EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0763

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 218, 13.8.2008, p. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 203 - 209

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/763/oj

13.8.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/14


ROZPORZĄDZENIE (WE) PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 763/2008

z dnia 9 lipca 2008 r.

w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja (Eurostat) musi posiadać odpowiednio wiarygodne, szczegółowe i porównywalne dane na temat ludności i mieszkań w celu umożliwienia Wspólnocie wykonania obowiązków powierzonych jej w szczególności na mocy art. 2 i 3 Traktatu. Należy zapewnić wystarczającą porównywalność na poziomie wspólnotowym w odniesieniu do metodologii, definicji i programu danych statystycznych i metadanych.

(2)

Okresowe dane statystyczne na temat ludności oraz ogólna charakterystyka rodzinna, społeczna, gospodarcza i mieszkaniowa poszczególnych osób są niezbędne do badania i definiowania polityk regionalnych, społecznych i środowiskowych mających wpływ na poszczególne sektory Wspólnoty. W szczególności potrzebne jest gromadzenie dokładnych danych dotyczących warunków mieszkaniowych w celu wsparcia różnych działań Wspólnoty, takich jak wsparcie integracji społecznej lub monitorowanie spójności społecznej na poziomie regionalnym czy też ochrona środowiska i rozwój wydajności energetycznej.

(3)

Z uwagi na metodologiczny i technologiczny rozwój należy zidentyfikować najlepsze praktyki oraz wspierać poprawę jakości źródeł danych i metodologii wykorzystywanych do spisów powszechnych w państwach członkowskich.

(4)

W celu zapewnienia porównywalności danych dostarczanych przez państwa członkowskie i umożliwienia dokonywania wiarygodnych zestawień na szczeblu Wspólnoty, wykorzystywane dane muszą odnosić się do tego samego roku referencyjnego.

(5)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (2), stanowiącym ramy odniesienia dla przepisów niniejszego rozporządzenia, gromadzenie danych statystycznych powinno być zgodne z zasadami bezstronności, co oznacza w szczególności obiektywność i niezależność naukową, jak również z zasadami przejrzystości, wiarygodności, przydatności, efektywności pod względem kosztów oraz poufności informacji statystycznych.

(6)

Przekazywanie danych podlegających poufności informacji statystycznych określa rozporządzenie (WE) nr 322/97 oraz rozporządzenie Rady (Euratom, EWG) nr 1588/90 z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych będących przedmiotem poufności informacji statystycznych (3). Środki podejmowane zgodnie z tymi rozporządzeniami powinny zapewniać fizyczną i intelektualną ochronę poufnych danych oraz zapewnić, aby przy tworzeniu i upowszechnianiu statystyk Wspólnoty nie doszło do niezgodnego z prawem ujawnienia lub niezwiązanego z celem statystycznym wykorzystania tych statystyk.

(7)

W tworzeniu i upowszechnianiu statystyk Wspólnoty na mocy niniejszego rozporządzenia, krajowe i wspólnotowe organy statystyczne powinny kierować się zasadami określonymi w Europejskim kodeksie praktyk statystycznych, który został przyjęty w dniu 24 lutego 2005 r. przez Komitet ds. Programu Statystycznego ustanowiony decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (4) i dołączony do zalecenia Komisji w sprawie niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności krajowych i wspólnotowych organów statystycznych.

(8)

Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, mianowicie zbieranie i łączenie porównywalnych i wyczerpujących wspólnotowych danych statystycznych dotyczących ludności i mieszkań, nie mogą zostać osiągnięte w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie, z uwagi na brak wspólnych wymogów w zakresie właściwości i jakości, jak również z uwagi na brak przejrzystości metodologicznej, natomiast mogą zostać w większym stopniu osiągnięte na poziomie wspólnotowym, z uwagi na wspólne ramy statystyczne, Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną we wspomnianym powyżej artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tych celów.

(9)

Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (5).

(10)

W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do określenia warunków ustalania kolejnych lat referencyjnych oraz przyjmowania programu danych statystycznych i metadanych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi, poprzez uzupełnienie go o nowe inne niż istotne elementy, środki te należy przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji Rady 1999/468/WE,

(11)

Przeprowadzono konsultację z Komitetem ds. Programu Statystycznego zgodnie z art. 3 decyzji 89/382/EWG, Euratom,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne zasady dotyczące dostarczania co dziesięć lat wyczerpujących danych na temat ludności i mieszkań.

Artykuł 2

Definicje

Dla celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„ludność” oznacza ludność kraju, regionu i lokalnej jednostki administracyjnej w miejscu zamieszkania, w dniu referencyjnym;

b)

„mieszkania” oznaczają pomieszczenia mieszkalne i budynki, jak też warunki mieszkaniowe i relacje między ludnością a pomieszczeniami mieszkalnymi na poziomie krajowym regionalnym i lokalnym, w dniu referencyjnym;

c)

„budynki” oznaczają budynki stałe, w których znajdują się pomieszczenia mieszkalne przeznaczone do zamieszkania przez osoby lub konwencjonalne mieszkania przeznaczone do użytku sezonowego lub wtórnego albo niezamieszkane;

d)

„miejsce zamieszkania” oznacza miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

Jedynie następujące osoby uważa się za stałych mieszkańców danego obszaru geograficznego:

(i)

osoby, które mieszkały w miejscu zamieszkania nieprzerwanie przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed dniem referencyjnym; lub

(ii)

osoby, które przybyły do miejsca zamieszkania w ciągu dwunastu miesięcy przed dniem referencyjnym z zamiarem przebywania tam przez co najmniej rok.

Jeżeli ustalenie okoliczności opisanych w punktach (i) oraz (ii) nie jest możliwe, wówczas „miejsce zamieszkania” oznacza miejsce zameldowania;

e)

„dzień referencyjny” oznacza datę, do której odnoszą się dane dotyczące poszczególnych państw członkowskich, zgodnie z art. 5 ust. 1;

f)

„krajowy” odnosi się do terytorium państwa członkowskiego;

g)

„regionalny” odnosi się do poziomu NUTS 1, poziomu NUTS 2 lub poziomu NUTS 3, określonych w klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS), zawartej w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (6) w wersji obowiązującej w dniu referencyjnym;

h)

„lokalny” odnosi się do lokalnych jednostek administracyjnych poziomu 2 (poziom LAU 2);

i)

„podstawowe właściwości spisów powszechnych ludności i mieszkań” oznaczają: spisywanie indywidualne, równoczesność, powszechność na określonym terytorium, dostępność danych dla małych obszarów oraz ustalona okresowość.

Artykuł 3

Przedkładanie danych

Państwa członkowskie przedkładają Komisji (Eurostatowi) dane na temat ludności obejmujące określoną charakterystykę demograficzną, społeczną i gospodarczą osób, rodzin i gospodarstw domowych, jak też mieszkań na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, zgodnie z załącznikiem.

Artykuł 4

Źródła danych

1.   Państwa członkowskie mogą opierać dane statystyczne na różnych źródłach danych, w szczególności na:

a)

tradycyjnych spisach powszechnych;

b)

spisach powszechnych opartych na danych z rejestrów administracyjnych;

c)

kombinacji tradycyjnych spisów powszechnych z badaniami reprezentacyjnymi;

d)

kombinacji spisów powszechnych w oparciu o dane z rejestrów administracyjnych z badaniami reprezentacyjnymi;

e)

kombinacji spisów powszechnych w oparciu o dane z rejestrów administracyjnych z tradycyjnymi spisami powszechnymi;

f)

kombinacji spisów powszechnych w oparciu o dane z rejestrów administracyjnych badaniami reprezentacyjnymi oraz tradycyjnych spisów powszechnych; oraz

g)

odpowiednich badaniach opartych na próbie rotacyjnej („kroczące” spisy powszechne).

2.   Państwa członkowskie podejmują wszelkie środki niezbędne do spełnienia wymogów dotyczących ochrony danych. Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na obowiązujące w poszczególnych państwach członkowskich przepisy dotyczące ochrony danych.

3.   Państwa członkowskie informują Komisję (Eurostat) o wszelkich zmianach lub korektach dokonanych w danych statystycznych przekazywanych na mocy niniejszego rozporządzenia, jak również o wszelkich zmianach w zastosowanych źródłach danych i metodologii, nie później niż miesiąc przed udostępnieniem zmienionych danych.

4.   Państwa członkowskie zapewniają, że źródła danych oraz metodologia zastosowane w celu spełnienia wymogów niniejszego rozporządzenia odpowiadają, w największym możliwym stopniu, podstawowym właściwościom spisów powszechnych ludności i mieszkań, określonym w art. 2 lit. i). Państwa członkowskie podejmują nieustanne starania w celu zwiększenia zgodności z tymi podstawowymi właściwościami.

Artykuł 5

Przekazywanie danych

1.   Każde państwo członkowskie określa dzień referencyjny. Dzień referencyjny przypada na rok określony na podstawie niniejszego rozporządzenia (rok referencyjny). Pierwszym rokiem referencyjnym jest 2011 r. Komisja (Eurostat) ustala następne lata referencyjne zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 8 ust. 3. Lata referencyjne przypadają na początek każdej dekady.

2.   Państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostatowi) ostateczne zatwierdzone i zagregowane dane i metadane, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w ciągu 27 miesięcy od końca roku referencyjnego.

3.   Komisja (Eurostat) przyjmuje program dotyczący danych statystycznych i metadanych, które należy przedłożyć, aby spełnić wymogi niniejszego rozporządzenia, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą zawartą w art. 8 ust. 3.

4.   Komisja (Eurostat) przyjmuje, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozporządzenia, rozwiązania techniczne zagadnień, jak też ich analiz, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 8 ust. 2.

5.   Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) zatwierdzone dane i metadane, w formie elektronicznej. Komisja (Eurostat) określa właściwy format techniczny, którego należy używać do przekazywania wymaganych danych, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 8 ust. 2.

6.   W przypadku zmian lub korekt, zgodnie z art. 4 ust. 3, państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) zmienione dane nie później niż w dniu ich upowszechnienia.

Artykuł 6

Ocena jakości

1.   Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące kryteria oceny jakości przekazywanych danych:

„trafność” odnosi się do stopnia, w którym statystyki odpowiadają aktualnym i możliwym przyszłym potrzebom użytkowników,

„dokładność” odnosi się do zbieżności ocen szacunkowych i nieznanych prawdziwych wartości,

„terminowość” i „punktualność” odnoszą się do upływu czasu pomiędzy okresem referencyjnym i dostępnością wyników,

„dostępność” i „przejrzystość” odnoszą się do warunków i rozwiązań, na podstawie których użytkownicy mogą otrzymać, wykorzystać i interpretować dane,

„porównywalność” odnosi się do mierzenia wpływu różnic pomiędzy stosowanymi podejściami statystycznymi i metodami oraz procedurami w przypadku porównywania statystyk dotyczących obszarów geograficznych, sektorów, lub szeregów czasowych, oraz

„spójność” odnosi się do adekwatności danych umożliwiającej ich wiarygodne zestawienie na różne sposoby i przez różnych użytkowników.

2.   Państwa członkowskie przedkładają Komisji (Eurostatowi) sprawozdanie dotyczące jakości przekazanych danych. W tym kontekście państwa członkowskie informują o stopniu, w którym wybrane źródła danych i metodologia odpowiadają podstawowym właściwościom spisów powszechnych ludności i mieszkań określonym w art. 2 lit. i).

3.   Podczas stosowania kryteriów oceny jakości w odniesieniu do danych objętych niniejszym rozporządzeniem i ustalonych w ust. 1, ustalenia dotyczące sprawozdań w sprawie jakości oraz ich struktury określa się zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 8 ust. 2. Komisja (Eurostat) ocenia jakość przekazanych danych.

4.   Komisja (Eurostat), we współpracy z właściwymi organami państw członkowskich udostępnia zalecenia metodologiczne mające na celu zagwarantowanie jakości uzyskanych danych i metadanych, respektując w szczególności zalecenia Konferencji Statystyków Europejskich na rok 2010 dotyczące przeprowadzania spisów powszechnych ludności i mieszkań.

Artykuł 7

Środki wykonawcze

1.   W celu wykonania niniejszego rozporządzenia, zostaną przyjmuje się, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 8 ust. 2, następujące środki:

a)

rozwiązanie techniczne zagadnień zgodnie z wymogami niniejszego rozporządzenia, jak też ich analizy, zgodnie z art. 5 ust. 4;

b)

określenie właściwego formatu, o którym mowa w art. 5 ust. 5; oraz

c)

ustalenia dotyczące sprawozdań jakości i ich struktury, zgodnie z art. 6 ust. 3.

2.   W celu wykonania niniejszego rozporządzenia, środki mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 8 ust. 3:

a)

określenie lat referencyjnych, zgodnie z art. 5 ust. 1; oraz

b)

przyjęcie programu danych statystycznych i metadanych, zgodnie z art. 5 ust. 3.

3.   Należy kierować się zasadą mówiącą, iż korzyści z podjętych działań muszą przewyższać ich koszty oraz nakazującą utrzymanie dodatkowych kosztów i obciążeń w rozsądnych granicach.

Artykuł 8

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Programu Statystycznego.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 9 lipca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J.-P. JOUYET

Przewodniczący


(1)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 20 lutego 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2008 r.

(2)  Dz.U. L 52 z 22.2.1997, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1).

(3)  Dz.U. L 151 z 15.6.1990, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

(4)  Dz.U. L 181 z 28.6.1989, s. 47.

(5)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(6)  Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 176/2008 (Dz.U. L 61 z 5.3.2008, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Tematy objęte spisem powszechnym ludności i mieszkań

1.

Tematy dotyczące ludności

1.1.

Tematy obowiązkowe dla poziomów geograficznych: NUTS 3, LAU 2

1.1.1.

Tematy niepochodne

Miejsce zamieszkania

Płeć

Wiek

Stan cywilny prawny

Kraj/miejsce urodzenia

Kraj posiadanego obywatelstwa

Poprzednie miejsce zamieszkania i data przybycia do obecnego miejsca zamieszkania; lub miejsce zamieszkania na rok przed spisem powszechnym

Relacje między członkami gospodarstwa domowego

1.1.2.

Tematy pochodne

Ludność ogółem

Miejscowość

Pozycja osoby w gospodarstwie domowym

Pozycja osoby w rodzinie

Typ rodziny biologicznej

Wielkość rodziny biologicznej

Typ gospodarstwa domowego

Wielkość gospodarstwa domowego

1.2.

Tematy obowiązkowe dla poziomów geograficznych: poziom krajowy, NUTS 1, NUTS 2

1.2.1.

Tematy niepochodne

Miejsce zamieszkania

Lokalizacja miejsca pracy

Płeć

Wiek

Stan cywilny prawny

Bieżąca aktywność ekonomiczna

Zawód

Rodzaj działalności zakładu pracy

Status zatrudnienia

Poziom wykształcenia

Kraj/miejsce urodzenia

Kraj posiadanego obywatelstwa

Czy osoba kiedykolwiek mieszkała za granicą oraz rok przyjazdu do kraju (od 1980 r.)

Poprzednie miejsce zamieszkania i data przybycia do obecnego miejsca zamieszkania; lub miejsce zamieszkania na rok przed spisem powszechnym

Relacje między członkami gospodarstwa domowego

Tytuł prawny do zajmowanego mieszkania

1.2.2.

Tematy pochodne

Ludność ogółem

Miejscowość

Pozycja osoby w gospodarstwie domowym

Pozycja osoby w rodzinie

Typ rodziny biologicznej

Wielkość rodziny biologicznej

Typ gospodarstwa domowego

Wielkość gospodarstwa domowego

2.

Tematy dotyczące mieszkań

2.1.

Tematy obowiązkowe dla poziomów geograficznych: NUTS 3, LAU 2

2.1.1.

Tematy niepochodne

Rodzaje pomieszczeń mieszkalnych

Lokalizacja pomieszczeń mieszkalnych

Stan zamieszkania tradycyjnego (konwencjonalnego) mieszkania

Liczba mieszkających osób

Powierzchnia użytkowa i/lub liczba izb w mieszkaniu

Mieszkania według typu budynku

Mieszkania według okresu wybudowania

2.1.2.

Tematy pochodne

Gęstość zaludnienia

2.2.

Tematy obowiązkowe dla poziomów geograficznych: poziom krajowy, NUTS 1, NUTS 2

2.2.1.

Tematy niepochodne

Warunki mieszkaniowe

Typ pomieszczeń mieszkalnych

Lokalizacja pomieszczeń mieszkalnych

Stan zamieszkania tradycyjnego (konwencjonalnego) mieszkania

Forma własności

Liczba mieszkających osób

Powierzchnia użytkowa i/lub liczba izb w mieszkaniu

System zaopatrzenia w wodę

Toaleta

Łazienka

Typ ogrzewania

Mieszkania według typu budynku

Mieszkania według okresu wybudowania

2.2.2.

Tematy pochodne

Norma gęstości zaludnienia


Top