ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 345

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
23 ta' Diċembru 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1322/2008 tat-28 ta’ Novembru 2008 li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati għal ċerti stokkijiet ta’ ħut u gruppi ta’ stokkijiet ta’ ħut applikabbli fil-Baħar Baltiku għall-2009

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1323/2008 tat-18 ta’ Diċembru 2008 li jaġġusta mill-1 ta’ Lulju 2008 r-remunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u l-ħaddiema l-oħra tal-Komunitajiet Ewropej u l-koeffiċjenti korrettivi applikati lilhom

10

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1324/2008 tat-18 ta' Diċembru 2008 li jaġġusta mill-1 ta’ Lulju 2008 r-rata tal-kontribuzzjoni għall-iskema tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u ta’ ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej

17

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1325/2008 tat-22 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

18

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1326/2008 tal-15 ta' Diċembru 2008 li japprova emendi minuri fl-ispeċifikazzjoni ta' denominazzjoni elenkata fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Chaource (DPO)]

20

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1327/2008 tad-19 ta' Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1580/2007 li jistabbilixxi r-regoli ta’ implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2201/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u l-ħxejjex

24

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1328/2008 tat-22 ta' Diċembru 2008 li jemenda l-Annessi I, II, III, V, VII u VIII tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi

28

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1329/2008 tat-22 ta' Diċembru 2008 li jadotta miżuri għall-appoġġ ta' emerġenza għas-suq tal-majjal fil-forma ta’ għajnuna għall-ħżin privat f’parti mir-Renju Unit

56

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1330/2008 tat-22 ta’ Diċembru 2008 li jemenda għall-103 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-netwerk ta’ Al-Qaida u t-Taliban

60

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2008/110/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 li temenda d-Direttiva 2004/49/KE dwar is-sigurtà tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità (Id-Direttiva tas-Sigurtà Tal-Linji tal-Ferrovija) ( 1 )

62

 

*

Direttiva 2008/112/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 76/768/KEE, 88/378/KEE, 1999/13/KE u d-Direttivi 2000/53/KE, 2002/96/KE u 2004/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex tadattahom għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet ( 1 )

68

 

*

Direttiva tal-Kunsill 2008/114/KE tat-8 ta’ Diċembru 2008 dwar l-identifikazzjoni u l-indikazzjoni ta’ l-Infrastruttura Kritika Ewropea u l-valutazzjoni tal-ħtieġa għat-titjib tal-ħarsien tagħhom ( 1 )

75

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2008/971/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-ekwivalenza ta’ Materjal Riproduttiv tal-Foresti prodott f’pajjiżi terzi

83

 

 

2008/972/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2008 li temenda l-Anness 13 għall-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni dwar kif jimtlew stickers tal-viża

88

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/973/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Diċembru 2008 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 2002/56/KE fir-rigward tad-data stipulata fl-Artikolu 21(3) sa meta l-Istati Membri huma awtorizzati jestendu l-validità tad-deċiżjonijiet dwar l-ekwivalenza tal-patata taż-żrigħ minn pajjiżi terzi (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8135)  ( 1 )

90

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

*

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2008/974/PESK tat-18 ta’ Diċembru 2008 b'appoġġ għall-Kodiċi ta’ Kondotta tal-Aja kontra l-Proliferazzjoni tal-Missili Ballistiċi fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni tal-Armi ta’ Qerda Massiva

91

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/975/PESK tat-18 ta’ Diċembru 2008 li tistabbilixxi mekkaniżmu sabiex jiġi amministrat il-finanzjament tal-ispejjeż komuni tal-operazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li jkollhom implikazzjonijiet militari jew ta’ difiża (Athena)

96

 

 

Corrigendum

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/936/KE ta’ l-20 ta’ Mejju 2008 li tikkonċerna l-għajnuna mogħtija minn Franza lill-Fond għall-prevenzjoni tar-riskji tas-sajd u lill-impriżi tas-sajd (Għajnuna mill-Istat C 9/06) (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5636) ( ĠU L 334, 12.12.2008 )

115

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1337/2007 tal-15 ta’ Novembru 2007 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 992/95 fir-rigward tal-kwoti tat-tariffi tal-Komunità għal ċerti prodotti tas-sajd li joriġinaw fin-Norveġja ( ĠU L 298, 16.11.2007 )

115

 

*

Rettifika għad-Direttiva tal-Kummissjoni 95/45/KE tas-26 ta' Lulju 1995 li tistabbilixxi kriterji speċifiċi ta' purezza dwar kuluri li jintużaw fl-ikel ( ĠU L 226, 22.9.1995 )

116

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

23.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 345/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1322/2008

tat-28 ta’ Novembru 2008

li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati għal ċerti stokkijiet ta’ ħut u gruppi ta’ stokkijiet ta’ ħut applikabbli fil-Baħar Baltiku għall-2009

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 tal-20 ta’ Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta’ riżorsi tas-sajd konformement mal-Politika Komuni dwar is-Sajd (1) u b’mod partikolari l-Artikolu 20 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 tas-6 ta’ Mejju 1996 li jintroduċi kondizzjonijiet addizzjonali għal tmexxija minn sena għal sena tal-TAC u l-kwoti (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 2 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1098/2007 tat-18 ta’ Settembru 2007 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet (3), u b’mod partikolari l-Artikoli 5 u 8(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 jeħtieġ li l-Kunsill jadotta l-miżuri meħtieġin biex jiġu żgurati l-aċċess għall-ilmijiet u r-riżorsi u l-iżvolġiment sostenibbli ta’ attivitajiet ta’ sajd b’kont meħud tal-pariri xjentifiċi disponibbli u, b’mod partikolari, ir-rapport imħejji mill-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd, kif ukoll fid-dawl ta’ kwalunkwe parir li jasal mill-Kunsill Reġjonali Konsultattiv għall-Baħar Baltiku.

(2)

Taħt l-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, huwa obbligu tal-Kunsill li jistabbilixxi l-limiti dwar l-opportunitajiet ta’ sajd abbażi tat-tip ta’ sajd jew gruppi ta’ tipi ta’ sajd u l-allokazzjoni ta’ dawn l-opportunitajiet lill-Istati Membri.

(3)

Sabiex tkun żgurata l-ġestjoni effettiva tal-opportunitajiet ta’ sajd, għandhom jiġu stabbiliti l-kondizzjonijiet speċifiċi għall-operazzjonijiet ta’ sajd.

(4)

Jeħtieġ li l-prinċipji u ċerti proċeduri għall-ġestjoni tas-sajd jiġu stabbiliti f’livell Komunitarju, sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jiżguraw il-ġestjoni tal-bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom.

(5)

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 jistabbilixxi d-definizzjonijiet rilevanti dwar l-allokazzjoni tal-opportunitajiet ta’ sajd.

(6)

Taħt l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 huwa meħtieġ li jiġu identifikati l-istokkijiet li huma suġġetti għal miżuri varji msemmijin fih.

(7)

L-opportunitajiet ta’ sajd għandhom jintużaw konformement mal-leġislazzjoni tal-Komunità, u b’mod partikolari konformement mar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2807/83 tat-22 ta’ Settembru 1983 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar ir-reġistrazzjoni ta’ informazzjoni dwar il-qabdiet ta’ ħut tal-Istati Membri (4), mar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2930/86 tat-22 ta’ Settembru 1986 li jiddefinixxi l-karatteristiċi tad-dgħajjes tas-sajd (5), mar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1381/87 tal-20 ta’ Mejju 1987 li jistabbilixxi regoli dettaljali dwar l-immarkar u dokumentazzjoni ta’ bastimenti tas-sajd (6), mar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3880/91 tas-17 ta’ Diċembru 1991 dwar is-sottomissjoni ta’ statistika nominali dwar il-qabda mill-Istati Membri li jistadu fil-grigal tal-Atlantiku (7), mar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 tat-12 ta’ Ottubru 1993 li jistabbilixxi sistema ta’ kontroll li tapplika għall-politika tas-sajd komuni (8), mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2244/2003 tat-18 ta’ Diċembru 2003 li jistabbilixxi disposizzjonijiet dettaljati dwar is-sistemi ta’ sorveljanza tal-vapuri bażata fuq satellita (9), mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 tal-21 ta’ Diċembru 2005 għall-konservazzjoni ta’ riżorsi tas-sajd permezz ta’ miżuri tekniċi fil-Baħar Baltiku, fil-Belts u fis-Sound (10) u mar-Regolament (KE) Nru 1098/2007.

(8)

Sabiex jiġi żgurat li l-opportunitajiet annwali tas-sajd jiġu stabbiliti f’livell li jikkorrispondi għas-sostenibbiltà fl-isfruttar tar-riżorsi f’termini ambjentali, ekonomiċi u soċjali, ittieħed kont tal-prinċipji ta’ gwida għall-iffissar tal-Qabdiet Totali Permissibbli (total allowable catches, TACs) kif deskritt fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill dwar l-opportunitajiet tas-sajd għall-2009: Dikjarazzjoni ta’ Politika mill-Kummissjoni Ewropea.

(9)

Biex jikkontribwixxu għall-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut, ċerti miżuri supplimentari dwar kondizzjonijiet tekniċi għas-sajd għandhom jiġu implimentati fl-2009.

(10)

Sabiex jiġi żgurat l-għajxien tas-sajjieda tal-Komunità, huwa importanti li dawn iż-żoni tas-sajd jinfetħu fl-1 ta’ Jannar 2009. Minħabba l-urġenza ta’ din il-kwistjoni, huwa imperattiv li ssir eċċezzjoni għal perijodu ta’ sitt ġimgħat imsemmi fil-punt I(3) tal-Protokoll dwar ir-rwol tal-Parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxu l-Komunitajiet Ewropea,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

KAMP TA’ APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Suġġett

Ir-Regolament jiffissa l-opportunitajiet tas-sajd għas-sena 2009 għal ċerti stokkijiet ta’ ħut u gruppi ta’ stokkijiet ta’ ħut fil-Baħar Baltiku u l-kondizzjonijiet assoċjati għall-użu ta’ dawn l-opportunitajiet ta’ sajd.

Artikolu 2

Kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika għal bastimenti tas-sajd Komunitarji (bastimenti Komunitarji) li joperaw fil-Baħar Baltiku.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, dan ir-Regolament m’għandux japplika għal operazzjonijiet tas-sajd imwettqin biss għal finijiet ta’ investigazzjoni xjentifika li jsiru bil-permess u taħt l-awtorità tal-Istat Membru kkonċernat u li ġew infurmati bihom bil-quddiem il-Kummissjoni u l-Istat Membru li fl-ilmijiet tiegħu tkun qed issir ir-riċerka.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Addizzjonalment għad-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

iż-żoni tal-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES) huma kif definiti fir-Regolament (KEE) Nru 3880/91;

(b)

“Baħar Baltiku” tfisser is-Subdiviżjonijiet tal-ICES 22-32;

(c)

“qabda totali permissibli (TAC – Total Allowable Catch)” tfisser il-kwantità li tista’ tittieħed minn kull stokk kull sena;

(d)

“kwota” tfisser proporzjon mit-TAC li tkun allokata lill-Komunità, lil Stat Membru jew lil pajjiż terz;

(e)

“jum nieqes mill-port” tfisser kwalunkwe perijodu kontinwu ta’ 24 siegħa jew parti minnu li fih il-bastiment ikun nieqes mill-port.

KAPITOLU II

OPPORTUNITAJIET TA’ SAJD U KONDIZZJONIJIET ASSOĊJATI

Artikolu 4

Limiti ta’ qbid u allokazzjonijiet

Il-limiti tal-qbid, l-allokazzjoni ta’ tali limiti fost l-Istati Membri, u kondizzjonijiet addizzjonali taħt l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 huma stabbiliti fl-Anness I ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Dispożizzjonijiet speċjali dwar l-allokazzjonijiet

1.   L-allokazzjoni tal-limiti tal-qbid fost l-Istati Membri, kif stabbilit fl-Anness I, għandha tkun mingħajr preġudizzju għal:

(a)

skambji magħmulin konformement mal-Artikolu 20(5) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002;

(b)

allokazzjonijiet mill-ġdid magħmulin konformement mal-Artikoli 21(4), 23(1) u 32(2) tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93;

(c)

żbark addizzjonali permess taħt l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96;

(d)

kwantitajiet miżmumin konformement mal-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96;

(e)

tnaqqis magħmul konformement mal-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.

2.   Għall-finijiet taż-żamma tal-kwoti li jkunu ser jiġu ttrasferiti għall-2010, l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 jista’ japplika, permezz ta’ deroga minn dak ir-Regolament, għall-istokkijiet kollha suġġetti għal TAC analitiku.

Artikolu 6

Kondizzjonijiet għall-qabdiet u għall-qabdiet inċidentali

1.   Ħut minn stokkijiet li għalihom il-limiti ta’ qbid huma stabbiliti għandhom jinżammu abbord jew jiġu żbarkati l-art biss jekk:

(a)

il-qabdiet ittieħdu minn bastimenti ta’ Stat Membru bi kwota u dik il-kwota ma tkunx ġiet użata kollha; jew

(b)

speċi minbarra l-aringi u l-laċċa kaħla jkunu mħallta ma’ speċi oħra, u l-qabdiet ma jkunux ġew magħżulin abbord jew meta ġew żbarkati u l-qabdiet ikunu saru bit-tkarkir, it-tartaruni Daniżi jew irkaptu simili li d-daqs tal-malji tiegħu ikun inqas minn 32 mm.

2.   L-iżbark l-art kollu għandu jgħodd fil-konfront tal-kwota jew, jekk is-sehem Komunitarju ma jkunx tqassam fost l-Istati Membri permezz tal-kwoti, fil-konfront tas-sehem Komunitarju, ħlief għall-qabdiet magħmulin taħt paragrafu 1(b).

3.   Meta l-kwota għall-aringi allokata lil Stat Membru tiġi eżawrita kompletament, il-bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ dak l-Istat Membru u rreġistrati fil-Komunità, u li joperaw fiż-żoni tas-sajd li għalihom tapplika l-kwota rilevanti m’għandhomx jiżbarkaw l-art qabdiet li mhumiex magħżulin u li fihom l-aringi.

4.   Meta l-kwota għal-laċċa kaħla allokata lil Stat Membru tiġi eżawrita kompletament, il-bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ dak l-Istat Membru u rreġistrati fil-Komunità, u li joperaw fiż-żoni tas-sajd li għalihom tapplika l-kwota rilevanti m’għandhomx jiżbarkaw l-art qabdiet li mhumiex magħżulin u li fihom il-laċċa kaħla.

Artikolu 7

Limiti ta’ sforz tas-sajd

1.   Il-limiti fuq l-isforz tas-sajd huma stabbiliti fl-Anness II.

2.   Dawk il-limiti għandhom japplikaw għas-Subdiviżjonijiet tal-ICES 27 u 28.2 sakemm il-Kummissjoni għadha ma ħaditx deċiżjoni taħt l-Artikolu 29(2) tar-Regolament (KE) Nru 1098/2007 biex teskludi dawk is-Subdiviżjonijiet mir-restrizzjonijiet previsti fl-Artikolu 8(1)(b), (3), (4) u (5) u l-Artikolu 13 ta’ dak ir-Regolament.

3.   Dawk il-limiti m’għandhomx japplikaw għas-Subdiviżjonijiet tal-ICES 28.1 sakemm il-Kummissjoni għadha ma ħaditx deċiżjoni taħt l-Artikolu 29(4) tar-Regolament (KE) Nru 1098/2007 li r-restrizzjonijiet previsti fl-Artikolu 8(1)(b), (3), (4) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 1098/2007 għandhom japplikaw għal dik is-Subdiviżjoni.

Artikolu 8

Miżuri tekniċi transitorji

Il-miżuri tekniċi transitorji huma stabbiliti fl-Anness III.

KAPITOLU III

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 9

Trasmissjoni ta’ data

Meta l-Istati Membri jibagħtu data lill-Kummissjoni dwar żbarki ta’ kwantitajiet ta’ stokkijiet maqbudin, taħt l-Artikolu 15(1) tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93, huma għandhom jużaw il-kodiċi tal-istokkijiet stabbiliti fl-Anness I ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 10

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 28 ta’ Novembru 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

M. BARNIER


(1)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  ĠU L 115, 9.5.1996, p. 3.

(3)  ĠU L 248, 22.9.2007, p. 1.

(4)  ĠU L 276, 10.10.1983, p. 1.

(5)  ĠU L 274, 25.9.1986, p. 1.

(6)  ĠU L 132, 21.5.1987, p. 9.

(7)  ĠU L 365, 31.12.1991, p. 1.

(8)  ĠU L 261, 20.10.1993, p. 1.

(9)  ĠU L 333, 20.12.2003, p. 17.

(10)  ĠU L 349, 31.12.2005, p. 1.


ANNESS I

Il-limiti tal-qbid u l-kondizzjonijiet assoċjati għall-ġestjoni minn sena għall-oħra tal-limiti fuq il-qabdiet applikabbli għall-bastimenti tal-Komunità f’żoni fejn jeżistu l-limiti fuq il-qabdiet fua beżi tal-ispeċi u taż-żona

It-tabelli li ġejjin jistabbilixxu t-TACs u l-kwoti (f’tunnellati ta’ piż ħaj, ħlief fejn speċifikat mod ieħor) abbażi tal-istokk, tal-allokazzjoni lill-Istati Membri u tal-kondizzjonijiet assoċjati għall-ġestjoni tal-kwoti minn sena għal sena.

F’kull żona, l-istokkijiet tal-ħut huma msemmijin fl-ordni alfabetiku li ġej tal-ismijiet tal-ispeċi bil-Latin. Għall-finijiet ta’ dawn it-tabelli l-kodiċi użati għall-ispeċi differenti huma kif ġej:

Isem xjentifiku

Kodiċi Alpha-3

Isem Komuni

Clupea harengus

HER

Aringi

Gadus morhua

COD

Merluzz

Platichthys flesus

FLX

Barbun

Pleuronectes platessa

PLE

Barbun tat-tbajja’

Psetta maxima

TUR

Barbun imperjali

Salmo salar

SAL

Salamun tal-Atlantiku

Sprattus sprattus

SPR

Laċċa kaħla


Speċi

:

Aringi

Clupea harengus

Żona

:

Subdiviżjoni 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlandja

67 777

 

Żvezja

14 892

 

KE

82 669

 

TAC

82 669

TAC Analitiku.
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Aringi

Clupea harengus

Żona

:

Subdiviżjoni 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danimarka

3 809

 

Ġermanja

14 994

 

Polonja

3 536

 

Finlandja

2

 

Żvezja

4 835

 

KE

27 176

 

TAC

27 176

TAC Analitiku.
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Aringi

Clupea harengus

Żona

:

Ilmijiet tal-KE tas-Subdiviżjonijiet 25-27, 28.2, 29 u 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Danimarka

3 159

 

Ġermanja

838

 

Estonja

16 134

 

Latvja

3 982

 

Litwanja

4 192

 

Polonja

35 779

 

Finlandja

31 493

 

Żvezja

48 032

 

KE

143 609

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Analitiku.
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Aringi

Clupea harengus

Żona

:

Subdiviżjoni 28.1

HER/03D.RG

Estonja

16 113

 

Latvja

18 779

 

KE

34 892

 

TAC

34 892

TAC Analitiku.
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Merluzz

Gadus morhua

Żona

:

Ilmijiet tal-KE tas-Subdiviżjonijiet 25-32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danimarka

10 241

 

Ġermanja

4 074

 

Estonja

998

 

Latvja

3 808

 

Litwanja

2 509

 

Polonja

11 791

 

Finlandja

784

 

Żvezja

10 375

 

KE

44 580

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Analitiku.
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Merluzz

Gadus morhua

Żona

:

Ilmijiet tal-KE tas-Subdiviżjonijiet 22-24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danimarka

7 130

 

Ġermanja

3 487

 

Estonja

158

 

Latvja

590

 

Litwanja

383

 

Polonja

1 908

 

Finlandja

140

 

Żvezja

2 541

 

KE

16 337

 

TAC

16 337

TAC Analitiku.
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Barbun tat-tbajja’

Pleuronectes platessa

Żona

:

Ilmijiet tal-KE tas-Subdiviżjonijiet 22-32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danimarka

2 179

 

Ġermanja

242

 

Polonja

456

 

Żvezja

164

 

KE

3 041

 

TAC

3 041

TAC Prekawzjonali.
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Salamun tal-Atlantiku

Salmo salar

Żona

:

Ilmijiet tal-KE tas-Subdiviżjonijiet 22-31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danimarka

64 184  (1)

 

Ġermanja

7 141  (1)

 

Estonja

6 523  (1)

 

Latvja

40 824  (1)

 

Litwanja

4 799  (1)

 

Polonja

19 471  (1)

 

Finlandja

80 033  (1)

 

Żvezja

86 758  (1)

 

KE

309 733  (1)

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Analitiku.
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Salamun tal-Atlantiku

Salmo salar

Żona

:

Subdiviżjoni 32

SAL/3D32.

Estonja

1 581  (2)

 

Finlandja

13 838  (2)

 

KE

15 419  (2)

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Analitiku.
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Laċċa kaħla

Sprattus sprattus

Żona

:

Ilmijiet tal-KE tas-Subdiviżjonijiet 22-32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danimarka

39 453

 

Ġermanja

24 994

 

Estonja

45 813

 

Latvja

55 332

 

Litwanja

20 015

 

Polonja

117 424

 

Finlandja

20 652

 

Żvezja

76 270

 

KE

399 953

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Analitiku.
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

(1)  Espress fl-għadd ta’ ħut individwali.

(2)  Espress fl-għadd ta’ ħut individwali.


ANNESS II

Limiti tal-isforz tas-sajd

1.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom, li jistadu b’tartaruni Daniżi jew irkaptu simili b’malji ta’ 90 mm jew akbar, li jistadu b’għeżula tat-tisqif, għeżula tat-tħabbil jew pariti li għandhom malji ta’ 90 mm jew akbar, jew li jistadu bil-konzijiet tal-qiegħ, konzijiet ħlief konzijiet mitluqa, xolfa tal-idejn u rkaptu tat-trejjix għandhom ikunu permessi għal għadd massimu ta’

(a)

201 jum neqsin mill-port fis-Subdiviżjonijiet 22-24 bl-eċċezzjoni tal-perijodu mill-1 sat-30 ta’ April meta japplika l-Artikolu 8(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1098/2007, u

(b)

160 jum neqsin mill-port fis-Subdiviżjonijiet 25-28 bl-eċċezzjoni tal-perijodu mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Awwissu meta japplika l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1098/2007.

2.

In-numru massimu ta’ jiem assenti mill-port kull sena li fihom bastiment jista’ jkun preżenti fiż-żewġ żoni definiti fil-punt 1 (a) u (b) u jistad bl-irkaptu msemmi fil-punt 1 ma jistax ikun ogħla min-numru massimu ta’ jiem allokati għal żona waħda mit-tnejn.


ANNESS III

Miżuri tekniċi transitorji

Restrizzjonijiet fuq is-sajd għall-barbun u għall-barbun imperjali

1.

Iż-żamma abbord tal-ispeċi ta’ ħut li ġejjin li jinqabdu fiż-żoni ġeografiċi u matul il-perijodi msemmijin hawn taħt għandu jkun ipprojbit:

Speċi

Żoni ġeografiċi

Perijodu

Barbun (Platichthys flesus)

Subdiviżjonijiet 26 sa 28, 29 fin-Nofsinhar ta’ 59°30′N

Mill-15 ta’ Frar sal-15 ta’ Mejju

Subdiviżjoni 32

Mill-15 ta’ Frar sat-31 ta’ Mejju

Barbun imperjali (Psetta maxima)

Subdiviżjonijiet 25 sa 26, 28 fin-Nofsinhar ta’ 56°50′N

Mill-1 ta’ Ġunju sal-31 ta’ Lulju

2.

B’deroga mill-punt 1, meta jkun qed isir sajd bix-xbieki tat-tkarkir, b’tartaruni Daniżi u b’irkaptu simili bid-daqs ta’ malji daqs jew akbar minn 105 mm jew b’għeżula tat-tisqif, għeżula tat-tħabbil u pariti ta’ malji ta’ 100 mm jew akbar, qabdiet inċidentali ta’ barbun u barbun imperjali jistgħu jinżammu abbord jew jiġu żbarkati f’limitu ta’ 10 % tal-piż ħaj tal-qabda sħiħa miżmuma abbord jew żbarkata l-art matul il-perijodi ta’ projbizzjoni msemmijin fil-punt 1.


23.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 345/10


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE, EURATOM) Nru 1323/2008

tat-18 ta’ Diċembru 2008

li jaġġusta mill-1 ta’ Lulju 2008 r-remunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u l-ħaddiema l-oħra tal-Komunitajiet Ewropej u l-koeffiċjenti korrettivi applikati lilhom

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra l-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej, u b’mod partikolari l-Artikolu 13 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolamenti tal-Persunal ta’ l-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet ta’ l-Impjieg ta’ Ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej, stabbiliti bir-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 63, 64, 65 u 82 u l-Annessi VII, XI u XIII tar-Regolamenti tal-Persunal kif ukoll l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 20, u l-Artikoli 64 u 92 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg tal-Ħaddiema l-oħra,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

BILLI:

Sabiex jiġi garantit li l-poter ta’ akkwist tal-uffiċjali u tal-ħaddiema l-oħra tal-Komunità jiżviluppa b’mod parallel għal dik tal-impjegati taċ-ċivil nazzjonali tal-Istati Membri, il-pagi u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u tal-ħaddiema l-oħra tal-Komunitajiet għandhom jiġu aġġustati abbażi tal-verifika annwali tas-sena 2008,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2008, id-data “1 ta’ Lulju 2007” li tidher fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 63 tar-Regolamenti tal-Persunal għandha tiġi sostitwita bid-data “1 ta’ Lulju 2008”.

Artikolu 2

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2008, it-tabella tal-pagi bażiċi tax-xahar fl-Artikolu 66 tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli għall-finijiet tal-kalkolu tal-pagi u l-pensjonijiet għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

1.7.2008

PASS

GRAD

1

2

3

4

5

16

16 299,08

16 983,99

17 697,68

 

 

15

14 405,66

15 011,01

15 641,79

16 076,97

16 299,08

14

12 732,20

13 267,22

13 824,73

14 209,36

14 405,66

13

11 253,14

11 726,01

12 218,75

12 558,70

12 732,20

12

9 945,89

10 363,83

10 799,33

11 099,79

11 253,14

11

8 790,51

9 159,90

9 544,81

9 810,36

9 945,89

10

7 769,34

8 095,82

8 436,01

8 670,72

8 790,51

9

6 866,80

7 155,35

7 456,03

7 663,46

7 769,34

8

6 069,10

6 324,13

6 589,88

6 773,22

6 866,80

7

5 364,07

5 589,48

5 824,35

5 986,40

6 069,10

6

4 740,94

4 940,16

5 147,76

5 290,97

5 364,07

5

4 190,20

4 366,28

4 549,76

4 676,34

4 740,94

4

3 703,44

3 859,06

4 021,22

4 133,10

4 190,20

3

3 273,22

3 410,76

3 554,09

3 652,97

3 703,44

2

2 892,98

3 014,55

3 141,22

3 228,61

3 273,22

1

2 556,91

2 664,35

2 776,31

2 853,56

2 892,98

Artikolu 3

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2008, il-koeffiċjenti korrettivi applikabbli taħt l-Artikolu 64 tar-Regolamenti tal-Persunal għar-remunerazzjoni tal-uffiċjali u tal-ħaddiema l-oħra għandhom ikunu kif stabbilit fil-kolonna 2 tat-tabella hawn taħt.

B’effett mill-1 ta’ Jannar 2009, il-koeffiċjenti korrettivi applikabbli taħt l-Artikolu 17(3) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal għat-trasferimenti li jsiru minn uffiċjali u ħaddiema oħra għandhom ikunu kif stabbilit fil-kolonna 3 tat-tabella hawn taħt.

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2008, il-koeffiċjenti korrettivi applikabbli taħt l-Artikolu 20(1) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal għall-pensjonijet għandhom ikunu kif stabbilit fil-kolonna 4 tat-tabella ta’ hawn taħt.

B’effett mis-16 ta’ Mejju 2008, il-koeffiċjenti korrettivi applikabbli taħt l-Artikolu 64 tar-Regolamenti tal-Persunal għar-remunerazzjoni tal-uffiċjali u l-impjegati l-oħra għandhom ikunu kif stabbilit fil-kolonna 5 tat-tabella hawn taħt.

B’effett mill-1 ta’ Mejju 2008, il-koeffiċjenti korrettivi applikabbli taħt l-Artikolu 64 tar-Regolamenti tal-Persunal għar-remunerazzjoni tal-uffiċjali u tal-ħaddiema l-oħra għandhom ikunu kif stabbilit fil-kolonna 6 tat-tabella hawn taħt.

B’effett mis-16 ta’ Mejju 2008, il-koeffiċjenti korrettivi applikabbli taħt l-Artikolu 20(1) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal għall-pensjonijet għandhom ikunu kif stabbilit fil-kolonna 7 tat-tabella ta’ hawn taħt:

Pajjiż/Post

Remunerazzjoni

1.7.2008

Trasferiment

1.1.2009

Pensjoni

1.7.2008

Remunerazzjoni

16.5.2008

Remunerazzjoni

1.5.2008

Pensjoni

16.5.2008

1

2

3

4

5

6

7

Il-Bulgarija

 

62,5

100,0

70,5

 

 

Ir-Rep. Ċeka

98,1

91,1

100,0

 

 

 

Id-Danimarka

139,4

136,4

136,4

 

 

 

Il-Ġermanja

98,9

99,4

100,0

 

 

 

Bonn

98,0

 

 

 

 

 

Karlsruhe

96,4

 

 

 

 

 

Munich

105,3

 

 

 

 

 

L-Estonja

 

81,9

100,0

85,0

 

 

Il-Greċja

95,0

94,9

100,0

 

 

 

Spanja

101,6

96,0

100,0

 

 

 

Franza

115,5

106,3

106,3

 

 

 

L-Irlanda

121,9

118,5

118,5

 

 

 

L-Italja

111,5

107,6

107,6

 

 

 

Varese

98,6

 

 

 

 

 

Ċipru

89,2

91,9

100,0

 

 

 

Latvja

 

79,8

100,0

 

85,1

 

Litwanja

 

71,9

100,0

76,3

 

 

Ungerija

94,0

81,6

100,0

 

 

 

Malta

85,0

86,7

100,0

 

 

 

L-Olanda

109,1

101,5

101,5

 

 

 

L-Awstrija

107,8

106,9

106,9

 

 

 

Il-Polonja

 

84,6

100,0

93,8

 

 

Il-Portugall

91,7

91,0

100,0

 

 

 

Ir-Rumanija

 

66,9

100,0

 

75,2

 

Is-Slovenja

 

86,0

100,0

90,2

 

 

Slovakkja

87,3

81,9

100,0

 

 

 

Il-Finlandja

119,8

116,2

116,2

 

 

 

L-Iżvezja

115,3

111,5

111,5

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

105,4

 

125,6

 

105,4

Culham

 

 

 

100,9

 

 

Artikolu 4

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2008, l-ammont tal-benefiċċju għal-leave tal-ġenituri msemmi fit-tieni u t-tielet subparagrafi tal-Artikolu 42a tar-Regolamenti tal-Persunal għandu jkun ta’ EUR 878,32 u EUR 1 171,09 rispettivament għal familji b’ġenitur wieħed.

Artikolu 5

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2008, l-ammont bażiku għall-benefiċċju għall-familja msemmi fl-Artikolu 1(1) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal għandu jkun ta’ EUR 164,27.

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2008, l-ammont għall-benefiċċju għat-tfal dipendenti msemmi fl-Artikolu 2(1) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal għandu jkun ta’ EUR 358,96.

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2008, l-ammont għall-benefiċċju għall-edukazzjoni kif stabbilit fl-Artikolu 3(1) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal huwa stabbilit għal EUR 243,55.

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2008, l-ammont għall-benefiċċju għall-edukazzjoni kif stabbilit fl-Artikolu 3(2) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal huwa stabbilit għal EUR 87,69.

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2008, l-ammont minimu tal-benefiċċju għall-espatrijazzjoni msemmi fl-Artikolu 69 tar-Regolamenti tal-Persunal u fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 4(1) tal-Anness VII tiegħu għandu jkun ta’ EUR 486,88.

Artikolu 6

B’effett mill-1 ta’ Jannar 2009, l-benefiċċju għall-kilometraġġ indikat fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(2) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

 

EUR 0 għal kull kilometru bejn 0 u 200 km

 

EUR 0,3651 għal kull kilometru bejn 201 u 1 000 km

 

EUR 0,6085 għal kull kilometru bejn 1 001 u 2 000 km

 

EUR 0,3651 għal kull kilometru bejn 2 001 u 3 000 km

 

EUR 0,1216 għal kull kilometru bejn 3 001 u 4 000 km

 

EUR 0,0586 għal kull kilometru bejn 4 001 u 10 000 km

 

EUR 0 għal kull kilometru 'l fuq minn 10 000 km.

Ma’ dan il-benefiċċju għal kull kilometru għandu jingħadd suppliment b’rata fissa, li jammonta għal:

EUR 182,54 jekk id-distanza bil-ferrovija bejn il-post tal-impieg u l-post tal-oriġini hija bejn 725 km u 1 450 km,

EUR 365,04 jekk id-distanza bil-ferrovija bejn il-post tal-impieg u l-post tal-oriġini hija aktar minn 1 450 km.

Artikolu 7

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2008, l-ammont għall-benefiċċju għall-għajxien ta’ kuljum imsemmi fl-Artikolu 10(1) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal għandu jkun ta’:

EUR 37,73 għall-uffiċjali li għandhom dritt għall-benefiċċju tal-familja,

EUR 30,42 għall-uffiċjali li m’għandhomx dritt għall-benefiċċju tal-familja.

Artikolu 8

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2008, il-limitu minimu għall-benefiċċju għall-installazzjoni msemmi fl-Artikolu 24(3) tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg ta’ ħaddiema oħra huwa ta’:

EUR 1 074,14 għal ħaddiem intitolat għall-benefiċċju tal-familja;

EUR 638,68 għal impjegat li mhux intitolat għall-benefiċċju tal-familja.

Artikolu 9

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2008, il-limitu minimu għall-benefiċċju għall-qgħad stabbilit fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 28a(3) tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg ta’ ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej, għandu jkun ta’ EUR 1 288,19, il-limitu massimu għandu jkun ta’ EUR 2 576,39 u l- benefiċċju standard għandu jkun ta’ EUR 1 171,09.

Artikolu 10

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2008, it-tabella tas-salarji bażiċi ta’ kull xahar fl-Artikolu 63 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg ta’ ħaddiema oħra għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

1.7.2008

 

PASS

KATEGORIJA

GRUPP

1

2

3

4

A

I

6 565,32

7 378,56

8 191,80

9 005,04

II

4 765,00

5 229,31

5 693,62

6 157,93

III

4 004,25

4 182,62

4 360,99

4 539,36

B

IV

3 846,60

4 223,18

4 599,76

4 976,34

V

3 021,43

3 220,60

3 419,77

3 618,94

C

VI

2 873,61

3 042,79

3 211,97

3 381,15

VII

2 571,98

2 659,49

2 747,00

2 834,51

D

VIII

2 324,67

2 461,59

2 598,51

2 735,43

IX

2 238,75

2 269,94

2 301,13

2 332,32

Artikolu 11

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2008, it-tabella tas-salarji bażiċi ta’ kull xahar fl-Artikolu 93 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg ta’ ħaddiema oħra għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

GRUPP OPERATTIV

1.7.2008

PASS

GRAD

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 618,70

5 735,55

5 854,82

5 976,58

6 100,87

6 227,74

6 357,25

17

4 965,96

5 069,23

5 174,64

5 282,26

5 392,10

5 504,24

5 618,70

16

4 389,04

4 480,31

4 573,49

4 668,59

4 765,68

4 864,79

4 965,96

15

3 879,15

3 959,82

4 042,17

4 126,23

4 212,03

4 299,63

4 389,04

14

3 428,49

3 499,79

3 572,57

3 646,87

3 722,70

3 800,12

3 879,15

13

3 030,19

3 093,21

3 157,53

3 223,19

3 290,22

3 358,65

3 428,49

III

12

3 879,08

3 959,75

4 042,09

4 126,14

4 211,95

4 299,53

4 388,94

11

3 428,46

3 499,75

3 572,53

3 646,82

3 722,65

3 800,06

3 879,08

10

3 030,18

3 093,19

3 157,51

3 223,17

3 290,20

3 358,62

3 428,46

9

2 678,17

2 733,86

2 790,71

2 848,74

2 907,98

2 968,45

3 030,18

8

2 367,05

2 416,27

2 466,52

2 517,81

2 570,17

2 623,61

2 678,17

II

7

2 678,11

2 733,81

2 790,67

2 848,71

2 907,97

2 968,45

3 030,19

6

2 366,93

2 416,16

2 466,42

2 517,72

2 570,08

2 623,54

2 678,11

5

2 091,91

2 135,42

2 179,84

2 225,18

2 271,46

2 318,70

2 366,93

4

1 848,85

1 887,30

1 926,56

1 966,63

2 007,53

2 049,29

2 091,91

I

3

2 277,64

2 324,91

2 373,16

2 422,41

2 472,69

2 524,01

2 576,39

2

2 013,53

2 055,32

2 097,98

2 141,52

2 185,96

2 231,33

2 277,64

1

1 780,05

1 816,99

1 854,70

1 893,20

1 932,49

1 972,59

2 013,53

Artikolu 12

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2008, il-limitu minimu għall-benefiċċju għall-installazzjoni msemmi fl-Artikolu 94 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg ta’ ħaddiema oħra għandu jkun ta’:

EUR 807,93 għal ħaddiem intitolat għall-benefiċċju tal-familja;

EUR 479,00 għal ħaddiem li mhux intitolat għall-benefiċċju tal-familja.

Artikolu 13

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2008, il-limitu minimu għall-benefiċċju għall-qgħad imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg ta’ ħaddiema oħra, għandu jkun ta’ EUR 966,15, il-limitu massimu għandu jkun ta’ EUR 1 932,29 u l-benefiċċju standard għandu jkun ta’ EUR 878,32.

Artikolu 14

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2008, il-benefiċċji għal xogħol bix-xift kif stabbiliti fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 1 tar-Regolament (KEFA, KEE, Euratom) Nru 300/76 (2) għandhom ikunu ta’ EUR 368,17, EUR 555,70, EUR 607,58 u EUR 828,33.

Artikolu 15

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2008, l-ammonti li jidhru fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 260/68 (3) għandhom ikunu suġġetti għal koeffiċjent ta’ 5,314614.

Artikolu 16

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2008, it-tabella fl-Artikolu 8(2) tal-Anness XIII għar-Regolamenti tal-Persunal għandha tiġi ssostitwita b’dan li ġej:

1.7.2008

PASS

GRAD

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 299,08

16 983,99

17 697,68

17 697,68

17 697,68

17 697,68

 

 

15

14 405,66

15 011,01

15 641,79

16 076,97

16 299,08

16 983,99

 

 

14

12 732,20

13 267,22

13 824,73

14 209,36

14 405,66

15 011,01

15 641,79

16 299,08

13

11 253,14

11 726,01

12 218,75

12 558,70

12 732,20

 

 

 

12

9 945,89

10 363,83

10 799,33

11 099,79

11 253,14

11 726,01

12 218,75

12 732,20

11

8 790,51

9 159,90

9 544,81

9 810,36

9 945,89

10 363,83

10 799,33

11 253,14

10

7 769,34

8 095,82

8 436,01

8 670,72

8 790,51

9 159,90

9 544,81

9 945,89

9

6 866,80

7 155,35

7 456,03

7 663,46

7 769,34

 

 

 

8

6 069,10

6 324,13

6 589,88

6 773,22

6 866,80

7 155,35

7 456,03

7 769,34

7

5 364,07

5 589,48

5 824,35

5 986,40

6 069,10

6 324,13

6 589,88

6 866,80

6

4 740,94

4 940,16

5 147,76

5 290,97

5 364,07

5 589,48

5 824,35

6 069,10

5

4 190,20

4 366,28

4 549,76

4 676,34

4 740,94

4 940,16

5 147,76

5 364,07

4

3 703,44

3 859,06

4 021,22

4 133,10

4 190,20

4 366,28

4 549,76

4 740,94

3

3 273,22

3 410,76

3 554,09

3 652,97

3 703,44

3 859,06

4 021,22

4 190,20

2

2 892,98

3 014,55

3 141,22

3 228,61

3 273,22

3 410,76

3 554,09

3 703,44

1

2 556,91

2 664,35

2 776,31

2 853,56

2 892,98

 

 

 

Artikolu 17

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2008, l-ammont għall-benefiċċju għat-tfal dipendenti msemmi fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 14 tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal għandu jkun kif ġej:

1.7.08–31.12.08

344,55

Artikolu 18

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2008, l-ammont għall-benefiċċju għall-edukazzjoni msemmi fl-ewwel inċiż tal-Artikolu 15 tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal għandu jkun kif ġej:

1.7.08–31.8.08

70,14

Artikolu 19

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2008, għall-finijiet tal-Artikolu 18(1) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal, l-ammont tal-benefiċċju fiss imsemmi fl-Artikolu 4a tal-Anness VII tiegħu fis-seħħ qabel l-1 ta’ Mejju 2004 għandu jkun ta’:

EUR 127,01 fix-xahar għall-uffiċjali fi gradi C4 jew C5,

EUR 194,73 fix-xahar għal uffiċjali kklassifikati fil-gradi C1, C2 jew C3.

Artikolu 20

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil- Ġurnal Ufficjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

M. BARNIER


(1)  ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1.

(2)  Regolament tal-Kunsill (KEFA, KEE, Euratom) Nru 300/76 tad-9 ta’ Frar 1976 li jistabbilixxi l-kategoriji ta’ uffiċjali intitolati għal allowances għal xogħol bix-xift, u r-rati u l-kondizzjonijiet tagħhom (ĠU L 38, 13.2.1976, p. 1).

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 260/68 tad-29 ta Frar 1968 li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet u l-proċedura għall-applikazzjoni tat-taxxa għall-benefiċċju tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 56, tal-4.3.1968, p. 8).


23.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 345/17


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE, EURATOM) Nru 1324/2008

tat-18 ta' Diċembru 2008

li jaġġusta mill-1 ta’ Lulju 2008 r-rata tal-kontribuzzjoni għall-iskema tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u ta’ ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolamenti tal-Persunal ta’ l-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet ta’ l-Impjieg ta’ Ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej, stabbiliti mir-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 (1), u partikolarment l-Artikolu 83a u l-Anness XII tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Konformement mal-Artikolu 13 tal-Anness XII tar-Regolamenti tal-Persunal, il-Eurostat ippreżenta, fl-1 ta’ Settembru 2008, rapport dwar l-evalwazzjoni attwarja tal-2008 tal-iskema tal-pensjonijiet, li taġġorna l-parametri msemmija f’dak l-Anness. Joħroġ minn dik l-evalwazzjoni li r-rata tal-kontribuzzjoni meħtieġa sabiex jiġi żgurat bilanċ attwarju tas-sistema tal-pensjonijiet hija ta’ 10,9 % tas-salarju bażiku.

(2)

Bil-ħsieb li jinżamm il-bilanċ attwarju tal-iskema tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u ta’ ħaddiema oħra tal-Komunitajiet, r-rata tal-kontribuzzjoni għanda għalhekk tiġi aġġustata għal 10,9 % tas-salarju bażiku.

(3)

Taħt l-Artikolu 12 tal-Anness XII tar-Regolamenti tal-Persunal, ir-rata tal-kalkolu tal-imgħax kompost għandha tkun ir-rata effettiva msemmija fl-Artikolu 10 ta’ dak l-Anness u għandha għalhekk tiġi aġġustata,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2008, ir-rata tal-kontribuzzjoni msemmija fl-Artikolu 83(2) tar-Regolamenti tal-Persunal għanda tkun 10,9 %.

Artikolu 2

Mill-1 ta’ Jannar 2009, ir-rata fl-Artikoli 4(1) u 8 ta’ Anness VIII tar-Regolamenti tal-Persunal, u fir-raba’ paragrafu tal-Artikolu 40 u fl-Artikolu 110(3) rispettivament tal-Kondizzjonijiet ta’ l-Impjieg ta’ Ħaddiema oħra, għall-kalkolu tal-imgħax kompost għandha tkun 3,1 %.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il- Ġurnal Ufficjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

M. BARNIER


(1)  ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1.


23.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 345/18


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1325/2008

tat-22 ta’ Diċembru 2008

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu ta’ l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-23 ta’ Diċembru 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 22 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

CR

110,3

MA

79,8

TR

84,6

ZZ

91,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,8

TR

115,3

ZZ

117,4

0709 90 70

MA

127,3

TR

81,0

ZZ

104,2

0805 10 20

AR

13,6

BR

44,6

EG

51,1

MA

46,9

TR

71,3

UY

30,6

ZA

41,3

ZW

31,4

ZZ

41,4

0805 20 10

MA

74,4

TR

64,0

ZZ

69,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

50,3

IL

65,1

TR

65,0

ZZ

60,1

0805 50 10

MA

64,0

TR

54,7

ZZ

59,4

0808 10 80

CA

79,3

CN

76,1

MK

37,6

US

86,9

ZA

118,0

ZZ

79,6

0808 20 50

CN

71,5

TR

107,0

US

116,0

ZZ

98,2


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


23.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 345/20


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1326/2008

tal-15 ta' Diċembru 2008

li japprova emendi minuri fl-ispeċifikazzjoni ta' denominazzjoni elenkata fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Chaource (DPO)]

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 510/2006 tal-Kunsill tal-20 ta’ Marzu 2006 (1), u partikolarment it-tieni sentenza tal-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 9(1) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006 u skont l-Artikolu 17(2) tal-istess Regolament, il-Kummissjoni eżaminat it-talba ta' Franza għall-approvazzjoni ta’ emenda fl-ispeċifikazzjoni tad-denominazzjoni protetta tal-oriġini “Chaource”, irreġistrata bir-Regolament tal-Kummissjoni tal-Kummissjoni (KE) Nru 1107/1996 (2).

(2)

It-talba għandha l-għan li temenda l-ispeċifikazzjoni billi tippreċiża l-kundizzjonijiet tal-użu ta’ trattamenti u addittivi għall-ħalib fil-produzzjoni tax-Chaource. Dawn il-prattiki jiżguraw iż-żamma tal-karatteristiċi essenzjali tad-denominazzjoni.

(3)

Il-Kummissjoni eżaminat l-emenda kkonċernata u kkonkludiet li hija ġustifikata. Billi din hija emenda minuri skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, il-Kummissjoni tista' tapprovaha mingħajr rikors għall-proċedura stipulata fl-Artikoli 5, 6 u 7 tal-istess Regolament,

(4)

F’konformità mal-Artikolu 18(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1898/2006 (3), u skont l-Artikolu 17(2) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, jeħtieġ li jkun ippubblikat sinteżi sommarju tal-ispeċifikazzjoni.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-ispeċifikazzjoni tad-denominazzjoni protetta tal-oriġini “Chaource” hija b'dan emendata skont l-Anness I għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Is-sommarju konsolidat bl-elementi ewlenin tal-ispeċifikazzjoni jinsab fl-Anness II għal dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 15 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  ĠU L 148, 21.6.1996, p. 1.

(3)  ĠU L 369, 23.12.2006, p. 1.


ANNESS I

B'dan huma approvati l-emendi li ġejjin għall-ispeċifikazzjoni tad-denominazzjoni protetta tal-oriġini “Chaource”

“Metodu ta' produzzjoni”

Il-punt 5 tal-ispeċifikazzjoni rigward id-deskrizzjoni tal-metodu ta’ produzzjoni huwa kkompletat bid-dispożizzjonijiet li ġejjin:

“(…) L-operazzjoni tat-tibqit tal-ħalib għandha ssir esklussivament bit-tames.

Il-konċentrazzjoni tal-ħalib bl-eliminazzjoni parzjali tal-parti ilmija qabel il-koagolazzjoni hija pprojbita.

Minbarra l-materja prima tal-ħalib, l-uniċi ingredjenti jew prodotti sekondarji jew addittivi awtorizzati fil-ħalib, u waqt il-produzzjoni, huma t-tames, il-kulturi innoffensivi tal-batterji, il-ħmira, il-moffa, il-klorur tal-kalċju u l-melħ.

(…) Hija pprojbita l-konservazzjoni f’temperatura negattiva tal-materja prima tal-ħalib, tal-prodotti fil-proċess tal-produzzjoni, tal-baqta jew tal-ġobon frisk (fromage frais).

Hija pprojbita l-konservazzjoni f’atmosfera mmodifikata tal-ġobniet friski jew tal-ġobniet li għaddejjin mill-maturazzjoni.”


ANNESS II

SOMMARJU

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini għal prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel

“CHAOURCE”

Nru tal-KE: FR-PDO-0217-0114/29.03.2006

DPO (X) IĠP ( )

Dan is-sommarju jippreżenta l-elementi ewlenin tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott b'finijiet ta’ informazzjoni biss.

1.   Dipartiment responsabbli fl-Istat Membru

Isem

:

Institut national de l’origine et de la qualité

Indirizz

:

51 rue d’Anjou, 75008 Paris, France

Tel.

:

(33) 153 89 80 00

Fax

:

(33) 153 89 80 60

Posta elettronika

:

info@inao.gouv.fr

2.   Grupp

Isem

:

Syndicat de défense du fromage de Chaource

Indirizz

:

Ferme du Moulinet, 10150 Pont-Sainte-Marie, France

Tel.

:

(33) 325 49 90 48

Fax

:

(33) 325 49 90 48

Posta elettronika

:

syndicat-chaource@wanadoo.fr

Kompożizzjoni

:

produtturi/proċessuri (X) oħrajn ( )

3.   Tip ta' prodott

Klassi 1.3

Ġobnijiet

4.   Speċifikazzjoni

(sommarju tar-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006)

4.1.   Isem

“Chaource”

4.2.   Deskrizzjoni

Magħmul mill-ħalib tal-baqar, il-ġobon huwa artab u għandu qoxra mielħa bil-moffa fil-wiċċ; b’żewġ formati ċilindriċi u ċatti: waħda kbira (bejn 11 u 11,5 cm dijametru, ħoxna 6 cm, madwar 450 gramma) u oħra żgħira (bejn 8,5 u 9 cm dijametru, ħoxna 6 cm, madwar 2 050 gramma); tal-anqas 50 % xaħam.

4.3.   Żona ġeografika

Il-lok ta’ produzzjoni jkopri żona ġeografika ristretta ħafna fil-konfini tad-dipartimenti ta’ Aube u ta’ Yonne, li jiġbor fih ir-reġjun niedi ta' Champagne, b’fiċ-ċentru l-muniċipalità ta’ Chaource.

 

Id-Dipartiment ta’ Aube

It-territorju kollu tad-distretti ta': Aix-en-Othe, Bar-sur-Seine, Bouilly, Chaource, Ervy-le-Châtel, Mussy-sur-Seine, Les Riceys u Troyes (7 distretti)

 

Id-Dipartiment ta’ Yonne

 

It-territorju kollu tad-distretti ta': Ancy-le-Franc, Crusy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle u Tonnerre

 

It-territorju kollu tal-muniċipalitajiet ta': Bagneaux, Boeurs-en-Othe, Cérilly, Chigy, les Clérimois, Coulours, Flacy, Foissy-sur-Vanne, Fontaine-la-Gaillarde, Fournaudin, Maillot, Malay-le-Grand, Malay-le-petit, Noé, Saint-Clément, Saligny, Sens, les Sièges, Theil-sur-Vanne, Vareilles, Vaudeurs, Villeneuve-l'Archevêque, Villiers-Louis u Voisines.

 

Partijiet mit-territorju tal-muniċipalitajiet ta': Arces-Dilo (il-parti fit-Tramuntana tat-triq nazzjonali 5), Cerisiers (il-parti fit-Tramuntana tat-triq nazzjonali 5), Lailly (il-parti fin-Nofsinhar tat-triq dipartmentali 28), La Postolle (il-parti fin-Nofsinhar tat-triq dipartmentali 28), Soucy (il-parti fin-Nofsinhar tat-triq nazzjonali 439), Thorigny-sur-Oreuse (il-parti fin-Nofsinhar tat-triq dipartmentali 28) u Vaumort (il-parti fit-Tramuntana tat-triq nazzjonali 5).

4.4.   Prova tal-oriġini

Kull operatur jimla “dikjarazzjoni ta’ kapaċità” rreġistrata għand is-servizz tal-I.N.A.O., li lil tal-aħħar tippermettilu li jidentifika l-operaturi kollha. Dawn għandhom iżommu għad-dispożizzjoni tal-I.N.A.O. r-reġistri kif ukoll kull dokument meħtieġ għall-kontroll tal-oriġini, tal-kwalità u tal-kundizzjonijiet ta’ produzzjoni tal-ħalib u tal-ġobon.

Fil-qafas tal-kontroll li jsir fuq il-karatteristiċi tal-prodott b’denominazzjoni tal-oriġini, eżami analitiku u organolettiku għandu l-għan li jassigura l-kwalità u t-tipiċità tal-prodotti ppreżentati għal dan l-eżami.

4.5.   Metodu ta' produzzjoni

Il-produzzjoni tal-ħalib, u l-produzzjoni u l-manifattura tal-ġobniet iridu jsiru fiż-żona ġeografika.

Il-ġobon huwa predominantement lattiku, jitħalla jqattar bilmod waħdu, u huwa prodott esklussivament mill-ħalib tal-baqar immaturat u mbagħad trattat bit-tames; jeħtieġlu tal-anqas 12-il siegħa żmien biex jagħqad; u minimu ta’ ġimagħtejn biex jimmatura.

4.6.   Rabta

Magħruf mill-Medjuevu, u offrut fl-1513 mir-residenti ta’ Chaource lis-Sinjur Gvernatur ta’ Langres, it-tradizzjoni orali ta’ dan il-ġobon tmur lura għall-ewwel parti tas-seklu 19; ilu jinbigħ fis-swieq reġjonali u saħansitra f’dawk tal-bliet kbar bħal Lyon u Pariġi. Id-denominazzjoni ġiet rikonoxxuta fl-1970.

Iż-żona tad-denominazzjoni tinsab f’baċin ikkaratteriszzat minn ġeoloġija sottostanti permeabbli, essenzjalment magħmula mil-franka u t-tafal, u miżgħuda bl-għejun u kanali naturali tal-ilma ġieri. Il-baqar li jagħtu l-ħalib jirgħu f’mergħat naturali fis-sajf u fix-xitwa jieklu l-ħaxix maħsud fil-post. Il-proċess naturali tal-produzzjoni ħalla li l-produtturi jiksbu valur miżjud fuq il-ġobon tagħhom, kif ukoll ippermetta ż-żamma tal-attivitajiet agrikoli f'dan ir-reġjun.

4.7.   Organu ta' spezzjoni

Isem: Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Indirizz:

Tel.: (33) 153 89 80 00

Fax: (33) 153 89 80 60

Posta elettronika: info@inao.gouv.fr

L-Institut National de l’Origine et de la qualité huwa entità pubblika ta' natura amministrattiva, b'personalità ċivili, u jaqa' taħt il-Ministeru tal-Agrikoltura.

Il-kontroll tal-kundizzjonijiet ta’ produzzjoni li għandhom denominazzjoni tal-oriġini qiegħed f’idejn l-INAO.

Isem

:

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes (DGCCRF)

Indirizz

:

59 boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13, France

Tel.

:

(33) 144 87 17 17

Fax

:

(33) 144 97 30 37

Id-DGCCRF huwa servizz tal-Ministeru tal-Ekonomija, tal-Industrija u tal-Impjiegi.

4.8.   Tikkettar:

Huwa obbligatorju li l-ġobniet iġibu l-indikazzjoni Denominazzjoni Protetta tal-Oriġini u isem id-denominazzjoni.


23.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 345/24


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1327/2008

tad-19 ta' Diċembru 2008

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1580/2007 li jistabbilixxi r-regoli ta’ implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2201/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u l-ħxejjex

Il-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikoli 103h u 127 flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 (2) jipprovdi regoli ddettaljati li jikkonċernaw l-organizzazzjonijiet tal-produtturi fis-settur tal-frott u l-ħxejjex.

(2)

Sabiex ikun żgurat li l-produtturi kollha jistgħu jipparterċipaw demokratikament fid-deċiżjonijiet li jikkonċernaw l-organizzazzjonijiet tal-produtturi, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jadottaw miżuri sabiex jippermettu, jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-poteri ta' entità legali li timmodifikaw, tapprova jew tirrifjuta d-deċiżjonijiet ta' organizzazzjoni tal-produtturi fejn hija parti definita b'mod ċar ta' dik l-entità legali.

(3)

L-Artikolu 32(3) tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jipprovdi għall-possibbiltà għall-Istati Membri li jippermettu, jirrestrinġu jew jipprojbixxu d-dritt ta’ membri ta’ organizzazzjoni tal-produtturi li mhumiex produtturi li jivvotaw fuq deċiżjonijiet li jirrigwardaw fondi operattivi. Huwa xieraq li din id-dispożizzjoni tkun applikata b'mod ekwu lill-membri ta' assoċjazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet tal-produtturi li mhumiex organizzazzjonijiet tal-produtturi skont l-Artikolu 36(2) ta' dan ir-Regolament b’tali mod li l-implimentazzjoni tal-programmi parzjalment operattivi min-naħa tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi ssir iżjed flessibli. Barra minn hekk, ir-referenza li saret dwar id-dritt tagħhom sabiex jivvutaw fuq deċiżjonijiet relatati mal-fondi operattivi għandha tirreferi, għal raġunijiet ta' ċarezza, għal deċiżjonijiet relatati mal-programmi operattivi, minħabba li d-deċiżjonijiet relatati mal-fondi operattivi għandhom jittieħdu mill-organizzazzjoni tal-produtturi direttament u mhux mill-assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi.

(4)

Sabiex tkun żgurata ċ-ċertezza legali, għandu jkun iċċarat li l-għajnuna sabiex tinkoraġixxi l-formazzjoni ta' gruppi tal-produtturi u sabiex tiffaċilita l-operazzjoni amministrattiva tagħhom ipprovduta bl-Artikolu 103a(1)a tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 hija pagament b'rata fissa u li evidenza dwar l-użu ta' għajnuna mhijiex meħtieġa fl-applikazzjonijiet għall-għajnuna.

(5)

L-Artikolu 52(5) tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jispprovdi li biss il-produzzjoni tal-membri tal-organizzazzjoni tal-produtturi mqiegħda fis-suq mill-organizzazzjoni tal-produtturi nnifisha jew f’konformita’ mal-Artikoli 125a(2)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandha tgħodd fil-valur tal-produzzjoni mqiegħda fis-suq (VMP). Dan jippermetti li l-produzzjoni li l-membri jqiegħdu fis-suq huma nfushom skont dawk il-paragrafi tkun inkluża fil-VMP tal-organizzazzjoni tal-produtturi fejn il-produttur huwa membru, imma jeskludi l-prodotti mqiegda fis-suq mill-membri nfushom skont l-Artikolu 125a(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007. Fl-interess tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi, il-prodott mibjugħ direttament mill-bdiewa permezz ta’ organizzazzjoni tal-produtturi sekondarja għandu jkun inkluż fil-VMP tat-tieni organizzazzjoni tal-produtturi. Il-prodott mibjugħ mill-bdiewa direttament fis-suq ma għandux ikun inkluż fil-VMP tal-organizzazzjoni tal-produtturi fejn dan il-produttur huwa membru.

(6)

Sabiex tkun żgurata ċ-ċertezza legali, għandu jkun iċċarat li l-livell ta' appoġġ għall-gruppi ta' produtturi kif stabbilit fl-Artikoli 103a(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u l-Artikolu 49 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistgħu taħt ċerti ċirkustanzi jaqbżu dak li huwa applikabbli għall-miżuri skont il-programm tal-iżvilupp rurali.

(7)

It-tielet u r-raba' subparagrafi tal-Artikolu 60(2) tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jipprovdu għal limitazzjoni tal-appoġġ għall-azzjonijiet ambjentali sal-ammonti massimi stabbiliti fl-Anness tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 tal-20 ta' Settembru 2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (3) [traduzzjoni mhux uffiċjali]. Ċerti tipi ta' azzjonijiet ambjentali ma jirrelatawx direttament jew indirettament ma' pakkett partikulari. L-Artikolu 60(2) għandu għalhekk ikun emendat sabiex jeskludi azzjonijiet bħal dawn minn din il-limitazzjoni.

(8)

L-Artikolu 63(3) tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jipprovdi li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-azzjonijiet li jikkonċernaw il-programmi parzjalment operattivi jkunu ffinanzjati kompletament mill-kontribuzzjonijiet tal-membri ta' organizzazzjonijiet tal-produtturi membri mħallsa mill-fondi operattivi ta' dawk l-organizzazzjonijiet. Huwa xieraq li jkun permess għall-membri ta‘ assoċjazzjonijiet ta‘ organizzazzjonijiet tal-produtturi, li mhumiex organizzazzjonijiet tal-produtturi, li jiffinanzjaw l-azzjonijiet u l-investimenti magħmula mill-assoċjazzjoni tal-organizzazzjoni tal-produtturi, bil-kundizzjoni li dawn il-membri jkunu produtturi jew il-kooperattivi tagħhom. Madankollu, skont l-Artikolu 36(2) tar-Regolament (KE) 1580/2007, jistgħu jibbenifikaw biss indirettament mill-miżuri ffinanzjati mill-Komunità, eż. b'riżultat tal-effett tal-iskala.

(9)

L-Artikolu 120 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jipprovdi għal sanzjonijiet wara verifiki tal-ewwel livell fuq operazzjonijiet ta' rtirar. B'mod partikolari fl-Artikoli 120(a)(b) u (c) issir referenza għall-ammont tal-kumpens. Fl-interess taċ-ċarezza u ċ-ċertezza legali, id-dispożizzjoni għandha minflok tirreferi għall-ammont tal-kontribuzzjoni Komunitarja.

(10)

L-Artikolu 103f(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdi għall-obbligazzjoni għall-Istati Membri sabiex jistabilixxu strateġija nazzjonali għall-programmi operattivi sostenibbli. Għar-raġunijiet ta' trasparenza, l-istrateġija nazzjonali applikabli fi kwalunkwe sena se għandha tkun integrata fir-rapporti anwali tal-Istati Membi u għandha tinbagħat lill-Kummissjoni.

(11)

Diversi Stati Membri jiltaqgħu ma' diffikultajiet speċifiċi fil-waqt tal-preparament tal-qafas nazzjonali għall-azzjonijiet ambjentali, irreferuti fl-Artikolu 103f(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u l-Artikolu 58 tar-Regolament (Ke) Nru 1580/2007, bħala parti mill-istrateġija nazzjonali għall-programmi operattivi sostenibbli. Għalhekk, bħala miżura tranżizzjonali, l-Istati Membri għandu jkollhom permess jipposponu d-deċiżjonijiet dwar l-programm operattivi għal-2009 sa mhux aktar tard mill-1 ta' Marzu 2009. L-ammont stmat tal-programmi operattivi kollha għandu jkun sottomess sal-31 ta' Jannar 2009 u l-ammonti approvati finali sal-15 ta' Marzu 2009.

(12)

Skont it-tieni subparagrafu tal-punt 15 tal-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007, il-materjal promozzjonali jrid ikollu l-emblema tal-Komunità Ewropea (fil-każ tal-midja viżwali biss) u jinkludi il-messaġġ li ġej “Kampanja ffinanzjata bl-għajnuna tal-Komunità Ewropea”. Għandu jkun iċċarat li dan l-obligu jirreferi biss għall-promozzjoni ġenerika u l-promozzjoni tat-tiketti tal-kwalità. L-użu tal-emblema tal-Komunità Ewropea mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi, l-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u dawk is-sussidjarji msemmija fl-Artikolu 52(7) ta' dak ir-Regolament fil-promozzjoni tal-marki/ditti tagħhom huwa espliċitament ipprojbit.

(13)

Skont is-sitt inċiż tal-paragrafu 2(a) tal-Anness XIII għar-Regolament (KE) Nru 1580/2007, l-Istati Membri għandhom jirrapurtaw dwar il-volum tal-prodotti rtirati mis-suq u mqassma skont prodotti u xhur. Madankollu, għal raġunijiet ta' transparenza, jeħtieġ li dawn il-volumi jkunu analizzati bejn l-ammonti mqassma b'distribuzzjoni bla ħlas u l-ammonti totali.

(14)

Għalhekk ir-Regolament (KE) Nru 1580/2007 għandu jiġi emendat skont dan.

(15)

Biex it-tibdiliet fl-Artikoli 52(5) u 63(3) tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jkunu introdotti bla tfixkil, dawn it-tibdiliet għandhom jibdew japplikaw minn l-1 ta' Jannar 2010.

(16)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta' Aministrazzjoni tal-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 33 għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

“L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri sabies jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-poteri ta' entità legali li timmodifika, tapprova jew tirrifjuta d-deċiżjonijiet ta' organizzazzjoni tal-produtturi fejn hija parti definita b'mod ċar ta' dik l-entità legali.”

(2)

L-Artikolu 36(2) huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-Punt (b) għandu jitħassar;

(b)

Għandu jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“L-Istati Membi jistgħu jippermettu, jirrestrinġu jew jipprojbixxu d-dritt tagħhom li jivvutaw fuq deċiżjonijiet li jirrigwardaw il-programmi operattivi.”

(3)

L-Artikolu 49(1) huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-Punti (a) u (b) għandhom jinbidlu b'dan li ġej:

“(a)

75% fir-reġjunijiet eliġibbli skont l-Għan ta’ Konverġenza, u

(b)

50% fir-reġjuni l-oħra.”

(b)

Għandu jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“L-għajnuna li tifdal se titħallas bħala pagament b'rata fissa mill-Istati Membri. L-applikazzjoni tal-għajnuna mhux se jkun jeħtiġilha tinkludi l-evidenza dwar l-użu tal-għajnuna.”

(4)

Fl-Artikolu 52, il-paragrafu 5 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“5.   Biss il-produzzjoni tal-membri tal-organizzazzjoni tal-produtturi mqiegħda fis-suq mill-organizzazzjoni tal-produtturi nnifisha għandha tgħodd fil-valur tal-produzzjoni mqiegħda fis-suq. Il-produzzjoni tal-membri tal-organizzazzjoni tal-produtturi mqiegħda fis-suq minn organizzazzjoni tal-produtturi oħra ddeżinjata mill-organizzazzjoni proprja tagħhom, skont l-Artikoli 125a(2)(b) u (c) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 (*) għandha tgħodd fil-valur tal-produzzjoni mqiegħda fis-suq tat-tieni organizzazzjoni ta' produtturi.

(*)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.”"

(5)

L-Artikolu 60, paragrafu 2 huwa emendat kif ġej:

(a)

It-tielet subparagrafu għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Fejn ikun rilevanti, u mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 103a(3), 103d(1) u (3) u 103e tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u l-Artikolu 49 ta' dan ir-Regolament, il-livell ta’ appoġġ għal miżuri koperti minn dan ir-Regolament ma għandhomx jeċċedu dak applikabbli għall-miżuri skont il-programm ta’ żvilupp rurali.”

(b)

Il-ħames subparagrafu li ġej għandu jiżdied:

“Ir-raba' subparagrafu ma għandux japplika għal azzjonijiet ambejntali li ma jirrelatawx direttament jew indirettament ma' pakkett partikulari.”

(6)

Fl-Artikolu 63(3), il-punt (a) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“(a)

l-azzjonijiet huma ffinanzjati kompletament mill-kontribuzzjonijiet tal-membri tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi li huma organizzazzjonijiet tal-produtturi, imħallsa mill-fondi operattivi ta’ dawk l-organizzazzjonijiet tal-produtturi. Madankollu, l-azzjonijiet jistgħu jkunu ffinanzjati b'ammont proporzjonali għall-kontribuzzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi membri, mill-membri ta' assoċjazzjonijiet ta‘ organizzazzjoniet tal-produtturi li mhumiex organizzazzjonijiet tal-produtturi skont l-Artikolu 36, bil-kundizzjoni li dawn il-membri jkunu produtturi jew il-kooperattivi tagħhom.”

(7)

Fl-Artikolu 120, il-punti (a), (b) u (c) “il-kumpens” għandha tinbidel b’“kontribuzzjoni Komunitarja”.

(8)

Fl-Artikolu 152, għandhom jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

“9.   B’deroga mit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 65(2) ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri jistgħu, għal raġunijiet iġġustifikati kif jixraq, jieħdu deċiżjoni dwar l-operazzjoni tal-programmi u l-fondi fl-2009 sa mhux aktar tard mill-1 ta' Marzu 2009. Id-deċiżjoni ta' approvazzjoni tista' tistipula li n-nefqa tkun eliġibbli mill-1 ta' Jannar 2009 ‘il quddiem.

10.   B'deroga mill-Artikolu 99(2) ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri, li pposponu d-deċiżjonijiet dwar il-programmi operattivi tal-2009, skont il-paragrafu preċedenti, għandhom jikkomunikaw mall-Kummissjoni sal-31 ta' Jannar 2009 stima tal-ammont tal-fondi operattivi għas-sena 2009 għall-programmi operattivi kollha. Din il-komunikazzjoni għandha tagħmel ċar kemm l-ammont totali tal-fond operattiv u kif ukoll l-ammont totali ta’ ffinanzjar Komunitarju ta’ dak il-fond operattiv. Dawn iċ-ċifri għandhom jerġgħu jkunu analizzati bejn ammonti għal miżuri tal-prevenzjoni u l-ġestjoni ta’ kriżijiet u miżuri oħra.

L-Istati Membri li saret referenza għalihom fis-subparagrafu preċedenti għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-ammont approvat finali tal-fond operattiv għas-sena 2009 għall-programmi kollha operattivi li jinkludu l-analiżi kif indikat hawn fuq, sal-15 ta' Marzu 2009.”

(9)

L-Annessi VIII u XIII huma emendati kif stipulat fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-Punti 4 u 6 tal-Artikolu 1 għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 19 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.

(3)  ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1.


ANNESS

L-annessi għar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma emendati kif ġej:

(1)

Fl-Anness VIII it-tieni subparagrafu tal-punt 15 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Materjal promozzjonali għall-promozzjoni ġenerika u l-promozzjoni ta' tiketti tal-kwalità għandu jkollu l-emblema tal-Komunità Ewropea (fil-każ ta’ midja viżwali biss) u jinkludi l-kliem li ġejjin: ‘Kampanja ffinanzjata bl-għajnuna tal-Komunità Ewropea’. L-organizzazzjonijiet tal-produtturi, l-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produttir u dawk is-sussidjarji li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 52(7) ma għandhomx jużaw l-emblema tal-Komunità Ewropea fil-promozzjoni tal-marki/ditti tagħhom.”

(2)

L-Anness XIII huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-Punt (a) tal-paragrafu 1 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“(a)

Il-Leġiżlazzjoni Nazzjonali adottata sabiex timplimenta s-Sezzjoni IVa tal-Kapitolu IV tat-Titolu I u s-Sezzjoni IA tal-Kapitolu II tat-Titolu II tal-Parti II tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, inkluża l-istrateġija nazzjonali għal programmi operattivi sostenibbli applikabbli għall-programmi operattivi implimentati fis-sena li tkun qed tiġi rrapurtata.”;

(b)

Is-sitt inċiż tal-punt (a) tal-paragrafu 2 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“—

l-informazzjoni dwar il-volum tal-prodotti rtirati maqsuma bil-prodotti u xhur u bejn il-volumi totali rtirati mis-suq u l-volumi distribwiti bla ħlas, espressi f'tunnellati;”.


23.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 345/28


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1328/2008

tat-22 ta' Diċembru 2008

li jemenda l-Annessi I, II, III, V, VII u VIII tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 tat-12 ta' Ottubru 1993 dwar ir-regoli komuni għall-importazzjonijiet ta' ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi (1), u partikolarment l-Artikolu 19 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-regoli komuni għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tessili minn pajjiżi terzi għandhom jiġu aġġornati biex jieħdu inkunsiderazzjoni għadd ta' żviluppi riċenti.

(2)

Is-sistema ta' sorveljanza ta' kontroll doppju maċ-Ċina se tintemm fil-31 ta' Diċembru 2008.

(3)

Il-Kunsill bid-Deċiżjoni 2008/939/KE (2) approva l-firma u l-applikazzjoni proviżorja ta’ ftehim bilaterali bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus dwar il-kummerċ fil-prodotti tat-tessuti.

(4)

L-emendi għar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (3) jaffettwaw ukoll xi kodiċijiet fl-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 3030/93.

(5)

Ir-Regolament (KEE) Nru 3030/93 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(6)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar it-Tessuti mwaqqaf permezz tal-Artikolu 17 tar-Regolament (KEE) Nru 3030/93,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi I, II, III, V, VII u VIII tar-Regolament (KEE) Nru 3030/93 huma emendati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika b'effett mill-1 ta' Jannar 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u huwa applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 22 ta’ Diċembru 2008

Għall-Kummissjoni

Catherine ASHTON

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 275, 8.11.1993, p. 1

(2)  ĠU L 335, 13.12.2008, p. 39.

(3)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.


ANNESS

L-Annessi II, II, III, V, VII u VIII tar-Regolament (KEE) Nru 3030/93 huma emendati kif ġej:

(1)

L-Anness I jinbidel b'dan li ġej:

ANNESS I

PRODOTTI TAT-TESSUTI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 1 (1)

1.

Bla ħsara għar-regoli ta' interpretazzjoni tan-nomenklatura magħquda, il-kliem tad-deskrizzjoni tal-oġġetti huwa kkunsidrat bħala li huwa ta' valur indikattiv biss, għaliex il-prodotti koperti minn kull kategorija huma determinati, fi ħdan dan l-Anness, minn Kodiċi NM. Fejn hemm is-simbolu ‘ex’ quddiem kodiċi NM, il-prodotti koperti f’kull kategorija huma determinati mill-ambitu tal-kodiċi NM u b’dak tad-deskrizzjoni korrispondenti.

2.

Meta il-materjal kostituttiv tal-prodotti tal-kategoriji 1 sa 114 li joriġinaw fiċ-Ċina ma jissemmiex speċifikament, dawn il-prodotti għandhom jitqiesu li jkunu esklussivament magħmula mis-suf jew xuxa fina tal-annimal, mill-qoton jew mill-fibri magħmula mill-bniedem.

3.

Ħwejjeġ li ma jintgħarfux jekk humiex ħwejjeġ għall-irġiel jew għas-subien jew inkella ħwejjeġ għan-nisa jew għall-bniet huma kklassifikati ma’ dawk imsemmija l-aħħar.

4.

Fejn tintuża l-espressjoni ‘ħwejjeġ tat-trabi’, din maħsuba li tkopri ħwejjeġ sa u tinkludi d-daqs kummerċjali 86.

Il-Kategorija

Id-Deskrizzjoni

Il-Kodiċi NM 2009

It-Tabella ta' ekwivalenza

biċċiet/kg

g/biċċa

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPP I A

1

Ħjut tal-qoton, mhux maħruġa għall-bejgħ bl-imnut

5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 26 00 5205 27 00 5205 28 00 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 00 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 46 00 5205 47 00 5205 48 00 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 00 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 00 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 00 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 00 ex 5604 90 90

 

 

2

Drappijiet minsuġin tal-qoton, barra mill-garza, drapp tat-terri, drappjijiet minsuġin dojoq, drappijiet tal-pil, drappijiet tax-xinilja, tull u drappijiet oħra tax-xibka

5208 11 10 5208 11 90 5208 12 16 5208 12 19 5208 12 96 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 16 5208 22 19 5208 22 96 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 00 5210 19 00 5210 21 00 5210 29 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 20 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Li minnhom: Barra minn dawk li mhumiex ibbliċjati jew li huma bbliċjati

5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

 

 

3

Drappijiet minsuġin tal-fibri sintetiċi (mhux issoktat jew skartat) barra minn drappijiet minsuġin irqaq, drappijiet tal-pil, (inklużi drappijiet tat-terri) u drappijiet tax-xinilja

5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 20 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 19 10 5514 19 90 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 00 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 20 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Li minnhom: Barra minn dawk li mhumiex ibbliċjati jew li huma bbliċjati

5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 ex 5515 29 00 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

 

 

GRUPP I B

4

Qomos, T-shirts, tgeżwira ħafifa meħjuta b’mod fin, ġampers polo jew turtle necked u pullovers (barra minn dawk tas-suf jew tal-pil fin tal-annimali), flokkijiet ta’ taħt u dawk simili, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 20 6110 20 10 6110 30 10

6,48

154

5

Ġersijiet, pullovers, slip-overs, sdieri, twinsets, cardigans, bed-jackets u ġampers (barra minn ġkieget u blejżers), anoraks, wind-cheaters, waister jackets u simili, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6101 90 80 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 11 10 6110 11 30 6110 11 90 6110 12 10 6110 12 90 6110 19 10 6110 19 90 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99

4,53

221

6

Qliezet qosra minsuġin, xorts barra minn malji tal-għawm u qliezet (inklużi qliezet tal-faċendi) għall-irġiel u għas-subien; qliezet minsuġin u qliezet tal-faċendi, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem għan-nisa u għall-bniet; il-partijiet t’isfel tat-track suits bil-linji, barra minn dawk f’kategorija 16 jew 29, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42

1,76

568

7

Blouses, qomos u shirt-blouses, tan-nisa u għall-bniet meħjuta jew le jew magħmulin bil-kroxè jew le, tas-suf jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00

5,55

180

8

Qomos tal-irġiel u tas-subien, minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tas-suf jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

ex 6205 90 80 6205 20 00 6205 30 00

4,60

217

GRUPP II A

9

Xugamani tat-terri u drappijiet tat-terri minsuġin tal-qoton; bjankerija tat-twaletta u bjankerija tal-kċina, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, xugamani tat-terri u drappijiet tat-terri minsuġin, tal-qoton

5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00

 

 

20

Bjankerija tas-sodda, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 00 6302 32 90 6302 39 90

 

 

22

Ħajt tal-qoton jew fibri minn skart sintetiku, mhux għall-bejgħ bl-imnut

5508 10 10 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 00 5509 22 00 5509 31 00 5509 32 00 5509 41 00 5509 42 00 5509 51 00 5509 52 00 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 00 5509 92 00 5509 99 00

 

 

22 a)

Li minnu akriliku

ex 5508 10 10 5509 31 00 5509 32 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00

 

 

23

Ħajt tal-qoton jew fibri minn skart sintetiku, mhux għall-bejgħ bl-imnut

5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00

 

 

32

Drappijiet tal-pil minsuġ u drappijiet tax-xemilja (barra mix-xugamani tat-terri jew drappjiet tat-terri tal-qoton u drappijiet minsuġ irqiq) uċuh tat-tessuti mtroffin, tas-suf, tal-qoton, jew tal-fibri tat-tessuti magħmulin mill-bniedem

5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 5801 35 00 5801 36 00 5802 20 00 5802 30 00

 

 

32 a)

Li minnu: Kurduroj tal-qoton

5801 22 00

 

 

39

Bjankerija tal-mejda, bjankerija tat-twaletta u bjankerija tal-kċina, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, barra mix-xugamani tat-terri jew drappijiet tat-terri tal-qoton simili

6302 51 00 6302 53 90 ex 6302 59 90 6302 91 00 6302 93 90 ex 6302 99 90

 

 

GRUPP II B

12

Panty-hose u tights, kalzetti, peduni ta’ taħt, peduni, peduni tal-għaksa, sockettes u simili, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, barra minn dawk tat-trabi, inklużi kalzetti għall-vini varikużi, barra mill-prodotti tal-kategorija 70

6115 10 10 ex 6115 10 90 6115 22 00 6115 29 00 6115 30 11 6115 30 90 6115 94 00 6115 95 00 6115 96 10 6115 96 99 6115 99 00

24,3 pairs

41

13

Qliezet ta’ taħt u qliezet ta’ taħt imqaċċtin tal-irġiel u tas-subien, qliezet ta’ taħt u qliezet ta’ taħt imqaċċtin tan-nisa u tal-bniet, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00 ex 6212 10 10

17

59

14

Surtù minsuġin tal-irġiel jew tas-subien, kapotti għax-xita u kowtijiet oħrajn, imnatar u kapep, tas-suf, tal-qoton, jew tal-fibri tat-tessuti sintetiċi (għajr parkas) (tal-kategorija 21)

6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00

0,72

1 389

15

Women's or girls’ woven overcoats, raincoats and other coats, cloaks and capes; ġkieket u blejżers tas-suf, tal-qoton jew fibri tat-tessuti magħmulin mill-bniedem (barra mill-parkas) (tal-kategorija 21) tan-nisa jew tal-bniet

6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00

0,84

1 190

16

Ilbiesi intieri u ensembles tal-irġiel jew tas-subien, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin mill-kroxè, tas-suf, tal-qoton jew fibri magħmulin mill-bniedem, esklużi ski suits; track suits bil-linji tal-irġiel jew s-subien, b’qoxra ta’ barra magħmula minn drapp identiku singolu jew fibri magħmulin mill-bniedem

6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6203 29 30 6211 32 31 6211 33 31

0,80

1 250

17

Ġkieket jew blejżers tal-irġiel u s-subien, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19

1,43

700

18

Singlets u flokkijiet ta’ taħt oħrajn, qliezet ta’ taħt u qliezet ta’ taħt imqaċċtin, qomos ta’ bil-lejl, piġamijiet, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, tal-irġiel jew tas-subien barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 99 10 6207 99 90

Singlets u flokkijiet ta’ taħt oħrajn, slips, ilbiesi ta’ taħt, qliezet ta’ taħt imqaċċtin, qliezet ta’ taħt, ilbiesi ta’ bil-lejl, piġamijiet, négligees ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, tan-nisa u tal-bniet barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

6208 11 00 6208 19 00 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 00 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10

 

 

19

Imkatar, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

6213 20 00 ex 6213 90 00

59

17

21

Parkas; anoraks, windcheaters, waister jackets u simili, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem; il-partijiet ta’ fuq tat-tracksuits bl-inforra, barra mill-kategoriji 16 jew 29, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41

2,3

435

24

Qomos ta’ bil-lejl, piġami, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè tal-irġiel jew tas-subien

6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 ex 6107 99 00

Qomos ta’ bil-lejl, piġamijiet, négligees, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè tan-nisa jew tal-bniet

6108 31 00 6108 32 00 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 ex 6108 99 00

3,9

257

26

Ilbiesi, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem tan-nisa jew tal-bniet

6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00

3,1

323

27

Dbielet tan-nisa jew tal-bniet, inklużi divided skirts

6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10

2,6

385

28

Qliezet, bib u brace overalls, qliezet qosra u xorts (barra minn malji tal-għawm), meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tas-suf, tal-qoton jew fibri magħmul mill-bniedem

6103 41 00 6103 42 00 6103 43 00 ex 6103 49 00 6104 61 00 6104 62 00 6104 63 00 ex 6104 69 00

1,61

620

29

Ilbiesi intieri u ensembles tan-nisa jew tal-bniet, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin mill-kroxè, tas-suf, tal-qoton jew fibri magħmulin mill-bniedem, esklużi ski suits; track suits tan-nisa jew tal-bniet bl-inforra, b’qoxra ta’ barra magħmula minn drapp identiku, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmul mill-bniedem

6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31

1,37

730

31

Reġipetti, minsuġin, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6212 10 10 6212 10 90

18,2

55

68

Ħwejjeġ u aċċessorji tal-ħwejjeġ tat-trabi, esklużi ingwanti tat-trabi, mittens u mitts tal-kategoriji 10 u 87, kalzetti tat-trabi, peduni u sockettes, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tal-kategorija 88

6111 90 19 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 90 ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90

 

 

73

Track suits tad-drapp meħjut jew magħmul bil-kroxè, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri tat-tessuti magħmulin mill-bniedem

6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00

1,67

600

76

Ilbies industrijali jew ta' fuq ix-xogħol tal-irġiel jew tas-subien, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10

Fradal tan-nisa jew tal-bniet, smock overalls u lbies industrijali jew ta' fuq ix-xogħol oħra, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10

 

 

77

Ski suits, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6211 20 00

 

 

78

Ħwejjeġ, barra minn dawk meħjuta jew magħmulijn bil-kroxè, esklużi l-ħwejjeġ fil-kategoriji 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 u

6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 85 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 32 90 6211 33 90 ex 6211 39 00 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90

 

 

83

Overcoats, ġkieket, blejżers u ħwejjeġ oħra, inklużi ski suits, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, esklużi l-ħwejjeġ fil-kategoriji 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

ex 6101 90 20 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00 6113 00 90 6114 20 00 6114 30 00 ex 6114 90 00

 

 

GRUPP III A

33

Drappijiet minsuġin tal-ħajt tal-filament sintetiku miksub minn strixxa jew xi ħaġa simili ta’ polijetilin jew polipropelin, anqas minn 3 m wesgħin

5407 20 11

Xkejjer u boroż, ta’ tip użati biex ikunu ppakkjati l-oġġetti, mhux meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, minn strixxa jew xi ħaġa simili

6305 32 19 6305 33 90

 

 

34

Drappijiet minsuġin tal-ħajt tal-filament sintetiku miksub minn strixxa jew xi ħaġa simili ta’ polijetilin jew polipropelin, 3 m wesgħin jew aktar

5407 20 19

 

 

35

Drappijiet minsuġin ta’ fibri sintetiċi (kontinwi), barra minn dawk għat-tajers tal-kategorija 114

5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 10 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 10 5407 69 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

35 a)

barra dawk li ma humiex ibbliċjati jew ibbliċjati

ex 5407 10 00 ex 5407 20 90 ex 5407 30 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 90 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

36

Drappijiet minsuġin ta’ fibri kontinwi artifiċjali, barra minn dawk għat-tajers tal-kategorija 114

5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

36 a)

barra dawk li ma humiex ibbliċjati jew ibbliċjati

ex 5408 10 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

37

Drappijiet minsuġin tal-fibri tal-qoton artifiċjali

5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

 

 

37 a)

barra dawk li ma humiex ibbliċjati jew ibbliċjati

5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

 

 

38 A

Drapp tal-purtieri sintetiku meħjut jew magħmul mill-kroxè inkluż drapp tal-purtieri tax-xibka.

6005 31 10 6005 32 10 6005 33 10 6005 34 10 6006 31 10 6006 32 10 6006 33 10 6006 34 10

 

 

38 B

Purtieri tax-xibka, barra dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90

 

 

40

Purtieri minsuġin (inklużi drappijiet, blinds ta’ ġewwa, pavaljuni tal-purtieri u tas-sodda u artikoli oħra tad-dar), barra minn dawk meħjuta jew magħmulin mill-kroxè, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00

 

 

41

Ħajt tal-filament sintetiku (kontinwu), mhux għall-bejgħ bl-imnut, barra minn dawk ħjut mhux miksur ewlieni mhux minsuġ jew b’kisra ta’ mhux aktar minn 50 kisra/m

5401 10 12 5401 10 14 5401 10 16 5401 10 18 5402 11 00 5402 19 00 5402 20 00 5402 31 00 5402 32 00 5402 33 00 5402 34 00 5402 39 00 ex 5402 44 00 5402 48 00 5402 49 00 5402 51 00 5402 52 00 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 00 5402 62 00 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

 

 

42

Ħajt ta’ fibri kontinwi magħmulin mill-bniedem, mhux għall-bejgħ bl-imnut

5401 20 10

Ħajt ta’ fibri artifiċjali; ħajt ta’ filamenti artifiċjali, mhux għall-bejgħ bl-imnut, barra mill-ħajt ewlieni tar-rejon tal-visk mhux miksur jew b’kisra li mhix akbar minn 250 kisra/m u ħajt mhux minsuġ ewlieni ta’ ċelluloża aċetata

5403 10 00 5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 90 10

 

 

43

Ħajt ta’ filament magħmul mill-bniedem, ħajt ta’ fibri tal-qoton artifiċjali, ħajt tal-qoton, għall-bejgħ bl-imnut

5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 00 00 5508 20 90 5511 30 00

 

 

46

Suf tan-nagħġa jew tal-ħaruf mqardex jew minxut jew mill-pil fin tal-annimali ieħor

5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 31 00 5105 39 00

 

 

47

Ħajt tas-suf tan-nagħġa jew tal-ħaruf imqardex (ħajt tas-suf) jew pil fin imqardex tal-annimali, mhux għall-bejgħ bl-imnut

5106 10 10 5106 10 90 5106 20 10 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90

 

 

48

Ħajt tas-suf tan-nagħġa jew tal-ħaruf minxut (ħajt fin imqardex) jew pil fin minxut tal-annimali, mhux għall-bejgħ bl-imnut

5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90

 

 

49

Ħajt tas-suf tan-nagħġa jew tal-ħaruf minxut (ħajt fin imqardex) jew pil fin minxut tal-annimali, għall-bejgħ bl-imnut

5109 10 10 5109 10 90 5109 90 00

 

 

50

Drappijiet minsuġin tas-suf tan-nagħġa jew tal-ħaruf jew tal-pil fin tal-annimali

5111 11 00 5111 19 10 5111 19 90 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99 5112 11 00 5112 19 10 5112 19 90 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99

 

 

51

Qoton, imqardex jew mimxut

5203 00 00

 

 

53

Garza tal-qoton

5803 00 10

 

 

54

Fibri tal-qoton artifiċjali, inkluż skart, imqardxa, minxutin jew b’mod ieħor ipproċessati għall-brim

5507 00 00

 

 

55

Fibri tal-qoton sintetiċi, inkluż skart, imqardex, minxut jew b’mod ieħor ipproċessat għall-brim

5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 00

 

 

56

Ħajt ta’ fibri tat-tilju sintetiċi (inkluż skart), mhux għall-bejgħ bl-imnut

5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00

 

 

58

Twapet, carpentines u raggijiet, bl-għoqod (magħmulin jew maħlulin)

5701 10 10 5701 10 90 5701 90 10 5701 90 90

 

 

59

Twapet u għata tat-tessuti ieħor tal-art, barra minn dawk it-twapet tal-kategorija 58

5702 10 00 5702 31 10 5702 31 80 5702 32 10 5702 32 90 ex 5702 39 00 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 ex 5702 49 00 5702 50 10 5702 50 31 5702 50 39 ex 5702 50 90 5702 91 00 5702 92 10 5702 92 90 ex 5702 99 00 5703 10 00 5703 20 12 5703 20 18 5703 20 92 5703 20 98 5703 30 12 5703 30 18 5703 30 82 5703 30 88 5703 90 20 5703 90 80 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 10 5705 00 30 ex 5705 00 90

 

 

60

Arazzi, magħmulin bl-idejn, tat-tip Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais u simili, arazzi xogħol il-labra (eż. petit point u cross stitch) magħmulin f’pannelli jew simili bl-idejn

5805 00 00

 

 

61

Drappijiet minsuġin fid-djuq, u drappijiet dojoq (bolduc) magħmulin minn medd mingħajr tgħama, immuntati permezz ta' kolla, għajr tikketti u oġġetti simili ta' kategorija 62 Drappijiet tal-lastiku u aċċessorji (mhux maħdumin bil-labar jew bil-ganċ), magħmulin minn materjali tat-tessuti immuntati minn ħjut tal-lastiku

ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 00 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00

 

 

62

Ħajt tax-xenilja (inkluż ħajt tax-xenilja tat-troffa), ħajt tal-guipure (barra mill-ħajt metallizzat u ħajt tax-xagħar gimm taż-żiemel)

5606 00 91 5606 00 99

Tull u drappijiet tax-xibka oħrajn iżda li ma jinkludux drappijiet minsuġin, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, bizzilla magħmula bl-idejn jew fuq il-makni, bil-biċċiet, fi strixxi jew f’motifi

5804 10 10 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00

Tikketti, baġġijiet u simili tal-materjal tat-tessuti, mhux irrakkmati, bil-biċċa, fi strixxi jew maqtugħin bid-disinn jew bil-qies, minsuġin

5807 10 10 5807 10 90

Żigarelli u burduri ornamentali bil-biċċa; irfidi, ġmiemen u simili

5808 10 00 5808 90 00

Rakkmu, bil-biċċa, fi strixxi jew f’motifi

5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90

 

 

63

Drapp meħjut jew magħmul bil-kroxè ta’ fibri sintetiċi li fihom 5 % piż jew aktar ta’ ħajt elastometriku u drappijiet meħjuta jew magħmulin bil-kroxè li fihom 5 % piż jew aktar ta’ ħajt tal-lastku

5906 91 00 ex 6002 40 00 6002 90 00 ex 6004 10 00 6004 90 00

Bizzilla Raschel u drapp ta’ pil twil tal-fibri sintetiċi

ex 6001 10 00 6003 30 10 6005 31 50 6005 32 50 6005 33 50 6005 34 50

 

 

65

Drapp meħjut jew magħmul bil-kroxè, barra minn dawk tal-kategoriji 38 A u 63, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 ex 6001 29 00 6001 91 00 6001 92 00 ex 6001 99 00 ex 6002 40 00 6003 10 00 6003 20 00 6003 30 90 6003 40 00 ex 6004 10 00 6005 90 10 6005 21 00 6005 22 00 6005 23 00 6005 24 00 6005 31 90 6005 32 90 6005 33 90 6005 34 90 6005 41 00 6005 42 00 6005 43 00 6005 44 00 6006 10 00 6006 21 00 6006 22 00 6006 23 00 6006 24 00 6006 31 90 6006 32 90 6006 33 90 6006 34 90 6006 41 00 6006 42 00 6006 43 00 6006 44 00

 

 

66

Raggs tas-safar u kutri, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè,tas-suf jew tal-fibri magħmul mill-bniedem

6301 10 00 6301 20 90 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90

 

 

GRUPP III B

10

Ingwanti, mittens u mitts, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

6111 90 11 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 90 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00

17 pairs

59

67

Aċċessorji tal-ħwejjeġ meħjuta jew magħmulin bil-kroxè barra dawk tat-trabi; bjankerija tad-djar ta' kull xorta, maħduma bil-labar jew bil-ganċ; purtieri (inkl. drappijiet) u blinds ta' ġewwa, damask tal-purtieri u tas-sodda u oġġetti oħrajn għat-tagħmir maħdumin bil-labar jew bil-ganċ; kutri u raggijiet tas-safar meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, artikoli oħra meħjuta jew magħmulin bil-kroxè inklużi partijiet tal-ħwejjeġ jew ta’ aċċessorji tal-ħwejjeġ

5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 80 10 6117 80 80 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 00 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 32 11 ex 6305 32 90 6305 33 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10

 

 

67 a)

Li minnhom: Xkejjer jew boroż tat-tip użati għall-ippakkjar tal-oġġetti, magħmulin minn strixxi tal-polijetilin jew tal-polipropelin

6305 32 11 6305 33 10

 

 

69

Slips u ilbiesi ta’ taħt tan-nisa u l-bniet, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

6108 11 00 6108 19 00

7,8

128

70

Panty-hose u tights tal-fibri sintetiċi, ta’ kejl ta’ anqas minn 67 decitex (6,7 tex) għal kull ħajt ewlieni

ex 6115 10 90 6115 21 00 6115 30 19

Kalzettar tan-nisa ta’ tul sħiħ tal-fibri sintetiċi

ex 6115 10 90 6115 96 91

30,4 pairs

33

72

Malji tal-għawm, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00

9,7

103

74

Ilbiesi intieri u ensembles meħjuta jew magħmulin bil-kroxè tan-nisa jew tal-bniet, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem, esklużi ski suits

6104 13 00 6104 19 20 ex 6104 19 90 6104 22 00 6104 23 00 6104 29 10 ex 6104 29 90

1,54

650

75

Ilbiesi intieri u ensembles meħjuta jew magħmulin bil-kroxè tal-irġiel jew tas-subien, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem, esklużi ski suits

6103 10 10 6103 10 90 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00

0,80

1 250

84

Xalel, xalpi, maflers, mantilji, veli u simili barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 ex 6214 90 00

 

 

85

Ingravajjet, ċfuf u kravatti, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmuinl mill-bniedem

6215 20 00 6215 90 00

17,9

56

86

Kurpetti, ċintorini tal-kurpett, ċineg tat-takkalja, ċineg, takkalji, takkalja u dawk simili, u partijiet tagħhom, kemm jekk inittjati jew magħmulin bil-kroxè u kemm jekk mhumiex

6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00

8,8

114

87

Ingwanti, mittens u mitts, li mhumiex meħjuta u lanqas magħmulin bil-kroxè

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6216 00 00

 

 

88

Kalzetti, peduni jew kalzettini, mhux meħjuta jew magħmulin bil-kroxè; aċċessorji tal-ħwejjeġ oħra, partijiet tal-ħwejjeġ jew aċċessorji tal-ħwejjeġ barra minn dawk għat-trabi, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè.

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6217 10 00 6217 90 00

 

 

90

Spag oħxon, ċimi, ħbula u kejbils ta’ fibri sintetiċi, immaljati jew le

5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90

 

 

91

Tined

6306 22 00 6306 29 00

 

 

93

Xkejjer u boroż ta' tip użati għall-ippakkjar ta' oġġetti tad-drappijiet minsuġin, għajr magħmulin minn strixxa ta' polietilene jew polipropilene

ex 6305 20 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00

 

 

94

Mili tal-materjali u tat-tessuti u artikoli tagħhom; Mili tal-materjali u tat-tessuti u artikoli tagħhom, fibri tat-tessuti, li ma jaqbżux 5 mm fit-tul (troffa), trab tat-tessuti u mill neps

5601 10 10 5601 10 90 5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 90 5601 29 00 5601 30 00

 

 

95

Feltru u oġġetti tiegħu, mimlija jew le, miksija jew le, barra mill-għata tal-art

5602 10 19 5602 10 31 ex 5602 10 38 5602 10 90 5602 21 00 ex 5602 29 00 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91

 

 

96

Drappijiet mhux minsuġin u oġġetti ta’ dawn id-drappijiet, mimlijin jew le, miksijin jew le, mghottijin jew le, jew laminati jew le

5603 11 10 5603 11 90 5603 12 10 5603 12 90 5603 13 10 5603 13 90 5603 14 10 5603 14 90 5603 91 10 5603 91 90 5603 92 10 5603 92 90 5603 93 10 5603 93 90 5603 94 10 5603 94 90 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00 6307 10 30 ex 6307 90 99

 

 

97

Xbieki tal-ispag, taċ-ċimi jew tal-ħabel u magħmulin minn xbieki tas-sajd tal-ħajt, spag, ċimi jew ħabel

5608 11 20 5608 11 80 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 30 5608 19 90 5608 90 00

 

 

98

Oġġetti oħrajn magħmulin minn ħajt, spag, ċimi, kejbils jew ħabel, barra mid-drappijiet tat-tessuti, artikoli magħmulin minn dawn id-drappijiet u artikoli tal-kategorija 97

5609 00 00 5905 00 10

 

 

99

Drappijiet tat-tessuti miksija bil-gomma jew sustanzi amilaċea, tat-tip użati għall-qxur ta’ barra tal-kotba u simili; drapp tat-tracing; kanvas lest għat-tpinġija; bakrum u drappijiet tat-tessut simili mwebbes tat-tip użat għall-bażi tal-kpiepel

5901 10 00 5901 90 00

Linolju, maqtugħ għad-disinn jew le; għata tal-art konsistenti f’kisja jew għata applikata fuq rinforz ta' tessut, sew jekk maqtugħa għall-għamla u sew jekk le

5904 10 00 5904 90 00

Drapp tat-tessuti bil-gomma, mhux meħjut jew magħmul bil-kroxè, esklużi dawk tat-tajers

5906 10 00 5906 99 10 5906 99 90

Drappijiet tat-tessuti li b’mod ieħor mimlijia jew miksija; tila mpinġija li tkun xenarju tat-teatru, purtieri tal-istudjo, barra minn dawk tal-kategorija 100

5907 00 00

 

 

100

Drappijiet tat-tessuti li b’mod ieħor mimlijia, miksija jew laminati bi preparazzjonijiet ta’ derivattivi taċ-ċelluloża jew b’materjali tal-plastik artifiċjali oħrajn

5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99

 

 

101

Spag oħxon, ċimi, ħbula u kejbils, immaljati jew le, barra minn dawk tal-fibri sintetiċi

ex 5607 90 90

 

 

109

Inċirati, qlugħ, tined ta’ bastiment jew dgħajsa u sunblinds

6306 12 00 6306 19 00 6306 30 00

 

 

110

Saqqijiet pnewmatiċi minsuġin

6306 40 00

 

 

111

Oġġetti tal-camping, minsuġin, barra mis-saqqijiet pnewmatiċi u t-tined

6306 91 00 6306 99 00

 

 

112

Oġġetti tat-tessuti oħrajn magħmulin, minsuġin, esklużi dawk ta’ kategoriji 113 u 114

6307 20 00 ex 6307 90 99

 

 

113

Biċċa tal-art, biċċa tal-platti u dusters, barra minn dawk meħjuta u magħmulin bil-kroxè

6307 10 90

 

 

114

Drappijiet minsuġin u oġġetti għall-użu tekniku

5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 10 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90

 

 

GRUPP IV

115

Ħajt tal-qanneb jew tar-rami

5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19

 

 

117

Drappijiet minsuġin tal-qanneb jew tar-rami

5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 00 5309 29 00 5311 00 10 ex 5803 00 90 5905 00 30

 

 

118

Bjankerija tal-mejda, bjankerija tat-twaletta u bjankerija tal-kċina tal-qanneb jew tar-rami, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

6302 29 10 6302 39 20 6302 59 10 ex 6302 59 90 6302 99 10 ex 6302 99 90

 

 

120

Purtieri (inklużi drappijiet), blinds ta’ ġewwa, pavaljuni tal-purtieri u tas-sodda u artikoli oħra tad-dar, mhux meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tal-qanneb jew tar-rami

ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00

 

 

121

Spag oħxon, ċimi, ħbula u kejbils, immaljati jew le, tal-qanneb jew tar-rami

ex 5607 90 90

 

 

122

Xkejjer u boroż, tat-tip użati għall-ippakkjar tal-oġġetti, użati, tal-qanneb, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6305 90 00

 

 

123

Drappijiet tal-pil minsuġin u drappijiet tax-xenilja tal-qanneb jew tar-rami, barra dawk id-drappijiet minsuġin irqaq

5801 90 10 ex 5801 90 90

Xalel, xalpi, maflers, mantilji, veli u simili, tal-qanneb jew tar-rami, barra minn dawk innittajti jew bil-kroxè

ex 6214 90 00

 

 

GRUPP V

124

Fibri tal-qoton sintetiċi

5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 40 00 5501 90 00 5503 11 00 5503 19 00 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90

 

 

125 A

Ħajt tal-filament sintetiku (kontinwu) mhux għall-bejgħ bl-imnut, ħlief għall-ħajt ta' kategorija 41

ex 5402 44 00 5402 45 00 5402 46 00 5402 47 00

 

 

125 B

Monofilament, strixxa (tiben artifiċjali u xi ħaġa simili) u imitazzjoni ta' watar minn materjali sintetiċi

5404 11 00 5404 12 00 5404 19 00 5404 90 10 5404 90 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

 

 

126

Fibri tal-qoton sintetiċi

5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00

 

 

127 A

Ħajt ta' filamenti artifiċjali (kontinwu) mhux għall-bejgħ bl-imnut, ħlief ħajt tal-kategorija 42.

ex 5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilament, strixxa (tiben artifiċjali u xi ħaġa simili) u imitazzjoni ta' water minn materjali tat-tessuti artifiċjali

5405 00 00 ex 5604 90 90

 

 

128

Pil oħxon tal-annimali, imqardex jew mimxut

5105 40 00

 

 

129

Ħajt ta' pil oħxon tal-annimali jew pil taż-żiemel

5110 00 00

 

 

130 A

Ħajt tal-ħarir ħlief ħajt mibrum minn skart tal-ħarir

5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10

 

 

130 B

Ħajt tal-ħarir ħlief dak ta’ kategorija 130 A; silk-worm gut

5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 90

 

 

131

Ħajt ta’ fibri tat-tessuti veġetali oħra

5308 90 90

 

 

132

Ħajt mill-karta

5308 90 50

 

 

133

Ħajt tal-qanneb veru

5308 20 10 5308 20 90

 

 

134

Ħajt metalizzat

5605 00 00

 

 

135

Drappijiet minsuġin mill-pil oħxon tal-annimali jew minn pil taż-żwiemel

5113 00 00

 

 

136

Drapp minsuġ tal-ħarir jew ta’ skart tal-ħarir

5007 10 00 5007 20 11 5007 20 19 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 00 30 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00

 

 

137

Drappijiet tal-pil minsuġin u drappijiet tax-xenilja u drapp minsuġ irqiq tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

ex 5801 90 90 ex 5806 10 00

 

 

138

Drappijiet minsuġa tal-ħajt mill-karta u fibri tat-tessuti oħra barra dawk tar-rami

5311 00 90 ex 5905 00 90

 

 

139

Drappijiet minsuġa ta’ ħjut tal-metall jew ta’ ħajt metalizzat

5809 00 00

 

 

140

Drapp meħjut jew minsuġ irqiq minn materjal tat-tessuti barra minn suf jew fil fin tal-annimali, qoton jew fibri magħmulin mill-bniedem

ex 6001 10 00 ex 6001 29 00 ex 6001 99 00 6003 90 00 6005 90 90 6006 90 00

 

 

141

Drapp meħjut jew minsuġ irqiq minn materjal tat-tessuti barra minn suf jew fil fin tal-annimali, qoton jew fibri magħmulin mill-bniedem

ex 6301 90 90

 

 

142

Twapet u għata ieħor tal-art tat-tesuti tas-sisal, ta’ fibri oħra mill-familja agave jew tal-qanneb ta’ Manila

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5705 00 90

 

 

144

Feltru ta’ pil oħxon tal-annimali

ex 5602 10 38 ex 5602 29 00

 

 

145

Spag, ċimi, ħbula u kejbils immaljati jew le abaca (qanneb ta’ Manila) jew minn qanneb veru

ex 5607 90 20 ex 5607 90 90

 

 

146 A

Spag, ċimi, ħbula u kejbils immaljati jew le abaca (qanneb ta’ Manila) jew minn qanneb veru

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Spag, ċimi, ħbula u kejbils tas-sisal jew fibri oħra tal-familja agave, barra dawk il-prodotti ta’ kategorija 146 A

ex 5607 21 00 5607 29 00

 

 

146 C

Spag, ċimi, ħbula u kejbils, immaljati jew le, tal-ġuta jew minn fibri tat-tessuti bast taħt l-intestatura Nru 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Skart tal-ħarir (inklużi fosdqi mhux tajbin għall-brim) skart tal-ħajt u stokk garnetted, barra dak mhux imqardex jew mimxut

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Ħajt tal-ġuta jew ta’ fibri oħra tat-tessuti bast tal-intestatura Nru 5303

5307 10 00 5307 20 00

 

 

148 B

Ħajt tal-kajjar

5308 10 00

 

 

149

Drappijiet minsuġin tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessuti bast oħrajn ta' wisa' mhux aktar minn 150 ċm

5310 10 90 ex 5310 90 00

 

 

150

Drappijiet minsuġin tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessuti bast oħrajn ta' wisa' mhux aktar minn 150 ċm; xkejjer u boroż, tat-tip użati fl-ippakkjar ta' oġġetti, tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessuti bast oħrajn, barra mhux użati

5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90

 

 

151 A

Kisi tal-art tal-fibri tal-ġewż tal-Indi (kajjar)

5702 20 00

 

 

151 B

Twapet u għata ieħor tal-art tat-tessuti, tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessuti bast oħrajn, barra dawk imtroffin jew trapuntati

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00

 

 

152

Feltru tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessuti bast oħrajn maħdum bin-newl bil-labra mhux mimli b'sustanza oħra jew miksi, barra għata tal-art

5602 10 11

 

 

153

Xkejjer u boroż, tax-xorta wżati għall-ippakkjar ta' oġġetti, tal-ġuta jew fibri tat-tessuti bast oħrajn taħt l-intestatura Nru 5303

6305 10 10

 

 

154

Fosdqiet tad-dudu tal-ħarir tajbin għat-tkebbib

5001 00 00

Ħarir mhux maħdum (mhux mibrum)

5002 00 00

Skart tal-ħarir (inklużi fosdqi mhux addattati għat-tkebbib) skart tal-ħajt u stokk garnetted, mhux imqardex jew mimxut

ex 5003 00 00

Suf mhux imqardex jew mimxut

5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00

Xagħar fin jew aħrax tal-annimali, mhux imqardex jew mimxut

5102 11 00 5102 19 10 5102 19 30 5102 19 40 5102 19 90 5102 20 00

Skart tal-ħarir jew ta' pil fin jew oħxon tal-annimali, inkluż skart tal-ħajt iżda eskluż stokk garnetted

5103 10 10 5103 10 90 5103 20 00 5103 30 00

Stokk garnetted tas-suf jew pil fin jew oħxon tal-annimali

5104 00 00

Qanneb, mhux maħdum jew proċessat iżda mhux mibrum; stoppa tal-qanneb u skart (inklużi skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 00

Rami u fibri tat-tessuti veġetali, mhux maħduma jew proċessati iżda mhux mibruma; stoppa, suf qasir u skart, barra minn kajjar u abaca taħt l-intestatura Nru 5304

5305 00 00

Qoton, mhux imqardex jew mimxut

5201 00 10 5201 00 90

Skart tal-qoton (ink. skart tal-qoton u stokk garnetted)

5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00

Qanneb veru (cannabis sativa L.), mhux maħdum jew proċessat iżda mhux mibrum; stoppa u skart ta' qanneb veru (inkluż skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5302 10 00 5302 90 00

Abaca (Qanneb ta' Manila jew Musa Textilis Nee), mhux maħdum jew ipproċessat iżda mhux mibrum: stoppa u skart tal-abaca (inkluż skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5305 00 00

Ġuta jew fibri tat-tessuti bast (eskl. qanneb, qanneb veru u rami), mhux maħdum jew ipproċessat iżda mhux mibrum: stoppa u skart tal-ġuta jew fibri tat-tessuti bast (inkluż skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5303 10 00 5303 90 00

Fibri tat-tessuti veġetali oħrajn, mhux maħduma jew ipproċessati iżda mhux mibrumin; stoppa u skart ta' fibri bħal dawn (inklużi skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5305 00 00

 

 

156

Blouses u pullovers meħjuta jew magħmulin bil-kroxè tal-ħarir jew skart tal-ħarir għan-nisa jew għall-bniet

6106 90 30 ex 6110 90 90

 

 

157

Ħwejjeġ, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, esklużi ħwejjeġ tal-kategoriji 1 sa 123 u 156

ex 6101 90 20 ex 6101 90 80 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 ex 6103 49 00 ex 6104 19 90 ex 6104 29 90 ex 6104 39 00 6104 49 00 ex 6104 69 00 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 ex 6108 99 00 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 90 ex 6114 90 00

 

 

159

Ilbiesi, blouses u shirt-blouses, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tal-ħarir jew skart tal-ħarir

6204 49 10 6206 10 00

Xalel, xalpi, maflers, mantilji, veli u simili barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tal-ħarir jew skart tal-ħarir

6214 10 00

Ingravajjet, ċfuf u kravatti, tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

6215 10 00

 

 

160

Imkatar tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

ex 6213 90 00

 

 

161

Ħwejjeġ, barra dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, esklużi ħwejjeġ tal-kategoriji 1 sa 123 u l-kategorija 159

6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 ex 6205 90 80 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 ex 6211 39 00 6211 49 00

 

 

ANNESS I A

Il-Kategorija

Id-Deskrizzjoni

Il-Kodiċi NM 2009

It-Tabella ta' ekwivalenza

biċċiet/kg

g/biċċa

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Garża u oġġetti tal-garża magħmulin f'forom jew f'pakketti għall-bejgħ bl-imnut

3005 90 31

 

 

ANNESS I B

1.

Dan l-Anness ikopri materjali mhux maħdumin tat-tessuti (kategoriji 128 u 154), prodotti tat-tessuti barra dawk tas-suf u pil fin tal-annimali, qoton jew fibri magħmulin mill-bniedem, kif ukoll fibri magħmulin mill-bniedem u filamenti u ħjut tal-kategoriji 124, 125A, 125B, 126, 127A u 127B.

2.

Bla ħsara għar-regoli ta' interpretazzjoni tan-nomenklatura magħquda, il-kliem tad-deskrizzjoni tal-oġġetti huwa kkunsidrat bħala li huwa ta' valur indikattiv biss, għaliex il-prodotti koperti minn kull kategorija huma determinati, fi ħdan dan l-Anness, minn Kodiċi NM. Fejn hemm is-simbolu “ex” quddiem Kodici NM, il-prodotti koperti f'kull kategorija huma determinati bil-firxa tan-NM u b'dak tad-deskrizzjoni korrispondenti..

3.

Fejn tintuża l-espressjoni “ħwejjeġ tat-tfal”, din maħsuba biex tkopri ħwejjeġ sa u li tinkludi il-qies kummerċjali 86.

4.

Fejn tintuża l-espressjoni “ħwejjeġ tat-tfal” din maħsuba biex tkopri ħwejjeġ sa u li tinkludi il-qies kummerċjali 86.

Il-Kategorija

Id-Deskrizzjoni

Il-Kodiċi NM 2009

It-Tabella ta' ekwivalenza

biċċiet/kg

g/biċċa

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPP I

ex 20

Bjankerija tas-sodda, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6302 29 90 ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Drappijiet tal-pil minsuġ u drappijiet tax-xenilja u uċuh tat-tessuti mtroffin

ex 5802 20 00 ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Bjankerija tal-mejda, bjankerija tat-twaletta u bjankerija tal-kċina, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè u barra dawk ta' kategorija 118

ex 6302 59 90 ex 6302 99 90

 

 

GRUPP II

ex 12

Panty-hose u tights, kalzetti, peduni ta’ taħt, peduni, peduni tal-għaksa, sockettes u simili, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, barra dawk għat-trabi

ex 6115 10 90 ex 6115 29 00 ex 6115 30 90 ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Qliezet ta’ taħt u qliezet ta’ taħt imqaċċtin tal-irġiel u tas-subien, qliezet ta’ taħt u qliezet ta’ taħt imqaċċtin tan-nisa u tal-bniet, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6107 19 00 ex 6108 29 00 ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Overcoats, kowtijiet tax-xita u kowtijiet oħrajn, kapotti u kapep minsuġin għall-irġiel u għas-subien

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Overcoats, kowtijiet tax-xita u kowtijiet oħrajn minsuġin, kapotti u kapep, ġkieket u blejżers barra mill-parkas

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Singlets u flokkijiet ta’ taħt oħrajn, qliezet ta’ taħt u qliezet ta’ taħt imqaċċtin, qomos ta’ bil-lejl, piġami, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, tal-irġiel jew tas-subien barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6207 19 00 ex 6207 29 00 ex 6207 99 90

Singlets u flokkijiet ta’ taħt oħrajn, slips, ilbiesi ta’ taħt, qliezet ta’ taħt imqaċċtin, qliezet ta’ taħt, ilbiesi ta’ bil-lejl, piġami, négligees ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, tan-nisa u tal-bniet barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6208 19 00 ex 6208 29 00 ex 6208 99 00 ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Imkatar barra minn dawk tal-ħarir u skart tal-ħarir

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Qomos ta’ bil-lejl, piġami, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè tal-irġiel jew tas-subien

ex 6107 29 00

Qomos ta’ bil-lejl, piġami, négligees, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè tan-nisa jew tal-bniet

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Dbielet tan-nisa jew tal-bniet, inklużi divided skirts

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Qliezet, bib u brace overalls, qliezet qosra u xorts (barra minn malji tal-għawm), meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6103 49 00 ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Reġipetti, minsuġin, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6212 10 10 ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Ħwejjeġ u aċċessorji tal-ħwejjeġ tat-trabi, esklużi ingwanti tat-trabi, mittens u mitts tal-kategoriji ex 10 u ex 87, kalzetti tat-trabi, peduni u sockettes, barra minn dawk innittajati jew magħmulin bil-kroxè, tal-kategorija ex 88

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Track suits tal-drapp meħjut jew magħmul bil-kroxè

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Ħwejjeġ, minsuġin tad-drapp ta' intestatura nru 5903 , 5906 u 5907 , esklużi ħwejjeġ ta' kategoriji ex 14 u ex 15

ex 6210 40 00 ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Ħwejjeġ ta' drappijiet meħjuta jew magħmulin bil-kroxè tal-intestatura nri 5903 u 5907 u ski suits, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6112 20 00 ex 6113 00 90

 

 

GRUPP III A

ex 38 B

Purtieri tax-xibka, barra dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Purtieri minsuġin (inklużi drappijiet, blinds ta’ ġewwa, pavaljuni tal-purtieri u tas-sodda u oġġetti oħra tad-dar), barra minn dawk meħjuta jew magħmulin mill-kroxè

ex 6303 99 90 ex 6304 19 90 ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Twapet, carpentines u raggijiet, bl-għoqod (magħmulin jew maħlulin)

ex 5701 90 10 ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Twapet u għata tat-tessuti ieħor tal-art, barra minn dawk it-twapet tal-kategorija ex 58, 142 u 151B

ex 5702 10 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5703 90 20 ex 5703 90 80 ex 5704 10 00 ex 5704 90 00 ex 5705 00 90

 

 

ex 60

Arazzi, magħmulin bl-idejn, tat-tip Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais u simili, arazzi xogħol il-labra (eż. petit point u cross stitch) magħmulin f’pannelli jew simili bl-idejn

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Drappijiet minsuġin fid-djuq, u drappijiet dojoq (bolduc) magħmulin minn medd mingħajr tgħama, immuntati permezz ta' kolla, għajr tikketti u oġġetti simili ta' kategorija ex 62 u tal-kategorija 137 Drappijiet tal-lastiku u aċċessorji (mhux maħdumin bil-labar jew bil-ganċ), magħmulin minn materjali tat-tessuti immuntati minn ħjut tal-lastiku

ex 5806 10 00 ex 5806 20 00 ex 5806 39 00 ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Ħajt tax-xenilja (inkluż ħajt tax-xenilja tat-troffa), ħajt tal-guipure (barra mill-ħajt metallizzat u ħajt tax-xagħar gimm taż-żiemel)

ex 5606 00 91 ex 5606 00 99

Tull u drappijiet tax-xibka oħrajn iżda li ma jinkludux drappijiet minsuġin, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, bizzilla magħmula bl-idejn jew fuq il-makni, bil-biċċiet, fi strixxi jew f’motifi

ex 5804 10 10 ex 5804 10 90 ex 5804 29 10 ex 5804 29 90 ex 5804 30 00

Tikketti, baġġijiet u simili tal-materjal tat-tessuti, mhux irrakkmati, bil-biċċa, fi strixxi jew maqtugħin bid-disinn jew bil-qies, minsuġin

ex 5807 10 10 ex 5807 10 90

Żigarelli u burduri ornamentali bil-biċċa; tassels, pompons and the like

ex 5808 10 00 ex 5808 90 00

Rakkmu, bil-biċċa, fi strixxi jew f’motifi

ex 5810 10 10 ex 5810 10 90 ex 5810 99 10 ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Drapp meħjut jew magħmul bil-kroxè ta’ fibri sintetiċi li fihom 5 % piż jew aktar ta’ ħajt elastometriku u drappijiet meħjuta jew magħmulin bil-kroxè li fihom 5 % piż jew aktar ta’ ħajt tal-lastku

ex 5906 91 00 ex 6002 40 00 ex 6002 90 00 ex 6004 10 00 ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Drapp meħjut jew magħmul bil-kroxè, barra minn dawk tal-kategoriji ex 63

ex 5606 00 10 ex 6002 40 00 ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Raggs tas-safar u kutri, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6301 10 00

 

 

GRUPP III B

ex 10

Ingwanti, mittens u mitts, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6116 10 20 ex 6116 10 80 ex 6116 99 00

17 pairs

59

ex 67

Aċċessorji tal-ħwejjeġ meħjuta jew magħmulin bil-kroxè barra dawk tat-trabi; bjankerija tad-djar ta' kull xorta, maħduma bil-labar jew bil-ganċ; purtieri (inkl. drappijiet) u blinds ta' ġewwa, damask tal-purtieri u tas-sodda u oġġetti oħrajn għat-tagħmir maħdumin bil-labar jew bil-ganċ; kutri u raggijiet tas-safar meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, artikoli oħra meħjuta jew magħmulin bil-kroxè inklużi partijiet tal-ħwejjeġ jew ta’ aċċessorji tal-ħwejjeġ

ex 5807 90 90 ex 6113 00 10 ex 6117 10 00 ex 6117 80 10 ex 6117 80 80 ex 6117 90 00 ex 6301 90 10 ex 6302 10 00 ex 6302 40 00 ex 6303 19 00 ex 6304 11 00 ex 6304 91 00 ex 6307 10 10 ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Slips u ilbiesi ta’ taħt tan-nisa u l-bniet, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Malji tal-għawm

ex 6112 39 10 ex 6112 39 90 ex 6112 49 10 ex 6112 49 90 ex 6211 11 00 ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Ilbiesi intieri u ensembles meħjuta jew magħmulin bil-kroxè tal-irġiel jew tas-subien

ex 6103 10 90 ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Ingravajjet, ċfuf u kravatti, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, barra minn dawk ta' kategorija 159

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Kurpetti, ċintorini tal-kurpett, ċineg tat-takkalja, ċineg, takkalji, takkalja u dawk simili, u partijiet tagħhom, kemm jekk inittjati jew magħmulin bil-kroxè u kemm jekk mhumiex

ex 6212 20 00 ex 6212 30 00 ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Ingwanti, mittens u mitts, li mhumiex meħjuta u lanqas magħmulin bil-kroxè

ex 6209 90 90 ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Kalzetti, peduni jew kalzettini, mhux meħjuta jew magħmulin bil-kroxè; aċċessorji tal-ħwejjeġ oħra, partijiet tal-ħwejjeġ jew aċċessorji tal-ħwejjeġ barra minn dawk għat-trabi, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè.

ex 6209 90 90 ex 6217 10 00 ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Tined

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Mili tal-materjali u tat-tessuti u artikoli tagħhom; Mili tal-materjali u tat-tessuti u artikoli tagħhom, fibri tat-tessuti, li ma jaqbżux 5 mm fit-tul (troffa), trab tat-tessuti u mill neps

ex 5601 10 90 ex 5601 29 00 ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Feltru u oġġetti tiegħu, mimlija jew le, miksija jew le, barra mill-għata tal-art

ex 5602 10 19 ex 5602 10 38 ex 5602 10 90 ex 5602 29 00 ex 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 6210 10 10 ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Xbieki tal-ispag, taċ-ċimi jew tal-ħabel u magħmulin minn xbieki tas-sajd tal-ħajt, spag, ċimi jew ħabel

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Oġġetti oħrajn magħmulin minn ħajt, spag, ċimi, kejbils jew ħabel, barra mid-drappijiet tat-tessuti, artikoli magħmulin minn dawn id-drappijiet u artikoli tal-kategorija 97

ex 5609 00 00 ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Drappijiet tat-tessuti miksija bil-gomma jew sustanzi amilaċea, tat-tip użati għall-qxur ta’ barra tal-kotba u simili; drapp tat-tracing; kanvas lest għat-tpinġija; bakrum u drappijiet tat-tessut simili mwebbes tat-tip użat għall-bażi tal-kpiepel

ex 5901 10 00 ex 5901 90 00

Linoleum, whether or not cut to shape; għata tal-art konsistenti f’kisja jew għata applikata fuq rinforz ta' tessut, sew jekk maqtugħa għall-għamla u sew jekk le

ex 5904 10 00 ex 5904 90 00

Drapp tat-tessuti bil-gomma, mhux meħjut jew magħmul bil-kroxè, esklużi dawk tat-tajers

ex 5906 10 00 ex 5906 99 10 ex 5906 99 90

Drappijiet tat-tessuti li b’mod ieħor mimlijia jew miksija; tila impinġija li tkun xenarju tat-teatru, purtieri tal-istudjo, barra minn dawk tal-kategorija ex 100

ex 5907 00 00

 

 

ex 100

Drappijiet tat-tessuti li b’mod ieħor mimlijia, miksija jew laminati bi preparazzjonijiet ta’ derivattivi taċ-ċelluloża jew b’materjali tal-plastik artifiċjali oħrajn

ex 5903 10 10 ex 5903 10 90 ex 5903 20 10 ex 5903 20 90 ex 5903 90 10 ex 5903 90 91 ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Inċirati, qlugħ, tined ta’ bastiment jew dgħajsa u sunblinds

ex 6306 19 00 ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Saqqijiet pnewmatiċi minsuġin

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Oġġetti tal-camping, minsuġin, barra mis-saqqijiet pnewmatiċi u t-tined

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Artikoli tat-tessuti oħrajn magħmulin, minsuġin, esklużi dawk ta’ kategoriji ex 113 u ex 114

ex 6307 20 00 ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Biċċa tal-art, biċċa tal-platti u dusters, barra minn dawk meħjuta u magħmulin bil-kroxè

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Drappijiet minsuġin u oġġetti għall-użu tekniku, barra dawk ta’ kategorija 136

ex 5908 00 00 ex 5909 00 90 ex 5910 00 00 ex 5911 10 00 ex 5911 31 19 ex 5911 31 90 ex 5911 32 10 ex 5911 32 90 ex 5911 40 00 ex 5911 90 10 ex 5911 90 90

 

 

GRUPP IV

115

Ħajt tal-qanneb jew tar-rami

5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19

 

 

117

Drappijiet minsuġin tal-qanneb jew tar-rami

5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 00 5309 29 00 5311 00 10 ex 5803 00 90 5905 00 30

 

 

118

Bjankerija tal-mejda, bjankerija tat-twaletta u bjankerija tal-kċina tal-qanneb jew tar-rami, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

6302 29 10 6302 39 20 6302 59 10 ex 6302 59 90 6302 99 10 ex 6302 99 90

 

 

120

Purtieri (inklużi drappijiet), blinds ta’ ġewwa, pavaljuni tal-purtieri u tas-sodda u artikoli oħra tad-dar, mhux meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tal-qanneb jew tar-rami

ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00

 

 

121

Spag oħxon, ċimi, ħbula u kejbils, immaljati jew le, tal-qanneb jew tar-rami

ex 5607 90 90

 

 

122

Xkejjer u boroż, tat-tip użati għall-ippakkjar tal-oġġetti, użati, tal-qanneb, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6305 90 00

 

 

123

Drappijiet tal-pil minsuġin u drappijiet tax-xenilja tal-qanneb jew tar-rami, barra dawk id-drappijiet minsuġin irqaq

5801 90 10 ex 5801 90 90

 

 

 

Xalel, xalpi, maflers, mantilji, veli u simili, tal-qanneb jew tar-rami, barra minn dawk innittajti jew bil-kroxè

ex 6214 90 00

 

 

GRUPP V

124

Fibri tal-qoton sintetiċi

5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 40 00 5501 90 00 5503 11 00 5503 19 00 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90

 

 

125 A

Ħajt tal-filament sintetiku (kontinwu) mhux għall-bejgħ bl-imnut

ex 5402 44 00 5402 45 00 5402 46 00 5402 47 00

 

 

125 B

Monofilament, strixxa (tiben artifiċjali u xi ħaġa simili) u imitazzjoni ta' watar minn materjali sintetiċi

5404 11 00 5404 12 00 5404 19 00 5404 90 10 5404 90 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

 

 

126

Fibri tal-qoton sintetiċi

5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00

 

 

127 A

Ħajt ta' filamenti artifiċjali (kontinwu) mhux għall-bejgħ bl-imnut, ħajt ewlieni jew tar-rejon tal-visk mhux miksur jew jew b’kisra li mhix akbar minn 250 kisra/m u ħajt mhux minsuġ ewlieni ta’ ċelluloża aċetata

ex 5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilament, strixxa (tiben artifiċjali u xi ħaġa simili) u imitazzjoni ta' water minn materjali tat-tessuti artifiċjali

5405 00 00 ex 5604 90 90

 

 

128

Pil oħxon tal-annimali, imqardex jew mimxut

5105 40 00

 

 

129

Ħajt ta' pil oħxon tal-annimali jew pil taż-żiemel

5110 00 00

 

 

130 A

Ħajt tal-ħarir ħlief ħajt mibrum minn skart tal-ħarir

5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10

 

 

130 B

Ħajt tal-ħarir ħlief dak ta’ kategorija 130 A; watar tad-dudu tal-ħarir

5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 90

 

 

131

Ħajt ta’ fibri tat-tessuti veġetali oħra

5308 90 90

 

 

132

Ħajt mill-karta

5308 90 50

 

 

133

Ħajt tal-qanneb veru

5308 20 10 5308 20 90

 

 

134

Ħajt metalizzat

5605 00 00

 

 

135

Drappijiet minsuġin mill-pil oħxon tal-annimali jew minn pil taż-żwiemel

5113 00 00

 

 

136 A

Drapp minsuġ tal-ħarir jew ta’ skart tal-ħarir ħlief dak mhux ibbliċjat, mogħruk jew ibbliċjat

5007 20 19 ex 5007 20 31 ex 5007 20 39 ex 5007 20 41 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90

 

 

136 B

Drapp minsuġ tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir barra dawk ta’ kategorija 136A

ex 5007 10 00 5007 20 11 5007 20 21 ex 5007 20 31 ex 5007 20 39 ex 5007 20 41 5007 20 51 5007 90 10 5803 00 30 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00

 

 

137

Drappijiet tal-pil minsuġin u drappijiet tax-xenilja u drapp minsuġ irqiq tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

ex 5801 90 90 ex 5806 10 00

 

 

138

Drappijiet minsuġa tal-ħajt mill-karta u fibri tat-tessuti oħra barra dawk tar-rami

5311 00 90 ex 5905 00 90

 

 

139

Drappijiet minsuġa ta’ ħjut tal-metall jew ta’ ħajt metalizzat

5809 00 00

 

 

140

Drapp meħjut jew minsuġ irqiq minn materjal tat-tessuti barra minn suf jew fil fin tal-annimali, qoton jew fibri magħmulin mill-bniedem

ex 6001 10 00 ex 6001 29 00 ex 6001 99 00 6003 90 00 6005 90 90 6006 90 00

 

 

141

Drapp meħjut jew minsuġ irqiq minn materjal tat-tessuti barra minn suf jew fil fin tal-annimali, qoton jew fibri magħmulin mill-bniedem

ex 6301 90 90

 

 

142

Twapet u għata ieħor tal-art tat-tesuti tas-sisal, ta’ fibri oħra mill-familja agave jew tal-qanneb ta’ Manila

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5705 00 90

 

 

144

Feltru ta’ pil oħxon tal-annimali

ex 5602 10 38 ex 5602 29 00

 

 

145

Spag, ċimi, ħbula u kejbils immaljati jew le abaca (qanneb ta’ Manila) jew minn qanneb veru

ex 5607 90 20 ex 5607 90 90

 

 

146 A

Spag, ċimi, ħbula u kejbils immaljati jew le abaca (qanneb ta’ Manila) jew minn qanneb veru

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Spag, ċimi, ħbula u kejbils tas-sisal jew fibri oħra tal-familja agave, barra dawk il-prodotti ta’ kategorija 146 A

ex 5607 21 00 5607 29 00

 

 

146 C

Spag, ċimi, ħbula u kejbils, immaljati jew le, tal-ġuta jew minn fibri tat-tessuti bast taħt l-intestatura Nru 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Skart tal-ħarir (inklużi fosdqi mhux tajbin għall-brim) skart tal-ħajt u stokk garnetted, barra dak mhux imqardex jew mimxut

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Ħajt tal-ġuta jew ta’ fibri oħra tat-tessuti bast tal-intestatura Nru 5303

5307 10 00 5307 20 00

 

 

148 B

Ħajt tal-kajjar

5308 10 00

 

 

149

Drappijiet minsuġin tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessuti bast oħrajn ta' wisa’ mhux aktar minn 150 ċm

5310 10 90 ex 5310 90 00

 

 

150

Drappijiet minsuġin tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessuti bast oħrajn ta' wisa’ mhux aktar minn 150 ċm; xkejjer u boroż, tat-tip użati fl-ippakkjar ta' oġġetti, tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessuti bast oħrajn, barra mhux użati

5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90

 

 

151 A

Kisi tal-art tal-fibri tal-ġewż tal-Indi (kajjar)

5702 20 00

 

 

151 B

Twapet u għata ieħor tal-art tat-tessuti, tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessuti bast oħrajn, barra dawk imtroffin jew trapuntati

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00

 

 

152

Feltru tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessuti bast oħrajn maħdum bin-newl bil-labra mhux mimli b'sustanza oħra jew miksi, barra għata tal-art

5602 10 11

 

 

153

Xkejjer u boroż, tax-xorta wżati għall-ippakkjar ta' oġġetti, tal-ġuta jew fibri tat-tessuti bast oħrajn taħt l-intestatura Nru 5303

6305 10 10

 

 

154

Fosdqiet tad-dudu tal-ħarir tajbin għat-tkebbib

5001 00 00

Ħarir mhux maħdum (mhux mibrum)

5002 00 00

Skart tal-ħarir (inklużi fosdqi mhux addattati għat-tkebbib) skart tal-ħajt u stokk garnetted, mhux imqardex jew mimxut

ex 5003 00 00

Suf mhux imqardex jew mimxut

5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00

Xagħar fin jew aħrax tal-annimali, mhux imqardex jew mimxut

5102 11 00 5102 19 10 5102 19 30 5102 19 40 5102 19 90 5102 20 00

Skart tal-ħarir jew ta' pil fin jew oħxon tal-annimali, inkluż skart tal-ħajt iżda eskluż stokk garnetted

5103 10 10 5103 10 90 5103 20 00 5103 30 00

Stokk garnetted tas-suf jew pil fin jew oħxon tal-annimali

5104 00 00

Qanneb, mhux maħdum jew proċessat iżda mhux mibrum; stoppa tal-qanneb u skart (inklużi skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 00

Rami u fibri tat-tessuti veġetali, mhux maħduma jew proċessati iżda mhux mibruma; stoppa, suf qasir u skart, barra minn kajjar u abaca taħt l-intestatura Nru 5304

5305 00 00

Qoton, mhux imqardex jew mimxut

5201 00 10 5201 00 90

Skart tal-qoton (ink. skart tal-qoton u stokk garnetted)

5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00

Qanneb veru (cannabis sativa), mhux maħdum jew ipproċessat iżda mhux mibrum: stoppa u skart ta' qanneb veru (inkluż skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5302 10 00 5302 90 00

Abaca (Qanneb ta' Manila jew Musa Textilis Nee), mhux maħdum jew ipproċessat iżda mhux mibrum: stoppa u skart tal-abaca (inkluż skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5305 00 00

Ġuta jew fibri tat-tessuti bast (eskl. qanneb, qanneb veru u rami), mhux maħdum jew ipproċessat iżda mhux mibrum; stoppa u skart tal-ġuta jew fibri tat-tessuti bast (inkluż skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5303 10 00 5303 90 00

Fibri tat-tessuti veġetali oħrajn, mhux maħduma jew ipproċessati iżda mhux mibrumin; stoppa u skart ta' fibri bħal dawn (inklużi skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5305 00 00

 

 

156

Blouses u pullovers meħjuta jew magħmulin bil-kroxè tal-ħarir jew skart tal-ħarir għan-nisa jew għall-bniet

6106 90 30 ex 6110 90 90

 

 

157

Ħwejjeġ, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, esklużi ħwejjeġ tal-kategoriji ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 u 156

ex 6101 90 20 ex 6101 90 80 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 ex 6103 49 00 ex 6104 19 90 ex 6104 29 90 ex 6104 39 00 6104 49 00 ex 6104 69 00 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 ex 6108 99 00 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 90 ex 6114 90 00

 

 

159

Ilbiesi, blouses u shirt-blouses, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tal-ħarir jew skart tal-ħarir

6204 49 10 6206 10 00

Xalel, xalpi, maflers, mantilji, veli u simili barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tal-ħarir jew skart tal-ħarir

6214 10 00

Ingravajjet, ċfuf u kravatti, tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

6215 10 00

 

 

160

Imkatar tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

ex 6213 90 00

 

 

161

Ħwejjeġ, barra dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, esklużi ħwejjeġ tal-kategoriji ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 u 159

6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 ex 6205 90 80 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 ex 6211 39 00 6211 49 00

 

 

(2)

L-Anness II qiegħed jinbidel b'dan li ġej:

“ANNEX II

IL-PAJJIŻI ESPORTATURI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 1

Il-Belarus

Ir-Russja

Is-Serbja

L-Użbekistan”

(3)

L-Anness III huwa emendat kif ġej:

a)

L-Anness III huwa emendat kif ġej:

“6.   Dan in-numru għandu jkun kompost mill-elementi li ġejjin:

żewġ ittri li jidentifikaw il-pajjiż esportatur kif ġej:

Il-Belarus = BY

Is-Serbja = RS

L-Użbekistan = UZ

żewġ ittri li jidentifikaw l-Istat Membru destinatarju, jew grupp ta’ Stati Membri bħal dawn, kif ġej:

AT = L-Awstrija

BG = Il-Bulgarija

BL = Il-Benelux

CY = Ċipru

CZ = Ir-Repubblika Ċeka

DE = Ir-repubblika Federali tal-Ġermanja

DK = Id-Danimarka

EE = L-Estonja

GR = Il-Greċja

ES = Spanja

FI = Il-Finlandja

FR = Franza

GB = Ir-Renju Unit

HU = L-Ungerija

IE = L-Irlanda

IT = L-Italja

LT = Il-Litwanja

LV = Il-Latvja

MT = Malta

PL = Il-Polonja

PT = Il-Portugall

RO = Romania

SE = L-Iżvezja

SI = Is-Slovenja

SK = Is-Slovakkja

numru b'ċifra waħda li jidentifika s-sena tal-kwota jew is-sena li matulha l-esportazzjoni kienet irreġistrata, fil-każ tal-prodotti mniżżla fit-tabella A ta' dan l-Anness, jikkorrispondi mal-aħħar ċifra tas-sena in kwistjoni, eż., ‘8’ għall-2008 u ‘9’ għall-2009.

numru b'żewġ ċifri li jidentifika l-uffiċċju tal-ħruġ fil-pajjiż esportatur,

numru b'ħames ċifri li jimxi konsekuttivament minn 00001 sa 99999 allokat lill-Istat Membru ta' destinazzjoni speċifikat.”

b)

It-tabella A tinbidel b'li ġej:

“Pajjiżi u kategoriji suġġetti għas-sistema ta' sorveljanza fejn isir kontroll doppju

Pajji¿ terz

Grupp

Il-Kategorija

Unità

L-Użbekistan

I A

1

tunnellati

3

tunnellati

I B

4

1 000 biċċa

5

1 000 biċċa

6

1 000 biċċa

7

1 000 biċċa

8

1 000 biċċa

II B

26

1 000 biċċa”

c)

It-Tabella B tħassret

(4)

L-Anness V jinbidel b'dan li ġej:

“ANNESS V

LIMITI KWANTITATTIVI TAL-KOMUNITÀ

Applikabbli għas-sena 2009

IL-BELARUS

Il-Kategorija

Unità

Kwota mill-1 ta' Jannar 09

Grupp IA

1

tunnellati

1 586

2

tunnellati

6 643

3

tunnellati

242

Grupp IB

4

Elf biċċa

1 839

5

Elf biċċa

1 105

6

Elf biċċa

1 705

7

Elf biċċa

1 377

8

Elf biċċa

1 160

Grupp IIA

20

tunnellati

329

22

tunnellati

524

Grupp IIB

15

Elf biċċa

1 726

21

Elf biċċa

930

24

Elf biċċa

844

26/27

Elf biċċa

1 117

29

Elf biċċa

468

73

Elf biċċa

329

Grupp IIIB

67

tunnellati

359

Group IV

115

tunnellati

420

117

tunnellati

2 312

118

tunnellati

471

Elf biċċa: 1 000 biċċa”

(5)

It-tieni tabella fl-Anness VII tinbidel b’dan li ġej:

“Tabella

Limiti kwantitattivi tal-komunità għall-prodotti importati mill-ġdid skont it-traffiku tal-ipproċessar passiv

Applikabbli għas-sena 2009

IL-BELARUS

Il-Kategorija

Unità

Mill-l-1 ta’ Jannar 2009

Grupp IB

4

1 000 biċċa

6 610

5

1 000 biċċa

9 215

6

1 000 biċċa

12 290

7

1 000 biċċa

9 225

8

1 000 biċċa

3 140

Grupp IIB

15

1 000 biċċa

5 387

21

1 000 biċċa

3 584

24

1 000 biċċa

922

26/27

1 000 biċċa

4 492

29

1 000 biċċa

1 820

73

1 000 biċċa

6 979 ”

(6)

It-tabelli fl-Anness VIII jinbidlu b’dan li ġej:

“1.

PAJJIŻ

2.

Utilizzazzjoni bil-quddiem

3.

Carry-over

4.

Trasferimenti minn kat 1 għal kat 2 u 3

5.

Trasferimenti bejn il-kat 2 u 3

6.

Trasferimenti bejn il-kat 4, 5, 6, 7 u 8

7.

Trasferimenti mill-Gruppi I, II, III lejn il- Gruppi II, III, IV

8.

Żieda massima f'kull kat.

9.

Kondizzjonijiet addizzjonali

Il-Belarus

5  %

7  %

4  %

4  %

4  %

5  %

13,5  %

Fir-rigward tal-kolonna 7, it-trasferimenti jistgħu jsiru wkoll minn u lejn il-Grupp V. Għall-kategoriji tal-Grupp I il-limitu fil-kolonna 8 huwa ta' 13 %

Is-Serbja

5  %

10  %

12  %

12  %

12  %

12  %

17  %

Fir-rigward tal-kolonna 7, it-trasferimenti jistgħu jsiru wkoll minn kull kategorija fil-Gruppi I, II u III għall-Gruppi II u III.”


(1)  N.B.: Ikopri biss il-kategoriji 1 sa 114, bl-eċċezzjoni tal-Belarus, il-Federazzjoni Russa, l-Użbekistan u s-Serbja, li għalihom huma koperti l-kategoriji 1 sa 161.

(2)  Japplika biss għall-importazzjonijiet miċ-Ċina.


23.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 345/56


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1329/2008

tat-22 ta' Diċembru 2008

li jadotta miżuri għall-appoġġ ta' emerġenza għas-suq tal-majjal fil-forma ta’ għajnuna għall-ħżin privat f’parti mir-Renju Unit

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 37(43)(a) u (d), 191, flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 37 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdi li meta l-prezz medju tas-suq Komunitarju għall-karkassi tal-ħanżir kif stabbilit b'referenza għall-prezzijiet reġistrati f'kull Stat Membru fuq is-swieq rappreżentattivi tal-Komunità u ppiżati permezz ta' koeffiċjenti li jirriflettu d-daqs relattiv tal-merħla tal-ħnieżer f'kull Stat Membru, ikun, u x'aktarx jibqa', inqas minn 103 % tal-prezz ta' referenza, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li tagħti għajnuna għal ħżin privat.

(2)

Il-prezzijiet tas-suq waqgħu taħt dak il-livell u, minħabba tendenzi staġjonali u ċikliċi, din is-sitwazzjoni tista’ tippersisti.

(3)

Fil-qies tas-sejbiet riċenti tal-livelli elevati ta’ diossini fil-majjal li joriġina fl-Irlanda, is-sitwazzjoni tas-suq tal-majjal fl-Irlanda u fl-Irlanda ta’ Fuq hija partikolarment kritika. L-awtoritajiet kompetenti ħadu diversi miżuri biex jindirizzaw din is-sitwazzjoni.

(4)

Għalf ikkontaminat tal-annimali kien ikkonsenjat fl-irziezet tal-ħnieżer fl-Irlanda. L-għalf ikkontaminat jikkostitwixxi porzjon kbir ħafna tad-dieta tal-ħnieżer u jirriżulta f’livell għoli ta’ diossini fil-laħam mill-ħnieżer mill-irziezet affetwati. Minħabba d-diffikultajiet biex jittraċċaw lura l-majjal fl-irziezet u minħabba l-livelli għoljin ta’ diossina li nstabu fil-majjal affetwat, l-awtoritajiet kompetenti ddeċidew li bħala miżura ta’ prekawzjoni jiġbru lura l-majjal kollu u l-prodotti tal-majjal mis-suq.

(5)

L-applikazzjoni ta’ dawk il-miżuri qed toħloq disturbi serji ħafna tas-suq tal-majjal fl-Irlanda ta’ Fuq. Minħabba ċ-ċirkustanzi eċċezzjonali u d-diffikultajiet prattiċi li qed jesperjenza s-suq tal-majjal fl-Irlanda ta’ Fuq, huwa għalhekk xieraq li jiġu ppovduti miżuri ta’ appoġġ ta’ emerġenza għas-suq billi tingħata għajnuna għall-ħżin privat fl-Irlanda ta’ Fuq, għal perjodu limitat u relat għal kwantità limitata ta' prodotti.

(6)

L-Artikolu 31 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdi li għajnuna għall-ħżin privat tista’ tingħata għall-majjal u dik l-għajnuna għandha tiġi stabbilita mill-Kummissjoni minn qabel jew permezz ta' proċedura ta' sejħiet għall-offerti.

(7)

Minħabba li s-sitwazzjoni tas-suq tal-majjal fl-Irlanda ta’ Fuq tirrikjedi azzjoni prattika fi ftit żmien, l-aktar proċedura xierqa biex tingħata għajnuna għall-ħżin privat tkun li tkun iffissata minn qabel.

(8)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 826/2008 tal-20 ta’ Awwissu 2008 li jistabbilixxi regoli komuni għall-għotja ta’ għajnuna għall-ħżin privat ta’ ċerti prodotti agrikoli (2) stabbilixxa regoli komuni għall-implimentazzjoni ta’ skema privata tal-għajnuna għall-ħżin.

(9)

Skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 826/2008, għandha tingħata għajnuna stabbilita minn qabel skont ir-regoli u l-kundizzjonijiet dettaljati kif ipprovduti fil-Kapitolu III ta’ dak ir-Regolament.

(10)

Fid-dawl taċ-ċirkustanzi partikolari, jeħtieġ li jkun hemm rekwiżit li l-prodotti li se jitpoġġew fil-ħżin ikunu ġejjin minn ħnieżer li trabbew fi rziezet li huwa aċċertat li ma kinux affetwati mill-għalf ikkontaminat. Barra minn hekk, jeħtieġ li jiġi pprovdut li l-prodotti konċernati joriġinaw minn ħnieżer imrobbijin u maqtulin fl-Irlanda ta’ Fuq.

(11)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-ġestjoni tal-miżura, il-prodotti tal-majjal huma kklassifikati skont ix-xebh fir-rigward tal-livell tal-ispiża tal-ħżin.

(12)

Sabiex jiġi ffaċilitat ix-xogħol amministrattiv u ta' kontroll rigward il-konklużjoni ta' kuntratti, għandhom jiġu stabbiliti kwantitajiet minimi ta’ prodotti li għandu jipprovdi kull applikant.

(13)

Għandha tiġi stabbilita garanzija sabiex tiżgura li l-operaturi jwettqu l-obbligi kuntrattwali tagħhom u li l-miżura jkollha l-effett mixtieq fis-suq.

(14)

L-esportaturi tal-majjal jikkontribwixxu biex jerġa' jintlaħaq il-bilanċ fis-suq. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 28(3) tar-Regolament (KE) Nru 826/2008 għandhom japplikaw meta l-perjodu ta' ħżin jiqsar fejn prodotti mneħħija mill-ħżin ikunu maħsuba għall-esportazzjoni. Għandhom jiġu stabbiliti l-ammonti ta’ kuljum li se jiġu applikati għat-tnaqqis tal-ammont tal-għajnuna kif imsemmi f’dak l-Artikolu.

(15)

Għall-fini tal-applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 28(3) tar-Regolament (KE) Nru 826/2008 u għar-raġuni ta’ konsistenza u ċarezza għall-operaturi, jeħtieġ li l-perjodu ta’ xahrejn imsemmi hemmhekk jiġi espress fi ġranet.

(16)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Ġestjoni tal-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ambitu

1.   L-għajnuna għall-ħżin privat għandha tingħata fir-rigward ta’ prodotti tal-majjal li jissodisfaw dawn il-kundizzjonijiet:

(a)

ġejjin minn ħnieżer li kienu mrobbijin fl-Irlanda u fl-Irlanda ta’ Fuq mill-inqas għall-aħħar xahrejn qabel ma nqatlu fl-Irlanda ta’ Fuq;

(b)

huma ta’ kwalità ġenwina, ġusta u tajba għall-kummerċ u ġejjin minn ħnieżer imrobbijin fi rziezet li huwa stabbilit li ma użawx għalf ikkontaminat mil-livelli elevati ta’ diossini u bifenili poliklorinati (PCBs)

2.   Il-lista tal-kategoriji tal-prodotti eliġibbli għall-għajnuna u l-ammonti rilevanti huma stabbiliti fl-Anness.

Artikolu 2

Regoli applikabbli

Ir-Regolament (KE) Nru 826/2008 għandu japplika, sakemm ma jkunx ipprovdut mod ieħor f'dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Tressiq tal-applikazzjonijiet

1.   Mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, applikazzjonijiet għall-għajnuna ta’ ħżin privat għall-kategoriji tal-prodotti tal-majjal eliġibbli għall-għajnuna skont l-Artikolu 1 jistgħu jitressqu fl-Irlanda ta’ Fuq.

2.   L-applikazzjonijiet għandhom jirrigwardjaw perjodu ta’ ħżin ta’ 90, 120, 150 jew 180 jum.

3.   L-applikazzjonijiet għandhom jitressqu għal waħda biss mill-kategoriji tal-prodotti mniżżlin fl-Anness, bl-indikazzjoni tal-kodiċi tan-NM rilevanti fi ħdan dik il-kategorija.

4.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha biex jiżguraw il-konformità mal-Artikolu 1(1).

Artikolu 4

Kwantitajiet minimi

Il-kwantitajiet minimi għal kull applikazzjoni għandhom ikunu:

(a)

10 tunnellati għal prodotti diżussati;

(b)

15-il tunnellata għal prodotti oħrajn.

Artikolu 5

Garanziji

L-applikazzjonijiet għandu jkollhom garanzija li tammonta għal 20 % tal-ammonti tal-għajnuna stabbilita fil-kolonni minn 3 sa 6 tal-Anness.

Artikolu 6

Kwantità totali

Il-kwantità totali li għaliha jistgħu jiġu konklużi l-kuntratti, skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 826/2008, ma għandhiex taqbeż 15 000 tunnellata piż tal-prodott.

Artikolu 7

It-tneħħija mill-ħżin tal-prodotti maħsuba għall-esportazzjoni

1.   Għall-fini tal-applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 28(3) tar-Regolament (KE) Nru 826/2008 għandha jkun hemm rekwiżit tal-iskadenza ta’ perjodu minimu ta’ ħżin ta’ 60 jum.

2.   Għall-fini tal-applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 28(3) tar-Regolament (KE) Nru 826/2008, l-ammonti ta’ kuljum huma stabbiliti fil-kolonna 7 tal-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 8

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 22 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 223, 21.8.2008, p. 3


ANNESS

Il-kategoriji tal-prodotti

Il-prodotti li għalihom qed tingħata l-għajnuna

L-ammont ta’ għajnuna għal perjodu ta' ħżin ta'

(EUR/tunnellata)

Tnaqqis

(EUR)

90 jum

120 jum

150 jum

180 jum

għal kull jum

1

2

3

4

5

6

7

Kategorija 1

ex 0203 11 10

In-nofs karkassi mingħajr is-sieq ta' quddiem, id-denb, il-kliewi, il-falda l-irqiqa u s-sinsla tad-dahar (1)

278

315

352

389

1,24

Kategorija 2

ex 0203 12 11

Il-prieżet

 

 

 

 

 

ex 0203 12 19

L-ispallejn

 

 

 

 

 

ex 0203 19 11

It-trufijiet ta' quddiem

 

 

 

 

 

ex 0203 19 13

Il-ġenbejn, bit-tarf tal-għonq jew mingħajru, jew it-truf tal-għonq separatament, il-ġenbejn biċ-chump jew mingħajrha (2)  (3)

337

379

421

463

1,41

ex 0203 19 55

Ir-riġlejn, l-ispallejn, it-truf ta' quddiem, il-ġenbejn bit-tarf tal-għonq jew mingħajru, jew it-truf tal-għonq separatament, il-ġenbejn biċ-chump jew mingħajrha, diżussati (4)  (5)

 

 

 

 

 

Kategorija 3

ex 0203 19 15

Iż-żquq, sħaħ jew bix-xtur imneħħija b'qatgħa rettangolari

164

197

230

263

1,09

ex 0203 19 55

Iż-żquq, sħaħ jew bix-xtur imneħħija b'qatgħa rettangolari, mingħajr il-ġilda ta' barra u l-kustilji

 

 

 

 

 

Kategorija 4

ex 0203 19 55

Il-qatgħat li jikkorrispondu man-“nofisjiet”, bil-ġilda ta' barra jew bix-xaħam jew mingħajrhom, diżussati (6)

255

290

325

360

1,17


(1)  L-għajnuna tista' tingħata wkoll għan-nofs karkassi ppreżentati bħala Wiltshire sides, jiġifieri mingħajr ir-ras, il-ħadd, ix-xedaq, is-saqajn, id-denb, il-grass tas-simna, il-kliewi, it-tenderloin, l-għadma tal-ispalla, l-isternu, is-sinsla, l-għadma pelvika u d-dijaframma.

(2)  Il-ġenbejn u t-truf tal-għonq jistgħu jkunu bil-ġilda ta' barra jew mingħajrha, imma s-saff tax-xaħam ta' magħhom ma għandux jaqbeż fond ta' 25 mm.

(3)  Il-kwantità kkuntrattata tista' tkopri kull taħlita tal-prodotti msemmijin.

(4)  Il-ġenbejn u t-truf tal-għonq jistgħu jkunu bil-ġilda ta' barra jew mingħajrha, imma s-saff tax-xaħam ta' magħhom ma għandux jaqbeż fond ta' 25 mm.

(5)  Il-kwantità kkuntrattata tista' tkopri kull taħlita tal-prodotti msemmijin.

(6)  L-istess preżentazzjoni bħall-prodotti koperti bil-kodiċi tan-NM 0210 19 20.


23.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 345/60


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1330/2008

tat-22 ta’ Diċembru 2008

li jemenda għall-103 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-netwerk ta’ Al-Qaida u t-Taliban

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 tas-27 ta’ Mejju 2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-netwerk ta’ Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001 li jipprojbixxi l-esportazzjoni ta’ ċerti oġġetti u servizzi lejn l-Afganistan, waqt li jsaħħaħ il-projbizzjoni ta’ titjiriet u jestendi l-iffriżar ta' fondi u ta' riżorsi finanzjarji oħra fir-rigward tat-Taliban tal-Afganistan (1), u b’mod partikolari fl-ewwel inċiż tal-Artikolu 7(1) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 jelenka l-persuni, il-gruppi u l-entitajiet koperti mis-sekwestrar ta' fondi u riżorsi ekonomiċi skont dak ir-Regolament.

(2)

Fil-21 u s-27 ta' Ottubru 2008, u fit-12 ta' Novembru 2008, il-Kumitat tas-Sanzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti ddeċieda li jemenda l-lista tal-persuni, gruppi u entitajiet li għalihom għandu japplika l-iffriżar ta' fondi u riżorsi ekonomiċi billi jiżdiedu tliet persuni naturali mal-lista bl-informazzjoni dwar ir-rabta tagħhom mal-Al-Qaida. Id-dikjarazzjonijiet tar-raġunijiet dwar l-emendi ġew ipprovduti lill-Kummissjoni.

(3)

L-Anness I għandu jiġi emendat kif jixraq.

(4)

Biex jiġi garantit li l-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament ikunu effettivi, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ immedjatament.

(5)

Ladarba l-lista tan-NU ma tipprovdix l-indirizzi kurrenti tal-persuni naturali kkonċernati, għandu jiġi ppubblikat avviż fil-Ġurnal Uffiċjali sabiex il-persuni kkonċernati jkunu jistgħu jikkuntattjaw lill-Kummissjoni u sabiex il-Kummissjoni tkun tista' mbagħad tikkomunika r-raġunijiet li fuqhom huwa bbażat dan ir-Regolament, u tagħtihom l-opportunità li jikkumentaw dwar din il-bażi u tirrevedi dan ir-Regolament fid-dawl tal-kummenti u l-informazzjoni addizzjoni li jista' jkun hemm,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 hu emendat kif stabbilit fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 22 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Eneko LANDÁBURU

Direttur Ġenerali għar-Relazzjonijiet Esterni


(1)  ĠU L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANNESS

L-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 881/2002 huwa emendat kif ġej:

L-annotazzjonijiet li ġejjin għandhom ikunu miżjuda taħt l-intestatura “Persuni naturali”:

(1)

Abdulbasit Abdulrahim (alias (a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (b) Abdelbasit Abdelrahim, (c) Abdullah Mansour, (d) Abdallah Mansour, (e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud). Indirizz: Londra, ir-Renju Unit. Data tat-twelid: 2.7.1968. Post tat-twelid: Gdabia, il-Libja. Numru tal-passaport: 800220972 (Passaport Ingliż). Ċittadinanza: Brittanika. Informazzjoni oħra: (a) Numru tal-Assigurazzjoni Nazzjonali Brittaniku PX053496A; (b) Involut fil-ġbir tal-fondi f'isem il-Libyan Islamic Fighting Group (il-Grupp ta' Ġellieda Iżlamiċi Libjani); (c) Kellu pożizzjonijiet għoja fi ħdan l-LIFG fir-Renju Unit; (d) Assoċjat mad-Diretturi tas-SANABEL Relief Agency, Ghuma Abd’rabbah, Taher Nasuf u Abdulbaqi Mohammed Khaled u ma' membri tal-LIFG fir-Renju Unit, inkluż Ismail Kamoka, membru għoli tal-LIFG fir-Renju Unit li nstab ħati u ġie kkundannat fir-Renju Unit f'Ġunju tal-2007 fuq il-bażi ta' akkużi ta' finanzjament tat-terroriżmu.

(2)

Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Indirizz: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, il-Ġermanja (indirizz ta' qabel). Data tat-twelid: 20.12.1969; Post tat-twelid: Casablanca, il-Marokk. Ċittadinanza: Ġermaniża. Numru tal-passaport: 1005552350 (maħruġ fis-27.3.2001 mill-Muniċipalità ta' Kiel, il-Ġermanja, jiskadi fis-26.3.2011). Nru. tal-karta tal-identità: 1007850441 (karta tal-identità federali Ġermaniża maħruġa fis-27.3.2001 mill-Muniċipalità ta' Kiel, il-Ġermanja, tiskadi fis-26 ta' Marzu 2011). Informazzjoni oħra: Bħalissa jinsab il-ħabs f'Lübeck, il-Ġermanja.

(3)

Maftah Mohamed Elmabruk (alias (a) Muftah Al Mabrook, (b) Mustah ElMabruk, (c) Maftah El Mobruk, (d) Muftah El Mabruk, (e) Maftah Elmobruk, (f) Al Hajj Abd Al Haqq, (g) Al Haj Abd Al Hak). Indirizz: Londra, ir-Renju Unit. Data tat-twelid: 1.5.1950. Post tat-twelid: Il-Libja. Ċittadinanza: Libjana. Informazzjoni oħra: (a) Numru tal-Assigurazzjoni Nazzjonali Brittaniku: PW503042C; (b) Resident Brittaniku; (c) Involut fil-ġbir tal-fondi f'isem il-Libyan Islamic Fighting Group (LIFG - il-Grupp ta' Ġellieda Iżlamiċi Libjani). Assoċjat mad-Diretturi tal-LIFG fir-Renju Unit, inkluż ma' Mohamed Benhammedi u Ismail Kamoka, membru għoli tal-LIFG fir-Renju Unit li nstab ħati u ġie kkundannat fir-Renju Unit f'Ġunju tal-2007 fuq il-bażi ta' akkużi ta' finanzjament tat-terroriżmu.

(4)

Abdelrazag Elsharif Elosta (alias Abdelrazag Elsharif Al Usta) Indirizz: Londra, ir-Renju Unit. Data tat-twelid is-20.6.1963. Post tat-twelid: Soguma, il-Libja. Numru tal-passaport: 304875071 (Passaport Ingliż). Ċittadinanza: Brittanika. Informazzjoni oħra: (a) Numru tal-Assigurazzjoni Nazzjonali Brittaniku: PW669539D; (b) Involut fil-ġbir tal-fondi u l-faċilitazzjoni finanzjarja f'isem il-Libyan Islamic Fighting Group (LIFG - il-Grupp ta' Ġellieda Iżlamiċi Libjani). Assoċjat ma' membri tal-LIFG fir-Renju Unit, inkluż ma' Mohamed Benhammedi, Taher Nasuf u Ismail Kamoka, membru għoli tal-LIFG fir-Renju Unit li nstab ħati u ġie kkundannat fir-Renju Unit f'Ġunju tal-2007 fuq il-bażi ta' akkużi ta' finanzjament tat-terroriżmu.

(5)

Fritz Martin Gelowicz (alias Robert Konars (imwieled fl-10.4.1979 fi Liège, il-Belġju), (b) Markus Gebert, (c) Malik, (d) Benzl, (e) Bentley). Indirizz:Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, il-Ġermanja (indirizz ta' qabel). Data tat-twelid:1.9.1979. Post tat-twelid: Munich, il-Ġermanja. Ċittadinanza: Ġermaniża. Numru tal-passaport: 7020069907 (Passaport Ġermaniż maħruġ f'Ulm, il-Ġermanja, validu sal-11 ta' Mejju 2010). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 7020783883 (Karta tal-Identità Federali Ġermaniża, maħruġa f'Ulm, il-Ġermanja, skadiet fl-10.6.2008). Informazzjoni oħra: (a) Assoċjat mal-Islamic Jihad Union (IJU – Unjoni tal-Jihad Iżlamiku), magħrufa wkoll bħala l-Islamic Jihad Group (il-Grupp tal-Jihad Iżlamiku) mill-anqas sa mill-bidu tal-2006. Assocċjat ma' Daniel Martin Schneider u Adem Yilmaz. Imħarreġ fil-manifattura u l-użu tal-isplussivi; (b) Arrestat fl-4 ta' Settembru 2007 f'Medebach, il-Ġermanja, u jinsab f'detenzjoni fil-Ġermanja sa mill-5 ta' Settembru 2007 (Ottubru tal-2008).

(6)

Daniel Martin Schneider (alias Abdullah). Indirizz:Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, il-Ġermanja (indirizz ta' qabel). Data tat-twelid:9.9.1985. Post tat-twelid: Neunkirchen (Saar), il-Ġermanja. Ċittadinanza: Germaniża. Numru tal-passaport: 2318047793 (Passaport Ġermaniż maħruġ fi Friedrichsthal, il-Ġermanja, fis-17.5.2006, validu sas-16.5.2011). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 2318229333 (Karta tal-Identità Ġermaniża maħruġa fi Friedrichsthal, il-Ġermanja, fis-17.5.2006, valida sas-16.5.2011 (irrappurtata mitlufa)). Informazzjoni oħra: (a) Assoċjat mal-Islamic Jihad Union (IJU – Unjoni tal-Jihad Iżlamiku), magħrufa wkoll bħala l-Islamic Jihad Group (il-Grupp tal-Jihad Iżlamiku) mill-anqas sa mill-bidu tal-2006. Assoċjat ma' Fritz Martin Gelowicz u Adem Yilmaz; (b) Arrestat fl-4 ta' Settembru 2007 f'Medebach, il-Ġermanja, u jinsab f'detenzjoni fil-Ġermanja sa mill-5 ta' Settembru 2007 (Ottubru tal 2008).

(7)

Adem Yilmaz (alias Talha) Data tat-twelid: 4.11.1978. Post tat-twelid: Bayburt, it-Turkija. Ċittadinanza: Torka. Numru tal-passaport: TR-P 614 166 (passaport Tork maħruġ mill-Konsulat Ġenerali tat-Turkija fi Frankfurt/Main fit-22.3.2006, validu sal-15.9.2009. Indirizz:Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, il-Ġermanja (indirizz ta' qabel). Informazzjoni oħra: (a) Assoċjat mal-Islamic Jihad Union (IJU – Unjoni tal-Jihad Iżlamiku), magħrufa wkoll bħala l-Islamic Jihad Group (il-Grupp tal-Jihad Iżlamiku) mill-anqas sa mill-bidu tal-2006. Assoċjat ma' Fritz Martin Gelowicz u Daniel Martin Schneider; (b) Arrestat fl-4 ta' Settembru 2007 f'Medebach, il-Ġermanja, u jinsab f'detenzjoni fil-Ġermanja sa mill-5 ta' Settembru 2007 (Ottubru tal-2008).


DIRETTIVI

23.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 345/62


DIRETTIVA 2008/110/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-16 ta’ Diċembru 2008

li temenda d-Direttiva 2004/49/KE dwar is-sigurtà tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità (Id-Direttiva tas-Sigurtà Tal-Linji tal-Ferrovija)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikulari l-Artikolu 71(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Waqt li jaġixxu skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Sabiex ikomplu l-isforzi maħsuba biex jinħoloq suq wieħed tas-servizzi tat-trasport ferrovjarju, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw id-Direttiva 2004/49/KE (3) li tistabbilixxi qafas ta’ regolamenti komuni għas-sigurtà tal-ferroviji.

(2)

Oriġinarjament, proċeduri ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid f'servizz ta’ vetturi ferrovjarji kienu ttrattati fid-Direttiva tal-Kunsill 96/48/KE tat-23 ta’ Lulju 1996 dwar l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta’ veloċità għolja (4) u d-Direttiva 2001/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Marzu 2001 dwar l-interoperabblità tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea (5) għal partijiet ġodda jew imtejba tas-sistema ferrovjarja tal-Komunità, u d-Direttiva 2004/49/KE għal vetturi li diġà qed jintużaw. Skond il-prinċipji ta’ regolazzjoni aħjar, u bil-ħsieb li tiġi simplifikata u modernizzata l-leġiżlazzjoni Komunitarja, id-dispożizzjonijiet kollha li jirrigwardaw awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid f'servizz tal-vetturi ferrovjarji għandhom jiġu inkorporati f'test legali uniku. Għalhekk, l-Artikolu 14 attwali tad-Direttiva 2004/49/KE għandu jitħassar u għandha tiġi inkluża dispożizzjoni ġdida dwar l-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid f'servizz tal-vetturi li diġà qed jintużaw fid-Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 dwar l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja tal-Komunità (tfassil mill-ġdid) (6) (minn hawn 'il quddiem imsejjħa “id-Direttiva dwar l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja”) li ssostitwiet id-Direttivi 96/48/KE u 2001/16/KE.

(3)

Id-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni tal-1999 dwar it-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija (COTIF) fl-1 ta’ Lulju 2006 daħħal regoli ġodda li jirregolaw kuntratti għall-użu ta’ vetturi. Skond l-appendiċi CUV (Regoli Uniformi dwar Kuntratti għall-Użu ta’ Vetturi fit-Traffiku Internazzjonali tal-Ferrovija) tagħha, id-detenturi tal-vaguni m'għadhomx obbligati li jirreġistraw il-vaguni tagħhom ma’ impriża ferrovjarja. Il-Ftehim “Regolamento Internazionale Veicoli” (RIV) preċedenti bejn impriżi ferrovjarji waqaf milli japplika u kien sostitwit parzjalment minn ftehim privat u volontarju ġdid (Kuntratt Ġenerali ta’ Użu għall-Vaguni, GCU) bejn impriżi ferrovjarji u detenturi tal-vaguni fejn dawn ta’ l-aħħar huma responsabbli għall-manutenzjoni tal-vaguni tagħhom. Sabiex jiġu riflessi dawn it-tibdiliet u biex tiġi ffaċċilitata aktar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2004/49/KE fir-rigward taċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà ta’ impriżi ferrovjarji, il-kunċett tad-“detentur” u l-kunċett ta’ “entità responsabbli għall-manutenzjoni” għandhom ikunu definiti, kif ukoll l-ispeċifikazzjoni tar-relazzjoni bejn dawn l-entitajiet u impriżi ferrovjarji.

(4)

Id-definizzjoni ta’ detentur għandha tkun kemm jista' jkun possibbli qrib għad-definizzjoni użata fil-Konvenzjoni COTIF 1999. Bosta entitajiet jistgħu jkunu identifikati bħala detentur ta’ vettura, per eżempju, il-proprjetarju, kumpanija li tagħmel negozju minn flotta ta’ vaguni, kumpanija li tikri vetturi lil impriża ferrovjarja, impriża ferrovjarja, amministrattur ta’ l-infrastruttura li juża vetturi għall-manutenzjoni ta’ l-infrastruttura tagħha, eċċ. Dawn l-entitajiet ikollhom il-kontroll tal-vettura bil-ħsieb li din tintuża bħala mezz ta’ trasport mill-impriżi ferrovjarji u l-amministratturi ta’ l-infrastruttura. Sabiex jiġi evitat kwalunkwe dubju, id-detentur għandu jkun identifikat b'mod ċar fir-Reġistru Nazzjonali tal-Vetturi (NVR) previst fl-Artikolu 33 tad-Direttiva dwar l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja.

(5)

Sabiex tkun żgurata l-konsistenza mal-leġiżlazzjoni ferrovjarja eżistenti u jkun evitat piż żejjed, L-Istati Membri għandhom jitħallew jeskludu l-ferroviji ta’ patrimonju, tal-mużewijiet u dawk għat-turisti mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

(6)

Qabel ma vettura titqiegħed fis-servizz jew tintuża fin-network, għandha tiġi identifikata entità responsabbli għall-manutenzjoni tagħha fl-NVR. Impriża tal-ferroviji, maniġer ta’ l-infrastruttura jew detentur jistgħu jkunu entità inkarigata mill-manutenzjoni.

(7)

L-Istati Membri għandhom jitħallew iwettqu l-obbligi sabiex jidentifikaw l-entità responsabbli mill-manutenzjoni u jiċċertifikawha permezz ta’ miżuri alternattivi fil-każ ta’ vetturi rreġistrati f'pajjiż terz u miżmuma skond il-liġi ta’ dak il-pajjiż, vetturi li jkunu użati fuq netwerks jew linji ta’ track gauge li jkunu differenti minn dawk tan-netwerk tal-ferrovija prinċipali fil-Komunità, u li għalihom ir-rekwiżit li tkun identifikata entità responsabbli mill-manutenzjoni jkun żgurat b'mod alternattiv permezz ta’ ftehimiet internazzjonali ma’ pajjiżi terzi u vetturi użati minn ferroviji ta’ patrimonju, tal-mużewijiet u tat-turisti jew tagħmir militari u trasport speċjali li jeħtieġu li jingħata permess ad hoc ta’ l-awtorita tas-sigurtà nazzjonali qabel is-servizz. F'dawn is-sitwazzjonijiet l-Istat Membru rilevanti għandu jkun permess jaċċetta vetturi fin-netwerk li għalih hu jkun kompetenti mingħajr ma tkun assenjata għal dawn il-vetturi entità responsabbli mill-manutenzjoni jew mingħajr ma din l-entità tkun iċċertifikata. Madankollu, dawn id-derogi għandhom ikunu suġġetti għal deċiżjonijiet formali ta’ l-Istat Membru rilevanti u jkunu analizzati mill-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji (minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Aġenzija”) fil-kuntest tar-rapporti tagħha dwar il-prestazzjoni ta’ sigurtà.

(8)

Meta impriża ferrovjarja jew amministratur ta’ l-infrastruttura juża vettura li għaliha l-ebda entità responsabbli mill-manutenzjoni ma tkun irreġistrata, huwa għandu jikkontrolla r-riskji kollha assoċjati ma’ l-użu ta’ vettura bħal din. Il-ħila li jiġu kkontrollati dawn ir-riskji għandha tintwera mill-impriża ferrovjarja jew mill-aministratur ta’ l-infrastruttura permezz taċ-ċertifikazzjoni tas-sistema tal-ġestjoni tas-sigurtà tagħhom u, fejn applikabbli, permezz taċ-ċertifikazzjoni jew ta’ l-awtorizzazzjoni tas-sigurtà tagħhom.

(9)

Għall-vaguni tal-merkanzija, l-entità responsabbli mill-manutenzjoni għandha tkun iċċertifikata skond sistema li għandha tkun żviluppata mill-Aġenzija u adottata mill-Kummissjoni. Meta l-entità responsabbli mill-manutenzjoni tkun impriża ferrovjarja jew amministratur ta’ l-infrastruttura, din iċ-ċertifikazzjoni għandha tkun inkluża fil-proċedura għaċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà jew ta’ l-awtorizzazzjoni. Iċ-ċertifikat mogħti lil entità bħal din għandu jiggarantixxi li l-ħtiġiet ta’ manutenzjoni ta’ din id-Direttiva ikunu sodisfatti għal kwalunkwe vagun tal-merkanzija li għalih tkun responsabbli. Dan iċ-ċertifikat għandu jkun validu fil-Komunità kollha u għandu jingħata minn entità li tkun fil-qagħda li tivverifika s-sistema ta’ manutenzjoni stabbilita minn dawn l-entitajiet. Ladarba l-vaguni tal-merkanzija huma spiss użati fit-traffiku internazzjonali u billi entità responsabbli mill-manutenzjoni jista' jkun li tkun trid tuża workshops stabbiliti f'aktar minn Stat Membru wieħed, l-entità ta’ ċertifikazzjoni għandha tkun kapaċi twettaq il-kontrolli tagħha fil-Komunità kollha.

(10)

Qed jiġu żviluppati ħtiġiet ta’ manutenzjoni fil-kuntest tad-Direttiva dwar l-Interoperabilita' tal-Ferroviji, b'mod partikolari bħala parti mill-“materjal bir-roti” ta’ l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabilita' (TSIs). Bħala riżultat tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva hemm il-ħtieġa li tkun żgurata koerenza bejn dawn it-TSIs u l-ħtiġiet ta’ ċertifikazzjoni għall-entità responsabbli mill-manutenzjoni li għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni tikseb dan billi timmodifika, fejn xieraq, it-TSIs rilevanti bl-użu tas-sistema prevista fid-Direttiva dwar l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja.

(11)

Peress li l-għanijiet ta’ din id-Direttiva, jiġifieri aktar żvilupp u titjib tas-sigurtà fuq il-ferroviji Kommunitarji ma jistgħux jinkisbu b’ mod sodisfaċenti mill-Istati Membri, u għalhekk jistgħu, minħabba l-iskala ta’ l-azzjoni, jinkisbu aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista’tadotta miżuri skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkiseb dak il-għan.

(12)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 2004/49/KE għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (7).

(13)

B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tirrevedi u tadatta l-annessi tad-Direttiva 2004/49/KE, li tadotta u tirrevedi metodi komuni ta’ sigurtà u miri komuni ta’ sigurtà, u wkoll li tistabbilixxi sistema ta’ ċertifikazzjoni tal-manutenzjoni. Ladarba dawn il-miżuri huma ta’ ambitu ġenerali u huma mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali tad-Direttiva 2004/49/KE, inter alia, billi jissumplimentawha biż-żieda ta’ elementi mhux essenzjali ġodda, huma għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5(a) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(14)

Stat Membru li m'għandu l-ebda sistema tal-ferroviji, u l-ebda ħsieb immedjat li jkollu waħda, ikun taħt obbligu sproporzjonat u mingħajr skop kieku kellu jittrasponi u jimplimenta din id-Direttiva. Għalhekk, tali Stat Membru għandu, sakemm jibqa' ma jkollux sistema tal-ferroviji, jiġi eżentat mill-obbligu li jittrasponi u jimplimenta din id-Direttiva.

(15)

Skond il-paragrafu 34 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar leġislazzjoni aħjar (8), l-Istati Membri huma mħeġġa jfasslu, għalihom infushom u fl-interessi tal-Komunità, it-tabelli tagħhom stess, li, sa fejn ikun possibbli, juru l-korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-miżuri ta’ traspożizzjoni, u jagħmluhom pubbliċi.

(16)

Id-Direttiva 2004/49/KE għandha għalhekk tiġi emendata kif xieraq,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Emendi

Id-Direttiva 2004/49/KE għandha tiġi emendata kif ġej:

(1)

il-punti li ġejjin għandhom jiżdiedu ma’ l-Artikolu 2(2):

“(d)

vetturi ta’ patrimonju li jaħdmu fuq netwerks nazzjonali kemm-il darba ikunu jikkonformaw mar-regoli u r-regolamenti nazzjonali tas-sigurtà bil-għan li tkun żgurata iċ-ċirkolazzjoni sikura ta’ dawn il-vetturi;

(e)

il-ferroviji ta’ patrimonju, tal-mużewijiet u dawk għat-turisti li joperaw fuq in-netwerk tagħhom stess, inklużi l-workshops, il-vetturi u l-istaff.”;

(2)

Għandhom jiżdiedu il-punti li ġejjin ma’ l-Artikolu 3:

“(s)

‘detentur’ tfisser il-persuna jew l-entità li, peress li tkun il-proprjetarju ta’ vettura jew ikollha d-dritt li tużaha, tisfrutta l-vettura bħala mezz ta’ trasport u tkun reġistrata bħala tali fir-Reġistru Nazzjonali tal-Vetturi (NVR) previst fl-Artikolu 33 tad-Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 dwar l-interoperabblità tas-sistema ferrovjarja fil-Komunita' (tfassil mill-ġdid) (*) (minn hawn 'il quddiem imsejjħa ‘id-Direttiva dwar l-interoperabblità tas-sistema ferrovjarja’);

(t)

‘entità responsabbli għall-manutenzjoni’ tfisser entità responsabbli għall-manutenzjoni ta’ vettura, u reġistrata bħala tali fl-NVR;

(u)

‘vettura’ tfisser vettura ferrovjarja adatta biex tiġri fuq ir-roti tagħha stess fuq linji ferrovjarji, b'ġibda jew mingħajr. Vettura hija magħmula minn subsistema strutturali u funzjonali waħda jew aktar jew partijiet ta’ tali subsistemi.

(*)  ĠU L 191, 18.7.2008, p. 1.”;"

(3)

Fl-Artikolu 4(4), it-terminu “detentur tal-vaguni” għandu jinbidel b’ “detentur”;

(4)

L-Artikolu 5(2) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“2.   Qabel it-30 ta’ April 2009, l-Anness I għandu jiġi rivedut, b'mod partikolari sabiex jiġu inkorporati fih d-definizzjonijiet komuni tas-CSI u l-metodi komuni għall-kalkolu ta’ l-ispiża ta’ l-inċidenti. Din il-miżura, imfassla biex temenda elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 27(2a).”;

(5)

L-Artikolu 6 għandu jinbidel kif ġej:

(a)

Il-paragrafu 1 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“1.   L-ewwel serje ta’ CSMs, li bħala minimu jkopru l-metodi deskritti fil-paragrafu 3(a), għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni qabel it-30 ta’ April 2008. Dawn għandhom ikunu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

It-tieni serje ta’ CSMs li jkopru l-bqija tal-metodi deskritti fil-paragrafu 3 għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni qabel it-30 ta’ April 2010. Dawn għandhom ikunu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dawn il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jżidu magħha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 27(2a).”;

(b)

Il-punt (c) tal-paragrafu 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“(c)

sa fejn ma jkunux koperti mit-TSIs, il-metodi biex ikunu verifikati s-subsistemi strutturali tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea huma mħaddma u miżmuma skond il-ħtiġiet essenzjali rilevanti.”;

(c)

Il-paragrafu 4 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“4.   Is-CSMs għandhom jiġu riveduti f'intervalli regolari, filwaqt li titqies l-esperjenza miksuba mill-applikazzjoni tagħhom u l-iżvilupp globali tas-sigurtà ferrovjarja u l-obbligi ta’ l-Istati Membri kif stabbiliti fl-Artikolu 4(1). Din il-miżura, imfassla biex temenda elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, inter alia, billi żżid magħha, għandha tiġa adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 27(2a).”;

(6)

L-Artikolu 7 għandu jiġi emendat kif ġej:

a)

l-ewwel u t-tieni subparagrafi tal-paragrafu 3 għandhom jinbidlu b'dan li ġej:

“3.   L-ewwel sett ta’ abbozz ta’ CSTs għandu jkun ibbażat fuq eżami tal-miri eżistenti u tal-presatazzjoni ta’ sigurtà fl-Istati Membri u għandu jiżgura li l-prestazzjoni ta’ sigurtà attwali tas-sistema ferrovjarja ma tonqosx fi kwalunkwe Stat Membru. Dan għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni qabel it-30 ta’ April 2009 u għandu jkun ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea. Din il-miżura, imfassla biex temenda elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, inter alia, billi tissupplimentaha, għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 27(2a).

It-tieni sett ta’ abbozz ta’ CSTs huwa bbażat fuq l-esperjenza miksuba mill-ewwel sett ta’ CSTs u l-implimentazzjoni tagħhom. Huwa għandu jirrifletti kwalunkwe qasam prijoritarju fejn jeħtieġ li s-sigurtà tittejjeb aktar. Huwa għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni qabel it-30 ta’ April 2011 u għandu ikunu ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea. Din il-miżura, imfassla biex temenda elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, inter alia, billi tissupplimentaha, għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 27(2a).”;

(b)

Il-paragrafu 5 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“5.   Is-CSTs għandhom jiġu riveduti f'intervalli regolari, b'kont meħud ta’ l-iżvilupp globali tas-sigurtà ferrovjarja. Din il-miżura, imfassla biex temenda elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, inter alia, billi tissupplimentaha, għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 27(2a).”;

(7)

L-Artikolu 10 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

Fil-paragrafu 1, it-tieni subparagrafu għandu jinbidel b'dan li ġej:

“L-iskop taċ-ċertifikat tas-sigurtà huwa li jipprovdi evidenza li l-impriża ferrovjarja stabbilixxiet is-sistema ta’ amministrazzjoni tas-sigurtà tagħha u tista' tissodisfa l-ħtiġiet stabbiliti fit-TSIs u f’leġislazzjoni Komunitarja rilevanti oħra u f'regoli nazzjonali ta’ sigurtà sabiex jiġu kkontrollati r-riskji u jkunu provduti servizzi ta’ trasport siguri fuq in-network.”;

(b)

Il-punt (b) tal-paragrafu 2 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“(b)

ċertifikazzjoni li tikkonferma aċċettazzjoni tad-dispożizzjonijiet adottati mill-impriża ferrovjarja biex jinkisbu ħtiġiet speċifiċi meħtieġa għall-provvediment sigur tas-servizzi tagħha fuq in-network rilevanti. Dawn il-ħtiġiet jistgħu jikkonċernaw l-applikazzjoni tat-TSIs u regoli nazzjonali tas-sigurtà, inklużi r-regoli tat-tħaddim tan-network, l-aċċettazzjoni taċ-ċertifikati tal-persunal u l-awtorizzazzjoni biex jitħaddmu l-vetturi wżati mill-impriżi ferrovjarji. Iċ-ċertifikazzjoni għandha tkun ibbażata fuq dokumentazzjoni ippreżentata mill-impriża ferrovjarja deskritta fl-Anness IV.”;

(8)

għandu jiddaħħal l-artikolu li ġej:

“Artikolu 14a

Manutenzjoni ta’ vetturi

1.   Kull vettura, qabel ma titqiegħed fis-servizz jew tintuża fin-netwerk, għandu jkollha entità responsabbli għall-manutenzjoni assenjata lilha u din l-entità għandha tkun irreġistrata fl-NVR skond l-Artikolu 33 tad-Direttiva dwar l-interoperabblità tas-sistema ferrovjarja.

2.   Jistgħu jikkostitwixxu entità inkarigata mill-manutenzjoni impriża tal-ferroviji, maniġer ta’ l-infrastruttura jew detentur.

3.   Mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà ta’ l-impriżi ferrovjarji u amministratturi ta’ l-infrastruttura għat-tħaddim sigur tal-ferroviji kif previst fl-Artikolu 4, l-entità għandha tiżgura li l-vetturi li hi tkun responsabbli għall-manutenzjoni tagħhom ikunu fi stat sigur permezz ta’ sistema ta’ manutenzjoni. Għal dan il-għan, l-entità responsabbli mill-manutenzjoni għandha tiżgura li l-vetturi jkunu miżmuma skond:

(a)

il-fajl tal-manutenzjoni ta’ kull vettura;

(b)

ir-rekwiżiti fis-seħħ li jinkludu r-regoli ta’ manutenzjoni u d-dispożizzjonijiet tat-TSI.

L-entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha twettaq il-manutenzjoni hija nnifisha u tagħmel użu minn workshops ta’ manutenzjoni b'kuntratt.

4.   Fil-każ ta’ vaguni tal-merkanzija, kull entità responsabbli mill-manutenzjoni għandha tkun ċċertifikata minn entità akkreditata jew rikonoxxuta skond il-paragrafu 5, jew minn awtorità nazzjonali tas-sigurtà. Il-proċess ta’ akkreditazzjoni għandu jkun ibbażat fuq kriterji ta’ indipendenza, kompetenza u imparzjalità, bħall-istandards Ewropej rilevanti tas-serje EN 45 000. Ir-rikonoxximent tal-proċess għandu jkun ibbażat ukoll fuq kriterji ta’ indipendenza, kompetenza u imparzjalità.

Meta l-entità responsabbli għall-manutenzjoni tkun impriża ferrovjarja jew amministrattur ta’ l-infrastruttura, il-konformità mar-rekwiżiti li għandhom ikunu adottati taħt il-paragrafu 5 għandhom ikunu vverifikati mill-awtorità nazzjonali tas-sigurtà relevanti skond il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 10 jew 11 u għandhom ikunu kkonfermati fuq iċ-ċertifikati speċifikati f'dawk il-proċeduri.

5.   Fuq il-bażi ta’ rakkomandazzjoni mill-Aġenzija, il-Kummissjoni għandha, sa 24 ta’ Diċembru 2010, tadotta miżura li tistabbilixxi sistema ta’ ċertifikazzjoni ta’ l-entità responsabbli għall-manutenzjoni għal vaguni tal-merkanzija. Ċertifikati mogħtija skond din iċ-ċertifikazzjoni għandhom jikkonfermaw il-konformità mar-rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 3.

Il-miżura għandha tinkludi r-rekwiżiti dwar:

(a)

is-sistema ta’ manutenzjoni stabbilita mill-entità;

(b)

il-format u l-validità taċ-ċertifikat mogħti lill-entità;

(c)

il-kriterji għall-akkreditazzjoni jew ir-rikonoxximent ta’ entità jew entitajiet responsabbli għall-ħruġ taċ-ċertifikati u li jiżguraw il-kontrolli meħtieġa għat-tħaddim tas-sistema taċ-ċertifikazzjoni;

(d)

id-data ta’ applikazzjoni għas-sistema ta’ ċertifikazzjoni, li tinkludi perjodu ta’ tranżizzjoni ta’ sena għal entitajiet eżistenti responsabbli mill-manutenzjoni.

Din il-miżura, imfassla biex temenda l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi tissupplimentaha, għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 27(2a).

Fuq il-bażi ta’ rakkomandazzjoni mill-Aġenzija, il-Kummissjoni għandha sa 24 ta’ Diċembru 2018, tirrevedi din il-miżura sabiex tinkludi l-vetturi kollha u taġġorna, jekk meħtieġ, is-sistema ta’ ċertifikazzjoni applikabbli għall-vaguni tal-merkanzija.

6.   Iċ-ċertifikati mogħtija skond il-paragrafu 5 għandhom ikunu validi fil-Komunità kollha.

7.   L-Aġenzija għandha tevalwa l-proċess ta’ ċertifikazzjoni implimentat skond il- paragrafu 5 billi tressaq rapport lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard minn tliet snin wara d-dħul fis-seħħ tal-miżura rilevanti.

8.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jwettqu l-obbligi tagħhom biex jidentifikaw l-entità responsabbli mill-manutenzjoni u biex jiċċertifikawha permezz ta’ miżuri alternattivi, fil-każijiet li ġejjin:

(a)

vetturi reġistrati f'pajjiż terz u miżmuma skond il-liġi ta’ dak il-pajjiż;

(b)

vetturi li huma użati fuq netwerks jew fuq linji li t-track gauge tagħhom ikun differenti minn dak tan-netwerk ferrovjarju ewlieni fil-Komunità u li għalihom it-twettiq tar-rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 3 huma żgurati minn ftehimiet internazzjonali ma’ pajjiżi terzi;

(c)

vetturi identifikati fl-Artikolu 2(2), u tagħmir militari u trasport speċjali li jeħtieġu li jkun ingħata permess ad hoc ta’ l-awtorità nazzjonali tas-sigurtà qabel jingħata s-servizz. F'dan il-każ id-derogi għandhom jingħataw għal perjodu ta’ mhux aktar minn ħames snin.

Miżuri alternattivi bħal dawn għandhom ikunu implimentati permezz ta’ derogi li għandhom jingħataw mill-awtorità nazzjonali tas-sigurtà rilevanti:

(a)

meta l-vetturi jkunu qed jiġu rreġistrati skond l-Artikolu 33 tad-Direttiva dwar l-Interoperabblità tas-Sistema Ferrovjarja, sa fejn tkun ikkonċernata l-identifikazzjoni ta’ l-entità responsabbli mill-manutenzjoni;

(b)

meta jkunu qed jingħataw ċertifikati ta’ sigurtà u awtorizzazzjonijiet għall-impriżi ferrovjarji u għall-maniġers ta’ l-infrastruttura skond l-Artikoli 10 u 11 ta’ din id-Direttiva, sa fejn tkun ikkonċernata l-identifikazzjoni jew iċ-ċertifikazzjoni ta’ l-entità responsabbli mill-manutenzjoni.

Derogi bħal dawn għandhom ikunu identifikati u ġġustifikati fir-rapport tas-sigurtà annwali msemmi fl-Artikolu 18 ta’ din id-Direttiva. Meta jidher li jkunu qed jittieħdu riskji għas-sigurtà mhux meħtieġa fis-sistema tal-ferroviji tal-Komunità, l-Aġenzija għandha tgħarraf minnufih lill-Kummissjoni bihom. Il-Kummissjoni għandha tikkuntattja lill-partijiet involuti u, fejn xieraq, titlob lill-Istat Membru biex jirtira d-deċiżjoni tiegħu dwar id-deroga.”;

(9)

L-Artikolu 16(2) għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

il-punt (a) għandu jinbidel b'dan li ġej:

“(a)

bl-awtorizzazzjoni tat-tpoġġija fis-servizz tas-subsistemi struttuali li jikkostitwixxu s-sistema ferrovjarja skond l-Artikolu 15 tad-Direttiva dwar l-Interoperabblità tas-Sistema Ferrovjarja u li jiġi verifikat li huma mħaddma u miżmuma skond il-ħtiġiet essenzjali rilevanti;”;

(b)

Il-punt (b) għandu jitħassar;

(c)

Il-punt (g) għandu jinbidel b'dan li ġej:

“(g)

superviżjoni li l-vetturi jkunu reġistrati fl-NVR kif dovut u li l-informazzjoni relatata mas-sigurtà li jkun fiha tkun preċiża u miżmuma aġġornata;”;

(10)

Il-punt li ġej għandu jiżdied ma’ l-Artikolu 18:

“(e)

derogi li ġew deċiżi skond l-Artikolu 14a(8).”;

(11)

L-Artikolu 26 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 26

Adattament ta’ l-Annessi

L-Annessi għandhom jiġu adattati skond il-progress xjentifiku u tekniku. Din il-miżura, imfassla biex temenda elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 27(2a).”;

(12)

L-Artikolu 27 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

Għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“2a   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.”;

(b)

Il-paragrafu 4 għandu jitħassar;

(13)

Il-punt 3 ta’ l-Anness II għandu jitħassar.

Artikolu 2

Implimentazzjoni u traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa 24 ta’ Diċembru 2010. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, huma għandhom ikollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b’tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi kif issir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

L-obbligi għat-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva m'għandhomx japplikaw għar-Repubblika ta’ Ċipru u għar-Repubblika ta’ Malta sakemm l-ebda sistema ferrovjarja ma tiġi stabbilita fit-territorji rispettivi tagħhom.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġijiet nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Strasburgu, 16 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

B. LE MAIRE


(1)  ĠU C 256, 27.10.2007, p. 39.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-29 ta' Novembru 2007 (ĠU C 297 E, 20.11.2008, p. 133), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tat-3 ta' Marzu 2008 (ĠU C 122E, 20.5.2008, p. 10) u Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta' Lulju 2008 (għada mhix pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Deċiżjoni tal-Kunsill tal-1 ta' Diċembru 2008.

(3)  Direttiva 2004/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 fuq is-sigurtà tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 95/18/KE fuq l-għoti tal-liċenzi ta' l-impriżi tal-linji tal-ferrovija u d-Direttiva 2001/14/KE fuq l-allokazzjoni tal-kapaċità ta' l-infrastruttura tal-linji tal-ferrovija u l-intaxxar tal-piżijiet għall-użu ta' l-infrastruttura tal-linji tal-ferrovija u ċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà (Id-Direttiva tas-Sigurtà Tal-Linji tal-Ferrovija ĠU L 164, 30.4.2004, p. 44. Verżjoni rettifikata fil-ĠU L 220, 21.6.2004, p. 16).

(4)  ĠU L 235, 17.9.1996, p. 6.

(5)  ĠU L 110, 20.4.2001, p. 1.

(6)  ĠU L 191, 18.7.2008, p. 1.

(7)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(8)  ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.


23.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 345/68


DIRETTIVA 2008/112/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-16 ta’ Diċembru 2008

li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 76/768/KEE, 88/378/KEE, 1999/13/KE u d-Direttivi 2000/53/KE, 2002/96/KE u 2004/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex tadattahom għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 95 u l-Artikolu 175(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsultaw mal-Kumitat tar-Reġjuni,

Waqt li jaġixxu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (3) jipprevedi l-armonizzazzjoni tal-klassifikazzjoni u t-tikkettar tas-sustanzi u t-taħlitiet fil-Komunità. Dak ir-Regolament ser jissostitwixxi d-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1967 rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-Regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u t-tikkettar ta’ sustanzi perikolużi (4) kif ukoll id-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Mejju 1999 li tirrigwarda l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u t-tikkettar tal-preparazzjonijiet perikolużi (5).

(2)

Ir-Regolament (KE) 1272/2008 jibni fuq l-esperjenza mad-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE u jinkorpora l-kriterji għall-klassifikazzjoni u t-tikkettar tas-sustanzi u t-taħlitiet stipulati fis-Sistema Armonizzata Globali tal-Klassifikazzjoni u t-Tikkettar tal-Kimiċi (GHS) li ġiet adottata fil-livell internazzjonali, fi ħdan l-istruttura tan-Nazzjonijiet Uniti.

(3)

Ċerti dispożizzjonijiet dwar il-klassifikazzjoni u t-tikkettar stabbiliti fid-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE jservu wkoll għall-għan tal-applikazzjoni ta’ leġislazzjoni Komunitarja oħra, bħad-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE tas-27 ta’ Lulju 1976 dwar l-approsimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-prodotti kosmetiċi (6), id-Direttiva tal-Kunsill 88/378/KEE tat-3 ta’ Mejju 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rigward is-sigurtà tal-ġugarelli (7), id-Direttiva tal-Kunsill 1999/13/KE tal-11 ta’ Marzu 1999 dwar il-limitazzjoni ta’ emissjonijiet ta’ taħlit volatili organiku minħabba l-użu ta’ solventi organiċi f’ċerti attivitajiet u stallazzjonijiet (8), id-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Settembru 2000 dwar vetturi li m’għadhomx jintużaw (9), id-Direttiva 2002/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar 2003 dwar skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) (10) u d-Direttiva 2004/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar il-limitazzjonijiet ta’ emmissjonijiet ta’ komposizzjonijiet organiċi volatili minħabba l-użu ta’ solventi f’ċertu żebgħa u lostri u prodotti ta’ lostru mill-ġdid ta’ vetturi (11).

(4)

L-inkorporazzjoni tal-kriterji GHS fil-leġislazzjoni Komunitarja twassal għall-introduzzjoni ta’ klassijiet u kategoriji ta’ periklu ġodda li jikkorrispondu biss parzjalment għall-arranġamenti tal-klassifikazzjoni u t-tikkettar previsti bid-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE. Analiżi dwar l-effetti potenzjali tat-tranżizzjoni mis-sistema l-qadima għall-ġdida tal-klassifikazzjoni u t-tikkettar wasslet għall-konklużjoni li, bl-adattament tar-referenzi għall-kriterji ta’ klassifikazzjoni fid-Direttivi 76/768/KEE, 88/378/KEE, 2000/53/KE u 2002/96/KE għas-sistema l-ġdida introdotta bir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, il-kamp ta’ applikazzjoni tal-atti rispettivi għandhom jinżammu.

(5)

Jeħtieġ ukoll li tiġi adattata d-Direttiva 76/768/KEE sabiex tqis l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH) (12) li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni.

(6)

Huwa opportun li d-Direttiva 1999/13/KE issir konformi mat-tibdil tal-frażi ta’ riskju R40 biż-żewġ frażijiet ta’ riskju R40 u R68 taħt id-Direttiva 67/548/KEE, sabiex tkun żgurata tranżizzjoni korretta għad-dikjarazzjonijiet ta’ periklu stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

(7)

It-tranżizzjoni mill-kriterji għall-klassifikazzjoni misjuba fid-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE għandha titlesta bis-sħiħ fl-1 ta’ Ġunju 2015. Il-manifatturi ta’ kosmetiċi, ġugarelli, żebgħa, verniċi, prodotti ta’ raffinar għall-vetturi, vetturi u tagħmir elettriku u elettroniku huma manifatturi, importaturi jew utenti “downstream” fit-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, kif huma wkoll l-operaturi li l-attivitajiet tagħhom huma koperti mid-Direttiva tal-Kunsill 1999/13/KE. Kollha kemm huma għandhom jingħataw iċ-ċans li jfasslu l-istrateġija ta’ tranżizzjoni tagħhom taħt din id-Direttiva f’perjodu ta’ żmien simili għal dak taħt ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

(8)

F’konformità mal-punt 34 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar leġislazzjoni aħjar (13), l-Istati Membri huma inkorraġġiti biex ifasslu, għalihom infushom u fl-interess tal-Komunità, it-tabelli tagħhom stess li juru, kemm jista’ jkun, il-korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-miżuri ta’ traspożizzjoni, u jagħmluhom pubbliċi.

(9)

Id-Direttivi 76/768/KEE, 88/378/KEE, 1999/13/KE, 2000/53/KE, 2002/96/KE u 2004/42/KE għandhom jiġu emendati kif meħtieġ.

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Emendi għad-Direttiva 76/768/KEE

Id-Direttiva 76/768/KEE hija b’dan emendata kif ġej:

(1)

il-kelma “preparazzjoni” jew “preparazzjonijiet” fit-tifsira tal-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 fil-verżjoni tiegħu tat-30 ta’ Diċembru 2006, għandha tinbidel bil-kelma “taħlita” jew “taħlitiet” rispettivament fit-test kollu.

(2)

fl-Artikolu 4a(1), il-punt d għandu jinbidel b’dan li ġej:

“(d)

it-twettiq fuq it-territorju tagħhom ta’ ttestjar ta’ annimali ta’ ingredjenti jew kombinazzjonijiet ta’ ingredjenti sabiex jintlaħqu r-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva, mhux aktar tard mid-data li fiha testijiet tali huma meħtieġa li jinbidlu b’metodu jew metodi vvalidat(i) elenkati fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 440/2008 tat-30 ta’ Mejju 2008 li jistabbilixxi metodi ta’ ttestjar skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH) (*), jew fl-Anness IX ta’ din id-Direttiva.

(*)  ĠU L 142, 31.5.2008, p. 1.”;"

(3)

mill-1 ta’ Diċembru 2010, l-Artikolu 4b għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 4b

L-użu fi prodotti kosmetiċi ta’ sustanzi klassifikati bħala karċinoġeni, mutaġeniċi għaċ-ċelloli ġerminali jew tossiċi għar-riproduzzjoni, ta’ kategorija 1 A, 1B jew 2, taħt il-parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (**) għandu jiġi pprojbit. Għal dak il-għan, il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri meħtieġa skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 10 (2). Sustanza kklassifikata fil-kategorija 2 tista’ tintuża fil-kosmetiċi jekk is-sustanza tkun ġiet ivvalutata mill-Kumitat Xjentifiku dwar is-Sigurtà tal-Konsumatur (SCCS) u misjuba aċċettabbli għall-użu fil-prodotti kosmetiċi.

(**)  ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.”;"

(4)

mill-1 ta’ Diċembru 2010, fl-Artikolu 7a(1), l-aħħar sentenza tat-tieni subparagrafu tal-punt (h) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“L-informazzjoni kwantitattiva meħtieġa taħt il-punt (a) li tkun aċċessibbli pubblikament għandha tkun limitata għal sustanzi li jissodisfaw il-kriterji għal kwalunkwe mill-klassijiet jew kategoriji ta’ periklu li ġejjin stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008:

(a)

klassijiet ta’ periklu 2.1 sa 2.4, 2.6 u 2.7, 2.8 tipi A u B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 u 2, 2.14 kategoriji 1 u 2, 2.15 tipi A sa F;

(b)

klassijiet ta’ periklu 3.1 sa 3.6, 3.7 effetti negattivi fuq il-funzjonament sesswali u l-fertilità jew fuq l-iżvilupp, 3.8 effetti oħra minbarra effetti narkotiċi, 3.9 u 3.10;

(ċ)

klassi ta’ periklu 4.1;

(d)

klassi ta’ periklu 5.1.”;

(5)

fl-Anness IX, l-ewwel sentenza għandha tinbidel b’dan li ġej:

“Dan l-Anness jelenka l-metodi alternattivi vvalidati miċ-Ċentru Ewropew dwar il-Validazzjoni ta’ Metodi Alternattivi (Ecvam) taċ-Ċentru għar-Riċerka Konġunta disponibbli sabiex jintlaħqu r-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva u li mhumiex elenkati fir-Regolament (KE) Nru 440/2008.”.

Artikolu 2

Emendi għad-Direttiva 88/378/KEE

Id-Direttiva 88/378/KEE hija b’dan emendata kif ġej:

(1)

il-kelma “preparazzjoni” jew “preparazzjonijiet” fit-tifsira tal-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, fil-verżjoni tiegħu tat-30 ta’ Diċembru 2006, għandha tinbidel bi “taħlita” jew “taħlitiet” rispettivament fit-test kollu;

(2)

mill-1 ta’ Diċembru 2010, fit-taqsima 2 tal-parti II tal-Anness II, il-punt (b) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“(b)

Il-ġugarelli ma jistax ikollhom sustanzi jew taħlitiet li jistgħu jieħdu n-nar kawża tat-telf ta’ komponenti volatili li ma jieħdux in-nar jekk, għal raġunijiet essenzjali għat-tħaddim tagħhom, b’mod partikolari materjali u tagħmir għal esperimenti tal-kimika, immuntar ta’ mudelli, mudellar bil-plastik jew biċ-ċeramika, xogħol ta’ żmalt, fotografija jew attivitajiet simili, dawn il-ġugarelli jkun fihom taħlitiet li huma perikolużi hekk kif definit fid-Direttiva 67/548/KEE jew sustanzi li jissodisfaw il-kriterji għal kwalunkwe mill-klassijiet jew kategoriji ta’ periklu stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (***):

(i)

klassijiet ta’ periklu 2.1 sa 2.4, 2.6 u 2.7, 2.8 tipi A u B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 u 2, 2.14 kategoriji 1 u 2, 2.15 tipi A sa F;

(ii)

klassijiet ta’ periklu 3.1 sa 3.6, 3.7 effetti negattivi fuq il-funzjonament sesswali u l-fertilità jew fuq l-iżvilupp, 3.8 effetti oħra minbarra effetti narkotiċi, 3.9 u 3.10;

(iii)

klassi ta’ periklu 4.1;

(iv)

klassi ta’ periklu 5.1.

(***)  ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.”;"

(3)

mill-1 ta’ Ġunju 2015, fit-taqsima 2 tal-parti II tal-Anness II, il-punt (b) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“(b)

Il-ġugarelli m’għandux ikollhom sustanzi jew taħlitiet li jistgħu jieħdu n-nar kawża tat-telf ta’ komponenti volatili li ma jieħdux in-nar jekk, għal raġunijiet essenzjali għat-tħaddim tagħhom, b’mod partikolari materjali u tagħmir għal esperimenti tal-kimika, immuntar ta’ mudelli, mudellar bil-plastik jew biċ-ċeramika, xogħol ta’ żmalt, fotografija jew attivitajiet simili, dawn il-ġugarelli jkun fihom sustanzi jew taħlitiet li jissodisfaw il-kriterji għal kwalunkwe mill-klassijiet jew kategoriji ta’ periklu li ġejjin stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (****).

(i)

klassijiet ta’ periklu 2.1 sa 2.4, 2.6 u 2.7, 2.8 tipi A u B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 u 2, 2.14 kategoriji 1 u 2, 2.15 tipi A sa F;

(ii)

klassijiet ta’ periklu 3.1 sa 3.6, 3.7 effetti negattivi fuq il-funzjonament sesswali u l-fertilità jew fuq l-iżvilupp, 3.8 effetti oħra minbarra effetti narkotiċi, 3.9 u 3.10;

(iii)

klassi ta’ periklu 4.1;

(iv)

klassi ta’ periklu 5.1.

(****)  ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.”;"

(4)

mill-1 ta’ Diċembru 2010, fit-taqsima 3 tal-parti II tal-Anness II, l-ewwel paragrafu tal-punt 3 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“3.

Il-ġugarelli m’għandux ikollhom taħlitiet perikolużi skont it-tifsira tad-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Mejju 1999 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u t-tikkettar ta’ preparazzjonijiet perikolużi (*****) jew sustanzi li jissodisfaw il-kriterji għal kwalunkwe mill-klassijiet u kategoriji ta’ periklu stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008:

(a)

klassijiet ta’ periklu 2.1 sa 2.4, 2.6 u 2.7, 2.8 tipi A u B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 u 2, 2.14 kategoriji 1 u 2, 2.15 tipi A sa F;

(b)

klassijiet ta’ periklu 3.1 sa 3.6, 3.7 effetti negattivi fuq il-funzjonament sesswali u l-fertilità jew fuq l-iżvilupp, 3.8 effetti oħra minbarra effetti narkotiċi, 3.9 u 3.10;

(ċ)

klassi ta’ periklu 4.1;

(d)

klassi ta’ periklu 5.1,

f’ammonti li jistgħu jkunu ta’ ħsara għas-saħħa tat-tfal li jużawhom. Huwa pprojbit, f’kwalunkwe każ, li jiġu inklużi, f’ġugarell, sustanzi jew taħlitiet tali jekk dawn huma maħsuba għall-użu waqt li l-ġugarell ikun qed jintuża.

(*****)  ĠU L 200, 30.7.1999, p. 1.”;"

(5)

mill-1 ta’ Ġunju 2015, fit-taqsima 3 tal-parti II tal-Anness II, l-ewwel paragrafu tal-punt 3 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“3.

Il-ġugarelli m’għandux ikollhom sustanzi jew taħlitiet li jissodisfaw il-kriterji għal kwalunkwe mill-klassijiet u kategoriji ta’ stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

(a)

klassijiet ta’ periklu 2.1 sa 2.4, 2.6 u 2.7, 2.8 tipi A u B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 u 2, 2.14 kategoriji 1 u 2, 2.15 tipi A sa F;

(b)

klassijiet ta’ periklu 3.1 sa 3.6, 3.7 effetti negattivi fuq il-funzjonament sesswali u l-fertilità jew fuq l-iżvilupp, 3.8 effetti oħra minbarra effetti narkotiċi, 3.9 u 3.10;

(ċ)

klassi ta’ periklu 4.1;

(d)

klassi ta’ periklu 5.1;

f’ammonti li jistgħu jkunu ta’ ħsara għas-saħħa tat-tfal li jużawhom. Huwa pprojbit, f’kwalunkwe każ, li jiġu inklużi, f’ġugarell, sustanzi jew taħlitiet perikolużi tali jekk dawn huma maħsuba għall-użu waqt li l-ġugarell ikun qed jintuża.”;

(6)

mill-1 ta’ Diċembru 2010, fit-taqsima 4 tal-Anness IV, it-titolu u l-punt (a) għandhom jinbidlu b’dan li ġej:

“4.   Ġugarelli li jkun fihom sustanzi jew taħlitiet minnhom infushom perikolużi. Ġugarelli kimiċi.

(a)

Mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, l-istruzzjonijiet għall-użu ta’ ġugarelli li fihom taħlitiet minnhom infushom perikolużi jew sustanzi li jissodisfaw il-kriterji għal kwalunkwe mill-klassijiet jew kategoriji ta’ periklu stabbilti fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008:

(i)

klassijiet ta’ periklu 2.1 sa 2.4, 2.6 u 2.7, 2.8 tipi A u B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 u 2, 2.14 kategoriji 1 u 2, 2.15 tipi A sa F;

(ii)

klassijiet ta’ periklu 3.1 sa 3.6, 3.7 effetti negattivi fuq il-funzjonament sesswali u l-fertilità jew fuq l-iżvilupp, 3.8 effetti oħra barra effetti narkotiċi, 3.9 u 3.10;

(iii)

klassi ta’ periklu 4.1;

(iv)

klassi ta’ periklu 5.1,

għandu jkollhom twissija dwar in-natura perikoluża ta’ dawn is-sustanzi jew taħlitiet u indikazzjoni tal-prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu mill-utent sabiex jiġu evitati perikli assoċjati magħhom, li għandhom jiġu speċifikati fil-qosor skont it-tip ta’ ġugarell. L-ewwel għajnuna li għandha tingħata fil-każ ta’ inċidenti serji kkawżati mill-użu ta’ dan it-tip ta’ ġugarell għandha tissemma wkoll. Għandu jingħad ukoll li l-ġugarelli għandhom jinżammu 'l bogħod mit-tfal iż-żgħar ħafna.”;

(7)

mill-1 ta’ Ġunju 2015, fit-taqsima 4 tal-Anness IV, it-titolu u l-punt (a) għandhom jinbidlu b’dan li ġej:

“4.   Ġugarelli li jkun fihom sustanzi jew taħlitiet minnhom infushom perikolużi. Ġugarelli kimiċi.

(a)

Mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, l-istruzzjonijiet għall-użu ta’ ġugarelli li fihom sustanzi jew taħlitiet li jissodisfaw il-kriterji għal kwalunkwe mill-klassijiet jew kategoriji ta’ periklu stabbilti fl-Anness I ta’ dak ir-Regolament

(i)

klassijiet ta’ periklu 2.1 sa 2.4, 2.6 u 2.7, 2.8 tipi A u B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 u 2, 2.14 kategoriji 1 u 2, 2.15 tipi A sa F;

(ii)

klassijiet ta’ periklu 3.1 sa 3.6, 3.7 effetti negattivi fuq il-funzjonament sesswali u l-fertilità jew fuq l-iżvilupp, 3.8 effetti oħra barra effetti narkotiċi, 3.9 u 3.10;

(iii)

klassi ta’ periklu 4.1;

(iv)

klassi ta’ periklu 5.1,

għandu jkollhom twissija dwar in-natura perikoluża ta’ dawn is-sustanzi jew taħlitiet u indikazzjoni tal-prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu mill-utent sabiex jiġu evitati perikli assoċjati magħhom, li għandhom jiġu speċifikati b’mod konċiż skont it-tip ta’ ġugarell. L-ewwel għajnuna li għandha tingħata fil-każ ta’ inċidenti serji kkawżati mill-użu ta’ dan it-tip ta’ ġugarell għandha tissemma wkoll. Għandu jingħad ukoll li l-ġugarelli għandhom jinżammu 'l bogħod mit-tfal iż-żgħar ħafna.”.

Artikolu 3

Emendi għad-Direttiva 1999/13/KE

Id-Direttiva 1999/13/KE hija b’dan emendata kif ġej:

(1)

il-kelma “preparazzjoni” jew “preparazzjonijiet” fit-tifsira tal-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, fil-verżjoni tiegħu tat-30 ta’ Diċembru 2006, għandha tinbidel bi “taħlita” jew “taħlitiet” rispettivament fit-test kollu;

(2)

L-Artikolu 5 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

mill-1 ta’ Diċembru 2010, il-paragrafu 6 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“6.   Sustanzi jew taħlitiet li, minħabba l-kontenut ta’ VOCs tagħhom klassifikati bħala karċinoġeni, mutaġeni, jew tossiċi għar-riproduzzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (******) huma assenjati jew jeħtieġ li jkollhom id-dikjarazzjonijiet ta’ riskju H340, H350, H350i, H360D jew H360F jew il-frażijiet ta’ riskju R45, R46, R49, R60 jew R61 għandhom jinbidlu, safejn huwa possibbli u billi titqies il-gwida msemmija fl-Artikolu 7 (1), b’sustanzi jew taħlitiet ta’ anqas ħsara fl-iqsar perjodu ta’ żmien possibbli.

(******)  ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.”;"

(b)

mill-1 ta’ Ġunju 2015, il-paragrafu 6 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“6.   Sustanzi jew taħlitiet li, minħabba l-kontenut ta’ VOCs tagħhom klassifikati bħala karċinoġeni, mutaġeni, jew tossiċi għar-riproduzzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (*******) huma assenjati jew jeħtieġ li jkollhom id-dikjarazzjonijiet ta’ riskju H340, H350, H350i, H360D jew H360F għandhom jinbidlu, safejn huwa possibbli u billi titqies il-gwida kif imsemmija fl-Artikolu 7(1), b’sustanzi jew taħlitiet ta’ anqas ħsara fl-iqsar perjodu ta’ żmien possibbli.

(*******)  ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.”;"

(ċ)

il-paragrafu 8 għandu jiġi emendat kif ġej:

(i)

il-kliem “il-frażi ta’ riskju R40” għandhom jinbidlu b’ “il-frażijiet ta’ riskju R40 jew R68”;

(ii)

il-kliem “it-tikkettar R40” għandhom jinbidlu b’ “it-tikkettar R40 jew R68”;

(iii)

mill-1 ta’ Ġunju 2015, il-kliem “il-frażijiet ta’ riskju R40 jew R68” għandhom jinbidlu bi “id-dikjarazzjonijiet ta’ periklu H341 jew H351”;

(iv)

mill-1 ta’ Ġunju 2015, il-kliem “it-tikkettar R40 jew R68” għandhom jinbidlu bi “id-dikjarazzjonijiet ta’ periklu H341 jew H351”;

(d)

mill-1 ta’ Ġunju 2015, fil-paragrafu 9, il-kliem “frażijiet ta’ riskju” għandhom jinbidlu bi “dikjarazzjonijiet ta’ periklu”;

(e)

il-paragrafu 13 għandu jiġi emendat kif ġej:

(i)

il-kliem “it-tikkettar R40, R60 jew R61” għandhom jinbidlu bi “il-frażijiet ta’ riskju R40, R68, R60 jew R61”;

(ii)

mill-1 ta’ Ġunju 2015, il-kliem “il-frażijiet ta’ riskju R40, R68, R60 jew R61” għandhom jinbidlu bi “id-dikjarazzjonijiet ta’ periklu H341, H351, H360F jew H360D”.

Artikolu 4

Emenda għad-Direttiva 2000/53/KE

Mill-1 ta’ Diċembru 2010, fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2000/53/KE, il-punt 11 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“11.

‘sustanzi perikolużi’ tfisser kwalunkwe sustanza li tissodisfa l-kriterji għal kwalunkwe mill-klassijiet jew kategoriji ta’ periklu stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (********);

(a)

klassijiet ta’ periklu 2.1 sa 2.4, 2.6 u 2.7, 2.8 tipi A u B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 u 2, 2.14 kategoriji 1 u 2, 2.15 tipi A sa F;

(b)

klassijiet ta’ periklu 3.1 sa 3.6, 3.7 effetti negattivi fuq il-funzjonament sesswali u l-fertilità jew fuq l-iżvilupp, 3.8 effetti oħra minbarra effetti narkotiċi, 3.9 u 3.10;

(ċ)

klassi ta’ periklu 4.1;

(d)

klassi ta’ periklu 5.1.

Artikolu 5

Emendi għad-Direttiva 2002/96/KE

Id-Direttiva 2002/96/KE hija b’dan emendata kif ġej:

(1)

il-kelma “preparazzjoni” jew “preparazzjonijiet” fit-tifsira tal-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fil-verżjoni tiegħu tat-30 ta’ Diċembru 2006, għandha tinbidel bi “taħlita” jew “taħlitiet” rispettivament fit-test kollu.

(2)

mill-1 ta’ Diċembru 2010, fl-Artikolu 3, il-punt (l) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“(l)

‘sustanza jew taħlita perikoluża’ tfisser kwalunkwe taħlita perikoluża li għandha titqies perikoluża taħt id-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Mejju 1999 dwar l- approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u t-tikkettar ta’ preparazzjonijiet (*********) perikolużi jew kwalunkwe sustanza li tissodisfa l-kriterji għal kwalunkwe mill-klassijiet u kategoriji ta’ periklu stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (**********):

(i)

klassijiet ta’ periklu 2.1 sa 2.4, 2.6 u 2.7, 2.8 tipi A u B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 u 2, 2.14 kategoriji 1 u 2, 2.15 tipi A sa F;

(ii)

klassijiet ta’ periklu 3.1 sa 3.6, 3.7 effetti negattivi fuq il-funzjonament sesswali u l-fertilità jew fuq l-iżvilupp, 3.8 effetti oħra minbarra effetti narkotiċi, 3.9 u 3.10;

(iii)

klassi ta’ periklu 4.1;

(iv)

klassi ta’ periklu 5.1.

(*********)  ĠU L 200, 30.7.1999, p. 1."

(**********)  ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.”;"

(3)

mill-1 ta’ Ġunju 2015, fl-Artikolu 3, il-punt (l) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“(l)

‘sustanza jew taħlita perikoluża’ tfisser kwalunkwe sustanza jew taħlita li tissodisfa l-kriterji għal kwalunkwe mill-klassijiet jew kategoriji ta’ periklu stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (***********).

(i)

klassijiet ta’ periklu 2.1 sa 2.4, 2.6 u 2.7, 2.8 tipi A u B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 u 2, 2.14 kategoriji 1 u 2, 2.15 tipi A sa F;

(ii)

klassijiet ta’ periklu 3.1 sa 3.6, 3.7 effetti negattivi fuq il-funzjonament sesswali u l-fertilità jew fuq l-iżvilupp, 3.8 effetti oħra minbarra effetti narkotiċi, 3.9 u 3.10;

(iii)

klassi ta’ periklu 4.1;

(iv)

klassi ta’ periklu 5.1;

(***********)  ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.”;"

(4)

fit-taqsima 1 tal-Anness II, it-tlettax-il inċiż għandu jinbidel b’dan li ġej:

“—

komponenti li fihom fibri taċ-ċeramika refrattivi kif deskritti fil-parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008”;

Artikolu 6

Emenda għad-Direttiva 2004/42/KE

L-Artikolu 2 tad-Direttiva 2004/42/KE huwa b’dan emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 3, il-kelma “preparazzjoni” għandha tinbidel b’ “taħlita”;

(b)

fil-paragrafu 8, il-kelma “preparazzjoni” għandha tinbidel b’ “taħlita”.