i bhfianaise an mhéid a bheifear faoi lé na dtáirgí sin agus an méid foriomlán atáthar faoi lé amhlaidh ó fhoinsí eile á chur san áireamh, agus aird ar leith á tabhairt ar ghrúpaí soghonta den daonra.

Déanfar lipéadú sonrach lena seachnófar mí-úsáid an táirge chosmaidigh a sholáthar i gcomhréir le hAirteagal 3 den Rialachán seo, agus déanfar na rioscaí féideartha a bhaineann le substaint ghuaiseach a bheith sa táirge agus na bealaí ina dtagtar faoina lé a chur san áireamh.

Chun an mhír seo a chur chun feidhme, déanfaidh an Coimisiún, laistigh de 15 mhí ón tráth a chuirtear na substaintí lena mbaineann isteach i gCuid 3 d'Iarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008, na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 32(3) den Rialachán seo.

Ar mhórchúiseanna práinne, féadfaidh an Coimisiún leas a bhaint as an nós imeachta práinne dá dtagraítear in Airteagal 32(4) den Rialachán seo.

Tabharfaidh an Coimisiún sainordú do CEST athmheastóireacht a dhéanamh ar na substaintí sin a luaithe a thagann ábhar imní sábháilteachta chun cinn agus 5 bliana ar a dhéanaí tar éis iad a chur isteach in Iarscríbhinn III go hIarscríbhinn VI den Rialacháin seo, agus, ar a laghad, gach cúig bliana ina dhiaidh sin.

3.   Faoin 11 Eanáir 2012, áiritheoidh an Coimisiún go bhforbrófar treoir iomchuí chun a chumasú cur chuige comhchuibhithe a bheith ann maidir le meastacháin ar an méid foriomlán atáthar faoi lé substaintí a fhorbairt agus a úsáid le linn measúnú a dhéanamh ar úsáid shábháilte substaintí CMR. Déanfar an treoir sin a fhorbairt i gcomhairle le CEST, le ECHA, le EFSA agus le geallsealbhóirí ábhartha eile, agus úsáid á baint as an dea-chleachtas ábhartha, de réir mar is iomchuí.

4.   Nuair a bheidh critéir atá comhaontaithe ag an gComhphobal nó go hidirnáisiúnta ar fáil chun substaintí ag a bhfuil airíonna réabtha inchrínigh a shainaithint, nó ar an 11 Eanáir 2015, ar a dhéanaí, déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar an Rialachán seo maidir le substaintí ag a bhfuil airíonna réabtha inchrínigh.

Airteagal 16

Nanábhair

1.   Maidir le gach táirge cosmaideach ina bhfuil nanábhair, áiritheofar ardleibhéal cosanta do shláinte an duine.

2.   Níl feidhm ag forálacha an Airteagail seo maidir le nanábhair a úsáidtear mar dhatháin, scagairí ultraivialaite nó leasaithigh a rialáiltear faoi Airteagal 14, mura rud é go sonraítear amhlaidh go sainráite.

3.   De bhreis ar an bhfógra faoi Airteagal 13, déanfaidh an duine freagrach fógra faoi tháirgí cosmaideacha ina bhfuil nanábhair a thabhairt don Choimisiún trí mheán leictreonach sé mhí sula gcuirtear iad ar an margadh, ach amháin i gcás inar chuir an duine freagrach céanna ar an margadh iad cheana féin roimh an 11 Eanáir 2013.

Sa chás deireanach sin, de bhreis ar an bhfógra faoi Airteagal 13, déanfaidh an duine freagrach fógra faoi tháirgí cosmaideacha ina bhfuil nanábhair agus a cuireadh ar an margadh a thabhairt don Choimisiún trí mheán leictreonach idir an 11 Eanáir 2013 agus an 11 Iúil 2013.

Níl feidhm ag an chéad fhomhír ná ag an dara fomhír maidir le táirgí cosmaideacha ina bhfuil nanábhair a chomhlíonann na ceanglais atá leagtha amach in Iarscríbhinn III.

Beidh na nithe seo a leanas ar a laghad san fhaisnéis a chuirfear in iúl don Choimisiún:

(a)

céannacht an nanábhair lena n-áirítear a ainm ceimiceach (IUPAC) agus tuairisceoirí eile de réir mar atá sonraithe i bpointe 2 den Bhrollach a ghabhann le hIarscríbhinn II go hIarscríbhinn VI;

(b)

sonraíocht an nanábhair lena n-áirítear méid na gcáithníní, airíonna fisiceacha agus airíonna ceimiceacha;

(c)

meastachán ar an gcainníocht den nanábhair i dtáirgí cosmaideacha a bheartaítear a chur ar an margadh in aghaidh na bliana;

(d)

próifíl thocsaineolaíoch an nanábhair;

(e)

sonraí sábháilteachta an nanábhair ar sonraí iad a bhaineann leis an gcatagóir táirge chosmaidigh ina n-úsáidtear an nanábhar;

(f)

na dálaí ina mbeifear faoi lé an nanábhair ar dálaí iad atá measartha intuartha.

Féadfaidh an duine freagrach duine dlítheanach nó nádúrtha eile a ainmniú, trí shainordú i scríbhinn, chun fógra faoi nanábhair a thabhairt agus cuirfidh sé an méid sin in iúl don Choimisiún.

Soláthróidh an Coimisiún uimhir thagartha i ndáil le tíolacadh na próifíle tocsaineolaíche agus féadfar an uimhir sin a chur in ionad na faisnéise atá le cur in iúl faoi phointe (d).

4.   I gcás ina bhfuil ábhar imní ag an gCoimisiún maidir le sábháilteacht nanábhair, iarrfaidh an Coimisiún, gan mhoill, ar CEST a thuairim a thabhairt maidir le sábháilteacht an nanábhair sin i ndáil lena úsáid sna catagóirí ábhartha táirgí cosmaideacha agus sna dálaí measartha intuartha ina mbeifear faoina lé. Déanfaidh an Coimisiún an fhaisnéis sin a chur ar fáil go poiblí. Tabharfaidh CEST a thuairim laistigh de sé mhí i ndiaidh iarraidh an Choimisiúin a fháil. Má chinneann CEST go bhfuil aon sonraí riachtanacha in easnamh, iarrfaidh an Coimisiún ar an duine freagrach na sonraí sin a sholáthar laistigh de thréimhse réasúnach ama a chuirfear in iúl go sainráite agus nach bhfadófar. Tabharfaidh CEST a thuairim dheiridh laistigh de shé mhí i ndiaidh sonraí breise a bheith curtha faoina bhráid. Déanfar tuairim CEST a chur ar fáil don phobal.

5.   Féadfaidh an Coimisiún, aon tráth, an nós imeachta i mír 4 a agairt i gcás ina bhfuil aon ábhar imní aige maidir le sábháilteacht, mar shampla, de bharr faisnéise nua arna soláthar ag tríú páirtí.

6.   Agus tuairim an CEST á cur san áireamh, agus i gcás ina bhféadfadh riosca a bheith ann do shláinte an duine, lena n-áirítear nuair nach bhfuil dóthain sonraí ann, féadfaidh an Coimisiún Iarscríbhinn II agus Iarscríbhinn III a leasú.

7.   Féadfaidh an Coimisiún, agus dul chun cinn teicniúil agus eolaíoch á chur san áireamh, mír 3 a leasú trí cheanglais a chur léi.

8.   Maidir leis na bearta dá dtagraítear i mír 6 agus i mír 7, ar bearta iad atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 32(3).

9.   Ar mhórchúiseanna práinne, féadfaidh an Coimisiún leas a bhaint as an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 32(4).

10.   Cuirfidh an Coimisiún an fhaisnéis seo a leanas ar fáil:

(a)

Faoin 11 Eanáir 2014, cuirfidh an Coimisiún catalóg ar fáil de na nanábhair go léir a úsáidtear i dtáirgí cosmaideacha a chuirtear ar an margadh, lena n-áirítear na cinn a úsáidtear mar dhatháin, scagairí ultravialaite agus leasaithigh i roinn ar leith, agus léireofar na catagóirí táirgí cosmaideacha agus na dálaí measartha intuartha ina mbeifear faoina lé. Déanfar an chatalóg sin a nuashonrú go tráthrialta ina dhiaidh sin agus cuirfear ar fáil don phobal é.

(b)

Cuirfidh an Coimisiún tuarascáil stádais bhliantúil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, agus tabharfar faisnéis sa tuarascáil sin maidir le forbairtí ar úsáid nanábhar i dtáirgí cosmaideacha laistigh den Chomhphobal, lena n-áirítear na cinn a úsáidtear mar dhatháin, scagairí ultraivialaite agus leasaithigh i roinn ar leith. Déanfar an chéad tuarascáil a thíolacadh faoin 11 Iúil 2014. Sa tuarascáil nuashonrúcháin, déanfar achoimre, go háirithe, ar na nanábhair nua i gcatagóirí nua táirgí cosmaideacha, ar líon na bhfógraí a tugadh, ar an dul chun cinn atá déanta maidir le forbairt modhanna measnúnaithe a bhaineann go sonrach le nanábhair agus treoracha do mheasúnuithe sábháilteachta, agus ar fhaisnéis maidir le cláir chomhair idirnáisiúnta.

11.   Déanfaidh an Coimisiún na forálacha den Rialachán seo a bhaineann le nanábhair a athbhreithniú go tráthrialta i bhfianaise dul chun cinn eolaíoch agus, más gá, molfaidh sé leasuithe oiriúnacha ar na forálacha sin.

Rachfar i mbun an chéad athbhreithnithe faoin 11 Iúil 2018.

Airteagal 17

Rianta substaintí toirmiscthe

Maidir le láithreacht neamhbheartaithe cainníochta bige de shubstaint thoirmiscthe, ar láithreacht í a eascraíonn as eisíontais comhábhar nádúrtha nó sintéiseach, as an bpróiseas monaraíochta, as stóráil, as ascnamh ón bpacáistíocht agus atá dosheachanta go teicniúil i rith an dea-chleachtais monaraíochta, ceadófar í ar choinníoll go gcomhlíonann an láithreacht sin Airteagal 3.

CAIBIDIL V

TÁSTÁIL AR AINMHITHE

Airteagal 18

Tástáil ar ainmhithe

1.   Gan dochar do na hoibleagáidí ginearálta a éiríonn as Airteagal 3, toirmeascfar an méid seo a leanas:

(a)

táirgí cosmaideacha a chur ar an margadh más rud é, chun ceanglais an Rialacháin seo a chomhlíonadh, go raibh an foirmiú deiridh ina ábhar do thástáil ar ainmhithe inar úsáideadh modh seachas modh malartach tar éis an modh malartach sin a bheith bailíochtaithe agus glactha ar leibhéal an Chomhphobail, ag féachaint go cuí d'fhorbairt an bhailíochtaithe laistigh de ECFE;

(b)

táirgí cosmaideacha a chur ar an margadh, ar táirgí iad ina bhfuil comhábhair nó teaglamaí comhábhara, chun ceanglais an Rialacháin seo a chomhlíonadh, ina n-ábhar do thástáil ar ainmhithe inar úsáideadh modh seachas modh malartach tar éis an modh malartach sin a bheith bailíochtaithe agus glactha ar leibhéal an Chomhphobail, ag féachaint go cuí d'fhorbairt an bhailíochtaithe laistigh de ECFE;

(c)

táirgí cosmaideacha críochnaithe a thástáil ar ainmhithe laistigh den Chomhphobal chun ceanglais an Rialacháin seo a chomhlíonadh;

(d)

comhábhair nó teaglamaí comhábhar a thástáil ar ainmhithe laistigh den Chomhphobal chun ceanglais an Rialacháin seo a chomhlíonadh, tar éis an dáta nach mór tástálacha den sórt sin a ionadú le modh amháin nó níos mó de na modhanna malartacha bailíochtaithe atá liostaithe i Rialachán (CE) Uimh. 440/2008 ón gCoimisiún an 30 Bealtaine 2008 lena leagtar síos na modhanna tástála de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH) (15) nó in Iarscríbhinn VIII a ghabhann leis an Rialachán seo.

2.   Tar éis dul i gcomhairle le CEST agus leis an Lárionad Eorpach um Bailíochtú Modhanna Malartacha (ECVAM) agus ag féachaint go cuí d'fhorbairt an bhailíochtaithe laistigh de ECFE, tá tráthchláir bunaithe ag an gCoimisiún chun na forálacha faoi phointe (a), faoi phointe (b) agus faoi phointe (d) de mhír 1, lena n-áirítear spriocdhátaí i gcomhair na tástálacha éagsúla a chéimniú amach, a chur chun feidhme. Cuireadh na tráthchláir ar fáil don phobal an 1 Deireadh Fómhair 2004 agus cuireadh iad chuig Parlaimint na hEorpa agus an gComhairle. Socraíodh an 11 Márta 2009 mar theorainn ama don tréimhse i gcomhair cur chun feidhme i ndáil le pointe (a), pointe (b) agus pointe (d) de mhír 1.

Maidir leis na tástálacha a bhaineann le tocsaineacht ildáileoige, tocsaineacht atáirgthe agus tocsainichinéitic, ar tástálacha iad nach bhfuil aon mhodh malartach á bhreithniú fós ina leith, beidh an 11 Márta 2013 mar theorainn ama don tréimhse i gcomhair chur chun feidhme mhír 1(a) agus (b).

Déanfaidh an Coimisiún staidéar ar na deacrachtaí teicniúla a d'fhéadfadh a bheith ann maidir le comhlíonadh an choisc maidir le tástálacha, go háirithe na cinn a bhaineann le tocsaineacht ildáileoige, tocsaineacht atáirgthe agus tocsainichinéitic, nach bhfuil aon mhodh malartach á bhreithniú fós ina leith. Beidh faisnéis faoi thorthaí sealadacha agus faoi thorthaí críochnaitheacha na staidéar sin ina cuid de na tuarascálacha bliantúla arna dtíolacadh de bhun Airteagal 35.

Ar bhonn na dtuarascálacha bliantúla seo, d'fhéadfaí na tráthchláir a bhunaítear agus dá dtagraítear sa chéad fhomhír a oiriúnú suas go dtí an 11 Márta 2009 maidir leis an gcéad fhomhír agus féadfar iad a oiriúnú suas go dtí an 11 Márta 2013 maidir leis an dara fomhír agus tar éis dul i gcomhairle leis na heintitis dá dtagraítear sa chéad fhomhír.

Déanfaidh an Coimisiún staidéar ar an dul chun cinn agus ar chomhlíonadh na spriocdhátaí agus ar na deacrachtaí teicniúla a d'fhéadfadh bheith ann maidir le comhlíonadh an choisc. Beidh faisnéis faoi thorthaí sealadacha agus faoi thorthaí críochnaitheacha staidéir an Choimisiúin ina cuid de na tuarascálacha bliantúla arna dtíolacadh de bhun Airteagal 35. I gcás ina gcinntear leis na staidéir seo, dhá bhliain ar a dhéanaí roimh dheireadh na tréimhse uasta dá dtagraítear sa dara fomhír, nach ndéanfar, ar chúiseanna teicniúla, tástáil amháin nó níos mó dá dtagraítear san fhomhír sin a fhorbairt agus a bhailíochtú roimh dheireadh na tréimhse dá dtagraítear ansin, tabharfaidh sé fógra do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle agus cuirfidh sé togra reachtach chun cinn i gcomhréir le hAirteagal 251 den Chonradh.

Más rud é, in imthosca eisceachtúla, go dtagann ábhar imní tromchúiseach chun cinn maidir le sábháilteacht comhábhair chosmaidigh atá ann cheana féadfaidh Ballstát a iarraidh ar an gCoimisiún maolú a thabhairt ó mhír 1. Beidh meastóireacht ar an staid san áireamh san iarraidh sin agus tabharfar léiriú inti ar na bearta is gá. Ar an mbonn seo, féadfaidh an Coimisiún, tar éis dul i gcomhairle le CEST agus trí chinneadh réasúnaithe, an maolú a údarú. Leis an údarú sin, leagfar síos na coinníollacha a bhaineann leis an maolú seo i dtéarmaí cuspóirí sonracha, ré agus tuairisciú na dtorthaí.

Ní thabharfar maolú ach amháin más rud é:

(a)

go bhfuil an comhábhar in úsáid go forleathan agus nach féidir comhábhar eile a dhéanfadh feidhm den saghas céanna a chur ina ionad;

(b)

go bhfuil cuí-réasúnú ann maidir leis an bhfadhb shonrach do shláinte an duine agus go bhfuil údar leis an ngá le tástáil a dhéanamh ar ainmhithe agus go bhfuil prótacal mionsonraithe taighde ann mar thacaíocht, agus é molta mar bhonn leis an meastóireacht.

Beidh an cinneadh maidir leis an údarú, maidir leis na coinníollacha a bhaineann leis agus an toradh críochnaitheach a bhaintear amach mar chuid den tuarascáil bhliantúil arna tíolacadh ag an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 35.

Maidir leis na bearta dá dtagraítear sa séú fomhír, agus atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 32(3).

3.   Chun críocha an Airteagail seo agus Airteagal 20:

(a)

ciallaíonn ‘táirge cosmaideach críochnaithe’ an táirge cosmaideach ina fhoirmiú deiridh, mar a chuirtear é ar an margadh agus mar a chuirtear ar fáil é don úsáideoir deiridh, nó a fhréamhshamhail;

(b)

ciallaíonn ‘fréamhshamhail’ an chéad samhail nó an chéad dearadh nár táirgeadh i mbaisceanna, agus óna ndéantar an táirge cosmaideach críochnaithe a chóipeáil nó a fhorbairt go críochnaitheach.

CAIBIDIL VI

FAISNÉIS DO THOMHALTÓIRÍ

Airteagal 19

Lipéadú

1.   Gan dochar d'fhorálacha eile san Airteagal seo, ní chuirfear táirgí cosmaideacha ar fáil ar an margadh ach amháin i gcás ina bhfuil an fhaisnéis seo a leanas ar choimeádán agus ar phacáistíocht na dtáirgí cosmaideacha i litreoireacht atá doscriosta, soléite agus infheicthe:

(a)

ainm nó ainm cláraithe agus seoladh an duine fhreagraigh. Féadfar an fhaisnéis sin a ghiorrú a mhéid a chumasóidh an giorrúchán an duine sin agus a sheoladh a shainaithint. I gcás ina dtugtar níos mó ná seoladh amháin, déanfar an seoladh ag a ndéanann an duine freagrach an comhad faisnéise táirge a chur ar fáil go héasca a aibhsiú. Déanfar an tír thionscnaimh a shonrú i gcás táirgí cosmaideach allmhairithe;

(b)

an toilleadh ainmniúil tráth a phacáistithe, arna chur in iúl de réir meáchain nó toirte, seachas i gcás pacáistíochta ina bhfuil níos lú ná cúig ghram nó cúig mhillilítear, samplaí in aisce agus pacaí úsáide aon uaire; i gcás réamhphacáistí a dhíoltar de ghnáth mar líon áirithe míreanna, agus nach bhfuil tábhacht ag baint le mionsonraí meáchain nó toirte dóibh, ní gá an toilleadh a thabhairt ar choinníoll go dtaispeántar líon na míreanna ar an bpacáistíocht. Ní gá an fhaisnéis seo a thabhairt más féidir líon na míreanna a fheiceáil go héasca ón taobh amuigh nó más rud é nach ndíoltar an táirge ach ar bhonn leithleach de ghnáth;

(c)

an dáta ar go dtí é a leanfaidh an táirge cosmaideach, arna stóráil faoi dhálaí iomchuí, dá fheidhm tosaigh a chomhlíonadh agus, go háirithe, a bheidh sé fós i gcomhréir le hAirteagal 3 (‘dáta íosmharthanachta’).

Déanfar an tsiombail atá ar taispeáint i bpointe 3 d'Iarscríbhinn VII nó na focail: ‘is fearr an táirge seo a úsáid roimh dheireadh’ a chur roimh an dáta féin nó roimh na mionsonraí i dtaobh cén áit a luaitear an dáta ar an bpacáistíocht.

Déanfar an dáta íosmharthanachta a léiriú go soiléir agus is é a bheidh ann ná an mhí agus an bhliain nó an lá, an mhí agus an bhliain, san ord sin. Más gá, forlíonfar an fhaisnéis seo le léiriú ar na coinníollacha nach mór a shásamh chun an íosmharthanacht atá luaite a ráthú.

Ní bheidh an léiriú maidir leis an dáta íosmharthanachta éigeantach i gcomhair táirgí cosmaideacha ag a bhfuil íosmharthanacht atá níos mó ná 30 mí. I gcás táirgí den sórt sin, tabharfar léiriú maidir leis an tréimhse ama, tar éis an táirge a oscailt, a mbeidh sé sábháilte lena linn agus a bhféadfar é a úsáid lena linn gan díobháil don tomhaltóir. Ach amháin i gcás nach bhfuil coincheap na marthanachta i ndiaidh oscailte ábhartha, tabharfar an fhaisnéis seo tríd an tsiombail a thaispeántar i bpointe 2 d'Iarscríbhinn VII agus an tréimhse (i míonna agus/nó i mblianta) a thabhairt ina diaidh;

(d)

réamhchúraimí áirithe atá le hurramú le linn úsáide agus, ar a laghad, na réamhchúraimí sin atá liostaithe in Iarscríbhinn III go hIarscríbhinn VI, agus aon fhaisnéis speisialta eile maidir le réamhchúraimí, ar faisnéis í a bhaineann le táirgí cosmaideacha atá le húsáid go gairmiúil;

(e)

baiscuimhir mhonaraíochta nó an tagairt lena sainaithnítear an táirge cosmaideach. I gcás ina bhfuil sé sin dodhéanta ar chúiseanna praiticiúla mar go bhfuil na táirgí cosmaideacha róbheag, is ar an bpacáistíocht amháin is gá an fhaisnéis sin a thabhairt;

(f)

an fheidhm atá leis an táirge cosmaideach, mura rud é go bhfuil an fheidhm sin soiléir ón gcur i láthair;

(g)

liosta comhábhar. Féadfar an fhaisnéis seo a thaispeáint ar an bpacáistíocht amháin. Cuirfear an téarma ‘ingredients’ roimh an liosta.

Chun críocha an Airteagail seo, ciallaíonn comhábhar substaint nó meascán a úsáidtear go hintinneach sa táirge cosmaideach i rith an phróisis monaraíochta. Ní mheasfar, áfach, gur comhábhair iad na nithe seo a leanas:

(i)

eisíontais sna hamhábhair a úsáidtear;

(ii)

fo-ábhair theicniúla a úsáidtear sa mheascán ach nach bhfuil i láthair sa táirge críochnaitheach.

Is iad na téarmaí ‘parfum’ nó ‘aroma’ a úsáidfear chun tagairt a dhéanamh do chumhrán agus do chomhshuímh aramatacha agus dá n-amhábhair. Thairis sin, i gcás substaintí a bheith ann ar substaintí iad a gceanglaítear iad a lua faoin gcolún ‘Eile’ in Iarscríbhinn III, léireofar iad i liosta na gcomhábhar de bhreis ar na téarmaí ‘parfum’ nó ‘aroma’.

Bunófar liosta na gcomhábhar in ord íslitheach de réir mheáchan na gcomhábhar an tráth a chuirtear leis an táirge cosmaideach iad. Féadfar comhábhair atá i láthair i dtiúchan faoi bhun 1 % a liostú in aon ord i ndiaidh na gcomhábhar sin atá i láthair i dtiúchan os cionn 1 %.

Déanfar na comhábhair go léir atá i láthair i bhfoirm nanábhar a léiriú go soiléir i liosta na gcomhábhar. Cuirfear an focal ‘nano’ idir lúibíní i ndiaidh ainmneacha comhábhar den sórt sin.

Maidir le datháin seachas datháin atá beartaithe chun an ghruaig a dhathú, féadfar iad a liostú in aon ord i ndiaidh na gcomhábhar cosmaideach eile. I gcás táirgí cosmaideacha maisiúla a mhargaítear i roinnt imreacha datha, féadfar na datháin go léir a úsáidtear sa réimse a liostú, seachas na datháin sin atá beartaithe chun an ghruaig a dhathú, ar choinníoll go gcuirtear isteach na focail ‘d'fhéadfadh na nithe seo a leanas bheith ann:’ nó an tsiombail ‘+/-’. Úsáidfear ainmníocht CI (Dathinnéacs), i gcás inarb infheidhme.

2.   Nuair atá sé dodhéanta, ar chúiseanna praiticiúla, an fhaisnéis a luaitear i bpointe (d) agus i bpointe (g) de mhír 1 a chur ar an lipéad de réir mar a fhoráiltear, tá feidhm ag an méid seo a leanas:

déanfar an fhaisnéis a lua ar bhileog, ar lipéad, ar théip, ar chlib nó ar chárta a bheidh faoi iamh nó i gceangal leis an táirge;

mura rud é go bhfuil sé nach bhfuil sé indéanta, déanfar tagairt don fhaisnéis seo trí fhaisnéis ghiorraithe nó tríd an tsiombail atá luaite i bpointe 1 d'Iarscríbhinn VII, agus ní mór an méid sin a bheith le feiceáil ar an gcoimeádán nó ar an bpacáistíocht i gcás na faisnéise dá dtagraítear i bpointe (d) de mhír 1 agus ar an bpacáistíocht i gcás na faisnéise dá dtagraítear i bpointe (g) de mhír 1.

3.   I gcás gallúnaí, liathróidíní folctha agus táirgí beaga eile, i gcás ina bhfuil sé dodhéanta, ar chúiseanna praiticiúla, an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointe (g) de mhír 1 a chur ar lipéad, ar chlib, ar théip nó ar chárta ná ar bhileog faoi iamh, tabharfar an fhaisnéis sin ar fhógra atá díreach in aice leis an gcoimeádán ina bhfuil an táirge cosmaideach ar taispeáint lena dhíol.

4.   I gcás táirgí cosmaideacha nach bhfuil réamhphacáistithe, a phacáistítear ag an bpointe díola arna iarraidh sin ag an gceannaitheoir, nó a réamhphacáistítear chun críocha díola láithrigh, glacfaidh na Ballstáit rialacha mionsonraithe chun an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 a léiriú.

5.   Déanfar an teanga ina dtabharfar an fhaisnéis a luaitear i bpointí (b), (c), (d) agus (f) de mhír 1 agus i mír (2), i mír (3) agus i mír (4) a chinneadh de réir dhlí na mBallstát ina gcuirtear an táirge ar fáil don úsáideoir deiridh.

6.   Cuirfear an fhaisnéis a luaitear i bpointe (g) de mhír 1 in iúl trí ainm coitianta an chomhábhair atá leagtha amach sa ghluais dá bhforáiltear in Airteagal 33 a úsáid. In éagmais ainm choitianta don chomhábhar, úsáidfear téarma mar atá luaite in ainmníocht a bhfuil glactha léi i gcoitinne.

Airteagal 20

Maíteachtaí faoin táirge

1.   Le linn táirgí cosmaideacha a lipéadú, a chur ar fáil ar an margadh agus a fhógairt, ní dhéanfar téacs, ainmneacha, trádmharcanna, pictiúir agus comharthaí fáthchiallacha nó comharthaí eile a úsáid chun a mhaíomh go bhfuil saintréithe nó feidhmeanna ag baint leis na táirgí sin ar saintréithe nó feidhmeanna iad nach bhfuil acu.

2.   Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit, plean gníomhaíochta a bhunú maidir le maíteachtaí a úsáidtear agus socróidh sé tosaíochtaí chun critéir choiteanna a chinneadh maidir lena léiriú go bhfuil údar le húsáid maíteachta.

Tar éis dul i gcomhairle le CEST nó le húdaráis ábhartha eile, glacfaidh an Coimisiún liosta de chritéir choiteanna le haghaidh maíteachtaí a fhéadfar a úsáid i leith táirgí cosmaideacha, i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 32(3) den Rialachán seo, agus forálacha Threoir 2005/29/CE á gcur san áireamh.

Faoin 11 Iúil 2016, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint an hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle maidir le húsáid maíteachtaí ar bhonn na gcritéar coiteann arna nglacadh faoin dara fomhír. Más é atá i gconclúid na tuarascála ná nach bhfuil maíteachtaí a úsáidtear i leith táirgí cosmaideacha i gcomhréir leis na critéir choiteanna, déanfaidh an Coimisiún bearta iomchuí, i gcomhar leis na Ballstáit, chun comhlíonadh a áirithiú.

3.   Maidir le pacáistíocht an táirge nó maidir le haon doiciméad, fógra, lipéad, fáinne nó coiléar a ghabhann leis an táirge cosmaideach nó ina ndéantar tagairt don táirge cosmaideach, ní fhéadfaidh an duine freagrach tagairt a dhéanamh sna nithe sin don mhaíomh nach ndearnadh aon tástáil ainmhithe ach amháin más rud é nach ndearna an monaróir ná a sholáthróirí, nó nár choimisiúnaigh siad, aon tástálacha ainmhithe ar an táirge cosmaideach críochnaithe, nó ar a fhréamhshamhail, nó ar aon chomhábhar atá ann, nó nach ndearna páirtithe eile aon chomhábhair a tástáladh ar ainmhithe a úsáid chun táirgí nua cosmaideacha a fhorbairt.

Airteagal 21

Rochtain phoiblí ar fhaisnéis

Gan dochar go háirithe do chosaint rúndachta tráchtála agus ceart maoine intleachtúla, áiritheoidh an duine freagrach go mbeidh rochtain éasca ag an bpobal, trí aon mhodhanna is iomchuí, ar chomhshuíomh cáilíochtúil agus cainníochtúil an táirge chosmaidigh agus, i gcás comhshuímh cumhráin agus comhshuímh aramataigh, ar ainm agus ar chóduimhir an chomhshuímh agus ar chéannacht an tsoláthróra, mar aon le sonraí atá ann cheana maidir le hiarmhairtí neamh-inmhianaithe agus maidir le hiarmhairtí tromchúiseacha neamh-inmhianaithe a bheadh ann mar thoradh ar úsáid an táirge chosmaidigh.

Beidh an fhaisnéis chainníochtúil maidir le comhshuíomh an táirge chosmaidigh, ar faisnéis í is gá a chur ar fáil go poiblí, teoranta do shubstaintí guaiseacha i gcomhréir le hAirteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008.

CAIBIDIL VII

FAIREACHAS AR AN MARGADH

Airteagal 22

Rialú laistigh den mhargadh

Déanfaidh na Ballstáit faireachán ar chomhlíonadh an Rialacháin seo trí leas a bhaint as rialuithe laistigh den mhargadh ar tháirgí cosmaideacha a chuirtear ar fáil ar an margadh. Déanfaidh siad seiceálacha iomchuí ar tháirgí cosmaideacha agus déanfaidh siad seiceálacha ar na hoibreoirí eacnamaíocha ar scála leormhaith, tríd an gcomhad faisnéise táirge agus, más iomchuí, déanfaidh siad seiceálacha fisiceacha agus saotharlainne ar bhonn samplaí leormhaithe.

Déanfaidh na Ballstáit faireachán freisin ar chomhlíonadh na bprionsabal a bhaineann le dea-chleachtais mhonaraíochta.

Déanfaidh na Ballstáit na cumhachtaí, na hacmhainní, agus an t-eolas is gá chun go bhféadfaidh údaráis um fhaireachas margaidh a gcúraimí a chomhlíonadh a thabhairt do na húdaráis sin.

Déanfaidh na Ballstáit athbhreithniú agus measúnú go tréimhsiúil ar fheidhmiú a gcuid gníomhaíochtaí faireachais. Déanfar na hathbhreithnithe agus na measúnuithe sin uair amháin ar a laghad gach ceithre bliana agus cuirfear na torthaí in iúl do na Ballstáit eile agus don Choimisiún agus cuirfear ar fáil go poiblí iad, trí chumarsáid leictreonach agus, más iomchuí, ar mhodh eile.

Airteagal 23

Iarmhairtí tromchúiseacha neamh-inmhianaithe a chur in iúl

1.   I gcás iarmhairtí tromchúiseacha neamh-inmhianaithe a bheith ann, déanfaidh an duine freagrach agus na dáileoirí an méid seo a leanas a chur in iúl gan mhoill d'údarás inniúil an Bhallstáit inar tharla an iarmhairt thromchúiseach neamh-inmhianaithe:

(a)

na hiarmhairtí tromchúiseacha neamh-inmhianaithe go léir is eol dó nó ar cheart, le réasún, go mbeifí ag súil leis gurb eol dó iad;

(b)

ainm an táirge chosmaidigh lena mbaineann, chun a chumasú é a shainaithint go sonrach;

(c)

na bearta ceartúcháin atá déanta aige, más ann dóibh.

2.   I gcás ina ndéanfaidh an duine freagrach tuairisc faoi iarmhairtí tromchúiseacha neamh-inmhianaithe a thabhairt d'údarás inniúil an Bhallstáit inar tharla an iarmhairt, déanfaidh an t-údarás inniúil sin an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 a tharchur gan mhoill chuig údaráis inniúla na mBallstát eile.

3.   I gcás ina ndéanfaidh dáileoirí tuairisc faoi iarmhairtí tromchúiseacha neamh-inmhianaithe a thabhairt d'údarás inniúil an Bhallstáit inar tharla an iarmhairt, déanfaidh an t-údarás inniúil sin an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 a tharchur gan mhoill chuig údaráis inniúla na mBallstát eile agus chuig an duine freagrach.

4.   I gcás ina ndéanfaidh úsáideoirí deiridh nó gairmithe sláinte tuairisc faoi iarmhairtí tromchúiseacha neamh-inmhianaithe a thabhairt d'údarás inniúil an Bhallstáit inar tharla an iarmhairt, déanfaidh an t-údarás inniúil sin an fhaisnéis maidir leis an táirge cosmaideach lena mbaineann a tharchur gan mhoill chuig údaráis inniúla na mBallstát eile agus chuig an duine freagrach.

5.   Féadfaidh údaráis inniúla an fhaisnéis dá dtagraítear san Airteagal seo a úsáid ar mhaithe le faireachas laistigh den mhargadh, ar mhaithe le hanailísiú margaidh, ar mhaithe le meastóireacht agus ar mhaithe le faisnéis tomhaltóra i gcomhthéacs Airteagal 25, Airteagal 26 agus Airteagal 27.

Airteagal 24

Faisnéis maidir le substaintí

I gcás ina bhfuil móramhras ann maidir le sábháilteacht aon substainte atá i dtáirgí cosmaideacha, féadfaidh údarás inniúil Ballstáit ina gcuirtear an táirge ina bhfuil substaint den sórt sin ar fáil ar an margadh a cheangal ar an duine freagrach, trí iarraidh réasúnaithe, liosta a thíolacadh de na táirgí cosmaideacha go léir a bhfuil sé freagrach astu agus ina bhfuil an tsubstaint sin. Léireoidh an liosta tiúchan na substainte sin sna táirgí cosmaideacha.

Féadfaidh údaráis inniúla an fhaisnéis dá dtagraítear san Airteagal seo a úsáid ar mhaithe le faireachas laistigh den mhargadh, ar mhaithe le hanailísiú margaidh, ar mhaithe le meastóireacht agus ar mhaithe le faisnéis tomhaltóra i gcomhthéacs Airteagal 25, Airteagal 26 agus Airteagal 27.

CAIBIDIL VIII

NEAMH-CHOMHLÍONADH, CLÁSAL COIMIRCE

Airteagal 25

Neamh-chomhlíonadh ag an duine freagrach

1.   Gan dochar do mhír 4, ceanglóidh na húdaráis inniúla ar an duine freagrach gach beart iomchuí a dhéanamh, lena n-áirítear gníomhartha ceartaitheacha a chuirfidh an táirge cosmaideach i gcomhréir leis na rialacha, an táirge a tharraingt siar ón margadh nó é a aisghlaoch laistigh de theorainn ama a shonraítear go sainráiteach, i gcomhréir le nádúr an riosca, i gcás nach gcomhlíontar aon cheann áirithe de na nithe seo a leanas:

(a)

an dea-chleachtas monaraíochta dá dtagraítear in Airteagal 8;

(b)

an measúnú sábháilteachta dá dtagraítear in Airteagal 10;

(c)

na ceanglais don chomhad faisnéise táirge dá dtagraítear in Airteagal 11;

(d)

na forálacha maidir le sampláil agus anailísiú dá dtagraítear in Airteagal 12;

(e)

na ceanglais fógartha dá dtagraítear in Airteagal 13 agus in Airteagal 16;

(f)

na srianta ar shubstaintí dá dtagraítear in Airteagail 14, in Airteagal 15 agus in Airteagal 17;

(g)

na ceanglais maidir le tástáil ar ainmhithe dá dtagraítear in Airteagal 18;

(h)

na ceanglais lipéadaithe dá dtagraítear in Airteagal 19(1), (2), (5) agus (6);

(i)

na ceanglais a bhaineann le maíteachtaí faoi tháirge mar atá leagtha amach in Airteagal 20;

(j)

rochtain phoiblí ar fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 21;

(k)

iarmhairtí tromchúiseacha neamh-inmhianaithe a chur in iúl, dá dtagraítear in Airteagal 23;

(l)

na ceanglais maidir le faisnéis ar shubstaintí, dá dtagraítear in Airteagal 24.

2.   Más infheidhme, déanfaidh údarás inniúil, maidir leis na bearta a cheangail sé ar an duine freagrach a dhéanamh, na bearta sin a chur in iúl d'údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an duine freagrach bunaithe.

3.   Áiritheoidh an duine freagrach go ndéanfar na bearta dá dtagraítear i mír 1 i ndáil leis na táirgí go léir lena mbaineann agus a chuirtear ar fáil ar an margadh ar fud an Chomhphobail.

4.   I gcás rioscaí tromchúiseacha do shláinte an duine, agus i gcás ina measann an t-údarás inniúil nach bhfuil an neamh-chomhlíonadh teoranta do chríoch an Bhallstáit ina gcuirtear an táirge cosmaideach ar fáil ar an margadh, déanfaidh sé, maidir leis na bearta a cheangail sé ar an duine freagrach a dhéanamh, na bearta sin a chur in iúl don Choimisiún agus d'údaráis inniúla na mBallstát eile.

5.   Déanfaidh an t-údarás inniúil gach beart iomchuí chun a thoirmeasc nó a shrianadh go gcuirfear an táirge cosmaideach ar fáil ar an margadh nó chun an táirge a tharraingt siar ón margadh nó chun é a aisghlaoch sna cásanna seo a leanas:

(a)

i gcás ina bhfuil gá le gníomh láithreach mar gheall ar riosca tromchúiseach do shláinte an duine; nó

(b)

i gcás nach ndéanfaidh an duine freagrach gach beart iomchuí laistigh den teorainn ama dá dtagraítear i mír 1.

I gcás rioscaí tromchúiseacha do shláinte an duine, déanfaidh an t-údarás inniúil sin na bearta a rinneadh a chur in iúl, gan mhoill, don Choimisiún agus d'údaráis inniúla na mBallstát eile.

6.   In éagmais riosca thromchúisigh do shláinte an duine, agus i gcás nach ndéanfaidh an duine freagrach gach beart iomchuí, déanfaidh an t-údarás inniúil na bearta a rinneadh a chur in iúl, gan mhoill, d'údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an duine freagrach bunaithe.

7.   Chun críocha mhír 4 agus mhír 5 den Airteagal seo, bainfear úsáid as an gcóras malartaithe faisnéise dá bhforáiltear in Airteagal 12(1) de Threoir 2001/95/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Nollaig 2001 maidir le sábháilteacht ghinearálta táirgí (16).

Beidh feidhm freisin ag Airteagal 12(2), (3) agus (4) de Threoir 2001/95/CE agus ag Airteagal 23 de Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar amach na ceanglais maidir le creidiúnú agus maidir le faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a mhargú (17).

Airteagal 26

Neamh-chomhlíonadh ag dáileoirí

Ceanglóidh údaráis inniúla ar dháileoirí gach beart iomchuí a dhéanamh, lena n-áirítear gníomhartha ceartaitheacha a chuirfidh an táirge cosamideach i gcomhréir leis na rialacha, an táirge a tharraingt siar ón margadh nó é a aisghlaoch laistigh de theorainn ama réasúnach áirithe, i gcomhréir le nádúr an riosca, i gcás nach gcomhlíontar oibleagáidí a leagtar síos in Airteagal 6.

Airteagal 27

Clásal coimirce

1.   I gcás táirgí a chomhlíonann na ceanglais atá liostaithe in Airteagal 25(1), agus má fhaigheann údarás inniúil amach, nó má tá forais réasúnacha aige chun imní a bheith air, gurb ionann, nó go bhféadfadh sé gurb ionann, táirge cosmaideach nó táirgí cosmaideacha atá curtha ar fáil ar an margadh agus riosca tromchúiseach do shláinte an duine, déanfaidh sé gach beart sealadach iomchuí chun a áirithiú go ndéanfar an táirge nó na táirgí lena mbaineann a tharraingt siar nó a aisghlaoch nó go ndéanfar a n-infhaighteacht a shrianadh ar shlí eile.

2.   Déanfaidh an t-údarás inniúil na bearta a rinneadh agus aon sonraí tacaíochta a chur in iúl láithreach don Choimisiún agus d'údaráis inniúla na mBallstát eile.

Chun críocha na chéad fhomhíre, bainfear úsáid as an gcóras malartaithe faisnéise dá bhforáiltear in Airteagal 12(1) de Threoir 2001/95/CE.

Beidh feidhm ag Airteagal 12(2), (3) agus (4) de Threoir 2001/95/CE.

3.   Cinnfidh an Coimisiún, a luaithe is féidir, an bhfuil nó nach bhfuil údar leis na bearta sealadacha dá dtagraítear i mír 1. Chun na críche sin, rachaidh sé i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara, leis na Ballstáit agus le CEST aon uair is féidir déanamh amhlaidh.

4.   I gcás ina bhfuil údar leis na bearta sealadacha, beidh feidhm ag Airteagal 31(1).

5.   I gcás nach bhfuil údar leis na bearta sealadacha, cuirfidh an Coimisiún an méid sin in iúl do na Ballstáit agus aisghairfidh an t-údarás inniúil lena mbaineann na bearta sealadacha i dtrácht.

Airteagal 28

Dea-chleachtais riaracháin

1.   Maidir le haon chinneadh a ghlacfar de bhun Airteagal 25 agus Airteagal 27, luafar ann na forais chruinne ar a bhfuil sé bunaithe. Cuirfidh an t-údarás inniúil an cinneadh sin in iúl don duine atá freagrach gan mhoill agus, an tráth céanna, déanfar na leigheasanna atá ar fáil don duine freagrach faoi dhlí náisiúnta an Bhallstáit lena mbaineann agus na teorainneacha ama a bhfuil na leigheasanna sin faoina réir a chur in iúl dó.

2.   Ach amháin i gcás ina bhfuil gá le gníomh láithreach mar gheall ar riosca tromchúiseach do shláinte an duine, beidh an deis ag an duine freagrach a dhearcadh a thabhairt le fios sula nglacfar aon chinneadh.

3.   Más infheidhme, beidh feidhm ag na forálacha a luaitear i mír 1 agus i mír 2 maidir leis an dáileoir i ndáil le haon chinneadh arna ghlacadh de bhun Airteagal 26 agus Airteagal 27.

CAIBIDIL IX

COMHAR RIARACHÁIN

Airteagal 29

Comhar idir na húdaráis inniúla

1.   Oibreoidh údaráis inniúla na mBallstát i gcomhar lena chéile agus i gcomhar leis an gCoimisiún lena áirithiú go ndéanfar an Rialachán seo a chur i bhfeidhm go cuí agus a fhorfheidhmiú go cuí agus déanfaidh siad gach faisnéis is gá d'fhonn an Rialachán seo a chur i bhfeidhm go haonfhoirmeach a tharchur chuig a chéile.

2.   Déanfaidh an Coimisiún foráil maidir le malartú taithí idir na húdaráis inniúla a eagrú chun cur i bhfeidhm aonfhoirmeach an Rialacháin seo a chomhordú.

3.   Féadfaidh an comhar a bheith mar chuid de thionscnaimh a fhorbrófar ar an leibhéal idirnáisiúnta.

Airteagal 30

Comhar maidir le comhaid faisnéise táirge a fhíorú

Féadfaidh údarás inniúil aon Bhallstáit ina gcuirtear an táirge cosmaideach ar fáil ar an margadh a iarraidh ar údarás inniúil an Bhallstáit ina ndéantar an comhad faisnéise táirge a chur ar fáil go héasca fíorú a dhéanamh i dtaobh an sásaíonn an comhad faisnéise táirge na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 11(2) agus an soláthraíonn an fhaisnéis atá leagtha amach ann fianaise ar shábháilteacht an táirge chosmaidigh.

Tabharfaidh an t-údarás inniúil iarrthach foras leis an iarraidh.

De bhun na hiarrata sin, déanfaidh an t-údarás inniúil iarrtha, gan aon mhoill mhíchuí agus leibhéal na práinne á chur san áireamh, an fíorú a chur i gcrích agus cuirfidh sé an t-údarás inniúil iarrthach ar an eolas faoina chinneadh.

CAIBIDIL X

BEARTA CUR CHUN FEIDHME, FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 31

Na hIarscríbhinní a leasú

1.   I gcás ina bhfuil riosca ionchasach ann do shláinte an duine, ar riosca é a éiríonn as substaintí atá i dtáirgí cosmaideacha a úsáid agus ar riosca é ar gá déileáil leis ar bhonn uile-Chomhphobail, féadfaidh an Coimisiún, tar éis dul i gcomhairle le CEST, Iarscríbhinn II go hIarscríbhinn VI a leasú dá réir.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 32(3).

Ar mhórchúiseanna práinne, féadfaidh an Coimisiún leas a bhaint as an nós imeachta práinne dá dtagraítear in Airteagal 32(4).

2.   Féadfaidh an Coimisiún, tar éis dul i gcomhairle le CEST, Iarscríbhinn III go hIarscríbhinn VI agus Iarscríbhinn VIII a leasú chun iad a oiriúnú do dhul chun cinn teicniúil agus eolaíoch.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 32(3).

3.   I gcás ina ndealraítear go bhfuil gá leis, chun sábháilteacht táirgí cosmaideacha a chuirtear ar an margadh a áirithiú, féadfaidh an Coimisiún, tar éis dul i gcomhairle le CEST, Iarscríbhinn I a leasú.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 32(3).

Airteagal 32

An nós imeachta Coiste

1.   Tabharfaidh an Buanchoiste um Tháirgí Cosmaideacha cúnamh don Choimisiún.

2.   I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

Trí mhí a bheidh sa tréimhse a leagtar amach in Airteagal 5(6) de Chinneadh 1999/468/CE.

3.   I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

4.   I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1), (2), (4) agus (6), agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

Airteagal 33

Gluais d'ainmneacha coitianta na gcomhábhar

Tiomsóidh an Coimisiún, agus nuashonróidh sé, gluais d'ainmneacha coitianta na gcomhábhar. Chun na críche sin, déanfaidh an Coimisiún ainmníochtaí atá aitheanta go hidirnáisiúnta a chur san áireamh, lena n-áirítear Ainmníocht Idirnáisiúnta na gComhábhar Cosmaideach (INCI). Ní hionann an ghluais sin agus liosta de na substaintí atá údaraithe lena n-úsáid i dtáirgí cosmaideacha.

Cuirfear ainm coitianta an chomhábhair i bhfeidhm chun táirgí cosmaideacha a lipéadú a chuirtear ar an margadh dhá mhí dhéag ar a dhéanaí tar éis an ghluais a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 34

Údaráis inniúla, lárionaid rialaithe nimhe nó eintitis asamhlaithe

1.   Is iad na Ballstáit a ainmneoidh a n-údaráis inniúla náisiúnta.

2.   Déanfaidh na Ballstáit mionsonraí faoi na húdaráis dá dtagraítear i mír 1 agus faoi na lárionaid nimhe agus faoi na comhlachtaí comhchosúla dá dtagraítear in Airteagal 13(6) a chur in iúl don Choimisiún. Cuirfidh siad nuashonrú ar na mionsonraí sin in iúl de réir mar is gá.

3.   Tiomsóidh an Coimisiún, agus nuashonróidh sé, liosta na n-údarás agus na gcomhlachtaí dá dtagraítear i mír 2 agus cuirfidh sé an liosta sin ar fáil go poiblí.

Airteagal 35

Tuarascáil bhliantúil maidir le tástáil ar ainmhithe

Gach bliain, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle maidir leis na nithe seo a leanas:

1)

an dul chun cinn atá déanta maidir le modhanna malartacha a fhorbairt agus a bhailíochtú agus maidir le glacadh le modhanna malartacha go dlíthiúil. Áireofar sa tuarascáil sonraí beachta maidir le líon agus cineál na dturgnamh a bhaineann le táirgí cosmaideacha agus a dhéantar ar ainmhithe. Beidh oibleagáid ar na Ballstáit an fhaisnéis sin a bhailiú de bhreis ar staidreamh a bhailiú de réir mar atá leagtha síos le Treoir 86/609/CEE. Áiritheoidh an Coimisiún, go háirithe, go ndéanfar modhanna tástála malartacha nach mbaintear úsáid as ainmhithe beo ina leith a fhorbairt agus a bhailíochtú agus go nglacfar le modhanna den sórt sin go dlíthiúil;

2)

an dul chun cinn atá déanta ag an gCoimisiún maidir lena iarrachtaí chun a chinntiú go nglacfaidh an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (OECD) leis na modhanna malartacha arna mbailíochtú ar leibhéal an Chomhphobail agus go dtabharfaidh tríú tíortha aitheantas do thorthaí na dtástálacha sábháilteachta arna ndéanamh sa Chomhphobal agus ina n-úsáidtear mhodhanna malartacha, go háirithe faoi chuimsiú comhaontuithe comhair idir an Comhphobal agus na tíortha sin;

3)

an tslí ina ndearnadh sainriachtanais fiontar beag agus meánmhéide a chur san áireamh.

Airteagal 36

Agóid fhoirmiúil i gcoinne caighdeán comhchuibhithe

1.   Nuair a mheasann Ballstát nó an Coimisiún nach sásaíonn caighdeán comhchuibhithe na ceanglais atá leagtha amach i bhforálacha ábhartha an Rialacháin seo go hiomlán, tabharfaidh an Coimisiún nó an Ballstát lena mbaineann an t-ábhar os comhair an Choiste arna chur ar bun le hAirteagal 5 de Theoir 98/34/CE, agus tabharfaidh sé a argóintí ina leith sin. Tabharfaidh an Coiste a thuairim gan mhoill.

2.   I bhfianaise thuairim an Choiste, cinnfidh an Coimisiún go bhfoilseofar, nach bhfoilseofar, go bhfoilseofar fara srianta, go gcoimeádfar, go gcoimeádfar fara srianta nó go dtarraingeofar siar na tagairtí don chaighdeán comhchuibhithe lena mbaineann in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

3.   Cuirfidh an Coimisiún a chinneadh in iúl do na Ballstáit agus don chomhlacht Eorpach um chaighdeánú lena mbaineann. Más gá, iarrfaidh sé go ndéanfar na caighdeáin chomhchuibhithe lena mbaineann a athbhreithniú.

Airteagal 37

Pionóis

Déanfaidh na Ballstáit na forálacha a leagan síos maidir le pionóis atá infheidhme i gcás sáraithe ar fhorálacha an Rialacháin seo agus déanfaidh siad gach beart is gá chun a áirithiú go gcuirtear chun feidhme iad. Maidir leis na pionóis dá bhforáiltear, ní mór iad a bheith éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Cuirfidh na Ballstáit na forálacha sin in iúl don Choimisiún faoin 11 Iúil 2013 agus cuirfidh siad aon leasú iardain a dhéanann difear dóibh in iúl dó gan mhoill.

Airteagal 38

Aisghairm

Aisghairtear Treoir 76/768/CEE le héifeacht ón 11 Iúil 2013, cé is moite d'Airteagal 4b a aisghairtear le héifeacht ón 1 Nollaig 2010.

Tuigfear gurb ionann tagairtí don Treoir aisghairthe agus tagairtí don Rialachán seo.

Beidh an Rialachán seo gan dochar d'oibleagáidí na mBallstát i ndáil leis na teorainneacha ama chun na Treoracha atá leagtha amach i gCuid B d'Iarscríbhinn IX a thrasuí sa dlí náisiúnta.

Mar sin féin, leanfaidh na húdaráis inniúla den fhaisnéis arna fáil de bhun Airteagal 7(3) agus Airteagal 7a(4) de Threoir 76/768/CEE a choimeád ar fáil agus leanfaidh daoine freagracha de rochtain éasca a thabhairt ar an bhfaisnéis arna bailiú de bhun Airteagal 7a den Treoir sin go dtí an 11 Iúil 2020.

Airteagal 39

Forálacha idirthréimhseacha

De mhaolú ar Threoir 76/768/CEE, féadfar táirgí cosmaideacha a chomhlíonann an Rialachán seo a chur ar an margadh roimh 11 Iúil 2013.

Amhail ón 11 Eanáir 2012, de mhaolú ar Threoir 76/768/CEE, maidir le fógra a thugtar i gcomhréir le hAirteagal 13 den Rialachán seo, measfar go gcomhlíonann sé Airteagal 7(3) agus Airteagal 7a(4) den Treoir sin.

Airteagal 40

Teacht i bhfeidhm agus dáta chur i bhfeidhm

1.   Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an [fichiú lá tar éis a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh].

2.   Beidh feidhm aige ón 11 Iúil 2013, cé is moite de na hAirteagail seo a leanas:

Airteagal 15(1) agus (2) ag a mbeidh feidhm ón 1 Nollaig 2010, chomh maith le hAirteagal 14, le hAirteagal 31 agus le hAirteagal 32 a mhéid a bhfuil gá leo chun Airteagal 15(1) agus (2) a chur i bhfeidhm; agus

Airteagal 16(3), an dara fomhír, ag a mbeidh feidhm ón 11 Eanáir 2013.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 30 Samhain 2009

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

J. BUZEK

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

B. ASK


(1)  IO C 27, 3.2.2009, lch. 34.

(2)  Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa an 24 Márta 2009 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus Cinneadh ón gComhairle an 20 Samhain 2009.

(3)  IO L 262, 27.9.1976, lch. 169.

(4)  IO L 396, 30.12.2006, lch. 1.

(5)  IO L 192, 11.7.1987, lch. 49.

(6)  IO L 196, 2.8.2003, lch. 7.

(7)  IO L 157, 30.4.2004, lch. 45.

(8)  IO L 241, 10.9.2008, lch. 21.

(9)  IO L 353, 31.12.2008, lch. 1.

(10)  IO L 358, 18.12.1986, lch. 1.

(11)  IO L 149, 11.6.2005, lch. 22.

(12)  IO L 184, 17.7.1999, lch. 23.

(13)  IO L 204, 21.7.1998, lch. 37.

(14)  IO L 31, 1.2.2002, lch. 1.

(15)  IO L 142, 31.5.2008, lch. 1.

(16)  IO L 11, 15.1.2002, lch. 4.

(17)  IO L 218, 13.8.2008, lch. 30.


IARSCRÍBHINN I

TUARASCÁIL AR SHÁBHÁILTEACHT TÁIRGE CHOSMAIDIGH

Beidh na nithe seo a leanas, ar a laghad, san áireamh sa tuarascáil ar shábháilteacht an táirge chosmaidigh:

CUID A –   Faisnéis ar shábháilteacht an táirge chosmaidigh

1.   Comhshuíomh cainníochtúil agus comhshuíomh cáilíochtúil an táirge chosmaidigh

Comhshuíomh cáilíochtúil agus comhshuíomh cainníochtúil an táirge chosmaidigh, lena n-áirítear céannacht cheimiceach na substaintí (lena n-áirítear ainm ceimiceach, INCI, CAS, EINECS/ELINCS, más féidir) agus na feidhmeanna atá beartaithe dóibh. I gcás cumhráin agus comhshuíomh aramatach, tuairisc ar an ainm agus códuimhir an chomhshuímh agus céannacht an tsoláthróra.

2.   Saintréithe fisiceacha/ceimiceacha agus cobhsaíocht an táirge chosmaidigh

Saintréithe fisiceacha agus ceimiceacha na substaintí nó na meascán, agus an táirge chosmaidigh freisin.

Cobhsaíocht an táirge chosmaidigh faoi dhálaí atá measartha intuartha.

3.   Cáilíocht mhicribhitheolaíoch

Sonraíochtaí micribhitheolaíocha na substainte nó an mheascáin agus an táirge chosmaidigh. Déanfar aird ar leith a thabhairt ar chosmaidí a úsáidtear timpeall na súl, ar na seicní múcasacha i gcoitinne, ar chraiceann damáistithe, ar leanaí faoi bhun trí bliana d'aois, ar dhaoine scothaosta agus ar dhaoine a léiríonn airíonna lagaithe imdhíonachta.

Torthaí na tástála dúshláin maidir le caomhnú.

4.   Eisíontais, rianta, faisnéis faoin ábhar pacáistíochta

Íonacht na substaintí agus na meascán.

I gcás rianta de shubstaintí toirmiscthe, fianaise ar an bhfáth nach féidir iad a sheachaint ar bhonn teicniúil.

Saintréithe ábhartha an ábhair pacáistíochta, go háirithe íonacht agus cobhsaíocht.

5.   Gnáthúsáid agus úsáid atá measartha intuartha

Gnáthúsáid an táirge agus úsáid an táirge atá measartha intuartha. Tabharfar údar leis an réasúnú, go háirithe i bhfianaise rabhadh agus míniúchán eile sa lipéadú ar an táirge.

6.   Teacht faoi lé an táirge chosmaidigh

Sonraí maidir le teacht faoi lé an táirge chosmaidigh agus aird á tabhairt ar na cinntí faoi Roinn 5 maidir leis na nithe seo a leanas:

1)

An áit/na háiteanna ina n-úsáidtear é;

2)

An limistéardromchla/na limistéir dhromchla ar a n-úsáidtear é;

3)

An méid den táirge a úsáidtear;

4)

Fad agus minicíocht úsáide;

5)

An gnáthbhealach/na gnáthbhealaí, agus an bealach/na bealaí atá measartha intuartha, i dtaca le teacht faoi lé substainte;

6)

An spriocdhaonra/na spriocdhaonraí (nó an daonra/na daonraí a thagann faoi lé substainte). Cuirfear san áireamh freisin an méid ionchasach a bheidh daonra sonrach faoi lé substainte.

Maidir leis an méid a bheifear faoi lé substainte a ríomh, cuirfear san áireamh freisin na hiarmhairtí tocsaineolaíocha a bheidh le breithniú (e.g. d'fhéadfadh sé gur gá an méid a bheifear faoi lé substainte a ríomh in aghaidh gach aonaid den achar craicinn nó in aghaidh gach aonaid de mheáchan coirp). Ba cheart an fhéidearthacht go dtiocfar faoi lé substainte ar shlí thánaisteach trí bhealaí seachas mar thoradh ar úsáid dhíreach a bhreithniú freisin (e.g. ionanálú neamhbheartaithe spraeanna, ionghabháil neamhbheartaithe táirgí liopaí, etc.).

Tabharfar aird ar leith ar aon tionchair a d'fhéadfadh bheith ann maidir le teacht faoi lé substainte mar gheall ar mhéideanna cáithníní.

7.   Teacht faoi lé na substaintí

Sonraí maidir le teacht faoi lé na substaintí atá sa táirge cosmaideach le haghaidh na gcríochphointí tocsaineolaíocha ábhartha agus an fhaisnéis faoi Roinn 6 á cur san áireamh.

8.   Próifíl thocsaineolaíoch na substaintí

Gan dochar d'Airteagal 18, próifíl thocsaineolaíoch substaintí sa táirge cosmaideach le haghaidh na gcríochphointí tocsaineolaíocha ábhartha go léir. Beidh fócas ar leith ar mheastóireacht tocsaineachta logánta (greannú craicinn agus súl), ar íogrú craicinn agus, i dtaca le hionsú ultraivialait, ar thocsaineacht fhóta-ionduchtaithe.

Déanfar gach bealach suntasach tocsaineolaíoch ina dtarlaíonn ionsú, chomh maith leis na hiarmhairtí córasacha, a bhreithniú agus ríomhfar lamháil sábháilteachta (MoS) atá bunaithe ar leibhéal gan iarmhairtí dhochracha bhraite (NOAEL). Tabharfar míniú cuí i gcás aon cheann de na nithe sin a bheith ar iarraidh.

Breithneofar go háirithe ar aon tionchair fhéideartha ar an bpróifíl thocsaineolaíoch mar gheall ar na nithe seo a leanas:

méideanna cáithníní, lena n-áirítear nanábhair,

eisíontais sna substaintí agus san amhábhar a úsáidtear, agus

idirghníomhú idir na substaintí.

Beidh aon úsáid a bhaintear as cur chuige na gcrostagairtí (‘read-across’) cuí-réasúnaithe agus beidh údar cuí leis.

Déanfar foinse na faisnéise a shainaithint go soiléir.

9.   Iarmhairtí neamh-inmhianaithe agus iarmhairtí tromchúiseacha neamh-inmhianaithe

Na sonraí go léir atá ar fáil faoi na hiarmhairtí neamh-inmhianaithe agus faoi na hiarmhairtí tromchúiseacha neamh-inmhianaithe don táirge cosmaideach nó, i gcás inarb iomchuí, do tháirgí cosmaideacha eile. Tá sonraí staidrimh san áireamh sa mhéid sin.

10.   Faisnéis faoin táirge cosmaideach

Faisnéis ábhartha eile, e.g. na staidéir atá ann cheana ó dhaoine deonacha nó torthaí cuí-dhaingnithe agus cuí-réasúnaithe ó mheasúnuithe riosca arna ndéanamh i réimsí ábhartha eile.

CUID B –   Measúnú ar shábháilteacht táirge chosmaidigh

1.   Conclúid an mheasúnaithe

Ráiteas faoi shábháilteacht an táirge chosmaidigh maidir le hAirteagal 3.

2.   Rabhaidh lipéadaithe agus treoracha úsáide

Ráiteas faoin ngá le rabhaidh áirithe agus treoracha úsáide a lipéadú i gcomhréir le hAirteagal 19(1)(d).

3.   Réasúnaíocht

Míniú ar an réasúnaíocht eolaíoch as ar lean conclúid an mheasúnaithe atá leagtha amach faoi Roinn 1 agus an ráiteas atá leagtha amach faoi Roinn 2. Beidh an míniú sin bunaithe ar na tuairiscí atá leagtha amach faoi Chuid A. Más ábhartha, déanfar lamhálacha sábháilteachta a mheasúnú agus a phlé.

Inter alia, beidh measúnú sonrach ann le haghaidh táirgí cosmaideacha atá beartaithe lena n-úsáid ar leanaí faoi bhun trí bliana d'aois agus le haghaidh táirgí cosmaideacha atá beartaithe lena n-úsáid go heisiach i gcomhair sláinteachais phearsanta sheachtraigh.

Déanfar measúnú ar an idirghníomhú féideartha idir na substaintí atá sa táirge cosmaideach.

Beidh údar cuí le breithniú agus le neamhbhreithniú na bpróifílí éagsúla tocsaineolaíocha.

Déanfar tionchair na cobhsaíochta ar shábháilteacht an táirge chosmaidigh a bhreithniú go cuí.

4.   Dintiúir an mheasúnóra agus cuid B a fhormheas

Ainm agus seoladh an mheasúnóra sábháilteachta.

Cruthúnas ar cháilíocht an mheasúnóra sábháilteachta.

Dáta agus síniú an mheasúnóra sábháilteachta.


Brollach a ghabhann le hIarscríbhinn II go hIarscríbhinn VI

(1)

Chun críocha Iarscríbhinn II go hIarscríbhinn VI:

(a)

Ciallaíonn ‘táirge sruthlaithe’ táirge cosmaideach a mbeartaítear ina leith go mbainfear é tar éis é a úsáid ar an gcraiceann, ar an ngruaig nó ar na seicní múcasacha;

(b)

Ciallaíonn ‘táirge neamhshruthlaithe’ táirge cosmaideach a mbeartaítear ina leith go bhfanfaidh sé i dteagmháil fhadtréimhseach leis an gcraiceann, leis an ngruaig nó leis na seicní múcasacha;

(c)

Ciallaíonn ‘táirge don ghruaig’ táirge cosmaideach a mbeartaítear ina leith go n-úsáidfear é ar ghruaig an chinn nó na haghaidhe, seachas na fabhraí;

(d)

Ciallaíonn ‘táirge don chraiceann’ táirge cosmaideach a mbeartaítear ina leith go n-úsáidfear ar an gcraiceann é;

(e)

Ciallaíonn ‘táirge do na liopaí’ táirge cosmaideach a mbeartaítear ina leith go n-úsáidfear ar na liopaí é;

(f)

Ciallaíonn ‘táirge don aghaidh’ táirge cosmaideach a mbeartaítear ina leith go n-úsáidfear ar chraiceann na haghaidhe é;

(g)

Ciallaíonn ‘táirge do na hingne’ táirge cosmaideach a mbeartaítear ina leith go n-úsáidfear ar na hingne é;

(h)

Ciallaíonn ‘táirge don bhéal’ táirge cosmaideach a mbeartaítear ina leith go n-úsáidfear ar na fiacla nó ar sheicní múcasacha an bhéalchuais é;

(i)

Ciallaíonn ‘táirge a úsáidtear ar na seicní múcasacha’ táirge cosmaideach a mbeartaítear ina leith go n-úsáidfear é:

ar na seicní múcasacha an bhéalchuais,

ar na seicní múcasacha ar imeall na súl,

nó ar na seicní múcasacha na mball seachtrach giniúna;

(j)

Ciallaíonn ‘táirge do na súile’ táirge cosmaideach a mbeartaítear ina leith go n-úsáidfear timpeall na súl é;

(k)

Ciallaíonn ‘úsáid ghairmiúil’ úsáid táirgí cosmaideacha ag daoine agus iad i mbun a ngníomhaíochta gairmiúla.

(2)

Chun sainaithint substaintí a éascú, baintear úsáid as na tuairisceoirí seo a leanas:

Na hAinmneacha Neamhdhílseánacha (INN) i gcomhair earraí cógaisíochta, An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO), An Ghinéiv, Lúnasa 1975;

Uimhreacha CAS (Chemical Abstracts Service);

An uimhir CE a chomhfhreagraíonn d'uimhreacha an Fhardail Eorpaigh um Shubstaintí Ceimiceacha Tráchtála Reatha (EINECS) nó d'uimhreacha an Liosta Eorpaigh um Shubstaintí Ceimiceacha Fógartha (ELINCS) nó don uimhir chlárúcháin arna tabhairt faoi Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006;

An XAN arb é an t-ainm é atá formheasta ag tír shonrach (X), e.g. USAN a chomhfhreagraíonn d'ainm formheasta na Stát Aontaithe;

An t-ainm i ngluais ainmneacha coitianta na gcomhábhar dá dtagraítear in Airteagal 33 den Rialachán seo.

(3)

Maidir leis na substaintí atá liostaithe in Iarscríbhinn III go hIarscríbhinn VII, ní chumhdaíonn siad nanábhair, ach amháin i gcás ina bhfuil siad luaite go sonrach.


IARSCRÍBHINN II

LIOSTA NA SUBSTAINTÍ ATÁ COISCTHE I dTÁIRGÍ COSMAIDEACHA

Uimhir thagartha

Sainaithint substaintí

Ainm ceimiceáin/INN

Uimhir CAS

Uimhir CE

a

b

c

d

1

N-5-Clóraibeansocsasól-2-iolaicéataimíd

35783-57-4

 

2

Hiodrocsaíd (2-aicéatocsa-eitil)trímheitiolamóiniam agus a salainn

51-84-3

200-128-9

3

Aicéaglúmáit dé-ánóil (INN)

3342-61-8

222-085-5

4

Spireanólachtón (INN)

52-01-7

200-133-6

5

Aigéad [4-(4-hiodrocsai-3-iadóifeanocsa)-3,5-dí-iadóifeinil]aicéiteach (Tioraitriceol (INN)) agus a shalainn

51-24-1

200-086-1

6

Meititreacsáit (INN)

59-05-2

200-413-8

7

Aigéad aimíneacapróch (INN) agus a shalainn

60-32-2

200-469-3

8

cincifein (INN), a salainn, díorthaigh agus salainn na ndíorthach seo

132-60-5

205-067-1

9

Aigéad tíoraprópach (INN) agus a shalainn

51-26-3

 

10

Aigéad tríchlóraicéiteach

76-03-9

200-927-2

11

Aconitum napellus L. (duillí, fréamhach agus ullmhóidí)

84603-50-9

283-252-6

12

Acainítín (an príomh-alcalóideach in Aconitum napellus L.) agus a shalainn

302-27-2

206-121-7

13

Adonis vernalis L. agus a ullmhóidí

84649-73-0

283-458-6

14

Eipineifrín (INN)

51-43-4

200-098-7

15

Alcalóidigh Rauwolfia serpentina L., agus a salainn

90106-13-1

290-234-1

16

Alcóil ailcín, a n-eistir, a n-éitir agus a salainn

 

 

17

Isipréanailín (INN)

7683-59-2

231-687-7

18

Isitiaicianáit aillile

57-06-7

200-309-2

19

Allaclaimíd (INN) agus a salainn

5486-77-1

 

20

Naloirfín (INN), a shalainn agus a chuid éitir

62-67-9

200-546-1

21

Aimíní simpiticimíméiteacha ag gníomhú ar lárchóras na néaróg: substaint ar bith sa chéad liosta íoc leighis atá faoi réir oidis leighis agus dá ndéantar tagairt i rún AP (69) 2 ó Chomhairle na hEorpa

300-62-9

206-096-2

22

Anailín, a shalainn agus a dhíorthaigh halaiginithe agus sulfónáitithe

62-53-3

200-539-3

23

Beatocsaicín (INN) agus a shalainn

3818-62-0

 

24

Socsasólaimín (INN)

61-80-3

200-519-4

25

Próicíonamíd (INN), a shalainn agus a dhíorthaigh

51-06-9

200-078-8

26

Beinsidín

92-87-5

202-199-1

27

Tuaimíniheaptán (INN), a isiméirí agus a shalainn

123-82-0

204-655-5

28

Ochtaidrín (INN) agus a shalainn

543-82-8

208-851-1

29

2-Aimín-1,2-bis(4-meatocsaifeinil)eatánól agus a shalainn

530-34-7

 

30

1,3-Démheitilpeintiolaimín agus a shalainn

105-41-9

203-296-1

31

Aigéad 4-aimíneasalaicileach agus a shalainn

65-49-6

200-613-5

32

Tolúidíní, a n — isiméirí, salainn agus díorthaigh halaiginithe agus sulfónáitithe

26915-12-8

248-105-2

33

Xilidíní, a n — isiméirí, salainn agus díorthaigh halaiginithe agus sulfónáitithe

1300-73-8

215-091-4

34

Impireatóirin (9-(3-meitiolbúit-2-éiniolocsa)fúra[3,2-g]cróman-7-ón)

482-44-0

207-581-1

35

Ammi majus L. agus a ullmhoidí

90320-46-0

291-072-4

36

2,3-Déchlóra-2-meitiolbútán

507-45-9

 

37

Sabstaintí ag a bhfuil éifeacht andraigineach

 

 

38

Ola antraicéine

120-12-7

204-371-1

39

Antaibheathaigh

 

 

40

Antamón agus a chomhdhúile

7440-36-0

231-146-5

41

Apocynum cannabinum L. agus a ullmhóidí

84603-51-0

283-253-1

42

Apamoirfín (R 5,6,6a, 7-teitrihidri-6-meitil-4H-débeansó [dí,g]cuineoilín-10,11-dé-ól) agus a shalainn

58-00-4

200-360-0

43

Arsanaic agus a comhdhúile

7440-38-2

231-148-6

44

Atropa belladonna L. agus a ullmhóidí

8007-93-0

232-365-9

45

Atraipín, a shalainn agus a dhíorthaigh

51-55-8

200-104-8

46

Salainn bhairiam, seachas suilfíd bhairiam faoi na coinníollacha arna leagadh síos in Iarscríbhinn III, agus léiceanna, salainn agus líocha bairiam arna n-ullmhú as na hoibreáin dathúcháin arna liostú in Iarscríbhinn IV

 

 

47

Beinséin

71-43-2

200-753-7

48

Beinsimíodasól-2(3H)-ón

615-16-7

210-412-4

49

Beansasaipíní agus beinsidé-asaipíní

12794-10-4

 

50

Beansóáit 1-démheitiolaimínmeitil-1-meitiolpróipile (aimileacaon) agus a salainn

644-26-8

211-411-1

51

Beansóáit 2,2,6-trímheitil-4-pipiridile () agus a salainn

500-34-5

 

52

Iseacarbocsaisíd (INN)

59-63-2

200-438-4

53

Beindreaflumaitiaisíd (INN) agus a dhíorthaigh

73-48-3

200-800-1

54

Beirilliam agus a comhdhúile

7440-41-7

231-150-7

55

Bróimín, eiliminteach

7726-95-6

231-778-1

56

Toisealáit bhreitiliam (INN)

61-75-6

200-516-8

57

Carbrómal (INN)

77-65-6

201-046-6

58

Bróimiseabhal (INN)

496-67-3

207-825-7

59

Bróimfeinireamín (INN) agus a shalainn

86-22-6

201-657-8

60

Bróimíd bheinsíolóiniam (INN)

1050-48-2

213-885-5

61

Bróimíd teitrealamóiniam (INN)

71-91-0

200-769-4

62

Brúisín

357-57-3

206-614-7

63

Teitreacaon (INN) agus a shalainn

94-24-6

202-316-6

64

Moifeabútasón (INN)

2210-63-1

218-641-1

65

Tolbútaimíd (INN)

64-77-7

200-594-3

66

Carbútaimíd (INN)

339-43-5

206-424-4

67

Feiniollbútasón (INN)

50-33-9

200-029-0

68

Caidmiam agus a comhdhúile

7440-43-9

231-152-8

69

Cantairídí, Cantharis vesicatoria

92457-17-5

296-298-7

70

Cantairídín

56-25-7

200-263-3

71

Feanpróbamáit (INN)

673-31-4

211-606-1

72

Nítridhíorthaigh charbasóil

 

 

73

Déshuilfíd charbóin

75-15-0

200-843-6

74

Cataláis

9001-05-2

232-577-1

75

Ceafaeilín agus a shalainn

483-17-0

207-591-6

76

Chenopodium ambrosioides L. (bláthola)

8006-99-3

 

77

2,2,2-Tríchlóireatán-1,1-dé-ól

302-17-0

206-117-5

78

Clóirín

7782-50-5

231-959-5

79

Clórprópaimíd (INN)

94-20-2

202-314-5

80

Bogtha nó scriosta

 

 

81

Hidreaclóiríd chiotráite 4-feiniolasóifeiniléin-1,3-dé-aimín (hidreaclóiríd chiotráite críosaidín)

5909-04-6

 

82

Clórsocsasón (INN)

95-25-0

202-403-9

83

2-Clórai-6-meitilpirimidín-4-ildémheitiolaimín (crimidín-ISO)

535-89-7

208-622-6

84

Clórpróiticséin (INN) agus a shalainn

113-59-7

204-032-8

85

Clóifeanaimíd (INN)

671-95-4

211-588-5

86

N-ocsaíd N,N-bios(2-clóireitil)meitiolaimín agus a salainn

126-85-2

 

87

Clóirmeitín (INN) agus a shalainn

51-75-2

200-120-5

88

Cioglafosfaimíd (INN) agus a salainn

50-18-0

200-015-4

89

Mannomuitsín (INN) agus a shalainn

576-68-1

209-404-3

90

Bútainileacaon (INN) agus a shalainn

3785-21-5

 

91

Clóirmeasánón (INN)

80-77-3

201-307-4

92

Tríphearanól (INN)

78-41-1

201-115-0

93

2-[2(4-Cloraifeinil)-2-feiniolaicéitil]iondán-1,3-dé-ón (clórafaicineon-ISO)

3691-35-8

223-003-0

94

Clóirfeanocsaimín (INN)

77-38-3

 

95

Feinigliceadól (INN)

79-93-6

201-235-3

96

Clóireatán

75-00-3

200-830-5

97

Cróimiam; aigéad crómach agus a salainn

7440-47-3

231-157-5

98

Claviceps purpurea Tul., a alcalóidigh agus a ullmhóidí

84775-56-4

283-885-8

99

Conium maculatum L. (torthaí, púdar, ullmhóidí)

85116-75-2

285-527-6

100

Glicioglaimíd (INN)

664-95-9

211-557-6

101

Beinséinsulfónáit chóbailt

23384-69-2

 

102

Coilcicín, a shalainn agus a dhíorthaigh

64-86-8

200-598-5

103

Coilceacóisíd agus a díorthaigh

477-29-2

207-513-0

104

Colchicum autumnale L. agus a ullmhóidí

84696-03-7

283-623-2

105

Convallatocsain

508-75-8

208-086-3

106

Anamirta cocculus L. (torthaí)

 

 

107

Croton tiglium L. (ola)

8001-28-3

 

108

1-Búitil-3-(N-crotóiniolsulfáinilil)úiré

52964-42-8

 

109

Curáire agus curáirín

8063-06-7/22260-42-0

232-511-1/244-880-6

110

Curáiríseáin shintéiseacha

 

 

111

Ciainíd hidrigine agus a salainn

74-90-8

200-821-6

112

Feicleimín (INN); 12-(alfa-Cioglaiheicsilbeinsil)-N,N,N',N',-teitri-eitil-1,3-própáindé-aimín

3590-16-7

 

113

cioglaimeanól (INN) agus a shalainn

5591-47-9

227-002-6

114

Heicsicioglanáit sóidiam (INN)

7009-49-6

 

115

Heicseapróipiomáit (INN)

358-52-1

206-618-9

116

Bogtha nó scriosta

 

 

117

O,O'-Dé-aicéitil-N-aillil-N-normoirfín

2748-74-5

 

118

Piopasatáit (INN) agus a salainn

2167-85-3

218-508-8

119

5-(α,β-Débhrómaifeineitil)-5-meitilhíodantóin

511-75-1

208-133-8

120

Salainn N,N'-peintimeitileineibis(trímheitiolamóiniam), e.g. bróimíd pheintimeitioloniam (INN)

541-20-8

208-771-7

121

Salainn N,N'-[(meitilimín)dé-eitiléin]bios(eitildémheitiolamóiniam), e.g. bróimíd asaimeatoiniam (INN)

306-53-6

206-186-1

122

Cioglarbamáit (INN)

5779-54-4

227-302-7

123

Clóifeanataon (INN); DDT (ISO)

50-29-3

200-024-3

124

Salainn N,N'-heicsimeitiléinbis(trímheitiolamóiniam, e.g. bróimíd heicsimeatóiniam (INN)

55-97-0

200-249-7

125

Déchlóireatáin (clóirídí eitiléine) e.g. 1,2-Déchlóireatán

107-06-2

203-458-1

126

Déchlóireitiléiní (clóirídí aicéitiléine) e.g. clóiríd vinilidéine (1,1-déchlóireitiléin)

75-35-4

200-864-0

127

Liosairgíd (INN) (LSD) agus a salainn

50-37-3

200-033-2

128

Aigéad (1,1'-défheinil)-3-carbocsaileach, eistear 2-hiodracsa-, 2-(dé-eitiolaimín)eitile agus a shalainn

3572-52-9

222-686-2

129

Cinciocaon (INN) agus a shalainn

85-79-0

201-632-1

130

3-Cionnamáit dé-eitiolaimíneaproipil

538-66-9

 

131

Fosfairté-óáit (Paraitión-ISO) O-4-nítrifeinil O,O'-dé-eitil

56-38-2

200-271-7

132

Salainn [Ocsaililbios(aimíneitiléin)]bios[(o-clóraibeinsil)dé-eitiolamóiniam], e.g. clóiríd aimbeinóiniam (INN)

115-79-7

204-107-5

133

Meitipriolón (INN) agus a shalainn

125-64-4

204-745-4

134

Digitilín agus gach heitrisíd de Digitalis purpurea L.

752-61-4

212-036-6

135

7-[2-Hiodracsai-3-(2-hiodracsa-eitil-N-meitiolaimín)proipil]teoifilín (xantaineol)

2530-97-4

 

136

Dé-ocsaiteidrín (INN) agus a shalainn

497-75-6

207-849-8

137

Iaidíd phiopracurairiam (INN)

3562-55-8

222-627-0

138

Próipifeanasón (INN)

479-92-5

207-539-2

139

Teitribeanaisín (INN) agus a shalainn

58-46-8

200-383-6

140

Captaidéam (INN)

486-17-9

207-629-1

141

Meifeaclóraisín (INN) agus a shalainn

1243-33-0

 

142

Démheitiolaimín

124-40-3

204-697-4

143

Beansóáit 1,1-bis(démheitiolaimínmeitil)próipile (aimidreacaon, ailipín) agus a salainn

963-07-5

213-512-6

144

Meitipiriléin (INN) agus a salainn

91-80-5

202-099-8

145

Meataimfeapramón (INN) agus a shalainn

15351-09-4

239-384-1

146

Aimitriptilín (INN) agus a shalainn

50-48-6

200-041-6

147

Meatfóirmin (INN) agus a salainn

657-24-9

211-517-8

148

Déníotráit iseasoirbíde (INN)

87-33-2

201-740-9

149

Malónainítríl

109-77-3

203-703-2

150

Sucsaininítríl

110-61-2

203-783-9

151

Isiméirí dénítrifeanóil

51-28-5/329-71-5/573-56-8/25550-58-7

200-087-7/206-348-1/209-357-9/247-096-2

152

Ionprócón (INN)

436-40-8

 

153

Démheabhaimíd (INN) agus a salainn

60-46-8

200-479-8

154

Défheinilpirilín (INN) agus a shalainn

147-20-6

205-686-7

155

Suilfinpireasón (INN)

57-96-5

200-357-4

156

Salainn N-(3-carbamoil-3,3-défheiniolpróipil)-N,N-dé-iseapróipilmeitil-amóiniam, e. g. iaidíd iseaprópaimíde(INN)

71-81-8

200-766-8

157

Beanactaisín (INN)

302-40-9

206-123-8

158

Beansatróipín (INN) agus a shalainn

86-13-5

 

159

Ciclisín (INN) agus a shalainn

82-92-8

201-445-5

160

5,5-Défheinil-4-imídeasóladón (docsainiotóin (INNI))

3254-93-1

221-851-6

161

Proibeinicid (INN)

57-66-9

200-344-3

162

Déshuilfiream (INN); tiaram (INN)

97-77-8/137-26-8

202-607-8/205-286-2

163

Eimitín, a shalainn agus a dhíorthaigh

483-18-1

207-592-1

164

Eifidrín agus a shalainn

299-42-3

206-080-5

165

Ocsanaimíd (INN) agus a díorthaigh

126-93-2

 

166

Eisirín nó fisistigmín agus a shalainn

57-47-6

200-332-8

167

Eistir aigéid 4-aimínbeansóch, leis an aimínghrúpa saor, seachas an eisceacht arna tabhairt in Iarscríbhinn VI

 

 

168

Salainn choilín agus a n-eistir, e.g. clóiríd choilín (INN)

67-48-1

200-655-4

169

Caraimifein (INN) agus a salainn

77-22-5

201-013-6

170

Fosfáit dé-eitile 4-nítrifeinile (Paraocsan - ISO)

311-45-5

206-221-0

171

Meiteitiheaptaisín (INN) agus a shalainn

509-84-2

 

172

Ocsfainiridín (INN) agus a shalainn

546-32-7

 

173

Eitiheaptaisín (INN) agus a shalainn

77-15-6

201-007-3

174

Meit-heaptaisín (INN) agus a shalainn

469-78-3

 

175

Meitilfeanadáit (INN) agus a salainn

113-45-1

204-028-6

176

Docsalaimín (INN) agus a shalainn

469-21-6

207-414-2

177

Tolbocsán (INN)

2430-46-8

 

178

4-Beansalocsaifeanól agus 4-eatocsaifeanól

103-16-2/622-62-8

203-083-3/210-748-1

179

Paireatocsaicín (INN) agus a shalainn

94-23-5

205-246-4

180

Feanósalón (INN)

15302-16-6

239-339-6

181

Glúiteitimíd (INN) agus a salainn

77-21-4

201-012-0

182

Ocsaíd eitiléine

75-21-8

200-849-9

183

Beimigríd (INN) agus a shalainn

64-65-3

200-588-0

184

Valnochtaimíd (INN)

4171-13-5

224-033-7

185

Hailipiriadól (INN)

52-86-8

200-155-6

186

Paraimeatasón (INN)

53-33-8

200-169-2

187

Fluanasón (INN)

1480-19-9

216-038-8

188

Trífhluipireadól (INN)

749-13-3

 

189

Fluarasón (INN)

2924-67-6

220-889-0

190

Fluaráraicil (INN)

51-21-8

200-085-6

191

Aigéad hidreafluarach, a ghnáthshalainn, a choimpléisc agus hidreafluairídí seachas na heisceachtaí arna dtabhairt in Iarscríbhinn III

7664-39-3

231-634-8

192

Salainn furfuiriltrímheitiolamóiniam, e.g. iaidíd fuirtreatóiniam (INN)

541-64-0

208-789-5

193

Galantaimín (INN)

357-70-0

 

194

Prógaistiginí

 

 

195

1,2,3,4,5,6-Heicseaclóraicioglaiheacsán (BHC-ISO)

58-89-9

200-401-2

196

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Heicseaclórai-6,7-eapocsa-1,4,4a,5,6,7,8,8a-ochtaihidri-1,4:5,8-démheatana-naftailéin (eindrin-ISO)

72-20-8

200-775-7

197

Heicseaclóireatán

67-72-1

200-666-4

198

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Heicseaclórai-1,4,4a,5,8,8a-heicsihidri-1,4:5,8-démheatananaftailéin (isidrin-ISO)

465-73-6

207-366-2

199

Hidristín, hidristinín agus a salainn

118-08-1/6592-85-4

204-233-0/229-533-9

200

Hiodraisídí agus a salainn e.g. Isineaisíd (INN)

54-85-3

200-214-6

201

Hiodraisín, a dhíorthaigh agus a salainn

302-01-2

206-114-9

202

Ochtamocsain (INN) agus a salainn

4684-87-1

 

203

Varfairin (INN) agus a salainn

81-81-2

201-377-6

204

Aicéatáit eitile bios(4-hiodrocsa-2-ocsai-1-beinsipirein-3-il) agus salainn an aigéid

548-00-5

208-940-5

205

Meatacarbamól (INN)

532-03-6

208-524-3

206

Própaitilníotráit (INN)

2921-92-8

220-866-5

207

Déchúmairin 4,4'-déhiodrocsai-3,3'-(3-meitiltiaproipilidéine)

 

 

208

Feinidiasól (INN)

1008-65-7

 

209

Níotrocsailín (INN) agus a shalainn

4008-48-4

223-662-4

210

Hióisciaimín, a shalainn agus a dhíorthaigh

101-31-5

202-933-0

211

Hyoscyamus niger L. (duillí, síolta, púdar agus ullmhóidí)

84603-65-6

283-265-7

212

Peamóilín (INN) agus a shalainn

2152-34-3

218-438-8

213

Iaidín

7553-56-2

231-442-4

214

Salainn deacaimeitiléinbis (trímheitiolamóiniam), e.g. bróimíd deacaimeatóiniam (INN)

541-22-0

208-772-2

215

Ipeacacuana (Cephaelis ipecacuanha Brot. agus speicis ghaolmhara) (fréamhacha, púdar agus ullmhóidí)

8012-96-2

232-385-8

216

(2-Iseapróipilpeint4-eanóil)úiré (aprónailíd)

528-92-7

208-443-3

217

α-Santainin [(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-heicsihidri-3,5a,9-trímheitiolnafta [1,2-b] furán-2,8-dé-ón]

481-06-1

207-560-7

218

Lobelia inflata L. agus a ullmhóidí

84696-23-1

283-642-6

219

Lóbailín (INN) agus a shalainn

90-69-7

202-012-3

220

Barbatúráití

 

 

221

Mearcair agus a chomhdhúile, seachas na cásanna speisialta a áirítear in Iarscríbhinn V

7439-97-6

231-106-7

222

3,4,5-Trímheatocsaifeineitiolaimín (Meiscilín) agus a shalainn

54-04-6

200-190-7

223

Meataildéad

9002-91-9

 

224

2-(4-Aillil-2-meatocsaifeanocsai)-N,N-dé-eitiolaicéataimíd agus a salainn

305-13-5

 

225

Cúimeataról (INN)

4366-18-1

224-455-1

226

Deistrimeatorfan (INN) agus a shalainn

125-71-3

204-752-2

227

2-Meitilheiptiolaimín agus a shalainn

540-43-2

 

228

Isimeitheiptéin (INN) agus a salainn

503-01-5

207-959-6

229

Meacamalaimín (INN)

60-40-2

200-476-1

230

Guífeinisin (INN)

93-14-1

202-222-5

231

Déchúmaról (INN)

66-76-2

200-632-9

232

Feinmeitrisín (INN), a shalainn agus a dhíorthaigh

134-49-6

205-143-4

233

Tiamasól (INN)

60-56-0

200-482-4

234

[3,2-c]-[1] Beinsipirean-5-ón (cioglacúmaról) 3,4-déhidri-2-meatocsai-2-meitil-4-feinil-2H,5H-pireana

518-20-7

208-248-3

235

Cairiseapradól (INN)

78-44-4

201-118-7

236

Meapróbamáit (INN)

57-53-4

200-337-5

237

Teafasóilín (INN) agus a shalainn

1082-56-0

 

238

Aireacoilín

63-75-2

200-565-5

239

Meitiolsulfáit phoildín (INN)

545-80-2

208-894-6

240

Hiodrocsaisín (INN)

68-88-2

200-693-1

241

2-Naftól

135-19-3

205-182-7

242

1-agus 2-Naiftiolaimíní agus a salainn

134-32-7/91-59-8

205-138-7/202-080-4

243

3-(1-Naiftil)-4-hiodrocsacúmairin

39923-41-6

 

244

Nafasóilín (INN) agus a shalainn

835-31-4

212-641-5

245

Neoistigmín agus a shalainn e.g.bróimíd neoistigmín (INN)

114-80-7

204-054-8

246

Nicitín agus a shalainn

54-11-5

200-193-3

247

Nítrítí aimile

110-46-3

203-770-8

248

Nítrítí neamhorgánacha, seachas nítrít sóidiam

14797-65-0

 

249

Nítribeinséin

98-95-3

202-716-0

250

Nítricreasóil agus a salainn mhiotail alcaile

12167-20-3

 

251

Nítreafurántóin (INN)

67-20-9

200-646-5

252

Furasóladón (INN)

67-45-8

200-653-3

253

Nítriglicrin; Tríníotráit phrópáin-1,2,3-trí-ile

55-63-0

200-240-8

254

Aicéanacúmaról (INN)

152-72-7

205-807-3

255

Peinticianainítrisilfearáit alcaile (2-) e.g.

14402-89-2/13755-38-9

238-373-9/-

256

Nítristilbéiní, a homalóga agus a ndíorthaigh

 

 

257

Noraidréanailín agus a shalainn

51-41-2

200-096-6

258

Nóscaipín (INN) agus a shalainn

128-62-1

204-899-2

259

Guaineitidín (INN) agus a shalainn

55-65-2

200-241-3

260

Éastraiginí

 

 

261

Olaindrin

465-16-7

207-361-5

262

Clórtaladón (INN)

77-36-1

201-022-5

263

Peilitírín agus a shalainn

2858-66-4/4396-01-4

220-673-6/224-523-0

264

Peantaclóireatán

76-01-7

200-925-1

265

Teitriníotráit peinteiritritile (INN)

78-11-5

201-084-3

266

Peitreaclóral (INN)

78-12-6

 

267

Ochtamalaimín (INN) agus a shalainn

502-59-0

207-947-0

268

Aigéad picreach

88-89-1

201-865-9

269

Feanaicéimíd (INN)

63-98-9

200-570-2

270

Défeanclocsaisín (INN)

5617-26-5

 

271

2-Feiniliondain-1,3-dé-ón (feinindé-ón (INN))

83-12-5

201-454-4

272

Eitilfeanaicéimíd (feineatúríd (INN))

90-49-3

201-998-2

273

Feanprocúmón (INN)

435-97-2

207-108-9

274

Feinioraimideol (INN)

553-69-5

209-044-7

275

Trí-aimtiréin (INN) agus a salainn

396-01-0

206-904-3

276

Pireafosfáit teitreitile (TEPP - ISO)

107-49-3

203-495-3

277

Fosfáit tríotóilile

1330-78-5

215-548-8

278

Silicíbín (INN)

520-52-5

208-294-4

279

Fosfar agus foisfídí miotail

7723-14-0

231-768-7

280

Tailídimíd (INN) agus a salainn

50-35-1

200-031-1

281

Physostigma venenosum Balf.

89958-15-6

289-638-0

282

Piocratocsain

124-87-8

204-716-6

283

Piolacairpín agus a shalainn

92-13-7

202-128-4

284

Aicéatáit α-pipiridin-2-ilbeinsile, tréófoirm chlérothlach (léabhafaicéatopearán (INN)) agus a salainn

24558-01-8

 

285

Piopradól (INN) agus a shalainn

467-60-7

207-394-5

286

Asáicioglanól (INN) agus a shalainn

115-46-8

204-092-5

287

Dé-eataimivirín (INN)

479-81-2

207-538-7

288

Búitipriprín (INN) agus a shalainn

55837-15-5

259-848-7

289

Luaidhe agus a comhdhúile

7439-92-1

231-100-4

290

Cóinín

458-88-8

207-282-6

291

Prunus laurocerasus L. (‘uisce labhrais silíní’)

89997-54-6

289-689-9

292

Meitiorapón (INN)

54-36-4

200-206-2

293

Substaintí radaighníomhacha, mar a shainítear le Treoir 96/29/Euratom (1) ag leagan síos caighdeáin bhunúsacha sábháilteachta chun sláinte oibreoirí agus an phobail a chosaint ar na dainséir a thagann as radaíocht ianaíoch

 

 

294

Juniperus sabina L. (duillí, bláthola agus ullmhóidí)

90046-04-1

289-971-1

295

Hióisín, a shalainn agus a dhíorthaigh

51-34-3

200-090-3

296

Salainn óir

 

 

297

Seiléiniam agus a chomhdhúile seachas déshuilfíd seiléiniam faoi na coinníollacha arna leagan amach faoi thagairt Uimh. 49 in Iarscríbhinn III

7782-49-2

231-957-4

298

Solanum nigrum L. agus a ullmhóidí

84929-77-1

284-555-6

299

Spairtéin (INN) agus a salainn

90-39-1

201-988-8

300

Glúcacortacóidigh (cortacóistéaróidigh)

 

 

301

Datura stramonium L. agus a ullmhóidí

84696-08-2

283-627-4

302

Strófaintíní, a n-aglúcóin agus a ndíorthaigh faoi seach

11005-63-3

234-239-9

303

Speicis Strophantus agus a n-ullmhóidí

 

 

304

Stricnín agus a shalainn

57-24-9

200-319-7

305

Speicis Strychnos agus a n-ullmhóidí

 

 

306

Támhshuanaigh, nádúrtha agus sintéiseacha: Gach substaint liostaithe i dTáblaí I agus II den Choinbhinsiún aonair um dhrugaí támhshuanacha a síníodh i Nua-Eabhrac an 30Márta1961

 

 

307

Sulfónaimídí (sulfainilimíd agus a díorthaigh agus a salainn a fhaightear trí mhalartú H-adaimh amháin, nó níos mó, de na grúpaí -NH2) agus a salainn

 

 

308

Suiltíaim (INN)

61-56-3

200-511-0

309

Neoidimiam agus a shalainn

7440-00-8

231-109-3

310

Tiaitíopa (INN)

52-24-4

200-135-7

311

Pilocarpus jaborandi Holmes agus a ullmhóidí

84696-42-4

283-649-4

312

Teallúiriam agus a chomhdhúile

13494-80-9

236-813-4

313

Xilimeatasóilín (INN) agus a shalainn

526-36-3

208-390-6

314

Teitreaclóireitiléin

127-18-4

204-825-9

315

Teitreaclóiríd charbóin

56-23-5

200-262-8

316

Teitreafosfáit heicseitile

757-58-4

212-057-0

317

Tailliam agus a chomhdhúile

7440-28-0

231-138-1

318

Thevetia neriifolia Juss., eastósc gliocóisíde

90147-54-9

290-446-4

319

Moifeabútasón (INN)

536-33-4

208-628-9

320

Feinitiaisín (INN) agus a chomhdhúile

92-84-2

202-196-5

321

Tia-úiré agus a díorthaigh, seachas an díorthaigh arna liostú in Iarscríbhinn III

62-56-6

200-543-5

322

Meifinisin (INN) agus a eistir

59-47-2

200-427-4

323

Vacsaíní, tocsainí nó séirim a shainítear mar tháirgí imdhíoneolaíocha íocshláinte de bhun Airteagal 1(4) de Threoir 2001/83/CE

 

 

324

Trainilciopróimín (INN) agus a shalainn

155-09-9

205-841-9

325

Tríchlórainítrimeatán (clóraipicrín)

76-06-2

200-930-9

326

2,2,2-Tríbhróimeatánól (alcóltríbhróimeitile)

75-80-9

200-903-1

327

Trích l óirmeitín (INN) agus a shalainn

817-09-4

212-442-3

328

Treataimín (INN)

51-18-3

200-083-5

329

Gallaimín trí-eitiaidíd (INN)

65-29-2

200-605-1

330

Urginea scilla Steinh. agus a ullmhóidí

84650-62-4

283-520-2

331

Veiritrín, a shalainn agus a ullmhóidí

8051-02-3

613-062-00-4

332

Schoenocaulon officinale Lind (síolta agus ullmhóidí)

84604-18-2

283-296-6

333

Veratrum spp agus a ullmhóidí

90131-91-2

290-407-1

334

Monaiméir clóiríde vinile

75-01-4

200-831-0

335

Eargacailciféaról (INN) agus colacailciféaról (vitimíní D2 agus D3)

50-14-6/67-97-0

200-014-9/200-673-2

336

Salainn aigéad O-ailcildé-tiacarbónach (xantáití)

 

 

337

Ióihimbín agus a shalainn

146-48-5

205-672-0

338

Sulfoscaíd démheitile (INN)

67-68-5

200-664-3

339

Défheinhiodraimín (INN) agus a shalainn

58-73-1

200-396-7

340

4-tert-Búitilfeanól

98-54-4

202-679-0

341

4-tert-Búitilpireacaiteacól

98-29-3

202-653-9

342

Déhidreatacaistéaról (INN)

67-96-9

200-672-7

343

Dé-ocsán

123-91-1

204-661-8

344

Morfóilín agus a shalainn

110-91-8

203-815-1

345

Pyrethrum album L. agus a ullmhóidí

 

 

346

Mailéáit 2-[4-Meatocsaibeinsil-N-(2-piridil)aimín]eitildémeitiolaimín (mailéáit meipioraimín; mailéáit piriolaimín)

59-33-6

200-422-7

347

Trípheileanaimín (INN)

91-81-6

202-100-1

348

Teitreaclórasalaiciolainilídí

7426-07-5

 

349

Déchlórasalaiciolainilídí

1147-98-4

 

350

Teitrabrómasalaiciolainilídí

 

 

351

Débhrómasalaiciolainilídí

 

 

352

Déthianól (INN)

97-18-7

202-565-0

353

Monasuilfídí tia-úraim

97-74-5

202-605-7

354

Bogtha nó scriosta

 

 

355

Démheitiolformaimíd (N,N-démheitiolformaimíd)

68-12-2

200-679-5

356

4-Feiniolbút-3-an-2-ón (Aicéatón beinsilídéine)

122-57-6

204-555-1

357

Beansóáití alcóil 4-hiodrocsai-3-meatocsaicionaimile (alcól cónaiféirile) seachas an gnáthchion in úscraí nádúrtha a úsáidtear

 

 

358

Furacúmairíní (e.g. trí-ocsasailin (INN), 8-meatocsasórailin, 5-meatocsasórailin) seachas an gnáthchion in úscraí nádúrtha a úsáidtear.

I dtáirgí cosanta gréine agus donnúcháin gréine, beidh furacúmairíní faoi 1mg/kg

3902-71-4/298 81-7/484-20-8

223-459-0/206-066-9/207-604-5

359

Ola ó shíolta Laurus nobilis L.

84603-73-6

283-272-5

360

Safról seachas an gnáthchion sna húscraí nádúrtha a úsáidtear agus ar choinníoll nach dtéann an tiúchan thar:

100 csm sa táirge deiridh, 50 csm i dtáirgí le haghaidh sláinteachais déadaigh agus béil, agus ar choinníoll nach mbíonn Safról ann i dtaos fiacla a dhéantar i gcomhair páistí go sonrach.

94-59-7

202-345-4

361

Déhip-iaidít 5,5'-dé-iseapróipil-2,2'-démheitildéfheinil-4,4'-dé-ile (iaidíd tíomóil)

552-22-7

209-007-5

362

3'-Eitil-5',6',7',8'-teitrihidri-5',5',8',8'-teitrimeitiol-2'-aicéatónaftón nó 7-aicéitil-6-eitil-1,1,4,4-teitrimeitil-1,2,3,4-teitrihidreanaftailin (AETT; Vearsailíd)

88-29-9

201-817-7

363

o-Feiniléindé-aimín agus a shalainn

95-54-5

202-430-6

364

4-Meitil-m-feiniléindé-aimín (Tolúéin-2,4-dé-aimín) agus a shalainn

95-80-7

202-453-1

365

Aigéad arastolacach agus a shalainn; Aristolochia spp. agus a ullmhóidí

475-80-9/313-67-7; 15918-62-4

202-499-6/206-238-3/ -

366

Clóraform

67-66-3

200-663-8

367

2,3,7,8-Teitreaclóraidhébheinsi-p-dé-ocsain (TCDD)

1746-01-6

217-122-7

368

Aicéatáit 2,6-démheitil-1,3-dé-ocsain-4-ile (Démheatocsain)

828-00-2

212-579-9

369

Sóidiam piritia-ón (INNM) (2)

3811-73-2

223-296-5

370

N-(Tríchlóraimeitiltiai)-4-cicliheicséin-1,2-décharbocsaimíd (Captan - ISO)

133-06-2

205-087-0

371

2,2'-Déhiodrocsai-3,3',5,5',6,6'-heicseaclóraidhéfheinilmeatán (Heicseaclóraiféin (INN))

70-30-4

200-733-8

372

3-Ocsaíd 6-(Pipiridinil)-2,4-pirimidíndé-aimín (Mionocsaidil (INN)) agus a shalainn

38304-91-5

253-874-2

373

3,4',5-Tríbhrómasalaiciolainilíd (Tríbhrómsalan (INN))

87-10-5

201-723-6

374

Phytolacca spp. agus a n-ullmhóidí

65497-07-6; 60820-94-2

 

375

Treiteanoin (INN) (aigéad reiteanóch agus a shalainn)

302-79-4

206-129-0

376

1-Meatocsai-2,4-dé-aimíneabeinséin (2,4-dé-aimíneanasól- CI 76050) agus a salainn

615-05-4

210-406-1

377

1-Meatocsai-2,5-dé-aimíneabeinséin (2,5-dé-aimíneanasól) agus a salainn

5307-02-8

226-161-9

378

Oibreán dathaithe CI 12140

3118-97-6

221-490-4

379

Oibreán dathaithe CI 26105 (SolventRed 24)

85-83-6

201-635-8

380

Oibreán dathaithe CI 42555 (BasicViolet 3)

Oibreán dathaithe CI 4255:1

Oibreán dathaithe CI 4255:2

548-62-9

467-63-0

208-953-6

207-396-6

381

4-Démheitiolaimínibeansóáit aimile, isiméirí measctha (Padamáit A (INN))

14779-78-3

238-849-6

383

2-Aimín-4-nítrifeanól

99-57-0

202-767-9

384

2-Aimín-5-nítrifeanól

121-88-0

204-503-8

385

11-α-Hiodrocsaipreign-4-éin-3,20-dé-ón agus a eistir

80-75-1

201-306-9

386

Oibreán dathaithe CI 42640 ([4-[[4-(Démheitiolaimín)feinil][4-[eitiol(3-sulfónáitbeinsiol)amini]feinil]meitiléin]cioglaiheicsi-2,5-dé-éin-1-ilidín](eitiol)(3-sulfónáitbeinsiol)amóiniam, salann sóidiam)

1694-09-3

216-901-9

387

Oibreán dathaithe CI 13065

587-98-4

209-608-2

388

Oibreán dathaithe CI 42535 (BasicViolet 1)

8004-87-3

 

389

Oibreán dathaithe CI 61554 Solvent Blue 35

17354-14-2

241-379-4

390

Frithandraiginí de struchtúr stéaróideach

 

 

391

Ziorcóiniam agus a chomhdhúile, seachas na substaintí liostaithe faoi thagairt uimhir 50 in Iarscríbhinn III, agus na léiceanna, líocha nó salainn ziorcóiniam na n-oibreán dathaithe nuair a liostaítear in Iarscríbhinn IV

7440-67-7

231-176-9

392

Bogtha nó scriosta

 

 

393

Aicéitinítríl

75-05-8

200-835-2

394

Teitriasóilín Teitrihiodrasóilín (INN) agus a shalainn

84-22-0

201-522-3

395

Hiodrocsa-8-cuineoilín agus a shulfáit, seachas i gcomhair na n-úsáidí dá bhforáiltear in Uimh. 51 in IarscríbhinnIII

148-24-3/134-31-6

205-711-1/205-137-1

396

Déthiai-2,2-bispiridín-dé-ocsaíd 1,1' (breiseán le sulfáit mhaignéisiam tréhiodráitithe) - (déshuilfíd phiritióin + sulfáit mhaignéisiam)

43143-11-9

256-115-3

397

Oibreán dathaithe CI 12075 (Pigment Orange 5) agus a léiceanna, a líocha agus a shalainn

3468-63-1

222-429-4

398

Oibreán dathaithe CI 45170 agus CI 45170:1 (Basic Violet 10)

81-88-9/509-34-2

201-383-9/208-096-8

399

Lídicín (INN)

137-58-6

205-302-8

400

1,2-Eapocsabútán

106-88-7

203-438-2

401

Oibreán dathaithe CI 15585

5160-02-1; 2092-56-0

225-935-3; 218-248-5

402

Lachtáit strointiam

29870-99-3

249-915-9

403

Níotráit strointiam

10042-76-9

233-131-9

404

Polacarbocsaláit strointiam

 

 

405

Praimicín (INN)

140-65-8

205-425-7

406

4-Eatocsa-m-feiniléindé-aimín agus a shalainn

5862-77-1

 

407

2,4-Dé-aimínifeinileatánól agus a shalainn

14572-93-1

 

408

Pireacatacól (catacól)

120-80-9

204-427-5

409

Pireagallól

87-66-1

201-762-9

410

Nítreasaimíní e.g. démheitilnítreasaimín; Nítrosodéphróipiolaimín; 2,2'-(Nítrósaimín)dé-eatánól

62-75-9/621-64-7/1116-54-7

200-549-8/210-698-0/214-237-4

411

Aiciol- agus alcánólaimíní tánaisteacha agus a salainn

 

 

412

4-Aimín-2-nítrifeanól

119-34-6

204-316-1

413

2-Meitil-m-feiniléindé-aimín (Tolúéin-2,6-dé-aimín)

823-40-5

212-513-9

414

4-tert.-Búitil-3-meatocsai-2,6-déníotratólú-éin (Aimbreit mhuscach)

83-66-9

201-493-7

415

Bogtha nó scriosta

 

 

416

Cealla, fíochán nó táirgí de bhunús daonna

 

 

417

3,3-Bios(4-hiodrocsaifeinil)tailíd (Feanóltailin (INN))

77-09-8

201-004-7

418

Aigéad 3-imíodasól-4-iolaicrileach (Aigéad úracánach) agus a eistear eitile

104-98-3/27538-35-8

203-258-4/248-515-1

419

Ábhar Chatagóir 1 agus ábhar Chatagóir 2 mar a shainítear in Airteagail 4 agus 5 faoi seach de Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3), agus comhábhair díorthaithe uathu

 

 

420

Tarraí guail amha agus scagtha

8007-45-2

232-361-7

421

1,1,3,3,5-Peintimeitil-4,6-dénítriondán (Muiscéin)

116-66-5

204-149-4

422

5-tert-Búitil-1,2,3trímheitil-4,6-dénítribeinséin (Tibitéin mhuscach)

145-39-1

205-651-6

423

Ola alanroot (Inula helenium L.), agus í in úsáid mar chomhábhar cumhráin

97676-35-2

 

424

Ciainíd bheinsile, agus í in úsáid mar chomhábhar cumhráin

140-29-4

205-410-5

425

Alcól ciclimine, agus é in úsáid mar chomhábhar cumhráin

4756-19-8

225-289-2

426

Mailéáit dé-eitile, agus í in úsáid mar chomhábhar cumhráin

141-05-9

205-451-9

427

3.4-Déhiodracúmairin, agus í in úsáid mar chomhábhar cumhráin

119-84-6

204-354-9

428

2,4-Déhiodrocsai-3-meitilbeansaildéad, agus é in úsáid mar chomhábhar cumhráin

6248-20-0

228-369-5

429

3,7-Démheitil-2-ochtan-1-ól (6,7-Déhidrigearainneol, agus í in úsáid mar chomhábhar cumhráin

40607-48-5

254-999-5

430

4,6-Démeitil-8-tert-búitiolcúmairin, agus í in úsáid mar chomhábhar cumhráin

17874-34-9

241-827-9

431

Ciotracónáit démheitile, agus í in úsáid mar chomhábhar cumhráin

617-54-9

 

432

7,11-Démheitiol-4,6,10-dóideacaitrian-3-ón (Bréagmheitilianón), agus é in úsáid mar chomhábhar cumhráin

26651-96-7

247-878-3

433

6,10-Démheitiol-3,5,9-aondeacaitrian-2-ón (Bréagianón), agus é in úsáid mar chomhábhar cumhráin

141-10-6

205-457-1

434

Défheiniolaimín, agus é in úsáid mar chomhábhar cumhráin

122-39-4

204-539-4

435

Aicrioláit eitile, agus í in úsáid mar chomhábhar cumhráin

140-88-5

205-438-8

436

Absalóid duille fige (Ficus carica L.), agus í in úsáid mar chomhábhar cumhráin

68916-52-9

 

437

trans-2-Heipteanal, agus é in úsáid mar chomhábhar cumhráin

18829-55-5

242-608-0

438

Aicéatal dé-eitile trans-2-Heicseanal, agus é in úsáid mar chomhábhar cumhráin

67746-30-9

266-989-8

439

Aicéatal démheitil trans-2-Heicseanal, agus é in úsáid mar chomhábhar cumhráin

18318-83-7

242-204-4

440

Alcól hiodraibí-eitil, agus é in úsáid mar chomhábhar cumhráin

13393-93-6

236-476-3

441

6-Iseapróipil-2-deacaihiodranaftailéanól, agus í in úsáid mar chomhábhar cumhráin

34131-99-2

251-841-7

442

7-Meatocsacúmairin, agus í in úsáid mar chomhábhar cumhráin

531-59-9

208-513-3

443

4-(4-Meatocsaifeinil)-3-búitéin-2-ón (Aicéatón ainisilidéine), agus í in úsáid mar chomhábhar cumhráin

943-88-4

213-404-9

444

1-(4-Meatocsaifeinil)-1-peintean-3-ón (alfa-Meitiolainisilidéin-aiceatón), agus é in úsáid mar chomhábhar cumhráin

104-27-8

203-190-5

445

trans-2-Búitéanáit meitile, agus í in úsáid mar chomhábhar cumhráin

623-43-8

210-793-7

446

7-Meitiolcúmairin, agus í in úsáid mar chomhábhar cumhráin

2445-83-2

219-499-3

447

5-Meitil-2,3-heacsáindé-óin(Iseavalairil aicéitile), agus é in úsáid mar chomhábhar cumhráin

13706-86-0

237-241-8

448

2-Peintildéincicliheacsánón, agus é in úsáid mar chomhábhar cumhráin

25677-40-1

247-178-8

449

3,6,10-Trímheitiol-3,5,9-aondeacaitrian-2-ón (Ianón bréagisimeitile), agus é in úsáid mar chomhábhar cumhráin

1117-41-5

214-245-8

450

Ola Verbena(Lippia citriodora Kunth.), agus í in úsáid mar chomhábhar cumhráin

8024-12-2

 

451

Bogtha nó scriosta

 

 

452

6-(2-Clóiréitill)-6-(2-meatocsa-eatocsa)-2,5,7,10-teatrocsa-6-siolaondeacán

37894-46-5

253-704-7

453

Déchlóiríd chóbailt

7646-79-9

231-589-4

454

Sulfáit chóbailt

10124-43-3

233-334-2

455

Aonocsaíd nicile

1313-99-1

215-215-7

456

Tríocsaíd dénicile

1314-06-3

215-217-8

457

Dé-ocsaíd nicile

12035-36-8

234-823-3

458

Déshuilfíd trínicile

12035-72-2

234-829-6

459

Teitreacarbóinilnicil

13463-39-3

236-669-2

460

Suilfíd nicile

16812-54-7

240-841-2

461

Brómáit photaisiam

7758-01-2

231-829-8

462

Aonocsaíd charbóin

630-08-0

211-128-3

463

Bút-1,3-dé-éin, féach iontrálacha 464-611 freisin

106-99-0

203-450-8

464

Iseabútán, más rud é go bhfuil ann ≥0,1 % w/w Bútaidhé-éine

75-28-5

200-857-2

465

Bútán, más rud é go bhfuil ann ≥0,1 % w/w Bútaidhé-éine

106-97-8

203-448-7

466

Gáis (peitriliam), C3-4, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68131-75-9

268-629-5

467

Earrghás (peitriliam), driogáit scáinte le catalaíoch agus ionsúire codánúcháin nafta scáinte le catalaíoch, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68307-98-2

269-617-2

468

Earrghás (peitriliam), cobhsaitheoir codánúcháin nafta arna pholaiméiriú le catalaíoch, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68307-99-3

269-618-8

469

Earrghás (peitriliam), cobhsaitheoir codánúcháin nafta arna athchóiriú le catalaíoch, saor ó shuilfíd, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68308-00-9

269-619-3

470

Earrghás (peitriliam), díobhach do hidreachóiritheoir driogáite scáinte, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68308-01-0

269-620-9

471

Earrghás (peitriliam), ionsúire le haghaidh scáineadh ola gháis le catalaíoch, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68308-03-2

269-623-5

472

Earrghás (peitriliam), gléasra gnóthaithe gáis, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68308-04-3

269-624-0

473

Earrghás (peitriliam), dí-eatánadóir do ghléasra gnóthaithe gáis, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68308-05-4

269-625-6

474

Earrghás (peitriliam), driogáit hidridíoshulfaraithe agus codánachóir nafta hidridíoshulfaraithe, saor ó aigéad, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68308-06-5

269-626-1

475

Earrghás (peitriliam), díobhach ola gháis ó fholús agus arna hidridhíshulfarú, saor ó shuilfíd hidrigine, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68308-07-6

269-627-7

476

Earrghás (peitriliam), cobhsaitheoir codánúcháin nafta arna isiméiriú, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68308-08-7

269-628-2

477

Earrghás (peitriliam), cobhsaitheoir nafta éadroim ó dhriogadh díreach, saor ó shuilfíd hidrigine, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68308-09-8

269-629-8

478

Earrghás (peitriliam), driogáit ó dhriogadh díreach arna hidridhísulfarú, saor ó shuilfíd hidrigine, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68308-10-1

269-630-3

479

Earrghás (peitriliam), dí-eatánadóir d'ullmhú do fhothú i gcomhair ailciliú própán-próipiléine, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68308-11-2

269-631-9

480

Earrghás (peitriliam), ola gáis ó fholús agus arna hidridhísulfarú, saor ó shuilfíd hidrigine, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68308-12-3

269-632-4

481

Gáis (peitriliam), táirgí cinn scáinte le catalaíoch, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68409-99-4

270-071-2

482

Alcáin, C1-2, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68475-57-0

270-651-5

483

Alcáin, C2-3, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68475-58-1

270-652-0

484

Alcáin, C3-4, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68475-59-2

270-653-6

485

Alcáin, C4-5, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68475-60-5

270-654-1

486

Gáis bhreosla, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68476-26-6

270-667-2

487

Gáis bhreosla, driogáití amhola, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68476-29-9

270-670-9

488

Hidreacarbóin, C3-4, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68476-40-4

270-681-9

489

Hidreacarbóin, C4-5, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68476-42-6

270-682-4

490

Hidreacarbóin, C2-4, ar mhórán C3, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68476-49-3

270-689-2

491

Gáis pheitriliam, leachtaithe, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68476-85-7

270-704-2

492

Gáis pheitriliam, leachtaithe, milsithe, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68476-86-8

270-705-8

493

Gáis (peitriliam), C3-4 ar mhórán iseabútáin, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-33-8

270-724-1

494

Driogáití (peitriliam), C3-6 ar mhórán pipiriléine, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-35-0

270-726-2

495

Gáis (peitriliam), fothú córais le haimíní, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-65-6

270-746-1

496

Gáis (peitriliam), aonad beinséine arna hidridhíshulfarú, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-66-7

270-747-7

497

Gáis (peitriliam), athchúrsáil aonaid bheinséine, ar mhórán hidrigine, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-67-8

270-748-2

498

Gáis (peitriliam), ola chumaisc, ar mhórán hidrigine agus nítrigine, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-68-9

270-749-8

499

Gáis (peitriliam), táirgí cinn scoilteoir an bhútáin, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-69-0

270-750-3

500

Gáis (peitriliam), C2-3, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-70-3

270-751-9

501

Gáis (peitriliam), táirgí íochtair díphrópánadóra ola gáis arna scáineadh le catalaíoch, ar mhórán C4 saor ó aigéad, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-71-4

270-752-4

502

Gáis (peitriliam), táirgí íochtair díbhútánadóra nafta arna scáineadh le catalaíoch, ar mhórán C3-5, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-72-5

270-754-5

503

Gáis (peitriliam), táirgí cinn díbhútánadóra nafta arna scáineadh le catalaíoch, ar mhórán C3 saor ó aigéad, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-73-6

270-755-0

504

Gáis (peitriliam), scáinteoir catalaíoch, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-74-7

270-756-6

505

Gáis (peitriliam), scáinteoir catalaíoch, ar mhórán C1-5, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-75-8

270-757-1

506

Gáis (peitriliam), táirge cinn cobhsaitheora nafta arna pholaiméiriú le catalaíoch, ar mhórán C2-4, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-76-9

270-758-7

507

Gáis (peitriliam), táirgí cinn scoilteora nafta arna n-athchóiriú le catalaíoch, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-77-0

270-759-2

508

Gáis (peitriliam), athchóiritheoir catalaíoch, ar mhórán C1-4, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-79-2

270-760-8

509

Gáis (peitriliam), athchúrsáil athchóiritheoir chatalaíoch C6-8, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-80-5

270-761-3

510

Gáis (peitriliam), athchóiritheoir catalaíoch C6-8, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-81-6

270-762-9

511

Gáis (peitriliam), athchúrsáil athchóiritheoir chatalaíoch C6-8, ar mhórán hidrigine, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-82-7

270-763-4

512

Gáis (peitriliam), fothú d'ailciliú olaifíneach pairifíneach C3-5, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-83-8

270-765-5

513

Gáis (peitriliam), ais-sruth C2, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-84-9

270-766-0

514

Gáis (peitriliam), ar mhórán C4, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-85-0

270-767-6

515

Gáis (peitriliam), táirgí cinn dí-eatánóra, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-86-1

270-768-1

516

Gáis (peitriliam), táirgí cinn thúr an dí-iseabútánóra, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-87-2

270-769-7

517

Gáis (peitriliam), díphrópánóir thirim, ar mhórán próipéine, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-90-7

270-772-3

518

Gáis (peitriliam), táirgí cinn dí-eatánóra, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-91-8

270-773-9

519

Gáis (peitriliam), tirime agus searbha, aonad tiúchain gháis, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-92-9

270-774-4

520

Gáis (peitriliam), driogadh in ath-ionsúire tiúchain gháis, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-93-0

270-776-5

521

Gáis (peitriliam), táirgí cinn ó dhíphrópánóir an ghléasra gnóthaithe gáis, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-94-1

270-777-0

522

Gáis (peitriliam), fothú aonad Girbatol, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-95-2

270-778-6

523

Gáis (peitriliam), ionsúire hidrigine, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-96-3

270-779-1

524

Gáis (peitriliam), ar mhórán hidrigine, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-97-4

270-780-7

525

Gáis (peitriliam), athchúrsáil na hola chumaisc sa hidreachóiritheoir, ar mhórán hidrigine agus nítrigine, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-98-5

270-781-2

526

Gáis (peitriliam), codánachóir nafta arna isiméiriú, ar mhórán C4, saor ó shuilfíd hidrigine, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68477-99-6

270-782-8

527

Gáis (peitriliam), athchúrsáil, ar mhórán hidrigine, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68478-00-2

270-783-3

528

Gáis (peitriliam), comhshuíomh an athchóiritheora, ar mhórán hidrigine, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68478-01-3

270-784-9

529

Gáis (peitriliam), arna athchóiriú sa hidreachóireathóir, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68478-02-4

270-785-4

530

Gáis (peitriliam), arna athchóiriú sa hidreachóiritheoir, ar mhórán hidrigine agus meatáin, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68478-03-5

270-787-5

531

Gáis (peitriliam), comhshuíomh an athchóirithe sa hidreachóiritheoir, ar mhórán hidrigine, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68478-04-6

270-788-0

532

Gáis (peitriliam), driogadh scáinte theirimigh, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68478-05-7

270-789-6

533

Earrghás (peitriliam), ola gléghlanta scáinte le catalaíoch agus druma aife le haghaidh codánúchán an iarmhair scáinte go teirmeach i bhfolús, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68478-21-7

270-802-5

534

Earrghás (peitriliam), ionsúire cobhsaitheora le haghaidh nafta scáinte le catalaíoch, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68478-22-8

270-803-0

535

Earrghás (peitriliam), scáinteoir le catalaíoch, athchóiritheoir le catalaíoch agus codánachóir cuingrithe hidridhíshulfaraithe, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68478-24-0

270-804-6

536

Earrghás (peitriliam), ionsúire d'athchodánúchán táirgí an scáinteora le catalaíoch, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68478-25-1

270-805-1

537

Earrghás (peitriliam), cobhsaitheoir codánúcháin nafta arna athchóiriú le catalaíoch, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68478-26-2

270-806-7

538

Earrghás (peitriliam), deighilteoir nafta arna athchóiriú le catalaíoch, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68478-27-3

270-807-2

539

Earrghás (peitriliam), cobhsaitheoir nafta arna athchóiriú le catalaíoch, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68478-28-4

270-808-8

540

Earrghás (peitriliam), deighilteoir don hidreachóiritheoir driogáit scáinte, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68478-29-5

270-809-3

541

Earrghás (peitriliam), deighilteoir nafta hidridhíshulfaraithe ó dhriogadh díreach, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68478-30-8

270-810-9

542

Earrghás (peitriliam), sruth cumascta sháitheán an ghléasra gháis, ar mhórán C4, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68478-32-0

270-813-5

543

Earrghás (peitriliam), sáitheán an ghléasra gnóthaithe gáis, ar mhórán C1-2, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68478-33-1

270-814-0

544

Earrghás (peitriliam), scáinteoir teirmeach iarmhair ó fholús, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68478-34-2

270-815-6

545

Hidreacarbóin, ar mhórán C3-4, driogadh peitriliam, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68512-91-4

270-990-9

546

Gáis (peitriliam), táirgí cinn cobhsaitheora nafta ó dhriogadh díreach arna n-athchóiriú le catalaíoch, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68513-14-4

270-999-8

547

Gáis (peitriliam), díheicsineoir nafta lán-raoin ó dhriogadh díreach arna n-athchóiriú le catalaíoch, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68513-15-5

271-000-8

548

Gáis (peitriliam), díphrópánóir a scáineann le hidrigin, ar mhórán hidreacarbóin, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68513-16-6

271-001-3

549

Gáis (peitriliam), cobhsaitheoir nafta éadrom ó dhriogadh díreach, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68513-17-7

271-002-9

550

Gáis (peitriliam), eisilteach athchóiritheoir an splancdhruma ardbhrú, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68513-18-8

271-003-4

551

Gáis (peitriliam), eisilteach athchóiritheoir an splancdhruma lagbhrú, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68513-19-9

271-005-5

552

Iarmhar (peitriliam), scoilteoir ailcilithe, ar mhórán C4, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68513-66-6

271-010-2

553

Hidreacarbóin, C1-4, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68514-31-8

271-032-2

554

Hidreacarbóin, C1-4, milsithe, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68514-36-3

271-038-5

555

Gáis (peitriliam), driogadh gáis scaglainne ola, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68527-15-1

271-258-1

556

Hidreacarbóin, C1-3, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68527-16-2

271-259-7

557

Hidreacarbóin, C1-4, codán díbhútánóra, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68527-19-5

271-261-8

558

Gáis (peitriliam), táirgí cinn dípheantanóir hidreachóiritheoir an aonaid beinséine, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68602-82-4

271-623-5

559

Gáis (peitriliam), C1-5, fliucha, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68602-83-5

271-624-0

560

Gáis (peitriliam), ionsúire tánaisteach, codánachóir tháirgí cinn an scáinteora shreabhaigh le catalaíoch, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68602-84-6

271-625-6

561

Hidreacarbóin, C2-4, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68606-25-7

271-734-9

562

Hidreacarbóin, C3, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68606-26-8

271-735-4

563

Gáis (peitriliam), fothú i gcomhair ailciliú, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68606-27-9

271-737-5

564

Gáis (peitriliam), codánúchán ó tháirgí íochtair díphrópánóra, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68606-34-8

271-742-2

565

Táirgí peitriliam, gás scaglainne, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68607-11-4

271-750-6

566

Gáis (peitriliam), deighilteoir lagbhrú a scáineann le hidrigin, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68783-06-2

272-182-1

567

Gáis (peitriliam), cumasc scaglainne, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68783-07-3

272-183-7

568

Gáis (peitriliam), scáineadh catalaíoch, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68783-64-2

272-203-4

569

Gáis (peitriliam), C2-4, milsithe, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68783-65-3

272-205-5

570

Gáis (peitriliam), scaglann, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68814-67-5

272-338-9

571

Gáis (peitriliam), deighilteoir táirgí ardánóra, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68814-90-4

272-343-6

572

Gáis (peitriliam), cobhsaitheoir dhípheantanóir ceirisín mhórshulfair arna chóireáil le hidrigin, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68911-58-0

272-775-5

573

Gáis (peitriliam), splancdhruma ceirisín mhórshulfair arna chóireáil le hidrigin, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68911-59-1

272-776-0

574

Gáis (peitriliam), codánúchán amhola, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68918-99-0

272-871-7

575

Gáis (peitriliam), díheicsineoir, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68919-00-6

272-872-2

576

Gáis (peitriliam), díobhach díshulfaraithe driogáite ón aisbhainteoir sulfair, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68919-01-7

272-873-8

577

Gáis (peitriliam), codánúchán scáinteora catalaíoch sreabhánach, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68919-02-8

272-874-3

578

Gáis (peitriliam), sciúradh sreabhánach scáinteoir catalaíoch an ionsúire thánaistigh, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68919-03-9

272-875-9

579

Gáis (peitriliam), díobhach i gcomhair dhíshulfarú na driogáite troim sa hireachóiritheoir, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68919-04-0

272-876-4

580

Gáis (peitriliam), cobhsaitheoir codánúcháin gásailín éadrom ó dhriogadh díreach, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68919-05-1

272-878-5

581

Gáis (peitriliam), díobhach díshulfaraithe nafta ón aisbhainteoir sulfair, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68919-06-2

272-879-0

582

Gáis (peitriliam), cobhsaitheoir ardánóra, codánúchán na dtáirgí éadroma deiridh, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68919-07-3

272-880-6

583

Gáis (peitriliam), túr an réamhdhriogtha, driogadh peitriliam aimh, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68919-08-4

272-881-1

584

Gáis (peitriliam), athchóiriú catalaíoch nafta ó dhriogadh díreach, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68919-09-5

272-882-7

585

Gáis (peitriliam), cobhsaitheoir codán ó dhriogadh díreach, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68919-10-8

272-883-2

586

Gáis (peitriliam), díobhach tarraí, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68919-11-9

272-884-8

587

Gáis (peitriliam), díobhach an aisbhainteora sulfair, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68919-12-0

272-885-3

588

Gáis (peitriliam), táirgí cinn an scáinteora catalaíoch sreabhánaigh, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68919-20-0

272-893-7

589

Gáis (peitriliam), díbhútánóir nafta scáinte le catalaíoch, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68952-76-1

273-169-3

590

Earrghás (peitriliam), cobhsaitheoir nafta agus driogáit scáinte le catalaíoch, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68952-77-2

273-170-9

591

Earrghás (peitriliam), deighilteoir nafta arna dhíshulfarú le catalaíoch, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68952-79-4

273-173-5

592

Earrghás (peitriliam), díshulfarú nafta ó dhriogadh díreach, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68952-80-7

273-174-0

593

Earrghás (peitriliam), driogáit scainte go teirmeach, ionsúire nafta agus ola gháis, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68952-81-8

273-175-6

594

Earrghás (peitriliam), cobhsaitheoir codánúcháin hidreacarbóin scáinte go teirmeach, cócú peitriliam, más rud é go bhfuil ann >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68952-82-9

273-176-1

595

Gáis (peitriliam), codán éadrom scáinte le gal, tiúchan bútaidhé-éine, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68955-28-2

273-265-5

596

Gáis (peitriliam), codánúchán na dtáirgí cinn ó ionsúire spúinse, scáinteoir catalaíoch sreabhánach agus díshulfaróir ola gháis, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68955-33-9

273-269-7

597

Gáis (peitriliam), táirgí cinn cobhsaitheora athchóiritheora le catalaíoch nafta ó dhriogadh díreach, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68955-34-0

273-270-2

598

Gáis (peitriliam), driogadh peitrilaim aimh agus scáineadh catalaíoch, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

68989-88-8

273-563-5

599

Hidreacarbóin, C4, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

87741-01-3

289-339-5

600

Alcáin, C1-4, ar mhórán C3, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

90622-55-2

292-456-4

601

Gáis (peitriliam), sciúrthóir ola gháis le dé-eatánólaimín, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

92045-15-3

295-397-2

602

Gáis (peitriliam), eisilteach ó hidridhíshulfarú ola gháis, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

92045-16-4

295-398-8

603

Gáis (peitriliam), purgú ó hidridhíshulfarú ola gháis, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

92045-17-5

295-399-3

604

Gáis (peitriliam), splancdhruma eisilteach an hidriginitheóra, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

92045-18-6

295-400-7

605

Gáis (peitriliam), iarmharach ardbhrú ó scáineadh nafta le gal, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

92045-19-7

295-401-2

606

Gáis (peitriliam), laghdú shlaodacht an iarmhair, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

92045-20-0

295-402-8

607

Gáis (peitriliam), scáinteoir le gal ar mhórán C3, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

92045-22-2

295-404-9

608

Hidreacarbóin, C4, driogáit scáinteora le gal, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

92045-23-3

295-405-4

609

Gáis pheitriliam, leachtaithe, milsithe, codán C4, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

92045-80-2

295-463-0

610

Hidreacarbóin, C4, saor ó 1,3-bútaidhé-éin agus iseabúitéin, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

95465-89-7

306-004-1

611

Rafanáití (peitriliam), eastósc codáin aicéatáite amóiniam coprúla, C3-5 sáithithe agus neamhsháithithe, saor ó bhútaidhé-éin, más rud é go bhfuil iontu >0,1 % w/w Bútaidhé-éine

97722-19-5

307-769-4

612

Beinsi[def]criséin (beinsi[a]piréin)

50-32-8

200-028-5

613

Pic, peitriliam tarra guail, más rud é go bhfuil ann > 0,005 % w/w beinsi[a]piréin

68187-57-5

269-109-0

614

Driogáití (peitriliam guail), cumhracht le fáinní comhdhlúthaite, más rud é go bhfuil iontu >0,005 % w/w beinsi[a]piréin

68188-48-7

269-159-3

615

Bogtha nó scriosta

 

 

616

Bogtha nó scriosta

 

 

617

Ola chréasóide, codán aicéanaiftléine, saor ó aicéanaiftléin, más rud é go bhfuil ann > 0,005 % w/w beinsi[a]piréin

90640-85-0

292-606-9

618

Pic, tarra guail, teocht íseal, más rud é go bhfuil ann > 0,005 % w/w beinsi[a]piréin

90669-57-1

292-651-4

619

Pic, tarra guail, teocht íseal, teaschóireáilte, más rud é go bhfuil ann > 0,005 % w/w beinsi[a]piréin

90669-58-2

292-653-5

620

Pic, tarra guail, teocht íseal, ocsaídithe, más rud é go bhfuil ann > 0,005 % w/w beinsi[a]piréin

90669-59-3

292-654-0

621

Iarmhair eastósc (gual), donn, más rud é go bhfuil iontu >0,005 % w/w beinsi[a]piréin

91697-23-3

294-285-0

622

Céireacha pairifín (gual), tarra guail doinn ardteochta, más rud é go bhfuil iontu >0,005 % w/w beinsi[a]piréin

92045-71-1

295-454-1

623

Céireacha pairifín (gual), tarra guail doinn ardteochta, hidreachóireáilte, más rud é go bhfuil iontu >0,005 % w/w beinsi[a]piréin

92045-72-2

295-455-7

624

Solaid dramhaíola, cócú pice tarra guail, más rud é go bhfuil ann > 0,005 % w/w beinsi[a]piréin

92062-34-5

295-549-8

625

Pic, tarra guail, ardteochta, tánaisteach, más rud é go bhfuil ann > 0,005 % w/w beinsi[a]piréin

94114-13-3

302-650-3

626

Iarmhair (gual), eastóscadh le leachtanna tuaslagacha, más rud é go bhfuil iontu >0.005 % w/w beinsi[a]piréin

94114-46-2

302-681-2

627

Leachtanna guail, tuaslagán an eastósctha le leachtanna tuaslagacha, más rud é go bhfuil iontu >0,005 % w/w beinsi[a]piréin

94114-47-3

302-682-8

628

Leachtanna guail, eastósadh le leachtanna tuaslagacha, más rud é go bhfuil iontu >0,005 % w/w beinsi[a]piréin

94114-48-4

302-683-3

629

Céireacha pairifín (gual), tarra guail doinn ardteochta, carbón-chóireáilte, más rud é go bhfuil iontu >0,005 % w/w beinsi[a]piréin

97926-76-6

308-296-6

630

Céireacha pairifín (gual), tarra guail doinn ardteochta, créchóireáilte, más rud é go bhfuil iontu >0,005 % w/w beinsi[a]piréin

97926-77-7

308-297-1

631

Céireacha pairifín (gual), tarra guail doinn ardteochta, cóireáilte le haigéad siliceach, más rud é go bhfuil iontu >0,005 % w/w beinsi[a]piréin

97926-78-8

308-298-7

632

Olaí ionsúcháin, codán hidreacarbóin heitreafháinnigh agus déchiogla cumhrachtach, más rud é go bhfuil iontu >0,005 % w/w beinsi[a]piréin

101316-45-4

309-851-5

633

Hidreacarbóin chumrachtacha, C20-28, ilfháinneach, cumasc díorthaithe ó phirealú poileitiléin-pice polapróipiléine tarra guail, más rud é go bhfuil ann > 0,005 % w/w beinsi[a]piréin

101794-74-5

309-956-6

634

Hidreacarbóin chumrachtacha, C20-28, ilfháinneach, cumasc díorthaithe ó phirealú poileitiléin-pice tarra guail, más rud é go bhfuil ann > 0,005 % w/w beinsi[a]piréin

101794-75-6

309-957-1

635

Hidreacarbóin chumrachtacha, C20-28, ilfháinneach, cumasc díorthaithe ó phirealú poileitiléin-pice tarra guail, más rud é go bhfuil ann > 0,005 % w/w beinsi[a]piréin

101794-76-7

309-958-7

636

Pic, tarra guail, teocht ard, teaschóireáilte, más rud é go bhfuil ann > 0,005 % w/w beinsi[a]piréin

121575-60-8

310-162-7

637

Débheans[a,h]antraicéin

53-70-3

200-181-8

638

Beans[a]antraicéin

56-55-3

200-280-6

639

Beinsi[e]piréin

192-97-2

205-892-7

640

Beinsea[j]fluaraintéin

205-82-3

205-910-3

641

Beans(e)aicéifeanaintriléin

205-99-2

205-911-9

642

Beinsea(k)fluaraintéin

207-08-9

205-916-6

643

Criséin

218-01-9

205-923-4

644

2-Brómaprópán

75-26-3

200-855-1

645

Tríchlóireitiléin

79-01-6

201-167-4

646

1,2-Débhróma-3-clóraprópán

96-12-8

202-479-3

647

2,3-Débhrómaprópán-1-ól

96-13-9

202-480-9

648

1,3-Déchlóraprópán-2-ól

96-23-1

202-491-9

649

α,α,α-Tríchlóratolúéin

98-07-7

202-634-5

650

α-Clóratolúéin (Clóiríd bheinsile)

100-44-7

202-853-6

651

1,2-Débhróimeatán

106-93-4

203-444-5

652

Heicseaclóraibeinséin

118-74-1

204-273-9

653

Bróiméitiléin (Bróimíd vinile)

593-60-2

209-800-6

654

1,4-Déchlórabúit-2-éin

764-41-0

212-121-8

655

Meitiolocsaíorán (Ocsaíd phróipiléine)

75-56-9

200-879-2

656

(Eapocsa-eitil)beinséin (Ocsaíd stiréine)

96-09-3

202-476-7

657

1-Clór-2,3-eapocsaprópán (Eipiclóraihidrin)

106-89-8

203-439-8

658

R-1-Clór-2,3-eapocsaprópán

51594-55-9

424-280-2

659

1,2-Eapocsai-3-feanocsaprópán (Éitear feinilglicidile)

122-60-1

204-557-2

660

2,3-Eapocsaprópán-1-ól (Glicidiol)

556-52-5

209-128-3

661

R-2,3-Eapocsa-1-própánól

57044-25-4

404-660-4

662

2,2′-Dé-ocsaíorán (1,2:3,4-Dé-eapocsabúitéin)

1464-53-5

215-979-1

663

(2RS,3RS)-3-(2-Clóraifeinil)-2-(4-fluaraifeinil)-[1H-1,2,4-trí-asóil-1-il)meitiol]ocsarán; pocsaiceanasól

133855-98-8

406-850-2

664

Éitear meitile clóraimeitile

107-30-2

203-480-1

665

2-Meatocsaéatónól agus a aicéatáit (Aicéatáit 2-meatocsaéatónóil)

109-86-4/110-49-6

203-713-7/203-772-9

666

2-Eatocsa-éatánól agus a aicéatáit (Aicéatáit 2-eatocsa-éatánóil)

110-80-5/111-15-9

203-804-1/203-839-2

667

éitear Ocsaibios[clórameatán], bios (Clóraimeitil)

542-88-1

208-832-8

668

2-Meatocsaprópánól

1589-47-5

216-455-5

669

Próipialachtón

57-57-8

200-340-1

670

Clóiríd démheitiolcarbaimile

79-44-7

201-208-6

671

Úireatán (Carbamáit eitile)

51-79-6

200-123-1

672

Bogtha nó scriosta

 

 

673

Bogtha nó scriosta

 

 

674

Aigéad meatocsaicéiteach

625-45-6

210-894-6

675

Taláit débhuitile

84-74-2

201-557-4

676

Éitear bis(2-Meitiocsa-eitile) (Démheatocsaidéghliciol)

111-96-6

203-924-4

677

Taláit bis(2-eitileicsile) (Taláit dé-eitilheicsile)

117-81-7

204-211-0

678

Taláit bis(2-Meitocsa-eitile)

117-82-8

204-212-6

679

Aicéatáit 2-meatocsapróipile

70657-70-4

274-724-2

680

2-Eitilheicsil[[[3,5-bis(1,1-démheitil-eitil)-4-hiodrocsaifeinil]-meitil]tia]aicéatáit

80387-97-9

279-452-8

681

Aicrilimíd, mura bhfuil sé rialaithe in áit eile den Rialachán seo

79-06-1

201-173-7

682

Aicrilinítríl

107-13-1

203-466-5

683

2-Nítreaprópán (Uimh. Cas 79-46-9)

79-46-9

201-209-1

684

Diniseib agus a salainn agus a heistir seachas iad sin atá sonraithe in áit eile ar an liosta seo

88-85-7

201-861-7

685

2-Níotranasól

91-23-6

202-052-1

686

4-Nítridhéfheinil

92-93-3

202-204-7

687

2,4- Déníotratolúéin

Déníotratolúéin, grád teicniúil

121-14-2/25321-14-6

204-450-0/246-836-1

688

Dénapaicril

485-31-4

207-612-9

689

2-Nítreanaftailéin

581-89-5

209-474-5

690

2.3-Déníotratolúéin

602-01-7

210-013-5

691

5-Níotraicéanaiftéin

602-87-9

210-025-0

692

2.6-Déníotratolúéin

606-20-2

210-106-0

693

3.4-Déníotratolúéin

610-39-9

210-222-1

694

3.5-Déníotratolúéin

618-85-9

210-566-2

695

2,5-Déníotratolúéin

619-15-8

210-581-4

696

Diniteirb, a salainn agus a heistir

1420-07-1

215-813-8

697

Nítrifein

1836-75-5

217-406-0

698

Bogtha nó scriosta

 

 

699

Dé-asaimeatán

334-88-3

206-382-7

700

1,4,5,8-Teitrea-aimínea-antracuineon (Disperse Blue 1)

2475-45-8

219-603-7

701

Bogtha nó scriosta

 

 

702

1-Meitil-3-nítrea-1- nítrosoguainidín

70-25-7

200-730-1

703

Bogtha nó scriosta

 

 

704

Bogtha nó scriosta

 

 

705

4,4'-Meitiléindé-anailín

101-77-9

202-974-4

706

Hidreaclóiríd 4,4'-(4-iminicioglaiheicsi-2,5- dé-einilidéinmeitilín) dé-anailín

569-61-9

209-321-2

707

4,4' meitiléindé-o-tolúidín

838-88-0

212-658-8

708

o- Ainisidín

90-04-0

201-963-1

709

3,3'- Démheatoscaibeinsidín (orta-Dé-ainisidín) agus a shalainn

119-90-4

204-355-4

710

Bogtha nó scriosta

 

 

711

Asóruamanna atá bunaithe ar o-dé-ainisidín

 

 

712

3,3'- Déchlóraibeinsidín

91-94-1

202-109-0

713

Déhidreaclóiríd bheinsidín

531-85-1

208-519-6

714

Sulfáit [[1,1′-défheinil]-4,4′-dé-il]dé-amóiniam

531-86-2

208-520-1

715

3,3'- Déhidreaclóiríd déchlóraibeinsidín

612-83-9

210-323-0

716

Sulfáit bheinsidín

21136-70-9

244-236-4

717

Aicéatáit beinsidin

36341-27-2

252-984-8

718

3,3'-Déhidrigin bios(sulfáit) déchlóraibeinsidín

64969-34-2

265-293-1

719

Sulfáit 3,3'-déchlóraibeinsidín

74332-73-3

277-822-3

720

Asaruamanna atá bunaithe ar bheinsidín

 

 

721

4,4' Dé-o-tolúidín (orta-Toilidín)

119-93-7

204-358-0

722

4,4' Dé-o-tolúidín déhidreaclóiríd

612-82-8

210-322-5

723

bios(Sulfáit hidrigine) [3,3'démheitil[1,1′-défheinil]-4,4′-dé-il]dé-amóiniam

64969-36-4

265-294-7

724

Sulfáit 4,4'-dé-o-tolúidín

74753-18-7

277-985-0

725

Ruamanna atá bunaithe ar o-tolaidíne

 

611-030-00-4

726

Défheinil-4-iolaimín (4-Aimíndéfheinil) agus a salainn

92-67-1

202-177-1

727

Asaibeinséin

103-33-3

203-102-5

728

Aicéatáit (meitil-ONN-asocsai)meitile

592-62-1

209-765-7

729

Cioglaiheicsimíd

66-81-9

200-636-0

730

2-Meitiolaisiridirín

75-55-8

200-878-7

731

Imídeasólaidín-2-tión (Tia-úiré eitiléine)

96-45-7

202-506-9

732

Furán

110-00-9

203-727-3

733

Aisiridín

151-56-4

205-793-9

734

Captafól

2425-06-1

219-363-3

735

Carbadocs

6804-07-5

229-879-0

736

Fluimeacsaisin

103361-09-7

613-166-00-X

737

Trídeamorf

24602-86-6

246-347-3

738

Vinoclasailín

50471-44-8

256-599-6

739

Fluaiseafap-búitil

69806-50-4

274-125-6

740

Flusaileasól

85509-19-9

014-017-00-6

741

1,3,5-Trios(ocsaíoranailmeitil)-1,3,5-trí-aisín-2,4,6(1H,3H,5H)-tríón (TGIC)

2451-62-9

219-514-3

742

Tiaicéataimid

62-55-5

200-541-4

743

Bogtha nó scriosta

 

 

744

Formaimíd

75-12-7

200-842-0

745

N-Meitiolaicéataimíd

79-16-3

201-182-6

746

N-Meitiolformaimíd

123-39-7

204-624-6

747

N,N-Démheitiolaicéataimíd

127-19-5

204-826-4

748

Heicsimeitilfosfarach-trí-aimíd

680-31-9

211-653-8

749

Sulfáit dé-eitile

64-67-5

200-589-6

750

Sulfáit démheitile

77-78-1

201-058-1

751

1,3-Própánsultón

1120-71-4

214-317-9

752

Démheitiolsulfamóil-clóiríd

13360-57-1

236-412-4

753

Sulfalláit

95-06-7

202-388-9

754

Meascán de: 4-[[bios-(4-Fluaraifeinil)meitilsilil]meitil]-4H-1,2,4-trí-asól agus 1-[[bios-(4-fluaraifeinil)meitilsilil]meitil]-1H-1,2,4-trí-asól

 

403-250-2

755

(+/–)-Teitrihidreafurfúiril –(R)-2-[4-(6-clóracuinocsailín-2-iol-ocsai)feiniolocsa]próipianáit

119738-06-6

607-373-00-4

756

6-Hiodrocsai-1-(3-Iseaprópocsapróipil)-4-meitiol-2-ocsai-5-[4-(feiniolasó) feiniolasó]-1,2-déhidri-3- piridíoncarbainitríl

85136-74-9

-400-340-3

757

Formáit (6-(4-Hiodrocsa-3-(2-meatocsaifeiniolasó)-2-sulfónáta-7-naiftiolaimín)-1,3,5-trí-aisín-2,4-dé-il)bios[(aimín-1-meitileitiol)amóiniam]

108225-03-2

402-060-7

758

Tríshóidiam [4′-(8-aicéitiolaimín-3,6-déshulfanáit-2-naiftiolasó)-4″-(6-beinsiolaimín-3-Sulfanáta-2-naiftiolasó)-défheinil-1,3′,3″,1'''-teitrealató-O,O′,O″,O''']copar(II)

 

413-590-3

759

Meascán de: N-[3-Hiodrocsa-2-(2-meitiolaicriolóilimíneameatocsa) própocsaimeitil]-2-meitiolaicriolaimíde agus N-2,3-bis-(2-meitiolaicriolóilimíneameatocsa) propocsaimeitil]-2-meitiolaicrilimíd agus meataicrilimíd agus 2-meitil-N-(2-meitiolaicriolóileamíneameatocsaimeitil)-aicrilimíd agus N-(2,3-déhiodrocsaprópocsaimeitil)-2-meitiolaicrilimíd

 

412-790-8

760

1,3,5-tris-[(2S agus 2R)-2,3-Eapocsapróipil]-1,3,5-trí-aisín-2,4,6- (1H,3H,5H)-trí-ón (Tearocsaíorón)

59653-74-6

616-091-00-0

761

Eirainít

12510-42-8

650-012-00-0

762

Aispeist

12001-28-4

650-013-00-6

763

Peitriliam

8002-05-9

232-298-5

764

Driogáití troma hidreascáinte (peitriliam), más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64741-76-0

265-077-7

765

Driogáití troma pairifíneacha (peitriliam), scagtha le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64741-88-4

265-090-8

766

Driogáití troma pairifíneacha (peitriliam), scagtha le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64741-89-5

265-091-3

767

Olaí iarmharacha (peitriliam), dí-asfaltaithe le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64741-95-3

265-096-0

768

Driogáití troma naftaineacha (peitriliam), scagtha le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64741-96-4

265-097-6

769

Driogáití éadroma naftaineacha (peitriliam), scagtha le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64741-97-5

265-098-1

770

Olaí (peitriliam) iarmharacha, scagtha le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64742-01-4

265-101-6

771

Driogáití troma pairifíneacha, créchóireáilte (peitriliam), más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64742-36-5

265-137-2

772

Driogáití éadroma pairifíneacha (peitriliam), créchóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64742-37-6

265-138-8

773

Olaí iarmharacha (peitriliam), créchóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64742-41-2

265-143-5

774

Driogáití troma naftaineacha (peitriliam), créchóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64742-44-5

265-146-1

775

Driogáití éadroma naftaineacha, créchóireáilte (peitriliam), más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64742-45-6

265-147-7

776

Driogáití troma naftaineacha (peitriliam), hidreachóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64742-52-5

265-155-0

777

Driogáití éadroma naftaineacha (peitriliam), hidreachóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64742-53-6

265-156-6

778

Driogáití troma pairifíneacha (peitriliam), hidreachóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64742-54-7

265-157-1

779

Driogáití éadroma pairifíneacha (peitriliam), hidreachóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64742-55-8

265-158-7

780

Driogáití éadroma pairifíneacha (peitriliam), díchiartha le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64742-56-9

265-159-2

781

Olaí iarmharacha (peitriliam), hidreachóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64742-57-0

265-160-8

782

Olaí iarmharacha (peitriliam), díchiartha le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64742-62-7

265-166-0

783

Driogáití troma naftaineacha (peitriliam), díchiartha le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64742-63-8

265-167-6

784

Driogáití éadroma naftaineacha (peitriliam), díchiartha le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64742-64-9

265-168-1

785

Driogáití troma pairifíneacha (peitriliam), díchiartha le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64742-65-0

265-169-7

786

Ola úsctha (peitriliam), más rud é go bhfuil inti > 3 % w/w eastósc DMSO

64742-67-2

265-171-8

787

Olaí troma naftaineacha (peitriliam), díchiaradh catalaíoch, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64742-68-3

265-172-3

788

Olaí éadroma naftaineacha (peitriliam), díchiaradh catalaíoch, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64742-69-4

265-173-9

789

Olaí troma pairifín (peitriliam), díchiaradh catalaíoch, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64742-70-7

265-174-4

790

Olaí éadroma pairifín (peitriliam), díchiaradh catalaíoch, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64742-71-8

265-176-5

791

Olaí troma naftaineacha coimpléascacha (peitriliam), díchiartha, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64742-75-2

265-179-1

792

Olaí éadroma naftaineacha (peitriliam), díchiartha catalaíoch, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

64742-76-3

265-180-7

793

Eastóscanna (peitriliam), tuaslagóir driogáite troime naftainí, cumhrachtach. Eastóscanna as tuaslagóir driogáite troime naftainí (peitriliam), tiúchán aramatach, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

68783-00-6

272-175-3

794

Eastóscanna as tuaslagóir driogáite troime pairifíní (peitriliam), scagtha le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

68783-04-0

272-180-0

795

Eastóscanna (peitriliam), driogáití troma pairifíneacha, dí-asfaltaithe le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

68814-89-1

272-342-0

796

Olaí bealaithe (peitriliam), C20-50, bunaithe ar ola neodrach hidreachóireáilte, ardslaodachta, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

72623-85-9

276-736-3

797

Olaí bealaithe (peitriliam), C15-30, bunaithe ar ola neodrach hidreachóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

72623- 86-0

276-737-9

798

Olaí bealaithe (peitriliam), C20-50, bunaithe ar ola neodrach hidreachóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

72623- 87-1

276-738-4

799

Olaí bealaithe más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

74869-22-0

278-012-2

800

Driogáití troma pairifíneacha coimpléasacha (peitriliam), díchiartha, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

90640-91-8

292-613-7

801

Driogáití troma pairifíneacha coimpléasacha (peitriliam), díchiartha, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

90640-92-9

292-614-2

802

Driogáití troma pairifíneacha (peitriliam), díchiartha le tuaslagóir, créchóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

90640-94-1

292-616-3

803

Hidreacarbóin throma phairifíneacha (peitriliam), C20-50, díchiartha le tuaslagóir, hidreachóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

90640-95-2

292-617-9

804

Driogáití éadroma pairifíneacha (peitriliam), díchiartha le tuaslagóir, créchóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

90640-96-3

292-618-4

805

Driogáití éadroma pairifíneacha (peitriliam), díchiartha le tuaslagóir, hidreachóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

90640-97-4

292-620-5

806

Eastóscanna (peitriliam), tuaslagóir driogáite troime naftainí, hidreachóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

90641-07-9

292-631-5

807

Eastóscanna (peitriliam), tuaslagóir driogáite troime pairifíní, hidreachóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

90641-08-0

292-632-0

808

Eastóscanna (peitriliam), tuaslagóir driogáite éadroime pairifíní, hidreachóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

90641-09-1

292-633-6

809

Olaí iarmharacha (peitriliam), hidreachóireáilte, díchiartha le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

90669-74-2

292-656-1

810

Olaí iarmharacha (peitriliam), díchiaradh catalaíoch, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

91770-57-9

294-843-3

811

Driogáití troma pairifíneacha (peitriliam), hidreachóireáilte, díchiartha, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

91995-39-0

295-300-3

812

Driogáití éadroma pairifíneacha (peitriliam), díchiartha, hidreachóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

91995-40-3

295-301-9

813

Driogáití (peitriliam), hidreascáinte, scagtha le tuaslagóir, hidreachóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

91995-45-8

295-306-6

814

Driogáití naftaineacha éadroma (peitriliam), scagtha le tuaslagóir, hidreachóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

91995-54-9

295-316-0

815

Eastóscanna (peitriliam), tuaslagóir driogáite éadroime pairifíní, hidreachóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

91995- 73-2

295-335-4

816

Eastóscanna (peitriliam), tuaslagóir driogáite éadroime naftainí, hidridhíshulfaraithe, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

91995-75-4

295-338-0

817

Eastóscanna (peitriliam), tuaslagóir driogáite éadroime pairifíní, aigéadchóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

91995-76-5

295-339-6

818

Eastóscanna (peitriliam), tuaslagóir driogáite éadroime pairifíní, hidridhíshulfaraithe, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

91995-77-6

295-340-1

819

Eastóscanna (peitriliam), tuaslagóir ola gháis éadrom i bhfolús, hidreachóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

91995-79-8

295-342-2

820

Ola úsctha (peitriliam), hidreachóireáilte, más rud é go bhfuil inti > 3 % w/w eastósc DMSO

92045-12-0

295-394-6

821

Olaí bealaithe (peitriliam), C17-35, eastósctha le tuaslagóir, díchiartha, hidreachóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

92045-42-6

295-423-2

822

Olaí bealaithe (peitriliam), hidreascáinte, neamh-aramatacha, díphairifínithe le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

92045-43-7

295-424-8

823

Olaí iarmharacha (peitriliam), hidreascáinte, aigéadchóireáilte, díchiartha le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

92061-86-4

295-499-7

824

Olaí troma pairifín(peitriliam), scagtha le tuaslagóir, díchiartha, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

92129-09-4

295-810-6

825

Eastóscanna (peitriliam), tuaslagóir driogáite troime pairifíní, créchóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

92704- 08-0

296-437-1

826

Olaí pairifíneacha bealaithe (peitriliam), bonnolaí, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

93572-43-1

297-474-6

827

Eastóscanna (peitriliam), tuaslagóir driogáite troime pairifíní, hidridhíshulfaraithe, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

93763-10-1

297-827-4

828

Eastóscanna (peitriliam), tuaslagóir driogáite troime pairifíní, díchiartha le tuaslagóir, hidridhíshulfaraithe, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

93763-11-2

297-829-5

829

Hidreacarbóin, iarmhair as driogadh pairifíneach, hidreascáinte, díchiartha le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

93763-38-3

297-857-8

830

Ola úsctha (peitriliam), aigéadchóireáilte, más rud é go bhfuil inti > 3 % w/w eastósc DMSO

93924-31-3

300-225-7

831

Ola úsctha (peitriliam), chréchóireáilte, más rud é go bhfuil inti > 3 % w/w eastósc DMSO

93924-32-4

300-226-2

832

Hidreacarbóin, C20-50, hidriginiúchan na hola iarmharaí, driogáit i bhfolús, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

93924-61-9

300-257-1

833

Driogáití troma (peitriliam), hidreachóireáilte, scagtha le tuaslagóir, hidriginithe, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

94733-08-1

305-588-5

834

Driogáití éadroma (peitriliam), hidreascáinte, scagtha le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

94733-09-2

305-589-0

835

Olaí bealaithe (peitriliam), C18-40, bunaithe ar dhriogáit hidreascáinte, díchiartha le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

94733-15-0

305-594-8

836

Olaí bealaithe (peitriliam), C18-40, bunaithe ar rafanáit hidriginithe, díchiartha le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

94733-16-1

305-595-3

837

Hidreacarbóin, C13-30, ar mhórán cumhránaice, Hidreacarbóin, C13-30, ar mhórán cumhránaice, driogáit naftaineach eastósctha le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

95371-04-3

305-971-7

838

Hidreacarbóin, C16-32, ar mhórán cumhránaice, driogáit naftaineach, eastósctha le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

95371-05-4

305-972-2

839

Hidreacarbóin, C37-68, iarmhair as driogadh i bhfolús, díchiartha, dí-asfaltaithe, hidreachóireáilte. Eastóscanna as tuaslagóir driogáite troime naftainí (peitriliam), tiúchán aramatach, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

95371-07-6

305-974-3

840

Hidreacarbóin, C37-65, iarmhair as driogadh i bhfolús, dí-asfaltaithe, hidreachóireáilte. Eastóscanna as tuaslagóir driogáite troime naftainí (peitriliam), tiúchán aramatach, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

95371-08-7

305-975-9

841

Driogáití éadroma (peitriliam), hidreascáinte, scagtha le tuaslagóir, hidreachóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

97488-73-8

307-010-7

842

Driogáití troma (peitriliam), hidriginithe, scagtha le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

97488-74-9

307-011-2

843

Olaí bealaithe (peitriliam), C18-27, hidreascáinte, díchiartha le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

97488-95-4

307-034-8

844

Hidreacarbóin, C17-30, iarmhar as driogadh atmaisféarach hidreachóireáilte dí-asfaltaithe le tuaslagóir, codáin éadroma an driogtha, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

97675-87-1

307-661-7

845

Hidreacarbóin, C17-40, iarmhar as driogadh hidreachóireáilte dí-asfaltaithe le tuaslagóir, codáin éadroma an driogtha i bhfolús, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

97722-06-0

307-755-8

846

Hidreacarbóin naftaineacha éadroma, C13-27, eastósctha le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

97722-09-3

307-758-4

847

Hidreacarbóin naftaineacha éadroma, C14-29, eastósctha le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

97722-10-6

307-760-5

848

Ola úsctha (peitriliam), carbónchóireáilte, más rud é go bhfuil inti > 3 % w/w eastósc DMSO

97862-76-5

308-126-0

849

Ola úsctha (peitriliam), cóireáilte le haigéad siliceach, más rud é go bhfuil inti > 3 % w/w eastósc DMSO

97862-77-6

308-127-6

850

Hidreacarbóin, C27-42, díbholaithe, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

97862-81-2

308-131-8

851

Hidreacarbóin, C17-30, iarmhair as driogadh, driogáití hidreachóireáilte. Codáin éadromaas tuaslagóir driogáite troime naftainí (peitriliam), tiúchán aramatach, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

97862-82-3

308-132-3

852

Hidreacarbóin, C27-45, driogadh naftaineach i bhfolús, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

97862-83-4

308-133-9

853

Hidreacarbóin, C27-45, díbholaithe, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

97926-68-6

308-287-7

854

Hidreacarbóin, C20-58, hidreachóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

97926-70-0

308-289-8

855

Hidreacarbóin naftaineacha, C27-42, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

97926-71-1

308-290-3

856

Eastóscanna (peitriliam), tuaslagóir driogáite éadroime pairifíní, carbónchóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

100684-02-4

309-672-2

857

Eastóscanna as tuaslagóir driogáite pairifíní éadroime i bhfolús (peitriliam), créchóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

100684- 03-5

309-673-8

858

Eastóscanna as tuaslagóir ola gháis éadroime i bhfolús (peitriliam), carbónchóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

100684-04-6

309-674-3

859

Eastóscanna as tuaslagóir ola gháis éadroime i bhfolús (peitriliam), créchóireáilte, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

100684-05-7

309-675-9

860

Olaí iarmharacha (peitriliam), carbónchóireáilte, díchiartha le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

100684-37-5

309-710-8

861

Olaí iarmharacha (peitriliam), créchóireáilte, díchiartha le tuaslagóir, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

100684-38-6

309-711-3

862

Olaí bealaithe (peitriliam), C>25, eastósctha le tuaslagóir, dí-asfaltaithe, hidriginithe, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

101316-69-2

309-874-0

863

Olaí bealaithe (peitriliam), C17-32, eastósctha le tuaslagóir, díchiartha, hidriginithe, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

101316-70-5

309-875-6

864

Olaí bealaithe (peitriliam), C20-35, eastósctha le tuaslagóir, díchiartha, hidriginithe, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

101316-71-6

309-876-1

865

Olaí bealaithe (peitriliam), C24-50, eastósctha le tuaslagóir, díchiartha, hidriginithe, más rud é go bhfuil iontu > 3 % w/w eastósc DMSO

101316-72-7

309-877-7

866

Driogáití idirmheánacha (peitriliam), milsithe, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear na driogáití sin

64741-86-2

265-088-7

867

Olaí gáis (peitriliam), scagtha le tuaslagóir, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear na holaí sin

64741-90-8

265-092-9

868

Driogáití idirmheánacha (peitriliam), scagtha le tuaslagóir, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear na driogáití sin.

64741-91-9

265-093-4

869

Olaí gáis (peitriliam), aigéadchóireáilte, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear na holaí sin

64742-12-7

265-112-6

870

Driogáití idirmheánacha (peitriliam), aigéadchóireáilte, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear na driogáití sin

64742-13-8

265-113-1

871

Driogáití éadroma (peitriliam), aigéadchóireáilte, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear na driogáití sin

64742-14-9

265-114-7

872

Olaí gáis (peitriliam), neodraithe go ceimiceach, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear na holaí sin

64742-29-6

265-129-9

873

Driogáití idirmheánacha (peitriliam), neodraithe go ceimiceach, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear na driogáití sin

64742-30-9

265-130-4

874

Driogáití idirmheánacha (peitriliam), créchóireáilte, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear na driogáití sin

64742-38-7

265-139-3

875

Driogáití idirmheánacha (peitriliam), hidreachóireáilte, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear na driogáití sin

64742-46-7

265-148-2

876

Olaí gáis (peitriliam), hidridhíshulfaraithe, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear na holaí sin

64742-79-6

265-182-8

877

Driogáití idirmheánacha (peitriliam), hidridhíshulfaraithe, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear na driogáití sin

64742-80-9

265-183-3

878

Driogáití (peitriliam), iarmhair as codánachóir an athchóiritheora chatalaíoch, fiuchphointe ard, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear na driogáití sin

68477-29-2

270-719-4

879

Driogáití (peitriliam), iarmhair as codánachóir an athchóiritheora chatalaíoch, fiuchphointe idirmheánach, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear na driogáití sin

68477-30-5

270-721-5

880

Driogáití (peitriliam), iarmhair as codánachóir an athchóiritheora chatalaíoch, fiuchphointe íseal, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear na driogáití sin

68477-31-6

270-722-0

881

Alcáin, C12-26, brainseacha agus líneacha, scagtha le tuaslagóir, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear na halcáin sin.

90622-53-0

292-454-3

882

Driogáití idirmheánacha (peitriliam), ardmhínghlanta, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear na driogáití sin

90640-93-0

292-615-8

883

Driogáití (peitriliam), athchóiritheoir catalaíoch, tiúchán aramatach trom ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear na driogáití sin.

91995-34-5

295-294-2

884

Olaí gáis pairifíneacha (peitriliam), ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear na holaí sin.

93924-33-5

300-227-8

885

Nafta trom (peitriliam), scagtha le tuaslagóir, hidridhíshulfaraithe, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear é.

97488-96-5

307-035-3

886

Hidreacarbóin, C16-20, driogáit idirmheánach hidreachóireáilte. Codáin éadroma, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear na hidreacarbóin sin.

97675- 85-9

307-659-6

887

Hidreacarbóin phairifíneacha, C12-20, hidreachóireáilte, codáin éadroma an driogtha, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear na hidreacarbóin sin.

97675-86-0

307-660-1

888

Hidreacarbóin naftaineacha, C11-17, codáin éadroma eastósctha le tuaslagóir, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear na hidreacarbóin sin.

97722-08-2

307-757-9

889

Olaí gáis, hidreachóireáilte, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear na holaí sin.

97862-78-7

308-128-1

890

Driogáití éadroma pairifíneacha (peitriliam), carbónchóireáilte, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear na driogáití sin.

100683-97-4

309-667-5

891

Driogáití idirmheánacha pairifíneacha (peitriliam), carbónchóireáilte, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear na driogáití sin.

100683-98-5

309-668-0

892

Driogáití idirmheánacha pairifíneacha (peitriliam), créchóireáilte, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear na driogáití sin.

100683-99-6

309-669-6

893

Bealaí bealaithe, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear na mbealaí sin.

74869-21-9

278-011-7

894

Céir bhog (peitriliam), hidridhíshulfaraithe, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear an chéir sin

64742-61-6

265-165-5

895

Céir bhog (peitriliam), aigéadchóireáilte, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear an chéir sin.

90669-77-5

292-659-8

896

Céir bhog (peitriliam), créchóireáilte, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear an chéir sin.

90669-78-6

292-660-3

897

Céir bhog (peitriliam), hidreachóireáilte, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear an chéir sin

92062-09-4

295-523-6

898

Céir bhog (peitriliam) leáphointe íseal, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear an chéir sin.

92062-10-7

295-524-1

899

Céir bhog (peitriliam), leáphointe íseal, hidreachóireáilte, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear an chéir sin

92062-11-8

295-525-7

900

Céir bhog (peitriliam), leáphointe íseal, carbónchóireáilte, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear an chéir sin

97863-04-2

308-155-9

901

Céir bhog (peitriliam), leáphointe íseal, créchóireáilte, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear an chéir sin

97863-05-3

308-156-4

902

Céir bhog (peitriliam), leáphointe íseal, cóireáilte le haigéad siliceach, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear an chéir sin.

97863-06-4

308-158-5

903

Céir bhog (peitriliam), carbónchóireáilte, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear an chéir sin.

100684-49-9

309-723-9

904

Peitrealatam (peitriliam), ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear é

8009-03-8

232-373-2

905

Peitrealatam (peitriliam), ocsaídithe, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear é

64743-01-7

265-206-7

906

Peitrealatam (peitriliam), cóireáilte le halúmana, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear é

85029-74-9

285-098-5

907

Peitrealatam (peitriliam), hidreachóireáilte, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear é

92045-77-7

295-459-9

908

Peitrealatam (peitriliam), carbónchóireáilte, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear é

97862-97-0

308-149-6

909

Peitrealatam (peitriliam), cóireáilte le haigéad siliceach, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear é

97862-98-1

308-150-1

910

Peitrealatam (peitriliam), créchóireáilte, ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear é

100684-33-1

309-706-6

911

Driogáití éadroma (peitriliam), scáinte go catalaíoch

64741-59-9

265-060-4

912

Driogáití idirmheánacha (peitriliam), scáinte go catalaíoch

64741-60-2

265-062-5

913

Driogáití éadroma (peitriliam), scáinte go teirmeach

64741-82-8

265-084-5

914

Driogáití éadroma (peitriliam), scáinte go catalaíoch hidridhíshulfaraithe

68333-25-5

269-781-5

915

Driogáití (peitriliam), nafta éadrom scáinte le gal

68475-80-9

270-662-5

916

Driogáití (peitriliam), driogáití peitriliam scáinte le gal arna scáineadh

68477-38-3

270-727-8

917

Olaí gáis (peitriliam), scáinte le gal

68527-18-4

271-260-2

918

Driogáití idirmheánacha (peitriliam), scáinte go teirmeach, hidridhíshulfaraithe

85116-53-6

285-505-6

919

Olaí gáis (peitriliam), scáinte go teirmeach, hidridhíshulfaraithe

92045-29-9

295-411-7

920

Iarmhair (peitriliam), nafta arna scáineadh le gal hidriginithe

92062-00-5

295-514-7

921

Iarmhair (peitriliam), driogadh nafta arna scáineadh le gal

92062-04-9

295-517-3

922

Driogáití éadroma (peitriliam), scáinte go catalaíoch, díghrádaithe go teirmeach

92201-60-0

295-991-1

923

Iarmhair (peitriliam), nafta teas-sáithithe arna scáineadh le gal

93763-85-0

297-905-8

924

Olaí gáis éadroma i bhfolús (peitriliam), scáinte go teirmeach, hidridhíshulfaraithe

97926-59-5

308-278-8

925

Driogáití idirmheánacha cóic (peitriliam), hidridhíshulfaraithe

101316-59-0

309-865-1

926

Driogáití troma (peitriliam), scáinte le gal

101631-14-5

309-939-3

927

Iarmhair (peitriliam), túr atmaisféarach

64741-45-3

265-045-2

928

Olaí gáis troma (peitriliam), driogadh i bhfolús

64741-57-7

265-058-3

929

Driogáití troma (peitriliam), scáinte go catalaíoch

64741-61-3

265-063-0

930

Olaí gléghlanta (peitriliam), scáinte go catalaíoch

64741-62-4

265-064-6

931

Iarmhair (peitriliam), codánachóir an athchóiritheora chatalaíoch

64741-67-9

265-069-3

932

Iarmhair (peitriliam), hidreascáinte

64741-75-9

265-076-1

933

Iarmhair (peitriliam), scáinte go teirmeach

64741-80-6

265-081-9

934

Driogáití troma (peitriliam), scáinte go teirmeach

64741-81-7

265-082-4

935

Olaí gáis (peitriliam), hidreachóireáilte i bhfolús

64742-59-2

265-162-9

936

Iarmhair (peitriliam), túr atmaisféarach hidridhíshulfaraithe

64742-78-5

265-181-2

937

Olaí gáis troma i bhfolús (peitriliam), hidridhíshulfaraithe

64742-86-5

265-189-6

938

Iarmhair (peitriliam), scáinte le gal

64742-90-1

265-193-8

939

Iarmhair (peitriliam), atmaisféarach

68333-22-2

269-777-3

940

Olaí gléghlanta (peitriliam), scáinte go catalaíoch, hidridhíshulfaraithe

68333-26-6

269-782-0

941

Driogáití idirmheánacha (peitriliam), scáinte go catalaíoch, hidridhíshulfaraithe

68333-27-7

269-783-6

942

Driogáití troma (peitriliam), scáinte go catalaíoch, hidridhíshulfaraithe

68333-28-8

269-784-1

943

Ola bhreosla, iarmhair olaí gháis as driogadh díreach, ar mhórán sulfair

68476-32-4

270-674-0

944

Ola bhreosla, iarmharach

68476-33-5

270-675-6

945

Iarmhair as driogadh (peitriliam), iarmhar as codánachóir an athchóiritheora chatalaíoch

68478-13-7

270-792-2

946

Iarmhair (peitriliam), ola gháis throm chóic agus ola gháis i bhfolús

68478-17-1

270-796-4

947

Iarmhair throma chóic agus iarmhair éadroma i bhfolús (peitriliam)

68512-61-8

270-983-0

948

Iarmhair éadroma i bhfolús (peitriliam)

68512-62-9

270-984-6

949

Iarmhair éadroma (peitriliam), scáinte le gal

68513-69-9

271-013-9

950

Ola bhreosla, Uimh. 6

68553-00-4

271-384-7

951

Iarmhair (peitriliam), gléasra bearrtha, ar bheagán sulfair

68607-30-7

271-763-7

952

Olaí gáis atmaisféaracha troma (peitriliam)

68783-08-4

272-184-2

953

Iarmhair as sciúrthóir cóic (peitriliam), ina bhfuil cumhránaic as fáinní comhdhlúite

68783-13-1

272-187-9

954

Driogáití i bhfolús (peitriliam), driogáití peitriliam

68955-27-1

273-263-4

955

Iarmhair (peitriliam), scáinte le gal, roisíneacha

68955-36-2

273-272-3

956

Driogáití idirmheánacha i bhfolús (peitriliam)

70592-76-6

274-683-0

957

Driogáití éadroma i bhfolús (peitriliam)

70592-77-7

274-684-6

958

Driogáití i bhfolús (peitriliam)

70592-78-8

274-685-1

959

Olaí gáis troma i bhfolús (peitriliam), cóic, hidridhíshulfaraithe

85117-03-9

285-555-9

960

Iarmhair (peitriliam), scáinte le gal, driogáití

90669-75-3

292-657-7

961

Iarmhair éadroma i bhfolús (peitriliam)

90669-76-4

292-658-2

962

Ola bhreosla, trom, ar mhórán sulfair

92045-14-2

295-396-7

963

Iarmhair (peitriliam), scáineadh catalaíoch

92061-97-7

295-511-0

964

Driogáití idirmheánacha (peitriliam), scáinte go catalaíoch, díghrádaithe go teirmeach

92201-59-7

295-990-6

965

Olaí iarmharacha (peitriliam)

93821-66-0

298-754-0

966

Iarmhair, scáinte le gal, cóireáilte go teirmeach

98219-64-8

308-733-0

967

Driogáití idirmheánacha (peitriliam), raon iomlán, hidridhíshulfaraithe

101316-57-8

309-863-0

968

Driogáití éadroma pairifíneacha (peitriliam)

64741-50-0

265-051-5

969

Driogáití troma pairifíneacha (peitriliam)

64741-51-1

265-052-0

970

Driogáití éadroma naftaineacha (peitriliam)

64741-52-2

265-053-6

971

Driogáití troma naftaineacha (peitriliam)

64741-53-3

265-054-1

972

Driogáití troma naftaineacha (peitriliam), aigéadchóireáilte

64742-18-3

265-117-3

973

Driogáití éadroma naftaineacha (peitriliam), aigéadchóireáilte

64742-19-4

265-118-9

974

Driogáití troma naftaineacha (peitriliam), aigéadchóireáilte

64742-20-7

265-119-4

975

Driogáití éadroma pairifíneacha (peitriliam), aigéadchóireáilte

64742-21-8

265-121-5

976

Driogáití troma pairifíneacha (peitriliam), neodraithe go ceimiceach

64742-27-4

265-127-8

977

Driogáití éadroma pairifíneacha (peitriliam), neodraithe go ceimiceach

64742-28-5

265-128-3

978

Driogáití troma naftaineacha (peitriliam), neodraithe go ceimiceach

64742-34-3

265-135-1

979

Driogáití éadroma naftaineacha (peitriliam), neodraithe go ceimiceach

64742-35-4

265-136-7

980

Eastóscanna (peitriliam), tuaslagóir driogáite éadroime naftainí

64742-03-6

265-102-1

981

Eastóscanna (peitriliam), tuaslagóir driogáite troime pairifíní

64742-04-7

265-103-7

982

Eastóscanna (peitriliam), tuaslagóir driogáite éadroime pairifíní

64742-05-8

265-104-2

983

Eastóscanna (peitriliam), tuaslagóir driogáite troime naftainí

64742-11-6

265-111-0

984

Eastóscanna (peitriliam), tuaslagóir ola gháis éadrom i bhfolús

91995-78-7

295-341-7

985

Hidreacarbóin, C26-55, ar mhórán cumhrachta,

97722-04-8

307-753-7

986

3,3′-[[1,1′-Défheinil]-4,4′-dé-ilbios(asói)] bios(4-aimíneanaftailéin-1-sulfónáit) déshoidiam

573-58-0

209-358-4

987

4-Aimín-3-[[4′-[(2,4-dé-aimínífeinil)asói] [1,1′-défheinil]-4-il]asói]-5-hiodrocsa-6-(feiniolasó)naftailéin-2,7-déshulfónáit déshoidiam

1937-37-7

217-710-3

988

3,3′-[[1,1′-Défheinil]-4,4′-dé-ilbios(asói)] bios[5-aimín-4-hiodrocsanaftailéin2,7-déshulfónáit] teitreashoidiam

2602-46-2

220-012-1

989

4-o-Toiliolasó-o-tolúidín

97-56-3

202-591-2

990

4- Aimíneasóibeinséin

60-09-3

200-453-6

991

Déshoidiam[5-[[4′-[[2,6-déhiodrocsa-3-[(2-hiodrocsa-5-sulfaifeiniol)asói]feiniol]asói][1,1′-défheinil]-4-iol]asó]sailiciolató(4-)]cúpráit(2-)

16071-86-6

240-221-1

992

Éitear déghlicidile reasairsíneoil

101-90-6

202-987-5

993

1,3-Défheiniolguainidín

102-06-7

203-002-1

994

Heipteaclór-eapócsaíd

1024-57-3

213-831-0

995

4-Níotrósófeanól

104-91-6

203-251-6

996

Cairbeandaisim

10605-21-7

234-232-0

997

Éitear glicidile aillile

106-92-3

203-442-4

998

Clóraicéataildéad

107-20-0

203-472-8

999

Heacsán

110-54-3

203-777-6

1000

2-(2-Meatocsa-eatocsa)eatánól (Éitear monaimeitile gliocóil dé-eitiléine; DEGME)

111-77-3

203-906-6

1001

(+/–)-2-(2,4-Déchlóraifeinil)-3-(1H-1,2,4-trí-asóil-1-iol)próipil-1,1,2,2-teitreafluaireitiléitear (Teatraconasól - ISO)

112281-77-3

407-760-6

1002

4-[4-(1,3-Dehiodrocsapróp-2-il)feiniolaimín]-1,8-déhiodrocsa-5-níotrantracuineoin

114565-66-1

406-057-1

1003

5,6,12,13-Teitreachlórantra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)dé-iseacuineoilín-1,3,8,10(2H,9H)-teatrón

115662-06-1

405-100-1

1004

Fosfáit trios(2-clóireitil)

115-96-8

204-118-5

1005

4'-Eatocsai-2-beinsimídeasóilanailíd

120187-29-3

407-600-5

1006

Déhiodrocsaíd nicile

12054-48-7

235-008-5

1007

N,N-Démheitiolanailín

121-69-7

204-493-5

1008

Siomaisín

122-34-9

204-535-2

1009

bis(Cioglaipeintidhé-einil)-bios(2,6-défhluarai-3-(pioróil-1-il)-feinil)tíotáiniam

125051-32-3

412-000-1

1010

N,N,N′,N′-Teitriglicidil-4,4′-dé-aimín-3,3′-dé-eitil-défheinilmeatán

130728-76-6

410-060-3

1011

Peantocsaíd dévanaidiam

1314-62-1

215-239-8

1012

Peinteaclóraifeanól agus a shalainn alcaile

87-86-5/131-52-2/7778-73-6

201-778-6/205-025-2/231-911-3

1013

Fosfaimíodón

13171-21-6

236-116-5

1014

N-(Tríchlóraimeitiltia)tailimíd (Foilpeit (ISO))

133-07-3

205-088-6

1015

N-2-Naiftiolanailín

135-88-6

205-223-9

1016

Sioram

137-30-4

205-288-3

1017

1-Brómai-3,4,5-trífhluairaibeinséin

138526-69-9

418-480-9

1018

Própaisín

139-40-2

205-359-9

1019

3-(4-Clóraifeinil)-1,1-démheitiolóiniam; aonúrón- TCA

140-41-0

006-043-00-1

1020

Iseacsaflotól

141112-29-0

606-054-00-7

1021

Creasocsaim-meitil

143390-89-0

607-310-00-0

1022

Clóradeacón

143-50-0

205-601-3

1023

9-Viniolcarbasól

1484-13-5

216-055-0

1024

Aigéad 2-eitileacsánóch

149-57-5

205-743-6

1025

Aonúrón

150-68-5

205-766-1

1026

Clóiríd mhorfóilín-4-carbóinile

15159-40-7

239-213-0

1027

Daiminisíd

1596-84-5

216-485-9

1028

Alaclór (ISO)

15972-60-8

240-110-8

1029

Táirge comhdhlúthúcháin UVCB na nithe seo: clóiríd teitreacais-hidrimeitiolfosfóiniam, úiré agus ailciolaimín geire C16-18 arna dhriogadh agus hidriginiú

166242-53-1

422-720-8

1030

Ianocsainil agus ochtánóáit ianocsainile (ISO)

1689-83-4/3861-47-0

216-881-1/223-375-4

1031

Brómocsainil (ISO) (3,5-Débhrómai-4-hiodrocsaibeinsinítríl) agus Heaptánóáit brómocsainile (ISO)

1689-84-5/56634-95-8

216-882-7/260-300-4

1032

Ochtánóáit 2,6-Débhrómai-4-cianaifeinile

1689-99-2

216-885-3

1033

Bogtha nó scriosta

 

 

1034

5-Clóir-1,3-déhidri-2H-indóil-2-ón

17630-75-0

412-200-9

1035

Beinimil

17804-35-2

241-775-7

1036

Clóratailinil

1897-45-6

217-588-1

1037

N′-(4-Clóra-o-tailil)-N,N-aonhidreaclóiríd démheithiolformaimidín

19750-95-9

243-269-1

1038

4,4′-Meitiléinbis(2-eitiolanailín)

19900-65-3

243-420-1

1039

Vailinimíd

20108-78-5

402-840-7

1040

[(p-Tailiolocsai)meitiol]ocsaíorán

2186-24-5

218-574-8

1041

[(m-Tailiolocsai)meitiol]ocsaíorán

2186-25-6

218-575-3

1042

Éitear 2,3-eapocsapróipiol o-tailil

2210-79-9

218-645-3

1043

[(Tailiolocsai)meitiol]ocsaíorán, éitear criosoil gliciodail

26447-14-3

247-711-4

1044

Dé-alláit

2303-16-4

218-961-1

1045

2,4-Débhrómabútánóáit beinsile

23085-60-1

420-710-8

1046

Tréfhluariadaimeatán

2314-97-8

219-014-5

1047

Tiafanáit-meitil

23564-05-8

245-740-7

1048

Dóideacachlóraipeinticiogla[5.2.1 02,6. 03,905,8]deacán (Mirex)

2385-85-5

219-196-6

1049

Próipiosaimíd

23950-58-5

245-951-4

1050

Éitear búitile agus glicidile

2426-08-6

219-376-4

1051

2,3,4-Tréchlóreabúit-1-éin

2431-50-7

219-397-9

1052

Sínimeatanáit

2439-01-2

219-455-3

1053

Monaihiodráit (R)-α-feinileitiolamóiniam (-)-(1R,2S)-(1,2-eapocsapróipiol)fosfónáit

25383-07-7

418-570-8

1054

5-Eatocsa-3-tréchlóraimeitil-1,2,4-tiadiasól (Eitridé-asól - ISO)

2593-15-9

219-991-8

1055

Disperse Yellow 3

2832-40-8

220-600-8

1056

1,2,4-Trí-asól

288-88-0

206-022-9

1057

Aildrin (ISO)

309-00-2

206-215-8

1058

Dé-úrón (ISO)

330-54-1

206-354-4

1059

Lionúrón (ISO)

330-55-2

206-356-5

1060

Carbónáit nicile

3333-67-3

222-068-2

1061

3-(4-Iseapróipilfeinil)-1,1-démheitiolúiré (Iseaprótúrón - ISO)

34123-59-6

251-835-4

1062

Ipridé-ón

36734-19-7

253-178-9

1063

Bogtha nó scriosta

 

 

1064

5-(2,4-Dé-ocsai-1,2,3,4-teitrihidripirimidínea)-3-fluarai-2-hiodrocsaimeitilteireafúrán

41107-56-6

415-360-8

1065

Crotónaildéad

4170-30-3

224-030-0

1066

Heicsihidricioglaipeinti(c)pioról-1-(1H) aimóiniam N-eatocsacarbóinil-N-(p-oiliolsulfóinil)asainíd

 

418-350-1

1067

4,4'-Carbóinimiodóilbis[N,N-démheitiolanailín] agus a shalainn

492-80-8

207-762-5

1068

DNOC (ISO)

534-52-1

208-601-1

1069

Clóiríd tolúidiniam

540-23-8

208-740-8

1070

Sulfáit tolúidiniam (1:1)

540-25-0

208-741-3

1071

2-(4-treas.-Buitilfeinil)eatánól

5406-86-0

410-020-5

1072

Feintión

55-38-9

200-231-9

1073

Clórdán, íon

57-74-9

200-349-0

1074

Heacsan-2-ón (Céatón búitile meitile)

591-78-6

209-731-1

1075

Feanaramol

60168-88-9

262-095-7

1076

Aicéataimíd

60-35-5

200-473-5

1077

N-Cioglaheicsil-N-meatocsai-2,5-démheitiol-3-fúraimíd (Fuirmicioglocs - ISO)

60568-05-0

262-302-0

1078

Díldrin

60-57-1

200-484-5

1079

4.4'- Iseabúitileitilidíndéfeinil

6807-17-6

401-720-1

1080

Clóirdémeaform

6164-98-3

228-200-5

1081

Aimiotról

61-82-5

200-521-5

1082

Carbairil

63-25-2

200-555-0

1083

Driogáití éadroma (peitriliam), hidreascáinte

64741-77-1

265-078-2

1084

Bróimíd 1-eitil-1-meitiolmorfailiniam

65756-41-4

612-182-00-4

1085

(3-Clóraifeinil)-(4-meatocsa-3-nítrifeinil)meatánón

66938-41-8

423-290-4

1086

Breoslaí, díosal ach amháin más eol stair iomlán an scagtha agus más féidir a thaispeáint nach carcanaigin í an tsubstaint óna dtáirgtear é.

68334-30-5

269-822-7

1087

Ola bhreosla, Uimh. 2

68476-30-2

270-671-4

1088

Ola bhreosla, Uimh. 4

68476-31-3

270-673-5

1089

Ola bhreosla, Uimh. 2

68476-34-6

270-676-1

1090

2.2-Débhrómai-2-nítreatánól

69094-18-4

412-380-9

1091

Bróimíd 1-eitil-1-meitilpiorailidiniam

69227-51-6

612-183-00-X

1092

Aoncrotafas

6923-22-4

230-042-7

1093

Nicil

7440-02-0

231-111-4

1094

Brómaimeatán (Bróimíd mheitile - ISO)

74-83-9

200-813-2

1095

Clóraimeatán (Clóirídmheitile)

74-87-3

200-817-4

1096

Iadaimeatán (Iaidíd mheitile)

74-88-4

200-819-5

1097

Brómeatán (bróimíd eitile)

74-96-4

200-825-8

1098

Heipteaclór

76-44-8

200-962-3

1099

Fiodrocsaíd feintine

76-87-9

200-990-6

1100

Sulfáit nicile

7786-81-4

232-104-9

1101

3,5,5-Trímheitilcioglaiheacs-2-anón (Iseafórón)

78-59-1

201-126-0

1102

2.3-Déchlórapróipéin

78-88-6

201-153-8

1103

Fluaiseafap-P-búitil (ISO)

79241-46-6

607-305-00-3

1104

Aigéad (S)-2,3-Déhidrea-1H-iondóil-carbocsaileach

79815-20-6

410-860-2

1105

Tocsaiféin

8001-35-2

232-283-3

1106

Hidreaclóiríd (4-hiodraisínfeinil)-N-meitilmeatánsulfónaimíd

81880-96-8

406-090-1

1107

CI. 1 Tuaslagóir Yellow 14

842-07-9

212-668-2

1108

Clósailionáit

84332-86-5

282-714-4

1109

Alcain, C10-13, chlóra

85535-84-8

287-476-5

1110

Bogtha nó scriosta

 

 

1111

2,4,6- Tríchlóraifeanól

88-06-2

201-795-9

1112

Dé-eitiolcarbamóil-chlóríd

88-10-8

201-798-5

1113

1-Vinil-2-piorailiodón

88-12-0

201-800-4

1114

Mícleabútainil (ISO); 2-(4-clóraifeinil)-2-(1H-1,2,4-trí-asól-1-ilmeitil)heacsáin-nítríl

88671-89-0

410-400-0

1115

Aicéatáit feintine

900-95-8

212-984-0

1116

Défheinil-2-iolaimín

90-41-5

201-990-9

1117

Aonhidreachóiríd tras-4-cioglaiheicsiol-L-próilín

90657-55-9

419-160-1

1118

Dé-isicianáit 2-meitil-m-feiniléine (Tolúéin 2.6-dé-isicianáit)

91-08-7

202-039-0

1119

Dé-isicianáit 4-meitil-m-feiniléine (Tolúéin 2.6-dé-isicianáit)

584-84-9

209-544-5

1120

Dé-isicianáit m-talailidín (Tolúéin dé-isicianáit)

26471-62-5

247-722-4

1121

Breoslaí, aerárthaí scairde, eastóscadh le tuaslagóir guail, hidreascáinte, hidriginithe

94114-58-6

302-694-3

1122

Breoslaí, díosal, eastóscadh le tuaslagóir guail, hidreascáinte, hidriginithe

94114-59-7

302-695-9

1123

Pic, más rud é go bhfuil inti > 0.005 % w/w beinsi[a]piréin

61789-60-4

263-072-4

1124

Ocsaím 2-bútánóin

96-29-7

202-496-6

1125

Hidreacarbóin, C16-20, iarmhar as driogadh pairifíneach hidreascáinte díchiartha le tuaslagóir

97675-88-2

307-662-2

1126

α,α-Déchlóratolúéin

98-87-3

202-709-2

1127

1 Olann mianra seachas iad sin atá sonraithe in áit eile san Iarscríbhinn seo; [Snáithíní(sileacáite) gloiní saorga a bhfuil threosuíomh fánach iontu agus a bhfuil cion ocsaíde alcailí agus cion ocsaíde cré-alcailí (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) iontu a sháraíonn 18 % de réir meáchain]

 

 

1128

1 Táirge imoibriúcháin aicéitifeanóin, formaildéid, cioglaiheicsiolaimín, meatánóil agus aigéid aicéitigh

 

406-230-1

1129

Bogtha nó scriosta

 

 

1130

Bogtha nó scriosta

 

 

1131

Tríshóidiam bios(7-aicéataimídi-2-(4-nítrea-2-ocsaídifeiniolasó)-3-sulfónáitea-1-naftaláitea)crómáit(1-)

 

400-810-8

1132

Meascán de: 4-aillil-2,6-bis(2,3-eapocsapróipil)feanól, 4-aillil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-aillil-2,6-bis(2,3-eapocsapróipil)-feanocsai)2-hiodrocsapróipiol)-4-aillil-2-(2,3-eapocsapróipil)feanocsai)-2-hiodrocsapróipiol)-4-aillil-2-(2,3-eapocsapróipil)-feanocsai-2-hiodrocsapróipil-2-(2,3-eapocsapróipil)feanól, 4-ailliol-6-(3-(4-aillil-2,6-bis(2,3-eapocsapróipil)feanocsai)-2- hiodrocsapróipil)-2-(2,3-eapocsapróipil)feanocsai)feanól agus 4-ailliol-6-(3-(6-(3-(4-aillil-2,6-bis(2,3-eapocsapróipil)-feanocsai)-2-hiodrocsapróipiol)-4-aillil-2-(2,3-eapocsapróipil)feanocsai)2-hiodrocsapróipil)-2-(2,3-eapocsapróipil)feanól

 

417-470-1

1133

Ola fréimhe Costus (Saussurea lappa Clarke), nuair in úsáid mar chomhábhar cumhráin

8023-88-9

 

1134

7-Eatocsai-4-meitiolcúmairín, nuair in úsáid mar chomhábhar cumhráin

87-05-8

201-721-5

1135

Heicsihidreacúmairín, nuair in úsáid mar chomhábhar cumhráin

700-82-3

211-851-4

1136

Balsam Peiriúach (ainm INCI: Myroxylon pereirae), nuair in úsáid mar chomhábhar cumhráin

8007-00-9

232-352-8

1137

Nítrít iseabúitile

542-56-2

208-819-7

1138

Isipréin (cobhsaithe); (2-meitil-1,3-bútaidhé-éin)

78-79-5

201-143-3

1139

1-Brómaprópán; Bróimíd n-próipile

106-94-5

203-445-0

1140

Clóraipréin (cobhsaithe); (2-Clórabúta-1,3-dé-éin)

126-99-8

204-818-0

1141

1,2,3-Tríchlóraprópán

96-18-4

202-486-1

1142

Éitear démheitile gliocóil trí-eitiléine (EGDME)

110-71-4

203-794-9

1143

Dinocap (ISO)

39300-45-3

254-408-0

1144

Dé-aimíneatolúéin, táirge teicniúil, meascán [4-meitil-m-feiniléindé-aimín] (4) agus [2-meitil-m-feiniléindé-aimín] (5)

Meitil-feiniléindé-aimín

25376-45-8

246-910-3

1145

p-Clóraibeinsitríchlóiríd

5216-25-1

226-009-1

1146

Défheiniléitear; díorthach ochtabróma

32536-52-0

251-087-9

1147

1,2, bis(2-Meatocseatocsai)eatán; Éitear démheitile gliocóil trí-eitiléine (TEGDME)

112-49-2

203-977-3

1148

Teitrihidripirean-3-carbocsaildéad

61571-06-0

407-330-8

1149

4,4'-bis(Démheitiolaimín)beinsifeanón

90-94-8

202-027-5

1150

Ocsaráinmeatánól, 4-meitilbeinséan-sulfónáit, (S)-

70987-78-9

417-210-7

1151

Aigéad 1,2-beinséindécharbocsaileach, dépheintileistear, brainseach agus líneach [1]

84777-06-0 [1]

284-032-2

n-Peintil-iseapeintioltaláit [2]-

[2]

 

di-n-Peintil taláit [3]

131-18-0 [3]

205-017-9

Dé-isipeintioltaláit [4]

605-50-5 [4]

210-088-4

1152

Taláit búitile beinsile (BBP)

85-68-7

201-622-7

1153

Aigéad 1,2-beinséindécharbocsaileach, ailicileisitr dé-C7-11 bhrianseacha agus líneacha

68515-42-4

271-084-6

1154

Meascán de: déshóidiam 4(3-eatocsacarbóinil-4-(5-(3-eatocsacarbóinil-5-hiodrocsa-1-(4-sulfónáitifeinil) piorasóil-4-il)peinti-2,4-dé-einilidéin)-4,5-dehidrea-5-ocsóipiorasól-1-il)beinséansulfónáit agus tréshóidiam4-(3-eatocsacarbóinil-4-(5-(3-eatocsacarbóinil-5-ocsaídea-1-(4-sulfónáitfeinil)piorasól-4-ail)peinti-2,4-dé-einilidéin)-4,5-déhidrea-5-ocsóipiorasól-1-ail)beinséansulfónáit

 

402-660-9

1155

Déhidreaclóiríd déchlóiríde (meitiléinbis(4,1-feiniolasói(1-(3-démheitiolaimínea)próipil)-1,2-dehidrea-6-hiodrocsai-4-meitiol-2-ocsóipiridéin-5,3-dé-il)))-1,1'-déphiridiam

 

401-500-5

1156

2-[2-Hiodrocsa-3-(2-clóraifeiniol) carbamóil-1-naiftiolasói]-7-[2-hiodrocsa-3-(3-meitilfeinil) carbamóil-1-naiftiolasói] fluarán-9-aon

 

420-580-2

1157

Asaifeinidín

68049-83-2

 

1158

2,4,5-Trímheitiolanailín [1]

137-17-7 [1]

205-282-0

2,4,5-Hiodraclóiríd trímheitiolanailín [2]

21436-97-5 [2]

 

1159

4,4'-Tiodanailín agus a shalainn

139-65-1

205-370-9

1160

4,4' -Ocsadéanailín (Éitear p-aimínifeinile) agus a shalainn

101-80-4

202-977-0

1161

N,N,N′,N′-Teitrimeitil-4,4′-meitilindéanailín

101-61-1

202-959-2

1162

6-Meatocsa-m-tolúidín;(p-Créasaidín)

120-71-8

204-419-1

1163

3-Eitil-2-meitil-2-(3-meitilbúitil)-1,3-ocsásalaidín

143860-04-2

421-150-7

1164

Meascán de: 1,3,5-trios(3-aimínimeitilfeinil)- 1,3,5 (1H,3H,5H)-trí-aisín-2,4,6-trí-ón agus meascán d'olagaiméirí 3,5-bios(3-aimínimeitilfeinil)-1-polai[3,5-bios(3-aimínimeitilfeinil)-2,4,6-trí-ocsa-1,3,5-(1H,3H,5H)-trí-aisín-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-trí-aisín-2,4,6-trí-ón

 

421-550-1

1165

2-Nítreatolúein

88-72-2

201-853-3

1166

Fosfáit tríbhúitile

126-73-8

204-800-2

1167

Naftailéin

91-20-3

202-049-5

1168

Naoinilfeanól [1]

25154-52-3 [1]

246-672-0

4-Naoinilfeanól, brainseach [2]

84852-15-3 [2]

284-325-5

1169

1,1,2-Tríchlóireatán

79-00-5

201-166-9

1170

Bogtha nó scriosta

 

 

1171

Bogtha nó scriosta

 

 

1172

Clóiríd aillile; (3-Clórapróipéin)

107-05-1

203-457-6

1173

1,4-Déchlóraibeinséin; (p-Déchlóraibeinséin)

106-46-7

203-400-5

1174

Éitear bios(2-clóireitil)

111-44-4

203-870-1

1175

Feanól

108-95-2

203-632-7

1176

Défheanól A (4,4'-iseapróipilidéindéfheanól)

80-05-7

201-245-8

1177

Trí-ocsaimeitiléin (1,3,5-Trí-ocsan)

110-88-3

203-812-5

1178

Própáirgít (ISO)

2312-35-8

219-006-1

1179

1-Clóir-4-nítribeinséin

100-00-5

202-809-6

1180

Malanáit (ISO)

2212-67-1

218-661-0

1181

Feanpróipeamorf (ISO)

67564-91-4

266-719-9

1182

Bogtha nó scriosta

 

 

1183

Isicianáit mheitile

624-83-9

210-866-3

1184

N,N-Démheitiolainiliniam teitreacais(peinteafluaraifeiniol)bóráit

118612-00-3

422-050-6

1185

O,O'-(Eitéinilmeitilsililéin) dé[(4-meitilpeintean-2-aon)ocsaím]

 

421-870-1

1186

Meascán 2:1 de: 4-(7-hiodrocsai-2,4,4-trímheitiol-2-crómainil)reasairsíneoil 4-il-trios(6-dé-asói-5,6-déhidrea-5-ocsónaftailion-1-sulfónáit) agus 4-(7-hiodrocsai-2,4,4-trímheitiol-2-crómainil)reasairsíneolóilbis(6-diasó-5,6-déhidrea-5-ocsónaftailion-1-sulfónáit)

140698-96-0

414-770-4

1187

Meascán de: táirge imoibriúcháin 4,4'-meitileinibis[2-(4-hiodrocsaibeinsil)-3,6-démheitilfeinil] agus 6 dé-asói-5,67-déhidrea-5-ocsa-naiftiléinsulfónáit (1:2) agus táirge imoibriúcháin 4,4'-meitileinibis[2-(4-hiodrocsaibeinsil)-3,6-démheitilfeinil] agus 6 dé-asói-5,67-déhidrea-5-ocsa-naiftiléinsulfónáit (1:3)

 

417-980-4

1188

Hidreaclóiríd glas mhalaicíte [1]

569-64-2 [1]

209-322-8

Ocsaláit glas mhalaicíte [2]

18015-76-4 [2]

241-922-5

1189

1-(4-Clóraifeinil)-4.4-démheitil-3-(1,2,4-trí-asóil-1-ilmeitil)peintean-3-ól

107534-96-3

403-640-2

1190

5-(3-Búitiril-2,4,6-trímheitilfeinil)-2-[1-(eatocsaimín)próipil]-3-hiodrocsacioglaheacs-2-an-1-ón

138164-12-2

414-790-3

1191

tras-4-Feiniol-L-próilín

96314-26-0

416-020-1

1192

Bogtha nó scriosta

 

 

1193

Meascán de: aigéad 5-[(4-[(7-aimínea-1-hiodrocsa-3-sulfó-2-naiftiol) asói]-2,5-dé-eatocsaifeiniol)asó]-2-[(3-fosfónaifeiniol)asói]beansóch agus aigéad 5-[(4-[(7-aimíni-1-hiodrocsa-3-sulfó-2-naiftiol) asói]-2,5-dé-eatocsaifeinil)asó]-3-[(3-fosfónaifeinil)asói]beansóch

163879-69-4

418-230-9

1194

Formáit 2-{4-(2-amóineapróipiolaimínea)-6-[4-hiodrocsai-3-(5-meitil-2-meatocsa-4- sulfamóilfeiniolasó)-2-sulfónatónaif-7-tiolaimínea]-1,3,5trí-aisín-2-iolaimínea}-2-aimíneapróipile

 

424-260-3

1195

5-Nítrea-o-tolúidín [1]

99-55-8 [1]

202-765-8

Hidreaclóiríd 5-nítrea-o-tolúidíne [2]

51085-52-0 [2]

256-960-8

1196

Clóiríd 1-(1-naiftilmeitiol)cuineoiliniam

65322-65-8

406-220-7

1197

(R)-5-Brómai-3-(1-meitil-2-pioróilidinilmeitil)-1H-iondóil

143322-57-0

422-390-5

1198

Pimeatróisín (ISO)

123312-89-0

613-202-00-4

1199

Ocsaidé-airgil (ISO)

39807-15-3

254-637-6

1200

Clóratolúrón (3-(3-clórai-p-tailil)-1,1-démheitiolúiré)

15545-48-9

239-592-2

1201

Aicéataimíd N-[2-(3-aicéitil-5-nítritiafan-2-iolasói)-5-dé-eitiolainínifeinil]

 

416-860-9

1202

1,3-bis(Viniolsulfóiniolaicéataimíd)-própán

93629-90-4

428-350-3

1203

p-Feinitidín (4-Eatocsa-anailín)

156-43-4

205-855-5

1204

m-Feiniléindé-aimín agus a shalainn

108-45-2

203-584-7

1205

Iarmhair (tarra guail), driogadh ola créasóide, más rud é go bhfuil ann > 0,005 % w/w beinsi[a]piréine

92061-93-3

295-506-3

1206

Ola chréasóide, codán aicéanaiftéine, ola níocháin, más rud é go bhfuil inti > 0,005 % w/w beinsi[a]piréine

90640-84-9

292-605-3

1207

Ola chréasóide, más rud é go bhfuil inti > 0,005 % w/w beinsi[a]piréine

61789-28-4

263-047-8

1208

Créasóid, más rud é go bhfuil inti > 0,005 % w/w beinsi[a]piréine

8001-58-9

232-287-5

1209

Ola chréasóide, driogáití ar fhiuchphointe ard, ola níocháin, más rud é go bhfuil inti > 0,005 % w/w beinsi[a]piréine

70321-79-8

274-565-9

1210

Iarmhair eastóisc (guail), aigéad ola créasóide, iarmhar eastóisc ola níocháin, más rud é go bhfuil ann > 0,005 % w/w beinsi[a]piréine

122384-77-4

310-189-4

1211

Ola chréasóide, driogáit ar fhiuchphointe íseal, ola níocháin, más rud é go bhfuil inti > 0,005 % w/w beinsi[a]piréine

70321-80-1

274-566-4

1212

6-Meatocsai-2,3-Pioridíndé-aimín agus a shalann HC1, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú 2,3-Naftalainidial, nuair in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

94166-62-8

303-358-9

1213

2,3-Naftalainidial, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

92-44-4

202-156-7

1214

2,4-Dé-aimínidéfheiniolaimín, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

136-17-4

 

1215

2,6-Bis(2-Hiodrocseatocsa)-3,5-Pioraidíndé-aimín agus a shalann HC1, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

117907-42-3

 

1216

2-Meatocsaimeitiol-p-Aimíneafeanól agus a shalann HC1, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

135043-65-1/29785-47-5

 

1217

4,5-Dé-aimíni-1-Meitilpiorasól agus a shalann HC1, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

20055-01-0/21616-59-1

 

1218

Sulfáit 1 4,5-Dé-aimíni-1-((4-Clóraifeinil)Meitil)-1H-Piorasól, agus í in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

163183-00-4

 

1219

4-Clórea-2-aimíneafeanól, nuair in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

95-85-2

202-458-9

1220

4-Hiodrocsa-iondóil, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

2380-94-1

219-177-2

1221

4-Meatocsatolúéin-2,5-De-aimín agus a shalann HC1, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

56496-88-9

 

1222

Sulfáit 1 5-Aimínea-4-Fluairai-2-Meitilfeinile, agus í in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

163183-01-5

 

1223

N-Cioglaipeintil-m-Aimínifeanól, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

91-68-9/68239-84-9

202-090-9/269-478-8

1224

N,N-Démheitil-2,6-Pioridíndé-aimín agus a shalann HC1, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

 

1225

N-Cioglaipeintil-m-Aimínifeanól, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

104903-49-3

 

1226

N-(2-Meitocsa-eitile)-p-feiniléindé-aimín agus a shalann HC1, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

72584-59-9/66566-48-1

276-723-2

1227

2,4-Dé-aimíni-5-meitiolfeanocseatánól agus a shalainn HC1, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

113715-25-6

 

1228

1,7-Naftalainidial, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

575-38-2

209-383-0

1229

Aigéad 3,4-dé-aimínbeansóch, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

619-05-6

210-577-2

1230

2-Aiminimeitil-p-aimínifeinil agus a shalann HC1, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

79352-72-0

 

1231

Solvent Red 1 (CI 12150), agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

1229-55-6

214-968-9

1232

Acid Orange 24 (CI 20170), agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

1320-07-6

215-296-9

1233

Acid Orange 73 (CI 27290), agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

5413-75-2

226-502-1

1234

PEG-3,2′,2′-dé-p-Feiniléindé-aimín

144644-13-3

 

1235

6-Nítrea-o-Tolúidíne

570-24-1

209-329-6

1236

HC Yellow Uimh. 11

73388-54-2

 

1237

HC Orange Uimh. 3

81612-54-6

 

1238

HC Glas Uimh. 1

52136-25-1

257-687-7

1239

HC Red Uimh. 8 agus a shalainn

13556-29-1/97404-14-3

-/306-778-0

1240

Teitrihidri -6-nítreacuineocsailín agus a shalainn

158006-54-3/41959-35-7/73855-45-5

 

1241

Disperse Red 15, seachas mar eisíontas i Disperse Violet 1

116-85-8

204-163-0

1242

4-Aimínea-3-fluareafeanól

399-95-1

402-230-0

1243

N,N′-déheicsideicil-N,N′-bis(2-hiodracsa-eitil)próipéindé-aimíd

Malanaimíd Biscéitile Bishiodracsa-eitile

149591-38-8

422-560-9

1244

1-Meitil-2,4,5-tríhiodrocsaibeinséin agus a salainn, agus í in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

1124-09-0

214-390-7

1245

2,6-Déhiodrocsai-4-meitilpiridín agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

4664-16-8

225-108-7

1246

5-Hiodrocsai-1,4-beinsidé-ocsán agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

10288-36-5

233-639-0

1247

3,4-Meitiléindé-ocsaifeanól agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

533-31-3

208-561-5

1248

3,4-Meitiléindé-ocsanailín agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

14268-66-7

238-161-6

1249

3,4-Hiodrocsaipiridineon agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

822-89-9

212-506-0

1250

3-Nítrea-4-aimínifeanocseatánól agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

50982-74-6

 

1251

2-meatocsai-4-nítreafeanól (4-Nítreaguaeacól) agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

3251-56-7

221-839-0

1252

CI Acid Black 131 agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

12219-01-1

 

1253

1,3,5-tríhiodrocsaibeinséin (Flóraglúcanól) agus a salainn, agus í in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

108-73-6

203-611-2

1254

1,2,4-Beinséintrí-aicéatáit agus a salainn, agus í in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

613-03-6

210-327-2

1255

Eatánól, 2,2'-imínibis-, táirgí imoibriúcháin ina bhfuil eipiclóraihidrin agus 2-nítrea-1,4-beinséindé-aimín (HC Blue Uimh. 5) agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

68478-64-8/158571-58-5

 

1256

N-Meitil-1,4-dé-aimínantracuineoin, táirgí imoibriúcháin ina bhfuil eipiclóraihidrin agus móineatánólaimín (HC Blue Uimh. 4) agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

158571-57-4

 

1257

Aigéad 4-Aimínibeanséansulfónach (Aigéad sulfáinileach) agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

121-57-3/515-74-2

204-482-5/208-208-5

1258

Aigéad beanséansulfónach 3,3'-(Sulfóinilbis(2-nítrea-4,1-feiniléin)imíni)bis(6-(feiniolaimín)) agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

6373-79-1

228-922-0

1259

3(nó5)-((4-(Beinsilmeitiolaimíni)feiniol)asó)-1,2-(nó1,4)-démheitil-1H-1,2,4-trí-asóiliam agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

89959-98-8/12221-69-1

289-660-0

1260

2,2'((3-Clórai-4-((2,6-déchlór-4-nítreafeanól)asói)feinil)imíni)biseatánól (Disperse Brown 1) agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

23355-64-8

245-604-7

1261

Beinseatiasóliam, 2-[[4'[eitil(2-hiodracsa-eitil)aimíni]feiniol]asói]-6-meatocsai-3-meitil agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

12270-13-2

235-546-0

1262

2-[(4-Chlórai-2-nítrifeiniol)asói]-N-(2-meatocsaifeiniol)-3-ocsabútánaimíd (Pigment Yellow 73) agus a salainn, agus í in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

13515-40-7

236-852-7

1263

2,2'-[(3,3'-Déchlórai[1,1'-défheinil]-4,4'-dé-il)bios(asói)]bios[3-ocsa-N-feiniolbútánaimíd] (Pigment Yellow 12) agus a salainn, agus í in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

6358-85-6

228-787-8

1264

Aigéad 2,2'-(1,2-Eitéin)bis[5-((4-eatocsaifeiniol)asói]beanséansulfónach) agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

2870-32-8

220-698-2

1265

2.3-Déhidri-2,2-démheitil-6-[(4-(feiniolasó)-1-naiftileinil)asói)-1-H-pirimidín (Solvent Black 3) agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

4197-25-5

224-087-1

1266

Aigéad 3(nó5)-[[4-[(7-aimíni-1-hiodrocsa-3-sulfónató-2-naiftiol)asó]-1-naiftiol)asó]salaicileach agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

3442-21-5/34977-63-4

222-351-0/252-305-5

1267

Aigéad 2-Naiftiléinsulfónach, 7-(beansóilaimíni)-4-hiodrocsa-3-[[4-[(4-sulfaifeiniol)asói]feiniol]asó]-agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

2610-11-9

220-028-9

1268

(μ-((7,7'-Imínibis(4-hiodrocsa-3-((2-hiodrocsa-5-(N-meitiolsulfamóil)feiniol)asó)naiftiléin-2-sulfónató))(6-)))déchupráit (2-) agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

37279-54-2

253-441-8

1269

Aigéad 3-[(4-(Aicéitiolaimíni)feinil)asói]-4-hiodrocsa-7-[[[[5-hiodrocsa-6-(feiniolasó)-7-sulfó-2-naiftileinil]aimín]carbóiniol]aimínea]-2-naiftiolsulfónach agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

3441-14-3

222-348-4

1270

Aigéad 2-naiftiléinsulfónach, 7.7'-(carbóinildé-aimíni)bis(4-hiodrocsa-3-[[2-sulfó-4-[(4-sulfaifeiniol)asói]feiniol]asó]- (CAS No 25188-41-4) agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

2610-10-8/25188-41-4

220-027-3

1271

Eatánaiminiam, N-(4-[bis[4-(dé-eitilaimíni)feinil]meitiléin]-2,5-cioglaiheicsidhé-éin-1-ilidéin)-N-eitil- agus a salainn, agus í in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

2390-59-2

219-231-5

1272

3H-Iondoliam, 2-[[(4-meatocsaifeinil)meitilhiodrasónó]meitil]-1,3,3-trímheitil- agus a salainn, agus í in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

54060-92-3

258-946-7

1273

3H-Iondoliam, 2-(2-((2,4-démheatocsaifeiniol)aimíni)eiteinil)-1,3,3-trímheitil- agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú.

4208-80-4

224-132-5

1274

Biotáille nigrisíne intuaslagtha (Solvent Black 5), agus í in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

11099-03-9

 

1275

Feanaitiaisín-5-iam, 3,7-bis(démheitilaimín)-, agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

47367-75-9/33203-82-6

251-403-5

1276

Beinsi[a]-feanocsaisín-7-iam, 9-(démheitilaimín)-, agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

7057-57-0/966-62-1

230-338-6/213-524-1

1277

6-Aimíni-2-(2,4-démheitilfeinil)-1H-beans[de]iseacuineoilín-1,3(2H)-dé-ón (Solvent Yellow 44) agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

2478-20-8

219-607-9

1278

1-Aimín-4-[[4-[(démheitiolaimíni)meitil]feiniol]aimíni]antracuineoin (CAS No 12217-43-5) agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

67905-56-0/12217-43-5

267-677-4/235-398-7

1279

Aigéad lacaic (CI Natural Red 25) agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

60687-93-6

 

1280

Aigéad beanséansulfónach, 5-[2,4-dénítrifeiniol)aimíni]-2-(feiniolaimíni)-, agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

6373-74-6/15347-52-1

228-921-5/239-377-3

1281

4-[(4-Nítrifeiniol)asó]anailín (Disperse Orange 3) agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

730-40-5/70170-61-5

211-984-8

1282

4-Nítri-m-feiniléindé-aimín agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

5131-58-8

225-876-3

1283

1-Amíni-4-(meitiolaimíni)-9,10-antraicéindé-ón (Disperse Violet 4) agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

1220-94-6

214-944-8

1284

N-Meitil-3-nítri-p-feiniléindé-aimín agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

2973-21-9

221-014-5

1285

N1-(2-Hiodracsai-eitil)-4-nítri-o-feiniléindé-aimín (HC Yellow Uimh. 5) agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

56932-44-6

260-450-0

1286

N1-(Tris(hiodrocsaimeitil))meitil-4-nítri-1,2-feiniléindé-aimín (HC Yellow Uimh. 3) agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

56932-45-7

260-451-6

1287

2-Nítri-N-hiodracsa-eitiol-p-ainisidín agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

57524-53-5

 

1288

N-N'-Démheitil-N-Hiodrocsa-eitil-3-nítri-p-feiniléindé-aimín agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

10228-03-2

233-549-1

1289

3-(N-Meitil-N-(4-meitiolaimínimi-3-nítrifeinil)aimínea)própáin-1,2-dé-ól agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

93633-79-5

403-440-5

1290

Aigéad 4-Eitiolaimíni-3- nítribeansóch (N-Eitil-3-Nítrea PABA) agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

2788-74-1

412-090-2

1291

8-[(4-Aimíni-2-nítrifeiniol)asói]-7-hiodrocsa-2-naiftil)trímheitiolamóiniam agus a shalainn, seachas Basic Red 118 (CAS 71134-97-9) mar eisíontas i Basic Brown 17, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

71134-97-9

275-216-3

1292

5-((4-Démheitiolaimíni)feiniol)asói)-1,4-démheitil-1H-1,2,4-trí-asóiliam agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

12221-52-2

 

1293

m-Feiniléindé-aimín, 4-(feiniolasó)-, agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

495-54-5

207-803-7

1294

1,3-Beinséindé-aimín, 4-meitil-6-(feiniolasó)- agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

4438-16-8

224-654-3

1295

Aigéad 2,7-Naftailéindéshulfónach, 5-(aicéitiolaimíni)-4-hiodrocsai-3-((2-meitilfeiniol)asó) agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

6441-93-6

229-231-7

1296

4,4'-[(4-Meitil-1,3-feiniléin)bios(asói)]bis[6-meitil-1,3-beinséindé-aimín] (Basic Brown 4) agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

4482-25-1

224-764-1

1297

Beinséanaiminiam, 3-[[4'[dé-aimíni(feiniolasói)feiniol]asói]-2-meitilfeiniol]asói]-N,N,N-trímheitil-agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

83803-99-0

280-920-9

1298

Beinséanaiminiam, 3-[[4'[dé-aimíni(feiniolasói)feiniol]asó]-1-naftaileiniol]asói]-N,N,N-trímheitil agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

83803-98-9

280-919-3

1299

Eatánaiminiam, N-[4-[(4-(dé-eitilaimíni)feinil)feinilmeitiléin]-2,5-cioglaiheicsidhé-éin-1-ilidéin)-N-eitil- agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

633-03-4

211-190-1

1300

9,10-Antraicéindé-ón, 1-[(2-hiodrocsa-eitiol)aimíni]-4-(meitiolaimíni)-agus a dhíorthaigh agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

2475-46-9/86722-66-9

219-604-2/289-276-3

1301

1,4-Dé-aimíni-2-meatocsa-9,10-antracéindé-ón (Disperse Red 11) agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

2872-48-2

220-703-8

1302

1,4-Déhiodrocsai-5,8-bis[(2-hiodrocsa-eitiol)aimínea]antracuineoin (Disperse Blue 7) agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

3179-90-6

221-666-0

1303

1-[(3-Aimíneapróipiol)aimíni]-4-meitiolaimínea)antracuineoin agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

22366-99-0

244-938-0

1304

N-[6-[(2-Clórai-4-hiodrocsaifeinil)imínea]-4-meatocsa-3-ocsai-1,4-cioglaiheicsidhé-éin-1 iol]aicéataimíd (HC Yellow Uimh. 8) agus a salainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

66612-11-1

266-424-5

1305

[6-[[3-Clórai-4-(meitiolaimíni)feinil]imíni]-4-meitil-3-ocsaicioglaiheicsi-1,4, déin-1-iol]úiré (HC Red Uimh. 9) agus a salainn, agus í in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

56330-88-2

260-116-4

1306

Feanaitiaisín-5-iam, 3.7-bis(démheitilaimín)-, agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

61-73-4

200-515-2

1307

4,6-bis(2-Hiodrocseatocsa)-m-Feiniléindé-aimín agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

94082-85-6

 

1308

5-Aimíni-2,6-Démheatocsa-3-Hiodrocsaipiridín, agus a shalainn agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

104333-03-1

 

1309

4,4'-Dé-aimínidéfheiniolaimín agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

537-65-5

208-673-4

1310

4-Dé-eitiolaimínea-o-toluaidín agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

148-71-0/24828-38-4/2051-79-8

205-722-1/246-484-9/218-130-3

1311

N,N-Dé-eitil-p-feiniléindé-aimín agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

93-05-0/6065-27-6/6283-63-2

202-214-1/227-995-6/228-500-6

1312

N,N-Dé-mheitil-p-feiniléindé-aimín agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

99-98-9/6219-73-4

202-807-5/228-292-7

1313

Tolúéin-3,4-Dé-aimín agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

496-72-0

207-826-2

1314

2.4-Dé-aimíni-5-meitiolfeanocseatánól agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

141614-05-3/113715-27-8

 

1315

6-Aimín-o-créasól agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

17672-22-9

 

1316

Hiodrocsa-eitiolaimínimeitil-p-aimínifeanól agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

110952-46-0/135043-63-9

 

1317

2-Aimín-3-nítrifeanól agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

603-85-0

210-060-1

1318

2-Clórai-5-nítrea-N-hiodrocsa-eitil-p-feiniléindé-aimín agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

50610-28-1

256-652-3

1319

2-Nítri-p-feiniléindé-aimín agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

5307-14-2/18266-52-9

226-164-5/242-144-9

1320

Hiodrocsa-eitil-2,6-dénítrea-p-ainisidín agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

122252-11-3

 

1321

6-Nítri-2,5-piridíndé-aimín agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

69825-83-8

 

1322

Feanaisiniam, 3,7-dé-aimíni-2,8-démheitil-5-feinil- agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

477-73-6

207-518-8

1323

Aigéad 3-Hiodrocsa-4-[(2-hiodrocsanaiftiol)asó]-7-nítreanaftailéin-1-sulfónach, agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

16279-54-2/5610-64-0

240-379-1/227-029-3

1324

3-[(2-nítri-4-(trífhluaraimeitil)feiniol]aimínea]próipéin-1,2-dé-ól (HC Yellow Uimh. 6) agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

104333-00-8

 

1325

2-[(4-Clórai-2-nítrifeinil)aimíni]eatánól (HC Yellow Uimh. 12) agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

59320-13-7

 

1326

3-[[4-[(2-Hiodrocsa-eitil)Meitiolaimíni]-2-Nítrifeinil]Aimínea]-1,2-Próipéindé-ól agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

173994-75-7/102767-27-1

 

1327

3-[[4-[Eitil(2-Hiodrocsa-eitiol)Aimíni]-2-Nítrifeinil]Aimíni]-1,2-Próipéindé-ól agus a shalainn, agus é in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

114087-41-1/114087-42-2

 

1328

Eatánaiminiam, N-[4-[[(4-(dé-eitilaimíni)feinil][4-eitiolaimíni)-1-naftaileinil]meitiléin]-2,5-cioglaiheicsidhé-éin-1-ilidéin)-N-eitil- agus a salainn, agus í in úsáid mar shubstaint i dtáirgí chun gruaig a ruaimniú

2390-60-5

219-232-0


(1)  IO L 159, 29.6.1996, lch. 1.

(2)  Modified INNM-name.

(3)  IO L 273, 10.10.2002, lch. 1.

(4)  Féach uimhir thagartha 364 in Iarscríbhinn II don chomhábhar aonair.

(5)  Féach uimhir thagartha 413 in Iarscríbhinn II don chomhábhar aonair.


IARSCRÍBHINN III

LIOSTA SUBSTAINTÍ A BHFUIL COSC ORTHU I DTÁIRGÍ COSMAIDEACHA ACH AMHÁIN FAOI RÉIR NA SRIANTA ARNA LEAGAN SÍOS

Uimhir thagartha

Sainaithint subtaintí

Srianta

Foclaíocht na gcoinníollacha úsáide agus na rabhadh

Ainm ceimiceach/INN

Ainm Coiteann i nGluais na gComhábhar

Uimhir CAS

Uimhir CE

Cinéal táirge, baill den chorp

Uastiúchan in ullmhóid atá réidh le húsáid

Eile

a

b

c

d

e

f

g

h

i

1a

Aigéad bórach, bóráití agus teitreabóráití seachas substaint Uimh. 1184 in Iarscríbhinn II

Aigéad bórach

10043-35-3/11113-50-1

233-139-2/234-343-4

(a)

Talc

(a)

5 % (mar aigéad bórach)

(a)

Ná húsáidtear i dtáirgí do pháistí faoi bhun 3 bliana d'aois

Ná húsáidtear ar chraiceann scafa nó ghreannaithe má tá tiúchan na mbóráití saora intuaslagtha níos mó ná 1,5 % (mar aigéad bórach)

(a)

Ná húsáidtear do pháistí faoi bhun 3 bliana d'aois

Ná húsáidtear ar chraiceann scafa nó ghreannaithe

 

 

 

 

 

(b)

Táirgí don bhéal

(a)

0,1 % (mar aigéad bórach)

(b)

Ná húsáidtear i dtáirgí do pháistí faoi bhun 3 bliana d'aois

(b)

Ná slogtar

Ná húsáidtear do pháistí faoi bhun 3 bliana d'aois

 

 

 

 

 

(c)

Táirgí eile (seachas táirgí folctha agus táirgí chun gruaig a thonnadh)

(c)

3 % (mar aigéad bórach)

(c)

Ná húsáidtear i dtáirgí do pháistí faoi bhun 3 bliana d'aois

Ná húsáidtear ar chraiceann scafa nó ghreannaithe má tá tiúchan na mbóráití saora intuaslagtha níos mó ná 1,5 % (mar aigéad bórach)

(c)

Ná húsáidtear do pháistí faoi bhun 3 bliana d'aois

Ná húsáidtear ar chraiceann scafa nó ghreannaithe

1b

Teitreabóráití, féach faoi 1a freisin

 

 

 

(a)

Táirgí folctha

(a)

18 % (mar aigéad bórach)

(a)

Ná húsáidtear i dtáirgí do pháistí faoi bhun 3 bliana d'aois

(a)

Ná húsáidtear do pháistí faoi bhun 3 bliana d'aois

(b)

Táirgí don ghruaig

(a)

8 % (mar aigéad bórach)

 

(b)

Sruthlaigh go maith

2a

Aigéad tiaigliocólach agus a shalainn

Aigéad tiaigliocólach

68-11-1

200-677-4

(a)

Táirgí don ghruaig:

8 %

Úsáid ghinearálta

réidh le húsáid pH 7 go dtí 9.5

Coinníollacha úsáide

(a), (b), (c):

Seachain teagmháil leis na súile

I gcás teagmhála leis na súile, sruthlaigh láithreach le neart uisce agus faigh comhairle leighis

(a) (c):

Caith lámhainní oiriúnacha

Rabhaidh:

(a) (b) (c)

Tá tiaigliocóláit sa táirge seo

Lean na treoracha

Coimeád as rochtain ag leanaí.

(a)Úsáid ghairmiúil amháin

11 %

Úsáid ghairmiúil

réidh le húsáid pH 7 go dtí 9.5

(b)

Loimicí

5 %

réidh le húsáid pH 7 go dtí 12.7

(c)

Táirgí sruthlaithe don ghruaig

2 %

Ríomhtar na céatadáin a luaitear thuas mar aigéad thiaigliocólach

réidh le húsáid pH 7 go dtí 9.5