Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0763

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 763/2008 dėl gyventojų ir būstų surašymų (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 218, 13.8.2008, p. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 203 - 209

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/763/oj

13.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 218/14


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 763/2008

2008 m. liepos 9 d.

dėl gyventojų ir būstų surašymų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (1),

kadangi:

(1)

Tam, kad Bendrija galėtų vykdyti savo užduotis, visų pirma numatytas Sutarties 2 ir 3 straipsniuose, Komisijai (Eurostatui) reikalingi pakankamai patikimi, išsamūs ir palyginami duomenys apie gyventojus ir būstus. Bendrijos lygmeniu turi būti užtikrintas pakankamas metodologijos, apibrėžčių ir statistinių duomenų bei metaduomenų programų palyginamumas.

(2)

Periodiškai rengiami statistiniai duomenys apie gyventojus ir pagrindines asmenų šeimos, socialines, ekonomines ir būstų charakteristikas yra būtini regionų, socialinės ir aplinkos politikos, kuri svarbi konkretiems Bendrijos sektoriams, analizei bei apibrėžčiai. Visų pirma yra poreikis rinkti detalią informaciją apie būstus ir taip prisidėti prie įvairios Bendrijos veiklos, tokios kaip socialinės integracijos skatinimas ir regioninio masto socialinės sanglaudos stebėsena arba aplinkos apsauga ir energijos naudojimo veiksmingumo skatinimas.

(3)

Atsižvelgiant į metodologijų ir technologijų vystymąsi, turėtų būti identifikuojama geriausia praktika, ir turėtų būti skatinama tobulinti valstybėse narėse surašymuose naudojamus duomenų šaltinius ir metodologijas.

(4)

Siekiant užtikrinti valstybių narių pateiktų duomenų palyginamumą ir tai, kad Bendrijos lygmeniu būtų rengiamos patikimos apžvalgos, naudojami duomenys turėtų būti priskiriami tiems patiems surašymo metams.

(5)

Pagal 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos (2), kuriuo nustatomas orientacinis šio reglamento nuostatų pagrindas, būtina, kad statistinių duomenų rinkimas atitiktų nešališkumo, visų pirma reiškiančio objektyvumą ir mokslinį nepriklausomumą, taip pat skaidrumo, patikimumo, tinkamumo, ekonominio efektyvumo ir statistinių duomenų konfidencialumo principus.

(6)

Konfidencialių statistinių duomenų perdavimą reguliuoja Reglamentas (EB) Nr. 322/97 ir 1990 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EEB) Nr. 1588/90 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai (3). Priemonėmis, kurių imamasi pagal tuos reglamentus, užtikrinama fizinė ir loginė konfidencialių duomenų apsauga ir tai, kad renkant ir skleidžiant Bendrijos statistiką, nebus neteisėtai atskleisti duomenys ar jais pasinaudota ne statistikos tikslais.

(7)

Pagal šį reglamentą rengdamos ir platindamos Bendrijos statistinius duomenis, nacionalinės ir Bendrijos statistikos institucijos turėtų laikytis principų, nustatytų Statistikos programos komiteto, įsteigto Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas (4), 2005 m. vasario 24 d. priimtame Europos statistikos praktikos kodekse, ir pridėtame prie Komisijos rekomendacijos dėl nacionalinių ir Bendrijos statistikos institucijų nepriklausomumo, vientisumo ir atskaitomybės.

(8)

Kadangi šio reglamento tikslų, t. t. rinkti ir kaupti palyginamus ir išsamius Bendrijos statistinius duomenis apie gyventojus ir būstus, valstybės narės negali deramai pasiekti dėl bendrų statistikos ypatumų ir kokybės reikalavimų nebuvimo bei dėl metodologinio skaidrumo trūkumo, ir kadangi dėl bendros statistinės sistemos tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kad būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(9)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5).

(10)

Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti tolesnių surašymo metų nustatymo bei statistinių duomenų ir metaduomenų programos priėmimo sąlygas. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(11)

Buvo konsultuotasi su Statistikos programos komitetu pagal Sprendimo 89/382/EEB, Euratomas, 3 straipsnį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos bendros išsamių kas dešimt metų teikiamų duomenų apie gyventojus ir būstus taisyklės.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame reglamente taikomos šios sąvokų apibrėžtys:

a)

gyventojai – valstybės, regionų ir vietos gyventojai, apskaitos datą gyvenantys savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje;

b)

būstai – tai gyvenamosios patalpos ir pastatai, taip pat būstų sąlygos bei gyventojų ir gyvenamųjų patalpų santykis nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu apskaitos datą;

c)

pastatai – tai ilgalaikio naudojimo pastatai, kuriuose yra gyvenamųjų patalpų, skirtų žmonėms gyventi, ar tradicinių būstų, kurie skirti sezoniniam ar papildomam naudojimui arba yra neapgyvendinti;

d)

nuolatinė gyvenamoji vieta – tai vieta, kurioje asmuo paprastai praleidžia poilsiui skirtą paros dalį, nepaisant laikinųjų nebuvimų išvykstant poilsiauti, atostogauti, aplankyti draugus ir gimines, verslo reikalais, gydytis arba keliaujant religijos tikslais į šventąsias vietas.

Atitinkamo geografinio regiono nuolatiniais gyventojais yra laikomi tik asmenys, kurie:

i)

iki apskaitos datos savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje nenutrūkstamai gyveno mažiausiai dvylika mėnesių; arba

ii)

per paskutinius dvylika mėnesių iki apskaitos datos atvyko į savo nuolatinę gyvenamąją vietą ketindami joje pasilikti mažiausiai vienerius metus.

Jei aplinkybių, aprašytų i ar ii papunkčiuose, neįmanoma nustatyti, „nuolatinė gyvenamoji vieta“ reiškia teisinę arba registruotą gyvenamąją vietą;

e)

apskaitos data – data, pagal kurią apskaitomi konkrečios valstybės narės duomenys pagal 5 straipsnio 1 dalį;

f)

nacionalinis – esantis valstybės narės teritorijoje;

g)

regioninis – priklausantis NUTS 1 lygiui, NUTS 2 lygiui ar NUTS 3 lygiui, kaip apibrėžta Teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriuje (NUTS), nustatytame apskaitos datą taikomoje Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 (6) redakcijoje;

h)

vietos – priklausantis vietos administracinių vienetų 2 lygiui (LAU 2 lygis);

i)

pagrindiniai gyventojų ir būstų surašymų ypatumai – vienetų surašymas, vienalaikiškumas, universalumas apibrėžtoje teritorijoje, galimybė naudotis mažų teritorijų duomenimis ir apibrėžtas periodiškumas.

3 straipsnis

Duomenų pateikimas

Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) duomenis apie gyventojus su apibrėžtomis asmenų, šeimų ir namų ūkių demografinėmis, socialinėmis ir ekonominėmis charakteristikomis, taip pat ir būstus nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, kaip nustatyta priede.

4 straipsnis

Duomenų šaltiniai

1.   Valstybės narės, rinkdamos statistinius duomenis, gali remtis įvairiais duomenų šaltiniais, visų pirma:

a)

tradiciniais surašymais;

b)

registrais grindžiamais surašymais;

c)

tradiciniais surašymais ir atrankos tyrimais;

d)

registrais grindžiamais surašymais ir atrankos tyrimais;

e)

registrais grindžiamais surašymais ir tradiciniais surašymais;

f)

registrais grindžiamais surašymais, atrankos tyrimais ir tradiciniais surašymais; ir

g)

atitinkamais tyrimais naudojant rotacines imtis (nuolat vykdomas surašymas, angl. rolling census).

2.   Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad būtų laikomasi duomenų apsaugos reikalavimų. Šis reglamentas nedaro įtakos valstybių narių duomenų apsaugos nuostatoms.

3.   Valstybės narės likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki peržiūrėtų duomenų paskelbimo praneša Komisijai (Eurostatui) apie bet kokį statistinių duomenų, pateiktų pagal šį reglamentą, peržiūrėjimą ar pataisymą, taip pat ir apie visus pasirinktų duomenų šaltinių ir metodologijos pakeitimus.

4.   Valstybės narės užtikrina, kad duomenų šaltiniai ir metodologija, naudojami pagal šio reglamento reikalavimus, kiek įmanoma labiau atitiktų 2 straipsnio i punkte apibrėžtus pagrindinius gyventojų ir būstų surašymo ypatumus. Jos nuolat stengiasi didinti atitiktį tiems pagrindiniams ypatumams.

5 straipsnis

Duomenų perdavimas

1.   Kiekviena valstybė narė nustato apskaitos datą. Ši apskaitos data priklauso pagal šį reglamentą nurodytiems metams (surašymo metams). Pirmieji surašymo metai yra 2011 m. Komisija (Eurostatas) kitus surašymo metus nustato pagal 8 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Surašymo metais pasirenkami kiekvieno dešimtmečio pradžioje esantys metai.

2.   Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) galutinius, patikrintus ir suvestinius duomenis ir metaduomenis, kaip reikalaujama šiame reglamente, praėjus ne daugiau kaip 27 mėnesiams nuo surašymo metų pabaigos.

3.   Komisija (Eurostatas) pagal 8 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu tvirtina statistinių duomenų ir metaduomenų, kurie turi būti perduodami siekiant įgyvendinti šio reglamento reikalavimus, programą.

4.   Komisija (Eurostatas) pagal 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą tvirtina temų technines specifikacijas, kaip reikalaujama šiame reglamente, ir jų suskirstymą.

5.   Valstybės narės patikrintus duomenis ir metaduomenis perduoda Komisijai (Eurostatui) elektroniniu būdu. Komisija (Eurostatas) pagal 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą tvirtina atitinkamą reikalingų duomenų techninį perdavimo formatą.

6.   Peržiūrėjimo ar ištaisymo atveju pagal 4 straipsnio 3 dalį, valstybės narės perduoda pakeistus duomenis Komisijai (Eurostatui) ne vėliau kaip tą dieną, kai peržiūrėti duomenys paskelbiami.

6 straipsnis

Kokybės vertinimas

1.   Duomenims, kurie turi būti perduoti, šiame reglamente taikomi tokie kokybės vertinimo kriterijai:

„reikalingumas“ reiškia statistikos atitikties esamiems ir galimiems vartotojų poreikiams laipsnį,

„tikslumas“ reiškia įverčių artumą nežinomoms tikrosioms reikšmėms,

„savalaikiškumas“ ir „punktualumas“ reiškia trukmę nuo apskaitos laikotarpio iki rezultatų paskelbimo,

„prieinamumas“ ir „aiškumas“ reiškia sąlygas ir būdus, leidžiančius vartotojams gauti, naudoti ir aiškinti duomenis,

„palyginamumas“ reiškia galimybę palyginti statistinę informaciją geografiniu, sektorių ar laiko aspektu, įvertinant taikomų sąvokų, metodų ir procedūrų skirtumų poveikį, ir

„suderinamumas“ reiškia galimybę duomenis patikimai jungti arba sieti įvairiais būdais ir įvairioms reikmėms.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) ataskaitą dėl perduotų duomenų kokybės. Šiuo atveju valstybės narės praneša apie tai, kaip pasirinkti duomenų šaltiniai ir metodologija atitinka pagrindinius gyventojų ir būstų surašymų ypatumus, kaip apibrėžta 2 straipsnio i punkte.

3.   Šiame reglamente aptariamiems duomenims taikant 1 dalyje išvardytus kokybės vertinimo kriterijus, kokybės ataskaitų teikimo būdai ir struktūra apibrėžiami pagal 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. Komisija (Eurostatas) įvertina perduotų duomenų kokybę.

4.   Komisija (Eurostatas), bendradarbiaudama su kompetentingomis valstybių narių institucijomis, teikia metodologines rekomendacijas, kuriomis siekiama užtikrinti rengiamų duomenų ir metaduomenų kokybę, atsižvelgdama visų pirma į Europos statistikų konferencijos rekomendacijas dėl 2010 m. gyventojų ir būstų surašymų.

7 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Toliau išvardytos priemonės, būtinos siekiant įgyvendinti šį reglamentą, tvirtinamos pagal 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą:

a)

techninės specifikacijos pagal temas, kaip reikalaujama šiame reglamente, ir jų suskirstymas, kaip numatyta 5 straipsnio 4 dalyje;

b)

atitinkamo techninio formato nustatymas, kaip numatyta 5 straipsnio 5 dalyje; ir

c)

kokybės ataskaitų teikimo būdai ir struktūra, kaip numatyta 6 straipsnio 3 dalyje.

2.   Toliau išvardytos priemonės, būtinos siekiant įgyvendinti šį reglamentą, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, tvirtinamos pagal 8 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu:

a)

surašymo metų nustatymas, kaip numatyta 5 straipsnio 1 dalyje; ir

b)

statistinių duomenų ir metaduomenų programos priėmimas, kaip numatyta 5 straipsnio 3 dalyje.

3.   Dėmesys yra skiriamas šiems principams: įgyvendintų priemonių nauda turi viršyti jų išlaidas ir papildomos išlaidos ir našta turi likti protingumo ribose.

8 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Statistikos programos komitetas.

2.   Jeigu yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Jeigu yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2008 m. liepos 9 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-P. JOUYET


(1)  2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 52, 1997 2 22, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(3)  OL L 151, 1990 6 15, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(4)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(6)  OL L 154, 2003 6 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 176/2008 (OL L 61, 2008 3 5, p. 1).


PRIEDAS

Gyventojų ir būstų surašymų temos

1.

Gyventojų temos

1.1.

Privalomos geografinių lygių temos: NUTS 3, LAU 2

1.1.1.

Neišvestinės temos

Nuolatinė gyvenamoji vieta

Lytis

Amžius

Teisinė santuokinė padėtis

Gimimo valstybė (vieta)

Pilietybės valstybė

Ankstesnė nuolatinė gyvenamoji vieta ir atvykimo į dabartinę vietą data arba nuolatinė gyvenamoji vieta prieš vienerius metus iki surašymo

Namų ūkio narių ryšiai

1.1.2.

Išvestinės temos

Bendras gyventojų skaičius

Vietovė

Namų ūkio statusas

Šeimos statusas

Šeimos branduolio tipas

Šeimos branduolio dydis

Asmeninio namų ūkio tipas

Asmeninio namų ūkio dydis

1.2.

Privalomos geografinių lygių temos: nacionalinis lygis, NUTS 1, NUTS 2

1.2.1.

Neišvestinės temos

Nuolatinė gyvenamoji vieta

Darbovietės vieta

Lytis

Amžius

Teisinė santuokinė padėtis

Dabartinio aktyvumo statusas

Profesija

Veikla (ekonominės veiklos rūšis)

Užimtumo statusas

Įgytas išsilavinimas

Gimimo valstybė (vieta)

Pilietybės valstybė

Kada nors užsienyje gyvenę asmenys ir atvykimo į valstybę metai (nuo 1980 m.)

Ankstesnė nuolatinė gyvenamoji vieta ir atvykimo į dabartinę vietą data; arba nuolatinė gyvenamoji vieta prieš vienerius metus iki surašymo

Namų ūkio narių ryšiai

Namų ūkio valdos statusas

1.2.2.

Išvestinės temos

Bendras gyventojų skaičius

Vietovė

Namų ūkio statusas

Šeimos statusas

Šeimos branduolio tipas

Šeimos branduolio dydis

Asmeninio namų ūkio tipas

Asmeninio namų ūkio dydis

2.

Būstų temos

2.1.

Privalomos geografinių lygių temos: NUTS 3, LAU 2

2.1.1.

Neišvestinės temos

Gyvenamųjų patalpų tipas

Gyvenamųjų patalpų vietovė

Tradicinių būstų apgyvendinimo statusas

Būste gyvenančių asmenų skaičius

Gyvenamųjų būstų naudingasis plotas ir (arba) kambarių skaičius

Būstai pagal pastato tipą

Būstai pagal statybų laikotarpį

2.1.2.

Išvestinės temos

Tankumo lygis

2.2.

Privalomos geografinių lygių temos: nacionalinis lygis, NUTS 1, NUTS 2

2.2.1.

Neišvestinės temos

Būstų sąlygos

Gyvenamųjų patalpų tipas

Gyvenamųjų patalpų vietovė

Tradicinių būstų apgyvendinimo statusas

Nuosavybės tipas

Būste gyvenančių asmenų skaičius

Gyvenamųjų būstų naudingasis plotas ir (arba) kambarių skaičius

Vandentiekis

Tualeto įrenginiai

Vonios įrenginiai

Šildymo tipas

Būstai pagal pastato tipą

Būstai pagal statybų laikotarpį

2.2.2.

Išvestinės temos

Tankumo lygis


Top