EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1882

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1882/2003 (2003. gada 29. septembris), ar ko Padomes Lēmumam 1999/468/EK pielāgo noteikumus par komitejām, kuras palīdz Komisijai īstenot tai piešķirtās ieviešanas pilnvaras, kas noteiktas dokumentos, uz kuriem attiecas EK līguma 251. pantā minētā procedūra

OJ L 284, 31.10.2003, p. 1–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 213 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 213 - 265
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 96 - 148

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1882/oj

32003R1882Oficiālais Vēstnesis L 284 , 31/10/2003 Lpp. 0001 - 0053


Eiropas parlamenta un padomes regula (EK) Nr. 1882/2003

(2003. gada 29. septembris),

ar ko Padomes Lēmumam 1999/468/EK pielāgo noteikumus par komitejām, kuras palīdz Komisijai īstenot tai piešķirtās ieviešanas pilnvaras, kas noteiktas dokumentos, uz kuriem attiecas EK līguma 251. pantā minētā procedūra

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 40., 47., 55., 71., 80., 95., 137., 150., 152., 153., 155., 156. pantu, 175. panta 1. punktu, 179., 285. pantu un 300. panta 3. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā [3] noteikto procedūru,

tā kā:

(1) Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [4], aizstāj Lēmumu 87/373/EEK [5].

(2) Saskaņā ar Padomes un Komisijas paziņojumu [6] par Lēmumu 1999/468/EK noteikumus, kas attiecas uz komitejām, kuras palīdz Komisijai īstenot tai piešķirtās īstenošanas pilnvaras, kas paredzētas Lēmumā 87/373/EEK, jāpielāgo, lai saskaņotu tos ar Lēmuma 1999/468/EK 3., 4. un 5. pantu.

(3) Iepriekšminētais paziņojums norāda komitejas procedūru pielāgošanas metodes, ko piemēro automātiski, ja vien tas neietekmē komitejas būtību, kas ir izklāstīta pamatdokumentā.

(4) Noteikumos norādītie termiņi paliek spēkā. Ja īstenošanas pasākumu pieņemšanai nav noteikts konkrēts termiņš, tad šis termiņš ir trīs mēneši.

(5) To dokumentu noteikumus, kas paredz vērsties pie I veida komitejas procedūras, kas noteikta ar Lēmumu 87/373/EEK, tādēļ jāaizstāj ar noteikumiem, kas atsaucas uz konsultēšanās procedūru, kura noteikta Lēmuma 1999/468/EK 3. pantā.

(6) To dokumentu noteikumus, kas paredz vērsties pie IIa un IIb veida komitejas procedūrām, kas noteiktas ar Lēmumu 87/373/EEK, tādēļ jāaizstāj ar noteikumiem, kas atsaucas uz vadības procedūru, kura noteikta Lēmuma 1999/468/EK 4. pantā.

(7) To dokumentu noteikumus, kas paredz vērsties pie IIIa un IIIb veida komitejas procedūrām, kas noteiktas ar Lēmumu 87/373/EEK, tādēļ jāaizstāj ar noteikumiem, kas atsaucas uz regulatīvo procedūru, kura noteikta Lēmuma 1999/468/EK 5. pantā.

(8) Šī regula attiecas tikai uz komitejas procedūru saskaņošanu. To komiteju nosaukumus, kas bija saistītas ar šādām procedūrām, vajadzības gadījumā grozīja,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas I pielikumā uzskaitītos dokumentus un konsultēšanās procedūru priekšmetu pielāgo Lēmuma 1999/468/EK atbilstošajiem noteikumiem saskaņā ar minēto pielikumu.

2. pants

Šīs regulas II pielikumā uzskaitītos dokumentus un konsultēšanās procedūru priekšmetu pielāgo Lēmuma 1999/468/EK atbilstošajiem noteikumiem saskaņā ar minēto pielikumu.

3. pants

Šīs regulas III pielikumā uzskaitītos dokumentus un konsultēšanās procedūru priekšmetu pielāgo Lēmuma 1999/468/EK atbilstošajiem noteikumiem saskaņā ar minēto pielikumu.

4. pants

Atsauces uz noteikumiem, kas izklāstīti I, II un III pielikuma dokumentos, uzskata par atsaucēm uz noteikumiem, kas pieņemti ar šo regulu.

Atsauces šajā regulā uz komiteju iepriekšējiem nosaukumiem uzskata par atsaucēm uz to jaunajiem nosaukumiem.

5. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 29. septembrī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Alemanno

[1] OV C 75 E, 26.3.2002. , 385. lpp.

[2] OV C 241, 7.10.2002., 128. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2003. gada 2. septembra Atzinums un Padomes 2003. gada 14. aprīļa Lēmums (OV C 153 E, 1.7.2003., 1. lpp.).

[4] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[5] OV L 197, 18.7.1987., 33. lpp.

[6] OV C 203, 17.7.1999., 1. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

KONSULTĒŠANĀS PROCEDŪRA

To dokumentu saraksts, uz kuriem attiecas konsultēšanās procedūra un kas ir pielāgoti atbilstošiem Lēmuma 1999/468/EK noteikumiem saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem grozījumiem:

1) Padomes Direktīva 89/686/EEK (1989. gada 21. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem [1].

Direktīvas 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"2. Komisijai palīdz Pastāvīgā komiteja, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 98/37/EK [2] 6. panta 2. punktu, turpmāk tekstā – "Komiteja";.

Atbilstoši šajā punktā minētajai procedūrai to var informēt par jebkuru jautājumu, kas izriet no šīs direktīvas īstenošanas un praktiskas piemērošanas.

Ja ir atsauce uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK [3] 3. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Komiteja pieņem savu reglamentu.";

2) Padomes Direktīva 90/385/EEK (1990. gada 20. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aktīvām implantējamām medicīniskām ierīcēm [4].

Direktīvas 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"2. Komisijai palīdz Pastāvīgā komiteja (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

Atbilstoši šajā punktā minētajai procedūrai Komiteju var informēt par jebkuru jautājumu, kas izriet no šīs direktīvas īstenošanas un praktiskas piemērošanas.

Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [5] 3. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Komiteja pieņem savu reglamentu.";

3) Padomes Direktīva 90/377/EEK (1990. gada 29. jūnijs) par Kopienas procedūru, lai veicinātu atklātību attiecībā uz gāzes un elektrības cenām, kas noteiktas tiešajiem lietotājiem rūpniecībā [6].

Direktīvas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"7. pants

1. Lai pieņemtu 6. pantā minētos grozījumus, Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [7] 3. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

4) Padomes Regula (EEK) Nr. 3880/91 (1991. gada 17. decembris) par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā [8].

Regulas 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"5. pants

1. Komisijai palīdz Lauksaimniecības statistikas pastāvīgā komiteja (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [9] 3. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

5) Padomes Regula (EEK) Nr. 2408/92 (1992. gada 23. jūlijs) par Kopienas aviosabiedrību piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem [10].

Regulas 11. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"11. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Komiteja konsultē Komisiju par 9. un 10. panta piemērošanu.

3. Komisija turklāt var konsultēties ar komiteju par jebkuriem citiem jautājumiem saistībā ar šīs regulas piemērošanu.

4. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [11] 3. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

5. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

6) Padomes Direktīva 93/42/EEK (1993. gada 14. jūnijs) par medicīnas ierīcēm [12].

Direktīvas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"6. pants

Standartu un tehnisko noteikumu komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 83/189/EK 5. pantu, turpmāk tekstā – "Komiteja";.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [13] 3. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

7) Padomes Lēmums 93/704/EK (1993. gada 30. novembris) par Kopienas ceļu satiksmes negadījumu datu bāzes izveidi [14].

Lēmuma 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"5. pants

1. Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, turpmāk tekstā – "Komiteja";.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [15] 3. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

8) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/9/EK (1994. gada 23. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē [16].

Direktīvas 6. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"3. Komisijai palīdz pastāvīgā komiteja (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

Ja ir atsauce uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK [17] 3. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Komiteja pieņem savu reglamentu.";

9) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/25/EK (1994. gada 16. jūnijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz izpriecu kuģiem [18].

Direktīvas 6. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"3. Komisijai palīdz Pastāvīgā komiteja (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

Ja ir atsauce uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK [19] 3. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Komiteja pieņem savu reglamentu.";

10) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/16/EK (1995. gada 29. jūnija) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz liftiem [20].

Direktīvas 6. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"3. Komisijai palīdz Pastāvīgā komiteja (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

Ja ir atsauce uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK [21] 3. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Komiteja pieņem savu reglamentu.";

11) Padomes Direktīva 96/67/EK (1996. gada 15. oktobris) par pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum Kopienas lidostās [22].

Direktīvas 10. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"10. pants

Padomdevēja komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Komiteja konsultē Komisiju par 9. panta piemērošanu.

3. Komisija turklāt var konsultēties ar komiteju par jebkuriem citiem jautājumiem saistībā ar šīs direktīvas piemērošanu.

4. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [23] 3. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

5. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

12) Padomes Direktīva 96/75/EK (1996. gada 19. novembris) par fraktēšanas un cenu noteikšanas sistēmu valsts un starptautiskajos pārvadājumos pa iekšējiem ūdensceļiem Kopienā [24].

Direktīvas 8. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"8. pants

1. Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar Direktīvu 91/672/EEK (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [25] 3. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

13) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/23/EK (1997. gada 29. maijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz spiediena iekārtām [26].

Direktīvas 7. panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

"2. Komisijai palīdz Pastāvīgā komiteja (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

Komiteja izstrādā savu reglamentu.

3. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [27] 3. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.";

14) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/79/EK (1998. gada 27. oktobris) par medicīnas ierīcēm, ko lieto in vitro diagnostikā [28].

Direktīvas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"6. pants

Standartu un tehnisko noteikumu komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 98/34/EK 5. pantu (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [29] 3. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

15) Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums 283/1999/EK (1999. gada 25. janvāris), ar ko izveido vispārēju sistēmu Kopienas darbībām par labu patērētājiem [30].

Lēmuma 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"9. pants

1. Komiteja palīdz Komisijai noteikt kritērijus, saskaņā ar kuriem izvēlas 2. panta b) un c) punktā minētās darbības un projektus, kā arī izvēlēties minētās darbības un projektus.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [31] 3. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

3. Turklāt katra gada sākumā Komisija sniedz Komitejai informāciju par darbībām, ko finansē saskaņā ar 2. panta a) punktu.

4. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

16) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/5/EK (1999. gada 9. marts) par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu [32].

Direktīvas 13. pantu un 14. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

"13. pants

Komitejas izveide

1. Komisijai palīdz Telekomunikāciju atbilstības novērtēšanas un tirgus uzraudzības komiteja (TCAM) (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Komiteja pieņem savu reglamentu.

14. pants

Padomdevējas komitejas procedūra

1. Ar Komiteju konsultējas jautājumos, kas ietverti 5. pantā, 6. panta 2. punktā, 7. panta 4. punktā, 9. panta 4. punktā un VII pielikuma 5. daļā.

2. Komisija regulāri apspriežas ar Komiteju par uzraudzības uzdevumiem, kas ir saistīti ar šīs direktīvas piemērošanu un vajadzības gadījumā pamatnostādņu pieņemšanu par šo jautājumu.

3. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [33] 3. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

4. Komisija regulāri konsultējas ar telekomunikāciju tīklu nodrošinātājiem, patērētājiem un ražotājiem. Tā regulāri informē Komiteju par minēto konsultāciju rezultātu.";

17) Padomes Direktīva 1999/13/EK (1999. gada 11. marts) par gaistošu organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no organiskiem šķīdinātājiem noteiktos darbības veidos un iekārtās [34].

Direktīvas 13. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"13. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [35] 3. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

18) Padomes Lēmums 1999/382/EK (1999. gada 26. aprīlis), ar ko ievieš Kopienas profesionālās izglītības darbības programmas "Leonardo da Vinci" otro posmu [36].

Lēmuma 7. panta 5. un 6. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

"5. Komisijas pārstāvji konsultējas ar Komiteju par jebkuriem citiem jautājumiem, kas attiecas uz šīs programmas īstenošanu. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [37] 3. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

6. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

19) Padomes Direktīva 1999/32/EK (1999. gada 26. aprīlis), ar ko paredz sēra satura samazināšanu noteiktiem šķidrā kurināmā veidiem un ar ko groza Direktīvu 93/12/EEK [38].

Direktīvas 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"9. pants

Padomdevēja komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [39] 3. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu."

[1] OV L 399, 30.12.1989., 18. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/58/EK (OV L 236, 18.9.1996., 44. lpp.).

[2] OV L 207, 23.7.1998., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/79/EK (OV L 331, 7.12.1998., 1. lpp.).

[3] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[4] OV L 189, 20.7.1990., 17. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 93/68/EEK (OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.).

[5] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[6] OV L 185, 17.7.1990., 16. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[7] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[8] OV L 365, 31.12.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1637/2001 (OV L 222, 17.8.2001., 20. lpp.).

[9] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[10] OV L 240, 24.8.1992., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[11] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[12] OV L 169, 12.7.1993., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/104/EK (OV L 6, 10.1.2002., 50. lpp.).

[13] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[14] OV L 329, 30.12.1993., 63. lpp.

[15] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[16] OV L 100, 19.4.1994., 1. lpp.

[17] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[18] OV L 164, 30.6.1994., 15. lpp.

[19] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[20] OV L 213, 7.9.1995., 1. lpp.

[21] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[22] OV L 272, 25.10.1996., 36. lpp.

[23] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[24] OV L 304, 27.11.1996., 12. lpp.

[25] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[26] OV L 181, 9.7.1997., 1. lpp.

[27] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[28] OV L 331, 7.12.1998., 1. lpp.

[29] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[30] OV L 34, 9.2.1999., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2002/219/EK (OV L 72, 14.3.2002., 27. lpp.).

[31] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[32] OV L 91, 7.4.1999., 10. lpp.

[33] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[34] OV L 85, 23.3.1999., 1. lpp.

[35] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[36] OV L 146, 11.6.1999., 33. lpp.

[37] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[38] OV L 121, 11.5.1999., 13. lpp.

[39] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

VADĪBAS PROCEDŪRA

To dokumentu saraksts, uz kuriem attiecas vadības procedūra un kuri ir pielāgoti atbilstošiem Lēmuma 1999/469/EK noteikumiem saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem grozījumiem.

1) Padomes Regula (EEK) Nr. 571/88 (1988. gada 29. februāris) par Kopienas apsekojumu veikšanu attiecībā uz lauku saimniecību struktūru laikposmā no 1988. gada līdz 1997. gadam [1].

Regulas 15. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"15. pants

1. Komisijai palīdz Lauksaimniecības statistikas pastāvīgā komiteja (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [2] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir viens mēnesis.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

2) Padomes Direktīva 89/130/EEK, Euratom (1989. gada 13. februāris) par to, kā saskaņot nacionālā kopprodukta noteikšanu pēc tirgus cenām [3].

Direktīvas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"6. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [4] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

3) Padomes Regula (EEK) Nr. 1576/89 (1989. gada 29. maijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu un noformējumu [5].

Regulas 13. un 14. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

"13. pants

1. Ar šo izveido Alkoholisko dzērienu aprites komiteju, turpmāk tekstā – "Komiteja";.

2. Komiteja pieņem savu reglamentu.

14. pants

1. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [6] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir viens mēnesis.";

4) Padomes Regula (Euratom, EEK) Nr. 1588/90 (1990. gada 11. jūnijs) par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte [7].

Regulas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"7. pants

1. Ar šo izveido Statistikas datu konfidencialitātes nodrošināšanas komiteju, turpmāk tekstā – "Komiteja";.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [8] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

5) Padomes Regula (EEK) Nr. 3037/90 (1990. gada 9. oktobris) par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā [9].

Regulas 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"9. pants

1. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [10] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

2. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

6) Padomes Regula (EEK) Nr. 1601/91 (1991. gada 10. jūnijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par aromatizētu vīnu, aromatizētu vīna dzērienu un aromatizētu vīna produktu kokteiļu definīciju, aprakstu un noformējumu [11].

Regulas 12. un 13. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

"12. pants

1. Ar šo izveido šajā regulā minēto dzērienu aprites komiteju (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Komiteja pieņem savu reglamentu.

13. pants

Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [12] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir viens mēnesis.";

7) Padomes Regula (EEK) Nr. 3330/91 (1991. gada 7. novembris) par statistiku attiecībā uz preču tirdzniecību starp dalībvalstīm [13].

Regulas 30. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"30. pants

1. Komisijai palīdz Statistikas komiteja par preču tirdzniecību starp dalībvalstīm, turpmāk tekstā – "Komiteja";.

2. Noteikumus, kas nepieciešami šīs regulas īstenošanai, pieņem saskaņā ar 3. punktā noteikto procedūru.

3. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [14] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir viens mēnesis.";

8) Padomes Regula (EEK) Nr. 3924/91 (1991. gada 19. decembris) par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi [15].

Regulas 9. un 10. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

"9. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, turpmāk tekstā – "Komiteja";.

2. Procedūras šīs regulas īstenošanai, ieskaitot pasākumus attiecībā uz datu vākšanas un iegūto datu apstrādes pielāgošanu tehnikas attīstībai, Komisija izstrādā saskaņā ar 10. pantā noteikto procedūru.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

10. pants

Procedūra

Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [16] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.";

9) Padomes Direktīva 91/692/EEK (1991. gada 23. decembris), ar ko standartizē un racionalizē ziņojumus par to, kā īsteno dažas direktīvas, kas attiecas uz vidi [17].

Direktīvas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"6. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [18] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir viens mēnesis.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

10) Padomes Direktīva 92/51/EEK (1992. gada 18. jūnijs) par otro vispārējo sistēmu profesionālās izglītības un mācību atzīšanai, lai papildinātu Direktīvu 89/48/EEK [19].

Direktīvas 15. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"15. pants

1. Izglītības un apmācības kursu sarakstus, kas pievienoti C un D pielikumā, var grozīt pēc jebkuras ieinteresētās dalībvalsts pamatota lūguma, ko iesniedz Komisijai. Lūgumam pievieno visu atbilstošo informāciju un jo īpaši dalībvalsts attiecīgās tiesību normas. Dalībvalsts, kas iesniedz lūgumu, par to informē arī pārējās dalībvalstis.

2. Komisija pārbauda atbilstošo izglītības un apmācību kursu, kā arī kursus, kas vajadzīgi pārējās dalībvalstīs. Jo īpaši tā pārbauda, vai izglītības dokuments, ko iegūst pēc attiecīgo kursu pabeigšanas, apliecina tā turētāja:

- profesionālās izglītības vai apmācību līmeni, kas atbilst 1. panta a) punkta pirmās daļas otrā ievilkuma i) punktā minētajam pēcvidusskolas kursam,

- līdzvērtīgu atbildības un darbības līmeni.

3. Komisijai palīdz komiteja.

Komiteja pieņem savu reglamentu.

4. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [20] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir divi mēneši.

5. Komisija lēmumu dara zināmu attiecīgajai dalībvalstij un vajadzības gadījumā grozīto sarakstu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6. Grozījumus, kas izdarīti izglītības un apmācību kursu sarakstos, kuri ietverti C un D pielikumos, pamatojoties uz iepriekš izklāstīto procedūru, piemēro nekavējoties dienā, ko nosaka Komisija.";

11) Padomes Direktīva 92/109/EEK (1992. gada 14. decembris) par dažu tādu vielu izgatavošanu un laišanu tirgū, kuras izmanto narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai [21].

Direktīvas 10. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"10. pants

1. Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3677/90 10. pantu (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

Komiteja izskata jebkuru jautājumu, kas attiecas uz šīs direktīvas piemērošanu.

Komiteja pieņem savu reglamentu.

2. Ja atsaucas uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK [22] 4. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Šā panta 2. punktā noteikto procedūru īpaši ievēro:

a) nosakot, vajadzības gadījumā, noteikumus, kas attiecas uz tādu maisījumu un preparātu sagatavošanu, kas ir iekļauti I pielikuma 2. kategorijā saskaņā ar 2. pantu;

b) grozot šīs direktīvas pielikumus gadījumos, ja groza Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pielikumā ietvertās tabulas;

c) grozot II pielikumā norādītos sliekšņus.";

12) Padomes Regula (EEK) Nr. 696/93 (1993. gada 15. marts) par statistikas vienībām ražošanas sistēmas novērošanai un analīzei Kopienā [23].

Regulas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"7. pants

1. Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, turpmāk tekstā – "Komiteja";.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [24] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

13) Padomes Direktīva 93/15/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par noteikumu saskaņošanu attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu laišanu tirgū un pārraudzību [25].

Direktīvas 13. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"13. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

Komiteja izskata jebkuru jautājumu, kas attiecas uz šīs direktīvas piemērošanu.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [26] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

4. Otrajā punktā noteikto procedūru ievēro jo īpaši, lai ņemtu vērā jebkurus turpmākus Apvienoto Nāciju Organizācijas rekomendāciju grozījumus.";

14) Padomes Direktīva 93/16/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par pasākumiem, lai veicinātu ārstu brīvu pārvietošanos un viņu diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu [27].

Direktīvas 44.a panta 3. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

"3. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [28] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir divi mēneši.

4. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

15) Padomes Regula (EEK) Nr. 2186/93 (1993. gada 22. jūlijs) par statistikas komercreģistru izveidošanas koordinēšanu Kopienā [29].

Regulas 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"9. pants

Procedūra

1. Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, turpmāk tekstā – "Komiteja";.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [30] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

16) Padomes Regula (EEK) Nr. 3696/93 (1993. gada 29. oktobris) par statistisko preču klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm (CPA) Eiropas Ekonomikas kopienā [31].

Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"6. pants

1. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [32] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

2. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

17) Padomes Regula (EK) Nr. 1172/95 (1995. gada 22. maijs) par statistiku, kas attiecas uz Kopienas un tās dalībvalstu preču tirdzniecību ar valstīm, kas nav Kopienas dalībvalstis [33].

Regulas 21. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"21. pants

1. Pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu šo regulu, pieņem saskaņā ar 2. pantā noteikto procedūru.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [34] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir viens mēnesis.";

18) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti [35].

Direktīvas 31. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"31. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [36] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

19) Padomes Direktīva 95/57/EK (1995. gada 23. novembris) par statistikas datu vākšanu tūrisma nozarē [37].

Direktīvas 12. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"12. pants

1. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [38] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

2. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

20) Padomes Direktīva 95/64/EK (1995. gada 8. decembris) par statistikas pārskatiem attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru [39].

Direktīvas 13. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"13. pants

1. Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, turpmāk tekstā – "Komiteja";.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [40] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

21) Padomes Direktīva 96/50/EK (1996. gada 23. jūlijs) par to nosacījumu saskaņošanu, ar kuriem dažādās valstīs piešķir kuģu vadīšanas apliecību kravu un pasažieru pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem Kopienā [41].

Direktīvas 12. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"12. pants

1. Vienpadsmito pantu Komisijai palīdz piemērot komiteja, kas izveidota ar Direktīvas 91/672/EEK 7. pantu (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [42] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir viens mēnesis.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

22) Komisijas Regula (EK) Nr. 788/96 (1996. gada 22. aprīlis) par to, kā dalībvalstis iesniedz statistiku par akvakultūras produkciju [43].

Regulas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"7. pants

1. Komisijai palīdz Lauksaimniecības statistikas pastāvīgā komiteja (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [44] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir divi mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

23) Padomes Regula (EK) Nr. 1257/96 (1996. gada 20. jūnijs) par humāno palīdzību [45].

Regulas 17. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"3. Ja ir atsauce uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK [46] 4. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir viens mēnesis.";

24) Padomes Regula (EK) Nr. 1292/96 (1996. gada 27. jūnijs) par pārtikas atbalsta politiku un pārtikas atbalsta pārvaldību, un īpašām darbībām nodrošinātības ar pārtiku atbalstīšanai [47].

Regulas 27. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"27. pants

Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [48] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir divi mēneši.";

25) Padomes Regula (EK) Nr. 322/97 (1997. gada 17. februāris) par Kopienas statistiku [49].

Regulas 20. panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

"2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [50] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

26) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/8/EK (1998. gada 16. februāris) par biocīdo produktu laišanu tirgū [51].

Direktīvas 28. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

"1. Komisijai palīdz Pastāvīgā biocīdu produktu komiteja (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

Pastāvīgā komiteja pieņem savu reglamentu.

2. Jautājumiem, kas iesniegti Pastāvīgajā komitejā saskaņā ar 4. pantu, 11. panta 3. punktu, 15. pantu, 17. pantu, 18. pantu, 19. pantu, 27. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 29. pantu un 33. pantu, un īpašu datu vākšanai pēc V pielikumā minētā saimnieciskās nozares veida, kas izriet no IIIA un IIIB pielikuma un vajadzības gadījumā no IVA un IVB pielikuma, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [52] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.";

27) Padomes Regula (EK) Nr. 1172/98 (1998. gada 25. maijs) par statistikas pārskatiem attiecībā uz autopārvadājumiem [53].

Regulas 10. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"10. pants

1. Komisijai palīdz Statistikas programmas komiteja (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [54] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

28) Padomes Regula (EK) Nr. 1658/98 (1998. gada 17. jūlijs) par līdzfinansējuma darbībām, ko kopā ar Eiropas nevalstiskajām organizācijām (NVO) veic jomās, kurās ir ieinteresētas jaunattīstības valstis [55].

a) Regulas 8. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"8. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [56] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir viens mēnesis.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

b) regulas 9. un 10. pantu svītro, bet atsauces uz minētajiem pantiem uzskata par atsaucēm uz 8. pantu;

29) Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti [57].

Direktīvas 12. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"12. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [58] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

30) Padomes Regula (EK) Nr. 2836/98 (1998. gada 22. decembris) par dzimumu līdztiesības jautājumu iekļaušanu sadarbībā attīstības jomā [59].

Regulas 8. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"8. pants

1. Komisijai palīdz ģeogrāfiska komiteja, kas atbild par attīstību (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [60] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir viens mēnesis.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

31) Padomes Lēmums 1999/382/EK (1999. gada 26. aprīlis), ar ko ievieš Kopienas profesionālās izglītības darbības programmas "Leonardo da Vinci" otro posmu [61].

Lēmuma 7. panta 1. un 3. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

"1. Komisijai palīdz komiteja.

3. Attiecībā uz 2. punktā minētajiem punktiem piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir divi mēneši.";

32) Padomes Lēmums 1999/297/EK (1999. gada 26. aprīlis), ar ko izveido Kopienas statistikas informācijas infrastruktūru par audiovizuālās nozares un ar to saistīto nozaru rūpniecību un tirgiem [62].

Lēmuma 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"4. pants

1. Komisijai palīdz Statistikas programmas komiteja (turpmāk tekstā – "Komiteja").

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [63] 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu."

[1] OV L 56, 2.3.1988., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 143/2002 (OV L 24, 26.1.2002., 16. lpp.).

[2] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[3] OV L 49, 21.2.1989., 26. lpp.

[4] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[5] OV L 160, 12.6.1989., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 3378/94 (OV L 366, 31.12.1994., 1. lpp.).

[6] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[7] OV L 151, 15.6.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 322/97 (OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp.).

[8] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[9] OV L 293, 24.10.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 29/2002 (OV L 6, 10.1.2002., 3. lpp.).

[10] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[11] OV L 149, 14.6.1991., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2061/96 (OV L 277, 30.10.1996., 1. lpp.).

[12] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[13] OV L 316, 16.11.1991., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1624/2000 (OV L 187, 26.7.2000., 1. lpp.).

[14] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.)

[15] OV L 374, 31.12.1991., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[16] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[17] OV L 377, 31.12.1991., 48. lpp.

[18] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[19] OV L 209, 24.7.1992., 25. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/19/EK (OV L 206, 31.7.2001., 1. lpp.).

[20] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[21] OV L 370, 19.12.1992., 76. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2001/8/EK (OV L 39, 9.2.2001., 31. lpp.).

[22] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[23] OV L 76, 30.3.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[24] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[25] OV L 121, 15.5.1993., 20. lpp.

[26] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[27] OV L 165, 7.7.1993., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2001/19/EK.

[28] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[29] OV L 196, 5.8.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[30] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[31] OV L 342, 31.12.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 204/2002 (OV L 36, 6.2.2002., 1. lpp.).

[32] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[33] OV L 118, 25.5.1995., 10. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 374/98 (OV L 48, 19.2.1999., 6. lpp.).

[34] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[35] OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

[36] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[37] OV L 291, 6.12.1995., 32. lpp.

[38] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[39] OV L 320, 30.12.1995., 25. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2000/363/EK (OV L 132, 5.6.2000., 1. lpp.).

[40] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[41] OV L 235, 17.9.1996., 31. lpp.

[42] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[43] OV L 108, 1.5.1996., 1. lpp.

[44] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[45] OV L 163, 2.7.1996., 1. lpp.

[46] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[47] OV L 166, 5.7.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1726/2001 (OV L 234, 1.9.2001., 10. lpp.).

[48] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.)

[49] OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp.

[50] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[51] OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

[52] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[53] OV L 163, 6.6.1998., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2691/1999 (OV L 326, 18.12.1999., 39. lpp.).

[54] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[55] OV L 213, 30.7.1998., 1. lpp.

[56] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[57] OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp.

[58] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[59] OV L 354, 30.12.1998., 5. lpp.

[60] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[61] OV L 146, 11.6.1999., 33. lpp.

[62] OV L 117, 5.5.1999., 39. lpp.

[63] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

REGULATĪVĀ PROCEDŪRA

To dokumentu saraksts, kam piemēro regulatīvo procedūru un ko pielāgo atbilstīgajiem Lēmuma 1999/468/EK noteikumiem saskaņā ar turpmāk minētajiem grozījumiem:

1) Padomes Direktīva 75/442/EEK (1975. gada 15. jūlijs) par atkritumiem [1].

Direktīvas 18. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"18. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [2] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

2) Padomes Pirmā direktīva 79/267/EEK (1979. gada 5. marts) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz uzņēmējdarbības sākšanu un veikšanu tiešajā dzīvības apdrošināšanā [3].

Direktīvas 32.b panta 6. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"6. Komisijai palīdz komiteja.

Ja ir atsauce uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

Komiteja pieņem savu reglamentu.";

3) Padomes Regula (EEK) Nr. 357/79 (1979. gada 5. februāris) par statistikas pārskatiem attiecībā uz vīnogulāju stādījumiem [5].

Regulas 8. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"8. pants

1. Komisijai palīdz Lauksaimniecības statistikas pastāvīgā komiteja (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

4) Padomes Direktīva 80/777/EEK (1980. gada 15. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dabīgo minerālūdeņu izmantošanu un tirdzniecību [7].

Direktīvas 12. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"12. pants

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 [8] 58. pantu (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [9] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

5) Padomes Direktīva 82/471/EEK (1982. gada 30. jūnijs) par dažiem produktiem, ko izmanto dzīvnieku barībā [10].

Direktīvas 13. un 14. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

"13. pants

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 [*] OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. 58. pantu (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [**] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

14. pants

Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā minētais termiņš ir 15 dienas.";

6) Padomes Direktīva 85/591/EEK (1985. gada 20. decembris) par Kopienas metožu ieviešanu attiecībā uz paraugu ņemšanu un analīzi cilvēku uzturā lietojamo pārtikas produktu kontrolei [13].

Direktīvas 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"4. pants

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 [14] 58. pantu (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [15] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

7) Padomes Regula (EEK) Nr. 3821/85 (1985. gada 20. decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā [16].

Regulas 18. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"18. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

8) Padomes Direktīva 88/320/EEK (1988. gada 9. jūnijs) par labas laboratoriju prakses (LLP) pārbaudi un apstiprināšanu [18].

Direktīvas 8. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"8. pants

1. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

2. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

9) Padomes Direktīva 88/344/EEK (1988. gada 13. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdinātājiem, ko izmanto pārtikas produktu un pārtikas sastāvdaļu ražošanā [20].

Direktīvas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"6. pants

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 [21] 58. pantu (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [22] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

10) Padomes Direktīva 88/388/EEK (1988. gada 22. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aromatizētājiem, ko izmanto pārtikā un izejmateriālos to ražošanai [23].

Direktīvas 10. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"10. pants

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 [*] OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. 58. pantu (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [**] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.) 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

11) Padomes Direktīva 89/106/EEK (1988. gada 21. decembris) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem [26].

Direktīvas 20. panta 3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

"3. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

4. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

12) Padomes Direktīva 89/107/EEK (1988. gada 21. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas piedevām, ko atļauts izmantot cilvēku uzturā [28].

Direktīvas 11. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"11. pants

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 [29] 58. pantu (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [30] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

13) Padomes Direktīva 89/108/EEK (1988. gada 21. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz cilvēku patēriņam paredzētiem ātri sasaldētiem pārtikas produktiem [31].

Direktīvas 12. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"12. pants

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 [*] OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. 58. pantu (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [**] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

14) Padomes Direktīva 89/109/EEK (1988. gada 21. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem [34].

Direktīvas 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"9. pants

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 [*] OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. 58. pantu (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [**] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

15) Padomes Direktīva 89/398/EEK (1989. gada 3. maijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz īpašas diētas pārtikas produktiem [37].

Direktīvas 13. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"13. pants

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 [38] 58. pantu (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [39] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

16) Padomes Regula (EEK) Nr. 1576/89 (1989. gada 29. maijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu un noformējumu [40].

Regulas 15. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"15. pants

Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.";

17) Padomes Direktīva 89/391/EEK (1989. gada 12. jūnijs) par pasākumu ieviešanu, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā [41].

Direktīvas 17. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"17. pants

1. Tikai tehniskai atsevišķo direktīvu pielāgošanai, kas paredzēta 16. panta 1. punktā, lai ņemtu vērā:

- direktīvas, kas pieņemtas tehniskas saskaņošanas un standartizācijas jomā, un/vai

- tehnikas attīstību, izmaiņas starptautiskajos noteikumos vai specifikācijās un jaunatklājumus,

Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

18) Padomes Regula (EEK) Nr. 837/90 (1990. gada 26. marts) par statistikas informāciju, kas dalībvalstīm jāiesniedz attiecībā uz graudaugu ražošanu [43].

Regulas 11. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"11. pants

1. Komisijai palīdz Lauksaimniecības statistikas pastāvīgā komiteja (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [44] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

19) Padomes Direktīva 90/219/EEK (1990. gada 23. aprīlis) par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu [45].

Direktīvas 21. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"21. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

20) Padomes Direktīva 90/496/EEK (1990. gada 24. septembris) par pārtikas produktu uzturvielu marķējumu [47].

Direktīvas 10. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"10. pants

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 [*] OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. 58. pantu (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [**] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

21) Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu [50].

Direktīvas 18. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"18. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [51] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

22) Padomes Regula (EEK) Nr. 1382/91 (1991. gada 21. maijs) par datu sniegšanu attiecībā uz dalībvalstīs krastā izkrautajiem zvejniecības produktiem [52].

Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"6. pants

1. Komisijai palīdz Lauksaimniecības statistikas pastāvīgā komiteja (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

23) Padomes Regula (EEK) Nr. 1601/91 (1991. gada 10. jūnijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par aromatizētu vīnu, aromatizētu vīna dzērienu un aromatizētu vīna produktu kokteiļu definīciju, aprakstu un noformējumu [54].

Regulas 14. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"14. pants

Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.";

24) Padomes Direktīva 91/439/EEK (1991. gada 29. jūlijs) par vadītāju apliecībām [56].

Direktīvas 7.b pantu aizstāj ar šādu pantu:

"7.b pants

1. Komisijai palīdz Vadītāju apliecību komiteja (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [57] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

25) Padomes Direktīva 91/676/EEK (1991. gada 12. decembris) attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti [58].

Direktīvas 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"9. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

26) Padomes Direktīva 91/672/EEK (1991. gada 16. decembris) par savstarpēju atzīšanu attiecībā uz valstu izdotām kuģu vadīšanas apliecībām kravu un pasažieru pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem [60].

Direktīvas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"7. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

27) Padomes Direktīva (1991. gada 19. decembris), ar ko izveido Apdrošināšanas komiteju [62].

Direktīvas 1. un 2. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

"1. pants

Komisijai palīdz Apdrošināšanas komiteja, turpmāk – "Komiteja";.

2. pants

1. Kad Padome tiesību aktos, ko tā pieņem tiešās nedzīvības apdrošināšanas un tiešās dzīvības apdrošināšanas jomā, piešķir Komisijai tās pieņemto noteikumu izpildes pilnvaras, piemēro 2. punktā izklāstīto procedūru.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [63] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

28) Padomes Regula (EEK) Nr. 3925/91 (1991. gada 19. decembris) par kontroles un formalitāšu atcelšanu personu rokas bagāžai un reģistrētajai bagāžai Kopienas iekšējos lidojumos un personu bagāžai Kopienas iekšējos jūras braucienos [64].

a) Regulas 6. panta 2. punktu svītro;

b) regulas 8. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"8. pants

1. Noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu šo regulu, pieņem saskaņā ar 2. punktā izklāstīto procedūru.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

29) Padomes Direktīva 92/29/EEK (1992. gada 31. marts) par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām medicīniskās palīdzības uzlabošanai uz kuģiem [66].

Direktīvas 8. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"8. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja, lai nodrošinātu šīs direktīvas pielikumu tehnisku pielāgošanu, ņemot vērā tehnikas attīstību, izmaiņas starptautiskos noteikumos vai specifikācijās, un jaunatklājumus šajā jomā.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [67] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

30) Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu un savvaļas augu un dzīvnieku aizsardzību [68].

Direktīvas 20. un 21. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

"20. pants

Komisijai palīdz komiteja.

21. pants

1. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

2. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

31) Padomes Direktīva 92/59/EEK (1992. gada 29. jūnijs) par produktu vispārējo nekaitīgumu [70].

Direktīvas 11. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"11. pants

1. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā minētais termiņš ir 15 dienas.

2. Komiteja pieņem savu reglamentu.

3. Neviens pasākums, kas pieņemts saskaņā ar šo procedūru, nav spēkā ilgāk kā trīs mēnešus. Minēto laika posmu var pagarināt saskaņā ar to pašu procedūru.

4. Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai ne ilgāk kā 10 dienās izpildītu lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar šo procedūru.

5. Dalībvalstu kompetentās iestādes, kas atbild par to pasākumu veikšanu, kas pieņemti saskaņā ar 1. pantā minēto procedūru, viena mēneša laikā ieinteresētajām pusēm dod iespēju paust viedokli un attiecīgi informē par to Komisiju.";

32) Padomes Direktīva 92/75/EEK (1992. gada 22. septembris) par sadzīves tehnikas enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm [72].

Direktīvas 10. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"10. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [73] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

33) Padomes Lēmums 92/578/EEK (1992. gada 30. novembris), ar ko noslēdz Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par preču pārvadājumiem pa autoceļiem un dzelzceļu [74].

Lēmuma 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"4. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir četras nedēļas.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

34) Padomes Regula (EEK) Nr. 315/93 (1993. gada 8. februāris), ar ko nosaka Kopienas procedūras attiecībā uz piesārņotājiem pārtikā [76].

Regulas 8. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"8. pants

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 [*] OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. 58. pantu (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [**] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

35) Padomes Direktīva 93/5/EK (1993. gada 25. februāris) par atbalstu Komisijai un dalībvalstu sadarbību pārtikas jautājumu zinātniskā izpētē [79].

Direktīvas 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"5. pants

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 [80] 58. pantu (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [81] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

36) Padomes Regula (EEK) Nr. 793/93 (1993. gada 23. marts) par esošo vielu riska faktoru novērtējumu un kontroli [82].

Regulas 15. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"15. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir divi mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

37) Padomes Regula Nr. 959/93 (1993. gada 5. aprīlis) par statistikas informāciju, kas dalībvalstīm jāiesniedz attiecībā uz augkopības produktiem, kas nav graudaugu produkti [84].

Regulas 12. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"12. pants

1. Komisijai palīdz Lauksaimniecības statistikas pastāvīgā komiteja (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

38) Padomes Direktīva 93/23/EEK (1993. gada 1. jūnijs) par statistikas pārskatiem attiecībā uz cūku ražošanu [86].

Direktīvas 17. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"17. pants

1. Komisijai palīdz Lauksaimniecības statistikas pastāvīgā komiteja (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [87] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

39) Padomes Direktīva 93/24/EEK (1993. gada 1. jūnijs) par statistikas pārskatiem attiecībā uz liellopu ražošanu [88].

Direktīvas 17. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"17. pants

1. Komisijai palīdz Lauksaimniecības statistikas pastāvīgā komiteja (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

40) Padomes Direktīva 93/25/EEK (1993. gada 1. jūnijs) par statistikas pārskatiem attiecībā uz aitu un kazu populāciju [90].

Direktīvas 20. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"20. pants

1. Komisijai palīdz Lauksaimniecības statistikas pastāvīgā komiteja (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

41) Padomes Direktīva 93/42/EEK (1993. gada 14. jūnijs) par medicīnas ierīcēm [92].

Direktīvas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"7. pants

1. Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 90/385/EEK 6. panta 2. punktu, turpmāk tekstā – "Komiteja";.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [93] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

4. Komiteja var izskatīt visus jautājumus, kas saistīti ar šīs direktīvas īstenošanu.";

42) Padomes Direktīva 93/43/EEK (1993. gada 14. jūnijs) par pārtikas produktu higiēnu [94].

Direktīvas 14. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"14. pants

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 [*] OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. 58. pantu (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [**] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

43) Padomes Lēmums 93/389/EEK (1993. gada 24. jūnijs) par Kopienas monitoringa mehānismu attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijām [97].

Lēmuma 8. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"8. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

44) Padomes Regula (EEK) Nr. 2018/93 (1993. gada 30. jūnijs) par to, kā dalībvalstis, kas zvejo Ziemeļrietumu Atlantijā, iesniedz statistikas datus par nozveju un zvejas intensitāti [99].

Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"6. pants

1. Komisijai palīdz Lauksaimniecības statistikas pastāvīgā komiteja (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [100] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

45) Padomes Direktīva 93/65/EEK (1993. gada 19. jūlijs) par saderīgu tehnisko specifikāciju noteikšanu un lietošanu gaisa satiksmes vadības iekārtu un sistēmu iegādei [101].

Direktīvas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"6. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

46) Padomes Direktīva 93/77/EEK (1993. gada 21. septembris) par augļu sulām un dažiem līdzīgiem produktiem [103].

Direktīvas 15. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"15. pants

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 [*] OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. 58. pantu (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [**] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

47) Padomes Direktīva 93/99/EEK (1993. gada 29. oktobris) par papildu pasākumiem attiecībā uz pārtikas produktu oficiālo pārbaudi [106].

Direktīvas 8. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"8. pants

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 [107] 58. pantu (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [108] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

48) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/35/EK (1994. gada 30. jūnijs) par saldinātājiem, kurus lieto pārtikas produktos [109].

Direktīvas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"7. pants

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 [*] OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. 58. pantu (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [**] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

49) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/36/EK (1994. gada 30. jūnijs) par krāsvielām, kuras lieto pārtikas produktos [112].

Direktīvas 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"5. pants

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 [113] 58. pantu (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [114] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

50) Padomes Regula (EK) Nr. 1734/94 (1994. gada 11. jūlijs) par finansiālo un tehnisko sadarbību ar Rietumkrastu un Gazas sektoru [115].

Regulas 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"5. pants

1. Komisijai palīdz MED komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1488/96 [*] OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. 11. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [**] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

51) Padomes Regula (EK) Nr. 2978/94 (1994. gada 21. novembris), ar ko īsteno SJO Rezolūciju A.747 (18) par balasta tilpņu tilpības noteikšanu naftas tankkuģiem ar izolētā balasta tilpnēm [118].

Regulas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"7. pants

1. Komisijai palīdz komiteja. Komiteja tiekas pēc Komisijas pieprasījuma, kad vien tas ir nepieciešams, lai īstenotu šo regulu.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

52) Padomes Direktīva 94/67/EK (1994. gada 16. decembris) par bīstamo atkritumu sadedzināšanu [120].

Direktīvas 16. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"16. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

53) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/62/EK (1994. gada 20. decembris) par iepakojumu un izlietoto iepakojumu [].

Direktīvas 21. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"21. pants

Komitejas procedūra

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

54) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/63/EK (1994. gada 20. decembris) par kontroli attiecībā uz gaistošu organisko savienojumu (GOS) emisiju, ko rada benzīna glabāšana un nosūtīšana no termināliem uz degvielas uzpildes stacijām [].

Direktīvas 8. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"8. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

55) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva Nr. 95/2/EK (1995. gada 20. februāris) par pārtikas piedevām, kas nav krāsvielas vai saldinātāji [].

Direktīvas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"6. pants

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 [] 58. pantu (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

56) Padomes Regula (EK) 2494/95 (1995. gada 23. oktobris) par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem [].

Regulas 14. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"14. pants

Procedūra

1. Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

57) Padomes Regula (EEK) Nr. 2597/95 (1995. gada 23. oktobris) par to, kā dalībvalstis, kas zvejo apgabalos ārpus Ziemeļatlantijas, iesniedz nominālās nozvejas statistiku [].

Regulas 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"5. pants

1. Komisijai palīdz Lauksaimniecības statistikas pastāvīgā komiteja (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

58) Padomes Direktīva 96/16/EK (1996. gada 19. marts) par statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz pienu un piena produktiem [].

Direktīvas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"7. pants

1. Komisijai palīdz Lauksaimniecības statistikas pastāvīgā komiteja (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

59) Padomes Regula (EK) Nr. 1257/96 (1996. gada 20. jūnijs) par humāno palīdzību [].

Regulas 17. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

"1. Komisijai palīdz komiteja.

Komiteja pieņem savu reglamentu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir viens mēnesis.";

60) Padomes Direktīva 96/48/EK (1996. gada 23. jūlijs) par Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību [].

Direktīvas 21. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"21. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

4. Komiteja var izskatīt visus jautājumus par Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpējo izmantojamību.

5. Vajadzības gadījumā Komiteja var izveidot darba grupas, kas palīdzētu veikt tās uzdevumus, jo īpaši, lai koordinētu pilnvarotās iestādes.

6. Komiteju izveido, tiklīdz stājas spēkā šī direktīva.";

61) Padomes Direktīva 96/61/EK (1996. gada 24. septembris) par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli [].

Direktīvas 19. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"19. pants

Komitejas procedūra

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

62) Padomes Direktīva 96/62/EK (1996. gada 27. septembris) par apkārtējā gaisa kvalitātes novērtēšanu un pārvaldību [].

Direktīvas 12. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"12. pants

Komiteja un tās funkcijas

1. Grozījumus, kas nepieciešami, lai zinātnes un tehnikas attīstībai pielāgotu 4. panta 2. punktā minētos kritērijus un metodes, kā arī sīki izstrādātu kārtību 11. pantā paredzētās informācijas pārsūtīšanai, un citus uzdevumus, kas precizēti 4. panta 3. punktā, pieņem saskaņā ar šā panta 2. punktā noteikto procedūru. Šādi grozījumi nedrīkst ne tieši, ne netieši radīt robežvērtību vai trauksmes robežlielums izmaiņas.

2. Komisijai palīdz komiteja.

3. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

4. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

63) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2232/96 (1996. gada 28. oktobris), ar ko nosaka Kopienas procedūru attiecībā uz garšvielām, kuras lieto vai kuras paredzētas lietošanai pārtikas produktu sastāvā vai to dekorēšanai [].

a) Regulas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"7. pants

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 [] 58. pantu (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

b) regulas 8. pantu atceļ;

64) Padomes Regula (EK) Nr. 2258/96 (1996. gada 22. novembris) par rehabilitācijas un atjaunošanas darbībām jaunattīstības valstīs [].

Regulas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"7. pants

1. Komisijai palīdz atbilstoša ģeogrāfiska komiteja, turpmāk tekstā – "Komiteja";.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir viens mēnesis.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

65) Padomes Direktīva 96/82/EK (1996. gada 9. decembris) par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas [].

Direktīvas 22. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"22. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

66) Padomes Regula (EK) Nr. 338/97 (1996. gada 9. decembris) par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību [].

Regulas 18. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"18. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši. Saistībā ar Komitejas uzdevumiem, kas izklāstīti 19. pantā no 1. līdz 2. punktam, ja trīs mēnešu laikā pēc jautājumu paziņošanas Padomei, tā nav rīkojusies, ieteiktos pasākumus pieņem Komisija.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

67) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 96/73/EK (1996. gada 16. decembris) par dažām metodēm divkāršo tekstilšķiedru maisījumu kvantitatīvai analīzei [].

Direktīvas 5. un 6. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

"5. pants

1. Komisijai palīdz Tekstilpreču nosaukumu un marķēšanas direktīvu komiteja, turpmāk tekstā – "Komiteja";.

2. II pielikumā minēto kvantitatīvās analīzes metožu pielāgojumus tehnikas attīstībai veic saskaņā ar 6. pantā noteikto procedūru.

6. pants

1. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

2. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

68) Padomes Direktīva 96/96/EK (1996. gada 20. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm [].

Direktīvas 8. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"8. pants

1. Komisijai palīdz Direktīvas par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm pielāgošanas tehnikas attīstībai komiteja, turpmāk tekstā – "Komiteja";.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

69) Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 58/97 (1996. gada 20. decembris) par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku [].

Regulas 13. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"13. pants

1. Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, turpmāk tekstā – "Komiteja";.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

70) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 258/97 (1997. gada 27. janvāris), kas attiecas uz jauniem pārtikas produktiem un jaunām pārtikas produktu sastāvdaļām [].

Regulas 13. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"13. pants

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 [*] OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. 58. pantu (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [**] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

71) Padomes Regula (EK) Nr. 322/97 (1997. gada 17. februāris) par Kopienas statistiku [].

Regulas 19. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"19. pants

1. Gadījumā, kas minēts 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā, Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja, turpmāk tekstā – "Komiteja";.

2. Tādā gadījumā piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

72) Padomes Regula (EK) Nr. 550/97 (1997. gada 24. marts) par darbībām jaunattīstības valstīs saistībā ar HIV/AIDS [].

Regulas 8. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"8. pants

1. Komisijai palīdz atbilstoša ģeogrāfiska komiteja, kas atbild par attīstību, turpmāk – "Komiteja";.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

73) Padomes Regula (EK) Nr. 1484/97 (1997. gada 22. jūlijs) par atbalstu saistībā ar iedzīvotāju politiku un programmām jaunattīstības valstīs [].

Regulas 11. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"11. pants

1. Komisijai palīdz komiteja, kas atbild par attīstību, turpmāk tekstā – "Komiteja";.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

4. Vienu reizi gadā kopējā komiteju sanāksmē saskaņā ar 1. punktu notiek viedokļu apmaiņa, pamatojoties uz Komisijas pārstāvja uzstāšanos par vispārējām pamatnostādnēm darbībām, kas jāveic nākamajā gadā.";

74) Padomes Regula (EK) Nr. 2046/97 (1997. gada 13. oktobris) par ziemeļu–dienvidu sadarbību kampaņā pret narkotikām un narkomāniju [].

Regulas 10. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"10. pants

1. Komisijai palīdz ģeogrāfiska komiteja, kas ir kompetenta attīstības jautājumos.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

4. Vienu reizi gadā kopējā komiteju sanāksmē saskaņā ar 1. punktu notiek viedokļu apmaiņa, pamatojoties uz Komisijas pārstāvja uzstāšanos par vispārējām pamatnostādnēm darbībām, kas jāveic nākamajā gadā.";

75) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/67/EK (1997. gada 15. decembris) par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai [].

Direktīvas 21. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"21. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

76) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/8/EK (1998. gada 16. februāris) par biocīdo produktu laišanu tirgū [].

Direktīvas 28. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"3. Jautājumiem, ko iesniedz Pastāvīgajai komitejai saskaņā ar 10. pantu, 11. panta 4. punktu, 16. pantu, 27. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 2. punktu un 32. pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.";

77) Padomes Regula (EK) Nr. 448/98 (1998. gada 16. februāris), ar ko papildina un groza Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumu (FISIM) iedalīšanu Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmā (EKS) [].

Regulas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"7. pants

1. Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

78) Padomes Regula (EK) Nr. 1165/98 (1998. gada 19. maijs) par īstermiņa statistiku [].

Regulas 18. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"18. pants

1. Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [] 5. un 7. panta, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

79) Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 2119/98/EK (1998. gada 24. septembris) par epidemioloģiskās uzraudzības un infekcijas slimību kontroles tīkla izveidošanu Kopienā [].

Lēmuma 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"7. pants

1. Lai īstenotu šo lēmumu, Komisijai palīdz komiteja.

2. Piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

80) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/70/EK (1998. gada 13. oktobris), kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK [].

Direktīvas 11. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"11. pants

Komitejas procedūra

1. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

2. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

81) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/79/EK (1998. gada 27. oktobris) par medicīnas ierīcēm, ko lieto in vitro diagnostikā [].

Direktīvas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"7. pants

1. Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 90/385/EEK 6. panta 2. punktu.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

4. Komiteja, kas minēta 1. punktā, var izskatīt jebkurus jautājumus, kas saistīti ar šīs direktīvas īstenošanu.";

82) Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 276/1999/EK (1999. gada 25. janvāris), ar ko pieņem Kopienas vairākgadu rīcības plānu attiecībā uz interneta tīkla drošākas izmantošanas veicināšanu, apkarojot prettiesiska un kaitīga satura izplatīšanu globālajos tīklos [].

Lēmuma 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"5. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

83) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/2/EK (1999. gada 22. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtiku un pārtikas sastāvdaļām, kas ir apstrādātas ar jonizējošo radiāciju [].

Direktīvas 12. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"12. pants

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 [*] OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. 58. pantu, turpmāk tekstā – "Komiteja";.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [**] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

84) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/4/EK (1999. gada 22. februāris), kas attiecas uz kafijas ekstraktiem un cigoriņu ekstraktiem [].

Direktīvas 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"5. pants

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 [] 58. pantu, turpmāk tekstā – "Komiteja";.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

85) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/5/EK (1999. gada 9. marts) par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu [].

Direktīvas 15. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"15. pants

Regulatīvās komitejas procedūra

1. Procedūru, kas noteikta 2. punktā, piemēro jautājumiem, kas ietverti 3. panta 3. punktā un 4. panta 1. punktā.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

86) Padomes Regula (EK) Nr. 530/1999 (1999. gada 9. marts) attiecībā uz strukturālo statistiku par izpeļņu un par darbaspēka izmaksām [].

Regulas 12. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"12. pants

1. Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja (turpmāk tekstā – "Komiteja";).

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

87) Padomes Regula (EK) Nr. 856/1999 (1999. gada 22. aprīlis), kas izveido īpašu palīdzības struktūru tradicionālajām ĀKK banānu piegādātājvalstīm [].

Regulas 6. un 8. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

"6. pants

1. Komisijai palīdz ģeogrāfiska komiteja, kas ir kompetenta attīstības jomā.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir viens mēnesis.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

8. pants

1. Komisijai palīdz ģeogrāfiska komiteja, kas ir kompetenta attīstības jomā.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

88) Padomes Direktīva 1999/31/EK (1999. gada 26. aprīlis) par atkritumu poligoniem [].

Direktīva 17. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"17. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

89) Padomes Regula (EK) Nr. 975/1999 (1999. gada 29. aprīlis), ar kuru paredz prasības attiecībā uz to, kā īstenot sadarbību attīstības veicināšanas jomā, kas palīdz sasniegt vispārēju mērķi – attīstīt un nostiprināt demokrātiju un tiesiskumu un panākt cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu [].

Regulas 13. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"13. pants

1. Komisijai palīdz Cilvēktiesību un demokrātijas komiteja, turpmāk tekstā – "Komiteja";.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [] 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

90) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/45/EK (1999. gada 31. maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu [].

Direktīvas 20. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"20. pants

1. Grozījumus, kas vajadzīgi, lai pielāgotu šīs direktīvas pielikumus tehnikas attīstībai, izdara saskaņā ar procedūru, kas noteikta Direktīvas 67/548/EEK 29. panta 4. punkta a) apakšpunktā.

2. Komisijai palīdz komiteja.

3. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

4. Komiteja pieņem savu reglamentu.";

91) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/94/EK (1999. gada 13. decembris) attiecībā uz patērētājiem domātas informācijas pieejamību par degvielas ekonomiju un CO2 emisijām saistībā ar jaunu vieglo automobiļu tirdzniecību [].

Direktīvas 10. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"10. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK [*] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.). 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu."

[1] OV L 194, 25.7.1975., 39. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 96/350/EK (OV L 135, 6.6.1996., 32. lpp.).

[2] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[3] OV L 63, 13.3.1979., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/12/EK (OV L 77, 20.3.2002., 11. lpp.).

[5] OV L 54, 5.3.1979., 124. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2329/98 (OV L 291, 30.10.1998., 2. lpp.)

[7] OV L 229, 30.8.1980., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/70/EK (OV L 299, 23.11.1996., 26. lpp.).

[8] OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

[9] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[10] OV L 213, 21.7.1982., 8. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 1999/20/EK (OV L 80, 25.3.1999., 20. lpp.).

[13] OV L 372, 31.12.1985., 50. lpp.

[14] OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

[15] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[16] OV L 370, 31.12.1985., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1360/2002 (OV L 207, 5.8.2002., 1. lpp.).

[18] OV L 145, 11.6.1988., 35. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 1999/12/EK (OV L 77, 23.3.1999., 22. lpp.).

[20] OV L 157, 24.6.1988., 28. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/60/EK (OV L 331, 3.12.1997., 7. lpp.).

[21] OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

[22] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[23] OV L 184, 15.7.1988., 61. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 91/71/EEK (OV L 42, 15.2.1991., 25. lpp.).

[26] OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 93/68/EEK (OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.).

[28] OV L 40, 11.2.1989., 27. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/34/EK (OV L 237, 10.9.1994., 1. lpp.).

[29] OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

[30] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[31] OV L 40, 11.2.1989., 34. lpp. Direktīva grozīta ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[34] OV L 40, 11.2.1989., 38. lpp.

[37] OV L 186, 30.6.1989., 27. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/41/EK (OV L 172, 8.7.1999., 38. lpp.).

[38] OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

[39] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[40] OV L 160, 12.6.1989., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 3378/94 (OV L 366, 31.12.1994., 1. lpp.).

[41] OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.

[43] OV L 88, 3.4.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2197/95 (OV L 221, 19.9.1995., 2. lpp.).

[44] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[45] OV L 117, 8.5.1990., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2001/204/EK (OV L 73, 15.3.2001., 32. lpp.).

[47] OV L 276, 6.10.1990., 40. lpp.

[50] OV L 135, 30.5.1991., 40. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 98/15/EK (OV L 67, 7.3.1998., 29. lpp.).

[51] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[52] OV L 133, 28.5.1991., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 2104/93 (OV L 191, 31.7.1993., 1. lpp.).

[54] OV L 149, 14.6.1991., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2061/96 (OV L 277, 30.10.1996., 1. lpp.).

[56] OV L 237, 24.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2000/56/EK (OV L 237, 21.9.2000., 45. lpp.).

[57] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[58] OV L 375, 31.12.1991., 1. lpp.

[60] OV L 373, 31.12.1991., 29. lpp. Direktīva grozīta ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[62] OV L 374, 31.12.1991., 32. lpp.

[63] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[64] OV L 374, 31.12.1991., 4. lpp.

[66] OV L 113, 30.4.1992., 19. lpp.

[67] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[68] OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/62/EK (OV L 305, 8.11.1997., 42. lpp.).

[70] OV L 228, 11.8.1992., 24. lpp.

[72] OV L 297, 13.10.1992., 16. lpp.

[73] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[74] OV L 373, 21.12.1992., 26. lpp.

[76] OV L 37, 13.2.1993., 1. lpp.

[79] OV L 52, 4.3.1993., 18. lpp.

[80] OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

[81] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[82] OV L 84, 5.4.1993., 1. lpp.

[84] OV L 98, 24.4.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2197/95 (OV L 221, 19.9.1995., 2. lpp.).

[86] OV L 149, 21.6.1993., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/77/EK (OV L 10, 16.1.1998., 28. lpp.).

[87] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[88] OV L 149, 21.6.1993., 5. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/77/EK.

[90] OV L 149, 21.6.1993., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/77/EK.

[92] OV L 169, 12.7.1993., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/104/EK (OV L 6, 10.1.2002., 50. lpp.).

[93] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[94] OV L 175, 1 9.7.1993., 1. lpp.

[97] OV L 167, 9.7.1993., 31. lpp. Lēmums grozīts ar Lēmumu 1999/296/EK (OV L 117, 5.5.1999., 35. lpp.).

[99] OV L 186, 28.7.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1636/2001 (OV L 222, 17.8.2001., 1. lpp.).

[100] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[101] OV L 187, 29.7.1993., 52. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 97/15/EK (OV L 95, 10.4.1997., 16. lpp.).

[103] OV L 244, 30.9.1993., 23. lpp. Direktīva grozīta ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[106] OV L 290, 24.11.1993., 14. lpp.

[107] OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

[108] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[109] OV L 237, 10.9.1994., 3. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/83/EK (OV L 48, 19.2.1997., 16. lpp.).

[112] OV L 237, 10.9.1994., 13. lpp.

[113] OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

[114] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[115] OV L 182, 16.7.1994., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2840/98 (OV L 354, 30.12.1998., 14. lpp.).

[118] OV L 319, 12.12.1994., 1. lpp.

[120] OV L 365, 31.12.1994., 34. lpp.

[] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[] OV L 365, 31.12.1994., 10. lpp.

[] OV L 365, 31.12.1994., 24. lpp.

[] OV L 61, 18.3.1995., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/5/EK (OV L 55, 24.2.2001., 59. lpp.).

[] OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

[] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[] OV L 257, 27.10.1995., 1. lpp.

[] OV L 270, 13.11.1995., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1638/2001 (OV L 222, 17.8.2001., 29. lpp.).

[] OV L 78, 28.3.1996., 27. lpp.

[] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[] OV L 163, 2.7.1996., 1. lpp.

[] OV L 235, 17.9.1996., 6. lpp.

[] OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp.

[] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[] OV L 296, 21.11.1996., 55. lpp.

[] OV L 299, 23.11.1996., 1. lpp.

[] OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

[] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[] OV L 306, 28.11.1996., 1. lpp.

[] OV L 10, 14.1.1997., 13. lpp.

[] OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2476/2001 (OV L 334, 18.12.2001., 3. lpp.).

[] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[] OV L 32, 3.2.1997., 1. lpp.

[] OV L 46, 17.2.1997., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2001/11/EK (OV L 48, 17.2.2001., 20. lpp.).

[] OV L 14, 17.1.1997., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1614/2002 (OV L 244, 12.9.2002., 7. lpp.).

[] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[] OV L 43, 14.2.1997., 1. lpp.

[] OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp.

[] OV L 85, 27.3.1997., 1. lpp.

[] Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[] OV L 202, 30.7.1997., 1. lpp.

[] OV L 287, 21.10.1997., 1. lpp.

[] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[] OV L 15, 21.1.1998., 14. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2002/39/EK (OV L 176, 5.7.2002., 21. lpp.).

[] OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

[] OV L 58, 27.2.1998., 1. lpp.

[] OV L 162, 5.6.1998., 1. lpp.

[] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[] OV L 268, 3.10.1998., 1. lpp.

[] OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2000/71/EK (OV L 287, 14.11.2000., 46. lpp.).

[] OV L 331, 7.12.1998., 1. lpp.

[] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[] OV L 33, 6.2.1999., 1. lpp.

[] OV L 66, 13.3.1999., 16. lpp.

[] OV L 66, 13.3.1999., 26. lpp.

[] OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

[] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[] OV L 91, 7.4.1999., 10. lpp.

[] OV L 63, 12.3.1999., 6. lpp.

[] OV L 108, 27.4.1999., 2. lpp.

[] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[] OV L 182, 16.7.1999., 1. lpp.

[] OV L 120, 8.5.1999., 1. lpp.

[] Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

[] OV L 200, 30.7.1999., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2001/60/EK (OV L 226, 22.8.2001., 5. lpp.).

[] OV L 12, 18.1.2000., 16. lpp.

--------------------------------------------------

Top