EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31973L0023

Neuvoston direktiivi 73/23/ETY, annettu 19 päivänä helmikuuta 1973, tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

OJ L 77, 26.3.1973, p. 29–33 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 58 - 63
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 182 - 186
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 182 - 186
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 002 P. 167 - 170
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 002 P. 167 - 170
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 001 P. 226 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 001 P. 226 - 231

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; Kumoaja 32006L0095 . Latest consolidated version: 02/08/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1973/23/oj

31973L0023

Neuvoston direktiivi 73/23/ETY, annettu 19 päivänä helmikuuta 1973, tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Virallinen lehti nro L 077 , 26/03/1973 s. 0029 - 0033
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 2 s. 0167
Kreikank. erityispainos: Luku 13 Nide 2 s. 0058
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 2 s. 0167
Espanjank. erityispainos: Luku 13 Nide 2 s. 0182
Portugalink. erityispainos: Luku 13 Nide 2 s. 0182


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 19 päivänä helmikuuta 1973,

tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (73/23/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

sekä katsoo että,

jäsenvaltioissa voimassa olevat säännökset tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden turvallisuuden varmistamiseksi voivat olla erilaisia ja siten estää kauppaa,

tiettyjä sähkölaitteita koskevassa turvallisuuslainsäädännössä käytetään tietyissä jäsenvaltioissa ennaltaehkäiseviä ja repressiivisiä keinoja velvoittavien säännösten muodossa,

toisissa jäsenvaltioissa saman tavoitteen saavuttamiseksi turvallisuuslainsäädännössä viitataan standardointijärjestöjen laatimiin standardeihin; tällaisen järjestelmän etuna on mahdollisuus nopeaan tekniseen kehitykseen mukautumiseen turvallisuusvaatimuksia laiminlyömättä,

tietyissä jäsenvaltioissa standardit hyväksytään hallinnollisessa menettelyssä; tällainen hyväksyminen ei millään tavalla vaikuta standardien tekniseen sisältöön eikä rajoita niiden käyttöedellytyksiä; tällainen hyväksyminen ei siten voi yhteisön kannalta muuttaa yhdenmukaistettujen ja julkaistujen standardien vaikutuksia,

jos sähkölaite on tiettyjen kaikissa jäsenvaltioissa tunnustettujen turvallisuusvaatimusten mukainen, seurauksena tulisi olla sähkölaitteen vapaa liikkuvuus yhteisössä; näiden vaatimusten mukaisuus voitaisiin, rajoittamatta muunlaista todistusmenettelyä, osoittaa viittaamalla yhdenmukaistettuihin standardeihin, joihin nämä ehdot sisältyvät; tällaiset yhdenmukaistetut standardit tulisi vahvistaa jäsenvaltioiden toisilleen ja komissiolle ilmoittamien toimielinten yhteisellä sopimuksella ja ne tulisi julkistaa mahdollisimman laajalti; tällaisen yhdenmukaistamisen tulisi poistaa kansallisten standardien välisistä eroista johtuvat haitat kaupankäynnille,

sähkölaitteen voidaan, tämän kuitenkaan rajoittamatta muunlaista todistusmenettelyä, katsoa olevan yhdenmukaistettujen standardien mukainen toimivaltaisen tarkastuslaitoksen kiinnittämän merkin tai antaman todistuksen perusteella, tai jos niitä ei ole, valmistajan antaman vaatimustenmukaisuusvakuutuksen perusteella; kaupan esteiden poistamisen helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi tunnustettava tällaiset merkit, todistukset tai vakuutukset näyttöaineistoksi; tätä tarkoitusta varten edellä tarkoitetut merkit ja todistukset tulisi julkistaa erityisesti julkaisemalla ne Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä,

väliaikaisena toimenpiteenä voidaan sellaisten sähkölaitteiden vapaa liikkuvuus, joita koskevia yhdenmukaistettuja standardeja ei vielä ole olemassa, saada aikaan soveltamalla muiden kansainvälisten toimielinten tai jonkin yhdenmukaistettuja standardeja laativan toimielimen vahvistamia turvallisuussäännöksiä tai standardeja, ja

on mahdollista, että sähkölaite voidaan laskea vapaasti liikkeelle siitä huolimatta, että se ei ole turvallisuusvaatimusten mukainen; tämän vaaran vähentämiseksi on suotavaa antaa tarkoituksenmukaiset säännökset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tässä direktiivissä "sähkölaitteella" tarkoitetaan kaikkia vaihtovirralla nimellisjännitealueella 50-1 000 V ja tasavirralla nimellisjännitealueella 75-1 500 V toimivia sähkölaitteita, lukuun ottamatta liitteessä II lueteltuja laitteita ja ilmiöitä.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sähkölaite voidaan saattaa markkinoille vain, jos se on valmistettu yhteisössä voimassa olevan hyvän turvallisuusteknisen käytännön mukaisesti niin, että se ei oikein asennettuna, huollettuna ja käyttötarkoituksensa mukaisesti käytettynä aiheuta vaaraa ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen turvallisuustavoitteiden pääkohdat on lueteltu liitteessä I.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, ettei turvallisuussyistä muodosteta yrityksille 2 artiklan säännösten mukaisen sähkölaitteen vapaan liikkuvuuden estettä yhteisössä 5, 6, 7 ja 8 artiklassa säädettyjen ehtojen mukaan.

4 artikla

Sähkölaitteiden osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät sähköntoimittajat aseta sähkölaitetta koskevia 2 artiklassa säädettyjä turvallisuusvaatimuksia tiukempia vaatimuksia ehtona verkkoon liittämiselle tai sähkön toimittamiselle sähkölaitteen käyttäjille.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden toimivaltaiset hallintoviranomaiset katsovat erityisesti sähkölaitteen, joka on yhdenmukaistettujen standardien turvallisuusvaatimusten mukainen, 2 artiklan säännösten mukaiseksi 2 artiklassa tarkoitettua markkinoille saattamista ja 3 artiklassa tarkoitettua vapaata liikkuvuutta varten.

Standardit katsotaan yhdenmukaistetuiksi, kun jäsenvaltioiden 11 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen ilmoittamat tarkastuslaitokset ovat yhteisellä sopimuksella laatineet standardit ja julkaisseet ne kansallisten menettelyjen mukaisesti. Standardit on pidettävä ajan tasalla teknisen kehityksen ja hyvän turvallisuusteknisen käytännön muutosten osalta.

Luettelo yhdenmukaistetuista standardeista ja niiden viitenumerot on julkaistava tiedoksi Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

6 artikla

1. Jos 5 artiklassa tarkoitettuja yhdenmukaistettuja standardeja ei vielä ole laadittu ja julkaistu, jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden toimivaltaiset hallintoviranomaiset katsovat, 2 artiklassa tarkoitettua markkinoille saattamista ja 3 artiklassa tarkoitettua vapaata liikkuvuutta varten, 2 artiklan säännösten mukaiseksi myös sähkölaitteen, joka on niiden Kansainvälisen sähkölaitteiden koestusmääräyksiä valmistelevan komission (International Comission on the Rules for the Approval of Electrical Equipment, CEE) tai Kansainvälisen sähköteknisen komission (International Electrotechnical Comission, IEC) turvallisuussäännösten mukainen, joiden osalta on sovellettu 2 ja 3 kohdassa säädettyä julkaisumenettelyä.

2. Komissio ilmoittaa 1 kohdassa tarkoitetut turvallisuussäännökset jäsenvaltioille tämän direktiivin tullessa voimaan ja sen jälkeen aina kun niitä julkaistaan. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioita kuultuaan ne säännökset ja erityisesti ne vaihtoehdot, jotka se suosittelee julkaistaviksi.

3. Jäsenvaltioiden on kolmen kuukauden kuluessa ilmoitettava komissiolle mahdollisista edellä säädettyä menettelyä noudattaen ilmoitettuja säännöksiä koskevista väitteistään ja esitettävä ne turvallisuusperustelut, joiden vuoksi kyseistä säännöstä ei pitäisi tunnustaa.

Ne turvallisuussäännökset, joita ei ole vastustettu, on julkaistava tiedoksi Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

7 artikla

Jos 5 artiklassa tarkoitettuja yhdenmukaistettuja standardeja tai 6 artiklan mukaisesti julkaistuja turvallisuussäännöksiä ei vielä ole, jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden toimivaltaiset hallintoviranomaiset katsovat, 2 artiklassa tarkoitettua markkinoille saattamista ja 3 artiklassa tarkoitettua vapaata liikkuvuutta varten, 2 artiklan säännösten mukaiseksi myös sähkölaitteen, joka on valmistettu valmistusmaana olevan jäsenvaltion voimassa olevien standardien turvallisuussäännösten mukaisesti, jos näin taataan vastaava turvallisuuden taso, kuin mikä jäsenvaltion omalla alueella vaaditaan.

8 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden toimivaltaiset hallintoviranomaiset sallivat 2 artiklan mukaisen sähkölaitteen 2 artiklassa tarkoitetun saattamisen markkinoille tai 3 artiklassa tarkoitetun vapaan liikkuvuuden myös siinä tapauksessa, että se ei olisi 5 artiklassa tarkoitettujen yhdenmukaisten standardien tai 6 ja 7 artiklojen säännösten mukainen.

2. Jos asiasta on erimielisyyttä valmistaja tai maahantuoja voi esittää 11 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen ilmoitetun tarkastuslaitoksen laatiman kertomuksen, jonka mukaan sähkölaite on 2 artiklan säännösten mukainen.

9 artikla

1. Jos jäsenvaltio turvallisuussyistä kieltää sähkölaitteen markkinoille saattamisen tai estää sen vapaan liikkuvuuden, sen on heti ilmoitettava asiasta niille toisille jäsenvaltioille, joita asia koskee, sekä komissiolle ilmoittaen päätöksensä perustelut ja erityisesti:

- johtuuko se, että laite ei ole 2 artiklan mukainen, puutteellisuudesta 5 artiklassa tarkoitetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa, 6 artiklassa tarkoitetuissa säännöksissä tai 7 artiklassa tarkoitetuissa standardeissa,

- johtuuko vaatimustenmukaisuuden puute edellä mainittujen standardien tai julkaisujen väärästä soveltamisesta tai 2 artiklassa tarkoitetun hyvän turvallisuusteknisen käytännön noudattamisen laiminlyönnistä.

2. Jos muut jäsenvaltiot vastustavat 1 kohdassa tarkoitettua päätöstä, komissio kuulee välittömästi jäsenvaltioita, joita asia koskee.

3. Jos asiassa ei ole päästy sopimukseen kolmen kuukauden kuluessa 1 kohdassa säädetystä ilmoituksesta, komissio hankkii lausunnon asiasta yhdeltä 11 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen ilmoitetulta tarkastuslaitokselta, jonka virallinen toimipaikka sijaitsee asianomaisten jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella ja joka ei ole ollut osallisena 8 artiklassa säädetyssä menettelyssä. Lausunnosta on käytävä ilmi, missä määrin 2 artiklan säännöksiä ei ole noudatettu.

4. Komissio saattaa edellä tarkoitetun tarkastuslaitoksen lausunnon kaikkien jäsenvaltioiden tietoon, jotka saavat kuukauden kuluessa esittää huomautuksensa asiasta komissiolle. Komissio ottaa huomioon myös asianomaisten osapuolten samassa ajassa esittämät huomautukset edellä mainitusta lausunnosta.

5. Perehdyttyään näihin huomautuksiin komissio laatii tarvittaessa aiheelliset suositukset tai lausunnot.

10 artikla

1. Jäsenvaltioiden on, tämän kuitenkaan rajoittamatta muunlaisten näyttömenettelyjen käyttöä, toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden toimivaltaiset hallintoviranomaiset hyväksyvät vaatimustenmukaisuusolettaman 5, 6 ja 7 artiklojen osalta, jos sähkölaite on varustettu vaatimustenmukaisuusmerkillä tai jos esitetään sitä koskeva vaatimustenmukaisuustodistus tai, niiden puuttuessa ja erityisesti teollisuuskäyttöön tarkoitetun sähkölaitteen osalta, jos valmistaja on antanut vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

2. Jäljempänä 11 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen ilmoitettujen tarkastuslaitosten on erikseen tai yhteisellä sopimuksella vahvistettava merkit tai todistukset. Näiden tarkastuslaitosten on julkaistava edellä tarkoitettujen merkkien ja todistusten näytekappaleet tiedoksi Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

11 artikla

Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava toisille jäsenvaltioille ja komissiolle:

- luettelo 5 artiklassa tarkoitetuista tarkastuslaitoksista,

- luettelo tarkastuslaitoksista, jotka vahvistavat 10 artiklan säännösten mukaisesti merkkejä tai todistuksia,

- luettelo tarkastuslaitoksista, jotka laativat kertomuksia 8 artiklan säännösten mukaisesti tai antavat lausunnon 9 artiklan säännösten mukaisesti,

- edellä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun julkaisun julkaisupaikka.

Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava kaikista muutoksista edellä mainittuihin seikkoihin toisille jäsenvaltioille ja komissiolle.

12 artikla

Tätä direktiiviä ei sovelleta sähkölaitteeseen, joka on tarkoitettu vietäväksi kolmansiin maihin.

13 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin vaatimusten noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 18 kuukauden kuluessa tämän direktiivin tiedoksi antamisesta ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Tanskan osalta määräaikaa pidennetään kuitenkin viiteen vuoteen.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

14 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä helmikuuta 1973.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. LAVENS

LIITE I

TIETYLLÄ JÄNNITEALUEELLA TOIMIVIEN SÄHKÖLAITTEIDEN TURVALLISUUSTAVOITTEIDEN PÄÄKOHDAT

1. Yleiset ehdot

a) Olennaiset ominaisuudet, joiden tunteminen ja noudattaminen varmistaa sähkölaitteen turvallisen käytön niissä käyttötarkoituksissa, joita varten se on tehty, on merkittävä sähkölaitteeseen tai, jos se ei ole mahdollista, mukana seuraavaan ilmoitukseen.

b) Tavaramerkki tai kaupallinen merkki on painettava selvästi sähkölaitteeseen tai, jos se ei ole mahdollista, sen pakkaukseen.

c) Sähkölaite siihen kuuluvine osineen on tehtävä varmistaen, että se voidaan turvallisesti ja oikein koota ja liittää verkkoon.

d) Sähkölaitteen tulisi olla siten suunniteltu ja rakennettu, että suojaus tämän liitteen 2 ja 3 kohdassa lueteltujen vaarojen varalta on varmistettu, jos sähkölaitetta käytetään käyttötarkoituksensa mukaisesti ja huolletaan asianmukaisesti.

2. Suojaus sähkölaitteen aiheuttamien vaarojen varalta

Teknistä laatua olevista toimenpiteistä on 1 kohdan mukaisesti määrättävä sen varmistamiseksi,

a) että ihmiset ja kotieläimet ovat riittävästi suojattuja ruumiinvammalta tai muulta vahingolta, jonka voisi aiheuttaa suora tai välillinen sähköinen kosketus,

b) että vaaraa aiheuttavia lämpötiloja, valokaaria tai säteilyä ei synny,

c) että ihmiset, kotieläimet ja omaisuus ovat riittävästi suojattuja sähkölaitteen aiheuttamien kokemusperäisesti havaittujen, muiden kuin sähköisten vaarojen varalta,

d) että eristys on sopiva ennalta arvioitavissa olosuhteissa.

3. Suojaus sellaisilta vaaroilta, jotka voivat aiheutua ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta sähkölaitteeseen

Teknisistä toimenpiteistä on 1 kohdan mukaisesti määrättävä sen varmistamiseksi,

a) että sähkölaite on odotettavissa olevien mekaanisten vaatimusten mukainen siten, ettei ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle aiheudu vaaraa,

b) että sähkölaite kestää muut kuin mekaaniset vaikutukset odotettavissa olevissa ympäristöolosuhteissa siten, ettei ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle aiheudu vaaraa,

c) että sähkölaitteen ennalta arvioitavissa oleva ylikuormittuminen ei aiheuta ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle vaaraa.

LIITE II

LAITTEET JA ILMIÖT, JOTKA EIVÄT KUULU DIREKTIIVIN SOVELTAMISALAAN

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävät sähkölaitteet.

Radiologisiin ja lääketieteellisiin tarkoituksiin suunnitellut sähkölaitteet.

Tavara- ja henkilöhissien sähköiset osat.

Sähkömittarit.

Kotitalouskäyttöön tarkoitetut pistotulpat ja -rasiat.

Sähköpaimenet.

Radiohäiriöt.

Laivoissa, lentokoneissa ja rautateillä käytettävät erikoissähkölaitteet, jotka täyttävät sellaisten kansainvälisten järjestöjen vaatimukset, joiden työskentelyyn jäsenvaltiot osallistuvat.

Top