EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1882

Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29.) a Bizottságot az EK-Szerződés 251. cikkében említett eljárásnak megfelelően elfogadott jogi aktusokban megállapított végrehajtási hatásköreinek gyakorlása során segítő bizottságokkal kapcsolatos rendelkezéseknek az 1999/468/EK tanácsi határozathoz történő hozzáigazításáról

HL L 284., 2003.10.31, p. 1–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1882/oj

32003R1882Hivatalos Lap L 284 , 31/10/2003 o. 0001 - 0053


Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete

(2003. szeptember 29.)

a Bizottságot az EK-Szerződés 251. cikkében említett eljárásnak megfelelően elfogadott jogi aktusokban megállapított végrehajtási hatásköreinek gyakorlása során segítő bizottságokkal kapcsolatos rendelkezéseknek az 1999/468/EK tanácsi határozathoz történő hozzáigazításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 40., 47., 55., 71., 80., 95., 137., 150., 152., 153., 155., 156. cikkére, 175. cikke (1) bekezdésére, 179., 285. cikkére és 300. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban eljárva [3],

mivel:

(1) A Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat [4] a 87/373/EGK határozat [5] helyébe lépett.

(2) A Tanácsnak és a Bizottságnak az 1999/468/EK határozatról szóló nyilatkozatával [6] összhangban, a Bizottságot végrehajtási hatásköreinek gyakorlása során segítő bizottságokkal kapcsolatos, a 87/373/EGK határozatban meghatározott rendelkezéseket ki kell igazítani az 1999/468/EK határozat 3., 4. és 5. cikkének rendelkezéseivel történő összehangolásuk érdekében.

(3) Az említett nyilatkozat megadja a bizottsági eljárások kiigazítására vonatkozó módszereket, amelyre – feltéve, hogy az nem érinti a bizottságnak az alap-jogiaktusban meghatározott jellegét – automatikusan sor kerül.

(4) A kiigazítandó rendelkezésekben meghatározott határidőknek hatályban kell maradniuk. Ahol nem szerepel konkrét határidő a végrehajtási intézkedések elfogadására, a határidőt három hónapban kell meghatározni.

(5) A 87/373/EGK határozatban megállapított I. típusú bizottsági eljárásra hivatkozó okmányok helyébe ezért az 1999/468/EK határozat 3. cikkében megállapított tanácsadó bizottsági eljárásra hivatkozó rendelkezéseknek kell lépniük.

(6) A 87/373/EGK határozatban megállapított IIa. és IIb. típusú bizottsági eljárásra hivatkozó okmányok helyébe ezért az 1999/468/EK határozat 4. cikkében megállapított irányítóbizottsági eljárásra hivatkozó rendelkezéseknek kell lépniük.

(7) A 87/373/EGK határozatban megállapított IIIa. és IIIb. típusú bizottsági eljárásra hivatkozó okmányok helyébe ezért az 1999/468/EK határozat 5. cikkében megállapított szabályozási bizottsági eljárásra hivatkozó rendelkezéseknek kell lépniük.

(8) E rendelet célja kizárólag az, hogy összehangolja a bizottsági eljárásokat. Az ezen eljárásokkal kapcsolatos bizottságok neve szükség szerint módosul,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az I. mellékletben felsorolt jogi aktusokat az abban szereplő módon hozzá kell igazítani az 1999/468/EK határozat megfelelő rendelkezéseihez.

2. cikk

A II. mellékletben felsorolt jogi aktusokat az abban szereplő módon hozzá kell igazítani az 1999/468/EK határozat megfelelő rendelkezéseihez.

3. cikk

A III. mellékletben felsorolt jogi aktusokat az abban szereplő módon hozzá kell igazítani az 1999/468/EK határozat megfelelő rendelkezéseihez.

4. cikk

Az I., II. és III. mellékletben szereplő okmányok rendelkezésire vonatkozó hivatkozásokat az e rendelet által kiigazítottak szerinti rendelkezésekre vonatkozó hivatkozásokként kell értelmezni.

Az e rendeletben szereplő, a bizottságok korábbi elnevezéseire vonatkozó hivatkozásokat az új elnevezésekre vonatkozó hivatkozásokként kell értelmezni.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. szeptember 29-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

G. Alemanno

[1] HL C 75. E, 2002.3.26., 385. o.

[2] HL C 241., 2002.10.7., 128. o.

[3] Az Európai Parlament 2003. szeptember 2-i véleménye és a Tanács 2003. április 14-i határozata (HL C 153. E, 2003.7.1., 1. o.)

[4] HL 184., 1999.7.17., 23. o.

[5] HL L 197., 1987.7.18., 33. o.

[6] HL C 203., 1999.7.17., 1. o.

--------------------------------------------------

I .MELLÉKLET

TANÁCSADÓ BIZOTTSÁGI ELJÁRÁS

A tanácsadó bizottsági eljárás alá tartozó és az 1999/468/EK határozat megfelelő rendelkezéseihez a következő módosítások szerint hozzáigazított jogi aktusok listája:

1. A Tanács 1989. december 21-i 89/686/EGK irányelve az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [1].

A 6. cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Bizottságot a 98/37/EK irányelv [2] 6. cikkének (2) bekezdése által létrehozott állandó bizottság – a továbbiakban: a bizottság – segíti.

A bizottság minden olyan ügyben összehívható – az e bekezdésben említett eljárással összhangban – amely ezen irányelv végrehajtása vagy gyakorlati alkalmazása során felmerül.

Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [3] 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire

A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

2. A Tanács 1990. június 20-i 90/385/EGK irányelve az aktív beültethető orvostechnikai eszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [4].

A 6. cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Bizottságot egy állandó bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

A bizottság minden olyan ügyben összehívható – az e bekezdésben említett eljárással összhangban – amely ezen irányelv végrehajtása vagy gyakorlati alkalmazása során felmerül.

Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [5] 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire

A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

3. A Tanács 1990. június 29-i 90/377/EGK irányelve az ipari végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó közösségi eljárásról [6].

A 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. cikk

(1) A 6. cikkben említett módosítások elfogadása céljából a Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [7] 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

4. A Tanács 1991 december 17-i 3880/91/EGK rendelete az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról [8].

A 5. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. cikk

(1) A Bizottságot az Agrárstatisztikai Állandó Bizottság segíti, a továbbiakban: a bizottság.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [9] 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

5. A Tanács 1992 július 23-i 2408/92/EGK rendelete a közösségi légifuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról [10].

A 11. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) A 9. és 10. cikk alkalmazását illetően a bizottság tanácsot ad a Bizottságnak.

(3) A Bizottság továbbá bármely, e rendelet alkalmazását érintő ügyben konzultációt folytathat a bizottsággal.

(4) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [11] 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

(5) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

6. A Tanács 1993 június 14-i 93/42/EGK irányelve az orvostechnikai eszközökről [12].

A 11. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. cikk

Szabványokkal és műszaki szabályokkal foglalkozó bizottság

(1) A Bizottságot a 83/189/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése által létrehozott bizottság – a továbbiakban: a bizottság – segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [13] 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

7. A Tanács 1993 november 30-i 93/704/EK határozata a közúti balesetekre vonatkozó közösségi adatbázis létrehozásáról [14].

A 5. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. cikk

(1) A Bizottságot a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat által létrehozott statisztikai programbizottság – a továbbiakban: a bizottság – segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [15] 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

8. Az Európai Parlament és a Tanács 1994 március 23-i 94/9/EK irányelve a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [16].

A 6. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Bizottságot egy állandó bizottság segíti (a továbbiakban: a bizottság).

Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [17] 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

9. Az Európai Parlament és a Tanács 1994 június 16-i 94/25/EK irányelve a kedvtelési célú vízijárművekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről [18].

A 6. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Bizottságot egy állandó bizottság (a továbbiakban: a bizottság)segíti.

Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [19] 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

10. Az Európai Parlament és a Tanács 1995. június 29-i 95/16/EK irányelve a felvonókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [20].

A 6. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Bizottságot egy állandó bizottság segíti (a továbbiakban: a bizottság).

Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [21] 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

11. A Tanács 1996. október 15-i 96/67/EGK irányelve a közösségi repülőterek földi kiszolgálási piacára való bejutásról [22].

A 10. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. cikk

Tanácsadó Bizottság

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) A 9. cikk alkalmazását illetően a bizottság tanácsot ad a Bizottságnak.

(3) A Bizottság továbbá bármely, e rendelet alkalmazását érintő ügyben konzultációt folytathat a bizottsággal.

(4) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [23] 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

(5) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

12. A Tanács 1996. november 19-i 96/75/EK irányelve a Közösségen belüli nemzeti és nemzetközi belvízi szállításra vonatkozó hajóbérleti szerződések és árképzések rendszeréről [24].

A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

(1) A Bizottságot a 91/672/EKG irányelv által létrehozott bizottság segíti (a továbbiakban: a bizottság).

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [25] 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

13. Az Európai Parlament és a Tanács 1997. május 29-i 97/23/EK irányelve a nyomástartó berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [26].

A 7. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Bizottságot egy állandó bizottság segíti (a továbbiakban: a bizottság).

A bizottság kidolgozza eljárási szabályzatát.

(3) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [27] 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire."

14. Az Európai Parlament és a Tanács 1998. október 27-i 98/79/EK irányelve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről [28].

A 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

Szabványokkal és műszaki szabályokkal foglalkozó bizottság

(1) A Bizottságot a 98/34/EK irányelv 5. cikke által létrehozott bizottság segíti (a továbbiakban: a bizottság).

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [29] 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

15. Az Európai Parlament és a Tanács 1999. január 25-i 283/1999/EK határozata a fogyasztók érdekét szolgáló közösségi tevékenységek általános keretének meghatározásáról [30].

A 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti a 2. cikk b) és c) bekezdésében említett tevékenységek és tervek kiválasztásában és a kiválasztás kritériumainak meghatározásában.

(2) Az 1999/468/EK [31] határozat 3. és 7. cikkét alkalmazzák, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

(3) A Bizottság továbbá minden év elején tájékoztatja a bizottságot a 2. cikk a) bekezdése szerint finanszírozott tevékenységekről.

(4) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

16. Az Európai Parlament és a Tanács 1999. március 9-i 1999/5/EK irányelve a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről [32].

A 13. és 14. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. cikk

A bizottság megalakítása

(1) A Bizottságot a távközlési megfelelőségértékelési és piacfelügyeleti bizottság segíti, a továbbiakban: a bizottság.

(2) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

14. cikk

Tanácsadó bizottsági eljárás

(1) Az 5. cikkben, a 6. cikk (2) bekezdésében, 7. cikk (4) bekezdésében, 9 cikk (4) bekezdésében és a VII. melléklet (5) bekezdésében szabályozott kérdésekben konzultálnak a bizottsággal.

(2) A Bizottság időszakonként konzultál a bizottsággal ezen irányelv alkalmazásának felügyelete ügyében, és adott esetben iránymutatást bocsát ki ebben a kérdésben.

(3) Az 1999/468/EK határozat [33] 3. és 7. cikkét alkalmazzák, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

(4) A Bizottság időszakonként konzultál a távközlési hálózatok szolgáltatóinak, a fogyasztóknak és a gyártóknak a képviselőivel. A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a bizottságot a konzultációk eredményéről."

17. A Tanács 1999. március 11-i 1999/13/EK irányelve a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról [34].

A 13. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [35] 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

18. A Tanács 1999. április 26-i 1999/382/EK határozata a "Leonardo da Vinci" közösségi szakképzési akcióprogram második fázisának elindításáról [36].

A 7. cikk (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Bizottság képviselője konzultál a bizottsággal e program végrehajtását érintő megfelelő ügyekben. Ebben az esetben az 1999/468/EK határozat [37] 3. és 7. cikkét alkalmazzák, tekintettel annak 8 cikke rendelkezéseire.

(6) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

(19) A Tanács 1999. április 26-i 1999/32/EK irányelve az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentéséről, valamint a 93/12/EGK irányelv módosításáról [38].

A 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

Tanácsadó Bizottság

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [39] 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

[1] HL L 399., 1989.12.31. 18. o. A legutóbb a 96/58/EK európai parlamenti és bizottsági irányelvvel (HL L 236., 1996.9.18., 44. o.) módosított irányelv.

[2] HL L 207., 1998.7.23., 1. o. A 98/79/EK irányelvvel ( HL L 331., 1998.12.7.,1. o.) módosított irányelv.

[3] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[4] HL L 189., 1990.7.20., 1. o. A legutóbb a 93/68/EGK irányelvvel (HL L 220., 1993.8.30., 1. o.) módosított rendelet.

[5] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[6] HL L 185., 1990.7.17., 16. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[7] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).

[8] HL L 365., 1991.12.31., 1. o. Az 1637/2001/EK bizottsági rendelettel ( HL L 222., 2001.8.17., 20. o.) módosított irányelv.

[9] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).

[10] HL L 240., 1992.8. 24., 8. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

[11] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).

[12] HL L 169., 1993.7.12., 1. o. A legutóbb a 2001/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 6., 2002.1.10., 50. o.) módosított irányelv.

[13] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).

[14] HL L 329., 1993.12.30., 63. o.

[15] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[16] HL L 100., 1994.4.19., 1. o.

[17] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[18] HL 164, 1994.6.30., 15. o.

[19] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[20] HL 213, 1995.9.7., 1. o.

[21] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[22] HL L 272., 1996.10.25., 36. o.

[23] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[24] HL L 304., 1996.11.27., 12. o.

[25] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[26] HL L 181., 1997.7.9., 1. o.

[27] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[28] HL L 331., 1998.12.7., 1. o.

[29] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[30] HL L 34., 1999.2.9., 1. o. A legutóbb 2002/219/EK bizottsági határozattal (HL L 72., 2002.3.14., 27. o.) módosított határozat.

[31] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[32] HL L 91., 1999.4.7., 10. o.

[33] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[34] HL L 85., 1999.3.23., 1. o.

[35] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[36] HL L 146., 1999.6.11., 33. o.

[37] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[38] HL L 121., 1999.5.11., 13. o.

[39] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

IRÁNYÍTÓBIZOTTSÁGI ELJÁRÁS

Az irányítóbizottsági eljárás alá tartozó és az 1999/468/EK határozat megfelelő rendelkezéseihez a következők módosítások szerint hozzáigazított jogi aktusok listája:

1. A Tanács 1988. február 29-i 571/88/EGK rendelete a mezőgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó, 1988 és 1997 közötti közösségi felmérések szervezéséről [1].

A 15. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. cikk

(1) A Bizottságot az Agrárstatisztikai Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [2] 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

2. A Tanács 1989. február 13-i 89/130/EGK, Euratom irányelve a bruttó nemzeti termék piaci áron történő összeállításának összehangolásáról [3].

A 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

3. A Tanács 1989. május 29-i 1576/89/EGK rendelete a szeszes italok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról [5].

A 13.és 14. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. cikk

(1) Szeszes italok kezelésével foglalkozó végrehajtási bizottság jön létre.

(2) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

14. cikk

(1) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [6] 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap."

4. A Tanács 1990. június 11-i 1588/90/Euratom, EGK rendelete a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalához történő továbbításáról [7]

.A 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. cikk

(1) Statisztikai adatok bizalmas kezelésével foglalkozó bizottság – a továbbiakban: a bizottság – jön létre.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

5. A Tanács 1990. október 9-i 3037/90/EGK rendelete az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásáról [9].

A 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

(1) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(2) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

6. A Tanács 1991. június 10-i 1601/91/EGK rendelete az ízesített bor, az ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról [11].

A 12. és 13. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. cikk

(1) Az ebben a rendeletben említett a szeszes italokkal foglalkozó végrehajtási bizottság (a továbbiakban: a bizottság) jön létre.

(2) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

13. cikk

Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [12] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap."

7. A Tanács 1991. november 7-i 3330/91/EGK rendelete a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikákról [13].

A 30. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"30. cikk

(1) A Bizottságot a tagállamok közötti áruforgalommal kapcsolatos statisztikákkal foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket a 3. bekezdésben megállapított eljárás szerint kell elfogadni.

(3) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap."

8. A Tanács 1991. december 19-i 3924/91/EGK rendelete az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról [15].

A 9. és 10. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

Bizottság

(1) A Bizottságot a 89/382/EGK, Euratom határozat által létrehozott statisztikai programbizottság segíti.

(2) A 10. cikkben megállapított eljárással összhangban, a Bizottság állapítja meg az e rendelet végrehajtására vonatkozó szabályokat, beleértve az adatgyűjtés és az eredmények feldolgozása tekintetében a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításra vonatkozó intézkedéseket.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

10. cikk

Eljárás

Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [16] 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap."

9. A Tanács1991. december 23-i 91/692/EGK irányelve a környezetre vonatkozó egyes irányelvek végrehajtásáról szóló jelentések egységesítéséről és ésszerűsítéséről [17].

A 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

10. A Tanács 1992. június 18-i 92/51/EGK irányelve a 89/48/EGK irányelvet kiegészítve, a szakoktatás és szakképzés elismerésének második általános rendszeréről [19].

A 15. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. cikk

(1) A C. és D. mellékletben szereplő oktatások és képzések jegyzékeit módosítani kell az érintett tagállamnak a Bizottsághoz intézett indokolt kérése alapján. Az összes megfelelő adatot, különösen a nemzeti jog megfelelő rendelkezéseinek szövegét csatolják a kéréshez. A kérést intéző tagállam a többi tagállamot is tájékoztatja.

(2) A Bizottság megvizsgálja a szóban forgó oktatást és képzést és azokat, amelyekre a többi tagállam kérései vonatkoznak. A Bizottság különösen azt ellenőrzi, hogy a képzés által nyújtott képesítés az azt megszerzők számára:

- az 1. cikk (a) bekezdése második franciabekezdésének (i) pontjában említett felsőfokú képesítésnek megfelelően magas színvonalú szakoktatást és képzést nyújt, és

- hasonló szintű felelősségre és megbízatásra válnak-e jogosulttá.

(3) A Bizottságot egy bizottság segíti.

A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

(4) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [20] 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam két hónap.

(5) A Bizottság tájékoztatja az érintett tagállamot a döntéséről, és adott esetben közzéteszi a módosított jegyzéket az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(6) A C. és D. mellékletben szereplő oktatások és képzések jegyzékeinek a fent megállapított eljárás alapján történő módosításai a Bizottság által meghatározott időponttól kezdve azonnal alkalmazandóak."

11. A Tanács 1992. december 14-i 92/109/EGK irányelve a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során felhasznált egyes anyagok gyártásáról és forgalomba hozataláról [21].

A 10. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"10 cikk

(1) A Bizottságot a 3367/90 EGK rendelet által létrehozott bizottság segíti (a továbbiakban: a bizottság).

A bizottság megvizsgál bármely, ezen irányelv alkalmazására vonatkozó ügyet.

A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A 2. bekezdésben megállapított eljárást különösen a következőkre alkalmazzák:

a) az I. mellékletben szereplő 2. kategóriába tartozó anyagok elkészítésére és a keverékek címkézésére és dokumentációjára vonatkozó feltételeknek adott esetben történő meghatározása, a 2. cikk rendelkezéseinek megfelelően;

b) ezen irányelv rendelkezéseinek módosítása, abban az esetben, ha az Egyesült Nemzetek egyezményének mellékletében szereplő táblázatokat módosították;

c) a II. mellékletben meghatározott küszöbök módosítása."

12. A Tanács 1993. március 15-i 696/93/EGK rendelete a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekrõl [23].

A 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. cikk

(1) A Bizottságot 89/382/EGK, Euratom határozat által létrehozott statisztikai programbizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [24] 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

13. A Tanács 1993. április 5-i 93/15/EGK irányelve a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalomba hozatalára és felügyeletére vonatozó rendelkezések harmonizációjáról [25].

A 13. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

A bizottság megvizsgál bármely, ezen irányelv alkalmazására vonatkozó ügyet.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

(4) A 2. bekezdésben megállapított eljárást különösen ez Egyesült Nemzetek ajánlásainak jövőbeni módosításaira tekintettel alkalmazzák"

14. A Tanács 1993. április 5-i 93/16/EGK irányelve az orvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről [27].

A 44a. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam két hónap.

(4) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

15. A Tanács 1993. július 22-i 2186/93/EGK rendelete a gazdasági szervezetek statisztikai célú regisztere fejlesztésének közösségi összehangolásáról [29].

A 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

Eljárás

(1) A Bizottságot 89/382/EGK, Euratom határozat által létrehozott statisztikai programbizottság segíti (a továbbiakban: a bizottság).

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [30] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

16. A Tanács 1993. október 29-i 3696/93/EGK rendelete az Európai Gazdasági Közösségben a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásáról [31].

A 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

(1) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(2) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

17. A Tanács 1995. május 22-i 1172/95/EK rendelete a Közösség és tagállamai, illetve a harmadik országok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikáról [33].

A 21. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. cikk

(1) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a második bekezdésben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap."

18. Az Európai Parlament és A Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról [35].

A 31. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"31. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [36] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

19. A Tanács 1995. november 23-i 95/57/EK irányelve az idegenforgalomra vonatkozó statisztikai információgyűjtésről [37].

A 12. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. cikk

(1) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(2) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

20. Tanács 1995. december 8-i 95/64/EK irányelve a tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról [39].

A 13. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. cikk

(1) A Bizottságot 89/382/EGK, Euratom határozat által létrehozott statisztikai programbizottság segíti (a továbbiakban: a bizottság).

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

21. A Tanács 1996. július 23-i 96/50/EK irányelve a Közösségen belüli belvízi árufuvarozásra és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítvány megszerzési feltételeinek összehangolásáról [41].

A 12. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. cikk

(1) A Bizottságot a 11. cikk alkalmazásában a 91/672/EGK irányelv által létrehozott bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [42] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

22. A Tanács 1996. április 22-i 788/96/EK rendelete a tagállamok által benyújtandó, az akvakultúra-termelésre vonatkozó statisztikákról [43].

A 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. cikk

(1) A Bizottságot 89/382/EGK, Euratom határozat által létrehozott statisztikai programbizottság segíti (a továbbiakban: a bizottság).

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam két hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

23. A Tanács 1996. június 20-i 1257/96/EK rendelete a humanitárius segítségnyújtásról [45].

A 17. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap."

24. A Tanács 1996. június 27-i 1292/96/EK rendelete az élelmiszersegélyezési politikáról, az élelmiszersegélyek kezeléséről és az élelmezésbiztonság elősegítésére szolgáló különleges műveletekről [47].

A 27. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"27. cikk

Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [48] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam két hónap."

25. A Tanács 1997. február 17-i 322/97/EK rendelete a közösségi statisztikákról [49].

A 20. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

26. Az Európai Parlament és a Tanács 1998. február 16-i 98/8/EK irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról [51].

A 28. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Bizottságot a Biocid Termékek Állandó Bizottsága segíti (a továbbiakban: a bizottság).

Az állandó bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

(2) A 4. cikk, a 11. cikk (3) bekezdése, a 15.,17., 19., cikk, a 27. cikk (1) bekezdésének (b) pontja, a 29. és a 30. cikk értelmében az állandó bizottság elé utalt ügyekben, a III. A. és a III. B. mellékletből és, – adott esetben – a IV. A. és a IV. B. mellékletből származó egyedi adatoknak az V. mellékletben említett terméktípusok szerinti összeállítása esetében, az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap."

27. A Tanács 1998. május 25-i 1172/98/EK rendelete a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről [53].

A 10. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. cikk

(1) A Bizottságot 89/382/EGK, Euratom határozat által létrehozott statisztikai programbizottság segíti (a továbbiakban: a bizottság).

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [54] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

28. A Tanács 1998. július 17-i 1658/98/EK rendelete a fejlődő országok érdekeltségi területein az európai nem kormányzati fejlesztési szervezetekkel közösen finanszírozott műveletekről [55].

a) A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

b) A 9. és 10. cikket el kell hagyni és az e cikkekre történő utalások helyébe a 8. cikkre tett utalások lépnek.

29. A Tanács 1998. november 3-i 98/83/EK irányelve az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről [57].

A 12. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

30. A Tanács 1998. december 22-i 2836/98/EK rendelete a nemek kérdésének a fejlesztési együttműködésbe való integrálásáról [59].

A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

(1) A Bizottságot az illetékes, a fejlesztésért földrajzi szempontból illetékes bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [60] 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

31. A Tanács 1999. április 26-i 1999/382/EK határozata a "Leonardo da Vinci" közösségi szakképzési akcióprogram második fázisának elindításáról [61].

A 7. cikk (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(3) A (2) bekezdésben említett pontok tekintetében az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam két hónap."

32. A Tanács 1999. április 26-i 1999/297/EK határozata az audiovizuális ágazat és a kapcsolódó ágazatok iparára és piacára vonatkozó közösségi statisztikai információs infrastruktúra létrehozásáról [62].

A 4. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. cikk

(1) A Bizottságot 89/382/EGK, Euratom határozat által létrehozott statisztikai programbizottság segíti (a továbbiakban: a bizottság).

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

[1] HL L 56., 1988.3.2., 1. o. A legutóbb az 143/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 24., 2002.1.26., 16. o.) módosított rendelet.

[2] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[3] HL L 49., 1989.2.21, 26. o.

[5] HL L 160., 1989.6.12., 1. o. A legutóbb a 3378/94/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 366., 1994.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

[6] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[7] HL L 151., 1990.6.15., 1. o. A legutóbb a 322/97/EK rendelettel (HL L 52., 1997.2.22., 1. o.) módosított rendelet.

[9] HL L 293., 1990.10.24., 1. o. A legutóbb a 29/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2002.1.10., 3. o.) módosított rendelet.

[11] HL L 149., 1991.6.14., 1. o. A legutóbb a 2061/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 277., 1996.10.30., 1. o.) módosított rendelet.

[12] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[13] HL 316., 1991.11.16., 1. o. A legutóbb a 1624/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 187., 2000.7.26., 1. o.) módosított rendelet.

[15] HL L 374., 1991.12.31., 1. o.; A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

[16] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[17] HL L 377., 1991.12.31., 48. o.

[19] HL L 209., 1992.7.24., 25. o. A legutóbb a 2001/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 206., 2001.7.31., 1. o.) módosított irányelv.

[20] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[21] HL L 370., 1992.12.19., 76. o. A legutóbb a 2001/8/EK bizottsági irányelvvel (HL L 39., 2001.2.9., 31. o.) módosított irányelv.

[23] . HL L 76., 1993.3.30., 1. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

[24] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[25] HL L 121., 1993.5.15., 20. o.

[27] HL L 165., 1993.7.7., 1. o. A legutóbb a 2001/19/EK irányelvvel módosított irányelv.

[29] HL L 196., 1993.8.5., 1. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

[30] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[31] HL L 342., 1993.12.31., 1. o. A legutóbb a 204/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 36., 2002.2.6., 1. o.) módosított rendelet.

[33] HL L 118., 1995.5.25., 10. o. A legutóbb a 374/98/EK rendelettel (HL L 48., 1999.2.19., 6. o.) módosított rendelet.

[35] HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

[36] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[37] HL L 291., 1995.12.6., 32. o.

[39] HL L 320., 1995.12.30., 25. o. A legutóbb a 2000/363//EK bizottsági határozattal (HL L 132., 2000.6.5., 1. o.) módosított irányelv.

[41] HL L 235., 1996.9.17., 31. o.

[42] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[43] HL L 108., 1996.5.1., 1. o.

[45] .HL L 163., 1996.7.2., 1. o.

[47] HL L 166., 1996.7.5., 1. o. A legutóbb a 1726/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 234., 2001.9.1., 10. o.) módosított rendelet.

[48] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[49] HL L 52., 1997.2.22. 1. o.

[51] HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

[53] HL L 163., 1998.6.6., 1. o. A legutóbb a 2691/1999/EK bizottsági rendelettel (HL L 326., 1999.12.18., 39. o.) módosított rendelet.

[54] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[55] HL L 213., 1998.7.30., 1. o.

[57] HL L 330., 1998.12.5., 32. o.

[59] HL L 354., 1998.12.30., 5. o.

[60] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[61] HL L 146., 1999.6.11., 33. o.

[62] HL L 117., 1999.5.5., 39. o.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

SZABÁLYOZÁSI BIZOTTSÁGI ELJÁRÁS

A szabályozási bizottsági eljárás alá tartozó és az 1999/468/EK határozat megfelelő rendelkezéseihez a következők módosítások szerint hozzáigazított jogi aktusok listája:

1. A Tanács 1975. július 15-i 75/442/EGK irányelve a hulladékokról [1].

A 18. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK [2] határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

2. A Tanács 1979. március 5-i 79/267/EGK elsõ irányelve a közvetlen életbiztosítási tevékenység megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról [3].

A 32b. cikk (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A Bizottságot egy bizottság segíti.

Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

3. A Tanács 1979. február 5-i 357/79/EGK rendelete a szõlõterületek statisztikai felméréseiről [5].

A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

(1) A Bizottságot 89/382/EGK, Euratom határozat által létrehozott statisztikai programbizottság segíti (a továbbiakban: a bizottság).

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

4. A Tanács 1980. július 15-i 80/777/EGK irányelve a természetes ásványvizek kinyerésére és forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [7].

A 12. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [8] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [9] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

5. A Tanács 1982. június 30-i 82/471/EGK irányelve a takarmányozási célra felhasznált egyes termékekről [10].

A 13. és 14. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [*] HL L 31., 2002.2.1., 1. o. 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [**] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

14. cikk

Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap."

6. A Tanács 1985. december 20-i 85/591/EGK irányelve az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek ellenőrzésére szolgáló közösségi mintavételi és vizsgálati módszerek bevezetéséről [13].

A 4. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [14] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [15] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

7. A Tanács 1985. december 20-i 3821/85/EGK rendelete a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről [16].

A 18. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

8. A Tanács 1988. június 9-i 88/320/EGK irányelve a helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) ellenőrzéséről és felülvizsgálatáról [18].

A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

(1) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(2) Az állandó bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

9. A Tanács1988. június 13-i 88/344/EGK irányelve az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők előállításánál használt extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [20].

A 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [21] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [22] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

10. A Tanács 1988. június 22-i 88/388/EGK irányelve az élelmiszerekben felhasználandó aromaanyagokra és az előállításukhoz szükséges alapanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [23].

A 10. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [*] HL L 31., 2002.2.1., 1. o. 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [**] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

11. A Tanács 1988. december 21-i 89/106/EGK irányelve az építési termékekre vonatkozó tagállami törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések közelítéséről [26].

A 20. cikk (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(4) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

12. A Tanács 1988. december 21-i 89/107/EGK irányelve az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [28].

A 11. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [29] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [30] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

13. A Tanács 1988. december 21-i 89/108/EGK irányelve az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [31].

A 12. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [**] HL L 31., 2002.2.1., 1. o. 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

14. A Tanács 1988. december 21-i 89/109/EGK irányelve az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [34].

A 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [**] HL L 31., 2002.2.1., 1. o. 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

15. A Tanács 1989. május 3-i 89/398/EGK irányelve a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [37].

A 13. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [38] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [39] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

16. A Tanács 1989. május 29-i 1576/89/EGK rendelete a szeszes italok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról [40].

A 15. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. cikk

Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap."

17. A Tanács 1989. június 12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről [41].

A 17. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. cikk

(1) Az egyedi irányelveknek a 16. cikk (1) bekezdésében előírt pusztán technikai kiigazítása esetén figyelemmel az alábbiakra:

- a műszaki harmonizáció és szabványosítás terén irányelvek elfogadása, és/vagy

- műszaki fejlődés, nemzetközi szabályok és előírások változásai, és új találmányok,

a Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

18. A Tanács 1990. március 26-i 837/90/EGK rendelete a tagállamok által a gabonafélék termesztésérõl szolgáltatandó statisztikai adatokról [43].

A 11. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [44] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

19. A Tanács 1990. április 23-i 90/219/EGK irányelve a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő felhasználásáról [45].

A 21. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] HL L 31., 2002.2.1., 1. o. 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

20. A Tanács 1990. szeptember 24-i 90/496/EGK irányelve az élelmiszerek tápértékjelöléséről [47].

A 10. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [**] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

21. A Tanács 1991. május 21-i 91/271/EGK irányelve a települési szennyvíz kezeléséről [50].

A 18. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [51] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

22. A Tanács 1991. május 21-i 1382/91/EGK rendelete a tagállamokban kirakodott halászati termékekre vonatkozó adatszolgáltatásról [52].

A 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

23. A Tanács 1991. június 10-i 1601/91/EGK rendelete az ízesített bor, az ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról [54].

A 14. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. cikk

Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap."

24. A Tanács 1991. július 29-i 91/439/EGK irányelve a vezetői engedélyekről [56].

A 7b. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7b. cikk

(1) A Bizottságot a vezetői engedélyekkel foglalkozó bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [57] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

25. A Tanács 1991. december 12-i 91/676/EGK irányelve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről [58].

A 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

26. A Tanács 1991. december 16-i 91/672/EGK irányelve a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről [60].

A 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

27. A Tanács 1991. december 19-i 91/675/EK irányelve egy Biztosítási Bizottság létrehozásáról [62].

A 1. és a 2. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. cikk

A Bizottságot a biztosítási bizottság – a továbbiakban: a bizottság – segíti.

2. cikk

(1) Ha a Tanács hatáskört ruház át a Bizottságra, az általa a közvetlen nem életbiztosítások és közvetlen életbiztosítások szabályozása céljából elfogadott jogi aktusokban megállapított szabályok végrehajtása tekintetében, a (2) bekezdésben meghatározott eljárást alkalmazzák.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [63] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

28. A Tanács 1991. december 19-i 3925/91/EGK rendelete a Közösségen belüli légijáraton utazó személyek kézi és feladott poggyászára, valamint a Közösségen belüli tengeri utazáson részt vevő személyek poggyászára alkalmazandó ellenőrzések és alakiságok megszüntetéséről [64].

a) A 6. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

b) A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

(1) Az e rendelet alkalmazásához szükséges rendelkezéseket a (2) bekezdésben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

29. A Tanács 1992. március 31-i 92/29/EGK irányelve a hajók fedélzetén a jobb orvosi ellátás biztosítását célzó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről [66].

A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

Bizottság

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti ezen irányelv mellékleteinek pusztán technikai kiigazítása céljából, tekintettel a műszaki fejlődésre vagy a nemzetközi szabályok vagy előírások változásaira és az új találmányokra.

(2) Az 1999/468/EK határozat [67] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

30. A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről [68].

A 20. és 21. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. cikk

A Bizottságot egy bizottság segíti.

21. cikk

(1) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(2) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

31. A Tanács 1992. június 29-i 92/59/EGK irányelve az általános termékbiztonságról [70].

A 11. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. cikk

(1) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap.

(2) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

(3) Bármely ezen eljárás szerint elfogadott intézkedés legfeljebb három hónapig marad érvényes. Ezen időszak ugyanazon eljárás szerint meghosszabbítható.

(4) A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést az ezen eljárás szerint elfogadott határozatok 10 napnál rövidebb időn belül történő végrehajtására.

(5) A tagállamoknak az (1) bekezdésben említett eljárás szerint elfogadott intézkedések végrehajtásáért tekintetében illetékes hatóságai egy hónapon belül lehetőséget biztosítanak az érintett feleknek, hogy kifejtsék álláspontjukat, és erről megfelelően tájékoztatják a Bizottságot."

32. A Tanács 1992. szeptember 22-i 92/75/EGK irányelve a háztartási készülékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő feltüntetéséről [72].

A 10. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [73] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

33. A Tanács 1992. november 30-i 92/578/EGK határozata az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a közúti és vasúti áruszállításról szóló megállapodás megkötéséről [74].

A 4. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] HL L 31., 2002.2.1., 1. o. 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

34. A Tanács 1993. február 8-i 315/93/EGK rendelete az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról [76].

A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [**] HL L 31., 2002.2.1., 1. o. 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

35. A Tanács 1993. február 25-i 93/5/EGK irányelve az élelmiszerekre vonatkozó kérdések tudományos vizsgálatában a tagállamok által a Bizottságnak nyújtott támogatásról és a tagállamok együttműködéséről [79].

A 5. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [80] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [81] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

36. A Tanács 1993. március 23-i 793/93/EGK rendelete a létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről [82].

A 15. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

37. A Tanács 1993. április 5-i 959/93/EGK rendelete a tagállamok által a gabonaféléken kívüli növényi termékekről szolgáltatandó statisztikai adatokról [84].

A 12. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

38. A Tanács 1993. június 1-jei 93/23/EGK irányelve a sertéstenyésztésre vonatkozó statisztikai felmérésekről [86].

A 17. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [87] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

39. A Tanács 1993. június 1-jei 93/24/EGK irányelve a szarvasmarha-tenyésztéssel kapcsolatos statisztikai felmérésekről [88].

A 17. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

40. A Tanács 1993. június 1-jei 93/25/EGK irányelve a juh- és kecskeállományra vonatkozó statisztikai felmérésekről [90].

A 20. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

41. A Tanács 1993. június 14-i 93/42/EGK irányelve az orvostechnikai eszközökről [92].

A 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. cikk

(1) A Bizottságot a 90/385/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével létrehozott bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [93] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

(4) A bizottság bármely ezen irányelv végrehajtásával kapcsolatos kérdést megvizsgálhat."

42. A Tanács 1993. június 14-i 93/43/EGK irányelve az élelmiszer-higiéniáról [94].

A 14. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [**] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

43. A Tanács 1993. június 24-i 93/389/EGK határozata a szén-dioxid és egyéb üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának ellenőrzését szolgáló rendszerről [97].

A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

44. A Tanács 1993. június 30-i 2018/93/EGK rendelete az Atlanti-óceán északnyugati körzetében halászó tagállamok által szolgáltatandó fogási és tevékenységi statisztikákról [99].

A 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

(1) A Bizottságot az Agrárstatisztikai Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [100] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

45. A Tanács 1993. július 19-i 93/65/EGK irányelve a légiforgalom-irányítási berendezések és rendszerek beszerzéséhez szükséges kompatibilis műszaki előírások meghatározásáról és használatáról [101].

A 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] HL L 31., 2002.2.1., 1. o. 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

46. A Tanács 1993. szeptember 21-i 93/77/EGK irányelve a gyümölcslevekrõl és egyes hasonló termékekről [103].

A 15. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [**] HL L 31., 2002.2.1., 1. o. 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

47. A Tanács 1993. október 29-i 93/99/EGK irányelve az élelmiszerek hatósági ellenőrzésével kapcsolatos további intézkedésekről [106].

A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [107] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [108] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

48. Az Európai Parlament és a Tanács 1994. június 30-i 94/35/EK irányelve az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről [109].

A 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [**] HL L 31., 2002.2.1., 1. o. 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

49. Az Európai Parlament és a Tanács 1994. június 30-i 94/36/EK irányelve az élelmiszerekben felhasználandó színezékekről [112].

A 5. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [113] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [114] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

50. A Tanács 1994. július 11-i 1734/94/EK rendelete a megszállt területekkel való pénzügyi és műszaki együttműködésről [115].

A 5. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. cikk

(1) A Bizottságot a 1488/96/EK rendelet [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 11. cikke alapján létrehozott MED Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [**] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

51. A Tanács 1994. november 21-i 2978/94/EK rendelete az elkülönített ballaszttartállyal rendelkező olajszállító tartályhajók ballaszttartályainak köbözéséről szóló A.747(18) IMO-állásfoglalás végrehajtásáról [118].

A 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. A bizottság ülését a Bizottság hívja össze, amikor az e rendelet alkalmazása céljából szükséges.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

52. A Tanács 1994. december 16-i 94/67/EK irányelve a veszélyes hulladékok égetéséről [120].

A 16. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

53. Az Európai Parlament és a Tanács 1994. december 20-i 94/62/EK irányelve a csomagolásról és a csomagolási hulladékról [].

A 21. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. cikk

A bizottság eljárása

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

54. Az Európai Parlament és a Tanács 1994. december 20-i 94/63/EK irányelve az illékony szerves vegyületeknek (VOC) a benzin tárolásából és tárolótelepekről üzemanyagtöltő állomások részére történő elosztásából származó kibocsátása csökkentéséről [].

A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

A bizottság

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] HL L 31., 2002.2.1., 1. o. 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

55. Az Európai Parlament és Tanács 1995. február 20-i 95/2/EK irányelve a színezéken és édesítőszeren kívüli egyéb élelmiszeradalékokról [].

A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

56. A Tanács 1995. október 23-i 2494/95/EK rendelete a harmonizált fogyasztói árindexekről [].

A 14. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. cikk

Eljárás

(1) A Bizottságot a statisztikai programbizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

57. Tanács 1995. október 23-i 2597/95/EK rendelete az Atlanti-óceán északi körzetén kívüli egyes területeken halászó tagállamok által szolgáltatandó névleges fogási statisztikákról [].

Az 5. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

58. A Tanács 1996. március 19-i 96/16/EK irányelve a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről [].

A 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. cikk

(1) A Bizottságot az Agrárstatisztikai Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

59. A Tanács 1996. június 20-i 1257/96/EK rendelete a humanitárius segítségnyújtásról [].

Az 17. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap."

60. A Tanács 1996. július 23-i 96/48/EK irányelve a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról [].

A 21. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

(4) A bizottság megtárgyalhat bármely, a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságával kapcsolatos ügyet.

(5) Amennyiben szükséges, a bizottság munkacsoportokat hozhat létre, hogy azok segítség feladatainak végrehajtásában, különösen az említett testületek koordinálása tekintetében.

(6) A bizottság ezen irányelv hatályba lépését követően azonnal létrejön."

61. A Tanács 1996. szeptember 24-i 96/61/EK irányelve a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről [].

A 19. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. cikk

A bizottság eljárása

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

62. A Tanács 1996. szeptember 27-i 96/62/EK irányelve a környezeti levegő minőségének vizsgálatáról és kezeléséről [].

A 12. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. cikk

A bizottság és funkciói

(1) A 4. cikk (2) bekezdésében említett technológiáknak és kritériumoknak a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából szükséges módosításokat, valamint a 11. cikk alapján szolgáltatott adatok továbbítására vonatkozó részletes előírásokat, továbbá a 4. cikk (3) bekezdésében említett rendelkezésekben meghatározott egyéb feladatokat az e cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban kell elfogadni. Ez a kiigazítás nem módosíthatja sem közvetlenül, sem közvetve a határértékeket vagy a riasztási küszöböket.

(2) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(3) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] HL L 31., 2002.2.1., 1. o. 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(4) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

63. Az Európai Parlament és a Tanács 1996. október 28-i 2232/96/EK rendelete az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt vagy felhasználásra szánt aromaanyagokra vonatkozó közösségi eljárás megállapításáról [].

a) A 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

b) A 8. cikk et el kell hagyni.

64. A Tanács 1996. november 22-i 2258/96/EK rendelete a fejlődő országokban folyó helyreállítási és újjáépítési műveletekről [].

A 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. cikk

(1) A Bizottságot a vonatkozó, földrajzi szempontból illetékes bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

65. A Tanács 1996. december 9-i 96/82/EK irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről [].

A 22. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

66. A Tanács 1996. december 9-i 338/97/EK rendelete a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről [].

A 18. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap. A bizottságnak a 19. cikk 1. és 2. pontjában említett feladatai tekintetében, ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapos határidőn belül a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

67. Az Európai Parlament és a Tanács 1996. december 16-i 96/73/EK irányelve a kétkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereiről [].

Az 5. és 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. cikk

(1) A Bizottságot a textilelnevezésekkel és -címkézéssel kapcsolatos irányelvekkel foglalkozó bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) A II. mellékletben előírt mennyiségi elemzés módszereinek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítását a 6. cikkben megállapított eljárással összhangban kell végezni.

6. cikk

(1) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(2) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

68. A Tanács 1996. december 20-i 96/96/EK irányelve a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló tagállami jogszabályok közelítéséről [].

A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

(1) A Bizottságot a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

69. A Tanács 1996. december 20-i 58/97/EK, Euratom rendelete a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról [].

A 13. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. cikk

(1) A Bizottságot a statisztikai programbizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

70. Az Európai Parlament és a Tanács1997. január 27-i 258/97/EK rendelete az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkől [].

A 13. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [**] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

71. A Tanács 1997. február 17-i 322/97/EK rendelete a közösségi statisztikákról [].

A 19. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. cikk

(1) A 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett esetben a Bizottságot a statisztikai programbizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

72. A Tanács 1997. március 24-i 550/97/EK rendelete a fejlődő országokban a HIV-vel és AIDS-szel kapcsolatos műveletekről [].

A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

(1) A Bizottságot a vonatkozó, a fejlesztésért földrajzi szempontból illetékes bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

73. A Tanács 1997. július 22-i 1484/97/EK rendelete a népességpolitika és a kapcsolódó programok terén a fejlődő országoknak nyújtott támogatásról [].

A 11. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. cikk

(1) A Bizottságot az illetékes fejlesztési bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát

(4) Az (1) bekezdés szerinti együttes ülések keretében évente eszmecserét tartanak a következő évben végrehajtandó tevékenységekre vonatkozó általános iránymutatásoknak a Bizottság képviselői által történő bemutatása alapján."

74. A Tanács 1997. október 13-i 2046/97/EK rendelete a kábítószer és kábítószer-függőség elleni kampányban az észak-dél együttműködésről [].

A 10. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. cikk

(1) A Bizottságot a vonatkozó, a fejlesztésért földrajzi szempontból illetékes bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

(4) Az (1) bekezdés szerinti együttes ülések keretében évente eszmecserét tartanak a következő évben végrehajtandó tevékenységekre vonatkozó általános iránymutatásoknak a Bizottság képviselői által történő bemutatása alapján."

75. Az Európai Parlament és a Tanács 1997. december 15-i 97/67/EK irányelve a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról [].

A 21. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. cikk

A bizottság

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap. A bizottságnak a 19. cikk 1. és 2. pontjában említett feladatai tekintetében, ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapos határidőn belül a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

76. Az Európai Parlament és a Tanács 1998. február 16-i 98/8/EK irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról [].

A 28. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 1. cikk, a 11. cikk (4) bekezdése, a 27. cikk (1) bekezdésének a) pontja, és a 32. cikk értelmében az állandó bizottság hatáskörébe utalt ügyekben az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap."

77. A Tanács 1998. február 16-i 448/98/EK rendelete a nemzeti és regionális számlák európai rendszerében (ESA) a pénzközvetítői szolgáltatások közvetett módon mért díjának (FISIM) felosztása tekintetében a 2223/96/EK tanácsi rendelet kiegészítéséről és módosításáról [].

A 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. cikk

(1) A Bizottságot a statisztikai programbizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

78. A Tanács 1998. május 19-i 1165/98/EK rendelete.a rövid távú statisztikáról [].

A 18. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. cikk

(1) A Bizottságot a statisztikai programbizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

79. Az Európai Parlament és a Tanács 1998. szeptember 24-i 2119/98/EK határozata a Közösségben a fertőző betegségek járványügyi felügyeleti és ellenőrzési hálózatának létrehozásáról [].

A 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. cikk

(1) E határozat végrehajtásának alkalmazásában a Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

80. Az Európai Parlament és a Tanács 1998. október 13-i 98/70/EK irányelve a benzin és dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról [].

A 11. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. cikk

A bizottság eljárása

(1) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(2) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

81. Az Európai Parlament és a Tanács 1998. október 27-i 98/79/EK irányelve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről [].

A 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. cikk

(1) A Bizottságot a 90/385/EGK irányelve 6. cikkének (2) bekezdése által létrehozott bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

(4) Az (1) bekezdésben említett bizottság megvizsgálhat bármely, ezen irányelv végrehajtásával kapcsolatos kérdést."

82. Az Európai Parlament és a Tanács 1999. január 25-i 276/1999/EK határozata az Internet biztonságosabb használatát a világhálón található tiltott és káros tartalom ellen folytatott harccal elősegítő többéves közösségi cselekvési terv elfogadásáról [].

A 5. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] HL L 31., 2002.2.1., 1. o. 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

83. Az Európai Parlament és a Tanács 1999. február 21-i 1999/2/EK irányelve az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [].

A 12. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] HL L 31., 2002.2.1., 1. o. 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

84. Az Európai Parlament és a Tanács 1999. február 22-i 1999/4/EK irányelve a kávé- és a cikóriakivonatokról [].

A 5. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

85. Az Európai Parlament és a Tanács 1999. március 9-i 1999/5/EK irányelve a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről [].

A 15. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. cikk

A szabályozási bizottság eljárása

(1) A 3. cikk (3) bekezdése és a 4. cikk (1) bekezdése által szabályozott kérdésekben a (2) bekezdésben megállapított eljárást alkalmazzák.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

86. A Tanács 1999. március 9-i 530/1999/EK rendelete a strukturális keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról [].

A 12. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. cikk

(1) A Bizottságot a statisztikai programbizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

87. A Tanács 1999. április 22-i 856/1999/EK rendelete a hagyományos AKCS-banánszállítók számára különleges segítségnyújtási keret létrehozásáról [].

A 6. és 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

(1) A Bizottságot a vonatkozó, a fejlesztésért földrajzi szempontból illetékes bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

8. cikk

(1) A Bizottságot a vonatkozó, a fejlesztésért földrajzi szempontból illetékes bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

88. A Tanács 1999. április 26-i 1999/31/EK irányelve a hulladéklerakókról [].

A 17. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

89. A Tanács 1999. április 29-i 975/1999/EK rendelete a demokrácia, a jogállamiság, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságjogok fejlesztése és megszilárdítása általános céljának megvalósításához hozzájáruló fejlesztési együttműködési műveletek megvalósításával szembeni követelmények meghatározásáról [].

A 17. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. cikk

(1) A Bizottságot az emberi jogokkal és demokráciával foglalkozó bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

90. Az Európai Parlament és a Tanács 1999. május 31-i 1999/45/EK irányelve a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről [].

A 20. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. cikk

(1) Az ezen irányelv mellékleteinek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából szükséges módosításokat a 67/548/EGK irányelv 29. cikke (4) bekezdésének a) pontjában megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(3) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(4) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

91. Az Európai Parlament és a Tanács 1999. december 13-i 1999/94/EK irányelve az új személygépkocsik forgalmazása alkalmával a tüzelőanyag-fogyasztásról és CO2-kibocsátásról szóló vásárlói információk rendelkezésre állásáról [].

A 10. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [*] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

[1] HL L 194., 1975.7.25., 39. o. A legutóbb a 96/350/EK határozattal (HL L 135., 1996.6.6., 32. o.) módosított irányelv.

[2] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[3] HL L 63., 1979.3.13., 1. o. A legutóbb a 2002/12/EK európai parlamenti tanácsi irányelvvel (HL L 77., 2002.3.20., 11. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 54., 1979.3.5., 124. o. A legutóbb a 2329/98/EK rendelettel (HL L 291., 1998.10.30., 2. o.) módosított rendelet.

[7] HL L 229., 1980.8.30., 1. o. A legutóbb a 96/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 299., 1996.11.23., 26. o.) módosított irányelv.

[8] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[9] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[10] HL L 213., 1982.7.21., 8. o. A legutóbb az 1999/20/EK irányelvvel (HL L 80., 1999.3.25., 20. o.) módosított irányelv.

[13] HL L 372., 1985.12.31., 50. o.

[14] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[15] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[16] HL L 370., 1985.12.31., 8. o. A legutóbb az 1360/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 207., 2002.8.5., 1. o.) módosított rendelet.

[18] HL L 145., 1988.6.11., 35. o. A legutóbb az 1999/12/EK bizottsági irányelvvel (HL L 77., 1999.3.23., 22. o.) módosított irányelv.

[20] HL L 157., 1988.6.24., 28. o. A legutóbb a 97/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 331., 1997.12.3., 7. o.) módosított irányelv.

[21] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[22] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[23] HL L 184., 1988.7.15., 61. o. A legutóbb a 91/71/EGK bizottsági irányelvvel (HL L 42., 1991.2.15., 25. o.) módosított irányelv.

[26] HL L 40., 1989.2.11., 12. o. A legutóbb a 93/68/EGK irányelvvel (HL L 220., 1993.8.30., 21. o.) módosított irányelv.

[28] HL L 40., 1989.2.11., 27. o. A legutóbb a 94/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 237., 1994.9.10., 1. o.) módosított irányelv.

[29] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[30] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[31] HL L 40., 1989.2.11., 34. o. Az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[34] HL L 40., 1989.2.11., 38. o.

[37] HL L 186., 1989.6.30., 27. o. A legutóbb az 1999/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 172., 1999.7.8., 38. o.) módosított irányelv.

[38] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[39] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[40] HL L 160., 1989.6.12., 1. o. A legutóbb a 3378/94/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 366., 1994.12.31., 1. o.) módosított irányelv.

[41] HL L 183., 1989.6.29., 1. o.

[43] HL L 88., 1990.4.3., 1. o. A legutóbb a 2197/95/EK bizottsági rendelettel (HL L 221., 1995.9.19., 2. o.) módosított rendelet.

[44] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[45] HL L 117., 1990.5.8., 1. o. A legutóbb a 2001/204/EK határozattal (HL L 73., 2001.3.15., 32. o.) módosított irányelv.

[47] HL L 276., 1990.10.6., 40. o.

[50] HL L 135., 1991.5.30., 40. o.; A legutóbb a 98/15/EK bizotsági irányelvvel (HL L 67., 1998.3.7., 29. o.) módosított irányelv.

[51] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[52] HL L 133., 1991.5.28., 15. o. A legutóbb a 2104/93/EGK rendelettel (HL L 191., 1993.7.31., 1. o.) módosított rendelet.

[54] HL L 149., 1991.6.14., 1. o. A legutóbb a 2061/96/EK tanácsi rendelettel (HL L 277., 1996.10.30., 1. o.) módosított irányelv.

[56] HL L 237., 1991.8.24., 1. o.; A legutóbb a 2000/56/EK bizottsági irányelvvel (HL L 237., 2000.9.21., 45. o.) módosított irányelv.

[57] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[58] HL L 375., 1991.12.31., 1. o.

[60] HL L 373., 1991.12.31., 29. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[62] HL L 374., 1991.12.31., 32. o.

[63] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[64] HL L 374., 1991.12.31., 4. o.

[66] HL L 113., 1992.4.30., 19. o.

[67] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[68] HL L 206., 1992.7.22., 7. o. A legutóbb a 97/62/EK irányelvvel (HL L 305., 1997.11.8., 42. o.) módosított irányelv.

[70] HL L 228., 1992.8.11., 24. o.

[72] HL L 297., 1992.10.13., 16. o.

[73] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[74] HL L 373., 1992.12.21., 26. o.

[76] HL L 37., 1993.2.13., 1. o.

[79] HL L 52., 1993.3.4., 18. o.

[80] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[81] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[82] HL L 84., 1993.4.5., 1. o.

[84] HL L 98., 1993.4.24., 1. o. A legutóbb a 2197/95/EK bizottsági rendelettel (HL L 221., 1995.9.19., 2. o.) módosított rendelet.

[86] HL L 149., 1993.6.21., 1. o. A legutóbb a 97/77/EK irányelvvel (HL L 10., 1998.1.16., 28. o.) módosított irányelv.

[87] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[88] HL L 149., 1993.6.21., 5. o. A legutóbb a 97/77/EK irányelvvel módosított irányelv.

[90] HL L 149., 1993.6.21., 10. o. A legutóbb a 97/77/EK irányelvvel módosított irányelv.

[92] HL L 169., 1993.7.12., 1. o. A legutóbb a 2001/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 6., 2002.1.10., 50. o.) módosított irányelv.

[93] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[94] HL L 175., 1993.7.19., 1. o.

[97] HL L 167., 1993.7.9., 31. o. A legutóbb az 1999/296/EK határozattal (HL L 117., 1999.5.5., 35. o.) módosított határozat.

[99] HL L 186., 1993.7.28., 1. o. A legutóbb az 1636/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 222., 2001.8.17., 1. o.) módosított rendelet.

[100] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[101] HL L 187., 1993.7.29., 52. o. A legutóbb a 97/15/EK bizottsági irányelvvel (HL L 95., 1997.4.10., 16. o.) módosított irányelv.

[103] HL L 244., 1993.9.30., 23. o., A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[106] HL L 290., 1993.11.24., 14. o.

[107] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[108] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[109] HL L 237., 1994.9.10., 3. o., A legutóbb a 96/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 48., 1997.2.19., 16. o.) módosított irányelv.

[112] HL L 237., 1994.9.10., 13. o.

[113] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[114] HL L 189., 1996.7.30., 1. o.

[115] HL L 182., 1999.7.16., 4. o. A legutóbb a 2840/98/EK rendelettel (HL L 394., 1998.12.30., 14. o.) módosított irányelv.

[118] HL L 319., 1994.12.12., 1. o.

[120] HL L 369., 1994.12.31., 34. o.

[] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[] HL L 365., 1994.12.31., 10. o.

[] HL L 365., 1994.12.31., 24. o.

[] HL L 61., 1995.3.18., 1. o. A legutóbb a 2001/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 55., 2001.2.24., 59. o.) módosított irányelv.

[] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[] HL L 257., 1995.10.27., 1. o.

[] HL L 270., 1995.11.13., 1. o. A legutóbb 1638/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 222., 2001.8.17., 29. o.) módosított rendelet.

[] HL L 78., 1996.3.28., 27. o.

[] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[] HL L 163., 1996.7.2., 1. o.

[] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[] HL L 235., 1996.9.17., 6. o.

[] HL L 257., 1996.10.10., 26. o.

[] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[] HL L 296., 1996.11.21., 55. o.

[] HL L 299., 1996.11.23., 1. o.

[] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[] HL L 306., 1996.11.28., 1. o.

[] HL L 10., 1997.1.14., 13. o.

[] HL L 61., 1997.3.3., 1. o., A legutóbb a 2476/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 334., 2001.12.18., 3. o.) módosított rendelet.

[] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[] HL L 32., 1997.2.3., 1. o.

[] HL L 46., 1997.2.17., 1. o. A legutóbb a 2001/11/EK bizottsági irányelvvel (HL L 48., 2001.2.17., 20. o.) módosított irányelv.

[] HL L 14., 1997.1.17., 7. o., A legutóbb az 1614/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 244., 2002.9.12., 7. o.) módosított rendelet.

[] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[] HL L 43., 1997.2.14., 1. o.

[] HL L 52., 1997.2.22., 1. o.

[] HL L 85., 1997.3.27., 1. o.

[] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[] HL L 202., 1997.7.30., 1. o.

[] HL L 287., 1997.10.21., 1. o.

[] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[] HL L 15., 1998.1.21. A legutóbb a 2002/39/EK irányelvvel (HL L 176., 2002.7.5., 21. o.) módosított irányelv.

[] HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

[] HL L 58., 1998.2.27., 1. o.

[] HL L 162., 1998.6.5., 1. o.

[] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[] HL L 268., 1998.10.3., 1. o.

[] HL L 350., 1998.12.28., 58. o. A legutóbb a 2000/71/EK bizottsági irányelvvel (HL L 287., 2000.11.14., 46. o.) módosított irányelv.

[] HL L 331., 1998.12.7., 1. o.

[] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[] HL L 33., 1999.2.6., 1. o.

[] HL L 66., 1999.3.13., 16. o.

[] HL L 66., 1999.3.13., 26. o.

[] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[] HL L 91., 1999.4.7., 10. o.

[] HL L 63., 1999.3.12., 6. o.

[] HL L 108., 1999.4.27., 2. o.

[] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[] HL L 182., 1999.7.16., 1. o.

[] HL L 120., 1999.5.8., 1. o.

[] A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

[] HL L 200., 1999.7.30., 1. o. A legutóbb a 2001/60/EK bizottsági irányelvvel (HL L 226., 2001.8.22., 5. o.) módosított irányelv.

[] HL L 12., 2000.1.18., 16. o.

--------------------------------------------------

Top