EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014H0063

2014/63/EU: Preporuka Komisije оd 6. veljače 2014. o mjerama za suzbijanje organizma Diabrotica virgifera virgifera Le Conte u područjima Unije u kojima je njegova prisutnost potvrđena

OJ L 38, 7.2.2014, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2014/63/oj

7.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 38/46


PREPORUKA KOMISIJE

оd 6. veljače 2014.

o mjerama za suzbijanje organizma Diabrotica virgifera virgifera Le Conte u područjima Unije u kojima je njegova prisutnost potvrđena

(2014/63/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 292.,

budući da:

(1)

Organizam Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (dalje u tekstu: „Diabrotica”) vrsta je neautohtonog insekta štetnika kukuruza koji se rasprostranio i nastanio na više od polovine uzgojnog područja kukuruza u Uniji.

(2)

Mjere za sprečavanje širenja organizma Diabrotica unutar Unije provedene u skladu s Odlukom Komisije 2003/766/EZ (1) pokazale su se neuspješnima. Nadalje, prema procjeni učinka koju je provela Komisija nije moguće nastaviti s ciljem iskorjenjivanja tog štetnika s područja Unije ni spriječiti njegovo daljnje širenje na područja koja su trenutačno slobodna od tog štetnog organizma. Stoga je Komisija Provedbenom direktivom 2014/19/EU (2) i Provedbenom odlukom 2014/62/EU (3) odlučila povući priznavanje organizma Diabrotica kao štetnog organizma reguliranog karantenskim statusom njegovim brisanjem iz Priloga I. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ (4) te staviti izvan snage Odluku 2003/766/EZ.

(3)

Na temelju Odluke 2003/766/EZ primjena plodoreda kultura bila je obvezna samo radi iskorjenjivanja izoliranih pojava organizma Diabrotica. Međutim, znanstvene studije pokazale su da je plodored kultura najučinkovitija tehnika i za usporavanje širenja organizma Diabrotica te za smanjenje njegova učinka. Osim što je učinkovita metoda suzbijanja organizma Diabrotica, s ekološkog stajališta plodored kultura ima mnogobrojne druge prednosti. One uključuju poboljšanje ili održavanje plodnosti i strukture tla te prekid ciklusa razvoja štetnika i korova s mogućnošću smanjivanja ovisnosti poljoprivrednika o unosu kemijskih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja. Stoga plodored kultura ima pozitivan učinak i na kvalitetu vode i zraka te na biološku raznolikost. Međutim, druge studije provedene na tom štetniku jasno su pokazale da zbog njegova daljnjeg širenja postoji mogućnost veće ovisnosti o insekticidima jer je s obzirom na plodored kultura u nekim slučajevima možda teško pronaći ekonomski povoljnu alternativu kukuruzu.

(4)

Stoga bi države članice trebale predvidjeti učinkovite i održive načine suzbijanja organizma Diabrotica i nakon povlačenja priznavanja organizma Diabrotica kao štetnog organizma reguliranog karantenskim statusom. Člankom 14. Direktive 2009/128/EZ (5) predviđeno je da države članice daju odgovarajuće poticaje kojima se profesionalni korisnici potiču na dobrovoljnu provedbu smjernica vezanih uz kulture kao i specifičnih smjernica za taj sektor u odnosu na integriranu zaštitu bilja, a te smjernice izrađuju državna tijela ili organizacije koje zastupaju određene profesionalne korisnike. U skladu s općim načelima integrirane zaštite bilja, sprečavanje pojave štetnika ima ključnu ulogu u smanjivanju potrebe uporabe sredstava za zaštitu bilja. Nadalje, održivim biološkim, fizičkim i drugim nekemijskim metodama trebalo bi dati prednost pred kemijskim metodama, ako se njima može postići odgovarajuća zaštita od štetnog organizma.

(5)

U skladu s tim općim načelima integrirane zaštite bilja, primjenu plodoreda kultura, odgovarajućeg nadzora populacija organizma Diabrotica i drugih relevantnih mjera za sprečavanje širenja štetnih organizama, kao što su higijenske mjere čišćenja poljoprivrednih strojeva, potrebno je obuhvatiti smjernicama vezanima uz kulture ili specifičnim smjernicama za taj sektor.

(6)

Nadalje, kako bi se poticalo korisnike da poštuju članak 55. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 (6) u slučaju kada se za suzbijanje organizma Diabrotica upotrebljavaju insekticidi, smjernice vezane uz kulture ili specifične smjernice za taj sektor u odnosu na integriranu zaštitu bilja u vezi s tim štetnikom trebale bi biti u skladu s pravilima o pravilnoj uporabi sredstava za zaštitu bilja kako je utvrđeno tom odredbom.

(7)

Profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja trebali bi imati na raspolaganju informacije i instrumente za nadzor organizma Diabrotica te usluge savjetovanja o integriranoj zaštiti bilja, uključujući posebne metode sprečavanja i suzbijanja organizma Diabrotica. Rezultati nadzora trebali bi pomoći poljoprivrednicima pri odlučivanju o tome je li i kada je još uvijek potrebno primijeniti mjere zaštite bilja. Važno je utvrditi čvrsto i znanstveno utemeljene granične vrijednosti za populaciju organizma Diabrotica za pojedinu regiju jer je riječ o bitnim komponentama u donošenju odluka.

(8)

Države članice, koje se u skladu s člankom 5. Direktive 2009/128/EZ moraju pobrinuti da svim profesionalnim korisnicima bude dostupno osposobljavanje u posebnim područjima, trebale bi stoga u odgovarajuće programe osposobljavanja uključiti i odredbe iz ove Preporuke.

(9)

Trebalo bi promicati istraživanje i tehnološki razvoj instrumenata namijenjenih održivom suzbijanju organizma Diabrotica kako bi se osiguralo donošenje troškovno učinkovitijih i ekološki održivih mjera protiv tog štetnog organizma,

DONIO JE OVU PREPORUKU:

1.

Države članice trebale bi uzeti u obzir opća načela integrirane zaštite bilja utvrđena u Prilogu III. Direktivi 2009/128/EZ za suzbijanje organizma Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (dalje u tekstu „Diabrotica”) u područjima Unije u kojima je njegova prisutnost potvrđena. Za potrebe ove Preporuke „suzbijanje” znači smanjenje gustoće populacije štetnika na razinu kojom se onemogućuje nastajanje znatnih gospodarskih gubitaka, s ciljem osiguranja gospodarski održive proizvodnje kukuruza.

2.

Države članice trebale bi osigurati da smjernice vezane uz kulture ili specifične smjernice za taj sektor u odnosu na integriranu zaštitu bilja koje izrađuju državna tijela ili organizacije koje zastupaju određene profesionalne korisnike, a odnose se na organizam Diabrotica i upućene su proizvođačima kukuruza i profesionalnim korisnicima sredstava za zaštitu bilja, budu u skladu s pravilima o pravilnoj uporabi sredstava za zaštitu bilja kako je utvrđeno člankom 55. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

3.

Održivim biološkim, fizičkim i drugim nekemijskim metodama treba se dati prednost pred kemijskim metodama, ako se njima može postići zadovoljavajuća zaštita od štetnog organizma. Stoga se suzbijanje organizma Diabrotica koje vrše profesionalni korisnici treba postići ili potpomagati sljedećim radnjama:

(a)

primjenom plodoreda kultura;

(b)

uporabom bioloških sredstava za suzbijanje štetnika;

(c)

prilagodbom rokova sijanja kukuruza kako bi se izbjeglo istodobno klijanje i izlijeganje ličinki;

(d)

čišćenjem poljoprivrednih strojeva i uklanjanjem spontanih biljaka kukuruza te provedbom drugih higijenskih mjera.

Plodored kultura treba imati prednost zbog visoke učinkovitosti u suzbijanju organizma Diabrotica te zbog ekoloških i dugoročnih agronomskih pogodnosti.

4.

Sve mjere koje su utvrđene u točki 3. treba upotpuniti nadzorom prisutnosti organizma Diabrotica radi prepoznavanja potrebe i odgovarajućeg vremena za donošenje mjera zaštite. Države članice trebale bi se pobrinuti da se učinkovit nadzor populacije organizma Diabrotica provodi korištenjem odgovarajućih metoda i instrumenata. Potrebno je utvrditi znanstveno utemeljene granične vrijednosti za populaciju organizma Diabrotica na regionalnoj razini jer je riječ o bitnim komponentama u donošenju odluka o primjeni eventualnih mjera nadzora.

5.

U skladu s člankom 14. stavkom 2. Direktive 2009/128/EZ države članice trebale bi se pobrinuti da profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju na raspolaganju informacije i instrumente za nadzor organizma Diabrotica.

6.

Države članice trebale bi se pobrinuti da savjetodavne službe za integriranu zaštitu bilja svim profesionalnim korisnicima sredstava za zaštitu bilja daju i specifične savjete o suzbijanju organizma Diabrotica, kako je predviđeno člankom 14. stavkom 2. Direktive 2009/128/EZ. Države članice bi osim toga trebale davati odgovarajuće poticaje kojima se profesionalni korisnici potiču na provedbu smjernica vezanih uz kulture kao i specifičnih smjernica za taj sektor navedenih u točki 2.

7.

Države članice trebale bi se pobrinuti da svim profesionalnim korisnicima sredstava za zaštitu bilja bude dostupno osposobljavanje u vezi s održivim suzbijanjem organizma Diabrotica. Odredbe ove Preporuke trebale bi postati sastavni dio osposobljavanja koje u skladu s člankom 5. Direktive 2009/128/EZ osiguravaju države članice.

8.

Države članice trebale bi promicati istraživanje i tehnološki razvoj instrumenata namijenjenih održivom suzbijanju organizma Diabrotica.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. veljače 2014.

Za Komisiju

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  Odluka Komisije 2003/766/EZ od 24. listopada 2003. o hitnim mjerama za sprečavanje širenja organizma Diabrotica virgifera Le Conte unutar Zajednice (SL L 275, 25.10.2003., str. 49.).

(2)  Provedbena direktiva Komisije 2014/19/EU od 6. veljače 2014. o izmjeni Priloga I. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama za sprečavanje unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice. Vidi str. 30 ovog Službenog lista.

(3)  Provedbena odluka Komisije 2014/62/EU od 6. veljače 2014. o stavljanju izvan snage Odluke 2003/766/EZ o hitnim mjerama za sprečavanje širenja organizma Diabrotica virgifera Le Conte unutar Zajednice. Vidi str. 45 ovog Službenog lista.

(4)  Direktiva Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (SL L 169, 10.7.2000., str. 1.).

(5)  Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida (SL L 309, 24.11.2009., str. 71.).

(6)  Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str 1.).


Top