22.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 342/59


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009

ze dne 30. listopadu 2009

o kosmetických přípravcích

(přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (3) byla několikrát podstatně změněna. Vzhledem k novým změnám by uvedená směrnice měla být v tomto konkrétním případě z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti přepracována a vydána v jediném znění.

(2)

Nařízení je vhodným právním nástrojem, neboť stanoví jasná a podrobná pravidla, jež nenechávají prostor pro rozdílné provedení jednotlivými členskými státy. Nařízení navíc zajistí, že právní požadavky budou v celém Společenství provedeny současně.

(3)

Cílem tohoto nařízení je zjednodušení postupů a úprava terminologie, které povedou ke snížení administrativní zátěže a k odstranění nejasností. Dále toto nařízení posiluje některé prvky předpisového rámce pro kosmetické přípravky, jako například kontrolu trhu, s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví.

(4)

Toto nařízení komplexně harmonizuje pravidla ve Společenství s cílem dosáhnout vnitřního trhu s kosmetickými přípravky a současně zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví.

(5)

Environmentální obavy, které mohou vzbuzovat látky používané v kosmetických přípravcích, jsou zohledněny prostřednictvím použití nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (4), které umožňuje posouzení bezpečnosti z hlediska životního prostředí v různých odvětvích.

(6)

Toto nařízení se vztahuje pouze na kosmetické přípravky, a nikoli na léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo biocidní přípravky. Toto vymezení vyplývá zejména z podrobné definice kosmetických přípravků, která se vztahuje k oblastem jejich aplikace i k účelům jejich použití.

(7)

Posouzení toho, zda se jedná o kosmetický přípravek, se musí zakládat na posouzení případ od případu, při němž se přihlédne k veškerým vlastnostem přípravku. Kosmetickými přípravky mohou být krémy, emulze, pleťové lotiony, gely a oleje na kůži, pleťové masky, základy s obsahem pigmentů (tekutiny, pasty, pudry), pudry pro líčení, pudry po koupeli, hygienické pudry, toaletní mýdla, deodorační mýdla, parfémy, toaletní vody a kolínské vody, přípravky do koupele a do sprchy (soli, pěny, oleje, gely), depilační přípravky, deodoranty a antiperspiranty, přípravky pro barvení vlasů, přípravky pro zvlnění, rovnání a fixaci vlasů, přípravky pro formování účesu, vlasové čisticí přípravky (lotiony, pudry, šampony), vlasové kondicionéry (lotiony, krémy, oleje), kadeřnické přípravky (tužidla, laky, brilantiny), přípravky pro holení (krémy, pěny, vody po holení), přípravky pro líčení a odličování, přípravky určené pro aplikaci na rty, přípravky pro péči o zuby a dutinu ústní, přípravky pro péči o nehty a pro úpravu nehtů, přípravky pro vnější intimní hygienu, přípravky na opalování, samoopalovací přípravky, přípravky pro zesvětlení kůže a přípravky proti vráskám.

(8)

Komise by měla vymezit kategorie kosmetických přípravků, které jsou pro uplatňování tohoto nařízení relevantní.

(9)

Kosmetické přípravky by měly být za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití bezpečné. Zejména by z hodnocení rizik a prospěšnosti neměla vyplynout přípustnost rizika pro lidské zdraví.

(10)

Obchodní úprava kosmetického přípravku, zejména pokud jde o jeho formu, pach, barvu, vzhled, balení, označení, objem či velikost, by neměla ohrozit zdraví a bezpečnost spotřebitelů tím, že by došlo k záměně s potravinami, v souladu se směrnicí Rady 87/357/EHS ze dne 25. června 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výrobků, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná, a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů (5).

(11)

Za účelem stanovení jasné odpovědnosti by měla být pro každý kosmetický přípravek určena odpovědná osoba usazená ve Společenství.

(12)

Zajištění sledovatelnosti kosmetického přípravku v celém dodavatelském řetězci přispívá ke zjednodušení a větší účinnosti dozoru nad trhem. Účinný systém sledovatelnosti zjednodušuje úlohu orgánů dozoru nad trhem při dohledávání hospodářských subjektů.

(13)

Je nutné určit, za jakých podmínek má být distributor považován za odpovědnou osobu.

(14)

Pojem distributora zahrnuje všechny právnické nebo fyzické osoby ve velkoobchodě i maloobchodě v rámci přímého prodeje spotřebitelům. Povinnosti distributora by proto měly být přizpůsobeny konkrétní úloze a činnosti každého z těchto subjektů.

(15)

Evropský kosmetický průmysl je jednou z průmyslových činností dotčenou paděláním, což může zvýšit rizika pro lidské zdraví. Členské státy by měly věnovat zvýšenou pozornost uplatňování horizontálních právních předpisů a opatření Společenství, které se týkají padělaných výrobků v oblasti kosmetických přípravků, například nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo (6), a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (7). Kontroly na trhu představují účinný nástroj pro identifikaci přípravků, které neodpovídají požadavkům tohoto nařízení.

(16)

Aby byla zajištěna bezpečnost kosmetických přípravků uváděných na trh, měly by být vyráběny v souladu se správnou výrobní praxí.

(17)

Pro účely účinného dozoru nad trhem by měla být informační dokumentace k přípravku snadno přístupná na jediné adrese ve Společenství pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází.

(18)

Aby byly výsledky neklinických studií bezpečnosti prováděných za účelem posouzení bezpečnosti kosmetického přípravku porovnatelné a vysoce kvalitní, měly by být v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství.

(19)

Mělo by být vyjasněno, které informace musí být zpřístupněny příslušným orgánům. Tyto informace by měly zahrnovat veškeré nezbytné údaje týkající se identifikace, jakosti, bezpečnosti pro lidské zdraví a udávaných účinků kosmetického přípravku. Informace o přípravku by měly zahrnovat zvláště zprávu o bezpečnosti kosmetického přípravku dokládající, že bylo provedeno posouzení bezpečnosti.

(20)

K zajištění jednotného uplatňování a kontroly omezení pro jednotlivé látky by měly být odběr vzorků a analýza prováděny opakovatelným a standardizovaným způsobem.

(21)

Pojem „směs“ vymezený v tomto nařízení by měl mít stejný význam jako pojem „přípravek“ používaný v dřívějších právních předpisech Společenství.

(22)

Z důvodů účinného dozoru nad trhem by měly být určité informace o kosmetickém přípravku uváděném na trh oznamovány příslušným orgánům.

(23)

S cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě obtíží by měly být potřebné informace o složení přípravku zaslány toxikologickým střediskům a obdobným subjektům, pokud byla taková střediska členskými státy za tímto účelem zřízena.

(24)

V zájmu snížení administrativní zátěže na minimum by měly být informace oznamované příslušným orgánům, toxikologickým střediskům a obdobným subjektům zasílány ve Společenství centrálně prostřednictvím elektronického rozhraní.

(25)

V zájmu zajištění plynulého přechodu na nové elektronické rozhraní by mělo být hospodářským subjektům umožněno oznámit informace požadované v souladu s tímto nařízením přede dnem jeho použitelnosti.

(26)

Obecná zásada odpovědnosti výrobce nebo dovozce za bezpečnost výrobku by měla být doplněna omezeními pro některé látky uvedené v přílohách II a III. Kromě toho by měly být látky, které jsou určeny pro použití jako barviva, konzervační přísady a filtry ultrafialového záření, uvedeny v přílohách IV, V a VI, má-li být takovéto jejich použití povoleno.

(27)

S cílem zabránit nejasnostem by mělo být upřesněno, že seznam povolených barviv obsažený v příloze IV zahrnuje pouze látky barvící pomocí absorpce a odrazu světla, a nikoli látky barvící pomocí fotoluminiscence, interference nebo chemické reakce.

(28)

Pokud jde o otázky bezpečnosti, měla by příloha IV, která v současné době zahrnuje pouze přípravky pro barvení kůže, zahrnovat poté, co Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (VVBS), zřízený rozhodnutím Komise 2008/721/ES ze dne 5. září 2008 o zřízení poradní struktury vědeckých výborů a odborníků v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí (8), provede posouzení rizik těchto látek, rovněž přípravky pro barvení vlasů. Komise by proto měla mít možnost zahrnout přípravky pro barvení vlasů do oblasti působnosti uvedené přílohy prostřednictvím postupu projednávání ve výboru.

(29)

Je možné, že s dalším rozvojem technologií se budou v kosmetických přípravcích více používat nanomateriály. K zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele, volného pohybu zboží a právní jistoty pro výrobce je nezbytné stanovit jednotnou definici nanomateriálů na mezinárodní úrovni. Společenství by mělo na příslušných mezinárodních fórech usilovat o dosažení dohody na znění této definice. Pokud k uzavření takové dohody dojde, měla by být definice nanomateriálů v tomto nařízení příslušně upravena.

(30)

V současné době jsou informace o rizicích spojených s nanomateriály nedostatečné. Za účelem lepšího posouzení bezpečnosti nanomateriálů by měl VVBS ve spolupráci s příslušnými institucemi vydat pokyny týkající se metod testování, jež budou brát v úvahu specifické vlastnosti nanomateriálů.

(31)

Komise by měla s ohledem na vědecký pokrok ustanovení týkající se nanomateriálů pravidelně přezkoumávat.

(32)

Vzhledem k nebezpečným vlastnostem látek klasifikovaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (9) jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR), kategorií 1A, 1B a 2, by mělo být jejich použití v kosmetických přípravcích zakázáno. Jelikož však určitá nebezpečná vlastnost látky nemusí vždy nutně představovat riziko, měla by existovat možnost povolit použití látek klasifikovaných jako látky CMR 2, pokud je VVBS z hlediska expozice a koncentrace shledal bezpečnými pro použití v kosmetických přípravcích a pokud Komise jejich použití upravila v přílohách tohoto nařízení. Co se týče látek klasifikovaných jako látky CMR 1A nebo 1B, mělo by být ve výjimečných případech, kdy tyto látky odpovídají požadavkům na bezpečnost potravin, mimo jiné v souvislosti s jejich přirozeným výskytem v potravinách, a neexistují-li vhodné alternativní látky, možné používat tyto látky v kosmetických přípravcích, shledá-li VVBS takové použití bezpečným. Jsou-li tyto podmínky splněny, měla by Komise upravit příslušné přílohy tohoto nařízení do patnácti měsíců od klasifikace daných látek jako látek CMR 1A nebo 1B v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008. VVBS by měl tyto látky průběžně přezkoumávat.

(33)

Při posuzování bezpečnosti látek, především těch, které jsou klasifikovány jako CMR 1A nebo 1B, by se měla brát v úvahu celková expozice těmto látkám pocházejícím ze všech zdrojů. Pro osoby posuzující bezpečnost je zároveň nezbytné, aby pro vypracovávání a používání těchto odhadů celkové expozice existoval harmonizovaný přístup. Komise by proto měla v úzké spolupráci s VVBS, Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA), Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a dalšími zúčastněnými subjekty naléhavě provést přezkum a vydat pokyny k vypracovávání a používání odhadů celkové expozice u těchto látek.

(34)

Posouzení VVBS týkající se použití látek klasifikovaných jako CMR 1A a 1B v kosmetických přípravcích by mělo rovněž zohledňovat expozici těmto látkám u zranitelných skupin obyvatel, jako jsou děti mladší tří let, starší osoby, kojící ženy a osoby s narušenou imunitou.

(35)

VVBS by měl tam, kde je to na místě, vydávat stanoviska k bezpečnosti používání nanomateriálů v kosmetických přípravcích. Tato stanoviska by se měla zakládat na úplných informacích zpřístupněných odpovědnou osobou.

(36)

Opatření Komise a členských států v oblasti ochrany lidského zdraví by se měla zakládat na zásadě předběžné opatrnosti.

(37)

V zájmu zajištění bezpečnosti výrobků by měly být zakázané látky přijatelné ve stopovém množství, pouze pokud je to při správné výrobní praxi technologicky nevyhnutelné a pokud je výrobek bezpečný.

(38)

Protokol o ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat, připojený ke Smlouvě, stanoví, že Společenství a členské státy mají při provádění politik Společenství, mimo jiné v oblasti vnitřního trhu, brát plně v úvahu požadavky na dobré životní podmínky zvířat.

(39)

Směrnice Rady 86/609/EHS ze dne 24. listopadu 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely (10) stanovila společná pravidla pro používání zvířat pro pokusné účely ve Společenství a podmínky, za kterých musí být takové pokusy na území členských států prováděny. Zejména článek 7 uvedené směrnice požaduje, aby byly pokusy na zvířatech nahrazeny alternativními metodami, pokud existují a jsou z vědeckého hlediska vyhovující.

(40)

Bezpečnost kosmetických přípravků a jejich přísad může být zajištěna i použitím alternativních metod, které nemusí být použitelné pro všechna použití chemických přísad. Použití takových metod v celém kosmetickém průmyslu by tedy mělo být podporováno a mělo by být zajištěno jejich přijetí na úrovni Společenství, pokud poskytují rovnocennou úroveň ochrany spotřebitelů.

(41)

Bezpečnost konečných kosmetických přípravků lze zajistit již na základě znalosti bezpečnosti přísad, které obsahují. Měl by být tedy stanoven zákaz provádění zkoušek konečných kosmetických přípravků na zvířatech. Použití zkušebních metod i postupů posuzování relevantních dostupných údajů, včetně použití extrapolace dat a přístupu založeného na průkaznosti důkazů, které nevyužívají pro posouzení bezpečnosti konečných kosmetických přípravků pokusy na zvířatech, a to zejména malými a středními podniky, by mohly usnadnit pokyny Komise.

(42)

Postupně bude možné zajistit bezpečnost přísad používaných v kosmetických přípravcích použitím alternativních metod, které nevyužívají pokusů na zvířatech, validovaných na úrovni Společenství nebo schválených jako vědecky validované Evropským střediskem pro validaci alternativních metod (ECVAM), a to s patřičným ohledem na rozvoj validace v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Po konzultaci s VVBS o použitelnosti validovaných alternativních metod v oblasti kosmetických přípravků by měla Komise neprodleně zveřejnit validované nebo schválené metody uznané jako použitelné pro takové přísady. S cílem dosáhnout nejvyššího možného stupně ochrany zvířat by měla být stanovena lhůta pro zavedení zákazu s konečnou platností.

(43)

Komise stanovila harmonogramy lhůt pro zákaz prodeje kosmetických přípravků, přípravků v jejich konečném složení, přísad nebo kombinací přísad, které byly zkoušeny na zvířatech, a lhůt pro zákaz každé v současné době používané zkoušky prováděné na zvířatech do 11. března 2009. S ohledem na zkoušení toxicity po opakované dávce, toxicity pro reprodukci a toxikokinetiky je však vhodné, aby byl pro zákaz prodeje kosmetických přípravků, u nichž se tyto zkoušky používají, stanoven jako konečný termín 11. březen 2013. Na základě výročních zpráv by měla být Komise zmocněna upravit harmonogramy v mezích výše uvedených maximálních lhůt.

(44)

Lepší koordinace zdrojů na úrovni Společenství přispěje k rozvoji vědeckých poznatků nezbytných pro vývoj alternativních metod. Za tímto účelem je nezbytné, aby Společenství ve svém úsilí pokračovalo a zvyšovalo je a přijalo opatření nezbytná pro podporu výzkumu a vývoje nových alternativních metod, které nevyužívají pokusů na zvířatech, zejména v rámci svých rámcových výzkumných programů.

(45)

Mělo by být podporováno, aby třetí země uznávaly alternativní metody vyvinuté ve Společenství. Ve snaze dosáhnout tohoto cíle by měly Komise a členské státy přijmout všechna vhodná opatření k usnadnění přijímání takových metod na úrovni OECD. Komise by také měla v rámci dohod o spolupráci Evropského společenství usilovat o to, aby dosáhla uznávání výsledků zkoušek bezpečnosti prováděných ve Společenství alternativními metodami, a tak zajistit, aby nebylo bráněno vývozu kosmetických přípravků, u nichž byly takové metody použity, a zamezit nebo vyloučit, aby třetí země požadovaly opakování takových zkoušek na zvířatech.

(46)

Je potřebná větší transparentnost, pokud jde o přísady používané v kosmetických přípravcích. Této transparentnosti by mělo být dosaženo uvedením přísad použitých v kosmetickém přípravku na jeho vnějším obalu. Není-li z praktických důvodů možné uvést přísady na vnějším obalu, měly by být tyto údaje přiloženy tak, aby k nim měl spotřebitel přístup.

(47)

Komise by měla vypracovat seznam názvů přísad podle společné nomenklatury s cílem zajistit jednotné označování a usnadnit identifikaci přísad v kosmetických přípravcích. Tento seznam by neměl být určen k tomu, aby sloužil jako výlučný seznam látek používaných v kosmetických přípravcích.

(48)

Za účelem informování spotřebitelů by měly být na kosmetických přípravcích uvedeny přesné a snadno srozumitelné údaje o jejich trvanlivosti. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé by měli být informováni o datu, do nějž příslušný kosmetický přípravek plní svou původní funkci a zůstává bezpečný, je důležité znát datum minimální trvanlivosti, tj. datum, do kterého by měl být přípravek nejlépe použit. Je-li minimální trvanlivost delší než 30 měsíců, měl by být spotřebitel informován, po jakou dobu po otevření může být kosmetický přípravek používán, aniž by došlo k jakékoli újmě na zdraví spotřebitele. Tento požadavek by však neměl platit v případech, kdy pojem trvanlivosti po otevření nemá význam, tj. v případě přípravků k jednorázovému použití, přípravků, u nichž nehrozí zkažení, a přípravků, které se neotevírají.

(49)

VVBS označil mnohé látky za látky, které mohou způsobovat alergické reakce, a bude nezbytné omezit jejich používání nebo stanovit pro jejich používání určité podmínky. S cílem zajistit, aby byli spotřebitelé náležitě informováni, by měly být tyto látky uváděny na seznamu přísad a spotřebitelé by měli být na jejich přítomnost upozorněni. Tato informace by měla zlepšit diagnostiku kontaktních alergií u spotřebitelů a měla by jim umožnit vyhnout se použití kosmetických přípravků, které nesnášejí. Mělo by se zvážit, zda by pro látky, které mohou způsobovat alergii u významné části obyvatelstva, neměla být přijata další omezující opatření, jako je zákaz nebo omezení koncentrací.

(50)

Při posuzování bezpečnosti kosmetických přípravků by mělo být umožněno vzít v úvahu výsledky posouzení rizik, která byla provedena v jiných relevantních oblastech. Použití těchto údajů by mělo být náležitě podloženo a odůvodněno.

(51)

Spotřebitel by měl být chráněn před zavádějícími tvrzeními týkajícími se účinnosti a dalších vlastností kosmetických přípravků. Použije se zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu (11). Komise by měla dále ve spolupráci s členskými státy vymezit společná kritéria týkající se konkrétních tvrzení o kosmetických přípravcích.

(52)

Mělo by být umožněno uvádět na kosmetickém přípravku tvrzení, že v souvislosti s jeho vývojem nebyly prováděny žádné pokusy na zvířatech. Komise po konzultaci s členskými státy vypracovala pokyny s cílem zajistit, aby byla používána společná kritéria při uplatňování takového tvrzení a aby bylo dosaženo jeho jednotného výkladu, a zejména aby taková tvrzení neuváděla spotřebitele v omyl. Při vypracovávání pokynů Komise zohlednila rovněž názory řady malých a středních podniků, které tvoří většinu výrobců nepoužívajících pokusy na zvířatech, příslušných nevládních organizací a potřebu spotřebitelů prakticky rozlišovat mezi přípravky podle toho, zda byly zkoušeny na zvířatech.

(53)

Kromě informací uvedených na etiketě by měli mít spotřebitelé možnost vyžádat si od odpovědné osoby určité informace o přípravku, jež jim umožní učinit informovanou volbu.

(54)

Je nezbytný účinný dozor nad trhem, aby bylo zajištěno dodržování ustanovení tohoto nařízení. Za tímto účelem by měly být oznamovány závažné nežádoucí účinky a příslušné orgány by měly mít možnost vyžádat si od odpovědné osoby seznam kosmetických přípravků obsahujících látky, které vyvolaly vážné pochybnosti, pokud jde o bezpečnost.

(55)

Tímto nařízením není dotčena možnost členských států upravit v souladu s právem Společenství případy, kdy zdravotníci nebo spotřebitelé informují o závažných nežádoucích účincích příslušné orgány členských států.

(56)

Tímto nařízením není dotčena možnost členských států upravit v souladu s právem Společenství otázku usazování hospodářských subjektů působících v oblasti kosmetických přípravků.

(57)

Pro případ nesplnění požadavků tohoto nařízení by měl existovat jasný a účinný postup pro stažení přípravků z trhu nebo z oběhu. Tento postup by měl být v rámci možností založen na stávajících pravidlech Společenství týkajících se nebezpečného zboží.

(58)

Pokud jde o kosmetické přípravky, které by mohly ohrozit lidské zdraví, přestože vyhovují ustanovením tohoto nařízení, měl by být zaveden ochranný postup.

(59)

V zájmu jednotného uplatňování tohoto nařízení by Komise měla poskytnout údaje o tom, jak má být vykládán a uplatňován pojem vážného rizika.

(60)

V zájmu dodržování zásad řádné správní praxe by měla být veškerá rozhodnutí příslušného orgánu v rámci dozoru nad trhem náležitě odůvodněna.

(61)

Zajištění účinné kontroly trhu vyžaduje vysokou míru správní spolupráce mezi příslušnými orgány. To se týká především vzájemné pomoci při ověřování informační dokumentace k přípravku, která se nachází v jiném členském státě.

(62)

Komisi by měl být nápomocen VVBS jakožto nezávislý subjekt pro posuzování rizik.

(63)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (12).

(64)

Zejména je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení příloh tohoto nařízení technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(65)

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přijetí některých opatření, která se týkají CMR, nanomateriálů a případných rizik pro lidské zdraví, postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

(66)

Členské státy by měly stanovit sankce za porušení tohoto nařízení a zajistit jejich uplatňování. Stanovené sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(67)

Hospodářské subjekty, členské státy i Komise potřebují dostatečnou dobu k tomu, aby se přizpůsobily změnám, které zavádí toto nařízení. Pro toto přizpůsobení by proto mělo být stanoveno přiměřené přechodné období. Má-li se však zajistit plynulý přechod, měly by mít hospodářské subjekty možnost uvádět na trh kosmetické přípravky, které jsou v souladu s tímto nařízením, již před uplynutím tohoto přechodného období.

(68)

Má-li se zvýšit bezpečnost kosmetických přípravků a posílit dozor nad trhem, měly by kosmetické přípravky uváděné na trh po dni použitelnosti tohoto nařízení splňovat požadavky v něm stanovené týkající se posuzování bezpečnosti, informační dokumentace k přípravku a oznamování, a to i tehdy, pokud obdobné povinnosti již splnily podle směrnice 76/768/EHS.

(69)

Směrnice 76/768/EHS by měla být zrušena. V zájmu zajištění náležitého lékařského ošetření v případě obtíží a v zájmu zajištění dozoru nad trhem by však měly být informace, které byly získány v souladu s čl. 7 odst. 3 a čl. 7a odst. 4 směrnice 76/768/EHS, týkající se kosmetických přípravků uchovávány příslušnými orgány po určitou dobu, přičemž informace uchovávané odpovědnou osobou by měly zůstat přístupné po stejné období.

(70)

Tímto nařízením by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v části B přílohy IX ve vnitrostátním právu.

(71)

Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž dosažení vnitřního trhu a zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví na základě souladu kosmetických přípravků s požadavky stanovenými tímto nařízením, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu rozsahu tohoto opatření lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Oblast působnosti a cíl

Toto nařízení stanoví pravidla, jež musí splňovat veškeré kosmetické přípravky dodávané na trh, s cílem zajistit fungování vnitřního trhu a vysokou úroveň ochrany lidského zdraví.

Článek 2

Definice

1.   Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„kosmetickým přípravkem“ jakákoli látka nebo směs určená pro styk s vnějšími částmi lidského těla (pokožkou, vlasovým systémem, nehty, rty, vnějšími pohlavními orgány) nebo se zuby a sliznicemi ústní dutiny, výhradně nebo převážně za účelem jejich čištění, parfemace, změny jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich udržování v dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů;

b)

„látkou“ chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním procesem, včetně všech přídatných látek nezbytných k uchování jeho stability a všech nečistot vznikajících v použitém procesu, avšak s vyloučením všech rozpouštědel, která lze oddělit bez ovlivnění stability látky nebo změny jejího složení;

c)

„směsí“ směs nebo roztok složený ze dvou nebo více látek;

d)

„výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí kosmetický přípravek nebo která si dala kosmetický přípravek navrhnout nebo vyrobit a nabízí jej na trhu pod svým jménem nebo ochrannou známkou;

e)

„distributorem“ fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském řetězci, která není výrobcem ani dovozcem a která kosmetický přípravek dodává na trh Společenství;

f)

„konečným uživatelem“ spotřebitel nebo profesionál používající kosmetický přípravek;

g)

„dodáním na trh“ dodání kosmetického přípravku k distribuci, spotřebě nebo použití na trhu Společenství při obchodní činnosti, ať už za úplatu nebo zdarma;

h)

„uvedením na trh“ první dodání kosmetického přípravku na trh Společenství;

i)

„dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která uvádí na trh Společenství kosmetický přípravek ze třetí země;

j)

„harmonizovanou normou“ norma přijatá jedním z evropských normalizačních orgánů uvedených v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (13) na základě žádosti Komise v souladu s článkem 6 uvedené směrnice;

k)

„nanomateriálem“ nerozpustný nebo bioperzistentní a záměrně vyrobený materiál o jednom nebo více vnějších rozměrech nebo s vnitřní strukturou v řádu od 1 do 100 nm;

l)

„konzervační přísadou“ látka, která je výhradně nebo převážně určena k potlačení růstu mikroorganismů v kosmetickém přípravku;

m)

„barvivem“ látka, která je výhradně nebo převážně určena k obarvení kosmetického přípravku, celého těla nebo některých jeho částí prostřednictvím absorpce nebo odrazu viditelného světla; za barviva se považují rovněž prekursory oxidačních barev na vlasy;

n)

„filtrem ultrafialového záření“ látka, která je výhradně nebo převážně určena k ochraně kůže před určitým ultrafialovým zářením prostřednictvím absorpce, odrazu nebo rozptýlení tohoto záření;

o)

„nežádoucím účinkem“ odezva nepříznivá pro lidské zdraví, kterou lze přičíst běžnému nebo rozumně předvídatelnému použití konkrétního kosmetického přípravku;

p)

„závažným nežádoucím účinkem“ nežádoucí účinek, který vede k dočasné nebo trvalé funkční neschopnosti, zdravotnímu postižení, hospitalizaci, vrozeným anomáliím, bezprostřednímu ohrožení života nebo úmrtí;

q)

„stažením z trhu“ opatření, jehož cílem je zabránit tomu, aby byl kosmetický přípravek, který se nachází v dodavatelském řetězci, dodán na trh;

r)

„stažením z oběhu“ opatření, jehož cílem je navrácení kosmetického přípravku, který již byl dodán konečnému uživateli;

s)

„rámcovým složením“ složení, které uvádí kategorie nebo funkce přísad a jejich maximální koncentrace v kosmetickém přípravku nebo v němž se uvádí relevantní kvantitativní a kvalitativní informace ve všech případech, kdy se na kosmetický přípravek toto složení nevztahuje nebo se na něj vztahuje pouze částečně. Komise poskytne údaje pro stanovení rámcového složení a pravidelně je přizpůsobuje technickému a vědeckému pokroku.

2.   Pro účely odst. 1 písm. a) se za kosmetický přípravek nepovažuje látka nebo směs určená k požití, vdechování, injekční aplikaci nebo k implantaci do lidského těla.

3.   Vzhledem k různým definicím nanomateriálů, které zveřejnily různé orgány, a k neustálému vědeckému a technickému pokroku v oblasti nanotechnologií Komise upraví a přizpůsobí definici uvedenou v odst. 1 písm. k) tak, aby se zajistil její soulad s vědeckým a technickým pokrokem a s definicemi následně přijatými na mezinárodní úrovni. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 32 odst. 3.

KAPITOLA II

BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, VOLNÝ POHYB

Článek 3

Bezpečnost

Kosmetický přípravek dodávaný na trh musí být bezpečný pro lidské zdraví, je-li používán za obvyklých nebo rozumně předvídatelných podmínek použití, s přihlédnutím zejména

a)

k obchodní úpravě, včetně souladu se směrnicí 87/357/EHS;

b)

k označení;

c)

k návodu k použití a likvidaci;

d)

k jakýmkoli dalším údajům nebo informacím poskytnutým odpovědnou osobou definovanou v článku 4.

Uvedení upozornění nezprošťuje osoby definované v článcích 2 a 4 povinnosti dodržet ostatní požadavky stanovené tímto nařízením.

Článek 4

Odpovědná osoba

1.   Na trh smějí být uváděny pouze kosmetické přípravky, pro něž je ve Společenství určena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba.

2.   Odpovědná osoba zajišťuje soulad každého kosmetického přípravku uvedeného na trh s příslušnými požadavky stanovenými v tomto nařízení.

3.   Pro kosmetický přípravek vyráběný ve Společenství, který se následně nevyváží a nedováží zpět do Společenství, je odpovědnou osobou výrobce usazený ve Společenství.

Výrobce může formou písemného pověření určit jako odpovědnou osobu osobu usazenou ve Společenství, která toto pověření písemně přijme.

4.   Je-li výrobce kosmetického přípravku, který je vyráběn ve Společenství a který se následně nevyváží a nedováží zpět do Společenství, usazen mimo Společenství, určí formou písemného pověření jako odpovědnou osobu osobu usazenou ve Společenství, která toto pověření písemně přijme.

5.   Pro konkrétní dovážený kosmetický přípravek je odpovědnou osobou každý dovozce, který jej uvádí na trh.

Dovozce může formou písemného pověření určit jako odpovědnou osobu osobu usazenou ve Společenství, která toto pověření písemně přijme.

6.   Distributor je odpovědnou osobou v případě, že uvádí kosmetický přípravek na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo že upraví přípravek na trh již uvedený tak, že to může ovlivnit jeho soulad s platnými požadavky.

Překlad informací o kosmetickém přípravku, který je na trh již uveden, není považován za úpravu přípravku, která by mohla ovlivnit jeho soulad s platnými požadavky tohoto nařízení.

Článek 5

Povinnosti odpovědné osoby

1.   Odpovědné osoby zajišťují soulad s články 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18, s čl. 19 odst. 1, 2 a 5 a s články 20, 21, 23 a 24.

2.   Odpovědné osoby, které se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že kosmetický přípravek, který uvedly na trh, není v souladu s tímto nařízením, přijmou okamžitě nápravná opatření nezbytná k uvedení přípravku do souladu nebo případně k jeho stažení z trhu nebo z oběhu.

Pokud navíc kosmetický přípravek představuje riziko pro lidské zdraví, neprodleně o tom odpovědné osoby informují příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž přípravek dodávaly na trh, a členských států, v nichž je informační dokumentace k přípravku snadno přístupná, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

3.   Odpovědné osoby spolupracují s těmito orgány na jejich žádost na jakýchkoli opatřeních, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná kosmetickými přípravky, které dodaly na trh. Odpovědné osoby předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody konkrétních aspektů přípravku v jazyce, kterému tento orgán snadno rozumí.

Článek 6

Povinnosti distributorů

1.   V rámci svých činností jednají distributoři při dodávání kosmetických přípravků na trh s náležitou péčí, pokud jde o platné požadavky.

2.   Distributoři před dodáním kosmetického přípravku na trh ověří,

zda se v označení nacházejí údaje stanovené v čl. 19 odst. 1 písm. a), e) a g) a odst. 3 a 4,

zda jsou splněny jazykové požadavky stanovené v čl. 19 odst. 5,

zda neuplynulo datum minimální trvanlivosti uvedené případně podle čl. 19 odst. 1.

3.   Domnívají-li se distributoři nebo mají-li důvod se domnívat, že

kosmetický přípravek není v souladu s požadavky stanovenými tímto nařízením, mohou jej dodávat na trh pouze po jeho uvedení do souladu s platnými požadavky;

kosmetický přípravek, který dodali na trh, není v souladu s tímto nařízením, ujistí se, že byla přijata nápravná opatření nezbytná k uvedení přípravku do souladu nebo případně k jeho stažení z trhu nebo z oběhu.

Pokud navíc kosmetický přípravek představuje riziko pro lidské zdraví, neprodleně o tom informují odpovědnou osobu a příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž přípravek dodávali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

4.   Distributoři zajistí, aby v době, kdy nesou za přípravek odpovědnost, skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly jeho soulad s požadavky stanovenými tímto nařízením.

5.   Distributoři spolupracují s příslušnými orgány na jejich žádost na jakýchkoli opatřeních, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná přípravky, které dodali na trh. Distributoři zejména předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody přípravku s požadavky uvedenými v odstavci 2 v jazyce, kterému tento orgán snadno rozumí.

Článek 7

Identifikace v rámci dodavatelského řetězce

Na žádost příslušného orgánu musí

odpovědné osoby identifikovat distributory, jimž kosmetický přípravek dodávají,

distributor identifikovat distributora nebo odpovědnou osobu, kteří mu kosmetický přípravek dodali, a distributory, kterým tento přípravek dodal.

Tato povinnost platí po dobu tří let poté, co byla dotyčná šarže kosmetického přípravku dodána distributorovi.

Článek 8

Správná výrobní praxe

1.   Při výrobě kosmetických přípravků musí být dodržována správná výrobní praxe, aby byl zajištěn soulad s cíli článku 1.

2.   Má se za to, že správná výrobní praxe je dodržena, pokud výroba probíhá v souladu s příslušnými harmonizovanými normami, na které byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 9

Volný pohyb

Členské státy nesmějí z důvodů souvisejících s požadavky stanovenými v tomto nařízení odmítnout, zakázat nebo omezit dodání na trh kosmetických přípravků, které splňují požadavky tohoto nařízení.

KAPITOLA III

POSOUZENÍ BEZPEČNOSTI, INFORMAČNÍ DOKUMENTACE K PŘÍPRAVKU, OZNAMOVACÍ POVINNOST

Článek 10

Posouzení bezpečnosti

1.   K prokázání souladu kosmetického přípravku s článkem 3 zajistí odpovědná osoba před uvedením kosmetického přípravku na trh, aby bylo na základě příslušných informací provedeno posouzení jeho bezpečnosti a aby byla vypracována zpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku v souladu s přílohou I.

Odpovědná osoba zajistí, aby

a)

při posuzování bezpečnosti byly zohledněny předpokládané použití kosmetického přípravku a očekávaná systémová expozice jednotlivým přísadám v konečném složení;

b)

při posuzování bezpečnosti byl použit vhodný přístup založený na průkaznosti důkazů s cílem prozkoumat údaje ze všech existujících zdrojů;

c)

zpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku byla aktualizována s ohledem na dodatečné důležité informace získané po uvedení přípravku na trh.

První pododstavec se vztahuje i na kosmetické přípravky, které byly oznámeny v souladu se směrnicí 76/768/EHS.

Komise v úzké spolupráci se všemi zúčastněnými subjekty přijme vhodné pokyny, které umožní podnikům, zejména malým a středním, plnit požadavky uvedené v příloze I. Tyto pokyny se přijmou regulativním postupem podle čl. 32 odst. 2.

2.   Posouzení bezpečnosti kosmetického přípravku, jak je stanoveno v části B přílohy I, musí provádět držitel diplomu nebo jiného dokladu o dosažené kvalifikaci uděleného při ukončení vysokoškolského studia v oboru teoretické a praktické farmacie, toxikologie, lékařství nebo obdobného oboru, nebo studia uznaného členským státem za rovnocenné.

3.   Neklinické studie bezpečnosti, na které se odkazuje v posouzení bezpečnosti podle odstavce 1 a které byly provedeny po 30. červnu 1988 za účelem posouzení bezpečnosti kosmetického přípravku, musí být v souladu s právními předpisy Společenství týkajícími se zásad správné laboratorní praxe, které byly platné v době provádění studie, nebo s jinými mezinárodními normami uznanými Komisí nebo ECHA za rovnocenné.

Článek 11

Informační dokumentace k přípravku

1.   Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci. Informační dokumentace se uchovává po dobu deseti let od uvedení poslední šarže kosmetického přípravku na trh.

2.   Informační dokumentace k přípravku obsahuje tyto informace a údaje, které jsou v případě potřeby aktualizovány:

a)

popis kosmetického přípravku, jenž umožňuje snadné přiřazení informační dokumentace k danému kosmetickému přípravku;

b)

zprávu o bezpečnosti kosmetického přípravku podle čl. 10 odst. 1;

c)

popis výrobní metody a prohlášení o dodržení správné výrobní praxe podle článku 8;

d)

pokud to odůvodňuje povaha nebo účinek kosmetického přípravku, důkaz o udávaném účinku kosmetického přípravku;

e)

údaje o jakýchkoli zkouškách na zvířatech provedených výrobcem, jeho zprostředkovateli nebo dodavateli v souvislosti s vývojem nebo posouzením bezpečnosti kosmetického přípravku nebo jeho přísad, včetně jakýchkoli zkoušek na zvířatech provedených za účelem splnění právních požadavků třetích zemí.

3.   Odpovědná osoba zajistí, aby informační dokumentace k přípravku byla pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází, snadno přístupná v elektronickém nebo jiném formátu na její adrese uvedené na etiketě.

Informace obsažené v informační dokumentaci k přípravku musí být dostupné v jazyce snadno srozumitelném příslušným orgánům uvedeného členského státu.

4.   Požadavky stanovené v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku se vztahují i na kosmetické přípravky, které byly oznámeny v souladu se směrnicí 76/768/EHS.

Článek 12

Odběr vzorků a analýza

1.   Odběr vzorků a analýza kosmetických přípravků se provádějí spolehlivým a opakovatelným způsobem.

2.   Neexistují-li použitelné právní předpisy Společenství, spolehlivost a opakovatelnost se předpokládá, pokud je použitá metoda v souladu s příslušnými harmonizovanými normami, na které byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 13

Oznamovací povinnost

1.   Před uvedením kosmetického přípravku na trh předloží odpovědná osoba Komisi elektronickou cestou tyto informace:

a)

kategorii kosmetického přípravku a jeho název nebo názvy umožňující jeho konkrétní identifikaci;

b)

jméno a adresu odpovědné osoby, u které je snadno přístupná informační dokumentace k přípravku;

c)

v případě dovozu zemi původu;

d)

členský stát, ve kterém má být kosmetický přípravek uveden na trh;

e)

kontaktní údaje fyzické osoby, na kterou je možné se v případě potřeby obrátit;

f)

přítomnost látek ve formě nanomateriálů a

i)

jejich identifikaci včetně chemického názvu (IUPAC) a dalších deskriptorů uvedených v bodě 2 úvodu k přílohám II až IV tohoto nařízení;

ii)

rozumně předvídatelné podmínky expozice;

g)

název a číslo služby chemických abstrakt (Chemicals Abstracts Service, CAS) nebo číslo ES látek klasifikovaných podle oddílu 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR), kategorie 1A nebo 1B;

h)

rámcové složení pro účely rychlého a náležitého lékařského ošetření v případě obtíží.

První pododstavec se vztahuje i na kosmetické přípravky oznámené v souladu se směrnicí 76/768/EHS.

2.   Jakmile je kosmetický přípravek uveden na trh, oznámí odpovědná osoba Komisi originální označení, a v případě, že je přiměřeně čitelná, přiloží i fotografii odpovídajícího vnějšího obalu.

3.   Od 11. července 2013distributor, který dodává na trh v členském státě kosmetický přípravek, jenž byl již uveden na trh v jiném členském státě, a který z vlastního podnětu přeloží jakoukoli část z označení tohoto přípravku za účelem dodržení vnitrostátního práva, předloží Komisi elektronickou cestou tyto informace:

a)

kategorii kosmetického přípravku, jeho název v členském státě odeslání a jeho název v členském státě, ve kterém je dodáván na trh, umožňující jeho konkrétní identifikaci;

b)

členský stát, ve kterém je kosmetický přípravek dodáván na trh;

c)

své jméno a adresu;

d)

jméno a adresu odpovědné osoby, u které je snadno přístupná informační dokumentace k přípravku.

4.   Jestliže byl kosmetický přípravek uveden na trh před 11. července 2013, avšak již není uváděn na trh od tohoto dne, a distributor dodá tento přípravek do členského státu po tomto dni, sdělí distributor odpovědné osobě tyto údaje:

a)

kategorii kosmetického přípravku, jeho název v členském státě odeslání a jeho název v členském státě, ve kterém je dodáván na trh, umožňující jeho konkrétní identifikaci;

b)

členský stát, ve kterém je kosmetický přípravek dodáván na trh;

c)

své jméno a adresu.

Na základě tohoto sdělení předloží odpovědná osoba Komisi elektronickou cestou informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku, pokud nebyla v členském státě, v němž je kosmetický přípravek dodáván na trh, provedena oznámení podle čl. 7 odst. 3 a čl. 7a odst. 4 směrnice 76/768/EHS.

5.   Komise informace uvedené v odst. 1 písm. a) až g) a odstavcích 2 a 3 neprodleně elektronicky zpřístupní všem příslušným orgánům.

Příslušné orgány mohou tyto informace používat pouze pro účely dozoru nad trhem, analýzy trhu, hodnocení a informací pro spotřebitele ve smyslu článků 25, 26 a 27.

6.   Komise informace uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 neprodleně elektronicky zpřístupní toxikologickým střediskům nebo obdobným subjektům, pokud byly členskými státy zřízeny.

Uvedené subjekty mohou tyto informace použít pouze pro účely lékařského ošetření.

7.   Dojde-li ke změně jakékoli informace stanovené v odstavcích 1, 3 a 4, odpovědná osoba nebo distributor neprodleně zajistí její aktualizaci.

8.   Komise může s ohledem na technický a vědecký pokrok a na zvláštní potřeby týkající se dozoru nad trhem změnit odstavce 1 až 7 rozšířením požadavků.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 32 odst. 3.

KAPITOLA IV

OMEZENÍ PRO NĚKTERÉ LÁTKY

Článek 14

Omezení pro látky uvedené v přílohách

1.   Aniž je dotčen článek 3, nesmějí kosmetické přípravky obsahovat

a)

zakázané látky:

zakázané látky uvedené v příloze II;

b)

látky podléhající omezení:

látky podléhající omezení, které jsou použity v rozporu s omezeními stanovenými v příloze III;

c)

barviva:

i)

barviva, která nejsou uvedena v příloze IV, ani barviva v ní uvedená, avšak použitá v rozporu s podmínkami v ní stanovenými, s výjimkou přípravků pro barvení vlasů uvedených v odstavci 2;

ii)

aniž jsou dotčeny písmeno b), písm. d) bod i) a písm. e) bod i), látky uvedené v příloze IV, avšak neurčené pro použití jako barviva a použité v rozporu s podmínkami stanovenými v uvedené příloze;

d)

konzervační přísady:

i)

konzervační přísady, které nejsou uvedeny v příloze V, ani konzervační přísady v ní uvedené, avšak použité v rozporu s podmínkami v ní stanovenými;

ii)

aniž jsou dotčeny písmeno b), písm. c) bod i) a písm. e) bod i), látky uvedené v příloze V, avšak neurčené pro použití jako konzervační přísady a použité v rozporu s podmínkami stanovenými v uvedené příloze;

e)

filtry ultrafialového záření:

i)

filtry ultrafialového záření, které nejsou uvedeny v příloze VI, ani filtry ultrafialového záření v ní uvedené, avšak použité v rozporu s podmínkami v ní stanovenými;

ii)

aniž jsou dotčeny písmeno b), písm. c) bod i) a písm. d) bod i), látky uvedené v příloze VI, avšak neurčené pro použití jako filtry ultrafialového záření a použité v rozporu s podmínkami stanovenými v uvedené příloze.

2.   S výhradou rozhodnutí Komise o rozšíření oblasti působnosti přílohy IV na přípravky pro barvení vlasů nesmějí tyto přípravky obsahovat barviva určená k barvení vlasů, která nejsou uvedena v příloze IV, ani barviva určená k barvení vlasů v ní uvedená, avšak použitá v rozporu s podmínkami v ní stanovenými.

Rozhodnutí Komise uvedené v prvním pododstavci, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 32 odst. 3.

Článek 15

Látky klasifikované jako látky CMR

1.   Použití látek klasifikovaných podle části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 jako látky CMR kategorie 2 v kosmetických přípravcích je zakázáno. Látka klasifikovaná jako kategorie 2 však může být použita v kosmetických přípravcích, byla-li zhodnocena VVBS a shledána jako bezpečná pro použití v kosmetických přípravcích. Za tímto účelem přijme Komise nezbytná opatření regulativním postupem s kontrolou podle čl. 32 odst. 3 tohoto nařízení.

2.   Použití látek klasifikovaných podle části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 jako látky CMR kategorie 1A nebo 1B v kosmetických přípravcích je zakázáno.

Tyto látky však mohou být v kosmetických přípravcích výjimečně použity, pokud jsou poté, co byly podle části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 klasifikovány jako látky CMR kategorie 1A nebo 1B, splněny veškeré tyto podmínky:

a)

splňují požadavky na bezpečnost potravin stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (14);

b)

nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky, jak je doloženo v analýze alternativ;

c)

byla podána žádost na určité použití kategorie přípravku se známou expozicí; a

d)

byly posouzeny VVBS a shledány jako bezpečné pro použití v kosmetických přípravcích, zejména s ohledem na expozici těmto přípravkům a s přihlédnutím k celkové expozici z jiných zdrojů a také se zvláštním přihlédnutím ke zranitelným skupinám obyvatelstva.

V souladu s článkem 3 tohoto nařízení musí být použito zvláštní označení s cílem zabránit nesprávnému použití kosmetického přípravku, s přihlédnutím k možným rizikům souvisejícím s přítomností nebezpečných látek a s cestami expozice.

K provedení tohoto odstavce Komise změní přílohy tohoto nařízení regulativním postupem s kontrolou podle čl. 32 odst. 3 tohoto nařízení do patnácti měsíců po zařazení dotyčných látek do části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008.

Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 32 odst. 4 tohoto nařízení.

Komise pověří VVBS, aby provedl nové hodnocení těchto látek, jakmile se vyskytnou obavy týkající se jejich bezpečnosti, a nejpozději pět let po jejich zařazení do příloh III až VI tohoto nařízení, a poté alespoň každých pět let.

3.   Komise do 11. ledna 2012 zajistí vypracování vhodných pokynů s cílem umožnit harmonizovaný přístup k vypracovávání a používání odhadů celkové expozice při posuzování bezpečného používání látek CMR. Tyto pokyny se vypracují po konzultaci s VVBS, ECHA, EFSA a dalšími příslušnými zúčastněnými subjekty, případně na základě příslušných osvědčených postupů.

4.   Jakmile budou k dispozici na úrovni Společenství nebo na mezinárodní úrovni dohodnutá kritéria pro identifikaci látek s vlastnostmi, které narušují činnost žláz s vnitřní sekrecí, a nejpozději 11. ledna 2015 provede Komise s ohledem na tyto látky přezkum tohoto nařízení.

Článek 16

Nanomateriály

1.   U každého kosmetického přípravku, který obsahuje nanomateriály, se zabezpečí vysoká úroveň ochrany lidského zdraví.

2.   Není-li tak výslovně stanoveno, nevztahuje se tento článek na nanomateriály používané jako barviva, filtry ultrafialového záření nebo konzervační přísady, jejichž použití upravuje článek 14.

3.   Vedle oznamovací povinnosti podle článku 13 musí odpovědná osoba oznámit Komisi elektronickou cestou kosmetické přípravky obsahující nanomateriály šest měsíců před jejich uvedením na trh, s výjimkou případů, kdy tyto přípravky již na trh uvedla před 11. ledna 2013.

V druhém případě musí odpovědná osoba, vedle oznamovací povinnosti stanovené článkem 13, kosmetické přípravky obsahující nanomateriály uvedené na trh oznámit Komisi elektronickou cestou v období mezi 11. ledna 2013 a 11. července 2013.

První a druhý pododstavec se nevztahují na kosmetické přípravky obsahující nanomateriály, které jsou v souladu s požadavky stanovenými v příloze III.

Informace oznámené Komisi obsahují alespoň

a)

identifikaci nanomateriálu včetně jeho chemického názvu (IUPAC) a dalších deskriptorů uvedených v bodě 2 úvodu k přílohám II až IV;

b)

přesné vymezení nanomateriálu, včetně velikosti částic a fyzikálních a chemických vlastností;

c)

odhadované množství nanomateriálů obsažených v kosmetických přípravcích, které mají být ročně uvedeny na trh;

d)

toxikologický profil nanomateriálu;

e)

údaje o bezpečnosti nanomateriálu týkající se kategorie kosmetického přípravku, ve kterém je použit;

f)

rozumně předvídatelné podmínky expozice.

Odpovědná osoba může formou písemného pověření pověřit oznamováním nanomateriálů jinou právnickou nebo fyzickou osobu a uvědomí o tom Komisi.

Komise poskytne referenční číslo pro účely poskytnutí toxikologického profilu, které může nahradit informace oznamované podle písmene d).

4.   Pokud má Komise obavy ohledně bezpečnosti určitého nanomateriálu, požádá neprodleně VVBS o stanovisko k bezpečnosti použití tohoto nanomateriálu pro odpovídající kategorie kosmetických přípravků a rozumně předvídatelné podmínky expozice. Komise tyto informace zveřejní. VVBS vydá stanovisko do šesti měsíců od obdržení žádosti Komise. Pokud VVBS shledá, že chybějí některé nezbytné údaje, vyzve Komise odpovědnou osobu k jejich doplnění ve výslovně stanovené přiměřené lhůtě, kterou nelze prodloužit. Do šesti měsíců od obdržení doplňujících údajů vydá VVBS konečné stanovisko. Stanovisko VVBS se zpřístupní veřejnosti.

5.   Komise může kdykoli uplatnit postup uvedený v odstavci 4, má-li obavy týkající se bezpečnosti, například na základě nových informací poskytnutých třetí osobou.

6.   S přihlédnutím ke stanovisku VVBS, a existuje-li potenciální riziko pro lidské zdraví, včetně nedostatku údajů, může Komise změnit přílohy II a III.

7.   Komise může s ohledem na technický a vědecký pokrok změnit odstavec 3 rozšířením požadavků.

8.   Opatření uvedená v odstavci 6 a 7, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 32 odst. 3.

9.   Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup podle čl. 32 odst. 4.

10.   Komise poskytuje tyto informace:

a)

Komise do 11. ledna 2014 vypracuje katalog všech nanomateriálů používaných v kosmetických přípravcích uváděných na trh, včetně nanomateriálů používaných jako barviva, filtry ultrafialového záření a konzervační přísady, jež uvede ve zvláštní části katalogu, a uvede kategorie kosmetických přípravků a rozumně předvídatelné podmínky expozice. Tento katalog bude zpřístupněn veřejnosti a pravidelně aktualizován.

b)

Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě výroční zprávu o aktuálním stavu, v níž se uvádějí informace týkající se vývoje v oblasti používání nanomateriálů v kosmetických přípravcích ve Společenství, včetně nanomateriálů používaných jako barviva, filtry ultrafialového záření a konzervační přísady, jež uvede ve zvláštní části zprávy. První zprávu předloží do 11. července 2014. Zpráva o aktuálním stavu musí obsahovat především shrnutí nových nanomateriálů v nových kategoriích kosmetických přípravků, počet oznámení, informace o pokroku dosaženém při vývoji specifických metod hodnocení v oblasti nanomateriálů a pokynů pro posouzení bezpečnosti, jakož i informace o mezinárodních programech spolupráce.

11.   Komise pravidelně přezkoumává ustanovení tohoto nařízení týkající se nanomateriálů s ohledem na vědecký pokrok a v případě potřeby navrhne vhodné úpravy těchto ustanovení.

První přezkum provede do 11. července 2018.

Článek 17

Stopová množství zakázaných látek

Nezáměrná přítomnost malého množství zakázané látky pocházející z nečistot v přírodních nebo syntetických přísadách, z výrobního procesu, ze skladování nebo z migrace z obalu, která je při správné výrobní praxi technicky nevyhnutelná, je povolena za předpokladu, že je v souladu s článkem 3.

KAPITOLA V

ZKOUŠKY NA ZVÍŘATECH

Článek 18

Zkoušky na zvířatech

1.   Aniž jsou dotčeny obecné povinnosti vyplývající z článku 3, je zakázáno

a)

uvádět na trh kosmetické přípravky, jejichž konečné složení bylo za účelem splnění požadavků tohoto nařízení podrobeno zkouškám na zvířatech jinou než alternativní metodou poté, co taková alternativní metoda byla s patřičným ohledem na rozvoj validace na úrovni OECD validována a přijata na úrovni Společenství;

b)

uvádět na trh kosmetické přípravky obsahující přísady nebo kombinace přísad, které byly za účelem splnění požadavků tohoto nařízení podrobeny zkouškám na zvířatech jinou než alternativní metodou poté, co taková alternativní metoda byla s patřičným ohledem na rozvoj validace na úrovni OECD validována a přijata na úrovni Společenství;

c)

provádět ve Společenství zkoušky konečných kosmetických přípravků na zvířatech za účelem splnění požadavků tohoto nařízení;

d)

provádět ve Společenství zkoušky přísad nebo kombinací přísad na zvířatech za účelem splnění požadavků tohoto nařízení, a to po dni, do nějž musí být tyto zkoušky nahrazeny jednou nebo více validovanými alternativními metodami uvedenými v nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (15), nebo v příloze VIII tohoto nařízení.

2.   Komise po konzultaci s VVBS a Evropským střediskem pro validaci alternativních metod (ECVAM) a s patřičným ohledem na rozvoj validace v rámci OECD stanovila harmonogram provádění odst. 1 písm. a), b) a d), včetně lhůt pro postupné vyřazování různých zkoušek. Harmonogram byl zveřejněn 1. října 2004 a byl zaslán Evropskému parlamentu a Radě. Lhůta pro provedení odst. 1 písm. a), b) a d) byla stanovena na 11. března 2009.

Pokud jde o zkoušky toxicity po opakované dávce, toxicity pro reprodukci a toxikokinetiky, pro něž dosud nejsou zvažovány žádné alternativy, je lhůta pro provedení odst. 1 písm. a) a b) omezena do 11. března 2013.

Komise studuje možné technické obtíže při dodržování zákazu týkajícího se zkoušek, zejména zkoušek týkajících se toxicity po opakované dávce, toxicity pro reprodukci a toxikokinetiky, pro něž dosud nejsou zvažovány žádné alternativy. Informace o průběžných a konečných výsledcích těchto studií jsou součástí výročních zpráv podle článku 35.

Na základě těchto výročních zpráv mohly být harmonogramy stanovené podle prvního pododstavce upraveny do 11. března 2009, pokud jde o první pododstavec, a mohou být upraveny do 11. března 2013, pokud jde o druhý pododstavec, a to po konzultaci s institucemi uvedenými v prvním pododstavci.

Komise zkoumá pokrok a dodržování lhůt a rovněž možné technické obtíže při dodržování zákazu. Informace o průběžných a konečných výsledcích studií Komise jsou součástí výročních zpráv předkládaných podle článku 35. Jestliže se nejpozději dva roky před uplynutím maximálních lhůt podle druhého pododstavce dospěje ve studiích k závěru, že z technických důvodů nebudou jedna nebo více zkoušek podle druhého pododstavce vyvinuty a validovány do uplynutí lhůt podle druhého pododstavce, uvědomí o tom Komise Evropský parlament a Radu a postupem podle článku 251 Smlouvy předloží legislativní návrh.

Ve výjimečných případech, kdy se vyskytnou vážné obavy, pokud jde o bezpečnost určité existující přísady kosmetických přípravků, může členský stát požádat Komisi o udělení odchylky od odstavce 1. Žádost musí obsahovat hodnocení situace a uvádět nezbytná opatření. Na tomto základě může Komise po konzultaci s VVBS formou odůvodněného rozhodnutí odchylku povolit. V povolení stanoví podmínky spojené s odchylkou, pokud jde o zvláštní cíle, trvání a podávání zpráv o výsledcích.

Odchylka může být udělena pouze tehdy, pokud

a)

je přísada široce používána a nelze ji nahradit jinou přísadou s obdobnou funkcí;

b)

je prokázán zvláštní problém ve vztahu k lidskému zdraví a je odůvodněna potřeba provést zkoušky na zvířatech doložená podrobným protokolem pokusu navrženým jako základ pro hodnocení.

Rozhodnutí o povolení, podmínky spojené s povolením a dosažený konečný výsledek musí být součástí výroční zprávy, kterou Komise předkládá podle článku 35.

Opatření uvedená v šestém pododstavci, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 32 odst. 3.

3.   Pro účely tohoto článku a článku 20 se rozumí:

a)

„konečným kosmetickým přípravkem“ kosmetický přípravek v jeho konečném složení, jak je uváděn na trh a dodáván konečnému uživateli, nebo jeho prototyp;

b)

„prototypem“ první vzor nebo návrh, který nebyl vyroben v šarži a který slouží jako předloha konečného kosmetického přípravku nebo k vývoji konečného kosmetického přípravku.

KAPITOLA VI

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Článek 19

Označování

1.   Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení tohoto článku, smí být kosmetický přípravek dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny tyto údaje:

a)

jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Tyto informace mohou být zkráceny tak, aby zkratka umožňovala určit tuto osobu a její adresu. Je-li uvedeno více adres, jasně se označí adresa, na níž odpovědná osoba uchovává snadno přístupnou informační dokumentaci k přípravku. V případě dovážených kosmetických přípravků se uvádí země původu;

b)

jmenovitý obsah v době balení vyjádřený v hmotnosti nebo objemu, s výjimkou balení obsahujících méně než pět gramů nebo pět mililitrů, bezplatných vzorků a balení pro jedno použití; pro spotřebitelská balení prodávaná obvykle jako skupina položek, pro něž nejsou podrobné informace o hmotnosti nebo objemu významné, nemusí být obsah uveden za předpokladu, že je na obalu uveden počet položek. Tato informace nemusí být uvedena, jestliže je počet položek snadno viditelný zvenku nebo je-li přípravek obvykle prodáván pouze jednotlivě;

c)

datum, do kterého kosmetický přípravek skladovaný za vhodných podmínek bude nadále plnit svou původní funkci, a zejména zůstane v souladu s článkem 3 („datum minimální trvanlivosti“).

Samotnému datu nebo údajům o tom, kde je datum na vnějším obalu uvedeno, předchází symbol uvedený v bodě 3 přílohy VII nebo slova: „spotřebujte nejlépe do“.

Datum minimální trvanlivosti musí být zřetelně uvedeno a musí obsahovat buď měsíc a rok, nebo den, měsíc a rok, v uvedeném pořadí. Tato informace musí být podle potřeby doplněna údajem o podmínkách, které musí být splněny, aby byla zaručena uvedená trvanlivost.

Údaj o minimální trvanlivosti není povinný u kosmetických přípravků, jejichž minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto přípravků se uvede údaj o době, po kterou je přípravek po otevření bezpečný a lze jej používat, aniž by došlo k újmě na zdraví spotřebitele. Tato informace se uvede symbolem stanoveným v bodě 2 přílohy VII, za kterým následuje údaj o době (v měsících nebo rocích), kromě případů, kdy pojem trvanlivosti po otevření nemá význam;

d)

zvláštní upozornění týkající se použití, a alespoň ta upozornění, která jsou uvedena v přílohách III až VI, a veškerá zvláštní upozornění o kosmetických přípravcích pro profesionální použití;

e)

číslo šarže nebo odkaz umožňující identifikaci kosmetického přípravku. Není-li to z praktických důvodů možné, protože jsou kosmetické přípravky příliš malé, postačí, když se tyto informace nacházejí pouze na vnějším obalu;

f)

funkce kosmetického přípravku, pokud není zřejmá z jeho obchodní úpravy;

g)

seznam přísad. Tato informace může být uvedena pouze na vnějším obalu. Seznamu musí předcházet slovo „ingredients“.

Pro účely tohoto článku se přísadou rozumí jakákoli látka nebo směs látek záměrně použitá v kosmetickém přípravku během výrobního procesu. Za přísady se však nepovažují

i)

nečistoty v použitých surovinách,

ii)

technické pomocné materiály použité při mísení, které nejsou přítomny v konečném přípravku.

Parfémové a aromatické kompozice a jejich suroviny se uvádějí slovy „parfum“ nebo „aroma“. Kromě slov „parfum“ nebo „aroma“ se látky, jejichž přítomnost musí být v souladu s přílohou III sloupcem „Jiné“ vyznačena, navíc uvedou v seznamu přísad.

Přísady se na seznamu uvádějí v sestupném pořadí podle hmotnosti v době jejich přidání do kosmetického přípravku. Přísady v koncentracích menších než 1 % mohou být uvedeny v jakémkoli pořadí po přísadách, jejichž koncentrace překračuje 1 %.

Všechny obsažené přísady ve formě nanomateriálu musí být jasně uvedeny na seznamu přísad. Za názvy těchto přísad se uvede slovo „nano“ v závorkách.

Barviva, která nejsou určena pro barvení vlasů, mohou být uvedena v jakémkoli pořadí po ostatních kosmetických přísadách. Pro dekorativní kosmetické přípravky nabízené na trhu ve více barevných odstínech mohou být v seznamu uvedena veškerá barviva, která nejsou určena pro barvení vlasů, použitá ve škále za předpokladu, že jsou připojena slova „může obsahovat“ nebo symbol „+/–“. Kde je to možné, použije se nomenklatura CI (Colour Index).

2.   Není-li z praktických důvodů možné uvést na etiketě informace stanovené v odst. 1 písm. d) a g), použije se tento postup:

informace se uvedou na přiloženém nebo připevněném letáku, etiketě, pásce, visačce nebo kartičce,

pokud to není z praktických důvodů nemožné, odkáže se na tyto informace zkráceným údajem nebo symbolem stanoveným v bodě 1 přílohy VII, který se musí nacházet na obalu, do kterého je přípravek naplněn, nebo na vnějším obalu, pokud jde o informace uvedené v odst. 1 písm. d), a na vnějším obalu, pokud jde o informace uvedené v odst. 1 písm. g).

3.   Není-li v případě mýdla, koupelových kuliček nebo jiných malých přípravků z praktických důvodů možné uvést informace stanovené v odst. 1 písm. g) na etiketě, visačce, pásce nebo kartičce nebo na přiloženém letáku, musí se tyto informace nacházet na upozornění v bezprostřední blízkosti obalu, do kterého je kosmetický přípravek naplněn a ve kterém je vystaven k prodeji.

4.   Pro kosmetické přípravky, které nejsou ve spotřebitelském balení, jsou baleny v místě prodeje na žádost kupujícího nebo jsou baleny pro okamžitý prodej, přijmou členské státy podrobná pravidla pro uvádění informací stanovených v odstavci 1.

5.   Jazyk, v němž jsou uváděny informace podle odst. 1 písm. b), c), d) a f) a odstavců 2, 3 a 4, stanoví právní předpisy členských států, ve kterých je přípravek dodáván konečnému uživateli.

6.   Informace podle odst. 1 písm. g) se vyjadřují pomocí názvu přísady podle společné nomenklatury uvedeného v seznamu stanoveném v článku 33. Neexistuje-li společný název přísady, použije se termín vyskytující se v obecně uznávané nomenklatuře.

Článek 20

Tvrzení o přípravku

1.   Při označování, dodávání na trh a propagaci kosmetických přípravků nesmějí být používány texty, názvy, ochranné známky, vyobrazení ani názorné nebo jiné znaky, které by přisuzovaly těmto přípravkům vlastnosti nebo funkce, jež nemají.

2.   Komise ve spolupráci s členskými státy vytvoří akční plán týkající se používaných tvrzení a určí priority pro stanovení společných kritérií, jejichž splnění umožňuje použití tvrzení.

Po konzultaci s VVBS nebo jinými příslušnými orgány přijme Komise seznam společných kritérií pro tvrzení, která lze používat v souvislosti s kosmetickými přípravky, regulačním postupem s kontrolou podle čl. 32 odst. 3 tohoto nařízení, s přihlédnutím ke směrnici 2005/29/ES.

Do 11. července 2016 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o používání tvrzení na základě společných kritérií schválených podle druhého pododstavce. Pokud ze zprávy vyplyne, že tvrzení používaná u kosmetických přípravků nejsou v souladu se společnými kritérii, přijme Komise ve spolupráci s členskými státy vhodná opatření pro zajištění jejich dodržování.

3.   Odpovědná osoba může uvést na vnějším obalu přípravku nebo v jakémkoli dokumentu, poznámce, na jakékoli etiketě, kroužku nebo límcové etiketě, které kosmetický přípravek doprovázejí, skutečnost, že nebyly prováděny žádné zkoušky na zvířatech, pouze tehdy, pokud výrobce ani jeho dodavatelé neprováděli ani nezadali žádné zkoušky konečného kosmetického přípravku, jeho prototypu nebo jeho přísad na zvířatech a ani nepoužili žádné přísady, které byly pro účely vývoje nových kosmetických přípravků zkoušeny na zvířatech třetími osobami.

Článek 21

Přístup veřejnosti k informacím

Aniž je dotčena ochrana zejména obchodního tajemství a práv duševního vlastnictví, zajišťuje odpovědná osoba vhodnými prostředky, aby byly kvalitativní a kvantitativní složení kosmetického přípravku, a v případě parfémových a aromatických kompozic název a číslo kódu příslušného složení a totožnost dodavatele, a dále existující údaje o nežádoucích účincích a závažných nežádoucích účincích na lidské zdraví v důsledku použití kosmetického přípravku snadno přístupné veřejnosti.

Kvantitativní informace týkající se složení kosmetického přípravku, které mají být veřejně přístupné, jsou omezeny na nebezpečné látky podle článku 3 nařízení (ES) č. 1272/2008.

KAPITOLA VII

DOZOR NAD TRHEM

Článek 22

Kontrola trhu

Členské státy sledují dodržování tohoto nařízení prostřednictvím kontrol kosmetických přípravků dodávaných na trh. Provádějí v přiměřeném rozsahu odpovídající kontroly kosmetických přípravků a hospodářských subjektů na náležité úrovni prostřednictvím kontroly informační dokumentace k přípravku a tam, kde to je vhodné, fyzické a laboratorní kontroly odpovídajících vzorků.

Členské státy rovněž sledují dodržování zásad správné výrobní praxe.

Členské státy vybaví orgány dozoru nad trhem nezbytnými pravomocemi, zdroji a znalostmi, aby tyto orgány mohly řádně plnit své úkoly.

Členské státy pravidelně přezkoumávají a hodnotí fungování svých dozorových činností. Uvedené přezkumy a hodnocení se uskutečňují alespoň jednou za čtyři roky a jejich výsledky se sdělují ostatním členským státům a Komisi a zveřejňují formou elektronického sdělení a případně jinými prostředky.

Článek 23

Oznamování závažných nežádoucích účinků

1.   V případě závažných nežádoucích účinků odpovědná osoba a distributoři neprodleně oznámí příslušnému orgánu členského státu, ve kterém k závažnému nežádoucímu účinku došlo,

a)

veškeré závažné nežádoucí účinky, které jsou jim známy nebo u nichž lze důvodně očekávat, že jim jsou známy,

b)

obchodní název dotyčného kosmetického přípravku umožňující jeho konkrétní identifikaci,

c)

nápravná opatření, která případně přijali.

2.   Pokud odpovědná osoba oznámí závažné nežádoucí účinky příslušnému orgánu členského státu, v němž k tomuto účinku došlo, předá tento orgán okamžitě informace uvedené v odstavci 1 příslušným orgánům ostatních členských států.

3.   Pokud distributoři oznámí závažné nežádoucí účinky příslušnému orgánu členského státu, v němž k tomuto účinku došlo, předá tento orgán okamžitě informace uvedené v odstavci 1 příslušným orgánům ostatních členských států a odpovědné osobě.

4.   Pokud koneční uživatelé nebo zdravotníci oznámí závažné nežádoucí účinky příslušnému orgánu členského státu, v němž k tomuto účinku došlo, předá tento orgán okamžitě informace o dotyčném kosmetickém přípravku příslušným orgánům ostatních členských států a odpovědné osobě.

5.   Příslušné orgány mohou použít informace uvedené v tomto článku pro účely dozoru nad trhem, analýzy trhu, hodnocení a informací pro spotřebitele v souvislosti s články 25, 26 a 27.

Článek 24

Informace o látkách

V případě závažných pochybností týkajících se bezpečnosti některé látky obsažené v kosmetických přípravcích může příslušný orgán členského státu, ve kterém je přípravek obsahující takovou látku dodáván na trh, požádat prostřednictvím odůvodněné žádosti odpovědnou osobu o předložení seznamu všech kosmetických přípravků, za které nese odpovědnost a které obsahují tuto látku. Na seznamu musí být uvedena koncentrace této látky v kosmetických přípravcích.

Příslušné orgány mohou použít informace uvedené v tomto článku pro účely dozoru nad trhem, analýzy trhu, hodnocení a informací pro spotřebitele v souvislosti s články 25, 26 a 27.

KAPITOLA VIII

NEDODRŽENÍ POŽADAVKŮ A OCHRANNÁ DOLOŽKA

Článek 25

Nedodržení požadavků odpovědnou osobou

1.   Aniž je dotčen odstavec 4, uloží příslušné orgány odpovědné osobě, aby přijala veškerá vhodná opatření, včetně nápravných opatření pro zajištění souladu kosmetického přípravku s předpisy anebo stažení přípravku z trhu nebo z oběhu, ve výslovně stanovené lhůtě úměrné povaze rizika, pokud není dodržen některý z těchto požadavků:

a)

správná výrobní praxe podle článku 8;

b)

posouzení bezpečnosti podle článku 10;

c)

požadavky na informační dokumentaci k přípravku podle článku 11;

d)

ustanovení o odběru vzorků a analýze podle článku 12;

e)

požadavky na oznamování podle článků 13 a 16;

f)

omezení pro látky podle článků 14, 15 a 17;

g)

požadavky související s prováděním zkoušek na zvířatech podle článku 18;

h)

požadavky na označování podle čl. 19 odst. 1, 2, 5 a 6;

i)

požadavky související s tvrzeními o přípravku stanovené v článku 20;

j)

přístup veřejnosti k informacím podle článku 21;

k)

oznamování závažných nežádoucích účinků podle článku 23;

l)

požadavky na informace o látkách podle článku 24.

2.   Příslušný orgán tam, kde je to na místě, informuje příslušný orgán členského státu, ve kterém je usazena odpovědná osoba, o opatřeních, jejichž přijetí odpovědné osobě uložil.

3.   Odpovědná osoba zajistí, aby byla opatření uvedená v odstavci 1 přijata ve vztahu ke všem dotčeným přípravkům, které jsou dodávány na trh v celém Společenství.

4.   Pokud se v případě vážného rizika pro lidské zdraví příslušný orgán domnívá, že se nedodržení požadavků neomezuje na území členského státu, ve kterém je kosmetický přípravek dodáván na trh, informuje Komisi a příslušné orgány ostatních členských států o opatřeních, jejichž přijetí odpovědné osobě uložil.

5.   Příslušný orgán přijme veškerá vhodná opatření pro zákaz nebo omezení dodávání kosmetického přípravku na trh nebo pro stažení tohoto přípravku z trhu nebo z oběhu,

a)

pokud je v případě vážného rizika pro lidské zdraví nezbytné okamžitě jednat; nebo

b)

pokud odpovědná osoba ve lhůtě uvedené v odstavci 1 nepřijme veškerá vhodná opatření.

V případě vážného rizika pro lidské zdraví příslušný orgán neprodleně informuje Komisi a příslušné orgány ostatních členských států o přijatých opatřeních.

6.   Pokud neexistuje vážné riziko pro lidské zdraví a odpovědná osoba nepřijme veškerá vhodná opatření, příslušný orgán neprodleně informuje příslušný orgán členského státu, ve kterém je odpovědná osoba usazena, o přijatých opatřeních.

7.   Pro účely odstavců 4 a 5 tohoto článku se použije systém výměny informací stanovený v čl. 12 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (16).

Použijí se rovněž čl. 12 odst. 2, 3 a 4 směrnice 2001/95/ES a článek 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh (17).

Článek 26

Nedodržení požadavků distributory

Příslušné orgány uloží distributorům, aby přijali veškerá vhodná opatření, včetně nápravných opatření pro zajištění souladu kosmetického přípravku s předpisy anebo stažení přípravku z trhu nebo z oběhu, v přiměřené lhůtě úměrné povaze rizika, pokud není splněna některá z povinností stanovených v článku 6.

Článek 27

Ochranná doložka

1.   Jestliže v případě přípravků, které splňují požadavky uvedené v čl. 25 odst. 1, příslušný orgán zjistí nebo má-li rozumné důvody k obavám, že kosmetický přípravek nebo přípravky dodané na trh představují nebo by mohly představovat vážné riziko pro lidské zdraví, přijme veškerá vhodná prozatímní opatření s cílem zajistit, aby daný přípravek nebo přípravky byly staženy z trhu nebo z oběhu nebo aby jejich dostupnost byla omezena jiným způsobem.

2.   Příslušný orgán neprodleně sdělí Komisi a příslušným orgánům ostatních členských států přijatá opatření a údaje, z nichž vycházel.

Pro účely prvního pododstavce se použije systém výměny informací stanovený v čl. 12 odst. 1 směrnice 2001/95/ES.

Použijí se čl. 12 odst. 2, 3 a 4 směrnice 2001/95/ES.

3.   Komise co nejdříve rozhodne o tom, zda jsou prozatímní opatření podle odstavce 1 odůvodněná či nikoli. Za tímto účelem v rámci možností konzultuje zúčastněné subjekty, členské státy a VVBS.

4.   Jsou-li prozatímní opatření odůvodněná, použije se čl. 31 odst. 1.

5.   Nejsou-li prozatímní opatření odůvodněná, informuje o tom Komise členské státy a dotyčný příslušný orgán tato prozatímní opatření zruší.

Článek 28

Řádná správní praxe

1.   Každé rozhodnutí přijaté podle článků 25 a 27 musí uvádět přesné důvody, na kterých se zakládá. Příslušný orgán toto rozhodnutí neprodleně oznámí odpovědné osobě spolu s poučením o prostředcích právní nápravy, které jsou dostupné podle práva daného členského státu, a o lhůtách pro jejich uplatnění.

2.   Vyjma případy, kdy je z důvodu vážného rizika pro lidské zdraví nezbytné jednat okamžitě, musí mít odpovědná osoba možnost před přijetím rozhodnutí předložit své stanovisko.

3.   Odstavce 1 a 2 se, je-li to vhodné, použijí na přijetí každého rozhodnutí podle článků 26 a 27, pokud jde o distributora.

KAPITOLA IX

SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 29

Spolupráce mezi příslušnými orgány

1.   Příslušné orgány členských států spolupracují mezi sebou navzájem i s Komisí, aby se zajistilo řádné uplatňování a prosazování tohoto nařízení, a vzájemně si předávají veškeré informace potřebné k jednotnému uplatňování tohoto nařízení.

2.   Komise zajistí organizaci výměny zkušeností mezi příslušnými orgány s cílem koordinovat jednotné uplatňování tohoto nařízení.

3.   Spolupráce může být součástí iniciativ rozvíjených na mezinárodní úrovni.

Článek 30

Spolupráce týkající se ověřování informační dokumentace k přípravku

Příslušný orgán členského státu, ve kterém je kosmetický přípravek dodáván na trh, může požádat příslušný orgán členského státu, ve kterém je informační dokumentace k přípravku snadno přístupná, aby ověřil, zda tato informační dokumentace splňuje požadavky podle čl. 11 odst. 2 a zda uvedené informace prokazují, že je kosmetický přípravek bezpečný.

Žádající příslušný orgán svou žádost odůvodní.

Na základě této žádosti provede dožádaný příslušný orgán bez zbytečného odkladu a s ohledem na stupeň naléhavosti ověření a informuje žádající příslušný orgán o svých zjištěních.

KAPITOLA X

PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 31

Změna příloh

1.   Představuje-li použití určitých látek v kosmetických přípravcích potenciální riziko pro lidské zdraví, které vyžaduje kroky na úrovni Společenství, může Komise po konzultaci s VVBS odpovídajícím způsobem změnit přílohy II až VI.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 32 odst. 3.

Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 32 odst. 4.

2.   Komise může po konzultaci s VVBS změnit přílohy III až VI a VIII za účelem jejich přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 32 odst. 3.

3.   Je-li to nezbytné pro zajištění bezpečnosti kosmetických přípravků uvedených na trh, může Komise po konzultaci s VVBS změnit přílohu I.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 32 odst. 3.

Článek 32

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro kosmetické přípravky.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 33

Seznam názvů přísad podle společné nomenklatury

Komise vypracuje seznam názvů přísad podle společné nomenklatury, který průběžně aktualizuje. Pro tyto účely Komise zohlední mezinárodně uznávané nomenklatury, včetně Mezinárodní nomenklatury kosmetických přísad (INCI). Tento seznam neslouží jako seznam látek povolených pro použití v kosmetických přípravcích.

Povinnost používat název přísady podle společné nomenklatury pro účely označování kosmetických přípravků uváděných na trh nastává uplynutím doby dvanácti měsíců po zveřejnění seznamu v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 34

Příslušné orgány a toxikologická střediska nebo obdobné subjekty

1.   Členské státy určí své vnitrostátní příslušné orgány.

2.   Členské státy sdělí Komisi údaje o orgánech uvedených v odstavci 1 a o toxikologických střediscích a obdobných subjektech uvedených v čl. 13 odst. 6. Podle potřeby jí sdělují aktualizované verze těchto údajů.

3.   Komise sestaví a průběžně aktualizuje seznam orgánů a subjektů uvedených v odstavci 2, který zpřístupní veřejnosti.

Článek 35

Výroční zpráva o zkouškách na zvířatech

Komise předloží každý rok Evropskému parlamentu a Radě zprávu:

1)

o pokroku ve vývoji, validaci a právním přijímání alternativních metod. Tato zpráva musí obsahovat přesné údaje o počtu a druhu pokusů na zvířatech v souvislosti s kosmetickými přípravky. Členské státy jsou povinny shromažďovat tyto informace vedle sběru statistických údajů stanoveného ve směrnici 86/609/EHS. Komise zejména zajistí vývoj, validaci a právní přijímání alternativních metod nevyužívajících živá zvířata;

2)

o pokroku, který učinila Komise ve svém úsilí dosáhnout u organizace OECD přijetí alternativních metod validovaných na úrovni Společenství a zajistit u třetích zemí uznávání výsledků zkoušek bezpečnosti provedených ve Společenství alternativními metodami, zejména v rámci dohod o spolupráci mezi Společenstvím a těmito zeměmi;

3)

o způsobu, jakým byly zohledněny zvláštní potřeby malých a středních podniků.

Článek 36

Formální námitka proti harmonizovaným normám

1.   Domnívá-li se některý členský stát nebo Komise, že harmonizovaná norma plně nevyhovuje požadavkům příslušných ustanovení tohoto nařízení, obrátí se Komise nebo dotyčný členský stát na výbor zřízený podle článku 5 směrnice 98/34/ES a předloží své odůvodnění. Uvedený výbor neprodleně vydá stanovisko.

2.   Na základě stanoviska výboru se Komise rozhodne zveřejnit, nezveřejnit, zveřejnit s omezením, zachovat, zachovat s omezením či zrušit odkazy na příslušnou harmonizovanou normu v Úředním věstníku Evropské unie.

3.   Komise uvědomí členské státy a dotyčný evropský normalizační orgán. V případě potřeby požádá o revizi příslušné harmonizované normy.

Článek 37

Sankce

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tato ustanovení Komisi do 11. července 2013 a neprodleně ji informují o veškerých jejich pozdějších změnách.

Článek 38

Zrušení

Směrnice 76/768/EHS se zrušuje s účinkem ode dne 11. července 2013, s výjimkou článku 4b, který se zrušuje s účinkem ode dne 1. prosince 2010.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na toto nařízení.

Tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v části B přílohy IX ve vnitrostátním právu.

Příslušné orgány však nadále uchovávají přístupné informace, které byly získány v souladu s čl. 7 odst. 3 a čl. 7a odst. 4 směrnice 76/768/EHS, a odpovědné osoby nadále uchovávají snadno přístupné informace získané v souladu s článkem 7a uvedené směrnice do 11. července 2020.

Článek 39

Přechodná ustanovení

Odchylně od směrnice 76/768/EHS mohou být kosmetické přípravky, které splňují požadavky tohoto nařízení, uváděny na trh před 11. července 2013.

Ode dne 11. ledna 2012 se odchylně od směrnice 76/768/EHS oznámení provedená v souladu s článkem 13 tohoto nařízení považují za oznámení učiněná v souladu s čl. 7 odst. 3 a čl. 7a odst. 4 uvedené směrnice.

Článek 40

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se ode dne 11. července 2013, s výjimkou

čl. 15 odst. 1 a 2, které se použijí od 1. prosince 2010, a článků 14, 31 a 32 v rozsahu nezbytném pro uplatnění čl. 15 odst. 1 a 2 a

čl. 16 odst. 3 druhého pododstavce, který se použije ode dne 11. ledna 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předsedkyně

B. ASK


(1)  Úř. věst. C 27, 3.2.2009, s. 34.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 24. března 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 20. listopadu 2009.

(3)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169.

(4)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 49.

(6)  Úř. věst. L 196, 2.8.2003, s. 7.

(7)  Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 45.

(8)  Úř. věst. L 241, 10.9.2008, s. 21.

(9)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 358, 18.12.1986, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22.

(12)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(13)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

(14)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(15)  Úř. věst. L 142, 31.5.2008, s. 1.

(16)  Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4.

(17)  Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30.


PŘÍLOHA I

ZPRÁVA O BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PŘÍPRAVKU

Zpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku musí obsahovat alespoň tyto údaje:

ČÁST A –   Informace o bezpečnosti kosmetického přípravku

1.   Kvantitativní a kvalitativní složení kosmetického přípravku

Kvalitativní a kvantitativní složení kosmetického přípravku, včetně chemické identity látek (chemický název, název podle INCI, čísla CAS a EINECS/ELINCS, je-li to možné) a jejich zamýšlené funkce. V případě parfémových a aromatických kompozic se uvede název a číslo kódu příslušného složení a totožnost dodavatele.

2.   Fyzikální/chemické vlastnosti a stabilita kosmetického přípravku

Fyzikální a chemické vlastnosti látek nebo směsí a kosmetického přípravku.

Stabilita kosmetického přípravku za rozumně předvídatelných podmínek skladování.

3.   Mikrobiologická kvalita

Mikrobiologická specifikace látky nebo směsi a kosmetického přípravku. Zvláštní pozornost je třeba věnovat kosmetickým přípravkům používaným v okolí očí, na sliznice obecně, na poškozenou kůži a u dětí do tří let, starších osob a osob s narušenou imunitní reakcí.

Výsledky zátěžového testu konzervace.

4.   Nečistoty, stopová množství zakázaných látek, informace o obalovém materiálu

Čistota látek a směsí.

V případě stopových množství zakázaných látek doklad o technické nevyhnutelnosti jejich výskytu.

Relevantní vlastnosti obalového materiálu, zejména jeho čistota a stabilita.

5.   Běžné a rozumně předvídatelné použití

Běžné a rozumně předvídatelné použití přípravku. Úvaha musí být odůvodněna zejména s ohledem na upozornění a ostatní vysvětlení uvedená na etiketě přípravku.

6.   Expozice kosmetickému přípravku

Popis expozice kosmetickému přípravku s přihlédnutím ke zjištěním podle oddílu 5, pokud jde

1)

o místo (místa) aplikace;

2)

o plochu aplikace;

3)

o množství aplikovaného přípravku;

4)

o dobu a četnost použití;

5)

o běžné a rozumně předvídatelné cesty expozice;

6)

o cílové (nebo exponované) skupiny osob. Je třeba přihlédnout rovněž k potenciální expozici určité skupiny osob.

Při výpočtu expozice je třeba přihlížet také k možným toxikologickým účinkům (např. může být nutné vypočítat expozici na jednotku povrchu kůže nebo na jednotku tělesné hmotnosti). Rovněž je třeba vzít v úvahu možnost sekundární expozice jinými způsoby než těmi, které vyplývají z přímé aplikace (např. nezáměrné vdechnutí spreje, nezáměrné požití přípravku na rty atd.).

Zvláštní pozornost je třeba věnovat veškerým možným vlivům, které má na expozici velikost částic.

7.   Expozice látkám

Popis expozice látkám obsaženým v kosmetickém přípravku, pokud jde o příslušné toxikologické účinky, s přihlédnutím k informacím uvedeným v oddíle 6.

8.   Toxikologický profil látek

Aniž je dotčen článek 18, toxikologický profil látky obsažené v kosmetickém přípravku z hlediska všech příslušných toxikologických účinků. Je třeba se zaměřit zvláště na hodnocení lokální toxicity (podráždění kůže a očí), senzibilizaci kůže a v případě absorpce ultrafialového záření na fototoxicitu.

Zohlední se všechny významné toxikologické cesty absorpce a systémové účinky a vypočítají se hranice bezpečnosti (MoS) na základě hodnoty dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku (NOAEL). Nepřítomnost těchto úvah musí být náležitě odůvodněna.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat veškerým možným dopadům na toxikologický profil vyplývajícím

z velikosti částic, včetně nanomateriálů,

z nečistot v použitých látkách a surovinách a

z interakce látek.

Každé využití extrapolace dat musí být náležitě podloženo a odůvodněno.

Zdroj informací musí být jasně uveden.

9.   Nežádoucí účinky a závažné nežádoucí účinky

Veškeré dostupné údaje o nežádoucích účincích a závažných nežádoucích účincích kosmetického přípravku, případně dalších kosmetických přípravků. To zahrnuje statistické údaje.

10.   Informace o kosmetickém přípravku

Jiné podstatné informace, např. údaje o existujících studiích provedených na lidských dobrovolnících nebo řádně prokázané a odůvodněné výsledky hodnocení rizik uskutečněné v jiných relevantních oblastech.

ČÁST B –   Posouzení bezpečnosti kosmetického přípravku

1.   Závěry posouzení

Prohlášení o bezpečnosti kosmetického přípravku podle článku 3.

2.   Upozornění a návod k použití uvedené na etiketě

Stanovisko k potřebě uvést na etiketě zvláštní upozornění a návod k použití v souladu s čl. 19 odst. 1 písm. d).

3.   Odůvodnění

Vysvětlení vědeckých důvodů vedoucích k závěrům posouzení uvedeným v oddíle 1 a ke stanovisku uvedenému v oddíle 2. Toto vysvětlení je založeno na popisech uvedených v části A. Tam, kde je to vhodné, jsou posouzeny a diskutovány hranice bezpečnosti.

Provede se mimo jiné zvláštní posouzení u kosmetických přípravků určených pro děti do tří let a u kosmetických přípravků určených výhradně pro vnější intimní hygienu.

Posoudí se možné interakce látek obsažených v kosmetickém přípravku.

Je třeba náležitě odůvodnit zohlednění či nezohlednění jednotlivých toxikologických profilů.

Je třeba pečlivě posoudit vliv stability na bezpečnost kosmetického přípravku.

4.   Údaje o posuzovateli a schválení části B

Jméno a adresa osoby, která provádí posouzení bezpečnosti.

Doklad o kvalifikaci osoby, která provádí posouzení bezpečnosti.

Datum a podpis osoby, která provádí posouzení bezpečnosti.


Úvod k přílohám II až VI

1)

Pro účely příloh II až VI se rozumí:

a)

„přípravkem, který se oplachuje,“ kosmetický přípravek, který se má po aplikaci na kůži, vlasy nebo sliznice odstranit;

b)

„přípravkem, který se neoplachuje,“ kosmetický přípravek určený pro prodloužený styk s kůží, vlasy nebo sliznicemi;

c)

„přípravkem na vlasy“ kosmetický přípravek určený pro aplikaci na vlasy nebo ochlupení obličeje, s výjimkou řas;

d)

„přípravkem na kůži“ kosmetický přípravek určený pro aplikaci na kůži;

e)

„přípravkem na rty“ kosmetický přípravek určený pro aplikaci na rty;

f)

„přípravkem na obličej“ kosmetický přípravek určený pro aplikaci na kůži obličeje;

g)

„přípravkem na nehty“ kosmetický přípravek určený pro aplikaci na nehty;

h)

„přípravkem pro ústní hygienu“ kosmetický přípravek určený pro aplikaci na zuby nebo sliznici ústní dutiny;

i)

„přípravkem aplikovaným na sliznice“ kosmetický přípravek určený pro aplikaci na sliznice

ústní dutiny,

okrajů očí, nebo

vnějších pohlavních orgánů;

j)

„přípravkem na oči“ kosmetický přípravek určený pro aplikaci v blízkosti očí;

k)

„profesionálním použitím“ aplikace a použití kosmetického přípravku osobami při výkonu jejich profesní činnosti.

2)

V zájmu snadnější identifikace látek se používají tyto deskriptory:

mezinárodní nechráněné názvy farmaceutických přípravků (Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products), WHO, Ženeva, srpen 1975,

čísla služby chemických abstrakt (CAS),

číslo ES, jež odpovídá buď číslům EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances numbers) nebo číslům ELINCS (European List of Notified Chemical Substances numbers) nebo registračnímu číslu přidělenému podle nařízení (ES) č. 1907/2006,

název XAN, čímž se rozumí název schválený určitou zemí (X); např. název USAN znamená název, který schválily Spojené státy americké,

název uvedený v seznamu názvů přísad podle společné nomenklatury podle článku 33 tohoto nařízení.

3)

Látky uvedené v přílohách III až VI nezahrnují nanomateriály, není-li výslovně uveden opak.


PŘÍLOHA II

SEZNAM LÁTEK ZAKÁZANÝCH V KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH

Referenční číslo

Identifikace látky

Chemický název/INN

Číslo CAS

Číslo ES

a

b

c

d

1

N-(5-Chlorbenzoxazol-2-yl)acetamid

35783-57-4

 

2

(2-Acetoxyethyl)trimethylamoniumhydroxid (acetylcholin) a jeho soli

51-84-3

200-128-9

3

Deanolaceglumát (INN)

3342-61-8

222-085-5

4

Spironolakton (INN)

52-01-7

200-133-6

5

Kyselina [4-(4-hydroxy-3-jodfenoxy)-3,5-dijodfenyl]octová (tiratrikol (INN)) a její soli

51-24-1

200-086-1

6

Methotrexát (INN)

59-05-2

200-413-8

7

Kyselina aminokapronová (INN) a její soli

60-32-2

200-469-3

8

Cinchofen (INN), jeho soli, deriváty a soli těchto derivátů

132-60-5

205-067-1

9

3-[4-(4-hydroxyfenoxy)fenyl]propanová kyselina (INN) a její soli

51-26-3

 

10

Trichloroctová kyselina

76-03-9

200-927-2

11

Aconitum napellus L. (listy, kořeny a galenické přípravky)

84603-50-9

283-252-6

12

Akonitin (hlavní alkaloid Aconitum napellus L.) a jeho soli

302-27-2

206-121-7

13

Adonis vernalis L. a přípravky z něj vyrobené

84649-73-0

283-458-6

14

Epinefrin (INN)

51-43-4

200-098-7

15

Alkaloidy izolované z Rauwolfia serpentina L. a jejich soli

90106-13-1

290-234-1

16

Alkynoly, jejich estery, ethery a soli

 

 

17

Isoprenalin (INN)

7683-59-2

231-687-7

18

Allylisothiokyanát

57-06-7

200-309-2

19

Amid kyseliny allocholanové (INN) a jeho soli

5486-77-1

 

20

Nalorfin (INN), jeho soli a ethery

62-67-9

200-546-1

21

Sympatikomimetické aminy působící na centrální nervový systém: všechny látky obsažené v prvním seznamu léčivých přípravků, které podléhají lékařskému předpisu podle rezoluce Rady Evropy AP čl. 69 odst. 2

300-62-9

206-096-2

22

Anilin, jeho soli a jeho halogenované a sulfonované deriváty

62-53-3

200-539-3

23

Betoxykain (INN) a jeho soli

3818-62-0

 

24

Zoxazolamin (INN)

61-80-3

200-519-4

25

Prokainamid (INN), jeho soli a deriváty

51-06-9

200-078-8

26

Benzidin

92-87-5

202-199-1

27

Tuaminoheptan (INN), jeho izomery a soli

123-82-0

204-655-5

28

Oktodrin (INN) a jeho soli

543-82-8

208-851-1

29

2-Amino-1,2-bis(4-methoxyfenyl)ethan-1-ol a jeho soli

530-34-7

 

30

1,3-Dimethylpentylamin a jeho soli

105-41-9

203-296-1

31

Kyselina 4-aminosalicylová a její soli

65-49-6

200-613-5

32

Toluidiny, jejich izomery, soli, halogenované a sulfonované deriváty

26915-12-8

248-105-2

33

Xylidiny, jejich izomery, soli, halogenované a sulfonované deriváty

1300-73-8

215-091-4

34

Imperatorin (9-(3-methylbut-2-enyloxy)furo[3,2-g]chromen-7-on)

482-44-0

207-581-1

35

Ammi majus L. a galenické přípravky z něj vyrobené

90320-46-0

291-072-4

36

2,3-Dichlor-2-methylbutan

507-45-9

 

37

Látky s androgenním účinkem

 

 

38

Anthracenový olej

120-12-7

204-371-1

39

Antibiotika

 

 

40

Antimon a jeho sloučeniny

7440-36-0

231-146-5

41

Apocynum cannabinum L. a přípravky z něj vyrobené

84603-51-0

283-253-1

42

Apomorfin (6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]chinolin-10,11-diol) a jeho soli

58-00-4

200-360-0

43

Arsen a jeho sloučeniny

7440-38-2

231-148-6

44

Atropa belladonna L. a přípravky z ní vyrobené

8007-93-0

232-365-9

45

Atropin, jeho soli a deriváty

51-55-8

200-104-8

46

Barnaté soli, s výjimkou sulfidu barnatého, za podmínek stanovených v příloze III, a síranu barnatého, mořidel, solí a pigmentů připravených z barviv uvedených v příloze IV

 

 

47

Benzen

71-43-2

200-753-7

48

Benzimidazol-2(3H)-on

615-16-7

210-412-4

49

Benzazepiny a benzodiazepiny

12794-10-4

 

50

1-[(Dimethylamino)methyl]-1-methylpropyl-benzoát (amylokain) a jeho soli

644-26-8

211-411-1

51

2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl-benzoát (eukain) a jeho soli

500-34-5

 

52

Isokarboxazid (INN)

59-63-2

200-438-4

53

Bendroflumethiazid (INN) a jeho deriváty

73-48-3

200-800-1

54

Berylium a jeho sloučeniny

7440-41-7

231-150-7

55

Brom, elementární

7726-95-6

231-778-1

56

Bretyliumtosylát (INN)

61-75-6

200-516-8

57

Karbromal (INN)

77-65-6

201-046-6

58

Bromisoval (INN)

496-67-3

207-825-7

59

Bromfeniramin (INN) a jeho soli

86-22-6

201-657-8

60

Benziloniumbromid (INN)

1050-48-2

213-885-5

61

Tetrylamoniumbromid (INN)

71-91-0

200-769-4

62

Brucin

357-57-3

206-614-7

63

Tetrakain (INN) a jeho soli

94-24-6

202-316-6

64

Mofebutazon (INN)

2210-63-1

218-641-1

65

Tolbutamid (INN)

64-77-7

200-594-3

66

Karbutamid (INN)

339-43-5

206-424-4

67

Fenylbutazon (INN)

50-33-9

200-029-0

68

Kadmium a jeho sloučeniny

7440-43-9

231-152-8

69

Cantharides, Cantharis vesicatoria (L.) De Geer

92457-17-5

296-298-7

70

Kantharidin

56-25-7

200-263-3

71

Fenprobamat (INN)

673-31-4

211-606-1

72

Nitroderiváty karbazolu

 

 

73

Sirouhlík

75-15-0

200-843-6

74

Kataláza

9001-05-2

232-577-1

75

Kefaelin a jeho soli

483-17-0

207-591-6

76

Chenopodium ambrosioides L. (esenciální olej)

8006-99-3

 

77

2,2,2-Trichlorethan-1,1-diol

302-17-0

206-117-5

78

Chlor

7782-50-5

231-959-5

79

Chlorpropamid (INN)

94-20-2

202-314-5

80

Přesunuto nebo vymazáno

 

 

81

4-(Fenylazo)-1,3-fenylendiamin-citrát-hydrochlorid (chrysoidin-citrát-hydrochlorid)

5909-04-6

 

82

Chlorzoxazon (INN)

95-25-0

202-403-9

83

2-Chlor-4-dimethylamino-6-methylpyrimidin (krimidin – ISO)

535-89-7

208-622-6

84

Chlorprothixen (INN) a jeho soli

113-59-7

204-032-8

85

Klofenamid (INN)

671-95-4

211-588-5

86

bis(2-Chlorethyl)methylaminoxid a jeho soli

126-85-2

 

87

Chlormethin (INN) a jeho soli

51-75-2

200-120-5

88

Cyklofosfamid (INN) a jeho soli

50-18-0

200-015-4

89

Mannomustin (INN) a jeho soli

576-68-1

209-404-3

90

Butanilikain (INN) a jeho soli

3785-21-5

 

91

Chlormezanon (INN)

80-77-3

201-307-4

92

Triparanol (INN)

78-41-1

201-115-0

93

2-[2-(4-Chlorfenyl)-2-fenylacetyl]indan-1,3-dion (chlorfacinon – ISO)

3691-35-8

223-003-0

94

Chlorfenoxamin (INN)

77-38-3

 

95

Fenaglykodol (INN)

79-93-6

201-235-3

96

Chlorethan

75-00-3

200-830-5

97

Chrom; kyselina chromová a její soli

7440-47-3

231-157-5

98

Claviceps purpurea Tul., její alkaloidy a galenické přípravky z ní vyrobené

84775-56-4

283-885-8

99

Conium maculatum L. (plody, prášek, galenické přípravky)

85116-75-2

285-527-6

100

Glycyklamid (INN)

664-95-9

211-557-6

101

Benzensulfonát kobaltnatý

23384-69-2

 

102

Kolchicin, jeho soli a deriváty

64-86-8

200-598-5

103

Kolchikosid a jeho deriváty

477-29-2

207-513-0

104

Colchicum autumnale L. a galenické přípravky z něj vyrobené

84696-03-7

283-623-2

105

Konvallatoxin

508-75-8

208-086-3

106

Anamirta cocculus L. (plody)

 

 

107

Croton tiglium L. (olej)

8001-28-3

 

108

1-{4-[(E)-But-2-enamido]benzensulfonyl}-3-butylmočovina

52964-42-8

 

109

Kurare a kurarin

8063-06-7/22260-42-0

232-511-1/244-880-6

110

Synthetické kurarizanty

 

 

111

Kyanovodík a jeho soli

74-90-8

200-821-6

112

Feklemin (INN); 2-[Cyklohexyl(fenyl)methyl]-N,N,N′,N′-tetraethylpropan-1,3-diamin

3590-16-7

 

113

Cyklomenol (INN) a jeho soli

5591-47-9

227-002-6

114

Hexacyklonát sodný (INN)

7009-49-6

 

115

Hexapropymát (INN)

358-52-1

206-618-9

116

Přesunuto nebo vymazáno

 

 

117

O,O′-Diacetyl-N-allyl-N-normorfin

2748-74-5

 

118

Pipazetát (INN) a jeho soli

2167-85-3

218-508-8

119

5-(1,2-Dibrom-2-fenylethyl)-5-methylhydantoin

511-75-1

208-133-8

120

Pentan-1,5-diylbis(trimethylamoniové) soli, např. pentamethonium-bromid (INN)

541-20-8

208-771-7

121

[(Methylimino)diethylen]bis(ethyldimethylamoniové soli), např. azamethonium-bromid (INN)

306-53-6

206-186-1

122

Cyklarbamát (INN)

5779-54-4

227-302-7

123

Klofenotan (INN); (DDT – ISO)

50-29-3

200-024-3

124

Hexan-1,6-diylbis(trimethylamoniové) soli, např. hexamethonium-bromid (INN)

55-97-0

200-249-7

125

Dichlorethany (ethylenchloridy), např. 1,2-dichlorethan

107-06-2

203-458-1

126

Dichlorethyleny (acetylenchloridy), např. vinylidenchlorid (1,1-dichlorethylen)

75-35-4

200-864-0

127

Lysergid (INN) (LSD) a jeho soli

50-37-3

200-033-2

128

2-Diethylaminoethyl-3-hydroxy-4-fenylbenzoát a jeho soli

3572-52-9

222-686-2

129

Cinchokain (INN) a jeho soli

85-79-0

201-632-1

130

[3-(Diethylamino)propyl]-3-fenylprop-2-enoát

538-66-9

 

131

O,O'-Diethyl-O-(4-nitrofenyl)-fosforothioát (parathion – ISO)

56-38-2

200-271-7

132

[Oxalylbis(iminoethylen)]bis[(2-chlorbenzyl)diethylamoniové] soli, např. ambenonium-chlorid (INN)

115-79-7

204-107-5

133

Methyprylon (INN) a jeho soli

125-64-4

204-745-4

134

Digitalin a všechny heterosidy z Digitalis purpurea L.

752-61-4

212-036-6

135

7-{2-Hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl}-1,3-dimethyl-7H-purin-2,6(1H,3H)-dion (xanthinol)

2530-97-4

 

136

Dioxethedrin (INN) a jeho soli

497-75-6

207-849-8

137

Piprokurarium-jodid (INN)

3562-55-8

222-627-0

138

Propyfenazon (INN)

479-92-5

207-539-2

139

Tetrabenazin (INN) a jeho soli

58-46-8

200-383-6

140

Kaptodiam (INN)

486-17-9

207-629-1

141

Mefeklorazin (INN) a jeho soli

1243-33-0

 

142

Dimethylamin

124-40-3

204-697-4

143

1,1-bis[(Dimethylamino)methyl]propyl-benzoát a jeho soli (amydrikain, alypin)

963-07-5

213-512-6

144

Methapyrilen (INN) a jeho soli

91-80-5

202-099-8

145

Metamfepramon (INN) a jeho soli

15351-09-4

239-384-1

146

Amitriptylin (INN) a jeho soli

50-48-6

200-041-6

147

Metformin (INN) a jeho soli

657-24-9

211-517-8

148

Isosorbiddinitrát (INN)

87-33-2

201-740-9

149

Malononitril

109-77-3

203-703-2

150

Sukcinonitril

110-61-2

203-783-9

151

Izomery dinitrofenolů

51-28-5/329-71-5/573-56-8/25550-58-7

200-087-7/206-348-1/209-357-9/247-096-2

152

Inproquon (INN)

436-40-8

 

153

Dimevamid (INN) a jeho soli

60-46-8

200-479-8

154

Difenylpyralin (INN) a jeho soli

147-20-6

205-686-7

155

Sulfinpyrazon (INN)

57-96-5

200-357-4

156

(3,3-Difenyl-3-karbamoylpropyl)diisopropyl(methyl)amoniové soli, např. isopropamid-jodid (INN)

71-81-8

200-766-8

157

Benaktyzin (INN)

302-40-9

206-123-8

158

Benzatropin (INN) a jeho soli

86-13-5

 

159

Cyklizin (INN) a jeho soli

82-92-8

201-445-5

160

5,5-Difenylimidazolidin-4-on (doxenitoin (INN))

3254-93-1

221-851-6

161

Probenecid (INN)

57-66-9

200-344-3

162

Disulfiram (INN); (thiram – ISO) (INN)

97-77-8/137-26-8

202-607-8/205-286-2

163

Emetin, jeho soli a deriváty

483-18-1

207-592-1

164

Efedrin a jeho soli

299-42-3

206-080-5

165

Oxanamid (INN) a jeho deriváty

126-93-2

 

166

Eserin nebo fysostigmin a jeho soli

57-47-6

200-332-8

167

Estery kyseliny 4-aminobenzoové s volnou aminoskupinou, s výjimkou látek uvedených v příloze VI

 

 

168

Soli a estery cholinu, např. cholinchlorid (INN)

67-48-1

200-655-4

169

Karamifen (INN) a jeho soli

77-22-5

201-013-6

170

Diethyl-4-nitrofenyl-fosfát (paraoxon – ISO)

311-45-5

206-221-0

171

Metethoheptazin (INN) a jeho soli

509-84-2

 

172

Oxfeneridin (INN) a jeho soli

546-32-7

 

173

Ethoheptazin (INN) a jeho soli

77-15-6

201-007-3

174

Metheptazin (INN) a jeho soli

469-78-3

 

175

Methylfenidát (INN) a jeho soli

113-45-1

204-028-6

176

Doxylamin (INN) a jeho soli

469-21-6

207-414-2

177

Tolboxan (INN)

2430-46-8

 

178

4-(Benzyloxy)fenol a 4-ethoxyfenol

103-16-2/622-62-8

203-083-3/210-748-1

179

Parethoxykain (INN) a jeho soli

94-23-5

205-246-4

180

Fenozolon (INN)

15302-16-6

239-339-6

181

Glutethimid (INN) a jeho soli

77-21-4

201-012-0

182

Ethylenoxid

75-21-8

200-849-9

183

Bemegrid (INN) a jeho soli

64-65-3

200-588-0

184

Valnoktamid (INN)

4171-13-5

224-033-7

185

Haloperidol (INN)

52-86-8

200-155-6

186

Paramethason (INN)

53-33-8

200-169-2

187

Fluanison (INN)

1480-19-9

216-038-8

188

Trifluperidol (INN)

749-13-3

 

189

Fluoreson (INN)

2924-67-6

220-889-0

190

Fluoruracil (INN)

51-21-8

200-085-6

191

Kyselina fluorovodíková, její normální soli, její komplexy a hydrofluoridy, s výjimkou látek uvedených v příloze III

7664-39-3

231-634-8

192

Furfuryl(trimethyl)amoniové soli, např. furtrethonium-jodid (INN)

541-64-0

208-789-5

193

Galantamin (INN)

357-70-0

 

194

Progestogeny

 

 

195

1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyklohexan (BHC – ISO)

58-89-9

200-401-2

196

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalen (endrin – ISO)

72-20-8

200-775-7

197

Hexachlorethan

67-72-1

200-666-4

198

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalen (isodrin – ISO)

465-73-6

207-366-2

199

Hydrastin, hydrastinin a jejich soli

118-08-1/6592-85-4

204-233-0/229-533-9

200

Hydrazidy a jejich soli, např. isoniazid (INN)

54-85-3

200-214-6

201

Hydrazin, jeho deriváty a jejich soli

302-01-2

206-114-9

202

Oktamoxin (INN) a jeho soli

4684-87-1

 

203

Warfarin (INN) a jeho soli

81-81-2

201-377-6

204

Ethyl-bis(4-hydroxy-2-oxo-2H-chromen-3-yl)acetát a soli kyseliny

548-00-5

208-940-5

205

Methokarbamol (INN)

532-03-6

208-524-3

206

Propatylnitrát (INN)

2921-92-8

220-866-5

207

4,4‘-Dihydroxy-3,3’-[3-(methylsulfanyl)propan-1,1-diyl]bis(2H-chromen-2-on)

 

 

208

Fenadiazol (INN)

1008-65-7

 

209

Nitroxolin (INN) a jeho soli

4008-48-4

223-662-4

210

Hyoscyamin, jeho soli a deriváty

101-31-5

202-933-0

211

Hyoscyamus niger L. (listy, semena, prášek a galenické přípravky)

84603-65-6

283-265-7

212

Pemolin (INN) a jeho soli

2152-34-3

218-438-8

213

Jod

7553-56-2

231-442-4

214

Dekan-1,10-diylbis(trimethylamoniové) soli, např. dekamethoniumbromid (INN)

541-22-0

208-772-2

215

Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha Brot. a příbuzné druhy) (kořeny, prášek a galenické přípravky)

8012-96-2

232-385-8

216

(2-Isopropylpent-4-enoyl)močovina (apronalid)

528-92-7

208-443-3

217

α-Santonin, (3S,5aR,9bS)-3,5a,9-trimethyl-3a,5,5a,9b-tetrahydronafto[1,2-b]furan-2,8(3H,4H)-dion

481-06-1

207-560-7

218

Lobelia inflata L. a galenické přípravky z ní vyrobené

84696-23-1

283-642-6

219

Lobelin (INN) a jeho soli

90-69-7

202-012-3

220

Barbituráty

 

 

221

Rtuť a její sloučeniny, s výjimkou zvláštních případů uvedených v příloze V

7439-97-6

231-106-7

222

(3,4,5-Trimethoxyfenethyl)amin (meskalin) a jeho soli

54-04-6

200-190-7

223

Metaldehyd

9002-91-9

 

224

2-(4-Allyl-2-methoxyfenoxy)-N,N-diethylacetamid a jeho soli

305-13-5

 

225

Kumetarol (INN)

4366-18-1

224-455-1

226

Dextromethorfan (INN) a jeho soli

125-71-3

204-752-2

227

2-Methylheptylamin a jeho soli

540-43-2

 

228

Isomethepten (INN) a jeho soli

503-01-5

207-959-6

229

Mekamylamin (INN)

60-40-2

200-476-1

230

Guaifenesin (INN)

93-14-1

202-222-5

231

Dikumarol (INN)

66-76-2

200-632-9

232

Fenmetrazin (INN), jeho deriváty a soli

134-49-6

205-143-4

233

Thiamazol (INN)

60-56-0

200-482-4

234

4-Fenyl-2-methoxy-2-methyl-3,4-dihydro-2H,5H-pyrano[3,2-c]chromen-5-on (cyklokumarol)

518-20-7

208-248-3

235

Karisoprodol (INN)

78-44-4

201-118-7

236

Meprobamat (INN)

57-53-4

200-337-5

237

Tefazolin (INN) a jeho soli

1082-56-0

 

238

Arekolin

63-75-2

200-565-5

239

Poldin-methylsulfát (INN)

545-80-2

208-894-6

240

Hydroxyzin (INN)

68-88-2

200-693-1

241

2-Naftol

135-19-3

205-182-7

242

1- a 2-Naftylaminy a jejich soli

134-32-7/91-59-8

205-138-7/202-080-4

243

4-Hydroxy-3-(1-naftyl)-2H-chromen-2-on

39923-41-6

 

244

Nafazolin (INN) a jeho soli

835-31-4

212-641-5

245

Neostigmin a jeho soli, např. neostigminbromid (INN)

114-80-7

204-054-8

246

Nikotin a jeho soli

54-11-5

200-193-3

247

Amylnitrity

110-46-3

203-770-8

248

Anorganické dusitany, s výjimkou dusitanu sodného

14797-65-0

 

249

Nitrobenzen

98-95-3

202-716-0

250

Nitrokresoly a jejich soli s alkalickými kovy

12167-20-3

 

251

Nitrofurantoin (INN)

67-20-9

200-646-5

252

Furazolidon (INN)

67-45-8

200-653-3

253

Nitroglycerin; propan-1,2,3-triol-trinitrát

55-63-0

200-240-8

254

Acenokumarol (INN)

152-72-7

205-807-3

255

Pentakyanonitrosylželezitany (2-) alkalických kovů

14402-89-2/13755-38-9

238-373-9 / -

256

Nitrostilbeny, jejich homology a jejich deriváty

 

 

257

Noradrenalin a jeho soli

51-41-2

200-096-6

258

Noskapin (INN) a jeho soli

128-62-1

204-899-2

259

Guanethidin (INN) a jeho soli

55-65-2

200-241-3

260

Estrogeny

 

 

261

Oleandrin

465-16-7

207-361-5

262

Chlortalidon (INN)

77-36-1

201-022-5

263

Pelletierin a jeho soli

2858-66-4/4396-01-4

220-673-6/224-523-0

264

Pentachlorethan

76-01-7

200-925-1

265

2,2-bis(Hydroxymethyl)propan-1,3-diol-tetranitrát (INN)

78-11-5

201-084-3

266

Petrichloral (INN)

78-12-6

 

267

Oktamylamin (INN) a jeho soli

502-59-0

207-947-0

268

Kyselina pikrová

88-89-1

201-865-9

269

Fenacemid (INN)

63-98-9

200-570-2

270

Difenkloxazin (INN)

5617-26-5

 

271

2-Fenylindan-1,3-dion (fenindion – INN)

83-12-5

201-454-4

272

Ethylfenacemid (feneturid – INN)

90-49-3

201-998-2

273

Fenprokumon (INN)

435-97-2

207-108-9

274

Fenyramidol (INN)

553-69-5

209-044-7

275

Triamteren (INN) a jeho soli

396-01-0

206-904-3

276

Tetraethyl-pyrofosfát (TEPP – ISO)

107-49-3

203-495-3

277

Tritolyl-fosfát

1330-78-5

215-548-8

278

Psilocybin (INN)

520-52-5

208-294-4

279

Fosfor a fosfidy kovů

7723-14-0

231-768-7

280

Thalidomid (INN) a jeho soli

50-35-1

200-031-1

281

Physostigma venenosum Balf.

89958-15-6

289-638-0

282

Pikrotoxin

124-87-8

204-716-6

283

Pilokarpin a jeho soli

92-13-7

202-128-4

284

[Fenyl(2-piperidyl)methyl]-acetát, levotočivá threo-forma (levofacetoperan) (INN) a jeho soli

24558-01-8

 

285

Pipradrol (INN) a jeho soli

467-60-7

207-394-5

286

Azacyklonol (INN) a jeho soli

115-46-8

204-092-5

287

Bietamiverin (INN)

479-81-2

207-538-7

288

Butopiprin (INN) a jeho soli

55837-15-5

259-848-7

289

Olovo a jeho sloučeniny

7439-92-1

231-100-4

290

Koniin

458-88-8

207-282-6

291

Prunus laurocerasus L. („cherry laurel water“)

89997-54-6

289-689-9

292

Metyrapon (INN)

54-36-4

200-206-2

293

Radioaktivní látky definované ve směrnici 96/29/Euratom (1), kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření

 

 

294

Juniperus sabina L. (listy, esenciální olej a galenické přípravky)

90046-04-1

289-971-1

295

Hyoscin a jeho soli a deriváty

51-34-3

200-090-3

296

Soli zlata

 

 

297

Selen a jeho sloučeniny, s výjimkou sulfidu seleničitého, za podmínek stanovených pod referenčním číslem 49 v příloze III

7782-49-2

231-957-4

298

Solanum nigrum L. a galenické přípravky z něj vyrobené

84929-77-1

284-555-6

299

Spartein (INN) a jeho soli

90-39-1

201-988-8

300

Glukokortikoidy (kortikosteroidy)

 

 

301

Datura stramonium L. a galenické přípravky z něj vyrobené

84696-08-2

283-627-4

302

Strofantiny, jejich aglukonáty a jejich deriváty

11005-63-3

234-239-9

303

Strophantus spp. a galenické přípravky z nich vyrobené

 

 

304

Strychnin a jeho soli

57-24-9

200-319-7

305

Strychnos spp. a galenické přípravky z nich vyrobené

 

 

306

Přírodní a syntetické omamné látky: Veškeré látky uvedené v tabulkách I a II Jednotné úmluvy o omamných látkách podepsané v New Yorku dne 30. března 1961

 

 

307

Sulfonamidy (sulfanylamid a jeho deriváty získané substitucí jednoho či více atomů vodíku v aminoskupinách) a jejich soli

 

 

308

Sultiam (INN)

61-56-3

200-511-0

309

Neodym a jeho soli

7440-00-8

231-109-3

310

Thiotepa (INN)

52-24-4

200-135-7

311

Pilocarpus jaborandi Holmes a galenické přípravky z něj vyrobené

84696-42-4

283-649-4

312

Telur a jeho sloučeniny

13494-80-9

236-813-4

313

Xylometazolin (INN) a jeho soli

526-36-3

208-390-6

314

Tetrachlorethen

127-18-4

204-825-9

315

Tetrachlormethan

56-23-5

200-262-8

316

Hexaethyltetrafosfát

757-58-4

212-057-0

317

Thalium a jeho sloučeniny

7440-28-0

231-138-1

318

Thevetia neriifolia Juss., glykosidický extrakt

90147-54-9

290-446-4

319

Ethionamid (INN)

536-33-4

208-628-9

320

Fenothiazin (INN) a jeho sloučeniny

92-84-2

202-196-5

321

Thiomočovina a její deriváty, s výjimkou látky uvedené v příloze III

62-56-6

200-543-5

322

Mefenesin (INN) a jeho estery

59-47-2

200-427-4

323

Vakcíny, toxiny a séra definované jako imunologické léčivé přípravky podle čl. 1 bodu 4 směrnice 2001/83/ES

 

 

324

Tranylcypromin (INN) a jeho soli

155-09-9

205-841-9

325

Trichlornitromethan (chlorpikrin)

76-06-2

200-930-9

326

2,2,2-Tribromethan-1-ol (tribromethylalkohol)

75-80-9

200-903-1

327

Trichlormethin (INN) a jeho soli

817-09-4

212-442-3

328

Tretamin (INN)

51-18-3

200-083-5

329

Gallamintriethjodid (INN)

65-29-2

200-605-1

330

Urginea scilla Steinh. a galenické přípravky z ní vyrobené

84650-62-4

283-520-2

331

Veratrin, jeho soli a galenické přípravky z něj vyrobené

8051-02-3

613-062-00-4

332

Schoenocaulon officinale Lind. (semena a galenické přípravky)

84604-18-2

283-296-6

333

Veratrum spp. a přípravky z nich vyrobené

90131-91-2

290-407-1

334

Vinylchlorid monomer

75-01-4

200-831-0

335

Ergokalciferol (INN) a cholekalciferol (vitaminy D2 a D3)

50-14-6/67-97-0

200-014-9/200-673-2

336

Soli O-alkyldithiokarboxylových kyselin (xantháty)

 

 

337

Yohimbin a jeho soli

146-48-5

205-672-0

338

Dimethylsulfoxid (INN)

67-68-5

200-664-3

339

Difenhydramin (INN) a jeho soli

58-73-1

200-396-7

340

4-terc-Butylfenol

98-54-4

202-679-0

341

4-terc-Butylpyrokatechol

98-29-3

202-653-9

342

Dihydrotachysterol (INN)

67-96-9

200-672-7

343

Dioxan

123-91-1

204-661-8

344

Morfolin a jeho soli

110-91-8

203-815-1

345

Pyrethrum album L. a galenické přípravky z něj vyrobené

 

 

346

N-[(4-Methoxyfenyl)methyl]-N′,N′-dimethyl-N-(2-pyridyl)ethan-1,2-diamin-maleát (mepyramin-maleát; pyrilamin-maleát)

59-33-6

200-422-7

347

Tripelennamin (INN)

91-81-6

202-100-1

348

Tetrachlorsalicylanilidy

7426-07-5

 

349

Dichlorsalicylanilidy

1147-98-4

 

350

Tetrabromsalicylanilidy

 

 

351

Dibromsalicylanilidy

 

 

352

Bithionol (INN)

97-18-7

202-565-0

353

Thiurammonosulfidy

97-74-5

202-605-7

354

Přesunuto nebo vymazáno

 

 

355

Dimethylformamid (N,N-dimethylformamid)

68-12-2

200-679-5

356

4-Fenylbut-3-en-2-on (benzylidenaceton)

122-57-6

204-555-1

357

Benzoáty 3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)prop-2-en-1-olu (koniferyl alkoholu), s výjimkou jejich přirozeného obsahu v použitých přírodních esencích

 

 

358

Furokumariny, (např. trioxysalen (INN), 8-methoxypsoralen, 5-methoxypsoralen), s výjimkou přirozeného obsahu v použitých přírodních esencích.

V přípravcích na ochranu proti slunečnímu záření a v přípravcích pro zhnědnutí kůže musí být obsah furokumarinů menší než 1 mg/kg.

3902-71-4/298-81-7/484-20-8

223-459-0/206-066-9/207-604-5

359

Olej ze semen Laurus nobilis L.

84603-73-6

283-272-5

360

Safrol, s výjimkou přirozeného obsahu v použitých přírodních esencích a za předpokladu, že koncentrace nepřekročí:

100 ppm v konečném výrobku, 50 ppm v přípravcích pro péči o zuby a v přípravcích pro ústní hygienu a za předpokladu, že safrol nebude přítomen v zubních pastách určených výslovně pro děti.

94-59-7

202-345-4

361

5,5′-Diisopropyl-2,2′-dimethylbifenyl-4,4′-diyl-dihypojodit (thymoljodid)

552-22-7

209-007-5

362

1-(3-Ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naftyl)ethan-1-on nebo 7-acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalen (AETT; versalid)

88-29-9

201-817-7

363

1,2-Fenylendiamin a jeho soli

95-54-5

202-430-6

364

4-Methylbenzen-1,3-diamin (toluen-2,4-diamin) a jeho soli

95-80-7

202-453-1

365

Kyselina aristolochová a její soli; Aristolochia spp. a přípravky z nich vyrobené

475-80-9/313-67-7/15918-62-4

202-499-6/206-238-3 / -

366

Chloroform

67-66-3

200-663-8

367

2,3,7,8-Tetrachlordibenzo[1,4]dioxin (TCDD)

1746-01-6

217-122-7

368

2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-ol-acetát (dimethoxan)

828-00-2

212-579-9

369

Sodná sůl pyrithionu (INNM) (2)

3811-73-2

223-296-5

370

N-[(Trichlormethyl)sulfanyl]cyklohex-4-en-1,2-dikarboximid (kaptan – ISO)

133-06-2

205-087-0

371

3,3',5,5',6,6'-Hexachlor-2,2'-dihydroxydifenylmethan (hexachlorofen (INN))

70-30-4

200-733-8

372

6-Piperidinopyrimidin-2,4-diamin-3-oxid (minoxidil (INN)) a jeho soli

38304-91-5

253-874-2

373

3,4,5-Tribromsalicylanilid (tribromsalan (INN))

87-10-5

201-723-6

374

Phytolacca spp. a přípravky z nich vyrobené

65497-07-6/60820-94-2

 

375

Tretinoin (INN) (kyselina retinová a její soli)

302-79-4

206-129-0

376

4-Methoxybenzen-1,3-diamin (2,4-diaminoanisol – CI 76050) a jeho soli

615-05-4

210-406-1

377

2-Methoxybenzen-1,4-diamin (2,5-diaminoanisol) a jeho soli

5307-02-8

226-161-9

378

Barvivo CI 12140

3118-97-6

221-490-4

379

Barvivo CI 26105 (Solvent Red 24)

85-83-6

201-635-8

380

Barvivo CI 42555 (Basic Violet 3)

Barvivo CI 42555:1

Barvivo CI 42555:2

548-62-9

467-63-0

208-953-6

207-396-6

381

Pentyl-4-(dimethylamino)benzoát, směs isomerů (Padimat A – INN)

14779-78-3

238-849-6

382

Přesunuto nebo vymazáno

 

 

383

2-Amino-4-nitrofenol

99-57-0

202-767-9

384

2-Amino-5-nitrofenol

121-88-0

204-503-8

385

11-α-Hydroxypregn-4-en-3,20-dion a jeho estery

80-75-1

201-306-9

386

Barvivo CI 42640 (N-[4-((4-dimethylaminofenyl){4-[N-ethyl-N-(3-sulfonatobenzyl)amino]fenyl}methyliden)cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]-N-ethyl-N-(3-sulfonatobenzyl)amonium, sodná sůl)

1694-09-3

216-901-9

387

Barvivo CI 13065

587-98-4

209-608-2

388

Barvivo CI 42535 (Basic Violet 1)

8004-87-3

 

389

Barvivo CI 61554 (Solvent Blue 35)

17354-14-2

241-379-4

390

Antiandrogeny se steroidní strukturou

 

 

391

Zirkon a jeho sloučeniny, s výjimkou látek uvedených pod referenčním číslem 50 v příloze III a mořidel, solí nebo pigmentů se zirkonem připravených z barviv uvedených v příloze IV

7440-67-7

231-176-9

392

Přesunuto nebo vymazáno

 

 

393

Acetonitril

75-05-8

200-835-2

394

Tetrahydrozolin (tetryzolin (INN)) a jeho soli

84-22-0

201-522-3

395

Chinolin-8-ol a jeho sulfát, s výjimkou použití uvedených u č. 51 v příloze III

148-24-3/134-31-6

205-711-1/205-137-1

396

2,2'-Disulfandiylbis(pyridin-1-oxid), (adiční produkt s trihydrátem síranu hořečnatého) – (disulfid pyrithionu + síran hořečnatý)

43143-11-9

256-115-3

397

Barvivo CI 12075 (Pigment Orange 5) a jeho mořidla, pigmenty a soli

3468-63-1

222-429-4

398

Barvivo CI 45170 a CI 45170:1 (Basic Violet 10)

81-88-9/509-34-2

201-383-9/208-096-8

399

Lidokain (INN)

137-58-6

205-302-8

400

1,2-Epoxybutan

106-88-7

203-438-2

401

Barvivo CI 15585

5160-02-1/2092-56-0

225-935-3/218-248-5

402

Mléčnan strontnatý

29870-99-3

249-915-9

403

Dusičnan strontnatý

10042-76-9

233-131-9

404

Polykarboxylát strontnatý

 

 

405

Pramokain (INN)

140-65-8

205-425-7

406

4-Ethoxy-m-fenylendiamin a jeho soli

5862-77-1

 

407

(2,4-Diaminofenyl)ethanol a jeho soli

14572-93-1

 

408

Pyrokatechol (katechol)

120-80-9

204-427-5

409

Pyrogalol

87-66-1

201-762-9

410

Nitrosaminy, např. dimethylnitrosoamin; nitrosodipropylamin; 2,2′-(nitrosoimino)bisethanol

62-75-9/621-64-7/1116-54-7

200-549-8/210-698-0/214-237-4

411

Sekundární alkyl- a alkanolaminy a jejich soli

 

 

412

4-Amino-2-nitrofenol

119-34-6

204-316-1

413

2-Methylbenzen-1,3-diamin (toluen-2,6-diamin)

823-40-5

212-513-9

414

1-terc-Butyl-2-methoxy-4-methyl-3,5-dinitrobenzen (musk ambrette, Abelmoschus moschatus)

83-66-9

201-493-7

415

Přesunuto nebo vymazáno

 

 

416

Buňky, tkáně nebo produkty lidského původu

 

 

417

3,3-bis(4-Hydroxyfenyl)ftalid (fenolftalein (INN))

77-09-8

201-004-7

418

Kyselina 3-(imidazol-4-yl)akrylová (kyselina urokanová) a její ethylester

104-98-3/27538-35-8

203-258-4/248-515-1

419

Materiál kategorie 1 a 2 uvedený v článcích 4 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (3) a z něho získané přísady

 

 

420

Surové a čištěné uhelné dehty

8007-45-2

232-361-7

421

1,1,3,3,5-Pentamethyl-4,6-dinitroindan (moskene)

116-66-5

204-149-4

422

1-terc-Butyl-3,4,5-trimethyl-2,6-dinitrobenzen (musk tibetene)

145-39-1

205-651-6

423

Olej z omanu pravého (Inula helenium L.), při použití jako vonná přísada

97676-35-2

 

424

Fenylacetonitril (benzylkyanid), při použití jako vonná přísada

140-29-4

205-410-5

425

Cyklamenalkohol (2-(4-isopropylbenzyl)propan-1-ol), při použití jako vonná přísada

4756-19-8

225-289-2

426

Diethylmaleinát, při použití jako vonná přísada

141-05-9

205-451-9

427

Dihydrokumarin (chroman-2-on, 3,4-dihydrokumarin), při použití jako vonná přísada

119-84-6

204-354-9

428

2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd, při použití jako vonná přísada

6248-20-0

228-369-5

429

3,7-Dimethylokt-2-en-1-ol (6,7-dihydrogeraniol), při použití jako vonná přísada

40607-48-5

254-999-5

430

4,6-Dimethyl-8-terc-butylchromen-2-on (4,6-dimethyl-8-terc-butylkumarin), při použití jako vonná přísada

17874-34-9

241-827-9

431

Dimethyl-(2Z)-2-methylbut-2-endioát (dimethyl-citrakonát), při použití jako vonná přísada

617-54-9

 

432

7,11-Dimethyldodeka-4,6,10-trien-3-on (pseudomethyljonon), při použití jako vonná přísada

26651-96-7

247-878-3

433

6,10-Dimethylundeka-3,5,9-trien-2-on (pseudojonon), při použití jako vonná přísada

141-10-6

205-457-1

434

Difenylamin, při použití jako vonná přísada

122-39-4

204-539-4

435

Ethylakrylát, při použití jako vonná přísada

140-88-5

205-438-8

436

Čistý extrakt (absolut) ze smokvoně obecné (Ficus carica L.), při použití jako vonná přísada

68916-52-9

 

437

(E)-Hept-2-enal, při použití jako vonná přísada

18829-55-5

242-608-0

438

(E)-Hex-2-enal-diethylacetal, při použití jako vonná přísada

67746-30-9

266-989-8

439

(E)-Hex-2-enal-dimethylacetal, při použití jako vonná přísada

18318-83-7

242-204-4

440

7-Isopropyl-1,4a-dimethyltetradekahydrodekahydrofenanthren-1-methanol (hydroabietylalkohol), při použití jako vonná přísada

13393-93-6

236-476-3

441

6-Isopropyldekahydro-2-naftol, při použití jako vonná přísada

34131-99-2

251-841-7

442

7-Methoxychromen-2-on (7-methoxykumarin), při použití jako vonná přísada

531-59-9

208-513-3

443

4-(4-Methoxyfenyl)but-3-en-2-on (anisylidenaceton), při použití jako vonná přísada

943-88-4

213-404-9

444

4-(4-Methoxyfenyl)pent-3-en-2-on (methylanisylidenaceton), při použití jako vonná přísada

104-27-8

203-190-5

445

Methyl(E)-but-2-enoát, při použití jako vonná přísada

623-43-8

210-793-7

446

7-Methylchromen-2-on (7-methylkumarin), při použití jako vonná přísada

2445-83-2

219-499-3

447

5-Methylhexan-2,3-dion (acetylisovaleryl), při použití jako vonná přísada

13706-86-0

237-241-8

448

2-Pentylidencyklohexan-1-on, při použití jako vonná přísada

25677-40-1

247-178-8

449

3,6,10-Trimethylundeka-3,5,9-trien-2-on (pseudoisomethyljonon), při použití jako vonná přísada

1117-41-5

214-245-8

450

Olej z verbeny (Lippia citriodora Kunth.), při použití jako vonná přísada

8024-12-2

 

451

Přesunuto nebo vymazáno

 

 

452

6-(2-Chlorethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundekan

37894-46-5

253-704-7

453

Chlorid kobaltnatý

7646-79-9

231-589-4

454

Síran kobaltnatý

10124-43-3

233-334-2

455

Oxid nikelnatý

1313-99-1

215-215-7

456

Oxid niklitý

1314-06-3

215-217-8

457

Oxid nikličitý

12035-36-8

234-823-3

458

Sulfid niklitý

12035-72-2

234-829-6

459

Tetrakarbonyl niklu

13463-39-3

236-669-2

460

Sulfid nikelnatý

16812-54-7

240-841-2

461

Bromičnan draselný

7758-01-2

231-829-8

462

Oxid uhelnatý

630-08-0

211-128-3

463

Buta-1,3-dien, viz též položky 464–611

106-99-0

203-450-8

464

Izobutan, pokud obsahuje ≥ 0,1 % hmotnostních butadienu

75-28-5

200-857-2

465

Butan, pokud obsahuje ≥ 0,1 % hmotnostních butadienu

106-97-8

203-448-7

466

Plyny (ropné), C3-4, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68131-75-9

268-629-5

467

Zbytkový plyn (ropný), z absorbéru frakční destilace katalyticky krakovaného destilátu a katalyticky krakované nafty, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68307-98-2

269-617-2

468

Zbytkový plyn (ropný), ze stabilizátoru frakční destilace katalyticky polymerované nafty, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68307-99-3

269-618-8

469

Zbytkový plyn (ropný), ze stabilizační kolony frakční destilace katalyticky reformované nafty, bez obsahu sirovodíku, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68308-00-9

269-619-3

470

Zbytkový plyn (ropný), ze striperu v hydrogenační rafinaci krakovaného destilátu, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68308-01-0

269-620-9

471

Zbytkový plyn (ropný), z absorbéru katalytického krakování plynového oleje, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68308-03-2

269-623-5

472

Zbytkový plyn (ropný), ze zařízení na rekuperaci plynu, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68308-04-3

269-624-0

473

Zbytkový plyn (ropný), ze zařízení na rekuperaci plynu deethanizací, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68308-05-4

269-625-6

474

Zbytkový plyn (ropný), z frakční destilace hydrogenačně odsířeného destilátu a hydrogenačně odsířené nafty, bez kyselin, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68308-06-5

269-626-1

475

Zbytkový plyn (ropný), ze striperu hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, bez obsahu sirovodíku, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68308-07-6

269-627-7

476

Zbytkový plyn (ropný), ze stabilizační kolony frakční destilace izomerované nafty, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68308-08-7

269-628-2

477

Zbytkový plyn (ropný), ze stabilizační kolony lehké primární nafty, bez obsahu sirovodíku, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68308-09-8

269-629-8

478

Zbytkový plyn (ropný), z hydrogenačního odsíření primárního destilátu, bez obsahu sirovodíku, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68308-10-1

269-630-3

479

Zbytkový plyn (ropný), z přípravného deethanizéru, z plnění alkylace propan-propylenu, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68308-11-2

269-631-9

480

Zbytkový plyn (ropný), ze zařízení na hydrogenační odsíření vakuového plynového oleje, bez obsahu sirovodíku, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68308-12-3

269-632-4

481

Plyny (ropné), katalyticky krakované hlavové destiláty, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68409-99-4

270-071-2

482

Alkany, C1-2, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68475-57-0

270-651-5

483

Alkany, C2-3, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68475-58-1

270-652-0

484

Alkany, C3-4, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68475-59-2

270-653-6

485

Alkany, C4-5, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68475-60-5

270-654-1

486

Plynná paliva, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68476-26-6

270-667-2

487

Plynná paliva, destiláty ropy, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68476-29-9

270-670-9

488

Uhlovodíky, C3-4, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68476-40-4

270-681-9

489

Uhlovodíky, C4-5, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68476-42-6

270-682-4

490

Uhlovodíky, C2-4, s vysokým obsahem C3, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68476-49-3

270-689-2

491

Ropné plyny, zkapalněné, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68476-85-7

270-704-2

492

Ropné plyny, zkapalněné, odsířené/po odstranění merkaptanů, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68476-86-8

270-705-8

493

Plyny (ropné), C3-4, s vysokým obsahem izobutanu, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-33-8

270-724-1

494

Destiláty (ropné), C3-6, s vysokým obsahem piperylenu, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-35-0

270-726-2

495

Plyny (ropné), z plnění aminů, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-65-6

270-746-1

496

Plyny (ropné), z hydrogenačního odsíření benzenu, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-66-7

270-747-7

497

Plyny (ropné), z recyklace benzenu, s vysokým obsahem vodíku, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-67-8

270-748-2

498

Plyny (ropné), směsné oleje, s vysokým obsahem vodíku a dusíku, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-68-9

270-749-8

499

Plyny (ropné), hlavové destiláty ze štěpení butanu, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-69-0

270-750-3

500

Plyny (ropné), C2-3, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-70-3

270-751-9

501

Plyny (ropné), destilační zbytky z depropanizéru katalyticky krakovaného plynového oleje, s vysokým obsahem C4, bez kyselin, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-71-4

270-752-4

502

Plyny (ropné), destilační zbytky z debutanizéru katalyticky krakované nafty, s vysokým obsahem C3-5, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-72-5

270-754-5

503

Plyny (ropné), hlavové destiláty z depropanizéru katalyticky krakované nafty, s vysokým obsahem C3, bez kyselin, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-73-6

270-755-0

504

Plyny (ropné), z katalytického krakování, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-74-7

270-756-6

505

Plyny (ropné), z katalytického krakování, s vysokým obsahem C1-5, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-75-8

270-757-1

506

Plyny (ropné), hlavové destiláty ze stabilizační kolony katalyticky polymerované nafty, s vysokým obsahem C2-4, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-76-9

270-758-7

507

Plyny (ropné), hlavové destiláty ze stripovací kolony katalyticky reformované nafty, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-77-0

270-759-2

508

Plyny (ropné), z katalytické reformace, s vysokým obsahem C1-4, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-79-2

270-760-8

509

Plyny (ropné), C6-8 z okruhu katalytické reformace, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-80-5

270-761-3

510

Plyny (ropné), C6-8 z katalytické reformace, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-81-6

270-762-9

511

Plyny (ropné), C6-8 z okruhu katalytické reformace, bohatý na vodík, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-82-7

270-763-4

512

Plyny (ropné), z nástřiku C3-5 olefino-parafinické alkylace, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-83-8

270-765-5

513

Plyny (ropné), zpětný proud C2, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-84-9

270-766-0

514

Plyny (ropné), s vysokým obsahem C4, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-85-0

270-767-6

515

Plyny (ropné), hlavové destiláty z deethanizéru, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-86-1

270-768-1

516

Plyny (ropné), hlavové destiláty z věže deizobutanizéru, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-87-2

270-769-7

517

Plyny (ropné), z depropanizéru, suché, s vysokým obsahem propenu, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-90-7

270-772-3

518

Plyny (ropné), hlavové destiláty z depropanizéru, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-91-8

270-773-9

519

Plyny (ropné), suché kyselé, výstup z jednotky koncentrace plynu, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-92-9

270-774-4

520

Plyny (ropné), výstup ze zařízení pro koncentraci plynu, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-93-0

270-776-5

521

Plyny (ropné), hlavové destiláty z depropanizéru zařízení na rekuperaci plynu, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-94-1

270-777-0

522

Plyny (ropné), z nástřiku Girbatolové jednotky, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-95-2

270-778-6

523

Plyny (ropné), z výstupu absorbéru vodíku, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-96-3

270-779-1

524

Plyny (ropné), s vysokým obsahem vodíku, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-97-4

270-780-7

525

Plyny (ropné), z recyklu směsi olejů v hydrogenační rafinaci, s vysokým obsahem vodíku a dusíku, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-98-5

270-781-2

526

Plyny (ropné), z frakční destilace izomerované nafty, s vysokým obsahem C4, bez obsahu sirovodíku, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68477-99-6

270-782-8

527

Plyny (ropné), z recyklu, s vysokým obsahem vodíku, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68478-00-2

270-783-3

528

Plyny (ropné), z doplněné reformace, s vysokým obsahem vodíku, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68478-01-3

270-784-9

529

Plyny (ropné), z reformační hydrogenační rafinace, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68478-02-4

270-785-4

530

Plyny (ropné), z reformační hydrogenační rafinace, s vysokým obsahem vodíku a methanu, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68478-03-5

270-787-5

531

Plyny (ropné), z doplněné reformační hydrogenační rafinace, s vysokým obsahem vodíku, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68478-04-6

270-788-0

532

Plyny (ropné), z destilace po tepelném krakování, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68478-05-7

270-789-6

533

Zbytkový plyn (ropný), z frakční destilace katalyticky krakovaného čeřeného oleje a tepelně krakovaného vakuového zbytku (se zpětným tokem), pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68478-21-7

270-802-5

534

Zbytkový plyn (ropný), ze stabilizačního absorbéru katalyticky krakované nafty, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68478-22-8

270-803-0

535

Zbytkový plyn (ropný), z frakční destilace s kombinací katalytického krakování, katalytické reformace a hydrogenačního odsíření, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68478-24-0

270-804-6

536

Zbytkový plyn (ropný), z pohlcovače refrakční destilace s katalytickým krakováním, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68478-25-1

270-805-1

537

Zbytkový plyn (ropný), ze stabilizační kolony frakční destilace katalyticky reformované nafty, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68478-26-2

270-806-7

538

Zbytkový plyn (ropný), ze separátoru katalyticky reformované nafty, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68478-27-3

270-807-2

539

Zbytkový plyn (ropný), ze stabilizační kolony katalyticky reformované nafty, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68478-28-4

270-808-8

540

Zbytkový plyn (ropný), z odlučovače zařízení na hydrogenační rafinaci krakovaného destilátu, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68478-29-5

270-809-3

541

Zbytkový plyn (ropný), z odlučovače hydrogenačně odsířené primární nafty, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68478-30-8

270-810-9

542

Zbytkový plyn (ropný), smíšený proud ze zařízení na nasycený plyn, bohatý na C4, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68478-32-0

270-813-5

543

Zbytkový plyn (ropný), zařízení na rekuperaci nasyceného plynu, bohatý na C1-2, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68478-33-1

270-814-0

544

Zbytkový plyn (ropný), z tepelného krakování vakuových zbytků, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68478-34-2

270-815-6

545

Uhlovodíky, s vysokým obsahem C3-4, destiláty ropy, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68512-91-4

270-990-9

546

Plyny (ropné), hlavové destiláty ze stabilizační kolony katalyticky reformované primární ropy, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68513-14-4

270-999-8

547

Plyny (ropné), z dehexanizéru celého rozsahu primární ropy, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68513-15-5

271-000-8

548

Plyny (ropné), z depropanizéru hydrogenačního krakování, s vysokým obsahem uhlovodíků, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68513-16-6

271-001-3

549

Plyny (ropné), ze stabilizátoru lehké primární ropy, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68513-17-7

271-002-9

550

Plyny (ropné), výtok z reformace ve vysokotlaké mžikové destilační koloně, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68513-18-8

271-003-4

551

Plyny (ropné), výtok z reformace v nízkotlaké mžikové destilační koloně, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68513-19-9

271-005-5

552

Zbytky (ropné), z alkylačního odlučovače, s vysokým obsahem C4, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68513-66-6

271-010-2

553

Uhlovodíky, C1-4, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68514-31-8

271-032-2

554

Uhlovodíky, C1-4, odsířené/zbavené merkaptanů, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68514-36-3

271-038-5

555

Plyny (ropné), výstup z destilace ropného rafinerského plynu, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68527-15-1

271-258-1

556

Uhlovodíky, C1-3, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68527-16-2

271-259-7

557

Uhlovodíky, C1-4, frakce debutanizéru, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68527-19-5

271-261-8

558

Plyny (ropné), hlavové destiláty z depentanizéru hydrogenční destilace benzenové jednotky, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68602-82-4

271-623-5

559

Plyny (ropné), C1-5, vlhké, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68602-83-5

271-624-0

560

Plyny (ropné), ze sekundárního absorbéru, fluidní, z frakční destilace hlavových destilátů z katalytického krakování, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68602-84-6

271-625-6

561

Uhlovodíky, C2-4, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68606-25-7

271-734-9

562

Uhlovodíky, C3, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68606-26-8

271-735-4

563

Plyny (ropné), z alkylačního nástřiku, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68606-27-9

271-737-5

564

Plyny (ropné), z frakční destilace destilačních zbytků z depropanizéru, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68606-34-8

271-742-2

565

Ropné výrobky, rafinérské plyny, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68607-11-4

271-750-6

566

Plyny (ropné), z hydrogenačního krakování v nízkotlakém separátoru, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68783-06-2

272-182-1

567

Plyny (ropné), rafinérská směs, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68783-07-3

272-183-7

568

Plyny (ropné), z katalytického krakování, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68783-64-2

272-203-4

569

Plyny (ropné), C2-4, odsířené, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68783-65-3

272-205-5

570

Plyny (ropné), rafinérské, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68814-67-5

272-338-9

571

Plyny (ropné), ze separátoru platformovaných produktů, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68814-90-4

272-343-6

572

Plyny (ropné), ze stabilizační kolony depentanizéru hydrogenačně rafinovaného kyselého kerosinu, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68911-58-0

272-775-5

573

Plyny (ropné), z mžikového bubnu hydrogenačně rafinovaného kyselého kerosinu, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68911-59-1

272-776-0

574

Plyny (ropné), z frakční destilace ropy, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68918-99-0

272-871-7

575

Plyny (ropné), z dehexanizéru, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68919-00-6

272-872-2

576

Plyny (ropné), ze spouštěče odsiřovací kolony z unifikace destilátu, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68919-01-7

272-873-8

577

Plyny (ropné), z frakční destilace fluidních produktů katalytického krakování, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68919-02-8

272-874-3

578

Plyny (ropné), z vypíracího sekundárního pohlcovače fluidních produktů katalytického krakování, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68919-03-9

272-875-9

579

Plyny (ropné), z vytěsňovací odsiřovací kolony pro hydrogenační rafinaci těžkého destilátu, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68919-04-0

272-876-4

580

Plyny (ropné), ze stabilizační kolony frakční destilace lehkého primárního benzínu, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68919-05-1

272-878-5

581

Plyny (ropné), z vytěsňovací odsiřovací kolony pro unifikaci nafty, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68919-06-2

272-879-0

582

Plyny (ropné), z platformačního stabilizátoru, frakční destilace lehkých zbytků, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68919-07-3

272-880-6

583

Plyny (ropné), z kolony, surový výstup, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68919-08-4

272-881-1

584

Plyny (ropné), z katalytické reformace primární ropy, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68919-09-5

272-882-7

585

Plyny (ropné), z primární stabilizační kolony, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68919-10-8

272-883-2

586

Plyny (ropné), z vytěsňovací kolony na dehet, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68919-11-9

272-884-8

587

Plyny (ropné), z vytěsňovací unifikační kolony, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68919-12-0

272-885-3

588

Plyny (ropné), hlavové destiláty ze spliteru katalytického krakování, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68919-20-0

272-893-7

589

Plyny (ropné), z debutanizéru katalyticky krakované ropy, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68952-76-1

273-169-3

590

Zbytkový plyn (ropný), ze stabilizační kolony katalyticky krakovaného destilátu a nafty, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68952-77-2

273-170-9

591

Zbytkový plyn (ropný), z odlučovače katalyticky hydrogenačně odsířené nafty, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68952-79-4

273-173-5

592

Zbytkový plyn (ropný), z hydrogenačně odsířené primární ropy, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68952-80-7

273-174-0

593

Zbytkový plyn (ropný), z absorbéru tepelně krakovaného destilátu, plynového oleje a nafty, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68952-81-8

273-175-6

594

Zbytkový plyn (ropný), ze stabilizační kolony frakční destilace tepelně krakovaných uhlovodíků, koksování ropy, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu

68952-82-9

273-176-1

595

Plyny (ropné), lehké produkty parní pyrolýzy, s vysokým obsahem butadienu, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68955-28-2

273-265-5

596

Plyny (ropné), z houbovitého pohlcovače, hlavové destiláty z odsiřovací kolony frakční destilace fluidního produktu katalytického krakování a plynového oleje, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68955-33-9

273-269-7

597

Plyny (ropné), hlavové destiláty z katalytické reformační stabilizační kolony primární ropy, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68955-34-0

273-270-2

598

Plyny (ropné), z destilace surové ropy a katalytické krakování, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

68989-88-8

273-563-5

599

Uhlovodíky, C4, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

87741-01-3

289-339-5

600

Alkany, C1-4, s vysokým obsahem C3, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

90622-55-2

292-456-4

601

Plyny (ropné), z diethanolaminové pračky plynového oleje, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

92045-15-3

295-397-2

602

Plyny (ropné), výstup z hydrogenačního odsíření plynového oleje, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

92045-16-4

295-398-8

603

Plyny (ropné), z hydrogenačního odsíření plynového oleje, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

92045-17-5

295-399-3

604

Plyny (ropné), výstup z hydrogenace v předražené destilační koloně, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

92045-18-6

295-400-7

605

Plyny (ropné), vysokotlaký zbytek z parního krakování ropy, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

92045-19-7

295-401-2

606

Plyny (ropné), zbytky z krakování ke snížení viskozity, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

92045-20-0

295-402-8

607

Plyny (ropné), z parního krakování s vysokým obsahem C3, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

92045-22-2

295-404-9

608

Uhlovodíky, C4, destiláty z parní pyrolýzy, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

92045-23-3

295-405-4

609

Petrolejové plyny, zkapalněné, odsířené, frakce C4, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

92045-80-2

295-463-0

610

Uhlovodíky, C4, bez obsahu 1,3-butadienu a izobutenu, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

95465-89-7

306-004-1

611

Rafináty (ropné), z parního krakování frakce C4 octanu měďnoamonného vnějšího, C3-5 a nenasycené C3-5, bez obsahu butadienu, pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienu

97722-19-5

307-769-4

612

Benzo[def]chrysen (= benzo[a]pyren)

50-32-8

200-028-5

613

Dehet, kamenouhelná dehtová ropa, pokud obsahuje > 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu

68187-57-5

269-109-0

614

Destiláty (uhelno-ropné), kondenzované, aromatické, pokud obsahují > 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu

68188-48-7

269-159-3

615

Přesunuto nebo vymazáno

 

 

616

Přesunuto nebo vymazáno

 

 

617

Kreozotový olej, acenaftenová frakce, bez obsahu acenaftenu, pokud obsahuje > 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu

90640-85-0

292-606-9

618

Dehet, kamenouhelný dehet, nízkovroucí, pokud obsahuje > 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu

90669-57-1

292-651-4

619

Dehet, kamenouhelný dehet, nízkovroucí, tepelně upravený, pokud obsahuje > 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu

90669-58-2

292-653-5

620

Dehet, kamenouhelný dehet, nízkovroucí, oxidovaný, pokud obsahuje > 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu

90669-59-3

292-654-0

621

Zbytky extraktu (uhelné), hnědé, pokud obsahují > 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu

91697-23-3

294-285-0

622

Parafíny (uhelné), z hnědouhelného vysokovroucího dehtu, pokud obsahují > 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu

92045-71-1

295-454-1

623

Parafíny (uhelné), z hnědouhelného vysokovroucího dehtu, hydrogenačně rafinované, pokud obsahují > 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu

92045-72-2

295-455-7

624

Pevné odpadní látky, z koksování kamenouhelného dehtu, pokud obsahují > 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu

92062-34-5

295-549-8

625

Dehet, kamenouhelný, vysokovroucí, sekundární, pokud obsahuje > 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu

94114-13-3

302-650-3

626

Zbytky (uhelné), kapalný roztok, pokud obsahují > 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu

94114-46-2

302-681-2

627

Uhelné kapaliny, kapalný roztok, pokud obsahují > 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu

94114-47-3

302-682-8

628

Uhelné kapaliny, kapalný roztok extn., pokud obsahují > 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu

94114-48-4

302-683-3

629

Parafíny (uhelné), z hnědouhelného vysokovroucího dehtu, filtrované přes aktivní uhlí, pokud obsahují > 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu

97926-76-6

308-296-6

630

Parafíny (uhelné), z hnědouhelného vysokovroucího dehtu, po rafinaci hlinkou, pokud obsahují > 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu

97926-77-7

308-297-1

631

Parafíny (uhelné), z hnědouhelného vysokovroucího dehtu, zpracované kyselinou křemičitou, pokud obsahují > 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu

97926-78-8

308-298-7

632

Absorpční oleje, z bicyklické aromatické a heterocyklické frakce uhlovodíků, pokud obsahují > 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu

101316-45-4

309-851-5

633

Aromatické uhlovodíky, C20-28, polycyklické, smíšený polyethylen a polypropylen z hnědouhelného dehtu, derivovaný pyrolýzou, pokud obsahují > 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu

101794-74-5

309-956-6

634

Aromatické uhlovodíky, C20-28, polycyklické, smíšený polyethylen z hnědouhelného dehtu, derivovaný pyrolýzou, pokud obsahují > 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu

101794-75-6

309-957-1

635

Aromatické uhlovodíky, C20-28, polycyklické, smíšený polystyren z hnědouhelného dehtu, derivovaný pyrolýzou, pokud obsahují > 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu

101794-76-7

309-958-7

636

Asfalt, kamenouhelný dehet, tepelně zpracovaný, pokud obsahuje > 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu

121575-60-8

310-162-7

637

Dibenzo[a,h]anthracen

53-70-3

200-181-8

638

Benzo[a]anthracen

56-55-3

200-280-6

639

Benzo[e]pyren

192-97-2

205-892-7

640

Benzo[j]fluoranten

205-82-3

205-910-3

641

Benzo[e]acefenantrylen

205-99-2

205-911-9

642

Benzo[k]fluoranten

207-08-9

205-916-6

643

Chrysen

218-01-9

205-923-4

644

2-Brompropan

75-26-3

200-855-1

645

Trichlorethylen

79-01-6

201-167-4

646

1,2-Dibrom-3-chlorpropan

96-12-8

202-479-3

647

2,3-Dibrompropan-1-ol

96-13-9

202-480-9

648

1,3-Dichlorpropan-2-ol

96-23-1

202-491-9

649

α,α,α-Trichlortoluen

98-07-7

202-634-5

650

α-Chlortoluen (benzylchlorid)

100-44-7

202-853-6

651

1,2-Dibromethan

106-93-4

203-444-5

652

Hexachlorbenzen

118-74-1

204-273-9

653

Bromethylen (vinylbromid)

593-60-2

209-800-6

654

1,4-Dichlor-2-buten

764-41-0

212-121-8

655

Methyloxiran (propylenoxid)

75-56-9

200-879-2

656

(Epoxyethyl)benzen (styrenoxid)

96-09-3

202-476-7

657

1-Chlor-2,3-epoxypropan (epichlorhydrin)

106-89-8

203-439-8

658

R-1-Chlor-2,3-epoxypropan

51594-55-9

424-280-2

659

1,2-Epoxy-3-fenoxypropan (fenylglycidylether)

122-60-1

204-557-2

660

2,3-Epoxypropan-1-ol (glycidol)

556-52-5

209-128-3

661

R-2,3-Epoxy-1-propanol

57044-25-4

603-143-00-2

662

2,2′-Bioxiran (1,2:3,4-diepoxybutan)

1464-53-5

215-979-1

663

(2RS,3RS)-3-(2-Chlorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxiran; Epoxikonazol

133855-98-8

406-850-2

664

Chlormethylmethylether

107-30-2

203-480-1

665

2-Methoxyetanol a jeho acetát (2-methoxyethylacetát)

109-86-4/110-49-6

203-713-7/203-772-9

666

2-Ethoxyetanol a jeho acetát (2-ethoxyethylacetát)

110-80-5/111-15-9

203-804-1/203-839-2

667

Oxybis[chlormethan], bis(chlormethyl)ether

542-88-1

208-832-8

668

2-Methoxypropanol

1589-47-5

216-455-5

669

Propiolakton

57-57-8

200-340-1

670

Dimethylkarbamoylchlorid

79-44-7

201-208-6

671

Uretan (ethylkarbamát)

51-79-6

200-123-1

672

Přesunuto nebo vymazáno

 

 

673

Přesunuto nebo vymazáno

 

 

674

Methoxyoctová kyselina

625-45-6

210-894-6

675

Dibutylftalát

84-74-2

201-557-4

676

bis(2-Methoxyethyl)ether (dimethoxydiglykol)

111-96-6

203-924-4

677

bis(2-Ethylhexyl)ftalát (di(ethylhexyl)ftalát)

117-81-7

204-211-0

678

bis(2-Methoxyethyl)ftalát

117-82-8

204-212-6

679

2-Methoxypropylacetát

70657-70-4

274-724-2

680

2-Ethylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-methyl]thio]acetát

80387-97-9

279-452-8

681

Akrylamid, pokud není upraven na jiném místě tohoto nařízení

79-06-1

201-173-7

682

Akrylonitril

107-13-1

203-466-5

683

2-Nitropropan

79-46-9

201-209-1

684

Dinoseb, jeho soli a estery s výjimkou těch, které jsou uvedeny na jiném místě tohoto seznamu

88-85-7

201-861-7

685

2-Nitroanizol

91-23-6

202-052-1

686

4-Nitrobifenyl

92-93-3

202-204-7

687

2,4-Dinitrotoluen;

dinitrotoluen, technický

121-14-2/25321-14-6

204-450-0/246-836-1

688

Binapakryl

485-31-4

207-612-9

689

2-Nitronaftalen

581-89-5

209-474-5

690

2,3-Dinitrotoluen

602-01-7

210-013-5

691

5-Nitroacenaften

602-87-9

210-025-0

692

2,6-Dinitrotoluen

606-20-2

210-106-0

693

3,4-Dinitrotoluen

610-39-9

210-222-1

694

3,5-Dinitrotoluen

618-85-9

210-566-2

695

2,5-Dinitrotoluen

619-15-8

210-581-4

696

Dinoterb, jeho soli a estery

1420-07-1

215-813-8

697

Nitrofen

1836-75-5

217-406-0

698

Přesunuto nebo vymazáno

 

 

699

Diazomethan

334-88-3

206-382-7

700

1,4,5,8-Tetraaminoanthrachinon (disperzní modř 1)

2475-45-8

219-603-7

701

Přesunuto nebo vymazáno

 

 

702

1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin

70-25-7

200-730-1

703

Přesunuto nebo vymazáno

 

 

704

Přesunuto nebo vymazáno

 

 

705

4,4′-Methylendianilin

101-77-9

202-974-4

706

4,4′-(4-Iminocyklohexa-2,5-dienylidenmethylen) dianilinhydrochlorid

569-61-9

209-321-2

707

4,4′-Methylendi-o-toluidin

838-88-0

212-658-8

708

o-Anizidin

90-04-0

201-963-1

709

3,3′-Dimethoxybenzidin (o-dianizidin) a jeho soli

119-90-4

204-355-4

710

Přesunuto nebo vymazáno

 

 

711

Azobarviva na bázi o-dianizidinu

 

 

712

3,3′-Dichlorbenzidin

91-94-1

202-109-0

713

Benzidindihydrochlorid

531-85-1

208-519-6

714

[[1,1′-Bifenyl]-4,4′-diyl]diamoniumsulfát

531-86-2

208-520-1

715

3,3′-Dichlorbenzidindihydrochlorid

612-83-9

210-323-0

716

Benzidinsulfát

21136-70-9

244-236-4

717

Benzidinacetát

36341-27-2

252-984-8

718

3,3′-Dichlorbenzidindihydrogen bis(sulfát)

64969-34-2

265-293-1

719

3,3′-Dichlorbenzidinsulfát

74332-73-3

277-822-3

720

Azobarviva na bázi benzidinu

 

 

721

4,4′-Bi-o-toluidin (o-tolidin)

119-93-7

204-358-0

722

4,4′-Bi-o-toluidin dihydrochlorid

612-82-8

210-322-5

723

[3,3′-Dimethyl[1,1′-bifenyl]-4,4′-diyl]diamonium bis(hydrogensulfát)

64969-36-4

265-294-7

724

4,4′-Bi-o-toluidinsulfát

74753-18-7

277-985-0

725

Barviva na bázi o-tolidinu

 

611-030-00-4

726

Bifenyl-4-ylamin (4-aminobifenyl) a jeho soli

92-67-1

202-177-1

727

Azobenzen

103-33-3

203-102-5

728

(Methyl-ONN-azoxy)methylacetát

592-62-1

209-765-7

729

Cykloheximid

66-81-9

200-636-0

730

2-Methylaziridin

75-55-8

200-878-7

731

Imidazolidin-2-thion (ethylenthiomočovina)

96-45-7

202-506-9

732

Furan

110-00-9

203-727-3

733

Aziridin

151-56-4

205-793-9

734

Kaptafol

2425-06-1

219-363-3

735

Karbadox

6804-07-5

229-879-0

736

Flumioxazin

103361-09-7

613-166-00-X

737

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

738

Vinklozolin

50471-44-8

256-599-6

739

Fluazifop-butyl

69806-50-4

274-125-6

740

Flusilazol

85509-19-9

014-017-00-6

741

1,3,5-tris(Oxiranylmethyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion (TGIC)

2451-62-9

219-514-3

742

Thioacetamid

62-55-5

200-541-4

743

Přesunuto nebo vymazáno

 

 

744

Formamid

75-12-7

200-842-0

745

N-Methylacetamid

79-16-3

201-182-6

746

N-Methylformamid

123-39-7

204-624-6

747

N,N-Dimethylacetamid

127-19-5

204-826-4

748

Hexamethylfosfortriamid

680-31-9

211-653-8

749

Diethylsulfát

64-67-5

200-589-6

750

Dimethylsulfát

77-78-1

201-058-1

751

1,3-Propansulton

1120-71-4

214-317-9

752

Dimethylsulfamoylchlorid

13360-57-1

236-412-4

753

Sulfalát

95-06-7

202-388-9

754

Směs: 4-[[bis-(4-fluorfenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazolu a 1-[[bis-(4-fluorfenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazolu

 

403-250-2

755

(+/–)-Tetrahydrofurfuryl –(R)-2-[4-(6-chlorchinoxalin-2-yloxy)fenyloxy]propionát

119738-06-6

607-373-00-4

756

6-Hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-{[4-(fenylazo)fenyl]azo}-1,2-dihydropyridin-3-karbonitril

85136-74-9

400-340-3

757

(6-(4-Hydroxy-3-(2-methoxyfenylazo)-2-sulfonato-7-naftylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1-methylethyl)amonium]formiát

108225-03-2

402-060-7

758

Trinatrium-[4-(8-acetamido-3,6-disulfonato-2-naftyl)azo]-4′-[(6-benzamido-3-sulfonato-2-naftyl)azo]-bifenyl-3,3′,5,5′-tetraolato-O,O′,O″,O″′]měď (II)

 

413-590-3

759

Směs: N-[3-hydroxy-2-(2-methylakryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylakrylamidu a N-2,3-bis-(2-methylakryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylakrylamidu a methakrylamidu a 2-methyl-N-(2-methylakryloylaminomethoxymethyl)-akrylamidu a N-(2,3-dihydroxypropoxymethyl)-2-methylakrylamidu

 

412-790-8

760

1,3,5-tris-[(2S a 2R)-2,3-Epoxypropyl]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion (teroxiron)

59653-74-6

616-091-00-0

761

Erionit

12510-42-8

650-012-00-0

762

Azbest

12001-28-4

650-013-00-6

763

Ropa

8002-05-9

232-298-5

764

Destiláty (ropné), těžké, hydrogenačně krakované, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64741-76-0

265-077-7

765

Destiláty (ropné), rafinované rozpouštědly, těžké, parafinické, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64741-88-4

265-090-8

766

Destiláty (ropné), rafinované rozpouštědly, lehké, parafinické, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64741-89-5

265-091-3

767

Zbytkové oleje (ropné), odasfaltované rozpouštědly, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64741-95-3

265-096-0

768

Destiláty (ropné), rafinované rozpouštědly, těžké, naftenické, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64741-96-4

265-097-6

769

Destiláty (ropné), rafinované rozpouštědly, lehké, naftenické, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64741-97-5

265-098-1

770

Zbytkové oleje (ropné), rafinované rozpouštědly, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64742-01-4

265-101-6

771

Destiláty (ropné), rafinované hlinkou, těžké, parafinické, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64742-36-5

265-137-2

772

Destiláty (ropné), rafinované hlinkou, lehké, parafinické, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64742-37-6

265-138-8

773

Zbytkové oleje (ropné), rafinované hlinkou, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64742-41-2

265-143-5

774

Destiláty (ropné), rafinované hlinkou, těžké, naftenické, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64742-44-5

265-146-1

775

Destiláty (ropné), rafinované hlinkou, lehké, naftenické, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64742-45-6

265-147-7

776

Destiláty (ropné), hydrogenačně rafinované, těžké, naftenické, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64742-52-5

265-155-0

777

Destiláty (ropné), hydrogenačně rafinované, lehké, naftenické, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64742-53-6

265-156-6

778

Destiláty (ropné), hydrogenačně rafinované, těžké, parafinické, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64742-54-7

265-157-1

779

Destiláty (ropné), hydrogenačně rafinované, lehké, parafinické, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64742-55-8

265-158-7

780

Destiláty (ropné), odparafínované rozpouštědly, lehké, parafinické, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64742-56-9

265-159-2

781

Zbytkové oleje (ropné), hydrogenačně rafinované, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64742-57-0

265-160-8

782

Zbytkové oleje (ropné), odparafínované rozpouštědly, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64742-62-7

265-166-0

783

Destiláty (ropné), odparafínované rozpouštědly, těžké, naftenické, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64742-63-8

265-167-6

784

Destiláty (ropné), odparafínované rozpouštědly, lehké, naftenické, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64742-64-9

265-168-1

785

Destiláty (ropné), odparafínované rozpouštědly, těžké, parafinické, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64742-65-0

265-169-7

786

Měkký parafin (ropný), pokud obsahuje > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64742-67-2

265-171-8

787

Naftenické oleje (ropné), katalyticky odparafínované, těžké, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64742-68-3

265-172-3

788

Naftenické oleje (ropné), katalyticky odparafínované, lehké, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64742-69-4

265-173-9

789

Parafinické oleje (ropné), katalyticky odparafínované, těžké, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64742-70-7

265-174-4

790

Parafinické oleje (ropné), katalyticky odparafínované, lehké, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64742-71-8

265-176-5

791

Naftenické oleje (ropné), komplexně odparafínované, těžké, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64742-75-2

265-179-1

792

Naftenické oleje (ropné), komplexně odparafínované, lehké, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

64742-76-3

265-180-7

793

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého naftenického destilátu, s vysokým obsahem aromatických látek, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

68783-00-6

272-175-3

794

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z rozpouštědlově rafinovaného těžkého parafinického destilátu destilované rozpouštědly, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

68783-04-0

272-180-0

795

Extrakty (ropné), těžké, parafinické destiláty, odasfaltované rozpouštědly, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

68814-89-1

272-342-0

796

Mazací oleje (ropné), C20-50, hydrogenačně rafinované, neutrální, na bázi oleje, vysoce viskózní, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

72623-85-9

276-736-3

797

Mazací oleje (ropné), C15-30, hydrogenačně rafinované, neutrální, na bázi oleje, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

72623- 86-0

276-737-9

798

Mazací oleje (ropné), C20-50, hydrogenačně rafinované, neutrální, na bázi oleje, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

72623- 87-1

276-738-4

799

Mazací oleje, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

74869-22-0

278-012-2

800

Destiláty (ropné), komplexně odparafínované, těžké, parafinické, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

90640-91-8

292-613-7

801

Destiláty (ropné), komplexně odparafínované, lehké, parafinické, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

90640-92-9

292-614-2

802

Destiláty (ropné), odparafínované rozpouštědly, těžké, parafinické, rafinované hlinkou, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

90640-94-1

292-616-3

803

Uhlovodíky, C20-50, odparafínované rozpouštědly, těžké, parafinické, hydrogenačně rafinované, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

90640-95-2

292-617-9

804

Destiláty (ropné), odparafínované rozpouštědly, lehké, parafinické, rafinované hlinkou, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

90640-96-3

292-618-4

805

Destiláty (ropné), odparafínované rozpouštědly, lehké, parafinické, hydrogenačně rafinované, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

90640-97-4

292-620-5

806

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého naftenického destilátu, hydrogenačně rafinované, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

90641-07-9

292-631-5

807

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého parafenického destilátu, hydrogenačně rafinované, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

90641-08-0

292-632-0

808

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafineckého destilátu hydrogenačně rafinované, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

90641-09-1

292-633-6

809

Zbytkové oleje (ropné), hydrogenačně rafinované, odparafínované rozpouštědly, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

90669-74-2

292-656-1

810

Zbytkové oleje (ropné), katalyticky odparafínované, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

91770-57-9

294-843-3

811

Destiláty (ropné), odparafínované těžké, parafinické, hydrogenačně rafinované, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

91995-39-0

295-300-3

812

Destiláty (ropné), odparafínované lehké, parafinické, hydrogenačně rafinované, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

91995-40-3

295-301-9

813

Destiláty (ropné), hydrogenačně krakované, rafinované rozpouštědly, odparafínované, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

91995-45-8

295-306-6

814

Destiláty (ropné), rafinované rozpouštědly, lehké, naftenické, hydrogenačně rafinované, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

91995-54-9

295-316-0

815

Extrakty (ropné), hydrogenačně rafinované, rozpouštědlové z lehkého parafinického destilátu, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

91995- 73-2

295-335-4

816

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého naftenického destilátu, hydrogenačně odsířené, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

91995-75-4

295-338-0

817

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafinického destilátu, rafinované kyselinou, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

91995-76-5

295-339-6

818

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafinického destilátu, hydrogenačně odsířené, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

91995-77-6

295-340-1

819

Extrakty (ropné), lehké vakuové plynové oleje rozpustné, hydrogenačně rafinované, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

91995-79-8

295-342-2

820

Měkký parafin (ropný), hydrogenačně rafinovaný, pokud obsahuje > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

92045-12-0

295-394-6

821

Mazací oleje (ropné), C17-35, extrahované rozpouštědly, odparafínované, hydrogenačně rafinované, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

92045-42-6

295-423-2

822

Mazací oleje (ropné), hydrogenačně krakované, nearomatické, odparafínované rozpouštědly, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

92045-43-7

295-424-8

823

Zbytkové oleje (ropné), hydrogenačně krakované, rafinované kyselinou, odparafínované rozpouštědly, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

92061-86-4

295-499-7

824

Parafinické oleje (ropné), rafinované rozpouštědly, odparafínované, těžké, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

92129-09-4

295-810-6

825

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého parafinového destilátu, rafinované hlinkou, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

92704- 08-0

296-437-1

826

Mazací oleje (ropné), ze surové ropy, parafinické, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

93572-43-1

297-474-6

827

Extrakty (ropné), rozpuštědlové z těžkého naftenického destilátu, hydrogenačně odsířené, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

93763-10-1

297-827-4

828

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z rozpouštědlově odparafinovaného těžkého parafinického destilátu, hydrogenačně odsířené, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

93763-11-2

297-829-5

829

Uhlovodíky, hydrogenačně krakované, parafinické, destilační zbytky, odparafínované rozpouštědly, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

93763-38-3

297-857-8

830

Měkký parafin (ropný), rafinovaný kyselinou, pokud obsahuje > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

93924-31-3

300-225-7

831

Měkký parafin (ropný), rafinovaný hlinkou, pokud obsahuje > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

93924-32-4

300-226-2

832

Uhlovodíky, C20-50, z hydrogenační vakuové destilace zbytkového oleje, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

93924-61-9

300-257-1

833

Destiláty (ropné), rafinované rozpouštědly, hydrogenačně rafinované, těžké, hydrogenované, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

94733-08-1

305-588-5

834

Destiláty (ropné), rafinované rozpouštědly, hydrogenačně krakované, lehké, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

94733-09-2

305-589-0

835

Mazací oleje (ropné), C18-40, rozpouštědlově odparafinovaný hydrokrakovaný destilát, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

94733-15-0

305-594-8

836

Mazací oleje (ropné), C18-40, odparafínované rozpouštědly, hydrogenované, na bázi rafinátu, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

94733-16-1

305-595-3

837

Uhlovodíky, C13-30, naftenické destiláty, s vysokým obsahem aromatických látek, extrahované rozpouštědly, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

95371-04-3

305-971-7

838

Uhlovodíky, C16-32, naftenické destiláty, s vysokým obsahem aromatických látek, extrahované rozpouštědly, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

95371-05-4

305-972-2

839

Uhlovodíky, C37-68, odparafínované, odasfaltované, hydrogenačně rafinované zbytky vakuové destilace, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

95371-07-6

305-974-3

840

Uhlovodíky, C37-65, hydrogenačně rafinované odasfaltované zbytky vakuové destilace, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

95371-08-7

305-975-9

841

Destiláty (ropné), hydrogenačně krakované, rafinované rozpouštědly, lehké, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

97488-73-8

307-010-7

842

Destiláty (ropné), rafinované rozpouštědly, hydrogenované, těžké, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

97488-74-9

307-011-2

843

Mazací oleje (ropné), C18-27, hydrogenačně krakované, odparafínované rozpouštědly, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

97488-95-4

307-034-8

844

Uhlovodíky, C17-30, hydrogenačně rafinované zbytky atmosférické destilace odasfaltované rozpouštědly, lehké, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

97675-87-1

307-661-7

845

Uhlovodíky, C17-40, hydrogenačně rafinované zbytky vakuové destilace, lehké, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

97722-06-0

307-755-8

846

Uhlovodíky, C13-27, extrahované rozpouštědly, lehké, naftenické, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

97722-09-3

307-758-4

847

Uhlovodíky, C14-29, extrahované rozpouštědly, lehké, naftenické, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

97722-10-6

307-760-5

848

Měkký parafin (ropný), filtrovaný přes aktivní uhlí, pokud obsahuje > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

97862-76-5

308-126-0

849

Měkký parafin (ropný), rafinovaný kyselinou křemičitou, pokud obsahuje > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

97862-77-6

308-127-6

850

Uhlovodíky, C27-42, odaromatizované, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

97862-81-2

308-131-8

851

Uhlovodíky, C17-30, hydrogenačně rafinované destiláty, lehké, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

97862-82-3

308-132-3

852

Uhlovodíky, C27-45, naftenické, vakuově destilované, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

97862-83-4

308-133-9

853

Uhlovodíky, C27-45, odaromatizované, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

97926-68-6

308-287-7

854

Uhlovodíky, C20-58, hydrogenačně rafinované, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

97926-70-0

308-289-8

855

Uhlovodíky, C27-42, naftenické, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

97926-71-1

308-290-3

856

Extrakty (ropné), rozpuštědlové z lehkého parafinického destilátu, rafinované aktivním uhlím, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

100684-02-4

309-672-2

857

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafinického destilátu, rafinované hlinkou, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

100684- 03-5

309-673-8

858

Extrakty (ropné), lehké, rozpouštědla vakuového plynového oleje, rafinované aktivním uhlím, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

100684-04-6

309-674-3

859

Extrakty (ropné), lehké, rozpouštědla vakuového plynového oleje, rafinované hlinkou, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

100684-05-7

309-675-9

860

Zbytkové oleje (ropné), rafinované aktivním uhlím, odparafínované rozpouštědly, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

100684-37-5

309-710-8

861

Zbytkové oleje (ropné), rafinované hlinkou, odparafínované rozpouštědly, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

100684-38-6

309-711-3

862

Mazací oleje (ropné), C>25, extrahované rozpouštědly, odasfaltované, odparafínované, hydrogenované, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

101316-69-2

309-874-0

863

Mazací oleje (ropné), C17-32, extrahované rozpouštědly, odparafínované, hydrogenované, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

101316-70-5

309-875-6

864

Mazací oleje (ropné), C20-35, extrahované rozpouštědly, odparafínované, hydrogenované, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

101316-71-6

309-876-1

865

Mazací oleje (ropné), C24-50, extrahované rozpouštědly, odparafínované, hydrogenované, pokud obsahují > 3 % hmotnostních extraktu DMSO

101316-72-7

309-877-7

866

Destiláty (ropné), odsířené, střední, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

64741-86-2

265-088-7

867

Plynové oleje (ropné), rafinované rozpouštědly, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

64741-90-8

265-092-9

868

Destiláty (ropné), rafinované rozpouštědly, střední, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

64741-91-9

265-093-4

869

Plynové oleje (ropné), rafinované kyselinou, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

64742-12-7

265-112-6

870

Destiláty (ropné), rafinované kyselinou, střední, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

64742-13-8

265-113-1

871

Destiláty (ropné), rafinované kyselinou, lehké, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

64742-14-9

265-114-7

872

Plynové oleje (ropné), chemicky neutralizované, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

64742-29-6

265-129-9

873

Destiláty (ropné), chemicky neutralizované, střední, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

64742-30-9

265-130-4

874

Destiláty (ropné), rafinované hlinkou, střední, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

64742-38-7

265-139-3

875

Destiláty (ropné), hydrogenačně rafinované, střední, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

64742-46-7

265-148-2

876

Plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

64742-79-6

265-182-8

877

Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené, střední, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

64742-80-9

265-183-3

878

Destiláty (ropné), zbytek z katalytické reformační frakcionační kolony, vysokovroucí, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

68477-29-2

270-719-4

879

Destiláty (ropné), zbytek z katalytické reformační frakcionační kolony, středněvroucí, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

68477-30-5

270-721-5

880

Destiláty (ropné), zbytek z katalytické reformační frakcionační kolony, nízkovroucí, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

68477-31-6

270-722-0

881

Alkany, C12-26, rozvětvené a lineární, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

90622-53-0

292-454-3

882

Destiláty (ropné), vysoce rafinované, střední, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

90640-93-0

292-615-8

883

Destiláty (ropné), z katalytické reformace, těžké, aromatické koncentráty, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

91995-34-5

295-294-2

884

Plynové oleje, parafinické, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

93924-33-5

300-227-8

885

Nafta (ropná), rafinovaná rozpouštědly, hydrogenačně odsířená, těžká, s výjimkou takové, u které je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

97488-96-5

307-035-3

886

Uhlovodíky, C16-20, hydrogenačně rafinované, střední destiláty, lehké, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

97675- 85-9

307-659-6

887

Uhlovodíky, C12-20, hydrogenačně rafinované, parafinické, lehké destiláty, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

97675-86-0

307-660-1

888

Uhlovodíky, C11-17, extrahované rozpouštědly, lehké, naftenické, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

97722-08-2

307-757-9

889

Plynové oleje, hydrogenačně rafinované, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

97862-78-7

308-128-1

890

Destiláty (ropné), rafinované aktivním uhlím, lehké, parafinické, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

100683-97-4

309-667-5

891

Destiláty (ropné), střední, parafinické, rafinované aktivním uhlím, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

100683-98-5

309-668-0

892

Destiláty (ropné), střední, parafinické, rafinované hlinkou, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

100683-99-6

309-669-6

893

Mazací tuky, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

74869-21-9

278-011-7

894

Parafínový gáč (ropný), s výjimkou případu, kdy je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

64742-61-6

265-165-5

895

Parafínový gáč (ropný), rafinovaný kyselinou, s výjimkou případu, kdy je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

90669-77-5

292-659-8

896

Parafínový gáč (ropný), rafinovaný hlinkou, s výjimkou případu, kdy je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

90669-78-6

292-660-3

897

Parafínový gáč (ropný), hydrogenačně rafinovaný, s výjimkou případu, kdy je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

92062-09-4

295-523-6

898

Parafínový gáč (ropný), nízkotavitelný, s výjimkou případu, kdy je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

92062-10-7

295-524-1

899

Parafínový gáč (ropný), nízkotavitelný, hydrogenačně rafinovaný, s výjimkou případu, kdy je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

92062-11-8

295-525-7

900

Parafínový gáč (ropný), nízkotavitelný, rafinovaný aktivním uhlím, s výjimkou případu, kdy je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

97863-04-2

308-155-9

901

Parafínový gáč (ropný), nízkotavitelný, rafinovaný hlinkou, s výjimkou případu, kdy je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

97863-05-3

308-156-4

902

Parafínový gáč (ropný), nízkotavitelný, rafinovaný kyselinou křemičitou, s výjimkou případu, kdy je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

97863-06-4

308-158-5

903

Parafínový gáč (ropný), rafinovaný aktivním uhlím, s výjimkou případu, kdy je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

100684-49-9

309-723-9

904

Petrolatum, s výjimkou případu, kdy je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

8009-03-8

232-373-2

905

Petrolatum (ropné), oxidované, s výjimkou případu, kdy je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

64743-01-7

265-206-7

906

Petrolatum (ropné), rafinované oxidem hlinitým, s výjimkou případu, kdy je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

85029-74-9

285-098-5

907

Petrolatum (ropné), hydrogenačně rafinované, s výjimkou případu, kdy je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

92045-77-7

295-459-9

908

Petrolatum (ropné), rafinované aktivním uhlím, s výjimkou případu, kdy je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

97862-97-0

308-149-6

909

Petrolatum (ropné), rafinované kyselinou křemičitou, s výjimkou případu, kdy je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

97862-98-1

308-150-1

910

Petrolatum (ropné), rafinované hlinkou, s výjimkou případu, kdy je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

100684-33-1

309-706-6

911

Destiláty (ropné), lehké, katalyticky krakované

64741-59-9

265-060-4

912

Destiláty (ropné), střední, katalyticky krakované

64741-60-2

265-062-5

913

Destiláty (ropné), lehké, tepelně krakované

64741-82-8

265-084-5

914

Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené, lehké, katalyticky krakované

68333-25-5

269-781-5

915

Destiláty (ropné), lehké, produkty parní pyrolýzy ropy

68475-80-9

270-662-5

916

Destiláty (ropné), ropné destiláty z parní pyrolýzy

68477-38-3

270-727-8

917

Plynové oleje (ropné), produkty parní pyrolýzy

68527-18-4

271-260-2

918

Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené, tepelně krakované, střední

85116-53-6

285-505-6

919

Plynové oleje (ropné), tepelně krakované, hydrogenačně odsířené

92045-29-9

295-411-7

920

Zbytky (ropné), hydrogenované produkty parní pyrolýzy

92062-00-5

295-514-7

921

Zbytky (ropné), produkty parní pyrolýzy nafty distn.

92062-04-9

295-517-3

922

Destiláty (ropné), lehké, katalyticky krakované, tepelně degradované

92201-60-0

295-991-1

923

Zbytky (ropné), produkty parní pyrolýzy, tepelně krakované

93763-85-0

297-905-8

924

Plynové oleje (ropné), lehké vakuové, tepelně krakované, hydrogenačně odsířené

97926-59-5

308-278-8

925

Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené, střední, z koksování

101316-59-0

309-865-1

926

Destiláty (ropné), těžké, produkty parní pyrolýzy

101631-14-5

309-939-3

927

Zbytky (ropné), atmosférická kolona

64741-45-3

265-045-2

928

Plynové oleje (ropné), těžké, vakuové

64741-57-7

265-058-3

929

Destiláty (ropné), těžké, katalyticky krakované

64741-61-3

265-063-0

930

Čištěné oleje (ropné), katalyticky krakované

64741-62-4

265-064-6

931

Zbytky (ropné), z katalyticky reformační frakcionační kolony

64741-67-9

265-069-3

932

Zbytky (ropné), hydrogenačně krakované

64741-75-9

265-076-1

933

Zbytky (ropné), tepelně krakované

64741-80-6

265-081-9

934

Destiláty (ropné), těžké, tepelně krakované

64741-81-7

265-082-4

935

Plynové oleje (ropné), hydrogenačně rafinované, vakuové

64742-59-2

265-162-9

936

Zbytky (ropné), hydrogenačně odsířené, z atmosférické kolony

64742-78-5

265-181-2

937

Plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené, těžké, vakuové

64742-86-5

265-189-6

938

Zbytky (ropné), produkty parní pyrolýzy

64742-90-1

265-193-8

939

Zbytky (ropné), atmosférické

68333-22-2

269-777-3

940

Čištěné oleje (ropné), hydrogenačně odsířené, katalyticky krakované

68333-26-6

269-782-0

941

Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené, střední, katalyticky krakované

68333-27-7

269-783-6

942

Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené, těžké, katalyticky krakované

68333-28-8

269-784-1

943

Topný olej, primární destilační zbytkové plynové oleje, s vysokým obsahem síry

68476-32-4

270-674-0

944

Topný olej, zbytkový

68476-33-5

270-675-6

945

Zbytky (ropné), z katalyticky reformační frakcionační kolony

68478-13-7

270-792-2

946

Zbytky (ropné), těžký plynový olej z koksování a vakuový plynový olej

68478-17-1

270-796-4

947

Zbytky (ropné), těžké, z koksování a lehké vakuové

68512-61-8

270-983-0

948

Zbytky (ropné), lehké vakuové

68512-62-9

270-984-6

949

Zbytky (ropné), produkty parní pyrolýzy, lehké

68513-69-9

271-013-9

950

Topný olej, č. 6

68553-00-4

271-384-7

951

Zbytky (ropné), z atmosférické destilační kolony, s nízkým obsahem síry

68607-30-7

271-763-7

952

Plynové oleje (ropné), těžké atmosférické

68783-08-4

272-184-2

953

Zbytky (ropné), z odsiřovacího zařízení v koksování, obsah cyklických aromátů

68783-13-1

272-187-9

954

Destiláty (ropné), vakuové zbytky

68955-27-1

273-263-4

955

Zbytky (ropné), produkty parní pyrolýzy, smolné

68955-36-2

273-272-3

956

Destiláty (ropné), střední vakuové

70592-76-6

274-683-0

957

Destiláty (ropné), lehké vakuové

70592-77-7

274-684-6

958

Destiláty (ropné), vakuové

70592-78-8

274-685-1

959

Plynové oleje (ropné), z hydrogenačního odsiřovacího zařízení, těžké vakuové

85117-03-9

285-555-9

960

Zbytky (ropné), produkty parní pyrolýzy, destiláty

90669-75-3

292-657-7

961

Zbytky (ropné), vakuové, lehké

90669-76-4

292-658-2

962

Topný olej, těžký, s vysokým obsahem síry

92045-14-2

295-396-7

963

Zbytky (ropné), katalyticky krakované

92061-97-7

295-511-0

964

Destiláty (ropné), střední, katalyticky krakované, tepelně degradované

92201-59-7

295-990-6

965

Zbytkové oleje (ropné)

93821-66-0

298-754-0

966

Zbytky, produkty parní pyrolýzy, tepelně zpracované

98219-64-8

308-733-0

967

Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířená široká střední frakce

101316-57-8

309-863-0

968

Destiláty (ropné), lehké, parafinické

64741-50-0

265-051-5

969

Destiláty (ropné), těžké, parafinické

64741-51-1

265-052-0

970

Destiláty (ropné), lehké, naftenické

64741-52-2

265-053-6

971

Destiláty (ropné), těžké, naftenické

64741-53-3

265-054-1

972

Destiláty (ropné), rafinované kyselinou, těžké, naftenické

64742-18-3

265-117-3

973

Destiláty (ropné), rafinované kyselinou, lehké, naftenické

64742-19-4

265-118-9

974

Destiláty (ropné), rafinované kyselinou, těžké, parafinické

64742-20-7

265-119-4

975

Destiláty (ropné), rafinované kyselinou, lehké, parafinické

64742-21-8

265-121-5

976

Destiláty (ropné), chemicky neutralizované, těžké, parafinické

64742-27-4

265-127-8

977

Destiláty (ropné), chemicky neutralizované, lehké, parafinické

64742-28-5

265-128-3

978

Destiláty (ropné), chemicky neutralizované, těžké, naftenické

64742-34-3

265-135-1

979

Destiláty (ropné), chemicky neutralizované, lehké, naftenické

64742-35-4

265-136-7

980

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého naftenického destilátu

64742-03-6

265-102-1

981

Extrakty (ropné), rozpuštědlové z těžkého parafinického destilátu

64742-04-7

265-103-7

982

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafinického destilátu

64742-05-8

265-104-2

983

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého naftenického destilátu

64742-11-6

265-111-0

984

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého vakuového plynového oleje

91995-78-7

295-341-7

985

Uhlovodíky, C26-55, s vysokým obsahem aromatických látek

97722-04-8

307-753-7

986

3,3'-[(Bifenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-sulfonát) disodný

573-58-0

209-358-4

987

4-Amino-3-({4'-[(2,4-diaminofenyl)azo]bifenyl-4-yl}azo]-6-(fenylazo)-5-hydroxynaftalen-2,7-disulfonát disodný

1937-37-7

217-710-3

988

3,3'-[(Bifenyl-4,4'-diyl)bis(azo)]bis(5-amino-4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonát) tetrasodný

2602-46-2

220-012-1

989

4-o-Tolylazo-o-toluidin

97-56-3

202-591-2

990

4-Aminoazobenzen

60-09-3

200-453-6

991

(5-{[4'-({2,6-Dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfonatofenyl)azo]fenyl}azo)bifenyl-4-yl]azo}salicylato)měďnatan(2-) disodný

16071-86-6

240-221-1

992

Resorcinoldiglycidylether

101-90-6

202-987-5

993

1,3-Difenylguanidin

102-06-7

203-002-1

994

Heptachlorepoxid

1024-57-3

213-831-0

995

4-Nitrosofenol

104-91-6

203-251-6

996

Karbendazim

10605-21-7

234-232-0

997

Allylglycidylether

106-92-3

203-442-4

998

Chloracetaldehyd

107-20-0

203-472-8

999

Hexan

110-54-3

203-777-6

1000

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (diethylenglykolmonomethylether; DEGME)

111-77-3

203-906-6

1001

(+/–)-2-(2,4-Dichlorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylether (tetrakonazol – ISO)

112281-77-3

407-760-6

1002

4-[4-(1,3-Dihydroxyprop-2-yl)fenylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthrachinon

114565-66-1

406-057-1

1003

5,6,12,13-Tetrachloranthra(2,1,9-def:6,5,10-d′e′f′)diisochinolin-1,3,8,10(2H, 3aH, 9H, 10aH)-tetron

115662-06-1

405-100-1

1004

tris(2-Chlorethyl)fosfát

115-96-8

204-118-5

1005

4′-Ethoxy-2-benzimidazoleanilid

120187-29-3

407-600-5

1006

Hydroxid nikelnatý

12054-48-7

235-008-5

1007

N,N-dimethylanilin

121-69-7

204-493-5

1008

Simazin

122-34-9

204-535-2

1009

bis(Cyklopentadienyl)-bis(2,6-difluoro-3-(pyrrol-1-yl)-fenyl)titan

125051-32-3

412-000-1

1010

N,N,N′,N′-Tetraglycidyl-4,4′-diamino-3,3′-diethyldifenylmethan

130728-76-6

410-060-3

1011

Oxid vanadičný

1314-62-1

215-239-8

1012

Pentachlorfenol a jeho alkalické soli

87-86-5/131-52-2/7778-73-6

201-778-6/205-025-2/231-911-3

1013

Fosfamidon

13171-21-6

236-116-5

1014

N-(Trichlormethylthio)ftalimid (folpet – ISO)

133-07-3

205-088-6

1015

N-2-Naftylanilin

135-88-6

205-223-9

1016

Ziram

137-30-4

205-288-3

1017

1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen

138526-69-9

418-480-9

1018

Propazin

139-40-2

205-359-9

1019

3-(4-Chlorfenyl)-1,1-dimethyluroniumtrichloracetát; monuron-TCA

140-41-0

006-043-00-1

1020

Izoxaflutol

141112-29-0

606-054-00-7

1021

Kresoximmethyl

143390-89-0

607-310-00-0

1022

Chlordekon

143-50-0

205-601-3

1023

9-Vinylkarbazol

1484-13-5

216-055-0

1024

Kyselina 2-ethylhexanová

149-57-5

205-743-6

1025

Monuron

150-68-5

205-766-1

1026

Morfolin-4-karbonylchlorid

15159-40-7

239-213-0

1027

Daminozid

1596-84-5

216-485-9

1028

Alachlor (ISO)

15972-60-8

240-110-8

1029

Produkt kondenzace UVCB tetrakis-hydroxymethylfosfoniumchloridu, močoviny a destilovaných hydrogenovaných alkylaminů C16-18 získaných z hydrogenovaného loje

166242-53-1

422-720-8

1030

Ioxynil a ioxyniloktanoát (ISO)

1689-83-4/3861-47-0

216-881-1/223-375-4

1031

Bromoxynil (ISO) (3,5-Dibrom-4-hydroxybenzonitril) a bromoxynil heptanoát (ISO)

1689-84-5/56634-95-8

216-882-7/260-300-4

1032

2,6-Dibrom-4-kyanofenyloktanoát

1689-99-2

216-885-3

1033

Přesunuto nebo vymazáno

 

 

1034

5-Chlor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on

17630-75-0

412-200-9

1035

Benomyl

17804-35-2

241-775-7

1036

Chlorthalonil

1897-45-6

217-588-1

1037

N′-(4-Chlor-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidin monohydrochlorid

19750-95-9

243-269-1

1038

4,4′-Methylenbis(2-ethylanilin)

19900-65-3

243-420-1

1039

Valinamid

20108-78-5

402-840-7

1040

[(p-Tolyloxy)methyl]oxiran

2186-24-5

218-574-8

1041

[(m-Tolyloxy)methyl]oxiran

2186-25-6

218-575-3

1042

2,3-Epoxypropyl o-tolylether

2210-79-9

218-645-3

1043

[(Tolyloxy)methyl]oxiran, kresylglycidylether

26447-14-3

247-711-4

1044

Dialát

2303-16-4

218-961-1

1045

Benzyl 2,4-dibrombutanoát

23085-60-1

420-710-8

1046

Trifluorjodmethan

2314-97-8

219-014-5

1047

Thiofanát-methyl

23564-05-8

245-740-7

1048

Dodekachlorpentacyklo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]dekan (mirex)

2385-85-5

219-196-6

1049

Propyzamid

23950-58-5

245-951-4

1050

Butylglycidylether

2426-08-6

219-376-4

1051

2,3,4-Trichlorbut-1-en

2431-50-7

219-397-9

1052

Chinomethionát

2439-01-2

219-455-3

1053

(R)-α-Fenylethylamonium (-)-(1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)fosfonát monohydrát

25383-07-7

418-570-8

1054

5-Ethoxy-3-trichlormethyl-1,2,4-thiadiazol (etridiazol – ISO)

2593-15-9

219-991-8

1055

Disperzní žluť 3

2832-40-8

220-600-8

1056

1,2,4-Triazol

288-88-0

206-022-9

1057

Aldrin (ISO)

309-00-2

206-215-8

1058

Diuron (ISO)

330-54-1

206-354-4

1059

Linuron (ISO)

330-55-2

206-356-5

1060

Uhličitan nikelnatý

3333-67-3

222-068-2

1061

3-(4-Isopropylfenyl)-1,1-dimethylmočovina (isoproturon – ISO)

34123-59-6

251-835-4

1062

Iprodion

36734-19-7

253-178-9

1063

Přesunuto nebo vymazáno

 

 

1064

5-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin)-3-fluor-2-hydroxymethyltetrahydrofuran

41107-56-6

415-360-8

1065

Krotonaldehyd

4170-30-3

224-030-0

1066

Hexahydrocyklopenta(c)pyrrol-2-ium-N-ethoxykarbonyl-N-tosylazanid

 

418-350-1

1067

4,4′-Karbonimidoylbis [N,N-dimethylanilin] a jeho soli

492-80-8

207-762-5

1068

DNOC (ISO)

534-52-1

208-601-1

1069

Chlorid toluidinu

540-23-8

208-740-8

1070

Síran toluidinu (1:1)

540-25-0

208-741-3

1071

2-(4-terc-Butylfenyl)ethanol

5406-86-0

410-020-5

1072

Fenthion

55-38-9

200-231-9

1073

Chlordan, čistý

57-74-9

200-349-0

1074

Hexan-2-on (butyl(methyl)keton)

591-78-6

209-731-1

1075

Fenarimol

60168-88-9

262-095-7

1076

Acetamid

60-35-5

200-473-5

1077

N-Cyklohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamid (furmecyklox (ISO))

60568-05-0

262-302-0

1078

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

1079

4,4′-Isobutylethylidendifenol

6807-17-6

401-720-1

1080

Chlordimeform

6164-98-3

228-200-5

1081

Amitrol

61-82-5

200-521-5

1082

Karbaryl

63-25-2

200-555-0

1083

Destiláty (ropné), lehké hydrogenačně krakované

64741-77-1

265-078-2

1084

1-Ethyl-1-methylmorfoliniumbromid

65756-41-4

612-182-00-4

1085

(3-Chlorfenyl)-(4-methoxy-3-nitrofenyl)methanon

66938-41-8

423-290-4

1086

Paliva, dieselová, s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze dokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

68334-30-5

269-822-7

1087

Topný olej, č. 2

68476-30-2

270-671-4

1088

Topný olej, č. 4

68476-31-3

270-673-5

1089

Paliva, dieselová, č. 2

68476-34-6

270-676-1

1090

2,2-Dibrom-2-nitroethanol

69094-18-4

412-380-9

1091

1-Ethyl-1-methylpyrrolidiniumbromid

69227-51-6

612-183-00-X

1092

Monokrotofos

6923-22-4

230-042-7

1093

Nikl

7440-02-0

231-111-4

1094

Brommethan (methylbromid – ISO)

74-83-9

200-813-2

1095

Chlormethan (methylchlorid)

74-87-3

200-817-4

1096

Jodmethan (methyljodid)

74-88-4

200-819-5

1097

Bromethan (ethylbromid)

74-96-4

200-825-8

1098

Heptachlor

76-44-8

200-962-3

1099

Fentinhydroxid

76-87-9

200-990-6

1100

Síran nikelnatý

7786-81-4

232-104-9

1101

3,5,5-Trimethylcyklohex-2-enon (isoforon)

78-59-1

201-126-0

1102

2,3-Dichlorpropen

78-88-6

201-153-8

1103

Fluazifop-P-butyl (ISO)

79241-46-6

607-305-00-3

1104

(S)-2,3-Dihydro-1H-indol-karboxylová kyselina

79815-20-6

410-860-2

1105

Toxafen

8001-35-2

232-283-3

1106

(4-Hydrazinfenyl)-N-methylmethansulfonamid hydrochlorid

81880-96-8

406-090-1

1107

Žluť CI Solvent Yellow 14

842-07-9

212-668-2

1108

Chlozolinát

84332-86-5

282-714-4

1109

Chloralkany, C10-13

85535-84-8

287-476-5

1110

Přesunuto nebo vymazáno

 

 

1111

2,4,6-Trichlorfenol

88-06-2

201-795-9

1112

Diethylkarbamoyl-chlorid

88-10-8

201-798-5

1113

1-Vinyl-2-pyrrolidon

88-12-0

201-800-4

1114

Myklobutanil (ISO) (2-(4-chlorfenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexannitril)

88671-89-0

410-400-0

1115

Fentinacetát

900-95-8

212-984-0

1116

Bifenyl-2-ylamin

90-41-5

201-990-9

1117

trans-4-Cyklohexyl-L-prolin monohydrochlorid

90657-55-9

419-160-1

1118

2-Methyl-1,3-fenylendiisokyanát (toluen-2,6-diisokyanát)

91-08-7

202-039-0

1119

4-Methyl-1,3-fenylendiisokyanát (toluen-2,4-diisokyanát)

584-84-9

209-544-5

1120

Směs: 4-methyl-1,3-fenylendiisokyanátu a 2-methyl-1,3-fenylendiisokyanátu

26471-62-5

247-722-4

1121

Paliva letecká, z rozpouštědlové extrakce uhlí, hydrogenačně krakovaná, hydrogenovaná

94114-58-6

302-694-3

1122

Paliva dieselová, z rozpouštědlové extrakce uhlí, hydrogenačně krakovaná, hydrogenovaná

94114-59-7

302-695-9

1123

Dehet, pokud obsahuje > 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu

61789-60-4

263-072-4

1124

2-Butanonoxim

96-29-7

202-496-6

1125

Uhlovodíky, C16-20, odparafínované rozpouštědly, hydrogenačně krakované, parafinické zbytky destilace

97675-88-2

307-662-2

1126

α,α-Dichlortoluen

98-87-3

202-709-2

1127

Minerální vlny, s výjimkou minerálních vln uvedených na jiných místech této přílohy; [umělá skelná (silikátová) vlákna s nahodilou orientací, s obsahem alkalických oxidů a oxidů alkalických zemin (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) vyšším než 18 % hmotn.]

 

 

1128

Reakční produkt acetofenonu, formaldehydu, cyklohexylaminu, methanolu a kyseliny octové

 

406-230-1

1129

Přesunuto nebo vymazáno

 

 

1130

Přesunuto nebo vymazáno

 

 

1131

bis{7-Acetamido-2-[(4-nitro-2-oxidofenyl)azo]-3-sulfonato-1-naftolato}chromitan trisodný

 

400-810-8

1132

Směs: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenolu, 4-allyl-2-{3-[4-allyl-2-{3-[4-allyl-2-{3-[4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy]-2-hydroxypropyl}-6-(2,3-epoxypropyl)fenoxy]-2-hydroxypropyl}-6-(2,3-epoxypropyl)fenoxy]-2-hydroxypropyl}-6-(2,3-epoxypropyl)fenolu, 4-allyl-2-{3-[4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy]-2-hydroxypropyl}-6-[(2,3-epoxypropyl)fenoxy]fenolu a 4-allyl-2-{3-[4-allyl-2-{3-[4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy]-2-hydroxypropyl}-6-(2,3-epoxypropyl)fenoxy]-2-hydroxypropyl}-6-(2,3-epoxypropyl)fenolu

 

417-470-1

1133

Olej z kořene rostliny costus, chrpovník (Saussurea lappa Clarke), při použití jako vonná přísada

8023-88-9

 

1134

7-Ethoxy-4-methylkumarin, při použití jako vonná přísada

87-05-8

201-721-5

1135

Hexahydrokumarin, při použití jako vonná přísada

700-82-3

211-851-4

1136

Peruánský balzám (INCI název: Myroxylon pereirae), při použití jako vonná přísada

8007-00-9

232-352-8

1137

Isobutylnitrit

542-56-2

208-819-7

1138

Isopren (stabilizovaný); 2-methylbuta-1,3-dien

78-79-5

201-143-3

1139

1-Brompropan; propylbromid

106-94-5

203-445-0

1140

Chloropren (stabilizovaný); 2-Chlorbuta-1,3-dien

126-99-8

204-818-0

1141

1,2,3-Trichlorpropan

96-18-4

202-486-1

1142

1,2-Dimethoxyethan dimethylglykol (EGDME)

110-71-4

203-794-9

1143

Dinokap (ISO)

39300-45-3

254-408-0

1144

o-Toluendiamin, technický – směs 4-methylbenzen-1,3-diaminu (4) a 2-methylbenzen-1,3-diaminu (5)

Methylbenzendiamin

25376-45-8

246-910-3

1145

1-Chlor-4-(trichlormethyl)benzen

5216-25-1

226-009-1

1146

Difenylether, oktabromderivát

32536-52-0

251-087-9

1147

1,2-bis(2-Methoxyethoxy)ethan; triethylenglykoldimethylether (TEGDME)

112-49-2

203-977-3

1148

Tetrahydrothiopyran-3-karbaldehyd

61571-06-0

407-330-8

1149

bis[4-(Dimethylamino)fenyl]methanon (Michlerův keton)

90-94-8

202-027-5

1150

(S)-Oxiranylmethyltosylát

70987-78-9

417-210-7

1151

Směs dipentylftalátů, pentyly rozvětvené a s rovným řetězcem [1]

84777-06-0 [1]

284-032-2

Isopentylpentylftalát [2]-

[2]

 

Dipentylftalát [3]

131-18-0 [3]

205-017-9

Diisopentylftalát [4]

605-50-5 [4]

210-088-4

1152

Benzylbutylftalát BBP

85-68-7

201-622-7

1153

Směs dialkyl(C7-11)-ftalátů (alkyly C7-11 rozvětvené a s rovným řetězcem)

68515-42-4

271-084-6

1154

Směs: 4-[3-(ethoxykarbonyl)-4-{5-[3-(ethoxykarbonyl)-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazol-4-yl]penta-2,4-dien-1-yliden}-5-oxo-4,5-dihydropyrazol-1-yl]benzen-1-sulfonátu disodného a 4-[3-(ethoxykarbonyl)-4-{5-[3-(ethoxykarbonyl)-5-oxido-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazol-4-yl]penta-2,4-dien-1-yliden}-5-oxo-4,5-dihydropyrazol-1-yl]benzen-1-sulfonátu trisodného

 

402-660-9

1155

1,1'-{Methylenbis[(4,1-fenylen)azo{1-[3-(dimethylamino)propyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-5,3-diyl}]}dipyridinium-dichlorid-dihydrochlorid

 

401-500-5

1156

2-({3-[(2-Chlorfenyl)karbamoyl]-2-hydroxy-1-naftyl}azo)-7-({2-hydroxy-3-[(3-methylfenyl)karbamoyl]-1-naftyl}azo)fluoren-9-on

 

420-580-2

1157

Azafenidin

68049-83-2

 

1158

2,4,5-Trimethylanilin [1]

137-17-7 [1]

205-282-0

2,4,5-Trimethylanilinhydrochlorid [2]

21436-97-5 [2]

 

1159

4,4'-Thiodianilin a jeho soli

139-65-1

205-370-9

1160

4,4'-Oxydianilin (bis(4-aminofenyl)ether) a jeho soli

101-80-4

202-977-0

1161

N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-methylendianilin

101-61-1

202-959-2

1162

2-Methoxy-5-methylanilin (p-kresidin)

120-71-8

204-419-1

1163

3-Ethyl-2-isopentyl-2-methyloxazolidin

143860-04-2

421-150-7

1164

Směs: 1,3,5-tris[3-(aminomethyl)fenyl]-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trionu a směsi oligomerů 1,3,5-tris[3-(aminomethyl)fenyl]-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trionu

 

421-550-1

1165

2-Nitrotoluen

88-72-2

201-853-3

1166

Tributylfosfát

126-73-8

204-800-2

1167

Naftalen

91-20-3

202-049-5

1168

Nonylfenol [1]

25154-52-3 [1]

246-672-0

4-Nonylfenol, rozvětvený [2]

84852-15-3 [2]

284-325-5

1169

1,1,2-Trichlorethan

79-00-5

201-166-9

1170

Přesunuto nebo vymazáno

 

 

1171

Přesunuto nebo vymazáno

 

 

1172

Allylchlorid; 3-chlorprop-1-en

107-05-1

203-457-6

1173

1,4-Dichlorbenzen (p-dichlorbenzen)

106-46-7

203-400-5

1174

bis(2-Chlorethyl)ether

111-44-4

203-870-1

1175

Fenol

108-95-2

203-632-7

1176

Bisfenol A (2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan)

80-05-7

201-245-8

1177

Trioxymethylen (1,3,5-trioxan)

110-88-3

203-812-5

1178

Propargit (ISO)

2312-35-8

219-006-1

1179

1-Chlor-4-nitrobenzen

100-00-5

202-809-6

1180

Molinát (ISO)

2212-67-1

218-661-0

1181

Fenpropimorf (ISO)

67564-91-4

266-719-9

1182

Přesunuto nebo vymazáno

 

 

1183

Methyl-isokyanát

624-83-9

210-866-3

1184

N,N-Dimethylanilinium-tetrakis(pentafluorfenyl)borát

118612-00-3

422-050-6

1185

O,O′-(Methylvinylsilandiyl)bis(4-methylpentan-2-on-oxim)

 

421-870-1

1186

Směs (2:1): 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethylchroman-2-yl)benzen-1,3-diol-tris(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonátu) a 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethylchroman-2-yl)benzen-1,3-diol-bis(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonátu)

140698-96-0

414-770-4

1187

Směs: 4,4'-methylenbis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylfenol]-bis(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonátu) a 4,4'-methylenbis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylfenol]-tris(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonátu)

 

417-980-4

1188

Malachitová zeleň, hydrochlorid [1]

569-64-2 [1]

209-322-8

Malachitová zeleň, oxalát [2]

18015-76-4 [2]

241-922-5

1189

1-(4-Chlorfenyl)-4,4-dimethyl-3-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]pentan-3-ol

107534-96-3

403-640-2

1190

5-(3-Butyryl-2,4,6-trimethylfenyl)-2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxycyklohex-2-en-1-on

138164-12-2

414-790-3

1191

trans-4-Fenyl-L-prolin

96314-26-0

416-020-1

1192

Přesunuto nebo vymazáno

 

 

1193

Směs: 5-({4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)azo]-2,5-diethoxyfenyl}azo)-2-[(3-fosfonofenyl)azo]benzoové kyseliny a 5-({4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)azo]-2,5-diethoxyfenyl}azo)-3-[(3-fosfonofenyl)azo]benzoové kyseliny

163879-69-4

418-230-9

1194

2-Amino-2-({4-[(2-amoniopropyl)amino]-6-({5-hydroxy-6-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfamoylfenyl)azo]-7-sulfonato-2-naftyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl}amino)propyl-formiát

 

424-260-3

1195

2-Methyl-5-nitroanilin [1]

99-55-8 [1]

202-765-8

2-Methyl-5-nitroanilinhydrochlorid [2]

51085-52-0 [2]

256-960-8

1196

1-(1-Naftylmethyl)chinoliniumchlorid

65322-65-8

406-220-7

1197

(R)-5-Brom-3-[(1-methylpyrrolidin-2-yl)methyl]indol

143322-57-0

422-390-5

1198

Pymetrozin (ISO)

123312-89-0

613-202-00-4

1199

Oxadiargyl (ISO)

39807-15-3

254-637-6

1200

Chlorotoluron 3-(3-chlor-4-methylfenyl)-1,1-dimethylmočovina

15545-48-9

239-592-2

1201

N-{2-[(3-Acetyl-5-nitro-2-thienyl)azo]-5-(diethylamino)fenyl} acetamid

 

416-860-9

1202

2,2'-bis(Vinylsulfonyl)-N,N'-(propan-1,3-diyl) diacetamid

93629-90-4

428-350-3

1203

4-Ethoxyanilin

156-43-4

205-855-5

1204

m-Fenylendiamin a jeho soli

108-45-2

203-584-7

1205

Zbytky z destilace kreozotového oleje, obsahují-li > 0,005 % hmotn. benzo[a]pyrenu

92061-93-3

295-506-3

1206

Acenaftenová frakce kreozotového oleje, obsahuje-li > 0,005 % hmotn. benzo[a]pyrenu

90640-84-9

292-605-3

1207

Kreozotový olej, obsahuje-li > 0,005 % hmotn. benzo[a]pyrenu

61789-28-4

263-047-8

1208

Kreozot, obsahuje-li > 0,005 % hmotn. benzo[a]pyrenu

8001-58-9

232-287-5

1209

Vysokovroucí destilát kreozotového oleje, prací olej, obsahuje-li > 0,005 % hmotn. benzo[a]pyrenu

70321-79-8

274-565-9

1210

Extrakční zbytky (černouhelné), kyselina kreozotového oleje, zbytek po extrakci pracího oleje, obsahuje-li > 0,005 % hmotn. benzo[a]pyrenu

122384-77-4

310-189-4

1211

Nízkovroucí destilát kreozotového oleje, prací olej, obsahuje-li > 0,005 % hmotn. benzo[a]pyrenu

70321-80-1

274-566-4

1212

6-Methoxypyridin-2,3-diamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v přípravcích na barvení vlasů

94166-62-8

303-358-9

1213

Naftalen-2,3-diol, je-li používán jako látka v přípravcích na barvení vlasů

92-44-4

202-156-7

1214

N1-Fenylbenzen-1,2,4-triamin, je-li používán jako látka v přípravcích na barvení vlasů

136-17-4

 

1215

2,6-bis(2-Hydroxyethoxy)pyridin-3,5-diamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v přípravcích na barvení vlasů

117907-42-3

 

1216

4-Amino-2-(methoxymethyl)fenol a hydrochlorid, je-li používán jako látka v přípravcích na barvení vlasů

135043-65-1/29785-47-5

 

1217

1-Methylpyrazol-4,5-diamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v přípravcích na barvení vlasů

20055-01-0/21616-59-1

 

1218

1-[(4-Chlorfenyl)methyl]pyrazol-4,5-diamin-sulfát (2:1), je-li používán jako látka v přípravcích na barvení vlasů

163183-00-4

 

1219

2-Amino-4-chlorfenol, je-li používán jako látka v přípravcích na barvení vlasů

95-85-2

202-458-9

1220

Indol-4-ol, je-li používán jako látka v přípravcích na barvení vlasů

2380-94-1

219-177-2

1221

2-Methoxy-5-methylbenzen-1,4-diamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v přípravcích na barvení vlasů

56496-88-9

 

1222

5-Amino-4-fluor-2-methylfenol-sulfát (2:1), je-li používán jako látka v přípravcích na barvení vlasů

163183-01-5

 

1223

3-(Diethylamino)fenol, je-li používán jako látka v přípravcích na barvení vlasů

91-68-9/68239-84-9

202-090-9/269-478-8

1224

N,N'-Dimethylpyridin-2,6-diamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v přípravcích na barvení vlasů

 

1225

3-(Cyklopentylamino)fenol, je-li používán jako látka v přípravcích na barvení vlasů

104903-49-3

 

1226

N-(2-Methoxyethyl)-1,4-fenylendiamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v přípravcích na barvení vlasů

72584-59-9/66566-48-1

276-723-2

1227

4-Ethoxy-6-methylbenzen-1,3-diamin, je-li používán jako látka v přípravcích na barvení vlasů

113715-25-6

 

1228

Naftalen-1,7-diol, je-li používán jako látka v přípravcích na barvení vlasů

575-38-2

209-383-0

1229

3,4-Diaminobenzoová kyselina, je-li používána jako látka v přípravcích na barvení vlasů

619-05-6

210-577-2

1230

4-Amino-2-(aminomethyl)fenol a hydrochlorid, je-li používán jako látka v přípravcích na barvení vlasů

79352-72-0

 

1231

1-[(2-Methoxyfenyl)azo]-2-naftol (Solvent Red 1, CI 12150), je-li používán jako látka v přípravcích na barvení vlasů

1229-55-6

214-968-9

1232

4-({3-[(Dimethylfenyl)azo]-2,4-dihydroxyfenyl}azo)benzen-1-sulfonát sodný (Acid Orange 24, CI 20170), je-li používán jako látka v přípravcích na barvení vlasů

1320-07-6

215-296-9

1233

8-{[4-(Fenylazo)fenyl]azo}-6-hydroxynaftalen-1,3-disulfonát sodný (Acid Red 73, CI 27290), je-li používán jako látka v přípravcích na barvení vlasů

5413-75-2

226-502-1

1234

PEG-3,2',2'-Di-p-fenylendiamin

144644-13-3

 

1235

2-Methyl-6-nitroanilin (6-nitro-o-toluidin)

570-24-1

209-329-6

1236

HC Yellow No 11

73388-54-2

 

1237

HC Orange No 3

81612-54-6

 

1238

HC Green No 1

52136-25-1

257-687-7

1239

HC Red No 8 a její soli

13556-29-1/97404-14-3

- / 306-778-0

1240

6-Nitro-1.2.3.4.-tetrahydrochinoxalin a jeho soli

158006-54-3/41959-35-7/73855-45-5

 

1241

Disperzní červeň 15, kromě případů, kdy je přítomna v disperzní violeti 1 jako nečistota

116-85-8

204-163-0

1242

4-Amino-3-fluorfenol

399-95-1

402-230-0

1243

N,N′-bis(2-Hydroxyethyl)-N,N′-bis(hexadecyl)-propandiamid

bis-Hydroxyethyl bis-cetyl malonamid

149591-38-8

422-560-9

1244

1-Methyl-2,4,5-trihydroxybenzen a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

1124-09-0

214-390-7

1245

2,6-Dihydroxy-4-methylpyridin a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

4664-16-8

225-108-7

1246

5-Hydroxy-1,4-benzodioxan a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

10288-36-5

233-639-0

1247

3,4-Methylendioxyfenol a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

533-31-3

208-561-5

1248

3,4-Methylendioxyanilin a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

14268-66-7

238-161-6

1249

Hydroxypyridinon a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

822-89-9

212-506-0

1250

3-Nitro-4-aminofenoxyethanol a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

50982-74-6

 

1251

2-Methoxy-4-nitrofenol (4-nitroguajakol) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

3251-56-7

221-839-0

1252

Čerň CI Acid Black 131 a její soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

12219-01-1

 

1253

1,3,5-Trihydroxybenzen (floroglucinol) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

108-73-6

203-611-2

1254

Benzen-1,2,4-triyl-triacetát a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

613-03-6

210-327-2

1255

Produkty reakce 2,2'-iminobisethanolu s epichlorhydrinem a 2-nitro-1,4-benzendiaminem (HC Blue No. 5) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

68478-64-8/158571-58-5

 

1256

Produkty reakce N-methyl-1,4-diaminoanthrachinonu, epichlorhydrinu a monoethanolaminu (HC Blue No. 4) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

158571-57-4

 

1257

4-Aminobenzensulfonová kyselina (sulfanilová kyselina) a její soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

121-57-3/515-74-2

204-482-5/208-208-5

1258

3,3'-(Sulfonylbis(2-nitro-4,1-fenylen)imino)bis(6-(fenylamino)) benzensulfonová kyselina a její soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

6373-79-1

228-922-0

1259

3 (nebo 5)-{[4-(Benzylmethylamino)fenyl]azo}-1,2-(nebo 1,4)-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

89959-98-8/12221-69-1

289-660-0

1260

2,2'-((3-Chlor-4-((2,6-dichlor-4-nitrofenyl)azo)fenyl)imino)bisethanol (Disperse Brown 1) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

23355-64-8

245-604-7

1261

2-[[4-[Ethyl(2-hydroxyethyl)amino]fenyl]azo]-6-methoxy-3-methylbenzothiazol a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

12270-13-2

235-546-0

1262

2-[(4-Chlor-2-nitrofenyl)azo]-N-(2-methoxyfenyl)-3-oxobutanamid (Pigment Yellow 73) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

13515-40-7

236-852-7

1263

2,2'-[(3,3'-Dichlor[1,1'-bifenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-fenylbutanamid] (Pigment Yellow 12) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

6358-85-6

228-787-8

1264

2,2'-(1,2-Ethendiyl)bis[5-((4-ethoxyfenyl)azo]benzensulfonová kyselina) a její soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

2870-32-8

220-698-2

1265

2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-[(4-(fenylazo)-1-naftalenyl)azo]-1H-pyrimidin (Solvent Black 3) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

4197-25-5

224-087-1

1266

3 (nebo 5)-[[4-[(7-Amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naftyl)azo]-1-naftyl]azo]salicylová kyselina a její soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

3442-21-5/34977-63-4

222-351-0/252-305-5

1267

7-(Benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfofenyl)azo]fenyl]azo]-2-naftalensulfonová kyselina a její soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

2610-11-9

220-028-9

1268

(μ-((7,7'-Iminobis(4-hydroxy-3-((2-hydroxy-5-(N-methylsulfamoyl)fenyl)azo)naftalen-2-sulfonato))(6-)))dikuprát(2-) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

37279-54-2

253-441-8

1269

3-[(4-(Acetylamino)fenyl)azo]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(fenylazo)-7-sulfo-2-naftalenyl]amino]karbonyl]amino]-2-naftalensulfonová kyselina a její soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

3441-14-3

222-348-4

1270

7,7'-(Karbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-({2-sulfo-4-[(4-sulfofenyl)azo]fenyl}azo)naftalen-2-sulfonová kyselina a její soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

2610-10-8/25188-41-4

220-027-3

1271

N-(4-[bis[4-(diethylamino)fenyl]methylen]-2,5-cyklohexadien-1-yliden)-N-ethylethanamin a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

2390-59-2

219-231-5

1272

2-[[(4-Methoxyfenyl)methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indol a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

54060-92-3

258-946-7

1273

2-[2-[(2,4-Dimethoxyfenyl)amino]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indol a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

4208-80-4

224-132-5

1274

Nigrosin rozpustný v lihu (Solvent Black 5), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

11099-03-9

 

1275

3,7-bis(Diethylamino)-fenoxazin-5-ium a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

47367-75-9/33203-82-6

251-403-5

1276

9-(Dimethylamino)-benzo[a]fenoxazin-7-ium a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

7057-57-0/966-62-1

230-338-6/213-524-1

1277

6-Amino-2-(2,4-dimethylfenyl)-1H-benz[de]isochinolin-1,3(2H)-dion (Solvent Yellow 44) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

2478-20-8

219-607-9

1278

1-Amino-4-[[4-[(dimethylamino)methyl]fenyl]amino]anthrachinon a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

67905-56-0/12217-43-5

267-677-4/235-398-7

1279

Kyselina lakaová (červeň CI Natural Red 25) a její soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

60687-93-6

 

1280

5-[(2,4-Dinitrofenyl)amino]-2-(fenylamino)-benzensulfonová kyselina a její soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

6373-74-6/15347-52-1

228-921-5/239-377-3

1281

4-[(4-Nitrofenyl)azo]anilin (Disperse Orange 3) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

730-40-5/70170-61-5

211-984-8

1282

4-Nitro-m-fenylendiamin a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

5131-58-8

225-876-3

1283

1-Amino-4-(methylamino)-9,10-anthracendion (Disperse Violet 4) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

1220-94-6

214-944-8

1284

N-Methyl-3-nitro-p-fenylendiamin a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

2973-21-9

221-014-5

1285

N1-(2-Hydroxyethyl)-4-nitro-o-fenylendiamin (HC Yellow No. 5) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

56932-44-6

260-450-0

1286

N1-(tris(Hydroxymethyl))methyl-4-nitro-1,2-fenylendiamin (HC Yellow No. 3) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

56932-45-7

260-451-6

1287

2-Nitro-N-hydroxyethyl-p-anisidin a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

57524-53-5

 

1288

N,N'-Dimethyl-N-hydroxyethyl-3-nitro-p-fenylendiamin a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

10228-03-2

233-549-1

1289

3-(N-Methyl-N-(4-methylamino-3-nitrofenyl)amino)propan-1,2-diol a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

93633-79-5

403-440-5

1290

4-Ethylamino-3-nitrobenzoová kyselina (N-Ethyl-3-nitro PABA) a její soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

2788-74-1

412-090-2

1291

(8-[(4-Amino-2-nitrofenyl)azo]-7-hydroxy-2-naftyl)trimethylamonium a jeho soli, s výjimkou Basic Red 118 jako nečistota v Basic Brown 17, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

71134-97-9

275-216-3

1292

5-[[4-(Dimethylamino)fenyl]azo]-1,4-dimethyl-1H-1,2,4-triazol a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

12221-52-2

 

1293

4-(Fenylazo)-m-fenylendiamin a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

495-54-5

207-803-7

1294

4-Methyl-6-(fenylazo)-1,3-benzendiamin a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

4438-16-8

224-654-3

1295

5-(Acetylamino)-4-hydroxy-3-[(2-methylfenyl)azo]-2,7-naftalendisulfonová kyselina a její soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

6441-93-6

229-231-7

1296

4,4'-[(4-Methyl-1,3-fenylen)bis(azo)]bis[6-methyl-1,3-benzendiamin] (Basic Brown 4) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

4482-25-1

224-764-1

1297

3-[[4-[[Diamino(fenylazo)fenyl]azo]-2-methylfenyl]azo]-N,N,N-trimethyl-benzenamin a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

83803-99-0

280-920-9

1298

3-[[4-[[Diamino(fenylazo)fenyl]azo]-1-naftalenyl]azo]-N,N,N-trimethylbenzenamin a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

83803-98-9

280-919-3

1299

N-[4-[[4-(Diethylamino)fenyl]fenylmethylen]-2,5-cyklohexadien-1-yliden]-N-ethylethanamin a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

633-03-4

211-190-1

1300

1-[(2-Hydroxyethyl)amino]-4-(methylamino)-9,10-anthracendion a jeho deriváty a soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

2475-46-9/86722-66-9

219-604-2/289-276-3

1301

1,4-Diamino-2-methoxy-9,10-anthracendion (Disperse Red 11) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

2872-48-2

220-703-8

1302

1,4-Dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthrachinon (Disperse Blue 7) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

3179-90-6

221-666-0

1303

1-[(3-Aminopropyl)amino]-4-(methylamino)anthrachinon a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

22366-99-0

244-938-0

1304

N-[6-[(2-Chlor-4-hydroxyfenyl)imino]-4-methoxy-3-oxo-1,4-cyklohexadien-1-yl]acetamid (HC Yellow No. 8) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

66612-11-1

266-424-5

1305

[6-[[3-Chlor-4-(methylamino)fenyl]imino]-4-methyl-3-oxocyklohexa-1,4-dien-1-yl]močovina (HC Red No. 9) a její soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

56330-88-2

260-116-4

1306

3,7-bis(Dimethylamino)-fenothiazin-5-ium a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

61-73-4

200-515-2

1307

4,6-bis(2-Hydroxyethoxy)-m-fenylendiamin a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

94082-85-6

 

1308

5-Amino-2,6-dimethoxy-3-hydroxypyridin a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

104333-03-1

 

1309

4,4'-Diaminodifenylamin a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

537-65-5

208-673-4

1310

4-Diethylamino-o-toluidin a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

148-71-0/24828-38-4/2051-79-8

205-722-1/246-484-9/218-130-3

1311

N,N-Diethyl-p-fenylendiamin a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

93-05-0/6065-27-6/6283-63-2

202-214-1/227-995-6/228-500-6

1312

N,N-Dimethyl-p-fenylendiamin a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

99-98-9/6219-73-4

202-807-5/228-292-7

1313

Toluen-3,4-diamin a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

496-72-0

207-826-2

1314

2,4-Diamino-5-methylfenoxyethanol a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

141614-05-3/113715-27-8

 

1315

6-Amino-o-kresol a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

17672-22-9

 

1316

Hydroxyethylaminomethyl-p-aminofenol a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

110952-46-0/135043-63-9

 

1317

2-Amino-3-nitrofenol a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

603-85-0

210-060-1

1318

2-Chlor-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-fenylendiamin a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

50610-28-1

256-652-3

1319

2-Nitro-p-fenylendiamin a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

5307-14-2/18266-52-9

226-164-5/242-144-9

1320

Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidin a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

122252-11-3

 

1321

6-Nitro-2,5-pyridindiamin a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

69825-83-8

 

1322

3,7-Diamino-2,8-dimethyl-5-fenyl-fenazin a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

477-73-6

207-518-8

1323

3-Hydroxy-4-[(2-hydroxynaftyl)azo]-7-nitronaftalen-1-sulfonová kyselina a její soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

16279-54-2/5610-64-0

240-379-1/227-029-3

1324

3-[[2-Nitro-4-(trifluormethyl)fenyl]amino]propan-1,2-diol (HC Yellow No. 6) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

104333-00-8

 

1325

2-[(4-Chlor-2-nitrofenyl)amino]ethanol (HC Yellow No. 12) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

59320-13-7

 

1326

3-[[4-[(2-Hydroxyethyl)methylamino]-2-nitrofenyl]amino]-1,2-propandiol a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

173994-75-7/102767-27-1

 

1327

3-[[4-[Ethyl(2-hydroxyethyl)amino]-2-nitrofenyl]amino]-1,2-propandiol a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

114087-41-1/114087-42-2

 

1328

N-[4-[[4-(Diethylamino)fenyl][4-(ethylamino)-1-naftalenyl]methylen]-2,5-cyklohexadien-1-yliden]-N-ethylethanamin a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

2390-60-5

219-232-0


(1)  Úř. věst. L 159, 29.6.1996, s. 1.

(2)  Modifikovaný název INNM.

(3)  Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1.

(4)  Jednotlivé složky viz referenční číslo 364 v příloze II.

(5)  Jednotlivé složky viz referenční číslo 413 v příloze II


PŘÍLOHA III

SEZNAM LÁTEK, KTERÉ MOHOU BÝT OBSAŽENY V KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH PŘI DODRŽENÍ STANOVENÝCH OMEZENÍ

Referenční číslo

Identifikace látky

Omezení

Znění podmínek použití a upozornění

Chemický název/INN

Název v seznamu přísad podle společné nomenklatury

Číslo CAS

Číslo ES

Druh výrobku, části těla

Nejvyšší koncentrace v přípravku připraveném k použití

Jiné

a

b

c

d

e

f

g

h

i

1a

Kyselina boritá, boritany a tetraboritany s výjimkou látky č. 1184 v příloze II

Boric acid

10043-35-3/1113-50-1

233-139-2/234-343-4

a)

Talek

a)

5 % (jako kyselina boritá)

a)

Nepoužívat v přípravcích pro děti do 3 let.

Nepoužívat po peelingu nebo na podrážděnou kůži, pokud koncentrace volně rozpustných boritanů překročí 1,5 % (jako kyselina boritá).

a)

Nepoužívat pro děti do 3 let.

Nepoužívat po peelingu nebo na podrážděnou kůži.

 

 

 

 

 

b)

Přípravky pro ústní hygienu

b)

0,1 % (jako kyselina boritá)

b)

Nepoužívat v přípravcích pro děti do 3 let.

b)

Nepolykat.

Nepoužívat pro děti do 3 let.

 

 

 

 

 

c)

Jiné přípravky (s výjimkou přípravků do koupele a přípravků pro zvlnění vlasů)

c)

3 % (jako kyselina boritá)

c)

Nepoužívat v přípravcích pro děti do 3 let.

Nepoužívat po peelingu nebo na podrážděnou kůži, pokud koncentrace volně rozpustných boritanů překročí 1,5 % (jako kyselina boritá).

c)

Nepoužívat pro děti do 3 let.

Nepoužívat po peelingu nebo na podrážděnou kůži.

1b

Tetraboritany, viz rovněž ref. č. 1a

 

 

 

a)

Přípravky do koupele

a)

18 % (jako kyselina boritá)

a)

Nepoužívat v přípravcích pro děti do 3 let.

a)

Nepoužívat pro děti do 3 let.

b)

Přípravky na vlasy

b)

8 % (jako kyselina boritá)

 

b)

Důkladně opláchněte.

2a

Kyselina thioglykolová a její soli

Thioglycolic acid

68-11-1

200-677-4

a)

Přípravky na vlasy:

8 %

Obecné použití

v aplikační formě přípravku pH 7 až 9,5

Podmínky použití:

a), b), c)

Zabraňte styku s očima.

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

a) a c)

Používejte vhodné rukavice.

Upozornění:

a), b) a c):

Obsahuje thioglykolát.

Dodržujte návod k použití.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

a) Jen pro profesionální použití.

11 %

Profesionální použití

v aplikační formě přípravku pH 7 až 9,5

b)

Depilační přípravky

5 %

V aplikační formě přípravku pH 7 až 12,7

c)

Přípravky na vlasy, které se oplachují

2 %

Výše uvedené procentní hodnoty jsou uvedeny v přepočtu na kyselinu thioglykolovou.

V aplikační formě přípravku pH 7 až 9,5

2b

Estery kyseliny thioglykolové

 

 

 

Přípravky pro zvlnění nebo rovnání vlasů

a)

8 %

Obecné použití

v aplikační formě přípravku pH 6 až 9,5

Podmínky použití:

a) a b)

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

Zabraňte styku s očima.

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Používejte vhodné rukavice.

Upozornění:

Obsahuje thioglykolát.

Dodržujte návod k použití.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

b)

11 %

Výše uvedené procentní hodnoty jsou uvedeny v přepočtu na kyselinu thioglykolovou.

Profesionální použití

v aplikační formě přípravku pH 6 až 9,5

b)

Jen pro profesionální použití.

3

Kyselina šťavelová, její estery a alkalické soli

Oxalic acid

144-62-7

205-634-3

Přípravky na vlasy

5 %

Profesionální použití

Jen pro profesionální použití.

4

Amoniak

Ammonia

7664-41-7/1336-21-6

231-635-3/215-647-6

 

6 % (jako NH3)

 

Nad 2 %: Obsahuje amoniak.

5

Tosylchloramid sodný (INN)

Chloramine-T

127-65-1

204-854-7

 

0,2 %

 

 

6

Chlorečnany alkalických kovů

Sodium chlorate

7775-09-9

231-887-4

a)

Zubní pasty

b)

Jiné přípravky

a)

5 %

b)

3 %

 

 

 

 

Potassium chlorate

3811-04-9

223-289-7

 

 

 

 

7

Dichlormethan

Dichloromethane

75-09-2

200-838-9

 

35 % (ve směsi s 1,1,1-trichlorethanem nesmí celková koncentrace překročit 35 %)

0,2 % maximální obsah jako nečistota

 

8

p-Fenylendiamin, jeho N-substituované deriváty a jeho soli; N-substituované deriváty o-fenylendiaminu (1), s výjimkou derivátů uvedených na jiném místě této přílohy a pod referenčními čísly 1309, 1311, a 1312 v příloze II

p-Phenylenediamine

106-50-3

203-404-7

Oxidační barviva pro barvení vlasů

6 % (jako volná báze)

a)

Obecné použití

Nepoužívat na obočí.

a)

Může způsobit alergickou reakci.

Obsahuje fenylendiaminy.

Nepoužívejte k barvení řas a obočí.

b)

Profesionální použití

b)

Jen pro profesionální použití.

Obsahuje fenylendiaminy.

Může způsobit alergickou reakci.

Používejte vhodné rukavice.

9

Methylfenylendiaminy, jejich N-substituované deriváty a jejich soli (1), s výjimkou látek pod referenčními čísly 364, 413, 1144, 1310 a 1313 v příloze II

Toluene-2,5-diamine

95-70-5

202-442-1

Oxidační barviva pro barvení vlasů

10 % (jako volná báze)

a)

Obecné použití

Nepoužívat na obočí.

a)

Může způsobit alergickou reakci.

Obsahuje fenylendiaminy.

Nepoužívejte k barvení řas a obočí.