EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0022

Rådets direktiv 1999/22/EF af 29. marts 1999 om hold af vilde dyr i zoologiske haver

OJ L 94, 9.4.1999, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 140 - 142
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 140 - 142
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 140 - 142
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 140 - 142
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 140 - 142
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 140 - 142
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 140 - 142
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 140 - 142
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 140 - 142
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 005 P. 27 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 005 P. 27 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 74 - 76

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/22/oj

31999L0022

Rådets direktiv 1999/22/EF af 29. marts 1999 om hold af vilde dyr i zoologiske haver

EF-Tidende nr. L 094 af 09/04/1999 s. 0024 - 0026


RÅDETS DIREKTIV 1999/22/EF

af 29. marts 1999

om hold af vilde dyr i zoologiske haver

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 130 S, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C(2), og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed(3) skal det inden indførslen i Fællesskabet godtgøres, at der findes passende faciliteter til opbevaring og pasning af levende individer af en lang række arter; nævnte forordning forbyder udstilling i kommercielt øjemed af arter, der er opført i dens bilag A, medmindre der gives en speciel tilladelse, fordi formålet er undervisning, forskning eller avl;

Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle(4) og Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter(5) forbyder indfangning og hold af samt handel med en lang række arter, men tillader undtagelser af visse årsager, f. eks. forskning og undervisning, genoprettelse af bestande, genudsætning i naturen og avl;

for at sikre en forsvarlig gennemførelse af gældende og fremtidige fællesskabsforskrifter om bevaring af vilde dyr og for at sikre, at zoologiske haver udfylder den vigtige rolle, de spiller for arternes bevaring, for folkeoplysning og/eller for forskning, må der tilvejebringes et fælles grundlag for medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af og tilsyn med zoologiske haver, dyrehold i zoologiske haver, uddannelse af personalet samt oplysning af publikum;

der er behov for en fællesskabsindsats for at få de zoologiske haver i hele Fællesskabet til at bidrage til at bevare den biologiske mangfoldighed i overensstemmelse med Fællesskabets forpligtelse til at vedtage foranstaltninger til ex situ-bevaring efter artikel 9 i konventionen om den biologiske mangfoldighed;

en række organisationer såsom Den Europæiske Sammenslutning af Zoologiske Haver og Akvarier har udarbejdet retningslinjer for pasning og opbevaring af dyr i zoologiske haver, som, hvor det er relevant, kan bidrage til udarbejdelse og indførelse af nationale standarder -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Formål

Dette direktiv har til formål at beskytte vilde dyr og bevare den biologiske mangfoldighed ved at bestemme, at medlemsstaterne skal træffe foranstaltninger til godkendelse af og tilsyn med zoologiske haver i Fællesskabet, og således styrke de zoologiske havers rolle i forbindelse med bevaringen af den biologiske mangfoldighed.

Artikel 2

Definition

I dette direktiv forstås ved "zoologiske haver" alle permanente anlæg, hvor levende dyr af vilde arter holdes med henblik på udstilling for publikum i mindst syv dage om året, men med undtagelse af cirkus, dyrehandler og virksomheder, som medlemsstaterne undtager fra kravene i dette direktiv med den begrundelse, at de ikke udstiller et betydeligt antal dyr eller arter for publikum, og at undtagelsen ikke vil bringe direktivets mål i fare.

Artikel 3

Krav til zoologiske haver

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger i henhold til artikel 4, 5, 6 og 7 for at sikre, at alle zoologiske haver træffer følgende bevaringsforanstaltninger:

- Deltagelse i forskning, som bidrager til arternes bevaring, og/eller uddannelse i færdigheder, som er relevante for bevaringen, og/eller udveksling af oplysninger vedrørende arternes bevaring og/eller, hvor det er relevant, avl i fangenskab, genoprettelse af bestande eller genudsætning af arter i naturen.

- Fremme af folkeoplysning og bevidstgørelse om bevaringen af den biologiske mangfoldighed, især ved at give oplysninger om de udstillede dyrearter og deres naturlige levesteder.

- Opbevarelse af dyrene under forhold, som sigter mod at opfylde den enkelte arts biologiske og bevaringsmæssige behov, bl.a. ved at sørge for velindrettede, artsspecifikke indhegninger, og opretholdelse af en høj standard for dyrehold, herunder et omfattende program for forebyggende og helbredende dyrlægepleje og ernæring.

- Forhindring af, at dyrene slipper ud, for at undgå eventuelle økologiske trusler mod naturligt hjemmehørende arter, og forhindring af udefrakommende skadedyrs indtrængen.

- Føring af ajourførte journaler over den zoologiske haves samling, som er relevante for de registrerede arter.

Artikel 4

Godkendelse og tilsyn

1. Medlemsstaterne vedtager foranstaltninger med henblik på godkendelse af og tilsyn med bestående og nye zoologiske haver for at sikre, at kravene i artikel 3 opfyldes.

2. Alle zoologiske haver skal have en godkendelse inden for fire år efter direktivets ikrafttræden eller for nye zoologiske havers vedkommende, inden de åbnes for publikum.

3. En godkendelse skal indeholde betingelser for håndhævelse af kravene i artikel 3. Det kontrolleres, om betingelserne overholdes, bl.a. ved regelmæssig besigtigelse, og der skal tages passende skridt til at sikre denne overholdelse.

4. Før en godkendelse udstedes, afslås, forlænges eller ændres i væsentlig grad, besigtiges stedet af medlemsstaternes kompetente myndigheder for at konstatere, om betingelserne for godkendelse eller de foreslåede betingelser for godkendelse er opfyldt.

5. Hvis den zoologiske have ikke er godkendt i overensstemmelse med dette direktiv, eller betingelserne for godkendelse ikke er opfyldt, skal den zoologiske have eller en del af den:

a) lukkes for publikum af den kompetente myndighed

og/eller

b) opfylde de relevante krav, som den kompetente myndighed fastsætter for at sikre, at betingelserne for godkendelse opfyldes.

Hvis disse krav ikke opfyldes inden for en passende periode, der skal fastlægges af de kompetente myndigheder, men som ikke kan overstige to år, trækker den kompetente myndighed godkendelsen tilbage eller ændrer den og lukker den zoologiske have eller en del af den.

Artikel 5

Kravene for godkendelse i artikel 4 finder ikke anvendelse, såfremt en medlemsstat til Kommissionens tilfredshed kan godtgøre, at formålet med dette direktiv, jf. artikel 1, og kravene til zoologiske haver, jf. artikel 3, er opfyldt og til stadighed opretholdes ved hjælp af en ordning med regulering og registrering. En sådan ordning skal bl.a. indeholde bestemmelser om tilsyn med og lukning af zoologiske haver svarende til bestemmelserne i artikel 4, stk. 4 og 5.

Artikel 6

Lukning af zoologiske haver

Skal en zoologisk have eller en del af den lukkes, sikrer den kompetente myndighed, at de berørte dyr behandles eller fjernes under forhold, som medlemsstaten anser for at være hensigtsmæssige og i overensstemmelse med dette direktivs formål og bestemmelser.

Artikel 7

Kompetente myndigheder

Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, der er kompetente i forbindelse med dette direktiv.

Artikel 8

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af de nationale bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

Artikel 9

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 9. april 2002. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 10

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. marts 1999.

På Rådets vegne

F. MÜNTEFERING

Formand

(1) EFT C 204 af 15.7.1996, s. 63.

(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 29. januar 1998 (EFT C 56 af 23.2.1998, s. 34), Rådets fælles holdning af 20. juli 1998 (EFT C 364 af 25.11.1998, s. 9) og Europa-Parlamentets afgørelse af 10. februar 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1. Forordningen er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2307/97 (EFT L 325 af 27.11.1997, s.1).

(4) EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens direktiv 97/49/EF (EFT L 223 af 13.8.1997, s. 9).

(5) EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7. Direktivet er senest ændret ved direktiv 97/62/EF (EFT L 305 af 8.11.1997, s. 42).

Top