ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 345

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
23. december 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1322/2008 z dne 28. novembra 2008 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2009 uporabljajo v Baltskem morju

1

 

*

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1323/2008 z dne 18. decembra 2008 o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2008

10

 

*

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1324/2008 z dne 18. decembra 2008 o prilagoditvi stopnje prispevka uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti za pokojninsko zavarovanje od 1. julija 2008

17

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1325/2008 z dne 22. decembra 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

18

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1326/2008 z dne 15. decembra 2008 o odobritvi manjših sprememb specifikacije za ime, registrirano v Registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Chaource (ZOP))

20

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1327/2008 z dne 19. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1580/2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave

24

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1328/2008 z dne 22. decembra 2008 o spremembi prilog I, II, III, V, VII in VIII k Uredbi Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav

28

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1329/2008 z dne 22. decembra 2008 o sprejetju nujnih ukrepov za podporo trga prašičjega mesa v obliki pomoči za zasebno skladiščenje v delu Združenega kraljestva

56

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1330/2008 z dne 22. decembra 2008 o stotretji spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani

60

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2008/110/ES z dne 16. decembra 2008 o spremembah Direktive 2004/49/ES o varnosti na železnicah Skupnosti (Direktiva o varnosti na železnicah) ( 1 )

62

 

*

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2008/112/ES z dne 16. decembra 2008 o spremembi direktiv Sveta 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES in direktiv 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi ( 1 )

68

 

*

Direktiva Sveta (ES) št. 114/2008 z dne 8. decembra 2008 o ugotavljanju in določanju evropske kritične infrastrukture ter o oceni potrebe za izboljšanje njene zaščite ( 1 )

75

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2008/971/ES

 

*

Odločba Sveta z dne 16. decembra 2008 o enakovrednosti gozdnega reprodukcijskega materiala, proizvedenega v tretjih državah

83

 

 

2008/972/ES

 

*

Odločba Sveta z dne 18. decembra 2008 o spremembi Priloge 13 k Skupnim konzularnim navodilom za izpolnjevanje vizumske nalepke

88

 

 

Komisija

 

 

2008/973/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 15. decembra 2008 o spremembi Direktive Sveta 2002/56/ES glede datuma, določenega v členu 21(3), do katerega se državam članicam dovoli podaljšanje odločitev v zvezi z enakovrednostjo semenskega krompirja iz tretjih držav (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 8135)  ( 1 )

90

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Sklep Sveta 2008/974/SZVP z dne 18. decembra 2008 v podporo Haaškemu kodeksu ravnanja proti širjenju balističnih izstrelkov v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje

91

 

*

Sklep Sveta 2008/975/SZVP z dne 18. decembra 2008 o določitvi mehanizma za upravljanje financiranja skupnih stroškov operacij Evropske unije, ki so vojaškega ali obrambnega pomena (Athena)

96

 

 

Popravki

 

*

Popravek Odločbe Komisije 2008/936/ES z dne 20. maja 2008 o pomočeh, ki jih je Francija dodelila Skladu za preprečevanje tveganj ribištva (FPAP) in ribiškim podjetjem (Državna pomoč C 9/06) (UL L 334, 12.12.2008)

115

 

*

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1337/2007 z dne 15. novembra 2007 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 992/95 glede tarifnih kvot Skupnosti za nekatere ribiške proizvode s poreklom z Norveške (UL L 298, 16.11.2007)

115

 

*

Popravek Direktive Komisije 95/45/ES z dne 26. julija 1995 o določitvi posebnih meril čistosti v zvezi z barvili za uporabo v živilih (UL L 226, 22.9.1995, str. 1) (Slovenska posebna izdaja, poglavje 13, zvezek 15, str. 218)

116

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

23.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 345/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1322/2008

z dne 28. novembra 2008

o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2009 uporabljajo v Baltskem morju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 20 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (2) in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1098/2007 z dne 18. septembra 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske v Baltskem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže (3) ter zlasti člena 5 in člena 8(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 2371/2002 mora Svet sprejeti ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev dostopa do voda in virov ter trajnostnega zasledovanja ribolovnih aktivnosti ob upoštevanju razpoložljivega znanstvenega mnenja in zlasti poročila, ki ga pripravi Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo, ter mnenja regionalnega svetovalnega sveta za Baltsko morje.

(2)

V skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 2371/2002 mora Svet določiti omejitve ribolovnih možnosti po ribolovnih območjih ali skupinah ribolovnih območij ter dodeli te možnosti državam članicam.

(3)

Zaradi zagotovitve učinkovitega upravljanja ribolovnih možnosti bi bilo treba določiti posebne pogoje za izvajanje ribolovne dejavnosti.

(4)

Treba je določiti načela in nekatere postopke upravljanja ribištva na ravni Skupnosti, da bi lahko države članice zagotovile upravljanje plovil, ki plujejo pod njihovimi zastavami.

(5)

V členu 3 Uredbe (ES) št. 2371/2002 so opredeljeni pojmi, pomembni za dodelitev ribolovnih možnosti.

(6)

V skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 847/96 je treba opredeliti staleže, za katere veljajo različni tam navedeni ukrepi.

(7)

Uporaba ribolovnih možnosti bi morala biti v skladu z zadevno zakonodajo Skupnosti in zlasti z Uredbo Komisije (EGS) št. 2807/83 z dne 22. septembra 1983 o podrobnih pravilih za evidentiranje podatkov o ulovu rib držav članic (4), Uredbo Sveta (EGS) št. 2930/86 z dne 22. septembra 1986 o določanju značilnosti ribiških plovil (5), Uredbo Komisije (EGS) št. 1381/87 z dne 20. maja 1987 o določitvi podrobnih pravil za označevanje in dokumentacijo ribiških plovil (6), Uredbo Sveta (EGS) št. 3880/91 z dne 17. decembra 1991 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku (7), Uredbo Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (8), Uredbo Komisije (ES) št. 2244/2003 z dne 18. decembra 2003 o podrobnih pravilih v zvezi s satelitskimi sistemi za spremljanje plovil (9) in Uredbo Sveta (ES) št. 2187/2005 z dne 21. decembra 2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v Baltskem morju, Beltih in Oresundu (10) ter Uredbo (ES) št. 1098/2007.

(8)

Da bi zagotovili, da se letne ribolovne možnosti določijo sorazmerno glede na trajnostno izkoriščanje virov z okoljskega, gospodarskega in socialnega vidika, so se pri določitvi celotnih dovoljenih ulovov upoštevala vodilna načela, kot so opisana v Sporočilu Komisije Svetu o ribolovnih možnostih za leto 2009: Politična izjava Evropske komisije.

(9)

Da bi prispevali k ohranjanju staležev rib, bi bilo treba v letu 2009 izvesti nekatere dopolnilne ukrepe glede tehničnih pogojev za ribolov.

(10)

Da bi se zagotovilo preživljanje ribičev v Skupnosti, je pomembno, da se ribolov začne s 1. januarjem 2009. Glede na nujnost zadeve je treba odobriti izjemo od roka šestih tednov iz točke I.3 Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbam o ustanovitvi Evropskih skupnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PODROČJE UPORABE IN OPREDELITVE POJMOV

Člen 1

Predmet

V tej uredbi so določene ribolovne možnosti za leto 2009 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Baltskem morju ter s tem povezani pogoji, pod katerimi je mogoče te ribolovne možnosti uporabljati.

Člen 2

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za ribiška plovila Skupnosti (plovila Skupnosti), ki delujejo v Baltskem morju.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se ta uredba ne uporablja za ribolovne dejavnosti, ki se opravljajo izključno za namen znanstvenih raziskav, ki se izvajajo z dovoljenjem in pod nadzorom zadevne države članice ter o katerih sta vnaprej obveščeni Komisija in država članica, v vodah katere se raziskava opravlja.

Člen 3

Opredelitve pojmov

Poleg opredelitev iz člena 3 Uredbe (ES) št. 2371/2002 se v tej uredbi uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

cone Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) so tiste, ki so opredeljene v Uredbi (EGS) št. 3880/91;

(b)

„Baltsko morje“ pomeni podrazdelke ICES 22–32;

(c)

„celotni dovoljni ulov (TAC)“ pomeni količino, ki jo je mogoče naloviti iz posameznega staleža vsako leto;

(d)

„kvota“ pomeni delež TAC, dodeljenega Skupnosti, državi članici ali tretji državi;

(e)

„dan odsotnosti iz pristanišča“ pomeni neprekinjeno obdobje 24 ur ali del takega obdobja, v katerem je plovilo odsotno iz pristanišča.

POGLAVJE II

RIBOLOVNE MOŽNOSTI IN S TEM POVEZANI POGOJI

Člen 4

Omejitve ulova in dodelitve

Omejitve ulova, dodelitve teh omejitev med države članice in dodatni pogoji v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 847/96 so določeni v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 5

Posebne določbe o dodelitvah

1.   Dodelitev omejitev ulova med države članice, določena v Prilogi I, ne posega v:

(a)

izmenjave v skladu s členom 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002;

(b)

ponovne dodelitve v skladu s členom 21(4), členom 23(1) in členom 32(2) Uredbe (EGS) št. 2847/93;

(c)

dodatna iztovarjanja, dovoljena na podlagi člena 3 Uredbe (ES) št. 847/96;

(d)

zadržane količine v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 847/96;

(e)

odbitke v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 847/96.

2.   Za namene zadržanja kvot, ki se bodo prenesle v leto 2010, se lahko z odstopanjem od Uredbe (ES) št. 847/96 uporabi člen 4(2) navedene uredbe za vse staleže, za katere velja analitski TAC.

Člen 6

Pogoji za ulov in prilov

1.   Ribe iz staležev, za katere so določene omejitve ulova, se smejo obdržati na krovu ali iztovarjati samo, če:

(a)

so ulove izvršila plovila države članice, katere kvota še ni izčrpana, ali

(b)

so ribe vrste, ki ni sled in papalina, pomešane z drugimi vrstami in ulovi niso razvrščeni ne na krovu ne ob iztovarjanju ter so bile ulovljene z vlečnimi mrežami, danskimi potegalkami ali podobnim orodjem z velikostjo mrežnega očesa manjšo od 32 mm.

2.   Vsi iztovori se pripišejo v kvoto ali, če delež Skupnosti ni razdeljen med države članice s kvotami, v delež Skupnosti razen ulovov na podlagi določb odstavka 1(b).

3.   Kadar je kvota, dodeljena državi članici za sled, izčrpana, plovila, ki plujejo pod zastavo te države članice in so registrirana v Skupnosti ter delujejo v ribolovnih območjih, za katera velja zadevna kvota, ne smejo iztovarjati ulovov, ki niso razvrščeni in vsebujejo sled.

4.   Kadar je kvota, dodeljena državi članici za papalino, izčrpana, plovila, ki plujejo pod zastavo te države članice in so registrirana v Skupnosti ter delujejo v ribolovnih območjih, za katera velja zadevna kvota, ne smejo iztovarjati ulovov, ki niso razvrščeni in vsebujejo sled.

Člen 7

Omejitve ribolovnega napora

1.   Omejitve ribolovnega napora so določene v Prilogi II.

2.   Omejitve iz odstavka 1 se uporabljajo za podrazdelka ICES 27 in 28.2, če Komisija ni sprejela odločitve v skladu s členom 29(2) Uredbe (ES) št. 1098/2007, ki bi izključila navedene podrazdelke iz omejitev, navedenih v členu 8(1)(b), (3), (4) in (5) ter členu 13 navedene uredbe.

3.   Omejitve iz odstavka 1 se uporabljajo za podrazdelek ICES 28.1, če Komisija ni sprejela odločitve v skladu s členom 29(4) Uredbe (ES) št. 1098/2007, da se omejitve, navedene v členu 8(1)(b), (3), (4) in (5) Uredbe (ES) št. 1098/2007 uporabljajo za naveden podrazdelek.

Člen 8

Prehodni tehnični ukrepi

Prehodni tehnični ukrepi so določeni v Prilogi III.

POGLAVJE III

KONČNE DOLOČBE

Člen 9

Pošiljanje podatkov

Kadar države članice na podlagi člena 15(1) Uredbe (EGS) št. 2847/93 pošljejo Komisiji podatke o iztovoru količin ujetih staležev, uporabijo kode staležev, določene v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. novembra 2008

Za Svet

Predsednik

M. BARNIER


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 115, 9.5.1996, str. 3.

(3)  UL L 248, 22.9.2007, str. 1.

(4)  UL L 276, 10.10.1983, str. 1.

(5)  UL L 274, 25.9.1986, str. 1.

(6)  UL L 132, 21.5.1987, str. 9.

(7)  UL L 365, 31.12.1991, str. 1.

(8)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1.

(9)  UL L 333, 20.12.2003, str. 17.

(10)  UL L 349, 31.12.2005, str. 1.


PRILOGA I

Omejitve ulova in s tem povezani pogoji za letno upravljanje omejitev ulova, ki veljajo za plovila Skupnosti na območjih, kjer obstajajo omejitve ulova po vrstah in območjih

Naslednje tabele določajo celotne dovoljene ulove in kvote (v tonah žive teže, razen če ni določeno drugače) po staležu, dodelitve državam članicam in s tem povezane pogoje za letno upravljanje kvot.

Za vsako območje so staleži rib navedeni po abecednem redu latinskih imen vrste. Za namene teh tabel so uporabljene kode za različne vrste, kot sledi:

Znanstveno ime

Koda Alpha-3

Domače ime

Clupea harengus

HER

Atlantski sled

Gadus morhua

COD

Trska

Platichthys flesus

FLX

Iverka

Pleuronectes platessa

PLE

Morska plošča

Psetta maxima

TUR

Romb

Salmo salar

SAL

Atlantski losos

Sprattus sprattus

SPR

Papalina


Vrsta

:

Atlantski sled

Clupea harengus

Cona

:

Podrazdelki 30–31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finska

67 777

 

Švedska

14 892

 

ES

82 669

 

TAC

82 669

Analitski TAC.

Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.

Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.

Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta

:

Atlantski sled

Clupea harengus

Cona

:

Podrazdelki 22–24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danska

3 809

 

Nemčija

14 994

 

Poljska

3 536

 

Finska

2

 

Švedska

4 835

 

ES

27 176

 

TAC

27 176

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta

:

Atlantski sled

Clupea harengus

Cona

:

Vode ES podrazdelkov 25–27, 28.2, 29 in 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Danska

3 159

 

Nemčija

838

 

Estonija

16 134

 

Latvija

3 982

 

Litva

4 192

 

Poljska

35 779

 

Finska

31 493

 

Švedska

48 032

 

ES

143 609

 

TAC

Ni pomembno.

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta

:

Atlantski sled

Clupea harengus

Cona

:

Podrazdelek 28.1

HER/03D.RG

Estonija

16 113

 

Latvija

18 779

 

ES

34 892

 

TAC

34 892

Analitski TAC.

Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.

Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.

Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta

:

Trska

Gadus morhua

Cona

:

Vode ES podrazdelkov 25–32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danska

10 241

 

Nemčija

4 074

 

Estonija

998

 

Latvija

3 808

 

Litva

2 509

 

Poljska

11 791

 

Finska

784

 

Švedska

10 375

 

ES

44 580

 

TAC

Ni pomembno.

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta

:

Trska

Gadus morhua

Cona

:

Vode ES podrazdelkov 22–24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danska

7 130

 

Nemčija

3 487

 

Estonija

158

 

Latvija

590

 

Litva

383

 

Poljska

1 908

 

Finska

140

 

Švedska

2 541

 

ES

16 337

 

TAC

16 337

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta

:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona

:

Vode ES podrazdelkov 22–32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danska

2 179

 

Nemčija

242

 

Poljska

456

 

Švedska

164

 

ES

3 041

 

TAC

3 041

Previdnostni TAC.

Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta

:

Atlantski losos

Salmo salar

Cona

:

Vode ES podrazdelkov 22–31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danska

64 184 (1)

 

Nemčija

7 141 (1)

 

Estonija

6 523 (1)

 

Latvija

40 824 (1)

 

Litva

4 799 (1)

 

Poljska

19 471 (1)

 

Finska

80 033 (1)

 

Švedska

86 758 (1)

 

ES

309 733 (1)

 

TAC

Ni pomembno.

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta

:

Atlantski losos

Salmo salar

Cona

:

Podrazdelek 32

SAL/3D32.

Estonija

1 581 (2)

 

Finska

13 838 (2)

 

ES

15 419 (2)

 

TAC

Ni pomembno.

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta

:

Papalina

Sprattus sprattus

Cona

:

Vode ES podrazdelkov 22–32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danska

39 453

 

Nemčija

24 994

 

Estonija

45 813

 

Latvija

55 332

 

Litva

20 015

 

Poljska

117 424

 

Finska

20 652

 

Švedska

76 270

 

ES

399 953

 

TAC

Ni pomembno.

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.

Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


(1)  Izraženo s številom posameznih rib.

(2)  Izraženo s številom posameznih rib.


PRILOGA II

Omejitve ribolovnega napora

1.

Države članice za plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo, zagotovijo, da je ribolov z vlečnimi mrežami, danskimi potegalkami ali podobnim orodjem z velikostjo mrežnega očesa, enako ali večjo od 90 mm, z zabodnimi mrežami, zapletnimi mrežami ali trislojnimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa, enako ali večjo od 90 mm, pridnenimi parangali, parangali razen z visečimi parangali, ročnimi ribiškimi vrvicami in svetlečo opremo dovoljen za največ:

(a)

201 dan odsotnosti iz pristanišča v podrazdelkih 22–24, razen v obdobju od 1. do 30. aprila, ko se uporablja člen 8(1)(a) Uredbe (ES) št. 1098/2007, in

(b)

160 dni odsotnosti iz pristanišča v podrazdelkih 25–28, razen v obdobju od 1. julija do 31. avgusta, ko se uporablja člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 1098/2007.

2.

Največje število dni odsotnosti iz pristanišča na leto, ko je plovilo lahko prisotno na obeh območjih, opredeljenih v točkah 1(a) in (b), če lovi z orodjem iz točke 1, ne sme presegati največjega števila dni, dodeljenega za enega izmed omenjenih območij.


PRILOGA III

Prehodni tehnični ukrepi

Omejitve ribolova iverke in romba

1.

Prepovedano je na krovu obdržati naslednje vrste rib, ujete na zemljepisnih območjih in v obdobjih, ki so navedena spodaj:

Vrsta:

Geografsko območje

Obdobje

Iverka (Platichthys flesus)

podrazdelki od 26 do 28, 29 južno od 59°30′N

Od 15. februarja do 15. maja

podrazdelek 32

Od 15. februarja do 31. maja

Romb (Psetta maxima)

podrazdelki od 25 do 26, 28 južno od 56°50′N

Od 1. junija do 31. julija

2.

Z odstopanjem od točke 1 se v primeru ribolova z vlečnimi mrežami, danskimi potegalkami in podobno opremo z velikostjo mrežnega očesa 105 mm ali več ali z zabodnimi mrežami, zapletnimi mrežami ali trislojnimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa 100 mm ali več prilove iverke in romba lahko obdrži na krovu in iztovori v mejah 10 % žive teže celotnega ulova, ki se obdrži na krovu in iztovori med obdobji prepovedi iz točke 1.


23.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 345/10


UREDBA SVETA (ES, EURATOM) št. 1323/2008

z dne 18. decembra 2008

o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2008

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti ter zlasti člena 13 Protokola,

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, določenih z Uredbo (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (1), in zlasti členov 63, 64, 65 in 82 Kadrovskih predpisov ter prilog VII, XI in XIII h Kadrovskim predpisom ter prvega odstavka člena 20, člena 64 in člena 92 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

Da bi uradnikom in drugim uslužbencem Evropskih skupnosti zagotovili vzporedno gibanje kupne moči s kupno močjo državnih uradnikov v državnih upravah držav članic, bi bilo treba prejemke iz dela in pokojnine uradnikov ter prejemke iz dela drugih uslužbencev Evropskih skupnosti prilagoditi v okviru letnega pregleda za leto 2008 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z učinkom od 1. julija 2008 se datum „1. julija 2007“ iz drugega odstavka člena 63 Kadrovskih predpisov nadomesti z datumom „1. julija 2008“.

Člen 2

Z učinkom od 1. julija 2008 se tabela osnovnih mesečnih plač iz člena 66 Kadrovskih predpisov, ki se uporablja za izračun osebnih prejemkov in pokojnin, nadomesti z naslednjo tabelo:

1.7.2008

STOPNJA

RAZRED

1

2

3

4

5

16

16 299,08

16 983,99

17 697,68

 

 

15

14 405,66

15 011,01

15 641,79

16 076,97

16 299,08

14

12 732,20

13 267,22

13 824,73

14 209,36

14 405,66

13

11 253,14

11 726,01

12 218,75

12 558,70

12 732,20

12

9 945,89

10 363,83

10 799,33

11 099,79

11 253,14

11

8 790,51

9 159,90

9 544,81

9 810,36

9 945,89

10

7 769,34

8 095,82

8 436,01

8 670,72

8 790,51

9

6 866,80

7 155,35

7 456,03

7 663,46

7 769,34

8

6 069,10

6 324,13

6 589,88

6 773,22

6 866,80

7

5 364,07

5 589,48

5 824,35

5 986,40

6 069,10

6

4 740,94

4 940,16

5 147,76

5 290,97

5 364,07

5

4 190,20

4 366,28

4 549,76

4 676,34

4 740,94

4

3 703,44

3 859,06

4 021,22

4 133,10

4 190,20

3

3 273,22

3 410,76

3 554,09

3 652,97

3 703,44

2

2 892,98

3 014,55

3 141,22

3 228,61

3 273,22

1

2 556,91

2 664,35

2 776,31

2 853,56

2 892,98

Člen 3

Korekcijski koeficienti, ki se uporabljajo v skladu s členom 64 Kadrovskih predpisov za osebne prejemke uradnikov in drugih uslužbencev, so z učinkom od 1. julija 2008 korekcijski koeficienti, določeni v stolpcu 2 naslednje tabele.

Korekcijski koeficienti, ki se uporabljajo v skladu s členom 17(3) Priloge VII h Kadrovskim predpisom za nakazila, ki jih izvršijo uradniki in drugi uslužbenci, so z učinkom od 1. januarja 2009 korekcijski koeficienti, določeni v stolpcu 3 naslednje tabele.

Pokojnine iz člena 20(1) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom se z začetkom veljavnosti 1. julija 2008 ponderirajo, kakor je določeno v stolpcu 4 naslednje tabele.

Korekcijski koeficienti, ki se uporabljajo v skladu s členom 64 Kadrovskih predpisov za osebne prejemke uradnikov in drugih uslužbencev, so z učinkom od 16. maja 2008 korekcijski koeficienti, določeni v stolpcu 5 naslednje tabele.

Korekcijski koeficienti, ki se uporabljajo v skladu s členom 64 Kadrovskih predpisov za osebne prejemke uradnikov in drugih uslužbencev, so z učinkom od 1. maja 2008 korekcijski koeficienti, določeni v stolpcu 6 naslednje tabele.

Korekcijski koeficienti, ki se uporabljajo v skladu s členom 20(1) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom za pokojnine, so z učinkom od 16. maja 2008 korekcijski koeficienti, določeni v stolpcu 7 naslednje tabele.

Država/kraj

Osebni prejemki

1.7.2008

Nakazila

1.1.2009

Pokojnine

1.7.2008

Osebni prejemki

16.5.2008

Osebni prejemki

1.5.2008

Pokojnine

16.5.2008

1

2

3

4

5

6

7

Bolgarija

 

62,5

100,0

70,5

 

 

Češka

98,1

91,1

100,0

 

 

 

Danska

139,4

136,4

136,4

 

 

 

Nemčija

98,9

99,4

100,0

 

 

 

Bonn

98,0

 

 

 

 

 

Karlsruhe

96,4

 

 

 

 

 

München

105,3

 

 

 

 

 

Estonija

 

81,9

100,0

85,0

 

 

Grčija

95,0

94,9

100,0

 

 

 

Španija

101,6

96,0

100,0

 

 

 

Francija

115,5

106,3

106,3

 

 

 

Irska

121,9

118,5

118,5

 

 

 

Italija

111,5

107,6

107,6

 

 

 

Varese

98,6

 

 

 

 

 

Ciper

89,2

91,9

100,0

 

 

 

Latvija

 

79,8

100,0

 

85,1

 

Litva

 

71,9

100,0

76,3

 

 

Madžarska

94,0

81,6

100,0

 

 

 

Malta

85,0

86,7

100,0

 

 

 

Nizozemska

109,1

101,5

101,5

 

 

 

Avstrija

107,8

106,9

106,9

 

 

 

Poljska

 

84,6

100,0

93,8

 

 

Portugalska

91,7

91,0

100,0

 

 

 

Romunija

 

66,9

100,0

 

75,2

 

Slovenija

 

86,0

100,0

90,2

 

 

Slovaška

87,3

81,9

100,0

 

 

 

Finska

119,8

116,2

116,2

 

 

 

Švedska

115,3

111,5

111,5

 

 

 

Združeno kraljestvo

 

105,4

 

125,6

 

105,4

Culham

 

 

 

100,9

 

 

Člen 4

Z učinkom od 1. julija 2008 znaša znesek nadomestila med starševskim dopustom iz drugega oziroma tretjega pododstavka člena 42a Kadrovskih predpisov 878,32 EUR oziroma 1 171,09 EUR za starše samohranilce.

Člen 5

Z učinkom od 1. julija 2008 znaša osnovni znesek gospodinjskega dodatka iz člena 1(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 164,27 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2008 znaša znesek dodatka za vzdrževanega otroka iz člena 2(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 358,96 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2008 znaša znesek dodatka za šolanje iz člena 3(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 243,55 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2008 znaša znesek dodatka za šolanje iz člena 3(2) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 87,69 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2008 znaša minimalni znesek izselitvenega dodatka iz člena 69 Kadrovskih predpisov in drugega pododstavka člena 4(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 486,88 EUR.

Člen 6

Z učinkom od 1. januarja 2009 se kilometrina iz drugega pododstavka člena 8(2) Priloge VII h Kadrovskim predpisom prilagodi tako, da znaša:

 

0 EUR za vsak kilometer od 0 do 200 km,

 

0,3651 EUR za vsak kilometer od 201 do 1 000 km,

 

0,6085 EUR za vsak kilometer od 1 001 do 2 000 km,

 

0,3651 EUR za vsak kilometer od 2 001 do 3 000 km,

 

0,1216 EUR za vsak kilometer od 3 001 do 4 000 km,

 

0,0586 EUR za vsak kilometer od 4 001 do 10 000 km,

 

0 EUR za vsak kilometer nad 10 000 km.

Zgoraj navedeni kilometrini se prišteje pavšalni dodatek, ki znaša:

182,54 EUR, če je razdalja z vlakom med krajem zaposlitve in matičnim krajem od 725 km do 1 450 km,

365,04 EUR, če je razdalja z vlakom med krajem zaposlitve in matičnim krajem večja od 1 450 km.

Člen 7

Z učinkom od 1. julija 2008 znaša znesek hranarine iz člena 10(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom:

37,73 EUR za uradnika, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

30,42 EUR za uradnika, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

Člen 8

Z učinkom od 1. julija 2008 znaša spodnja meja nadomestila za nastanitev iz člena 24(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev:

1 074,14 EUR za uslužbenca, ki ima pravico do gospodinjskega dodatka,

638,68 EUR za uslužbenca, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

Člen 9

Z učinkom od 1. julija 2008 znaša spodnja meja nadomestila za primer brezposelnosti iz drugega pododstavka člena 28a(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev 1 288,19 EUR, zgornja meja 2 576,39 EUR, standardni dodatek pa 1 171,09 EUR.

Člen 10

Z učinkom od 1. julija 2008 se tabela osnovnih mesečnih plač iz člena 63 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev nadomesti z naslednjo tabelo:

1.7.2008

 

STOPNJA

KATEGORIJA

SKUPINA

1

2

3

4

A

I

6 565,32

7 378,56

8 191,80

9 005,04

II

4 765,00

5 229,31

5 693,62

6 157,93

III

4 004,25

4 182,62

4 360,99

4 539,36

B

IV

3 846,60

4 223,18

4 599,76

4 976,34

V

3 021,43

3 220,60

3 419,77

3 618,94

C

VI

2 873,61

3 042,79

3 211,97

3 381,15

VII

2 571,98

2 659,49

2 747,00

2 834,51

D

VIII

2 324,67

2 461,59

2 598,51

2 735,43

IX

2 238,75

2 269,94

2 301,13

2 332,32

Člen 11

Z učinkom od 1. julija 2008 se tabela osnovnih mesečnih plač iz člena 93 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev nadomesti z naslednjo tabelo:

FUNKCIONALNA SKUPINA

1.7.2008

STOPNJA

RAZRED

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 618,70

5 735,55

5 854,82

5 976,58

6 100,87

6 227,74

6 357,25

17

4 965,96

5 069,23

5 174,64

5 282,26

5 392,10

5 504,24

5 618,70

16

4 389,04

4 480,31

4 573,49

4 668,59

4 765,68

4 864,79

4 965,96

15

3 879,15

3 959,82

4 042,17

4 126,23

4 212,03

4 299,63

4 389,04

14

3 428,49

3 499,79

3 572,57

3 646,87

3 722,70

3 800,12

3 879,15

13

3 030,19

3 093,21

3 157,53

3 223,19

3 290,22

3 358,65

3 428,49

III

12

3 879,08

3 959,75

4 042,09

4 126,14

4 211,95

4 299,53

4 388,94

11

3 428,46

3 499,75

3 572,53

3 646,82

3 722,65

3 800,06

3 879,08

10

3 030,18

3 093,19

3 157,51

3 223,17

3 290,20

3 358,62

3 428,46

9

2 678,17

2 733,86

2 790,71

2 848,74

2 907,98

2 968,45

3 030,18

8

2 367,05

2 416,27

2 466,52

2 517,81

2 570,17

2 623,61

2 678,17

II

7

2 678,11

2 733,81

2 790,67

2 848,71

2 907,97

2 968,45

3 030,19

6

2 366,93

2 416,16

2 466,42

2 517,72

2 570,08

2 623,54

2 678,11

5

2 091,91

2 135,42

2 179,84

2 225,18

2 271,46

2 318,70

2 366,93

4

1 848,85

1 887,30

1 926,56

1 966,63

2 007,53

2 049,29

2 091,91

I

3

2 277,64

2 324,91

2 373,16

2 422,41

2 472,69

2 524,01

2 576,39

2

2 013,53

2 055,32

2 097,98

2 141,52

2 185,96

2 231,33

2 277,64

1

1 780,05

1 816,99

1 854,70

1 893,20

1 932,49

1 972,59

2 013,53

Člen 12

Z učinkom od 1. julija 2008 znaša spodnja meja nadomestila za nastanitev iz člena 94 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev:

807,93 EUR za uslužbenca, ki ima pravico do gospodinjskega dodatka,

479,00 EUR za uslužbenca, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

Člen 13

Z učinkom od 1. julija 2008 znaša spodnja meja nadomestila za primer brezposelnosti iz drugega pododstavka člena 96(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev 966,15 EUR, zgornja meja 1 932,29 EUR, standardni dodatek pa 878,32 EUR.

Člen 14

Z učinkom od 1. julija 2008 dodatki za izmensko delo iz prvega pododstavka člena 1(1) Uredbe (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 (2) znašajo 368,17 EUR, 555,70 EUR, 607,58 EUR in 828,33 EUR.

Člen 15

Z učinkom od 1. julija 2008 se za zneske iz člena 4 Uredbe (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 (3) uporablja koeficient 5,314614.

Člen 16

Z učinkom od 1. julija 2008 se tabela iz člena 8(2) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom nadomesti z naslednjo tabelo:

1.7.2008

STOPNJA

RAZRED

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 299,08

16 983,99

17 697,68

17 697,68

17 697,68

17 697,68

 

 

15

14 405,66

15 011,01

15 641,79

16 076,97

16 299,08

16 983,99

 

 

14

12 732,20

13 267,22

13 824,73

14 209,36

14 405,66

15 011,01

15 641,79

16 299,08

13

11 253,14

11 726,01

12 218,75

12 558,70

12 732,20

 

 

 

12

9 945,89

10 363,83

10 799,33

11 099,79

11 253,14

11 726,01

12 218,75

12 732,20

11

8 790,51

9 159,90

9 544,81

9 810,36

9 945,89

10 363,83

10 799,33

11 253,14

10

7 769,34

8 095,82

8 436,01

8 670,72

8 790,51

9 159,90

9 544,81

9 945,89

9

6 866,80

7 155,35

7 456,03

7 663,46

7 769,34

 

 

 

8

6 069,10

6 324,13

6 589,88

6 773,22

6 866,80

7 155,35

7 456,03

7 769,34

7

5 364,07

5 589,48

5 824,35

5 986,40

6 069,10

6 324,13

6 589,88

6 866,80

6

4 740,94

4 940,16

5 147,76

5 290,97

5 364,07

5 589,48

5 824,35

6 069,10

5

4 190,20

4 366,28

4 549,76

4 676,34

4 740,94

4 940,16

5 147,76

5 364,07

4

3 703,44

3 859,06

4 021,22

4 133,10

4 190,20

4 366,28

4 549,76

4 740,94

3

3 273,22

3 410,76

3 554,09

3 652,97

3 703,44

3 859,06

4 021,22

4 190,20

2

2 892,98

3 014,55

3 141,22

3 228,61

3 273,22

3 410,76

3 554,09

3 703,44

1

2 556,91

2 664,35

2 776,31

2 853,56

2 892,98

 

 

 

Člen 17

Z učinkom od 1. julija 2008 znaša znesek otroškega dodatka iz prvega odstavka člena 14 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom:

1.7.08–31.12.08

344,55

Člen 18

Z učinkom od 1. julija 2008 znaša znesek dodatka za šolanje iz prvega pododstavka člena 15 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom:

1.7.08–31.8.08

70,14

Člen 19

Z učinkom od 1. julija 2008 znaša za namene uporabe člena 18(1) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom znesek fiksnega dodatka iz prejšnjega člena 4a Priloge VII h Kadrovskim predpisom v veljavi pred 1. majem 2004:

127,01 EUR mesečno za uradnike v razredu C4 ali C5,

194,73 EUR mesečno za uradnike v razredu C1, C2 ali C3.

Člen 20

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2008

Za Svet

Predsednik

M. BARNIER


(1)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 z dne 9. februarja 1976 o kategorijah uradnikov, upravičenih do dodatkov za izmensko delo, ter stopnje in pogoji dodeljevanja dodatkov (UL L 38, 13.2.1976, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 8).


23.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 345/17


UREDBA SVETA (ES, EURATOM) št. 1324/2008

z dne 18. decembra 2008

o prilagoditvi stopnje prispevka uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti za pokojninsko zavarovanje od 1. julija 2008

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Skupnosti, določenih z Uredbo (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (1), in zlasti člena 83a Kadrovskih predpisov,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 13 Priloge XII h Kadrovskim predpisom je Eurostat 1. septembra 2008 predložil poročilo o aktuarski oceni pokojninskega zavarovanja za leto 2008, v kateri so bili posodobljeni parametri iz navedene priloge. Iz te ocene izhaja, da stopnja prispevka, potrebna za ohranitev aktuarskega ravnotežja pokojninskega zavarovanja, znaša 10,9 % osnovne plače.

(2)

Za ohranitev aktuarskega ravnotežja pokojninskega zavarovanja uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti bi bilo zato treba stopnjo prispevka prilagoditi na 10,9 % osnovne plače.

(3)

V skladu s členom 12 Priloge XII h Kadrovskim predpisom mora biti obrestna mera za izračun obrestnih obresti efektivna obrestna mera iz člena 10 Priloge XII, ki bi jo bilo zato treba prilagoditi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z učinkom od 1. julija 2008 znaša stopnja prispevka iz člena 83(2) Kadrovskih predpisov 10,9 %.

Člen 2

Z učinkom od 1. januarja 2009 znaša obrestna mera iz člena 4(1) in člena 8 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom in četrtega pododstavka člena 40 ter člena 110(3), kakor je ustrezno, Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Skupnosti za izračun obrestnih obresti 3,1 %.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2008

Za Svet

Predsednik

M. BARNIER


(1)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1.


23.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 345/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1325/2008

z dne 22. decembra 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. decembra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

CR

110,3

MA

79,8

TR

84,6

ZZ

91,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,8

TR

115,3

ZZ

117,4

0709 90 70

MA

127,3

TR

81,0

ZZ

104,2

0805 10 20

AR

13,6

BR

44,6

EG

51,1

MA

46,9

TR

71,3

UY

30,6

ZA

41,3

ZW

31,4

ZZ

41,4

0805 20 10

MA

74,4

TR

64,0

ZZ

69,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

65,1

TR

65,0

ZZ

60,1

0805 50 10

MA

64,0

TR

54,7

ZZ

59,4

0808 10 80

CA

79,3

CN

76,1

MK

37,6

US

86,9

ZA

118,0

ZZ

79,6

0808 20 50

CN

71,5

TR

107,0

US

116,0

ZZ

98,2


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


23.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 345/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1326/2008

z dne 15. decembra 2008

o odobritvi manjših sprememb specifikacije za ime, registrirano v Registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Chaource (ZOP))

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) in zlasti drugega stavka člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 9(1) in člena 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je Komisija pregledala zahtevek Francije za odobritev spremembe specifikacije zaščitene označbe porekla „Chaource“, registrirane z Uredbo Komisije (ES) št. 1107/96 (2).

(2)

Namen zahtevka je spremeniti specifikacijo z natančno določitvijo pogojev uporabe obdelovalnih postopkov in aditivov pri mleku in med proizvodnjo „Chaource“. Te prakse zagotavljajo ohranjanje bistvenih lastnosti označbe.

(3)

Komisija je zadevno spremembo preučila in sklenila, da je upravičena. Ker gre v smislu člena 9 Uredbe (ES) št. 510/2006 za manjšo spremembo, jo lahko Komisija odobri brez uporabe postopka iz členov 5, 6 in 7 navedene uredbe.

(4)

V skladu s členom 18(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1898/2006 (3) in členom 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je treba objaviti povzetek specifikacije –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Specifikacija označbe porekla „Chaource“ se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Prečiščeni povzetek z navedbo glavnih elementov specifikacije je v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL L 148, 21.6.1996, str. 1.

(3)  UL L 369, 23.12.2006, str. 1.


PRILOGA I

V specifikaciji zaščitene označbe porekla „Chaource“ se odobrijo naslednje spremembe:

„Metoda pridobivanja“

Točka 5 specifikacije glede opisa metode pridobivanja proizvoda se dopolni z naslednjimi določbami:

„(…) Usirjanje mleka je treba izvesti izključno s sirilom.

Zgoščevanje mleka z delnim odstranjevanjem vode pred usirjenjem je prepovedano.

Poleg mlečnih surovin so edine dovoljene sestavine ali pomožne sestavine proizvodnje ali dovoljeni aditivi v mleku in med proizvodnim postopkom sirilo, neškodljive kulture bakterij, kvas, plesni, kalcijev klorid in sol.

(…) Shranjevanje mlečnih surovin, proizvodov med proizvodnim postopkom, sirnine ali svežega sira na temperaturi pod ničlo je prepovedano.

Shranjevanje svežega sira in sira med zorenjem v prilagojeni atmosferi je prepovedano.“


PRILOGA II

POVZETEK

Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

„CHAOURCE“

ES št.: FR-PDO-0217-0114/29.03.2006

ZOP (X) ZGO ( )

Ta povzetek zajema glavne elemente specifikacije proizvoda za informativne namene.

1.   Pristojna služba v državi članici

Naziv:

Institut national de l’origine et de la qualité

Naslov:

51 rue d’Anjou, 75008 Paris, France

Tel.

(33) 153 89 80 00

Telefaks:

(33) 153 89 80 60

E-naslov:

info@inao.gouv.fr

2.   Vlagatelj

Naziv:

Syndicat de défense du fromage de Chaource

Naslov:

Ferme du Moulinet, 10150 Pont-Sainte-Marie, France

Tel.

(33) 325 49 90 48

Telefaks:

(33) 325 49 90 48

E-naslov:

syndicat-chaource@wanadoo.fr

Sestava:

proizvajalci/predelovalci (X) drugo ( )

3.   Vrsta proizvoda

Skupina 1.3:

Siri

4.   Specifikacija

(povzetek zahtev v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 510/2006)

4.1   Ime

„Chaource“

4.2   Opis

Proizveden iz kravjega mleka, z mehkim slanim testom s površinsko plesnijo; obstajata dve cilindrični ploščati obliki: velika (med 11 in 11,5 cm premera, 6 cm debeline, približno 450 g) in mala (med 8,5 in 9 cm premera, 6 cm debeline, približno 200 g); najmanj 50 % maščobe.

4.3   Geografsko območje

Območje proizvodnje pokriva zelo omejeno geografsko območje na meji med departmajema Aube in Yonne, zajema naravno vlažno regijo Šampanje s centrom občino Chaource.

 

Departma Aube

Kantoni v celoti zajeti v geografskem območju: Aix-en-Othe, Bar-sur-Seine, Bouilly, Chaource, Ervy-le-Châtel, Mussy-sur-Seine, Les Riceys in Troyes (7 kantonov).

 

Departma Yonne

 

Kantoni v celoti zajeti v geografskem območju: Ancy-le-Franc, Crusy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle in Tonnerre.

 

Občine v celoti zajete v geografskem območju: Bagneaux, Boeurs-en-Othe, Cérilly, Chigy, les Clérimois, Coulours, Flacy, Foissy-sur-Vanne, Fontaine-la-Gaillarde, Fournaudin, Maillot, Malay-le-Grand, Malay-le-petit, Noé, Saint-Clément, Saligny, Sens, les Sièges, Theil-sur-Vanne, Vareilles, Vaudeurs, Villeneuve-l'Archevêque, Villiers-Louis in Voisines.

 

Občine, zajete delno: Arces-Dilo (del severno od nacionalne ceste 5), Cerisiers (del severno od nacionalne ceste 5), Lailly (del južno od departmajske ceste 28), La Postolle (del južno od departmajske ceste 28), Soucy (del južno od nacionalne ceste 439), Thorigny-sur-Oreuse (del južno od departmajske ceste 28),Vaumort (del severno od nacionalne ceste 5).

4.4   Dokazilo o poreklu

Vsak proizvajalec izpolni „izjavo o usposobljenosti“, ki jo registrirajo službe INAO, in ki temu organu omogoča ugotavljanje istovetnosti vseh proizvajalcev. Ti morajo imeti za INAO na voljo registre in vse dokumente, potrebne za nadzor porekla, kakovosti ter razmer, v katerih poteka proizvodnja mleka in sirov.

Pri nadzoru značilnosti proizvoda z zaščiteno označbo porekla se izvaja analitični in organoleptični preskus, katerega namen je zagotoviti kakovost in tipične značilnosti preskušenih proizvodov.

4.5   Metoda pridobivanja

Proizvodnja mleka, njegova predelava v sir in zorenje morajo potekati znotraj geografskega območja.

Sir s prevladujočim mlečnim okusom, se počasi odceja, proizveden izključno iz kravjega mleka, zorjen, nato encimsko koaguliran; čas koagulacije najmanj 12 ur; zorenje najmanj dva tedna.

4.6   Povezava

Poznan iz srednjega veka; prebivalci Chaource so ga leta 1513 podarili škofu in vladarju Langresu. Ustna tradicija sira sega v prvo polovico 19. stoletja; od tega obdobja se je prodajal na regionalnih trgih in večjih mestih, kot sta Lyon in Pariz. Označba je bila priznana leta 1970.

Območje označbe je kotlina, za katero so značilni prepustna zemeljska plast, sestavljena največ iz apnenca in gline, ter veliko število vodotokov in izvirov. Prehrana krav molznic je poleti zagotovljena s pašništvom, pozimi pa s senom, pobranim na mestu. Tradicionalni postopek proizvodnje je omogočil izdelovalcem pridobiti dodano vrednost sira in ohranitev kmetijskih dejavnosti v tej regiji.

4.7   Nadzorni organ

Naziv:

Institut national de l’origine et de la qualité

Naslov:

51 rue d’Anjou, 75008 Paris, France

Tel.

(33) 153 89 80 00

Telefaks:

(33) 153 89 80 60

E-naslov:

info@inao.gouv.fr

„Institut National de l’Origine et de la qualité“ je javni organ uprave, ki uživa pravice pravne osebe pod nadzorom ministrstva za kmetijstvo.

Za nadzor proizvodnih razmer proizvodov z označbo porekla je odgovoren INAO.

Naziv:

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes (DGCCRF)

Naslov:

59 boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13, France

Tel.

(33) 144 87 17 17

Telefaks:

(33) 144 97 30 37

DGCCRF je služba francoskega ministrstva za gospodarstvo, industrijo in zaposlovanje.

4.8   Označevanje

Proizvodi so obvezno označeni z navedbo „Appellation d'Origine Contrôlée“ in imenom označbe.


23.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 345/24


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1327/2008

z dne 19. decembra 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 1580/2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti členov 103h in 127 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1580/2007 (2) določa podrobna pravila v zvezi z organizacijami proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave.

(2)

Za zagotovitev, da lahko vsi proizvajalci demokratično sodelujejo pri odločanju v zvezi z organizacijo proizvajalcev, morajo imeti države članice možnost sprejeti ukrepe, s katerimi se lahko odobrijo, omejijo ali prepovejo pooblastila pravne osebe za spremembo, odobritev ali zavrnitev odločitev organizacije proizvajalcev, kadar je ta jasno opredeljen del navedene pravne osebe.

(3)

Člen 32(3) Uredbe (ES) št. 1580/2007 določa možnost, da države članice dovolijo, omejijo ali prepovejo pravico članov organizacije proizvajalcev, ki niso proizvajalci, do glasovanja o odločitvah v zvezi z operativnimi skladi. Zaželeno je, da se ta določba enako uporablja za člane združenj organizacij proizvajalcev, ki niso organizacije proizvajalcev v skladu s členom 36(2) navedene uredbe, da se zagotovi prožnejše izvajanje delnih operativnih programov s strani združenj organizacij proizvajalcev. Poleg tega se mora sklicevanje na pravico do glasovanja o odločitvah v zvezi z operativnimi skladi zaradi jasnosti nanašati na odločitve v zvezi z operativnimi programi, saj mora odločitve v zvezi z operativnimi skladi neposredno sprejemati organizacija proizvajalcev, ne pa združenje organizacij proizvajalcev.

(4)

Za zagotovitev pravne varnosti je treba jasno določiti, da gre pri pomoči za spodbujanje ustanavljanja skupin proizvajalcev in za lajšanje njihovega upravnega delovanja v skladu s členom 103a(1)a Uredbe (ES) št. 1234/2007 za pavšalno plačilo in da zahtevku za pomoč ni treba predložiti dokazila o uporabi pomoči.

(5)

Člen 52(5) Uredbe (ES) št. 1580/2007 določa, da se mora v vrednost tržne proizvodnje vključiti le proizvodnja članov organizacije proizvajalcev, ki jo trži organizacija proizvajalcev ali se trži v skladu s členom 125a(2)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1234/2007. To omogoča, da se proizvodnja, ki jo tržijo člani sami v skladu z navedenimi odstavki, vključi v vrednost tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev, katere član je proizvajalec, izključuje pa proizvode, ki jih tržijo člani sami v skladu s členom 125a(2)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007. V interesu organizacij proizvajalcev se morajo proizvodi, ki jih kmetje neposredno prodajo v okviru druge organizacije proizvajalcev, vključiti v vrednost tržne proizvodnje druge organizacije proizvajalcev. Proizvodi, ki jih kmetje prodajo neposredno na trgu, se ne smejo vključiti v vrednost tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev, katere član je ta proizvajalec.

(6)

Za zagotovitev pravne varnosti je treba jasno določiti, da lahko raven podpore za skupine proizvajalcev iz člena 103a(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 in člena 49 Uredbe (ES) št. 1580/2007 v določenih okoliščinah presega raven podpore, ki se uporablja za ukrepe v okviru programa za razvoj podeželja.

(7)

Tretji in četrti pododstavek člena 60(2) Uredbe (ES) št. 1580/2007 določata omejitev podpore za okoljske ukrepe na najvišje zneske, ki so določeni v Prilogi k Uredbi Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (3). Nekatere vrste okoljskih ukrepov se ne nanašajo neposredno ali posredno na določeno poljino. Člen 60(2) je zato treba spremeniti, da se tovrstni ukrepi izključijo iz te omejitve.

(8)

Člen 63(3)(a) Uredbe (ES) št. 1580/2007 določa, da morajo države članice zagotoviti, da se ukrepi v zvezi z delnimi operativnimi programi v celoti financirajo s prispevki sodelujočih organizacij proizvajalcev, ki se izplačajo iz operativnih skladov teh organizacij. Zaželeno je, da se članom združenj organizacij proizvajalcev, ki niso organizacije proizvajalcev, omogoči, da financirajo ukrepe ali naložbe združenj organizacij proizvajalcev, pod pogojem da so ti člani proizvajalci ali njihove zadruge. Vendar imajo v skladu s členom 36(2) Uredbe (ES) št. 1580/2007 lahko od ukrepov, ki jih financira Skupnost, le posredne koristi, na primer zaradi učinkov obsega.

(9)

Člen 120 Uredbe (ES) št. 1580/2007 določa sankcije, ki sledijo pregledom prve stopnje za umike s trga. Zlasti člen 120(a), (b) in (c) se sklicuje na višino zneska nadomestila. Zaradi jasnosti in pravne varnosti se mora določba namesto tega nanašati na višino zneska prispevka Skupnosti.

(10)

Člen 103f(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa obveznost držav članic, da uvedejo nacionalno strategijo za trajnostne operativne programe. Zaradi preglednosti se nacionalna strategija, ki se uporablja za posamezno leto, vključi v letna poročila držav članic in posreduje Komisiji.

(11)

Številne države članice se srečujejo s posebnimi težavami pri pravočasni pripravi nacionalnih okvirov za okoljske ukrepe iz člena 103f(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 in člena 58 Uredbe (ES) št. 1580/2007 kot dela nacionalne strategije za trajnostne operativne programe. Zato je treba državam članicam kot prehodni ukrep omogočiti, da preložijo odločitve glede operativnih programov za leto 2009 najpozneje do 1. marca 2009. Ocenjene zneske vseh operativnih programov je treba predložiti do 31. januarja 2009, končne odobrene zneske pa do 15. marca 2009.

(12)

V skladu z drugim pododstavkom točke 15 Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1580/2007 se mora promocijsko gradivo opremiti s simbolom Evropske skupnosti (le v primeru vizualnih medijev) in vsebovati naslednjo legendo: „Akcija, financirana s pomočjo Evropske skupnosti“. Treba je jasno določiti, da se ta obveznost nanaša le na splošno promocijo in pospeševanje oznak kakovosti. Uporabo simbola Evropske skupnosti s strani organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in odvisnih družb iz člena 52(7) navedene uredbe pri promociji njihovih blagovnih/trgovskih znamk je treba izrecno prepovedati.

(13)

V skladu s šesto alineo odstavka 2(a) Priloge XIII k Uredbi (ES) št. 1580/2007 morajo države članice poročati o količini proizvodov, umaknjenih s trga, razdeljeni glede na proizvode in mesece. Zaradi preglednosti pa je treba te količine razdeliti glede na količine, ki se prosto razdeljujejo, in celotne količine.

(14)

Uredbo (ES) št. 1580/2007 je zato treba ustrezno spremeniti.

(15)

Da se omogoči, da se spremembe členov 52(5) in 63(3) Uredbe (ES) št. 1580/2007 uvedejo brez težav, se morajo te spremembe uporabljati od 1. januarja 2010.

(16)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1580/2007 se spremeni:

1.

V členu 33 se doda naslednji odstavek:

„Države članice lahko sprejmejo ukrepe, s katerimi se omejijo ali prepovejo pooblastila pravne osebe za spremembo, odobritev ali zavrnitev odločitev organizacije proizvajalcev, kadar je ta jasno opredeljen del navedene pravne osebe.“

2.

Člen 36(2) se spremeni:

(a)

točka (b) se črta;

(b)

doda se naslednji pododstavek:

„Države članice lahko odobrijo, omejijo ali prepovejo njihovo pravico do glasovanja o odločitvah v zvezi z operativnimi programi.“

3.

Člen 49(1) se spremeni:

(a)

točki (a) in (b) se nadomestita z naslednjim:

„(a)

75 % za regije, upravičene na podlagi konvergenčnega cilja, in

(b)

50 % v drugih regijah.“;

(b)

doda se naslednji pododstavek:

„Preostanek pomoči plača država članica v obliki pavšalnega plačila. Zahtevku za pomoč ni treba priložiti dokazila o uporabi pomoči.“

4.

V člen 52 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   V vrednost tržne proizvodnje se vključi le proizvodnja članov organizacije proizvajalcev, ki jo trži organizacija proizvajalcev. Proizvodnja članov organizacije proizvajalcev, ki jo trži druga organizacija proizvajalcev, ki jo je določila njihova organizacija, v skladu s členom 125a(2)(b) in (c) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (4), se vključi v vrednost tržne proizvodnje druge organizacije proizvajalcev.

5.

V členu 60 se odstavek 2 spremeni:

(a)

tretji pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Če je to ustrezno in brez poseganja v določbe členov 103a(3), 103d(1) in (3) ter 103e Uredbe (ES) št. 1234/2007 ter člena 49 te uredbe, raven podpore za ukrepe, ki jih zajema ta uredba, ne presega ravni podpore za ukrepe na podlagi programa za razvoj podeželja.“;

(b)

doda se naslednji peti pododstavek:

„Četrti pododstavek se ne uporablja za okoljske ukrepe, ki se ne nanašajo neposredno ali posredno na določeno poljino.“

6.

V členu 63(3) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

se dejavnosti v celoti financirajo s prispevki članov združenj organizacij proizvajalcev, ki so organizacije proizvajalcev, ki se izplačajo iz operativnih skladov navedenih organizacij proizvajalcev. Vendar lahko člani združenj organizacij proizvajalcev, ki niso organizacije proizvajalcev v skladu s členom 36, ukrepe financirajo v znesku, ki je sorazmeren s prispevkom sodelujočih organizacij proizvajalcev, pod pogojem da so ti člani proizvajalci ali njihove zadruge.“

7.

V Členu 120(a), (b) in (c) se izraz „nadomestilo“ nadomesti z izrazom „prispevek Skupnosti“.

8.

V členu 152 se dodata naslednja odstavka:

9.   Z odstopanjem od tretjega pododstavka člena 65(2) te uredbe lahko države članice zaradi ustrezno utemeljenih razlogov odločitev glede operativnih programov in skladov za leto 2009 sprejmejo najpozneje 1. marca 2009. Odločitev o odobritvi lahko določi, da so izdatki upravičeni od 1. januarja 2009 dalje.

10.   Z odstopanjem od člena 99(2) te uredbe države članice, ki so v skladu s prejšnjim odstavkom preložile odločitve glede operativnih programov za leto 2009, Komisiji do 31. januarja 2009 sporočijo oceno zneska operativnega sklada za leto 2009 za vse operativne programe. V sporočilu sta navedena celoten znesek operativnega sklada in celoten znesek financiranja Skupnosti za ta operativni sklad. Ti podatki se dodatno razdelijo glede na zneske za ukrepe preprečevanja in upravljanja kriz ter druge ukrepe.

Države članice iz prejšnjega pododstavka Komisiji do 15. marca 2009 sporočijo končni odobreni znesek operativnega sklada za leto 2009 za vse operativne programe, vključno z zgoraj navedeno razdelitvijo.

9.

Prilogi VIII in XIII se spremenita, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Točki 4 in 6 člena 1 se uporabljata od 1. januarja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.

(3)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1.

(4)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.“


PRILOGA

Priloge k Uredbi (ES) št. 1580/2007 se spremenijo:

1.

V Prilogi VIII se drugi pododstavek točke 15 nadomesti z naslednjim:

„Promocijsko gradivo za splošno promocijo in pospeševanje oznak kakovosti se opremi s simbolom Evropske skupnosti (le v primeru vizualnih medijev) in vsebuje naslednjo legendo: ‚Akcija, financirana s pomočjo Evropske skupnosti‘. Organizacije proizvajalcev, združenja organizacij proizvajalcev in odvisne družbe iz člena 52(7) pri promociji svojih blagovnih/trgovskih znamk ne uporabljajo simbola Evropske skupnosti.“

2.

Priloga XIII se spremeni:

(a)

točka (a) odstavka 1 se nadomesti z:

„(a)

Nacionalna zakonodaja, sprejeta za izvajanje oddelka IVa poglavja IV naslova I in oddelka IA poglavja II naslova II dela II Uredbe (ES) št. 1234/2007, vključno z nacionalno strategijo za trajnostne operativne programe, ki se uporablja za operativne programe, ki se izvajajo v letu, o katerem se poroča.“;

(b)

šesta alinea točke (a) odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:

„—

informacije o količini umaknjenih proizvodov, razdeljene glede na proizvode in mesece ter glede na celotne količine, umaknjene s trga, in količine, ki se prosto razdeljujejo, izražene v tonah,“.


23.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 345/28


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1328/2008

z dne 22. decembra 2008

o spremembi prilog I, II, III, V, VII in VIII k Uredbi Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 z dne 12. oktobra 1993 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav (1) in zlasti člena 19 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupna pravila za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav je treba zaradi upoštevanja najnovejšega razvoja posodobiti.

(2)

Sistem dvojnega preverjanja v zvezi s Kitajsko poteče 31. decembra 2008.

(3)

Svet je s Sklepom 2008/939/ES (2) odobril podpis in začasno uporabo dvostranskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o trgovini s tekstilnimi izdelki.

(4)

Spremembe Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (3) se nanašajo tudi na nekatere oznake v Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 3030/93.

(5)

Zato je treba Uredbo (EGS) št. 3030/93 ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za tekstil, ustanovljenega s členom 17 Uredbe (EGS) št. 3030/93 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge I, II, III, V, VII in VIII k Uredbi (EGS) št. 3030/93 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2008

Za Komisijo

Catherine ASHTON

Članica Komisije


(1)  UL L 275, 8.11.1993, str. 1.

(2)  UL L 335, 13.12.2008, str. 39.

(3)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.


PRILOGA

Priloge I, II, III, V, VII in VIII k Uredbi (EGS) št. 3030/93 se spremenijo:

(1)

Priloga I se nadomesti z naslednjim:

PRILOGA I

TEKSTILNI IZDELKI IZ ČLENA (1)

1.

Brez poseganja v pravila za razlaganje kombinirane nomenklature se šteje, da je besedilo poimenovanja blaga le okvirno, ker so izdelki v vsaki kategoriji v tej prilogi določeni z oznako KN. Če je pred oznako KN navedeno ‚ex‘, so izdelki, zajeti v posamezni kategoriji, opredeljeni z obsegom oznake KN in obsegom ustreznega poimenovanja.

2.

Kadar sestavni material izdelkov iz kategorij od 1 do 114 s poreklom iz Kitajske ni posebej naveden, se šteje, da so ti izdelki izdelani izključno iz volne ali fine živalske dlake, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken.

3.

Oblačila, ki niso prepoznavna kot oblačila za moške ali dečke ali oblačila za ženske ali deklice, so uvrščena skupaj s slednjimi.

4.

Če je uporabljen izraz ‚oblačila za dojenčke‘, ta zajema oblačila do vključno trgovske velikosti 86.

Kategorija

Poimenovanje

Oznaka KN 2009

Preglednica enakovrednosti

kosov/kg

g/kos

(1)

(2)

(3)

(4)

SKUPINA IA

1

Bombažna preja, nepripravljena za prodajo na drobno

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

 

 

2

Tkanine iz bombaža, razen gaze, frotirja, ozkih tkanin, tkanin z zankasto oz. lasasto površino, tkanin iz ženiljske preje, tila in drugih mrežastih tkanin

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

3

Tkanine iz sintetičnih vlaken (rezanih ali odpadnih), razen ozko tkanih tkanin, tkanin z zankasto oz. lasasto površino (vključno s frotirjem) in tkanin iz ženiljske preje

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

SKUPINA IB

4

Srajce, majice s kratkimi rokavi, lahke, fino pletene jope in puloverji, puliji s polo ovratnikom ali ravnim izrezom (razen iz volne ali fine živalske dlake), spodnje majice in podobno, pletene ali kvačkane

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

6,48

154

5

Jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki, kompleti jopic in puloverjev, jope, domače halje in majice (razen suknjičev in blazerjev), anoraki, vetrni jopiči, bunde in podobno, pleteni ali kvačkani

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

4,53

221

6

Moške ali deške tkane jahalne hlače in kratke hlače, razen kopalk (vključno dolge hlače); ženske ali dekliške tkane hlače in dolge hlače iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken; spodnji deli podloženih trenirk, razen tistih iz kategorije 16 ali 29, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

1,76

568

7

Ženske ali dekliške bluze, srajce in srajčne bluze, tudi pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

5,55

180

8

Moške ali deške srajce, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

4,60

217

SKUPINA II A

9

Frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste frotirne tkanine iz bombaža; toaletno in kuhinjsko perilo, razen pletenega ali kvačkanega, iz frotirnih tkanin za brisače ali podobne zankaste frotirne tkanine, iz bombaža

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

 

 

20

Posteljno perilo, razen pletenega ali kvačkanega

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

 

 

22

Preja iz rezanih ali odpadnih sintetičnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

 

 

22 a)

Od katerih akrilna

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

 

 

23

Preja iz rezanih ali odpadnih umetnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

 

 

32

Tkanine z zankasto oz. lasasto površino in tkanine iz ženiljske preje (razen frotirja za brisače iz bombaža in ozko tkanih tkanin) in prešite tkanine iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 24 005801 25 005801 26 005801 31 005801 32 005801 33 005801 34 005801 35 005801 36 005802 20 005802 30 00

 

 

32 a)

Od katerih: bombažni rebrasti žamet

5801 22 00

 

 

39

Namizno perilo, toaletno perilo in kuhinjsko perilo, razen pletenega ali kvačkanega, razen iz frotirja za brisače ali podobnega frotirja iz bombaža

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

 

 

SKUPINA II B

12

Hlačne nogavice, nogavice, kratke nogavice, nogavice do gležnjev, nogavičke za stopala in podobno, pletene ali kvačkane, razen za dojenčke, vključno z nogavicami za krčne žile, razen izdelkov iz kategorije 70

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

24,3 parov

41

13

Moške ali deške spodnjice in spodnjice brez hlačnic, ženske ali dekliške spodnjice in spodnjice brez hlačnic, pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10

17

59

14

Moški ali deški tkani plašči, dežni plašči in drugi plašči, pelerine iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken (razen park iz kategorije 21)

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

0,72

1 389

15

Moški ali deški tkani plašči, dežni plašči in drugi plašči, pelerine; jopiči in suknjiči iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken (razen park iz kategorije 21)

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

0,84

1 190

16

Moške ali deške obleke in kompleti, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih kompletov; moške ali deške podložene trenirke, z zunanjo površino iz ene same tkanine, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

0,80

1 250

17

Moški ali deški suknjiči ali blazerji, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

1,43

700

18

Moške ali deške spodnje majice in druge majice, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, domače halje, kopalni plašči in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Ženske ali dekliške spodnje majice in druge majice, kombineže, spodnja krila, hlačke, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, domače halje in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10

 

 

19

Robci, razen pletenih ali kvačkanih

6213 20 00ex 6213 90 00

59

17

21

Parke; vetrovke, vetrni jopiči, bunde in podobno, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken; zgornji deli podloženih trenirk, razen iz kategorije 16 ali 29, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

2,3

435

24

Moške ali deške spalne srajce, pižame, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Ženske ali dekliške spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

3,9

257

26

Ženske ali dekliške obleke, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

3,1

323

27

Ženska ali dekliška krila, vključno s hlačnimi krili

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

2,6

385

28

Hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami (pumparice) in kratke hlače (razen kopalk), pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

1,61

620

29

Ženski ali dekliški kostimi in kompleti, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek; ženske ali dekliške podložene trenirke, z zunanjo plastjo iz enega identičnega blaga, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

1,37

730

31

Modrčki, tkani, pleteni ali kvačkani

ex 6212 10 106212 10 90

18,2

55

68

Oblačila in oblačilni dodatki za dojenčke, razen rokavic, palčnikov in rokavic brez prstov za dojenčke iz kategorij 10 in 87, in dolge nogavice, kratke nogavice in nogavičke za dojenčke, razen pletenih ali kvačkanih, iz kategorije 88

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90

 

 

73

Trenirke iz pletene ali kvačkane tkanine, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6112 11 006112 12 006112 19 00

1,67

600

76

Moška ali deška delovna ali poklicna oblačila, razen pletenih ali kvačkanih

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Ženski ali dekliški predpasniki, delovni kombinezoni in druga delovna in poklicna oblačila, razen pletenih ali kvačkanih

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

 

 

77

Smučarske obleke, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6211 20 00

 

 

78

Oblačila, razen pletenih ali kvačkanih, razen oblačil iz kategorij 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 in 77

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 41 006211 42 906211 43 90

 

 

83

Plašči, suknjiči, blazerji in druga oblačila, vključno s smučarskimi oblekami, pleteni ali kvačkani, razen oblačil iz kategorij 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00

 

 

SKUPINA III A

33

Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov, dobljene iz trakov ali podobno iz polietilena ali polipropilena, širine manj kot 3 m

5407 20 11

Vreče in vrečke za pakiranje blaga, razen pletenih ali kvačkanih, dobljene iz trakov ali podobno

6305 32 196305 33 90

 

 

34

Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov, dobljene iz trakov ali podobno iz polietilena ali polipropilena, širine 3 m ali več

5407 20 19

 

 

35

Tkanine iz sintetičnih vlaken (neskončnih), razen tistih za pnevmatike iz kategorije 114

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36

Tkanine iz neskončnih umetnih vlaken, razen tistih za pnevmatike iz kategorije 114

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

37

Tkanine iz rezanih umetnih vlaken

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

38 A

Pleteni ali kvačkani sintetični materiali za zavese, vključno z mrežastim blagom za zavese

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

 

 

38 B

Mrežaste zavese, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

 

 

40

Tkane zavese (vključno draperije, notranje platnene navojnice, volani za zavese in posteljo ter drugi izdelki za notranjo opremo), razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

 

 

41

Preja iz sintetičnega filamenta (neskončna), nepripravljena za prodajo na drobno, razen neteksturirane enojne preje, brez zavojev ali do vključno 50 zavojev na meter

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 00ex 5402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

42

Preja iz neskončnih umetnih ali sintetičnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

5401 20 10

Preja iz umetnih vlaken; preja iz umetnih filamentov, nepripravljena za prodajo na drobno, razen enojne preje iz viskoznega rajona, brez zavojev ali do vključno 250 zavojev na meter in enojna neteksturirana preja iz celuloznega acetata

5403 10 005403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

 

 

43

Preja iz umetnih ali sintetičnih filamentov, preja iz rezanih umetnih vlaken, bombažna preja, pripravljena za prodajo na drobno

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

 

 

46

Mikana ali česana ovčja ali jagnječja volna ali druga fina živalska dlaka

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

 

 

47

Preja iz mikane ovčje ali jagnječje volne (volnena preja) ali iz mikane fine živalske dlake, nepripravljena za prodajo na drobno

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

 

 

48

Preja iz česane ovčje ali jagnječje volne (česana preja) ali iz česane fine živalske dlake, nepripravljena za prodajo na drobno

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

 

 

49

Preja iz ovčje ali jagnječje volne ali iz česane fine živalske dlake, pripravljena za prodajo na drobno

5109 10 105109 10 905109 90 00

 

 

50

Tkanine iz ovčje ali jagnječje volne ali iz fine živalske dlake

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

 

 

51

Bombaž, mikan ali česan

5203 00 00

 

 

53

Bombažna gaza

5803 00 10

 

 

54

Umetna vlakna, rezana, vključno z odpadki, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

5507 00 00

 

 

55

Sintetična vlakna, rezana, vključno z odpadki, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

 

 

56

Preja iz rezanih sintetičnih vlaken (vključno z odpadki), pripravljena za prodajo na drobno

5508 10 905511 10 005511 20 00

 

 

58

Preproge, talna prekrivala in predposteljniki, vozlani (dokončani ali nedokončani)

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

 

 

59

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, razen preprog iz kategorije 58

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 105705 00 30ex 5705 00 90

 

 

60

Ročno tkane tapiserije tipov Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais in podobne ter ročno izdelane tapiserije (npr. z majhnim in križnim vbodom), izdelane v obliki panelov in podobno

5805 00 00

 

 

61

Ozke tkanine in ozki materiali (bolduk), ki so sestavljeni samo iz osnove, katere niti so med seboj zlepljene, razen nalepk in podobnih izdelkov iz kategorije 62 Elastični materiali in pozamenterija iz elastičnih materialov (razen pletenih ali kvačkanih), narejeni iz tekstilnih materialov, sestavljenih iz gumijastih niti

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

 

 

62

Ženiljska preja (vključno kosmičena ženiljska preja), ovita preja (razen metalizirane preje in ovite preje iz konjske žime)

5606 00 915606 00 99

Til in drug mrežast material, razen tkanega, pletenega ali kvačkanega, ročno ali strojno izdelane čipke v metraži, trakovih ali motivih

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Etikete, značke in podobni izdelki iz tekstilnih materialov, nevezeni, v metraži, trakovih ali razrezani v določene oblike ali velikosti, tkani

5807 10 105807 10 90

Pletenice in okrasna pozamenterija v metraži; rese, pomponi in podobni izdelki

5808 10 005808 90 00

Vezenina v metraži, trakovih ali motivih

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

 

 

63

Pleteni ali kvačkani materiali iz sintetičnih vlaken, ki po masi vsebujejo 5 % ali več elastomerne preje, in pleteni ali kvačkani materiali, ki po masi vsebujejo 5 % ali več gumenih niti

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Čipka rašel in materiali z dolgolasasto površino iz sintetičnih vlaken

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

 

 

65

Pleteni ali kvačkani materiali, razen tistih iz kategorij 38 A in 63, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

 

 

66

Potovalne odeje in odeje, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

 

 

SKUPINA III B

10

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, pletene ali kvačkane

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

17 parov

59

67

Pleteni ali kvačkani oblačilni dodatki, razen tistih za dojenčke; gospodinjsko perilo vseh vrst, pleteno ali kvačkano; zavese (vključno draperije) in notranje platnene navojnice; volani za zavese ali posteljo in drugi izdelki za notranjo opremo, pleteni ali kvačkani; pletene ali kvačkane odeje in potovalne odeje, drugi pleteni ali kvačkani izdelki, vključno z deli oblačil ali oblačilnih dodatkov

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 10

 

 

67 a)

Od katerih: vrečke in vreče za pakiranje blaga, izdelane iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov

6305 32 116305 33 10

 

 

69

Ženske in dekliške kombineže in spodnja krila, pletena ali kvačkana

6108 11 006108 19 00

7,8

128

70

Hlačne nogavice in nogavice iz sintetičnih vlaken, številke enojne preje manj kot 67 deciteksov (6,7 teksa)

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Ženske dolge nogavice iz sintetičnih vlaken

ex 6115 10 906115 96 91

30,4 parov

33

72

Kopalke iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

9,7

103

74

Ženski ali dekliški pleteni ali kvačkani kostimi in kompleti, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

1,54

650

75

Moške ali deške pletene ali kvačkane obleke in kompleti iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

0,80

1 250

84

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

 

 

85

Metuljčki in kravate, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6215 20 006215 90 00

17,9

56

86

Stezniki, pasovi za steznike, pasovi za nogavice, oporniki, naramnice, podveze in podobni izdelki ter njihovi deli, vključno s pletenimi ali kvačkanimi

6212 20 006212 30 006212 90 00

8,8

114

87

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

 

 

88

Nogavice, kratke nogavice in nogavičke, razen pletenih ali kvačkanih; drugi oblačilni dodatki, deli oblačil ali oblačilnih dodatkov, razen tistih za dojenčke in razen pletenih ali kvačkanih

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

 

 

90

Dvonitne vrvi, vrvje, konopci in kabli iz sintetičnih vlaken, prepleteni ali ne

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

 

 

91

Šotori

6306 22 006306 29 00

 

 

93

Vrečke in vreče za pakiranje blaga iz tkanin, razen izdelanih iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

 

 

94

Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz vate; tekstilna vlakna, dolga do vključno 5 mm (kosmiči), tekstilni prah in nopki – vlaknati vozlički

5601 10 105601 10 905601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 00

 

 

95

Klobučevina in izdelki iz klobučevine, vključno z impregnirano ali prevlečeno, razen talnih prekrival

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

 

 

96

Netkan tekstil in izdelki iz takšnega tekstila, vključno z impregniranim, prevlečenim, prekritim ali laminiranim

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 90ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 30ex 6307 90 99

 

 

97

Mreže in mrežasti izdelki iz dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov ali konopcev ter zgotovljene ribiške mreže iz preje, dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov ali konopcev

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

 

 

98

Drugi izdelki iz preje, dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov, kablov ali konopcev, razen tekstilnih materialov, izdelkov iz takšnih materialov in izdelkov iz kategorije 97

5609 00 005905 00 10

 

 

99

Tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in podobne namene; tkanine za kopiranje; pripravljeno slikarsko platno; toge tkanine (buckram) in podobni tekstilni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov

5901 10 005901 90 00

Linolej, vključno rezan v oblike; talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazani, prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi v oblike

5904 10 005904 90 00

Gumirani tekstilni materiali, razen pletenih ali kvačkanih in razen tistih za pnevmatike

5906 10 005906 99 105906 99 90

Tekstilni materiali, drugače impregnirani ali premazani; platna, slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje, razen tistih iz kategorije 100

5907 00 00

 

 

100

Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni ali laminirani s pripravki iz celuloznih derivatov ali drugih plastičnih materialov

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

 

 

101

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, pleteni ali ne, razen iz sintetičnih vlaken

ex 5607 90 90

 

 

109

Ponjave, jadra, platnene strehe in zunanje platnene navojnice (tende)

6306 12 006306 19 006306 30 00

 

 

110

Tkane napihljive blazine

6306 40 00

 

 

111

Tkani izdelki za taborjenje, razen napihljivih blazin in šotorov

6306 91 006306 99 00

 

 

112

Drugi tkani gotovi tekstilni izdelki, razen tistih iz kategorij 113 in 114

6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

113

Krpe za tla, posodo in prah, razen pletenih ali kvačkanih

6307 10 90

 

 

114

Tkanine in izdelki za tehnične namene

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 105911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

 

 

SKUPINA IV

115

Lanena preja ali preja iz ramije

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Tkanine iz lanu ali ramije

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Namizno perilo, toaletno perilo in kuhinjsko perilo iz lanu ali ramije, razen pletenega ali kvačkanega

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Zavese (vključno draperije), notranje platnene navojnice, volani za zavese ali posteljo in drugi izdelki za notranjo opremo, razen pletenih ali kvačkanih, iz lanu ali ramije

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, pleteni ali ne, iz lanu ali ramije

ex 5607 90 90

 

 

122

Vrečke in vreče za pakiranje blaga, rabljene, iz lanu, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6305 90 00

 

 

123

Tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine iz lanu ali ramije, razen ozkih tkanin

5801 90 10ex 5801 90 90

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki, iz lanu ali ramije, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6214 90 00

 

 

SKUPINA V

124

Rezana sintetična vlakna

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Preja iz sintetičnih filamentov (neskončna), nepripravljena za prodajo na drobno, razen preje iz kategorije 41

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofilament, trak (umetna slama in podobno) ter imitacije katguta, iz sintetičnih tekstilnih materialov

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Rezana umetna vlakna

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Preja iz umetnih filamentov (neskončna), nepripravljena za prodajo na drobno, razen preje iz kategorije 42

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilament, trak (umetna slama in podobno) ter imitacije katguta, iz umetnih tekstilnih materialov

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Groba živalska dlaka, mikana ali česana

5105 40 00

 

 

129

Preja iz grobe živalske dlake ali konjske žime

5110 00 00

 

 

130 A

Svilena preja, razen preje, spredene iz svilenih odpadkov

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Svilena preja, razen tiste iz kategorije 130 A; svileni katgut

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken

5308 90 90

 

 

132

Papirnata preja

5308 90 50

 

 

133

Preja iz prave konoplje

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Metalizirana preja

5605 00 00

 

 

135

Tkanine iz grobe živalske dlake ali konjske žime

5113 00 00

 

 

136

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine ter ozke tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Tkanine iz papirne preje in druga tekstilna vlakna, razen iz ramije

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Tkanine iz kovinskih niti ali metalizirane preje

5809 00 00

 

 

140

Pletene ali kvačkane tkanine iz tekstilnih materialov, razen volne ali fine živalske dlake, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Potovalne odeje in odeje iz tekstilnih materialov, razen volne ali fine živalske dlake, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

ex 6301 90 90

 

 

142

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala iz sisala, drugih vlaken iz rodu agave ali manilske konoplje

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Klobučevina iz grobe živalske dlake

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, kabli in konopci, pleteni ali ne, iz abake (manilska konoplja) ali prave konoplje

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Dvonitne vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje za kmetijske stroje iz sisala ali drugih vlaken iz rodu agave

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli iz sisala ali drugih vlaken iz rodu agave, razen izdelkov iz kategorije 146 A

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, vključno prepleteni, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje), odpadki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali, razen nemikanih ali nečesanih

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Preja iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Preja iz kokosovega vlakna

5308 10 00

 

 

149

Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, širine več kot 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, širine do vključno 150 cm; vrečke in vreče za pakiranje blaga, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, razen rabljenih

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Talna prekrivala iz kokosovih vlaken

5702 20 00

 

 

151 B

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, razen taftanih ali kosmičenih

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Iglana klobučevina iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, ki ni impregnirana ali prevlečena, razen talnih prekrival

5602 10 11

 

 

153

Rabljene vrečke in vreče za pakiranje blaga, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

6305 10 10

 

 

154

Zapredki sviloprejk, primerni za odvijanje

5001 00 00

Surova svila (nepredena)

5002 00 00

Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje), odpadki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali, nemikani ali nečesani

ex 5003 00 00

Volna, nemikana ali nečesana

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Fina ali groba živalska dlaka, nemikana ali nečesana

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadki preje, toda brez razvlaknjenih tekstilnih materialov

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Razvlaknjeni tekstilni materiali iz volne ali fine ali grobe živalske dlake

5104 00 00

Lan, surov ali predelan, toda nepreden; laneno predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna, surova ali predelana, toda nepredena: predivo, izčeski in odpadki, razen kokosovih vlaken in abake

5305 00 00

Bombaž, nemikan in nečesan

5201 00 105201 00 90

Bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Prava konoplja (cannabis sativa L.), surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki prave konoplje (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5302 10 005302 90 00

Abaka (manilska konoplja ali Musa textilis Nee), surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki abake (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5305 00 00

Juta ali druga tekstilna ličnata vlakna (ne vključuje lanu, konoplje in ramije), surova ali predelana, toda nepredena; predivo in odpadki jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5303 10 005303 90 00

Druga rastlinska tekstilna vlakna, surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki takšnih vlaken (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5305 00 00

 

 

156

Ženske ali dekliške bluze in puloverji, pleteni ali kvačkani, iz svile ali svilenih odpadkov

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Oblačila, pletena ali kvačkana, razen tistih iz kategorij 1 do 123 in 156

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Obleke, bluze in srajčne bluze, razen pletenih ali kvačkanih, iz svile ali svilenih odpadkov

6204 49 106206 10 00

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih, iz svile ali svilenih odpadkov

6214 10 00

Metuljčki in kravate iz svile ali svilenih odpadkov

6215 10 00

 

 

160

Robci iz svile ali svilenih odpadkov

ex 6213 90 00

 

 

161

Oblačila, razen pletenih ali kvačkanih in razen tistih iz kategorij 1 do 123 in kategorije 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

PRILOGA I A

Kategorija

Poimenovanje

Oznaka KN 2009

Preglednica enakovrednosti

kosov/kg

g/kos

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Gaza in izdelki iz gaze, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno

3005 90 31

 

 

PRILOGA I B

1.

Ta priloga zajema tekstilne surovine (kategoriji 128 in 154) in tekstilne izdelke, razen tistih iz volne in fine živalske dlake, bombaža in umetnih ali sintetičnih vlaken, kot tudi iz umetnih ali sintetičnih vlaken ter filamentov in preje iz kategorij 124, 125A, 125B, 126, 127A in 127B.

2.

Brez poseganja v pravila za razlaganje kombinirane nomenklature se šteje, da je besedilo poimenovanja blaga le okvirno, ker so izdelki v vsaki kategoriji v tej prilogi določeni z oznako KN. Če je pred oznako KN navedeno ‚ex‘, so izdelki, zajeti v posamezni kategoriji, opredeljeni z obsegom oznake KN in z obsegom ustreznega poimenovanja.

3.

Oblačila, ki niso prepoznavna kot oblačila za moške ali dečke ali oblačila za ženske ali deklice, so uvrščena skupaj s slednjimi.

4.

Če je uporabljen izraz ‚oblačila za dojenčke‘, to zajema oblačila do vključno trgovske velikosti 86.

Kategorija

Poimenovanje

Oznaka KN 2009

Preglednica enakovrednosti

kosov/kg

g/kos

(1)

(2)

(3)

(4)

SKUPINA I

ex 20

Posteljno perilo, razen pletenega ali kvačkanega

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine ter taftane tkanine

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Namizno perilo, toaletno in kuhinjsko perilo, razen pletenega ali kvačkanega in razen tistega iz kategorije 118

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

 

 

SKUPINA II

ex 12

Hlačne nogavice, nogavice, kratke nogavice, nogavice do gležnjev, nogavičke in podobno, pletene ali kvačkane, razen za dojenčke

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Moške ali deške spodnjice in spodnjice brez hlačnic, ženske ali dekliške spodnjice in spodnjice brez hlačnic, pletene ali kvačkane

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Moški ali deški tkani plašči, dežni plašči in drugi plašči, pelerine

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Ženski ali dekliški tkani površniki, dežni plašči in drugi plašči, pelerine, jopiči in suknjiči, razen park

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Moške ali deške spodnje majice brez rokavov in druge majice, spodnjice, spodnjice brez hlačnic, spalne srajce, pižame, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Ženske ali dekliške spodnje majice brez rokavov in druge majice, kombineže, spodnja krila, spodnjice brez hlačnic, spodnje hlačke, spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Robci, razen tistih iz svile ali svilenih odpadkov

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Moške ali deške spalne srajce, pižame, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

ex 6107 29 00

Ženske ali dekliške spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Ženska ali dekliška krila, vključno s hlačnimi krili

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami (pumparice) in kratke hlače (razen kopalk), pletene ali kvačkane

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Modrčki, tkani, pleteni ali kvačkani

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Oblačila in oblačilni dodatki za dojenčke, razen rokavic, palčnikov in rokavic brez prstov za dojenčke iz kategorij ex 10 in ex 87, in dolge nogavice, kratke nogavice in nogavičke za dojenčke, razen pletenih ali kvačkanih, iz kategorije ex 88

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Trenirke iz pletene ali kvačkane tkanine

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Tkana oblačila iz materialov iz tarifne številke 5903, 5906 in 5907, razen oblačil iz kategorij ex 14 in ex 15

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Oblačila iz pletenih ali kvačkanih materialov iz tarifne številke 5903 in 5907 ter smučarske obleke, pletene ali kvačkane

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

 

 

SKUPINA III A

ex 38 B

Mrežaste zavese, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Tkane zavese (vključno draperije, notranje platnene navojnice, volani za zavese in posteljo ter drugi izdelki za notranjo opremo), razen pletenih ali kvačkanih

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Preproge, talna prekrivala in predposteljniki, vozlani (dokončani ali nedokončani)

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, razen preprog iz kategorij ex 58, 142 in 151B

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 90

 

 

ex 60

Ročno tkane tapiserije tipov Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais in podobne ter ročno izdelane tapiserije (npr. z majhnim in križnim vbodom), izdelane v obliki panelov in podobno

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Ozke tkanine in ozki materiali (bolduk), ki so sestavljeni samo iz osnove, katere niti so med seboj zlepljene, razen nalepk in podobnih izdelkov iz kategorije ex 62 in kategorije 137 Elastični materiali in pozamenterija iz elastičnih materialov (razen pletenih ali kvačkanih), narejeni iz tekstilnih materialov, sestavljenih iz gumijastih niti

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Ženiljska preja (vključno kosmičena ženiljska preja), ovita preja (razen metalizirane preje in ovite preje iz konjske žime)

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Til in drug mrežast material, razen tkanega, pletenega ali kvačkanega, ročno ali strojno izdelane čipke v metraži, trakovih ali motivih

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Etikete, značke in podobni izdelki iz tekstilnih materialov, nevezeni, v metraži, trakovih ali razrezani v določene oblike ali velikosti, tkani

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Pletenice in okrasna pozamenterija v metraži; rese, pomponi in podobni izdelki

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Vezenina v metraži, trakovih ali motivih

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Pleteni ali kvačkani materiali iz sintetičnih vlaken, ki po masi vsebujejo 5 % ali več elastomerne preje, in pleteni ali kvačkani materiali, ki po masi vsebujejo 5 % ali več gumenih niti

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Pleteni ali kvačkani materiali, razen tistih iz kategorije ex 63

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Odeje, vključno potovalne, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6301 10 00

 

 

SKUPINA III B

ex 10

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, pletene ali kvačkane

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

17 parov

59

ex 67

Pleteni ali kvačkani oblačilni dodatki, razen tistih za dojenčke; gospodinjsko perilo vseh vrst, pleteno ali kvačkano; zavese (vključno draperije) in notranje platnene navojnice; volani za zavese ali posteljo in drugi izdelki za notranjo opremo, pleteni ali kvačkani; pletene ali kvačkane odeje in potovalne odeje, drugi pleteni ali kvačkani izdelki, vključno z deli oblačil ali oblačilnih dodatkov

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Ženske in dekliške kombineže in spodnja krila, pletena ali kvačkana

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Kopalke

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Moške ali deške pletene ali kvačkane obleke in kompleti

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Metuljčki in kravate, razen pletenih ali kvačkanih in razen tistih iz kategorije 159

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Stezniki, pasovi za steznike, pasovi za nogavice, oporniki, naramnice, podveze in podobni izdelki ter njihovi deli, vključno s pletenimi ali kvačkanimi

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Nogavice, kratke nogavice in nogavičke, razen pletenih ali kvačkanih; drugi oblačilni dodatki, deli oblačil ali oblačilnih dodatkov, razen tistih za dojenčke in razen pletenih ali kvačkanih

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Šotori

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz vate; tekstilna vlakna, dolga do vključno 5 mm (kosmiči), tekstilni prah in nopki – vlaknati vozlički

ex 5601 10 90ex 5601 29 00ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Klobučevina in izdelki iz klobučevine, vključno z impregnirano ali prevlečeno, razen talnih prekrival

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Mreže in mrežasti izdelki iz dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov ali konopcev ter zgotovljene ribiške mreže iz preje, dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov ali konopcev

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Drugi izdelki iz preje, dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov, kablov ali konopcev, razen tekstilnih materialov, izdelkov iz takšnih materialov in izdelkov iz kategorije 97

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in podobne namene; tkanine za kopiranje; pripravljeno slikarsko platno; toge tkanine (buckram) in podobni tekstilni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linolej, vključno rezan v oblike; talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazani, prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi v oblike

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Gumirani tekstilni materiali, razen pletenih ali kvačkanih in razen tistih za pnevmatike

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Tekstilni materiali, drugače impregnirani ali premazani; platna, slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje, razen tistih iz kategorije ex 100

ex 5907 00 00

 

 

ex 100

Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni ali laminirani s pripravki iz celuloznih derivatov ali drugih plastičnih materialov

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Ponjave, jadra, platnene strehe in zunanje platnene navojnice (tende)

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Tkane napihljive blazine

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Tkani izdelki za taborjenje, razen napihljivih blazin in šotorov

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Drugi tkani gotovi tekstilni izdelki, razen tistih iz kategorij ex 113 in ex 114

ex 6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Krpe za tla, posodo in prah, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Tkanine in izdelki za tehnične namene, razen tistih iz kategorije 136

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 10ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

 

 

SKUPINA IV

115

Lanena preja ali preja iz ramije

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Tkanine iz lanu ali ramije

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Namizno perilo, toaletno perilo in kuhinjsko perilo iz lanu ali ramije, razen pletenega ali kvačkanega

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Zavese (vključno draperije), notranje platnene navojnice, volani za zavese ali posteljo in drugi izdelki za notranjo opremo, razen pletenih ali kvačkanih, iz lanu ali ramije

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, pleteni ali ne, iz lanu ali ramije

ex 5607 90 90

 

 

122

Vrečke in vreče za pakiranje blaga, rabljene, iz lanu, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6305 90 00

 

 

123

Tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine iz lanu ali ramije, razen ozkih tkanin

5801 90 10ex 5801 90 90

 

 

 

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki, iz lanu ali ramije, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6214 90 00

 

 

SKUPINA V

124

Rezana sintetična vlakna

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Preja iz sintetičnih filamentov (neskončna), nepripravljena za prodajo na drobno

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofilament, trak (umetna slama in podobno) ter imitacije katguta, iz sintetičnih tekstilnih materialov

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Rezana umetna vlakna

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Preja iz umetnih filamentov (neskončna), nepripravljena za prodajo na drobno, enojna preja iz viskoznega rajona brez zavojev ali do vključno 250 zavojev na meter in enojna neteksturirana preja iz celuloznega acetata

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilament, trak (umetna slama in podobno) ter imitacije katguta, iz umetnih tekstilnih materialov

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Groba živalska dlaka, mikana ali česana

5105 40 00

 

 

129

Preja iz grobe živalske dlake ali konjske žime

5110 00 00

 

 

130 A

Svilena preja, razen preje, spredene iz svilenih odpadkov

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Svilena preja, razen tiste iz kategorije 130 A; svileni katgut

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken

5308 90 90

 

 

132

Papirnata preja

5308 90 50

 

 

133

Preja iz prave konoplje

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Metalizirana preja

5605 00 00

 

 

135

Tkanine iz grobe živalske dlake ali konjske žime

5113 00 00

 

 

136 A

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov, razen nebeljenih, degumiranih ali beljenih

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

 

 

136 B

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov, razen tistih iz kategorije 136 A

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine ter ozke tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Tkanine iz papirne preje in druga tekstilna vlakna, razen iz ramije

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Tkanine iz kovinskih niti ali metalizirane preje

5809 00 00

 

 

140

Pletene ali kvačkane tkanine iz tekstilnih materialov, razen volne ali fine živalske dlake, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Potovalne odeje in odeje iz tekstilnih materialov, razen volne ali fine živalske dlake, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

ex 6301 90 90

 

 

142

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala iz sisala, drugih vlaken iz rodu agave ali manilske konoplje

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Klobučevina iz grobe živalske dlake

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, kabli in konopci, pleteni ali ne, iz abake (manilska konoplja) ali prave konoplje

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Dvonitne vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje za kmetijske stroje iz sisala ali drugih vlaken iz rodu agave

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli iz sisala ali drugih vlaken iz rodu agave, razen izdelkov iz kategorije 146 A

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, vključno prepleteni, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje), odpadki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali, razen nemikanih ali nečesanih

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Preja iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Preja iz kokosovega vlakna

5308 10 00

 

 

149

Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, širine več kot 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, širine do vključno 150 cm; vrečke in vreče za pakiranje blaga, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, razen rabljenih

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Talna prekrivala iz kokosovih vlaken

5702 20 00

 

 

151 B

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, razen taftanih ali kosmičenih

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Iglana klobučevina iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, ki ni impregnirana ali prevlečena, razen talnih prekrival

5602 10 11

 

 

153

Rabljene vrečke in vreče za pakiranje blaga, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

6305 10 10

 

 

154

Zapredki sviloprejk, primerni za odvijanje

5001 00 00

Surova svila (nepredena)

5002 00 00

Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje), odpadki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali, nemikani ali nečesani

ex 5003 00 00

Volna, nemikana ali nečesana

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Fina ali groba živalska dlaka, nemikana ali nečesana

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadki preje, toda brez razvlaknjenih tekstilnih materialov

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Razvlaknjeni tekstilni materiali iz volne ali fine ali grobe živalske dlake

5104 00 00

Lan, surov ali predelan, toda nepreden; laneno predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna, surova ali predelana, toda nepredena: predivo, izčeski in odpadki, razen kokosovih vlaken in abake

5305 00 00

Bombaž, nemikan in nečesan

5201 00 105201 00 90

Bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Prava konoplja (cannabis sativa), surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki prave konoplje (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5302 10 005302 90 00

Abaka (Manilska konoplja ali Musa textilis Nee), surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki abake (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5305 00 00

Juta ali druga tekstilna ličnata vlakna (ne vključuje lanu, konoplje in ramije), surova ali predelana, toda nepredena; predivo in odpadki jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5303 10 005303 90 00

Druga rastlinska tekstilna vlakna, surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki takšnih vlaken (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5305 00 00

 

 

156

Ženske ali dekliške bluze in puloverji, pleteni ali kvačkani, iz svile ali svilenih odpadkov

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Pletena ali kvačkana oblačila, razen oblačil iz kategorij ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 in 156

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Obleke, bluze in srajčne bluze, razen pletenih ali kvačkanih, iz svile ali svilenih odpadkov

6204 49 106206 10 00

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih, iz svile ali svilenih odpadkov

6214 10 00

Metuljčki in kravate iz svile ali svilenih odpadkov

6215 10 00

 

 

160

Robci iz svile ali svilenih odpadkov

ex 6213 90 00

 

 

161

Oblačila, razen pletenih ali kvačkanih in razen tistih iz kategorij ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 in 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

(2)

Priloga II se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA II

DRŽAVE IZVOZNICE IZ ČLENA 1

Belorusija

Rusija

Srbija

Uzbekistan“

(3)

Priloga III se spremeni:

a)

Člen 28(6) se nadomesti z naslednjim:

„6.   To številko sestavljajo naslednji elementi:

dve črki, ki označujeta državo izvoznico:

Belorusija = BY

Srbija = RS

Uzbekistan = UZ

dve črki, ki označujeta namembno državo članico ali skupino takšnih držav članic:

AT = Avstrija

BG = Bolgarija

BL = Beneluks

CY = Ciper

CZ = Češka

DE = Nemčija

DK = Danska

EE = Estonija

GR = Grčija

ES = Španija

FI = Finska

FR = Francija

GB = Združeno kraljestvo

HU = Madžarska

IE = Irska

IT = Italija

LT = Litva

LV = Latvija

MT = Malta

PL = Poljska

PT = Portugalska

RO = Romunija

SE = Švedska

SI = Slovenija

SK = Slovaška

enomestno število, ki označuje kvotno leto ali leto, v primeru izdelkov iz preglednice A te priloge, v katerem je bil izvoz evidentiran, pri čemer to število ustreza zadnji številki zadevnega leta, npr. ‚8‘ za leto 2008 in ‚9‘ za leto 2009,

dvomestna številka, ki označuje urad v državi izvoznici, ki je listino izdal,

petmestno število, ki teče zaporedno od 00001 do 99999 in je dodeljeno namembni državi članici.“

b)

Preglednica A se nadomesti z naslednjim:

„Države in kategorije, za katere velja sistem dvojnega preverjanja

Tretja država

Skupina

Kategorija

enota

Uzbekistan

I A

1

tone

3

tone

I B

4

1 000 kosov

5

1 000 kosov

6

1 000 kosov

7

1 000 kosov

8

1 000 kosov

II B

26

1 000 kosov“

c)

Preglednica B se črta.

(4)

Priloga V se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA V

KOLIČINSKE OMEJITVE SKUPNOSTI

za leto 2009

BELORUSIJA

Kategorija

Enota

Kvota od 1. januarja 2009

Skupina IA

1

tone

1 586

2

tone

6 643

3

tone

242

Skupina IB

4

T kosov

1 839

5

T kosov

1 105

6

T kosov

1 705

7

T kosov

1 377

8

T kosov

1 160

Skupina IIA

20

tone

329

22

tone

524

Skupina IIB

15

T kosov

1 726

21

T kosov

930

24

T kosov

844

26/27

T kosov

1 117

29

T kosov

468

73

T kosov

329

Skupina IIIB

67

tone

359

Skupina IV

115

tone

420

117

tone

2 312

118

tone

471

T kosov: tisoč kosov“

(5)

V Prilogi VII se preglednica nadomesti z naslednjim:

‘Preglednica

Količinske omejitve skupnosti za izdelke, ponovno uvožene s posli pasivnega oplemenitenja

za leto 2009

BELORUSIJA

Kategorija

enota

od 1. januarja 2009

Skupina IB

4

1 000 kosov

6 610

5

1 000 kosov

9 215

6

1 000 kosov

12 290

7

1 000 kosov

9 225

8

1 000 kosov

3 140

Skupina IIB

15

1 000 kosov

5 387

21

1 000 kosov

3 584

24

1 000 kosov

922

26/27

1 000 kosov

4 492

29

1 000 kosov

1 820

73

1 000 kosov

6 979’

(6)

Preglednice v Prilogi VIII se nadomestijo z naslednjim:

„1.

DRŽAVA

2.

Vnaprejšnja izraba

3.

Prenos

4.

Prenosi iz kat. 1 v kateg. člena 2 in 3

5.

2 in 3 Prenosi med kateg

6.

Prenosi med kat. 4, 5, 6, 7, 8

7.

Prenosi iz skupin I, II, III v skupine II, III, IV

8.

Največje povišanje v kateri koli kategoriji

9.

Dodatni pogoji

Belorusija

5 %

7 %

4 %

4 %

4 %

5 %

13,5 %

V zvezi s stolpcem 7 so prenosi mogoči tudi iz skupine V in v njo. Za kategorije iz skupine I je omejitev v stolpcu 8 13 %.

Srbija

5 %

10 %

12 %

12 %

12 %

12 %

17 %

V zvezi s stolpcem 7 so prenosi mogoči iz katere koli kategorije v skupinah I, II in III v skupini II in III.“


(1)  Opomba: Zajete so samo kategorije od 1 do 114, z izjemo Belorusije, Ruske federacije, Uzbekistana in Srbije, za katere so zajete kategorije od 1 do 161.

(2)  Uporablja se samo za uvoz iz Kitajske.


23.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 345/56


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1329/2008

z dne 22. decembra 2008

o sprejetju nujnih ukrepov za podporo trga prašičjega mesa v obliki pomoči za zasebno skladiščenje v delu Združenega kraljestva

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) ter zlasti členov 37, 43(a) in (d) ter 191 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 37 Uredbe (ES) št. 1234/2007 se Komisija lahko odloči, da dodeli pomoč za zasebno skladiščenje, kadar povprečna tržna cena Skupnosti za prašičje trupe, kakor je ugotovljena glede na cene, zabeležene v vsaki državi članici na reprezentativnih trgih Skupnosti in ovrednotene s koeficienti, ki odsevajo relativno velikost prašičje črede v vsaki državi članici, je in bo verjetno še naprej nižja od 103 % referenčne cene.

(2)

Tržne cene so padle pod navedeno raven ter glede na sezonska in ciklična gibanja to stanje lahko traja.

(3)

Stanje na trgu prašičjega mesa na Irskem in Severnem Irskem je posebno kritično ob upoštevanju nedavnih ugotovitev povišanih vrednosti dioksinov v prašičjem mesu s poreklom na Irskem. Pristojni organi so sprejeli različne ukrepe za ureditev razmer.

(4)

Kontaminirana živalska krma je bila dostavljena prašičjim farmam na Irskem. Kontaminirana krma sestavlja zelo velik delež prašičje hrane, kar ima za posledico visoke ravni dioksinov v prašičjem mesu s prizadetih farm. Zaradi težav pri odkrivanju izvora prašičjega mesa na farmah in zaradi visokih ravni dioksina v prizadetem prašičjem mesu, so pristojni organi sprejeli odločitev, da bodo kot varstveni ukrep odpoklicali s trga vse prašičje meso in proizvode iz prašičjega mesa.

(5)

Izvajanje navedenih ukrepov povzroča zelo resne motnje na trgu prašičjega mesa na Severnem Irskem. Zaradi izrednih razmer in praktičnih težav, s katerimi se spopada trg prašičjega mesa na Severnem Irskem, je primerno zagotoviti nujne ukrepe Skupnosti za podporo trga z dodelitvijo pomoči za zasebno skladiščenje na Severnem Irskem za omejeno obdobje in omejeno količino proizvodov.

(6)

Člen 31 Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se pomoč za zasebno skladiščenje lahko dodeli za prašičje meso in da Komisija določi pomoč vnaprej ali z razpisnim postopkom.

(7)

Razmere na trgu prašičjega mesa na Severnem Irskem zahtevajo hitre praktične ukrepe, zato je najprimernejši postopek za dodelitev pomoči za zasebno skladiščenje določitev pomoči vnaprej.

(8)

Uredba Komisije (ES) št. 826/2008 z dne 20. avgusta 2008 o skupnih pravilih za dodelitev pomoči za zasebno skladiščenje za nekatere kmetijske proizvode (2) določa skupna pravila za izvajanje sheme pomoči za zasebno skladiščenje.

(9)

V skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 826/2008 se vnaprej določena pomoč dodeli v skladu s podrobnimi pravili in pogoji iz poglavja III k navedeni uredbi.

(10)

Zaradi posebnih okoliščin je treba zahtevati, da proizvodi, ki se bodo skladiščili, izvirajo iz prašičev, vzrejenih na farmah, za katere je preverjeno, da niso bile prizadete s kontaminirano krmo. Poleg tega je treba zagotoviti, da zadevni proizvodi izvirajo iz prašičev, ki so bili vzrejeni na Irskem ali Severnem Irskem in zaklani na Severnem Irskem.

(11)

Da se olajša upravljanje ukrepa, so proizvodi iz prašičjega mesa razvrščeni v skladu s podobnostmi glede na raven stroškov skladiščenja.

(12)

Za olajšanje upravnega in nadzornega dela v zvezi s sklepanjem pogodb je treba določiti najmanjše količine proizvodov, ki jih mora zagotoviti vsak vlagatelj.

(13)

Treba je določiti varščino za zagotovitev, da bodo gospodarski subjekti izpolnili svoje pogodbene obveznosti in da bo imel ukrep želeni učinek na trgu.

(14)

Izvoz proizvodov iz prašičjega mesa prispeva k ponovni vzpostavitvi ravnotežja na trgu. Zato je treba določbe člena 28(3) Uredbe (ES) št. 826/2008 uporabljati, kadar se obdobje skladiščenja skrajša, če so proizvodi, odpremljeni iz skladišča, namenjeni za izvoz. V skladu z navedenim členom je treba določiti dnevne zneske za zmanjšanje zneska pomoči.

(15)

Za namen uporabe prvega pododstavka člena 28(3) Uredbe (ES) št. 826/2008 ter zaradi skladnosti in jasnosti za gospodarske subjekte je treba navedeno dvomesečno obdobje izraziti v dnevih.

(16)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

1.   Pomoč za zasebno skladiščenje se dodeli za proizvode iz prašičjega mesa, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

da izvirajo iz prašičev, ki so bili vzrejeni na Irskem ali Severnem Irskem najmanj zadnja dva meseca pred zakolom na Severnem Irskem;

(b)

da so zdrave in neoporečne tržne kakovosti ter izvirajo iz prašičev, vzrejenih na farmah, za katere je ugotovljeno, da niso uporabljale krme, kontaminirane s povišanimi vrednostmi dioksinov in polikloriranih bifenilov (PCB).

2.   Seznam kategorij proizvodov, upravičenih do pomoči, in ustrezni zneski so določeni v Prilogi.

Člen 2

Veljavni predpisi

Če s to uredbo ni drugače določeno, veljajo določbe Uredbe (ES) št. 826/2008.

Člen 3

Vložitev zahtevkov

1.   Od datuma začetka veljavnosti te uredbe se lahko na Severnem Irskem vložijo zahtevki za pomoč za zasebno skladiščenje tistih kategorij proizvodov iz prašičjega mesa, ki so v skladu s členom 1 upravičeni do pomoči.

2.   Zahtevki se nanašajo na obdobje skladiščenja 90, 120, 150 ali 180 dni.

3.   Zahtevki se vložijo samo za eno kategorijo proizvodov, navedeno v Prilogi, z navedbo ustrezne oznake KN iz navedene kategorije.

4.   Pristojni organi sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti s členom 1(1).

Člen 4

Najmanjše količine

Najmanjše količine na zahtevek so:

(a)

10 ton za odkoščene proizvode;

(b)

15 ton za druge proizvode.

Člen 5

Varščine

Zahtevkom se priloži varščina v višini 20 % zneskov pomoči, določenih v stolpcih 3 do 6 Priloge.

Člen 6

Skupna količina

V skladu s členom 19 Uredbe (ES) št. 826/2008 skupna količina, za katero se lahko sklenejo pogodbe, ne presega mase proizvoda 15 000 ton.

Člen 7

Odprema proizvoda, namenjenega za izvoz, iz skladišča

1.   Za namen uporabe prvega pododstavka člena 28(3) Uredbe (ES) št. 826/2008 se zahteva iztek 60-dnevnega najkrajšega možnega obdobja skladiščenja.

2.   Za namen uporabe tretjega pododstavka člena 28(3) Uredbe (ES) št. 826/2008 so dnevni zneski določeni v stolpcu 7 Priloge k tej uredbi.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 223, 21.8.2008, str. 3.


PRILOGA

Kategorije proizvodov

Proizvodi, za katere je dodeljena pomoč

Znesek pomoči za obdobje skladiščenja

(EUR/t)

Odbitek

(EUR)

90 dni

120 dni

150 dni

180 dni

na dan

1

2

3

4

5

6

7

Kategorija 1

ex 0203 11 10

polovice trupov brez prednjih nog, repov, ledvic, rebrnega dela trebušne prepone in hrbtenjače (1)

278

315

352

389

1,24

Kategorija 2

ex 0203 12 11

šunke

 

 

 

 

 

ex 0203 12 19

plečeta

 

 

 

 

 

ex 0203 19 11

prednji deli

 

 

 

 

 

ex 0203 19 13

ledja z vratom ali brez vratu ali vratovi posebej, ledja z bokom ali brez boka (2)  (3)

337

379

421

463

1,41

ex 0203 19 55

šunke, plečeta, prednji deli, ledja z vratom ali brez vratu ali vratovi posebej, ledja z bokom ali brez boka, brez kosti (4)  (5)

 

 

 

 

 

Kategorija 3

ex 0203 19 15

prsi s potrebušino, cela ali pravokotno prirezana

164

197

230

263

1,09

ex 0203 19 55

prsi s potrebušino, cela ali pravokotno prirezana, brez kože in reber

 

 

 

 

 

Kategorija 4

ex 0203 19 55

deli, ki ustrezajo „sredinam“, s kožo ali maščobo ali brez kože ali maščobe, brez kosti (6)

255

290

325

360

1,17


(1)  Pomoč se lahko dodeli tudi za polovice trupov, pripravljene kot „wiltshirski deli“, tj. brez glave, ličnic, rilca, nog, repa, trebušnega sala, ledvic, svinjske ribice, lopatice, grodnice, hrbtenice, medenice in trebušne prepone.

(2)  Ledja in vratovi so lahko s kožo ali brez nje, vendar debelina maščobe, ki se drži kože, ne sme presegati 25 mm.

(3)  Dogovorjena količina lahko zajema kakršno koli kombinacijo navedenih proizvodov.

(4)  Ledja in vratovi so lahko s kožo ali brez nje, vendar debelina maščobe, ki se drži kože, ne sme presegati 25 mm.

(5)  Dogovorjena količina lahko zajema kakršno koli kombinacijo navedenih proizvodov.

(6)  Enako pripravljeni kot pri proizvodih, ki spadajo pod oznako KN 0210 19 20.


23.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 345/60


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1330/2008

z dne 22. decembra 2008

o stotretji spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana (1), ter zlasti prve alinee člena 7(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov se je 21. in 27. oktobra 2008 ter 12. novembra 2008 odločil, da spremeni seznam fizičnih in pravnih oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, tako da nanj doda sedem fizičnih oseb na podlagi informacij v zvezi z njihovo povezanostjo z Al-Kaido. Komisiji so bile predložene utemeljitve sprememb.

(3)

Prilogo I je treba ustrezno spremeniti.

(4)

Da bi se zagotovila učinkovitost ukrepov, predvidenih s to uredbo, mora ta začeti veljati takoj.

(5)

Ker seznam ZN ne vsebuje trenutnih naslovov zadevnih fizičnih oseb, je treba v Uradnem listu objaviti obvestilo, da lahko zadevne fizične osebe stopijo v stik s Komisijo in da jim lahko Komisija pozneje posreduje razloge, na katerih temelji ta uredba, jim da možnost, da dajo svoje pripombe o teh razlogih, ter glede na pripombe in morebitne dodatne informacije pregleda to uredbo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2008

Za Komisijo

Eneko LANDÁBURU

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

Pod naslov „Fizične osebe“ se dodajo naslednji vnosi:

(1)

Abdulbasit Abdulrahim (alias (a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (b) Abdelbasit Abdelrahim, (c) Abdullah Mansour, (d) Abdallah Mansour, (e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud). Naslov: London, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 2.7.1968. Kraj rojstva: Gdabia, Libija. Št. potnega lista: 800220972 (britanski potni list). Državljanstvo: britansko. Drugi podatki: (a) številka britanskega nacionalnega zavarovanja PX053496A; (b) udeležen pri zbiranju sredstev v imenu libijske islamske borbene skupine (Libyan Islamic Fighting Group – LIFG); (c) imenovan je bil na visoke položaje v LIFG v Združenem kraljestvu; (d) povezan z direktorji SANABEL Relief Agency, ki se imenujejo Ghuma Abd’rabbah, Taher Nasuf in Abdulbaqi Mohammed Khaled, ter s člani LIFG v Združenem kraljestvu, vključno z Ismailom Kamoko, vodilnim članom LIFG v Združenem kraljestvu, ki je bil junija 2007 v Združenem kraljestvu obsojen zaradi financiranja terorizma.

(2)

Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Naslov: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Nemčija (prejšnji naslov). Datum rojstva: 20.12.1969; Kraj rojstva: Casablanca, Maroko. Državljanstvo: nemško. Št. potnega lista: 1005552350 (izdan 27.3.2001 v Kielu, Nemčija, veljaven do 26.3.2011). Št. osebne izkaznice: 1007850441 (nemška zvezna osebna izkaznica izdana 27.3.2001 v Kielu, Nemčija, veljavna do 26.3.2011). Drugi podatki: trenutno se nahaja v zaporu v Lübecku, Nemčija.

(3)

Maftah Mohamed Elmabruk (alias (a) Muftah Al Mabrook, (b) Mustah ElMabruk, (c) Maftah El Mobruk, (d) Muftah El Mabruk, (e) Maftah Elmobruk, (f) Al Hajj Abd Al Haqq, (g) Al Haj Abd Al Hak). Naslov: London, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 1.5.1950. Kraj rojstva: Libija. Državljanstvo: libijsko. Drugi podatki: (a) številka britanskega nacionalnega zavarovanja: PW503042C; (b) britanski prebivalec; (c) udeležen pri zbiranju sredstev v imenu libijske islamske borbene skupine (LIFG). Povezan s člani LIFG v Združenem kraljestvu, vključno z Mohammedom Benhammedijem in Ismailom Kamoko, vodilnim članom LIFG v Združenem kraljestvu, ki je bil junija 2007 v Združenem kraljestvu obsojen zaradi financiranja terorizma.

(4)

Abdelrazag Elsharif Elosta (alias Abdelrazag Elsharif Al Usta). Naslov: London, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 20.6.1963. Kraj rojstva: Soguma, Libija. Št. potnega lista: 304875071 (britanski potni list). Državljanstvo: britansko. Drugi podatki: (a) številka britanskega nacionalnega zavarovanja: PW669539D; (b) udeležen pri zbiranju sredstev in finančni pomoči v imenu libijske islamske borbene skupine (LIFG). Povezan s člani LIFG v Združenem kraljestvu, vključno z Mohammedom Benhammedijem, Taherjem Nasufom in Ismailom Kamoko, vodilnim članom LIFG v Združenem kraljestvu, ki je bil junija 2007 v Združenem kraljestvu obsojen zaradi financiranja terorizma.

(5)

Fritz Martin Gelowicz (alias Robert Konars (rojen 10.4.1979 v Liège, Belgija), (b) Markus Gebert, (c) Malik, (d) Benzl, (e) Bentley). Naslov: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Nemčija (prejšnji naslov). Datum rojstva: 1.9.1979. Kraj rojstva: München, Nemčija. Državljanstvo: nemško. Št. potnega lista: 7020069907 (nemški potni list izdan v Ulmu, Nemčija, veljaven do 11.5.2010). Nacionalna matična številka: 7020783883 (nemška zvezna osebna izkaznica izdana v Ulmu, Nemčija, veljavnost potekla 10.6.2008). Drugi podatki: (a) povezan z Zvezo islamskega džihada (Islamic Jihad Union – IJU), znano tudi kot Skupina islamskega džihada (Islamic Jihad Group), vsaj od začetka leta 2006. Povezan z Danielom Martinom Schneiderjem in Ademom Yilmazom. Usposobljen za proizvodnjo in uporabo eksplozivov; (b) aretiran 4. septembra 2007 v Medebachu, Nemčija, v priporu v Nemčiji od 5. septembra 2007 (oktobra 2008).

(6)

Daniel Martin Schneider (alias Abdullah). Naslov: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Nemčija (prejšnji naslov). Datum rojstva: 9.9.1985. Kraj rojstva: Neunkirchen (Saar), Nemčija. Državljanstvo: nemško. Št. potnega lista: 2318047793 (nemški potni list izdan 17.5.2006 v Friedrichsthalu, Nemčija, veljaven do 16.5.2011). Nacionalna matična številka: 2318229333 (nemška zvezna osebna izkaznica izdana 17.5.2006 v Friedrichsthalu, Nemčija, veljavna do 16.5.2011 (prijavljena kot izgubljena)). Drugi podatki: (a) povezan z Zvezo islamskega džihada (Islamic Jihad Union – IJU), znano tudi kot Skupina islamskega džihada (Islamic Jihad Group), vsaj od začetka leta 2006. Povezan s Fritzem Martinom Gelowiczem in Ademom Yilmazom; (b) aretiran 4. septembra 2007 v Medebachu, Nemčija, v priporu v Nemčiji od 5. septembra 2007 (oktobra 2008).

(7)

Adem Yilmaz (alias Talha). Datum rojstva: 4.11.1978. Kraj rojstva: Bayburt, Turčija. Državljanstvo: turško. Št. potnega lista: TR-P 614 166 (turški potni list izdal turški generalni konzulat v Frankfurtu/Main 22.3.2006, veljaven do 15.9.2009). Naslov: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Nemčija (prejšnji naslov). Drugi podatki: (a) povezan z Zvezo islamskega džihada (Islamic Jihad Union – IJU), znano tudi kot Skupina islamskega džihada (Islamic Jihad Group), vsaj od začetka leta 2006. Povezan s Fritzem Martinom Gelowiczem in Danielom Martinom Schneiderjem; (b) aretiran 4. septembra 2007 v Medebachu, Nemčija, v priporu v Nemčiji od 5. septembra 2007 (oktobra 2008).


DIREKTIVE

23.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 345/62


DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2008/110/ES

z dne 16. decembra 2008

o spremembah Direktive 2004/49/ES o varnosti na železnicah Skupnosti (Direktiva o varnosti na železnicah)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 71(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski parlament in Svet sta v skladu s prizadevanji za oblikovanje enotnega trga prevoznih storitev v železniškem prometu sprejela Direktivo 2004/49/ES (3), ki določa skupen regulativni okvir za varnost na železnici.

(2)

Prvotno so bili postopki izdaje dovoljenja za začetek obratovanja železniških vozil obravnavani v Direktivi Sveta 96/48/ES z dne 23. julija 1996 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti (4) in Direktivi 2001/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti (5) za nove ali posodobljene dele železniškega sistema Skupnosti ter Direktivi 2004/49/ES za vozila, ki so že v uporabi. V skladu z boljšo zakonodajo ter da bi poenostavili in posodobili zakonodajo Skupnosti, bi bilo treba vse določbe v zvezi z izdajo dovoljenj za začetek obratovanja železniških vozil vključiti v enotno pravno besedilo. Zato bi bilo treba črtati določbe sedanjega člena 14 Direktive 2004/49/ES, v Direktivo 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema Skupnosti (prenovitev) (6) (v nadaljevanju „Direktiva o interoperabilnosti železniškega sistema“), ki je nadomestila direktivi 96/48/ES in 2001/16/ES, pa bi bilo treba vključiti novo določbo v zvezi z izdajo dovoljenj za začetek obratovanja železniških vozil, ki so že v uporabi.

(3)

Z začetkom veljavnosti Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) iz leta 1999 s 1. julijem 2006 so bili uvedeni novi predpisi v zvezi s pogodbami za uporabo vozil. V skladu s CUV Prilogo k navedeni Konvenciji (Enotna pravila za pogodbe o uporabi vagonov v mednarodnem železniškem prometu) imetnikom vagonov svojih vagonov ni več treba registrirati pri prevoznikih v železniškem prometu. Prejšnji sporazum „Regolamento Internazionale Veicoli“ (RIV) se med prevozniki v železniškem prometu ne uporablja več in ga je deloma nadomestil nov zasebni in prostovoljni sporazum med prevozniki v železniškem prometu in imetniki vagonov (Splošni sporazum o uporabi vagonov, GCU), v okviru katerega so imetniki vagonov zadolženi za vzdrževanje svojih vagonov. Da bi upoštevali te spremembe in poenostavili izvajanje Direktive 2004/49/ES glede izdajanja varnostnih spričeval prevoznikom v železniškem prometu, je treba opredeliti pojma „imetnik“ in „subjekt, zadolžen za vzdrževanje“, pa tudi določiti razmerja med temi subjekti in prevozniki v železniškem prometu.

(4)

Opredelitev „imetnika“ bi morala čim bolj ustrezati opredelitvi iz Konvencije COTIF 1999. Za imetnike vozila se lahko opredelijo številni subjekti, na primer lastnik, podjetje, ki z voznim parkom posluje, podjetje, ki vozila daje v najem železniškemu podjetju, prevoznik v železniškem prometu ali upravljavec infrastrukture, ki vozila uporablja za vzdrževanje svoje infrastrukture. Ti subjekti imajo nadzor nad vozilom v tem smislu, da z njim kot s prevoznim sredstvom razpolagajo prevozniki v železniškem prometu in upravljavci infrastrukture. Da bi se izognili vsakemu dvomu, bi morali biti imetniki jasno navedeni v nacionalnem registru vozil (NRV) iz člena 33 Direktive o interoperabilnosti železniškega sistema.

(5)

Da se zagotovi skladnost z obstoječo železniško zakonodajo in preprečijo prevelika bremena, bi državam članicam moralo biti dovoljeno, da železnice, ki so del kulturne dediščine, ter muzejske in turistične železnice izvzamejo iz področja uporabe te direktive.

(6)

Preden se vozilo vključi v obratovanje oziroma se uporabi na omrežju, bi moral biti subjekt, ki je zadolžen za njegovo vzdrževanje, vpisan v NVR. Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, je lahko prevoznik v železniškem prometu, upravljavec infrastrukture ali imetnik.

(7)

Državam članicam bi moralo biti dovoljeno izpolnjevati obveznosti za identifikacijo subjekta, zadolženega za vzdrževanje, in za potrditev identitete subjektov z alternativnimi ukrepi v primerih vozil, registriranih v tretji državi in vzdrževanih v skladu z zakoni tiste države, vozil, ki se uporabljajo na omrežjih ali progah, katerih tirna širina se razlikuje od tiste na glavnem železniškem omrežju v Skupnosti in za katere je zahteva po opredelitvi subjekta, zadolženega za vzdrževanje, zagotovljena z mednarodnimi sporazumi s tretjimi državami, in vozil, ki se uporabljajo za železnice, ki so del kulturne dediščine, ter muzejske in turistične železnice ali vojaško opremo in poseben transport, za katere je pred obratovanjem potrebno ad hoc dovoljenje nacionalnih varnostnih organov. V takšnih primerih bi moralo biti državi članici dovoljeno, da sprejme vozila na omrežjih, za katera je pristojna, ne da bi bil tem vozilom dodeljen subjekt, zadolžen za vzdrževanje, ali ne da bi bil tak subjekt potrjen. Vendar bi morala biti takšna odstopanja predmet uradnih odločitev zadevne države članice, Evropska železniška agencija (v nadaljevanju „Agencija“) pa bi jih morala analizirati v okviru poročila o varnosti.

(8)

Kadar prevoznik v železniškem prometu ali upravljavec infrastrukture uporabi vozilo, za katero ni registriranega subjekta, zadolženega za vzdrževanje, ali za katero subjekt, zadolžen za vzdrževanje, ni potrjen, bi moral nadzorovati vsa tveganja, povezana z uporabo tega vozila. Sposobnost nadziranja takšnih tveganj bi prevoznik v železniškem prometu ali upravljavec infrastrukture moral dokazati s potrdilom sistema varnega upravljanja in, če je to ustrezno, z varnostnim potrdilom ali dovoljenjem.

(9)

Za tovorne vagone bi moral biti subjekt, zadolžen za vzdrževanje, potrjen v skladu s sistemom, ki ga razvije Agencija in sprejme Komisija. Kadar je subjekt, zadolžen za vzdrževanje, prevoznik v železniškem prometu ali upravljavec infrastrukture, bi moralo biti to potrdilo vključeno v postopek za varnostno potrdilo ali dovoljenje. Potrdilo, izdano takšnemu subjektu, bi zagotavljalo, da ta izpolnjuje zahteve glede vzdrževanja iz te direktive, in sicer za vse tovorne vagone, za katere je zadolžen. To potrdilo bi moralo veljati v vsej Skupnosti, izdati pa bi ga moral organ, ki lahko pregleda vzdrževalni sistem, ki so ga vzpostavili ti subjekti. Ker se tovorni vagoni pogosto uporabljajo v mednarodnem prometu in ker bi subjekt, zadolžen za vzdrževanje, morda želel uporabljati delavnice, ustanovljene v več kot eni državi članici, bi moral biti organ za potrjevanje sposoben izvajati nadzor po vsej Skupnosti.

(10)

Zahteve glede vzdrževanja so v pripravi v okviru Direktive o interoperabilnosti železniškega sistema, predvsem kot del tehničnih specifikacij za interoperabilnost (TSI) za vozna sredstva. Zaradi začetka veljavnosti te direktive je treba zagotoviti usklajenost med omenjenimi TSI ter zahtevami v zvezi z izdajo certifikata za subjekt, zadolžen za vzdrževanje, ki jih bo sprejela Komisija. To bo Komisija po potrebi dosegla s spremembami ustreznih TSI, in sicer s postopkom, predvidenim v Direktivi o interoperabilnosti železniškega sistema.

(11)

Ker cilja te direktive, namreč nadaljnjega razvoja in izboljšanja varnosti na železnicah Skupnosti, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ga je zaradi obsega ukrepa laže doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega okvirov, ki so potrebni za dosego teh ciljev.

(12)

Ukrepi, potrebni za izvajanje Direktive 2004/49/ES, se sprejmejo v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (7).

(13)

Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za pregled in prilagoditev priloge Direktive 2004/49/ES, sprejem in pregled skupnih varnostnih metod in skupnih varnostnih ciljev ter vzpostavitev sistema potrjevanja vzdrževanja. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2004/49/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(14)

Za državo članico, ki železniškega sistema nima in tudi ne predvideva njegove vzpostavitve v bližnji prihodnosti, bi bila obveznost prenosa in izvajanja te direktive nesorazmerna in nesmotrna. Zato bi bilo treba takšno državo članico, dokler nima železniškega sistema, izvzeti iz obveznosti prenosa in izvajanja te direktive.

(15)

V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (8) so države članice pozvane, naj za lastne potrebe in v korist Skupnosti pripravijo tabele, ki naj kar se da nazorno prikazujejo povezave med to direktivo in ukrepi za prenos, ter jih objavijo.

(16)

Zato bi bilo treba Direktivo 2004/49/ES ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 2004/49/ES se spremeni:

1.

v členu 2(2) se dodata naslednji točki:

„(d)

vozila, ki so del kulturne dediščine in obratujejo v nacionalnih omrežjih, v kolikor so skladna z nacionalnimi varnostnimi pravili in predpisi, z namenom varnega obratovanja teh vozil;

(e)

železnice, ki so del kulturne dediščine, ter muzejske in turistične železnice, ki obratujejo v lastnih omrežjih, vključno z delavnicami, vozili in osebjem.“;

2.

v členu 3 se dodajo naslednje točke:

„(s)

‚imetnik‘ pomeni osebo ali subjekt, ki je lastnik vozila ali ima pravico vozilo uporabljati ali vozilo izkorišča kot prevozno sredstvo in je kot tak vpisan v nacionalnem registru vozil (NRV) iz člena 33 Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (prenovitev) (9) (v nadaljevanju ‚Direktiva o interoperabilnosti železniškega sistema‘);

(t)

‚subjekt, zadolžen za vzdrževanje‘ pomeni subjekt, ki je zadolžen za vzdrževanje vozila in je kot tak vpisan v NVR;

(u)

‚vozilo‘ pomeni železniško vozilo z lastnim pogonom ali brez njega, ki se na lastnih kolesih premika po železniških tirih. Vozilo je sestavljeno iz enega ali več strukturnih in funkcionalnih podsistemov oziroma delov takšnih podsistemov.

3.

v členu 4(4) se pojem „upravitelj vagonov“ nadomesti s pojmom „imetnik“;

4.

člen 5(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Do 30. aprila 2009 se pregleda Priloga I, zlasti zato, da bi se vključile skupne opredelitve SVK in skupne metode za izračun stroškov nesreč. Ta ukrep, ki je namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).“;

5.

člen 6 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Prvo skupino SVM, ki obsega vsaj metode iz odstavka 3(a), sprejme Komisija do 30. aprila 2008. Objavijo se v Uradnem listu Evropske unije.

Drugo skupino SVM, ki obsega ostale metode iz odstavka 3, sprejme Komisija do 30. aprila 2010. Objavijo se v Uradnem listu Evropske unije.

Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).“;

(b)

v odstavku 3 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

če še niso zajete v TSI, metode za preverjanje ali se strukturni podsistemi vseevropskih železniških sistemov upravljajo in vzdržujejo v skladu z zadevnimi bistvenimi zahtevami.“;

(c)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   SVM se pregledujejo v rednih časovnih presledkih, upoštevajoč izkušnje, pridobljene pri njihovem izvajanju in celotnem razvoju varnosti v železniškem prometu, ter obveznosti držav članic iz člena 4(1). Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določbe te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).“;

6.

člen 7 se spremeni:

(a)

v odstavku 3 se prvi in drugi pododstavek nadomestita z naslednjim:

„3.   Prva skupina osnutkov SVC temelji na preučitvi sedanjih ciljev in varnostne učinkovitosti v državah članicah ter zagotovi, da se varnostna učinkovitost železniškega sistema ne zmanjša v nobeni državi članici. Sprejme jih Komisija do 30. aprila 2009 in se objavijo v Uradnem listu Evropske unije. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).

Druga skupina osnutkov SVC temelji na izkušnjah, pridobljenih pri prvi skupini SVC, in njihovem izvajanju. Odražajo vsako prednostno področje, kjer je treba varnost dodatno izboljšati. Sprejme jih Komisija do 30. aprila 2011 in se objavijo v Uradnem listu Evropske unije. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).“;

(b)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   SVC se pregledujejo v rednih časovnih presledkih ob upoštevanju celotnega razvoja varnosti na železnici. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določbe te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).“;

7.

člen 10 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Namen varnostnega spričevala je zagotovitev dokaza, da je prevoznik v železniškem prometu vzpostavil svoj sistem varnega upravljanja in da lahko izpolni zahteve iz TSI ter iz druge zadevne zakonodaje Skupnosti in nacionalnih varnostnih prepisov za zagotovitev nadzora nad tveganjem in varnega izvajanja prevoznih storitev na omrežju.“;

(b)

v odstavku 2 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

spričevalo, ki potrjuje odobritev določb, ki jih sprejme prevoznik v železniškem prometu zaradi izpolnjevanja posebnih zahtev, potrebnih za varno opravljanje svojih storitev v zadevnem omrežju. Zahteve lahko vključujejo uporabo TSI in nacionalnih varnostnih predpisov, vključno z operativnimi predpisi omrežja, odobritvijo potrdil za osebje in izdajo dovoljenja za začetek obratovanja voznih sredstev, ki jih uporablja prevoznik v železniškem prometu. Podeljevanje spričevala temelji na dokumentaciji, ki jo predloži prevoznik v železniškem prometu in je opisana v Prilogi IV.“;

8.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 14a

Vzdrževanje vozil

1.   Vsakemu vozilu se pred začetkom obratovanja oziroma pred uporabo v omrežju dodeli subjekt, ki je zadolžen za njegovo vzdrževanje in ki se ga vnese v NRV v skladu s členom 33 Direktive o interoperabilnosti železniškega sistema.

2.   Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, je lahko prevoznik v železniškem prometu, upravljavec infrastrukture ali imetnik.

3.   Brez poseganja v pristojnosti prevoznikov v železniškem prometu in upravljavcev infrastrukture glede varnega upravljanja vlaka, kakor je to določeno v členu 4, subjekt z ustreznim sistemom vzdrževanja zagotovi, da vozila, za katera je zadolžen za vzdrževanje, varno obratujejo. Zato subjekt, zadolžen za vzdrževanje, zagotovi, da so vozila vzdrževana v skladu z:

(a)

datoteko o vzdrževanju vsakega vozila,

(b)

ustreznimi zahtevami, vključno s predpisi o vzdrževanju in z določbami TSI.

Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, izvaja vzdrževanje sam ali za to uporablja pogodbene vzdrževalne delavnice.

4.   V primeru tovornih vagonov vsak subjekt, zadolžen za vzdrževanje, potrdi organ, pooblaščen ali priznan v skladu z odstavkom 5, ali nacionalni varnostni organi. Postopek akreditacije temelji na merilih o neodvisnosti, strokovnosti in nepristranskosti, kot so na primer ustrezni evropski standardi serije EN 45 000. Tudi postopek priznanja temelji na merilih neodvisnosti, strokovnosti in nepristranskosti.

Če je subjekt, zadolžen za vzdrževanje, prevoznik v železniškem prometu oziroma upravljavec infrastrukture, skladnost z zahtevami, sprejetimi po odstavku 5, preverijo ustrezni nacionalni varnostni organi v skladu s postopki iz členov 10 ali 11 ter jo odobrijo s potrdili, določenimi v teh postopkih.

5.   Komisija na podlagi priporočila Agencije do 24. decembra 2010 sprejme ukrep, s katerim uvede sistem izdajanja potrdil subjektom, zadolženim za vzdrževanje, za tovorne vagone. S potrdili, izdanimi v skladu s tem sistemom, se potrjuje skladnost z zahtevami iz odstavka 3.

Navedeni ukrep vključuje zahteve glede:

(a)

sistema vzdrževanja, ki ga vzpostavi subjekt;

(b)

oblike in veljavnosti potrdil, izdanih subjektu;

(c)

meril za pooblastitev ali priznanje organa ali organov, odgovornih za izdajanje potrdil in zagotavljanje nadzora, potrebnega za delovanje sistema izdajanja potrdil;

(d)

datuma uporabe sistema izdajanja potrdil, vključno s prehodnim obdobjem enega leta za obstoječe subjekte, zadolžene za vzdrževanje.

Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).

Komisija na podlagi priporočila Agencije do 24. decembra 2018 preuči ta ukrep, da se vključijo vsa vozila in, če je potrebno, posodobi sistem izdajanja potrdil za tovorne vagone.

6.   Potrdila, izdana v skladu z odstavkom 5, veljajo po vsej Skupnosti.

7.   Agencija oceni postopek izdajanja potrdil, ki se izvaja v skladu z odstavkom 5, in Komisiji posreduje poročilo najkasneje tri leta po začetku veljavnosti ustreznega ukrepa.

8.   Države članice se lahko odločijo, da bodo svoje obveznosti opredeljevanja subjekta, zadolženega za vzdrževanje, in njegovega potrjevanja izpolnjevale z alternativnimi ukrepi, v primerih:

(a)

vozil, registriranih v tretji državi in vzdrževanih v skladu z zakoni tiste države;

(b)

vozil, ki se uporabljajo na omrežjih ali progah, katerih tirna širina se razlikuje od tiste na glavnem železniškem omrežju v Skupnosti in za katere je izpolnjevanje zahtev iz odstavka 3 zagotovljeno z mednarodnimi sporazumi s tretjimi državami;

(c)

vozil, opredeljenih v členu 2(2), in vojaške opreme ter posebnega transporta, za katere je pred obratovanjem potrebno ad hoc dovoljenje nacionalnih varnostnih organov. V tem primeru se odstopanja odobrijo za obdobje največ petih let.

Takšni alternativni ukrepi se izvajajo z odstopanji, ki jih odobrijo ustrezni nacionalni varnostni organi:

(a)

pri registriranju vozil v skladu s členom 33 Direktive o interoperabilnosti železniškega sistema, kar zadeva opredelitev subjekta, zadolženega za vzdrževanje;

(b)

pri izdajanju varnostnih potrdil in dovoljenj prevoznikom v železniškem prometu in upravljavcem infrastruktur v skladu s členoma 10 in 11 te direktive, kar zadeva opredeljevanje ali izdajanje potrdil subjektom, zadolženih za vzdrževanje.

Takšna odstopanja se opredelijo in upravičijo v letnem varnostnem poročilu iz člena 18 te direktive. Če se zdi, da obstajajo prevelika tveganja glede varnosti v železniškem sistemu Skupnosti, Agencija o tem nemudoma obvesti Komisijo. Komisija stopi v stik z udeleženimi stranmi in, če je to ustrezno, od držav članic zahteva, naj umaknejo svojo odločitev o odstopanju.“;

9.

člen 16(2) se spremeni:

(a)

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

izdaja dovoljenj za začetek delovanja strukturnih podsistemov, ki predstavljajo železniški sistem v skladu s členom 15 Direktive o interoperabilnosti železniškega sistema, in preverjanje, ali se upravljajo in vzdržujejo v skladu z ustreznimi bistvenimi zahtevami;“;

(b)

točka (b) se črta;

(c)

točka (g) se nadomesti z naslednjim:

„(g)

nadzorovanje pravilne registracije voznih sredstev v NRV, ter pravilnosti in ažurnosti varnostnih informacij v njem.“;

10.

v členu 18 se doda naslednja točka:

„(e)

odstopanjih, o katerih je bilo odločeno v skladu s členom 14a(8).“;

11.

člen 26 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 26

Prilagoditev prilog

Priloge se prilagodijo glede na znanstveni in tehnični napredek. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).“;

12.

člen 27 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek:

„2a.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavek 4 se črta.

13.

v Prilogi II se črta točka 3.

Člen 2

Prenos in izvajanje

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo do 24. decembra 2010. Besedilo navedenih predpisov nemudoma posredujejo Komisiji.

Države članice se v sprejetih ukrepih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Obveznost prenosa in izvajanja te direktive se ne uporablja za Republiko Ciper in Republiko Malto, dokler se na njunih ozemljih ne vzpostavi železniški sistem.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 16. decembra 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

B. LE MAIRE


(1)  UL C 256 27.10.2007, str. 39.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 (UL C 297 E, 20.11.2008, str. 133), Skupno stališče Sveta z dne 3. marca 2008 (UL C 122 E, 20.5.2008, str. 10) in Stališče Evropskega parlamenta z dne 9. julija 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu). Sklep Sveta z dne 1. decembra 2008.

(3)  Direktiva 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti ter o spremembi Direktive Sveta 95/18/ES o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (Direktiva o varnosti na železnici) (UL L 164, 30.4.2004, str. 44). Popravljena različica v UL L 220, 21.6.2004, str. 16.

(4)  UL L 235, 17.9.1996, str. 6.

(5)  UL L 110, 20.4.2001, str.1.

(6)  UL L 191, 18.7.2008, str. 1.

(7)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(8)  UL C 321, 31.12.2003, str 1.

(9)  UL L 191, 18.7.2008, str. 1.“;


23.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 345/68


DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2008/112/ES

z dne 16. decembra 2008

o spremembi direktiv Sveta 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES in direktiv 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti členov 95 in 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (3) predvideva uskladitev razvrščanja in označevanja snovi ter zmesi v Skupnosti. Navedena uredba bo nadomestila Direktivo Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (4) ter Direktivo 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (5).

(2)

Uredba (ES) št. 1272/2008 temelji na izkušnjah direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter vključuje kriterije za razvrščanje in označevanje snovi ter zmesi, vsebovane v Globalno usklajenem sistemu za razvrščanje in označevanje kemikalij (GHS), ki je bil sprejet na mednarodni ravni v okviru Združenih narodov.

(3)

Nekatere določbe o razvrščanju in označevanju iz direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES so namenjene tudi uporabi druge zakonodaje Skupnosti, kot so Direktiva Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki (6), Direktiva Sveta 88/378/EGS z dne 3. maja 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z varnostjo igrač (7), Direktiva Sveta 1999/13/ES z dne 11. marca 1999 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih dejavnostih in obratih (8), Direktiva 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (9), Direktiva 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (10) ter Direktiva 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil (11).

(4)

Vključitev kriterijev GHS v zakonodajo Skupnosti pomeni uvedbo novih razredov in kategorij nevarnosti, ki so le delno v skladu z ureditvami o razvrščanju in označevanju iz direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES. Analiza možnih učinkov prehoda s starega na nov sistem razvrščanja in označevanja je pokazala, da bi bilo treba s prilagoditvijo sklicevanj na kriterije razvrščanja v direktivah 76/768/EGS, 88/378/EGS, 2000/53/ES in 2002/96/ES na nov sistem, uveden z Uredbo (ES) št. 1272/2008, ohraniti področje uporabe zadevnih aktov.

(5)

Treba je prilagoditi tudi Direktivo 76/768/EGS, da se upošteva sprejetje Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (12).

(6)

Primerno je uskladiti Direktivo 1999/13/ES z zamenjavo opozorilnega stavka R40 z dvema novima opozorilnima stavkoma R40 in R68 na podlagi Direktive 67/548/EGS, da se zagotovi pravilen prehod na stavke o nevarnosti iz Uredbe (ES) št. 1272/2008.

(7)

Prehod s kriterijev za razvrščanje iz direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES bi moral biti v celoti zaključen 1. junija 2015. Proizvajalci kozmetičnih izdelkov, igrač, barv, lakov, proizvodov za ličenje vozil, vozil ter električne in elektronske opreme kot tudi subjekti, katerih dejavnosti so zajete v Direktivi 1999/13/ES, so proizvajalci, uvozniki ali nadaljnji uporabniki v smislu Uredbe (ES) št. 1272/2008. Po tej direktivi bi morali imeti vsi možnost pripraviti svojo strategijo prehoda v podobnem časovnem okviru kot po Uredbi (ES) št. 1272/2008.

(8)

V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (13) se države članice poziva, da za lastne potrebe in v interesu Skupnosti pripravijo tabele, ki naj kar najbolj nazorno prikazujejo povezavo med to direktivo in ukrepi za prenos, ter da te tabele objavijo.

(9)

Direktive 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Direktive 76/768/EGS

Direktiva 76/768/EGS se spremeni:

1.

Beseda „pripravek“ v smislu člena 3(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006 v njeni različici z dne 30. decembra 2006 se v celotnem besedilu nadomesti z besedo „zmes“ v ustreznem številu in sklonu in temu ustrezno se prilagodi tudi stavek v katerem se nahaja.

2.

V členu 4a(1) se točka d nadomesti z naslednjim:

„(d)

izvajanje testiranja sestavin ali kombinacij sestavin na živalih zaradi izpolnjevanja zahtev te direktive na svojem ozemlju, najpozneje do datuma, ko se zahteva, da se taki testi nadomestijo z eno ali več znanstveno potrjenimi metodami, navedenimi v Uredbi Komisije (ES) št. 440/2008 z dne 30. maja 2008 o določitvi testnih metod v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (14) ali v Prilogi IX k tej direktivi.

3.

Od 1. decembra 2010 se člen 4b nadomesti z naslednjim:

„Člen 4b

V kozmetičnih izdelkih je prepovedano uporabljati snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene za zarodne celice ali strupene za razmnoževanje, kategorij 1A, 1B in 2 na podlagi dela 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (15). V ta namen Komisija sprejme potrebne ukrepe v skladu z regulativnim postopkom iz člena 10(2). Snov, razvrščena v kategorijo 2, se lahko uporablja v kozmetičnih izdelkih, če jo je evalviral Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov (ZOVP) in ugotovil, da je sprejemljiva za uporabo v kozmetičnih izdelkih.

4.

Od 1. decembra 2010 se v členu 7a(1) zadnji stavek drugega pododstavka točke (h) nadomesti z naslednjim:

„Podatki o količinah, ki se zahtevajo v (a) in ki naj bodo dostopni javnosti, se omejijo na snovi, ki izpolnjujejo kriterije za katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008:

(a)

razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrsti A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 in 2, 2.14 kategoriji 1 in 2, 2.15 vrste A do F;

(b)

razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (učinki, ki niso narkotični učinki), 3.9 in 3.10;

(c)

razred nevarnosti 4.1;

(d)

razred nevarnosti 5.1.“

5.

V Prilogi IX se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Ta priloga navaja alternativne metode, ki jih je potrdil Evropski center za potrjevanje alternativnih metod (ECVAM) Skupnega raziskovalnega središča, ki so na voljo za izpolnjevanje zahtev te direktive in ki niso navedene v Uredbi (ES) št. 440/2008.“.

Člen 2

Spremembe Direktive 88/378/EGS

Direktiva 88/378/EGS se spremeni:

1.

Beseda „pripravek“ v smislu člena 3(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006 v njeni različici z dne 30. decembra 2006 se v celotnem besedilu nadomesti z besedo „zmes“v ustreznem številu in sklonu in temu ustrezno se prilagodi tudi stavek v katerem se nahaja.

2.

Od 1. decembra 2010 se v oddelku 2 dela II Priloge II točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Igrače same po sebi ne smejo vsebovati snovi ali zmesi, ki bi postale vnetljive zaradi izgube nevnetljivih hlapljivih sestavin, če zaradi bistva svojega delovanja (zlasti materiali in oprema za kemične poskuse, sestavljanje modelov, modeliranje plastične mase ali keramike, emajliranje, fotografijo ali podobne dejavnosti) takšne igrače vsebujejo zmesi, ki so nevarne v skladu z opredelitvijo v Direktivi 67/548/EGS, ali snovi, ki izpolnjujejo kriterije za katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (16):

(i)

razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrsti A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 in 2, 2.14 kategoriji 1 in 2, 2.15 vrste A do F;

(ii)

razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (učinki, ki niso narkotični učinki), 3.9 in 3.10;

(iii)

razred nevarnosti 4.1;

(iv)

razred nevarnosti 5.1.

3.

Od 1. junija 2015 se v oddelku 2 dela II Priloge II točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Igrače same po sebi ne smejo vsebovati snovi ali zmesi, ki bi postale vnetljive zaradi izgube nevnetljivih hlapljivih sestavin, če zaradi bistva svojega delovanja (zlasti materiali in oprema za kemične poskuse, sestavljanje modelov, modeliranje plastične mase ali keramike, emajliranje, fotografijo ali podobne dejavnosti) takšne igrače vsebujejo snovi ali zmesi, ki izpolnjujejo kriterije za katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (17):

(i)

razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrsti A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 in 2, 2.14 kategoriji 1 in 2, 2.15 vrste A do F;

(ii)

razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (učinki, ki niso narkotični učinki), 3.9 in 3.10;

(iii)

razred nevarnosti 4.1;

(iv)

razred nevarnosti 5.1.

4.

Od 1. decembra 2010 se v oddelku 3 dela II Priloge II prvi odstavek točke 3 nadomesti z naslednjim:

„3.

Igrače ne smejo vsebovati zmesi, ki so nevarne v smislu Direktive 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (18), ali snovi, ki izpolnjujejo kriterije za katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008:

(a)

razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrsti A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 in 2, 2.14 kategoriji 1 in 2, 2.15 vrste A do F;

(b)

razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (učinki, ki niso narkotični učinki), 3.9 in 3.10;

(c)

razred nevarnosti 4.1;

(d)

razred nevarnosti 5.1,

v količinah, ki lahko škodujejo zdravju otrok, ki igrače uporabljajo. V vsakem primeru je takšne snovi ali zmesi strogo prepovedano vključiti v igračo, če naj bi bile uporabljene kot take ob uporabi igrače.

5.

Od 1. junija 2015 se v oddelku 3 dela II Priloge II prvi odstavek točke 3 nadomesti z naslednjim:

„3.

Igrače ne smejo vsebovati snovi ali zmesi, ki izpolnjujejo kriterije za katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008:

(a)

razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrsti A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 in 2, 2.14 kategoriji 1 in 2, 2.15 vrste A do F;

(b)

razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (učinki, ki niso narkotični učinki), 3.9 in 3.10;

(c)

razred nevarnosti 4.1;

(d)

razred nevarnosti 5.1,

v količinah, ki lahko škodujejo zdravju otrok, ki igrače uporabljajo. V vsakem primeru je takšne snovi ali zmesi strogo prepovedano vključiti v igračo, če naj bi bile uporabljene kot take ob uporabi igrače.“

6.

Od 1. decembra 2010 se v oddelku 4 Priloge IV naslov in točka (a) nadomestita z naslednjim:

„4.   Igrače, ki vsebujejo snovi ali zmesi, ki so same po sebi nevarne. Kemijske igrače

(a)

Brez poseganja v uporabo določb iz Uredbe (ES) št. 1272/2008, navodila za uporabo igrač, ki vsebujejo zmesi, ki so same po sebi nevarne, ali snovi, ki izpolnjujejo kriterije za katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008:

(i)

razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrsti A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 in 2, 2.14 kategoriji 1 in 2, 2.15 vrste A do F;

(ii)

razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (učinki, ki niso narkotični učinki), 3.9 in 3.10;

(iii)

razred nevarnosti 4.1;

(iv)

razred nevarnosti 5.1,

vsebujejo opozorilo glede nevarnosti teh snovi ali zmesi ter navodila v zvezi z varnostnimi ukrepi, ki jih mora upoštevati uporabnik, da bi se izognil z njimi povezanim nevarnostim, ki so na kratko opisana glede na vrsto igrače. Omeni se tudi prva pomoč v primeru hude nesreče zaradi uporabe te vrste igrače. Navede se tudi, da morajo biti igrače izven dosega zelo majhnih otrok.“

7.

Od 1. junija 2015 se v oddelku 4 Priloge IV naslov in točka (a) nadomestita z naslednjim:

„4.   Igrače, ki vsebujejo nevarne snovi ali zmesi, ki so same po sebi nevarne. Kemijske igrače

(a)

Brez poseganja v uporabo določb iz Uredbe (ES) št. 1272/2008 navodila za uporabo igrač, ki vsebujejo snovi ali zmesi, ki izpolnjujejo kriterije za katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k navedeni Uredbi:

(i)

razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrsti A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 in 2, 2.14 kategoriji 1 in 2, 2.15 vrste A do F;

(ii)

razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (učinki, ki niso narkotični učinki), 3.9 in 3.10;

(iii)

razred nevarnosti 4.1;

(iv)

razred nevarnosti 5.1,

vsebujejo opozorilo glede nevarnosti teh snovi ali zmesi ter navodila v zvezi z varnostnimi ukrepi, ki jih mora upoštevati uporabnik, da bi se izognil z njimi povezanim nevarnostim, ki so na kratko opisana glede na vrsto igrače. Omeni se tudi prva pomoč v primeru hude nesreče zaradi uporabe te vrste igrače. Navede se tudi, da morajo biti igrače izven dosega zelo majhnih otrok.“

Člen 3

Spremembe Direktive 1999/13/ES

Direktiva 1999/13/ES se spremeni:

1.

Beseda „pripravek“ v smislu člena 3(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006 v njeni različici z dne 30. decembra 2006 se v celotnem besedilu nadomesti z besedo „zmes“ v ustreznem številu in sklonu in temu ustrezno se prilagodi tudi stavek v katerem se nahaja.

2.

Člen 5 se spremeni:

(a)

Od 1. decembra 2010 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6.   Snovi ali zmesi, za katere so predpisani stavki o nevarnosti H340, H350, H350i, H360D ali H360F ali opozorilni stavki R45, R46, R49, R60 ali R61 oziroma morajo biti označene z njimi, ker so zaradi deleža HOS v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (19) uvrščene med rakotvorne, mutagene ali za razmnoževanje strupene snovi, se v najkrajšem možnem času nadomestijo z manj škodljivimi snovmi ali zmesmi, kolikor je to mogoče in ob upoštevanju smernic iz člena 7(1).

(b)

Od 1. junija 2015 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6.   Snovi ali zmesi, za katere so predpisani stavki o nevarnosti H340, H350, H350i, H360D ali H360F oziroma morajo biti označene z njimi, ker so zaradi deleža HOS v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (20) uvrščene med rakotvorne, mutagene ali za razmnoževanje strupene snovi, se v najkrajšem možnem času nadomestijo z manj škodljivimi snovmi ali zmesmi, kolikor je to mogoče in ob upoštevanju smernic iz člena 7(1).

(c)

Odstavek 8 se spremeni:

(i)

besede „opozorilni stavek R40“ se nadomestijo z „opozorilni stavek R40 ali R68“;

(ii)

besede „oznaka R40“ se nadomestijo z „oznaka R40 ali R68“;

(iii)

od 1. junija 2015 se besede „opozorilni stavek R40 ali R68“ nadomestijo s „stavek o nevarnosti H341 ali H351“;

(iv)

od 1. junija 2015 se besede „oznaka R40 ali R68“ nadomestijo s „stavek o nevarnosti H341 ali H351“;

(d)

Od 1. junija 2015 se v odstavku 9 besedi „opozorilni stavki“ nadomestita z besedami „stavki o nevarnosti“.

(e)

Odstavek 13 se spremeni:

(i)

besede „oznaka R40, R60 ali R61“ se nadomestijo z „opozorilni stavek R40, R68, R60 ali R61“;

(ii)

od 1. junija 2015 se besede „opozorilni stavek R40, R68, R60 ali R61“ nadomestijo s „stavki o nevarnosti H341, H351, H360F ali H360D“.

Člen 4

Spremembe Direktive 2000/53/ES

Od 1. decembra 2010 se v členu 2 Direktive 2000/53/ES točka 11 nadomesti z naslednjim:

„11.

‚nevarna snov‘ pomeni vsako snov, ki izpolnjuje kriterije za katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (21);

(a)

razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrsti A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 in 2, 2.14 kategoriji 1 in 2, 2.15 vrste A do F;

(b)

razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (učinki, ki niso narkotični učinki), 3.9 in 3.10;

(c)

razred nevarnosti 4.1;

(d)

razred nevarnosti 5.1.

Člen 5

Spremembe Direktive 2002/96/ES

Direktiva 2002/96/ES se spremeni:

1.

Beseda „pripravek“ v smislu člena 3(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006 v njeni različici z dne 30. decembra 2006 se v celotnem besedilu nadomesti z besedo „zmes“ v ustreznem številu in sklonu in temu ustrezno se prilagodi tudi stavek v katerem se nahaja.

2.

Od 1. decembra 2010 se točka (l) v členu 3 nadomesti z naslednjim:

„(l)

‚nevarna snov ali zmes‘ pomeni vsako snov ali zmes, ki jo je treba obravnavati kot nevarno v skladu z Direktivo 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (22), ali vsako snov, ki izpolnjuje kriterije za katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (23):

(i)

razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrsti A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 in 2, 2.14 kategoriji 1 in 2, 2.15 vrste A do F;

(ii)

razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (učinki, ki niso narkotični učinki), 3.9 in 3.10;

(iii)

razred nevarnosti 4.1;

(iv)

razred nevarnosti 5.1;

3.

Od 1. junija 2015 se točka (l) v členu 3 nadomesti z naslednjim:

„(l)

‚nevarna snov ali zmes‘ pomeni vsako snov ali zmes, ki izpolnjuje kriterije za katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (24);

(i)

razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrsti A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 in 2, 2.14 kategoriji 1 in 2, 2.15 vrste A do F;

(ii)

razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (učinki, ki niso narkotični učinki), 3.9 in 3.10;

(iii)

razred nevarnosti 4.1;

(iv)

razred nevarnosti 5.1.

4.

V oddelku 1 Priloge II se trinajsta alinea nadomesti z naslednjim:

„—

sestavni deli, ki vsebujejo refraktorska keramična vlakna, kot je opisano v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008,“

Člen 6

Spremembe Direktive 2004/42/ES

Člen 2 Direktive 2004/42/ES se spremeni:

(a)

V odstavku 3 se beseda „pripravek“ nadomesti z „zmes“.

(b)

V odstavku 8 se beseda „pripravek“ nadomesti z „zmes“.

Člen 7

Prenos

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo do 1. aprila 2010. O teh predpisih takoj obvestijo Komisijo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. junija 2010.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 9

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 16. decembra 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

B. LE MAIRE


(1)  UL C 120, 16.5.2008, str. 50.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 3. septembra 2008 (še ni objavljeno v UL) in Sklep Sveta z dne 28. novembra 2008.

(3)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(4)  UL 196, 16.8.1967, str. 1.

(5)  UL L 200, 30.7.1999, str. 1.

(6)  UL L 262, 27.9.1976, str. 169.

(7)  UL L 187, 16.7.1988, str. 1.

(8)  UL L 85, 29.3.1999, str. 1.

(9)  UL L 269, 21.10.2000, str. 34.

(10)  UL L 37, 13.2.2003, str. 24.

(11)  UL L 143, 30.4.2004, str. 87.

(12)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1. Popravljena različica v UL L 136, 29.5.2007, str. 3.

(13)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.

(14)  UL L 142, 31.5.2008, str. 1.“

(15)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.“

(16)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.“

(17)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.“

(18)  UL L 200, 30.7.1999, str. 1.“

(19)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.“

(20)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.“

(21)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.“

(22)  UL L 200, 30.7.1999, str. 1.

(23)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.“

(24)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.“


23.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 345/75


DIREKTIVA SVETA (ES) št. 114/2008

z dne 8. decembra 2008

o ugotavljanju in določanju evropske kritične infrastrukture ter o oceni potrebe za izboljšanje njene zaščite

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 308 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (2)

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je junija 2004 zaprosil za pripravo splošne strategije za zaščito kritičnih infrastruktur. Komisija je v odgovor na to 20. oktobra 2004 sprejela sporočilo z naslovom „Varovanje kritične infrastrukture v boju proti terorizmu“, v katerem je predstavila predloge o tem, kaj bi okrepilo preprečevanje terorističnih napadov na kritično infrastrukturo ter pripravljenost in odziv nanje v Evropi.

(2)

Komisija je 17. novembra 2005 sprejela Zeleno knjigo o evropskem programu za varovanje kritične infrastrukture, v kateri so bile navedene politične možnosti za oblikovanje programa in informacijskega omrežja za opozarjanje o kritični infrastrukturi. V odzivih na Zeleno knjigo je bila poudarjena dodana vrednost okvira Skupnosti glede zaščite kritične infrastrukture. Priznana je bila potreba po povečanju zmogljivosti zaščite kritične infrastrukture v Evropi in po pomoči pri zmanjšanju števila šibkih točk glede kritičnih infrastruktur. Poudarjen je bil pomen ključnih načel subsidiarnosti, sorazmernosti in dopolnjevanja pa tudi dialoga med zainteresiranimi stranmi.

(3)

Svet za pravosodje in notranje zadeve je decembra 2005 pozval Komisijo, naj pripravi predlog evropskega programa za zaščito kritične infrastrukture („EPCIP“), ki naj bi temeljil na pristopu upoštevanja vseh nevarnosti, pri čemer naj bi bil boj proti grožnjam terorizma njegova prednostna naloga. V skladu s tem pristopom bi bilo treba v postopku zaščite kritične infrastrukture upoštevati človeške in tehnološke grožnje ter naravne nesreče, vendar pa bi morale biti grožnje terorizma prednostno obravnavane.

(4)

Svet je aprila 2007 sprejel sklepe o EPCIP, v katerih je ponovno navedel, da so predvsem države članice odgovorne za to, da poskrbijo za ureditev zaščite kritične infrastrukture znotraj nacionalnih meja, obenem pa je pozdravil prizadevanja Komisije, da oblikuje evropski postopek za ugotavljanje in določanje evropske kritične infrastrukture („EKI“) ter za oceno potrebe po izboljšanju njene zaščite.

(5)

Ta direktiva predstavlja prvi korak v postopnem pristopu za ugotavljanje in določanje EKI ter oceni potrebe za izboljšanje njene zaščite. Sama direktiva je osredotočena na energetski in prevozni sektor in bi morala biti pregledana, da se oceni njen učinek in potreba po vključitvi drugih sektorjev, med drugim sektorja informacijskih in komunikacijskih tehnologij („IKT“), v področje uporabe.

(6)

Glavno in končno odgovornost za zaščito EKI imajo države članice in lastniki/upravljavci teh infrastruktur.

(7)

V Skupnosti obstajajo nekatere kritične infrastrukture, katerih okvara ali uničenje bi imelo resne čezmejne posledice. To lahko vključuje čezmejne medsektorske vplive, ki izhajajo iz soodvisnosti medsebojno povezanih infrastruktur. Takšne EKI bi bilo treba ugotoviti in določiti s skupnim postopkom. Pri ovrednotenju zahtev glede varnosti teh infrastruktur bi morali upoštevati minimalni skupni pristop. Dvostranski programi sodelovanja med državami članicami na področju zaščite kritične infrastrukture pomenijo dobro uveljavljen in učinkovit način za obravnavanje čezmejne kritične infrastrukture. EPCIP bi moral temeljiti na takšnem sodelovanju. Informacije, na podlagi katerih se posamezne infrastrukture določijo kot EKI, bi bilo treba razvrstiti glede na ustrezno stopnjo tajnosti v skladu z obstoječo zakonodajo Skupnosti in držav članic.

(8)

Ker imajo različni sektorji posebne izkušnje, strokovno znanje in zahteve glede zaščite kritične infrastrukture, bi bilo treba oblikovati pristop Skupnosti glede zaščite kritične infrastrukture in ga izvajati ob upoštevanju sektorskih posebnosti in obstoječih sektorskih ukrepov, vključno z ukrepi, ki že obstajajo na ravni Skupnosti ter na nacionalni in regionalni ravni, po potrebi pa tudi vključno z že obstoječimi zadevnimi čezmejnimi dogovori glede medsebojne pomoči med lastniki/upravljavci kritične infrastrukture. Glede na velik pomen vključenosti zasebnega sektorja pri nadzoru in upravljanju tveganj, načrtovanju neprekinjenosti delovanja in obnovi po nesrečah, mora pristop Skupnosti spodbujati polno vključenost zasebnega sektorja.

(9)

Za energetski sektor, zlasti za načine proizvodnje in prenosa električne energije (dobava električne energije), velja, da lahko proizvodnja električne energije – če je to ustrezno – vključuje dele jedrskih elektrarn, ki se uporabljajo za prenos električne energije, pri čemer pa so izključeni specifično jedrski vidiki, zajeti v ustrezni zakonodaji za jedrsko področje, med drugim v pogodbah in pravu Skupnosti.

(10)

Ta direktiva dopolnjuje obstoječe sektorske ukrepe na ravni Skupnosti in v državah članicah. Če so mehanizmi Skupnosti že vzpostavljeni, bi jih bilo treba še naprej uporabljati, saj bodo prispevali k splošnemu izvajanju te direktive. Izogibati bi se bilo treba podvajanju različnih aktov ali določb ter protislovjem med njimi.

(11)

Varnostni načrti upravljavca („VNU“) ali enakovredni ukrepi, ki vključujejo opredelitev pomembnih infrastrukturnih zmogljivosti, oceno tveganja ter ugotavljanje, izbiro in prednostno razvrstitev protiukrepov in postopkov, bi morali biti pripravljeni za vso določeno EKI. Da bi se izognili nepotrebnemu delu in podvajanju, bi morala vsaka država članica najprej preveriti, ali lastniki/upravljavci določene EKI razpolagajo z ustreznimi VNU ali podobnimi ukrepi. Če teh načrtov ni, bi morala posamezna država članica storiti vse potrebno za uvedbo ustreznih ukrepov. Vsaka država članica sama določi najustreznejšo obliko ukrepanja pri pripravi VNU.

(12)

Za ukrepe, načela in smernice, vključno z ukrepi Skupnosti, pa tudi za dvostranske in/ali večstranske sheme sodelovanja, ki zagotavljajo načrt, podoben ali enakovreden VNU, ali zagotavljajo varnostnega uradnika za zvezo ali osebo s podobno opredeljenimi nalogami, bi moralo veljati, da izpolnjujejo zahteve te direktive, predpisane za VNU oziroma varnostnega uradnika za zvezo.

(13)

Za vso določeno EKI bi morali določiti varnostne uradnike za zvezo, da bi se olajšala sodelovanje in komunikacija med zadevnimi nacionalnimi organi za zaščito kritične infrastrukture. Da bi se izognili nepotrebnemu delu in podvajanju, bi morala vsaka država članica najprej preveriti, ali lastniki/upravljavci določene EKI že imajo zaposlenega varnostnega uradnika za zvezo ali osebo s podobno opredeljenimi nalogami. Če takega varnostnega uradnika za zvezo ni, bi morala posamezna država članica storiti vse potrebno za uvedbo ustreznih ukrepov. Države članice pa morajo same določiti najustreznejšo obliko ukrepanja pri imenovanju varnostnih uradnikov za zvezo.

(14)

Učinkovito odkrivanje tveganj, nevarnosti in šibkih točk v posameznih sektorjih zahteva komunikacijo tako med lastniki/upravljavci EKI in državami članicami kot med državami članicami in Komisijo. Vsaka država članica bi morala zbirati informacije o EKI, ki se nahajajo na njenem ozemlju. Komisija bi morala od držav članic prejemati splošne informacije o tveganjih, nevarnostih in šibkih točkah v sektorjih, v katerih je bila ugotovljena EKI, po potrebi vključno z ustreznimi informacijami glede možnih izboljšav EKI in glede medsektorskih odvisnosti, kar bi lahko služilo kot osnova za oblikovanje posebnih predlogov Komisije za izboljšanje zaščite EKI, kjer je to potrebno.

(15)

Da se pospešijo izboljšave zaščite EKI, bi lahko razvili skupne metodologije za ugotavljanje in razvrščanje tveganj, nevarnost in šibkih točk za infrastrukturne zmogljivosti.

(16)

Lastnikom/upravljavcem EKI bi morali v prvi vrsti organi zadevne državne članice omogočiti dostop do najboljših praks in metodologij glede zaščite kritične infrastrukture.

(17)

Za učinkovito zaščito EKI so potrebni komunikacija, usklajevanje in sodelovanje na nacionalni ravni in na ravni Skupnosti. To se najlažje doseže tako, da se v vsaki državi članici imenujejo kontaktne točke za zaščito evropske kritične infrastrukture („kontaktne točke ZEKI“), ki bi morale vprašanja zaščite evropske kritične infrastrukture usklajevati na notranji ravni, pa tudi z drugimi državami članicami in Komisijo.

(18)

Da se razvijejo dejavnosti zaščite evropske kritične infrastrukture na področjih, ki zahtevajo določeno stopnjo zaupnosti, je primerno zagotoviti usklajeno in varno izmenjavo informacij v okviru te direktive. Pomembno je, da se v zvezi z nekaterimi dejstvi o kritični infrastrukturni zmogljivosti, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za načrtovanje in delovanje z namenom povzročanja nesprejemljivih posledic za objekte kritične infrastrukture, spoštujejo pravila o zaupnosti v skladu z veljavnim nacionalnim pravom ali Uredbo (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (3). Tajne podatke bi bilo treba varovati v skladu z ustrezno zakonodajo Skupnosti in držav članic. Države članice in Komisija bi morale spoštovati ustrezno stopnjo tajnosti, ki jo določi organ izvora dokumenta.

(19)

Izmenjava informacij v zvezi z EKI bi morala potekati v ozračju zaupanja in varnosti. Za izmenjavo informacij je potrebno zaupanje, tako da podjetja in organizacije vedo, da bodo njihovi občutljivi in tajni podatki ustrezno varovani.

(20)

Ker ciljev te direktive, in sicer vzpostavitve postopka za ugotavljanje in določanje EKI in oblikovanja skupnega pristopa za oceno potreb po izboljšanju zaščite takšnih infrastruktur, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, in ker te cilje zaradi obsega ukrepa laže doseže Skupnost, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje teh ciljev.

(21)

Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava zlasti Listina o temeljnih pravicah Evropske unije –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Vsebina

Ta direktiva določa postopek za ugotavljanje in določanje evropskih kritičnih infrastruktur („EKI“) ter skupni pristop za oceno potrebe po izboljšanju zaščite takšnih infrastruktur, da bi s tem prispevali k zaščiti ljudi.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej direktivi:

(a)

„kritična infrastruktura“ pomeni infrastrukturno zmogljivost, sistem ali njun del, ki se nahaja v državah članicah in je bistven za vzdrževanje ključnih družbenih funkcij, zdravja, varnosti, zaščite, gospodarske in družbene blaginje ljudi ter katerih okvara ali uničenje bi imelo v državi članici resne posledice zaradi nezmožnosti vzdrževanja teh funkcij;

(b)

„evropska kritična infrastruktura“ ali „EKI“ pomeni kritično infrastrukturo, ki se nahaja v državah članicah in katere okvara ali uničenje bi imelo resne posledice v vsaj dveh državah članicah. Kaj so resne posledice se oceni v skladu z medsektorskimi merili. To vključuje vplive na druge vrste infrastruktur, ki izhajajo iz medsektorskih odvisnosti;

(c)

„analiza tveganja“ pomeni obravnavo ustreznih scenarijev nevarnosti, da se ocenijo šibke točke in morebitne posledice okvare ali uničenja kritične infrastrukture;

(d)

„občutljive informacije, povezane z zaščito kritične infrastrukture“ pomeni dejstva o kritični infrastrukturi, katerih razkritje bi se lahko uporabilo za načrtovanje in delovanje z namenom povzročitve okvare ali uničenja objektov kritične infrastrukture;

(e)

„zaščita“ pomeni vse dejavnosti, katerih namen je zagotavljati funkcionalnost, kontinuiteto in integriteto kritične infrastrukture, da se preprečijo, ublažijo in nevtralizirajo nevarnosti, tveganja in šibke točke;

(f)

„lastniki/upravljavci EKI“ pomeni subjekte, odgovorne za naložbe v posamezno infrastrukturno zmogljivost, sistem ali njegov del, ki je v skladu s to direktivo določen kot EKI in/ali njihovo vsakodnevno delovanje.

Člen 3

Ugotavljanje EKI

1.   Vsaka država članica po postopku iz Priloge III ugotovi potencialno EKI, ki izpolnjuje medsektorska in sektorska merila ter ustreza opredelitvama iz člena 2(a) in (b).

Komisija lahko državam članicam na zahtevo pomaga ugotoviti potencialno EKI.

Komisija lahko zadevne države članice opozori, da obstaja potencialna kritična infrastruktura, za katero bi lahko veljalo, da izpolnjuje pogoje za to, da se določi za EKI.

Vsaka država članica in Komisija bodo stalno izvajale postopek ugotavljanja potencialne EKI.

2.   Medsektorska merila iz odstavka 1 upoštevajo:

(a)

število žrtev (ki se ocenjuje glede na možno število mrtvih ali poškodovanih);

(b)

gospodarske posledice (ki se ocenjujejo glede na gospodarsko izgubo in/ali poslabšanje kakovosti proizvodov ali storitev, vključno z morebitnimi posledicami za okolje);

(c)

javni vpliv (ki se ocenjuje glede na posledice za zaupanje javnosti, fizično trpljenje in motnje v vsakodnevnem življenju, vključno z izgubo osnovnih storitev).

Pragi za medsektorska merila se oblikujejo na podlagi resnosti posledice okvare ali uničenja posamezne infrastrukture. Natančne prage za medsektorska merila določijo države članice, ki jih zadeva posamezna kritična infrastruktura, za vsak primer posebej. Vsaka država članica Komisijo enkrat na leto obvesti o številu infrastruktur na sektor, za katere je potekalo posvetovanje o pragih za medsektorska merila.

Pri sektorskih merilih se upoštevajo značilnosti posameznih sektorjev EKI.

Komisija s pomočjo držav članic oblikuje smernice za uporabo medsektorskih in sektorskih meril ter približnih pragov za ugotavljanje EKI. Merila so tajna. Uporaba takšnih smernic za države članice ni obvezna.

3.   Ta direktiva se bo izvajala v energetskem in prevoznem sektorju. Podsektorji so določeni v Prilogi I.

Pri pregledu te direktive v skladu s členom 11 se lahko po potrebi določijo še drugi sektorji, v katerih se bo ta direktiva izvajala. Pri tem je treba nameniti prednost sektorju IKT.

Člen 4

Določanje EKI

1.   Vsaka država članica obvesti druge države članice, za katere bi potencialna EKI lahko imela hujše posledice, o njenem obstoju in razlogih, zaradi katerih je bila določena za potencialno EKI.

2.   Vsaka država članica, na ozemlju katere se nahaja potencialna EKI, vzpostavi dvostranski in/ali večstranski dialog z drugimi državami članicami, za katere bi potencialna EKI lahko imela hujše posledice. Komisija lahko v tem dialogu sodeluje, vendar nima dostopa do podrobnih informacij, ki bi omogočile nedvoumno ugotovitev posamezne infrastrukture.

Država članica, ki ima razlog za domnevo, da bi potencialna EKI lahko imela zanjo hujše posledice, a je država članica, na ozemlju katere se potencialna EKI nahaja, ni opredelila kot take, lahko Komisiji sporoči, da želi sodelovati v dvostranskem in/ali večstranskem dialogu o tem vprašanju. Komisija to željo brez odlašanja sporoči državi članici, na ozemlju katere se nahaja potencialna EKI, in si prizadeva za olajšanje dogovora med stranema.

3.   Država članica, na katere ozemlju se nahaja potencialna EKI, določi slednjo za EKI na podlagi dogovora, sklenjenega med njo in tistimi državami članicami, ki bi lahko utrpele hujše posledice.

Potrebno je soglasje države članice, na ozemlju katere se nahaja infrastruktura, ki naj bi se določila za EKI.

4.   Država članica, na ozemlju katere se nahaja določena EKI, Komisijo vsako leto obvesti o številu določenih EKI na posamezen sektor in številu držav članic, odvisnih od vsake določene EKI. Samo države članice, za katere bi posamezna EKI lahko imela hujše posledice, so seznanjene z njenim obstojem.

5.   Države članice, na ozemlju katerih se nahaja EKI, obvestijo lastnika/upravljavca infrastrukture, da je bila ta določena za EKI. Za informacijo o določitvi infrastrukture za EKI velja ustrezna stopnja tajnosti.

6.   Postopek ugotavljanja in določanja EKI v skladu s členom 3 in tem členom se zaključi do 12. januarja 2011 in se redno preverja.

Člen 5

Varnostni načrti upravljavca

1.   V postopku priprave varnostnega načrta upravljavca („VNU“) se ugotovijo kritične infrastrukturne naprave EKI in varnostni ukrepi, ki obstajajo ali se izvajajo za njihovo zaščito. Minimalna vsebina, obravnavana v postopku priprave VNU EKI, je določena v Prilogi II.

2.   Vsaka država članica preveri, ali ima vsaka določena EKI na njenem ozemlju VNU oziroma vzpostavljene enakovredne ukrepe v skladu z navedbami iz Priloge II. Če država članica ugotovi, da takšen VNU ali enakovredni ukrepi obstajajo in se redno posodabljajo, ni potrebno nobeno nadaljnje ukrepanje za izvajanje.

3.   Če država članica ugotovi, da VNU ali enakovredni ukrepi niso bili uvedeni, zagotovi pripravo VNU ali enakovrednih ukrepov v skladu z navedbami iz Priloge II s kakršnim koli ukrepom, ki ga šteje za ustreznega.

Vsaka država članica zagotovi, da so v letu dni po določitvi kritične infrastrukture kot EKI vzpostavljeni VNU ali enakovredni ukrepi, ki se redno preverjajo. V izjemnih okoliščinah se lahko to obdobje podaljša s soglasjem organa države članice in z uradnim obvestilom Komisiji.

4.   Če v zvezi z EKI že obstaja ureditev nadzora ali pregleda, ta člen ne vpliva na takšno ureditev, nadzornik v okviru te ureditve pa je zadevni organ države članice, naveden v tem členu.

5.   Če so upoštevani ukrepi, tudi ukrepi Skupnosti, zaradi katerih je v posameznem sektorju potreben načrt, podoben ali enakovreden VNU, ki ga mora pregledati pristojni organ, ali se nanašajo na potrebo po takšnem načrtu, velja, da so izpolnjene vse zahteve držav članic, navedene v tem členu ali sprejete v skladu s tem členom. Smernice za uporabo iz člena 3(2) vsebujejo okvirni seznam takšnih ukrepov.

Člen 6

Varnostni uradniki za zvezo

1.   Varnostni uradnik za zvezo deluje kot kontaktna točka za vprašanja, povezana z varnostjo, med lastnikom/upravljavcem EKI in zadevnim organom države članice.

2.   Vsaka država članica preveri, ali ima vsaka določena EKI na njenem ozemlju zaposlenega varnostnega uradnika za zvezo ali osebo s podobno opredeljenimi nalogami. Če država članica ugotovi, da obstaja varnostni uradnik za zvezo ali oseba s podobno opredeljenimi nalogami, nadaljnje ukrepanje za izvajanje ni potrebno.

3.   Če država članica ugotovi, da za določeno EKI varnostni uradnik za zvezo ali oseba s podobno opredeljenimi nalogami ni bila imenovana, zagotovi imenovanje varnostnega uradnika za zvezo ali osebe s podobno opredeljenimi nalogami s kakršnim koli ukrepom, ki ga šteje za ustreznega.

4.   Vsaka država članica vzpostavi ustrezen mehanizem za komunikacijo med zadevnim organom države članice in varnostnim uradnikom za zvezo ali osebo s podobno opredeljenimi nalogami za izmenjavanje pomembnih informacij o ugotovljenih tveganjih in grožnjah v zvezi z zadevno EKI. Ta komunikacijski mehanizem ne posega v nacionalne zahteve glede dostopa do občutljivih in zaupnih informacij.

5.   Če so upoštevani ukrepi, tudi ukrepi Skupnosti, zaradi katerih je v posameznem sektorju potreben varnostni uradnik za zvezo oziroma oseba s podobno opredeljenimi nalogami ali se nanašajo na potrebo po njunem imenovanju, velja, da so izpolnjene vse zahteve držav članic, navedene v tem členu ali sprejete v skladu s tem členom. Smernice za uporabo iz člena 3(2) vsebujejo okvirni seznam takšnih ukrepov.

Člen 7

Poročanje

1.   Vsaka država članica izvede oceno nevarnosti za podsektorje EKI v letu dni od določitve kritične infrastrukture na njenem ozemlju kot EKI v teh podsektorjih.

2.   Vsaka država članica pošlje Komisiji vsaki dve leti povzetek splošnih podatkov o vrstah tveganj, nevarnosti in šibkih točk, odkritih v posameznem sektorju EKI, ki je bila v skladu s členom 4 določena za EKI in se nahaja na njenem ozemlju.

Enoten obrazec za ta poročila lahko pripravi Komisija v sodelovanju z državami članicami.

Vsako poročilo se razvrsti glede na ustrezno stopnjo tajnosti, kakor se zdi primerno državi članici izvora.

3.   Komisija in države članice na podlagi poročil iz odstavka 2 glede na posamezen sektor ocenijo, ali bi bilo treba za evropske kritične infrastrukture preučiti možnost dodatnih zaščitnih ukrepov na ravni Skupnosti. Ta postopek se izvede skupaj s pregledom te direktive, kakor je določeno v členu 11.

4.   Skupne metodološke smernice za izvedbo analiz tveganja glede EKI lahko oblikuje Komisija v sodelovanju z državami članicami. Uporaba takšnih smernic za države članice ni obvezna.

Člen 8

Podpora Komisije za EKI

Komisija prek zadevnega organa države članice podpira lastnike/upravljavce določenih EKI z zagotavljanjem dostopa do razpoložljivih najboljših praks in metodologij ter s podpiranjem usposabljanja in izmenjave informacij o najnovejšem tehničnem napredku, povezanem z zaščito kritične infrastrukture.

Člen 9

Občutljive informacije, povezane z zaščitoevropske kritične infrastrukture

1.   Vsaka oseba, ki obravnava tajne podatke v skladu s to direktivo v imenu države članice ali Komisije, mora biti ustrezno varnostno preverjena.

Države članice, Komisija in zadevni nadzorni organi zagotovijo, da se občutljive informacije, povezane z zaščito evropske kritične infrastrukture, ki se predložijo državam članicam ali Komisiji, uporabljajo le za namene zaščite kritičnih infrastruktur.

2.   Ta člen se uporablja tudi za ustne informacije, izmenjane na sestankih, na katerih se obravnavajo občutljiva vprašanja.

Člen 10

Kontaktne točke za zaščito evropske kritične infrastrukture

1.   Vsaka država članica imenuje kontaktno točko za zaščito evropske kritične infrastrukture („kontaktne točke ZEKI“).

2.   Kontaktna točka ZEKI usklajuje vprašanja zaščite evropske kritične infrastrukture v državi članici z drugimi državami članicami in Komisijo. Imenovanje kontaktne točke za zaščito EKI ne izključuje možnosti sodelovanja drugih organov države članice pri vprašanjih, povezanih z zaščito evropske kritične infrastrukture.

Člen 11

Pregled

Pregled te direktive se začne 12. januarja 2012.

Člen 12

Izvajanje

Države članice sprejmejo predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 12. januarja 2011. O tem takoj obvestijo Komisijo ter ji pošljejo besedila predpisov in njihovo korelacijo s to direktivo.

Države članice se v sprejetih ukrepih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 14

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. decembra 2008

Za Svet

Predsednik

B. KOUCHNER


(1)  Mnenje z dne 10. julija 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL C 116, 26.5.2007, str. 1.

(3)  UL L 145, 31.5.2001, str. 43.


PRILOGA I

Seznam EKI sektorjev

Sektor

Podsektor

I

Energetika

1.

Električna energija

Infrastruktura in obrati za pridobivanje in prenos električne energije v zvezi z dobavo električne energije

2.

Nafta

Proizvodnja, rafiniranje, predelava, skladiščenje in prenos nafte prek naftovodov

3.

Plin

Proizvodnja, rafiniranje, predelava, skladiščenje in prenos plina prek plinovodov

Terminali za UZP

II

Prevoz

4.

Cestni prevoz

5.

Železniški prevoz

6.

Letalski prevoz

7.

Prevoz po celinskih plovnih poteh

8.

Čezoceanski prevoz in pomorski prevoz na kratke razdalje ter pristanišča

Države članice v skladu s členom 3 opredelijo kritično infrastrukturo, ki je lahko določena kot EKI. Zato sam seznam EKI sektorjev ne predstavlja splošne obveznosti za določanje EKI v vsakem sektorju.


PRILOGA II

POSTOPEK VNU EKI

V VNU se bodo navedle zmogljivosti kritične infrastrukture in varnostni ukrepi, ki že obstajajo ali se izvajajo za njihovo zaščito. Postopek VNU EKI bo obsegal najmanj:

1.

opredelitev pomembnih infrastrukturnih zmogljivosti;

2.

izvedbo analize tveganja, ki temelji na scenarijih večjih nevarnosti, šibkih točkah posamezne infrastrukturne zmogljivosti in morebitnih posledicah; in

3.

ugotavljanje, izbiro in prednostno razvrstitev protiukrepov in postopkov z razlikovanjem med:

stalnimi varnostnimi ukrepi, ki zajemajo nujna vlaganja v varnost in sredstva, ki bi bila primerna, da se uporabijo ob vseh priložnostih. Ta postavka bo vključevala informacije o splošnih ukrepih, na primer o tehničnih ukrepih (vključno z namestitvijo sredstev za odkrivanje, nadzor dostopa, zaščito in preprečevanje); organizacijskih ukrepih (vključno s postopki za opozarjanje in krizno upravljanje); ukrepih za nadzor in preverjanje; komunikaciji; ozaveščanju in usposabljanju; in varnosti informacijskih sistemov,

stopnjevanimi varnostnimi ukrepi, ki se lahko uvedejo glede na različne stopnje tveganja in nevarnosti.


PRILOGA III

Postopek za ugotavljanje kritične infrastrukture, ki jo lahko države članice na podlagi člena 3 določijo za EKI

Člen 3 od vsake države članice zahteva, da ugotovi kritično infrastrukturo, ki se lahko določi za EKI. Države članice ta postopek izvedejo na podlagi naslednjih zaporednih korakov.

Potencialna EKI, ki ne izpolnjuje zahtev, navedenih v enem od naslednjih zaporednih korakov, velja kot „neustrezna za EKI“ in se izloči iz postopka. Za potencialno EKI, ki zadostuje zahtevam, veljajo naslednji koraki tega postopka.

Korak 1

Vsaka država članica za prvi izbor kritične infrastrukture znotraj sektorja uporabi sektorska merila.

Korak 2

Vsaka država članica v zvezi s potencialno EKI, določeno v koraku 1, uporabi opredelitev kritične infrastrukture v skladu s členom 2(a).

Resnost posledic bo določena z uporabo nacionalnih metod za ugotavljanje kritične infrastrukture ali glede na medsektorska merila na ustrezni državni ravni. Za infrastrukturo, ki zagotavlja osnovno storitev, se upoštevata tudi razpoložljivost alternativ in trajanje okvare/obnove.

Korak 3

Vsaka država članica uporabi čezmejni element opredelitve EKI v skladu s členom 2(b) za potencialno EKI, ki je prestala prva dva koraka tega postopka. Potencialna EKI, ki opredelitvi zadostuje, bo podvržena naslednjemu koraku tega postopka. Za infrastrukturo, ki zagotavlja osnovno storitev, se upoštevata tudi razpoložljivost alternativ in trajanje okvare/obnove.

Korak 4

Vsaka država članica za preostalo potencialno EKI uporabi medsektorska merila. Medsektorska merila upoštevajo tudi: resnost vpliva; razpoložljivost alternativnih možnosti za infrastrukturo, ki zagotavlja osnovno storitev; in trajanje okvare/obnove. Potencialna EKI, ki ne zadostuje medsektorskim merilom, ne bo obravnavana kot EKI.

O potencialni EKI, ki je bila predmet tega postopka, so obveščene samo države članice, za katere bi ta EKI lahko imela hujše posledice.


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

23.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 345/83


ODLOČBA SVETA

z dne 16. decembra 2008

o enakovrednosti gozdnega reprodukcijskega materiala, proizvedenega v tretjih državah

(2008/971/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 1999/105/ES z dne 22. decembra 1999 o trženju gozdnega reprodukcijskega materiala (1) ter zlasti člena 19(1) in (2) Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nacionalna pravila za potrjevanje gozdnega reprodukcijskega materiala v Kanadi, na Hrvaškem, Norveškem, v Srbiji, Švici, Turčiji in Združenih državah Amerike določajo izvajanje uradnih pregledov na terenu med zbiranjem in predelavo semena in proizvodnjo sadilnega materiala.

(2)

V skladu z navedenimi pravili bi morali sistemi za odobritev in registracijo izhodiščnega materiala ter naknadno proizvodnjo reprodukcijskega materiala iz tega izhodiščnega materiala upoštevati shemo OECD za potrjevanje gozdnega reprodukcijskega materiala v mednarodni trgovini (shema OECD za gozdno seme in rastline). Poleg tega se po navedenih pravilih semenski in sadilni material kategorij „znanega izvora“ in „izbran“ uradno potrdi, semenska embalaža pa se uradno zapre v skladu s shemo OECD za gozdna semena in rastline.

(3)

Pregled navedenih pravil je pokazal, da pogoji za odobritev izhodiščnega materiala izpolnjujejo zahteve iz Direktive 1999/105/ES. Razen pogojev v zvezi s kakovostjo semen, vrstno čistostjo in kakovostjo sadilnega materiala, dajejo pravila teh tretjih držav enaka zagotovila glede pogojev, ki se uporabljajo za semenski in sadilni material kategorij „znanega izvora“ in „izbran“, kot zagotovila iz Direktive 1999/105/ES. Iz tega sledi, da bi bilo treba pravila za potrjevanje gozdnega materiala kategorij „znanega izvora“ in „izbran“ v Kanadi, na Hrvaškem, Norveškem, v Srbiji, Švici, Turčiji in Združenih državah Amerike šteti za enakovredna pravilom iz Direktive 1999/105/ES, pod pogojem, da so izpolnjeni dodatni pogoji glede semenskega in sadilnega materiala.

(4)

Kljub temu pravil v omenjenih tretjih državah ni mogoče šteti za enakovredna, in sicer za kategoriji „kvalificiran“ ali „testiran“, za kateri se shema OECD za gozdno seme in rastline ne uporablja. Zato je primerno omejiti področje uporabe te odločbe na reprodukcijski material, ki spada v kategoriji „znanega izvora“ in „izbran“.

(5)

Opredelitve pojmov iz Direktive 1999/105/ES bi bilo treba za namene te odločbe uporabljati za zagotovitev skladnosti med tema dvema aktoma.

(6)

Gozdni reprodukcijski material, ki je v skladu s pogoji te odločbe, bi moral izpolnjevati fitosanitarne pogoje iz Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (2). Po potrebi bi moral gensko spremenjeni gozdni reprodukcijski material izpolnjevati zahteve Direktive 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje (3).

(7)

Za dodatne pogoje glede semenskega in sadilnega materiala v zvezi s kakovostjo in vrstno čistostjo partije, določene v tej odločbi, je primerno, da so v skladu s pogoji iz Direktive 1999/105/ES.

(8)

Za zagotovitev enake ravni sledljivosti, kot je predvidena v Direktivi 1999/105/ES, je v to odločbo primerno vključiti pravila v zvezi z izdajo glavnega spričevala za semenski in sadilni material pri vstopu v Skupnost. To glavno spričevalo bi moralo temeljiti na uradnem spričevalu OECD o izvoru in bi moralo navajati, da je material uvožen na podlagi enakovrednega režima –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta odločba določa pogoje, pod katerimi se gozdni reprodukcijski material kategorij „znanega izvora“ in „izbran“, proizveden v tretji državi iz Priloge I, uvaža v Skupnost.

Odločba se uporablja, če so izpolnjeni pogoji iz Priloge II in iz direktiv 2000/29/ES in 2001/18/ES.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za to odločbo se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 2 Direktive 1999/105/ES.

Člen 3

Enakovrednost

1.   Sistemi za odobritev in registracijo izhodiščnega materiala ter naknadno proizvodnjo reprodukcijskega materiala iz tega izhodiščnega materiala pod nadzorom organov tretjih držav iz Priloge I k tej odločbi ali pod uradnim nadzorom teh organov, štejejo za enakovredne sistemom, ki jih izvajajo države članice v skladu z Direktivo 1999/105/ES.

2.   Semenski in sadilni material kategorij „znanega izvora“ in „izbran“ vrst iz Priloge I k Direktivi 1999/105/ES, proizveden v tretjih državah iz Priloge I k tej odločbi, ki ju uradno potrdijo organi tretjih držav iz navedene priloge, se šteje kot enakovreden semenskemu in sadilnemu materialu, ki je v skladu z Direktivo 1999/105/ES, če izpolnjuje pogoje iz Priloge II k tej Direktivi.

Člen 4

Glavno spričevalo

Kadar semenski in sadilni material vstopi na trg Skupnosti, dobavitelj, ki uvaža ta material, vnaprej obvesti uradni organ navedene države članice o uvozu. Uradni organ izda glavno spričevalo, ki temelji na uradnem spričevalu OECD o izvoru, preden je material dan na trg.

V glavnem spričevalu je navedeno, da je bil material uvožen na podlagi enakovrednega režima.

Člen 5

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta odločba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2009.

Člen 6

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. decembra 2008

Za Svet

Predsednica

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  UL L 11, 15.1.2000, str. 17.

(2)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(3)  UL L 106, 17.4.2001, str. 1.


PRILOGA I

Države in organi

Država (1)

Organ, odgovoren za odobritev in nadzor proizvodnje

CA

National Forest Genetic Resources Centre/Centre national des ressources génétiques forestières

Natural Resources Canada/Ressources naturelles Canada