EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0763

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 z 9. júla 2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov (Text s významom pre EHP)

OJ L 218, 13.8.2008, p. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 203 - 209

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/763/oj

13.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 218/14


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 763/2008

z 9. júla 2008

o sčítaní obyvateľov, domov a bytov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Komisia (Eurostat) potrebuje mať dostatočne spoľahlivé, podrobné a porovnateľné údaje o obyvateľoch, domoch a bytoch s cieľom umožniť Spoločenstvu plniť úlohy, ktoré mu boli pridelené, najmä na základe článkov 2 a 3 zmluvy. Na úrovni Spoločenstva musí byť zabezpečená dostatočná porovnateľnosť, pokiaľ ide o metodiku, definície a program štatistických údajov a metaúdajov.

(2)

Periodické štatistické údaje o obyvateľstve a o hlavných rodinných, sociálnych a ekonomických charakteristikách jednotlivcov a charakteristikách ich bývania sú potrebné na preskúmanie a definovanie regionálnych, sociálnych a environmentálnych politík, ktoré ovplyvňujú konkrétne sektory Spoločenstva. Predovšetkým je potrebné zbierať podrobné informácie o domoch a bytoch na podporu rôznych činností Spoločenstva, ako je podpora sociálneho začlenenia a monitorovanie sociálnej súdržnosti na regionálnej úrovni alebo ochrana životného prostredia a podpora energetickej účinnosti.

(3)

Vzhľadom na vývoj v oblasti metodiky a technológií by sa mali určiť najlepšie postupy a malo by sa zabezpečiť posilnenie zdrojov údajov a metodík používaných na sčítanie v členských štátoch.

(4)

Aby sa zabezpečila porovnateľnosť údajov, ktoré poskytujú členské štáty, a aby sa vytvorili spoľahlivé prehľady na úrovni Spoločenstva, použité údaje by sa mali vzťahovať na rovnaký referenčný rok.

(5)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike Spoločenstva (2), ktorým sa ustanovuje referenčný rámec pre ustanovenia tohto nariadenia, je nutné, aby zber štatistických údajov bol v súlade so zásadami nestrannosti, čo znamená najmä objektívnosť a vedeckú nezávislosť, rovnako ako so zásadami transparentnosti, spoľahlivosti, relevancie, efektívnosti nákladov a ochrany utajenia štatistických údajov.

(6)

Prenos údajov podliehajúcich štatistickej dôvernosti sa riadi nariadením (ES) č. 322/97 a nariadením Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 z 11. júna 1990 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev (3). Opatrenia, ktoré sa prijmú v súlade s uvedenými nariadeniami, zabezpečujú fyzickú a logistickú ochranu dôverných údajov a tiež zabezpečujú to, aby pri vzniku a šírení štatistík Spoločenstva nedošlo k ich nezákonnému vyzradeniu alebo použitiu na iné než štatistické účely.

(7)

Pri tvorbe a šírení štatistických údajov Spoločenstva podľa tohto nariadenia by národné štatistické úrady a Štatistický úrad Spoločenstva mali zohľadňovať zásady stanovené v Európskom kódexe štatistických postupov, ktorý 24. februára 2005 prijal Výbor pre štatistický program, zriadený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (4), a pripojené k odporúčaniu Komisie týkajúcemu sa nezávislosti, integrity a zodpovednosti národných štatistických úradov a Štatistického úradu Spoločenstva.

(8)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to zber a spracovanie porovnateľných a komplexných štatistických údajov Spoločenstva o obyvateľoch, domoch a bytoch, v dôsledku nedostatku spoločných štatistických charakteristík a požiadaviek na kvalitu, ako aj nedostatku metodickej transparentnosti nemožno dostatočne dosiahnuť na úrovni členských štátov, a preto sa prostredníctvom spoločného štatistického rámca môžu lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedených cieľov.

(9)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(10)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na určenie podmienok na stanovenie nasledujúcich referenčných rokov a na prijatie programu štatistických údajov a metaúdajov. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(11)

Uskutočnili sa konzultácie s Výborom pre štatistický program v súlade s článkom 3 rozhodnutia 89/382/EHS, Euratom,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie stanovuje spoločné pravidlá poskytovania komplexných údajov o obyvateľoch, domoch a bytoch za desaťročné obdobie.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto definície:

a)

„obyvatelia“ znamenajú národné, regionálne a miestne obyvateľstvo v jeho obvyklom bydlisku v čase referenčného dátumu;

b)

„domy a byty“ znamenajú obytné priestory a budovy, ako aj podmienky bývania a vzťah medzi obyvateľmi a obytnými priestormi na národnej, regionálnej a miestnej úrovni k referenčnému dátumu;

c)

„budovy“ znamenajú také budovy, ktoré obsahujú obytné priestory určené na bývanie ľudí alebo bytové jednotky, ktoré sú obvykle vyhradené na sezónne alebo vedľajšie využívanie alebo sú neobývané;

d)

„obvyklé bydlisko“ znamená miesto, v ktorom osoba obvykle trávi každodenný čas oddychu bez ohľadu na dočasnú neprítomnosť na účely rekreácie, dovoleniek, návštev priateľov a príbuzných, podnikania, lekárskeho ošetrenia alebo náboženskej púte.

Za osoby s obvyklým bydliskom v predmetnej zemepisnej oblasti by sa mali považovať len osoby, ktoré:

i)

žijú v mieste svojho obvyklého bydliska nepretržite najmenej dvanásť mesiacov pred referenčným dátumom alebo

ii)

prišli na miesto svojho obvyklého bydliska počas dvanástich mesiacov pred referenčným dátumom s cieľom pobytu v trvaní najmenej jedného roka.

Ak obvyklé bydlisko nie je možné určiť na základe kritérií uvedených v bode i) alebo ii), obvyklé bydlisko znamená miesto zákonného alebo registrovaného bydliska;

e)

„referenčný dátum“ znamená dátum, na ktorý sa vzťahujú údaje príslušného členského štátu, v súlade s článkom 5 ods. 1;

f)

„národný“ znamená na území členského štátu;

g)

„regionálny“ znamená na úrovni NUTS 1, NUTS 2 alebo NUTS 3, ktoré sú definované v klasifikácii územných jednotiek na štatistické účely (NUTS), stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (6) v znení platnom k referenčnému dátumu;

h)

„miestny“ znamená na úrovni 2 základných územných jednotiek (úroveň LAU 2);

i)

„základné charakteristiky sčítania obyvateľov, domov a bytov“ znamená individuálne sčítanie, simultánnosť, univerzálnosť v rámci definovaného územia, dostupnosť údajov o malej oblasti a definovanú periodicitu.

Článok 3

Predkladanie údajov

Členské štáty predkladajú Komisii (Eurostatu) údaje o obyvateľoch, ktoré sa týkajú stanovených demografických, sociálnych a ekonomických charakteristík osôb, rodín a domácností, ako aj údaje o domoch a bytoch na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré sú stanovené v prílohe.

Článok 4

Zdroje údajov

1.   Členské štáty môžu založiť štatistiky na rôznych zdrojoch údajov, najmä na:

a)

tradičnom sčítaní;

b)

sčítaní založenom na registroch;

c)

kombinácii tradičného sčítania a výberového zisťovania;

d)

kombinácii sčítania založeného na registroch a výberového zisťovania;

e)

kombinácii sčítania založeného na registroch a tradičného sčítania;

f)

kombinácii sčítania založeného na registroch, výberového zisťovania a tradičného sčítania a

g)

vhodnom zisťovaní so striedavými výbermi (rotačné sčítanie).

2.   Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na splnenie požiadaviek ochrany údajov. Ustanovenia členských štátov o ochrane údajov nie sú týmto nariadením dotknuté.

3.   Členské štáty informujú Komisiu (Eurostat) o každej zmene alebo oprave štatistík poskytnutých na základe tohto nariadenia, ako aj o akýchkoľvek zmenách zvolených zdrojov údajov a metodiky, a to najneskôr mesiac pred uverejnením pozmenených údajov.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby zdroje údajov a metodika použité na plnenie požiadaviek tohto nariadenia spĺňali základné charakteristiky sčítania obyvateľov, domov a bytov, vymedzené v článku 2 písm. i), a to v čo najväčšom možnom rozsahu. Členské štáty sa neustále snažia o zlepšenie dodržiavania uvedených základných charakteristík.

Článok 5

Zasielanie údajov

1.   Každý členský štát stanoví referenčný dátum. Tento referenčný dátum je súčasťou roka stanoveného na základe tohto nariadenia (referenčného roka). Prvým referenčným rokom je rok 2011. Komisia (Eurostat) stanovuje následné referenčné roky v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 8 ods. 3. Referenčné roky sú roky na začiatku každého desaťročia.

2.   Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) konečné, potvrdené súhrnné údaje a metaúdaje, ako to vyžaduje toto nariadenie, do 27 mesiacov po skončení referenčného roka.

3.   Komisia (Eurostat) prijme program štatistických údajov a metaúdajov, ktoré sa majú zaslať, aby sa splnili požiadavky tohto nariadenia v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 8 ods. 3.

4.   Komisia (Eurostat) prijme technické špecifikácie predmetov, ako to vyžaduje toto nariadenie, ako aj ich klasifikácií v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 8 ods. 2.

5.   Členské štáty zasielajú Komisii (Eurostatu) overené údaje a metaúdaje v elektronickej forme. Komisia (Eurostat) prijme primeraný technický formát, ktorý sa má používať na zasielanie požadovaných údajov v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 8 ods. 2.

6.   V prípade zmeny alebo opravy podľa článku 4 ods. 3 členské štáty zašlú upravené údaje Komisii (Eurostatu) najneskôr v deň uverejnenia pozmenených údajov.

Článok 6

Hodnotenie kvality

1.   Na účely tohto nariadenia sa na zasielané údaje vzťahujú pri hodnotení kvality tieto aspekty:

„relevantnosť“ sa vzťahuje na mieru, do akej štatistika spĺňa súčasné a potenciálne potreby užívateľov,

„presnosť“ sa vzťahuje na mieru, do akej sa odhady približujú k neznámym skutočným hodnotám,

„aktuálnosť“ a „včasnosť“ sa vzťahujú na posun medzi referenčným obdobím a dostupnosťou výsledkov,

„dostupnosť“ a „jasnosť“ sa vzťahujú na podmienky a opatrenia, v prítomnosti ktorých môžu užívatelia získať, využívať a vykladať údaje,

„porovnateľnosť“ sa vzťahuje na mieru dosahu rozdielov medzi použitými štatistickými pojmami a meracími nástrojmi a postupmi pri porovnávaní štatistík v rámci geografických oblastí, sektorových oblastí alebo v priebehu času,

„súdržnosť“ sa vzťahuje na primeranosť údajov, ktoré sa dajú spoľahlivo kombinovať rôznymi spôsobmi a na rôzne účely.

2.   Členské štáty predkladajú Komisii (Eurostatu) správu o kvalite zaslaných údajov. V tejto súvislosti členské štáty podávajú správy o tom, do akej miery zvolené zdroje údajov a metodika spĺňajú základné charakteristiky sčítania obyvateľov a sčítania domov a bytov, ktoré sú vymedzené v článku 2 písm. i).

3.   Pri uplatňovaní aspektov hodnotenia kvality ustanovených v odseku 1 na údaje, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa forma a štruktúra správ o kvalite vymedzia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 8 ods. 2. Komisia (Eurostat) vyhodnocuje kvalitu zaslaných údajov.

4.   Komisia (Eurostat) v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov poskytne metodické odporúčania určené na zabezpečenie kvality predložených údajov a metaúdajov, s uznaním odporúčaní Konferencie európskych štatistikov na rok 2010 týkajúcich sa sčítania obyvateľov, domov a bytov.

Článok 7

Vykonávacie opatrenia

1.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 8 ods. 2 sa prijímajú tieto opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia:

a)

technické špecifikácie predmetov, ako to vyžaduje toto nariadenie, ako aj ich klasifikácií, ako je uvedené v článku 5 ods. 4;

b)

prijatie vhodného technického formátu podľa článku 5 ods. 5 a

c)

príslušná forma týkajúca sa správ o kvalite a štruktúra týchto správ, ako stanovuje článok 6 ods. 3.

2.   Tieto opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 8 ods. 3:

a)

stanovenie referenčných rokov podľa článku 5 ods. 1 a

b)

prijatie programu štatistických údajov a metaúdajov podľa článku 5 ods. 3.

3.   Zohľadní sa zásada, že prínosy prijatých opatrení musia prevážiť náklady, ktoré sa s nimi spájajú, a že dodatočné náklady a zaťaženie nesmú prekročiť primeranú hranicu.

Článok 8

Výbor

1.   Komisii pomáha Výbor pre štatistický program.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 9. júla 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J.-P. JOUYET


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 20. februára 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 23. júna 2008.

(2)  Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 151, 15.6.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(4)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 176/2008 (Ú. v. EÚ L 61, 5.3.2008, s. 1).


PRÍLOHA

Témy, ktoré sa majú spracovať pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov

1.

Témy týkajúce sa obyvateľov

1.1.

Povinné témy pre geografické úrovne: NUTS 3, LAU 2

1.1.1.

Neodvodené témy

Miesto obvyklého bydliska

Pohlavie

Vek

Rodinný stav

Štát/miesto narodenia

Štátna príslušnosť

Predchádzajúce miesto obvyklého bydliska a dátum príchodu do súčasného miesta alebo miesto obvyklého bydliska jeden rok pre sčítaním

Vzťahy medzi členmi domácnosti

1.1.2.

Odvodené témy

Celkový počet obyvateľov

Miesto

Status domácnosti

Status rodiny

Typ základu rodiny

Veľkosť základu rodiny

Typ súkromnej domácnosti

Veľkosť súkromnej domácnosti

1.2.

Povinné témy pre geografické úrovne: národná úroveň, NUTS 1, NUTS 2

1.2.1.

Neodvodené témy

Miesto obvyklého bydliska

Miesto zamestnania

Pohlavie

Vek

Rodinný stav

Súčasná ekonomická aktivita

Zamestnanie

Odvetvie ekonomickej činnosti

Postavenie v zamestnaní

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Štát/miesto narodenia

Štátna príslušnosť

Pobyt v zahraničí a rok príchodu do krajiny (od roku 1980)

Predchádzajúce miesto obvyklého bydliska a dátum príchodu do súčasného miesta alebo miesto obvyklého bydliska jeden rok pred sčítaním

Vzťahy medzi členmi domácnosti

Forma vlastníctva bytu

1.2.2.

Odvodené témy

Celkový počet obyvateľov

Miesto

Status domácnosti

Status rodiny

Typ základu rodiny

Veľkosť základu rodiny

Typ súkromnej domácnosti

Veľkosť súkromnej domácnosti

2.

Témy týkajúce sa bývania

2.1.

Povinné témy pre geografické úrovne: NUTS 3, LAU 2

2.1.1.

Neodvodené témy

Typ obydlia

Miesto obydlia

Obývanosť bytu

Počet bývajúcich

Úžitková podlahová plocha a/alebo počet miestností v obytných jednotkách

Byty podľa druhu budovy

Byty podľa obdobia výstavby

2.1.2.

Odvodené témy

Miera hustoty obývanosti

2.2.

Povinné témy pre geografické úrovne: národná úroveň, NUTS 1, NUTS 2

2.2.1.

Neodvodené témy

Podmienky bývania

Typ obydlia

Miesto obydlia

Obývanosť bytov

Forma vlastníctva

Počet bývajúcich

Úžitková podlahová plocha a/alebo počet miestností v bytových jednotkách

Systém dodávky vody

Záchod

Kúpeľňa

Typ kúrenia

Byty podľa druhu budovy

Byty podľa obdobia výstavby

2.2.2.

Odvodené témy

Miera hustoty obývanosti


Top