EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L0007

79/7/EEZ: Direktiva Vijeća od 19. prosinca 1978. o postupnoj provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima socijalne sigurnosti

OJ L 6, 10.1.1979, p. 24–25 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 003 P. 160 - 162
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 174 - 175
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 174 - 175
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 002 P. 111 - 112
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 002 P. 111 - 112
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 7 - 8

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/7/oj

05/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

7


31979L0007


L 006/24

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

19.12.1978.


DIREKTIVA VIJEĆA

od 19. prosinca 1978.

o postupnoj provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima socijalne sigurnosti

(79/7/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 235.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Skupštine (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

budući da članak 1. stavak 2. Direktive Vijeća 76/207/EEZ od 9. veljače 1976. o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u odnosu na pristup zapošljavanju, strukovnom osposobljavanju i napredovanju te uvjete rada (4) predviđa da Vijeće, s ciljem osiguranja postupne provedbe načela jednakog postupanja u pitanjima socijalne sigurnosti, skladu s prijedlogom Komisije, donosi odredbe koje utvrđuju njegov sadržaj, područje primjene i mjere za njegovu primjenu; budući da Ugovor ne predviđa posebne ovlasti potrebne u tu svrhu;

budući da bi se načelo jednakog postupanja u pitanjima socijalne sigurnosti trebalo ponajprije provoditi u okviru zakonskih sustava koji pružaju zaštitu od rizika bolesti, invalidnosti, starosti, nesreće na radu, profesionalne bolesti i nezaposlenosti i u okviru socijalne pomoći kada je njezin cilj dopuna ili zamjena spomenutih sustava;

budući da primjena načela jednakosti u području socijalne sigurnosti ne dovodi u pitanje odredbe koje se odnose na zaštitu žena zbog majčinstva; budući da, u vezi s tim, države članice mogu usvojiti posebne odredbe za žene s ciljem otklanjanja postojećih slučajeva nejednakosti,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Cilj je ove Direktive postupno provođenje, u području socijalne sigurnosti i drugim elementima socijalne zaštite predviđenima u članku 3., načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima socijalne sigurnosti, u daljnjem tekstu „načelo jednakog postupanja”.

Članak 2.

Ova se Direktiva primjenjuje na radno stanovništvo – uključujući samozaposlene osobe, radnike i samozaposlene osobe čija je djelatnost prekinuta zbog bolesti, nezgode ili nesvojevoljne nezaposlenosti, kao i osobe koje traže zaposlenje – i na umirovljene ili invalidne radnike i samozaposlene osobe.

Članak 3.

1.   Ova se Direktiva primjenjuje na:

(a)

zakonske sustave koji pružaju zaštitu od sljedećih rizika:

bolesti,

invalidnosti,

starosti,

nesreće na radu i profesionalnih bolesti,

nezaposlenosti;

(b)

socijalnu pomoć, ako je njezin cilj nadopuna ili zamjena sustava iz točke (a).

2.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na odredbe koje se odnose na davanja nadživjelim osobama, niti na one koje se odnose na obiteljska davanja, osim u slučaju obiteljskih davanja stečenih kroz povećana davanja zbog rizika iz stavka 1. točke (a).

3.   S ciljem osiguravanja provedbe načela jednakog postupanja u okviru strukovnog sustava, Vijeće, postupajući u skladu s prijedlogom Komisije, donosi odredbe o njegovu sadržaju, području primjene i mjerama za njegovu primjenu.

Članak 4.

1.   Načelo jednakog postupanja znači nepostojanje svake diskriminacije na temelju spola, bilo izravne ili neizravne, prije svega s obzirom na bračni ili obiteljski status, posebno u odnosu na:

opseg sustava i uvjeta pristupa tim sustavima,

obveze uplaćivanja doprinosa i izračun doprinosa,

izračun davanja uključujući pripadajuća uvećanja s obzirom na bračnog druga i uzdržavanike te uvjeta koji određuju trajanje i zadržavanje prava na davanje.

2.   Načelo jednakog postupanja ne dovodi u pitanje odredbe o zaštiti žena zbog majčinstva.

Članak 5.

Države članice poduzimaju potrebne mjere kojima se osigurava stavljanje izvan snage svih zakona i drugih propisa koji su suprotni načelu jednakog postupanja.

Članak 6.

Države članice uvode u svoje nacionalne pravne sustave potrebne mjere kojima se omogućava svim osobama koje smatraju da su oštećene zbog neprimjenjivanja načela jednakog postupanja ostvarivanje njihovih prava sudskim putem, nakon eventualnog obraćanja drugim nadležnim tijelima.

Članak 7.

1.   Ova Direktiva ne dovodi u pitanje pravo država članica da iz njezinog područja primjene isključe:

(a)

utvrđivanje dobi za odlazak u mirovinu s ciljem pružanja starosne mirovine i njezine moguće posljedice na druga davanja;

(b)

pogodnosti sustava starosnih mirovina odobrenih osobama koje su odgojile djecu; stjecanje prava na davanja nakon prekida zaposlenja zbog odgoja djece;

(c)

pružanje davanja zbog starosti ili invalidnosti na temelju izvedenih prava žene;

(d)

pružanje uvećanih davanja na temelju dugotrajne invalidnosti, starosti, nesreće na poslu ili profesionalne bolesti za uzdržavanu ženu;

(e)

prije donošenja ove Direktive, posljedice izvršavanja prava izbora da se ne stječu prava ili obveze u okviru zakonskih sustava.

2.   Države članice redovito razmatraju područja isključena stavkom 1. kako bi utvrdile, s obzirom na društveni razvoj na određenom području, postoji li i dalje opravdanje za te iznimke.

Članak 8.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom u razdoblju od šest godina od dana njezine objave. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst zakona i drugih propisa koji donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva, uključujući mjere usvojene u skladu s člankom 7. stavkom 2.

One obavješćuju Komisiju o razlozima zadržavanja svih postojećih odredaba o pitanjima iz članka 7. stavka 1. i o mogućnostima njihove naknadne revizije.

Članak 9.

U roku od sedam godina od priopćenja o ovoj Direktivi države članice prosljeđuju sve potrebne informacije Komisiji kako bi ona mogla sastaviti izvješće o primjeni ove Direktive te ga predati Vijeću i predložiti daljnje mjere koje bi mogle biti potrebne za provedbu načela jednakog postupanja.

Članak 10.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 1978.

Za Vijeće

Predsjednik

H.-D. GENSCHER


(1)  SL C 34, 11.2.1977., str. 3.

(2)  SL C 299, 12.12.1977., str. 13.

(3)  SL C 180, 28.7.1977., str. 36.

(4)  SL L 39, 14.2.1976., str. 40.


Top