EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0146

Neuvoston asetus (EY) N:o 146/2008, annettu 14 päivänä helmikuuta 2008 , yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta

OJ L 46, 21.2.2008, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 196 - 201

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Implisiittinen kumoaja 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/146/oj

21.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 46/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 146/2008,

annettu 14 päivänä helmikuuta 2008,

yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kokemus on osoittanut, että on tarpeen sallia vähäiset täydentävien ehtojen noudattamatta jättämiset, jos noudattamatta jättämisen vakavuuden, laajuuden ja keston vuoksi ei olisi perusteltua välittömästi vähentää myönnettäviä suoria tukia. Tällaiseen sallivuuteen vähäisten noudattamatta jättämisten osalta olisi kuitenkin sisällytettävä toimivaltaisen kansallisen viranomaisen toteuttamat asianmukaiset jatkotoimenpiteet, kunnes noudattamatta jättäminen on korjattu. Lisäksi vähennysten tekeminen jo alun perin hyvin pieniin suorien tukien summiin saattaa osoittautua työlääksi verrattuna mahdollisesti saavutettavaan varoittavaan vaikutukseen. Tästä syystä olisi määriteltävä sopiva raja, jonka alittuessa jäsenvaltiot voivat päättää olla tekemättä vähennystä edellyttäen, että toimivaltainen kansallinen viranomainen toteuttaa toimenpiteet sen varmistamiseksi, että viljelijä korjaa kyseisen noudattamatta jättämisen.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (2) 44 artiklan 3 kohdassa säädetään, että viljelylohkojen, jotka vastaavat tukikelpoista hehtaarimäärää, on oltava viljelijän käytössä vähintään 10 kuukautta. Kokemuksen mukaan tämä edellytys saattaa rajoittaa maakaupan markkinoiden toimivuutta ja se aiheuttaa asianomaisille viljelijöille ja hallintovirkamiehille huomattavan hallinnollisen taakan. Sen varmistamiseksi, että samasta maa-alasta ei tehdä kahta hakemusta, olisi kuitenkin asetettava päivämäärä, jona lohkojen olisi oltava viljelijän käytössä. Olisi asianmukaista, että jäsenvaltiot vahvistavat kyseisen päivämäärän, joka ei saisi olla myöhäisempi kuin määräpäivä tukihakemuksen muuttamiselle. Samaa sääntöä olisi sovellettava myös jäsenvaltioihin, jotka soveltavat yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää.

(3)

Koska määräaika, jona viljelijällä on oltava käytössään tukikelpoista hehtaarimäärää vastaavat viljelylohkot sekä tilatukijärjestelmän että yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän osalta, on lyhennetty yhteen päivään, täydentävien ehtojen mukaisia vastuusääntöjä olisi selkeytettävä erityisesti siinä tapauksessa, että maata siirretään kyseisen kalenterivuoden aikana. Sen vuoksi olisi tehtävä selväksi, että tukihakemuksen jättävän viljelijän olisi oltava vastuussa toimivaltaiselle viranomaiselle täydentävien ehtojen noudattamatta jättämisestä kyseisenä kalenterivuotena koko tukihakemuksessa ilmoitetun maatalousmaan osalta. Tällä ei tulisi estää yksityisoikeudellisia järjestelyjä kyseisen viljelijän ja sen henkilön välillä, jolle tai jolta maatalousmaa on siirtynyt.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 71 h artiklassa säädetään, että mainitun asetuksen 2 artiklan g alakohdassa tarkoitetut uudet jäsenvaltiot voivat tilatukijärjestelmässä vahvistaa erilaisia oikeuksien yksikköarvoja jaettavaksi nurmena tai monivuotisena laitumena oleville hehtaareille ja muille tukikelpoisille hehtaareille sellaisina kuin ne on määritelty 30 päivänä kesäkuuta 2003 tai Bulgarian ja Romanian osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005. Uudet jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön viljelylohkojen tunnistusjärjestelmän mainitun asetuksen 20 artiklan mukaisesti. Teknisten ongelmien vuoksi on kuitenkin mahdollista, että kyseiseen tunnistusjärjestelmään siirryttäessä eräiden vuonna 2003 olemassa olleiden lohkojen ominaispiirteitä ei ole otettu asianmukaisesti huomioon. Jotta mahdollisuutta vahvistaa erilaisia yksikköarvoja voitaisiin soveltaa joustavasti, lohkojen määrittelemisen päivämäärä olisi mukautettava 30 päiväksi kesäkuuta 2006. Bulgarian ja Romanian osalta lohkojen määrittelemisen päivämäärän olisi kuitenkin oltava 1 päivä tammikuuta 2008. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1782/2003 71 h artikla olisi muutettava.

(5)

Kokemus on myös osoittanut, että täydentäviä ehtoja koskevien sääntöjen kattamien lakisääteisten hoitovaatimusten hallinnointia varten tarvittavan hallinnollisen infrastruktuurin perustaminen edellyttää merkittävää hallinnointityötä. Lakisääteisten hoitovaatimusten käyttöönottoa ja juohevaa täytäntöönpanoa helpottaisi, jos yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää soveltavissa uusissa jäsenvaltioissa sovellettaisiin kolmen vuoden pituista lakisääteisten hoitovaatimusten asteittaista käyttöönottomenettelyä, joka on samanlainen kuin yhteisössä sen 30 päivän huhtikuuta 2004 mukaisessa kokoonpanossa sovellettava, asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä III esitetyn aikataulun mukainen asteittainen käyttöönottomenettely. Tätä asteittaista käyttöönottomenettelyä olisi voitava soveltaa myös, vaikka uusi jäsenvaltio päättää soveltaa suoria tukia täysimääräisesti ennen yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän viimeistä mahdollista soveltamispäivää. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1782/2003 143 b artiklan 6 kohta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (3) 51 artiklan 3 kohta olisi muutettava.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 143 b artiklan 10 ja 11 kohdassa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat uusien jäsenvaltioiden siirtymistä yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmästä tilatukijärjestelmään. Kyseisten sääntöjen mukaan komission täytyy hyväksyä uuden jäsenvaltion päätös panna täytäntöön tilatukijärjestelmä arvioituaan, miten valmis kyseinen uusi jäsenvaltio on siihen. Tällainen etukäteislupa ei enää ole tarpeellinen, koska lähes kaikki suorat tuet on irrotettu tuotannosta ja koska sekä yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä että tilatukijärjestelmä on irrotettu tuotannosta ja ne ovat pinta-alaperusteisia tukia ja sisältävät useimmat yhdennetyn järjestelmän osat, erityisesti viljelylohkojen tunnistusjärjestelmän. Sen vuoksi kyseiset säännökset olisi poistettava. 143 b artiklan 10 ja 11 kohdan poistaminen edellyttää merkittävää muutosta 143 b artiklan 9 kohtaan. Sen vuoksi myös kyseinen säännös olisi muutettava.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä XII olevassa taulukossa 2 vahvistetaan täydentävän kansallisen suoran tuen maksettavat kokonaismäärät Kyproksessa, jossa yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää sovelletaan vuoteen 2008 asti. Koska yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän soveltamista on jatkettu neuvoston asetuksella (EY) N:o 2012/2006 (4), on tarpeen vahvistaa tuen maksettavat kokonaismäärät Kyproksessa sikäli kuin yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää sovelletaan vuosina 2009 ja 2010.

(8)

Tilatukijärjestelmän valinneet uudet jäsenvaltiot ovat päättäneet ottaa sen käyttöön vuodesta 2007 alkaen. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1782/2003 71 h artiklan muutosta on asianmukaista soveltaa näihin uusiin jäsenvaltioihin kyseisestä ajankohdasta alkaen.

(9)

Monilla tällä asetuksella muutetuilla säännöksillä säännöt tulisivat voimassa olevia sääntöjä edullisemmiksi asianomaisten viljelijöiden kannalta: näitä ovat varsinkin täydentävien ehtojen vähäisen noudattamatta jättämisen salliminen, vähennysten tekeminen tietyn rajan alapuolella, sen päivämäärän vahvistaminen, jona viljelijällä on oltava käytössään tilatukijärjestelmän ja yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän mukaan tukikelpoinen maa-alue sekä yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää soveltaville uusille jäsenvaltioille myönnettävä asteittaisen käyttöönoton jakso täydentäviin ehtoihin liittyvien vaatimusten panemiseksi täysin täytäntöön niiden alueella. Säännösten taannehtivalla soveltamisella ei tulisi loukata asianomaisten taloudellisten toimijoiden oikeusvarmuuden periaatetta. Sama koskee asetuksen (EY) N:o 1782/2003 71 h artiklan muutettua säännöstä. Viljelijöiden vastuuta ehtojen noudattamatta jättämisestä maan siirtämisen ollessa kyseessä koskevia säännöksiä olisi kuitenkin sovellettava 1 päivästä huhtikuuta 2008, jotta asianomaisille viljelijöille taattaisiin riittävä oikeusvarmuus ja varmistettaisiin samalla näiden säännösten tehokas soveltaminen vuonna 2008.

(10)

Näin ollen asetukset (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 1698/2005 olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1782/2003 seuraavasti:

1)

Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jos lakisääteisiä hoitovaatimuksia tai hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusta ei jonkin kalenterivuoden (jäljempänä ’asianomainen kalenterivuosi’) jonain aikana noudateta ja kyseinen noudattamatta jättäminen johtuu suoraan tukihakemuksen asianomaisena kalenterivuonna jättäneen viljelijän toiminnasta tai laiminlyönnistä, viljelijälle myönnettävien suorien tukien kokonaismäärää vähennetään tai määrä perutaan 7 artiklassa säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti sen jälkeen kun on sovellettu 10 ja 11 artiklaa.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan myös, jos kyseinen noudattamatta jättäminen johtuu suoraan sellaisen henkilön toiminnasta tai laiminlyönnistä, jolle tai jolta maatalousmaa on siirtynyt.

Ensimmäistä ja toista alakohtaa sovellettaessa vuoden 2008 osalta kalenterivuosi vastaa jaksoa 1. huhtikuuta–31. joulukuuta 2008.

Tässä kohdassa ’siirtymisellä’ tarkoitetaan minkä tahansa tyyppistä toimea, jolla maatalousmaa lakkaa olemasta siirtäjän käytössä.”

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”3.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, ja 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa yksityiskohtaisissa säännöissä säädettyjen edellytysten mukaisesti jäsenvaltiot voivat päättää olla tekemättä vähennystä tai jättämättä tuen ulkopuolelle, jos kyseinen määrä on enintään 100 euroa viljelijää ja kalenterivuotta kohti.

Jos jäsenvaltio päättää käyttää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua vaihtoehtoa, toimivaltainen viranomainen toteuttaa seuraavana vuonna tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että viljelijä oikaisee havaitun noudattamatta jättämisen. Havainnot ja tilanteen korjaamiseksi toteutettavat toimet on ilmoitettava viljelijälle.”

2)

Lisätään 7 artiklan 2 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa jäsenvaltiot voivat päättää olla tekemättä vähennystä, kun noudattamatta jättämistä on sen vakavuuden, laajuuden ja keston vuoksi pidettävä vähäisenä. Vähäisenä ei kuitenkaan pidetä noudattamatta jättämistä, joka aiheuttaa välittömän vaaran kansanterveydelle tai eläinten terveydelle.

Jollei viljelijä ole ryhtynyt välittömästi toimiin havaitun noudattamatta jättämisen korjaamiseksi, toimivaltainen viranomainen toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotka voidaan mikäli tarkoituksenmukaista rajoittaa hallinnolliseen tarkistukseen, sen varmistamiseksi, että viljelijä oikaisee havaitun noudattamatta jättämisen. Havainnot vähäisestä noudattamatta jättämisestä ja tilanteen korjaamiseksi toteutettavat toimet on ilmoitettava viljelijälle.”

3)

Korvataan 44 artiklan 3 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Paitsi jos kyseessä on ylivoimainen este tai poikkeukselliset olosuhteet, kyseisten lohkojen on oltava viljelijän käytössä jäsenvaltion vahvistamana päivänä, joka ei saa olla myöhempi kuin kyseisessä jäsenvaltiossa vahvistettu määräpäivä tukihakemuksen muuttamiselle.”

4)

Korvataan 71 h artikla seuraavasti:

”71 h artikla

Nurmi

Uudet jäsenvaltiot voivat puolueettomien kriteerien mukaisesti myös vahvistaa alueellisen enimmäismäärän tai sen osan puitteissa erilaisia oikeuksien yksikköarvoja jaettavaksi 71 f artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille viljelijöille nurmena olevien hehtaarien, sellaisina kuin ne on määritelty 30 päivänä kesäkuuta 2006, ja muiden tukikelpoisten hehtaarien tai vaihtoehtoisesti monivuotisena laitumena olevien hehtaarien, sellaisina kuin ne on määritelty 30 päivänä kesäkuuta 2006, ja muiden tukikelpoisten hehtaarien osalta.

Bulgarian ja Romanian osalta määrittelemisen päivämäärä on kuitenkin 1 päivä tammikuuta 2008.”

5)

Muutetaan 143 b artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 5 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Paitsi jos kyseessä on ylivoimainen este tai poikkeukselliset olosuhteet, ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen lohkojen on oltava viljelijän käytössä jäsenvaltion vahvistamana päivänä, joka ei saa olla myöhempi kuin kyseisessä jäsenvaltiossa vahvistettu määräpäivä tukihakemuksen muuttamiselle.”;

b)

Korvataan 6 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Edellä 3, 4, 6, 7 ja 9 artiklan soveltaminen on 1 päivästä tammikuuta 2005 alkaen 31 päivään joulukuuta 2008 saakka uusille jäsenvaltioille valinnaista siltä osin kuin kyseiset säännökset liittyvät lakisääteisiin hoitovaatimuksiin. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä kyseisissä jäsenvaltioissa tukia saavan viljelijän on 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen noudatettava liitteessä III tarkoitettuja lakisääteisiä hoitovaatimuksia seuraavan aikataulun mukaisesti:

a)

liitteessä III olevassa A kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009;

b)

liitteessä III olevassa B kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011;

c)

liitteessä III olevassa C kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011.

Bulgariassa ja Romaniassa 3, 4, 6, 7 ja 9 artiklan soveltaminen on kuitenkin valinnaista 31 päivään joulukuuta 2011 saakka siltä osin kuin kyseiset säännökset liittyvät lakisääteisiin hoitovaatimuksiin. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä kyseisissä jäsenvaltioissa tukia saavan viljelijän on 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen noudatettava liitteessä III tarkoitettuja lakisääteisiä hoitovaatimuksia seuraavan aikataulun mukaisesti:

a)

liitteessä III olevassa A kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012;

b)

liitteessä III olevassa B kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014;

c)

liitteessä III olevassa C kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Uudet jäsenvaltiot voivat soveltaa kolmannessa alakohdassa säädettyä vaihtoehtoa myös sikäli kuin ne päättävät lopettaa yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän soveltamisen ennen 9 kohdassa säädetyn soveltamiskauden päättymistä.”;

c)

Korvataan 9 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä on kunkin uuden jäsenvaltion käytettävissä soveltamiskauden, joka päättyy vuoden 2010 lopussa.”;

d)

Poistetaan 10 ja 11 kohta.

6)

Muutetaan liite XII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1698/2005 51 artiklan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa säädettyä poikkeusta sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2008 saakka. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä tukia saavan viljelijän on 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen noudatettava asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä III tarkoitettuja lakisääteisiä hoitovaatimuksia seuraavan aikataulun mukaisesti:

a)

liitteessä III olevassa A kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009;

b)

liitteessä III olevassa B kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011;

c)

liitteessä III olevassa C kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011.

Bulgariassa ja Romaniassa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 3, 4, 6, 7 ja 9 artiklan soveltaminen on kuitenkin valinnaista 31 päivään joulukuuta 2011 saakka siltä osin kuin kyseiset säännökset liittyvät lakisääteisiin hoitovaatimuksiin. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä tukia saavan viljelijän on 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen noudatettava asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä III tarkoitettuja lakisääteisiä hoitovaatimuksia seuraavan aikataulun mukaisesti:

a)

liitteessä III olevassa A kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012;

b)

liitteessä III olevassa B kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014;

c)

liitteessä III olevassa C kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Uudet jäsenvaltiot voivat myös soveltaa toisessa alakohdassa säädettyä vaihtoehtoa sikäli kuin ne päättävät lopettaa yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän soveltamisen ennen asetuksen (EY) N:o 1782/2003 143 b artiklan 9 kohdassa säädetyn soveltamiskauden päättymistä.”

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008 seuraavin poikkeuksin:

a)

asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohtaa sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2008;

b)

asetuksen 1 artiklan 4 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä helmikuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ZVER


(1)  Lausunto annettu 11. joulukuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1276/2007 (EUVL L 284, 30.10.2007, s. 11).

(3)  EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2012/2006 (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 8).

(4)  EUVL L 384, 29.12.2006, s. 8.


LIITE

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä XII olevaan taulukkoon 2 seuraavat kaksi saraketta:

”2009

2010

0

0

1 795 543

1 572 955

0

0

3 456 448

3 438 488

4 608 945

4 608 945

10 724 282

10 670 282

5 547 000

5 115 000

156 332

149 600

4 323 820

4 312 300

1 038 575

1 035 875

31 650 945

30 903 405”


Top