EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1311

A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete ( 2013. december 2. ) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről

OJ L 347, 20.12.2013, p. 884–891 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1311/oj

20.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 347/884


A TANÁCS 1311/2013/EU, EURATOMRENDELETE

(2013. december 2.)

a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 312. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára való megküldését követően,

a különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

A kötelezettségvállalási előirányzatoknak kiadási kategóriánként, illetve a kifizetési előirányzatoknak e rendelettel megállapított éves felső határa tiszteletben tartja a kötelezettségvállalásoknak és saját forrásoknak a 2007/436/EK, Euratom tanácsi rendeletben (1) meghatározott felső határát.

(2)

Figyelembe véve azt, hogy a középtávú beruházások előkészítéséhez és megvalósításához megfelelő szintű kiszámíthatóság szükséges, a többéves pénzügyi keret időtartamát 2014. január 1-jétől kezdve hét évre kell megállapítani. Az európai parlamenti választásokat követően, legkésőbb 2016-ban értékelésre kerül sor. Ez lehetővé teszi, hogy az intézmények, és köztük a 2014-ben megválasztott Európai Parlament újraértékelje a prioritásokat. Ezen értékelés eredményeit a pénzügyi keret fennmaradó éveiben a rendelet minden módosítása során figyelembe kell venni. Ezen intézkedés megnevezése a továbbiakban értékelés/felülvizsgálat.

(3)

A többéves pénzügyi keret félidős értékelése/felülvizsgálata összefüggésében az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megállapodik abban, hogy a bizottsági javaslatok benyújtását megelőzően közösen megvizsgálja, hogy a következő, 2021-es többéves pénzügyi keret vonatkozásában mi legyen a legmegfelelőbb időtartam annak érdekében, hogy kielégítő egyensúly alakuljon ki az Európai Parlament és az Európai Bizottság vonatkozó tagjai hivatali idejének, valamint a programozási ciklusokhoz és a beruházások kiszámíthatóságához szükséges stabilitás között.

(4)

Konkrét és a lehető legnagyobb mértékű rugalmasságot kell megvalósítani annak lehetővé tétele érdekében, hogy az Unió az Európai Unió működéséről szóló szerződés 323. cikkének megfelelően teljesíthesse kötelezettségeit.

(5)

A következő speciális eszközökre van szüksége az Uniónak azért, hogy reagálni tudjon meghatározott, előre nem látható helyzetekben, illetve hogy finanszírozni tudjon olyan egyértelműen meghatározott kiadásokat, amelyek a többéves pénzügyi keret egy vagy több fejezetében rendelkezésre álló felső határokon belül nem finanszírozhatók, és így megkönnyítse a költségvetési eljárást: a sürgősségisegély-tartalékra, az Európai Unió Szolidaritási Alapjára, a rugalmassági eszközre, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapra, a rendkívüli tartalékra, az ifjúsági munkanélküliség kezelésére és a kutatás erősítésére vonatkozó specifikus rugalmasságra, valamint a növekedéssel és foglalkoztatással és különösen a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékra. Ezért konkrét rendelkezéseket kell hozni arra vonatkozóan, hogy amennyiben szükség van a speciális eszközök alkalmazására, a költségvetésben a többéves pénzügyi keretben meghatározott felső határokon felül is szerepelhessenek kötelezettségvállalási előirányzatok.

(6)

Amennyiben fel kell szabadítani az Unió általános költségvetésben azokra a hitelekre biztosított garanciákat, amelyeket a 332/2002/EK tanácsi rendelettel (2) létrehozott fizetésimérleg-támogatási mechanizmus vagy a 407/2010/EU tanácsi rendelettel (3) létrehozott európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus keretében nyújtottak, akkor a szükséges összeget a többéves pénzügyi keret kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzataira vonatkozó felső határokon túl, a saját források felső határának egyidejű tiszteletben tartása mellett kell biztosítani.

(7)

A többéves pénzügyi keretet 2011-es árakon kell meghatározni. Meg kell állapítani a többéves pénzügyi keretnek a rendelkezésre álló felső határok és mozgásterek újraszámítása esetén szükséges technikai kiigazítására vonatkozó szabályokat is.

(8)

A többéves pénzügyi keret nem tartalmazza a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) szerinti címzett bevételből finanszírozandó költségvetési tételeket.

(9)

E rendelet felülvizsgálatára lehet szükség abban az esetben, ha olyan előre nem látható esemény következik be, amely a többéves pénzügyi keret meghatározott felső határain belül nem kezelhető. Ezért rendelkezni kell a többéves pénzügyi keret ilyen esetekben történő felülvizsgálatáról.

(10)

Szabályokat kell meghatározni más olyan helyzetekre is, amelyek a többéves pénzügyi keret kiigazítását vagy felülvizsgálatát tehetik szükségessé. Ilyen kiigazítás vagy felülvizsgálat vonatkozhat a költségvetés végrehajtására, az alapok eredményességét és a gondos gazdasági irányítást összekapcsoló intézkedésekre, a Szerződések felülvizsgálatára, az EU bővítésére, Ciprus újraegyesítésére vagy új szabályok elhúzódó elfogadására egyes szakpolitikai területek esetében.

(11)

A kohéziós politika nemzeti keretösszegeit az e rendeletre vonatkozó bizottsági javaslatnak a 2012. júliusi aktualizálása során használt statisztikai adatokra és előrejelzésekre alapozva állapították meg. Tekintettel az előrejelzési bizonytalanságokra, valamint arra, hogy egyes tagállamok támogatását felső határ korlátozza, továbbá a válság sújtotta tagállamok különösen nehéz helyzetének figyelembevétele céljából, a Bizottság 2016-ban értékeli a valamennyi tagállam számára a kohéziós politika „Növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások” célkitűzése keretében a 2017–2020-as időszakra elkülönített összes előirányzatot.

(12)

Meg kell határozni a költségvetési eljárás során történő intézményközi együttműködés általános szabályait.

(13)

Konkrét szabályokat kell meghatározni arra vonatkozóan is, hogy miként kezeljék a többéves pénzügyi keret időtartamát jelentősen meghaladó nagyszabású infrastrukturális projekteket. Meg kell állapítani az Unió általános költségvetéséből ezekre a projektekre fordítandó hozzájárulás maximális összegét, biztosítva ezáltal, hogy nem befolyásolják az uniós költségvetésből finanszírozott egyéb projekteket.

(14)

A Bizottság 2018. január 1-je előtt előterjeszti az új többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatot annak érdekében, hogy az intézmények a következő többéves pénzügyi keret kezdetét megelőzően kellő időben elfogadhassák azt. Amennyiben a többéves pénzügyi keret ebben a rendeletben meghatározott záró dátuma előtt nem fogadják el az új többéves pénzügyi keretről szóló rendeletet, akkor továbbra is e rendeletet kell alkalmazni.

(15)

Konzultációra került sor a Gazdasági és Szociális Bizottsággal, valamint a Régiók Bizottságával, és e bizottságok véleményt nyilvánítottak (5),

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1.   FEJEZET

Általános rendelkezések

1. cikk

Többéves pénzügyi keret

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretet (a továbbiakban: a többéves pénzügyi keret) a melléklet rögzíti.

2. cikk

A többéves pénzügyi keret félidős értékelése/felülvizsgálata

A Bizottság legkésőbb 2016 végéig benyújtja a többéves pénzügyi keret működésének az értékelését, amelyben teljes mértékben figyelembe veszi az aktuális gazdasági helyzetet, valamint a rendelkezésre álló legfrissebb makrogazdasági előrejelzéseket. E kötelező értékeléshez adott esetben mellékelni kell az e rendelet felülvizsgálatára vonatkozó jogalkotási javaslatot, az EUMSZ-ben meghatározott eljárásoknak megfelelően. Az 7. cikk sérelme nélkül, az előzetesen előirányzott nemzeti keretösszegek ilyen felülvizsgálat révén nem csökkenthetők.

3. cikk

A többéves pénzügyi keret felső határainak tiszteletben tartása

(1)   Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság minden egyes költségvetési eljárás, valamint az adott évre vonatkozó költségvetés végrehajtása során tiszteletben tartja a többéves pénzügyi keretben rögzített éves felső kiadási határokat.

A 2. fejezeten belüli, a mellékletben meghatározott rész-határok a közös agrárpolitika (KAP) két pillére közötti rugalmasság sérelme nélkül kerültek megállapításra. A KAP I. pillérére alkalmazandó, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a közvetlen kifizetések közötti átcsoportosításokat követően kiigazított felső határt a vonatkozó jogi aktus állapítja meg, a többéves pénzügyi keretet pedig ennek megfelelően kiigazítják, az e rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott technikai kiigazítások szerint.

(2)   A 9.–15. cikkekben meghatározott speciális eszközök biztosítják a többéves pénzügyi keret rugalmasságát, és a költségvetési eljárás zavartalan lefolytatásának lehetővé tétele érdekében kerülnek megállapításra. A költségvetésben szerepeltethetők a vonatkozó fejezeteknek a többéves pénzügyi keretben rögzített felső határát meghaladó kötelezettségvállalási előirányzatok, amennyiben a 2012/2002/EK tanácsi rendelettel (6), az 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (7), valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött intézményközi megállapodással (8) összhangban szükség van a sürgősségisegély-tartalék, az Európai Unió Szolidaritási Alapja, a rugalmassági eszköz, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, a rendkívüli tartalék, az ifjúsági munkanélküliség kezelésére és a kutatás erősítésére vonatkozó specifikus rugalmasság, valamint a növekedéssel és foglalkoztatással és különösen a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék forrásainak igénybevételére.

(3)   Amennyiben szükség van az Unió általános költségvetés által a 332/2002/EK vagy a 407/2010/EU rendelettel összhangban nyújtott hitelgarancia lehívására, erre a többéves pénzügyi keretben meghatározott felső határok felett kerül sor.

4. cikk

A saját források felső határainak a tiszteletben tartása

(1)   A szükséges kifizetési előirányzatok teljes összege az éves kiigazítás, valamint minden egyéb (ideértve a 3. cikk (2) és (3) bekezdésének alkalmazásából következő) kiigazítás és felülvizsgálat figyelembevétele után a többéves pénzügyi keret egyetlen évében sem eredményezheti a saját források olyan lehívási mértékét, amely meghaladná a saját forrásokra vonatkozó, EK, Euratom határozatban rögzített felső határokat.

(2)   Szükség esetén a többéves pénzügyi keretben rögzített felső határokat felülvizsgálat révén csökkenteni kell a saját forrásokra vonatkozó, a 2007/436/EK, Euratom határozattal összhangban rögzített felső határok betartásának biztosítása érdekében.

5. cikk

A kifizetésekre vonatkozó összesített tartalék

(1)   A Bizottság – a 4. cikkben említett technikai kiigazítások részeként – 2015-től kezdődően minden évben kiigazítja a 2015–2020-as időszakra vonatkozó kifizetések felső határát, növelve azt a teljesített kifizetések és a többéves pénzügyi keretnek az n-1. évre vonatkozó felső kifizetési határa közötti különbséggel.

(2)   A 2018–2020-as időszakra vonatkozóan az éves kiigazítások legfeljebb a következő (2011-es árakon számított) összegekkel haladhatják meg az adott évekre megállapított eredeti felső kifizetési határokat:

 

2018 - 7 milliárd EUR

 

2019 - 9 milliárd EUR

 

2020 - 10 milliárd EUR

(3)   Minden felfelé történő kiigazítást teljes mértékben ellentételezni kell az n-1. évre vonatkozó felső kifizetési határ megfelelő csökkentésével.

6. cikk

Technikai kiigazítások

(1)   A Bizottság minden évben az alábbi technikai kiigazításokat hajtja végre a többéves pénzügyi kereten az n+1. év költségvetési eljárását megelőzően:

a)

n+1. évi árakon újraértékeli a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok felső határát és teljes összegét;

b)

kiszámítja a saját forrásoknak a 2007/436/Euratom határozatban rögzített felső határa alatt rendelkezésre álló mozgásteret;

c)

kiszámítja a 13. cikkben meghatározott rendkívüli mozgástér maximális összegét;

d)

kiszámítja az 5. cikkben meghatározott kifizetésekre vonatkozó összesített tartalékot.

e)

kiszámítja a 14 cikkben meghatározott kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékot.

(2)   Az (1) bekezdésben említett technikai kiigazításokat a Bizottság rögzített, évi 2 %-os deflátor alkalmazásával hajtja végre.

(3)   Az (1) bekezdésben említett technikai kiigazítások eredményét, valamint az azok alapjául szolgáló gazdasági előrejelzéseket a Bizottság közli az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.

(4)   A 7. és 8. cikkben foglaltak sérelme nélkül, az érintett évre vonatkozóan nem tehető további technikai kiigazítás sem a pénzügyi év során, sem utólagos kiigazításként a következő években.

7. cikk

A kohéziós politika keretösszegeinek kiigazítása

(1)   A válság sújtotta tagállamok különösen nehéz helyzetének figyelembevétele céljából a Bizottság – a 2017-re vonatkozó technikai kiigazítással együtt – 2016-ban értékeli a valamennyi tagállam számára a kohéziós politika „Növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások” célkitűzésének keretében a 2017–2020-as időszakra elkülönített összes előirányzatot; a vizsgálat során a Bizottság az elosztásnak a vonatkozó alap-jogiaktusban meghatározott módszerét alkalmazza, és az aktuálisan rendelkezésre álló legfrissebb statisztikai adatokat, valamint a 2014–2015-ös időszak összesített nemzeti GDP-je és a 2012-ben becsült összesített nemzeti GDP összehasonlítása során kapott értékeket veszi alapul. A Bizottság kiigazítja az említett teljes előirányzatot, amennyiben az összehasonlítás során +/– 5 %-nál nagyobb kumulatív eltérést állapít meg.

(2)   A szükséges kiigazításokat egyenletesen kell elosztani a 2017 és 2020 közötti időszakban, és a többéves pénzügyi keret vonatkozó felső érintett határait ennek megfelelően ki kell igazítani. A felső kifizetési határokat ennek megfelelően ki kell igazítani, a kötelezettségvállalási előirányzatokhoz viszonyított rendezett alakulásuk biztosítása érdekében.

(3)   A 2017-re vonatkozó technikai kiigazítás során a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) 90. cikkének (5) bekezdésében előírt, a Kohéziós Alapból nyújtott támogatásra szóló tagállami jogosultságok félidős felülvizsgálatát követően, ha egy tagállam újonnan jogosulttá válik a Kohéziós Alapból nyújtott támogatásra vagy elveszíti meglévő jogosultságát, a Bizottság az adott tagállam számára a 2017 és 2020 közötti időszakra elkülönített összegekhez hozzáadja vagy azokból levonja az így keletkező összegeket.

(4)   A (3) bekezdés eredményeként szükséges kiigazításokat egyenletesen kell elosztani a 2017 és 2020 közötti időszakban, és a többéves pénzügyi keret vonatkozó felső határait ennek megfelelően ki kell igazítani. A felső kifizetési határokat ennek megfelelően ki kell igazítani, a kötelezettségvállalási előirányzatokhoz viszonyított rendezett alakulásuk biztosítása érdekében.

(5)   Az (1) és (3) bekezdésben említett kiigazítások teljes nettó hatása – az előjeltől függetlenül – nem haladhatja meg a 4 milliárd EUR-t.

8. cikk

Az alapok eredményességét és a gondos gazdasági irányítást összekapcsoló intézkedésekkel összefüggő kiigazítások

Abban az esetben, ha az alapok hatékonyságát és a megfelelő gazdaságirányítást összekapcsoló intézkedésekkel összefüggésben a Bizottság megszünteti az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alap költségvetési kötelezettségvállalásainak felfüggesztését, a Bizottság a vonatkozó alap-jogiaktusnak megfelelően a felfüggesztett kötelezettségvállalásokat a következő évekre viszi át. Az n. év felfüggesztett kötelezettségvállalásai nem vihetők át az n+3. évnél későbbi költségvetésbe.

2.   FEJEZET

Speciális eszközök

9. cikk

Sürgősségisegély-tartalék

(1)   A sürgősségisegély-tartalék célja az, hogy haladéktalanul reagálni lehessen a harmadik országok részéről jelentkező olyan konkrét segélyszükségletekre, amelyek a költségvetés megállapításakor nem voltak előreláthatóak, mindenekelőtt humanitárius műveletek keretében, de polgári válságkezeléssel és polgári védelemmel kapcsolatban is, valamint az Unió külső határain jelentkező migrációs áramlásokból adódó különleges nyomásnak való kitettség helyzeteiben.

(2)   A tartalék éves összege (2011-es árakon számítva) 280 millió EUR, amely a költségvetési rendelettel összhangban legkésőbb az n+1. évben használható fel. A sürgősségisegély-tartalék céltartalékként szerepel az Unió általános költségvetésében. Az éves összegnek az előző évekből megmaradt részeit kell először lehívni, időrendi sorrendben. Az n. évi éves összeg azon része, amelyet az n+1. évben nem használnak fel, megszűnik.

10. cikk

Az Európai Unió Szolidaritási Alapja

(1)   Az Európai Unió Szolidaritási Alapja – az alap-jogiaktus értelmében – arra szolgál, hogy valamely tagállam vagy tagjelölt ország területén bekövetkező nagyobb katasztrófa esetén pénzügyi segítséget nyújtson. Az alap számára rendelkezésre álló éves összeghatár (2011-es árakon számítva) 500 millió EUR. Minden év október 1-jén legalább az éves összeg egynegyedének rendelkezésre kell állnia az év végéig felmerülő igények fedezésére. Az éves összegnek a költségvetésben nem szerepeltetett része legkésőbb az n+1. évben használható fel. Az éves összegnek az előző évből megmaradt részét kell először lehívni. Az n. évi éves összeg azon része, amelyet az n+1. évben nem használnak fel, megszűnik.

(2)   Kivételes esetekben és amennyiben a katasztrófa bekövetkezésének évében – az alap-jogiaktus értelmében – az Európai Unió Szolidaritási Alapban még rendelkezésre álló pénzügyi források nem elegendők az Európai Parlament és a Tanács által szükségesnek ítélt segélyösszeg fedezésére, a Bizottság javasolhatja, hogy a különbözet a következő évre rendelkezésre álló éves összegből kerüljön finanszírozásra.

11. cikk

Rugalmassági eszköz

(1)   A rugalmassági eszköz arra szolgál, hogy az adott pénzügyi évben fedezze azon pontosan meghatározott kiadásokat, amelyeket egy vagy több más fejezet felső határán belül nem lehetne finanszírozni. A rugalmassági eszköz (2011-es árakon számítva) évi 471 millió eurós felső összeghatárral rendelkezik.

(2)   A rugalmassági eszköz éves összegének nem használt része legkésőbb az n+3. évben használható fel. Az éves összegnek az előző évekből megmaradt részeit kell először lehívni, időrendi sorrendben. Az n. évi éves összeg azon része, amelyet az n+3. évben nem használnak fel, megszűnik.

12. cikk

Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap

(1)   Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, amelynek céljait és hatályát az 1927/2006/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet állapítja meg, éves maximális összege (2011-es árakon számítva) 150 millió EUR.

(2)   Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapra vonatkozó előirányzatokat céltartalékként kell bevezetni az Unió általános költségvetésébe.

13. cikk

Rendkívüli tartalék

(1)   Az előre nem látható körülményekre való reagálás céljára egy végső megoldásként igénybe vehető, az Unió bruttó nemzeti jövedelmének legfeljebb 0,03 %-át kitevő rendkívüli tartalékot kell képezni, a többéves pénzügyi keretben megállapított felső határokon kívül. A tartalékot kizárólag költségvetés-módosítással vagy éves költségvetéssel kapcsolatban lehet igénybe venni.

(2)   A rendkívüli tartalék felhasználása egyetlen évben sem haladhatja meg a többéves pénzügyi keret évenkénti technikai korrekciója szerint előirányzott maximumösszeget, és összhangban kell állnia a saját forrásokra vonatkozó felső határral.

(3)   A rendkívüli tartalék igénybevételével rendelkezésre bocsátott összegeket a folyó pénzügyi évre vagy a következő pénzügyi évekre vonatkozó többéves pénzügyi keretek egy vagy több fejezete keretében rendelkezésre álló mozgástér révén teljes mértékben ellentételezni kell.

(4)   Az ilyen módon ellentételezett összegek tovább nem mozgósíthatók a többéves pénzügyi keretből. A rendkívüli tartalék igénybevétele nem eredményezheti a folyó pénzügyi évre és a következő pénzügyi évekre vonatkozóan a többéves pénzügyi keretben megállapított kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok összesített felső határának túllépését.

14. cikk

Összesített tartalék a növekedéssel és foglalkoztatással és különösen a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos kötelezettségekre vonatkozóan

(1)   A többéves pénzügyi keret 2014–2017-es időszakra vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatainak felső határai alatt rendelkezésre álló mozgástérből tartaléksávokból a többéves pénzügyi keretre vonatkozó összesített kötelezettségvállalási tartalékot kell képezni, és azt a 2016–2020-as időszakra vonatkozóan a többéves pénzügyi keretben megállapított összeghatárok felett, a növekedéssel és foglalkoztatással és különösen a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos szakpolitikai célokra kell rendelkezésre bocsátani.

(2)   A Bizottság – a 6. cikkben említett technikai kiigazítások részeként – minden évben kiszámítja a rendelkezésre álló összeget. A többéves pénzügyi keret összesített tartalékait, illetve annak egy részét az Európai Parlament és a Tanács az EUMSZ 314. cikke szerinti költségvetési eljárás keretében igénybe veheti.

15. cikk

Specifikus rugalmasság az ifjúsági munkanélküliség kezelésére és a kutatás erősítésére

Az éves költségvetési eljárás részeként (2011-es árakon számítva) legfeljebb 2 543 millió EUR hozható előre 2014-re és 2015-re a fiatalok foglalkoztatásával, a kutatással, az ERASMUS-szal és különösen a tanulószerződéses gyakorlati képzéssel, valamint a kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos konkrét szakpolitikai célokra. Az említett összeget – az egyes fejezeteken belül és/vagy különböző fejezetek között – előirányzatokkal teljes mértékben ellentételezni kell annak érdekében, hogy a 2014–2020-as időszakra szóló összesített éves felső határok és az említett időszakra fejezetenként vagy alfejezetenként elkülönített összes előirányzat ne módosuljon.

16. cikk

Hozzájárulás a nagyszabású projektek finanszírozásához

(1)   A 2014–2020-as időszakban az Unió általános költségvetésben (2011-es árakon számítva) legfeljebb 6 300 millió EUR áll rendelkezésre az európai műholdas navigációs programok (EGNOS és Galileo) költségeire.

(2)   A 2014–2020-as időszakban az Unió általános költségvetésben (2011-es árakon számítva) legfeljebb 2 707 millió EUR áll rendelkezésre a nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktorral (ITER) kapcsolatos projekt költségeire.

(3)   A 2014–2020-as időszakban az Unió általános költségvetésben (2011-es árakon számítva) legfeljebb 3 786 millió EUR áll rendelkezésre a Copernicus (Európai Föld-megfigyelési program) költségeire.

3.   FEJEZET

Felülvizsgálat

17. cikk

A többéves pénzügyi keret felülvizsgálata

(1)   A 4. cikk (2) bekezdése, a 18-22. cikkek és a 25. cikk sérelme nélkül, előre nem látható körülmények bekövetkezése esetén a többéves pénzügyi keret a saját források 2007/436/EU, Euratom határozat értelmében meghatározott felső összeghatárának tiszteletben tartása mellett felülvizsgálható.

(2)   Általános szabályként a többéves pénzügyi keretet érintő felülvizsgálati javaslatokat az (1) bekezdéssel összhangban az adott évre, illetve az érintett évek közül az elsőre vonatkozó költségvetési eljárás kezdete előtt kell benyújtani és elfogadni.

(3)   A többéves pénzügyi keretnek az (1) bekezdés értelmében történő felülvizsgálatára tett javaslatban meg kell vizsgálni a felülvizsgálattal érintett fejezet alá tartozó programok kiadásainak átcsoportosítási lehetőségeit, különös tekintettel az előreláthatólag felhasználásra nem kerülő előirányzatokra. A cél az, hogy az érintett fejezetre meghatározott felső határokon belül abszolút értékben, illetve a tervezett új kiadás százalékában is jelentős összeg álljon rendelkezésre.

(4)   A többéves pénzügyi keretnek az (1) bekezdés értelmében történő felülvizsgálata során figyelembe kell venni annak a lehetőségét, hogy az egyik fejezet felső határának növelését egy másik fejezet felső határának csökkentése ellentételezze.

(5)   A többéves pénzügyi keretnek az (1) bekezdés értelmében történő felülvizsgálata során meg kell tartani a kötelezettségvállalások és a kifizetések közötti egyensúlyt.

18. cikk

A végrehajtáshoz kapcsolódó felülvizsgálat

A többéves pénzügyi keret technikai kiigazításának eredményeiről szóló értesítéssel egyidejűleg a Bizottság az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti a kifizetési előirányzatok teljes összegének felülvizsgálatára irányuló javaslatait, amelyeket a végrehajtás fényében szükségesnek tart annak érdekében, hogy biztosítsa az éves kifizetések felső határának hatékony és eredményes kezelését, és különösen azok rendezett alakulását a kötelezettségvállalási előirányzatokhoz viszonyítva. E javaslatokról az Európai Parlament és a Tanács az n. év május 1-je előtt határoz.

19. cikk

A strukturális alapok, a Kohéziós Alap, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap, a Menekültügyi és Migrációs Alap, valamint a Belső Biztonsági Alap új szabályait vagy programjait követő felülvizsgálat

(1)   Amennyiben a strukturális alapok, a Kohéziós Alap, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap, a Menekültügyi és Migrációs Alap, valamint a Belső Biztonsági Alap új szabályainak vagy megosztott igazgatással végrehajtott programjainak elfogadására 2014. január 1. után kerül sor, a többéves pénzügyi keretet felülvizsgálják annak érdekében, hogy lehetővé váljon a 2014-ben fel nem használt források következő évekre történő, a megfelelő felső kiadási határokat meghaladó mértékű átvitele.

(2)   A 2014. évi felhasználatlan előirányzatok átvitelére irányuló felülvizsgálatot 2015. május 1. előtt el kell fogadni.

20. cikk

A többéves pénzügyi keret felülvizsgálata a Szerződések felülvizsgálata esetén

Amennyiben 2014 és 2016 között a Szerződések költségvetési hatással járó felülvizsgálatára kerül sor, a többéves pénzügyi keretet annak megfelelően felül kell vizsgálni.

21. cikk

A többéves pénzügyi keret felülvizsgálata az Unió bővítés esetén

Amennyiben 2014 és 2020 között tagállam csatlakozik vagy tagállamok csatlakoznak az Unióhoz, a többéves pénzügyi keretet felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a csatlakozásból fakadó kiadási igényeket.

22. cikk

A többéves pénzügyi keret felülvizsgálata Ciprus újraegyesítése esetén

Amennyiben 2014 és 2020 között sor kerül Ciprus újraegyesítésére, a többéves pénzügyi keretet felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a ciprusi probléma átfogó rendezését, valamint az újraegyesítést követő további finanszírozási igényeket.

23. cikk

Intézményközi együttműködés a költségvetési eljárás során

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság (a továbbiakban: az intézmények) megtesznek minden intézkedést az éves költségvetési eljárás megkönnyítése érdekében.

Az intézmények az eljárás során jóhiszeműen együttműködnek álláspontjaik összehangolása érdekében. Az intézmények megfelelő intézményközi kapcsolatokon keresztül együttműködnek a munka eredményeinek figyelemmel kísérése, valamint a konvergencia mértékének az eljárás valamennyi szakaszában történő elemzése érdekében.

Az intézmények biztosítják munkamenetrendjük lehető legnagyobb mértékű koordinációját annak érdekében, hogy az eljárások lefolytatása koherens és konvergens módon történjen, és az Unió költségvetésének végleges elfogadásához vezessen.

Az eljárás bármely szakaszában és – a várható megbeszélések jellegétől függően – a képviselet különböző szintjein tartható háromoldalú egyeztetés. Minden intézmény (saját eljárási szabályzatával összhangban) kijelöli az egyes ülések résztvevőit, meghatározza a tárgyalásokra vonatkozó mandátumukat, és kellő időben tájékoztatja a többi intézményt az ülésekhez kapcsolódó intézkedésekről.

24. cikk

A költségvetés egységessége

A költségvetési rendelet 7. cikkének megfelelően az Unió költségvetésének tartalmaznia kell az Unió és az Euratom összes kiadását és bevételét, ideértve minden olyan határozatból eredő kiadást, amely határozatot a Tanács – az EUMSZ 332. cikke keretében – az Európai Parlamenttel való konzultációt követően egyhangúlag hoz.

25. cikk

Az új többéves pénzügyi keretre való áttérés

A Bizottság 2018. január 1-jéig javaslatot nyújt be az új többéves pénzügyi keretre vonatkozóan.

Amennyiben 2020. december 31-ig nem fogadják el az új többéves pénzügyi keret létrehozásáról szóló tanácsi rendeletet, a meglévő többéves pénzügyi keret utolsó évére vonatkozó felső összeghatárok és egyéb rendelkezések alkalmazandók az új pénzügyi keretet létrehozó rendelet elfogadásáig. Amennyiben 2020 után új tagállam csatlakozik az Unióhoz, a meghosszabbított pénzügyi keretet a csatlakozási tárgyalások kimenetelének figyelembevétele érdekében – szükség szerint – felül kell vizsgálni.

26. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

A határozatot 2014. január 1-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 2-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. GUSTAS


(1)  A Tanács 2007. június 7-i Euratom rendelete az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.).

(2)  A Tanács 2002. február 18-i 332/2002/EK rendelete a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus létrehozásáról (HL L 53., 2002.2.23., 1. o.).

(3)  A Tanács 2010. május 11-i 407/2010/EU rendelete az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozásáról (HL L 118., 2010.5.12., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(5)  Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi rendeletre a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (OJ C 229., 2012.7.31., 32. o.); A Régiók Bizottsága véleménye – A 2013 utáni időszakra vonatkozó új többéves pénzügyi keretről (OJ C 391., 2012.12.18., 31. o.)

(6)  A Tanács 2002. november 11-i 2012/2002/EK rendelete az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról (HL L 311., 2002.11.14., 3. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanácsi 2006. december 20-i 1927/2006/EK rendelete az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról HL L 406., 2006.12.30., 1. o.

(8)  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött 2013. december 2-i intézményközi megállapodás a költségvetési fegyelem, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról (HL C 373., 2013.12.20., 1 o.).

(9)  Az 1303/2013/EU Európai Parlament és a Tanács rendelete a 2013. december 17. Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (Lásd e Hivatalos Lap 320. oldalát).


I MELLÉKLET

TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET (EU–28)

(millió EUR – 2011-es árakon)

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014-2020 összesen

1.

Intelligens és inkluzív növekedés

60 283

61 725

62 771

64 238

65 528

67 214

69 004

450 763

1a:

Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért

15 605

16 321

16 726

17 693

18 490

19 700

21 079

125 614

1b:

Gazdasági, társadalmi és területi kohézió

44 678

45 404

46 045

46 545

47 038

47 514

47 925

325 149

2.

Fenntartható növekedés: természeti erőforrások

55 883

55 060

54 261

53 448

52 466

51 503

50 558

373 179

ebből: Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések

41 585

40 989

40 421

39 837

39 079

38 335

37 605

277 851

3.

Biztonság és uniós polgárság

2 053

2 075

2 154

2 232

2 312

2 391

2 469

15 686

4.

Globális Európa

7 854

8 083

8 281

8 375

8 553

8 764

8 794

58 704

5.

Igazgatás

8 218

8 385

8 589

8 807

9 007

9 206

9 417

61 629

ebből: Az intézmények igazgatási kiadásai

6 649

6 791

6 955

7 110

7 278

7 425

7 590

49 798

6.

Ellentételezések

27

0

0

0

0

0

0

27

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZAT

134 318

135 328

136 056

137 100

137 866

139 078

140 242

959 988

a GNI %-ában

1,03 %

1,02 %

1,00 %

1,00 %

0,99 %

0,98 %

0,98 %

1,00 %

 

ÖSSZES KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZAT

128 030

131 095

131 046

126 777

129 778

130 893

130 781

908 400

a GNI %-ában

0,98 %

0,98 %

0,97 %

0,92 %

0,93 %

0,93 %

0,91 %

0,95 %

Rendelkezésre álló mozgástér

0,25 %

0,25 %

0,26 %

0,31 %

0,30 %

0,30 %

0,32 %

0,28 %

A saját források felső határa a GNI százalékában

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %


Top