EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:046:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 46, 21 февруари 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 46

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
21 февруари 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 146/2008 на Съвета от 14 февруари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

1

 

 

Регламент (ЕО) № 147/2008 на Комисията от 20 февруари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

7

 

*

Регламент (ЕО) № 148/2008 на Комисията от 20 февруари 2008 година за изменение на регламенти (ЕО) № 900/2007 и (ЕО) № 1060/2007 с оглед да се изясни статусът на местоназначенията, изключени от възстановявания при износ на захар

9

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/7/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година относно косвените данъци върху набирането на капитал

11

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/143/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 28 януари 2008 година относно сключването на Споразумение за морски транспорт между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и правителството на Китайската народна република, от друга страна

23

Agreement on maritime transport between the European Community and its Member States, of the one part, and the government of the People’s Republic of China, of the other part

25

 

 

2008/144/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 28 януари 2008 година относно сключването на протокол за изменение на Споразумението за морски транспорт между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Китайската народна република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз

37

Protocol amending the Agreement on maritime transport between the European Community and its Member States, of the one part, and the Government of the People’s Republic of China, of the other part

38

 

 

Комисия

 

 

2008/145/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 12 септември 2007 година за държавна помощ C 54/2006 (ex N 276/2006) планирана от Полша за Bison Bial SA (нотифицирано под номер C(2007) 4145)  (1)

41

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top