Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0146

Nařízení Rady (ES) č. 146/2008 ze dne 14. února 2008 o změně nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

OJ L 46, 21.2.2008, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 196 - 201

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Implicitně zrušeno 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/146/oj

21.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 146/2008

ze dne 14. února 2008

o změně nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 37 odst. 2 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zkušenost poukázala na nutnost stanovit opatření spočívající v toleranci pro případy méně závažného nedodržení požadavků týkajících se podmíněnosti, kdy by závažnost, rozsah a trvalost tohoto nedodržení nebyly důvodem k okamžitému snížení přímých plateb, které mají být poskytnuty. Součástí uvedeného opatření spočívajícího v toleranci by však měla být náležitá následná kontrola ze strany příslušného vnitrostátního orgánu do té doby, dokud nebudou nedostatky v dodržování požadavků odstraněny. Uplatňování snížení v případě velmi nízkých počátečních částek přímých plateb se navíc může ukázat jako zatěžující ve srovnání s jakýmkoli odrazujícím účinkem, jehož by mělo být dosaženo. Měla by tedy být vymezena vhodná prahová hodnota, pod jejíž úrovní mohou členské státy rozhodnout o neuplatnění žádného snížení, pokud příslušný vnitrostátní orgán přijme opatření k zajištění toho, aby zemědělec dotyčné nedostatky v dodržování požadavků odstranil.

(2)

Podle čl. 44 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 (2) musí mít zemědělci po dobu alespoň deseti měsíců k dispozici pozemky odpovídající ploše, na kterou se váže platební nárok. Zkušenost ukázala, že nebezpečí této podmínky spočívá v omezení fungování trhu s pozemky a vytvoření značných administrativních úkonů pro dotyčné zemědělce a správní orgány. Aby se však zajistilo, že u téže půdy nebude docházet ke kumulaci podpor, mělo by se stanovit datum, k němuž by měl mít zemědělec dané pozemky k dispozici. Bylo by vhodné, aby členské státy stanovily uvedené datum, které by nemělo být pozdější, než je datum stanovené pro změnu žádosti o podporu. Stejné pravidlo by mělo být uplatněno rovněž u členských států, jež používají režim jednotné platby na plochu.

(3)

V důsledku zkrácení doby, během níž má zemědělec k dispozici pozemky odpovídající ploše, na kterou se váže platební nárok v rámci režimu jednotné platby i režimu jednotné platby na plochu, na jeden den, by měla být vyjasněna pravidla o odpovědnosti v souvislosti s podmíněností, zejména v případě převodu půdy během dotyčného kalendářního roku. Je tedy třeba objasnit, že zemědělec, který podá žádost o podporu, by měl být odpovědný vůči příslušnému orgánu, pokud jde o nedodržování požadavků týkajících se podmíněnosti v dotyčném kalendářním roce u veškeré zemědělské půdy uvedené v žádosti o podporu. To by nemělo bránit soukromoprávním ujednáním mezi dotyčným zemědělcem a osobou, na kterou je zemědělská půda převáděna nebo od které je zemědělská půda převáděna.

(4)

Článek 71h nařízení (ES) č. 1782/2003 stanoví, že nové členské státy podle čl. 2 písm. g) uvedeného nařízení mohou v rámci režimu jednotné platby stanovit odlišné jednotkové hodnoty nároků přiznané pro hektary pastvin nebo stálých pastvin a pro jakékoli jiné hektary, na které lze poskytnout podporu, vykázané ke dni 30. června 2003 a v případě Bulharska a Rumunska ke dni 30. června 2005. V souladu s článkem 20 uvedeného nařízení nové členské státy vytvořily systém identifikace zemědělských pozemků. Vzhledem k technickým potížím při přechodu na tento systém identifikace se však vlastnosti některých pozemků, jak existovaly v roce 2003, nemusely přesně zobrazit. S cílem umožnit hladké využívání možnosti stanovit odlišné jednotkové hodnoty by měla být lhůta pro identifikaci pozemků upravena a stanovena na 30. června 2006. Pro Bulharsko a Rumunsko by však měla být pro identifikaci pozemků stanovena lhůta do 1. ledna 2008. Článek 71h nařízení (ES) č. 1782/2003 by se měl odpovídajícím způsobem změnit.

(5)

Zkušenost rovněž ukázala, že zřízení administrativní infrastruktury nutné ke správě požadavků podle předpisů v oblasti řízení, na něž se vztahují pravidla podmíněnosti, představuje rozsáhlou administrativní činnost. Proces zavádění požadavků podle předpisů v oblasti řízení a jejich hladké provádění by usnadnilo postupné tříleté zavádění v nových členských státech, které využívají režim jednotné platby na plochu, podobné postupnému zavádění použitému ve Společenství ve složení ke dni 30. dubna 2004 v souladu s harmonogramem uvedeným v příloze III nařízení (ES) č. 1782/2003. Toto postupné zavádění by mělo být možné i tehdy, pokud se nový členský stát rozhodne uplatňovat přímé platby v plném rozsahu v době před posledním dnem, kdy lze režim jednotné platby na plochu použít. Ustanovení čl. 143b odst. 6 nařízení (ES) č. 1782/2003 a čl. 51 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (3) by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

V čl. 143b odst. 10 a 11 nařízení (ES) č. 1782/2003 jsou stanovena pravidla, jimiž se řídí přechod nových členských států používajících režim jednotné platby na plochu k používání režimu jednotné platby. Podle těchto pravidel podléhá rozhodnutí nového členského státu o provádění režimu jednotné platby předchozímu povolení Komise, která tak učiní na základě posouzení stavu připravenosti tohoto nového členského státu. Toto předchozí povolení již není nutné, protože téměř všechny přímé platby jsou odděleny od produkce a protože režim jednotné platby na plochu a režim jednotné platby jsou odděleny od produkce a představují platby na plochu sdílející většinu prvků integrovaného systému, zejména systému identifikace zemědělských pozemků. Uvedená ustanovení by se proto měla zrušit. Zrušení čl. 143b odst. 10 a 11 vyvolává nutnost následně změnit čl. 143b odst. 9. Uvedené ustanovení by proto mělo být rovněž pozměněno.

(7)

Tabulka 2 přílohy XII nařízení (ES) č. 1782/2003 stanoví celkovou výši doplňkových vnitrostátních přímých plateb, které mají být vyplaceny na Kypru, kde se režim jednotné platby na plochu použije až do roku 2008. Vzhledem k tomu, že použití režimu jednotné platby na plochu bylo nařízením Rady (ES) č. 2012/2006 (4) prodlouženo, je nutné stanovit celkové částky, které mají být vyplaceny na Kypru, pro použití tohoto režimu v roce 2009 a 2010.

(8)

Nové členské státy, jež rozhodly o používání režimu jednotné platby, se rozhodly jej zavést od roku 2007. Je tudíž vhodné, aby se změna článku 71h nařízení (ES) č. 1782/2003 vztahovala na tyto nové členské státy od uvedeného data.

(9)

Řada ustanovení pozměněných tímto nařízením, zejména opatření spočívající v toleranci pro případy méně závažného nedodržení požadavků, uplatnění snížení v případě určité prahové hodnoty, stanovení data, k němuž musí mít zemědělec k dispozici pozemky, aby byl způsobilý v rámci režimu jednotné platby a režimu jednotné platby na plochu, jakož i zaváděcí období poskytnuté novým členským státům používajícím režim jednotné platby na plochu v zájmu plnění všech požadavků souvisejících s podmíněností na jejich území, by vytvořila pravidla, jež by pro dotyčné zemědělce byla výhodnější než pravidla platná v současné době. Zpětná působnost těchto ustanovení by neměla narušit zásadu právní jistoty dotyčných hospodářských subjektů. To samé platí pro pozměněné ustanovení článku 71h nařízení (ES) č. 1782/2003. Ustanovení týkající se odpovědnosti zemědělců za nedodržování požadavků v případě převodu pozemků by se však měla začít používat ode dne 1. dubna 2008 s cílem poskytnout dotyčným zemědělcům dostatečnou právní jistotu a současně zajistit účinné uplatňování těchto ustanovení v roce 2008.

(10)

Nařízení (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 1698/2005 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1782/2003 se mění takto:

1)

Článek 6 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Pokud nejsou požadavky podle předpisů v oblasti řízení nebo dobrý zemědělský a ekologický stav v kterémkoli okamžiku daného kalendářního roku (dále jen ‚příslušný kalendářní rok‘) dodržovány a toto nedodržování požadavků je důsledkem určitého jednání nebo opomenutí, které může být zemědělci, jenž v příslušném kalendářním roce podal žádost o podporu, přímo přičítáno, pak se celková výše přímých plateb, jež mají být po použití článků 10 a 11 tomuto zemědělci poskytnuty, sníží nebo zruší v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v článku 7.

První pododstavec se použije také v případech, kdy nedodržení požadavků je důsledkem určitého jednání nebo opomenutí, jež může být přímo přičítáno osobě, na kterou je zemědělská půda převáděna nebo od které je zemědělská půda převáděna.

Pro účely použití prvního a druhého pododstavce v roce 2008 odpovídá kalendářní rok době od 1. dubna do 31. prosince 2008.

Pro účely tohoto odstavce se ‚převodem‘ rozumí jakýkoliv druh transakce, při níž převodce přestává disponovat příslušnou zemědělskou půdou.“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„3.   Aniž je dotčen odstavec 1 a v souladu s podmínkami stanovenými v prováděcích pravidlech uvedených v čl. 7 odst. 1, se mohou členské státy rozhodnout neuplatnit snížení nebo vyloučení ve výši 100 EUR a méně na zemědělce a kalendářní rok.

Pokud se členský stát rozhodne využít možnosti podle prvního pododstavce, přijme příslušný orgán v následujícím roce opatření nezbytná pro zajištění toho, že zemědělec odstraní zjištěné nedostatky v dodržování požadavků. Zjištěné nedostatky a nápravná opatření, jež mají být učiněna, se oznámí zemědělci.“

2)

V čl. 7 odst. 2 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„V řádně odůvodněných případech mohou členské státy rozhodnout, že se neuplatní žádné snížení, pokud určitý případ nedodržení požadavků je s ohledem na jeho závažnost, rozsah a trvalost třeba pokládat za méně závažný. Za méně závažné však nelze pokládat případy nedodržení požadavků, jež představují přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat.

Pokud zemědělec neučiní okamžitá nápravná opatření a nezačne opět požadavky dodržovat, přijme příslušný vnitrostátní orgán nezbytná opatření, která mohou být v případě potřeby omezena na správní kontrolu s cílem zajistit, že zemědělec nedostatky zjištěné v dodržování požadavků odstraní. Zjištění méně závažného nedodržení požadavků a nápravná opatření, jež mají být učiněna, se oznámí zemědělci.“

3)

V čl. 44 odst. 3 se druhá věta nahrazuje tímto:

„S výjimkou případů vyšší moci nebo mimořádných okolností musí mít zemědělec tyto pozemky k dispozici k datu stanovenému členským státem, které nesmí být pozdější než datum stanovené v tomto členském státě pro změnu žádosti o podporu.“

4)

Článek 71h se nahrazuje tímto:

„Článek 71h

Pastviny

Nové členské státy mohou podle objektivních kritérií rovněž stanovit v rámci regionálního stropu nebo jeho části odlišné jednotkové hodnoty nároků, které mají být přiznány zemědělcům uvedeným v čl. 71f odst. 1, pro hektary pastvin vykázané ke dni 30. června 2006 a pro jakýkoli jiný hektar, na který lze poskytnout podporu, nebo alternativně pro hektary stálých pastvin vykázané ke dni 30. června 2006 a pro všechny další hektary, na které lze poskytnout podporu.

Pro Bulharsko a Rumunsko se však pro identifikaci stanoví datum 1. ledna 2008.“

5)

Článek 143b se mění takto:

a)

v odstavci 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„S výjimkou případů vyšší moci nebo mimořádných okolností musí mít zemědělec pozemky uvedené v prvním pododstavci k dispozici k datu stanovenému členským státem, které nesmí být pozdější než datum stanovené v tomto členském státě pro změnu žádosti o podporu.“;

b)

v odstavci 6 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2008 je použití článků 3, 4, 6, 7 a 9 pro nové členské státy nepovinné, pokud se tato ustanovení vztahují na požadavky podle předpisů v oblasti řízení. Od 1. ledna 2009 musí zemědělec, který je příjemcem plateb v rámci režimu jednotné platby na plochu v uvedených členských státech, dodržovat požadavky podle předpisů v oblasti řízení uvedené v příloze III podle následujícího harmonogramu:

a)

požadavky uvedené v bodě A přílohy III se použijí od 1. ledna 2009;

b)

požadavky uvedené v bodě B přílohy III se použijí od 1. ledna 2011;

c)

požadavky uvedené v bodě C přílohy III se použijí od 1. ledna 2011.

Pro Bulharsko a Rumunsko je však použití článků 3, 4, 6, 7 a 9 nepovinné až do 31. prosince 2011, pokud se tato ustanovení vztahují na požadavky podle předpisů v oblasti řízení. Od 1. ledna 2012 musí zemědělec, který je příjemcem plateb v rámci režimu jednotných plateb na plochu v uvedených členských státech, dodržovat požadavky podle předpisů v oblasti řízení uvedené v příloze III podle následujícího harmonogramu:

a)

požadavky uvedené v bodě A přílohy III se použijí od 1. ledna 2012;

b)

požadavky uvedené v bodě B přílohy III se použijí od 1. ledna 2014;

c)

požadavky uvedené v bodě C přílohy III se použijí od 1. ledna 2014.

Nové členské státy mohou možnosti uvedené ve třetím pododstavci také využít, pokud se rozhodnou přestat používat režim jednotné platby na plochu dříve, než skončí doba použitelnosti stanovená v odstavci 9.“;

c)

v odstavci 9 se první věta nahrazuje tímto:

„Každý nový členský stát může režim jednotné platby na plochu používat do konce roku 2010.“;

d)

odstavce 10 a 11 se zrušují.

6)

Příloha XII se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

V čl. 51 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Odchylka stanovená v prvním pododstavci se použije do 31. prosince 2008. Od 1. ledna 2009 musí zemědělec, který je příjemcem plateb v rámci režimu jednotných plateb na plochu, dodržovat požadavky podle předpisů v oblasti řízení uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1782/2003 podle následujícího harmonogramu:

a)

požadavky uvedené v bodě A přílohy III se použijí od 1. ledna 2009;

b)

požadavky uvedené v bodě B přílohy III se použijí od 1. ledna 2011;

c)

požadavky uvedené v bodě C přílohy III se použijí od 1. ledna 2011.

Pro Bulharsko a Rumunsko je však použití článků 3, 4, 6, 7 a 9 nařízení (ES) č. 1782/2003 nepovinné až do 31. prosince 2011, pokud se tato ustanovení vztahují na požadavky podle předpisů v oblasti řízení. Od 1. ledna 2012 musí zemědělec, který je příjemcem plateb v rámci režimu jednotných plateb na plochu, dodržovat požadavky podle předpisů v oblasti řízení uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1782/2003 podle následujícího harmonogramu:

a)

požadavky uvedené v bodě A přílohy III se použijí od 1. ledna 2012;

b)

požadavky uvedené v bodě B přílohy III se použijí od 1. ledna 2014;

c)

požadavky uvedené v bodě C přílohy III se použijí od 1. ledna 2014.

Nové členské státy mohou možnosti uvedené v druhém pododstavci také využít, pokud se rozhodnou přestat používat režim jednotné platby na plochu dříve, než skončí doba použitelnosti stanovená v čl. 143b odst. 9 nařízení (ES) č. 1782/2003.“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2008 s těmito výjimkami:

a)

čl. 1 odst. 1 písm. a) se použije ode dne 1. dubna 2008;

b)

čl. 1 odst. 4 se použije ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. února 2008.

Za Radu

předseda

M. ZVER


(1)  Stanovisko ze dne 11. prosince 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1276/2007 (Úř. věst. L 284, 30.10.2007, s. 11).

(3)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2012/2006 (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 8).

(4)  Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 8.


PŘÍLOHA

IDo tabulky 2 přílohy XII nařízení (ES) č. 1782/2003 se doplňují tyto dva nové sloupce:

„2009

2010

0

0

1 795 543

1 572 955

0

0

3 456 448

3 438 488

4 608 945

4 608 945

10 724 282

10 670 282

5 547 000

5 115 000

156 332

149 600

4 323 820

4 312 300

1 038 575

1 035 875

31 650 945

30 903 405“


Top