EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:345:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 345, 23. joulukuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 345

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
23. joulukuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1322/2008, annettu 28 päivänä marraskuuta 2008, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2009

1

 

*

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1323/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2008

10

 

*

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1324/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön eläkejärjestelmän maksuosuuden mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2008

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1325/2008, annettu 22 päivänä joulukuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1326/2008, annettu 15 päivänä joulukuuta 2008, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän vähäisten muutosten hyväksymisestä (Chaource (SAN))

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1327/2008, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla annetun asetuksen (EY) N:o 1580/2007 muuttamisesta

24

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1328/2008, annettu 22 päivänä joulukuuta 2008, tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteiden I, II, III, V, VII ja VIII muuttamisesta

28

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1329/2008, annettu 22 päivänä joulukuuta 2008, yksityisen varastoinnin tukena toteutettavista sianlihamarkkinoiden kiireellisistä tukitoimenpiteistä Yhdistyneen kuningaskunnan osassa

56

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1330/2008, annettu 22 päivänä joulukuuta 2008, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 103. kerran

60

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/110/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, yhteisön rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/49/EY (rautatieturvallisuusdirektiivi) muuttamisesta (1)

62

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/112/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston direktiivien 76/768/ETY, 88/378/ETY, 1999/13/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2000/53/EY, 2002/96/EY ja 2004/42/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008 (1)

68

 

*

Neuvoston direktiivi 2008/114/EY, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan elintärkeän infrastruktuurin määrittämisestä ja nimeämisestä sekä arvioinnista, joka koskee tarvetta parantaa sen suojaamista (1)

75

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/971/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008, kolmansissa maissa tuotetun metsänviljelyaineiston vastaavuudesta

83

 

 

2008/972/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2008, yhteisen konsuliohjeiston liitteen 13 muuttamisesta viisumitarran täyttöohjeiden osalta

88

 

 

Komissio

 

 

2008/973/EY

 

*

Komission päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 2002/56/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 21 artiklan 3 kohdassa säädetystä päivämäärästä, johon saakka jäsenvaltioille annetaan lupa pidentää kolmansista maista peräisin olevien siemenperunoiden vastaavuutta koskevien päätösten voimassaoloaikaa (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8135)  (1)

90

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2008/974/YUTP, 18 päivänä joulukuuta 2008, ballististen ohjusten leviämisen estävän Haagin käytännesäännöstön tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä

91

 

*

Neuvoston päätös 2008/975/YUTP, tehty 18 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmän perustamisesta, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla (Athene)

96

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission päätös 2008/936/EY, tehty 20 päivänä toukokuuta 2008, kalastukselle aiheutuvien riskien torjuntarahastolle (FPAP) ja kalastusalan yrityksille Ranskan myöntämistä tuista (valtiontuki C 9/06) (EUVL L 334, 12.12.2008)

115

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1337/2007, annettu 15 päivänä marraskuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 992/95 muuttamisesta tiettyjä Norjasta peräisin olevia kalastustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden osalta (EUVL L 298, 16.11.2007)

115

 

*

Oikaistaan komission direktiivi 95/45/EY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995, elintarvikkeissa sallittujen väriaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista (EYVL L 226, 22.9.1995)

116

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top