EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1311

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020

OJ L 347, 20.12.2013, p. 884–891 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1311/oj

20.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 347/884


RÅDETS FÖRORDNING (EU, EURATOM) nr 1311/2013

av den 2 december 2013

om den fleråriga budgetramen för 2014–2020

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 312,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

De årliga taken för åtagandebemyndiganden per utgiftskategori och de årliga taken för betalningsbemyndiganden som fastställs i denna förordning måste följa de tak som fastställs för åtaganden och egna medel i rådets beslut 2007/436/EG, Euratom (1)

(2)

Med hänsyn till behovet av förutsebarhet för att det ska gå att förbereda och genomföra investeringar på medellång sikt bör den fleråriga budgetramen (nedan kallad budgetramen) löpa över sju år med början den 1 januari 2014. En översyn kommer att göras senast 2016, efter valet till Europaparlamentet. Detta kommer att göra det möjligt för institutionerna, inklusive det Europaparlament som väljs 2014, att göra en ny utvärdering av prioriteringarna. Resultaten av översynen bör beaktas vid alla eventuella revideringar av denna förordning under budgetramens återstående år. Denna ordning kommer fortsättningsvis att kallas "översyn/revidering".

(3)

I samband med översynen/revideringen av budgetramen efter halva tiden är Europaparlamentet, rådet och kommissionen eniga om att gemensamt undersöka den lämpligaste varaktigheten för den efterföljande budgetramen innan kommissionen lägger fram sitt förslag för att finna den rätta balansen mellan mandatperiodens varaktighet för medlemmar av Europaparlamentet respektive Europeiska kommissionens – och behovet av stabilitet för programplaneringscykler och förutsägbarhet när det gäller investeringar.

(4)

Särskild flexibilitet bör tillämpas i så stor utsträckning som möjligt för att unionen ska kunna fullgöra sina förpliktelser i enlighet med artikel 323 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

(5)

För att unionen ska kunna reagera på oförutsedda omständigheter eller finansiera klart angivna utgifter som inte kan finansieras inom taken för en eller flera av rubrikerna i budgetramen och därigenom underlätta budgetförfarandet behövs följande särskilda instrument: reserven för katastrofbistånd, Europeiska unionens solidaritetsfond, flexibilitetsmekanismen, Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, marginalen för oförutsedda utgifter, den särskilda flexibiliteten för att minska ungdomsarbetslösheten och stärka forskningen och den samlade marginalen för åtaganden för tillväxt och sysselsättning, särskilt ungdomssysselsättning. Särskilda bestämmelser bör därför införas för att göra det möjligt att föra in åtagandebemyndiganden i budgeten som går utöver taken i budgetramen, om det är nödvändigt för att utnyttja särskilda instrument.

(6)

Om lånegarantier via unionens allmänna budget måste mobiliseras för betalningsbalansstöd eller inom ramen för den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen enligt rådets förordning (EG) nr 332/2002 (2) respektive rådets förordning (EU) nr 407/2010 (3), bör det nödvändiga beloppet mobiliseras utöver taken för åtagande- och betalningsbemyndiganden i budgetramen, dock med hänsyn till taket för egna medel.

(7)

Budgetramen bör fastställas i 2011 års priser. Det bör också fastställas bestämmelser för teknisk justering av budgetramen, så att taken och de tillgängliga marginalerna kan räknas om.

(8)

Budgetramen bör inte ta hänsyn till budgetposter som finansieras via inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (4) (nedan kallad budgetförordningen).

(9)

Denna förordning kan behöva revideras med anledning av oförutsedda händelser som inte kan hanteras inom ramen för de tak som fastställts i budgetramen. Därför behövs bestämmelser om revidering av budgetramen i sådana fall.

(10)

Det bör också fastställas bestämmelser för andra situationer som kan kräva justering eller revidering av budgetramen. Sådana justeringar eller revideringar kan ha samband med budgetgenomförandet, åtgärder som sammanlänkar fondernas effektivitet med sund ekonomisk styrning, ändringar i fördragen, utvidgningar av unionen, Cyperns återförening eller sent antagande av nya bestämmelser på vissa politikområden.

(11)

De nationella anslagen för sammanhållningspolitiken inrättas på grundval av de statistiska uppgifter och prognoser som användes för uppdateringen av kommissionens förslag till denna förordning i juli 2012. Med tanke på prognosens osäkerhet och påverkan på de medlemsstater som omfattas av utgiftstak, och för att ta hänsyn till den särskilt svåra situationen i medlemsstater som drabbats av krisen, kommer kommissionen under 2016 att se över alla medlemsstaters totala anslag för målet Investering för tillväxt och sysselsättning inom sammanhållningspolitiken för 2017–2020.

(12)

Det behövs allmängiltiga regler för interinstitutionellt samarbete under budgetförfarandet.

(13)

Särskilda bestämmelser behövs även för hanteringen av omfattande infrastrukturprojekt med en längre löptid än budgetramen. Det är nödvändigt att fastställa maximibelopp för bidrag till sådana projekt från unionens allmänna budget, så att de inte påverkar andra projekt som finansieras via den budgeten.

(14)

Kommissionen bör före den 1 januari 2018 lägga fram ett förslag ny flerårig budgetram, så att institutionerna hinner anta den i tillräckligt god tid innan den efterföljande fleråriga budgetramen börjar. Denna förordning bör fortsätta att tillämpas om en ny budgetram inte har antagits innan den budgetram som fastställs i denna förordning har löpt ut.

(15)

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén har hörts och de har avgivit yttranden (5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Flerårig budgetram

Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (nedan kallad budgetramen) återfinns i bilagan.

Artikel 2

Halvtidsöversyn/revidering av budgetramen

Senast före utgången av 2016 ska kommissionen ha lagt fram en översyn av hur budgetramen fungerar, där full hänsyn ska tas till såväl den ekonomiska situationen vid tidpunkten i fråga som till de senaste makroekonomiska prognoserna. Denna obligatoriska översyn ska i tillämpliga fall åtföljas av ett lagstiftningsförslag till revidering av denna förordning i enlighet med de förfaranden som fastställs i EUF-fördraget. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 i denna förordning ska nationella anslag som redan har tilldelats inte minskas genom en sådan revidering.

Artikel 3

Iakttagande av taken i budgetramen

1.   Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska såväl under varje budgetförfarande som vid genomförandet av det innevarande årets budget vara bundna av de årliga utgiftstak som anges i budgetramen.

Det särskilda utgiftstaket under rubrik 2 i bilagan ska fastställas utan att det påverkar flexibiliteten mellan den gemensamma jordbrukspolitikens två pelare. Det justerade tak som ska tillämpas för pelare I i den gemensamma jordbrukspolitiken efter överföringarna mellan Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och direktstödet ska fastställas i relevant rättsakt och budgetramen ska anpassas till detta enligt den tekniska justering som föreskrivs i artikel 6.1 i denna förordning.

2.   De särskilda instrument som föreskrivs i artiklarna 9–15 ska göra budgetramen flexibel och deras syfte ska vara att göra budgetförfarandet smidigt. Åtagandebemyndiganden som går utöver utgiftstaken för de berörda rubrikerna i budgetramen får införas i budgeten, om det är nödvändigt att utnyttja reserven för katastrofbistånd, Europeiska unionens solidaritetsfond, flexibilitetsmekanismen, Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, marginalen för oförutsedda utgifter, den särskilda flexibiliteten för att minska ungdomsarbetslösheten och stärka forskningen och den samlade marginalen för åtaganden för tillväxt och sysselsättning, särskilt ungdomssysselsättning, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2012/2002 (6), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 (7) och det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen (8).

3.   När lånegarantier som omfattas av unionens allmänna budget i enlighet med rådets förordning (EG) nr 332/2002 eller förordning (EU) nr 407/2010 behöver mobiliseras, ska detta göras utöver de tak som fastställs i budgetramen.

Artikel 4

Iakttagande av taket för egna medel

1.   För varje år som täcks av budgetramen får den sammanlagda summan av de betalningsbemyndiganden som är nödvändiga, efter årlig justering och med beaktande av de justeringar och revideringar som gjorts och tillämpningen av artikel 3.2 och 3.3, inte leda till att uttagssatsen för egna medel överskrider det tak som gäller för dessa medel i enlighet med beslut 2007/436/EG, Euratom.

2.   Vid behov ska utgiftstaken i budgetramen genom en revidering sänkas till en nivå som garanterar att man inte överskrider det tak för egna medel som fastställts i enlighet med beslut 2007/436/EG, Euratom.

Artikel 5

Samlad marginal för betalningar

1.   Från och med 2015 ska kommissionen varje år, inom ramen för den tekniska justering som avses i artikel 6, höja betalningstaket för åren 2015–2020 med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan utförda betalningar och budgetramens betalningstak för år n-1.

2.   De årliga justeringarna ska inte överstiga följande maxbelopp (i 2011 års priser) för åren 2018–2020 i förhållande till det ursprungliga betalningstaket för åren i fråga:

 

2018 – 7 miljarder EUR.

 

2019 – 9 miljarder EUR.

 

2020 – 10 miljarder EUR.

3.   Alla höjningar ska motsvaras av en lika stor minskning av betalningstaket för år n-1.

Artikel 6

Tekniska justeringar

1.   Varje år innan budgetförfarandet för år n+1 genomförs ska kommissionen göra följande tekniska justeringar av budgetramen:

a)

En förnyad värdering, i priserna för år n+1, av taken och av de sammanlagda åtagandebemyndigandena och betalningsbemyndigandena.

b)

En beräkning av den tillgängliga marginalen under det tak för egna medel som anges i beslut 2007/436/EG, Euratom.

c)

En beräkning av det absoluta beloppet för marginalen för oförutsedda utgifter i enlighet med artikel 13.

d)

En beräkning av den samlade marginalen för betalningar enligt artikel 5.

e)

En beräkning av den samlade marginalen för åtaganden enligt artikel 14.

2.   Kommissionen ska utföra de tekniska justeringar som avses i punkt 1 på grundval av en fast årlig deflator på 2 %.

3.   Kommissionen ska sända resultaten av de tekniska justeringarna i punkt 1 och de ekonomiska prognoser som dessa bygger på till Europaparlamentet och rådet.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 7 och 8 får ingen annan teknisk justering för budgetåret i fråga göras, varken under loppet av året eller under följande år i form av efterföljande korrigeringar.

Artikel 7

Justering av anslagen till sammanhållningspolitiken

1.   För att ta hänsyn till den särskilt svåra situationen i medlemsstater som drabbats av krisen ska kommissionen under 2016, tillsammans med den tekniska justeringen för år 2017, se över alla medlemsstaters samlade tilldelning för målet Investering för tillväxt och sysselsättning inom sammanhållningspolitiken för 2017–2020 genom att tillämpa den tilldelningsmetod som fastställs i relevant grundläggande akt på grundval av den mest aktuella statistik som finns tillgänglig och, för de medlemsstater som omfattas av utgiftstak, jämförelsen mellan den samlade bruttonationalprodukten för åren 2014 och 2015 och den samlade bruttonationalprodukt som beräknades 2012. Kommissionen ska justera dessa samlade anslag så fort den kumulativa avvikelsen överstiger +/-5 %.

2.   De nödvändiga justeringarna ska fördelas jämnt över åren 2017–2020 och budgetramens utgiftstak för åren i fråga ska anpassas därefter. Betalningstaken ska även anpassas så att en ordnad utveckling i förhållande till åtagandebemyndigandena säkerställs.

3.   Kommissionen ska i sin tekniska justering för år 2017, efter halvtidsöversynen av vilka medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden enligt artikel 90.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (9), om en medlemsstat nyligen fått rätt till stöd från Sammanhållningsfonden eller förlorar sin rätt till stöd, lägga till eller dra ifrån de resulterande beloppen till eller från de medel som anslagits för medlemsstaten för åren 2017–2020.

4.   De justeringar som följer av punkt 3 ska fördelas jämnt över åren 2017–2020 och budgetramens utgiftstak för åren i fråga ska anpassas därefter. Betalningstaken ska även anpassas så att en ordnad utveckling i förhållande till åtagandebemyndigandena säkerställs.

5.   Den totala nettoeffekten av justeringar enligt punkterna 1 och 3 får inte överstiga 4 miljarder EUR, vare sig den är positiv eller negativ.

Artikel 8

Justeringar till följd av åtgärder som sammanlänkar fondernas effektivitet med sund ekonomisk styrning

Om kommissionen åter gör budgetåtaganden tillgängliga som tillfälligt dragits in för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eller Europeiska havs- och fiskerifonden på grund av åtgärder som sammanlänkar fondernas effektivitet med sund ekonomisk styrning, ska kommissionen i enlighet med relevant grundläggande akt överföra dessa tillfälligt indragna åtaganden till påföljande år. Åtaganden som varit tillfälligt indragna år n får inte överföras längre än till år n+3.

KAPITEL 2

Särskilda instrument

Artikel 9

Reserven för katastrofbistånd

1.   Syftet med reserven för katastrofbistånd är att snabbt kunna ingripa vid specifika stödbehov i tredjeländer till följd av händelser som inte kunde förutses när budgeten upprättades, först och främst i form av humanitära insatser, men även genom civil krishantering och skydd och, när omständigheterna så kräver. i situationer där det uppstår ett särskilt starkt migrationstryck vid unionens yttre gränser.

2.   Det årliga belopp som ingår i reserven är 280 miljoner EUR (i 2011 års priser) och det får användas fram till år n+1 i enlighet med budgetförordningen. Reserven ska föras in i unionens allmänna budget i form av en bestämmelse. De delar av det årliga beloppet som härrör från föregående år ska utnyttjas först. Den andel av det årliga anslaget från år n som inte utnyttjats år n+1 ska förfalla.

Artikel 10

Europeiska unionens solidaritetsfond

1.   Syftet med Europeiska unionens solidaritetsfond är att ekonomiskt stöd ska kunna ges om en större katastrof inträffar på en medlemsstats eller ett kandidatlands territorium, enligt vad som avses i den relevanta grundläggande akten. Det årliga belopp som är tillgängligt för den fonden ska ha ett tak på 500 miljoner EUR (i 2011 års priser) får avdelas för den fonden. Minst en fjärdedel av det årliga beloppet ska fortfarande finnas tillgängligt den 1 oktober varje år för att täcka behov som uppkommer fram till slutet på det året. Den del av det årliga belopp som inte införts i budgeten får användas fram till år n+1. De delar av det årliga beloppet som härrör från föregående år ska utnyttjas först. Den andel av det årliga beloppet från år n som inte utnyttjats år n+1 ska förfalla.

2.   I undantagsfall och om de återstående medel som finns tillgängliga i Europeiska unionens solidaritetsfond det år då katastrofen inträffar, enligt vad som avses i den relevanta grundläggande akten, inte är tillräckliga för att täcka det biståndsbelopp som Europaparlamentet och rådet bedömer vara nödvändigt, får kommissionen föreslå att mellanskillnaden finansieras med årliga medel som är tillgängliga för påföljande år.

Artikel 11

Flexibilitetsmekanismen

1.   Flexibilitetsmekanismen ska göra det möjligt att, för ett visst budgetår, finansiera klart angivna utgifter som inte kan finansieras inom taken för en eller flera andra rubriker. Det årliga belopp som är tillgängligt för flexibilitetsmekanismen ska ha ett tak på 471 miljoner EUR (i 2011 års priser).

2.   Den outnyttjade del av det årliga belopp som avdelas för flexibilitetsmekanismen får utnyttjas till år n+3. De delar av det årliga beloppet som härrör från tidigare år ska utnyttjas först, i den ordning beloppen införts. Den del av det årliga beloppet från år n som inte utnyttjats år n+3 ska förfalla.

Artikel 12

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

1.   Målen och tillämpningsområdet för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1927/2006, och fonden får inte överstiga ett högsta årligt belopp på 150 miljoner EUR (i 2011 års priser).

2.   Anslagen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska föras in i unionens allmänna budget i form av en bestämmelse.

Artikel 13

Marginalen för oförutsedda utgifter

1.   Det ska inrättas en marginal för oförutsedda utgifter på upp till 0,03 % av unionens bruttonationalinkomst utöver taken i budgetramen, som ett instrument som kan användas som en sista utväg för att reagera på oförutsedda omständigheter. Den kan endast mobiliseras i samband med en ändringsbudget eller årlig budget.

2.   För varje enskilt år får marginalen högst utnyttjas upp till det belopp som anges i den årliga tekniska justeringen av den fleråriga budgetramen och utnyttjandet får inte medföra att taket för egna medel överskrids.

3.   De belopp som har gjorts tillgängliga genom att marginalen för oförutsedda utgifter utnyttjas ska helt och hållet räknas av mot marginalerna under en eller flera rubriker i budgetramen, för antingen innevarande eller kommande budgetår.

4.   De belopp som räknas av på detta sätt ska inte användas vidare inom budgetramen. Att marginalen för oförutsedda utgifter utnyttjas får inte leda till att de sammanlagda taken för åtagandebemyndigandena och betalningsbemyndigandena i budgetramen överskrids under innevarande och kommande budgetår.

Artikel 14

Den samlade marginalen för åtaganden för tillväxt och sysselsättning, särskilt ungdomssysselsättning

1.   Marginaler som förblir tillgängliga under budgetramens tak för åtagandebemyndiganden för åren 2014–2017 ska utgöra en samlad marginal inom budgetramen för åtaganden, som ska göras tillgänglig över de tak som fastställs i budgetramen för åren 2016–2020 för politiska mål på området för tillväxt och sysselsättning, särskilt ungdomssysselsättning.

2.   Varje år ska kommissionen som del av den tekniska justering som föreskrivs i artikel 6 beräkna vilket belopp som finns tillgängligt. Den samlade marginalen i budgetramen eller delar av den får användas av Europaparlamentet och rådet inom ramen för budgetförfarandet enligt artikel 314 i EUF-fördraget.

Artikel 15

Särskild flexibilitet för att minska ungdomsarbetslösheten och stärka forskningen

Upp till 2 543 miljoner EUR (i 2011 års priser) får tidigareläggas under 2014 och 2015, som del av det årliga budgetförfarandet, för särskilda politiska mål avseende ungdomssysselsättning, forskning, Erasmus, särskilt för lärlingsutbildning, och små och medelstora företag. Det beloppet ska helt och hållet räknas av mot anslag inom och/eller mellan rubriker, så att ingen förändring sker av de sammanlagda årliga taken för perioden 2014–2020 och de totala anslagen per rubrik eller underrubrik under perioden.

Artikel 16

Bidrag till finansieringen av omfattande projekt

1.   Ett högsta belopp på 6 300 miljoner EUR (i 2011 års priser) ska ställas till förfogande ur unionens allmänna budget för de europeiska systemen för satellitnavigering (Egnos och Galileo) för perioden 2014–2020.

2.   Ett högsta belopp på 2 707 miljoner EUR (i 2011 års priser) ska ställas till förfogande ur unionens allmänna budget för projektet för den internationella termonukleära experimentreaktorn (Iter) för perioden 2014–2020.

3.   Ett högsta belopp på 3 786 miljoner EUR (i 2011 års priser) ska ställas till förfogande ur unionens allmänna budget för Copernicus (det europeiska jordövervakningsprogrammet) under perioden 2014–2020.

KAPITEL 3

Revidering

Artikel 17

Revidering av budgetramen

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 4.2, 18–22 och 25, får budgetramen, vid oförutsedda omständigheter, revideras, förutsatt att det tak för egna medel som anges i beslut 2007/436/EG, Euratom inte överskrids.

2.   I regel ska ett förslag om revidering av budgetramen i enlighet med punkt 1 läggas fram och antas innan budgetförfarandet inleds för det år eller det första av de år som revideringen avser.

3.   I varje förslag till revidering av budgetramen i enlighet med punkt 1 ska möjligheterna undersökas att omfördela utgifterna mellan programmen under den rubrik som berörs av revideringen, särskilt på grundval av förväntat underutnyttjande av anslag. Målet bör vara att inom taket för rubriken i fråga frigöra ett belopp som är väsentligt i förhållande till den nya planerade utgiften, både i absoluta tal och räknat i procent.

4.   Vid varje revidering av budgetramen i enlighet med punkt 1 ska man undersöka möjligheterna att utjämna effekten av en höjning av taket för en rubrik genom att sänka taket för en annan rubrik.

5.   Vid varje revidering av budgetramen i enlighet med punkt 1 ska det säkerställas att det föreligger ett lämpligt förhållande mellan åtaganden och betalningar.

Artikel 18

Revidering med hänsyn till genomförandet

Samtidigt som den underrättar Europaparlamentet och rådet om resultatet av den tekniska justeringen av budgetramen, ska kommissionen lämna sådana förslag till revidering av de sammanlagda betalningsbemyndigandena som den finner nödvändiga med hänsyn till genomförandet, för att säkerställa en sund förvaltning av de årliga betalningstaken och framför allt en ordnad utveckling i förhållande till åtagandebemyndigandena. Europaparlamentet och rådet ska besluta om sådana förslag före den 1 maj år n.

Artikel 19

Revidering till följd av nya bestämmelser eller program för strukturfonderna, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden, asyl- och migrationsfonden samt fonden för inre säkerhet

1.   Om det för strukturfonderna, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden, asyl- och migrationsfonden eller fonden för inre säkerhet antas nya bestämmelser eller program som genomförs genom delad förvaltning efter den 1 januari 2014, ska budgetramen revideras, så att anslag kan överföras till påföljande år, utöver motsvarande utgiftstak, med belopp som motsvarar de outnyttjade anslagen under år 2014.

2.   Revideringen av överföringen av outnyttjade anslag för år 2014 ska antas före den 1 maj 2015.

Artikel 20

Revidering av budgetramen vid ändringar i fördragen

Om det mellan 2014 och 2020 sker en fördragsändring som påverkar budgeten, ska motsvarande revidering göras av budgetramen.

Artikel 21

Revidering av budgetramen i samband med utvidgning av unionen

Om unionen utvidgas mellan 2014 och 2020, ska budgetramen revideras för att ta hänsyn till de utgiftsbehov som följer av utvidgningen.

Artikel 22

Revidering av budgetramen i samband med en återförening av Cypern

Om en återförening av Cypern skulle inträffa mellan 2014 och 2020, ska budgetramen revideras för att ta hänsyn till den övergripande lösningen av Cypernfrågan och de extra finansieringsbehov som följer av återföreningen.

Artikel 23

Interinstitutionellt samarbete under budgetförfarandet

Europaparlamentet, rådet och kommissionen (nedan kallade institutionerna) ska vidta åtgärder som krävs för att underlätta det årliga budgetförfarandet.

Institutionerna ska samarbeta lojalt under hela förfarandet för att så långt möjligt närma sina respektive ståndpunkter till varandra. Institutionerna ska samarbeta i alla skeden av förfarandet genom lämpliga interinstitutionella kontakter för att följa hur arbetet utvecklas och analysera graden av överensstämmelse.

Institutionerna ska se till att deras respektive arbetsprogram i största möjliga utsträckning samordnas, så att förfarandena kan genomföras på ett sammanhängande och konvergerande sätt, som leder till att unionens allmänna budgeten slutligt kan antas.

Trepartsmöten får anordnas i alla skeden av förfarandet och med olika företrädare beroende på den diskussion som ska föras. Varje institution ska i enlighet med sin arbetsordning utse sina företrädare för varje möte, fastställa sina förhandlingsmandat och i god tid informera övriga institutioner om de praktiska detaljerna för mötena.

Artikel 24

Enhetlighet i budgeten

Alla unionens och Euratoms utgifter och inkomster ska föras in i unionens allmänna budget i enlighet med artikel 7 i budgetförordningen, även utgifter som beror på relevanta enhälliga beslut som rådet har fattat efter samråd med Europaparlamentet inom ramen för artikel 332 i EUF-fördraget.

Artikel 25

Övergång till nästa fleråriga budgetram

Kommissionen ska före den 1 januari 2018 lägga fram ett förslag till ny flerårig budgetram.

Om rådet den 31 december 2020 ännu inte har antagit någon förordning om en ny flerårig budgetram, ska de tak och bestämmelser som gäller för det sista år som täcks av den befintliga budgetramen fortsätta att gälla tills en förordning om en ny budgetram har antagits. Om en ny medlemsstat ansluter sig till unionen efter 2020, ska den budgetram som på så sätt fått förlängd giltighet vid behov revideras för att ta hänsyn till anslutningen.

Artikel 26

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 december 2013.

På rådets vägnar

E. GUSTAS

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 332/2002 av den 18 februari 2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (EGT L 53, 23.2.2002, s. 1).

(3)  Rådets förordning (EU) nr 407/2010 av den 11 maj 2010 om inrättandet av en europeisk finansiell stabiliseringsmekanism (EUT L 118, 12.5.2010, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget(EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(5)  Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT C 229, 31.7.2012, s. 32), Yttrande från Regionkommittén om "Ny flerårig budgetram efter 2013" (EUT C 391, 18.12.2012, s. 31).

(6)  Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (EGT L 311, 14.11.2002, s. 3).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EUT L 406, 30.12.2006, s. 1).

(8)  Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 2 december 2013 om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1)

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (Se sidan 320 i detta nummer av EUT).


BILAGA I

FLERÅRIG BUDGETRAM (ЕU-28)

(miljoner euro – 2011 års priser)

ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totalt 2014–2020

1.

Smart tillväxt för alla

60 283

61 725

62 771

64 238

65 528

67 214

69 004

450 763

1а:

Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

15 605

16 321

16 726

17 693

18 490

19 700

21 079

125 614

1b:

Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

44 678

45 404

46 045

46 545

47 038

47 514

47 925

325 149

2.

Hållbar tillväxt: naturresurser

55 883

55 060

54 261

53 448

52 466

51 503

50 558

373 179

varav: marknadsutgifter och direktstöd

41 585

40 989

40 421

39 837

39 079

38 335

37 605

277 851

3.

Säkerhet och medborgarskap

2 053

2 075

2 154

2 232

2 312

2 391

2 469

15 686

4.

Europa i världen

7 854

8 083

8 281

8 375

8 553

8 764

8 794

58 704

5.

Administration

8 218

8 385

8 589

8 807

9 007

9 206

9 417

61 629

varav: institutionernas administrativa utgifter

6 649

6 791

6 955

7 110

7 278

7 425

7 590

49 798

6.

Kompensationer

27

0

0

0

0

0

0

27

ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN TOTALT

134 318

135 328

136 056

137 100

137 866

139 078

140 242

959 988

procent av BNI

1,03 %

1,02 %

1,00 %

1,00 %

0,99 %

0,98 %

0,98 %

1,00 %

 

BETALNINGSBEMYNDIGANDEN TOTALT

128 030

131 095

131 046

126 777

129 778

130 893

130 781

908 400

procent av BNI

0,98 %

0,98 %

0,97 %

0,92 %

0,93 %

0,93 %

0,91 %

0,95 %

Tillgänglig marginal

0,25 %

0,25 %

0,26 %

0,31 %

0,30 %

0,30 %

0,32 %

0,28 %

Tak för egna medel i procent av BNI

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %


Top