EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0763

Uredba (EZ) br. 736/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o popisu stanovništva i stanova Tekst značajan za EGP

SL L 218, 13.8.2008, p. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/08/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/763/oj

01/Sv. 005

HR

Službeni list Europske unije

203


32008R0763


L 218/14

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

09.07.2008.


UREDBA (EZ) br. 736/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 9. srpnja 2008.

o popisu stanovništva i stanova

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 285. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (1),

budući da:

(1)

Komisija (Eurostat) treba posjedovati dovoljno pouzdane, detaljne i usporedive podatke o stanovništvu i stanovima, kako bi omogućila Zajednici da izvršava svoje zadaće, posebno iz članaka 2. i 3. Ugovora. Na razini Zajednice je potrebno osigurati dovoljnu usporedivost u pogledu metodologije, definicija i programa statističkih podataka i metapodataka.

(2)

Periodički statistički podaci o stanovništvu i o glavnim obiteljskim, socijalnim, ekonomskim i stambenim karakteristikama osoba potrebne su za proučavanje i određivanje regionalnih i socijalnih politika te politika zaštite okoliša koje utječu na određene sektore Zajednice. Posebno je potrebno prikupiti detaljne informacije o stanovanju kao potpora raznim aktivnostima Zajednice, kao što je promicanje socijalne uključenosti i praćenje socijalne kohezije na regionalnoj razini te zaštite okoliša i promicanja energetske učinkovitosti.

(3)

Radi metodološkog i tehnološkog napretka potrebno je utvrditi najbolje prakse i poticati poboljšanje izvora podataka i metodologija koji se koriste u popisima svih država članica.

(4)

Kako bi se osigurala usporedivost podataka koje dostavljaju države članice te radi pouzdanosti pregleda na razini Zajednice, korišteni podaci trebali bi se odnositi na istu referentnu godinu.

(5)

U skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 322/97 od 17. veljače 1997. o statistici Zajednice (2) koja predstavlja referentni okvir za odredbe ove Uredbe, potrebno je da prikupljeni statistički podaci budu usklađeni s načelom nepristranosti, posebno s načelima objektivnosti i znanstvene neovisnosti, kao i s načelima transparentnosti, pouzdanosti, relevantnosti, troškovne učinkovitosti i statističke povjerljivosti.

(6)

Prenošenje podataka podložno statističkoj povjerljivosti uređeno je Uredbom (EZ) br. 322/97 i Uredbom Vijeća (Euratom, EEZ) br. 1588/90 od 11. lipnja 1990. o prijenosu povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica (3). Mjere koje se poduzmu u skladu s ovim uredbama osiguravaju fizičku i logičnu zaštitu povjerljivih podataka te da pri pripremi i diseminaciji statističkih podataka u Zajednici ne bi došlo do nezakonitih otkrivanja i uporabe podataka u nestatističke svrhe.

(7)

U izradi i diseminaciji statistike Zajednice prema ovoj Uredbi, statistička tijela na nacionalnoj razini i razini Zajednice trebala bi poštovati načela navedena u Kodeksu prakse europske statistike kojeg je 24. veljače 2005. donio Odbor za statistički program, osnovan Odlukom Vijeća 89/382/EEZ, Euratom (4), i koji je bio priložen Preporuci Komisije o neovisnosti, cjelovitosti i odgovornosti statističkih tijela država članica i Zajednice.

(8)

Budući da ciljeve ove Uredbe, naime prikupljanje i kompilaciju usporedivih i opsežnih statističkih podataka Zajednice o stanovništvu i stanovima, ne mogu dostatno ostvariti države članice zbog nedostatka zajedničkih statističkih obilježja i zahtjeva za kvalitetom kao i nedostatka metodološke transparentnosti, nego ih se stoga putem zajedničkog statističkog okvira može bolje ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može usvojiti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je navedeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti kako je navedeno u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(9)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebale bi se usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (5).

(10)

Komisija bi posebno trebala biti ovlaštena za uspostavljanje uvjeta za utvrđivanje budućih referentnih godina i usvajanje programa statističkih podataka i metapodataka. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog i njezinim dopunjavanjem novim elementima koji nisu ključni, one moraju biti usvojene u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom kako je predviđeno u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

(11)

Obavljeno je savjetovanje s Odborom za statistički program u skladu s člankom 3. Odluke 89/382/EEZ, Euratom,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ova Uredba određuje zajednička pravila za prikupljanje sveobuhvatnih podataka o stanovništvu i stanovima svakih deset godina.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„stanovništvo” znači nacionalno, regionalno i lokalno stanovništvo na svom uobičajenom boravištu na referentni datum;

(b)

„stanovi” znači stambeni prostori i zgrade kao i uvjeti stanovanja i veza između stanovništva i stambenog prostora na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini na referentni datum;

(c)

„zgrade” znači trajne zgrade koje sadrže stambeni prostor namijenjen stanovanju ljudi ili konvencionalni stanovi koji su namijenjeni sezonskoj ili sekundarnoj upotrebi ili su prazni;

(d)

„uobičajeno boravište” znači mjesto gdje osoba uobičajeno provodi svoj dnevni odmor, neovisno o privremenoj odsutnosti zbog rekreacije, godišnjeg odmora, posjeta prijateljima i rođacima, poslu, liječenju ili vjerskim hodočašćima.

Samo se za sljedeće osobe smatra da imaju uobičajeno boravište na predmetnom zemljopisnom području:

i.

osobe koje su živjele u uobičajenom boravištu kontinuirano najmanje 12 mjeseci prije referentnog datuma; ili

ii.

osobe koje su došle u uobičajeno boravište u razdoblju od 12 mjeseci prije referentnog datuma s namjerom da ostanu tamo najmanje godinu dana.

Kada se okolnosti iz točaka i. ili ii. ne mogu ustanoviti, „uobičajeno boravište” znači mjesto zakonskog ili registriranog boravišta;

(e)

„referentni datum” znači datum na koji se odnose podaci o odgovarajućim državama članicama u skladu s člankom 5. stavkom 1.;

(f)

„nacionalni” znači na državnom području države članice;

(g)

„regionalni” znači na razinama NUTS 1, NUTS 2 ili NUTS 3, kako je određeno u razvrstavanju prostornih jedinica za statistiku (NUTS) koje je uspostavljeno Uredbom (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (6) u verziji koja je primjenljiva na referentni datum;

(h)

„lokalni” znači na drugoj razini lokalne administrativne jedinice (LAU razina 2);

(i)

„opće značajke popisa stanovništva i stanova” znači individualno popisivanje, istovremenost, univerzalnost unutar određenog područja, dostupnost podataka malih područja i definirana periodičnost.

Članak 3.

Podnošenje podataka

Države članice podnose Komisiji (Eurostatu) podatke o stanovništvu koje uključuju određene demografske, socijalne i ekonomske karakteristike osoba, obitelji i kućanstava, kao i o stanovima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, kako je navedeno u Prilogu.

Članak 4.

Izvori podataka

1.   Statistički podaci država članica mogu se temeljiti na različitim izvorima podataka, a posebno na:

(a)

standardnom popisu;

(b)

popisu temeljenom na registru;

(c)

kombinaciji standardnog popisa i istraživanja na uzorku;

(d)

kombinaciji popisa temeljenog na registru i istraživanja na uzorku;

(e)

kombinaciji popisa temeljenog na registru i standardnog popisa;

(f)

kombinaciji popisa temeljenog na registru, istraživanja na uzorku i standardnog popisa; i

(g)

prikladnih istraživanja s rotacijskim uzorkom (kontinuirani popis).

2.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se zadovoljili zahtjevi o zaštiti podataka. Ova Uredba ne utječe na propise država članica o zaštiti podataka.

3.   Države članice obavješćuju Komisiju (Eurostat) o bilo kakvoj reviziji ili ispravku statističkih podataka prikupljenih u skladu s ovom Uredbom, kao i o bilo kakvim promjenama u odabranim izvorima podataka i metodologiji, najkasnije mjesec dana prije objave izmijenjenih podataka.

4.   Države članice osiguravaju da izvori podataka i metodologija korištena kako bi se zadovoljili zahtjevi iz ove Uredbe u najvećoj mogućoj mjeri zadovoljavaju osnovne značajke popisa stanovništva i stanova, kako je određeno u članku 2. točki i. One ulažu kontinuirane napore kako bi se pojačalo poštovanje tih osnovnih značajki.

Članak 5.

Slanje podataka

1.   Svaka država članica određuje referentni datum. Referentni datum je u godini koja je određena na temelju ove Uredbe (referentna godina). Prva referentna godina je 2011. Komisija (Eurostat) određuje naredne referentne godine u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 8. stavka 2. Referentne godine su na početku svakog desetljeća.

2.   Kako je određeno ovom Uredbom, države članice u roku 27 mjeseci od kraja referentne godine dostavljaju Komisiji (Eurostatu) konačne, potvrđene i agregirane podatke i metapodatke.

3.   Komisija (Eurostat) usvaja program statističkih podataka i metapodataka koji se trebaju poslati kako bi se ispunili zahtjevi iz ove Uredbe u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 8. stavka 3.

4.   Komisija (Eurostat) usvaja tehničke specifikacije kako je određeno ovom Uredbom, kao i njihova pojedinačna raščlanjivanja u skladu s regulatornim postupkom iz članka 8. stavka 2.

5.   Države članice prenose Komisiji (Eurostatu) potvrđene podatke i metapodatke u elektroničkom obliku. Komisija (Eurostat) određuje prikladni tehnički format koji će se koristiti za prijenos zahtijevanih podataka u skladu s regulatornim postupkom iz članka 8. stavka 2.

6.   U slučaju revizije ili ispravke u skladu s člankom 4. stavkom 3., države članice šalju izmijenjene podatke Komisiji (Eurostatu) najkasnije do datuma objavljivanja revidiranih podataka.

Članak 6.

Ocjena kvalitete

1.   U svrhu ove Uredbe primjenjuju se sljedeće mjere za ocjenu kvalitete podataka za slanje:

„relevantnost” znači stupanj do kojeg statistički podaci udovoljavaju trenutnim i potencijalnim potrebama korisnika,

„točnost” znači približnost procjena nepoznatim stvarnim vrijednostima,

„aktualnost” i „pravovremenost” znači vrijeme koje protekne između referentnog razdoblja i dostupnosti rezultata.

„dostupnost” i „jasnoća” znači uvjeti i načini kojima korisnici mogu dobiti, koristiti i tumačiti podatke,

„usporedivost” znači mjerenje učinaka razlika u primijenjenim statističkim konceptima, mjernim alatima i postupcima kada se statistički podaci uspoređuju među zemljopisnim područjima, područjima stanovništva ili tijekom vremena, i

„koherentnost” znači prikladnost podataka koji se mogu pouzdano povezivati na različite načine i za različite upotrebe.

2.   Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) izvješće o kvaliteti poslanih podataka. U tom kontekstu države članice izvješćuju o mjeri u kojoj izabrani izvori podataka i metodologije zadovoljavaju osnovne značajke popisa stanovništva i stanova kako je određeno u članku 2. točki i.

3.   Pri pripremi mjerila za ocjenu kvalitete iz stavka 1. na podatke iz ove Uredbe, način i strukture izvješća o kvaliteti određuju se u skladu s regulatornim postupkom iz članka 8. stavka 2. Komisija (Eurostat) ocjenjuje kvalitetu poslanih podataka.

4.   Komisija (Eurostat) u suradnji s nadležnim tijelima država članica osigurava metodološke preporuke koje služe osiguranju kvalitete pripremljenih podataka i metapodataka, osobito uzimajući u obzir preporuke Konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova 2010.

Članak 7.

Provedbene mjere

1.   Sljedeće mjere potrebne za provedbu ove Uredbe usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom iz članka 8. stavka 2.:

(a)

tehničke specifikacije tema kako je propisano ovom Uredbom kao i njihova pojedinačna raščlanjivanja kako je određeno u članku 5. stavku 4.;

(b)

određivanje odgovarajućeg tehničkog formata kako je određeno u članku 5. stavku 5.; i

(c)

načine i strukturu izvješća o kvaliteti kako je određeno člankom 6. stavkom 3.

2.   Sljedeće mjere potrebne za provedbu ove Uredbe namijenjene izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni njezinim nadopunjavanjem usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 8. stavka 3.:

(a)

određivanje referentnih godina kako je određeno u članku 5. stavku 1.; i

(b)

usvajanje programa statističkih podataka i metapodataka kako je utvrđeno člankom 5. stavkom 3.

3.   Uzima se u obzir načelo da korist od poduzetih mjera mora biti veća od njihovih troškova te načelo da dodatni troškovi i opterećenja moraju ostati u razumnim granicama.

Članak 8.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže Odbor za statistički program.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje određeno člankom 5. stavka 6. Odluke 1999/468/EZ određuje se na tri mjeseca.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članak 5.a stavci od 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 9. srpnja 2008.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

J.-P. JOUYET


(1)  Mišljenje Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 23. lipnja 2008.

(2)  SL L 52, 22.2.1997., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1881/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(3)  SL L 151, 15.6.1990., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.

(4)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.

(5)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2006/512/EZ (SL L 200, 22.7.2006., str. 11.).

(6)  SL L 154, 21.6.2003., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 176/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 61, 5.3.2008., str. 1.).


PRILOG

Teme koje treba obuhvatiti Popis stanovništva i stanova

1.

Obilježja stanovništva

1.1.

Obvezne teme za zemljopisne razine: NUTS 3, LAU 2

1.1.1.

Neizvedena obilježja

uobičajeno boravište,

spol,

dob,

zakonsko bračno stanje,

država/mjesto rođenja,

država državljanstva,

prijašnje uobičajeno boravište i datum dolaska u trenutačno mjesto; ili uobičajeno boravište godinu dana prije popisa,

odnosi među članovima kućanstva

1.1.2.

Izvedena obilježja

ukupno stanovništvo,

prostorna jedinica

status u kućanstvu,

status u obitelji,

tip uže obitelji,

veličina uže obitelji,

tip privatnog kućanstva,

veličina privatnog kućanstva

1.2.

Obvezne teme za zemljopisne razine: nacionalna razina, NUTS 1, NUTS 2

1.2.1.

Neizvedena obilježja

uobičajeno boravište,

mjesto rada,

spol,

starost,

zakonsko bračno stanje,

sadašnji status aktivnosti,

zanimanje,

djelatnost,

položaj u zaposlenju,

postignuto obrazovanje,

država/mjesto rođenja,

država državljanstva,

je li osoba ikada boravila u inozemstvu i godina dolaska u državu,

odnosi između članova kućanstva,

osnova korištenja stana kućanstva

1.2.2.

Izvedena obilježja

ukupno stanovništvo,

prostorna jedinica

status u kućanstvu,

status u obitelji,

tip uže obitelji,

veličina uže obitelji,

tip privatnog kućanstva,

veličina privatnog kućanstva

2.

Stambena obilježja

2.1.

Obvezne teme za zemljopisne razine: NUTS 3, LAU 2

2.1.1.

Neizvedena obilježja

vrsta stambenog prostora,

lokacija stambenog prostora,

nastanjenost konvencionalnih stanova,

broj stanara,

uporabna površina stana i/ili broj soba u stambenoj jedinici,

stanovi prema vrsti zgrade,

stanovi prema godini izgradnje

2.1.2.

Izvedena obilježja

standard gustoće

2.2.

Obvezne teme za zemljopisne razine: nacionalna razina, NUTS 1, NUTS 2

2.2.1.

Neizvedena obilježja

uvjeti stanovanja,

vrsta stambenog prostora,

lokacija stambenog prostora,

nastanjenost konvencionalnih stanova,

vrsta vlasništva,

broj stanara,

uporabna površina stana i/ili broj soba u stambenoj jedinici,

vodoopskrbni sustav,

zahod,

kupaonica,

vrsta grijanja,

stanovi prema vrsti zgrade,

stanovi prema godini izgradnje

2.2.2.

Izvedena obilježja

gustoća stanovanja


Top