Help Print this page 

Document DD_2007_15_005_BG_TOC

Title and reference
Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
15.Околна среда, потребители и здравеопазване
TOM 05
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG
PDF pdf BG
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

15.   Околна среда, потребители и здравеопазване

TOM 005

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1999

L 069

22

 

 

31999L0010

 

 

 

Директива 1999/10/ЕО на Комисията от 8 март 1999 година относно предвиждане на дерогации от разпоредбите на член 7 от Директива 79/112/EИО на Съвета по отношение на етикетирането на храни (1)

3

1999

L 085

1

 

 

31999L0013

 

 

 

Директива 1999/13/ЕО на Съвета от 11 март 1999 година за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични разтворители в определени дейности и инсталации

5

1999

L 094

24

 

 

31999L0022

 

 

 

Директива 1999/22/ЕО на Съвета от 29 март 1999 година относно държането на диви животни в зоологически градини

27

1999

L 117

1

 

 

31999R0933

 

 

 

Регламент (ЕO) № 933/1999 на Съвета от 29 април 1999 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1210/90 за създаване на Европейска агенция по околната среда и на Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда

30

1999

L 141

20

 

 

31999L0034

 

 

 

Директива 1999/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 май 1999 година за изменение на Директива 85/374/ЕИО на Съвета за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно отговорността за дефектни продукти

34

1999

L 156

37

 

 

31999D0412

 

 

 

Решение на Комисията от 3 юни 1999 година относно въпросника, свързан със задължението на държавите-членки да докладват съгласно член 41, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета (нотифицирано под номер С(1999) 1456)

36

1999

L 163

41

 

 

31999L0030

 

 

 

Директива 1999/30/ЕО на Съвета от 22 април 1999 година относно пределно допустимите стойности за серен двуоксид, азотен двуоксид и азотни оксиди, прахови частици и олово в околния въздух

46

1999

L 166

6

 

 

31999R1420

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1420/1999 на Съвета от 29 април 1999 година за установяване на общи правила и процедури, които да се прилагат за превози на определени видове отпадъци до определени страни, които не са членки на ОИСР

66

1999

L 171

12

 

 

31999L0044

 

 

 

Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 година относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции

89

1999

L 182

1

 

 

31999L0031

 

 

 

Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година относно депонирането на отпадъци

94

1999

L 185

1

 

 

31999R1547

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1547/1999 на Комисията от 12 юли 1999 година за определяне на процедури за контрол съгласно Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета, които да се прилагат за превоза на определени видове отпадъци до определени страни, за които не се прилага Решение С(92)39 окончателен на ОИСР (1)

113

1999

L 222

1

 

 

31999R1804

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1804/1999 на Съвета от 19 юли 1999 година за допълнение на Регламент (ЕИО) № 2092/91 относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни за включване на животновъдството

146

1999

L 222

31

 

 

21999A0824(01)

 

 

 

Европейска конвенция за защита на гръбначните животни, използвани за опитни и други научни цели

174

1999

L 316

45

 

 

31999D0816

 

 

 

Решение на Комисията от 24 ноември 1999 година за адаптиране в съответствие с член 16, параграф 1 и член 42, параграф 3 на приложения II, III, IV и V към Регламент (EИО) № 259/93 на Съвета относно надзора и контрола върху превози на отпадъци в рамките на, за и от Европейската общност (нотифицирано под номер C(1999) 3880) (1)

182

1999

L 318

20

 

 

31999D0819

 

 

 

Решение на Комисията от 16 ноември 1999 година относно присъединяването на Европейската общност за атомна енергия (Евратом) към Конвенцията за ядрена безопасност от 1994 година (нотифицирано под номер C(1999) 3223)

214

1999

L 327

53

 

 

31999D0847

 

 

 

Решение на Съвета от 9 декември 1999 година за създаване на програма на Общността за действие в областта на гражданската защита

215

2000

L 012

16

 

 

31999L0094

 

 

 

Директива 1999/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 година относно наличието на потребителска информация за разхода на гориво и емисиите на СО2 по отношение на търговията с нови леки автомобили

220

2000

L 016

74

 

 

32000D0045

 

 

 

Решение на Комисията от 17 декември 1999 година за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за перални машини (нотифицирано под номер С(1999) 4650) (1)

228

2000

L 018

1

 

 

32000R0141

 

 

 

Регламент (ЕО) № 141/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1999 година за лекарствата сираци

233

2000

L 021

32

 

 

32000D0057

 

 

 

Решение на Комисията от 22 декември 1999 година относно системата за ранно предупреждение и реагиране за превенцията и контрола на заразните болести съгласно Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(1999) 4016)

238

2000

L 028

50

 

 

32000D0096

 

 

 

Решение на Комисията от 22 декември 1999 година относно заразните болести, които постепенно се обхващат от мрежата на Общността съгласно Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(1999) 4015)

243

2000

L 041

8

 

 

32000R0334

 

 

 

Регламент (EО) № 334/2000 на Комисията от 14 февруари 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1547/1999 относно процедурите за контрол, които се прилагат за превози на определени видове отпадъци до Малайзия (1)

248

2000

L 045

21

 

 

32000R0354

 

 

 

Регламент (ЕО) № 354/2000 на Комисията от 16 февруари 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1547/1999 относно процедурите за контрол, които се прилагат за превози на определени видове отпадъци до Китай (1)

250

2000

L 048

1

 

 

32000R0331

 

 

 

Регламент (ЕО) № 331/2000 на Комисията от 17 декември 1999 година за изменение на приложение V към Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и обозначенията върху земеделски продукти и храни

252

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top