EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1882

Nariadenie (ES) č. 1882/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 29. septembra 2003, ktorým sa podľa rozhodnutia Rady 1999/468/ES upravujú ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí ustanovených v nástrojoch, ktoré podliehajú postupu uvedenému v článku 251 Zmluvy o založení ES

OJ L 284, 31.10.2003, p. 1–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 213 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 213 - 265
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 96 - 148

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1882/oj

32003R1882Úradný vestník L 284 , 31/10/2003 S. 0001 - 0053


Nariadenie európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1882/2003

z 29. septembra 2003,

ktorým sa podľa rozhodnutia Rady 1999/468/ES upravujú ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí ustanovených v nástrojoch, ktoré podliehajú postupu uvedenému v článku 251 Zmluvy o založení ES

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155, 156, 175 ods. 1, 179, 285 a 300 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [3],

keďže:

(1) Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii [4], nahradilo rozhodnutie 87/373/EHS [5].

(2) V súlade s vyhlásením Rady a Komisie [6] o rozhodnutí 1999/468/ES, ustanovenia, týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí, ustanovených pri uplatňovaní rozhodnutia 87/373/EHS, musia byť prispôsobené ustanoveniam článkov 3, 4 a 5 rozhodnutia 1999/468/ES.

(3) Vyhlásenie uvedené vyššie určuje metódy pre úpravu postupov výboru, proces, ktorý je automatický za predpokladu, že neovplyvní charakter výboru, ustanoveného v základnom akte.

(4) Lehoty stanovené v ustanoveniach, ktoré majú byť upravené, musia zostať v platnosti. Keďže neexistuje špecifická lehota, určená pre prijatie vykonávacích opatrení, táto lehota by mala byť stanovená na tri mesiace.

(5) Ustanovenia nástrojov, umožňujúce použitie postupu výboru typu I, určeného rozhodnutím 87/373/EHS, musia byť preto nahradené ustanoveniami, týkajúcimi sa poradného postupu, ustanoveného v článku 3 rozhodnutia 1999/468/ES.

(6) Ustanovenia nástrojov, umožňujúce použitie postupov výboru typu IIa a IIb, stanovených rozhodnutím 87/373/EHS, musia byť preto nahradené ustanoveniami, týkajúcimi sa riadiaceho postupu, uvedeného v článku 4 rozhodnutia 1999/468/ES.

(7) Ustanovenia nástrojov, umožňujúce použitie postupov výboru typu IIIa a IIIb, určených rozhodnutím 87/373/EHS, musia byť preto nahradené ustanoveniami, týkajúcimi sa regulačného postupu, uvedeného v článku 5 rozhodnutia 1999/468/ES.

(8) Toto nariadenie sa týka len zosúladenia postupov výboru. Názvy výborov, spojených s týmito postupmi, boli v prípade potreby zmenené a doplnené,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nástroje uvedené v prílohe I a podliehajúce poradnému postupu sa upravujú v súlade s touto prílohou podľa príslušných ustanovení rozhodnutia 1999/468/ES.

Článok 2

Nástroje uvedené v prílohe II a podliehajúce riadiacemu postupu budú upravené, v súlade s touto prílohou, podľa príslušných ustanovení rozhodnutia 1999/468/ES.

Článok 3

Nástroje uvedené v prílohe III a podliehajúce regulačnému postupu budú upravené, v súlade s touto prílohou, podľa príslušných ustanovení rozhodnutia 1999/468/ES.

Článok 4

Odkazy na ustanovenia nástrojov v prílohách I, II a III sa chápu ako odkazy na ustanovenia upravené týmto nariadením.

Odkazy v tomto nariadení na predchádzajúce názvy výborov sa chápu ako odkazy na nové názvy.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. septembra 2003

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

člen Komisie

G. Alemanno

[1] Ú. v. ES C 75 E, 26.3.2002, s. 385.

[2] Ú. v. ES C 241, 7.10.2002, s. 128.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 2. septembra 2003 a rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2003 (Ú. v. ES C 153 E, 1.7.2003, s. 1).

[4] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[5] Ú. v. ES L 197, 18.7.1987, s. 33.

[6] Ú. v. ES C 203, 17.7.1999, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

PORADNÝ POSTUP

Zoznam nástrojov, podliehajúcich poradnému postupu a upravených podľa príslušných ustanovení rozhodnutia 1999/468/ES v súlade s týmito zmenami a doplneniami:

1) Smernica Rady 89/686/EHS z 21. decembra 1989 o aproximácii zákonov členských štátov, týkajúcich sa osobných ochranných prostriedkov [1].

Článok 6 ods. 2 sa nahrádza takto:

"2. Komisii pomáha stály výbor, zriadený článkom 6 ods. 2 smernice 98/37/ES [2] (ďalej len "výbor").

Výbor môže byť informovaný, v súlade s postupom uvedeným v tomto odseku, o každej záležitosti, ktorá je výsledkom vykonávania a praktického uplatňovania tejto smernice.

V prípade odkazu na tento odsek sa uplatňujú články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [3] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Výbor schváli svoj rokovací poriadok."

2) Smernica Rady 90/385/EHS z 20. júna 1990 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach [4].

Článok 6 ods. 2 sa nahrádza takto:

"2. Komisii pomáha stály výbor (ďalej len "výbor").

Výbor môže byť informovaný, v súlade s postupom uvedeným v tomto odseku, o každej záležitosti, ktorá je výsledkom vykonávania a praktického uplatňovania tejto smernice.

V prípade odkazu na tento odsek sa uplatňujú články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [5] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

3) Smernica Rady 90/377/EHS z 29. júna 1990 o postupe spoločenstva pre zlepšenie prehľadnosti cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým užívateľom [6].

Článok 7 sa nahrádza takto:

"Článok 7

1. Pri schvaľovaní zmien, uvedených v článku 6, Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [7] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

4. Nariadenie Rady (EHS) č. 3880/91 zo 17. decembra 1991 o predkladaní štatistických údajov o jednotlivých výlovoch členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku [8].

Článok 5 sa nahrádza takto:

"Článok 5

1. Komisii pomáha Stály výbor pre poľnohospodársku štatistiku (ďalej len "výbor".).

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [9] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

5. Nariadenie Rady (EHS) č. 2408/92 z 23. júna 1992 o prístupe leteckých dopravcov spoločenstva k leteckým trasám v rámci spoločenstva [10].

Článok 11 sa nahrádza takto:

"Článok 11

1. Komisii pomáha výbor.

2. Výbor radí Komisii pri uplatňovaní článkov 9 a 10.

3. Komisia môže konzultovať s výborom aj v iných záležitostiach, týkajúcich sa uplatňovania tohto nariadenia.

4. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [11] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

5. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

6. Smernica Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach [12].

Článok 6 sa nahrádza takto:

"Článok 6

Výbor pre normy a technické predpisy

1. Komisii pomáha výbor zriadený článkom 5 smernice 83/189/EHS (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [13] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

7. Rozhodnutie Rady 93/704/ES z 30. novembra 1993 o vytvorení databázy spoločenstva o cestných nehodách [14].

Článok 5 sa nahrádza takto:

"Článok 5

1. Komisii pomáha Štatistický programový výbor zriadený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [15] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

8. Smernica 94/9/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. marca 1994 o aproximácii vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potencionálne výbušnej atmosfére [16].

Článok 6 ods. 3 sa nahrádza takto:

"3. Komisii pomáha stály výbor (ďalej len "výbor").

V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [17] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

9. Smernica 94/25/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. júna 1994 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa rekreačných plavidiel [18].

Článok 6 ods. 3 sa nahrádza takto:

"3. Komisii pomáha stály výbor (ďalej len "výbor").

V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [19] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

10) Smernica 95/16/ES Európskeho parlamentu a Rady z 29. júna 1995 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov [20].

Článok 6 ods. 3 sa nahrádza takto:

"3. Komisii pomáha stály výbor (ďalej len "výbor").

V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [21] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

11) Smernica 96/67/ES z 15. októbra 1996 o prístupe k trhu služieb pozemnej obsluhy na letiskách spoločenstva [22].

Článok 10 sa nahrádza takto:

"Článok 10

Poradný výbor

1. Komisii pomáha výbor.

2. Výbor radí Komisii pri uplatňovaní článku 9.

3. S výborom môže konzultovať aj v iných záležitostiach, týkajúcich sa uplatňovania tejto smernice.

4. V prípade odkazu na tento článok sa budú uplatňovať články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [23] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

5. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

12) Smernica Rady 96/75/ES z 19. novembra 1999 o systémoch prenájmu a cenotvorby vo vnútroštátnej a medzinárodnej vnútrozemskej vodnej doprave v spoločenstve [24].

Článok 8 sa nahrádza takto:

"Článok 8

1. Komisii pomáha výbor zriadený smernicou 91/672/EHS (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [25] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

13) Smernica 97/23/ES Európskeho parlamentu a Rady z 29. mája 1997 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa tlakových zariadení [26].

Článok 7 ods. 2 a 3 sa nahrádza takto:

"2. Komisii pomáha stály výbor (ďalej len "výbor").

Výbor vypracuje svoj rokovací poriadok.

3. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [27] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8."

14) Smernica 98/79/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. októbra 1998 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro [28].

Článok 6 sa nahrádza takto:

"Článok 6

Výbor pre normy a technické predpisy

1. Komisii pomáha stály výbor zriadený článkom 5 smernice 98/34/ES (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [29] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

15) Rozhodnutie č. 283/1999/ES Európskeho parlamentu a Rady z 25. januára 1999, ktorým sa vytvára všeobecný rámec pre činnosti spoločenstva v prospech spotrebiteľov [30].

Článok 9 sa nahrádza takto:

"Článok 9

1. Pri definovaní kritérií pre výber činností a projektov uvedených v článku 2 písm. b) a c), a pri výbere týchto činností a projektov bude Komisii pomáhať výbor.

2. Uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [31] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

3. Okrem toho, na začiatku každého roka Komisia poskytuje výboru informácie o činnostiach, financovaných podľa článku 2 písm. a).

4. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

16) Smernica 1999/5/ES Európskeho parlamentu a Rady z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a vzájomnom uznávaní ich zhody [32].

Články 13 a 14 sa nahrádzajú takto:

"Článok 13

Vytvorenie výboru

1. Komisii pomáha Výbor telekomunikačného posudzovanie zhody a trhového dozoru TCAM) (ďalej len "výbor").

2. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok.

Článok 14

Postup poradného výboru

1. Výbor poskytuje konzultácie o záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje článok 5, článok 6 ods. 2, článok 7 ods. 4, článok 9 ods. 4 a príloha VII ods. 5.

2. Komisia pravidelne konzultuje s výborom o kontrolných úlohách, týkajúcich sa uplatňovania tejto smernice, a v prípade potreby vydá smernice v tejto záležitosti.

3. Uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [33] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

4. Komisia pravidelne konzultuje so zástupcami poskytovateľov telekomunikačných sietí, spotrebiteľmi a výrobcami. Pravidelne informuje výbor o výsledku týchto konzultácií."

17) Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach [34].

Článok 13 sa nahrádza takto:

"Článok 13

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [35] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

18) Rozhodnutie Rady 1999/382/ES z 26. apríla 1999, ktorým sa ustanovuje druhá etapa akčného programu spoločenstva pre odborné vzdelávanie "Leonardo da Vinci" [36].

Článok 7 ods. 5 a 6 sa nahrádza takto:

"5. Zástupca Komisie konzultuje s výborom všetky ostatné záležitosti, týkajúce sa uskutočňovania tohto programu. V tomto prípade sa uplatňujú články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [37] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

6. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

19) Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/12/EHS [38].

Článok 9 sa nahrádza takto:

"Článok 9

Poradný výbor

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [39] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

[1] Ú. v. ES L 399, 30.12.1989, s. 18. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 96/58/ES (Ú. v. ES L 236, 18.9.1996, s. 44).

[2] Ú. v. ES L 207, 23.7.1998, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 98/79/ES (Ú. v. ES L 331, 7.12.1998, s. 1).

[3] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[4] Ú. v. ES L 189, 20.7.1990, s. 17. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 93/68/EHS (Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 1).

[5] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[6] Ú. v. ES L 185, 17.7.1990, s. 16. Smernica naposledy zmenená a doplnená aktom o pristúpení z roku 1994.

[7] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[8] Ú. v. ES L 365, 31.12.1991, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1637/2001 (Ú. v. ES L 222, 17.8.2001, s. 20).

[9] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[10] Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené aktom o pristúpení z roku 1994.

[11] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[12] Ú. v. ES L 169, 12.7.1993, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/104/ES (Ú. v. ES L 6, 10.1.2002, s. 50).

[13] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[14] Ú. v. ES L 329, 30.12.1993, s. 63.

[15] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[16] Ú. v. ES L 100, 19.4.1994, s. 1.

[17] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[18] Ú. v. ES L 164, 30.6.1994, s. 15.

[19] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[20] Ú. v. ES L 213, 7.9.1995, s. 1.

[21] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[22] Ú. v. ES L 272, 25.10.1996, s. 36.

[23] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[24] Ú. v. ES L 304, 27.11.1996, s. 12.

[25] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[26] Ú. v. ES L 181, 9.7.1997, s. 1.

[27] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[28] Ú. v. ES L 331, 7.12.1998, s. 1.

[29] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[30] Ú. v. ES L 34, 9.2.1999, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2002/219/ES (Ú. v. ES L 72, 14.3.2002, s. 27).

[31] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[32] Ú. v. ES L 91, 7.4.1999, s. 10.

[33] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[34] Ú. v. ES L 85, 23.3.1999, s. 1.

[35] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[36] Ú. v. ES L 146, 11 6.1999, s. 33.

[37] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[38] Ú. v. ES L 121, 11.5.1999, s. 13.

[39] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

RIADIACI POSTUP

Zoznam nástrojov, podliehajúcich riadiacemu postupu a upravených podľa príslušných ustanovení rozhodnutia 1999/468/ES v súlade s týmito zmenami a doplneniami:

1) Nariadenie Rady (EHS) č. 571/88 z 29. februára 1988 o organizovaní prieskumu štruktúry poľnohospodárskych podnikov v spoločenstve v rokoch 1988 až 1997 [1].

Článok 15 sa nahrádza takto:

"Článok 15

1. Komisii pomáha Stály výbor pre poľnohospodársku štatistiku (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [2] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na jeden mesiac.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

2) Smernica Rady 89/130/EHS, Euratom, z 13. februára 1989 o zosúladení zostavovania hrubého národného produktu v trhových cenách [3].

Článok 6 sa nahrádza takto:

"Článok 6

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [4] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

3) Nariadenie Rady (EHS) č. 1576/89 z 29. mája 1989 stanovujúce všeobecné pravidlá na definovanie, opis a uvádzanie liehovín na trh [5].

Články 13 a 14 sa nahrádza takto:

"Článok 13

1. Týmto sa zriaďuje Vykonávací výbor pre liehoviny (ďalej len "výbor").

2. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok.

Článok 14

1. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [6] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac."

4) Nariadenie Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 z 11. júna 1990 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev [7].

Článok 7 sa nahrádza takto:

"Článok 7

1. Týmto sa zriaďuje Výbor pre štatistickú dôvernosť (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [8] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

5) Nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve [9].

Článok 9 sa nahrádza takto:

"Článok 9

1. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [10] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

2. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

6) Nariadenie Rady (EHS) č. 1601/91 z 10. júna 1991, ktorým sa stanovujú všeobecné predpisy o definícii, opise a ponuke aromatizovaných vín, aromatizovaných nápojov na báze vína a aromatizovaných kokteilov z aromatizovaných vínnych produktov [11].

Články 12 a 13 sa nahrádzajú takto:

"Článok 12

1. Týmto sa zriaďuje Vykonávací výbor pre nápoje uvedené v tomto nariadení (ďalej len "výbor").

2. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok.

Článok 13

1. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [12] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac."

7) Nariadenie Rady (EHS) č. 3330/91 zo 7. novembra 1991 o štatistike obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi [13].

Článok 30 sa nahrádza takto:

"Článok 30

1. Komisii pomáha Výbor pre štatistiku pre obchod s výrobkami medzi členskými štátmi (ďalej uvádzaný ako "výbor").

2. Ustanovenia potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia budú schválené podľa postupu, ustanoveného v odseku 3.

3. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [14] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac."

8) Nariadenie Rady (EHS) č. 3924/91 z 19. decembra 1991 o zavedení štatistických zisťovaní týkajúcich sa priemyselnej výroby spoločenstva [15].

Články 9 a 10 sa nahrádzajú takto:

"Článok 9

Výbor

1. Komisii pomáha Výbor pre štatistický program zriadený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom (ďalej len "výbor").

2. Postupy pre uplatňovanie tohto nariadenia, vrátane opatrení pre úpravu podľa technického pokroku, týkajúcich sa zberu dát a spracovania výsledkov, ustanoví Komisia v súlade s postupom podľa článku 10.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok.

Článok 10

Postup

V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [16] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace."

9. Smernica Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím [17].

Článok 6 sa nahrádza takto:

"Článok 6

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [18] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

10. Smernica Rady 92/51/EHS z 18. júna 1992 o druhom všeobecnom systéme uznávania odborného vzdelávania a prípravy, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 89/48/EHS [19].

Článok 15 sa nahrádza takto:

"Článok 15

1. Zoznamy študijných odborov a odbornej prípravy uvedené v prílohách C a D sa môžu meniť na základe odôvodnenej žiadosti ktoréhokoľvek členského štátu predloženej Komisii. K žiadosti priloží všetky príslušné informácie a najmä text zodpovedajúcich ustanovení vnútroštátneho práva. Členský štát predkladajúci žiadosť budú tiež informovať ostatné členské štáty.

2. Komisia preskúma daný študijný odbor a odbornú prípravu a tie, ktoré sú požadované v iných členských štátoch. Komisia overí najmä to, či kvalifikácia nadobudnutá v danom študijnom odbore poskytuje držiteľovi:

- stupeň odborného vzdelania alebo odbornej prípravy na porovnateľne vysokej úrovni tak, aby zodpovedal postredoškolskému štúdiu uvedenému v písmene i) druhej zarážky prvého pododseku článku 1 písm. a), a

- podobnú úroveň zodpovednosti a činnosti.

3. Komisii pomáha výbor.

Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok.

4. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [20] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

5. Komisia informuje príslušný členský štát o rozhodnutí a v prípade potreby uverejní zmenený a doplnený zoznam v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

6. Zmeny a doplnenia, vykonané v zoznamoch študijných odborov a odbornej prípravy v prílohách C a D na základe postupu, určeného vyššie, budú okamžite použiteľné v deň, určený Komisiou."

11. Smernica Rady 92/109/EHS zo 14. decembra 1992 o výrobe a uvádzaní na trh určitých látok používaných pri nedovolenej nej výrobe omamných látok a psychotropných látok [21].

Článok 10 sa nahrádza takto:

"Článok 10

1. Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 10 nariadenia (EHS) č. 3677/90 (ďalej len "výbor").

Výbor skúma všetky záležitosti týkajúce sa uplatňovania tejto smernice.

Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [22] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Postup ustanovený v odseku 2 sa používa najmä na:

a) určenie, ak je potrebné, podmienok týkajúcich sa dokumentácie a označovania zmesí a prípravkov látok v kategórii 2 prílohy I, ustanovených v článku 2;

b) zmeny a doplnenia príloh tejto smernice v prípadoch, keď budú zmenené a doplnené tabuľky prílohy dohovoru Organizácie Spojených národov;

c) zmeny a doplnenia limitov, uvedených v prílohe II."

12. Nariadenie Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na účely pozorovania a analýzy výrobného systému v spoločenstve [23].

Článok 7 sa nahrádza takto:

"Článok 7

1. Komisii pomáhať Výbor pre štatistický program zriadený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [24] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

13. Smernica Rady 93/15/EHS z 5. apríla 1993 o zosúladení ustanovení, týkajúcich sa uvádzaní výbušnín na trh a ich kontrole pre civilné použitie [25].

Článok 13 sa nahrádza takto:

"Článok 13

1. Komisii pomáha výbor.

Výbor skúma všetky záležitosti, týkajúce sa uplatňovania tejto smernice.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [26] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok.

4. Postup ustanovený v odseku 2 sa používa najmä s cieľom vziať do úvahy všetky budúce zmeny a doplnenia odporúčaní Organizácie Spojených národov."

14. Smernica Rady 93/16/EHS z 5. apríla 1993 na uľahčenie voľného pohybu lekárov a vzájomného uznávania ich diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách [27].

Článok 44a ods. 3 sa nahrádza takto:

"3. Uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 999/468/ES [28] so zreteľom na ustanovenia článku 8 tohto rozhodnutia.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

4. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

15. Nariadenie Rady (EHS) č. 2186/93 z 22. júla 1993 o koordinácii spoločenstva pri zriaďovaní registrov podnikov na štatistické účely [29].

Článok 9 sa nahrádza takto:

"Článok 9

Postup

1. Komisii pomáha Výbor pre štatistický program zriadený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom, (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [30] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

16) Nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 z 29. októbra 1993 o štatistickej klasifikácii výrobkov podľa činnosti (CPA) v Európskom hospodárskom spoločenstve [31].

Článok 6 sa nahrádza takto:

"Článok 6

1. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [32] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

17. Nariadenie Rady (ES) č. 1172/95 z 22. mája 1995 o štatistike obchodovania s tovarom spoločenstva a jeho členských štátov s nečlenskými krajinami [33].

Článok 21 sa nahrádza takto:

"Článok 21

1. Opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia sa prijímajú v súlade s postupom, ustanoveným v odseku 2.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [34], so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac."

18. Smernica 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov [35].

Článok 31 sa nahrádza takto:

"Článok 31

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [36] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok"

19) Smernica Rady 95/57/ES z 23. novembra 1995 o zbere štatistických údajov v oblasti cestovného ruchu [37].

Článok 12 sa nahrádza takto:

"Článok 12

1. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [38] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

2. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok"

20) Smernica Rady 95/64/ES z 8. decembra 1995 o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave [39].

Článok 13 sa nahrádza takto:

"Článok 13

1. Komisii pomáha Výbor pre štatistický program zriadený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [40] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok"

21) Smernica Rady 96/50/ES z 23. júla 1996 o zosúladení podmienok pre získanie kapitánskych osvedčení vydávaných jednotlivými štátmi pre nákladnú a osobnú dopravu tovaru a osôb po vnútrozemských vodných cestách v spoločenstve [41].

Článok 12 sa nahrádza takto:

"Článok 12

1. Komisii pomáha pri uplatňovaní článku 11 výbor zriadený článkom 7 smernice 91/672/EHS (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [42] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok"

22) Nariadenie Rady (ES) č. 788/96 z 22. apríla 1996 o predkladaní štatistík o produkcii chovu rýb členskými štátmi [43].

Článok 7 sa nahrádza takto:

"Článok 7

1. Komisii pomáha Stály výbor pre poľnohospodársku štatistiku (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [44] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok"

23) Nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 týkajúce sa humanitárnej pomoci [45].

Článok 17 ods. 3 sa nahrádza takto:

"3. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [46] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac."

24) Nariadenie Rady (ES) č. 1292/96 z 27. júna 1996 o politike potravinovej pomoci a riadení potravinovej pomoci a špeciálnych operáciách na podporu potravinovej bezpečnosti [47].

Článok 27 sa nahrádza takto:

"Článok 27

V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [48] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace."

25) Nariadenie Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike spoločenstva [49].

Článok 20 ods. 2 a 3 sa nahrádza takto:

"2. Uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [50] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

26) Smernica 98/8/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocidných výrobkov na trh [51].

Článok 28 ods. 1 a 2 sa nahrádza takto:

"1. Komisii pomáha Stály výbor pre biocidné výrobky (ďalej len "výbor").

Stály výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok.

2. Na záležitosti, predložené stálemu výboru podľa článkov 4, 11 ods. 3, 15, 17, 18, 19, 27 ods. 1 písm. b), 29 a 33, a pre prípravu špecifických údajov podľa typu výrobku, uvedených v prílohe V, ktoré budú prevzaté z príloh III A a III B, a v prípade potreby z príloh IV A a IV B, sa budú uplatňovať články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [52] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace."

27) Nariadenie Rady (ES) č. 1172/98 z 25. mája 1998 o štatistických výkazoch o cestnej nákladnej doprave [53].

Článok 10 sa nahrádza takto:

"Článok 10

1. Komisii pomáha Výbor pre štatistický program (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [54] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

28) Nariadenie Rady (ES) č. 1658/98 zo 17. júla 1998 o spolufinancovaní projektov s európskymi nevládnymi rozvojovými organizáciami (MVRO) v oblastiach záujmu rozvojových krajín [55].

a) Článok 8 sa nahrádza takto:

"Článok 8

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [56] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

b) Články 9 a 10 sa zrušujú a odkazy na tieto články znamenajú odkazy na článok 8.

29) Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu [57].

Článok 12 sa nahrádza takto:

"Článok 12

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [58] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

30) Nariadenie Rady (ES) č. 2836/98 z 22. decembra 1998 o zahrnutí problémov pohlaví do rozvojovej spolupráce [59].

Článok 8 sa nahrádza takto:

"Článok 8

1. Komisii pomáha geograficky určený výbor, príslušný pre rozvoj (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [60] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

31) Rozhodnutie Rady 1999/382/ES z 26. apríla 1999, ktorým sa ustanovuje druhá etapa akčného programu spoločenstva pre odborné vzdelávanie "Leonardo da Vinci" [61].

Článok 7 ods. 1 a 3 sa nahrádza takto:

"1. Komisii pomáha výbor.

3. Pokiaľ ide o body, uvedené v odseku 2, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [62] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace."

32) Rozhodnutie Rady 1999/297/ES z 26. apríla 1999, ktorým sa vytvára štatistická informačná infraštruktúra spoločenstva, týkajúca sa priemyslu a trhov audiovizuálneho sektora a podobných sektorov [63].

Článok 4 sa nahrádza takto:

"Článok 4

1. Komisii pomáha Výbor pre štatistický program (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [64] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

[1] Ú. v. ES L 56, 2.3.1988, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 143/2002 (Ú. v. ES L 24, 26.1.2002, s. 16).

[2] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[3] Ú. v. ES L 49, 21.2.1989, s. 26.

[4] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[5] Ú. v. ES L 160, 12.6.1989, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 3378/94 (Ú. v. ES L 366, 31.12.1994, s. 1).

[6] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[7] Ú. v. ES L 151, 15.6.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 322/97 (Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1).

[8] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[9] Ú. v. ES L 293, 24.10.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 29/2002 (Ú. v. ES L 6, 10.1.2002, s. 3).

[10] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[11] Ú. v. ES L 149, 14.6.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2061/96 (Ú. v. ES L 277, 30.10.1996, s. 1).

[12] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[13] Ú. v. ES L 316, 16.11.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1624/2000 (Ú. v. ES L 187, 26.7.2000, s. 1).

[14] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[15] Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené aktom o pristúpení z roku 1994.

[16] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[17] Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48.

[18] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[19] Ú. v. ES L 209, 24.7.1992, s. 25. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Ú. v. ES L 206, 31.7.2001, s. 1).

[20] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[21] Ú. v. ES L 370, 19.12.1992, s. 76. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/8/ES (Ú. v. ES L 39, 9.2.2001, s. 31).

[22] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[23] Ú. v. ES L 76, 30.3.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené aktom o pristúpení z roku 1994.

[24] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[25] Ú. v. ES L 121, 15.5.1993, s. 20.

[26] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[27] Ú. v. ES L 165, 7.7.1993, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2001/19/ES.

[28] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[29] Ú. v. ES L 196, 5.8.1993, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené aktom o pristúpení z roku 1994.

[30] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[31] Ú. v. ES L 342, 31.12.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 204/2002 (Ú. v. ES L 36, 6.2.2002, s. 1).

[32] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[33] Ú. v. ES L 118, 25.5.1995, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 374/98 (Ú. v. ES L 48, 19.2.1999, s. 6).

[34] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[35] Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

[36] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[37] Ú. v. ES L 291, 6.12.1995, s. 32.

[38] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[39] Ú. v. ES L 320, 30.12.1995, s. 25. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2000/363/ES (Ú. v. ES L 132, 5.6.2000, s. 1).

[40] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[41] Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 31.

[42] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[43] Ú. v. ES L 108, 1.5.1996, s. 1.

[44] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[45] Ú. v. ES L 163, 2.7.1996, s. 1.

[46] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[47] Ú. v. ES L 166, 5.7.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1726/2001 (Ú. v. ES L 234, 1.9.2001, s. 10).

[48] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[49] Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1.

[50] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[51] Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

[52] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[53] Ú. v. ES L 163, 6.6.1998, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2691/1999 (Ú. v. ES L 326, 18.12.1999, s. 39).

[54] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[55] Ú. v. ES L 213, 30.7.1998, s. 1.

[56] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[57] Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32.

[58] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[59] Ú. v. ES L 354, 30.12.1998, s. 5.

[60] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[61] Ú. v. ES L 146, 11 6.1999, s. 33.

[62] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[63] Ú. v. ES L 117, 5.5.1999, s. 39.

[64] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

REGULAČNÝ POSTUP

Zoznam nástrojov, podliehajúcich regulačnému postupu a upravených podľa príslušných ustanovení rozhodnutia 1999/468/ES v súlade s týmito zmenami a doplneniami:

1) Smernica Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch [1].

Článok 18 sa nahrádza takto:

"Článok 18

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [2] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

2) Prvá smernica Rady 79/267/EHS z 5. marca 1979 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa začiatku a vykonávania podnikateľskej činnosti v oblasti priameho životného poistenia [3].

Článok 32b ods. 6 sa nahrádza takto:

"6. Komisii pomáha výbor.

V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [4] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

3) Nariadenie Rady (EHS) č. 357/79 z 5. februára 1979 o štatistických zisťovaniach plôch vinohradov [5].

Článok 8 sa nahrádza takto:

"Článok 8

1. Komisii pomáha Stály výbor pre poľnohospodársku štatistiku (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [6] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

4) Smernica Rady 80/777/EHS z 15. júla 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na využívanie a uvádzanie na trh prírodných minerálnych vôd [7].

Článok 12 sa nahrádza takto:

"Článok 12

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [8] (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [9] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

5) Smernica Rady 82/471/EHS z 30. júna 1982, týkajúca sa určitých produktov používaných vo výžive zvierat [10].

Články 13 a 14 sa nahrádzajú takto:

"Článok 13

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [11] (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [12] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok.

Článok 14

V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je 15 dní."

6) Smernica Rady 85/591/EHS z 20. decembra 1985, ktorá sa týka zavedenia metód spoločenstva pre odberanie vzoriek a analitických metód pre monitoring potravín určených na ľudskú spotrebu [13].

Článok 4 sa nahrádza takto:

"Článok 4

1. Komisii bude pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [14] (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [15] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

7) Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave [16].

Článok 18 sa nahrádza takto:

"Článok 18

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [17] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

8) Smernica Rady 88/320/EHS z 9. júna 1988 o kontrole a overovaní správnej laboratórnej praxe (SLP) [18].

Článok 8 sa nahrádza takto:

"Článok 8

1. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [19] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

9) Smernica Rady 88/344/EHS z 13. júna 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o extrakčných rozpúšťadlách používaných pri výrobe potravín a potravinárskych prísad [20].

Článok 6 sa nahrádza takto:

"Článok 6

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [21] (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [22] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES bude je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

10) Smernica Rady 88/388/EHS z 22. júna 1988 o aproximácii zákonov členských štátov, týkajúcich sa dochucovadiel určených na používanie v potravinách a východzích materiálov na ich výrobu [23].

Článok 10 sa nahrádza takto:

"Článok 10

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [24] (ďalej len "výbor".

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [25] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

11) Smernica Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky [26].

Článok 20 ods. 3 a 4 sa nahrádza takto:

"3. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [27] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

4. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

12) Smernica Rady 89/107/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa potravinárskych prídavných látok povolených na použitie v potravinách určených na ľudskú spotrebu [28].

Článok 11 sa nahrádza takto:

"Článok 11

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [29] (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [30] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

13) Smernica Rady 89/108/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa rýchlo zmrazených potravín určených na ľudskú spotrebu [31].

Článok 12 sa nahrádza takto:

"Článok 12

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [32] (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [33], so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

14) Smernica Rady 89/109/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa materiálov a predmetov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami [34].

Článok 9 sa nahrádza takto:

"Článok 9

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [35] (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [36] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

15) Smernica Rady 89/398/EHS z 3. mája 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú potravín na určité nutričné využitie [37].

Článok 13 sa nahrádza takto:

"Článok 13

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [38] (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [39] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

16) Nariadenie Rady (EHS) č. 1576/89 z 29. mája 1989 stanovujúce všeobecné pravidlá na definovanie, opis a uvádzanie liehovín na trh [40].

Článok 15 sa nahrádza takto:

"Článok 15

V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace."

17) Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci [41].

Článok 17 sa nahrádza takto:

"Článok 17

1. Na čisto technické úpravy v samostatných smerniciach ustanovených v článku 16 ods. 1, ktoré majú brať do úvahy:

- prijatie smerníc v oblasti technickej harmonizácie a normalizácie, a/alebo

- technický pokrok, zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách, a nové objavy,

Komisii pomáha výbor.

2. Uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [42], so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

18) Nariadenie Rady (EHS) č. 837/90 z 26. marca 1990 týkajúce sa štatistických informácií o produkcii obilnín, ktoré predkladajú členské štáty [43].

Článok 11 sa nahrádza takto:

"Článok 11

1. Komisii pomáha Stály výbor pre poľnohospodársku štatistiku (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [44] , so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

19) Smernica Rady 90/219/EHS z 23. apríla 1990 o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov [45].

Článok 21 sa nahrádza takto:

"Článok 21

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [46] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

20) Smernica Rady 90/496/EHS z 24. septembra 1990 o nutričnom označovaní potravín [47].

Článok 10 sa nahrádza takto článkom:

"Článok 10

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [48] (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [49] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

21) Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd [50].

Článok 18 sa nahrádza takto:

"Článok 18

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [51] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

22) Nariadenie Rady (EHS) č. 1382/91 z 21. mája 1991 o predkladaní údajov o vyloďovaní produktov rybolovu v členských štátoch [52].

Článok 6 sa nahrádza takto:

"Článok 6

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [53] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

23) Nariadenie Rady (EHS) č. 1601/91 z 10. júna 1991, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá o definícii, opise a ponuke aromatizovaných vín, aromatizovaných nápojov na báze vína a aromatizovaných kokteilov z aromatizovaných vínných produktov [54].

Článok 14 sa nahrádza takto:

"Článok 14

1. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [55] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace."

24) Smernica Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch [56].

Článok 7b sa nahrádza takto:

"Článok 7b

1. Komisii pomáha Výbor pre vodičské preukazy (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [57], so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

25) Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov [58].

Článok 9 sa nahrádza takto:

"Článok 9

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [59] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

26) Smernica Rady 91/672/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní kapitánskych osvedčení pre prepravu tovaru a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou vydávaných jednotlivými štátmi [60].

Článok 7 sa nahrádza takto:

"Článok 7

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [61] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

27) Smernica Rady 91/675/EHS z 19. decembra 1991, ktorou sa zriaďuje Výbor pre poistenie [62].

Články 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

"Článok 1

1. Komisii pomáha Výbor pre poistenie (ďalej len "výbor").

Článok 2

1. Ak Rada v aktoch, ktoré prijme v oblasti priameho neživotného poistenia a priameho životného poistenia, udelí Komisii právomoci na vykonávanie predpisov, ktoré Rada prijme, uplatňuje sa postup stanovený v odseku 2.

3. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [63] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

28) Nariadenie Rady (EHS) č. 3925/91 z 19. decembra 1991 o zrušení kontrol a formalít týkajúcich sa príručnej a podanej batožiny u osôb, ktoré uskutočňujú lety a námorné cesty vnútri spoločenstva [64].

a) Článok 6 ods. 2 sa zrušuje.

b) Článok 8 sa nahrádza takto:

"Článok 8

1. Ustanovenia nevyhnutné na uplatňovanie tohto nariadenia sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v odseku 2.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [65] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

29) Smernica Rady 92/29/EHS z 31. marca 1992 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na zvýšenú lekársku starostlivosť na palubách plavidiel [66].

Článok 8 sa nahrádza takto:

"Článok 8

Výbor

1. S ohľadom na výlučne technické úpravy príloh k tejto smernici, čo sa týka technického pokroku alebo zmien v medzinárodných pravidlách a podmienok a nových objavov v tejto oblasti, Komisii pomáha výbor.

2. Uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia so zreteľom na ustanovenia článku 8. [67]

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

30) Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín [68].

Články 20 a 21 sa nahrádzajú takto:

"Článok 20

Komisii pomáha výbor.

Článok 21

1. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [69] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

2. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

31) Smernica Rady 92/59/EHS z 29. júna 1992 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov [70].

Článok 11 sa nahrádza takto:

"Článok 11

1. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [71] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je 15 dní.

2. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok.

3. Každé opatrenie, schválené na základe tohto postupu, sa uplatňuje najdlhšie tri mesiace. Toto obdobie môže byť predĺžené na základe toho istého postupu.

4. Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na vykonanie rozhodnutí prijatých podľa tohto postupu v lehote kratšej ako 10 dní.

5. Príslušné orgány členských štátov, zodpovedné za vykonanie opatrení, prijatých podľa postupu uvedeného v odseku 1, poskytnú do jedného mesiaca zúčastneným stranám príležitosť na predloženie stanovísk a informujú o nich Komisiu."

32) Smernica Rady 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov domácimi spotrebičmi na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch [72].

Článok 10 sa nahrádza takto:

"Článok 10

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [73] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

33) Rozhodnutie Rady 92/578/EHS z 30. novembra 1992 týkajúce sa uzavretia Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o preprave tovarov po ceste a po železnici [74].

Článok 4 sa nahrádza takto:

"Článok 4

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [75] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je štyri týždne.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

34) Nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách [76].

Článok 8 sa nahrádza takto:

"Článok 8

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [77] (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [78] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

35) Smernica Rady 93/5/EHS z 25. februára 1993 o pomoci členských štátov Komisii a o ich spolupráci pri vedeckom skúmaní otázok týkajúcich sa potravín [79].

Článok 5 sa nahrádza takto:

"Článok 5

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [80] (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [81] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

36) Nariadenie Rady (EHS) č. 793/93 z 23. marca 1993 o vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich látok [82].

Článok 15 sa nahrádza takto:

"Článok 15

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňuje články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [83] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

37) Nariadenie Rady (EHS) č. 959/93 z 5. apríla 1993 týkajúce sa štatistických informácií o rastlinných produktoch iných ako obilniny, ktoré predkladajú členské štáty [84].

Článok 12 sa nahrádza takto:

"Článok 12

1. Komisii pomáha Stály výbor pre poľnohospodársku štatistiku (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [85] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

38) Smernica Rady 93/23/EHS z 1. júna 1993 o štatistických zisťovaniach, ktoré sa majú vykonávať ohľadne produkcie ošípaných [86].

Článok 17 sa nahrádza takto:

"Článok 17

1. Komisii pomáha Stály výbor pre poľnohospodársku štatistiku (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [87] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

39) Smernica Rady 93/24/EHS z 1. júna 1993 o štatistických zisťovaniach, ktoré sa majú vykonávať ohľadne produkcie hovädzieho dobytka [88].

Článok 17 sa nahrádza takto:

"Článok 17

1. Komisii pomáha Stály výbor pre poľnohospodársku štatistiku (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [89] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

40) Smernica Rady 93/25/EHS z 1. júna 1993 o štatistických zisťovaniach, ktoré sa majú vykonávať ohľadne stavov oviec a kôz [90].

Článok 20 sa nahrádza takto:

"Článok 20

1. Komisii pomáha Stály výbor pre poľnohospodársku štatistiku (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [91] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

41) Smernica Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach [92].

Článok 7 sa nahrádza takto:

"Článok 7

1. Komisii pomáha výbor zriadený článkom 6(2) smernice 90/385/EHS (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [93] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok.

4. Výbor môže preskúmať každú otázku súvisiacu s uplatňovaním tejto smernice."

42) Smernica Rady 93/43/EHS zo 14. júna 1993 o hygiene výroby potravín [94].

Článok 14 sa nahrádza takto:

"Článok 14

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [95] (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [96] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

43) Rozhodnutie Rady 93/389/EHS z 24. júna 1993 o monitorovacom mechanizme v spoločenstve pre CO2 a iné emisie skleníkových plynov v atmosfére [97].

Článok 8 sa nahrádza takto:

"Článok 8

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [98] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

44) Nariadenie Rady (EHS) č. 2018/93 z 30. júna 1993 týkajúce sa predkladania štatistík o úlovkoch a o rybárskej činnosti členských štátov vykonávajúcich rybolov v severozápadnom Atlantiku [99].

Článok 6 sa nahrádza takto:

"Článok 6

1. Komisii pomáha Stály výbor pre poľnohospodársku štatistiku (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [100] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

45) Smernica Rady 93/65/EHS z 19. júla 1999 o definovaní a používaní zlučiteľných technických špecifikácií pri obstarávaní zariadenia a systémov riadenia letovej prevádzky [101].

Článok 6 sa nahrádza takto:

"Článok 6

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [102] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

46) Smernica Rady 93/77/EHS z 21. septembra 1993 týkajúca sa ovocných štiav a určitých podobných výrobkov [103].

Článok 15 sa nahrádza takto:

"Článok 15

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [104] (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [105] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

47) Smernica Rady 93/99/EHS z 29. októbra 1993 o dodatočných opatreniach, týkajúcich sa úradnej kontroly potravín [106].

Článok 8 sa nahrádza takto:

"Článok 8

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [107] (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [108] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

48) Smernica 94/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 30. júna 1994 o sladidlách používaných v potravinách [109].

Článok 7 sa nahrádza takto:

"Článok 7

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [110] (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [111] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

49) Smernica 94/36/ES Európskeho parlamentu a Rady z 30. júna 1994 o farbivách pre použitie v potravinách [112].

Článok 5 sa nahrádza takto:

"Článok 5

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [113] (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [114] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

50) Nariadenie Rady (ES) č. 1734/94 z 11. júla 1994 o finančnej a technickej spolupráci s okupovanými územiami [115].

Článok 5 sa nahrádza takto:

"Článok 5

1. Komisii pomáha Výbor MED zriadený článkom 11 nariadenia (EHS) č. 1488/96 [116].

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [117] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

51) Nariadenie Rady (ES) č. 2978/94 z 21. novembra 1994 o vykonávaní Rezolúcie IMO A.747(18) o meraní tonáže zaťažovacích nádrží ropných tankerov s oddelenou záťažou [118].

Článok 7 sa nahrádza takto:

"Článok 7

1. Komisii pomáha výbor. Výbor zvoláva Komisia, kedykoľvek je topotrebné na uplatňovanie tohto nariadenia.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [119] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

52) Smernica Rady 94/67/EHS zo 16. decembra 1994 o spaľovaní nebezpečného odpadu [120].

Článok 16 sa nahrádza takto:

"Článok 16

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

53) Smernica 94/62/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov [].

Článok 21 sa nahrádza takto:

"Článok 21

Postup výboru

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

54) Smernica 94/63/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. decembra 1994 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín (POZ), ktoré vznikajú pri skladovaní benzínu a jeho distribúcii z distribučných skladov do čerpacích staníc [].

Článok 8 sa nahrádza takto:

"Článok 8

Výbor

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

55) Smernica 95/2/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. februára 1995 o potravinárskych prídavných látkach iných ako farbivá a sladidlá [].

Článok 6 sa nahrádza takto:

"Článok 6

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [] (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

56) Nariadenie Rady (ES) č. 2494/95 z 23. októbra 1995 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien [].

Článok 14 sa nahrádza takto:

"Článok 14

Postup

1. Komisii pomáha Výbor pre štatistický program (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [], so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

57) Nariadenie Rady (ES) č. 2597/95 z 23. októbra 1995 o predkladaní štatistík nominálneho výlovku členskými štátmi, ktoré lovia v určitých oblastiach s výnimkou severného Atlantického oceánu [].

Článok 5 sa nahrádza takto:

"Článok 5

1. Komisii pomáha Stály výbor pre poľnohospodársku štatistiku (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [], so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

58) Smernica Rady 96/16/ES z 19. marca 1996 o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch [].

Článok 7 sa nahrádza takto:

"Článok 7

1. Komisii pomáhať Stály výbor pre poľnohospodársku štatistiku (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [], so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

59) Nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 týkajúce sa humanitárnej pomoci [].

Článok 17 ods. 1 a 2 sa nahrádza takto:

"1. Komisii pomáha výbor.

Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok.

2. V prípade odkazu na tento článok sa budú uplatňovať články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac."

60) Smernica Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysoko rýchlostných železníc [].

Článok 21 sa nahrádza takto:

"Článok 21

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok.

4. Výbor môže rokovať o každej záležitosti týkajúcej sa interoperability systému transeurópskych vysoko rýchlostných železníc.

5. Ak je to potrebné, výbor môže vytvoriť pracovné skupiny, ktoré mu pomáhajú pri plnení jeho úloh, najmä s cieľom koordinovať notifikované orgány.

6. Výbor sa zriaďuje okamžite po nadobudnutí účinnosti tejto smernice."

61) Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia [].

Článok 19 sa nahrádza takto:

"Článok 19

Postup výboru

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

62) Smernica Rady 96/62/ES z 27. septembra 1996 o posudzovaní a riadení kvality voľného ovzdušia [].

Článok 12 sa nahrádza takto:

"Článok 12

Výbor a jeho funkcie

1. Zmeny potrebné pre prispôsobenie kritérií a metód, uvedených v článku 4(2) vedecko-technickému pokroku, a podrobné postupy pre posielanie informácií, ktoré budú poskytované podľa článku 11, a ostatné úlohy uvedené v ustanoveniach článku 4 ods. 3 budú schválené v súlade s postupom, ustanoveným v odseku 2 tohto článku. Toto prispôsobenie nesmie spôsobiť zmenu medzných hodnôt, alebo priamo alebo nepriamo zmeniť limity.

2. Komisii pomáha výbor.

3. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

4. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

63) Nariadenie (ES) č. 2232/96 Európskeho parlamentu a Rady z 28. októbra 1996, ktorým sa ustanovuje postup spoločenstva pre chuťové a aromatické prísady používané alebo uvažované pre použitie do alebo na potraviny [].

a) Článok 7 sa nahrádza takto:

"Článok 7

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [] (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

b) Článok 8 sa zrušuje.

64) Nariadenie (ES) č. 2258/96 z 22. novembra 1996 o akciách obnovy a rekonštrukcie v rozvojových krajinách [].

Článok 7 sa nahrádza takto:

"Článok 7

1. Komisii pomáha príslušný geografický výbor (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

65) Smernica Rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok [].

Článok 22 sa nahrádza takto:

"Článok 22

Výbor

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

66) Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi [].

Článok 18 sa nahrádza takto:

"Článok 18

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace. Pokiaľ ide o úlohy výboru, uvedené v bodoch 1 a 2 článku 19, ak po uplynutí troch mesiacov odo dňa predloženia (navrhovaných opatrení) Rade Rada nekonala, navrhované opatrenia schvaľuje Komisia.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

67) Smernica 96/73/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o určitých metódach na kvantitatívnu analýzu binárnych zmesí textilných vlákien [].

Články 5 a 6 sa nahrádzajú takto:

"Článok 5

1. Komisii pomáha Výbor pre smernice týkajúce sa textilných názvov a označovanie (ďalej len "výbor").

2. Prispôsobenie metód kvantitatívnej analýzy podľa prílohy II, technickému pokroku sa vykoná v súlade s postupom ustanoveným v článku 6.

Článok 6

1. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

2. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

68) Smernica Rady 96/96/ES z 20. decembra 1996 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel [].

Článok 8 sa nahrádza takto:

"Článok 8

1. Komisii pomáha výbor pre prispôsobenie technickému pokroku smernice o skúškach spôsobilosti k jazde pre motorové vozidlá a ich prívesy (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

69) Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 58/97 z 20. decembra 1996 o štrukturálnej podnikovej štatistike [].

Článok 13 sa nahrádza takto:

"Článok 13

1. Komisii pomáha Výbor pre štatistický program zriadený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

70) Nariadenie (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach [].

Článok 13 sa nahrádza takto:

"Článok 13

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [] (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [], so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

71) Nariadenie Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike spoločenstva [].

Článok 19 sa nahrádza takto:

"Článok 19

1. V prípade uvedenom v článku 3 ods. 2 písm. b) Komisii pomáha Výbor pre štatistický program (ďalej len "výbor").

2. V tomto prípade sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [], so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

72) Nariadenie Rady (ES) č. 550/97 z 24. marca 1997 o operáciách súvisiacich s HIV/AIDS v rozvojových krajinách [].

Článok 8 sa nahrádza takto:

"Článok 8

1. Komisii pomáhať geograficky určený výbor, príslušný pre rozvoj (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

73) Nariadenie Rady (ES) č. 1484/97 z 22. júla 1997 o pomoci pre populačné politiky a programy v rozvojových krajinách [].

Článok 11 sa nahrádza takto:

"Článok 11

1. Komisii pomáha výbor príslušný pre rozvoj (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok.

4. Výmena názorov sa uskutoční raz za rok na základe predloženia zástupcom Komisie všeobecných pokynov pre činnosti, ktoré budú vykonané v nasledujúcom roku, v rámci spoločnej schôdze výborov podľa odseku 1."

74) Nariadenie Rady (ES) č. 2046/97 z 13. októbra 1997 o severno-južnej spolupráci pri boji proti drogám a drogovej závislosti [].

Článok 10 sa nahrádza takto:

"Článok 10

1. Komisii pomáha geograficky určený výbor príslušný pre rozvoj.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok.

4. Výmena názorov sa uskutoční raz za rok na základe predloženia zástupcom Komisie všeobecných pokynov pre činnosti, ktoré budú vykonané v nasledujúcom roku, v rámci spoločnej schôdze výborov podľa odseku 1."

75) Smernica 97/67/ES Európskeho parlamentu a Rady z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu s poštových služieb spoločenstva a zlepšení kvality služieb [].

Článok 21 sa nahrádza takto:

"Článok 21

Výbor

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

76) Smernica 98/8/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocidných výrobkov na trh [].

Článok 28 ods. 3 sa nahrádza takto:

"3. Pre záležitosti oznámené stálemu výboru v zmysle článku 10, článku 11 ods. 4, článku 16, článku 27 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a článku 32, sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace."

77) Nariadenie Rady (ES) č. 448/98 zo 16. februára 1998 doplňujúce a upravujúce nariadenie (ES) č. 2223/96 pokiaľ ide o alokáciu nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania (FISIM) v rámci Európskeho systému národných a regionálnych účtov (ESA) [].

Článok 7 sa nahrádza takto:

"Článok 7

1. Komisii pomáha Výbor pre štatistický program (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

78) Nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 z 19. mája 1998 o krátkodobej štatistike [].

Článok 18 sa nahrádza takto:

"Článok 18

1. Komisii pomáha Výbor pre štatistický program (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

79) Rozhodnutie č. 2119/98/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. septembra 1998, ktorým sa v spoločenstve zriaďuje sieť na epidemiologický dohľad a kontrolu prenosných ochorení [].

Článok 7 sa nahrádza takto:

"Článok 7

1. Na účely vykonania tohto rozhodnutia Komisii pomáha výbor.

2. Uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

80) Smernica 98/70/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998, týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EHS [].

Článok 11 sa nahrádza takto:

"Článok 11

Postup výboru

1. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

2. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

81) Smernica 98/79/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. októbra 1998 o diagnostických zdravotných pomôckach in vitro [].

Článok 7 sa nahrádza takto:

"Článok 7

1. Komisii pomáha výbor zriadený článkom 6 ods. 2 smernice 90/385/EHS.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok.

4. Výbor uvedený v odseku 1 môže preskúmať každú otázku, súvisiacu s vykonaním tejto smernice."

82) Rozhodnutie č. 276/1999/ES Európskeho parlamentu a Rady z 25. januára 1999, ktorým sa prijíma viacročný akčný plán spoločenstva na podporu bezpečnejšieho používania internetu prostredníctvom boja proti nezákonnému a škodlivému obsahu na svetových sieťach [].

Článok 5 sa nahrádza takto:

"Článok 5

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

83) Smernica 1999/2/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. februára 1999 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravín a prídavných látok do potravín upravovaných ionizujúcim žiarením [].

Článok 12 sa nahrádza takto:

"Článok 12

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [] (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

84) Smernica 1999/4/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. februára 1999 o kávových extraktoch a čakankových extraktoch [].

Článok 5 sa nahrádza takto:

"Článok 5

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [] (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

85) Smernica 1999/5/ES Európskeho parlamentu a Rady z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody [].

Článok 15 sa nahrádza takto:

"Článok 15

Postup regulačného výboru

1. Postup ustanovený v odseku 2 sa uplatňuje na záležitosti, na ktoré sa vzťahuje článok 3 ods. 3 a článok 4 ods. 1

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [], so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

86) Nariadenie Rady (ES) č. 530/1999 z 9. marca 1999 o štrukturálnej štatistike príjmov a nákladov práce [].

Článok 12 sa nahrádza takto:

"Článok 12

1. Komisii pomáha Výbor pre štatistický program (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

87) Nariadenie Rady (ES) č. 856/1999 z 22. apríla 1999 zavádzajúce zvláštny systém pomoci tradičným AKT dodávateľom banánov [].

Články 6 a 8 sa nahrádzajú takto:

"Článok 6

1. Komisii pomáha geograficky určený výbor príslušný pre rozvoj.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok.

Článok 8

1. Komisii pomáha geograficky určený výbor príslušný pre rozvoj.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

88) Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov [].

Článok 17 sa nahrádza takto:

"Článok 17

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

89) Nariadenie Rady (ES) č. 975/1999 z 29. apríla 1999, ktorým sa stanovujú podmienky vykonávania opatrení rozvojovej spolupráce, ktoré prispievajú k všeobecnému cieľu rozvoja a upevňovaniu demokracie a právneho štátu, ako aj k dodržiavaniu ľudských práv a základných slobôd [].

Článok 13 sa nahrádza takto:

"Článok 13

1. Komisii pomáha Výbor pre ľudské práva a demokraciu (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

90) Smernica 1999/45/ES Európskeho parlamentu a Rady z 31. mája 1999, týkajúca sa aproximácie zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov [].

Článok 20 sa nahrádza takto:

"Článok 20

1. Zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie príloh tejto smernice technickému pokroku sa prijímajú v súlade s postupom ustanoveným v článku 29 ods. 4 písm. b) smernice 67/548/EHS.

2. Komisii pomáha výbor.

3. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

4. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

91) Smernica 1999/94/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. decembra 1999 o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a emisiách CO2 pri predaji nových osobných automobilov [].

Článok 10 sa nahrádza takto:

"Článok 10

1. Komisii pomáha výbor.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."

[1] Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 96/350/ES (Ú. v. ES L 135, 6.6.1996, s. 32).

[2] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[3] Ú. v. ES L 63, 13.3.1979, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/12/ES (Ú. v. ES L 77, 20.3.2002, s. 11).

[4] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[5] Ú. v. ES L 54, 5.3.1979, s. 124. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2329/98 (Ú. v. ES L 291, 30.10.1998, s. 2).

[6] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[7] Ú. v. ES L 229, 30.8.1980, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 96/70/ES (Ú. v. ES L 299, 23.11.1996, s. 26).

[8] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[9] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[10] Ú. v. ES L 213, 21.7.1982, s. 8. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 1999/20/ES (Ú. v. ES L 80, 25.3.1999, s. 20).

[11] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[12] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[13] Ú. v. ES L 372, 31.12.1985, s. 50.

[14] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[15] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[16] Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1360/2002 (Ú. v. ES L 207, 5.8.2002, s. 1).

[17] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[18] Ú. v. ES L 145, 11.6.1988, s. 35. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 1999/12/ES (Ú. v. ES L 77, 23.3.1999, s. 22).

[19] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[20] Ú. v. ES L 157, 24.6.1988, s. 28. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/60/ES (Ú. v. ES L 331, 3.12.1997, s. 7).

[21] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[22] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[23] Ú. v. ES L 184, 15.7.1988, s. 61. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 91/71/EHS (Ú. v. ES L 42, 15.2.1991, s. 25).

[24] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[25] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[26] Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 93/68/EHS (Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 1).

[27] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[28] Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 27. Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/34/ES (Ú. v. ES L 237, 10.9.1994, s. 1).

[29] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[30] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[31] Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 34. Smernica zmenená a doplnená aktom o pristúpení z roku 1994.

[32] Ú. v. ES L 31, 1.2 2002, s. 1.

[33] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[34] Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 38.

[35] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[36] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[37] Ú. v. ES L 186, 30.6.1989, s. 27. Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 1999/41/ES (Ú. v. ES L 172, 8.7.1999, s. 38).

[38] Ú. v. ES L 31, 1 2.2002, s. 1.

[39] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[40] Ú. v. ES L 160, 12.6.1989, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 3378/94 (Ú. v. ES L 366, 31.12.1994, s. 1).

[41] Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.

[42] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[43] Ú. v. ES L 88, 3.4.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2197/95 (Ú. v. ES L 221, 19.9.1995, s. 2).

[44] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[45] Ú. v. ES L 117, 8.5.1990, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím 2001/204/ES (Ú. v. ES L 73, 15.3.2001, s. 32).

[46] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[47] Ú. v. ES L 276, 6.10.1990, s. 40.

[48] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[49] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17. 7. 1999, s. 23).

[50] Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 98/15/ES (Ú. v. ES L 67, 7.3.1998, s. 29).

[51] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[52] Ú. v. ES L 133, 28.5.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 2104/93 (Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 1).

[53] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[54] Ú. v. ES L 149, 14.6.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2061/96 (Ú. v. ES L 277, 30.10.1996, s. 1).

[55] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[56] Ú. v. ES L 237, 24.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2000/56/ES (Ú. v. ES L 237, 21.9.2000, s. 45).

[57] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[58] Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1.

[59] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[60] Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 29. Smernica zmenená a doplnená aktom o pristúpení z roku 1994.

[61] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[62] Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 32.

[63] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[64] Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 4.

[65] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[66] Ú. v. ES L 113, 30.4.1992, s. 19.

[67] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[68] Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 97/62/ES (Ú. v. ES L 305, 8.11.1997, s. 42).

[69] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[70] Ú. v. ES L 228, 11.8.1992, s. 24.

[71] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[72] Ú. v. ES L 297, 13.10.1992, s. 16.

[73] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[74] Ú. v. ES L 373, 21.12.1992, s. 26.

[75] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[76] Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1.

[77] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[78] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[79] Ú. v. ES L 52, 4.3.1993, s. 18.

[80] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[81] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[82] Ú. v. ES L 84, 5.4.1993, s. 1.

[83] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[84] Ú. v. ES L 98, 24.4.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2197/95 (Ú. v. ES L 221, 19.9.1995, s. 2).

[85] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[86] Ú. v. ES L 149, 21.6.1993, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 97/77/ES (Ú. v. ES L 10, 16.1.1998, s. 28).

[87] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[88] Ú. v. ES L 149, 21.6.1993, s. 5. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 97/77/ES.

[89] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[90] Ú. v. ES L 149, 21.6.1993, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 97/77/ES.

[91] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[92] Ú. v. ES L 169, 12.7.1993, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/104/ES (Ú. v. ES L 6, 10.1.2002, s. 50).

[93] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[94] Ú. v. ES L 175, 19.7.1993, s. 1.

[95] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[96] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[97] Ú. v. ES L 167, 9.7.1993, s. 31. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 1999/296/ES (Ú. v. ES L 117, 5.5.1999, s. 35).

[98] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[99] Ú. v. ES L 186, 28.7.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1636/2001 (Ú. v. ES L 222, 17.8.2001, s. 1).

[100] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[101] Ú. v. ES L 187, 29.7.1993, s. 52. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 97/15/ES (Ú. v. ES L 95, 10.4.1997, s. 16).

[102] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[103] Ú. v. ES L 244, 30.9.1993, s. 23. Smernica naposledy zmenená a doplnená aktom o pristúpení z roku 1994.

[104] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[105] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[106] Ú. v. ES L 290, 24.11.1993, s. 14.

[107] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[108] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[109] Ú. v. ES L 237, 10.9.1994, s. 3. Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 96/83/ES (Ú. v. ES L 48, 19.2.1997, s. 16).

[110] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[111] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[112] Ú. v. ES L 237, 10.9.1994, s. 13.

[113] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[114] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[115] Ú. v. ES L 182, 16.7.1994, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2840/98 (Ú. v. ES L 354, 30.12.1998, s. 14).

[116] Ú. v. ES L 189, 30.7.1996, s. 1.

[117] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[118] Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 1.

[119] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[120] Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 34.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 24.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 61, 18.3.1995, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/5/ES (Ú. v. ES L 55, 24.2.2001, s. 59).

[] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 257, 27.10.1995, s. 1.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 270, 13.11.1995, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1638/2001 (Ú. v. ES L 222, 17.8.2001, s. 29).

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 78, 28.3.1996, s. 27.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 163, 2.7.1996, s. 1.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 235, 17.9.1995, s. 6.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 296, 21.11.1996, s. 55.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 299, 23.11.1996, s. 1.

[] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 306, 28.11.1996, s. 1.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 10, 14.1.1997, s. 13.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 61, 3. 3. 1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené nariadením Komisie (ES) č. 2476/2001 (Ú. v. ES L 334, 18. 12. 2001, s. 3).

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 32, 3. 7. 1997, s. 1.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 46, 17.2.1997, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/11/ES (Ú. v. ES L 48, 17.2.2001, s. 20).

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 14, 17.1.1997, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1614/2002 (Ú. v. ES L 244, 12.9.2002, s. 7).

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1.

[] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 85, 27.3.1997, s. 1.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 202, 30.7.1997, s. 1.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 287, 21.10.1997, s. 1.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 15, 21.1.1998, s. 14. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2002/39/ES (Ú. v. ES L 176, 5.7.2002, s. 21).

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 58, 27.2.1998, s. 1.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 162, 5.6.1998, s. 1.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 268, 3.10.1998, s. 1.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58. Smernica zmenená a doplnená smernicou Komisie 2000/71/ES (Ú. v. ES L 287, 14.11.2000, s. 46).

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 331, 7.12.1998, s. 1.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 33, 6.2.1999, s. 1.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 66, 13.3.1999, s. 16.

[] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 66, 13.3.1999, s. 26.

[] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 91, 7.4.1999, s. 10.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 63, 12.3.1999, s. 6.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 108, 27.4.1999, s. 2.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 120, 8.5.1999, s. 1.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/60/ES (Ú. v. ES L 226, 22.8.2001, s. 5).

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

[] Ú. v. ES L 12, 18.1.2000, s. 16.

[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

--------------------------------------------------

Top