EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0022

1999 m. kovo 29 d. Tarybos Direktyva 1999/22/EB dėl laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose

OL L 94, 1999 4 9, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/22/oj

31999L0022Oficialusis leidinys L 094 , 09/04/1999 p. 0024 - 0026


Tarybos Direktyva 1999/22/EB

1999 m. kovo 29 d.

dėl laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 130s straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [1],

laikydamasi Sutarties 189c straipsnyje nustatytos tvarkos [2],

kadangi 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą [3] reikalaujama pateikti įrodymus, kad sudarytos reikiamos sąlygos daugybės rūšių gyviems egzemplioriams įkurdinti ir jais rūpintis, kol bus gautas leidimas importuoti juos į Bendriją; kadangi minėtas reglamentas draudžia komerciniais tikslais demonstruoti A priedo sąraše išvardytų floros ir faunos rūšių egzempliorius visuomenei, jei nėra suteikta speciali išimtis juos demonstruoti mokymo, mokslo tyrimų ar veisimo tikslams;

kadangi 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos [4] ir 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos [5] draudžiama daugelį rūšių gaudyti, jas laikyti ir jomis prekiauti, tuo pat metu numatant išimtis dėl tokių konkrečių priežasčių, kaip mokslo tyrimai ir švietimas, populiacijos atkūrimas, reintrodukcija ir veisimas;

kadangi, siekiant tinkamai įgyvendinti esamus ir būsimus Bendrijos teisės aktus dėl laukinės faunos apsaugos, norint užtikrinti, kad zoologijos sodai tinkamai atliktų savo svarbų vaidmenį saugant rūšis, šviečiant visuomenę ir (arba) vykdant mokslo tyrimus, būtina sudaryti bendrąją valstybių narių teisės aktų bazę, reglamentuojančią leidimų zoologijos sodams išdavimą ir tikrinimą, gyvūnų zoologijos soduose laikymą, personalo mokymą ir šių sodų lankytojų švietimą;

kadangi būtina imtis veiksmų Bendrijos lygiu, kad zoologijos sodai visoje Bendrijoje prisidėtų prie biologinės įvairovės apsaugos pagal Bendrijos įsipareigojimą priimti priemones ex situ apsaugai pagal Biologinės įvairovės konvencijos 9 straipsnį;

kadangi daugelis tokių organizacijų, kaip Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacija, sudarė gyvūnų priežiūros ir jų įkurdinimo zoologijos soduose rekomendacijas, kurios tam tikrais atvejais galėtų padėti kuriant ir nustatant nacionalinius standartus,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Tikslas

Šios direktyvos tikslas – apsaugoti laukinę fauną ir biologinę įvairovę valstybėms narėms priimant priemones dėl leidimų Bendrijos zoologijos sodams išdavimo ir tikrinimo, bei tokiu būdu stiprinti zoologijos sodų vaidmenį saugant biologinę įvairovę.

2 straipsnis

Apibrėžimas

Šioje direktyvoje "zoologijos sodas" yra visos vietos, kuriose laikomi ir visuomenei demonstruojami laukiniai gyvūnai 7 arba daugiau dienų metuose, išskyrus cirkus, naminių gyvūnėlių parduotuves ir tas įmones, kurias valstybės narės atleidžia nuo šios direktyvos reikalavimų, kadangi jos visuomenei nedemonstruoja daug gyvūnų ar rūšių ir ši išimtis nekelia pavojaus šios direktyvos tikslams.

3 straipsnis

Zoologijos sodams taikomi reikalavimai

Valstybės narės imasi 4, 5, 6 ir 7 straipsniuose numatytų priemonių siekdamos užtikrinti, kad visi zoologijos sodai įgyvendintų šias apsaugos priemones:

- dalyvautų mokslo tyrimuose, kuriuose būtų prisidedama prie rūšių apsaugos, ir (arba) organizuotų mokymą atitinkamų įgūdžių apsaugos srityje klausimais, ir (arba) keistųsi informacija, susijusia su rūšių apsauga, ir (arba) tam tikrais atvejais užsiimtų rūšių veisimu nelaisvėje, jų populiacijų atkūrimu arba reintrodukcija į laukinę gamtą,

- skatintų visuomenės mokymą ir švietimą biologinės įvairovės apsaugos srityje, visų pirma teiktų informaciją apie demonstruojamas rūšis ir jų natūralias buveines,

- savo gyvūnus įkurdintų tokiomis sąlygomis, kurios atitiktų konkrečioms rūšims keliamus biologinius ir apsaugos reikalavimus ir, inter alia, įrengtų geresnius, rūšims pritaikytus aptvarus; ir vykdydamos išplėstą prevencinės ir gydomosios veterinarinės priežiūros bei mitybos programą, laikytųsi griežtų gyvulininkystės standartų,

- neleistų gyvūnams pabėgti, kad būtų išvengta galimos ekologinės grėsmės vietinėms rūšims, ir neleistų atsirasti išoriniams kenkėjams bei parazitams,

- atnaujintų įrašus apie zoologijos sodo kolekciją pagal užregistruotas rūšis.

4 straipsnis

Leidimų išdavimas ir tikrinimas

1. Valstybės narės priima priemones dėl leidimų esamiems ir naujiems zoologijos sodams išdavimo bei tikrinimo, siekdamos užtikrinti, kad būtų vykdomi 3 straipsnio reikalavimai.

2. Per ketverius metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo kiekvienas zoologijos sodas, o nauji zoologijos sodai – prieš juos atidarant lankytojams, turi gauti leidimą.

3. Kiekviename leidime išdėstomos sąlygos, kuriomis užtikrinamas 3 straipsnio reikalavimų vykdymas. Vykdomas šių sąlygų laikymosi monitoringas, inter alia, organizuojant reguliarius patikrinimus ir imantis veiksmų, kurių reikia šiam laikymuisi užtikrinti.

4. Prieš išduodant leidimą, atsisakant jį išduoti, pratęsiant jo galiojimo laiką arba iš esmės jį keičiant, valstybės narės kompetentingos institucijos atlieka patikrinimą, kurio metu nustatoma, ar laikomasi esamų arba siūlomų leidimo išdavimo sąlygų.

5. Jei zoologijos sodas neturi pagal šią direktyvą išduoto leidimo arba jei jis nesilaiko jo išdavimo sąlygų:

a) į tokį zoologijos sodą arba jo dalį kompetentinga institucija uždraudžia įleisti lankytojus; ir (arba)

b) toks zoologijos sodas arba jo dalis įvykdo atitinkamus kompetentingos institucijos nustatytus reikalavimus, kad būtų laikomasi leidimo išdavimo sąlygų.

Jei per kompetentingos institucijos nustatytą ne ilgesnį kaip dvejų metų laikotarpį minėti reikalavimai neįvykdomi, kompetentinga institucija atima arba pakeičia leidimą ir uždaro zoologijos sodą arba jo dalį.

5 straipsnis

4 straipsnyje išdėstyti leidimo išdavimo reikalavimai netaikomi, jei valstybė narė Komisijai gali įrodyti, kad taikant sistemos, taisyklių ar registravimo priemones buvo pasiektas šios direktyvos 1 straipsnyje nurodytas tikslas bei nuolatos vykdomi 3 straipsnyje išvardyti zoologijos sodams keliami reikalavimai. Tokioje sistemoje, inter alia, turėtų būti tikrinimą ir zoologijos sodų uždarymą reglamentuojančios bei 4 straipsnio 4 ir 5 dalis atitinkančios nuostatos.

6 straipsnis

Zoologijos sodų uždarymas

Uždarant zoologijos sodą arba jo dalį, kompetentinga institucija užtikrina, kad su gyvūnais būtų elgiamasi arba jų atsisakoma valstybės narės nustatytomis tinkamomis, šį tikslą ir šią direktyvą atitinkančiomis sąlygomis.

7 straipsnis

Kompetentingos institucijos

Valstybės narės paskiria kompetentingas institucijas šiai direktyvai įgyvendinti.

8 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato sankcijas, taikytinas už nacionalinių nuostatų, priimtų remiantis šia direktyva, pažeidimus. Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

9 straipsnis

Įgyvendinimas

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2002 m. balandžio 9 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma oficialiai jas skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtas pagrindines nacionalinės teisės nuostatas.

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

11 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1999 m. kovo 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. Müntefering

[1] OL C 204, 1996 7 15, p. 63.

[2] 1998 m. sausio 29 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 56, 1998 2 23, p. 34), 1998 m. liepos 20 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 364, 1998 11 25, p. 9), ir 1999 m. vasario 10 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL L 61, 1997 3 3, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2307/97 (OL L 325, 1997 11 27, p. 1).

[4] OL L 103, 1979 4 25, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 97/49/EB (OL L 223, 1997 8 13, p. 9).

[5] OL L 206, 1992 7 22, p. 7. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 97/62/EB (OL L 305, 1997 11 8, p. 42).

--------------------------------------------------

Top