EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1311

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvi za razdoblje 2014. - 2020.

OJ L 347, 20.12.2013, p. 884–891 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1311/oj

20.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 347/884


UREDBA VIJEĆA (EU, EURATOM) br. 1311/2013

od 2. prosinca 2013.

kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvi za razdoblje 2014. - 2020.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 312.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)

Godišnje gornje granice odobrenih sredstava za preuzimanje obveza po kategorijama rashoda i godišnje gornje granice odobrenih sredstava za plaćanja utvrđene ovom Uredbom moraju se pridržavati gornjih granica utvrđenih za preuzimanje obveza i vlastita sredstva Odluci Vijeća 2007/436/EZ, Euratom (1).

(2)

Uzimajući u obzir potrebu za primjerenom razinom predvidljivosti za pripremu i provedbu srednjoročnih ulaganja, trebalo bi odrediti da je trajanje višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) sedam godina, počevši od 1. siječnjem 2014. Preispitivanje će se obaviti najkasnije 2016., nakon izbora za Europski parlament. To će omogućiti institucijama, uključujući Europski parlament koji će biti izabran 2014., da ponovno procijene prioritete. Rezultate tog preispitivanja trebalo bi uzeti u obzir tijekom svake revizije ove Uredbe za preostale godine trajanja VFO-a. Taj se aranžman dalje u tekstu navodi kao "preispitivanje/revizija".

(3)

U kontekstu preispitivanja/revizije VFO-a u sredini programskog razdoblja, Europski parlament, Vijeće i Komisija suglasni su da će zajedno ispitati koje bi bilo najprimjerenije trajanje narednog VFO-a prije nego što Komisija predstavi svoje prijedloge, s ciljem pronalaženja odgovarajuće ravnoteže između trajanja mandata članova Europskog parlamenta i Europske komisije – i stabilnosti potrebne za cikluse programiranja i predvidljivost ulaganja.

(4)

Trebalo bi upotrijebiti najveću moguću fleksibilnost kako bi Unija mogla ispuniti svoje obveze u skladu s člankom 323. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

(3)

Sljedeći posebni instrumenti nužni su kako bi se Uniji omogućilo reagiranje na konkretne nepredviđene okolnosti ili omogućilo financiranje jasno utvrđenih rashoda koji se ne bi mogli financirati unutar ograničenja gornjih granica raspoloživih za jedan ili više naslova kako je utvrđeno u financijskom okviru, te se na taj način olakšao proračunski postupak: pričuva za hitnu financijsku pomoć, Fond solidarnosti Europske unije, instrument fleksibilnosti, Europski fond za prilagodbu globalizaciji, pričuva za nepredviđene izdatke, posebna fleksibilnost za rješavanje nezaposlenosti mladih i jačanje istraživačkih aktivnosti i ukupna razlika za obveze za rast i zapošljavanje, osobito zapošljavanje mladih. Stoga bi trebalo izraditi posebne odredbe kako bi se omogućilo da se u proračun unesu odobrena sredstva za preuzimanje obveza iznad gornjih granica utvrđenih u VFO-u gdje je potrebno upotrijebiti posebne instrumente.

(6)

Ako je potrebno aktivirati proračunska jamstva dana u skladu s proračunom Unije za zajmove osigurane u sklopu instrumenta financijske pomoći za platne bilance država članica ili Europskog mehanizma za financijsku stabilnost utvrđenih u Uredbi Vijeća (EZ) br. 332/2002 o (2) i u Uredbi Vijeća (EU) br. 407/2010 (3), potreban iznos treba se aktivirati iznad gornjih granica odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanja u VFO-u uz istodobno poštovanje gornjih granica vlastitih sredstava.

(7)

VFO bi trebalo utvrditi u cijenama iz 2011. Također treba utvrditi pravila za tehničke prilagodbe VFO-u za ponovni izračun raspoloživih gornjih granica i razlika do gornjih granica.

(8)

VFO ne bi trebao uzimati u obzir proračunske stavke koje se financiraju namjenskim prihodima u smislu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća ("Financijska uredba") (4).

(9)

Ovu će Uredbu možda biti potrebno revidirati financijski okvir u slučaju nepredviđenih okolnosti koje se ne mogu riješiti u okviru gornjih granica utvrđenih kao dio VFO-a. Stoga je u takvim slučajevima potrebno osigurati reviziju VFO-a.

(10)

Trebalo bi utvrditi pravila za druge situacije u kojima bi mogla biti potrebna prilagodba ili revizija VFO-a. Takve prilagodbe ili revizije mogu biti povezane s provedbom proračuna, mjerama koje povezuju djelotvornost fondova s dobrim gospodarskim upravljanjem, revizijom Ugovorâ, proširenjima, ponovnim ujedinjenjem Cipra ili s odgođenim donošenjem novih pravila kojima se uređuju određena područja politike.

(11)

Nacionalni iznosi za kohezijsku politiku utvrđuju se na osnovi statističkih podataka i prognoza korištenih u ažuriranoj verziji iz srpnja 2012. prijedloga Komisije za ovu Uredbu. S obzirom na nesigurnosti u vezi s prognozama i na učinak za države članice podložne ograničenju iznosa dodjele sredstava te kako bi se uzela u obzir osobito teška situacija država članica koje trpe radi zbog krize, Komisija će 2016. preispitati ukupne dodjele sredstava u okviru cilja kohezijske politike „Ulaganje u rast i radna mjesta” u razdoblju od 2017. do 2020. za sve države članice.

(12)

Potrebno je utvrditi opća pravila o međuinstitucionalnoj suradnji u proračunskom postupku.

(13)

Također su potrebna posebna pravila za rješavanje velikih infrastrukturnih projekata čiji je vijek znatno duži od razdoblja utvrđenog za VFO. Potrebno je utvrditi maksimalne iznose za doprinose iz općeg proračuna Unije za te projekte i na taj način osigurati da oni nemaju nikakav učinak na druge projekte koji se financiraju iz tog proračuna.

(14)

Komisija bi trebala predstaviti prijedlog za novi višegodišnji financijski okvir prije 1. siječnja 2018., kako bi se institucijama omogućilo da ga usvoje dovoljno rano prije početka narednog višegodišnjeg financijskog okvira. Ova Uredba trebala bi se nastaviti primjenjivati u slučaju da novi financijski okvir ne bude donesen prije kraja razdoblja VFO-a utvrđenog u ovoj Uredbi.

(15)

Provedeno je savjetovanje s Gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija koji su donijeli svoja mišljenja (5),

DONIJELO JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE 1.

Opće odredbe

Članak 1.

Višegodišnji financijski okvir

Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. - 2020. ("VFO") utvrđuje se u Prilogu.

Članak 2.

Preispitivanje/revizija u sredini razdoblja VFO-a

Najkasnije do kraja 2016. Komisija predstavlja preispitivanje funkcioniranja VFO-a, u potpunosti uzimajući u obzir gospodarsku situaciju u tom trenutku te najnovije makroekonomske prognoze. To obvezno preispitivanje po potrebi je popraćeno zakonodavnim prijedlozima za reviziju ove Uredbe u skladu s postupcima utvrđenima UFEU-om. Ne dovodeći u pitanje članak 7. ove uredbe, prethodno dodijeljeni nacionalni iznosi tom se revizijom ne smanjuju.

Članak 3.

Pridržavanje gornjih granica VFO-a

1.   Europski parlament, Vijeće i Komisija pridržavaju se, tijekom svakog proračunskog postupka i pri provedbi proračuna za godinu o kojoj se radi, godišnjih gornjih granica rashoda utvrđenih u VFO-u.

Iznos ispod gornje granice za naslov 2. određen u Prilogu utvrđuje se ne dovodeći u pitanje fleksibilnost između dva stupa zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Prilagođena gornja granica koju treba primijeniti na prvi stup ZPP-a nakon transakcija Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i izravnih plaćanja utvrđuje se u odgovarajućem pravnom aktu, a VFO se tome prilagođava u okviru tehničke prilagodbe predviđene u članku 6. stavku 1. ove Uredbe.

2.   Posebni instrumenti predviđeni člancima od 9 do 15. osiguravaju fleksibilnost VFO-a i utvrđuju se u svrhu neometanog izvođenja proračunskog postupka. Odobrena sredstva za preuzimanje obveza mogu se unijeti u proračun iznad gornjih granica relevantnih naslova utvrđenih u VFO-u kada je potrebno upotrijebiti sredstva iz pričuve za hitnu financijsku pomoć, Fonda solidarnosti Europske unije, instrumenta fleksibilnosti, Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, pričuve za nepredviđene izdatke, posebne fleksibilnosti za rješavanje nezaposlenosti mladih i jačanje istraživačkih aktivnosti i ukupne razlike za obveze za rast i zapošljavanje, osobito zapošljavanje mladih, u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002 (6), Uredbi (EZ) br. 1927/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (7) i Međuinstitucionalnom sporazumu između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (8).

3.   Kada treba aktivirati jamstvo za zajam u okviru općeg proračuna Unije u skladu s Uredbom (EZ) br. 332/2002 ili Uredbi (EU) br. 407/2010, to se radi iznad gornjih granica utvrđenih u VFO-u.

Članak 4.

Poštovanje gornje granice vlastitih sredstava

1.   Za svaku godinu obuhvaćenu VFO-om, ukupna potrebna odobrena sredstva za plaćanja, nakon godišnje prilagodbe te uzimanja u obzir svih drugih prilagodbi i revizija, kao i primjene članka 3. stavaka 2. i 3., ne smiju biti takva da bi dovela do pozivne stope vlastitih sredstava koja nadilazi gornju granicu vlastitih sredstava utvrđenu u skladu s Odlukom 2007/436/EZ, Euratom.

2.   Kada je to potrebno, gornje granice utvrđene u VFO-u snižavaju se putem revizije kako bi se osiguralo poštovanje gornje granice vlastitih sredstava utvrđene u skladu s Odlukom 2007/436/EZ, Euratom.

Članak 5.

Ukupna razlika do gornje granice za plaćanje

1.   Svake godine, počevši od 2015., kao dio tehničke prilagodbe iz članka 4., Komisija prilagođava gornju granicu za plaćanje za razdoblje 2015. – 2020. naviše za iznos jednak razlici između izvršenih plaćanja i gornje granice za plaćanje u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira za godinu n-1.

2.   Godišnja prilagodba ne smije premašiti sljedeće maksimalne iznose (u cijenama iz 2011.) za razdoblje 2018. – 2020. u usporedbi s izvornom gornjom granicom za plaćanje iz relevantnih godina:

 

2018. 7 milijardi EUR

 

2019. 9 milijardi EUR

 

2020. 10 milijardi EUR.

3.   Svaka prilagodba naviše kompenzira se u cijelosti odgovarajućim smanjenjem gornje granice za plaćanje u godini n-1.

Članak 6.

Tehničke prilagodbe

1.   Komisija svake godine, prije početka proračunskog postupka za godinu n + 1, obavlja sljedeće tehničke prilagodbe VFO-a:

(a)

ponovno vrednovanje gornjih granica te ukupnih iznosa odobrenih sredstava za preuzimanje obveza te odobrenih sredstava za plaćanja, u skladu s cijenama iz godine n + 1;

(b)

izračun razlike dostupne u sklopu gornje granice vlastitih sredstava utvrđene u skladu s Odlukom 2007/436/EZ, Euratom;

(c)

izračun apsolutnog iznosa pričuve za nepredviđene izdatke predviđene člankom 13.;

(d)

izračun ukupne razlike do gornje granice za plaćanje predviđeno člankom 5.;

(e)

izračun ukupne razlike do gornje granice za plaćanje predviđeno člankom 14.

2.   Komisija provodi tehničke prilagodbe iz stavka 1. na temelju fiksnog deflatora od 2 % godišnje.

3.   Komisija priopćuje rezultate tehničkih prilagodbi iz stavka 1. i popratne gospodarske prognoze Europskom parlamentu i Vijeću.

4.   Ne dovodeći u pitanje članke 7. i 8., ne smije biti daljnjih tehničkih prilagodbi za predmetnu godinu, ni tijekom godine ni u obliku naknadnih ispravaka tijekom godina koje slijede.

Članak 7.

Prilagodba iznosa za kohezijsku politiku

1.   Kako bi se uzela u obzir posebno teška situacija država članica koje trpe zbog krize, Komisija će u 2016. zajedno sa tehničkom prilagodbom za godinu 2017., preispitati ukupnu dodjelu sredstava za sve države članice u okviru cilja kohezijske politike „Ulaganje u rast i radna mjesta” za razdoblje 2017. - 2020., primjenjujući metodu dodjele sredstava definiranu u odgovarajućem temeljnom aktu na temelju tada raspoloživih najaktualnijih statističkih podataka i na temelju usporedbe, za države članice podložne ograničenju, između kumulativnog nacionalnog BDP-a za godine 2014. i 2015. i kumulativnog nacionalnog BDP-a procijenjenog za 2012. Prilagodit će ove ukupne dodjele sredstava kad god postoji kumulativna divergencija od više od +/- 5 %.

2.   Prilagodbe koje su potrebne u jednakim se dijelovima raspoređuju tijekom razdoblja 2017. - 2020. i odgovarajuće gornje granice VFO-a prilagođuju se u skladu s time. Gornje granice za plaćanje također se prilagođavaju u skladu s time kako bi se osiguralo uredno napredovanje u vezi odobrenih sredstava za preuzimanje obveza.

3.   U sklopu svoje tehničke prilagodbe za 2017., nakon preispitivanja prihvatljivosti država članica za Kohezijski fond osiguran člankom 90. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (9), a koje se provodi u sredini programskog razdoblja, u slučaju da država članica postane prihvatljiva za Kohezijski fond ili prestane biti prihvatljiva, Komisija dodaje iznose koji iz toga proizlaze sredstvima dodijeljenim državi članici u razdoblju 2017. - 2020 ili ih oduzima od tih sredstava.

4.   Potrebne prilagodbe koje proizlaze iz stavka 3. u jednakim se dijelovima raspoređuju tijekom razdoblja 2017. - 2020., a odgovarajuće gornje granice VFO-a mijenjaju se u skladu s time. Gornje granice za plaćanje također se mijenjaju u skladu s time kako bi se osiguralo uredno napredovanje u vezi odobrenih sredstava za preuzimanje obveza.

5.   Ukupni neto učinak, bilo pozitivan ili negativan, prilagodbi iz stavaka 1. i 3. ne smije prelaziti 4 milijarde EUR.

Članak 8.

Prilagodbe povezane s mjerama koje povezuju djelotvornost fondova s dobrim gospodarskim upravljanjem

Ako Komisija ukine suspenziju proračunskih sredstava za obveze iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj ili Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u situaciji makroekonomskih uvjeta u kontekstu mjera koje povezuju djelotvornost fondova s dobrim gospodarskim upravljanjem, Komisija, u skladu s odgovarajućim temeljnim aktom, prenosi suspendirane obveze na sljedeće godine. Suspendirane obveze godine n ne mogu se ponovo uključiti u proračun nakon godine n + 3.

POGLAVLJE 2.

Posebni instrumenti

Članak 9.

Pričuva za hitnu financijsku pomoć

1.   Cilj je pričuve za hitnu financijsku pomoć omogućiti brzi odgovor na posebne potrebe trećih zemalja za pomoć nakon događaja koje nije bilo moguće predvidjeti kad je proračun donesen, prije svega za humanitarne operacije, ali također i za zaštitu i upravljanje civilnim kriznim situacijama te, prema potrebi, za situacije kad dolazi do značajnog pritiska zbog migracijskih tokova na vanjskim granicama Unije.

2.   Godišnji iznos pričuve utvrđen je na 280 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.) i može se iskoristiti do godine n+1 u skladu s Financijskom uredbom. Ta je pričuva uključena u opći proračun Unije kao rezervacija. Dio godišnjeg iznosa koji proizlazi iz prethodnih godina koristi se prvi. Taj dio godišnjeg iznosa iz godine n koji nije iskorišten u godini n+1 prestaje važiti.

Članak 10.

Fond solidarnosti Europske unije

1.   Fond solidarnosti Europske unije namijenjen je financijskoj pomoći u slučaju većih nesreća na državnom području države članice ili države kandidatkinje kako je definirano u odgovarajućem temeljnom aktu. Utvrđuje se gornja granica za godišnji iznos raspoloživ za taj fond od 500 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.). Prvog listopada svake godine najmanje četvrtina godišnjeg iznosa mora ostati na raspolaganju radi pokrivanja potreba koje bi se mogle pojaviti do kraja te godine. Dio godišnjeg iznosa koji nije uključen u proračun može se iskoristiti do godine n+1. Dio godišnjeg iznosa koji proizlazi iz prethodne godine koristi se prvi. Dio godišnjeg iznosa iz godine n koji nije iskorišten u godini n+1 prestaje važiti.

2.   U iznimnim slučajevima te ako preostala financijska sredstva raspoloživa u Fondu solidarnosti Europske unije u godini tijekom koje je došlo do nesreće, kako je definirano odgovarajućim temeljnim aktom, nisu dovoljna da bi se pokrio iznos pomoći koji Europski parlament i Vijeće smatraju potrebnim, Komisija može predložiti financiranje razlike iz godišnjih iznosa raspoloživih za sljedeću godinu.

Članak 11.

Instrument fleksibilnosti

1.   Instrument fleksibilnosti namijenjen je financiranju, u odnosnoj financijskoj godini i do navedenog iznosa, jasno određenog rashoda koji nije moguće financirati u okviru gornjih granica raspoloživih za jedan ili više drugih naslova. Mora postojati gornja granica dostupnog godišnjeg iznosa za instrument fleksibilnosti od 471 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.).

2.   Neiskorišten dio godišnjeg iznosa instrumenta fleksibilnosti može se iskoristiti do godine n+3. Dio godišnjeg iznosa koji proizlazi iz prethodnih godina koristi se prvi i to prema redoslijedu starosti. Onaj dio godišnjeg iznosa iz godine n koji nije iskorišten u godini n+3 prestaje važiti.

Članak 12.

Europski fond za prilagodbu globalizaciji

1.   Europski fond za prilagodbu globalizaciji, čiji su ciljevi i područje primjene utvrđeni u Uredbi (EC) br. 1927/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, ne smije premašiti najveći godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.).

2.   Odobrena sredstva uključena su u opći proračun Europske unije kao rezervacija.

Članak 13.

Pričuva za nepredviđene izdatke

1.   Pričuva za nepredviđene izdatke od maksimalno 0,03 % bruto nacionalnog dohotka Unije utvrđuje se izvan gornje granice financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020. kao instrument za slučaj krajnje nužde koji omogućava reakciju na nepredviđene okolnosti. Može se aktivirati samo u vezi izmjene proračuna ili godišnjeg proračuna.

2.   Korištenje pričuve za nepredviđene izdatke ne smije, bilo koje godine, premašiti maksimalni iznos predviđen godišnjom tehničkom prilagodbom višegodišnjeg financijskog okvira i mora biti u skladu s gornjom granicom vlastitih sredstava.

3.   Iznosi povučeni iz pričuve za nepredviđene izdatke u cijelosti se prebijaju s razlikama u jednom ili više naslova financijskog okvira za tekuću ili naredne financijske godine.

4.   Tako prebijeni iznosi ne koriste se dodatno u kontekstu višegodišnjeg financijskog okvira. Korištenje pričuve za nepredviđene izdatke ne smije prouzročiti prekoračenje ukupnih gornjih granica za odobrena sredstva za obveze i plaćanja određenih za tekuću i buduće financijske godine.

Članak 14.

Ukupne razlike za obveze za rast i zapošljavanje, osobito zapošljavanje mladih

1.   Razlike koje preostaju do gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira za odobrena sredstva za preuzimanje obveza za razdoblje od 2014. do 2017. predstavljaju ukupne razlike VFO-a za obveze koje je potrebno staviti na raspolaganje iznad gornjih granica utvrđenih u VFO-u za razdoblje od 2016. do 2020. za ciljeve politika u vezi s rastom i zapošljavanjem, osobito zapošljavanjem mladih.

2.   Svake godine, kao dio tehničke prilagodbe iz članka 6., Komisija izračunava raspoloživi iznos. Europski parlament i Vijeće mogu aktivirati ukupne razlike VFO-a ili neki njihov dio u okviru proračunskog postupka na temelju članka 314. UFEU-a.

Članak 15.

Posebna fleksibilnost za rješavanje nezaposlenosti mladih i jačanje istraživačkih aktivnosti

Do 2 543 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.) može se unaprijed izdati 2014. i 2015., kao dio godišnjeg proračunskog postupka, za posebne ciljeve politika u vezi sa zapošljavanjem mladih, istraživačkim aktivnostima, Erasmusom, osobito za naukovanje, te malim i srednjim poduzećima. Taj se iznos u cijelosti prebija s odobrenim sredstvima unutar i/ili između naslova kako ne bi došlo do izmjene ukupnih godišnjih gornjih granica za razdoblje od 2014. do 2020. i ukupnih dodijeljenih sredstava po naslovu ili podnaslovu u tom razdoblju.

Članak 16.

Doprinos financiranju velikih projekata

1.   Za europske programe za satelitsku navigaciju (EGNOS i Galileo) na raspolaganju je maksimalan iznos od 6 300 milijuna EUR (cijene iz 2011.) iz općeg proračuna Unije za razdoblje 2014. - 2020.

2.   Za projekt Međunarodnog termonuklearnog eksperimentalnog reaktora (ITER) na raspolaganju je maksimalan iznos od 2 707 milijuna EUR u cijenama iz 2011. iz općeg proračuna Unije za razdoblje 2014. - 2020.

3.   Za Copernicus (europski program za praćenje Zemlje) na raspolaganju je maksimalan iznos od 3 786 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.) iz općeg proračuna Unije za razdoblje 2014. - 2020.

POGLAVLJE 3.

Revizija

Članak 17.

Revizija VFO-a

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 2., članke od 18. do 22. te članak 25., u slučaju nepredviđenih okolnosti VFO se može revidirati u skladu s gornjom granicom vlastitih sredstava utvrđenom u skladu s Odlukom 2007/436/EZ, Euratom.

2.   U pravilu, svaki prijedlog za reviziju VFO-a u skladu sa stavkom 1. predočuje se i donosi prije početka proračunskog postupka za pojedinu godinu ili za prvu od predmetnih godina.

3.   U svakom prijedlogu za reviziju VFO-a u skladu sa stavkom 1. razmatraju se mogućnosti preraspodjele rashoda među programima koji su obuhvaćeni naslovom na koji se odnosi revizija, pri čemu se posebno navode svi očekivani slučajevi kada proračunska sredstva neće biti iskorištena u cijelosti. Cilj bi trebao biti da značajan iznos, i apsolutno i kao postotak novog planiranog rashoda, bude u okviru postojeće gornje granice za naslov.

4.   Svaka revizija VFO-a u skladu sa stavkom 1. uzima u obzir mogućnosti za prebijanje svakog podizanja gornje granice za jedan naslov snižavanjem gornje granice za neki drugi.

5.   Svaka revizija VFO-a u skladu sa stavkom 1. zadržava odgovarajući odnos između obveza i plaćanja.

Članak 18.

Revizija povezana s provedbom

Pri obavješćivanju Europskog parlamenta i Vijeća o rezultatima tehničkih prilagodbiVFO-a, Komisija predočuje sve prijedloge za reviziju ukupnih odobrenih sredstava za plaćanja za koje smatra da su potrebna, u smislu provedbe, kako bi osigurala dobro upravljanje godišnjim gornjim granicama za plaćanje, a posebno njihovo uredno napredovanje u skladu s odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza. Europski parlament i Vijeće odlučuju o tim prijedlozima prije 1. svibnja godine n.

Članak 19.

Revizija nakon donošenja novih pravila ili programa za strukturne fondove, Kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, Fond za azil i migracije i Fond za unutarnju sigurnost

1.   U slučaju donošenja novih pravila ili programa nakon 1. siječnja 2014. u okviru zajedničkog upravljanja za strukturne fondove, Kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, Fond za azil i migracije i Fond za unutarnju sigurnost, VFO se revidira kako bi se dodijeljena sredstva neiskorištena u 2014., a koja su veća od odgovarajućih gornjih granica rashoda, prenijela na sljedeće godine.

2.   Revizija u vezi s prijenosom neiskorištenih dodijeljenih sredstava za 2014. usvaja se prije 1. svibnja 2015.

Članak 20.

Revizija VFO-a u slučaju revizije Ugovorâ

Ako između 2014. i 2020. dođe do revizije Ugovorâ koja ima proračunske posljedice, u skladu s tim izvršava se odgovarajuća revizija VFO-a.

Članak 21.

Revizija VFO-a u slučaju proširenja Unije

Ako dođe do jednog ili više pristupanja Uniji između 2014. i 2020., VFO se revidira kako bi se uzele u obzir potrebe za rashodima koje iz toga proizlaze.

Članak 22.

Revizija VFO-a u slučaju ponovnog ujedinjenja Cipra

U slučaju ponovnog ujedinjenja Cipra između 2014. i 2020., VFO se revidira kako bi se uzelo u obzir cjelovito rješavanje problema Cipra i dodatne financijske potrebe koje iz toga proizlaze.

Članak 23.

Međuinstitucionalna suradnja u proračunskom postupku

Europski parlament, Vijeće i Komisija (dalje u tekstu "institucije") poduzimaju mjere za pospješivanje godišnjeg proračunskog postupka.

Institucije surađuju u dobroj vjeri tijekom cijelog postupka kako bi međusobno uskladile stavove. Institucije u svim fazama postupka surađuju posredstvom odgovarajućih međuinstitucionalnih kontakata u svrhu praćenja napretka na poslu i analize stupnja konvergencije.

Institucije osiguravaju usklađenost svojih kalendara rada koliko god je to moguće kako bi se omogućilo dosljedno i usklađeno provođenje postupka, što će u konačnici dovesti do donošenja općeg proračuna Unije.

Trijalozi se mogu odvijati u svim fazama postupka i na različitim razinama zastupanja, ovisno o vrsti očekivanih rasprava. Svaka institucija, u skladu s vlastitim poslovnikom, pravodobno određuje sudionike za svaki sastanak, definira njihov mandat za pregovore i obavješćuje pravovremeno ostale institucije o organizaciji sastanaka.

Članak 24.

Jedinstvo proračuna

Svi rashodi i prihodi Unije i Euratoma uključuju se u opći proračun Unije u skladu s člankom 7. Financijske uredbe, uključujući rashode koji proizlaze iz svake relevantne odluke koju Vijeće donese jednoglasno nakon savjetovanja s Europskim parlamentom u okviru članka 332. UFEU-a.

Članak 25.

Prijelaz prema sljedećem višegodišnjem financijskom okviru

Komisija predstavlja prijedlog novog višegodišnjeg financijskog okvira do 1. siječnja 2018.

Ako se do 31. prosinca 2020. ne donese uredba Vijeća kojom se utvrđuje novi višegodišnji financijski okvir, gornje granice i druge odredbe koje se odnose na prethodnu godinu VFO-a nastavljaju se primjenjivati sve dok se ne donese uredba kojom se uređuje novi financijski okvir. Ako nakon 2020. Uniji pristupi nova država članica, produženi financijski okvir se, prema potrebi, revidira kako bi se uzelo u obzir to pristupanje.

Članak 26.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. prosinca 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

E. GUSTAS


(1)  Odluka Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 163, 23.6.2007., str. 17.).

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 332/2002 od 18. veljače 2002. o uspostavi instrumenta srednjoročne financijske pomoći platnim bilancama država članica (SL L 53, 23.2.2002., str. 1.).

(3)  Uredba Vijeća (EU) br. 407/2010 od 11. svibnja 2010. o uspostavi Europskog mehanizma za financijsku stabilnost (SL L 118, 12.5.2010., str. 1.).

(4)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije ("Financijska uredba") (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(5)  Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o "Prijedlogu Uredbe Vijeća kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za godine 2014.-2020." (SL C 229, 31.7.2012., str. 32.); Mišljenje Odbora regija o "Novom višegodišnjem financijskom okviru poslije-2013." (SL C 391, 18.12.2012., str. 31.).

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 311, 14.11.2002., str. 3.)

(7)  Uredba (EZ) br. 1927/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (SL L 406, 30.12.2006., str. 1.)

(8)  Međuinstitucionalni sporazum između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije od 2. prosinca 2013. o proračunskoj disciplini, suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (SL C 373, 20.12.2013., str. 1.).

(9)  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za regionalni razvoj te Europskom pomorskom i ribarstvenom fondu pokrivenima zajedničkim strateškim okvirom i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu (Vidi stranicu 320 ovog Službenog lista).


PRILOG I

VIŠEGODIŠNJI FINANCIJSKI OKVIR (EU-28)

(u milijunima EUR, cijene iz 2011.)

ODOBRENA SREDSTVA ZA PREUZIMANJE OBVEZA

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Ukupno 2014. –2020.

1.

Pametan i uključiv rast

60 283

61 725

62 771

64 238

65 528

67 214

69 004

450 763

1.a

Konkurentnost za rast i zapošljavanje

15 605

16 321

16 726

17 693

18 490

19 700

21 079

125 614

1.b:

Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija

44 678

45 404

46 045

46 545

47 038

47 514

47 925

325 149

2.

Održivi rast: prirodni resursi

55 883

55 060

54 261

53 448

52 466

51 503

50 558

373 179

od čega: rashodi vezani uz tržište i izravna plaćanja

41 585

40 989

40 421

39 837

39 079

38 335

37 605

277 851

3.

Sigurnost i građanstvo

2 053

2 075

2 154

2 232

2 312

2 391

2 469

15 686

4.

Globalna Europa

7 854

8 083

8 281

8 375

8 553

8 764

8 794

58 704

5.

Administracija

8 218

8 385

8 589

8 807

9 007

9 206

9 417

61 629

od čega: administrativni rashodi institucija

6 649

6 791

6 955

7 110

7 278

7 425

7 590

49 798

6.

Naknade

27

0

0

0

0

0

0

27

UKUPNA ODOBRENA SREDSTVA ZA PREUZIMANJE OBVEZA

134 318

135 328

136 056

137 100

137 866

139 078

140 242

959 988

kao postotak BND-a

1,03 %

1,02 %

1,00 %

1,00 %

0,99 %

0,98 %

0,98 %

1,00 %

 

UKUPNA ODOBRENA SREDSTVA ZA PLAĆANJE

128 030

131 095

131 046

126 777

129 778

130 893

130 781

908 400

kao postotak BND-a

0,98 %

0,98 %

0,97 %

0,92 %

0,93 %

0,93 %

0,91 %

0,95 %

Raspoloživa razlika

0,25 %

0,25 %

0,26 %

0,31 %

0,30 %

0,30 %

0,32 %

0,28 %

Gornja granica vlastitih sredstava kao postotak BND-a

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %


Top