EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1311

2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa

OJ L 347, 20.12.2013, p. 884–891 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1311/oj

20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 347/884


TARYBOS REGLAMENTAS (ES, EURATOM) Nr. 1311/2013

2013 m. gruodžio 2 d.

kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 312 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

šiame reglamente nustatytos įsipareigojimų asignavimų pagal išlaidų kategoriją metinės viršutinės ribos ir mokėjimų asignavimų metinės viršutinės ribos turi atitikti Tarybos sprendime 2007/436/EB, Euratomas (1) nustatytas įsipareigojimų ir nuosavų išteklių viršutines ribas;

(2)

atsižvelgiant į poreikį užtikrinti tinkamas prognozavimo galimybes rengiant ir įgyvendinant vidutinės trukmės laikotarpio investicijas, turėtų būti nustatyta septynerių metų trukmės daugiametė finansinė programa (toliau – DFP), kuri būtų taikoma nuo 2014 m. sausio 1 d. Ne vėliau kaip 2016 m., po rinkimų į Europos Parlamentą, bus atlikta peržiūra. Institucijoms, įskaitant 2014 m. išrinktą Europos Parlamentą, tai suteiks galimybę iš naujo įvertinti prioritetus. Į šios peržiūros rezultatus turėtų būti atsižvelgta tikslinant šį reglamentą likusiais DFP galiojimo metais. Ši priemonė toliau vadinama „peržiūra/tikslinimas“;

(3)

atsižvelgdami į DFP laikotarpio vidurio peržiūrą/tikslinimą, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija sutaria kartu išnagrinėti tinkamiausią kitos DFP trukmę prieš Komisijai pateikiant savo pasiūlymus, kad būtų nustatyta tinkama pusiausvyra tarp Europos Parlamento ir Europos Komisijos narių atitinkamų įgaliojimų trukmės ir programavimo ciklų stabilumo ir investicijų numatomumo poreikio;

(4)

siekiant, kad Sąjunga galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 323 straipsnį, turėtų būti įgyvendinamas specialus ir didžiausias galimas lankstumas;

(5)

toliau išvardytos specialios priemonės yra būtinos siekiant užtikrinti, kad Sąjunga galėtų reaguoti į konkrečiai apibrėžtas nenumatytas aplinkybes arba kad būtų sudarytos sąlygos finansuoti aiškiai nurodytas išlaidas, kurių nebūtų galima finansuoti laikantis vienai ar kelioms išlaidų kategorijoms numatytų viršutinių ribų, kaip nustatyta DFP, taip sudarant palankesnes sąlygas biudžeto procedūrai vykdyti: neatidėliotinos pagalbos rezervas, Europos Sąjungos solidarumo fondas, lankstumo priemonė, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas, nenumatytų atvejų rezervas, speciali lankstumo priemonė siekiant spręsti jaunimo nedarbo problemą bei stiprinti mokslinius tyrimus ir bendroji įsipareigojimų marža augimui ir užimtumui, visų pirma jaunimo užimtumui. Todėl turėtų būti nustatyta konkreti nuostata siekiant numatyti galimybę tais atvejais, kai reikia panaudoti specialias priemones, įtraukti į biudžetą įsipareigojimų asignavimus, viršijančius DFP nustatytas viršutines ribas;

(6)

jeigu būtina mobilizuoti pagal bendrąjį Sąjungos biudžetą suteiktas garantijas paskoloms, teikiamoms pagal mokėjimų balanso priemonę arba Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę, kurios nustatytos atitinkamai Tarybos reglamente (EB) Nr. 332/2002 (2) ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 407/2010 (3), reikiama suma turėtų būti mobilizuota viršijant DFP numatytų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų viršutines ribas, bet laikantis nuosavų išteklių viršutinės ribos;

(7)

DFP turėtų būti nustatyta 2011 m. kainomis. Be to, turėtų būti nustatytos DFP techninių patikslinimų taisyklės siekiant perskaičiuoti numatytas viršutines ribas ir maržas;

(8)

DFP nereikėtų atsižvelgti į biudžeto punktus, kurie finansuojami asignuotosiomis pajamomis, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (4) (toliau – Finansinis reglamentas);

(9)

šį reglamentą galėtų prireikti tikslinti iškilus nenumatytoms aplinkybėms, kai nenumatytų aplinkybių negalima išspręsti neviršijant viršutinių ribų, nustatytų kaip DFP dalis. Todėl tokiais atvejais būtina numatyti DFP tikslinimą;

(10)

reikėtų nustatyti taisykles, taikytinas kitais atvejais, dėl kurių galėtų prireikti patikslinti ar tikslinti DFP. Tokie patikslinimai ar tikslinimai galėtų būti susiję su biudžeto vykdymu, priemonėmis, kuriomis fondų efektyvumas susiejamas su patikimu ekonomikos valdymu, Sutarčių tikslinimu, plėtra, Kipro suvienijimu arba naujų taisyklių, reglamentuojančių tam tikras politikos sritis, uždelstu priėmimu;

(11)

sanglaudos politikai skirti nacionaliniai paketai nustatomi remiantis statistiniais duomenimis ir prognozėmis, kurie buvo naudojami Komisijos 2012 m. liepos mėn. pateiktame atnaujintame pasiūlyme dėl šio reglamento. Atsižvelgiant į netikrumą dėl prognozių ir poveikį valstybėms narėms, kurioms pritaikytas paramos ribojimas, ir siekiant atsižvelgti į itin sunkią nuo krizės kenčiančių valstybių narių padėtį, Komisija 2016 m. peržiūrės visoms valstybėms narėms pagal sanglaudos politikos „Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą“ tikslą skirtą bendrą asignavimų sumą 2017–2020 m.;

(12)

būtina numatyti bendras tarpinstitucinio bendradarbiavimo biudžeto procedūros metu taisykles;

(13)

be to, būtina nustatyti specialias taisykles, skirtas didelio masto infrastruktūros projektams, kurie vykdomi daug ilgiau nei DFP nustatytas laikotarpis. Būtina nustatyti maksimalias bendrojo Sąjungos biudžeto įnašų į tuos projektus sumas, taip užtikrinant, kad jie nedarytų jokio poveikio kitiems iš to biudžeto finansuojamiems projektams;

(14)

Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl naujos daugiametės finansinės programos anksčiau nei 2018 m. sausio 1 d., kad institucijos galėtų ją priimti pakankamai iš anksto iki kitos daugiametės finansinės programos vykdymo pradžios. Šis reglamentas turėtų būti toliau taikomas, jeigu nauja finansinė programa nebus priimta iki šiame reglamente nustatytos DFP termino pabaigos;

(15)

buvo konsultuotasi su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu; jie priėmė nuomones (5),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1   SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

1 straipsnis

Daugiametė finansinė programa

2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (toliau – DFP) išdėstyta priede.

2 straipsnis

DFP laikotarpio vidurio peržiūra/tikslinimas

Ne vėliau kaip 2016 m. pabaigoje Komisija pristato DFP veikimo peržiūrą, kurioje visapusiškai atsižvelgiama į ekonominę padėtį tuo metu ir į naujausias makroekonomines prognozes. Kartu su šia privaloma peržiūra, kiek tinkama, pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo šis reglamentas būtų tikslinamas laikantis SESV nustatytų procedūrų. Nedarant poveikio šio reglamento 7 straipsniui, iš anksto paskirstyti nacionaliniai paketai nėra sumažinami atliekant tokį tikslinimą.

3 straipsnis

DFP nustatytų viršutinių ribų laikymasis

1.   Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija per kiekvieną biudžeto procedūrą ir vykdydami atitinkamų metų biudžetą laikosi DFP nustatytų išlaidų metinių viršutinių ribų.

Priede nustatyta 2 išlaidų kategorijos tarpinė viršutinė riba nustatoma nedarant poveikio lankstaus lėšų perkėlimo tarp dviejų Bendros žemės ūkio politikos (toliau – BŽŪP) ramsčių galimybei. Patikslinta viršutinė riba, taikytina BŽŪP I ramsčiui atlikus perkėlimus tarp Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir tiesioginių išmokų, nustatoma atitinkamame teisės akte, o DFP atitinkamai patikslinama atsižvelgiant į šio reglamento 6 straipsnio 1 dalyje numatytą techninį patikslinimą.

2.   9–15 straipsniuose numatytos specialios priemonės užtikrina DFP lankstumą ir yra nustatomos siekiant sudaryti sąlygas sklandžiam biudžeto procedūros vykdymui. Įsipareigojimų asignavimai gali būti įtraukti į biudžetą viršijant DFP nustatytas atitinkamų išlaidų kategorijų viršutines ribas, kai reikia panaudoti neatidėliotinos pagalbos rezervo, Europos Sąjungos solidarumo fondo, lankstumo priemonės, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, nenumatytų atvejų rezervo, specialios lankstumo priemonės siekiant spręsti jaunimo nedarbo problemą bei stiprinti mokslinius tyrimus ir bendrosios įsipareigojimų maržos augimui ir užimtumui, visų pirma jaunimo užimtumui, išteklius pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002 (6), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006 (7) ir … Tarpinstitucinį Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimą (8).

3.   Jeigu turi būti mobilizuota pagal Reglamentą (EB) Nr. 332/2002 arba Reglamentą (ES) Nr. 407/2010 bendrajame Sąjungos biudžete numatytos paskolos garantija, ji viršija DFP nustatytas viršutines ribas.

4 straipsnis

Nuosavų išteklių viršutinės ribos laikymasis

1.   Kiekvienais DFP metais dėl visų reikalingų asignavimų mokėjimams, atlikus metinį patikslinimą ir atsižvelgiant į visus kitus patikslinimus ir tikslinimus, taip pat į 3 straipsnio 2 ir 3 dalių taikymą, neturi susidaryti toks nuosavų išteklių poreikis, kuris viršytų nuosavų išteklių viršutinę ribą, nustatytą pagal Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas.

2.   Prireikus DFP nustatytos viršutinės ribos sumažinamos tikslinimo būdu siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi pagal Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas nustatytos nuosavų išteklių viršutinės ribos.

5 straipsnis

Bendroji mokėjimų marža

1.   Kiekvienais metais, pradedant 2015 m., atlikdama 6 straipsnyje nurodytą techninį patikslinimą, Komisija patikslina 2015–2020 m. mokėjimų viršutinę ribą, ją padidindama suma, kuri yra lygiavertė skirtumui tarp n-1 metų įvykdytų mokėjimų ir DFP mokėjimų viršutinės ribos.

2.   Atlikus metinius patikslinimus gauta suma neviršija toliau nurodytų maksimalių sumų (2011 m. kainomis) 2018–2020 m. laikotarpiui, palyginti su pirmine atitinkamų metų mokėjimų viršutine riba:

 

2018 m. – 7 mlrd. EUR

 

2019 m. – 9 mlrd. EUR

 

2020 m. – 10 mlrd. EUR.

3.   Patikslinimas, kurį atlikus suma padidinama, visiškai kompensuojamas atitinkamai sumažinant n-1 metų mokėjimų viršutinę ribą.

6 straipsnis

Techniniai patikslinimai

1.   Kiekvienais metais Komisija, prieš pradėdama n+1 metų biudžeto procedūrą, atlieka tokius DFP techninius patikslinimus:

a)

iš naujo įvertina asignavimų įsipareigojimams ir asignavimų mokėjimams viršutines ribas ir bendras sumas n+1 metų kainomis;

b)

apskaičiuoja esamą maržą pagal nuosavų išteklių viršutinę ribą, nustatytą vadovaujantis Sprendimu 2007/436/EB, Euratomas;

c)

apskaičiuoja nenumatytų atvejų rezervo, numatyto 13 straipsnyje, absoliučią sumą;

d)

apskaičiuoja 5 straipsnyje numatytą bendrąją mokėjimų maržą;

e)

apskaičiuoja 14 straipsnyje numatytą bendrąją įsipareigojimų maržą.

2.   Komisija 1 dalyje nurodytus techninius patikslinimus atlieka remdamasi fiksuotu 2 % metiniu defliatoriumi.

3.   Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai perduoda 1 dalyje nurodytų techninių patikslinimų rezultatus ir jais grindžiamas ekonomines prognozes.

4.   Nedarant poveikio 7 ir 8 straipsniams, neatliekami jokie atitinkamų metų tolesni techniniai patikslinimai nei tais pačiais metais, nei ex post koregavimų vėlesniais metais.

7 straipsnis

Sanglaudos politikos paketų patikslinimas

1.   Siekdama atsižvelgti į itin sunkią nuo krizės kenčiančių valstybių narių padėtį, 2016 m. Komisija, atlikdama 2017 m. techninį patikslinimą, peržiūri visoms valstybėms narėms pagal sanglaudos politikos „Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą“ tikslą skirtą bendrą asignavimų sumą 2017–2020 m., taikydama atitinkamame pagrindiniame teisės akte apibrėžtą lėšų paskirstymo metodą, remdamasi tuo metu turimais naujausiais statistiniais duomenimis ir, valstybių narių, kurioms pritaikytas paramos ribojimas, atveju – 2014 ir 2015 m. esamo bendro nacionalinio BVP ir 2012 m. projektuoto bendro nacionalinio BVP palyginimu. Ji pakoreguoja tą bendrą asignavimų sumą, kai bendras nuokrypis yra didesnis nei +/- 5 %.

2.   Reikiami patikslinimai paskirstomi lygiomis dalimis 2017–2020 m. ir atitinkamai pakeičiamos atitinkamos DFP nustatytos viršutinės ribos. Taip pat atitinkamai pakeičiamos mokėjimų viršutinės ribos, kad būtų užtikrintas tinkamas asignavimų įsipareigojimams vykdymas.

3.   Atlikdama 2017 m. techninį patikslinimą Komisija, atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 (9) 90 straipsnio 5 dalyje numatytos valstybių narių tinkamumo gauti Sanglaudos fondo finansavimą vidurio laikotarpio peržiūros rezultatus ir tuo atveju, jei valstybė narė tampa atitinkančia finansavimo iš Sanglaudos fondo kriterijus arba jų nebeatitinka, gautas sumas prideda prie valstybei narei 2017–2020 m. skiriamos lėšų sumos arba jas iš jos atima.

4.   Reikiami patikslinimai, gauti taikant 3 dalį, paskirstomi lygiomis dalimis 2017–2020 m. ir atitinkamai pakeičiamos atitinkamos DFP nustatytos viršutinės ribos. Taip pat atitinkamai pakeičiamos mokėjimų viršutinės ribos, kad būtų užtikrintas tinkamas asignavimų įsipareigojimams vykdymas.

5.   1 ir 3 dalyse nurodytų patikslinimų bendras grynasis poveikis – teigiamas ar neigiamas – neturi viršyti 4 mlrd. EUR.

8 straipsnis

Patikslinimai, susiję su priemonėmis, kuriomis fondų efektyvumas susiejamas su patikimu ekonomikos valdymu

Jeigu Komisija panaikina biudžetinių įsipareigojimų, susijusių su Europos regioninės plėtros fondu, Europos socialiniu fondu, Sanglaudos fondu, Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai arba Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu, sustabdymą dėl priemonių, kuriomis šių fondų efektyvumas susiejamas su patikimu ekonomikos valdymu, Komisija, laikydamasi atitinkamo pagrindinio teisės akto, sustabdytus įsipareigojimus perkelia į kitus metus. Sustabdyti n metų įsipareigojimai negali būti pakartotinai įtraukti į biudžetą vėlesniais nei n+3 metais.

2   SKYRIUS

Specialios priemonės

9 straipsnis

Neatidėliotinos pagalbos rezervas

1.   Neatidėliotinos pagalbos rezervas yra skirtas skubiai reaguoti į konkrečius pagalbos poreikius trečiosiose šalyse dėl įvykių, kurie negalėjo būti numatyti sudarant biudžetą, visų pirma ir daugiausia skiriant lėšas humanitarinėms operacijoms, taip pat, aplinkybėms reikalaujant, civiliniam krizių valdymui bei civilinei saugai ir situacijoms, kai dėl migrantų srautų prie Sąjungos išorės sienų susidaro itin didelis spaudimas.

2.   Šiam rezervui skirta metinė suma yra 280 mln. EUR (2011 m. kainomis) ir ji gali būti išnaudota iki n+1 metų, vadovaujantis Finansiniu reglamentu. Šis rezervas įtraukiamas į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjinys. Pirmiausia naudojama iš praėjusių metų perkelta metinės sumos dalis. Ta n metų metinės sumos dalis, nepanaudota n+1 metais, panaikinama.

10 straipsnis

Europos Sąjungos solidarumo fondas

1.   Europos Sąjungos solidarumo fondo paskirtis – užtikrinti finansinę paramą kurios nors valstybės narės arba šalies kandidatės teritorijoje įvykus didelėms nelaimėms, kaip apibrėžta atitinkamame pagrindiniame teisės akte. Tam fondui numatytai metinei sumai nustatyta 500 mln. EUR (2011 m. kainomis) viršutinė riba. Kiekvienų metų spalio 1 d. fonde turi likti ne mažiau kaip ketvirtadalis metinės sumos, kad būtų galima patenkinti iki tų metų pabaigos atsirasiančius poreikius. Į biudžetą neįtraukta metinės sumos dalis gali būti išnaudota iki n+1 metų. Pirmiausia naudojama iš praėjusių metų perkelta metinės sumos dalis. Ta n metų metinės sumos dalis, nepanaudota n+1 metais, panaikinama.

2.   Išimtiniais atvejais ir jeigu tais metais, kai įvyko nelaimė, kaip apibrėžta atitinkamame pagrindiniame teisės akte, Europos Sąjungos solidarumo fonde likusių finansinių išteklių nepakanka norint suteikti tokią paramą, kurią yra numatę Europos Parlamentas ir Taryba, Komisija gali siūlyti, kad skirtumas būtų finansuojamas iš kitų metų fondui skirtos metinės lėšų sumos.

11 straipsnis

Lankstumo priemonė

1.   Lankstumo priemonės paskirtis – užtikrinti galimybę atitinkamais finansiniais metais finansuoti aiškiai nurodytas išlaidas, kurių nebūtų galima finansuoti laikantis vienai arba kelioms kitoms išlaidų kategorijoms nustatytų viršutinių ribų. Lankstumo priemonei skirtos metinės sumos viršutinė riba yra 471 mln. EUR (2011 m. kainomis).

2.   Nepanaudota lankstumo priemonės metinės sumos dalis gali būti naudojama iki n+3 metų. Pirmiausia naudojama iš praėjusių metų perkelta metinės sumos dalis pagal perkėlimo seką. Ta n metų metinės sumos dalis, nepanaudota n+3 metais, panaikinama.

12 straipsnis

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas

1.   Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, kurio tikslai ir taikymo sritis apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1927/2006, didžiausia metinė suma neturi būti didesnė kaip 150 mln. EUR (2011 m. kainomis).

2.   Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo asignavimai įtraukiami į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjinys.

13 straipsnis

Nenumatytų atvejų rezervas

1.   Už DFP viršutinių ribų sudaromas nenumatytų atvejų rezervas, kuris neviršija 0,03 % Sąjungos bendrųjų nacionalinių pajamų, kad juo būtų galima naudotis kaip kraštutine priemone reaguojant į nenumatytas aplinkybes. Jo lėšų mobilizavimas galimas tik taisomojo arba metinio biudžeto priėmimo metu.

2.   Bet kuriais konkrečiais metais iš nenumatytų atvejų rezervo naudojamos lėšos neviršija maksimalios sumos, numatytos kasmetiniame techniniame DFP patikslinime, ir atitinka nuosavų išteklių viršutinę ribą.

3.   Panaudotos nenumatytų atvejų rezervo lėšos visiškai kompensuojamos iš maržų, numatytų DFP einamųjų ar ateinančių finansinių metų vienoje ar keliose išlaidų kategorijose.

4.   Tokiu būdu kompensuotos sumos pagal DFP toliau nenaudojamos. Dėl nenumatytų atvejų rezervo naudojimo neviršijamos bendros DFP nustatytų einamųjų ir ateinančių finansinių metų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų viršutinės ribos.

14 straipsnis

Bendroji įsipareigojimų marža augimui ir užimtumui, visų pirma jaunimo užimtumui

1.   Žemiau 2014–2017 m. DFP viršutinių įsipareigojimų asignavimų ribų likusios maržos sudaro bendrąją DFP įsipareigojimų maržą, kurią galima panaudoti viršijant DFP nurodytas 2016–2020 m. viršutines ribas, nustatytas politiniams tikslams, susijusiems su augimu ir užimtumu, visų pirma jaunimo užimtumu.

2.   Kiekvienais metais, atlikdama 6 straipsnyje numatytą techninį patikslinimą, Komisija apskaičiuoja turimą sumą. Bendrąją DFP maržą arba jos dalį gali mobilizuoti Europos Parlamentas ir Taryba, vykdydami biudžeto procedūrą pagal SESV 314 straipsnį.

15 straipsnis

Speciali lankstumo priemonė siekiant spręsti jaunimo nedarbo problemą bei stiprinti mokslinius tyrimus

2014 m. ir 2015 m., kaip metinės biudžeto procedūros dalis, gali būti atkelta iki 2 543 mln. EUR (2011 m. kainomis) dydžio suma, skirta nustatytiems politiniams tikslams, susijusiems su jaunimo nedarbu, moksliniais tyrimais, programa „Erasmus“, visų pirma gamybine praktika, ir mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis. Ta suma visiškai kompensuojama iš asignavimų išlaidų kategorijų viduje ir (arba) tarp jų, kad metinės viršutinės ribos 2014–2020 m. laikotarpiu ir bendra asignavimų suma pagal išlaidų kategoriją arba pakategorę visu tuo laikotarpiu išliktų nepakitusi.

16 straipsnis

Įnašas į didelio masto projektų finansavimą

1.   Maksimali 6 300 mln. EUR suma (2011 m. kainomis) iš bendrojo Sąjungos biudžeto 2014–2020 m. laikotarpiui skiriama Europos palydovinės navigacijos programoms (EGNOS ir „Galileo“).

2.   Maksimali 2 707 mln. EUR suma (2011 m. kainomis) iš bendrojo Sąjungos biudžeto 2014–2020 m. laikotarpiui skiriama Tarptautinio termobranduolinio eksperimentinio reaktoriaus (ITER) projektui.

3.   Maksimali 3 786 mln. EUR suma (2011 m. kainomis) iš bendrojo Sąjungos biudžeto 2014–2020 m. laikotarpiui skiriama Copernicus (Europos Žemės stebėsenos programai).

3   SKYRIUS

Tikslinimas

17 straipsnis

DFP tikslinimas

1.   Nedarant poveikio 4 straipsnio 2 daliai, 18–22 straipsniams ir 25 straipsniui, iškilus nenumatytoms aplinkybėms, DFP gali būti tikslinama laikantis pagal Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas nustatytos nuosavų išteklių viršutinės ribos.

2.   Paprastai pasiūlymas dėl DFP tikslinimo pagal 1 dalį pateikiamas ir priimamas prieš pradedant atitinkamų metų arba pirmųjų iš kelerių susijusių metų biudžeto procedūrą.

3.   Pagal 1 dalį pateiktame pasiūlyme dėl DFP tikslinimo nagrinėjama galimybė išlaidas perskirstyti tarp toje pačioje tikslintoje išlaidų kategorijoje esančių programų, visų pirma įvertinant visus tikėtinai nepakankamai išnaudotus asignavimus. Turėtų būti siekiama, kad nemaža sumos dalis, vertinant absoliučiąja verte ir suplanuotų naujų išlaidų procentine dalimi, neviršytų nustatytos tos išlaidų kategorijos viršutinės ribos.

4.   Atliekant bet kokį DFP tikslinimą pagal 1 dalį atsižvelgiama į galimybę didinant vienos išlaidų kategorijos viršutinę ribą šį padidinimą kompensuoti sumažinant kitos išlaidų kategorijos viršutinę ribą.

5.   Atliekant bet kokį DFP tikslinimą pagal 1 dalį išlaikomas atitinkamas įsipareigojimų ir mokėjimų santykis.

18 straipsnis

Su vykdymu susijęs tikslinimas

Komisija, pranešdama Europos Parlamentui ir Tarybai apie DFP techninių patikslinimų rezultatus, pateikia visus pasiūlymus dėl visų asignavimų mokėjimams tikslinimo, kuriuos ji, įvertinusi vykdymą, laiko būtinais, kad būtų užtikrintas patikimas kasmetinių mokėjimų viršutinių ribų valdymas ir visų pirma jų tinkamas vykdymas asignavimų įsipareigojimams atžvilgiu. Europos Parlamentas ir Taryba dėl tų pasiūlymų nusprendžia anksčiau nei n metų gegužės 1 d.

19 straipsnis

Struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, Prieglobsčio ir migracijos fondo ir Vidaus saugumo fondo tikslinimas atsižvelgiant į naujas taisykles ar programas

1.   Jeigu struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, Prieglobsčio ir migracijos fondo ir Vidaus saugumo fondo, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, naujos taisyklės ar programos patvirtinamos po 2014 m. sausio 1 d., DFP tikslinama siekiant 2014 m. nepanaudotus asignavimus perkelti į vėlesnius metus, viršijant atitinkamas išlaidų viršutines ribas.

2.   Tikslinimas dėl 2014 m. nepanaudotų asignavimų perkėlimo patvirtinamas anksčiau nei 2015 m. gegužės 1 d.

20 straipsnis

DFP tikslinimas Sutarčių tikslinimo atveju

Jeigu 2014–2020 m. Sutartys būtų tikslinamos taip, kad toks tikslinimas turėtų pasekmių biudžetui, atitinkamai atliekamas DFP tikslinimas.

21 straipsnis

DFP tikslinimas Sąjungos plėtros atveju

Jeigu 2014–2020 m. į Sąjungą įstoja nauja (-os) valstybė (-ės) narė (-ės), DFP tikslinama taip, kad būtų atsižvelgta į dėl to atsiradusius išlaidų poreikius.

22 straipsnis

DFP tikslinimas Kipro susivienijimo atveju

Jeigu 2014–2020 m. Kipras susivienija, DFP tikslinama taip, kad būtų atsižvelgta į visapusišką Kipro problemos sprendimą ir papildomus finansavimo poreikius, atsiradusius dėl susivienijimo.

23 straipsnis

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas biudžeto procedūros metu

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija (toliau – institucijos) imasi priemonių metinei biudžeto procedūrai palengvinti.

Institucijos sąžiningai bendradarbiauja per visą biudžeto procedūrą, siekdamos derinti savo pozicijas. Visais procedūros etapais institucijos bendradarbiauja palaikydamos tinkamus tarpinstitucinius ryšius, kad stebėtų darbo pažangą ir analizuotų konvergencijos lygį.

Institucijos užtikrina, kad jų atitinkami darbo kalendoriai būtų kuo labiau suderinti, siekiant, kad procedūros būtų vykdomos darniai ir suderintai ir kad būtų priimtas galutinis bendrasis Sąjungos biudžetas.

Trišaliai dialogai gali vykti visais procedūros etapais ir dalyvaujant įvairaus lygmens atstovams, atsižvelgiant į numatomų diskusijų pobūdį. Laikydamasi savo darbo tvarkos taisyklių, kiekviena institucija skiria savo atstovus į kiekvieną posėdį, apibrėžia jo įgaliojimus derybose ir laiku praneša kitoms institucijoms apie pasirengimą posėdžiams.

24 straipsnis

Biudžeto vieningumas

Visos Sąjungos ir Euratomo išlaidos ir pajamos įtraukiamos į bendrąjį Sąjungos biudžetą pagal Finansinio reglamento 7 straipsnį, įskaitant išlaidas, susijusias su atitinkamais sprendimais, kuriuos, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, vieningai priima Taryba pagal SESV 332 straipsnį.

25 straipsnis

Perėjimas prie kitos daugiametės finansinės programos

Anksčiau nei 2018 m. sausio 1 d. Komisija pateikia pasiūlymą dėl naujos daugiametės finansinės programos.

Jeigu anksčiau nei 2020 m. gruodžio 31 d. nepriimamas Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma nauja daugiametė finansinė programa, DFP nurodytos paskutinių metų viršutinės ribos ir kitos nuostatos taikomos toliau, kol priimamas reglamentas, kuriuo nustatoma nauja finansinė programa. Jeigu nauja valstybė narė į Sąjungą įstoja po 2020 m., prireikus pratęsta finansinė programa tikslinama, kad būtų atsižvelgta į įstojimą.

26 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 2 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. GUSTAS


(1)  2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17).

(2)  2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo (OL L 53, 2002 2 23, p. 1).

(3)  2010 m. gegužės 11 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 407/2010, kuriuo nustatoma Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė (OL L 118, 2010 5 12, p. 1).

(4)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(5)  Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL C 229, 2012 7 31, p. 32); Regionų komiteto nuomonė dėl naujosios daugiametės finansinės programos po 2013 m. (OL C 391, 2012 12 18, p. 31).

(6)  2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002 įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo fondą (OL L 311, 2002 11 14, p. 3).

(7)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantis Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (OL L 406, 2006 12 30, p. 1).

(8)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarpinstitucinis Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (OL C 373, 2013 12 20, p. 1).

(9)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje strateginėje programoje, bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 320).


I PRIEDAS

DAUGIAMETĖ FINANSINĖ PROGRAMA (ES-28)

(mln. EUR, 2011 m. kainomis)

ĮSIPAREIGOJIMŲ ASIGNAVIMAI

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso 2014–2020 m.

1.

Pažangus ir integracinis augimas

60 283

61 725

62 771

64 238

65 528

67 214

69 004

450 763

1a.

Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti

15 605

16 321

16 726

17 693

18 490

19 700

21 079

125 614

1b.

Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda

44 678

45 404

46 045

46 545

47 038

47 514

47 925

325 149

2.

Tvarus augimas. Gamtos ištekliai

55 883

55 060

54 261

53 448

52 466

51 503

50 558

373 179

iš jų: su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos

41 585

40 989

40 421

39 837

39 079

38 335

37 605

277 851

3.

Saugumas ir pilietybė

2 053

2 075

2 154

2 232

2 312

2 391

2 469

15 686

4.

Europos vaidmuo pasaulyje

7 854

8 083

8 281

8 375

8 553

8 764

8 794

58 704

5.

Administravimas

8 218

8 385

8 589

8 807

9 007

9 206

9 417

61 629

iš jų: institucijų administracinės išlaidos

6 649

6 791

6 955

7 110

7 278

7 425

7 590

49 798

6.

Kompensacijos

27

0

0

0

0

0

0

27

ĮSIPAREIGOJIMŲ ASIGNAVIMAI, IŠ VISO

134 318

135 328

136 056

137 100

137 866

139 078

140 242

959 988

išreikšti BNP procentine dalimi

1,03 %

1,02 %

1,00 %

1,00 %

0,99 %

0,98 %

0,98 %

1,00 %

 

MOKĖJIMŲ ASIGNAVIMAI, IŠ VISO

128 030

131 095

131 046

126 777

129 778

130 893

130 781

908 400

išreikšti BNP procentine dalimi

0,98 %

0,98 %

0,97 %

0,92 %

0,93 %

0,93 %

0,91 %

0,95 %

Galima marža

0,25 %

0,25 %

0,26 %

0,31 %

0,30 %

0,30 %

0,32 %

0,28 %

Nuosavų išteklių viršutinė riba, išreikšta BNP procentine dalimi

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %


Top