EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L0007

Direktiva Sveta z dne 19. decembra 1978 o postopnem izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zadevah socialne varnosti

OJ L 6, 10.1.1979, p. 24–25 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 003 P. 160 - 162
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 174 - 175
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 174 - 175
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 002 P. 111 - 112
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 002 P. 111 - 112
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 7 - 8

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/7/oj

31979L0007Uradni list L 006 , 10/01/1979 str. 0024 - 0025
finska posebna izdaja: poglavje 5 zvezek 2 str. 0111
grška posebna izdaja: poglavje 05 zvezek 3 str. 0160
švedska posebna izdaja: poglavje 5 zvezek 2 str. 0111
španska posebna izdaja: poglavje 05 zvezek 2 str. 0174
portugalska posebna izdaja poglavje 05 zvezek 2 str. 0174


Direktiva Sveta

z dne 19. decembra 1978

o postopnem izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zadevah socialne varnosti

(79/7/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker člen 1(2) Direktive Sveta 76/207/EGS z dne 9. februarja 1976 o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega izobraževanja in napredovanja ter delovnih pogojev [4] določa, da bo Svet za zagotovitev postopnega izvrševanja načela enakega obravnavanja v zadevah socialne varnosti na podlagi predloga Komisije sprejel določbe, ki opredeljujejo njegovo vsebino, namen in ureditve za njegovo izvrševanje; ker Pogodba ne opredeljuje posebnih pristojnosti, ki so potrebne v ta namen;

ker je treba načelo enakega obravnavanja v zadevah socialne varnosti izvrševati najprej v zakonsko določenih programih, ki zagotavljajo varstvo pred tveganjem zaradi bolezni, invalidnosti, starosti, nesreč pri delu, poklicnih bolezni in brezposelnosti ter pri socialni pomoči, kolikor je ta mišljena kot dodatek zgoraj navedenim programom ali kot njihovo nadomestilo;

ker uresničevanje načela enakega obravnavanja pri vprašanjih socialne varnosti ne posega v določbe, ki se nanašajo na varstvo žensk zaradi materinstva; ker smejo v tej zvezi države članice sprejeti posebne določbe za ženske, s katerimi se odpravijo obstoječi primeri neenakega obravnavanja,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Namen te direktive je postopno izvrševanje načela enakega obravnavanja moških in žensk v zadevah socialne varnosti (v nadaljevanju "načelo enakega obravnavanja") na področju socialne varnosti ter drugih elementov socialnega varstva, ki jih predvideva člen 3.

Člen 2

Ta direktiva velja za zaposleno prebivalstvo — vključno za samozaposlene osebe, delavce in samozaposlene osebe, katerih dejavnost je prekinjena zaradi bolezni, nesreče ali neprostovoljne brezposelnosti, ter za iskalce zaposlitve — in za upokojene ali invalidne delavce in samozaposlene osebe.

Člen 3

1. Ta direktiva se uporablja za:

(a) zakonske sisteme, ki zagotavljajo varstvo pred naslednjimi vrstami tveganja:

- boleznijo,

- invalidnostjo,

- starostjo,

- nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi,

- brezposelnostjo;

(b) socialno pomoč, kolikor ta predstavlja dodatne programe k zakonsko določenim sistemom, ki so navedeni pod (a), ali pa nadomestilo zanje.

2. Ta direktiva se ne uporablja za določbe, ki se nanašajo na pokojnine preživelih oseb ali na družinske dajatve, razen v primeru družinskih dajatev, ki se odobrijo s povečanjem dajatev zaradi tveganj, na katera se nanaša odstavek 1(a).

3. Zato da se zagotovi izvrševanje načela enakega obravnavanja v poklicnih sistemih, bo Svet na podlagi predloga Komisije sprejel določbe, ki opredeljujejo njegovo vsebino, namen in ureditve za njegovo uporabo.

Člen 4

1. Načelo enakega obravnavanja pomeni, da ni nobene diskriminacije na podlagi spola, bodisi posredne ali neposredne, še posebno ne glede zakonskega ali družinskega statusa in zlasti glede:

- namena sistemov in pogojev za dostop do njih,

- obveznosti glede prispevkov in izračunavanja prispevkov,

- izračunavanja dajatev, vključno z zvišanjem zaradi zakonskega partnerja in vzdrževancev, in pogojev, ki urejajo trajanje in obdržanje upravičenosti do dajatev.

2. Načelo enakega obravnavanja ne vpliva na določbe, ki se nanašajo na varstvo žensk na podlagi materinstva.

Člen 5

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se odpravijo vsi zakoni in drugi predpisi, ki so v nasprotju z načelom enakega obravnavanja.

Člen 6

Države članice v nacionalne pravne sisteme uvedejo take ukrepe, ki so potrebni, da se vsem osebam, ki se čutijo prizadete zaradi neuporabe načela enakega obravnavanja, omogoči, da vlagajo svoje zahtevke v sodnih postopkih, v kolikor je mogoče po tem, ko so izčrpale možnosti pri drugih pristojnih organih.

Člen 7

1. Ta direktiva ne vpliva na pravice držav članic, da s področja njene uporabe izvzamejo:

(a) določanje upokojitvene starosti v namene dodeljevanja starostne pokojnine in morebitne vplive le-tega na druge dajatve;

(b) ugodnosti v sistemih starostne upokojitve, ki so jih deležne osebe, vzgojiteljice otrok; pridobivanje upravičenosti do dajatev po obdobjih prekinitve zaposlitve zaradi vzgajanja otrok;

(c) dodeljevanje dajatev do starostnih prejemkov ali prejemkov zaradi invalidnosti prek izvedenih upravičenj žene;

(d) dodeljevanje povečanih prejemkov zaradi trajne invalidnosti, starosti, nesreč pri delu in poklicne bolezni za vzdrževano ženo;

(e) posledice uveljavljanja pravice — pred sprejetjem te direktive — do odločitve, da se ne pridobijo pravice ali izvršujejo dolžnosti, ki izhajajo iz zakonsko določenega sistema.

2. Države članice redno preučujejo zadeve, ki jih odstavek 1 izključuje, in se s tem glede na družbeni razvoj na zadevnem področju prepričajo, ali so opredeljene izjeme še upravičene.

Člen 8

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje v šestih letih po njeni notifikaciji. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice Komisiji predložijo besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva, vključno z ukrepi, sprejetimi v skladu s členom 7(2).

Komisijo obvestijo o razlogih za ohranitev katerih koli obstoječih določb glede zadev, na katere se nanaša člen 7(1), in o možnostih, da se te določbe naknadno revidirajo

Člen 9

V sedmih letih po notifikaciji te direktive države članice posredujejo Komisiji vse potrebne informacije, s katerimi Komisiji omogočijo, da izdela poročilo o uporabi te direktive za predložitev Svetu in da predlaga nadaljnje ukrepe, ki so potrebni za izvrševanje načela enakega obravnavanja.

Člen 10

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. decembra 1978

Za Svet

Predsednik

H.-D. Genscher

[1] UL C 34, 11.2.1977, str. 3.

[2] UL C 299, 12.12.1977, str. 13.

[3] UL C 180, 28.7.1977, str. 36.

[4] UL L 39, 14.2.1976, str. 40.

--------------------------------------------------

Top